Page 1

IV. évfolyam

2010. december

k

G ye

r

e ks ar o

4. szám

KIS TÜKÖR

MELLÉKLET A RÉVKOMÁROMI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJÁNAK MELLÉKLETE

Kedves Gyerekek! Felhívjuk figyelmedet arra, hogy elektronikus for− mában is elérhetők vagyunk. Mindennemű észre− vételedet, ötletedet gyülekezeti életünkkel kapcsolatos beszámolódat és fotóidat szívesen fo− gadjuk a kis.tukor@gmail.com email címre! Szíve− sen válaszolunk az újsággal, cikkekkel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre is. Örülnénk annak is, ha megírnád nekünk, tetszik−e a melléklet, ill. hogy miről szeretnél benne többet olvasni, milyen jellegű játékot látnál itt szívesen, s amennyiben tu− dunk, igyekszünk változtatni rajta. − szerk −

Az én misszionáriusom Akiről most írni szeretnék, és akit egy kicsit be is mu− tatnék, nem más, mint az én nagymamám. Gondolom, most sokakat nem ért meglepetés ezzel a kijelenté− semmel, de mint általában a családokban, a nagy− mama az, aki igazán besegít Istennek, hogy gyarapodjon az Ő nyája. Nem tudok konkrét történetet írni, mert régen volt mindez, de mégis úgy él az emlé− kezetemben, hogy ő volt az én első misszionáriusom. Kisebb koromban nem szerettem sem templomba járni, sem vasárnapi iskolába. Nagymamám mindig kérte, hogy menjek vele, és mondta, hogy nem muszáj men− nem a vasárnapi suliba. Tudta, hogy nem szerettem oda járni, mert szégyenlettem magam, amiért csak ka− rácsonykor és húsvétkor mentem. De szerettem a ma− mámmal menni istentiszteletre. Édesapám mindig elvitt hozzá, és szép lassan elsétáltunk a templomig, és mi− után beértünk, leültünk a megszokott helyére. Amikor a többi gyerek kiment, én mindig ülve maradtam, de a mamám soha nem bánta. Egyszer az egyik istentiszte− leten a tiszteletes úr éppen arról prédikált, hogy vasár− naponként nem járunk az Isten házába, mert minden más fontosabb. Engem ez akkor annyira megfogott, hogy rögvest elmondtam a mamámnak, aki mosolyogva azt válaszolta, hogy az nagyon jó. Ez az pillanat most is úgy él az emlékeim között, mintha most nemrégiben történt volna. Úgy érzem, itt kezdődött el minden. Ezt követően táborokba jártam, ahol egyre közelebb kerül− tem Istenhez és az Ő dolgaihoz. Eközben a nagyma− mámmal rengeteget beszéltem, még többet kezdtem hozzá járni, mert nagyon szerettem vele beszélgetni. Ő volt az, aki elindította ezt az utat amelyen most is járok. Úgy vélem, azzal, hogy Istenhez sikerült kapcsolnia nemcsak engem, hanem az összes unokáját, ez az Is−

tentől való ajándékai közé tartozott. De mindenekelőtt még tudni kell róla, hogy kisebb korától kezdve igen hívő volt. A családban a legnagyobb szívvel. Fiatalon dolgozni kezdett, hogy segítsen szüleinek, azért, hogy testvérei továbbtanulhassanak. Bennem nem csak hála és köszönet, hanem tisztelet is van ezért iránta. Az Isten ezért megáldotta családdal és sok szép dologgal az életben. Annak ellenére, hogy cukorbeteg volt, soha nem lázadt Isten ellen. Az ő élete sokkal inkább gyö− nyörű példája annak, hogy lehet a Mindenhatót sze− retni. Kaptam tőle egy igét, amely annyira meghatározta az életem, hogy a konfirmáció alkalmá− val azt választottam legkedvesebbnek. Ami nem más mit a rómabeliekhez írott levélben a kilencedik rész, ti− zenhatodik vers amely eképpen szól: „Annak okáért tehát nem azé aki akarja, sem nem azé aki fut, hanem a könyörülő Istené.” Akkor nem fogtam fel, mit jelent, de az idő elteltével megértettem, hogy ez nem más, mint a kegyelem. Ezt az ajándékot nem kaphattam volna meg, ha Ő nem a mamámat helyezi mellém ebben a földi életben. Végtelenül hálás vagyok az Isten határtalan szeretetéért, amiért megkönnyítette a Hozzá vezető rögös utat. És még köszönettel tartozom neki, hogy az öcsémet is sikerült magához szólítania a mamám által. Sajnos a nagymamám már nem élhette meg azt, amikor az öcsém bevallotta, hogy a nagyma− mám halála volt az, ami rádöbbentette az Isten szere− tetére. Az élete minden pillanatában fontos küldetést teljesített, sőt még halála után is. Akik körülötte éltek, mind elmondhatják róla, hogy több generáció misszi− onáriusa volt. Fekete Emese


KIS TÜKÖR

2

MELLÉKLET

2010. december

GYERMEKISTENTISZTELET: Tanterv 2010/2011 (1. csoport)

6. 416 13. 20. 27.

Zenés áhítat 5. A béna meggyógyítása Az elveszett bárány Zákeus

6. 13. 47 20. 27.

Kánai mennyegző Zenés áhítat 6. A sziklára épített ház Tékozló fiú 1.

január

Zenés áhítat 4. A 12 éves Jézus a templomban A tanítványok elhívása A gyermekek megáldása A vihar lecsendesítése

február

Téma

2. 8 9. 16. 23. 30.

március

Dátum Ének

Igehely Lk 2,41–51 Mk 3,13–19 Lk 8,22–25

Mt 18,12–14

2. helyezett – Simon Barna: Molnár Mária

Jn 2,1–12 Mt 7,24–27

GYERMEKISTENTISZTELET: Tanterv 2010/2011 (2-3. csoport) Dátum Ének

Igehely

6. 416 13. 20. 27.

Zenés áhítat 5. III. missz. út Pál Efezusban Pál prédikációja Troászban, Eutikhosz Búcsú a vénektől, rendelkezések

6. 13. 47 20. 27.

Milétusztól Jeruzsálemig Zenés áhítat 6. Pált megkötözik, várba viszik Pál beszéde a nagytanács előtt

január

23. 30.

Zenés áhítat 4. Ikónium és Lisztra, Pál túléli a megkövezést ApCsel 14,1–20 II. missziói út − Pál és Szilász börtönbevetése, szabadulása ApCsel 16,16–40 Pál Athénben az Aeropágoszon prédikál ApCsel 17,16–34 Pál Korinthusban ApCsel 18,1–11

február

Téma

március

2. 8 9. 16.

3. helyezett – Ferenczi Veronika

ApCsel 19:8–20 ApCsel 20, 7–12 ApCsel 20:17–38 ApCsel 21,1–26

ApCsel 21,27–22:30 ApCsel 23,1–11

3. helyezett – Egyeg Fatima

Szálljatok le, szálljatok le - népi szöveg - Gryllus

Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok! Zörgessetek máma este minden kicsiny ablakot. Palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek: Boldogságos ünnepet!

Az én misszionáriusom rajzkategóriájának 1. helyezettje – Szalay Mátyás: Dániel


KIS TÜKÖR

2010. december

1855

326. dicséret

2. Békesség földön az embernek! Békesség földön

MELLÉKLET

3

KARÁCSONYI REJTVÉNY Mi a legfontosabb az emberek számára? Megtudod a szürkére színezett függőleges sorból. 1. Hogyan nevezzük még Jézus Krisztust? 2. Ebben a tartományban található Názáret. 3. Hogyan hívják másként Dávid városát? 4. Ezt tette az Úr angyala a pásztorokkal. 5. Ő volt a helytartó Jézus születésekor. 6. A földön békesség és az emberekhez... 7. Ki jelentette a jó hírt a pásztoroknak? 8. Ez volt az ok, amiért Máriáék útra keltek. 9. ... a magasságban Istennek 10. Ide fektette Mária Jézust. 11. Ő volt a császár Jézus születése idején. 12. Hol tanyáztak a pásztorok? 13. Honnan indult el József és Mária?

az embernek! Kit az igaz szeretet A Jézushoz elve− zet, Békesség, békesség embernek! 3. Dicsérjük a szent angyalokkal, Imádjuk a hű pász− torokkal Az isteni Gyermeket, Ki minket így szere− tett. Dicsérjük, imádjuk és áldjuk! 4. Ó, Jézus! ne vess meg bennünket, Hallgasd meg buzgó kérésünket! Jászolodnál fogadjuk, Hogy a vét− ket elhagyjuk, Ó, Jézus, Ne vess meg: Hallgass meg! 5. Dicsőség az örök Atyának És értünk született Fi− ának! Hála a Szentléleknek, Áldások kútfejének! Di− csőség, dicsőség Istennek! Szent vagy, Uram, 1931. A szöveg a Lk 2,14 alapján Simon Jukundián 1813−1894.

A megmaradó betűkből egy értelmes kifejezést állíthatsz össze.

KARÁCSONYI SZÓKERESŐ A betűháló fölött Jézus születéséhez kapcsolódó szavak és két próféta neve található, akik fontos dolgokat jövendöl− tek a Messiásról. Keresd meg ezeket a szavakat a háló− ban! Vízszintes és függőleges irányban jobbra−balra, illetve lefelé vagy felfelé húzd ki őket! ÁCS JÓZSEF ANGYALOK MÁRIA BETLEHEM MESSIÁS BÖLCSEK MIKEÁS CSILLAG NAPKELET ÉZSAIÁS NÁZÁRET HERÓDES NYÁJ IGE PÁSZTOROK JÁSZOL


KIS TÜKÖR

4

ISMERED-E A KARÁCSONYI TÖRTÉNETET? A karácsonyi történetet annyiszor hallottuk, hogy úgy érezzük, kívülről tudjuk az egészet. Nézzük meg, igaz−e ez! Válaszolj legjobb tu− dásod szerint a kérdésekre! 1. Miért ünnepeljük 25−én és 26−án is a karácsonyt? A Mert a katolikusok szerint 25−én, a pro− testánsok szerint pedig 26−án született Jézus, és nem tudtak megegyezni, hogy kinek van igaza. B Mert általános a bizonytalanság abban, hogy a kettő közül melyik az igazi, és így kisebb a tévedés lehetősége. C Egyáltalán nincs köze Jézus születésnap− jához. 2. Melyik evangéliumban olvashatjuk, hogy Immánuel legyen a gyermek neve? A Máté. B Márk. C Lukács. 3. Honnan tudjuk, hogy Betlehemben született? A Máté, Márk és Ézsaiás írnak erről. B Máté, Lukács és Mikeás írnak erről. C Máté, János és Jeremiás írnak erről.

KIS TÜKÖR MELLÉKLET impresszum

IV. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2010. DECEMBER FELELÕS KIADÓ: Fazekas László FÕSZERKESZTÕ: Tompa Gabriella GRAFIKAI ELRENDEZÉS: Viola András MUNKATÁRS: Simon Márta SZERKESZTŐSÉG: Jókai utca 34. 945 01 Révkomárom E-MAIL: kis.tukor@gmail.com NYOMDA: Nec Arte spol. s.r.o. A Révkomáromi Református Egyházközség hivatalos lapjának melléklete. Megjelenik minden negyedévben. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem adunk vissza. Megrendelhetõ az újsággal együtt a szerkesztõség címén, vagy külön is igényelhetõ. Küldeményként postaköltséget is hozzászámítunk.

MELLÉKLET

4. Mit mondott először köszöntésként az angyal Máriának? A Örülj, kegyelembe fogadott. B Ne félj, Mária! C Hívd ide a te férjedet is.

2010. december

11. Hol állt a jászol? A Nem tudom. B Az istállóban. C A barlangistállóban.

5. Hogyan mentek Betlehembe? A Gyalog. B József gyalog, de Máriának szerzett egy öszvért. C Nem ír róla a Biblia.

12. Milyen állatok álltak Jézus „bölcsője" körül? A Fogalmam sincs róla. B Szamár, kecske, bárány és barom. C Csak öszvér (amin jöttek) és bárány (mi− után ezt hoztak a pásztorok).

6. Ki beszélt a pásztorokkal? A Gábriel arkangyal. B Az angyalkar. C Egy angyal.

13. Kinek jelent meg álmában angyal? A Mindenkivel ébren beszélt. B Máriának és Erzsébetnek. C Józsefnek és a bölcseknek.

7. Kit vett körül glória − az Isten dicsősége? A A szent családot. B A pásztorokat. C Az angyalokat.

14. Honnan tudta meg Heródes, hogy Betlehemben született Jézus? A Bölcsektől. B írástudóktól. C Pásztoroktól.

8. Mit kívántak az angyalok? A Dicsőséget, békességet, jó akaratot. B Dicsőséget, békességet, gazdagságot. C Dicsőséget, bőséget, jó akaratot.

15. Hány bölcs kereste Jézust? A Három. B Még a nevüket is tudjuk: Gáspár, Meny− hért és Boldizsár. C Pontos számuk ismeretlen.

9. Kik köszöntötték a kisdedet Lukács evangéliuma szerint? A A pásztorok. B A bölcsek. C A bölcsek és a pásztorok. 10. Mivel küldte el a vendéglős Máriát és Józsefet? A Tele a ház vendégekkel, de az istállóban ellehettek. B Sajnállak benneteket, de nincs már he− lyem. C Nem ír róla a Szentírás.

16. Sírt−e Jézus? A Na ne! Egy Isten−gyermek?! B Az egyiptomi menekülés hosszú útján. C Valószínű, mint minden „normális" cse− csemő, úgy ő is. 17. Mikor Jézus megszületett, hó volt... A Helyenként Izraelben. B Sehol Izraelben. C Csak Betlehemben.

Fesd ki a képet!

Kis Tükör melléklete 4.4  
Kis Tükör melléklete 4.4  

A RÉVKOMÁROMI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HIVATALOS LAPJÁNAK MELLÉKLETE