3 minute read

Isikunaaste on ühine vastutus 2 - Väljaõpe kui edu pant

Isikunaaste on ühine vastutus 2 - Väljaõpe kui edu pant

Kiire reageerimine kasvatab edu võimalusi. Olukorras, kus elutähtsaks teguriks on aeg, võib eelistada pigem vähemvõimekate vägede kiiret sooritust kui sobivalt ja vajalikult varustatud jõudude aeglast sooritust. See kehtib peaaegu igal pool ja isikunaastes eriti.

Tekst: HEIGO VIJA

Ehkki madalama taseme ülematel on isikunaaste operatsiooni läbiviimiseks kasutada palju vähem vahendeid kui kõrgematel ülematel, peavad nad sellest hoolimata tegema esimese katse eraldusse sattunud isikkoosseisu naastamiseks, kasutades selleks oma käsutuses olevaid vahendeid. Alles siis, kui see ei ole võimalik, tuleb küsida toetust kõrgemalt poolt.

Ent millises olukorras on siis sõdurid oma üksusest eraldatud? Kui piloot on maapinnal ja õhusõiduki seisukord ei võimalda sellega uuesti õhku tõusta, siis loetakse piloot üldjuhul eraldusse sattunuks ning käivitatakse lahinguotsingu- ja päästeoperatsioon.

Kui jalaväelased on lahingutegevuse käigus oma üksusest eraldunud, siis sõltuvalt nende eelnevast ettevalmistusest loetakse seda üldiselt taktikaliseks olukorraks ja esimeseks reageerivaks naastejõuks on nende oma üksus. Sellist üksuse naastetegevust käsitletakse lahingunaastena.

Näiteks USA maavägi on määratlenud neli lahingunaaste läbiviimise meetodit, milleks on kohene, kaalutletud, väliselt toetatud või toetamata naaste. 1

Kohene naaste viiakse läbi, kui üksusel on piisav ülevaade olukorrast ja seetõttu saab naaste sooritada enne, kui vastane olukorrast aru saab. Kohene naaste on sellises olukorras eelistatud naastemeetod ja nõuab võrreldes kaalutletud naasteoperatsiooniga vähem ressursse.

Kui kohene isikunaaste ebaõnnestub, näiteks eraldusse sattunud isiku asukoht ei võimalda rakendada kohest toetust või seda ei ole vastase tegevuse tõttu võimalik läbi viia, siis kasutavad ülemad kehtestatud planeerimisprotsessi kaalutletud naaste läbiviimiseks.

PIXABAY

Kaalutletud naaste vajab võrreldes kohese naastega rohkem aega, detailsemat planeerimist ja koordineerimist.

Väliselt toetatud naasteks loetakse naasteoperatsiooni, mis kasutab ühiseid, koalitsiooni või vastuvõtjariigi vahendeid, kui oma komponendi vahendid on piiratud.

Toetamata naasteks ehk juhuslikult edukaks naasteks loetakse olukorda, kui eraldusse sattunud isik naaseb ilma ametlikult läbiviidud naasteoperatsioonita omal jõul sõbralikule territooriumile.

Enamikus isikunaaste stsenaariumides koosnevad jõupingutused mitmetest komponentidest. Isikunaastet mõjutavad rollid tuleb toetatavatel, päästet planeerivatel ja juhtivatel ülematel selgelt määratleda. Selleks, et isikunaaste oleks edukas, peavad kõik elemendid – eraldusse sattunud isikud, naasteüksused, ülemad ja staabid – olema eelnevalt asjakohaselt väljaõpetatud.

Isikunaaste väljaõpet võib läbi viia ka rahvusvahelistele tsiviilmissioonidele lähetatud riigiametnikele, diplomaatidele ja muudele isikutele, kellel on oht sattuda sõja- või kriisipiirkonnas eraldusse.

Karmen Vesselov

Haridus ja koolitus – SERE

SERE 2 definitsioon on rahvusvaheliselt tunnustatud, seda kasutavad nATO ja Euroopa Liit. SEREt määratletakse kui eraldusse sattunud isikute tegevust oma tervise ja väärikuse kaitseks ning liikuvuse ja ohutuse tagamiseks sõbralike jõudude juhtimise alla naasmist oodates või selleks valmistudes.

SERE koolitus jaguneb kolmeks tasemeks: A, B ja C. Vahel on ekslikult arvatud, et tegemist on raskusastmetega. Tegelikult on need eri sihtgruppidele suunatud väljaõppetasemed.

SERE A on ettevalmistav (baas-) õpe ehk eesti keeles tuntud kui üleelamisõpe. Samas ei ole isikunaaste ja üleelamine sünonüümid. Üleelamisõpe on vaid osa SERE A- taseme õppest ehk pigem õpimeetod sõduritele vajaliku väljaõppetaseme saavutamiseks.

A-taseme õpe on suunatud üksiksõdurile. Õppe läbinud, suudavad eraldusse sattunud isikud edastada oma täpse asukohta, oskavad säilitada oma elu ja väärikust ning peavad vastu kuni isikunaastet teostava üksuse saabumiseni.

Samuti suudab eralduses olev sõdur stressi maandada, kontrollib oma keha reaktsioone ning oskab vajadusel asendada kaotsiläinud varustuselemente.

Eesti sõduri väljaõpe toimub eelkõige meile omases keskkonnas. Meil on väga hea sõdurivarustus, mille taktikalised omadused võimaldavad seda kasutada üleelamisolukorras alternatiivsetel eesmärkidel.

A-taseme õpe võib sõduri väljaõppe ajal olla osadeks jaotatud või korraldatakse seda eraldi kursusena vastavalt sihtgruppide vajadusele.

Ning kahtlemata on A-taseme väljaõpe hädavajalik moodsale, urbaniseerunud inimesele. Sõltub ju tänapäeva inimene igapäevases elus tehnoloogilistest lahendustest, tal on piiratud kokkupuude loodusega, madal stressitaluvus ning seetõttu vähene suutlikkus leida standardolukordadest erinevaid lahendusi.

SERE A-taseme õppe eest vastutab konkreetne riik ja väljaõpe sõltub eelkõige kohalikest keskkonnatingimustest. SERE A-õppe läbimine ja omandatud üleelamisoskuste kasutamine parandab oluliselt üksiksõdurite ellujäämisvõimet olukordades, kus ollakse eksinud, sattunud vaenulikku keskkonda või lahingutegevuses hajutatud.

SERE B on kas täiendõpe spetsialiseerunud allüksustele, sõjalise tegevuse toimumiskoha põhine väljaõpe või missioonieelne väljaõpe sõja- või kriisipiirkonda suunduvale allüksusele. B-taseme väljaõppe eelduseks on läbitud A-taseme väljaõpe. B-taseme väljaõpe sisaldab eelkõige lahingunaastet (CR).

SERE B-õppe läbimine ja omandatud oskuste rakendamine tõstab oluliselt sõdurite ja allüksuste moraali, parandab lahinguvõimet ning õpetab toime tulema piiratud ressurssidega. Välismaale suunduvad missiooniüksused õpetatakse lahingunaaste võime saavutamiseks tavaliselt SERE B-tasemele.

SERE C on ettevalmistus, et allüksus valdaks lahinguotsingu ja -pääste (CSAR) tehnikat ja taktikat. Sihtgrupiks on tavaliselt lendurid, erioperatsioonide väed ja need, kellel on reaalne oht langeda vangi või pantvangi. SERE C-tase on vajalik liitlastele toetuse tagamiseks ja liitlaste õhutoetuse saamiseks.

Isikunaaste võime saavutamiseks peavad kõik kolm isikunaaste elementi olema asjakohaselt väljaõpetatud. Sest isikunaaste on kõikide elementide ühine vastutus.

Karmen Vesselov

Viited:

1 Army Personnel Recovery. FM 3-50, 2. september 2014.

2 Lühend sõnadest Survival – üleelamine (keskkonnas), Evasion – (vangistamise) vältimine, Resistance – vastupanu osutamine (väärikuse säilitamine ja informatsiooni hoidmine), Escape/Extraction – (põgenemine/väljatõmbamine).