Page 1


ಫೆಬ್ರ಴ರಿ ಅ೦ತಯ, ಬೆೇಸಿಗೆಯ ಆರ೦ಭದ ಅಗಮನ಴ನನೀ ಷೂಚಿಷನತತದೆ. ಕಹಡನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ೆೆ೦ದರಲ್ಲೆ ಬೆ೦ಕಿ ಬೇಳು಴ ಷಮಯ. . .!, ಕಹಡಿಗೆ ಬೆ೦ಕಿ ಬೇಳು಴ುದರಿ೦ದ ಅಪಹರ ಷ೦ಪತನತ ನಹವವಹಗನತತದೆ. ಈಗ ಕಹಡಿನ ಷಕಲ ಮರಗಳೆಲೆ ಎಲ್ೆಯನದನರಿಸಿ ಸನಲ್ೆೆಲ್ಹೆ ಒಣಗಿ ಬೊೇಳಹಗಿ ನಿ೦ತಿರನ಴ ಅರಣಯಕೆೆ ಅಲು ಆಸೆಗಹಗಿ, ಕಹಡಿಗೆ ಬೆ೦ಕಿಯಿಟ್ನು ಷನಟ್ನು ಭಷಮವಹದ ಒ೦ದೆರಡನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ಸನಲನೆ ತನೀ ಬ್ನಡದಿ೦ದ ಹೊಷ ಚಿಗನರೊಡೆಯನತತದೆ. ದನಗಳಿಗೆ ಅಲು-ಷವಲು ಮೇ಴ು ಅದನ. ಆದರೆ ಆ ಜಹಗದಲ್ಲೆ ಮತ್ೆತ ಴ಶಷಪೂತಿಷ ಸನಲನೆ ಬೆಳೆಯನ಴ುದಿಲೆ. ಅದನ ತಿಳಿಯದ ಕಹಡಿನ ಅಕೆಪಕೆದ ಜನರನ ಈ ಕೆಲಷಕೆೆ ಕೆೈಹಹಕನತ್ಹತರೆ. ಕಹಡನಗಳು ನಮಮಲರ ಬ್ದನಕಿಗೆ ಬೆೇಕಹಗನ಴ ಅತಯಮೂಲಯವಹದ ಆಸಿತ. ಅದನನೀ ಉಳಿಸಿ಴ುದನ ಎಲೆರ ಕತಷ಴ಯ ಕೂಡ! ಕಹಡನನೀ ಉಳಿಸಿ! ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಎಲೆ಴ೂ ಷ೦ಮೃದಿಿಯಹಗನ಴ುದನ. ತ್ೆೇಜಸಿವರ಴ರ ಕಲ್ಹಷೃಷ್ಟುಯನ ಕೆ.ಪಿ.ವ೦ಕರಪುನ಴ರ ಮೇಲ್ೆ ಗಹಢ ಪರಿಣಹಮ಴ನನೀ೦ಟ್ನ ಮಹಡಿದೆ ಎನೀಬ್ಸನದನ. ಅದೆೇ ದಹಟಿಯಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಬ್೦ದಿರನ಴ "ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಲ್ಲೆ ಕಳೆದನ ಹೊೇದ ಸಿ೦ಸ" ಎ೦ಬ್ ಲ್ೆೇಖನ ಹೊಷದರ ಭಿನೀವಹದ ಮನಖ ಎ೦ದನ ಭಹವಿಷಬ್ಸನದನ. ಹಹಗೆಯೇ ಫೆಬ್ರ಴ರಿಯ ಪಹರರ೦ಭದಲ್ಲೆಯೇ ಕಹಡಿನ ಅಲೆಲ್ಲೆ ಬೆ೦ಕಿಯ ಉ೦ಡೆಯ೦ತ್ೆ ಕಹಣನ಴ "ಮನತನತಗ"ದ ಸೂ಴ನನೀ ಕನರಿತನ ಮತನತ ವಿವಿ ಅ೦ಕಣದಲ್ಲೆ ನಕ್ಷತರಗಳನನೀ ದಹರಿದಿೇಪಗಳ೦ತ್ೆ ಬ್ಳಷನ಴ ಕಿೇಟ್ಗಳನನೀ ಕನರಿತ "ಷಗಣಿ ಸನಳುಕೆೆ ಹಹಲನಹಹದಿಯೇ ದಿಕೂೂಚಿ" ಎ೦ಬ್ ಲ್ೆೇಖನ಴ನನೀ ಚಿತಿರಸಿದಹಾರೆ. ಮೇಲ್ೆೇಳುತಿತದಾ ಹೊಗೆಯ ಮೊಡದ ರಹಶಿಯಲ್ಲೆ ಕೆ೦ಪು ಬೆಳಕಿನ ನಡನವೆ ಕಹಜಹಣಗಳ ಬೆೇಟೆಯ ಪರಿ ನೊೇಡಲನ ಮನದನಿೇಡಿದರೂ ಅದನ ಷಹಿಷಲ್ಹಗದ ನೊೇ಴ು! ಎಷೊುೇ ಪಹರಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸನಳ-ಸನಪುಟೆಗಳು, ಹಹ಴ು, ಮರಿ-ಮೊಟೆುಗಳ ನಹವ ಹೆೇಳತಿೇರದನ.ಸಕಿೆಲ್ೊೇಕದ "ಸನಲನೆಗಹ಴ಲನ" ಎ೦ಬ್ ಲ್ೆೇಖನದಲ್ಲೆ ಅವವಥ.ಕೆ.ಎನ್ ರ಴ರನ ಭಹ಴ನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಣಣ ನಿೇಡಿದಹಾರೆ. ಭನವಿಯ ಮೇಲ್ೆ ಇತಿತೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆ ನಡೆಯನತಿತರನ಴ ಪಹಪಕೃತಯಗಳಿ೦ದ ಕಹವೆೇರನತಿತರನ಴ ಪೃಥ್ವಿಯ ವೆೇದನೆಗಳನನೀ ವೃತಿ.ಎ೦ ರ಴ರನ ತಮಮ ಕ಴ನದಲ್ಲೆ ಴ಯಕತಪಡಿಸಿದಹಾರೆ. ಕಹನನ಴ನನೀ http://www.issuu.com/ ನಲ್ಲೆ ಪರಕಟಿಷಲ್ಹಗನತಿತದೆ. http://issuu.com/kaanana/docs ಈ ವಿಳಹಷದಲ್ಲೆ ನಿೇ಴ು ಷನಲಭವಹಗಿ ಆನ್ ಲ್ೆೈನ್ ನಲ್ೆೆೇ ಓದಬ್ಸನದನ. ಅರಣಯ, ಴ನಯಜೇವಿ, ಪರಿಷರ ಷಂರಕ್ಷಣೆ, ವಿಜ್ಞಹನ, ಴ನಯಜೇವಿ ಛಹಯಹಚಿತರ, ಕ಴ನ, ಕಥೆಗಳು ಹಹಗೂ ಲ್ೆೇಖನಗಳನನೀ ತ್ಹ಴ೂ ಕಹನನಕೆೆ ಬ್ರೆಯಬ್ಸನದನ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ : kaanana.mag@gmail.com


ಇಡೀ ಕಹಡಗೆ ಕಹಡು-ರಹಜನಹದ ದೆೊಡಡ ಮೀಸೆಮ ದೆೊಡಡ ಸಹಹೆೀಫ ಪಿ .ನಂಜ಩಩ನ಴ಯು ಇ಴ಯು . ಬಹಳಹ ಶಿಷುುಫದಧವಹಗಿ ತನನ ಎಲ್ಹಾ ಕಿರಿ ಆಳುಖಳನನ ದುಡಸಿದದಕೆೆ, ಆ ಕಿರಿ ಆಳುಖಳು ಕೆೊೀ಩ಗೆೊಂಡು, ಕೆೊೀ಩಴ು ದೆವೀಶವಹಗಿ ಆ ದೆವೀಶ಴ನುನ ಸುಚ್ಚ಩಩ನ ಮೀಲ್ೆ ನೆೀಯವಹಗಿ ತೆೊೀರಿಷಲ್ಹಖದೆೀ, ಅದು ಮಕಿೆದಶೊೂ ಑ತುಡ ಜಹಸಿುಯಹಗಿ, ಑ಂದು ದಿನ ರಹಜ಩಩ನ ಷು಩ರ್ಧಿಮಲ್ಲಾದದ

ಝೊ

ನ ಭೊಯು ಸಹಕಿದ ಖಡುಡುಲ್ಲಖಳನಹನ ಆ ಕಿರಿ ಆಳುಖಳು ಕಹಡಗೆ ಬಿಟ್ುೂ ಬಿಟ್ೂಯು!. ಆ ಕಹಡನ ಭಧಯದಹಖ ಇಯು಴ ಸೆೊಳೆೆ಩ುಯವೆಂಫ ಆ ಊರಿಗೆ ಕೆಂಪಹಲಖನೆೀ ದೆೊರೆ. ಅ಴ನ ಸುಲುಾ ಜೆೊೀ಩ಡಮ ತಡಕೆ ಬಹಗಿಲು ಗೆದಿಾಡುದ ಇನೆನೀನು ಬಿೀಳೆ ೀ ಸಿಿತಿ ತಲುಪಿದದಯೊ, ಆ ಯಔು ಮಹಂಷದ ತಡಕೆಯಹದ ಕೆಂ಩ಲಖನು ಖುಯುಖುಯು ಖೊಯುಲುತಹು ಏದುಸಿಯು ಬಿಡುತಿುದದರೆ, ಆ ಜೆೊೀ಩ಡಯಹದ ಕೆಂ಩ಲಖನ ಭನೆಮು, ಸಲಗೆ ಏಟ್ೆೆ ಖಂಡೆೈಔಳು ಗೆಜೆೆಔಟ್ಟೂ ಔುಣಿದಹಂಖ ಔುಣಿತಿತುು. ಪಿಳೆೀಔಭಮನ ಖಬಿಖುಡಮಂತೆ ಔತುಲಲ್ಲಾದದ ಅ ಜೆೊೀ಩ಡಮ ಑ಳಗೆ, ಕೆಲವೊಮಮ

ಷೊಮಿ ಩ಯಮಹತಮನ ಕಿಯಣಖಳು

ಫಯಲ್ೆೊೀ ಬಹಯಡವೊೀ ಎನುನ಴ಂತೆ ಫಂದು ಬಹಗಿಲ ಷಂದಿಮಲ್ಲಾ ಭರೆಯಹಖುತಿುತುು. ಆ ಗೌಖತುಲಲ್ಲಾ ಆ ಭೊಲ್ೆಮ ಑ಲ್ೆಮಲ್ೆಾೀ ಬೆೈರಿ ಹೆೊಗೆಯೆಬಿಿಸಿ, ಕೆಂಡ಴ನುನ ಬೆಂಕಿಯಹಗಿಸೆೊೀ ಕೆೀಮಮಲ್ಲಾ ಔಣಿಣೀಯು ಷುರಿಷುತಹು ಔಹಹಾ. . ಕಹಹಾ . . ಕೆಭುಮತಹು ಊದುಕೆೊಳವೆಗೆ ತನನ ಶ್ಹವಷ಴ನೆಲ್ಹಾ ಕೆೊಟ್ುೂ ಕೆಂಡಕೆೆ ಜೀ಴ಫರಿಷುತಿುದದಳು. ಈ ಕಿರಿ ಕೆಂಡವೆಂಫುದು ಕೆಂಡವಹಗಿ, ಆ ಕೆಂಡ಴ು

ಬೆೈರಿಮ ಶ್ಹವಷಔುಲುಮಮಲ್ಲಾ ನಿಗಿನಿಗಿ

ಬೆಂಕಿಯಹಗಿ, ಬೆಂಕಿಮು ಬೆಳಕಹಗಿ! ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಔತುಲ್ೆಮು ದಿಗಿಲುಗೆೊಂಡು ಬಹಗಿಲ ಷಂದಿಮನುನ

ಸೆೀರಿಕೆೊಂಡತು. ಴ತಹುರೆ ಬೆಳಕಹದೆೊಡನೆ ಎದದ ಕೆಂಪಹಲಖನು, ಬೆೈರಿ ಕೆೊಟ್ೂ

ಚೆಂಫು ಬಿಸಿನಿೀರಿನಲ್ೆಾೀ

ಭುಖಹಯವಂದ಴ನುನ ಸಹರಿಸಿ

ಖುಡಸಿ, ಏಳುಭಲ್ೆ ಎ಩಩ತೆುೀಳುಭಲ್ೆ ಑ಡೆಮನಹದ ಅಪಹ಩ ಮಹದ಩಩ನು ಸುಲ್ಲಮೀಲ್ೆ ಔುಳಿತಿಯು಴ ಩ಟ್ಕೆೆ ಕೆೈ ಭುಗಿದು, ಈ ನನನ ಭಔೆಳಂಗೆ ಇರೆೊೀ

"ಭೊಯು ಆಡು, ನಹಲುೆ

ಔುರಿಭರಿಖಳನನ, ಖಡುದಲ್ಲ, ದೆೊಡೆಿಔುೆ ,ಸಿೀಳಹನಯಿ , ಭಟ್ೆನಿಂದ

ಕಹಪಹಡೆಿೀಔು

ಸಹವಮ.”

ಎಂದು

ಆಕಹಯವಲಾದ ಇಯು಴ ನಿೀಯನುನ ಔಂಚಿನ ಔಳವಕೆೆ ತುಂಬಿ

ಆಕಹಯಕೆೊಟ್ುೂ

ಭಡಗಿದದ

ಔಳವಕೆೆ

ಕೆೈಭುಗಿದು "ಷತುಮೀಲ್ೆ ಎಲಾಯೊ ಬೊಮಗೆ,ಈ ಜನಮ.”ಎಂದು

ವಬೊತಿಮನುನ

ರಹಭಪಿತಿಔಸ್

ಷೆಲ್ ನಂತಿದದ ತನನ ಸಣೆಗೆ ಅಡಡಡಡ ಭೊರ್ ಩ಟ್ೊ ಫಳದುಕೆೊಂಡಹಖ, ಑ಳಗೆೊಂಡ ಆ

ಆ ಭುಕಕೆೆ

ಬಿಳಿ ಔುಳೆ ಖಡಡ ಔಳೆಯೆಂಫುದು

ಅದೆಲ್ೆಾಂದಲ್ೆೊೀ ಚ್ಂಖನೆ ಫಯುತಿುತುು !.


ಝೊನಿಂದ ತಪಿ಩ಸಿಕೆೊಂಡದದ ಆ ಖಡುಡಲ್ಲಮು, ಜೆೀನುಔಲ್ಲಾನ ಖುಡಡದ ಮೀಲ್ೆ ಇರೆೊೀ ಔಲುಾಖುಡಡದ ನೆಯಳಲ್ಲಾ ಭಲಗಿ ಆ ಔಡೆ ಈ ಔಡೆ ಑ಯಳಹಡುತಹು ತನನ ನಿಗಿನಿಗಿ ಕೆಂಪಹಗಿದದ ಔಣುಣಖಳನುನ ಭುಚಿಚ, ನೆಯಳಿನಲ್ಲಾ ನಿದಿರಷುತಿುದುದದನುನ ಸೌದೆ ತಯಲು

ಹೆೊೀಗಿದದ

ಭುನಹಿಲುೆ

ಹೆಣುಣಭಔೆಳು

ನೆೊೀಡದದಯು. ಷಂಜೆಯಹಖುತಹು ಗಟ್ೂಸಹಲ್ಲನ

಩ಡು಴ಣದಲ್ಲಾ

ಸಹಲ್ಲನಲ್ಲಾ

ದೊಯಕೆೆ

ಜೆೀನುಔಲ್ಲಾನ

ಕಹಣು಴

ಹಂಭಹಖದಲ್ಲಾ

ಷೊಮಿ ಸಹವಮ ಭುಳುಖುತಿುದಹದಖ, ತ಩಩ಲ್ಲನಂತಿದದ ಆ ಊರಿನ ಷಔಲ ಸಿೀಮಎಣೆಣ ಫುಡಡಖಳು ಬೆಂಕಿ ಸಚಿಚಕೆೊಂಡು ಉರಿದಹಖ ಮಂಚ್ು ಸುಳುಖಳು ಮನುಖು಴ಂತೆ ಕಹಣುತಿುತುು. ಬೆೈರಿಮ

ಭನೆಮ

ಹಂಬಹಗಿಲ್ಲಗೆ

ಇಯು಴

಴ಪಹ಩ಯದ

ಕೆೊಟ್ಟೂಗೆಮಲ್ಲಾ ಔೊಡದದ ಆಡುಔುರಿಖಳು ಷಹಹ ಔಣುಣ ಭುಚಿಚ, ಮಲಔು ಹಹಔುತಿುದದ಴ು. ಕೆಂ಩ಲಖನು ಮೀಟ್ು ಗೆೊೀಡೆಗೆ ಑ಯಗಿ

ಔುಳಿತಿದದ.

ಅ಴ನ ಎಯಡನೆೀ ಹೆಂಡಯು ಲಚಿಮ

ಮಹಡುತಿುದದ ಸಹಯು ಴ಗೆರಣೆಣಗೆೊಂಡು, ಆ ವಹಷನೆಮೊ ಸಿೀಮ ಫುಡಡಮ

ವಹಷನೆೀಮೊ

ಮಳಿತವಹಗಿ

ಔಂ಩ು

ಎಲ್ೆಾಡೆ

಩ಷರಿಷುತಿತುು. ಉಳೆಳೆಗಿದದ ಔಲಖಚ್ುಚ ನಿೀಯನುನ ಆಡುಔುರಿಗೆ ಔುಡಸಿ ಸಟ್ಟೂಗೆ ಆನುಕೆೊಂಡಗಿದದ ದೆೊಡಡಗೆ ಅ಴ುಖಳನುನ ಔೊಡ ಔಣೆಕೆೊೆಯಗಿ ಔುಔುೆಯಗಹಲಲ್ಲಾ ಔೊತಿದದನಲ್ಹಾ ಕೆಂ಩ಲಖನು... ಇನೊನ ಅ಴ಯಭಮನೆೊೀ ನಡುಭನೆಮ ಭಧ್ೆಯ ಑ಂದು ಭಔೆರಿ ಅ಴ರೆಕಹಮ ರಹಶಿಮಹಡ

ಹಹಕಿಕೆೊಂಡು, ಕಿಯು ಫುಡಡ ಮಣಮಣ

ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಾ ಆ ಅ಴ರೆಕಹಯಿ ಬೆಟ್ೂ಴ನುನ ಕಹಳಹಗಿಷುತಿುದದಳು.ಷುತುಲೊ ಔತುಲ್ಲತುು . ದೊಯದಲ್ಲಾ ನಹಯಿಖಳು ಬೆೊಖಳುತಿುದದ಴ು. ಕಹಡು ಸೆೀರಿಕೆೊಂಡ ಮೀಲ್ೆ ಬೆೀಟ್ೆ ಸಿಖದೆ ಸಸಿದಿದದ ಖಡುದಲ್ಲಮು ಕೆಂ಩ಲಖನ ಆಡು ಔುರಿಖಳ ಜಹಡಡದು ಜೆೊೀ಩ಡಮ ಕೆೊಟ್ಟೂಗೆಮ ಫಳಿ ಫಂದು ನಿಂತಿತುು. ಆ ಔಳೆ ಹೆಜೆೆಖಳನಿಔುೆತಹು ಑ಂದೆೀ ಕೆೊಟ್ಟೂಗೆಮ ಭುಂದೆ ಔಟ್ಟೂದದ ಔಯುವನ ಮೀಲ್ೆ ಬಿದುದ ಗಹವಕೆಗೆ ಬಹಯಹಕಿ ಅಲುಮಹಕಿ ಬಿಡುುಽ. ಆಡು ಔುರಿಖಳು ಑ಂದೆೀ ಷಭನೆ ಬಹಯಖುಡುತಿದದ಴ು. ಆ ಑ಂದೆೀ ಑ಡೆತಕೆೆ ತಣಣಗಹದ ಔಯು ಅಂಬೆೊೀ ಅನುನ಴ಶೂರಹಗಹ ಆ ಮಫುಿಖತುಲ್ಹಖ ಔುಔೆಯುಗಹಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಔುಂತಿದದ ಕೆಂ಩ಲಖನಿಗೆ, ಔಣಜದ ಮೀಲ್ೆ ಭಡಗಿದದ ತಯಳು ಭೊಟ್ೆ ಉಯಳಿ ಔಯುಮೀಲ್ೆ ಬಿದೆೊದೀದಂಗೆ ಆಗಿ,

ಏನೆೊೀ ಎಂದು ಖಔೆನೆ ಒಡಹೆೊೀಗಿ ಎಯಡೊ

ಕೆೈಮಲೊಾ ಔಯುವನ ಮೀಲ್ೆ ಬಿದಿದದದ ಭೊಟ್ೆಗೆ ಕೆೈ ಹಹಕಿ ತಬಿಿ ಎತು ತೆೊಡಗಿದಹಖ ಕೆೈಯಿಗೆ ಎಯಡು ಕಿವಖಳು ಸಿಔೆ಴ು!. ಔಯುವನ ಗಹವಮಹಳೆ ಕಿತುು ಯಔುತವೆಂಬೆೊೀ ಯಔುತ಴ನನ ಜೆೊೀರ್ ಎಂದು ಪಹನಮಹಡುತಿುದದ ಖುಡುಡಲ್ಲಗೆ ಯಹರೆೊೀ ತನನ ಕಿವಖಳನುನ ಹಂಡದಂಗೆ ಭಹಷವಹಯಿತು. ಔಯು಴ನ ಮೀಲ್ೆ ಔುಂತಿದುದ ಖಡುಡಲ್ಲಮೊ ಖಡುಡಲ್ಲಮ ಮೀಲ್ೆ ಕಹಲ್ಹಕಿ ತಬಿಿಕೆೊಂಡು ಔುಂತಿದದ ಕೆಂಪಹಲಖನನುನ ನೆೊೀಡದ ಲಚಿಮಗೆ

ಸಹವಮ ಮಹದ಩಩ನೆೀ ಭನೆಗೆ ಫಂದಂಗೆ ದಯುವನವಹಗಿ ಕೆೈ ಭುಗಿದು ನಿಂತಳು!. ಯಔುಪಹನಕೆೆ ಡಷೂರ್ಬಿ ಮಹಡದಕೆೆ

ತನನ ನಿಗಿನಿಗಿ ಔಣುಣಖಳನುನ ಅಯಳಿಸಿ ತನನ ಔಟ್ವಹಯಿಮನುನ ಮೀಲ್ೆ ಷರಿಸಿ ಸಲುಾಖಳನುನ ಩ರದವಿನ ಮಹಡ ಖುಯಖುಟ್ಟೂತುು ಖಡುದಲ್ಲಮು. ಅದಯ ಑ಂದೆೀ ಑ದರಿಗೆ ಕೆಂ಩ಲಖನೊ ತಡಕೆಯಹಚೆ ಬಿದುದ. "ಅಮಯಯ್ಯೀ ! ಏ ಮಹರಿ....ಲಚಿಮ...........ಲವೊವೀ......... ಖುಡುಡಲ್ಲ ಫಂದುಿಟ್ದೆೀ ಬಹರೆೇ ಎಂದು ಬೆೊಬೆಿಯಿಟ್ೂನು. ಆ ಔೊಗಹಟ್಴ು ಕಿರಿಚಹಟ್ವಹಗಿ ಕಿರಿಚಹಟ್ಕೆೆ ಅ಴ನ ಬಹಮೈಔುೆ, ಷದಯ ಮಹ಴ನಹದ ಖುಷ ಬೆೈಯನು, ಔುಳಿೀಯ ಸಹಔನು ಎಲಾರಿಖೊ ಮೈಮಲ್ಲಾ ಅಡರನಹಲ್ಲನ್

ರಿಲ್ಲೀಜ್ ಆಗಿ,

ಬೆೀಟ್ೆಯೆಂಫುದು, ಭೃಖವೆಂಫುದು ಸಳಿೆಗೆ ಲಗೆೆ ಇಕಿೆದುದ ತಿಳಿದು, ಷಫಿಲು,


ಫಜಿ, ಔುಡುಗೆೊೀಲು,

ಬೆಟ್ ಔುಡುಾಖಳನುನ, ಒಡೆೊೀಡ ತಯು಴ಶೂಯಲ್ಲಾ

ಅ಴ರಿಗೆೀ

ಆಮುಧಖಳು ಸಹಲ್ೊೀಜ್ ಇದೆ ಅನಿನಸಿತು.

ಮದಲು ಫಂದ ಹರಿತಲ್ೆ ಸಿದದನು ತನನ ಬೆಟ್ ಔುಡುಾನಿಂದ ದೊಯದಿಂದಲ್ೆೀ ಔಯುವನ ಮೀಲ್ೆ ಅ಴ುಚಿ ಯಔು ಔುಡತಿದದ ಖಡುಡಲ್ಲಗೆ ಬಿೀಸಿದ. ಆ ಹೆೊಡೆತಕೆೆ ಔುಡುಾ ಖುಮಯನೆ ತಿಯುಗಿ ಖಡುಡಲ್ಲಮ ಖಡಡದ ಜುಫರಕೆೆ ಫಡದು ಗೆೊಂತು ಔಲ್ಲಾಗೆ ತಖುಲ್ಲ ಭುಯುದಿಕಿೆಕೆೊಂಡತು. ನಿರಹಮುಧರಹಗಿ ನಿಂತಿದದ, ಬೆೊಬೆಿಯಹಔುತು, ಚಿೀಯುತಹು, ಅಳುತಹು, ಇದದ ಮಹನ಴ ಪಹರಣಿಖಳನುನ ಔಂಡು ಬೆದರಿದ ಖಡುದಲ್ಲಮು ಚ್ಂಖನೆ

ಔಣಜದ ಮೀಲ್ೆ ಎಖರಿ ಡಫೆನಿಿವ್ ಮೀಡ್ ನಲ್ಲಾ ಔುಳಿತು,

ಇನ್ಿ ಎಂದು ಬಹಯಿ ಔಳಚಿ ಆವ್ ೦ .....

ಎಂದಿದದಕೆೆ, ಬಹಗಿಲಲ್ಲಾ ನಿಂತಿದದ ಖಂಡುಖಳು, ಹೆಣುಣಖಳು, ಭುದುಕಿ - ಭುದುಔಯು ತಡಔೆನೆ ಎಖರಿ ಭೊಯು ಖಜ ಹಂದಕೆೆ ಬಿದದರೆ, ಕೆಲ಴ಯ ಕಹಲು ನಡುಖುತಿುತುು. ಸಿದದನಿಗೆ ಑ಂದಕೆೆ ಹೆೊೀಖಬೆೀಕೆನಿಸಿತು!. ಕೆೀರಿಗೆ ಸಿಂಫ ಫಂದ ಷುದಿದ ಅತುಗಿಯಲ್ಲ ಈ ವನಿಮನುನ ಊಯು ಬಿಟ್ುೂ

ಒಡಸೆೊೀದು ಹೆಂಗೆ ? ಎಂದು ಹರಿಮ-ಕಿರಿಮ

ತಲ್ೆಖಳು ತಲ್ೆ ಕೆಡಸಿಕೆೊಂಡದಹದಖ ದೊಯದಲ್ಲಾ ಔುಳಿತ ಹರಿಮಜೆ ಭುದುಕಿ" “ನಹನೆೀಳಿಲ್ೆಾೀನೆೊೀ ಮನೆನೀನೆ ಸುಣಷನಳಿೆ ಫಷ಩಩ನ ಩ೂಜೆ ಮಹಡಿ ಕೆೊೀ

ಬಹರೆೊೀ ಅಂತ. ಇ಴ತುು ಆ ಸಹವಮನೆೀ?

಩ಯಮಹತಮನನನೆೀ? ಭನೆಲ್ೆೀ ಑ಡದ್ ಸಹಮಸಿುಯೆೀನೆೊೀ ? ಸಿವಹ! ಇನಹನ ಏನೆೀನ್ ನೆೊೀಡೆಿೀಕೆೊೀ ಈ ಔಣಹಣಖ ” ಎಂದು ಭುದುಕಿ ಎಂದಿದದಕೆೆ ಅ಴ಯ ಸೆೊಸೆಮು ಸೆೊೀಭಹನವಹಗಿ ಫಂದುಿಟ್ುಾ ಇಲ್ಲಾ ! ಆರ್ ತಿಂಖಳಿಂದ ಸಹಕಿದೆದೀ ಔಯ, ಅದಯ ಩ಡೆ ಕಿತೆೊುೀಗಹ ಬಹಯಹಖ ಷರಿ ಷುಮನ ಇರೆೀ ಭುದಿೆ

" ಆಹಹಸ

ಇಕೆೊೆೀಂತು, ಅದಕೆೆ ಮಹಡಹು ಇರೆೊೀದೆೀ

ಎಂದು ತೆ಩಩ಗಹಗಿಸಿದಳು.

ಊರಿನ ಖಂಡುಖಲ್ಲ ನಯರೆಲ್ಹಾ ಸೆೀರಿ ಹರಿ-ತಲ್ೆಖಳು ಕಿರಿ- ತಲ್ೆಖಳು ಬೆರೆತು ಬಿೀಡ ಸಚಿಚ ಪಿಲ್ಹನ್ ನಡೆದು ಯಜಹಔಣಣನ ಭನೆಗಿರೆೊೀ ಖನುನ ತಯಸಿ, ಆ ಷರಿರಹತಿರೀಲ್ಲ ಆಯು ಇಂಚ್ು ಲ್ೆೊೀಡ್ ಮಹಡ, ಷಔಲಯೊ ತಭಮ ತಭಮ ವಕಹುನುಸಹಯವಹಗಿ ಆ ಭಚ್ುಚ, ದೆೊಣೆಣ, ಬೆಟ್ ಔುಡುಾ, ಚಹಔು ಖಡಹರಿ ಎಲ್ಹಾ ಷರಿ ಮಹಡೆೊೆಂಡು ಔಣಜದ ಮೀಲ್ೆ ಔುಳಿತ ಖಡುಡಲ್ಲ ಬೆೀಟ್ೆಗೆ ನಿಂತಯು. "ನನನ ಬೆೀಖ ಔಯಕೆೊೀ ಬಹಯದೆೀನ಩಩ ನನನ ಜೆೊತೆಗಹಯರೆಲ್ಹಾ ಹೆೊೀಗಿಿಟ್ುರ" ಇದನಹನ ನೆೊೀಡಹಕಿಂತಹ, ನಹನು ಯಹವಹಖಪಹ಩ ಸಹಯ್ೀದು ಯಹವಹಖಪಹ಩

ನನನ ಖುಂಡ ತೆೊೀಡ

ಭುಚೆೊಚೀದು ಎಂದು ಑ಫಿಳೆೀ ಔಲುಾ

ಭಳೆಮಂತೆ ತೆೊಟ್ಕಹ ತೆೊಟ್ಕಹ ಎಂದು ಮಹತಹಡುತಿುದದರೆ

ಚ್಩಩ಡ ಮೀಲ್ೆ ಔುಳಿತು ಸನಿ ಸನಿ

ಭುದುಕಿ, "ಭುಚೆಚೀ ಬಹಯಿ! ಅಭಮ........... ತಹಯಿ.....” ಎಂದು

ಷುಭಮನಹಗಿಸಿದಳು ಸೆೊಸೆ. ಭುಂದೆ ಖನುನ ಧ್ಹರಿ, ಯಜಹಔಣಣನೊ ಔಣಜದ ಮೀಲ್ೆ ಅ಴ುಚಿಕೆೊಂಡು ಔುಂತಿದದ ಧಡ ತಲ್ೆ ಖಡುಡಲ್ಲಗೆ ಑ಂದೆೀ ಑ಂದು ಢಮ್ ಅನಿಸಿದನು. ಆ ಷದಿದಗಹಗಿ ಕಹದು ನಿಂತಿದದ ಖಂಡುಖಳು ಎಲಾಯು ಑ಮಮಲ್ೆ ನುಗಿೆ ತಲ್ೆಗೆೊಂದು ಏಟ್ಂತೆ ಬೆೊಬೆಿ ಇಡುತಹು ಚೆನಹನಗಿ ಚ್ಚ್ುಚವಹಖ ಭೊನಹಿಲುೆ ಜನಯ ಕೆೈ ಕಹಲುಖಳಲ್ಲಾ ಯಔು ಷುರಿಷುಕೆೊಂಡು ಔೊಖುತಹು ಫಂದಯು. ಔುಳಿೆೀಯನ

ಕಿಯುಬೆಯಳು ಮಹತರ

ಅಧಿ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಹಯತಹಡುತಿತುು . ಅಡರನಹಲ್ಲನ್ ಩ಯ಴ವವಹಗಿ ಹೆೊೀಗಿದದ ಖಂಡುಖಳು ತಭಮ ಇದದಫದದ ಕಹವ಩಴ನುನ ಸಿಂಸಕೆೆ ತೆೊೀರಿಷಹೆೊೀಗಿ ಔತುಲ್ೆಮಲ್ಲಾ ಅ಴ಯ಴ಯ ಔತಿು ಭಚ್ುಚ ಖಳಿಂದ ಅ಴ಯ಴ಯ ಕಹಲು ಕೆೈಖಳಿಗೆ

ಚ್ಚಿಚ ಕೆೊಂಡದದಯು . ಕೆೊನೆಖೊ ಸಿಂಫದ

ಹೆಣ಴ನುನ ಬಹಗಿಲ ಭುಂದೆ ಹೆೊತುು ತಂದು ಹಹಕಿದಯೊ. ಷವಲ಩ ಕಹಲ

ಯಹಯೊ ಮಹತಹಡದೆೀ ಎಲ್ೆಾಲ್ಲಾ ಗಹಮವಹಗಿದೆೀ ಎಂದು ತಭಮ ತಭಮ ಕೆೈ ಕಹಲುಖಳನುನ ನೆೊೀಡ

ಕೆೊಳೆತೆೊಡಗಿದಯು. ದೊಯದಲ್ಲಾದದ ಹೆಂಖಷಯು ಸತಿುಯ ಫಂದಯು . ಭಔೆಳು ಔಣುಣ ಬಹಯಿ ಅಖಲ್ಲಸಿ ಩ಂಜನ ಬೆಳಔಲ್ಲಾ ಸಿಂಫ಴ನುನ ಔಂಡ಴ು.

ಕಹಲು ಕೆೈಖಳಿಂದ ಯಔು ಸೆೊೀರಿಸಿಕೆೊಂಡು ಫಂದ ಖಂಡುಖಳಿಗೆ ಅ಴ಯ಴ಯ ಹೆಂಡಯುಖಳು ಓಶದೆೊೀ಩ಚಹಯ ಮಹಡ

ಕಹಯುತಿುದದ ಯಔು಴ನನ ನಿಲುಾ಴ಂತೆ ಮಹಡದಯು. “ಆ ಹೆೊತಿುಗೆ ಷರಿಯಹಗಿ ಕಹಡು ಕಹಮು಴ ಡೊಟ್ಟ ಕೆಲಷಕೆೆ ಸೆೀರಿದ ಖುಟ್ಟೂಗೆ ಇಂ಩ಮೀಿಸ್ ಗೆೊತಹುಗಿ ಡೊಟ್ಟ ಭುಗಿಸಿ ಭನೆಗೆ ಫಂದನು.

ಅ಴ನ ಕೆಲಷ ಕಹಡು ಕಹಮು಴ುದಹದಯೊ ಇ಴ನು ಑ಮಮಮೇ ಊರಿನಲ್ಲಾ ನಹಯಿ ಷತುಯೊ, ನರಿ ಷತುಯೊ,

ಭದುವೆಯಹದಯೊ, ಔುಟ್ುಕೆಯಹಖಲ್ಲ, ಉಸಿರಹಡದಯೊ, ಸೊಷು ಬಿಟ್ೂಯೊ ಅದಯ ಷುದಿಧಮನುನ ದೆೊಡಡಭನೆ ಗೌಡರಿಗೆ ತಿಳಿಷು಴ುದು ಇ಴ನ ಆಜನಮ ಸಿದದ ಸಔುೆ ಎಂದೆೀ ತಿಳಿದಿದದ. ಖುಟ್ಟೂಮು ಭೊಯುದಿನದ ಹಂದೆ ತಪಿ಩ಸಿಕೆೊಂಡದದ ಖಡುಡಲ್ಲ ಕಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೆೊೀ ಸಹ಩ಟ್ ಗೆ ಫಂದು "ನೆೊೀಡ ಸಿದದಣಹಣ. . ಕಹಡು ಭೃಖ ಭನೆಗ್ ಫರೆೊೀದು ದನಔಯ ಹಡಯ್ೀದು ಸಹಮಹನಯ. ಅದಕೆೆ ಩ರಿಹಹಯ ಕೆೊಡೆೊಕೆ ಪಹರೆಷೂರ್ ಅ಴ರೆ, ಗೌಮಿಂಟ್ ಇದೆ.


ನಿೀ಴ು ನಭಗೆೊಂದು ಮಸೆೀಜ್ ತಿಳಿಸೆದೀ ಕೆೊಂದಿರೆೊೀದು ದೆೊಡಡ ಕೆೀಷು. ಏನಹದಯೊ ಇದು ಑ಳೆೆ ಕೆೀಷಲಾ. ಎಂದು ಮದಲು ನಹ಴ು ದೆೊಡಡ ಗೌಡರಿಗೆ ತಿಳಿಷಬಿಡಹನ ಎಂದಿದಕೆೆ ಸಿದದನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾಂದಲ್ೆೊೀ ಕೆೊೀ಩ಫಂದು, ನಭಮ ಅಟ್ಟೂಗೆ ನುಗಿೆರೆೊೀ ಇದನನ ಜೀ಴ಷಹತ ಬಿದೆಿೀಕೆನ್ ಸಹವಮ. ಎಂದು ಷತಿುಯು಴ ಸಿಂಫದ ಔಳೆಫಯಕೆೆ ಜಹಡಸಿ ಑ದುದ ಕೆೊೀ಩ ತಿರಿಸಿಕೆೊಂಡನು. ಇಫಿಯೊ ಸೆೀರಿ, ಊರಿನ ಹರಿತಲ್ೆಖಳು ಗೌಡಯನನ ಷಂರ್ಧಸಿ ಷಂದಿೀ ಕಹಮಿ಴ನುನ ಩ರಸಹಿಪಿಸಿ. ಕೆೊನೆಗೆ ಸುಚ್ಚನಔುಂಟ್ೆ ಸಳೆದಲ್ಲಾ ಆಳುದದ ಖುಂಡ ತೆೊೀಡ ಷತು ಸಿಂಫ಴ ಭಣುಣಮಹಡ ನೆಲ಴ನೆನಲಾ ಷಭಮಹಡ ಉಚೆಚಳುೆ ಔಡಡ ಸೆೊೀಗೆಮಲ್ಹಾ ಹಹಕಿ, ಷುಟ್ುೂ ರಹತೆೊರೀ ರಹತಿರ ಷುತುಲೊ ಉತುು

ಷಮಹ ಮಹಡ ಆರಹಮಹಗಿ ಷದುದ-ಷುದುದ ಇಲಾದೆೀ ಊರಿಗೆ ಊರೆೀ ಸಿಂಫಕೆೆ ಹೆೊಡೆದ

ಹೆೊಡೆತಖಳನುನ ಹೆೀಳಿಕೆೊಂಡು ಕುಷಿ಩ಡುತಿತುು, ಊಯನುನ ಸಿಂಫದಿಂದ ಕಹಪಹಡದ ಖನುನಳೆ ಯಜಹಔಣಣನಿಗೆ ಩ರಹಔುಖಳು ಸಿಔೆ಴ು. ಫನೆನೀಯುಗಟ್ೂ ಝೊ ನಿಂದ ತಪಿ಩ಸಿಕೆೊಂಡು ಫಂದ ಭೊಯು ಸಿಂಫಖಳನುನ ಸುಡುಔುತಹು ಸುಡುಔುತಹು ಪೊಡೆಖಳನನ ಸೆೊೀದಿಸಿ ಸುಡುಕಿ ಸೆೊಯಗಿದದ ಖುಟ್ಟೂಮ ಫಳಖ

ಭತುು

ವಹಚ್ಖಿಳು "ಈ ಕೆಲಷನೊ ಬೆೀಡ ಏನು ಬೆೀಡ ಹೆೊೀಖಲ್ೆೀ!” ಎನುನತಹು ಸುಡುಔುತು

ಸುಡುಔುತು

ಫಳಲ್ಲ

ಫಯಲ್ಹಗಿ,

ಷಔೆರೆಕೆರೆಮ ಫಳಿ ಑ಂದು ಸಿಂಫ಴ನುನ ಬೆೊೀನಿಗೆ ಕೆಡವ , ಭತೆೊುಂದು ಸಿಂಫ಴ನುನ ಷುದದಳೆದಲ್ಲಾ ಫಲ್ೆಗೆ ಬಿೀಳಲ್ಹಗಿ, ಇನೆೊನಂದು

ಸಿಂಫಕಹೆಗಿ

ಕಹಡನ

ಪೊದೆಪೊದೆಖಳನುನ

ಸೆೊೀಸಿದಯೊ ಸಿಖದೆೀ, ಸಳಿೆ ಸಳಿೆ ಮ ದನ ಔುರಿ ಕಹಮು಴ ಎಲಾಯನೊನ ಕೆೀಳಿ .............. ತಿಳಿದಯೊ............... ಸಿಖದೆೀ . ಭೊನಹಿಲುೆ ತಿಂಖಳು ಸುಡುಕಿದಯೊ ಸಿಂಫ ಸಿಖಲ್ಲಲಾ. ಕೆೊನೆಗೆ ಸಿಂಫ ಔಳೆದು ಹೆೊೀಗಿದೆ ಎಂದು ರೆಕಹಡ್ಿ ಮಹಡಲ್ಹಯಿತುರೆಕಹಡುಿ ಕೆಂಪಹಳಖನೊ

ಇನೊನ

.

.ನಶಿಸಿಹೆೊೀಮುುರಹಷಿೂೀಮ

ಉದಹಯನದಲ್ಲಾ ಔುರಿ ಮೀಯಿಷುತಿುದಹದನೆ.

- ವಂಕರಪು.ಕೆ.ಪಿ


*ಸನಲನೆಗಹ಴ಲನ ವೆೈಜ್ಞಹನಿಕ ಹೆಷರನ: Dicrurus macrocercus ಇಂಗಿೆೇಷ್ ಹೆಷರನ: Black Drongo ಸಹವರಹಯು ಹೆಔೂರ್ ಫಟ್ೂಫಮಲ್ಹದ ಸುಲುಾಗಹ಴ಲು, ಅಲಾಲ್ಲಾ ಲಂಟ್ಹನದ ಪೊದೆಖಳು, ಔುಯುಚ್ಲು ಷಷಯಖಳು, ಸಲವಹಯು ಸುಲುಾಜಹತಿಮ ಷಷಯಖಳ ನಡುವೆ ಅಂಚಿಔಡಡ (ಪೊಯಕೆಔಡಡ)ಮ ಗೆೊಂಚ್ುಲುಖಳು ಉಲುಸಹಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿುತುು. ಪೊದೆಖಳಿಂದ ಹೆೊಯಫಂದ ಮಲಖಳು ಸಸಿಯು ಚಿಖುಯು ಸುಲಾನುನ ಮೀಮುತಿುದದ಴ು. ಸೆೆೈ ಲ್ಹರ್ಕಿ ಸಕಿೆಖಳು ಸುಲ್ಲಾನಿಂದ ಎದುದ ಆಖಷಕೆೆ ಚಿಮಮ ಮಲಾನೆೀ ಕಿೀ ಕಿೆೀ ಹಾೀ. . . ಕಿೀ ಕಿೆೀ ಹಾೀ. . . ಕಿೀ ಕಿೆೀ ಹಾೀ. . .ಎಂದು ಇಳಿಮುತಿುದದ಴ು. ಇಲ್ಲಖಳಂತು ಸುಲ್ಲಾನ ತೆೀನೆಖಳನುನ ಇಡದು ಮಲುಔು ಹಹಔುತಹು ಔುಳಿತಿದದ಴ು. ಬೆೀಸಿಗೆಮ ಬಿಸಿಲ್ಲನ ತಹ಩ಕೆೆ ಸುಲ್ೆಾಲಾ ಑ಣಗಿ ಹೆೊೀಗಿ, ಸಳದಿಯಹಗಿ ಫಂಗಹಯದಂತೆ ಑ಳೆಮುತಿುತುು. ಅಲಾಲ್ಲಾ ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡದಹಗಿ ಔ಩ು಩ಫಣಣವಹದ ಸುಲುಾಗಹ಴ಲು ಮೀಲನೆೀ ನಡೆಮುತಹು ಭುಂದು ಭುಂದಕೆೆ ಮಡಖಳ ಜೆೊತೆ ಚ್ಲ್ಲಷುತಿುತುು. ಯಹವೊದೆೊೀ ದೆೊಡಡ ಸದಿದನ ನೆಯಳಿಯಬೆೀಕೆಂದು ಬೆಚಿಚಬಿದುದ ಇಲ್ಲ-ಮಲಖಳು ಬಿಲ ಸೆೀಯುತಿುದದ಴ು, ಹೆಬಹಿ಴ುಖಳು ಷಸ ಑ಂದೆಯಡು ಭಹರಿ ಔಂಡದುದ ಉಂಟ್ು!, ಅಂದೆೊಂದು ದಿನ ಷುಮಹಯು ಎಂಟ್ಾತುು ಅಡ ಉದದದ, ಎಂಫತುು ಕೆಜಮಶುೂ ತೊಔವಯು಴ ಹೆಬಹಿವೊಂದು ರಹಭಚಹರಿಮ

ಔುರಿಮನುನ

ನುಂಗಿ

ನೊಯು

ಕೆಜಯಹದದದುದ

ಅಚ್ಚರಿಯೆೀ! ಷುಫಿನ್ ಸಹಬಿಮಂತು ಕುಷಿಯಹಗಿ ಫಹರೆಸ್ೂ ರೆಂಜರಿಗೆ ಪೊನ್ ಮಹಡ ಅತಿ ದೆೊಡಡ ಹಹವೊಂದು ಸಿಕಿೆದೆ ಬೆೀಖ ಫನಿನ ಎಂದು ವಶಮ ಭುಟ್ಟೂಸಿದ, ಫಹರೆಷೂಯು ಜೀಪಿನೆೊಂದಿಗೆ ಗಹಡುಿಖಳು, ವಹಚ್ಖಿಳು, ಹಹ಴ು ಹಡಮು಴ ಎರ್ಕಿ ಩ಟ್ೆಿಳೆ ಂದಿಗೆ ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಗೆೊೀಣಿಚಿೀಲಖಳು, ಕೆೊೀಲುಖಳ ಫದಲ್ಹಗಿ ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಭಯಖಳನೆನೀ ಜೀಪಿನಲ್ಲಾ ತುಂಬಿಕೆೊಂಡು ದೊಯದಲ್ಲಾ ಫಯುತಿುತುು. ನನಗೆ ಇದೆೀನು ಫಹರೆಷೂಯುಖಳೆ ೀ ಅಥವಹ ಯಹ಴ುದೆೊೀ ಷಔಿಸ್ ಔಂ಩ನಿಮ಴ರೆೊೀ ಎಂಫ ಅನುಮಹನ ಭೊಡತು. ಷಔಿಷನ಴ಯು ಹೀಗೆಯೆೀ ಭಯಖಳು, ಚಿೀಲಖಳು, ಫಲ್ೆಮಂತಿುಯು಴ ಸಿೆರೀನುಖಳನುನ ತಯುತಹುರೆ, ಅಂತೆಯೆೀ ಔಂಡಯು. ನಹ಴ು ಹಹ಴ನುನ ನೆೊೀಡಲು ಹೆೊೀಗಿಯು಴ ನೊರಹಯು ಜನಯ ಭುಂದೆ ಫಂದು ಜೀ಩ು ನಿಲ್ಲಾಸಿತು. “ಏ. . .ಎಲ್ಲರೀ ಹಹವರೆೊೀದು! ಇಲ್ಲಾ?” ಎಂದು ಕೆೀಳಿದ ಮಲ್ಲಿ ಟ್ೆೊೀಪಿಮ಴ನು. “ಹೆೀಗೆ ಫಹರೆಷಿನ ಔರೆಸಿದುದ” ಎಂದು ಜಂಫದಿಂದ ಬಿೀಖುತಿುದದ ಷುಫಿನ್ ಸಹಬಿ. ಭುಂದೆ ಹೆೊೀಗಿ “ಫನಿನ ಸಹರ್ ತೆೊೀರಿಸಿುೀನಿ. . .!” ಎಂದು ಪೊದೆಮ ಑ಳಗೆ ನುಗಿೆ ತೆೊೀರಿಸಿುದ.ದ ಎರ್ಕಿ ಩ಟ್ೆಿಳು ಹಹವನ ಬಹಲ಴ನುನ ಹಡದು ಜಗಿೆದೆದೀ ತಡ, ಹಹ಴ು ಪೊದೆಮ ಫುಡಕೆೆ ಷುತಿುಕೆೊಂಡು ಜಪೊ಩ೀ ಎಂದಯು ಇ಴ರಿಂದ ಬಿಡಷಲು ಸಹಧಯವಹಖದೆ ಹಹವನ ಫದಲ್ಹಗಿ


ಇ಴ರೆ ಫುಸ್ ಫುಸ್ ಎಂದು ಸಹಕಹಗಿ ಔುಳಿತಯು. ಹೆೀಗೆೊೀ ಷಔಿಸ್ ಮಹಡ ಷಂಜೆ ವೆೀಳೆಗೆ ಬಿಡಸಿ ಹೆೊಯತಂದ ಫಹರೆಷುಿಖಳು ಕುಷಿಯಿಂದ ಬಿೀಗಿ ಜನರಿ ತೆೊೀರಿಸಿ “ಇದೆೀ ಪಶುೂ ಇಶುೂದಪಹ಩ !ಇಶುೂ ಉದಹದ! ಹಹ಴ು ನೆೊೀಡದುದ!” ಎಂದು ಹೆೀಳುತಿುದದಯು, ಷುಮಹಯು ಸತುದಿನೆೈದು ಭಂದಿ ಹಹ಴ನುನ ಹಡದು ಮೀಲಕೆೆತಿು

ಜೀಪಿನ

ಹಂಫದಿಮ

ಹೆೀಗೆೊೀ

ಇರಿಸಿ

ಫನೆನೀಯುಗಟ್ೂ

ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು

ಹೆೊೀದಯು

ಟ್ಹರಲ್ಲಮಲ್ಲಾ

ಬಿಡ!

ಪಹಕೆೆಿ ಹೀಗೆ

ಸುಲುಾಗಹ಴ಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಹಹ಴ುಖಳಿಗೆೀನು ಔಡಮ ಇಲಾ. ಮದಲ್ಲಗೆ ಈ ಜಹಖವೆೀನು ಸುಲುಾಗಹ಴ಲಲಾ, ಈ ಩ರದೆೀವದಲ್ಲಾ ಷುತುಭುತುಲ್ಲನ ಸಳಿೆಮ ದನ-ಔಯುಖಳು ಮೀಮುತಿುದದ಴ು. ಸೌದೆಗಹಗಿ ಲ್ಹಂಟ್ನದ ಗಿಡ-ಭಯಖಳು ಔಡದು ಭನೆಗೆ ಑ಮುಯತಿುದದಯು. ಸುಲುಾ ಅಷೊೀನೊ ಇಲಾದೆ ಫರಿ ಭಳೆಗಹಲದಲ್ಲಾ ಮಹತರ ಷವಲ಩ ಭಟ್ಟೂಗೆ ಸುಲುಾಗಹ಴ಲ್ಲನಂತೆ ಕಹಣುತಿುತುು. ಭಯಖಳೆಯ ಕಹಟ್ ಹೆಚಹಚದ ಕಹಯಣ ಈ ಩ರದೆೀವಕೆೆ ತಮಳುನಹಡನ ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ರಿಟ್ೆೀಡ್ಿ ಆದ ನಹಲ್ೆೆೈದು ಖಟ್ಟೂಭುಟ್ಹೂದ ಆಳುಖಳನುನ ತಂದಿರಿಸಿದಯು. ಈ ಸಹವರಹಯು ಹೆಕೊರ್ ಜಮೀನು ಸರಿಕೆೊಡೆಮ಴ನದು. ಸರಿಕೆೊಡೆ ನಿಭಗೆ ಗೆೊತಿುಯಬೆೀಔು, ಅ಴ನದು ಯಭುಮ, ವಸಿೆ ತಯಹರಿಷು಴ ದೆೊಡಡ ಔಂ಩ನಿಯೆೀ ಇದೆ. ಇ಴ನು ಈ ಜಹಖ಴ನುನ ಏನೊ ಮಹಡದೆ ಹಹಗೆೀ ಬಿೀಡುಬಿಟ್ುೂ ಷುಮಹಯು ಴ಶಿಖಳಿಂದ ಷುತುಭುತುಲ್ಲನ ಸಳಿೆ ಜನಖಳ ದನ-ಔಯುಖಳಿಗೆ ಮೀಯಿಷಲು ಜಹಖ, ಸೌದೆ ಭುಂತಹದ ಉತ಩ನನಖಳು ಷುಲಬವಹಗಿ ಸಿಖಲು ಅನುಔೊಲವಹಗಿತುು. ಆದರೆ ಭಯಖಳೆಯ ಕಹಟ್ ಹೆಚಹಚಗಿ ಯಹ಴ುದೆೀ ದನಔಯುಖಳನುನ ಫಯದಂತೆ ಬಿಡದೆ ಷುತುಲು ಔಂಪೌಂಡ್ ಹಹಕಿ ಎಲ್ಹಾ ಚ್ಟ್ು಴ಟ್ಟಕೆಖಳನುನ ನಿಲ್ಲಾಸಿ, ತಮಳುನಹಡನ ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ಆಳುಖಳನುನ ತಂದಿರಿಸಿ ಷುಮಹಯು ಎಯಡು-ಭೊಯು ಴ಶಿಖಳು ಩ುಲ್ ಸಿಿಔುೂ ಮಹಡದುದ ದೆೊಡಡ ಸುಲುಾಗಹ಴ಲ್ಹಖಲು ಕಹಯಣವಹಯಿತು. ಸುಲುಸಹಗಿ ಬೆಳೆದ ಸುಲುಾ ಆಳೆತುಯಕೆೆ ನಿಂತಿುತುು, ಆದರೆ ದನಖಳು ಮೀಮು಴ುದಕಹೆಖಲ್ಲೀ ಕೆೊಂಡಮಯಲ್ಹಖಲ್ಲ ಬಿಡುತಿುಯಲ್ಲಾಲಾ. ಲ್ಹಂಟ್ನ ಗಿಡಖಳಂತು ಬೆಳೆದು ದೆೊಡಡ ದೆೊಡಡ ಪೊದೆಖಳಹಗಿದದ಴ು. ಆದರೆ ಸಳಿೆಖಯು ಸೌದೆ ಔಡದು ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊೀಖಲು ಬಿಡುತಿುಯಲ್ಲಲಾ. ಸುಲುಾಗಹ಴ಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಎಲ್ೆಾಂದಯಲ್ಲಾ ಸಿಕಹೆ಩ಟ್ೊ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿುದದ ಸಂಚಿಔಡಡ(ಪೊಯಕೆಔಡಡ)ಖಳು “ಸತುು ನಿಮಶ ಬಿಟ್ೂರೆ ಸಹಔು ಭನೆಗೆ ಴ಶಿಕೆೆ ಬೆೀಕಹಖು಴ಶುೂ ಪೊಯಕೆಔಡಡಮನುನ ಔುಮುದಕೆೊಳುೆತೆುೀವೆ” ಎಂಫ ಮಹತುಖಳು ಜನಯ ಬಹಮಲ್ಲಾ ಫಯುತಿುದದ಴ು. ಇದೆಲಾ ತಮಳುನಹಡನಿಂದ ಫಂದಿದದ ವಹಚ್ ಮಹಯನೆಳಹದ ಭುಯುಖನ್ ಭತುು ಆಭುಿಖನ್ ಯ಴ಯ ಮಲ್ಲಟ್ರಿಮ ನಿಶೂತೆಮನುನ ತೆೊೀರಿಷುತುದೆ. ಫರಿೀ ಎಯಡು ಴ಶಿದಲ್ಲಾ ದೆೊಡಡದೆೊಂದು ಸುಲುಾಗಹ಴ಲನುನ ಷೃಷಿೂಸಿದ ಕಿೀತಿಿ ಇ಴ಯದೆ ಬಿಡ! ಅಶುೂ ಸಿಿಔುೂ. ಇನೊನ ದುಖಿನದುದ ಇನೆೊನಂದು ಷಭಸೆಯ “ಈ ಬೆೊೀಳಿ ಭಔುೆ ಫಂದು, ನಮೆ ಕಹಡೆೊೆೀಳಿ ಹೆೊಡೆಯ್ೀಕೆ ಬಿಡಲವ಴?” ಎಂಫ ಚಿಂತೆ ಈ ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ವಹಚ್ ಮಹಯನ್ ಖಳ ಮೀಲ್ೆ ತುಂಫ ಕೆೊೀ಩. ಑ಂದೆಯಡು ಬಹರಿ ತನನ ನಹಲ್ೆೆೈದು ನಹಯಿಖಳ ಜೆೊತೆ ಑ಳಗೆ ನುಗಿೆ ಫಂದೊಕಿನಿಂದ ಕಹಡೆೊೆೀಳಿಖಳನುನ ಬೆೀಟ್ೆಮಹಡ ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ವಹಚ್ ಮಹಯನೆಳಿಗೆ ಸಿಕಿೆಹಹಕಿಕೆೊಂಡು ಷಕಖತಹುಗಿ ಹಖೆ-ಭುಖೆ ಑ದೆಖಳು ತಿಂದು ಫಂದಿದದ. “ಆ ನನಮಕಿೆಗೆ ಮಹಡುನಿ ನೆೊೀಡು!

ಹಹಗೆ ಹೀಗೆ ಜನಯ ಫಳಿ

ಹೆೀಳಿಕೆೊಳುೆತಿುದದ. ಉರಿಬಿಸಿಲ ಬೆೀಸಿಗೆಮ ಕಹಲ ಅದು. ಹಡಸುಲುಾಗಹ಴ಲ್ೆೀ ಑ಣಗಿ ನಿಂತಿುತುು. ಑ಣಗಿದ ಸುಲ್ಲಾನ ನಡುವೆ ಯಹ಴ುದಹದಯು ಇಲ್ಲ ಅಥವಹ ಮಲ ಕಹಣುತಿುವೆಯೆೀ

ಎಂದು

ಆಕಹವದಲ್ಲಾ ಸುಡುಔುತಹು ಸದುದಖಳು ಹಹರಹಡುತಿುದದ಴ು. ಬಿಸಿಲ್ಲನ ತಹ಩ಕೆೆ ಮೀಲ್ೆೀಳು಴ ಮಡತೆ, ಜೆೀಡ, ಜೆೀನು ಇಂತಸ ಸುಳ ಸು಩಩ಟ್ೆಖಳನುನ ಹಡಮಲು ನೊರಹಯು ಕಹಜಹಣ ಭತುು ಸಹವಲ್ೆೊೀಖಳು ಆಖಷದಲ್ಲಾ ಹಹರಿ ಫಂದು ಬೆೀಟ್ೆಮನುನ ಖುಳುಂ ಮಹಡುತಿುದದ಴ು. ಇನೊನ ಔಳಿೆಪಿೀಯಖಳಂತು ಜೆೀನುಸುಳುಖಳನುನ ಹಹರಿ ಹಡದು ಔಡಡಖಳಿಗೆ ಫಡದು ತಿನುನತಿುದದ಴ು. ಮಲ್ಲಟ್ರಿಮ಴ಯು ಭಧ್ಹಯಸನದ ಬಿಸಿಲ್ಲಗೆ ಯಹ಴ುದೆೊೀ ಭಯದ ಕೆಳಗೆ ಔುಳಿತಿುದದರೆೊೀ


ಏನೆೊೀ. ಸುಲುಾಗಹ಴ಲ್ಲನ ಸಂಚ್ುಖಳಲ್ಲಾ ಅಔೆ಩ಔೆದ ಸಳಿೆಮ ಹೆಂಖಷಯು ಪೊಯಕೆಔಡಡಮನುನ ಔದಿದಭುಚಿಚ ಔುಮುಯತಿುದಯು, ಉರಿಮು಴ ಬಿಸಿಲ್ಲಗೆ ಜನಯ ದಟ್ೂಣಿ ತುಂಫ ಔಡಮಯಹಗಿತುು. ನಹನು ಪೆೈಭರಿ ಷೊೆಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಒದುತಿುದೆದ, ಅಂದು ಭಧ್ಹಯಸನ ನನಗೆ ಩ರಿೀಕ್ಷೆಯಿತುು, ಩ರಿೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ದಹರಿಮಲ್ಲಾ ನಡೆದು ಫಯುತಿುದೆದ. ದುಖಿನು ನನನನುನ ನೆೊೀಡ ಸುಲ್ಲಾನಲ್ಲಾ ಅವತುಕೆೊಂಡ, ಎಲ್ೆೊಾೀ ಪೊಯಕೆಔುಮಯಲೊ ಫಂದಿಯಬೆೀಔು ಎಂದು ಶ್ಹಲ್ೆಮ ಔಡೆ ಬೆೀಖ ಬೆೀಖ ಹೆೊಯಟ್ುಹೆೊೀದೆ ಷುಮಹಯು ಇನೊನಯು ಮೀಟ್ರ್ ದೊಯ ಹೆೊೀಗಿಯಬೆೀಔು! ಜೆೊರಹಗಿ ಚಿಟ್ಚಿಟ್ ಩ಟ್಩ಟ್ ಎಂಫ ವಫಧ ಹಂದಿನಿಂದ ಫಯುತಿುತುು, ಹಂದಕೆೆ ತಿಯುಗಿ ನೆೊೀಡದೆ, ಸುಲುಾಗಹ಴ಲು ಭುಗಿಲ್ೆತುಯಕೆೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಮುತಿುತುು. ಆಕಹವದಲ್ಲಾ ಮೀಡದಂತೆ ಔ಩ು಩ ಹೆೊಗೆ ಫುಖಫುಖನೆೀ ಏಳುತಿುತುು. ಎಲ್ಲಾಂದಲ್ೆೊೀ ಫಂದ ಸಹವರಹಯು ನಿೀಲಔಂಠ ಭತುು ಕಹಜಹಣಖಳು ಆಖಷದ ಬೆಂಕಿ ಹೆೊಗೆಮ ಮೀಡಖಳ ಭಧಯದಲ್ಲಾ ನುಷುಳಿ ಹಹರಹಡುತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪಿ಩ಸಿಕೆೊಂಡು ಫಯು಴ ಸುಳ ಸು಩಩ಟ್ೆಖಳನುನ ಹಡದು ತಿನುನತಿುದದ಴ು. ಮಲ್ಲಟ್ರಿ ವಹಚ್ ಮಹಯನೆಳ ಮೀಲ್ಲದದ ದೆವೀಶ಴ನುನ ದುಖಿನು ಸುಲುಾಗಹ಴ಲ್ಲನ ಮೀಲ್ೆ ತೆೊೀರಿಸಿದಹದನೆ ಎಂದು ಎಯಡು-ಭೊಯು ದಿನಖಳ ನಂತಯವೆೀ ತಿಳಿದಿದುದ ನನಗೆ. ಅದಿಯಲ್ಲ ನಹನು ಎಂದೊ ನೆೊೀಡದ ಅಶುೂ ಕಹಜಹಣಖಳು ಎಲ್ಲಾಂದ ಫಂದ಴ೂ ಎಂಫ ಆವಚಮಿ ನನಗೆ ಇಂದಿಖೊ ತಿಳಿದಿಲಾ. ಸಹವಯ. . . ಸಹವಯ. . .ಕಹಜಹಣಖಳು! ಔಣಿಣನಲ್ಲಾ ಅಚ್ಚಳಿಮದೆ ಇಂದಿಖೊ ಹಹಗೆಯೆೀ ನಿಂತಿದೆ. ಕಹಜಹಣಖಳಿಗೆೀನೆೊೀ ಕಹಳಿೆಚ್ುಚ ಸಫಿವದಂತೆಯೆೀ. ಚಿೀ. . .ಚಿರ್. . . ಚಿೀ. . .ಚಿರ್. . . ಚಿೀ. . . ಚಿೀ. . . ಚಿೀ. . .ಚಿರ್ರ. . . ಚಿರ್ರ. . . ಚಿರ್ರ. . .ಎಂದು ಔೊಖುತಹು ಆಕಹವದಲ್ಲಾ ಹಹರಹಡುತಹು ಮೀಲ್ೆಳು಴ ಸುಳುಖಳನುನ ಮೀಲ್ೆಯೆೀ ಕಹಯಚ್ ಹಡದು ಬಕ್ಷಿಷುತುವೆ. ಸಹಮಹನಯವಹಗಿ ಕಹಜಹಣಖಳು ಪಿಔಳಹಯ ಗಹತರಕಿೆಂತ ಷವಲ಩ ದೆೊಡಡದು, ನಿೀಲ್ಲ ಹೆೊಳ಩ುಳೆ ಔ಩ು಩ ಸಕಿೆ. ಬಹಲ ಔ಴ಲ್ಹಗಿಯುತುದೆ. ಚಿಔೆ ಕೆೊಔುೆ ಸುಳುಖಳನುನ ಹಡಮಲು ಹೆೀಳಿಮಹಡಸಿದ ಅಂಖ. ಕಹಜಹಣಖಳು ಔಡಡ ಭತುು ಜೆೀಡಯ ಫಲ್ೆಮನುನ ಫಳಸಿ ಫಟ್ೂಲ್ಲನಹಕಹಯದ ಖೊಡನುನ ಔಟ್ಟೂ, ಔಂದು ಚ್ುಕೆೆಖಳಿಯು಴ ಭೊಯು ಅಥವಹ ಐದು ಬಿಳಿಮ ಮಟ್ೊಖಳನುನ ಇಟ್ುೂ ಭರಿಮಹಡುತುವೆ. ತುಂಫ ಧ್ೆೈಮಿಶ್ಹಲ್ಲಮದ ಕಹಜಹಣಖಳು ತನನ ವೆೈರಿ ಎಷೊೀ ಫಲಶ್ಹಲ್ಲಯಹಗಿದದಯೊ ಷರಿಯೆೀ ಬೆನನಟ್ಟೂ ಒಡಸಿ ತನನ ಖೊಡು, ಭರಿಖಳನುನ ಯಕ್ಷಿಸಿಕೆೊಳುೆತುದೆ. ದುಖಿನೆೀನೆೊೀ ದೆವೀಶ಴ನುನ ತಿರಿಸಿಕೆೊಂಡ ಕುಷಿಮಲ್ಲಾ ತೆೀಲ್ಹಡುತಿುದದ, ಆದರೆ ನಹನು ಮಹಡದುದ ತ಩ು಩. ಅಷೆೊೂಂದು ಜೀ಴ಜಂತುಖಳನುನ ಜೀ಴ಂತ ಷುಟ್ುೂ ಹಹಕಿದೆದನೆ ಎಂಫ ಭನ಴ರಿಕೆ ಅ಴ನಿಗೆ ಫಯಲ್ೆೀ ಇಲಾ!.


ಸಹಮಹನಯ ಹೆಷರನ : Flame of the forest

ವೆೈಜ್ಞಹನಿಕ ಹೆಷರನ : Butea mososperma ಕನಟ್ನಂಬ್

: Fabaceae

ಭುತುುಖ ಭಯ ಸೊಬಿಟ್ಟೂತೆಂದರೆ, ಭಔಯಂದ ಔುಡಮಲು ಩ಕ್ಷಿಖಳು ಹೆಂಡದಂಖಡಗೆ ಗಿರಹಕಿಖಳು ನುಖುೆ಴ಂತೆ ಷಂತೆ ಸೆೀಯುತುವೆಫುಲ್ ಫುಲ್ ಖಳಿಂದ ಹಡದು ತ .ರಹ಴ರಿ ಗಿಳಿಖಳು, ಮೈನಖಳು ಸೆೀರಿ ಸಫಿದ ಷಮಹರಹಧಯೆೀ ಮಹಡುತುವೆಫೆಫರ಴ರಿ . ತಿಂಖಳಲ್ಲಾ಑ಣಗಿದ ಕಹಡಗೆ ಯಹರೆೊೀ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ೂಂತೆ ಕಹಣು಴ ಈ ಭಯದ ಸೊರಹಶಿ ಩ಕ್ಷಿಖಳನುನ ಫಸಳ ದೊಯದಿಂದಲ್ೆೀ ಆಔಷಿಿಷುತುವೆ. ಈ ಭಯದ ತೆೊಖಟ್ೆ ದ಩಩ಗಿದೊದ ಸೊಬಿಡುವಹಖ ತನನ ಎಲ್ಹಾ ಎಲ್ೆಖಳನುನ ಉದುರಿಸಿಟ್ಟೂಯುತುದೆ ಸೊವನ ಮಗಿೆಗೆ ಔ಩಩ .ನೆಮ ರೆೊೀಭಖಳಿಯುತುವೆ.ಸೊ ಕಿತುಳ ೆ ಕೆಂ಩ು ಫಣಣಕಿೆದೆ . ನಿೀಯು ಔಡಮಯಿದದಯೊ ಬೆಳೆಮು಴ ಈ ಭಯ ಷುಮಹಯು ಑ಂಫತುು ಮೀಟ್ರ್ ಎತುಯ ಬೆಳೆಮುತುದೆ. ಹೆೊಲದ ಫದುಖಳ ಮೀಲ್ೆ, ಯಸೆುಮ ಇಕೆೆಲಖಳಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಷಲು ಹೆೀಳಿ ಮಹಡಸಿದ ಭಯಭುತುುಖದ ಎಲ್ೆಖಳನುನ ಊಟ್ದ ತಟ್ೊ ಭತುು ದೆೊ .ನೆನಖಳನುನ ಮಹಡಲು ಹಂದೆಲಾ ಫಳಷುತಿುದುದದರಿಂದ ಜನ ಇದಯ ಎಲ್ೆಖಳನುನ ಕಿತುು ಷಂಖರಹಷುತಿುದಯ ದ ು, ಈಖ ಎಲಾ಴ೂ ಪಹಾಸಿೂರ್ಕ ಭಮವಹಗಿಯು಴ುದರಿಂದ ಭುತುುಖದ ಎಲ್ೆಖಳಿಗೆ ಬೆೀಡಕೆ ಔಡಮಯಹಗಿಯು಴ುದು ಷಂತಷದ ಷಮಹಚಹಯ.


ವಿದಹಯಥ್ವಷಗಹಗಿ ವಿಜ್ಞಹನ ದಹರಿಮಲ್ಲಾ ಭುತಿುದ

ಬಿದಿದಯು಴ ಷಖಣಿ ತಪೆ಩. ಅದಕೆೆ

ಷಖಣಿಮನುನ

ತಿಂದು

ಫದುಔು಴

ಷಖಣಿ

ಸುಳುಖಳು. ಆ ದೆೊಡಡ ತಪೆ಩ಮನುನ ಷಣಣ ಷಣಣ ಗೆೊೀಲ್ಲಯಹ ಕಹಯದ

ಉಂಡೆಖಳನುನ

ಮಹಡ

ಉಯುಳಿಸಿ

ಕೆೊಂಡು

ಎಲ್ಲಾಗೆೊೀ ಕೆೊಂಡೆೊಮುಯತಿುಯು಴ುದನುನ ನಿೀ಴ು ಔಂಡಯುತಿುೀರಿ .

ತಭಮ

ಕಹಲುಖಳನೆನೀ

ಫಳಸಿ

ಅ಴ು

ಷಖಣಿಮನುನ

ಉಂಡೆಔಟ್ುೂ಴ ಔಲ್ೆಮಂತೊ ಅದುುತ. ಈ ಷಖಣಿ ಸುಳುಖಳು ಡೆೈನೆೊೀಸಹರ್ ಕಹಲದಿಂದಲೊ ಡೆೈನೆೊೀಸಹರ್ ಖಳು ಹಹಔುತಿುದದ ಟ್ನ್ ಖಟ್ೂಲ್ೆ ತಪೆ಩ಖಳನೊನ ಉಂಡೆ ಔಟ್ುೂತಹು ಅ಴ನತಿ ಹೆೊಂದದೆ ಫದುಕಿ ಫಂದಿವೆ. ಆಖಷದಲ್ಲಾ ಕಹಣು಴ ನಕ್ಷತರಖಳನುನ ನೆೊೀಡಕೆೊ೦ಡು ಭನುಶಯರಹದ ನಹ಴ು ಷಭುದರ಴ನುನ , ಭಯುಬೊಮಖಳನುನ ದಹಟ್ು಴ುದನುನ ಔಲ್ಲತಿದೆದೀವೆ. ಹಹಗೆಯೆೀ

ಸಕಿೆಖಳು ಕ೦ಡಖಳಿ೦ದ ಕ೦ಡಖಳಿಗೆ ಸಹವರಹಯು ಕಿಲ್ೆೊೀಮೀಟ್ರ್

಴ಲಸೆ

ಹೆೊೀಖುತುವೆ ಎ೦ದು ನಭಗೆ ಗೆೊತುು.

ಈ ರಿೀತಿ ನಕ್ಷತರಖಳನುನ ದಹರಿದಿೀ಩ಖಳ೦ತೆ ಫಳಷು಴ ಕಿೀಟ್ಖಳಲ್ಲಾ ನಭಗೆ

ತಿಳಿದ೦ತೆ ಈ ಷಖಣಿ ಸುಳುಖಳೆೀ ಮದಲನೆಮ಴ು. ಷಖಣಿಮಲ್ಲಾಯು಴ ಇಂತಸ

ಕ್ಷುದರ ಜೀವಖಳು, ಗೆೊಫಿಯದ ಉಂಡೆಖಳನುನ ತಭಮ ಖೊಡುಖಳತು

ಸಹಗಿಷಲು,

ಆಖಷದಲ್ಲಾ ಕಹಣು಴ ಹಹಲುಹಹದಿಮನುನ ದಿಔೊಿಚಿಮಂತೆ ಫಳಷುತುವೆ ಎ೦ದು ವಜ್ಞಹನಿಖಳು ಈಖ ಔ೦ಡು ಹಡದಿದಹದರೆ. ವಜ್ಞಹನಿಖಳು ಔೊಡ ಈ ಷಖಣಿ ಸುಳುಖಳು ರಹತಿರವೆೀಳೆ ಚ್೦ದರನನುನ, ಸಖಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಷೊಮಿನನುನ ನೆೊೀಡಕೆೊ೦ಡು ತಭಮ ಖೊಡಯು಴ ದಿಔೆನುನ ಔ೦ಡುಕೆೊಳುೆತುವೆ ಎ೦ದುಕೆೊ೦ಡದದಯು.

ಆದರೆ ಅ಴ು ಚ್೦ದರನಿಲಾದ ಅಮಹವಹಸೆಯ

ರಹತಿರಮಲ್ಲಾಮೊ ತಭಮ ಖೊಡನ ದಹರಿಮನುನ ನಿಔಯವಹಗಿ ತಲುಪಿದದನುನ ಔ೦ಡು ದ೦ಖುಫಡದು ಹೆೊೀದಯು. ಅ಴ುಖಳನುನ

ತಹರಹಲಮದ ಔೃತಔ ಆಕಹವದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ುೂ ಩ರಿೀಕ್ಷಿಸಿದಯು. ವಜ್ಞಹನಿಖಳು

ಹಹಲುಹಹದಿಮ

ದಿಔೆನುನ ಫದಲ್ಲಸಿದ೦ತೆ ಷಖಣಿ ಸುಳುಖಳು ಔೊಡ ದಿಔುೆ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ ಹಹಲುಹಹದಿಮ ನೆೀಯಕೆೆ ನಡೆಮಲ್ಹಯಂಬಿಸಿದ಴ು. ಇದರಿ೦ದ ವಜ್ಞಹನಿಖಳು ಈ ಷಖಣಿ ಸುಳುಖಳು ಔೊಡ ಩ಕ್ಷಿಖಳಂತೆ ಆಖಷದಲ್ಲಾನ ಹಹಲುಹಹದಿಮನುನ ದಿಔೊಿಚಿಮಂತೆ ಫಳಷುತುವೆ ಎ೦ದು ಔ೦ಡು ಹಡದಿದಹದರೆ.


ಎನೀ ಹೊನೆೀನನೀ಴ರನ ಸಲ಴ರನ ನಹ ಹಹಳಹದೆ ಎನನೀ಴ರನ ಕೆಲ಴ರನ ನಹನೆೇನಹದರೆೇನನ? ಬಹಯಹರಿದೆ ಬಸಿಲಲ್ಲ ಒಂದನಿ ನಿೇರಿಲೆ. ತಂಪಹಗನವೆ ಎನನೀವಹಗ ಏನಹಗನ಴ುದೊೇ ತಿಳಿದಿಲೆ.

ತಂಪಹದರೂ ಜಹಸಿತಯಿಲೆ ಮರನಗಳಿಗೆಗೆ ಸಸಿವಿದೆ ಒಡಲ್ಹಗಿೀಯ ನಿೇಗಿಷನ಴ ಸಸಿರನ ಉಳಿದಿಲೆ ನನೀಲ್ಲ

ಬ್ರಡಹಗನತಿದೆ ಕಣ ಕಣ ಬಸಿಯೇರನತಿತದೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಅಭಿ಴ೃದಿಿಯ ಮಹಿಮಯೇ ವಿನಹವದೆಡೆಗೆ ಪಯಣವೇ?

ಗೊತಿತಲವ ೆ ೆೇ ನಹನನ ಮರೆತ್ೊೇದೆೇಯ ನಿೇನನ ನಿನನೀಸಿರಿನ ಉಸಿರನ ಇಳೆ ನನೀಯ ಹೆಷರನ .

- ವೃತಿ. ಎಂ

ಕಾನನ Feb 2013  

Butea mososperma, Drongo, Muttuga, Bangalore,

ಕಾನನ Feb 2013  

Butea mososperma, Drongo, Muttuga, Bangalore,