Page 1

A sülysápi Kisboldogasszony-templom A sülysápi római katolikus plébániatemplom a település tápiósülyi részén, a 31-es út melle helyezkedik el. A Tápió mente egyetlen máig fennmaradt gótikus műemléke, mely a történelmi időkben folyamatosan alakult, változo . Teljes bizonysággal kicsit több mint 500 évre vezethetjük vissza történetét, de több forrás is említést tesz korábbi – Árpád-kori – templomról is. Titulusa Kisboldogasszony, így búcsúja szeptember 8-án, Szűz Mária születése ünnepén van.

Szűz Mária születése (oltárkép)

Régi képek a templomról századi eredetét azonban tipikus alaprajzi kialakítá-

renc és Szűz Mária – mellékoltára is volt. A szószéket

sa is alátámasztja, hiszen a korszakra jellemző módon

a négy evangélista és egy, angyalokkal körülve Szűz

eredetileg egyhajós kialakítással, poligonális szentély-

Mária-szobor díszíte e. A falakon valószínűleg freskók

lyel, támpillérekkel épült.

voltak. A sekrestyében Szent Mihály tiszteletére szen-

Mátyás király 1484-ben a Nagylucsei családnak adományozta a Kerekegyházi család i eni (Süly) birtoka-

telt oltár állt, amelyet Esterházy Antal földesúr adományozo .

it. A ma látható templomot Nagylucsei

A tornyot 1819-ben két öllel magasítot-

Dóczy Orbán egri püspök, kancellár

ták. 1823-ban új sekrestyetetőt készítet-

épí e e.

tek. 1839-ben és 1856-ban javíto ák a templom tetőzetét.

A török hódoltság ala a templom nem

A Kisboldogasszony-templom A templom már a középkorban is állt, valószínűleg Szent István király templomépítő törvénye eredményeként is épült i egy kis templom, amely azonban teljesen megsemmisült. Egyes források szerint már 1259-ben plébániája volt. A templom egyes elemei a XIII. század építészetére utalnak, és össze van benne keveredve a román és a

pusztult el, csupán a mennyezete sza-

1876-ban kirabolták a templomot. Elvit-

kadt be. A lakosság 1696-ban állítot-

ték a „gyönyörű, 1782-ben tiszta ezüstből ké-

ta helyre. Ekkor a hajó bal oldalfalát le-

szült és hegyi kristállyal, vagyis máramarosi

bonto ák, és kb. nyolc méter hosszú és négy méter széles oldalhajót (kápolnát)

gyémán al ékíte , mintegy 400 forintnyi A XV. századi pasztofórium

építe ek hozzá. E rész ala van a Sőtér család sírbolt-

kű ezüst cibóriumot, melyeket Sőtér Éva csináltato és aján-

ja, melybe a jelenleg padlóba illeszte s egykori dom-

dékozo , és egy még régibb (1717) – talán első – miséző kely-

borművű címerétől és feliratától megfoszto sírkőlap

het ezüstből, régi ezüst navikulát…”. Sőtér Éva ajándékai-

elmozdításával lehet bejutni. A korábbi hálóboltozatos

ból nem maradt meg más, mint egy „ezüstszövetű, hegyi

mennyezetet viszont nem állíto ák helyre, azóta sík

kristállyal ékesíte gyönyörű fehár miseruha…”.

mennyezet fedi a templomot.

gót stílus. A ma is fennálló, bővíte műemlék templom XV. századbeli gótikus építmény. A templom XV.

értékű szentségtartót, a 150 forintnyi érté-

1937-ben építe ék a jobb oldali kereszthajó-szárnyat

A 18. században még Szűz Mária születése tiszteletére

és a kő karzatot. A templom harangjait a háborúkban

emelt gazdag díszítésű főoltáron kívül két – Szent Fe-

elvi ék.

A templom mai formája 1 1976-ban is renoválták a ttemplomot.

látszódtak, de helyreállítása már nem lehetséges.

E Ekkor bonto ák ki a sszentély zárásában tallálható középső, csúcsííves ablakot. A ma haszn nálatos pasztofóriumot, m mely egyes kutatások sszerint Mátyás király vissegrádi kőfaragó műhellyében készült, ugyanccsak 1976-ban, a szentélyb ben felszerelt karlámpák v villanyszerelési munkái k közben találták meg. Pirros színű padlószőnyegg gel boríto ák a szentélyt. A szentély falára új stáccióképek készültek Pethő A ila kivitelezésében. Az áldoztatórácsot is ekkor bonto ák el. A barokk főoltárt és oltárképet a jobb mellékhajóban helyezték el, új szembemisézős kőoltár és ambó készült.

2003-ban fejeződö be a belső átalakítás. A teljes templom és a sekrestye is új, kőlapos burkolatot kapo . 2009-ben kezdődö , és 2010ben ért véget a talán legjelentősebb külső felújítás az 1937-es bővítés óta. A templom külsejét fehérre színezték, lecserélték a teljes tetőfedést – terméspalával boríto ák. A jobb mellékhajó feA templom felújítása az elmúlt évtizedben folyamatos volt. le i fa tetőszerkezetet lecse1998-ban kicserélték a toronysisakot. A barokk toronysisak rélték. A szentélytetőre felstílusában változás nem történt. újítva visszakerült a régi ke2001-ben állagmegóvó külső festésen ese át a templom, szür- reszt. ke színűre feste ék. 2011-re megújult az egykori 2002-ben kezdődö a belső felújítás. Falkutatást is végeztek, (barokk) főoltár is, mely így visszanyerte eredeti pompáde nem találtak értékes falfestményeket. ját. A pasztofórium melle i falrészen vöröses színű festés nyomai

A tabló elkészülését támogatta a sülysápi helyi értékek elkötelezett támogatója, a NexusVet Kft.

A sülysápi Kisboldogasszony-templom  
A sülysápi Kisboldogasszony-templom  

A sülysápi Kisboldogasszony-templom bemutatása.