Page 1

நார்கமி-2011

Paul Cézanne

கல஬ இ஬க்கின இதழ்


2

காற்றுவய஭ி நார்கமி-இதழ்-2011

அன்புமைனீர். யணக்கம்.

நோர்கமி இதழுைன்

சந்திக்கிஷ஫ோம்.கோர்த்திமக நோதம்

ப஥ருப்புக஭ின் நோதம்.அபசு கட்டி஬ில்

இருப்஧யர்கம஭ எரு கணம் தங்கம஭

ஆசிரினர்: ஷரோ஧ோ கண஦ி/யடியமநப்பு: கோர்த்திகோ.ந ப௃கயரி: நின்஦ஞ்சல்:

நீ ஭ோய்வு பசய்ப௅ம்

கோ஬ப௃நோகும்.஥ி஬த்திலும்,பு஬த்திலும் ஋ன்றும் இல்஬ோதயோறு நிக

஋ழுச்சிப௅ைன் பகோண்ைோைப்஧ட்ை நோயபர் ீ தி஦ம் ஧஬ பசய்திகம஭ பசோல்஬ிச்

பசன்஫ண௃.஋திர் யரும் கோ஬ம் இ஬ங்மக அபசுக்கு ப஥ருக்கடினோகஷய இருக்கும்

஥ன்஫ிகள்: கூகுள் ப௃.சிய஬ிங்கம்

Paul Cézanne

஋ன்஧மதப௅ம் பசோல்஬ிச் பசன்஫ண௃.

ஈமத்தின் அய஬ங்கம஭ பசோல்லுகின்஫ கயிமதகள்,சிறுகமதகள் ஆங்கோங்ஷக பய஭ி யந்த யண்ணஷந

உள்஭஦.஥ோயல்களும் யபவுள்஭தோ஦ அ஫ிகு஫ிப௅ம் பதன்஧டுகி஫ண௃.

஧மைப்புக஭ின் கருத்ண௃க்களுக்கு ஧மைப்஧ோ஭ர்கஷ஭ ப஧ோறுப்பு.

கோற்றுபய஭ி யிமபயில்

சிறுகமதக஭ின் பதோகுதி என்ம஫ பய஭ினிை தனோபோகின்஫ண௃.

இவ் யிதழுக்குரின ஧மைப்புகம஭த் தந்த ஧மைப்஧ோ஭ர்களுக்கு ஋ன்றும்

கோற்றுபய஭ி நோர்கமி-2011

கைமநப் ஧ட்ையர்கஷ஭. இமைனில்,

கயிமதக்கோ஦ இதமமப௅ம் ஆபம்஧ிக்கத் திட்ைநிடிருந்ஷதோம்.ப௃டினயில்ம஬.யி

மபயில் அவ் பய஭ினீடு யரும்.பநோமி

கம஬ இ஬க்கின இதழ்

ணெறு,சுதந்திபன் கயிமத ணெல்கள் இபண்மை பய஭ினிட்ஷைோம்.

அதன் பதோைர்ச்சினோக ணெல்கள்

பய஭ியப அச்சில் இருக்க்ன்஫஦. மத நோத இதமில் புதின

஧மைப்புகளுைன் சந்திப்ஷ஧ோம். ஥ட்புைன், ஷரோ஧ோ


3

தநிமனும், ஏமாம் அ஫ிவும்

நிக சுருக்கநோக ஌மோம் அ஫ிவு ஋னும் யணிக சி஦ிநோ ஧ற்஫ி ; ஥ோன் ஋ந்த சி஦ிநோவுக்கோகவும் ஋஦க்கிருக்கி஫ ஷயம஬கம஭ யிட்டுயிட்டு இப்஧டி ஋ழுத உட்கோர்ந்ததில்ம஬.இன்ம஫க்கு தநிமர்க஭ின் ஷதமய ஋ன்஧ண௃ இருக்க யடும்,஧ின் ீ எரு கோரும் ஧ின் கோன்பயன்ட் ஧டிப்பும், யங்கி ஷசநிப்பும் ஋ன்஧ண௃ நட்டுஷந..இ஦ அ஫ிஷயோ,பநோமி அ஫ிஷயோ,அபசினல்

அ஫ிஷயோ,஥ம் ப௃ன்ஷ஦ோர்க஭ின் யப஬ோறு ஧ற்஫ிஷனோ ஷதமயனில்ம஬ ஋஦ ப௃ைங்கியிட்ைோன். இ஦ி இமயகம஭ பசோல்஬ித்தப ஥நண௃ கல்யித்திட்ைஷநோ,ப஧ற்ஷ஫ோர்கஷ஭ோ,ஆசி ரினர்கஷ஭ோ உருயோகப் ஷ஧ோயதில்ம஬.஧ிமமப்புக்கு இபதல்஬ோம் இ஦ி ஷதமய இல்ம஬ ஋னும் ஥ிம஬க்கு அய஦ண௃ சிந்தம஦ சிமதக்கப்஧ட்டு ய஭ர்க்கப்஧ட்டுயிட்ைண௃.இந்த சிந்தம஦ இல்஬ோநல் பசய்ன ஥ம் ஋திரிகள் தநிமர்கம஭ அமிக்க தநிமம஦ஷன தனோர்ப் ஧டுத்தியிட்ைோர்கள். கம஬கள் அயபயர்களுக்கோ஦ இ஬க்கினத்மதப௅ம்,அபசினம஬ப௅ம் ,பநோமி ஧ண்஧ோட்டுக் கூறுகம஭ப௅ம் ஷ஧ச ஷயண்டும்.இமதப்஧ற்஫ி ஋மதப௅ம் ஷ஧சோத,பயறும் ப஧ோழுண௃ ஷ஧ோக்கிற்கோக நட்டுஷந மகய்னோ஭஧஧டுகி஫ கம஬ ஋ண௃யோக இருந்தோலும் நக்கம஭ நனக்க ஥ிம஬னிஷ஬ஷன மயத்ண௃க் பகோள்யதற்குத்தோன் உதவும். நண௃ அருந்தினயன் ப௄ன்று நணி ஷ஥பம்


4

ஷ஧ோமதனிஷ஬ஷன இருக்க உதவுகி஫ ஷயம஬மனத்தோன் ஧஬ யணிக சி஦ிநோக்கள் பசய்ண௃ பகோண்டிருக்கின்஫஦.அரிதோக சி஬ சி஦ிநோக்கள்தோன் அந்த ப௄ன்று நணி ஷ஥பத்தில் நனக்க ஥ிம஬னில் யசினப் ஧டுத்தி மயத்திருப்஧தற்கு ஧தி஬ோக சிந்திக்க ண௄ண்டுகின்஫஦.அடிமநக஭ோய் இருப்஧யம஦யிை,தோன் அடிமநனோய் இருப்஧மத உணபோநல்

இருப்஧யன்தோன் நிகுந்த கயம஬க்குரினயன். அப்஧டிப்஧ட்ை ஥ிம஬னில்தோன் இன்ம஫க்கு தநிமர்க஭ோய் இருப்஧யர்கள் ஧஬ ஷ஧ர் தங்க஭ின் பநோமி, இ஦,

அபசினல் யிடுதம஬ப்஧ற்஫ி உணபோநல் ப஧னப஭யிற்கு ஌ஷதோ தநிழ் ஷ஧ோ஬ எரு பநோமி ஷ஧சி,தநிமர்களுக்கு இருக்க ஷயண்டின ஋ண௃வுஷந

இல்஬ோநல்,ப஧னப஭யிற்கு தநிழ்஥ோடு ஋ன்஫ிருக்கும் இைத்தில் தநிம஦ோய் யோழ்ந்ண௃ பகோண்டிருக்கி஫ோர்கள்.இன்ம஫க்கு தநிழ் ஧ற்஫ி தநிமன் உரிமந ஧ற்஫ி னோர் ஷ஧சி஦ோலும் சந்ஷதகத்ஷதோடுதோன் ஧ோர்க்கி஫ோர்கள்.தநிமம

தங்க஭ின் பசோந்த ஥஬னுக்கோக,அதிகோபத்ண௃க்கோக,஧னன்஧டுத்தினயர்கம஭ப் ஧ோர்த்ண௃ ஌ற்஧ட்ை ச஬ிப்புதோன் இதற்பகல்஬ோம் கோபணம்.

இ஦ியரும் கோ஬ங்க஭ில் ஥ம்மந யமி ஥ைத்த உண்மநனில் ஥ம் ஷநல் அக்கம஫ப௅ள்஭யர்கள் அபசின஬ில் யந்தோஷ஬ோ!இப்ஷ஧ோண௃ உள்஭ எரு சி஬மபஷனோ ஥ோம் அமைனோ஭ம் கண்டு பகோள்஭ப்ஷ஧ோயண௃ம் இல்ம஬. அந்த ஷயம஬கம஭ ஥ம் கம஬ ஧மைப்புகள்தோன் பசய்ன ஷயண்டும். ஌மோம் அ஫ிவு ப௄஬ம் ஥ிகழ்ந்திருப்஧ண௃ எரு அ஫ின நோற்஫ம்.தநிமனுக்கு இன்஫ிருக்கி஫ அடிமந சிந்தம஦மனப௅ம்,஌஭஦த்மதப௅ம்,

கூச்சத்மதப௅ம்,தோழ்வு ந஦ப்஧ோன்மநமனப௅ம் சரி பசய்ன எரு நருத்ண௃யம் ஷதமயப்஧டுகி஫ண௃.அந்த நருத்ண௃யத்மத எரு நசோ஬ோ சி஦ிநோ பசய்திருக்கி஫ண௃. ஥ம் யப஬ோற்ம஫,அ஫ியினம஬,நருத்ண௃யத்தின் அயசினத்மதப௅ம் பசோல்஬, ஧டித்தயர்கள் ஋ன்று பசோல்஬க்கூடின பயறும் யனிற்றுப் ஧ிமமப்புக்கோக ந஦ப்஧ோைக்கல்யிமன கற்஫யர்களுக்கும்,இந்த ஧டிப்஧஫ியில்஬ோத ஧ோநப தநிமர்களுக்கும் இப்ஷ஧ோமதக்கு ப஧ோழுண௃ப் ஷ஧ோக்கு சி஦ிநோதோன் எஷப யமி.தநிமனுக்கு ஋ழுச்சிமன உருயோக்க , அடிமநத் த஦த்மத உணர்த்த சி஬ பசய்திகஷ஭ோடு எரு கமத சி஦ிநோ யந்திருக்கி஫ண௃.அதற்கோ஦ ஧஬ம஦ ஋஦ண௃ நகன்க஭ிைஷந ஥ோன் கண்டிருக்கிஷ஫ன்.஋஦ண௃ ஧மைப்புகள் ஋ன் நகன்க஭ிைம் உருயோகின தோக்கத்மதக்கோட்டிலும்,஌மோம் அ஫ிவு அயர்களுக்கு இ஦ப்஧ற்ம஫ உணர்த்தி தநிமன் ஋ன்஧மத ப஧ருமநனோக ஥ிம஦க்க பசய்திருக்கி஫ண௃.


5

இன்ம஫ன தநிழ் அபசினல் சூம஬ில் அபசினல் யிமிப்புணர்ச்சி ப஧஫ோத நக்களுக்கு ஌மோம் அ஫ிவு ஷ஧ோன்஫ திமபப்஧ைங்கள் ஷதமயனோக

இருக்கின்஫஦.seventh sense , nonsense ஋ன்ப஫ல்஬ோம் ஋ழுதி ஥ம் தநிமர்கள் இமணன த஭ங்க஭ில் ஋ழுதி இன்஧ம் கண்டு தங்க஭ின் திமபப்஧ை

தி஫஦ோய்மய ஧ம஫ சோற்஫ி நகிழ்கி஫ோர்க஭ோம் .இவ்யோறு ஋ழுண௃யதோல் அயர்க஭ின் அ஫ினோமநதோன் பய஭ிப்஧டுகி஫ண௃.஥ோன் உங்க஭ிைம்

இப்஧ைத்மதப்஧ற்஫ின தி஫஦ோய்மய யி஭க்கயபயில்ம஬.தி஫஦ோய்வு பசய்தோல் ஋ன் அமகிப௅ம்,஧ள்஭ிக்கூைப௃ம்கூை ஥ிற்கோண௃.ந஦ிதர்கள் ஋ல்ஷ஬ோருஷந கும஫ உள்஭யர்கள்தோன். அயர்கள் உருயோக்குகி஫

஧மைப்புகள் ஋வ்யோறு கும஫கள் இல்஬ோநல் இருக்க ப௃டிப௅ம்.஋஦ண௃

கும஫கம஭ அதன் ஧மைப்஧ோ஭ிக஭ிைம் கூ஫ி யிட்ஷைன்.஥ம்மந என்று ஧டுத்த இப்஧டிப்஧ட்ை ஧மைப்புகள் உதவுகின்஫஦.஋திரிக஭ோய் இருப்஧யர்கள் கும஫ பசோல்஬ிப் ஷ஧ோகட்டும். தநிமர்க஭ோய் இருப்஧யர்கள் இப்஧ைத்மத பகோண்ைோை ஷயண்டும்.஥ம் க஬ோச்சோபத்மதப௅ம்,஧ண்஧ோட்டுக் கூறுகம஭ப௅ம்,஥ம் பநோமிமனப௅ம் சிமதக்கின்஫ ப஧ோழுண௃ப் ஷ஧ோக்கு

திமபப்஧ைங்களுக்கிமைனில் ஧மந்தநிமர் ப஧ருமந ஷ஧சவும்,ஷதய்ந்ண௃ஷ஧ோ஦ ஥ம் இ஦ உணர்மய ஷ஧சவும் எரு சி஦ிநோ அண௃வும் ப௃ருகதோஸ்,சூர்னோ ஷ஧ோன்஫ தநிமர்க஭ோல் உருயோக்கப்஧ட்ைண௃ ஥நக்பகல்஬ோம்

ப஧ருமநதோஷ஦.஥ிச்சனம் தநிம஦ோகின ஥ோன் அதம஦ ப஧ருமநனோக ஥ிம஦க்கிஷ஫ன்.அஷத ஷ஧ோல் இதன் தனோரிப்஧ோ஭ர் உதன஥ிதிமனப௅ம் ஥ோம் ஧ோபோட்ை ஷயண்டும். தோய் நண்,பதோம஬ந்ண௃ ஷ஧ோ஦யர்கள் ஋னும் தநிமர்களுக்கோ஦ நிக அத்தினோயசினநோ஦ இபண்டு திமபக்கமதகம஭ 2002 ஆம் ஆண்டி஬ிருந்ண௃ எவ்பயோரு தனோரிப்஧஭ர்க஭ிைப௃ம் பசோல்஬ி அயநோ஦ப்஧ட்டுக்பகோண்டிருக்கிஷ஫ன்.஋ன் ஷ஧ோன்஫ ஧஬ ஧மைப்஧ோ஭ிக஭ின் ஥ிம஬ தநிழ் சி஦ிநோயில் இப்஧டித்தோன் இருக்கின்஫ண௃.தநிமம ஥ம்஧ிஷனோ,தநிமர்கம஭ ஥ம்஧ிஷனோ ப௃தலீடு பசய்ன இன்று னோரும் இல்஬ோத ஥ிம஬னத்தில் எரு தநிம஦ோகவும், எரு ஧மைப்஧ோ஭ினோகவும் ஋ன் ஥ன்஫ிமன தனோரிப்஧ோ஭ர் அயர்களுக்கு பதரியிக்கிஷ஫ன். எரு திமபப்஧ைம் பயற்஫ிப஧ற்஫ோல் ஧஬஦மை஧யர்கள் அந்த ஧ைத்ஷதோடு யினோ஧ோப ரீதினோக பதோைர்புமைனயர்கள்தோன்.ஆ஦ோல் எரு சி஬


6

஧ைங்கள்தோன் அமய சோர்ந்த சப௄கத்திற்கு ப஧ருமந ஷசர்க்கின்஫஦.஌மோம் அ஫ிவும் அப்஧டிப்஧ட்ைண௃தோன்.உங்க஭ின் இ஦ப்஧ற்ம஫ ஷசோதம஦ பசய்கி஫ ஧ைம்.தநிமர்க஭ிைம் ஥ோன் கய஦ிக்கின்஫ எரு பகட்ை பசனல் இண௃தோன். சி஦ிநோ ஥ன்஫ோக இருக்கி஫தோ இல்ம஬னோ ஋னும் ஷகள்யிமன ஷகட்஧மத யிட்டுயிட்டு,இந்த ஧ைம் ஋த்தம஦ யோபம் ஏடும்,஋வ்ய஭வு யசூ஬ோகும் ஋ன்ப஫ல்஬ோம் ஷகட்஧ண௃தோன்.இந்த கயம஬பனல்஬ோம் அந்த ஧ைத்மத தனோரித்தயர்களுக்கும்,஧ைத்மத

யோங்கினயர்களுக்கும்,திமபனிட்ையர்களுக்கும் இருக்க ஷயண்டின ஷகள்யிப௅ம்,கயம஬ப௅ம்.஌மோம் அ஫ிவு ஋த்தம஦ ஥ோட்கள் ஏடும்,஋வ்ய஭வு ஧ணம் கிமைக்கும்,பயற்஫ினோ,ஷதோல்யினோ ஋ன்கி஫ கயம஬ ஧ைம்

஧ோர்க்கி஫யர்களுக்கு ஷயண்ைோம். நீ ண்டும் பசோல்கிஷ஫ன்,஌மோம் அ஫ிவு தநிமர்களுக்கோ஦ பயற்஫ி.

*தங்கர் ஧ச்சான்*


7

இ஭வய஦ிற் கா஬த்தின் கலைசிப் ஧ந்து

சோம஬ஷனோப நபங்க஭ின் இம஬க஭ில் பநல்஬ப் ஧டினத் ண௃யங்குகி஫ண௃ ப௃ன்஦ிபவுப் ஧஦ி, க஦த்த பதோப்஧ிகம஭ அணிந்த஧டி யடுகம஭ ீ ஷ஥ோக்கி ஥கபத் ண௃யங்குகி஫ோர்கள் ந஦ிதர்கள், ஥ீண்ை இபயின்

பகோண்ைோட்ைங்கம஭த் கண்சிநிட்டின஧டி ஧ோர்க்கத் ண௃யங்குகி஫ண௃ இபவு யிடுதிக஭ின் நங்க஬ோ஦ ஥ினோன் யி஭க்குகள், யோர்஦ர் ஧ல்கம஬க் கமகத்தின் யோனி஬ில் இருந்த கோய஬ர் த஦ண௃ மகஷனட்டில் யருமகமனப் ஧திவு பசய்னத் ண௃யங்குகி஫ோர். ப஧ோன்஦ி஫ம் க஬ந்த அபக்கு ஷகோட் அணிந்த எரு ப௃தினயர் தோன் யருமகப் ஧திஷயட்டில் மகபனழுத்திை ப௃டினோபதன்றும், தோன்

஥ன்பகோமை யமங்க யந்திருப்஧தோகவும் கோய஬ரிைம் யோக்குயோதம் பசய்ண௃ பகோண்டிருந்தோர், கோய஬ர் கண்டிப்஧ோ஦ குப஬ில் அப்஧டி அனுநதிக்கத் த஦க்கு அதிகோபம் இல்ம஬பனன்றும், ப௃தினயர் ஧ல்கம஬ ஥ிர்யோகத்தின் அனுநதிச் சீட்டு மயத்திருந்தோல் நட்டுஷந மக ஋ழுத்தின்஫ி உள்ண௅மமன ப௃டிப௅ம் ஋ன்றும் பசோல்஬ிக் பகோண்டிருந்தோர். ஥கபத்தின் அதீத ஏமசகம஭ த஦க்குள் உள்யோங்கி பசண௃க்கப்஧ட்ை புல்பய஭ிக஭ின் ஏபங்க஭ில் அமநதிமன யமினயிட்ை஧டி கோற்஫ில் அமசந்ண௃ பகோண்டிருந்தண௃ யோர்஦ர் ஧ல்கம஬க் கமகப் பூங்கோ. நபப் ஧஬மகக஭ோல் ண௅ட்஧நோக யடியமநக்கப்஧ட்டிருந்த சோய்வு ஥ோற்கோ஬ிக஭ில் ஧஬ கோ஬ினோகிக் கிைந்தண௃, ஧஦ிப் ப஧ோமிவுக் கோ஬ங்க஭ில் நோம஬ ஍ந்ண௃ நணிக்பகல்஬ோம் நோணயர்கள் யடு ீ திரும்஧ி யிடுயோர்கள்.


8

கு஭ிமப யிபட்ை எருயஷபோடு எருயர் ப஥ருக்கநோய் அநர்ந்திருக்கும் சி஬ கோத஬ர்கம஭ நபத் தண்டுகள் நம஫த்ண௃க் பகோண்டிருந்த஦,

கோத஬ர்களுக்கோ஦ யிதி உ஬பகங்கும் ப஧ோண௃யோ஦தோகஷய இருக்கி஫ண௃, னோரும் ஧ோர்க்கோத ஷ஥பபநன்று அயர்கள் கருண௃ம் ஷ஥பங்க஭ில் இதழ்

சுமயக்கி஫ோர்கள், கட்டித் தழுயிக் பகோண்டு அன்ம஧ப் ஧ரிநோறுகி஫ோர்கள். அப்஧டிச் பசய்ண௃ ப௃டித்தயர்கள் ஧஬ர் யனதோ஦ ஧ின்பு இண௃ ப஧ோண௃

இைத்தில் அத்ண௃ நீ ஫ல் ஋ன்று பு஬ம்புகி஫ோர்கள், யோய்ப்புக் கிமைக்கோத ஧஬ர் யனிப஫ரிகி஫ோர்கள். உ஬கம் அப்஧டிஷன பகோஞ்சம் அப௃க்கப்஧ட்ை உருண்மைனோகஷய சுற்஫ிக் பகோண்டிருக்கி஫ண௃. யோர்஦ர் உள்஭பங்கு ஧ோதி ஥ிம஫யமைந்திருந்தஷ஧ோண௃ ஷ஧போசிரினர் அக்ஷகோ ப஧ர்஦ோண்ஷைோ ஷநமைனில் ஷதோன்஫ி உமபனோற்஫த் ண௃யங்கி஦ோர், ஷநமைனில் ஧ின்பு஫த்தில் "ந஦஥஬ம் சரினில்஬ோத குமந்மதகளுக்கோ஦ ஥ிதி ஷசகரிப்பு ஥ோள்" ஋ன்று சியப்பு ஥ி஫ ஋ழுத்ண௃க்க஭ில் யண்ணம் தீட்ைப்஧ட்டிருந்தண௃. அக்ஷகோ, யோர்஦ர் ஧ல்கம஬னின் யப஬ோற்஫ில் இண௃ எரு ஆசிர்யதிக்கப்஧ட்ை ஥ோள் ஋ன்றும், இந்த ஥ோ஭ில் கைவு஭ின் குமந்மதகளுக்கு ஥ம்நோல் இனன்஫யற்ம஫ யமங்க ஥ோம் கைமநப்஧ட்டிருப்஧தோகவும் பநல்஬ின கீ ச்சுக் குப஬ில் ஷ஧சிக் பகோண்டிருந்தோர். கூட்ைத்தில் இருந்த ஧஬பண௃ கோண௃கம஭ச் பசன்று

அமைனோத அக்ஷகோயின் உமபமனத் தோண்டி ப௃ணுப௃ணுப்பும், கோற்஫ின் அம஬ குபலும் உள்஭பங்கில் சுதந்திபநோய் சுற்஫ிக் பகோண்டிருந்த஦. இப்ஷ஧ோண௃ ஷரன் ஷகோயர்டின் தந்மத ஥ம்நிமைஷன உமபனோற்றுயோர் ஋ன்று பசோல்஬ி யிட்டுத் த஦ண௃ இருக்மகனில் அநர்ந்ண௃ பகோண்ைோர் அக்ஷகோ. ஷரன் ஷகோயர்ட் னோபபன்று அங்கிருக்கும் ஧஬ருக்குத் பதரினோண௃, ஆ஦ோலும் அந்த ஥டு யனண௃த் தந்மதமன கூட்ைம் எரு ப௃ம஫ கூர்ந்ண௃ ஧ோர்த்ண௃க் பகோண்ைண௃. அயர் பநல்஬ ஷநமைஷன஫ி எ஬ிப஧ருக்கினின் ஷகோணத்ண௃க்குத் தன் ப௃கத்மத ப஧ோருத்திக் பகோண்ைோர், இபண்டு ப௃ம஫ மகக஭ோல் தட்டி எ஬ிப஧ருக்கி ஷயம஬ பசய்கி஫தோ ஋ன்று ஷசோதம஦ பசய்ண௃ பகோண்டு அயர் கூட்ைத்தி஦மபப் ஧ோர்த்ண௃ப் ஷ஧சத் ண௃யங்கி஦ோர்.


9

இந்த உ஬கில் ஋ல்஬ோயற்ம஫ப௅ம் இனற்மக சரினோகப்

஧மைத்திருக்கி஫தோ? அப்஧டி சரினோகப் ஧மைக்கப்஧ட்டிருந்தோல் ஋ன் சின்஦ஞ்சிறு நகன் ஷரன் ஷகோயர்ட் ஌ன் சரினோகப் ஧மைக்கப்஧ட்டிருக்கயில்ம஬, ஋ல்஬ோ சின்஦ஞ்சிறு ந஦ிதர்கம஭ப௅ம் ஷ஧ோ஬ அய஦ோல் த஦க்கோ஦ ஷயம஬கம஭ப௅ம் பசய்ண௃ பகோள்஭

ப௃டிந்திருக்கயில்ம஬, அயன் கற்றுக் பகோள்யதில் ஥ிம஫ன ஷ஥பம்

பச஬யிட்ைோன், கைவுஷ஭ோ இனற்மகஷனோ அயம஦ ஌ன் இப்஧டி எரு கடி஦நோ஦ யோழ்க்மகமன ஋திர் பகோள்஭ப் ஧ணித்திருந்தோர்கள்? இப்஧டி எரு ஷகள்யிமன ஷகட்டு யிட்டுக் பகோஞ்ச ஷ஥பம் அமநதினோய் இருந்தோர் ஷரன் ஷகோயர்ட்டின் தந்மத. கூட்ைம் இப்ஷ஧ோண௃

ப௃ணுப௃ணுப்஧மத ஥ிறுத்தி யிட்டு ஥ிநிர்ந்ண௃ அநர்ந்ண௃ பகோண்ைண௃, கோய஬ரிைம் சண்மை ஧ிடித்ண௃க் பகோண்டிருந்த அந்த யனதோ஦ ந஦ிதர் த஦ண௃ ஷகோட்டின் உள் ம஧க஭ில் மயக்கப்஧ட்டிருந்த ப௄க்குக் கண்ணோடிமன ஋டுத்ண௃த் ண௃மைக்க ஆபம்஧ித்தோர்.

ஷரன் ஷகோயர்ட்டின் தந்மத ஷகட்ை அந்தக் ஷகள்யி அபங்கின் கமைசி இருக்மகக஭ில் ஷ஧ோய் எ஭ிந்ண௃ பகோண்ைண௃, அதற்கோ஦ யிமைமனத் ஷதடி கூட்ைத்தி஦ரின் கண்கள் அம஬னத் ண௃யங்கி இருந்த஦, அயர்கள் உமபமனத் பதோைர்ந்ண௃ ஷகட்கும் ந஦஥ிம஬க்கு யந்திருந்தோர்கள்.இப்ஷ஧ோண௃ ஷரன் ஷகோயர்ட்டின் தந்மதனோர் நீ ண்டும் ஷ஧சத் ண௃யங்கி஦ோர். அண௃ எரு இ஭ஷய஦ிற்கோ஬ நோம஬ப் ப஧ோழுண௃ க஦யோன்கஷ஭, ஞோனிற்றுக் கிமமநக஭ின் கணங்க஭ில் ஋஦ண௃ சின்஦ஞ்சிறு ந஦ிதன் ஷரன் ஷகோயர்ட் சி஬ புதினயற்ம஫க் கற்றுக் பகோள்஭ப் ஧மகி இருந்தோன். ஥ோன் அய஦ண௃ மகயிபல்கம஭ப் ஧ிடித்ண௃ பநல்஬ ஥ைத்திச் பசன்ஷ஫ன், ஋ங்களுக்கோ஦ சிற்றுண்டிமனத் தனோரிப்஧தில் ப௃ம்ப௃பநோய் இருந்த


10

ஷரன் ஷகோயர்ட்டின் அம்நோயிைம் ஥ோங்கள் தற்கோ஬ிகநோய் யிமைப஧ற்ஷ஫ோம், யதிகம஭க் ீ கைந்ண௃ ஥ோங்கள் யட்டுக்கு ீ அருகில் இருக்கும் ஧ள்஭ி ய஭ோகத்மத அமைந்ஷதோம். ஧ள்஭ி மநதோ஦த்தின் ஥மைஷநமைனில் சிறுயர்கள் அநர்ந்திருந்தோர்கள், அயர்க஭ின் கண்க஭ில் அந்த இ஭ஷய஦ிற் கோ஬ நபங்க஭ின் கதகதப்பும்,

ண௄ய்மநப௅ம் ஥ிபம்஧ிக் கிைந்தண௃, பயவ்ஷயறு யண்ணங்க஭ில் நமமக்கோ஬ ண௃ம்ம஧ப் பூக்க஭ின் நீ ண௃ சி஬ிர்ப்஧ோய்ப் ஧஫க்கும் யண்ணத்ண௃ப் பூச்கிகம஭ப் ஷ஧ோ஬ அயர்கள் அங்குநிங்குநோய் அம஬ந்ண௃ பகோண்டிருந்தோர்கள், அயர்கம஭ப் ஧ோர்த்தவுைன் ஷரன் ஷகோயர்ட் உற்சோகநமைந்தோன், த஦ண௃ யம஭ந்த பநன்மநனோ஦ மகயிபல்க஭ோல் இன்ப஦ோரு மகமனத் தட்டி ஏமச யபயமமக்க ப௃னன்று பகோண்டிருந்த அய஦ண௃ ப௃னற்சி அந்த நோம஬க்கு நிகப் ப஧ோருத்தநோ஦ எரு பசன஬ோக இருந்தண௃. அய஦ண௃ உற்சோகத்மதக் கும஬த்ண௃ யிைோத஧டி ஥ோன் அயஷ஦ோடு ஷ஧சத் ண௃யங்கிஷ஦ன், ஧ள்஭ி மநதோ஦த்தில் ஥மைப஧றும் கிரிக்பகட்

யிம஭னோட்டுப் ஷ஧ோட்டி கு஫ித்ண௃ அய஦ிைம் யி஭க்கிச் பசோல்஬ின஧டி ஥ைந்ண௃ பகோண்டிருந்த ஷ஧ோண௃ ஷரன் ஷகோயர்ட் இப்஧டிக் ஷகட்ைோன், "அப்஧ோ, இந்த யிம஭னோட்டுப் ஷ஧ோட்டினில் ஋ன்ம஦ப௅ம் ஷசர்த்ண௃க் பகோள்யோர்க஭ோ?" அந்தக் ஷகள்யிக்கோ஦ யிமைமனக் கூை ஋ன்஦ிைம் இருந்ண௃ ஷகோயர்ட் ஋திர்஧ோர்க்கயில்ம஬. ஆ஦ோலும் ஋஦க்குள் அந்தக் ஷகள்யி எரு தந்மதனின் தயிப்ம஧ப௅ம், ய஬ிமனப௅ம் உண்ைோக்கி யிட்டிருந்தண௃. ஧தில் ஌ண௃ம் ஷ஧சோநல் ஥ீண்ை அந்தப் ஧ள்஭ினின் தோழ்யோபத்தில் ஥ோனும் ஷகோயர்ட்டும் ஧஬ சுறுசுறுப்பும் ண௃டிப்பும் ஥ிபம்஧ின சிறுயர்கம஭க் கைந்ண௃ ஥ைந்ண௃ பகோண்டிருந்ஷதோம், கு஭ிர் கோற்஫ின் சில்஬ிட்ை ஧பயம஬த் தோண்டி ஋஦ண௃ ப௃கத்தில் பயம்மந ஧பயி இருந்தமத ஥ோன் உணர்ந்ஷதன். அநர்ந்திருந்த கிரிக்பகட் குழுயி஦ரின் தம஬ய஦ோக இருந்த அந்தச் சிறுய஦ிைம் பசன்று ஷரன் ஷகோயர்ட்மை உங்கள் அணிக்கோக யிம஭னோை எப்புக் பகோள்யர்க஭ோ? ீ ஋ன்று தனக்கத்ஷதோடு ஷகட்ஷைன், புன்சிரிப்புைன் ஷரன் ஷகோயர்ட்மை எருப௃ம஫ ஧ோர்த்ண௃ யிட்டு, அந்தச் சிறுயன் இப்஧டிச் பசோன்஦ோன்,


11

"எரு அணி யிம஭னோடி ப௃டித்ண௃ யிட்ைண௃ அங்கிள், அயர்கள் இரு஧ண௃ ஏயர்க஭ில் ணெற்஫ி ஥ோற்஧ண௃ ஏட்ைங்கள் ஋டுத்திருக்கி஫ோர்கள், ஥ோங்கள் இப்ஷ஧ோண௃ ஆடிக் பகோண்டிருக்கிஷ஫ோம், ஧திஷ஦ழு ஏயர்கள் ப௃டிந்ண௃ பதோண்ணூற்று ப௄ன்று ஏட்ைங்கம஭ப் ஧திவு பசய்திருக்கிஷ஫ோம், ஋ங்க஭ிைம் இருப்஧ஷதோ இன்னும் ப௄ன்று ஆட்ைக்கோபர்கள் தோன்,

இருப்஧ினும் ஥ோன் ஷரன் ஷகோயர்ட்மை யிம஭னோை அனுநதிக்கிஷ஫ன், யோய்ப்஧ிருந்தோல் அயனும் யிம஭னோைட்டும்" ஋ன்று எரு ப௃திர்ந்த ந஦ிதம஦ப் ஷ஧ோ஬ச் பசோன்஦ோன். பசோல்஬ி ப௃டித்த மகஷனோடு தோன் அணிந்திருந்த த஦ண௃ அணிக்கோ஦

கரு஥ீ஬ யண்ண ஷந஬ோமைமன ஷரன் ஷகோயர்ட்டுக்கு அணியித்தோன், கரு஥ீ஬ ஥ி஫ ஷந஬ோமை ஷரனுக்கு நிகப் ப஧ோருத்தநோ஦தோகவும், நகிழ்ச்சி தபக்கூடினதோகவும் இருந்தண௃, ஥ோன் ஷரனுக்கு அருகில்

அநர்ந்ண௃ பகோண்ஷைன், ஷரன் ஥ன்஫ிஷனோடு ஋ன்ம஦ எருப௃ம஫ ஧ோர்த்ண௃ச் சிரித்தோன், பயம்மந கும஫ந்ண௃ கு஭ிர் கோற்஫ின் யிழுண௃கள் ஋ன் ப௃கத்தில் ஧டினத் ண௃யங்கி இருந்த஦.

ணெற்று ப௃ப்஧த்தி ஏரு ஏட்ைங்கம஭ ப஧ற்஫ிருந்த ஷ஧ோண௃ என்஧ண௃ ஆட்ைக்கோபர்கம஭ இமந்ண௃ தடுநோ஫ினண௃ அணி, இப்ஷ஧ோண௃ அணித்தம஬யன் ஷரன் ஷகோயர்ட்டின் மகக஭ில் ஧ோட்மைக் பகோடுத்ண௃ மநதோ஦த்ண௃க்குள் பசல்லுநோறு ஧ணித்தோன், ஷரன் கிரிக்பகட் யிம஭னோடுயோன், அய஦ண௃ ய஬ிமந இக்கட்ைோ஦ இன்ம஫ன ஆட்ைத்தில் பயல்஬ப் ஷ஧ோண௃நோ஦தோக இல்ம஬பனன்஫ோலும் அணித்தம஬யன் ஷரன் ஷகோயர்ட்ைோல் யிம஭னோை ப௃டிப௅ம் ஋ன்று ஥ம்஧ி஦ோன்.


12

ஷரன் ஷகோயர்ட் ஋ன்஫ அந்தச் சின்஦ஞ்சிறு ந஦ ஥஬நில்஬ோத ந஦ிதன் நிகப் ப஧ரின மநதோ஦த்ண௃க்குள் ண௅மமந்ண௃ அதன் ஥டுஷய ஥ின்று

பகோண்டிருந்தோன். ஧ந்ண௃ யசத் ீ ண௃யங்கின அந்தச் சிறுய஦ின் கோல்கள் ஧ந்மதச் சுநந்த மககஷ஭ோடு ஏைத் ண௃யங்கினஷ஧ோண௃ ஋஦ண௃ இதனத் ண௃டிப்பு அதிகரிக்கத் ண௃யங்கினண௃. யிக்கட்டின் நறுப௃ம஦னில் யந்ண௃ பகோஞ்சம் ஥ிதோ஦ித்தோன் ஧ந்ண௃ யசும் ீ சிறுயன், அய஦ண௃ மகக஭ில் இருந்ண௃ யமக்கநோய் யரும் ஷயகத்தில் இல்஬ோநல் இம்ப௃ம஫ நிக பநண௃யோகவும், நட்மைக்கு ஷ஥போகவும்

யந்தண௃ ஧ந்ண௃, ஷரன் நட்மைமனச் சுமற்஫ிக் கோற்஫ில் திரும்஧ி஦ோன்,

ணெமிமமனில் தப்஧ிச் பசன்஫ண௃ ஧ந்ண௃, "ஊவ்வ்வ்" ஋ன்று யோனில் யிபல் மயத்ண௃க் கடித்ண௃க் பகோண்ைோன் அணித்தம஬யன், இப்ஷ஧ோண௃ சி஬ சிறுயர்கள் ஋ழுந்ண௃ ஥ின்று "கம் ஆன் ஷரன், கம் ஆன் ஷரன், கம் ஆன் ஷரன்" ஋ன்று கத்தத் ண௃யங்கி஦ோர்கள், இம்ப௃ம஫ அதிக ண௄பம் பசல்஬ோநல் நிகக் கும஫ந்த ண௄பத்தில் இருந்ண௃

நட்மைனிஷ஬ஷன யிழுநோறு ஧ந்ண௃ யசி஦ோன் ீ ஧ந்ண௃ யசும் ீ சிறுயன், த஦ண௃ ஧஬ம் ப௃ழுயண௃ம் திபட்டி ஷரன் நட்மைமனச் சுமற்஫ி஦ோன், ஧ந்ண௃ நட்மைனில் ஧ட்டு ஷர஦ின் இைண௃ ஧க்கநோக ஏைத் ண௃யங்கினண௃, "ஷரன் ஏடு ஏடு" ஋ன்று ஥ோ஬ோ஧க்கப௃ம் இருந்ண௃ சிறுயர்கள் குபல் பகோடுக்கவும், ஷரன் ஏைத் ண௃யங்கி஦ோன், ப௄ச்சிமபக்க ஏடி எரு ஏட்ைம் ஋டுத்ண௃

ப௃டித்த ஷ஧ோண௃ம் ஧ந்ண௃ திரும்஧ி யந்திருக்கயில்ம஬, அணித்தம஬யன் இப்ஷ஧ோண௃ "ஷரன் இன்ப஦ோரு ஏட்ைம் ஋டு, ஏடு, ஏடு" ஋ன்று மநதோ஦த்ண௃க்குள் ண௅மமந்ண௃ கத்தி஦ோன். மககம஭த் தட்டின஧டி ஥ோனும் ஷர஦ின் இன்ப஦ோரு ஏட்ைத்மத கோணக் கோத்திருந்ஷதன், ஷரன் இப்ஷ஧ோண௃ நிகவும் கம஭த்திருந்தோன், அய஦ோல் நற்஫ சிறுயர்கம஭ப் ஷ஧ோ஬ அத்தம஦ ஷயகநோக ஏை ப௃டினோண௃, ஆ஦ோலும் ஷரன் ஋ன்ம஦ப் ஧ோர்த்ண௃ச் சிரித்த஧டி இபண்ைோயண௃ ஏட்ைத்திற்கு ப௃னன்று பயற்஫ிப௅ம் ப஧ற்஫ோன். இப்ஷ஧ோண௃ அணினின் ஏட்ைங்கள் ணெற்று ப௃ப்஧த்ண௃ ப௄ன்று. ப௄ன்஫ோயண௃ ஧ந்மத நிக பநண௃யோகவும், நட்மைனில் ஧டுநோறும் யசின ீ சிறுய஦ின் கண்க஭ில் ஷரன் ஏட்ைங்கம஭ ஋டுக்க ஷயண்டும் ஋ன்கி஫


13

அ஭யற்஫ அன்பு ஥ிம஫ந்திருந்தண௃, அந்த அன்பு ஷர஦ின் நட்மைமன ஧ந்ஷதோடு இமணக்கப் ஷ஧ோண௃நோ஦தோக இருந்தண௃, இன்னுபநோரு

ஏட்ைத்மத ஋டுத்திருந்தோன் ஷரன், அடுத்த ஧ந்மத சந்தித்த உனபநோ஦ நற்ப஫ோரு ஆட்ைக்கோபச் சிறுயன் ஧ந்மத ஏங்கி அம஫ந்தோன், ஧ந்மதக் கய஦ிக்கோநஷ஬ஷன ஏைத் ண௃யங்கின அந்தச் சிறுயன் ஷரன்

இன்னும் ஏைத் ண௃யங்கோதமத கய஦ித்தோன், "ஷரன் ஏடு, ஏடு" ஋ன்று கத்திக் பகோண்ஷை தன்ம஦ ஷ஥ோக்கி ஏடி யந்த அந்தச் சிறுயம஦ப்

஧ோர்த்தவுைன் தோன் ஏை ஷயண்டினதன் அயசினத்மத உணர்ந்ண௃ ஧ோதி

ண௄பம் ஏடி ப௃டித்திருந்தோன் ஷரன், க஦த்ண௃க் கிைந்த அந்த நட்மைமனத் ண௄க்கின஧டி ஏடிக் பகோண்டிருந்த ஷரம஦ இப்ஷ஧ோண௃ இபண்டு அணி

யபர்களும் ீ மகதட்டி ஆபயோபம் பசய்தோர்கள், ஧ந்ண௃ ஋ல்ம஬க் ஷகோட்மைத் தோண்டி இருந்தண௃.

஥ோன்கு ஏட்ைங்கள், அணினின் ஏட்ைங்கள் ணெறு ப௃ப்஧த்ண௃ ஋ட்டு, இப்ஷ஧ோண௃ ஷர஦ின் ப௃ம஫, எஷப எரு ஏட்ைத்மத ஋டுத்தோல் அணி சந஥ிம஬ ப஧றும், இபண்டு ஋ன்஫ோல் பயற்஫ி, ஆட்ைம் இமந்தோல் ஋திர் அணி பயற்஫ி ப஧றும், இம்ப௃ம஫ ஧ந்ண௃ யசின ீ சிறுயன் த஦ண௃ யமக்கநோ஦ ஷயகத்திஷ஬ஷன நட்மைக்கு ஷ஥போக யசி஦ோன், ீ ஷரன் நட்மைமனச் சுமற்஫ோநல் ஧ந்மதத் தடுத்தோன். ஧ந்ண௃ ஥கபத் ண௃யங்கினண௃, இைண௃ ஧க்கநோக நிக அருகில் ஥ின்஫ிருந்த ஋திர் அணி யப஦ின் ீ மகனில் ஧ந்ண௃ சிக்கிக் பகோண்ைண௃, ஷரன் ப௄ச்சிமபக்க ஏைத் ண௃யங்கி஦ோன், கம஭ப்஧ிலும், அனர்ச்சினிலும் ஷரன் இருநின஧டி நட்மைமனத் ண௄க்கிக் பகோண்டு ஏடி஦ோன், ஧ோதி ண௄பத்தில் இருக்கும் ஷர஦ின் யிக்கட்மை ஋஫ிந்ண௃ யழ்த்தி ீ யிடுயதற்கோ஦ ஋ல்஬ோ யோய்ப்புகளும் ஧ந்மத மயத்திருந்த சிறுய஦ிைம் இருந்தண௃, ஆ஦ோல் னோரும் ஋திர்஧ோர்க்கோத நோதிரி அந்தச் சிறுயன் ஧ந்மத யிக்பகட் கீ ப்஧ரின் தம஬க்கு ஷநஷ஬ யசி ீ ஋஫ிந்தோன்.


14

஧ந்ண௃ னோருநற்஫ திமசனில் ஏடிக் பகோண்டிருந்தண௃, அதற்குள் ஷரன் இபண்ைோயண௃ ஏட்ைத்மத ப௃டித்ண௃ யிட்டிருந்தோன், ஷர஦ின் அணி யபர்கள் ீ ஏடி யந்ண௃ ஷரம஦த் தங்கள் தம஬க்கு ஷநஷ஬ ண௄க்கிக்

பகோண்ைோர்கள், ஷரன் த஦ண௃ பநல்஬ின யம஭ந்த யிபல்க஭ோல் ஏமச ஋ழுப்஧ ப௃னன்஫஧டி ஋ன்ம஦ப் ஧ோர்த்ண௃ச் சிரித்தோன், த஦ண௃ தந்மதனின் ஆயம஬த் தோன் பூர்த்தி பசய்ண௃ யிட்ைதோக அயன் ப஧ருமநஷனோடு ஥ிம஦த்ண௃க் பகோண்டிருந்தோன். சிறுயர்கள் தங்களுக்குள் ஆட்ைத்தின் பயவ்ஷயறு கணங்கம஭ப் ஷ஧சிக் பகோண்டிருந்த ஷ஧ோண௃ ஥ோன் அணித்தம஬ய஦ோ஦ அந்தச் சிறுய஦ின் மககம஭ப் ஧ற்஫ிக் பகோண்ஷைன், "஥ன்஫ி, ஷேம்ஸ், ஥ீ ஷரன் ஷகோயர்ட்டின்

யோழ்க்மகமன ஥ம்஧ிக்மகஷனோடு ண௃யக்கி மயத்திருக்கி஫ோய்", ஋ன்஫வுைன், "ஷரன் இன்னும் சி஫ப்஧ோக யிம஭னோடுயோன் அங்கிள்" ஋ன்று உபக்கச் பசோல்஬ி யிட்டு யிமை ப஧ற்஫ோன். சூரினன் த஦ண௃ பயம்மநமனக் கும஫த்ண௃க் பகோண்டு ஷநல் திமசனில் நம஫னத் ண௃யங்கி இருந்த அந்த நோம஬னில் ஷரன் ஷகோயர்ட் புதின ஥ம்஧ிக்மககஷ஭ோடு ஋ன் மககம஭ப் ஧ிடிக்கோநல் ஥ைக்கத் ண௃யங்கி஦ோன். ஷரன் ஷகோயர்ட் ஋ன்஫ அந்தச் சின்஦ஞ்சிறு ந஦ிதன் இபண்டு இ஭ஷய஦ிற் கோ஬ங்களுக்குப் ஧ி஫கு இ஫ந்ண௃ ஷ஧ோ஦ோன், ஆ஦ோலும் அயம஦ப் ஷ஧ோ஬ஷய ந஦஥஬ம் குன்஫ி யோழ்க்மகமன ஋திர்பகோள்ளும் குமந்மதக஭ின் யோழ்க்மகமன ஥ம்஧ிக்மகஷனோடு ஋திர் பகோள்஭வும், பயற்஫ி பகோள்஭வும் அயன் ஋஦க்கு உதயி பசய்திருந்தோன். அய஦ண௃ ஥ம்஧ிக்மகமன ஥ோன் இந்த எ஬ிப஧ருக்கினின் ப௄஬நோக உங்க஭ிைம் பகோண்டு ஷசர்த்திருக்கிஷ஫ன், ஥ன்஫ி.” ஋ன்று பசோல்஬ி அநர்ந்ண௃ பகோண்ைோர் ஷரன் ஷகோயர்ட்டின் தந்மத.


15

அயபண௃ கண்க஭ில் கண்ணர்ீ ஏரு பநல்஬ின கீ ற்றுப் ஷ஧ோ஬ யமிந்ண௃ பகோண்டிருந்தண௃, இப்ஷ஧ோண௃ கூட்ைம் ஆபயோரித்தண௃, ஷரன் ஷகோயர்ட்டின்

தந்மதமனச் சூழ்ந்ண௃ பகோண்டு ஧஬ர் மககுலுக்கத் ண௃யங்கி஦ோர்கள், உமப நிகச் சி஫ப்஧ோ஦தோக இருந்ததோக அயரிைம் பதோைர்ந்ண௃ பசோல்஬ிக் பகோண்டிருந்தோர், கோய஬ஷபோடு சண்மை ஧ிடித்ண௃க் பகோண்டிருந்த

யனதோ஦ அந்த ந஦ிதர். ஷ஧போசிரினர் அக்ஷகோ ப஧ர்஦ோண்ஷைோ ப௃தல் ப௃ம஫னோக ஧த்தோனிபம் ைோ஬ர்களுக்கு ஷந஬ோக ந஦஥஬ம் குன்஫ின குமந்மதக஭ின் ய஭ர்ச்சி ஥ிதிமன ஧திவு பசய்ண௃ பகோண்டிருந்தோர். யோர்஦ர் ஧ல்கம஬க் கமகத்தின் உள்஭பங்க இருக்மகக஭ில் ஧டிந்திருக்கும் ஷரன் ஷகோயர்ட்டுக்கோ஦ கண்ண ீர்த் ண௃஭ிகள் ஥ோம஭ கோம஬னில் ண௃மைக்கப்஧ை஬ோம், ஆ஦ோலும் அந்த ஈபத்தில் இருந்ண௃ தோன் தமமத்ண௃ ய஭ர்கின்஫஦ யோர்஦ர் ஧ல்கம஬க் கமகத்தின் நபங்கள். இந்த உ஬கப௃ம் யோழ்க்மகப௅ம் கூை..... ("பப்஧ி ஷ஧சச் க்ஷபோ஦ின்" "னோரும் யிம஭னோை஬ோம்" ஋ன்஫ ஆங்கி஬ச் சிறுகமதமனத் தழுயி ஋ழுதப்஧ட்ைண௃.)

லக.அ஫ியமகன்


16

஥ிசம் உணர்ந்தணிந்த வ஥பேப்஧ாலை..

஥ீ஫ோயோய் ஋஦ அ஫ிந்ஷத

எண௃க்கி குமந்மதகட்கோய்

ப஥ருப்஧ோமை தம஦ அணிந்தோய்

தகிக்கும் ஋ன் அ஫ிந்ண௃ம்

நோ஫ோநல் ஥ீள்கின்஫

தரித்தோ னிவ்யோமைனிம஦

நண்ணின் யிதி இத஦ோல் ஷத஫ி யிடும் ஋ம்

஋ன்ஷ஫ோ ஏர் ஥ோ஭ில்

திமசபனங்கும் எ஭ி சுைரும்

஋நக்கோ஦ கிமக்குதிக்கும்

஧ோ஫ி அடிஷனோடு

அன்ம஫க்கு, அதன் ப௃ன்ஷ஦

஧டுகுமினில் யழ்ந்ண௃ள்஭ ீ

ஆருனிமப ஥ீ ண௃஫ந்ண௃

யிடினல், உம஦பனரித்தோல்

பசன்஫ிை஬ோம், பயற்஫ிச்

பய஭ிக்கும் ஋஦ உணர்ந்ஷத

சி஫ப்஧தம஦க் கோண்஧தன் ப௃ன்

யோழ்மய யசந்தத்மத

கண் ப௄டி உன் கோ஬ம்

யமிந்ண௄றும் கோத஬ிம஦

கோ஬ம் ஆனிை஬ோம்

ஊழ்யிம஦ ஋஦ச் பசோல்஬ி

஋ன்஫஫ிந்ண௃ம் ஋தற்கோக இமதத் தரித்தோய்? நகிழ்யோக


17

ஏமைக் கு஭ிர்ந஬ரின்

யச்சில் ீ சித஫ிப் ஷ஧ோய்

உணர்பயோத்த ஆமைகம஭

ண௃டித்ண௃க் பகோண்டிருக்கும்

உன்னுமைன சந்ததிகள்

ண௃ண்டுத் தமசக஭ிமை

உடுக்கட்டும் ஋஦த்தோஷ஦!

சோதினிம஦ நட்டும் சரினோகப் ஧ிரித்பதடுத்ண௃

கோ஬ி ப௃கத்திை஬ின்

஥ோலு பசோல்லு

கைற்கமபனில், பூங்கோயில்

ப஧ண்ணினத்மத அதற்குள்

ஷய஬ிக்கமபஷனோபத்தில்

஧ிபட்டிக் குமமத்ண௃ யிட்டு

யட்டிற்குப் ீ ஧ின் பு஫த்தில்

நோற்றுக் கருத்தோ஭ன்

கோண௃ நைலுபசி

஋ன்கின்஫ நம஫ப்புக்குள்

கன்஦த்மத ஥ம஦ன மயத்ண௃

நோற்஫ோ஦ின் திட்ைத்மத

஧ோதி யிமி பசருகப்

நம஫த்ண௃ ஷநட்டிமநனில்

஧ோர்த்ண௃ இரு யிப஬ோல்

஌ட்டில் சுபக்கோபனன்ப஫ழுதி

ப௃ண௃கூசி தன்ம஦

இண௃ ஋ங்கள்

ப௃஦கலுக்குள் கமற்஫ி யிட்டு

஥ோட்டுக்குரின ஥ல்஬ க஫ி

஋ண௃ஷயோ சோதித்த

஋ன்று பசோல்஬ி

இறுநோப்஧ில் ஧ல்஬ி஭ித்ண௃

ஏட்ைத் பதரினோதோ

சுதி யோழ்மய உந்தனுக்கும்

உந்தனுக்கும் யோழ்யதம஦?

சுகித்ண௃யிைத் பதரினோதோ? யோழ்யதற்கு உ஦க்கிங்ஷக பயடித்த குண்டுக஭ின்

யமி இருந்ண௃ம் அதற்கோ஦


18

யோழும் ப௃ம஫ பதரிந்ண௃ம்

உய்ப௅ம் ஋஦ ஋ண்ணி

யம஭னோநல் உன் யோழ்மய

உன்஦ோ஬ினன்஫ யமப

சும஭னோக இம் நண்ணின்

உமமத்தோய் ஆ஦ோலும்

சுக யிடிவுக்கோகபயன்று

தன்னுமைன கோ஬நின்னும்

஧ிமமக்கோய் ஋஦ அ஫ிந்ண௃ம்

தோண்ையில்ம஬ கோ஬த் தீ

ப஧ருங்பகோமைனோய்த் தந்ண௃ பசன்஫ோய்

அடுத்ண௃ யரும் சந்ததினின் அமபகோழுகும் ஷந஦ிக஭ில்

கழுத்தில் ஥ஞ்சணிந்த சிய஦ோய் க஭த்தில் ஥ீ ஋ழுதி யிட்டுச் பசன்஫திங்ஷக ஌போ஭ம், சுன யிருப்஧ில் ப஥ருப்஧ோமை தன்ம஦ ஥ீனணிந்ண௃ பகோள்஭யில்ம஬

உடுத்தி யிை ஥ிம஦க்கி஫ண௃ உன் உமைமன, அயர்களுக்கும் அமதனணிந்ண௃ பசல்யதற்கு ஆமசனில்ம஬, ஋திரிக஭ோய் அமதனணின மயத்தோல் அயர்களுந்தோன் ஋ன்஦ பசய்யோர்...?

உருப்஧ைோ ஥ீசர்கள் உம஦னணின மயத்தோர்கள் பகோம்புக்கு நண்பணடுக்கும் குணநில்ம஬ உந்தனுக்கு அம்புக்கு ஋திபம்பு அடித்தோய் அவ்ய஭ஷய

உன்னுமைன கோ஬த்ண௃ள்

தி.திபேக்குநபன்


19

வசங்காந்தள் பூக்கள்

஥ிம஦வு பூத்திருக்கும் கற்கம஭

யடுக஭ின் ீ ப௄ம஬க஭ிலும்

ஷயர்களுைன் அகழ்ந்ண௃ உமைக்மகனில்

பதருக்க஭ின் சந்ண௃க஭ிலும்

ஆடினண௃ ஥ம் ஥ி஬ம்

஥கபங்களுக்கு ஷந஬ோப௅ம்

஥ி஬ம் ஋ரிக்கப்஧ட்டு

கிபோநங்க஭ிலும் எ஭ி ஊற்ப஫டுக்கி஫ண௃

கல்஬ம஫கள் உமைக்கப்஧ட்ை஦

பய஭ிச்சம் அமணக்கப்஧ட்ை

நறுக்கப்஧ட்ை இருப்஧ிற்கோய்

஥ி஬த்தில் யி஭க்குகள் ஋ரிகின்஫஦

ஷ஧ோபோடி நோண்ையர்களுக்கு

உனிர்நபங்கள் த஫ிக்கப்஧டுமகனில்

உ஫ங்க இைம் நறுக்கப்஧ட்டிருக்கி஫ண௃

ண௃டித்த஦ தோய்நோர்க஭ின் யனிறுகள்

஥ி஬த்தில் ப஧ரும் பூதம்

கோ஬ம் சூமன்று பகோண்ஷைனிருக்கி஫ண௃

ண௅மமந்ண௃ ஷயர்கம஭த் தின்றும்

அமிக்கப்஧ட்ை ஥ி஬த்தில்

பகோல்஬ ப௃டினோத நபங்கள்

பசங்கோந்தள் பூக்கள் பூத்திருக்கின்஫஦.

நீ ண்டும் தமமக்கின்஫஦

தீ஧ச்பசல்யன்


20

துண்டிக்கப்஧டும் உலபனாைல்கள்

பசயிக஭ின் கூர்மந நங்கத்பதோைங்கின ஧ி஫கு ஥ீ கூயினமமக்கத் பதோைங்கி஦ோய்

இ஭ஞ்சியப்பு ந஬ர்ச் பசடிக஭ில் கள்஭ிப௃ட்கள் ந஬ருமகனில் அமத அற்புதபந஦ ஧ம஫சோற்஫ி஦ோய்

இப்ஷ஧ோபதல்஬ோம் ஥கக்கணுக்க஭வு சுருங்கின யோர்த்மதகஷ஭ோடு ஋திர்ப்஧டுமகனில் புன்஦மக நட்டும் ஥ி஬ோயி஬ிருந்ண௃ யடிகி஫ண௃ எ஭ினோய்

நநமதனில் ப௃றுக்ஷக஫ின உ஦ண௃ பசோற்கம஭ ஥மகத்திைப௃டினோநலும் பு஫ங்மகனோல் யி஬க்கிைப௃டினோநலும் நணிக்கட்டின் கடிகோபம் நவு஦நோய்க் கமபகி஫ண௃

஋மதபனமதச் பசோல்஬ி உரித்பத஫ின கணங்கம஭


21

அம்நணநோய் அம஬ப௅ம் சிறுய஦ின் ச஬஦நற்஫ ப௃கத்மத ஧஬ தைமயப௅ம் ப஧ோருத்த ஷயண்டினிருக்கின்஫ண௃

஋றும்புக஭ின் இமபனோய் ஋ன் சரீபத்மதத் தின்று பநல்லும் இந்த ப௅கம் ஷ஧ோகட்டும்

ஷயப஫ன்஦ ஷதோமமநனின் ஥ித்தினத்மத ஧ோசோங்கோய் அ஫ியிக்கும் கோம஬க஭ின் ஆபயோபத்மத ‘சூ’ பய஦த் ண௃பத்தயின஬ோண௃ உள்஭ங்மகக஭ிபண்டிலும் இமபப௅ம் கைல்கள்

சித்தாந்தன்


22

யாழ்க்லக

ஷ஧ோர் யபனுக்கு஫ின ீ ஧ோயம஦கஷ஭ோடு... பகோஞ்சம் ஥ிநிர்ந்ண௃ம், சி஫ிண௃ சோய்ந்ண௃ம் கிைக்கி஫ண௃ அந்தச் சோம஬ பய஭ிச்சம் ஧ைப பதோைங்கோத நங்கினப஧ோழுண௃ அண௃ சீ஫ிப்஧஫க்கும் யோக஦க்கூட்ைம் இ஫க்கஷயனில்ம஬ ேன்஦ல்கம஭ கண்ணோடிகளுபசி கூயிச்பசோல்஬த்ண௃ணிகி஫ோள் குமந்மதபனோருத்தி... உள்஭ங்மக ப஧ோத்தின அச்சிறுண௃ணிக்பகோண்டு அழுக்ககற்஫ ஋த்த஦ிக்கி஫ோள் நற்றுபநோருத்தி கீ மி஫ங்கோத யோக஦ கண்ணோடிப்஧ற்஫ி யருத்தஷநண௃நில்ம஬ அயளுக்கு க஬ர் ஥ிபப்஧ிக்பகோள்஭ ஆனத்தநோனிருக்கும் புத்தகங்கள் அரிச்சுயடி ஷ஧ோதிக்கும் ஷயறு ஧஬ புத்தகங்கள் ஆங்கி஬ம் சப஭நோய் ஷ஧ச உதவும் அமகோ஦ புத்தகங்கள்...஋ல்஬ோப௃நோய் இனங்குகி஫ண௃ அயளுக்கோ஦ ப஥ோடிகள் சரிந்ண௃ யிழும் அயற்ம஫ இன்ப஦ோரு மகக்பகோண்டு அைக்குகி஫ோள் தற்கோ஬ிகநோய்... ஧ச்மச யி஭க்குக்கோய் ஧ரிதயிக்கின்஫஦ யோக஦ஷயோட்டிக஭ின் கண்கள்


23

சியப்ஷ஧ இன்னும் பகோஞ்சம் இருக்க ஧ிபோர்த்திக்கின்஫஦ ண௄க்கநிமந்த அக்குமந்மதக஭ின் கண்கள்... அங்கிள் இந்தப்புத்தகம் உங்கள் குமந்மதகளுக்கு ஧ிடிக்கும் ஋ன்கி஫ோள் ஷயறு எருத்தி பெல்பநட் கம஭னோநல் தம஭னோட்டுகி஫ோர் கோர்ப்஧ஷபட் ஷநதயி... என்றுஷந கும஫னோத புத்தகம் ஋ண்ணி யடு ீ திரும்பும் அயளுக்கு கமதகள் பசோல்஬ி ண௄ங்க மயக்க ஥ி஬ோமயத் தயிப னோருஷநனில்ம஬.

சந்தா஦ப௄ர்த்தி.சிதம்஧பம்


24

யிடுதல஬ ஒபே இ஦த்தின் க஦வு

அகப௃ம் ப௃கப௃ம் புமதந்த உருயற்஫ பய஭ினின் சிமதவுக஭ில் ஋஦க்கோ஦ யிடுதம஬மனப௅ம் ஋஦க்கோ஦ சுதந்திபத்மதப௅ம் ஧ோைல்க஭ில் இமசக்கிஷ஫ன்

ஷ஧ய்கள் சிமதத்த ஥ி஬த்தி஬ிருந்ண௃ம் பகோம஬ப௅ண்ை கல்஬ம஫க஭ி஬ிருந்ண௃ம் ஋஦ண௃ ஧ிபகை஦த்தின் பசோற்கள் ஋ழுகின்஫஦ ண௃பத்தப்஧ட்ை ஊரின் குமந்மதகள் அந்தச்பசோற்கம஭ உச்சரிக்கி஫ோர்கள் கசிகின்஫ ப௃ண௃கண்க஭ில் அந்த பசோற்கள் உம஫கின்஫஦ ஋ரிந்த ஥ி஬பநங்கிலும் அம஬வுறும் ஆன்நோக்கள் இன்னுநின்னுநோய் அஷத பசோற்கம஭ ஆர்ப்஧ரிக்கின்஫஦

஥ி஬பநங்கிலும் ஷ஧ய்கள் ப஧ரு஥ைம் புரிமகனில் ஧சினில் அம஬ப௅ம் பகோடுநிருகம் நண்மண தின்஦த்தின்஦


25

நபத்தில் இருந்ண௃ம் நம஬ப௃கட்டில் இருந்ண௃ம் ஋஦ண௃ பசோற்கள் உதிர்கின்஫஦ ப௄ைப்஧ட்ை ஧ண௃ங்கு குமிகளுள் ப௄ைோண௃ யிரிந்த யிமிக஭ின் ஧ோர்மய உம஫ப௅ம் புள்஭ிகப஭ங்கிலும் யிடுதம஬னின் பசோற்கள் அழுகின்஫ சத்தத்தில் குமந்மதகள் அபண்பைழுகி஫ோர்கள் யிடுதம஬ ஧ிப஧ஞ்சத்மத உமைக்கி஫ண௃ யிடுதம஬ கண்ணரிலும் ீ உதிபத்திலும் உனிர்க்கி஫ண௃ யிடுதம஬ எரு இ஦த்தின் க஦வு யிடுதம஬ உமைத்ண௃னரும் யபத்தின் ீ யிம஬ யிடுதம஬ ஆ஦ந்தத்தின் உச்சம் யிடுதம஬ ஆன்நோயின் னோத்திமப யிடுதம஬ எரு அம஫கூயல் யிடுதம஬ ஋ப்ஷ஧ோண௃ம் அடுக்கப்஧ட்ை ப௃ன்ஷ஦ோர்க஭ின் சிமதக஭ி஬ிருந்ஷத ஋ழுயதோனிருக்கி஫ண௃

஧ா.சுஜந்தன்


26

஧ட்ைாம் பூச்சினின் நபணம்

கழுத்மத ப஥ரிக்கும் க஦பயோன்஫ின் அந்தபங்க பநோமினில் ஆதிப்஧ோம஫னில் ஋ன் கோ஬ங்கம஭ யிரித்ண௃ மயத்ண௃ப் ஧டிக்கிஷ஫ன்

ஆமத்தின் ஧ி஭வுக஭ி஬ிருந்ண௃ யோப஭ோன்று உருக்பகோண்டு இருண்மநமன கிமிக்க யிசி஫ினடிக்கப்஧டும் எ஭ிக்கற்ம஫க஭ில் கண்கள் குருைோகி஫ண௃

இனற்மகனின் யசீகபங்க஭ோல் ஧ிடுங்கி ஋஫ினப்஧ட்ை யிமிகள் ஧ோமதமன தத்பதடுக்க ஧னணம் பதோம஬கி஫ண௃ ஊழ் யிம஦னின் கோ஬த்ண௃ள்


27

அய஦ண௃ அயர்க஭தோக அயர்க஭ண௃ உ஦தோக உன்னுமைனண௃ ஋ன்னுமைனதோக ஋ன்னுமைனமத ஋஦ண௃ சந்ததினி஦போக்கும் ப௅கங்க஭ின் கண்ணமப ீ ஷதக்கி மயத்திருக்கும் பூநினின் ஈபம் கோய்ந்ண௃ யிைக்கூடின அ஧ோன ப஥ோடிபனோன்஫ில் சி஫கடிக்கி஫ண௃ எரு ஧ட்ைோம் பூச்சி

எப்஧ம஦னற்஫ ஥ோைகம் அபங்ஷகறும் சோத்தினங்கம஭ இமந்ண௃ ஷ஧ோய்க்பகோண்டிருக்கும் க஦வு ஧ட்ைோம் பூச்சினின் யர்ணங்கம஭ பூசிக்பகோள்கி஫ண௃

இப்ஷ஧ோண௃ ஥ி஫நற்றுப்ஷ஧ோ஦ ஧ட்ைோம் பூச்சி யர்ணங்கள் கமபந்த பய஭ிபனங்கும் கோ஦கப் ஧ோைல்கம஭ இமசத்த஧டி ஥ிர்யோணநோய் அம஬கி஫ண௃


28

க஦யமிந்ண௃ யிமிக்மகனில் இனல்஧஫ோத ஧ட்ைோம் பூச்சி நரித்ண௃க் கிைந்தண௃ ந஦பநனும் யினோ஧த்ண௃ள் ...

எநி஬ினானுஸ் பெட்ஸ்


29

கத்தி வசால்஬ வயண்டின ஒபே கயிலத!

ேைநோய் ஧ி஫ந்த இரும்஧ின் இருப்பு! கத்திச஬஦ம் ஌ண௃நின்஫ி ‘சும்நா’ கிைக்கி஫ண௃ அஷதோ ஧ோர்!

கடுமநனோ஦ கூபோ஦ோலும் கூை, ஧ோர்த்தோல் குத்தோண௃ கண்மண தோ஦ோய் ஌ண௃ஷந பசய்னோத யிம஫ந்த உைல் அண௃.

சமநனலுக்கு ஆகோப கர்த்தோ! பய஫ிக்கு நபண யோக஦ம்!


30

நருத்ண௃யத்திற்கு ஷ஥ோய் ஥ியோபணி!

அப்஧ோயி பயறும் ேைம் அண௃!

மகநோறுத஬ில் உைந்மதக்கு ஌ற்஧ ஧ோத்திபநோக்கப்஧டும் ஊமந ஥டிகன் அண௃.

அஷதோ ஧ோர்! ச஬஦ம் ஌ண௃நின்஫ி ‘சும்நா’ கிைக்கி஫ண௃ அப்஧ோயி கத்தி!

வநநன்கயி


31

ஓர் ஥ிநிை ஥ானகி. ஋஦ண௃ இந்த இபயல் இ஬க்கினத்தின் எரு ஥ிநிை ஥ோனகி அயள்.

஍ந்ண௃ நீ ட்ைரில் அயள் - அன்று ஍ம்஧ண௃ க஦வுகஷ஭ோடு ஥ோன்.

அன்று ஧க்கத்தில் யந்தண௃ ப஧ௌர்ணநி - ப஧ண்ஷண அம஦த்ண௃ம் க஬ந்த யர்ணம்஥ீ.

எருப௃ம஫ யந்தோள் எஷப ப௃ம஫தோன் சிரித்தோள் ஏரிரு யரிகள் நட்டும் ஷ஧ச எருயோறு அனுநதி தந்தோள்.


32

஥டு ஥ோக்கு ஥டுங்கினதில் யந்த யோக்கு - அங்ஷகஷன ப௃ைங்கினண௃.

஥ோக்கு ஷநட்டில் யிழுந்ண௃ ஋ழுந்ண௃ ஥ிநிர்ந்த யோர்த்மத உதட்டில் புபண்ை ஷ஧ோண௃ 'யருகிஷ஫ன்' ஋ன்஫ோள் கண்க஭ோல்.

நீ ண்டும் ய஬ிந்ண௃ பதோண்மைனில் திணித்த - அந்த ப௄ன்ப஫ழுத்ண௃ யோர்த்மதமன சநோதோ஦ம் பசய்யதற்குள்ஷ஭ சோகப்ஷ஧ோயதோய் சத்தினோக்கிபகம் பசய்தண௃ அயள் - ஋ன் ந஦தில் யிட்டுப் ஷ஧ோ஦ - அந்த யிடுப்புக் கோதல்.


33

எஷப ஥ிநிைத்தில் கோதல் - இன்று ஌஦ிந்த ந஦ங்க஭ிமைஷன ஷநோதல்..

அயளும் யருயதோய் இல்ம஬. ஥ி஬வும் ய஭ர்யதோய் இல்ம஬. ஋ன்ம஦ச்சுற்஫ின கோதல் இருள் பசோட்டுச் பசோட்ைோய் கும஫யதோப௅ம் இல்ம஬.

யந்ண௃ ஷ஧ோ஦யள் னோர் - அன்றுப௃தல் ஋ன் ந஦தில் அக்கப்ஷ஧ோர். எஷப ஥ிநிைம் எஷப ஧ோர்மய யிழுந்தண௃ ஥ோன் ஋ழுந்தண௃ அயள். இண௃தோன் கோத஬ோ?

பநல்஬ப் ஷ஧ோ஦ண௃


34

஧ோமய - இப்ஷ஧ோ ஋ன் மகக஭ிப஬ல்஬ோம் கோதல் ஷபமக. உதிர்த்ண௃ப் ஷ஧ோ஦ோள் எரு சிரிப்பு, னோருக்குத்பதரிப௅ம் - இப்ஷ஧ோபயன் தயிப்பு??

஋ன்ம஦ - அயள், பூயிமி ஧ோர்மயனில் ப௃டிந்ண௃ ஷ஧ோ஦ோ஭ோ? இல்ம஬, கரு ஥ி஫ ஷதோமகனோல் கமைந்ண௃ ஷ஧ோ஦ோ஭ோ? கண்ணிரு யச்சிஷ஬ ீ நனக்கிப் ஷ஧ோ஦ோ஭ோ? இல்ம஬ - ஋ன்ம஦ ப஧ோன்னுருக்கும் ஧ோர்மயனோஷ஬ நைக்கிப் ஷ஧ோ஦ோ஭ோ?

எஷப எரு சிரிப்஧ிஷ஬ ஋஦க்கு


35

ஊட்டிமனப௅ம் பகோமைக்கோ஦ம஬ப௅ம் எஷப ஥ிநிைத்தில் கோட்டிப்ஷ஧ோ஦யள் அயள்.

பு஬ம்஧ி பு஬ம்஧ிஷன எஷப ஥ிநிைத்தில் புத்திபகட்டுப் ஷ஧ோ஦ண௃ ஋஦ண௃ கோதல், யதினில் ீ அன்று ஷ஧ோட்டுயிட்டு யந்தோலும் இன்றும் - ஋ன் இதன ஥ோனகி அயஷ஭தோன் ஋ன் ய஬ண௃ ஷசோமணனிஷ஬.

அநல்பாஜ் ஧ிபான்சிஸ்


36

புதுப௅கம் ஧லைப்வ஧ாம் தர்நம் பசய்ப௅ம்

க஦பகப௃ம் கந்தகப௃ம்

தநிமம஦க் பகோல்

க஬ந்ண௃யிட்ைண௃ க஬ிப௅கம்

அயர்கள் யோழும் ஥ி஬ங்கம஭க் பகோள்

ஆணி஦ம் ஆமணப௅ம்

ஷ஧ோதிநபம் பசோன்஦ண௃

ப஧ண்ணி஦ம் தன்ம஦ப௅ம்

பூநினில் க஬ிப௅கம்

நணப்஧ண௃ம் புணர்யண௃ம் நோ஦ங்பகட்ை ந஦ிதனி஦ம்

தம஬பனடுக்கும் தநிமம஦

ந஬ிந்ண௃யிட்ை நண்ணிண௃

தம஬மனஷன ஋டுக்கும்

நரித்தண௃ க஬ிப௅கம்

தம஬யர்கள் யோழும் தபம்பகட்ை தபணினிண௃

கம஫஧டிந்த பூநிமன

தோம்பசய்யண௃ தோர்நீ கம்

கயிநமம ப஧ோமிந்ண௃

பசோல்யண௃ க஬ிப௅கம்

கழுயிக்கோப்ஷ஧ோம் கயிஞர்கஷ஭ !! க஬ிப௅கம் கம஭ந்ண௃

இனற்மகப௅ம் ஋மிலும்

புண௃ப௅கம் ஧மைப்ஷ஧ோம்

இன்஧நோ஦ யோழ்வும்

யோருங்கள் ஷதோமர்கஷ஭ !!!

இமணபனோத்த உ஬கில்

தநிழ்க்கிறுக்கன்

ஷ஧ோட்டிப௅ம் ப஧ோ஫ோமநப௅ம்


37

ஞா஧கம் என்஧து ஥த்லதனின் ஓடு த஦தன்ல஧ ஧கடி வசய்தயர்க஭ிைம் தபவும் புத்த஦ிைம் ஒபே புன்஦லகவன இபேந்தது. - Siddharth Venkatesan ஞோ஧கம் ஋ன்஧ண௃ ஥த்மதனின் ஏடு ண௃கிலுரித்ண௃ பகோண்டிருக்கும் சர்ப்஧த்மத கைக்கும் யமப நீ னுண்ணும் தோய்நீ ஦ின்

ப௃ட்மைக்குள் நீ ண்டும் கருயோகுஷநோ ப௃ன் பகோண்ை நகவு ப஧ோற்ஷகோமிஷனோ ஥ற்கோகஷநோ

அமைகோக்க நட்டும் அ஫ிந்தமய ஧஫மயகள் ஷ஬ோகிதோச஦ின் ஧ிணக் கூ஬ினோய் அன்பு கோணப் ப஧றும் கண் சோர்ந்ண௃ த஦தன்ம஧ ஧கடி பசய்தயர்க஭ிைம் தபவும் புத்த஦ிைம் எரு புன்஦மகஷன இருந்தண௃

வ஥சநித்பன்


38

நத்தகம்

நத்தகத்தின் நீ ண௃ ஧ட்டுத் பத஫ிக்கும் நமமத்ண௃஭ிக்கு ப஧னர் பயட்கம்

அதீத க஭ிப்஧ில் எரு ண௃஭ி யிரத்தோல் ஧ரீட்சித்ண௃ ஧ோர்க்க குறுகுறுக்கி஫ண௃ நபணத்மத

யோலுனர்த்தி யோ஦ம் சுட்டி ஷகோ஭ம் பகோ஫ித்ண௃

உ஬கம் யிழுங்க ப௃னல்கி஫ண௃ அணில் கோகப் ப஧ோன் நினுங்க கிைக்கும் யண்ைல்

நீ ண௃ அநர்கி஫ண௃ தட்ைோன் சி஫கு தோழ்த்தி தம் ஧ருயத்மத தோனுணர்தல் ஆணுக்கு யோய்ப்஧தில்ம஬ எரு சிறுநிமனப் ஷ஧ோஷ஬ அத்ண௃மண ண௅ட்஧நோய்....

வ஥சநித்பன்


39

அது ....! பகோஞ்சம் தயிட்டு யோசம் நீ தப௃ள்஭

஧த஦ிைப் ஧ட்ை ஷதோலும஫னில் இருந்ண௃ உருவுகி஫ீர்கள்

கழுயப் ப஧ற்஫ குமந்மதனின் ஈபக் குமல் ஷ஧ோல் நின்னுகி஫ண௃ அண௃... குற்஫ங்கம஭ ஧ட்டின஬ிடுகி஫ீர்கள் ஷநதமந நி஭ிரும்

உங்கள் பநோமினில் ,இமைனிமைஷன நீ மசமன ஥ீயின ஧டி ..

ப௃ன்஦ோல் இருக்கும் நப ஷநமசனில் அ஦ிச்மசனோய் ஌ஷதோ எரு ப஧னரின் தம஬ப் ப஧ழுத்மத கீ றுகி஫ண௃ கூர் ண௅஦ி நறுத஬ிப்஧தற்கோ஦ ரபத்ண௃க஭ின் உட்஧ிரிவுகள் ப௃தற்பகோண்டு ந஦஦ம் பசய்த குப஬ில் எப்஧ிக்க ப௃டிகி஫ண௃ உங்களுக்கு தன் ஧ிமமனோல் நரித்தயள் கணயனுக்கு ண௃஭ி ஥டுக்கப௃ம் இல்஬ோநல் எரு ஷதர்ந்த நருத்ண௃யன் ஧திலுறுக்கும் சோன஬ில் உங்கள் யோக்கினங்களுக்கோ஦ ப௃ற்றுப் புள்஭ிகம஭


40

ஷநமசனில் மயத்த஧டி பதோைர்கி஫ண௃ கம்஧஭ிக்கு ய஭ர்ந்த ஆட்டின் நீ ண௃ ஥கரும் ஋ந்திபநோய் உமபனோைல் யிசோபமண ப௃டிந்தபதன்றும்

஋ன் ப஧னர் நரித்தயர் ஧ட்டின஬ில்

இமணக்கப் ப஧ற்று யிட்ைதோகவும் ஋஦க்கோ஦ உங்க஭ின் ஥ினோனச்சலுமககள் தீர்ந்தபதன்றும் அ஫ியிக்கி஫ீர்கள் உங்கள் உதயினோ஭ரிைம் ஧ிஷபதப் ஧ரிஷசோதம஦ ப௃டிந்ண௃

எப்஧மைக்கும் உைம஬ப் ஷ஧ோல்

தீர்ப்ப஧ழுதி மகபனழுத்திட்ை ஷகோப்஧ிம஦ மகன஭ிக்கி஫ீர்கள் , நீ ண்டும் உம஫க்குத் திரும்புகி஫ண௃ ணெற்஫ோண்டுகளுக்கு ப௃ன் உதிபம் கண்ை அண௃

அறுந்ண௃ ஷ஧ோனிருந்த நின்சோபம் நீ ண்டும் யருகி஫ண௃

அமணக்க ந஫ந்த யிசி஫ினோல் அம஫ ப௄ம஬ எட்ைமை அமசகி஫ண௃ அ஫ிண௃னி஬ில் இருக்கி஫ண௃ சி஬ந்தி அமசஷயண௃நற்று

வ஥சநித்பன்


41

சாம்஧ற்பூச்சிகவ஭஦

சிரி

அமண சிமத

ஊமபக்கூட்டு உ஦பதன்று பசோல் இபத்த ஥ோ஭ம் ப௄ம஭த்திசு ஋ங்கும்

ப௄ட்மைப் பூச்சினோய் க஭ிம்஧ோய் எட்டு. ண௃஬ோ நிதித்ண௃ யந்தோமப யோமமயத்ண௃ ய஭ர்ந்த சோதி யோய் கிமினச் பசோல். சுட்டுயிபல் ஥ோற்கோ஬ி உச்சக்குபஷ஬ோடு ஷசர்ந்ண௃ ஥ீப௅ம் யிழுங்கு சோம்஧ற்பூச்சிகப஭஦!

துயாபகன்


42

திபேம்஧ிப் ஧ார்...

உன் குபம஬ ஷகட்஧தற்கோய் ஥ோன் தயநிருக்மகனில் ஥ீ ஷ஧சோநல் இருப்஧ண௃ ஋ன்ம஦ யருத்தப்஧டுத்ண௃கி஫ண௃ இந்த குனி஬ின்

ஏமசனின்஫ி

஥ோட்கள் கயம஬ஷனோடு ஥கர்கி஫ண௃... ப௃கயரி தய஫ின கடிதங்கம஭ப் ஷ஧ோல் உன் மகத் பதோம஬ ஷ஧சிப௅ம் ஋ன்஦ிைஷந திரும்஧ி யருகின்஫஦ யி஬ோசம் ஷதடி அலுத்ண௃ப் ஷ஧ோ஦ த஧ோற் கோபம஦ப்ஷ஧ோல் உன் இ஬க்கத்மத ஧஬ ப௃ம஫ அழுத்தி ஧ன஦ற்றுப் ஷ஧ோமகனில் ஋ன் யிபல்கள் பதம஬ஷ஧சினிைம் சண்மை ஧ிடிக்கின்஫஦... குமந்மதமனப் ஷ஧ோல் அைம்஧ிடிப்஧ண௃ உன்஦ிைம்தோன் சி஬ ஷயம஭ குமந்மதத் த஦நோய் ஷ஧சும் ஷ஧ோண௃ தய஫ிமமத்தோல் உன் ந஦ச்சிம஫க்குள் மயத்ண௃


43

தண்ைம஦ தோ உன்ம஦ யிட்டு ஧ிரிப௅ம் சக்தி ஋஦க்கில்ம஬... உன் ந஦சு

஋ன் யோர்த்மதக஭ோல் கோனப்஧ட்ைோல் நன்஦ித்ண௃க்பகோள் ஥ீனின்஫ி பய஫ிச்ஷசோடிப் ஷ஧ோகும்

஋ன் யோழ்க்மகக்கு யசந்தம் தப ஥ீதோன் ஷயண்டும்... ஋ன் கம஬னோத கோதல் க஦யோகிப் ஷ஧ோ஦ கமதமன

உன்஦ிைம் இ஫க்கி மயத்த ஧ி஫கும் ஌ன் ஷகோ஧ித்ண௃க் பகோள்கி஫ோய் கம஬கம஭ ஥ன்கு கற்஫ ஥ீ ஋ன் ந஦க் கயம஬கம஭

஌ன் புரினோநல் ஷ஧ோகி஫ோய்...

-ஏ.எம்.ஏ.அஸ்கர்


44

அக்கல஫/லபலன னாசிப்஧யள்

அன்ம஫ன மயகம஫னி஬ோயண௃

஌தோயபதோரு அதிசனம் ஥ிகமக்கூடுபந஦ ஧டிப்஧டினோனி஫ங்கி யருகி஫ோள்

சர்யோதிகோப ஥ி஬த்ண௃ போசோயின் அப்஧ோயி இ஭யபசி அஷத ஥ி஬ோ, அஷத கு஭ம், அஷத அன்஦ம், அஷத பூங்கோய஦ம், அஷத பசனற்மக யசந்தம் அண௃யோகஷய அம஦த்ண௃ம்

஋ந்த யர்ணங்களும் அமகோ஦தோனில்ம஬

஋ந்த பநல்஬ிமசப௅ம் புதிதோ஦தோனில்ம஬ ஋ந்த சுதந்திபப௃ம் நகிழ்வூட்ைக் கூடினதோனில்ம஬ ப஥கிழ்ச்சி நிக்கபதோரு ஷ஥சத் தீண்ைம஬ அயள் ஋திர்஧ோர்த்திருந்தோள் அம஬னடிக்கும் சப௃த்திபத்தில் ஧ோதங்கள் ஥ம஦த்த஧டி யமிப௅ம் இரும஭க் கோணும் யிடுதம஬மன ஆயலுற்஫ிருந்தோள் கோயல்யபர்க஭ின் ீ ஧ோர்மயக்குப் பு஬ப்஧ைோ நோன உைம஬பனோன்ம஫ப௅ம் ஷயண்டி ஥ின்஫ோள் அயள் ஥ிதப௃ம்


45

அப் புல்பய஭ிஷனோடு யோனுக்குச் பசன்஫ிடும் நோன ஌ணிபனோன்றும் அய஭ண௃ கற்஧ம஦னி஬ிருந்தண௃ இப் ப஧ோழுண௃க்கு நீ ண்டும் இக்கமப தீண்ைோ எரு சிறு ஏைம் ஷ஧ோண௃ம் ஋ல்ம஬ கைந்ண௃பசன்று சுதந்திபநோய்ப் ஧஫க்கும் ஧ட்சிகள் ஧ோர்க்கபய஦ அச் சப௃த்திபத்தின் அக்கமபனில் அயளுக்பகோரு குடில் ஷ஧ோண௃ம் - எம்.ரிரான் வரரீப்


46

என் கிபாநத்திற்கு யந்துவ஧ா஦ கைல஬யினா஧ாரி

஥கபச் சந்ண௃க஭ில்

கூயிக்கூயி யிற்஫ கைம஬ யினோ஧ோரி எரு஥ோள்

஋ன் சின்஦க் கிபோநத்திற்கு யந்ண௃ஷ஧ோ஦ோன் நமம ப஧ய்ண௃ ஏய்ந்திருந்த நோம஬ப்ப஧ோழுதில்

சிறுயர்கள் நோ஧ிள் அடித்ண௃ யிம஭னோடிக் பகோண்டிருந்த஦ர். ப஧ரினயர்கள் ஷகோயி஬ில் கைவும஭க் கண்டு

ஆ஦ந்தக் கூத்தோடிக் பகோண்டிருந்த஦ர். குமந்மதக஭ின் ப௄ச்சிலும் சிறுயர்க஭ின் ஷ஧ச்சிலும் ஊர் உனிர்த்திருந்தஷ஧ோண௃ ஊரின் எண௃க்குப் பு஫த்தோல் யந்ண௃ஷ஧ோ஦ோன் கைம஬ யினோ஧ோரி கைவும஭த் ண௄க்கி யதிப௅஬ோச் ீ பசல்஬ இம஭ஞர்கம஭த் ஷதடினஷ஧ோண௃ அயர்கள்


47

னோருக்கும் பதரினோநல் கைம஬ பகோ஫ித்ண௃க் பகோண்டிருந்த஦ர். அமகோ஦ கிபோநத்தின்

குச்பசோழுங்மககள் ஋ல்஬ோம் அசிங்கநோனி஦

஧கிர்ந்ண௃ண்ையர்க஭ின் ஋ச்சத்தோல்.

துயாபகன்


48

இதுவும் ஒபே யலக தீ஧ாய஭ி...!!!

பயடிக்க

யண்ணநத்தோப்பு, சுமயக்க

இ஦ிப்பு ஧஬கோபம், குடிக்க

கூ஬ோக குடி஧ோ஦ம், உடுக்க

உனர்பக புமைமய, குண௃க஬ிக்க

திஷனட்ைர் ஧ைங்கள்.... கோத஬ிக்க

ஆண் / ப஧ண்... இண௃ எருயமக தீ஧ோய஭ி..!! ஧ட்ைோசு பதோமிற்சோம஬னில் யிடுப௃ம஫ இல்஬ோநல் குமந்மத பதோமி஬ோ஭ர்கள்... நம஬னக ஷதோட்ைங்க஭ில் ஷ஧ோ஦சும் இல்஬ோநல் ப஧ண் பதோமி஬ோ஭ர்கள்... அபபு ய஦ங்க஭ில் சம்஧஭ஷந இல்஬ோநல் இ஭ம் பதோமி஬ோ஭ர்கள்.. சோம஬ ஏபங்க஭ில் உணஷய இல்஬ோநல்


49

கூ஬ி பதோமி஬ோ஭ர்கள்... எழுகும் குடிமசக஭ில் உமைஷன இல்஬ோநல்

ப௃தின பதோமி஬ோ஭ர்கள்.. இண௃வும் எரு யமக தீ஧ோய஭ி...!!!

-தநிழ் ஥ி஬ா


50

஥ிர்ப்஧ந்திக்கப்஧ட்ைலயகள்

஥ிர்ந஬ோ யிமபயோகத் ஷதங்கோமனத் ண௃ருயிபனடுக்க

஥ிம஦க்கி஫ோள்.ண௃ருயம஬ அயளுக்கு எத்ண௃மமக்க நோட்ஷைன் ஋ன்கி஫ண௃.கமன்று கமன்று யிழுந்த஧டி....! "இண௃ எரு ச஦ினன் திருயம஬.஋வ்ய஭வு ஥ோ஭ோ ஥ோனும் ஷகக்கி஫ன் புண௃பசோண்டு யோங்கித் தோங்ஷகோபயண்டு.பகதினோச் சமநச்சு

ப௃டிக்கஷயணும்.சுதோ யந்திட்ைோப஭ண்ைோ பதய்ன பதய்ன ஋ண்டு குதிப்஧ோள்.஋ப்஧த்தோன் இந்தத் திருயம஬க்கு யிடிவுகோ஬ஷநோ”஋ன்று ந஦திற்குள் ப௃ணுப௃ணுத்த஧டி “அப்஧ோ இந்தோங்ஷகோ

ஷதத்தண்ணி....ஷகட்ை஦ ீங்கப஭ல்ஷ஬"஋ன்று கூப்஧ிட்ை஧டி ஷயம஬ பசய்ண௃பகோண்டிருந்தயள் ஧தில் குபல் யபோத஧டினோல் அடுப்஧டி

கருக்குநட்மை இடுக்கு ஏட்மைக்குள்஭ோல் கூர்ந்ண௃ ஧ோர்க்கி஫ோள். நணினத்தோர் கிணத்ண௃க் கட்டி஬ிருந்த஧டிஷன ஷனோசித்ண௃க்பகோண்டிருந்தோர் "அப்஧ோ ஷதத்தண்ணி ஷகட்டுப்ஷ஧ோட்டு ஋ன்஦ இஞ்ச யந்ண௃ ஷனோசிச்சுக்பகோண்டிருக்கி஫ினள்" ஋ன்஫ோள்.எண்டுநில்஬ப் ஧ிள்ம஭.அம்நோ யந்திட்ைோஷயோ.பகோக்கோளும் (அக்கோ) இண்மைக்குத்தோஷ஦ யோ஫ன் ஋ண்ையள்.அயள் ஧ின்ஷ஦பநோத்தோன் யருயோள் (நோம஬ ஷ஥பம்).அயன் ஆ஦ந்த்க்கும் ஌ஷதோ உைம்பு சரில்஬ யருத்தநோக்கிைக்கு ஋ண்ையள்.பைோக்ைரிட்ைப௅ம் ஷ஧ோய்ட்டு அங்கனிருந்ண௃ ஧ஸ் ஧ிடிச்சு யப ஋ப்஧ிடிப௅ம் நோம஬ சரிஞ்சிடும்.அண௃தோன் இயன் கண்ண஦ின்ப ஞோ஧கப௃ம் யந்திட்டுண௃.஋஦க்பகன்஦ ஧ிள்ம஭ உங்கை ஥ோலு ஷ஧ரின்பப௅ம் ஷனோசம஦தோஷ஦”஋ன்஫ோர் ப஧ருப௄ச்ஷசோடு நணினத்தோர். "சரி இந்தோங்ஷகோ குடிப௅ங்ஷகோ ப௃தல்஬.அம்நோ அஷ஥கநோ இப்஧ யந்திடுயோ. சீட்டுக்கோசு குடுத்திட்டு,஥ோம஭னோன் சமநனலுக்கு நி஭கோய்த்ண௄ள் இல்஬.இடிக்கஷயணும்.அண௃க்கும் சபக்குச் சோநோன்கள் யோங்கத்தோஷ஦


51

ஷ஧ோ஦ய.பயனிலுக்க இபோந ஥ிம஬ோய்ப் ஧ோத்ண௃ இருங்ஷகோ.தம஬ச் சுத்ண௃ யந்திடும்.சுதோ ப஥சயோ஬ யந்திடுயோள்.஥ோன் பகதினோச் சமநச்சு ப௃டிக்கஷயணும்.஧சிஷனோை யந்ண௃ ஋ன்ம஦த் திண்டு மக கழுவுயோள்."஋ன்று பசோல்஬ிக்பகோண்ஷை அடுப்஧டி ஷ஥ோக்கி ஥ைந்தோள் ஥ிர்ந஬ோ. அம்நோ கந஬ப௃ம் தட்டிப் ஧ைம஬மனத் ண௄க்கித்தி஫ந்ண௃ திரும்஧வும்

சோத்ண௃யண௃ பதரிகி஫ண௃.அம்நோ யந்திட்ைோ.அண்ணோ சுயிஸ்஬ இருந்ண௃ உண்டின஬ி஬ கோசு அனுப்஧ினிருக்கி஫ோர்.ப௃தல் ஷயம஬னோ சுத்தயப

ஷய஬ிமன இறுக்கநோ அமைப்஧ிக்க ஷயணும்.ண௃ருயம஬னின் ஞோ஧கப௃ம் யந்ண௃ஷ஧ோகி஫ண௃ ஥ிர்ந஬ோவுக்கு. கந஬ம் ஷ஥போக நணினத்தோமபக் கிணற்றுக்கட்டில் கண்டுயிட்டுக் கிணற்஫டிஷக யப "஋ன்஦ப்஧ோ கோசு தந்தயங்கஷ஭ கமைனி஬."஋ன்஫ோள். நணினத்தோரும் "ஏநப்஧ோ பபண்ைமபதோன் (2 1/2 இ஬ைசம்) தந்தயங்கள்.நிச்சம் ஥ோம஭க்கு யபட்ைோம்.஋஦க்கும் ப௃ழுக்கோசும் பகோண்டுயபப் ஧னநோக்கிைந்ண௃ண௃.அண௃தோன் ஥ோனும் சரிபனண்டு யிட்டுப்ஷ஧ோட்டு யந்திட்ைன்." ஋ன்஫ோர் நணினத்தோர்.

஥ிர்ந஬ோவுக்கு அடுத்த நோதம் திருநணம் ஥ைக்க இருக்கி஫ண௃.அதன் ஌ற்஧ோடுகளுக்குத்தோன் நகன் கண்ணன் சுயிஸ்஬ இருந்ண௃ ஧ணம் அனுப்஧ினிருந்தோன்.நணினத்தோரும் கந஬ப௃ம் ஍னர்,

ஷந஭ம் ,஧ந்தல் ,சமநனல் ஋ன்று திருநணத்திற்கோ஦ ஌ற்஧ோடுகம஭ப் ஧ற்஫ிக் கமதத்ண௃த் திட்ைம் ஷ஧ோட்டுக்பகோண்டிருந்தோர்கள். நணினத்தோர் ப஧ரிதோகப் ப஧ருப௄ச்பசோன்ம஫ இழுத்ண௃ யிட்ை஧டி "஧ோயம் கண்ணனும் எருத்த஦ோய்ப் ஧ி஫ந்ண௃ ஋ங்களுக்கோக ஋வ்ய஭வு

கஸ்ைப்஧டு஫ோன்.஧டு சுட்டித்த஦நோ ஧டிச்சுக்பகோண்டிருந்த ஋ன்ப ஧ிள்ம஭மன ஋ங்கை ஥ோட்டு ஥ிம஬மநனோ஬ப௅ம் யட்டு ீ ஥ிம஬னோ஬ப௅ம் ஋ங்கஷ஭ோை ஷசத்ண௃ யச்சிருக்க ப௃டினோநப் ஷ஧ோச்சு.஋ன்ம஦ப௅ம் ஆண்ையன் ஷயம஭க்கு

(வ஥பவயல஭க்கு) ஷ஥ோனோ஭ினோ ஆக்கிப்ஷ஧ோட்ைோன்.ப௄ண்டு ப஧ட்மைக் குஞ்சுகம஭ப௅ம் ப஧த்ண௃ம் ஷ஧ோட்ைன்.஧ோயம் அயன்தோன்".஋ன்று யோ஦த்மதப் ஧ோர்த்த஧டி ந஦ம் ப஥ோந்ண௃ பசோல்஬ிப் பு஬ம்஧ிக்பகோண்டிருந்தோர். ”சரினப்஧ோ க஦க்க ஷனோசிக்கோஷதங்ஷகோ.஋ன்஦ பசய்னி஫ண௃ ஋ங்கை தம஬ யிதிஷனோ அண௃க஭ின்ப தம஬யிதிஷனோ ப௄ண்டு ப஧ட்மைனளுக்க த஦ின஦ோப் ஧ி஫ந்திட்ைோன்.அயம஦ இஞ்சப௅ம் யச்சிருக்க ஧னந்ண௃தோஷ஦ கைம஦


52

உை஦ப்஧ட்டு கோணிமனப௅ம் ஈடு யச்சு அனுப்஧ி஦஦ோங்கள். அந்தக் மகஷனோை ஥ீங்களும் ஌ஷ஦ோதோஷ஦ோபயண்டு பசய்ண௃பகோண்டிருந்த ஷயம஬மனப௅ம் பசய்ஷன஬ோந ஧டுக்மகனி஬ யிழுந்த்திட்டினள்.அயன்ப மக அமசனி஫஧டினோல்தோன் ப௄த்தயம஭ப௅ம் ஌ஷதோ ஋ங்க஭ோல்

ப௃டிஞ்ச஭வுக்குக் கமப ஷசர்க்கக்கூடினதோ இருந்தண௃.உங்கை பைோக்ைர் பச஬வும் ஋வ்ய஭வு ஷ஧ோனிருக்கும் ஧ோருங்ஷகோ.

அயன் ஷ஧ோய் 10-15 யருரநோகுண௃.கைன் அமைச்சு கோணி நீ ண்டு

அக்கோளுக்கும் சீத஦நோ யட்ஷைோை ீ கோணி,஥மக,கோசு ஋ண்டு குடுத்ண௃க் கல்னோணம் பசய்ண௃ குடுத்ண௃ இப்஧ ஥ிர்ந஬ோவுக்கும் அயன்தோஷ஦ ஋ல்஬ோம் பசய்னி஫ோன்.஧ோயம்தோன் ஋ன்ப ஧ிள்ம஭.஋ங்க஭ோ஬ ஏைோய்ப்ஷ஧ோகுண௃.

இதி஬ப௅ம் எண்டு யி஭ங்குஷத.஥ோங்கள் குடுத்ண௃ யச்ச஦ோங்கள் ஋ண்டு ஥ன்஫ிஷனோை அந்த நருதடினோம஦ மகபனடுத்ண௃க் கும்஧ிட்டுக்

பகோள்ளுங்ஷகோ.நற்஫ யட்டுப் ீ ஧ிள்ம஭கள்ஷ஧ோ஬ பய஭ி஥ோடு ஋ண்டு

ஷ஧ோ஦வுை஦ தறுதம஬னோய்த் திரினோந ஋ங்கம஭ ந஫ந்ண௃ ஷ஧ோகோந,எரு பயள்ம஭க்கோரிமனக் கல்னோணம் பசய்திட்ைன் ஋ண்டு பசோல்஬ோந,஧ிள்ம஭ ஋ங்கை ஥ி஬யபம்பதரிஞ்சு ஋ங்கஷ஭ோை எத்ண௃மமச்சு ஋ங்க஭ி஬ப௅ம் ஋வ்ய஭வு ஧ோசம் யச்சிருக்கி஫ோன். அயனுக்கும் 38 யனசோகுண௃.஥ிர்ந஬ோன்ப கல்னோணம் ப௃டின அடுத்த

யருரத்தி஬ சுதோவுக்கும் இயனுக்குநோச் ஷசத்ண௃ ஋ங்மகபனண்ைோலும் நோத்ண௃ச் சம்஧ந்தம் அமநஞ்சோக்கூைப் ஧பயோனில்஬.இன்னும் யனசு ஷ஧ோகயிைோநலுக்கு கட்ைோனநோச் பசய்திைஷயணும்”.஋ன்று ப௄ச்சு யிைோநல் பசோல்஬ி ப௃டித்த஧டிஷன இருயரும் அந்த இைத்தோல் ஋ழும்஧ி யப சுதோவும் ப஥சயோல் யப நத்தினோ஦ச் சோப்஧ோட்டுக்கு ஆனத்தநோ஦ோர்கள். ஥ிர்ந஬ோவுக்கும் திருநணம் ஧க்கத்ண௃க் கோ஭ிஷகோயி஬ில் சந்ஷதோரநோக சுற்஫ம் சூமஷ஬ோடு ஥ிம஫ஷய஫ினண௃.அய஭ின் கணயர் எரு த஧ோல்஥ிம஬னத்ண௃ அதிகோரினோக இருந்தோர்.அயளும் புகுந்த யட்ஷைோடு ீ என்஫ியிட்ைோள். யருைங்கள் இபண்டு ஆகியிட்டிருந்தண௃.சுதோவுக்கு யபன்கள் ஧ோர்த்த஧டி இருந்தோர்கள்.சரினோக இன்னும் அமநனயில்ம஬.இப்஧டினிருக்க நணினத்தோருக்கும் கந஬த்திற்க்கும் ஷந஬திகநோய் எரு ஆமச குடிஷன஫ிக்பகோண்டிருந்தண௃. இபண்டு ப஧ட்ைச்சிமனப௅ம் ஊஷபோை கட்டிக் பகோடுத்தோச்சு.சின்஦யளுக்குக் பகோஞ்சம் கூடுத஬ோகச் சீத஦ம் பகோடுத்தோலும்


53

஧பயோனில்ம஬.பய஭ி஥ோட்டி஬ நோப்஧ிள்ம஭ ஧ோர்க்க஬ோம் ஋ன்று.இமதப் ஧ற்஫ிக் கண்ண஦ிைப௃ம் க஬ந்ண௃ கமதத்ண௃ம்யிட்ைோர்கள்.கண்ணனும் தன்ம஦நீ ஫ின பசன஬ோக இருந்தோலும் ப஧ற்஫யர்க஭ின் ஆமசப௅ம் தன் கைமநப௅ம் ஋ன்று சம்நதித்த஧டி சரி ஧ோர்ப்ஷ஧ோம் ஋ன்றுயிட்ைோன்.

கண்ணனுக்குள்ளும் ஆனிபம் க஦வுகள்.ஆ஦ோல் னோரிைம் ந஦ம்யிட்டுத் தன் ஆமசகம஭ ஋ண்ணங்கம஭ச் பசோல்஬ப௃டிப௅ம்.தன்ம஦க்

கண்ணோடினில் ஧ோர்க்கும்ஷ஧ோண௃ நட்டுஷந எருகணம் ஷனோசித்ண௃ச்

சிரித்ண௃க்பகோள்யோன்.஧ி஫கும் தன்ம஦ச் சுதோகரித்ண௃க்பகோண்டு தன் ஷயம஬கஷ஭ோடு தன்ம஦க் கமபத்ண௃க்பகோள்யோன். "இபண்டு ப஧ரின ஧ோபத்மத இ஫க்கி யச்சு ஋ன்ப கைமநமனச் சரியபச்

பசய்திட்ைன்.இ஦ி ஋ன்஦ தங்கச்சி சுதோ நட்டும்தோஷ஦.஧ி஫கு ஋஦க்கு

஋ன்஦.சுதந்திபநோனிடுயன்.அப்஧ோ அம்நோமயப௅ம் கமைசி யமபக்கும் ஧ோத்ண௃க்பகோள்஭ஷயணும்.ம்ம்ம்...஋ல்஬ோம் ஥ல்஬தோஷய ஥ைக்கும்.அஷ஥கநோ ஬ண்ை஦ி஬ ஧ோத்திருக்கி஫ நோப்஧ிள்ம஭ சரியரும் ஋ண்டுதோன்

஥ிம஦க்கி஫ன்.஬ல்஬ி அக்கோவுக்கு எருக்கோ ஷ஧ோன் ஧ண்ணஷயணும். ஞோ஧கநோ க஬ண்ைர்஬ ஋ழுதியிைஷயணும்.஥ோ஭ண்மைக்கு பைோக்ைர்.அடிக்கடி ப௃ள்஭ந்தண்டு குமைஞ்சு ஷ஥ோகுண௃.இந்தக் கு஭ிர் ஥ோட்டி஬ ஍ஸ்ப஧ட்டிக்குள்஭ இருக்கி஫ பசத்த ஷகோமிஷ஧ோ஬த்தோஷ஦ இங்க ஋ங்கை யோழ்க்மக.஋ங்கை ஊர் யோழ்க்மக சுயோத்தினம் ஋ல்஬ோம் ஋ங்களுக்கு ஋வ்ய஭வு ஥ல்஬ோனிருக்கும்.஥ோரி,ப௄ட்டு,ப௃ண௃,மக,கோல் ஋ண்டு ஋ல்஬ோஷந ய஬ிக்குண௃." ஋ன்று த஦க்குத் தோஷ஦ ந஦திற்குள் ஷ஧சின஧டிஷன 3 1/2 க்கு ஷயம஬ ப௃டித்ண௃ யட்டுக்கு ீ யந்தயன் ஧ோபுவும் இண்மைக்கு யபப் ஧ிந்ண௃ம்.அடுத்த ஷயம஬க்கு 6 நணிக்குப் ஷ஧ோகஷயணும் ஋ன்஫஧டி ஷபடிஷனோமயப் ஷ஧ோட்டுயிட்டு சமநக்க ஆனத்தப்஧டுத்தி஦ோன்.


54

஧ோபுவும் கண்ணனுநோக எரு அம஫னில் யசிக்கி஫ோர்கள்.எத்ண௃ப்ஷ஧ோகும் புரிந்ண௃பகோண்ை எரு ஥ல்஬ ஥ண்஧ன்.஋ன்஦....தண்ணினடிச்சுப்ஷ஧ோட்டு பகோஞ்சம் அபசினல் சி஦ிநோ ஋ண்டு உ஭றுயோன்.கண்ணன் தன் கம஭ப்ஷ஧ோடு அந்த அறுமயபனல்஬ோம் ம் பகோட்டிக்

ஷகக்கஷயணும்.இபதோண்டுதோன் ஋ரிச்சல் யரும் அய஦ி஬. 4-5 நோதங்கள் ஷ஧ோனிருக்கும்.சுதோயின் திருநணம் சரி ஋ன்கி஫ ஷ஧ச்ச஭யில் ஥ின்றுபகோண்டிருந்தண௃.஬ண்ைன் நோப்஧ிள்ம஭ ஋ன்஫வுைன் சீத஦ம்தோன்

கூடுத஬ோகக் ஷகட்கி஫ோர்கள்.஬ல்஬ி அக்கோ ஋ப்஧ிடிப௅ம் ஷ஧சிச்சநோ஭ிச்சுச் சரிப்஧ண்ணிடுயோ.சுதோவுக்கும் நோப்஧ிள்ம஭மனப் ஧ிடிச்சிட்டுண௃.஋ப்஧ிடிப௅ம் இமதச் சரினோக்கிைஷயணும்.

஧மமன ஷ஬ோன் இன்னும் 5 நோசம் கட்ைக் கிைக்கு.புண௃ ஷ஬ோன் ஋டுத்தோ அமதக் கமிச்சுத்தோன் தருயோங்கள்.஧ோப்஧ம்.......சோநோ஭ிப்஧ம் ஋ன்று ஥ிம஦த்ண௃க்பகோண்ையன். அன்று யங்கிக்குப் ஷ஧ோய் கைன் ஋டுப்஧ண௃ ஧ற்஫ி஦தோ஦ ஧த்திபங்கம஭ ஥ிபப்஧ிக் பகோடுத்ண௃யிட்டு அப்஧டிஷன மயத்தினரிைப௃ம் ஷ஧ோய்

யந்தோன்.இண்மைக்கு லீவு.஧ோபுவும் ஷ஥பத்ண௃க்கு யந்திடுயோன்."பசோல்஬ ந஫ந்த கமத" ஋ன்று ஥ல்஬ ஧ைம் எண்டு யந்திருக்கு.கமைனி஬ பகோப்஧ி எண்டு ஋டுத்ண௃க்பகோண்டு யந்த஦ோன்.஧ின்ஷ஦ப ஷயம஬ நட்டும்தோன்.யந்ண௃ சோப்஧ிட்டு ப௃டிச்சிட்டுப் ஧ைம் ஧ோத்திட்டுத்தோன் ஧டுக்கஷயணும்.

இண்மைக்கு ஧ோபு சமநக்கி஫ன் ஋ண்ையன்.஋஦க்கும் ப௃ண௃கு சரினோ ய஬ிக்குண௃.஥ல்஬ோ ஍ஸ் பகோட்டிக்கிைக்குண௃.சயம் ஧ிடிச்ச ஊர் இண௃.஋ங்கை தம஬யிதி.஥ோசம் கட்டி஦யங்கள் ஋ங்கம஭ ஊஷபோை ஥ிம்நதினோ இருக்கயிடு஫ோங்கஷ஭ ஋ன்றும் ஥டுயில்அலுத்ண௃க்பகோண்ையன்.....யிண்ைர் சூவும் (கு஭ிர்கா஬ச் சப்஧ாத்து) ஧ழுதோப்ஷ஧ோச்சு.இந்த யருசம் இஷதோைஷன சநோ஭ிக்க஬ோம்.அடுத்த யருரம் யோங்கிக்பகோள்஭஬ோம்.஋ன்று ந஦ஷதோடு ஷ஧சிக்பகோண்ஷை ஷசோ஧ோயில் சோய்ந்தயன் தோன் அப்஧டிஷன ஥ித்திமபனோகியிட்ைோன். ஧ோபு யந்ண௃ கதமயத் தி஫க்கஷய திடுக்கிட்டு யிமித்த கண்ண஦ிைம் ஧ோபு " ஋ன்஦ைோ நச்சோன் ஧ின்ஷ஦ப ஷயம஬க்கு ஷ஥பநோச்சு.இன்னும் ஧டுத்திருக்கி஫."஋ன்஫ோன்.


55

"ஏநைோ நச்சோன் அசந்ண௃ ஷ஧ோ஦ன்." ஋ன்஫஧டி ப௃கத்மதக் கழுயி பய஭ிக்கிட்ை஧டிஷன தன் தங்மகனின் திருநணம் ஧ற்஫ிப௅ம்,அதற்கோக யங்கினில் கைன் ஋டுப்஧ண௃ ஧ற்஫ிக் கமதத்திருப்஧ண௃ ஧ற்஫ிப௅ம்,மயத்தினர் ப௃ண௃குய஬ி ஧ற்஫ிப௅ம்,பசோல்஬ிக்பகோண்ஷை ஷயம஬ ப௃டித்ண௃ யந்ண௃

இருயருநோகப் ஧ைம் ஧ோர்த்ண௃யிட்டுப் ஧டுக்க஬ோம் ஋ன்றும் பசோல்஬ியிட்டு ஷயம஬க்குப் ஷ஧ோய்யிட்ைோன்.

஧ோபு ஷகோமி என்ம஫ ஍ஸ்ப஧ட்டிக்குள்஭ோல் ஋டுத்ண௃ ஊ஫யிட்டுயிட்டு

சமநனலுக்குண்ைோ஦ நற்ம஫ன ஆனத்தங்கம஭ச் பசய்ண௃பகோண்டிருந்தோன். கதவு தி஫க்கும் சத்தம்ஷகட்டுத் திரும்஧ினயன் ஷ஧ோய்க் பகோஞ்ச

ஷ஥பத்திஷ஬ஷன கண்ணன் திரும்஧ி யந்தமதக் கண்டு திடுக்கிட்ைோன். "஋ன்஦ைோ நச்சோன் ஋ன்஦ ஥ைந்தண௃"஋ன்று ஧ோபு ஷகட்கவும்" "இண்மைக்குச் சரினோ ஌ஷ஬ல்஬ நச்சோன்.கு஦ிஞ்சு ஥ிநிந்ண௃ எண்டும் பசய்ன ஌஬ோந இருக்கு.ப௃ண௃கு குமைஞ்சு ஷ஥ோகுண௃.஥ோம஭க்கு கி஫ங் (சுகனீ஦ம்)

பசோல்஬ிட்டு பைோக்ைரிட்ை ஷ஧ோ஦ோத்தோன் ஥ல்஬ண௃" ஋ன்஫஧டி ஧டுக்மகக்குப் ஷ஧ோய்யிட்ைோன். அஷத இபவு கண்ணன் ய஬ினோல் ண௃டித்ண௃ப்ஷ஧ோக அயசப அமமப்பு மயத்தின யோக஦த்திற்கு பதோம஬ஷ஧சினில் அமமத்ண௃க் பகோண்டு ஷ஧ோய்ச் ஷசர்த்தோன் ஧ோபு மயத்தினசோம஬க்குக் கண்ணம஦. அடுத்த ஥ோள் யிடிந்தண௃ ஆ஦ோல் கண்ணனுக்கு இரு஭ோக.மயத்தினர் பசோன்஦ண௃ அதிர்ச்சினோக்கினண௃ கண்ணம஦."இ஦ி எரு ஥ோளுக்கு 4-5

நணித்தினோ஬ங்களுக்கு ஷநல் ஷயம஬ பசய்னப௃டினோண௃ ஋ன்றும்,஧ோபநோ஦ ஧஬நோ஦ ஷயம஬கள் ஋ண௃வுஷந பசய்னக்கூைோபதன்றும், பதோைர்ந்ண௃ம் பசய்தோல் ஧க்கயோதத்திற்குண்ைோ஦ அ஫ிகு஫ிகள் பதரிகி஫பதன்றும்,஧ி஫கு ஋ழும்஧ி ஥ைநோைஷய ப௃டினோத ஥ிம஬மந யந்ண௃யிடுபநன்றும்" உறுதினோகத் பதரியித்தோர். கண்ணன் தன் 43 யனதின் யோழ்஥ோைக஭ில் கைந்த கோ஬த்தில் தன் கைமநகம஭ச் சரியபத் தோன் பசய்ண௃யிட்ை ப஧ருநிதத்ஷதோடு,அஷதஷ஥பம் த஦பதன்஫ தன் யோழ்வு தன்ம஦ யிட்டுப்ஷ஧ோய்யிட்ை ஷயதம஦ஷனோடு இமத அப்஧ோ அம்நோவுக்குச் பசோல்஬஬ோநோ ஷயண்ைோநோ ஋ன்கி஫ ஷனோசம஦ஷனோடும் ப௃ற்஫ிலும் ஧஦ினோல் ப௄ைப்஧ட்ை சுயிஸ்ன் உனர்ந்த நம஬கம஭ப் ஧ோர்த்த஧டிஷன தோனும் நம஬னோய் நம஬த்ண௃ ஥ிற்கி஫ோன்.

வேநா(சுயிஸ்)


56

இபேக்லக... இனல்ம஧ யிடுத்ண௃ இப்ஷ஧ோ...

த஦க்குத் பதோைர்஧ில்஬ோத இைத்தில் ஧஫ந்ண௃பகோண்டிருக்க஬ோம். ஥ோம஭... ஥ீந்திக்பகோண்டும் இருக்க஬ோம். இன்ப஦ோரு ஥ோள்...

இைப்பு஫ச் சங்குக்குள்ளும் எ஭ிந்திருக்க஬ோம். ஧ி஫பகோருதபம்... ஧ிணங்கள் புமதக்கும்

இைத்திலும் ஧ோர்த்ததோகச் சி஬ர் பசோல்஬஬ோம். கோற்஫ோய் ஧஫ந்ண௃ ஥ீபோய் பத஭ிந்ண௃

எரு குமந்மத மகனில் புட்டிப் ஷ஧ோத்தலுக்குள் அமை஧ட்டும் இருக்க஬ோம். இனல்ம஧க் கைந்ண௃ நோ஫ித் பத஫ிக்கும் உருயம் அண௃பய஦ நறுகி யினந்தோலும் ப௃க்கினம்... அண௃ அண௃யோகஷய இருத்தல் நட்டுஷந!!!

வேநா(சுயிஸ்)


57

கய஦ிப்஧ாபற்று...

பூக்கம஭ப் ஷ஧ோல்

இதனம் தன்஦ில்

஧ோம஬ய஦பநோன்஫ில்

கய஦ிப்஧ோபற்று

பநன்மநனோய் யருடின கோதல் கருகிக் பகோண்டிருக்கி஫ண௃... இன்஧ம் தரும் ஋ன்று கோதல் ஧ைகில் ஧னணித்த ஷ஧ோண௃

ஷதக்கி மயத்த கோதல் உைல் ப௃ழுயண௃ம் கோனப்஧டுத்திக் பகோண்டிருக்கி஫ண௃... ஥ோன் ஋ழுதின

ண௃டுப்஧ிமந்ண௃

கோதல் யரிகள்

பகோண்டிருக்கி஫ண௃...

யப஬ோற்றுப் புத்தகநோய்

பநல்஬,பநல்஬ ப௄ழ்கிக்

யோழ்க்மகனின் க஦வுகள் ஥ிம஫ஷய஫ோநல் ஥ீண்டு பகோண்ஷை ஷ஧ோகி஫ண௃ யனண௃ ஷ஧ோக ஞோ஧க ந஫தி குடி பகோள்கி஫ண௃ ஆ஦ோல்,அய஭ண௃ ஥ிம஦வுகள் நட்டும் கும஫னயில்ம஬ அயள் ஧஬ ஷகோணங்க஭ில் ஋ன்ம஦ கி஭஫ிக் பகோண்டிருக்கி஫ோள்...

யோசிக்கப் ஧ைோத

ஷநமசனில் கிைக்கி஫ண௃....


58

யிடினல஬ காண துடித்திடும் ஥ில஦ப்பு

கண்மண ப௄டும் கருப்பு யோணம் பயள்ம஭ கு஭நோய் யட்ை ஥ி஬வு

சிந்திக்கிைக்கும் சில்஬ம஫ யிண்நீ ன் சி஬ிர்க்க மயக்கும் சிக்க஦ கோற்று அைங்கிப்ஷ஧ோகும் அயசப உ஬கம் ஏய்வு ஋டுக்கும் இமைபய஭ி ஷ஥பம் குடும்஧ம் கூடும் ஥ி஬வு ப௃ற்஫ம்

ஊமப பகடுக்கும் குடிகோபன் சத்தம் கும஫கம஭ பசோல்லும் நம஦யினின் ஷ஥பம்

ஷதமயமன ஷகட்க்கும் ஧ிள்ம஭னின் சிணுங்கள் கணக்கு ஧ோர்க்கும் அப்஧஦ின் ப௄ம஭

ஷ஧ோர்மயக்குள் அைங்கும் இன஬ோமந ப௅த்தம் தம஬னமண நந்திபம் பசோல்஬ிடும் இபவு தபணிமன ஆ஭ ஷ஧ோட்டிடும் கணக்கு க஦வுகள் கண்டு நகிழ்ந்திடும் ந஦சு யிடினம஬ கோண ண௃டித்திடும் ஥ிம஦ப்பு யமமநஷ஧ோல் கோம஬ யிடிந்திடும் ஷயம஭ யோடின ப௃கத்ண௃ைன் இன்ப஦ோரு ஥ோம஭ ஷதடிஷன ஷ஧ோயோன் குடும்஧த்ண௃த்தம஬யன் ஷதமயகள் தீர்த்தோல் அயன் அன்று இம஫யன்

கயி அமகன்


59

tPl;Lf;F tPL

ifapy; NjdPHf; Nfhg;igAld; te;jtd; ntspNa ghHj;jhd;. kio up tp rPupay; ebifNghy; %f;fhyOjJ. ~xz;by FspH my;yJ ntf;if ,y;yhl;b kio|. jdf;Fs; KZKZj;jgb te;J mkHe;jhd;. epkpHe;jNghJ Kd;Nd mts;. mtDf;F rPw;iwg;Nghl kwe;J nfhkl;by; mkHe;j rq;flk;. ruhnyd;W vOe;jhd;. ~vq;f jk;gp Nghwpas;? mts; nrhd;dhs;.

ehndd;d G+jkh gprhrh? ,Uq;Nfh|

~,y;yf;fh mJ te;J...| mtd; ,Oj;jhd;. vg;gbahtJ Xbj;jg;gp tplNtz;Lnkd;w czHT. VNdh mtDf;F mtSf;F Kd;dhy; ,Ue;J uP Fbf;fg; gpbf;ftpy;iy. rpful; NtW Fbf;fNtz;Lk;. ~vd;d mJ te;J Ngha;? ~vdf;Fr; rpful; gpbf;fpwJ jhd; gpbf;fhJ. uP Fbf;fyhk;. Rk;kh ,Uk;|. mts; mjpfhuj; Njhuizapy; nrhd;dhs;. ~`p `p ehd; rpful; nfhQ;r Neuk; nksdk;.

Fbf;fkhl;ld;|.

rkhspj;jhd;.

~mf;fh Cupy vd;d cj;jpNahfk; ghj;j ePq;fs;?| ~Vd; NflfpwPH?| ~,y;y... cq;fsg; ghj;jh gbr;r Ms; khjpupj; njupAJ.| ~cj;jpNahfj;jpy vd;d fplf;FJ? ngupa gbg;G xz;Lkpy;y Rk;kh jkpo; thj;jpahH Nty fplr;RJ gpwF mJTk; ,tHu gpbthjj;jhy Nghapl;LJ. Nty ghf;fj;Njty;y vz;L jhd; Nghd ,lnky;yhk; $l;bf; nfhz;L Nghapw;whH.


60

gpwF.. gpwF... ,Q;rte;J... ,Q;rte;J... ,Q;rte;J njupahNj? ,Jjhd; cj;jpNahfk;. VJk; ey;y Ntiy ghf;f VyhNj? mtd; Nfl;lhd;. ey;y Ntiynaz;lh? VJk; Xg;gP]; topa vOJw thrpf;fpw Ntyjhd;. mts; rpupj;jhs;. ~mJf;F yz;ldpy jkpio tr;rpf;nfhz;L vq;ifAk; thq;fyhnkz;lhr; naz;lhYk; FLg;gk;. kypthf; jUtd;.| Vdf;fh cq;fSf;nfd;d rkhspf;fpwpas;jhNd?

,q;fpyPRf;F vq;fNghwJ? vd;d nra;apwJ ,q;fpyP]; nrhy;Yk;. vd;d tpiyfplr;rh ckf;Fk; rPg;ghj; ,Q;r

xUkhjpupr;

~vd;dj;jr; rkhspf;fpwd;? Rk;kh Na]; Neh Nghlj; njupQ;rhg; NghJNk? ey;y ,yf;fzj;Njhl nra;tpid nraw;ghl;L tpid vy;yhk; njupQ;nry;Nyh fijf;fNtZk;. vdf;Fj; jkpopy jhd; mnjy;yhk; njupAk;. ,q;fpyPrpy... kl;l rpq;fs je;jdj;jhdh vz;lkhjpupj;jhd; vy;yhk;. mtspd; Ngr;irf;Nfl;f mtDf;Fr; rpupg;ghapUe;jJ. ~mf;fh vdf;F ce;j nra;tpd R+dpanky;yhk; jkpopyAk; njupahJ. xU fhyj;jpy XU ehisf;F vl;L kzpj;jpahyk; jkpo; Nuf; mNt xd;by jdpaj; Njq;fhkl;Lk; JUtp cior;rdhd;. N[Hkdpapy ,Uf;Nff;f xU kz;Zk; njupahJ xU re;jpapy Ngha; kf;nlhzhy;]; ,e;jg;gf;fk; vz;L Fwpfhl;Lw Nghl;ilg; gpbr;Rf;nfhz;L Fspupy vl;L kzpj;jpahyk; epz;ldhd;. ghrnjupahjjhy ehd; Nrhh;e;J


61

Nghfy;y. Mdh... mg;gpbnay;yhk; cior;Rk;... `{k;...~ XU ePz;l ngU%r;R tpl;lhd;. rl;nld;W mtd; fz;fs; fyq;FtJ NghypUe;jJ. mts; mij mtjhdpj;jhs; ~vd;d jk;gp ehd; VjhtJ gpioahr; nrhy;ypg;Nghl;ldh?| mg;gpbnay;yhk; xz;Lkpy;yf;fh ehd; thwd;. Neuk; rup. ,y;y> ,d;Dk; gj;J epkprkpUf;F. ngy;l; Xlj;njhlq;f. mts; jLj;jhs;. ,y;yf;fh ehd; NghfNtZk;. mtspd; fhj;jpuhky; rNunyd;W ntspNawpdhd;.

gjpYf;Ff;

mts; mtd; Nghd gpwF nkJthf vOe;J ad;dyhy; vl;bg; ghHj;jhs;. mtd; ntspNa epd;W rpful; gpbg;gJ njupe;jJ. mtDf;F taJ Kg;gJf;Fs;jhd; ,Uf;Fk;. mts; mtid me;j ghf;lupapy; Kjd; Kjyhfr; re;jpj;j NghJ VNjhNthH ,de;njupahj <h;g;G ,UtUf;Fkpilapy; Vw;gl;Ltpl;lJ. ,UtUNk mij ntspf;fhl;bf; nfhs;stpy;iy. mtd; $batiu mtisj; jtpHf;fNt Kad;whd;. Mdhy; mtNsh mtid Xa;T Neuq;fspy; fhZk;Nghnjy;yhk; jd;dUNf miof;fj; njhlq;fptpl;lhs;. ,ilNtisapd;NghJ uPNahL xU rpful;ilahtJ gw;wNtz;Lnkd;W mtd; Xb tUk;Nghnjy;yhk; ,ts; ee;jpNghy; Kd;dhy; epw;gjhy; mtDf;Fg; ngupa rpukkhapUe;jJ. vq;fhtJ kiwe;J ,Uf;fTk; mq;F trjpapy;iy. md;Wk; mg;gbj;jhd; filrpapy; Jhwy; kioapy; ntspNa Ngha; epd;W mtru mtrukhfg; Gifia ,Oj;Jtpl;L Ntiyf;F Xbtpl;lhd;. mts; xU ngU%r;R tpl;lhs;. mtid VNjhNthH ,de;njupahj ghrk; ngUfpw;W.

epidf;f


62

rpg;l; Kbe;J ntspNaWk;NghJ mtid xUthW gpbj;J tpl;lhs;. ~jk;gp ehisf;F tPf;nfz;l; jhNd tPl;lthq;f.| mts; fl;lisapl;lhs;.

kj;jpahdk; fl;lhak;

~,y;yf;fh...| ~vd;d ,y;y?| ~tur;nrhd;dh thUk;| ,njd;d fl;lis? mtDf;Fg; kWj;Jg;Ngrj; ijupak; tutpy;iy.

Gupatpy;iy rupnad;whd;.

MdhYk;

kW ehs; fhiu ghf; gz;zptpl;Lg; Ngha; fhypq; ngy;iy mbj;jNghJ mTDf;fhfNt fhj;jpUe;jtsha; rl;nld;W te;J fjitj;jpwe;jhs;. tPL eprg;jkha; ,Ue;jJ. ~thUk;| mts; mioj;jhs; fjpiuapy; mkHe;jhd;.

jaq;fpj;

jaq;fp

te;J

mtd; rw;W epkpHe;jNghJ mts; neUq;fp epd;W mtidNa Vf;fj;NjhL ghh;j;Jf;nfhz;bUe;jhs;. ,e;jj;jhbiaAk; kPiriaAk; mg;gpbNa tr;rpUk; topr;Rg; NghlhNjAk;. mts; nrhd;dhs;. cq;fisAk; ,e;j [pg;rpNahlAk; xl;Lg;nghl;NlhlAk; neLfg;ghf;fj;jhd; vdf;Fk; tpUg;gk;. Mdhg; gf;lupapy nghl;L itf;f NjhL Nghl tplkhl;lhq;fNs. mJf;nfd;d ,Q;rte;jhg; ghf;fyhk;jhNd.


63

`{k;... ePz;lnjhU ngU%r;R mtdplkpUe;J te;jJ. mnjd;d? mtsJ khHGk; tpk;kpj; jzpfpwNj. jk;gp Cupy cq;fl ngkpyp...? mf;fh mjf; ngkpypf;fty?

Nff;fhijAq;Nfh.

vdf;nfd;dj;Jf;Fg;

xz;Lkpy;y mtasAk; njupQ;rpUf;fpwJ ey;yJ jhNd. rup nrhy;Ywd;. ~mg;gh kh];luh ,Ue;jtH. ehd; rpd;dhs; tlkuhl;rpr; rz;ilapy gUj;jpj;Jiwapy ,Ue;J vOk;gp Xbd ehq;fs;. mg;gh Ml;il mtpo;f;fhky; te;jpw;wnkz;L mtpl;Ltpl mLj;jehs; tPl;Lg;gf;fk; NghdtH gpwF jpUk;gapy;y. Mkpu rpidg;gwpy gl;L tpOe;jjj; J}uj;jpy epz;L fz;l Ml;;fs; te;J nrhd;dJjhd; njupAk;. nghb$lf; fpilf;fapy;y. mg;g mk;kh rNfhjuq;fs;? ehq;f gpwF CUf;Fg; Nghfapy;y. nfhbfhkj;jpy te;J ,Ue;J gpwF td;dpf;F khwp Ky;yj;jPtpy ,Ue;j ehq;fs;. mq;f ,Ue;J ehd; A+Nuhg; te;J Rtp];> gpuhd;];> N[Hkdp vz;nly;yhk; miyQ;R Nghl;Lf; filrpah ,Q;r te;jehd;. f];lg;gl;L cior;r fhirnay;yhk; CUf;F mDg;gp mf;fhTf;Ff; fypahzQ;nra;J tr;rdhd;. mJTk; kz;zhg;Nghr;RJ. Vd; vd;d ele;jJ? Rdhkpapy mk;kh mf;fh mj;jhd; %z;LNgUk; Nghapw;wpdk;. vd;u mf;fh rupah cq;fsg;Nghyj;jhd;. G+NthlAk; nghl;NlhilAk; mj;jhNdhl epz;L glnkLj;J mDg;gpdts;. mtSf;F mtidf; fl;bg;gpbj;J pUe;jJ. mlf;fpf;nfhz;lhs;.

moNtz;Lk;

Nghy-


64

khbg;gbapy; ahNuh ,wq;fp tUk; rg;jk; Nfl;lJ. ,Q;Nr mg;gh ehd; nrhd;dNd... me;j jk;gp... te;jpUf;FJ.

vd;Ndhl

Ntynra;apw

te;j mts; fztd; `Nyh tzf;fk; vd;whd;. upR+tpy; Kfj;ijg; Gijj;jpUe;jtd; ghHj;J tzf;fkz;iz vd;Wtpl;L Jilj;jhd;.

te;jtid epkpHe;J kPz;Lk; fz;fisj;

mtsJ fztDf;Fr; rq;flkhapUe;jJ. VNjh Neuq;nfl;l Neuj;jpy; te;JtplNlhNkh vd;W. grpf;FJ rhg;ghl;il vLk; rhg;gpLtk; vd;W Nkirapy; Ngha; ,Ue;jhd;. jk;gp thq;f rhg;gpLtk; - $g;gpl;lhd; fz;fyq;fpa ntl;fj;NjhL Ngha; ,Ue;jtd;. epkpHe;J ghHj;jhd;.

NkNy Rtiu

ahuz;iz ,J glj;jpy? fztd; nrhd;dhd;. c\; NgrhijAk;. ,tTl jk;gp. fpl;lbapy kl;lf;fsg;gpy ele;j Fog;ggbapy gpupQ;R Nghdtq;fs; jq;fNshl Nruapy;y vz;L Nghl;Lj; js;spw;whq;fs;. Fog;gb njhlq;fpdTlNd mq;f epf;fhjnaz;L vt;tsNth nrhy;ypg;ghj;jk;. mtd; njhlq;fpd mgptpUj;jp Ntiynay;yhk; ghohg;NghapUk;. ehd; ntspehLk; tukhl;ld; td;dpf;Fk; Nghfkhl;ld; vz;L mq;NfNa epz;Lw;whd;. vd;d nra;apwJ vy;yhk; tpjp. ~mg;g mf;fh njupa ,y;y|

kl;lf;fsg;Ng?

fijf;Nff;f

mt;tsT

vd;Ndhl Nre;jjpy aho;g;ghzf;fij gofpw;wpJ. Mdh jq;fl Cuhf;fsf;fz;lh clNd CH upA+d; te;jpUk;. filrp tiuAk; kl;lf;fsg;g tpl;Lf;FLf;f khl;lh. rupahd gpuNjr thjk;. ck;kl

jhb kPirag; ghj;Jg;Nghl;L ePH jd;u jk;gp; khjpup


65

vz;L mbf;fb nrhy;Yth? ,uTy rpyNtis vOk;gp ,Ue;J mtid epidr;rp mOJnfhz;bUg;gh. Ms; tUFJ. epWj;jpf;nfhz;lhd;.

me;jf;

fija

tpLtk;.|-

fztd;

mts; te;J gupkhwpdhs;;. mtd; rpypHj;Jg;Nghdhd;. Rdhkpapy; mtdJ mf;fhtpd; Kfk; mtspy; njupe;jJ. jk;gp nfhQ;rk; Nfl;lhd;.

l;upq;

vLf;fpwPNu?

-

nrj;Jg;Nghd

mtsJ

fztd;

mts; Ntz;lhnkd;W fztdplk; fz;izf; fhl;bdhs;. ~,y;iyaz;z ehd; ghtpf;fpwjpy;y| - mtd; nrhd;dhd; mtHfSf;Fj; njupAk; mJ ngha;> mtd; ghtpf;fhky; ,Ug;gjpy;iynad;W.----- -(ghjp fw;gid-)

--- v];. fUzhde;juh[h(Afrhujp)


66

nte;J jzpe;jJ fhyk;... me;j khkuk;> My kuj;ijg; Nghy mlh;eJ ; > glh;e;J tphpe;jpUe;jJ. fle;j %d;W khjq;fshf kio nga;J Xa;e;jpUf;Fk; fhyk;. ,g;NghJ nta;apw; fhykhfpAk; GOjp gwf;fhky; <u epyk; vq;Fk; tpahgpj;jpUe;jJ. kuj;jpy; Gjpa jsph;fs; Jsph;j;J> gr;irg; gNrnydr; nropj;jpUe;jd. fhw;wpy; ryryf;Fk; ,iyfSk;> fpisfSk; Fsph;e;jf; fhw;iw ms;sp tPrpf; nfhz;bUe;jd. me;j kuNk mq;F jtpj;jpUf;Fk; mfjpf; FLk;gq;fSf;F $iuahf> tPlhf> Cuhf> ghJfhg;ghff; FQ;Rfis ,wf;iff;Fs; mizj;J itj;jpUf;Fk; Nglhf Mjutspj;Jf; nfhz;bUf;fpwJ. neUg;gha; vhpf;Fk; nta;apw; fhyq;fspy; Rfkhd epoiyf; nfhLf;fpd;wJ. Rfkhd Fsph;ej ; f; fhw;iw> mdyha; jfpj;Jf; nfhz;bUf;Fk; mth;fisj; jOtp Rfk; nfhLf;fpwJ. khkuf; fpisfspy; njhq;Fk; njhl;by;fspy; jq;fs; jiytpjpfis kwe;J> mfjpf; Foe;ijfs; J}q;fpf; nfhz;bUf;fpd;wd. kdpjf; nfh^uq;fshy; Jtk;rk; nra;ag;gl;l ,d;ndhU kdpjf; $l;lj;Jf;F> me;j ,aw;ifapd; ,uf;fk; mUs; ghypj;Jf; nfhz;bUe;jJ….. gok;ngUk; ,e;j khkuk;> My kukhftpUe;jpUe;jhy;> muz;kidj; J}z;fsha; tpOJfis ,wf;fp> ehyh GwKk; G+kpapy; gjpe;jpUf;Fk;. Ms; mutkw;w ,e;jf; fhl;Lg; ghijapd; Xuj;jpy; ,g;gbnahU kukpUg;gjw;fhdf;; fhuzk; gpd;dh;jhd; njhpa te;jJ. ,J fhl;Lg; gpuNjrky;y.. G+h;tf P khf kf;fs; FbapUe;j Xh; Ch;… J}h;e;J Nghd fpuhkk;… khkuj;jpd; mUfpNy Fz;LfSf;F ,iwahd nghpa Nfhtpy; ,Ue;jjhk;.. Nfhtpy; ,Ue;j milahsj;jpw;Fr; rhl;rp nrhy;YKfkhf %y];jhd jpz;iz nfhQ;rk; gl;Lk; glhky; njhpfpd;wJ. nfhQ;rj; J}uj;jpy; Jg;ghf;fpf;fhuh;fspd; $lhuq;fspy;


67

mofofhd Njh;r; rpy;Yfs; uridf;fhf itf;fg;gl;bUe;jd. Aj;jk; vhpj;j vj;jid Nfhtpy;fspd; Njh;r;rpy;Yfs; ,g;gb fhl;rpg; nghUshf;fg;gl;bUf;fpd;wd..? ,e;jg; nghl;lypy; Mkpf;fhuh;fs; $lhuk; mikj;J> mfjpfisf; Ftpj;jpUe;jhh;fs;. ntWk; kdpj cly;fshfNt cLj;jpaj; JzpfNshL te;jkh;e;j kf;fs; $l;lk;… „,Jjhd; ,dp ,Ug;gplk;‟ vd;w KbNthL> mf;fk; gf;fj;Jf; fhLfisr; Rj;jk; nra;Ak;gb gzpf;fg;gl;ldh;. mjd; gpd;dNu fl;blr; rpijTfs;> J} h;e;J Nghd fpzWfs; njhpe;jd. %sp kuq;fshfj; njd;idAk;> gidAk;> Fz;lbg;gl;L> vhpe;Jf; fUfpa epiyapy; Kz;lq;fshf epd;wd. ,q;F kdpjh;fs; tho;e;J> mope;J Nghd vr;rq;fisf; fhl;b epw;Fk; ,e;jg; gpuNjrk;> xU fhy; E}w;whz;Lf;F Nkyhd gpd;dh; kPz;Lk; kdpjh;fs; tho;tjw;fhd fhyj;ij cUthf;Fkh..? tuyhW jpUk;Gk; vd;ghh;fs;…. ————— khkuj;jb mfjp Kfhk; epue;jukhfg; gy tU\q;fs; epiyj;jpUe;jhYk;> „,ilj; jq;fy; epiyak;‟ vd;Nw Gjpa ehkk; #l;lg;gl;bUf;fpd;wJ..! ,q;Nf Ftpf;fg;gl;bUf;Fk; kdpjf; Fk;gy;fspy; tajhdth;fSk;> rpd;dQ; rpWRfSk;> fh;g;gpzpg; ngz;fSNk fhzg;gl;lhh;fs;. capiu kl;LNk ghJfhj;Jf;nfhs;s Ntz;Lnkd;w epidg;gpy; ,utpYk;> gfypYk;> fhLfspy; Xbj; jphpe;J> kioapYk;> nta;apypYk; cod;W> fWj;J> nkype;J> jiyKb rilgpbj;J> jhb tsh;j;j Mz;fSk;> jiytphp Nfhykha; ngz;;fSk; Mjp kdpjh;fisg; Nghd;W gQ;ir cilfSld; fhl;rpf; nfhLj;Jf;nfhz;bUe;jhh;fs;. nrhj;J> Rfj;NjhL tho;e;j kf;fs;> cs;sij> cioj;jij fha;r;rpf; Fbj;J> cz;Lf; fspj;jpUe;j kf;fs; ,d;W> eph;f;fjp epiyapy;> gy Mz;Lfsha; $lhuq;fspy; Ftpf;fg;gl;bUf;Fk; Jau epiyia> cyfg; Nghh;f; fhy tuyhw;wpy; ve;j Njrj;jpYk; ghh;j;jpUf;f KbahJ…


68

Mrdk; Nghy NkYah;e;jpUf;Fk; khkuj;J Nthpy;jhd; ghh;tjp Mr;rp rpiy Nghy cl;fhh;e;jpUg;ghs;. mtSf;F ,d;Dk; tpyhrk; ,Uf;fpwjh..? ngah; Nfl;L mwpe;Jf; nfhs;Sk; msTf;F mts; kl;Lk; kpQ;rpapUf;fpwhs;. fztid> kfid> kfis> kUkfis vd;W vy;yh cwTfisAk;> caph;fisAk; ,oe;J> mtsJ caph; kl;Lk; me;j clNyhL xl;bf; nfhz;bUg;gjhy;> mq;Fs;s caph;fNshL ,e;j % jhl;bAk; xUkpj;Jg; NghapUf;fpwhs;;…. nte;J> nehe;J… rpjwp miyf;fopf;fg;gl;l kdk;> FKwpf; nfhe;jspj;J> ,d;W mlq;fp nksdpj;Jg; Ngha; tpl;lhYk;> mtsJ epidTf;Fs; gj;jpug;gLj;jp itf;fg;gl;bUf;Fk; mDgtq;fs;> rk;gtq;fs; midj;Jk; rpj;jpukhf me;j kdj;jpiuapy; Xbf; nfhz;NlapUf;fpd;wd. ghh;tjp Mr;rp> ,Wjp Aj;jj;jpy; Copj; jhz;ltk; Mb Kbe;j me;j ehl;fis kPl;bdhs;. ee;jpf; fly;;… Ks;sp tha;f;fhy;… GJ khj;jsd;.. tiyQh; klk;… vd;Dk; td;dpg; ngUepyk;… mts; fz;fis ,Wf % bf;nfhz;lhs;. Mapukhapuk; kdpj caph;fs; rhhp rhhpahf tpkhdf; Fz;LfSf;F ,iuahfp> kiy kiyaha; Ftpe;Jf; fple;j gpzq;fspd; Nky; Vwp jLf;fp tpOe;J> kPz;Lk; vOe;J fhy; Nghd topapy;> caph; kl;Lk; kpQ;rpapUe;j jq;fs; cly;fisr; Rke;Jf; nfhz;L> XNlhb te;J epd;w ,Uz;lf; fhl;il epidj;jhs;. Foe;ij> Fl;bfNshL my;Nyhyf; fy;Nyhyg;gl;L Xbte;j kdpjf; Fk;gy;fs; jpBh; jpBnud;W fhzhkw; Nghdhh;fs;. vd;d khak;… G+kp gpse;J ghjhsj;Jf;Fs;Ns mth;fs; tPo;e;J tpl;lhh;fsh..? Ngapiur;rNyhL tpkhdq;fs; gwe;NjhLfpd;wd. me;j ,Uk;Gg; gwitfspd; epoy;fs;> jiyapy; Nkhjpj; jhf;FtJ Nghd;w gpuikia cUthf;Ffpd;wd. jpBnud kpd;diyg; Nghd;W fjph; tPr;Rf;fs;… vJtpj rj;jKk;


69

,y;yhky;> rdq;fs; vhpjdypy; vupe;J nfhz;bUg;gJ njhpfpwJ. fhL vhpfpwJ.. kuQ;nrb nfhbfs; [_thiy tpl;L miy gug;Gfpd;wd. kdpj cly;fs; vz;nza; epiwe;jit.. Gif kz;lyj;jpy; nfhOe;Jtpl;L vhpfpd;wd.. fhw;W Jh;ehw;wj;ij tPRfpwJ… caph; jg;gpath;fs; cliyr; Rke;Jf; nfhz;L XLfpd;wdh;. ,uTk;> gfYk; ftpo;e;jj; jiyia epkph;j;jhky;> nfl;l nrhg;gdq;fsha; kPz;Lk;.. kPz;Lk; epoyhbf; nfhz;bUf;Fk; epidTfis kPl;b…. kPl;bg; ghh;g;gjw;fha; mir Nghl;Lf; nfhz;NlapUf;fpwhs;….. “mk;kk;kh… mg;gk;kh…” rpy Neuq;fspy; “Mr;rp” vd;W $tpf; nfhz;L> jd;idr; Rw;wpr; Rw;wp xl;bf; nfhz;bUf;Fk; me;jr; rpWkp> ghh;tjpf;Ff; fpilj;j Gjpa cwT... Nghh;f;fsj;jpy; Fz;Lfs; tpOe;J vhpe;Jf; nfhz;bUf;Fk; rtf; fplq;fpy; fz;nlLj;j rpd;dQ; rpW caph;… ve;j tpj nrhe;j ge;jkpy;yhJ ,Wf;fp mizj;Jf; nfhs;sg;gl;l kdpjg; gpizg;G… NtjidapypUe;J jd;idr; Rjhfhpj;Jf; nfhs;fpd;w Neuq;fspnyy;yhk;> me;jr; rpd;dtspd; jiyiaf; Nfhjp tpLths;. vz;nza; fz;L> rPg;G fz;L> jiy rPtp vj;jidf; fhyq;fs;…? me;jf; Foe;ijapd; jiy kaph; ril tpOe;J tplf; $lhJ.. vd;W tpuy;fisr; rPg;ghf tphpj;Jr; rpWkpapd; jiyiaf; Nfhjp tpLths;.. jpBnud mr; rpWkpiag; gw;wpa epidg;G> me;j KO Jaur; rk;gtq;fisAk; kPl;baJ… Fz;Lfs; kionadf; nfhl;Lk; NghJ.. jPr; Rthiyfspy; mfg;gl;L gyh; mywpj; Jbj;J> rj;jk; mlq;fp vhpAk;NghJ… Fa;Nah… KiwNah… vd Xb.. Xb…jpf;Fj; njhpahj fhL NkLfspy; Vwp> ,wq;fp… fztd;> kfd;> kfs;> kUkfNshL rpy ,lq;fspy; xUtiunahUth; njhiyj;J… kPz;Lk; Njbj; jphpe;J.. njhiye;jth;fisf; fz;Lg; gpbj;J… iff;Nfhh;j;jgb % r;R ,iwf;f… ,iwf;f… muz;L> kpuz;L> xbf;


70

nfhz;bUe;jhh;fs;;. mth;;fNshL me;jdp… fhl;Lf;Fs;Ns jpBh; cwthfp> filrpapy; mtSf;F ,d;ndhU kfdhfj; Jizf;F te;J Nrh;e;jhd;;. me;j cwNthL mth;fs;; MW Ngh;fshf Xbf; nfhz;bUe;jhh;fs;.. kPz;Lk; Fz;Lj; jhf;Fjy;…n\y; jhf;Fjy;… NjdPf;fsha;>thdj;jpy;tl;lkpl;Lr;RoYk; tpkhdq;fs;.. jPr; Rthiyfs;… ngUq; $f;Fuy;fs;… Gif kz;lyk; mth;;fis %bf; nfhz;lJ. xUtiunahUth; ghh;f;f Kbatpy;iy…Giff; fiye;J…ntspr;rk; njhpe;jJ.. mtiu khj;jpuk; fhztpy;iy. kfDk;> me;jdpAk; mtiuj; Njb Fz;Lfs; tpOe;j ,lj;Jf;F Xbdhh;fs;. mth; fpilf;f tpy;iy. kfSk;> kUkfSk; fjwp mOjhh;fs;. me;jdpapd; gpd;dhy; „mg;gh… mg;gh‟… vd;W mOJf;nfhz;L> ngw;Nwhiug; gphpe;j me;j rpWkp xb te;jhs;. me;jdp mtis Xbr; nrd;W J}f;fpf; nfhz;lhd;. mth;fs; me;j ,lj;ij tpl;L efu tpy;iy. mg;ghitj; Njbf; nfhz;NlapUe;jhh;fs;. filrpapy; mtiuf; fz;lhh;fs;. ,uz;L fhy;fisAk; ,oe;J ,uj;j nts;sj;jpy; fple;jhh;.. jd;id mt;tplj;jpy; Nghl;L tpl;L> mth;;fisj; jg;gp XbtpLk;gb rj;jkpl;lhh;. kfDk;> me;jdpAk; mtiuj; J}f;fp vLj;jhh;fs;. ,UtuJ rl;ilfisAk; fow;wp Jz;lhfptpl;l fhy;fspy; fl;Lg; Nghl;L> mtiuj; J}f;fpr; Rke;Jf; nfhz;L ele;jhh;fs;. “Mkpf;fhuq;;fs; tUthq;fs; nfh];gpl;ly;y Nrf;fyhk;.” vd;W kfd; Fkud; nrhd;dhd;. “gps;isfsh..! vd;d ,t;tplj;jpy tPrpg; Nghl;L> XLq;Nfh FQ;Rfsh..! ehd; gpiof;f khl;ld;..! INah XLq;Nfh..! jk;gp vd;d fPo fplj;Jq;Nfh uhrh..!” vd;W mg;gh rj;jkpl;lhh;.. me;jdp mtiu nkJthfj; jiuapy; fplj;jpdhd;. “vd;u FQ;Rfsh…!” vd;W vy;NyhiuAk; ghh;j;J> if $g;gp… jiyiar; rha;j;Jf; fz;iz %bf; nfhz;l fhl;rp.. ghh;tjpapd;; epidtpy; kPz;Lk; te;jJ…


71

ghh;tjpapd;; fztd; uhkrhkp> vOgj;Njohk;; Mz;L ,df; fytuj;jpy; caph; jg;gpa xU ngUe;Njhl;lf; FLk;g];jh;.. fg;gy; khh;f;fkhf midj;J mfjpfNshLk;> fhypapypUe;J tlgFjpf;F te;J Nrh;e;jth;.…Kg;gJ… Kg;gj;jpuz;L Mz;LfSf;F Nkyhf ,g; gFjp kf;fNshL tho;e;J> mth;fsJ Ngr;R> tof;F> rlq;F>> rk;gpujhaq;fNshL xd;wptpl;lth;. ngUe;Njhl;lf; $ypj; njhopy; KiwapypUe;J> epyk; ngw;w Rje;jpu tptrhapahf r%f khWjiy GJg;gpj;Jf; nfhz;lth;. ,tiug; Nghd;W> ,Wjp Aj;jj;jpy; Mapukhapukhfr; nrj;J kbe;Jg; Nghd kf;fs; $l;lj;jpd; ngUk; gFjpapdh; kiyaff; Fbfshth;........ ghh;tjp jpBnud rj;jkpl;lhs;. rpWkp gae;J eLq;fpf; nfhz;L Mr;rpapd; jiyia epkph;j;jpg; ghh;j;jhs;. kw;wth;fs; Mr;rpapd; rj;jj;ijf; ftdpg;gjpy;iy. Mr;rp xt;nthU ehSk; ,t;thW kpuz;L rj;jk; NghLk; tof;fj;ij mth;fs; mwpe;jpUe;jhh;fs;.. Mr;rpapd; kdJf;Fs; me;jr; rk;gtk; glkhf Xbf; nfhz;bUf;fpwJ. fztiu kbapy; ,Uj;jpf; nfhz;L mts;; fj;jTk;> kfs;> kUkfs;;> kfd; vy;NyhUk; fjwp moTk;… me;jdp xU Nahrid nrhd;dhd;. “Mkpf;fhud;fs; fz;L tpl;lhy;> Iahitj; J}f;fpf; nfhz;L Ngha; ve;j ,lj;jpyahtJ tPrp… vhpr;Rg; NghLthd;fs;. mJf;Fs;s ehq;fs; fhl;Lf;Fs;sf; fplj;jp jfdk; nrQ;R NghLtk;..!” vy;NyhUf;Fk; mJ rhpnadg; gl;lJ. kfd; FkuDk;> me;jdpAk; mg;ghitr; Rke;Jf; nfhz;L fhl;Lf;Fs; Nghdhh;fs;. xU nghl;lypy; mtiuf; fplj;jpdhh;fs;. fhl;Lr; rWFfs;> tpwFf; Fr;rpfisr; Nrh;j;J Ftpj;jhh;fs;. Fkud;> gf;fj;jpy; vhpAk; neUg;igf; nfhz;L te;J jP %l;bdhd;. rhNthL Nghuhbf; nfhz;bUf;Fk; me;j epiyikapYk;> mtuJ cly; vhpf;fg;gl;lJ ghh;tjpapd;; kdJf;F epk;kjpiaf; nfhLj;jJ. "eha;> ehpfs; fbr;Rf; Fjwp> ehwp> GOj;Jg; Nghfhk... kDrd; rhk;gyh Nghapl;LJ..." fhl;L tpwFfs; vhpe;Jj; jzpe;Jf; nfhz;bUe;jd…


72

tpbe;J tpl;lJ… Fz;L tpOfpd;w rj;jq;fs;.. J}uj;J Xyq;fs;… ,itfNshL jiyf;F NkNy G+jq;fsha; Nghh; tpkhdq;fs; gwe;Jf; nfhz;bUe;jd… “ktd;..! rhk;gy; xU gpb ms;spj; jh uhrh..! rPyj; Jz;lhy KbQ;rpf; nfhs;wd;.. ehq;f caph; gpior;rh> vd;ilf;fhtJ fly;y fiur;Rg; NghLtk;..! Kbahl;b XilapyhtJ tpLtk;..!” FkuDk;> me;jdpAk; gpb rhk;gy; ms;spf; nfhLj;jdh;. mth;fs; gazk; fhy;fs; Nghdgb njhlh;e;jd. KO ehSk; ele;jdh;. ,uT kzp gd;dpuz;L.. gdpf; Fsph; tPrpaJ. epynthsp NgUjtpahf te;jJ. Nkfq;fs; njspe;j thdpy; Ntfkhf xbf; nfhz;bUe;jd. mth;fshy; elf;f Kba tpy;iy. ghh;tjpf;F fhy;fs; gpd;dpd. kfDk;> kUkfSk; mtis mizj;Jg; ghijNahukhf mku itj;jdh;. me;jdpAk;> FkuDk; Nky; rl;il ,y;yhky; ghpjhgkhff; Fsphpy; thbdh;. itfiw ntspr;rk;… nghOJ Gyu;e;jJ… ghh;tjp vOe;J ele;jhs;… Kd;dhy; G+turk; kuk; njd;gl;lJ. kuj;jbapy; topg; gps;isahh; Nfhtpy; jpz;iz…ghh;tjp; iffis cah;j;jpf; Fk;gpl;lhs;. vd;d epidj;jhNsh njhpa tpy;iy.. Fkudpd; Njhisg; gpbj;J epWj;jpdhs;… mtd; fhJf;Fs;Ns VNjh FR FRj;jhs;. Fkud; jaq;fpdhd;. “mk;khTf;F tprNu..?” “XNkhk;..! eP Nff;fhl;lh ehd; Nfg;;gd;..” vd;wts; me;jdpia mUfpy; mioj;J tpraj;ijr; nrhd;dhs;. me;jdp mjph;r;rpaile;jhd;.. “mk;kh..! ehd; ahh; vtNuh..? fpwp];jtd;.. vd;u rhjp.. rdk;.. cq;fl Fy.. Nfhj;jpuk; vJTk; rhptuhJ… ehq;fs; ve;j NeuKk; nrj;Jg; Nghwtq;fs;;.. ,e;j epiyikapy ..


73

,JTk; Njitah..?” vd;wtd; eifg;NghL xJq;fp epd;whd;. ghh;tjp gpj;Jg; gpbj;jtsha; mtdplk; cuj;Jg; gjpy; nrhy;ypf; nfhz;bUe;jhs;.. “rpq;fstd;jhd; vdf;F Qhdj;jf; FLj;jtd;fs;…! mtd;fs; vq;fs xNu rhjpah epidr;Rj;jhd; nfhy;Ywhd;fs;…ehq;fjhd; ,d;Dk; gy rhjpfsha;; ,Uf;fpwk;..!” vd;W Vsdkhfr; rphpj;jhs;… mtidAk;> kfs; <];thpiaAk; ,Oj;J… tpsf;Ff; fk;gj;jpypUe;j vz;nza;f; fhpia Nja;j;njLj;J ,Uthpd; new;wpapYk; G+rpdhs;.. igj;jpaf;fhhpiag; Nghy rphpj;jhs;. “,tSf;F xU Mk;gps Jz fplr;rp Nghr;rp fNzrh..! ,dp ehd; ,e;jf; fhl;Ly vq;f Ntz;LkhdhYk; nrj;Jg; Nghtdg;gh..!” ,e;jj; Jau epiyapYk; ,g;gbnahU mjph;r;rp jUk; epfo;it ghh;tjp elj;jpaJ vy;NyhiuAk; vd;dNth nra;jJ. me;j %jhl;bf;F me;jr; #oypy; jdpj;J epw;Fk; Fkhpg; ngz;Zf;F xU Mz; Jiziaj; Njbf; nfhLj;jjpy;> ngUk; kdr; Rik Fiwe;jjhfj; Njhd;wpaJ. . mth;fs; nksdkhf ele;jhh;fs;. topapy; gpd;Gwkhf gyj;j thfdr; rj;jk; Nfl;lJ. jpUk;gpg; ghh;j;jdh;. Mkp thfdk; te;Jf; nfhz;bUe;jJ. me;jdpAk;> FkuDk; iffis ePl;bdh;. thfdk; epd;wJ. mth;fis Vwr; nrhd;dhh;fs;. thfdj;jpy; epiwa mfjpfs;; ,Ue;jhh;fs;. mth;fs; vq;Nfh KfhKf;Ff; nfhz;Lr; nry;yg;gLfpwhh;fs;. ————— thfdk; te;J epd;w ,lk;…. kf;fis ,wq;fr; nrhd;d ,lk;;.. ,e;j khkuj;J Xuk;… ,JTk; xU „,ilj; jq;fy; epiyak;‟. Ie;J tUrq;fSf;F Nkyhf mfjp kf;fs; ,q;Nf tho;e;J tUfpwhh;fs;. ,g;NghJ ,th;fSf;Ff; nfhQ;rk; $iuj;


74

jfuq;fs;> nfhQ;rk; kuf;fk;Gfs; nfhLj;J $lhuk; fl;bf; nfhs;Sk;gb uhZtk; fl;lisapLfpd;wJ. G+h;tf P khf tho;e;j mth;fsJ ghuk;ghpa epyj;Jf;Fg; Nghf Kbahjj; jil tpOe;jJ. kPs; FbNaw;wk;> Gdh; tho;T vy;yhk; ngha;aha;> goq; fijaha; Ngha; Kbe;jd. Gjpa ,lq;fspy;> Gjpa $lhuq;fs; fl;b Fe;JtJjhd;> Gjpa tho;f;ifahf mike;jJ.. mth;fs; tho;e;j G+h;tf P f;; FbapUg;Gf;fspy; ,d;W Gjpa FbNaw;wq;fs; eilngWfpd;wd… fhZkplnky;yhk; uhZtf; fl;blq;fs; fhl;rpj; jUfpd;wd.. Aj;jk;; ifg;gw;wpa ,lq;fspnyy;yhk; jkpohpd; tuyhw;W milahsq;fs; mopf;fg;gLfpd;wd.. jphpGg; gLj;jg;gLfpd;wd… ,e;j mjh;kq;fSf;F kj;jpapNy> xU ngsj;j rq;fk; MjuT fhl;Ltjw;F Kd;te;jJ. „nrhe;jf; fhzpf;fhuh;fs; jq;fs; epyj;jpy; tpfhiufs; fl;Ltjw;F rk;kjpj;jhy;> MW yl;rk; &gha;fspy; tPLfs; fl;bj;jug;gLk;‟ vd;W tpsk;guk; nra;jhh;fs;. kf;fs; Gdpj gfthdpd; rpiyfisAk;> Nghjp kuq;fisAk; fz;L gae;jhh;fs;. mth; Nghh; rl;ilNahLk;> G+l;]; fhy;fNshLk; epw;gjhf epidj;J kpuz;lhh;ffs;… thfdj;jpypUe;J [lkhff; nfhl;lg;gl;l kf;fs; $l;lk;> mOifg; Gyk;gy;fNshL Kfhk; mUfpy; te;J Ftpe;jhh;fs;. ———— ntw;Wlk;NghL jphpe;j me;jdp> Fkud; ,UtUf;Fk; mfjp KfhKf;Fs; ,Ue;j xU nghpath;;> ,uz;L gioar; rl;ilfis cLj;jpf; nfhs;Sk;gb> nfhz;L te;Jf; nfhLj;jhh;;. mtuJ czh;Tfis mwpe;j ,UtUk; mtiuf; fl;bg;gpbj;Jf; nfhz;L fz; fyq;fpdhh;fs;. mq;Nf ,Uf;Fk; vy;NyhUf;Fk; nksdKk;> ghh;itANk NgRk; nkhopahftpUe;jd… tha; jpwe;J vtuhYk; Ngr Kbatpy;iy. rl;ilfisf; nfhLj;j nghpath;> me;jdpiaAk;> FkuidAk; ntwpf;fg;


75

ghh;j;Jf;nfhz;NlapUe;jhh;. Njf;F kuq;fsha;> njd;id kuq;fsha; ,se;jhhpg; nghbad;fis jd; fz; Kd;dhNyNa gwp nfhLj;j mthpd; Nky; kpul;rp; gbe;jpUe;jJ. vj;jid Mapuk; ,isQh;fs;... Atjpfs;…. mth;fs; vy;NyhUk; vq;Nf Ngha; kiwe;jhh;fs;…? mth; kdk; gae;J eLq;fpaJ. mq;F Ftpe;jpUe;j mj;jid mfjpg; ngw;Nwhh;fspd; fz;fSf;Fk;> me;jdpAk;> FkuDk; cWj;jyhfNt njhpe;jhh;fs;….. ghh;tjp> kfs;> kUkfs; %tUk; jq;fis kwe;J kuj;jbapy; epj;jpiuahfpdh;. mth;fs; mUfpy; FkuDk;> me;jdpAk; mkh;e;jpUe;jdh;. <];thp vOk;gp cl;fhh;e;J> nte;J NghapUe;j xU fhiyg; gpbj;Jf; nfhz;L mOjhs;. mtsJ fhiy thQ;irNahL gpbj;J khq;Fiyahy; fhw;W tprpwpdhd; me;jdp. vhpAk; Gz;Zf;F Fsph; fhw;W ,jkhftpUe;jJ. mts; mtidf; Fk;gpl;lhs;.. mtd; mts; jiyiag; ghrj;NjhL jltpdhd;. ,e;jj; Jah; epiwe;jr; #oypy; gu];guk; Jizf;fhf ,izj;J itf;fg;gl;l ge;jk;… jq;fs; ,sik tho;f;ifapy; jpUkzr; rlq;fhf ele;J tpl;ljha; … jhd; mtDf;F jhyp fl;ba kidtpaha; <];thp kdJf;Fs; epidj;J kfpo;e;jhs;. ,uj;j cwTfs; mj;jid NgiuAk; fz; Kd;dhNyNa Fz;LfSf;Fg; gwpnfhLj;Jj; jdpj;J epw;Fk; mtDf;F> ,dpNkYk; caph; ,Ue;jhy;> me;j capUf;F mk;kh> mg;gh> mf;fh> jq;if> mz;zh vy;NyhUk; ,tNsjhd; vd;W me;jdp epidj;jhd;. fdfk; efh;e;J te;J ePl;bf; fple;j Fkudpd; fhy;fspy; jiyia itj;Jf; fz;zah;e;jhs;… mtsJ ifapy; ,uj;jk; frpe;Jf; nfhz;bUe;jJ. Fkud; Fdpe;J thahy; fhw;W Cjpdhd;. “ehisf;Ff; fhyik nlhf;lh;khh; ,q;f tUtpdkhk;. fhak; gl;ltq;;fSf;F kUe;J fl;Ltpdkhk;..!” Fkud; nrhd;d thh;j;ij mf;fk; gf;fj;jth;fSf;F MWjyhftpUe;jJ.


76

--- kdpj caph;fspd; me;j mtykhd ,uT #dpakhfNt Kbe;J tpbe;jJ… fhiyapy; Nfhg;gp> Njapiyr; rhak; jUtjhf thfdk; xd;W te;J epd;wJ. thb tjq;fpf; fple;jth;fs; kj;jpapy; ry ryg;G vw;gl;lJ. MtNyhL thfdj;ij Nehf;fp Xbdhh;fs;. rpyh; gpsh];bf; Nfhg;igfs; itj;jpUe;jhh;fs;. FkuDk;> me;jdpAk; vOk;gp ntWq; ifNahL thfdj;ij Nehf;fpr; nrd;whh;fs;. rpwpJ Neur; Rzf;fj;Jf;Fg; gpd; ntWq; ifNahL jpUk;gpte;jhh;fs;. “Nfhg;gpj; jz;zp fpilr;RNjh..?” ghh;tjp Nfl;lhs;. FkuDk;> me;jdpAk; jpU jpUntd tpopj;jhh;fs;. Kfj;jpy; ,Us; ft;tp gaj;jhy; eLq;fpf; nfhz;bUe;jhh;fs;. “mk;kh..! Mkpf;fhutq;fs; vq;f nuz;L NgiuAk; mLj;j KfhKf;F tur; nrhy;yp thfdj;jpy Vwr; nrhy;Ywhq;fs;..!” mth;fs; fz; fyq;fpdhh;fs;. mth;fs; ,UtiuAk; fl;bg; gpbj;Jf; nfhz;L me;jf; FLk;gk; <df;; Fuypy; rj;jkpl;lJ. ehiye;J Jg;ghf;fpf;;fhuh;fs; Ntfkhf Xb te;jdh;… “Nfh.. njd;dk nefgy;yh nyhhpal;l..!” “eP nuz;L NgUk; nyhwpf;Fs;Ns VWq;flh..!” vd;W mth;fis Kul;Lj;jdkhf ,Oj;Jf;nfhz;Lg; Nghdhh;fs;.. jdpj;J tplg;gl;lg; ngz;fs; %tUk; jiyapYk;> khh;gpYk; mbj;Jf; nfhz;L gpd;dhy; xbdhh;fs;. FkuDk;> me;jdpAk; fz;zPNuhL mth;fSf;F MWjy; nrhy;Yk; NghNj thfdk; ,Oj;jJ. thfdj;jpd; gpd;dhNyNa %tUk; Xbf; nfhz;NlapUe;jhh;fs;. thfdk; Xb kiwe;jJ. MWjy; nrhy;yptpl;L> rhfg; NghFk; mth;fs; „fhzhky; Nghdhh;fs;...!‟ <];thpAk;> fdfKk;> ghh;tjpiaf;; fl;bg;gpbj;Jf; nfhz;L mOjhh;fs;. mOjOJ fz;zPh; ,y;yhj mOifNa kpQ;rpaJ. thfdk; Nghd jpiriag; ghh;j;J mth;fs; fy;yhfr; rike;Jf; fple;jhh;fs;. me;j Kfhkpy; vtUk; vtUf;Fk; Mwjy; nrhy;ypf;nfhs;Sk; kd epiyapy;


77

,y;iy. tpbAk; tiu me;j mlh;e;jf; fhl;Lg; ghijapy; epd;wth;fs;> tpbe;j gpd;dUk; me;j ,lj;jpNyNa epd;whh;fs;. me;jp rhAk; tiu NtW ve;j thfdq;fSk; tu tpy;iy. ghh;tjp; khh;gpYk;> jiyapYk; mbj;Jf;nfhz;L> MNtrkha; mOJf;nfhz;bUe;jhs;. mtspd; njhz;ilapypUe;J Fuy; ntsp tutpy;iy. eh tuz;L> njhz;il tuz;L> kd czh;Tfs; vy;yhNk tuz;L Nghf thb epd;whs;. Cikfsha; jiyapy; iffis itj;Jf; nfhz;L> <];thpAk;> fdfKk; eL tPjpapy; Fe;jp ,Ue;jhh;fs;. rhaq;fhyg; nghOJ ,wq;fpaJ. kpf Ntfkhf New;W te;j mNj thfdk; gaq;fu cWkNyhL te;J epd;wJ. kfidAk;> kUkfidAk; ,Oj;Jr; nrd;w mNj MAjjhhpfs; te;J epd;wdh;. mth;fspd; Kd;dhy; nrd;W mfjp Kfhkpy; ,Ue;j mj;jid Ngh;fSk; $f;Fuypl;L neUq;fpdhh;fs;. “vq;Nf vq;fl gps;isfs;. ? vq;Nf nfhz;L NghddPq;fs;..?” vd;W MNtrkhff; fj;jpdhh;fs;. mth;fSf;F nkhop tpsq;f tpy;iy. mth;fs; nrhd;dJ ,th;fSf;Fk; tpsq;f tpy;iy. mth;fs; rpy gbtq;fis ms;sp gyte;;jkhff; nfhLj;Jtpl;L> thfdj;jpy; Vwp nrd;W tpl;lhh;fs;. “fhzhkw; NghNdhh; gw;wpa tpz;zg;gk;” ,e;jg; Ngad;fNs Nej;J vq;fil gps;isfisf; nfhz;L Nghdtd;fs;.. ,d;ilf;F ,td;;fNs gbtq;fis nfhLf;fpdk;. flTNs..! ahhpl;l ,e;j mepahaj;ijr; nrhy;wJ..? ntspr;rNk ,y;yhj ,Uz;L Ngha;f; fplf;Fk; me;j mfjp Kfhk;> Jauf; Fuy;fis vOg;gpf; nfhz;bUe;jJ. jd;de; jdpahd eLf; fhl;by;…. eprg;jkhd ,uT Neuj;jpy;… ,e;j mtyf; Fuy;fs; gaq;fukhdr; #oiy cUthf;fp;f; nfhz;bUe;jJ. fhl;L [Ptuhrpfs;$l gae;J Xb xspe;jpUf;fyhk;.


78

Kfhkpy; ,Ue;j rpy Kjpath;fs; cUf;fkhd njhdpapy; Ngrpf; nfhz;bUe;jhh;fs;. mth;fs; Ch;> cyfk; mwpe;j> gbj;j> rpe;jidahsh;fsha; njhpe;jhh;fs;. mth;fspd; thh;j;ijfspy; murpay; czh;Tfs; ntspf; fpsk;gpf; nfhz;bUe;jd.. “rh;tNjr nrQ;rpYit rq;fKk; Nghr;R… rh;tNjr kd;dpg;Gr; rigAk; Nghr;R.. If;fpa ehl;L rigAk; Nghr;R.. njhz;L epWtdq;fSk; Nghr;R… FbapUe;j tPL thry;> CUk; Nghr;R..” ,e;jg; Ngr;Rf;fSf;Fg; gpwF mq;Nf nksdk; #o;e;jJ… ,e;jr; #o;epiyapYk; me;j KfhKf;Fs; xU Ntbf;ifahd kdpjh; ,Ue;jhh;. new;wp epiwa jpUePW gl;iliag; G+rpf;nfhz;L ve;j NeuKk; kq;fsfukhf mq;NfAk;> ,q;NfAk; Xbj; jphpAk; xU irtg; gokhff; fhl;rp nfhLj;Jf;nfhz;bUg;ghh;.… vr;rpy; njwpf;fg; NgRthh;. ve;j NeuKk; cjLfs; <ukhfNt ,Uf;Fk;. tha; Jh;ehw;wk; tPRk;. mtUf;F rhg;ghL ntspapypUe;J tUk;.. KfhKf;Fs;Sk; uh[khpahij cz;L. gy ufq;fspy; Nfh\;bfis me;j KfhKf;Fs; cUthf;FtJjhd; mtuJ nghOJNghf;F. rhjpf;F> rkaj;Jf;F> CUf;F> me;j];Jf;F vd;W tpjj;jhy; xU Nfh\;bia cUthf;fp> gphptpidthjk; gilg;gjpy; ntw;wpAk; fz;bUe;jhh;. KfhKf;Fs; Fe;jpf;fplf;Fk; mfjpfsplk; Ngha; “ePh; vt;tplk;..? ePh; vt;tplk;..? kd;dhNu..? kl;lf;fsg;Ng..? kiyehl;lhf;fs; ,q;f Vd; te;jdPq;fs;..? cq;fil Mf;fs;jhNd td;dp KOf;f FbNawp ,Uf;fpdk;..? jdp ehL vq;fSf;F fplr;Rnjd;lhy; ePq;f cq;fl Ch; gf;fk; Ngha;r;Nrh;wJjhd; cq;fSf;F...nkj;jr;Rfk;..”! vd;W nte;jg; Gz;zpy; Nty; gha;r;Rthh;. “rpq;fsr; rdq;fNshl Nre;J thoyhk;.. ,tq;fNshl thoNt KbahJ ghh;tjp…!” vd;W xUehs; uhkrhkp ek;gpf;ifapoe;jgb NtjidNahL mtsplk; Ngrpaij


79

epidj;Jg; ghh;j;jhs;. fhypapy; ntl;Lg;gl;L… Foe;ij Fl;bfNshL fhl;Lf;Fs; gJq;fpapUe;jNghJ… “tlf;Fg; gf;fk; Nghap… jKs; vdj;Njhl mz;b thoyhk; ghh;tjp..” vd;W FLk;gj;ijf; $l;bf;nfhz;L te;jth;> ,g;gb nrhy;yk;G gl;L kdk; jsh;e;J NghdijAk; ghh;tjp epidj;jhs;. KfhKf;Fs;spUf;Fk; nghpath;fs; njhlh;eJ ; nghJf; fijfs; Ngrpf; nfhz;bUe;jhh;fs;. ,Wjp Aj;jj;jpy; ngUthhpahf kiyehl;Lr; rdq;fs; nrj;jope;J Nghdijg;gw;wp Gyk;ngah;thrpfSk; > cs;Sh; ul;rfh;fSk; nghpjhf myl;bf; nfhs;stpy;iy… vd;gij xU nghpath; NtjidNahL Rl;bf;fhl;bdhh;. “,Jjhd; jkpo; Njrpaj;jpd;u kfpik..!” vd;W ,d;ndhU nghpath; Vsdkhfr; rphpj;J vr;rpiyj; Jg;gpdhh; NkYk; ,uz;L tU\f; fhyq;fs; vJtpj mh;j;jKkpd;wp me;j Kfhkpy; mope;J Kbe;jd. ————<];thpAk;> fdfKk; jq;fis Rkq;fypg; ngz;zh..? ifk; ngz;zh..? vd;w KbTf;F tu Kbahky;> ghh;tjp mk;khspd; fhy;fspy; tpOe;Jf; fyq;fpdhh;fs;;. fz;zhu > kdkhu fztdpd; kuzj;ij… gpzj;ijg; ghh;j;jts; … ,d;Dk; vhpj;jr; rhk;giy Ke;jhidapy; Kbr;Rg; Nghl;L> itj;Jf; nfhz;L> ehd; ifk; ngz; vd;W cuj;J epidf;Fk; mts;> me;j mgiyfs; Nfl;Fk; Nfs;tpfSf;F ,uz;L tUrq;fshfg; gjpy; $w Kbahky; nksdpj;Jg; Ngha; ,Uf;fpwhs;. kuzq;fisf; fz;Lnfhs;fpd;w kdk;> mOJ> Gyk;gpaj; Jauj;Jf;Fg; gpd;dh; MWjyilfpd;wJ. Mdhy;> fhzhky; Nghd cwTfisj; Njbf; nfhz;bUf;Fk; kdk; gLfpd;w mt];ijia tpthpf;f Kbtjpy;iy… ————-


80

,d;W Fspg;gjw;F ngsrh; jz;zPh; fpilj;jJ. mfjpfs; ePhpy; eide;j Rfj;jpy; Jah; kwe;jpUe;jdh;. fdfKk;> <];thpAk; jh;kr; Nriyfis cLj;jpf; nfhz;L> ghh;tjp mk;khspd; mUfpy; mkh;e;J czh;r;rpj; jJk;Gk; me;j thh;j;ijfisf; nfhl;bj; jPh;j;jdh;. “khkp..! mth; Nkhrk; NghapUg;ghh;…! ehd; ifk; ngz; vd;L CUf;Ff; fhl;l NtZk;. fUkhjp nra;a NtZk;. Nkhl;r tpsf;F Vj;j NtZk;.. mth; Nkhl;rj;Jf;Fg; Nghf NtZk;… fdfj;ijj; njhlh;e;J <];thpAk; fijj;jhs;. “Xk; mk;kh..!” mz;zpapd; Ngr;Rf;F xj;jhir toq;fpatsha; %d;W tUrq;fshf kdJf;Fs; Ks;sha; neUba epidTfis ntspapy; nfhl;bdhs;. me;jdpapd; epoiyf; $l njhlhjts;… mtdJ Rthrj;jpd; mUfpy; $l epy;yhjts;… mtdJ ghrj;ij kl;LNk gfph;e;Jf; nfhz;L… khdrPff; fztdhf kl;LNk mtid Vw;Wf; nfhz;lts;> jd;idAk; GU\id ,oe;jtshff; fhl;bf; nfhs;s tpUk;gpdhs;. ,d;W tiu fy;yhf;fpf; nfhs;shjpUe;j jd; kdij> ghiwahf;fpf; nfhz;lhs; ghh;tjp mk;khs;. kfDk;> kUkfDk; Nkhl;rk; mila Ntz;Lk; vd;W rpt Guhzj;Jr; rpy thpfis KD KDj;jhs;. me;j ,lj;jpy; mth;fs; %tUk; tpjitfs;.. mth;fisg; Nghy> me;j KfhKf;Fs; vj;jid tpjitfs;…? gj;jphpf;ifapy; gbj;j nra;jp xd;iw ghh;tjp mk;khs; epidj;jhs;.. vtNdh xU ke;jphp nrhy;ypapUe;jhd;> vz;;gj;njhd;gjhapuk; tpjitfs; ,Uf;fhq;fshk;.. mJ yr;rkhfTk; ,Uf;fyhk;… mth;fs; iffisf; $g;gpf; nfhz;L> fz;fis % bf;nfhz;L kdJf;Fs; gpuhh;j;jid nra;jhh;fs;. ,Jtiu Rke;J itj;jpUe;j ghuk; md;iwa ,uNthL ,wf;fp itf;fg;gl;l czh;tha; epk;kjpahf kuj;jbapy; rha;e;jhh;fs;. ————


81

tpbe;jJ… vl;Lkzpastpy; me;j Kfhk; mjpfhhpfspy; xUtd; rpq;fs nkhopapy; rj;jkpl;Lf; nfhz;L te;jhd;. mtidj; njhlh;e;J nts;isAk;> nrhs;;isAkhf xUtd; jkpopy;; „jz;Nlhuh‟ Nghl;Lf; nfhz;L te;jhd;. “ntsp ehl;L murpay; gpuKfh;fs; gj;J kzpf;F Kfhk;fsg; ghh;itapl thuhq;fs;. tPL> thry;> fhzp> G+kp fpilf;Fk;NghJ> rdq;fs; Fog;gbr; nra;af; $lhJ…! Xj;Jiog;Gj; ju NtZk;.. r;rhpNah…?” vd;W gy;iy ,spj;Jf; nfhz;Lr; nrd;whd;. rpwpJ Neuj;jpy; ntsp ehl;Lg; gpujpepjpfs; vd;w ,uz;L gpuKfh;fs; KfhKf;F tp[ak; nra;jdh;. .

ghh;tjp; mk;khs; mth;fisf; $h;e;J ftdpj;jhs;. “,tq;fs;jhNd vq;fl ,e;jf; nfjpf;nfy;yhk;; fhuzkhdtq;;fs;..?” mtspd; cjLfs; KD KDj;jd. mts; kdJf;Fs;Ns thh;j;ijfs; gy te;Jf; Fike;jd…

mtspd; gpd;dhy; epd;W> gpuKfh;fis Ntbf;ifg; ghh;j;Jf; nfhz;bUe;j KjpNahh; rpyh;; Ngrpa thh;j;ijfs; ghh;tjpapd; fhJfspy; njspthf tpOe;jd. “,q;f epf;fpw nghk;gpisfs; $l ,tq;;fs; jiyapy kz;z thhpg; Nghlyhk;..!” “,J ,d;ilf;F cyfj;jpy elf;fpw murpay; gfpbag;gh..!” vd;W rphpj;jhh;fs;. “xU murpay;thjpapd;u jiyapy Jg;ghf;fpahy jhf;fpatd; Njrpa tPundd;L gl;lk; thq;fpf;nfhz;lJ njhpANk…!” “ntsp ehl;by ,d;Dk; nuz;L gfpb ele;jjg;gh..!


82

khehL elf;Nff;f rg;ghj;Jf;fs fol;b> murpay; gpuKfh;fs; Nky tPrpabj;jtq;fs; cyfg; ghuhl;l thq;fpdtq;fshk;..!” ,t;thW mth;fs; Rthu];akhd rpy cyf rk;gtq;fis mq;Nf nrhy;ypf;nfhz;bUe;jhh;fs;. ghh;tjp; mk;khspd; kdk; Jbj;jJ. “gps;isahug;gh..! mtq;fs; jiyapy ehDk; kz;z thhp tPrp ,Uf;fyhky;Nyh…?” mts; mq;fyha;j;Jg; Nghdhs;. Ke;jhidr; Nriyia ,Oj;J ,Wf;fp ,Lg;gpy; nrUfpdhs;. MNtrj;jhy; mts; kdk; gl glj;jJ. js;shj tajpYk; kdk; vjph;g;igf; fhl;l Jbj;Jf; nfhz;bUe;jJ. te;jg; gpuKfh;fSk; Ntbf;ifg; ghh;j;Jf; nfhz;Nl eil gapd;W kiwe;jhh;fs;.. mfjp Kfhkpy; md;iwa xU ehs; nghOJk; mth;fisg; nghWj;jstpy; mope;Jg; NghdJ … ————fhiyapy; vOe;j fdfKk;> <];thpAk; Nfhg;gp fyf;fpdhh;fs;. mk;khTf;Fk;> rpd;dtSf;Fk; nfhLj;jhh;fs;. jhq;fSk; Nfhg;gp Fbg;gjw;F Nfhg;igfisj; Njbf; nfhz;bUe;jhh;fs;. jpBnud xU tz;b> G+jk; Nghy te;J epd;wJ. tz;bapypUe;J ,wq;fpa Jg;ghf;fpf;fhuh;fs;> KfhKf;Fs; Eioe;jdh;. mth;fs; fdfk;> <];thpia tprhhpf;f Ntz;Lk; vd;wdh;. mth;fis $lhuj;Jf;F tUk;gb mjl;bdhh;fs;. tphpaid… Gilaid… kpjpj;jtsha; ghh;tjp; kpuz;L Nghdhs;. Jg;ghf;fpf;fhuh;fsplk; Xbg; Ngha; gps;isfis tpLk;gb rj;jkpl;lhs;. mtis ,bj;Jj; js;sptpl;L mth;fs; mt;tpU ngz;fisAk; ,Oj;Jr; nrd;whh;fs;. mfjp KfhNk FKwpf; nfhe;jspj;jJ. mth;fs; cuj;Jr;


83

rj;jkpl;lhh;fs;. Gy;yha;.. GOtha;… G+r;rpfsha; kpjpgl;Lf; nfhz;bUf;Fk; mth;fshy; NtW vd;d nra;J tpl KbAk;..? vjph;g;G… Jbg;G… ntwp… MNtrk;.. vd;w czh;Tfnsy;yhk; nrj;J kbe;J tpl;l ,e;j epiyikapy; vhpe;J> fUfp Kz;lq;fsha; epw;Fk; gidfsha;> njd;idfsha; mth;fs; epd;whh;fs;;. ,d;W fhiyapy;> ntl;l ntspr;rj;jpy; gyhpd; fz; Kd;dhy;> fdfKk;> <];thpAk; „fhzhky;‟ Nghdhh;fs;..! ghh;tjp mk;khs; Ra epidit ,oe;jtsha;… gps;isfisg; gwp nfhLj;Jk;> gjl;lkpy;yhky; epd;Wf; nfhz;bUe;jhs;. mts; js;shbf; nfhz;L khkuj;jbapy; mkh;e;Jf; nfhz;lhs;. jiy ftpo;e;jpUe;jJ. mtsJ FLk;gj;jpy; fztid> kfid> kUkfid gwp nfhLj;j epiyapy;> ,d;W kfisAk;> kUkfisAk; gwp nfhLj;Jtpl;L> jdp kukhf epw;fpwhs;;. mtNshL mz;;bapUf;Fk; CUk;> ngaUk; mwpahj cwthf me;jr; rpWkp kl;Lk; curpf; nfhz;L epd;whs;. “,d;ilf;Nfh> ehisf;Nfh ehd; Ngha; Nre;j GwF> vd;u G+h;tf P Kk; KbQ;Rg; NghFk;… ,e;jg; Gs;isapd;u vjph;fhyk; vg;gbahFk;…? vj;jd Ngh;fspd;l vjph; fhynky;yhk; vg;gbnay;yhNkh Nghr;R… mg;gbNa ,tSf;Fk; Nghfl;Lk;…!` `_k;.. `_k;.. mg;gbnay;yhk; NghfhJ.. ,ts; uhrhj;jp Nghy thog; Nghw fhyk; jpUk;gp tUk;..” ghh;tjp Mr;rpapd; kdk; ,d;Dk; jsuhJ> rthy; tpl;Lf; nfhz;bUe;jJ. mts; nkJthfj; jd; Nriy Ke;jhid Kbr;irj; jltpg; ghh;j;jhs;. mJ gj;jpukhf ,Ue;jJ... mtspd; mir NghLk; kdk; kl;Lk; ele;J Kbe;jf; nfh^uq;fis epjhdkhf kPl;bf; nfhz;bUe;jJ. Mapukhapuk; rk;gtq;fs; mtsJ Gz;gl;l neQ;Rf;Fs; glk; fhl;bf; nfhz;bUe;jd. tho;e;j Ciu epidj;jhs;... Ch; rdq;fis epidj;jhs;... vj;jid Nfhapy;fs;… vj;jid ghlrhiyfs;… vj;jid tPLfs;…


84

tho;T je;j tay;fs;… Njhl;lq;fs;… Fsq;fs;… kuq;fs;... tho;f;ifapd; Mjhuq;fs;... mj;jidAk; ,oe;J… [lkhf… ntl;l ntspapy; Fg;igfshff; Ftpf;fg;gl;bUf;Fk; ,e;jr; rdq;fspd; epiyia epidj;jhs;…. ghh;tjp mk;khspd; ,Wjp MW tUrq;fSk; ,e;j „,ilj; jq;fy; KfhkpNyNa‟ Klf;fg;gl;bUf;f;pd;wd.. mts; nksdkhf kdNjhL rphpj;Jf; nfhz;bUe;jhs;. KfhKf;Fs; Ks; NtypfSf;Fs; Klq;fpf; fple;jhYk;> fhw;NwhL tUfpd;w rpw; rpy nra;jpfs; kdJf;F xj;jlk; nfhLj;jd… Copf;$j;J Mbath;fs; vy;NyhUk; jd; fz; Kd;dhNyNa jz;bf;fg;gl;L tUtJ> mts; ghh;itapy;… mJ mtd; nrayh..? mJ ,aw;ifapd; epajpah..? ———,e;jf; Nfs;tpfis Ve;jpf; nfhz;L kWehs; tpbe;jJ… “Mr;rp ,d;Dk; vOk;g tpy;iy..” rpWkp Mr;rpiaj; jl;b vOg;gpf; nfhz;bUe;jhs;. Mr;rp ,d;Dk; vOk;ghjijf; fz;L> mts; mOjhs;. rpwpJ Neuj;jpy; Kfhkpy; ry ryg;G Vw;gl;lJ. ghh;tjp mk;khisr; Rw;wp $l;lk; $baJ. toikg; Nghy Jg;ghf;fp tz;b te;jJ. ghh;tjp mk;khis cUl;bg; Gul;bdhh;fs;. Nriyapy; Kbr;R… “uj;juq; gL thNf gq;..” (jq;f rhkhd; khjphp..) mtpo;j;Jg; ghh;j;jdh;. fztdpd; gpb rhk;gy; Kbr;R…. “Vnfhy;yq;Nf NfhtpNy tpG+jp thNf gq;” (mtq;fl Nfhapy; tpG+jp Nghy) mij mg;gbNa xUtd; Kbr;R Nghl;lhd;. ghh;tjp mk;khis tz;bapy; J}f;fpg; Nghl;lhh;fs;. ,d;Dk; gy gpzq;fSk;; tz;bf;Fs; fple;jd. nfhQ;rk;$l kdpjhgpkhdk; ,y;yhj mth;fs;> gpzj;jpd; nrhe;jf;fhhpahd rpWkpiaAk; rt


85

tz;bf;Fs;NsNa Vwr; nrhd;dhh;fs;. mts; Mr;rpapd;mUfpy; cl;fhh;e;Jf; nfhz;lhs;. “Mr;rpa nlhf;lhpl;l $l;bf;nfhz;L Nghwk; mf;fh..!” rpWkp xU mfjpg; ngz;izg; ghh;j;J Gd;dif nra;jhs;. xU Jg;ghf;fp ,isQd; me;j rpWkpapd; ghkuj;jdj;ij mwpe;J kdJf;Fs; Ntjidg;gl;lhd;. mtis mdhij rpWth; klj;jpy; xg;gilj;J tpLtNj Jg;ghf;fpf;fhuh;fspd; Vw;ghlhftpUe;jJ… ——— Ks;Ntypf;Fs; eph;f;fjpaha;> ntWq; iffNshL nksdpj;J epd;Wf; nfhz;bUf;Fk; kdpj ,dq;fs;… if epiwa MAjq;fisr; Rke;J epw;Fk; ,d;ndhU kdpj ,dj;ij ntwpf;fg; ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jd…. Nghh;> fe;jfj; jPia ckpo;e;J Kbj;jJ. rh;tKk; nte;J jzpe;J Ngha;tpl;l Xh; fhyj;Jf;F> ,dpAk; MAjq;fs; Njitjhdh..? mth;fspd; jPl;rz;;akhd ghh;it kdpj cyfj;ijj; Njbf;nfhz;bUe;jJ… (vy;yhNk fw;gid..!)


86

‟ „ ‟ „

„ ‟ „ „

‟ ‟


87

„ „

‟ ‟

„ ‟


88


89

ப௃ல்ல஬ அப௃தன்

஥ன்஫ி:வநகம்(஬ண்ைன்)1999


90

வதன் தநிமா ஏன் தநிமா ணெ஫டி சோம஬க்கு

஧னணச்சீட்டு ஷகட்ைோல் ஥ைத்ண௃஦ர் ப஥ோடினில் ப௃டிவு பசய்யோர்

ம஧த்தினம் ஋ன்று ஥யகயிஞன் ஧ோடுகி஫ோன்... “஧ின்஦஧ோர்ம் ஷ஧ோட்டு மை கட்டி உன்ம஦

ஷ஧க்குைன் கோன்பயண்டுக்கு ஷ஧ோ ஋ன்஫ோள் அன்ம஦ பயண்஧ோ ஧ோடி

பயண்நதி கோட்டி தம஬யிக்கு தம஬யன் தீந்தநிழ் ண௄ண௃யிட்டு தன் உள்஭ம்

தி஫ப்஧ோன்

கோதலும் யபப௃ம் ீ கயிமதப௅ம் தமமத்த உன்பூநினில்

கோணநல் கோத஬ித்ண௃ கண்ை஧டி அம஬ந்ண௃

மகஷகோர்த்ண௃ திரிந்ண௃ கருத்தரித்ண௃ ஧ின்஦ர் கல்னோண ஷநமைனில்

கைந்த கோ஬ யோழ்வுக்கு ப௃டிச்சு ஷ஧ோடுகி஫ோர்கள் தயப் புதல்யர்கள் யபஷநோ ீ யிைோநல் பயடிக்கி஫ண௃ பயடிகுண்டுக஭ோய் “கோந்தி ஧ி஫ந்த ஥ோட்டிஷ஬ கோப்஧ி அடித்ஷதன் ஌ட்டிஷ஬ “ கயிமதப்

ஷ஧ோட்டினில்

ஷதர்யோ஦ தீந்தநிழ் கயிமத யோப஦ோ஬ிப் ப஧ட்டினில் அப௃தத் தநிழ் ஥ிகழ்ச்சினில் அம஫ ப஥ோடி ஷ஧சும்


91

தங்கு தமைனில்஬ோ தநிழுக்கு அருமநனோ஦ தநிழ் ஧ோைல் “ ெோய்” ஧ைத்தில் இருந்ண௃ ஥ிம஬ யி஭ம்஧பத்தில் ணெ஬க கண்கோட்சி

ணெற்஧ோ இல்஬ோயிடினும் தநிழ் ணெ஬ோயண௃

இருக்கும் ஋ன்ஷ஫ கோ஬ம் கைந்ண௃ கண்டு஧ிடித்ஷதன் கமைசி அம஫னில் கூை

கன்஦ித் தநிழுக்கு இைநில்ம஬ இறுதினில் பதரிந்தண௃

இந்தின ஋ழுத்தோ஭ருக்ஷக இைநில்ம஬னோம்

இன்஦ப௃ஷத உ஦க்கு.....

வய.஧த்நாயதி


92

இலணவயாம் ஒன்஫ாய் இமணஷயோம் என்஫ோய் கோர்த்திமக நோதம் யந்தண௃ம் ப஥ஞ்சில் அம஬னம஬னோய் ஆர்த்பதழும் ஥ிம஦வுகஷ஭!

யோர்த்மதனில் யடிக்கபயோண்ணோ ய஬ி஥ிம஫ ண௃ன்஧ம் - ந஦ம் உம஬னில் இட்ையரிசினோய் பகோதிக்கும்! பகோதிக்கும்! ஋ன்஦தோன் ஥ோம் கண்ஷைோம் ஋ம் யோழ்யில்

இமப்ம஧த் தயிப ஋ன்று தோன் ச஬ிக்கத் ஷதோன்றும்! இல்ம஬னில்ம஬ ஋நக்குண்டு யிடிவு தீர்க்கநோய்

஋ப்ஷ஧ோண௃ம் சோகோண௃ உண்மந ஋ன்று இடித்ண௃ச்பசோல்லும் உள்஭ம்! தோப௃ண்டு தம்஧ோடுண்டு ஋ன்஫ில்஬ோநல் ஥ோப௃ண்டு,

஋ம்நி஦த்ண௃க்கோய் ஋஦ எருந஦தோய்

தோநோக ப௃ன்யந்ண௃ ஥ம்ப௃னிமபப௅ம் தருஷயோம் ஋ன்று உைம஬ப௅ம் உனிமபப௅ம் தோமபயோர்த்த யள்஭ல்கஷ஭! யோமஷயண்டின யனதில் சூமவுள்஭ பசோந்தங்கள் ண௃னர்கண்டு ஷய஭ோஷயம஭ சுகங்கம஭ யிடுத்ண௃ யிடுதம஬ ஷயண்டி ஷயம஭ஷனோஷை யிட்டீர்கஷ஭ இவ்வு஬மக, இ஭யனதில் ஷயண்டுநோ இண௃! நோ஭யில்ம஬ ஥ீயிர் நோணிக்கங்கஷ஭! நறுகுகின்ஷ஫ோம்! உங்கள் தினோகங்கள் உன்஦தநோ஦மய ஋஦ பயறுநஷ஦ உதட்ை஭யிஷ஬ உச்சரிக்க தனோரில்ம஬ ஥ோம்! சிங்க஭யபசு பசய்த, பசய்ப௅ம் பகோடுமநப௅ண்டு ஋ம் ந஦தில் ஧தட்ைநின்஫ி ஧மகயம஦ ப௃஫ினடிப்ஷ஧ோம் இமணந்ஷத! கற்஫யன் கல்஬ோதயன் உற்஫யன் அற்஫யன் ஋ன்஫ஷ஧தம் சற்ஷ஫னும் பகோள்஭ோண௃ ந஦தில் உற்஫ண௃ ஷயள்யிபன஦ - ஷதசப் ஧ற்ஷ஫ கோபணநோய், ஧ற்஫ி ஥ின்஫ீர் அண்ணன் ஧ிப஧ோகபன் யமி ஧ம஫சோற்஫ி ஥ின்஫ீர் தநிமன் தி஫ன்! ஌ற்஫ி ஥ின்஫ீர் புகழ்க்பகோடி! ஥ோட்டினுள்ஷ஭ ஥ோடுகண்டீர்! ஥ல்஬பசு கோட்டி ஥ின்஫ீர்! ஏட்டிபயன்஫ீர் ஧஬ இபோணுய ப௃கோம்!

உனிமபக்கூைத் ண௃ச்சபந஦


93

கோட்டிபனதிரிதம஦ க஬ங்க மயத்தீர்! க஭ங்கள் ஧஬ பகோண்டீர்! நீ ட்டி஥ோம் ப஧ருமநபகோள்ளுந஭வுக்கு ஧ோரினண௃ன் தீபம்஥ம்பத்தங்கஷ஭! ஧ச்மசயனலுள் ப஧ரு஥ோகம் ய஭ர்ந்தண௃ ஋ங்க஦ம்? - ஥ோம் ப௃ன்பசய் பசய்த ஧ோயம் தோஷ஦ோ? -

சிங்க஭ன்

஧ிச்மசபகோண்டுதன்னுனிர் சுநக்க ஧ிள்ம஭னோன், கருணோ ஋஦ உருபயடுத்த஦ஷபோ? இயர்கள் ண௃ஷபோகத்தோஷ஬

அச்சநின்஫ி சிங்க஭யன் யம஬யிரித்தோன் ஍஥ோன்கு ஥ோட்டுத்ண௃ணப௅ைஷ஦ ஧ச்சி஭ம் ஧ோ஬கர் ப௃தல், ஧ருயக்குநரிதம஦ப் ஧தம்஧ோர்த்தோன்,

ந஫க்க஬ோஷநோ! ந஫ப்ஷ஧ோம் தோஷ஦ோ ந஫ந்தோல் ஥ோம் தநிமர் தோஷ஦ோ! மநல்கள் ஧஬கைந்ண௃ யிட்ஷைோம்! நணிக்கணக்கோய் உமமக்கின்ஷ஫ோம் அமநக்க ஆனிபம் ஧ணிகள் உண்டு!

- ஋஦ச்

சுணக்கம் பகோள்஭ல் ஥ினோனம் தோஷ஦ோ?

அணிதிபண்ஷைோம் ஆனிபக்கணக்கோய் ஆகயில்ம஬ ஋ண௃வுபந஦ அலுக்க஬ோஷநோ? அசதிதோன் பகோள்஭஬ோஷநோ? அசோத்தினநோய் ப௃டிபயடுத்ண௃ ஆடி஥ின்஫ சநபோஷ஬ அத்தியோபநோய் தம்நின்னுனிர் தன்ம஦

ஆகுதினோக்கின ஥ம்மநந்தர்; ஧ோட்டிம஦ ஥ோப௃ம் உனிருள்஭஭வும் எண௃க்க஬ோஷநோ ஋ம் சிந்மதனி஬ிருந்ண௃? எண௃க்கி஦ோல் ஥ோம் ந஦ிதர் தோஷ஦ோ! ஋ம்மநந்தர்கள் ஋நக்கோய் தம் இ஭மநதம஦, உ஫வுகள் தம஦ யிடுத்ண௃ உரிமநதோன் தநிமன் உைமநனோக ஷயண்டுபந஦ உனிர்தன்ம஦ அம்஧ோய்த் பதோடுத்தயர்கள் உத்தநர்கள், ஌ற்஫ஷயண்டும் அயர்கள் க஦வுத்தீ஧ம் தன்ம஦! அமைந்ஷத பகோடுக்க ஷயண்டும் இந்தநிமீ மம் இயர்கள் ஧ோதங்க஭ில்! ஆனிபம் கருத்ண௃ ஷயறு஧ோடுகள் இருக்க஬ோம் ஋நக்குள் ஆகஷயண்டினபதன்஦ஷயோ என்றுதோன் இல்ம஬ ஷயறுகருத்ண௃! ஆகஷய ஧ோடு஧டுஷயோம் என்஫ோக அமநப்ஷ஧ோம் தநிமீ மம் அண௃ஷயதோன் ஆகுதினோ஦ ஋ம்நோயபீ பசல்யங்க஭ின் எருநித்த யிருப்஧நன்ஷ஫ோ! அடுத்த தம஬ப௃ம஫க்கு ஋டுத்ண௃ச் பசன்றுயிட்ைோனிற்று ஋ம்ஷ஧ோபோட்ைம்! ஧டித்த பயம்நிம஭ன சப௃தோனம் ஧மைக்கட்டும் புதின அத்தினோனம் - அமத


94

யிடுத்ண௃ ஷயண்ைோம் ஋நக்குள் ஥ோ஦ோ, ஥ீனோ ப஧ரிண௃ ஋ன்஫ யண்யோதம்! ீ ஧ிடிப்ஷ஧ோம் எற்றுமநனோய் 'என்஫ிமணந்த பசனற்஧ோடு;' ஋ன்஫ ஷதரிம஦ஷன!

஥ி஬ா ஬ண்ைன்


95

Kaatruveli December 2011  
Kaatruveli December 2011  

The December issue of Mullai Amuthan's free Kaatruveli magazine.