__MAIN_TEXT__

Page 1

E


L|Íron the Edge,Hungarian Oopyrlght@ by Dr. JamesDobson Hungr|ansecondedition @ 2009 by New Hope InternationaÍ with permlssionof Tlndale HousePublishers,Inc.All rights reserved. Az életkiiszobén Második,átdolgozottkiadás @ Új neményAlapítvány2009,a T}ndale HousePublishe'rengedélyevel. Mindenjog fenntartva. rsBN 978-963-87604 -6-3 Fordította:BedónéKriszt Éva A dalokatésverseketFeketeCsabafordította. Tordelés, borítő:LenteIstván Múszakiszerkesztó:Nagy Katalin Felelósszerkesztó:LeskÓ Csilla Timi emlékének Az igei idézeteket- ha máskéntnemjelolttik. az 1975.éviÚjfordításrí Biblia javítottkiadásáből vetttik. (Kiadja:a ReformátusZsinati Iroda SajtÓosztálya) A konyv bármely részének felhasználásáhozvagy sokszorosításáhoza kiadő elózetesírott engedélyesztikséges, kivéveriivid idézeteketfolÉ. iratokbanvagy elemzó cikkekben.

Új neményAlapítvány 4001Debrecen,Pf. 281. Telefon/fax: (52) 424-036,telefon: 20 -886-4993 ujremeny@ujremeny.org, www.ujremeny.org Nyomtaéskototteaz Alfoldi NyomdaZrt., Debrecen Felelős vezetó: Gy<irgyGézavezérigazgatő

nJÁrutÁs Konyvemetazoknak ajánlom, akiknek írő. dott... annaka fíatalnemzedéknek, melyéppen mostlépki a kamaszkorbólésvállalja fel a f elnóttkorf elel6sségét.Egy-két szempillantás, és6k veszikát a vitág gazdasó'gi,politikai iró'. nyító'sát,az intézmények vezetését. Hamarosan az ó vdllukon nyugszikmajd a dÖntés ésa hatalom terhe.Nemsokáracsalő'dotalapítanak' ésnekik kell magukutdn h zni az emberiség tehervonatnyirakományőt... Ezeknekaz okos'taldlékonyfiataloknakszentelemkőnyvem lapjait.Kíséróiil pedigegy imdt kíjtdÖk, hogynefeledkezzenekmegarrőI a hitbeli tjrijkségríI, amelyetaz el6z6 nemzedékek hagytakrdjuk,éshogy szorgalmasantanítsdk megrő.saját gyermekeiket. Nemis lehetennél nemesebb céIjaaz életnek,


TARTALOMJ EGYZEK

1. Felszállásvagy felrobbanás? 9 2. Az értelemítélószéke elótt 27 3. A pénzimádata 47 4. A hatalomvágy 63 5. A ktiszobtinállőrkkérdései 81 6. Az életreszőlÓ szeretettitka 99 7. Keményszeretet 123 8. A ktiszobtinállők kérdései r43 9. Kapcsolata sztilókkel 161 10. Érzelem: barát vagy ellenség? 189 11. Az ajtÓkkal teli folyoső 2Og 12. Továbba folyosÓn 223 13. A ktiszobtinállÓk kérdései 233 14. Egyetem.választás 247 15. Amikor nem értjiikIstent 261, 16. Válaszokaz ortikkévalÓkérdésekre 283 Harmincnyolcelv - ígyérdemesélni!

295

Jegyzetek

305


u

ELSO FEJEZET ,

FELSZALLAS VAGY FELROBBANAS? edvesolvaső! Ha tizenhatéshuszonhatévkozottifiatal vagy, másokis ez a konyv kifejezettennekedszÓl. Természetesen gondonyugodtanbeleolvashatnak, de az itt megfogalmazott lrtokat alapvetóenazoknakszántam,akik éppmostvészelikát azt, fogunknevezni. évtizednek'' rmft "kritikus változásaikoztiljő néhányáltalábanépAz életdrámaiésvégleges PCnez alatt a ropketízévalatt megyvégbe.A sztileiotthonábanlakő, u ő asztalukről étkezógyerekból<inállÓfelnótt lesz, akinek pénzt lcll keresnie,éskézbekell venniea sorsát.Az elkovetkezóotvenévet tobbsége ekkor sztiletik,beleértvea pályavá. DeghatározÓdontések brztást, talán a párválasztástis, ésaz élettinketmeghatározőelvek lefektetését. érértékek bír erre az idíszakranézveaz Mégennélis nagyobbjelentóséggel hatása.Ezek alááshatjákaz clcjénelkovetetthibák éstévesdontések jovót. Minden kómúvestudja,mennyirefontos,hogymilyen az cgész a ftiggólegestóla fal tovébenegyre rlap, amire épít.Egy kis eltérés nagyobbelhajlástokoz,ahogya fal magasodik.Ez igaz az életreis. A ,,kritikusévtizeden''átívelófontos t arra azutazásraemlékeztet engem'amelyetnéhányévvelezelótt KenyábaésTanzániábatettem Utunkfénypontja a fenséges SerengetiNemzetiParkban családommal.


Az élet ktjszobén

Iirl ugyanisahelyett,hogy otven mérfoldonkereszttilszépcsendben ('s biztonságosanlecsorogtamvolna a tobbiekkelegytitt a folyőn a t trtajjal,egy kétésfélméterhossztimiíanyagkenuban egyedtilkezdtcm el lapátolnimogotttik.A másodikdélutánonpedig ragaszkodtam itlrhoz,hogy ebbena gyengekis lélekvesztóbenevezzekkereszttila folyÓ legveszedelmesebb szakaszán.Rossz dontésvolt. Az afolyőszakaszkovetkezett,amit ,,Kávéfózónek''neveznek,mert itz osszeszukiló,sziklás partok ott olyan kiszámíthatatlan,fortyogő rvénythoznaklétre,amely minden elójel nélktilbeszippantjaa konynyebbcsőnakokatésazok gyan tlan utasait.Tobbenfulladtakmár a folyőba ezen a helyen,egyiktik éppaz elózó nyáron. De a tudatlanság boldolgság,ésénbizony boldogvoltam. Néhánypillanatig tigy tiínt,egészjől boldogulok... aztán minden osszekavarodott. Elkapott egy nagy szikla kortil orvénylóáramlat,és a kavargővízbenfelfordulta csőnakom.Egy orokkévalőságnak t nt, amígrijraa Íelszínre kertiltem,csakhogynem tudtam levegótvenní. A kendó, amit a nyakambanhordtam,most teljesena számra tapadt, a szemuvegempedig,amelyeta fejemhezerósítettem'a kendót erósen odaszorítottaazarcomhoz.Amikor végresikertilt lecibálni, éslevegóértkapkodni'aZ arcombacsapődővízleszaladta ttidómbe.Kohogvc-kopkodvebukkantamfel, majd rijra lemertiltem.Kétségbeesetten kapkodtamlevegóután, éskozbenbelémhasított,hogy a,,Kávéfózó,, rrtindossze száz méternyire Van. olyan iszony félelemfogott el, amilyet gyerekkoromőta nem taKomolyanel kellettgondolkoznomazona lehetóségen, hogy 1litsztaltam. rrrcgÍ.ulladok. Van ez a rigolyáskis szokásom,hogy pár percenként levegíítvcszek,ésha eZ nem sikertil,azt nagyonrosszulviselem.Tudtam, ltrlr:v(,,/, í|zítjabb alámertilés akár a film végét is jelentheti.A családom .is lt llltt.iitairn tehetetlentil nézték a tutajről,amint ott hánykolődoma 12

l.i'l.slr Í//ti.st,ugt Í elrobbanás?

szakaszafelé.Nem tudtakelérzrrltatagok kozotta folyő legkeskenyebb tli, mert kozbenaz áramlategyre messzebbsodortatólem a tutajt. ,.i:.

:

. s agyonkonnyiíletérniaz utro|,ésárokba hajnalán. csrisznimindjártélettink E l k é p e s z t óe v e z ó s t e h e t s é g é n ekko s z o n h e t ó e na z o n b a n D r . ''megá1lítani'' a tutajt rígy,hogy egy forgőba irálItlsleynaksikeri.ilt Itt forgott korbe a tutaj,amígénis odaértem, rtvította a folyő szélén. tis elkaptam a tutaj ktilsó részénektetejénkorbefutő kotelet.Nem llírtamfelhriznimagam a tutajba,mert a sodrás nagyon erós volt, a r trhám átázott;ésa kotélt l magasanvolt a fejem folott. Azt vártam, lr<lgyDr. Hosley majd felhriz. De láttam, hogy az evezókkel kínlődik, tisnagyongondterheltarcot vág. Késóbbmegtudtam,mi aggasztotta. ArtÓl félt,hogy a nagy' nehéztutaj nekivágődik a ,,Kávéfózót,,szegé|yezóftiggólegessziklafalnak,ésosszez z engem. A tutaj ténylegneki is vágÓdott a sziklafalnak, de láttam, hogy koosszeszedtemmindenmaradékerómet,felhtíztam zcledikaz titkozés. lr lábamat,éstígyloktemel magam a sziklátÓl, hogy nagy keservesen Í.cltudjak mászni a tutajra.A tutaj fenekérezuhantam,ésvagy harrttincpercig levegóután kapkodtam. A kaland egyetlenáIdozataegyetemionérzetemvolt. Dr. Hosleypőttílélte lrlja,amit szeretettegyeteme,a Stanfordemblémájadíszített, ltz utat. Valahol a Rogue folyő fenekénazonban,teljesen átázva, szégyenszemreott hevera Dél-KaliforniaiEgyetemlogőját viseló sapkám. Minó szomor pillanat ez a kétískolariva|izáIásánaktorténetében! l)e legalább énnem kertiltem a folyő fenekére'egyetememzászIaját szorongatva! Talán már látod is, hogyankapcsolődikeZ a torténeta témánkhoz.


Az élet kijszijbén

Rogue folyő: Az tllct bizonyosértelembenolyan, mint a szépséges vltttItakhosszti szakaszaí,ahol avíz olyan csendesenésnyugodtan A Il()rrrp lyog,hogy a tutajbőlkihajolvamegláthatoda tiikorképedet. tiii nresés, ésbékésen ríngatőzollefeléavízen. Aztán egyszerrecsak rttindenátmenet nélktilzugó habok kozt találod magad. Levegó után kapko.dsz, éskapál ozo\,hogy avíz folott tudd tartani a fejed.Ésamikor már azt hiszed,hogy megfulladsz,egyenesena fortyogőKávéf6zó kellós kozepéntalálod magad. Kérlek,ne feledd,hogy ez elóbb-utőbbveled is meg fog torténni! Senki sem tud rigy végigmenniaz éIetfolyÓján, hogy ne találkozzon Lesznek majd pillanatok,amikor orvényekkel.Jobb, ha felkészi.ilsz! nyugalomésszépségáraszt el mindent,amikor hátradólsz, éscsak gyonyorkodsza csodában.De eljonnekmajd a puszta rémtiletpercei is, amikor az éIetegyetlenmozdulattalkiveta csőnakodbÓl,ésegyedtil a Jőisten irgalmábanbízhatsz,Ezis a trírarésze.Ezértfontos,hogy szilárdan állj, mielótt jonne a válság - tudd, hogy ki vagy,ésmit teszel majd,ha rád nehezedika nyomás.

az élet Senki nemtud rigyvégigmenni folyőján,hogyne találkozzonorvényekkel.

ÉVTIZED'' AZ A BIZoNYoS,,KRITIKUS A k vctkezó tíz évsok fontoskérdést fog felvetni,amelyekreesetleg ttt.ItlkitpszaZonnalbiztos választ. Egyetemiéveimalatt énis vívődpéldául:Míhezkezdjekaz életemmel? Kit vel ;ttttstlk ilyt'ttkérdéssel, I-Iolfogommegtalálni?Szerelmiinkegy életenát fog-e 1itt'k lt'lt'stigtil? | ; l l l ; l r r i . , M ilkr z c r s s é g e i m é sa g y e n g é í mM?e n j e k - em á s o d d i p l o m á s

Felszállős v agt f elrobbanő's?

ltti1lzésre? vagyok-eahhoz, Vajon folvesznek-emajd?Elégtehetséges ltrltysikereslegyeka szakmámban?Ésmi a helyzetIstennel?Ő hogyun rllik bele a terveimbe,éshonnanfogommegtudniaz akaratát?Efféle gyotortek,ésarra vágytam,bárcsakbeszélhetnék ktlr.dések valakivel, ;rkilegalábbnéhányatmegválaszolna,ésaki megértené, hogy mivel tttizckszembe.Természetesen a legtobbbarátomhozhasonlőanénsem litirtemsegítséget soha.Az évekcsak teltek,énpedig széplassankett'szttilkiizdottemmagama vadvízen. Perszeaz énfiatalkorombanmégkonnyebbvolt egyedtilvégigcsinálrri.A folyő akkoribannem orvénylettennyire.Éna ,,békés otvenesévek|lcn''nóttem fel, amikor az éIetmégnem volt ennyire bonyolult.Nem vtlltkábítőszera fajilagVegyes,állami kozépiskolában, ahovajártam. El ltrdodezt hinni? A gimis éveimalatt egyetlenegyszersemhallottam, lrtlgyvalaki drogotárult Vagyhasználtvolna.Ésnagyonkevésalkoholt |.tlgyasztottak mérve.Egyetlenbarátomsem szokottrá a mai mércével irz italra. Sót, minden péntekeste bulizni mentema focimeccsután, clecsak elvétveláttam olyat, hogy ittak a fíatalok.Biztos elófordult i|yesmi,de fóleg azok kozott,akíkamrígyis ''rosszfi k" hírében álltak. Akkoriban mégnem voltak punkok, bórfejiíekmeg neonácík;se narkősok, boszorkányok,ésa melegvagy leszbikusaktivisták sem voltak nrégsehol.A kor zenéjeis jőval szelídebbvolt a mainál.

A tou. tkezótíz évfontoskérdések százaítveti majdfel. Igaz, az énídómbenis megesett,hogy valaki már kozépiskolában elvesztetteszi.izességét. A szex nem mai találmány, ésperszebenniin. ket is foglalkoztatott azokban a régmríltidókben. Néhányannyilván nemcsakgondoltakrá. Idónkéntelófordult, hogy egy lány terhes lett


Az életk szÖbén

(lrkkorrígymondták:,,bajbakeri.ilt'')'csomagolniakellett,ésvalami elclugotthelyrekoltozott.Sohasemtudtuk ffiCg,hová. Mégis,ésszeriínek találtuk az elgondolást,hogy tísztánkellenemegórizntinkmagunkat a házasságig.Dívatvolt erkolcsosneklenni: a saját osztálytársaik is lenézték azokat a diákokat, akik f vel-fával lefektidtek.A kicsapongő lányokat ,,lotyőnak''hívták,a kicsapongőfi kről meg azt mondták, hogy ,,kos1atnak''. A házasságnélkiilegytittélópárokÍaazt mondták, hogy ,,biínben élnek'',Vagy ,,osszeá1ltak''. Valahogy esztinkbesejutott, hogy a sztizességiink valamiféleátok, amitól mihamarabbmeg kellene szabadulni,vagy hogy a felnóttek elvárják, hogy rigy párosodjunk, mint a ttizeló állatok. Ez a gonoszelgondolása modernkor sztileménye, amikor a védónótólkezdvea hadseregegészségtigyi alakulatainak eltévelyedet t fóp arancsnokáig mindenk i azt szajkózza:,,Csináld gyakran,jől éskéjjel!/ Használj ővszert minden éjjel!'' Végtil,ami a legfontosabb,az otvenesévekdiákjai gyakran fogékonyak voltak a lelki dolgok iránt. Természetesen nem volt mindenki keresztyén,de sokan azokvoltunk. Ésa hittink szerint alakult a viselkedéstinkis. Istennevétpéldáulnagyonrítkánkáromolták.A vulgáris, ocsmány kifejezésekkotószÓkénttorténóhasználata nem volt divat a tizenévesek korébenegészena hatvanasévekvégéig, amikor a dekadens',film- éstelevíziÓiparelterjesztette. Ezek arra is megtanították a te sztileidnemzedékét, hogy menjenekbele az alkalmi szexbe,éstíptlrjáklábbal Istenparancsolatait.Sok forradalmi változás a hatvanas ('vckvégén kovetkezettbe, amikor az akkori fíatalfelnóttek nemzedékc hirtelenmegbolondultegy kicsit.De meg is fizettékaz árát. |;,r,ze| azt akarommondani,hogy az avilág, amibente élsz,sokkal erkiilt.stclenebb, mint a néhányévtizeddelezelótti volt.Manapságegyál1 ' z r . l I t ' t t l i l ct 'rgk,o l c s i l e gh a n y a t l Ó- k i a d ő m e g j .

76

Felsző.llő.svagt f elrobbanas?

'l rtlIlt'lllszámítritkaságnak,hogyegy tizenkétéveslány sztiljon,vagy . , r rzt'tt(it éveslelóje a másikat;egy tizenhétéveskeménydrogokkal r' rl' \'i|8Yegy tizennyolcévesmegfertózódjonaz AlDS-vírussal.Az : ll,,/i|k1ledigmár szinte életformáváváIt- fóleg a nagyvárosokban. ..., .rtttt.I.ikai gyereknekátlagosantizenotszorakkoraesélyeVan arra' ,..1 \ l (,8yverrel oljékffiCg,mint egy Észak-Irországbanéló fiatalnak, ,..Itiirltt torténelme vanaZ erószaknak.lTudokolyanhelyekról,ahol '.,\(.tt'keka ftirdókádbanalszanak,hogy megmenektiljenek az arta Ir,rl;rt|tl kocsikbőltalálomrakilótt golyőktől.Bizony,társadalmunk ..rl.titlrerkolcsiszabadesésbe keri'ilt,ami mindenfiatalrakihat.Éppen . ,r'||rllyannyomássaléskísértéssel is számolnotokkell, amilyenekkel ,,,,,|ti,t,(l nemzedékeknek mégnem kellett szembenéznii'ik. \z t'gyik legfontosabbdontés,amit az elkovetkezónéhányévben lr ,,,'[ig||hoznod,a hivatáskérdése lesz, illetve az, hogy melyik kélenneérdemesfejleszteni.Eza dontéssokszorrendkívtil ; ...'.'tlgcdet ',..llt'Z. Honnantudhatnádelóre,mit akarszmajdtenni negyven-,ot.r.tl Vilgy éppenhatvanéveskorodban?Muszáj típpelni,méghozzá 't'|','\ (lttkevésinformáciő alapján.Lehet,hogy mégazt sem tudod igaIlt.lllilyen is az a szakma,aminek az elsajátításához hossz éveken rI l .Il t<1 tanulásraadod magad.

Ta., uaalmunkegyfajtaerkolcsi kertilt. szabadesésbe \z ilyen kortilményekkozott meghozottdontésekpedig olyan pá, .rr;r kényszeríthetik az embert,amitól késóbbszenvednífog. Aztán t.rtsltdálminyomásokis befolyásoljáka dontéseinket. Sok fiatal lány r..iti|<példáultitokban aÍra,ho8y feleségésanya legyen,de mai, t..Iszitlladult'' félnekezt bevallani.Ezenkívtil.hotársadalmunkban 17


Az életkibzijbén

gyantervgzhetneel egylány olyasmit,amihezsztikség van egy másik emberreis, egy férjre,aki méltőlesz majd atta,hogyszeresseót, és aki velefogjaleélniaz egész életét? Lehet,hogya házasságbennelesz a képben, lehet,hogynem.Igen,ténylegsok mindenenkell elgondolkoznia kritikusévtizedalatt. Nagyonszerencsésnek mondhatommagam,mert mégfiatal korom. ban valősággalbelebotlottama hivatásba,amelyetazótais elégjő eredménnyelzok. Ha példáulJézuskorábanéltemvolna,ésa két - mondjukácskéntvagy kezemmunkájábőlkellettvolnamegélnem -, azt hiszem,éhenhaltamvolna.Szintelátommagam' kófaragőként amint táblávala nyakambantilok a jeruzsálemitemplomelótt: ,,Éle. lem fejében munkátvállalok.''Bevallom,hogy a kéztigyesség nem az erósségem. A kozépiskolában egyetlenkettesemvolt,az is technikábÓl, jegy is ajándék ésmégez a szerény volt Mr. PetersontÓl,a tanáromtől. Egy félévem ráment,hogyosszetákoljak valami dobozfélét a cipófényezófelszerelés tárolására.Mennyielpocsékolt idó! De arra legalább jÓ volt,hogynéhányszakmát- kozttikaz ácsmesterséget megaz asz. talosságot- kihrizzak a pályaválasztásilehetóségek kozíil.

sZEMPoNToK a pÁrynvÁLAsZTÁSHoZ Nekedis fontolőrakell venneda lehetóségeidet. Ahhoz,hogyjől tájékozottdontésthozhassegy hivatássalkapcsolatban, hat alapvetó szempontot kell megvizsgálnod: 1. olyan legyen,amit szívesen csinálsz!Ehheztisztábankell lennedsajáterósségeiddel, gyengeségeiddel ésérdeklódési koroddel.(Vannakpszicholőgiaitesztek,amelyeksegít. hetnek.)

18

Fekzállas vagr f elrobbanas?

Lehet,hogy 2. olyan legyen,ami megfelela képességeidnek! a de nemlennélképeselvégezni lennéltigyvéd, szívesen jogi tanulmányokat,ésletenniaz tigyvédivízsgát. 3. olyan legyen,amibólmegis tudszélni!Lehet,hogyszíveéhen ám ha nemveszika képeidet, senlennélfestómiívész, halhatsza festóállványnáltilve. Lehetpéldául,hogy 4. olyan legyen,amit el tudszvégezni. jő orvoslennél,ésbírnáda tanulást,de nemvesznekfel az volt egy csoporttárorvosira.A doktori(Ph.D.)képzésen tanulásután esettki. Eljutottaz sam'aki hétévnyikemény mondtákneki a professzorok, nagy vizsgáig, és ott utolsÓ hogyvége. jár. Más sző5. olyan legyen,amitársadalmimegbecstiléssel Vanarra'hogykortársaivalaval, sokemberneksztiksége tiszteljék azért,amittesz.Ez az egyikfó milyenmértékben esik otthonmaradni oka annak,hogysoknóneknehezére ésgyerekeketnevelni. olyan legyen,amia hívóembernek: 6. Ésami a legfontosabb ról tudod,hogy Istennekis tetszik.Honnantudhatnád, jellegridontésre hogymi Istenakarataegy ilyenszemélyes is rőla beszélíink Ez egykulcsfontosságkérdés,.és nézve? részletesen. A pályaválasztásazértolyan keménydiÓ, mert enneka hat kove. Ha teljestilot, de nemtetszik, telménynek egyszerrekell teljestilnie. amit választottál,bajbanvagy.Ha teljestilot, de nem fogadjákel a jelentkezésedet, elakadsz.Ha a másik ot teljestil,csaképpnemélsz mega választottszakmádből,osszeomlika rendszer.A lánc minden szemének osszekell kapcsolÓdnia.

79


Az élet k szijbén

A rrergy kihívásláttán nem csodatehát,hogy annyi fiatal baklovést k()vetel a kritikusévtizedalatt.Sokszorévekigtehetetleniilvergódnek, ésnem tudják,hogyantovább.Naphosszatelticsorognek a sztilók lakásállan,gitárt pengetve,ésvárva az edénycsorgés hangjáta konyháből. Az ilyen fiatalhasonlőegy olyan rakétához,amelyikcsak ál1a kilovóállásban. Zugnak a motorok,okádják a ftistot, de semmi nem mozdtrl.Az íírhajőtarra alkották, hogy a sztratoszférátszelje,de csak r.il, mintha odaszegezték volna. Sok huszonévessel találkoztam,aki még ''nem száIltfel'',éssajnosnéhányolyannal ís,akinek a motorjafelrobbant.osszetortálmok darabkáivalterítvebe a kilovóállást.

sor. fiatalkovetel baklovést a kritikusévtizedalatt. Van, amikor a ki'ildetés azértvallkudarcot, mert az illetó nem vonja be Istentnagyratoró terveibe.A zsoltáríroazt mondja:,,Haaz Úr nem építiaházat, hiába fáradoznakaz építók.Ha az Ú, ne. órzi avárost, hi ába v igy áznak r á az órok'' (Zsoltárok I27:7). Ezek a szavak hihetetlenjelentésthordoznak azok számára,akik tt'ttlst lépneka nagybetiíséletbe.Akár építeni,akár órizni próbáIsz, rttindhasztalanlesz, ha saját eródre hagyatkozol.Lehet,hogy eZ naEzenkívi.il Istennem 8y()lldivatjamriltnaktiínik,de hidd el, színígaz! t'l('gszikmeg a másodikhellyel az életedben!

AZ APÁMriI, TANULTLECKÉK ,,\1llirlr itzt hitte,ó lesz a kivételez alől az elv alÓl. Szépeneltervezte .rzt.It'ltlt, tlsrtcmvolt szi.iksége semIsten'Semmás segítségére ahhoz,

20

Felszallős vogt f elrobbanő's?

r.,,.,\' Kora gyermekkorátőlkezdvetudta,hogyhíresnríill.lCgValÓsítsa. ...,/' hogy ha feli|karlenni.Mégővodássemvolt, amikorkijelentette, '] | r;r.jzolni volt, amit dontés egy vágy nemcsak a ésfestenifog. Ésez jotteka kamaszévek, ámó lrlr.lilttlzott. volt.Felcseperedett, A vérében ,ltt'llcn percresem ingott meg elhatározásában, hogy egy második Ilr.rttllraildt VagyMichelangeloleszbelóle.Mikozbenot bátyjanemtudr.rt'lt| nteni,mihez kezdjenmagával,ó magasztosálmot kergetett. l.,gynap aztán,tizenhatéveskorában,éppenaz utcán mendegélt, volna azÚr.Terrrttlitll.hirtelen rigy tiíntneki, mintha megszőlította mégistudta, mélyén A lelke volt ez. rrtt.sZCteSen nem hallhatÓ hang |1rr.,'I a Mindenhatő szőlt hozzá. Az egyszeriítizenetlényegeez volt: légy'éskésztilj Ii'tldfélrenagyravágyőterveidet,hogy híresmiívész .ItIll,hogy egészéletedet a szolgálatraszánd!'' gondolattől is megborzongott: Apám méga ,,Nem,nem' Uram _ vá-, tudod, hogy mindenterre tettemfel, éshogy egyedtila |.rsz.olta rrrÍivészet éltet''.Gyorsanelnyomtaa benyomását,éselhitettemagár;rl,hogy csupán képzelódott.Amikor azonbanmegnyugodott,hogy Il.l.cndezte a dolgot,a gondolat jra megjelent.Hőnapokonát ott motrlszkált fejébena gondolat,hogy Istenazt kéri- Vagy inkább koveteli lrogyadja fel álmát, éslegyenprédikátor.Életeegyik legkeményebb lr;rrcának bizonyult ez, de nem beszéltrőla senkinek.

mega másodikhellyel A,-, Úr ne. elégszik az életedben! Kétévenát folyt eZ az ádáz lelki kuzdelem.Kozben elérkezettaz t'r.cttsé$i ideje,ésneki lassanelkellett dontenie,hol tanuljontovább. \z apjaazt mondta,hogy bármelyik iskolátválasztjais az országban, ,i támogatja.Mit tegyenhát? Ha engedelmeskedika belsó hangnak, 27

Profile for KIA

Az élet küszöbén 1–20  

Az élet küszöbén 1–20  

Profile for kia35
Advertisement