4 minute read

NOT - NOORTE OMAALGATUSE TOETUSEKS

NOT - NOORTE OMAALGATUSE TOETUSEKS

Kaitseliidu noorteorganisatsioonide Kodutütred ja Noored Kotkad arengukava 2021–2025 sõnastab organisatsioonide ühise missiooni järgmiselt: „Vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu“.

Tekst: SILVER TAMM, Noorte Kotkaste peavanem

Noorliikmete eneseteostusvõimaluste toetamisel peame oluliseks selliseid põhimõtteid ja tegevusi nagu noorte omaalgatuse toetamine, noorte osaluse suurendamine organisatsioonide juhtimisel, noorte kaasamine väljaõppe planeerimisse ja korraldamisse ning juhipotentsiaaliga noortele juhtrolli pakkumine ja sellega seoses juhikoolituse võimaldamine.

Kaasamisena ei käsitle me tulevikus üksnes liikmete osalema kutsumist, vaid oleme juba sedavõrd küpses etapis, et saame rääkida kaasamise hoopis laiemast spektrist: noorliikmete initsiatiivi toetamine, nende suurem teavitamine, plaanide ja otsuste läbirääkimine ja nende arvamuse arvestamine ning otsuste langetamisse kaasamine.

Käesoleva aasta jaanuaris toimunud Noorte Kotkaste ja Kodutütarde keskkogude koosolekutel esitlesid Võrumaa, Hiiumaa ja Sakala noortekogude esindajad esmakordselt noorliikmetelt laekunud mõtteid ja rääkisid oma unistuste organisatsioonist. Unistuste organisatsiooni juures rõhutasid noored ideed ühiselt hingavast Kaitseliidust, kus mitmekesine ja atraktiivne tegevus annab neile eluks vajalikke teadmisi ja kaasab neid juhtimisse ning kus noorliikmed vastavalt oma riigikaitseteadlikkuse tõusule liiguvad Kaitseliidu maleva ja Naiskodukaitse ringkondade ridadesse.

TOETUS JULGUSTAB

Keskkogu koosolekutel osalenud noorkotkas Reimo Jürjo, kodutütred Triine Beate Tagamets, Laura Lees ja Riinu Padu näevad ühe eneseteostusvõimalusena ka nooremate liikmete juhendamist. Aga selleks vajavad nad nii koolitusi kui ka toetust, et kogeda eduelamust, kuulda vajalikul hetkel juhtidelt mõne hea ja motiveeriva sõna ning tunda nende hoolivust.

Noored ja hakkajad tulevikutegijad peavad tundma iga Kaitseliidu liikme toetust ja kohalolekut – ainult turvalises keskkonnas julgevad nad end proovile panna nii enese arendamises kui ka endast noorematele tegevusi pakkudes.

See omakorda tagab uute tegijate pealekasvu ja selles peitubki Kaitseliidu kerksuse saladus. Tegutsedes läbimõeldult ja ühiselt Eesti suurimas vaba tahet suunavas ja ühiskonda siduvas organisatsioonis, saab tänasest noorliikmest kord suure tõenäosusega mõni ametikandja valikus võitlejadvõimaldajad-võimendajad.

Noorte algatuste toetamiseks algatasid noorkotkaste ja kodutütarde organisatsioonid noorte omaalgatuslike projektide toetusmeetme NOT, mille eesmärk on toetada organisatsiooni arengule suunatud ja noorte endi algatatud ideede väljatöötamist ja elluviimist.

Meede annab noorkotkastele ja kodutütardele projekti kirjutamise ja elluviimise, meeskonnatöö ja ajaplaneerimise ning eelarve koostamise, jälgimise ja analüüsi oskusi.

ERIILMELISED ETTEVÕTMISED

Kahes taotlusvoorus on 2021. aasta keskpaigast alates toetatud kokku 29 noorteprojekti. Need kõik on olnud eriilmelised, liikmeid ja kogukonda kaasavad projektid. Näiteks Keila rühma noorkotkad korraldasid orienteerumismängu, et tutvustada noortele oma organisatsiooni ning tervislikku liikuvat eluviisi. Korraldati õppepäev 5. klasside õpilastele, kes said õppida kaardi ja kompassi kasutamist ning tingmärkide lugemist.

Alutaguse maleva noored seevastu kasutavad NOT projekte Kaitseväe väeosade külastuste organiseerimiseks, et saada põhjalikum ülevaade ajateenistusest ja karjäärivõimalustest Kaitseväes. Esimeses taotlusvoorus sai toetust 1. jalaväebrigaadi Tapa linnaku külastus. Teises taotlusvoorus finantseeritakse Alutaguse ja Jõgeva maleva noorte ühiskülastust Ämari lennubaasi, mis on noortele suurepärane võimalus tutvuda õhuväe ja NATO tegevustega ning annab hoogu kahe maakonna noorte omavahelisele suhtlusele ja koostööle.

NOORTELE HÄÄLEÕIGUS

Noorte osaluse suurendamine õppe planeerimisel ja korraldamisel väljaõppe planeerimisel ja korraldamisel saab samuti olla senisest tõhusam ning töökultuuri lahutamatu osa!

Noortekogu esindajate ettekandest selgus, et noorte aktiivsust ja määra saame hoida ja suurendada, kui osalusmäära saame hoida ja suurendada, kui varieerime ja ilmestame väljaõpet uute ja ägedate tegevuste või vahenditega, kaotamata seejuures organisatsioonide olemust, ideed ja kvaliteeti.

Noortejuhtide lõputute ideede ja mõtete kõrval kostavad samaaegselt noorte endi loovad ja edasiviivad ettepanekud – kaasame, kuulame ja rakendame noorkotkaste-kodutütarde mõtteid ja tegusid!

Tänaseni on Kaitseliidu noorteorganisatsioonide otsustuskogudes olnud noorteorganisatsioonide otsustuskogudes olnud juhtohjad täiskasvanud noortejuhtide käes, aga olen täiesti veendunud, et aeg on küps tuua kaasa arutlema ja otsustama ka Kaitseliidu noorliikmed ise.

Noorteorganisatsioonide ide liikmetest 90% on noorkotkad ja kodutütred ning nende hääl peab tulevikus kostma enne otsustava a haamrilöögi kõlamist. Isiklikult leian, et mitte sõnaõiguse, vaid hääleõiguse kaudu.

Kõlaks ju kenasti, kui satsiooni keskjuhatuses või maa- noorteorganikondliku juhatuse koosseisus oleks noorte häält edastamas üks noorte poolt valitud esindaja. Tagasiside küsimine, noorte kuulamine ja nende ettepanekutega arvestamine on juba samm edasi noorte kaasamine otsustavatesse kogudesse oleks kindlasti midagi noorteorganisatsioonidele kohast ja uuenduslikku!