Page 1


ಸಂಪ಺ದಕೀಯ ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದಿತಂದರೆ ಕ಺ಡೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಬ ೇಳಗುತ್ತದೆ. ಕ಺ಡಿನಲ್ಲಲ ಒಣ ಹುಲ್ುಲ, ತ್ರಗೆಲೆ, ಕಡಿಿಗಳು ಇರುವುದರಂದ ಬಂಕಿ ಬೇಳುವ ಸ಺ಧ್ಯತಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ುು. ಯ಺ವುದೆ ೇ ಕ಺ರಣಗಳಂದ ಅರಣಯ ಅಧಿಕ಺ರಗಳ ಮೇಲ್ಲರುವ ಕ ೇಪಕೆ ಹ಺ಗ

ಉದೆದೇಶ ಪೂರಕವ಺ಗಿ ಕ಺ಡುಗಳಗೆ ಬಂಕಿ ಇಡುವುದು, ಕ಺ಡಿನ ಮಧ್ಯಯ

ರಸ್ತತಗಳಲ್ಲಲ ಹ಺ದು ಹೆ ೇಗುವ಺ಗ ಬೇಡಿ, ಸಿಗರೆೇಟು ಹಚ್ುುವುದು, ಕಟ್ಟಿಗೆಗ಺ಗಿ ಹ಺ಗ

ದನಗಳ ಮೇವಿಗ಺ಗಿ ಕ಺ಡಿಗೆ

ಬಂಕಿಹ಺ಕುವುದರಂದ ಮನುಷಯನ ಉಳವಿಗೆ ಬೇಕ಺ಗುವ ಅಮ ಲ್ಯವ಺ದ ಕ಺ಡುಗಳು ನ಺ಶವ಺ಗಿ, ವನಯ ಪ್಺ಾಣಿಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ುತ ಕಿೇಟ-ಸರಸೃಪಗಳು ಉಳವಿಗೆ ಸಂಚ್ಕ಺ರವ಺ಗುತ್ತದೆ. ಅರಣಯಗಳು ನಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕ಺ದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಸಿತ ಅದನುು ಉಳಸುವುದು ಬಳೆಸುವುದು ನಮೆಲ್ಲರ ಕತ್ತವಯ. ಅರಣಯಗಳಲ್ಲಲ ಬಂಕಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಲ ಹತ್ತತರದ ಅರಣಯ ಇಱ಺ಖೆಗೆ ತ್ತಳಸಿ. ಇದು ಕ಺ಡಿಗೆ ಬಂಕಿ ಬೇಳುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯ....! ‘ಕಪ್ಪೆಯ ಮ಺ಯಲೆ ೇಕ’ ದಲ್ಲಲ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಜೇವನ ಶೈಲ್ಲಯನುು ಹ಺ಗ ಅವು ವಿಕ಺ಸವ಺ದ ರೇತ್ತಯನುು ಕುರತ್ು ಕ.ಪಿ.ಶಂಕರಪೆ ಸುಂದರವ಺ಗಿ ಬರೆದಿದದರೆ. ಯ಺ವೂದೆ ೇ ಗಿಡವೂಂದು ಬ್ಲ಺ಲಯ಺ ಹೆಡೆಡ್ ಕುಕ ೆ ಶಾೈ಺ (ಕರತ್ಲೆ ಹಕಿೆ) ಯಂತ್ಹ ದೆ ಡಿ ಹಕಿೆಯನುು ಹಿಡಿದುಕ ಂಡು ಆಶುಯತ ಮ ಡಿಸಿ, ಕಿೇಟಹ಺ರ ಸಸಯದ ಹಕಿೆಲೆ ೇಕದಲ್ಲಲ ನೆಡೆದಿದೆ.

ಹುಡುಕ಺ಟ

ವಿ.ವಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಲ ಮುರಳಯವರು ಭ ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೇವಿಗಳ ಉಗಮದ ಬಗೆೆ ವಿಜ್ಞ಺ನಿಗಳಗಳ ಸಂಶ ೇದನೆಗಳ ಕುರತ್ು ಬರೆದ “ಜೇವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬುಗೆೆ” ಮತ್ುತ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಕದ ಅಮೇಜ಺ನ್ ಕ಺ಡಿನ ನದಿಗಳಲ್ಲಲ ಕಂಡು ಬರುವ “ಅರಪ್ಪೈಮ಺” ಎಂಬ ಮಿೇನಿಗಳನ ಬಗೆೆ ಚಿತ್ತಾಸಿದರೆ. ಫೆಬಾವರ,

ಶಿವರ಺ತ್ತಾಯ

ಸಮಯಕೆ

ಕ಺ಡೆಲ್ಲ

ಗಮೆನುವಂತ

ಸುವ಺ಸನೆಯನುು ಚೆಲ್ುಲವ “ಜ಺ಱ಺ರಯ ಹ ” ನುು ಕುರತ್ು ಮಮತ್ರವರು ಚಿತ್ತಾಸಿದರೆ. ಕ಺ಡು ಸುತ್ುತವ ಯುವ ಪಿೇಳಗೆಯನುು ಕುರತ್ು, ಕ಺ಡನುು ಕುರತ್ು “ ಕ಺ಡಿನ ಕುವರರು” ಎಂಬ ಕವನದಲ್ಲಲ ನ಺ಗರ಺ಜ್ ಆರ್ ಅಂಬಗರವರು ‘ಕ಺ಡಿಗೆ

ಕ಺ವಲ್ು ನ಺ವಱ಺ಲ’ ಎಂದು ಹೆೇಳಕ ಂಡಿದ್಺ದರೆ. ಅರಣಯ, ವನಯಜೇವಿ, ಪರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ವಿಜ್ಞ಺ನ, ವನಯಜೇವಿ ಛ಺ಯ಺ಚಿತ್ಾ, ಕವನ, ಕಥೆಗಳು ಹ಺ಗ ಲೆೇಖ್ನಗಳನುು ತ಺ವೂ ಕ಺ನನಕೆ ಬರೆಯಬಹುದು.

E-ªÉÄÃ¯ï «¼Á¸À: kaanana.mag@gmail.com Wildlife Conservation Group


ಕಪಪೆಯ ಮ಺ಯ಺ಲಪ ೀಕ ಕಲ್ಲು

ಗಲಡ್ಡದ

ಮೀಲಪ ಂದಲ

ನೀರಿನ

ಸಪ ಂಡ್ವಿದಪ.

ಸಪ ಂಡ್಴ಪಂದರಪ ಅಶಪಟೀನ ದಪ ಡ್ದದಲ಺ು ಬಹಳ ಚಿಕಕದಲ. ಆ ಸಪ ಂಡ್ದ ೃಣಕ಺ಲ್ಲದದದ ನೀರಲ್ಲು ಆಟ಴಺ಡ್ಲತ್ತಿದದ

ನೀಲ್ಲ ಚಡ್ಡಡದ಺ರಿಗಳ಺ದ

ಮ ರ್಺ಾಲ್ಲಕ ಇಸ ಕಲ್ಲ ಹಲಡ್ಲಗರಲ ಮೀನಲ ಹಿಡ್ಡಯಲತ್ತಿದದರಲ. ಹಿಡ್ಡದ ಮೀನನಲು ಮರ್ಪಗಪ ಒಯಲದ ಅಮಮನಗಪ ತಪ ೀರಿಸಿದ಺ಗಲಪೀ ಅವರಿಗಪ ತ್ತಳಿದಿದಲದ ಅವು ಮೀನಲ಺ು ಗಪ ದಮಟ್ಪಟ ಕಪಪೆಮರಿಗಳಪಂದಲ. ಮಲನ ುರಲ ಮಲ್ಲಯನ್ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದಪ ಸಮಲದರವನಲು ಬಿಟಲಟ ಆಸ಺ರವನಲು ಹಲಡ್ಲಕಕಪ ಂಡ್ಲ ಭ ಮಯ ಮೀಲಪ ಬಂದ ಮಡ್ ಸಿಕಪ್ೆರ್ ನಂತಹ ಜೀವಿೀಯೀ ಸಕಲ್ ಸಿನ, ಪ್ಕ್ಷಿ, ಉರಲಗ ಴಺ನರ, ಕಪಪೆಗಳ ಪ್ೂವಾಜ ಎಂದಲ ಈ ಮಕಕಳಿಗಪ ಗಪ ತ಺ಿಗಿದದರಪ ಚರ್಺ುಗಿರಲತ್ತಿತಲಿ! ಮಲನ ುರಲ ಮಲ್ಲಯನ್ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದಪ ನೀರನಲು ತಯಜಸಿ ಭ ಴಺ಸಿಯ಺ಗಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ತುಸಿದ ೃದಲ್ಲ ಮೀನಗಪ ಎದಲರ಺ದ ೃದಲ್ರ್ಪೀ ಸಂಕಟ ಉಸಿರ಺ಟ ತಪ ಂದರಪ. ನೀರಿನಲ್ಲು ಕರಗಿದದ

ಆಮುಜನಕವನಲು ಸ಺ಯ಺ಗಿ ಕವಿರಲಗಳ

ಮ ಲ್ಕ ಹಿೀರಿಕಪ ಂಡ್ಲ

ಬದಲಕದದ ಮೀನನಲು ಸಪ ೀಲ್ಲವ ನಮಮಲ್ುರ ಪ್ೂವಾಜ, ಆಸ಺ರದ ಆಷಪಗಪ ಭ ಮಯ ಮೀಲಪ ಬಂದ಺ಗ ವ಺ಾಸಕಪ ೀಶವನಲು ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡ್ಡಸಿಕಪ ಂಡ್ಲ ಉಸಿರ಺ಟ ತಪ ಂದರಪಯನಲು ನ಴಺ರಿಸಿಕಪ ಂಡ್ವು. ಇದಪೀ ವಂಶದ ಒಂದಲ ಷ಺ಲ್ಲ ಮಲಂದಪ ಎದಲರ಺ದ ಹಲ್ವು ಜೀವನ ಸ಴಺ಲ್ಲಗಳನಲು ಎದಲರ಺ದ

ಯಶಸಿಾಯ಺ಗಿ

ಸಮಷಪಯಗಳಿಗಪ

ಎದಲರಿಸಿ,

ತಕಕಂತಪ

ಪ್ರಿಸರಕಪಕ

ತಮಮ

ಸ಺ಗಲ

ದಪೀಹಗಳನಲು

ಬದಲ್ಲಸಿಕಪ ಂಡ್ಲ ಕಪಪೆಗಳ಺ದವು. ಬಿಸಿಲ್ಲನ ಬಪೀಗಪಗಪ ಅವುಗಳ ಚಮಾ ಒಣಗಿ ಉಸಿರ಺ಟಕಪಕ ತಪ ಂದರಪಯ಺ದಗ ಸ಺ಗಪ

ಚಮಾವನಲು ಸದ಺

ತಪೀವಯಲಕಿ಴಺ಗಿ ಇಟಲಟಕಪ ಳಳಲ್ಲ ಚಮಾದ ಮೀಲಪ ಴಺ಯಕ್ಸ್ ಗ ಗ಺ುಂಡ್ ಗಳನಲು ಮ಺ಡ್ಡಕಪ ಂಡ್ವು.

ಅದಲ ಸರವಿಸಲವ ಜಡ್ಡನಲು. ಮೈಯಿ

ಕಪೈಯಿಗಪಲ಺ು ಮಷ಺ಜ್ ಮ಺ಡ್ಡಕಪ ಂಡ್ಲ ಬದಲಕಲವ ಕಪಪೆಯನಲು ಈಗಲ್ ಕ಺ಣಬಹಲದಲ.


ತಾಚಪ ತಪೀವವಿದದರಪ ಸ ಯಾನ ತ಺ಪ್ದಿಂದ ತಪ್ಪೆಸಿಕಪ ಳಳಲ್ಲ ಸ಺ಗಲ ಚಮಾದ ಮೂಲ್ಕ ಉಸಿರ಺ಡ್ಲ್ಲ ಸಲಲ್ಭ. ಆದರಪ ರಲಚಿಯ಺ದ ಮ಺ಂಸದ ಉಂಡಪಯಂತ್ತರಲವ ಕಪಪೆಯಲ ಸ಺ವುಗಳಂತ ಮ಺ಂಸಸ಺ರಿ ಪ಺ರಣಿಗಳಿಗಪ ಪ್ಪರಯ಴಺ದ ಆಸ಺ರ. ಅದಕಪಕ ಕಪಲ್ವು ಕಪಪೆಗಳು ಚಮಾದ ಮೀಲ್ಲರಲವ ಴಺ಕ್ಸ್ ಗ ಗ಺ುಂಡ್ುಲಪುೀ ವಿಷ ಉತ಺ೆಧಿಸಿ ತನುನಲು ತ್ತಂದ ಪ಺ರಣಿ ಷ಺ಯಲವಂತಪ ಮ಺ಡ್ಲತಿ಴ಪ. ಸಲಮಮರ್ಪ ತ಺ನ

ಸತಲಿ, ಅದನಲು ತ್ತಂದ

ಮ಺ಂಸಸ಺ರಿಯೂ ಸತಿರಪ ವಿಷವಿದಲದ ಏನಲ ಪ್ರಯ ೀಜನ ಅದಕಪಕ ಹಲ್ವು ಅತ಺ಯಕಷಾಕ ಬಣಣ ಬಣಣಗಳ ಚಮಾಗಳನಲು ಈ ವಿಷಕ಺ರಿ ಕಪಪೆಗಳು ತನು ಶತಲರಗಳಿಗಪ ಪ್ರದರ್ಶಾಸಿ “ರ್಺ನಲ ವಿಷಕಣಪ್ೆ ನನು ತಂಟ್ಪಗಪ ಬರಬಪೀಡ್ ಹಲಶ಺ರ್!” ಎಂದಲ ಎಚಚರಿಸಲತಿ಴ಪ. ಅವುಗಳ ಬಣಣ ಬಣಣದ ಚಮಾ ಶತಲರಗಳಿಗಪ ಕ಺ಣಬಪೀಕಲ್ು಴ಪ? ಆದದರಿಂದ ಈ ವಿಷಕ಺ರಿ ಕಪಪೆಗಳು ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲು ಕರಯ಺ರ್ಶೀಲ್಴಺ಗಿದಲದ, ಬಣಣವನಲು ಅಡ್ಾಟ್ಪೈಾಸ್ ಮ ಮ಺ಡ್ಡ ತಮಮನಲು ತ಺ವು ರಕ್ಷಿಸಿಕಪ ಳುಳತಿ಴ಪ. “ಮ ೀಸ ಸಪ ೀಗಲವವರಲ ಇರಲವವರಿಗ ಮ ೀಸ ಮ಺ಡ್ಲವವರಲ ಇದಪದೀ

ಇರಲತ಺ಿರಪ”. ಕಡ್ಲನೀಲ್ಲ ಸ಺ಗಲ ಕಪ್ುೆ ಬಣಣದ ಚಮಾವನಲು ಸಪ ಂದಿರಲವ ವಿಷವಿಲ್ುದಿದದರ

ಚಿತರದಲ್ಲು ಕ಺ಣಲವ

ಕಪಪೆ

ತನು ಗಿಲ್ಲೀಟಲ ಬಣಣವನಲು ಪ್ರದರ್ಶಾಸಿ ರ್಺ನಲ ವಿಷಕ಺ರಿ ಕಪಪೆ ಎಂದಲ ತನು ಶತಲರಗಳಿಂದ ತಪ್ಪೆಸಿಕಪ ಂಡ್ಲ ರ್ಪಮಮದಿಯ ಬದಲಕಲ ಷ಺ಗಿಸಲತ್ತಿದಪ!. ಸಕಲ್ ಕಪಪೆಗಳಿಗ

ಹಲ್ಲುಲ್ದ ು ದದರ

ಬಹಲ ಉಪ್ಯ ೀಗಿ ಅಂಟಲ ಅಂಟ್಺ಗಿರಲವ ರ್಺ಲ್ಲಗಪ ಇದಪ.

“ಚಲ್ಲಸಲವ,

ಅಲ್ಲಗ಺ಡ್ಲವ

ಸಕಲ್

ಜೀವಸಂಕಲಲ್ವನಲು ಜ಺ತ್ತ ಬಪೀದ ಮ಺ಡ್ದಪ ಕಪಪೆಗಳು ಭಕ್ಷಿಸಲತಿ಴ಪ ”

ಕಪಲ್ವೊಮಮ ಸಣಣ ಸ಺ವುಗಳನ ು ಸಹ

ಒಮಮಯೀ ನಲಂಗಿ ನೀರಲ ಕಲಡ್ಡದಿರಲವುದನಲು ಕಪಲ್ವರಲ ಪ್ರತಯಕ್ಷ ಕಂಡ್ಡದ಺ದರಪ. ಪ್ರತ್ತಬ಺ರಿ ನಲಂಗಲ಴಺ಗಲ್ಲ ಸಹ ಕಪಪೆ ತನು ಕಣಲಣಗಳನಲು ಮಲಚಲಚವುದಲ ವಿವಪೀಷ. ಕಪಪೆಯ ಎರಡ್ಲ ಅತ಺ಯಕಷಾಕ ಕಣಲಣಗಳು ನೀರಿನ ಒಳಗ ಸ಺ಗಲ ಭ ಮಯ ಮೀಲ್ ಬಹಳ ಚಪರ್಺ುಗಿ ಕ಺ಯಾನವಾಹಿಸಬಲ್ುವು!. ರ್಺ವು ನೀರಿಗಪ ಡಪೈವ್ ಸಪ ಡಪದಷಲಟ ಸಲಲ್ಭ಴಺ಗಿ ಕಪಪೆಗಳು ಮಣಿಣಗಪ ಡಪೈವ್ ಸಪ ಡಪಯ ಬಲ್ುವು. ಶತಲರಗಳಿಂದ ಮತಲಿ ಬಿಸಿಲ್ಲನಂದ ತಪ್ಪೆಸಿಕಪ ಳಳಲ್ಲ ಒಂದಲ ಅಡ್ಡ ಆಳದವರಪಗ ಮಣಣನಲು ಸರಿಸಿ ಒಂದಲ ಅಡ್ಡ ಆಳದ ವರಿಗ

ಮಣಿಣನಲ್ಲು ಕ಺ಲ್ಲ ಕಪೈ ಆಡ್ಡಸಿ

ಮಣಿಣನ ಒಳಕಪಕ ಡಪೈವ್ ಸಪ ಡಪದಲ ಬಚಿಚಟಲಟಕಪ ಳುಳತಿ಴ಪ. ಹಿೀಗಪ

ಮಣಿಣನಲ್ಲು, ಕಲ್ಲುನ ಕಪಳಗಪ ಹಲದಲಗಿಕಪ ಂಡ್ಲ ಮಲಂದಿನ ಮಳಪಗ಺ಗಿ ಹತ಺ಿರಲ ತ್ತಂಗಳುಗಳ ಕ಺ಲ್ ಅರಪ ನದಪರಯಲ್ಲು ಕ಺ಯಲವ ತ಺ಕತಿನಲು ಕಪಲ್ವು ರ್ಪಲ್ಕಪಪೆಗಳು ಸಪ ಂದಿ಴ಪ. ಜೀವ ವಿಕ಺ಸದಲ್ಲು ಸ಺ವುಗಳು ಕ಺ಲ್ಲ ಕಳಪದಲ ಕಪ ಂಡ್ಲ ಒಂದಲ ಅಡ಺ಾಂಟ್ಪೀಜ್ ಪ್ಡಪದರಪ ಈ ಕಪಪೆಗಳು ಕ಺ಲ್ಲಗಳರ್ಪುೀ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡ್ಡಸಿಕಪ ಂಡ್ಲ ಜಗಿಯಲ್ಲ, ನೀರಿನಲ್ಲು ಈಜಲ್ಲ, ಕಪಲ್ವೊಮಮ ಹತ಺ಿರಲ ಅಡ್ಡ ಗಪುೈಡ್ ಮ಺ಡ್ಲವ ಷ಺ಮತಯಾವನಲು ಪ್ಡಪದಲಕಪ ಂಡ್ಡ಴ಪ.


ಗಪುೈಡ್ಡಂಗ್

ಕಪಪೆಯಂತಲ

ತನು

ರ್಺ಲ್ಲಕ

ಅತ಺ಯಕಷಾಕ

ಕ಺ಲ್ಲಗಳ ಜ಺ಲ್ಪ಺ದಗಳರ್ಪುೀ ಪ಺ಯರ಺ಚ ಟಲಗಳಂತಪ ಬಳಸಿ ಇಪ್ೆತಲಿ ಅಡ್ಡಗಳಷಲಟ ದ ರ ಗಪುೈಡ್ ಮ಺ಡ್ಬಲ್ುದಲ, ಬಪರಳ ತಲದಿಯಲ್ಲು ಇರಲವ ಸ ಕ್ಷಮ ಹಿೀರಲಕಪ ಳ಴ಪಗಳನಲು ಬಳಸಿ ರ್ಪೈನಟ ಡ್ಡಗಿರ ಇರಲವ ರ್ಪೈಷ಺ದ ಎಲಪಯ ಮೀಲ್ ಆರ಺ಮ಺಴಺ಗಿ ನಡಪಯಬಲ್ುದಲ. ಎಂದ಺ದರ

ನಮಗಪ ಕಪಪೆ ಸಿಕಕರಪ ಅದಲ ವಿಷಕ಺ರಿ ಕಪಪೆ ಅಲ್ುದಿದದರಪ

ಅದನಲು ಒಂದಲ ಬ಺ರಿ ಕಪೈಯಿಂದ ಹಿಡ್ಡಯಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ತುಸಬಹಲದಲ. ಒಮಮ ರ್಺ನಲ ಪ್ರಯತ್ತುಸಿ ಸಲಷ಺ಿಗಿದಪದೀರ್ಪ. ಅವುಗಳ ರ್ಪಗಪಯಲವ ಴ಪೈಕರಿಯನಲು ಕಂಡ್ಲ ಬಪರಗ಺ಗಿದಪದೀರ್ಪ. ತಪೀವವಿರಲವ ಜ಺ಗದಲ್ಲು ಴಺ಸಿಸಲ್ಲ ಇಷಟ ಪ್ಡ್ಲವ ಕಪಪೆಗಳಿಗಪ ನಮಮ ಬ಺ತ್ ರ ಮನಲು ಕಂಡ್ರಪ ಪ್ಂಚಪ಺ರಣ. ಸಲಮ಺ರಲ ಆರಪೀಳು ಜ಺ತ್ತಯ ಕಪಪೆಗಳನು ನಮಮ ಬ಺ತ್ ರ ಮನಲಪುೀ ಪೀಟ್ಪ ತಪಗಪದಿದಪದೀರ್ಪ! ವಿೀಕಪಂಡ್ಡನ ಸಲಖನದಪರ ಮ಺ಡ್ಲಪಂದಪೀ ನಗರದಿಂದ ನಮಮ ರ ಮಗಪ ಬರಲವ ಷ಺ಫ್ಟಟ ಴ಪೀರ್ ಗಪಳಪಯ ಒಮಮ ಮಧ್಺ಯಹುದವರಪಗ

ಸಲಖನದಪದ ಗಪೈದಲ ಎದಲದ ಬ಺ತಲರ ಮಲ ಪ್ರ಴ಪೀರ್ಶಸಿ ಬಪ ೀಲ್ಟಟ ಸ಺ಕಕಪ ಂಡ್.

ಇದದಕಕದದಂತಪ ಬ಺ತ್ ರ ಮನಂದಲಪೀ ಕಟ್಺ರರ್ಪ ಚಿೀರಿ “ಅಯಯಯ ಯೀ ಸ಺ವು!” ಎಂದಲ ಜಪ ೀರ಺ಗಿ ಕರಲಚಲ಺ರಂಬಿಸಿದ!. ನದಪದಯ ಮಂಪ್ರಿನಲಪುೀ ಬ಺ತ್ ರ ಮಲ ಪ್ರ಴ಪೀರ್ಶಸಿದದ ಗಪಳಪಯ ಸಪೀಗಪ ೀ ಬಪ ಲ್ಟಟ ಸ಺ಕಕಪ ಂಡ಺ದಮೀಲಪ, ಕಪಪೆ ಹಿಡ್ಡಯಲಪಂದಲ ಬಂದಿದದ ೃಳ ಉದದದ

ಗಿರೀನ್ ಕೀಲ್ಟ ಬ಺ಯಕ್ಸ್ ಸ಺ವು ಬ಺ಗಿಲ್ ಚಿಲ್ಕದಲಪುೀ

ಸ ತ್ತಿಕಪ ಂಡ್ಡದದನಲು ಕಂಡ್ಲ ಕರಲಚಲತ್ತಿದ಺ದರ್ಪ!!. ಈಗ ಬ಺ಗಿಲ್ಲನ ಚಿಲ್ಕವನಲು ತಗಪಯಲ್ಲ ಅವನಗಪ ಭಯ, ರ್಺ನಲ ಸಪ ರಗಿಂದ ತಪಗಪಯಲವ ಸ಺ಗಪೀ ಇಲ್ು! ಸಲಮಮರ್ಪ ಸಲಖ಴಺ಗಿ ಇರಲವ ಸ಺ಗ

ಇಲ್ು. ಅವರ ಕಲಟಲಂಬಕಪಕಲ಺ು

ಇವರ್ಪೀ ಏಕಮ಺ತರ ಪ್ಪರೀತ್ತಯ ಪ್ುತರ ಬಪೀರಪ!. ಗಿರೀನ್ ಕೀಲ್ಟ ಬ಺ಯಕ್ಸ್ ಸ಺ವು ವಿಷವಿಲ್ು ಎಂದಲ ನನಗಪ ಗಪ ತ್ತಿದದರ .ಅವನ ಕರಲಚ಺ಟವನಲು ಕಪೀಳಿ, ಬಪೀಡ್ ನಮಮ ಪ್ಜೀತ್ತ! ಕಪ ರ್ಪಗಪ ರ್಺ನಲ ಬ಺ತ್ ರ ಮನ ಕಟಕಗಪ ವ಺ಶಾತ಴಺ಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಗ ಆಗಿದದ ಗ಺ಜನಲು ಒಡಪದ಺ಕ, ಕಟಕಯಿಂದ ಕಪ ೀಲ಺ಕ ಸ಺ವನಲು ಚಿಲ್ಕದಿಂದ ಸರಿಸಿ ಬ಺ಗಿಲ್ಲ ತಪಗಪಯಲವ ವರಿಗ ರ ಮನಲಪುೀ ಬಪವರಿದದ!

ಬಕಪಕಟಟನಲು ದಬ಺ಾಕ ಅದರ ಮೀಲಪ ನಂತ್ತದದ ಗಪಳಪಯ, ತಣಣರ್ಪಯ ಬ಺ತ್

ಈ ಯಕರ್ಶಚತ್ ಕಪಪೆಯ ದಪಷಪಯಿಂದ ಸ಺ವು ಬಂದಲ, ನನು ಒಬಾ ಗಪಳಪಯ ಮತಪಿ

ಎಂದ ನಮಮ ರ ಮನ ಕಡಪ ಕ ಡ್ ತಲಪಸ಺ಕ ಮಲ್ಗದ ಸ಺ಗಪ ಮ಺ಡ್ಡದಪ.!


ಹಕಕ ಲಪ ೀಕ * ಉಗಲರಲ ಬ ತ಺ಳಿ ಮತಲಿ ಕರಿತಲಪ ಹಕಕ

಴ಪೈಜ್ಞ಺ನಕ ಸಪಸರಲ : Caracina melanoptrera ಇಂಗಿುೀಷ್ ಸಪಸರಲ : Black-headed Cuckoo shrike

ಮನಲಷಯರಲ

ೃಲ್, ಕ಺ಡ್ಲಕಪ ೀಳಿ, ಗೌಜಲಗ ಇ಴ಪೀ ೃದಲ಺ದ ಪ಺ರಣಿ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಿಗಪ ಬಲಪಯ ಡ್ಡಡ ಹಿಡ್ಡದಲ

ತ್ತಂದಿರಲವುದನಲು ಕಪೀಳಿದಪದೀರ್ಪ ಕಂಡ್ಡದಪದೀರ್ಪ . ಅಂದಲ ಸಸಯವ಺ಸರಜ್ಞರ್಺ದ ಗಪಳಪಯ ರ್ಶಂಡಪ ನಮೂಮರಿನ ಕ಺ಡ್ಡನಲ್ಲು ಇರಲವ ಕಪಲ್ ಸಸಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕಪಕ ಕಪಲ್ವು ಔಷಧಿೀಯ ಸಸಯಗಳ ಷ಺ಯಂಪ್ಲ್ಟ ಸಂಗರಹಿಸಲ್ಲ ಬಂದಿದದ. ಬಲಗರಿಕಲ್ಲು ಕ಺ಡ್ರ್ಪುಲ಺ು ಸಲತ್ತಿದ ಮೀಲಪ ಜೀಡ್ಡೀ ಗಲಡ್ಡದ ಮೀಲಪ ಕ಺ಣಲವ ಸ ಯ಺ಾಸಿದ ವಿಹಂಗಮ ರ್ಪ ೀಟವನಲು ಸವಿಯಲ್ಲ ಗಲಡ್ಡ಴ಪೀರಿ ಕಲಳಿತಪವು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ ಕ ಬದಲ಺ಗಲವ ಆಕ಺ಶವನಲು, ಮ ೀಡ್ದ ಹಿಂದಪ ಮರಪಯ಺ಗಲತ್ತಿದದ ಸ ಯಾನನಲು ರ್ಪ ೀಡ್ಲತ಺ಿ ಕಲಳಿತ್ತದಪದವು . ರ್ಶಂಡಪಯಲ ಅಲಪುೀ ಮ಺ರಲ ದ ರದಲ್ಲು ಬಂಡಪಯ ಮೀಲಪ ಇದದ ನೀರಿನ ಸಪ ಂಡ್ದ ಪ್ಕಕದ ಜವುಗಲ ಜವುಗ಺ಗಿರಲವ ಬಳಿ ಕಲಳಿತಲ ಏನರ್ಪ ುೀ ರ್ಪ ೀಡ್ಲತ್ತಿದದ. ಅಲ್ಲುಂದಲಪೀ ನನುನಲು ಕಪೈ ಬಿೀಸಿ ಕರಪದಲ ಎರಡ್ಲ ಅಂಗಲಲ್ದ ತ್ತಳಿರಕಿ ತಪ ೀರಿಸಿದ.

ವಣಾದ ಒಂದಲ ಗಿಡ್ವನಲು


“ರ್ಪ ೀಡ್ಲ ಎಂಬ

ಕೀಟ್಺ಸ಺ರಿ

ಅಮೀಜ಺ನ್ ಬರಲವ

ಡ಺ರಷಪರ಺

ಇದಲ

ಸಸಯ!

ಕ಺ಡ್ಡನಲ್ಲು ಕಂಡ್ಲ

ಹ ಜಗಿಡ್

ಸ಺ಗ

ವಿೀನಸ್ ಮ ಪಪುೈ ಟ್಺ರಪ್ ತರಹದ ಕೀಟ್಺ಸ಺ರಿ

ಸಸಯಗಳು

ಇ಴ಪಯಲ಺ು, ಅದಪೀ ರಿೀತ್ತ ಈ ಗಿಡ್ವೂ

ಕ ಡ್

ಸಣಣ

ಸಣಣ

ಕೀಟಗಳನಲು ಹಿಡ್ಡದಲ ತ್ತನಲುತಿದಪ” ಎಂದಲ, ಅದಲ ಹಿಡ್ಡದಲ ಕಪ ಂಡ್ಡದದ ಒಂದಲ

ಇರಲ಴ಪಯನಲು

ತಪ ೀರಿಸಿದ. ಸ ಕ್ಷಮ ಴಺ಗಿ ಗಮನಸಿದರಪ ಸ ಜಯ ೃರ್ಪಯಂತ಺ ಕಪಲ್ವು ಕಪಂಪ್ು ಕಲಡ್ಡಗಳಲ್ಲು ಅಂಟಲ ಅಂಟ್಺ಗಿದದ ಗಪ ೀಂದಿಗಪ ಕಪಲ್ವು ಸಣಣ ಸಣಣ ರ್ಪ ಣ, ಇರಲ಴ಪಗಳು ಸಿಕಕ ಸ಺ಕಕಪ ಂಡ್ಡದದವು ! ಮ಺ರರ್ಪೀ ದಿನ ಸಿಕಕ ನಮಮ ಕ಺ಡ್ಲ ಸಿದದನನಲು “ ಏರ್ಪ ೀ ಸಿದದ , ಪ಺ರಣಿಗಳನು ಹಿಡ್ಡದಲ ತ್ತರ್ಪ ುೀ ಗಿಡ್ ಈ ಕ಺ಡ಺ಗ ಯ಺ವುದ಺ನ ಇದ಺ಯ? ಎಂದಲ ವಿಚ಺ರಿಸಿದಪ. “ ನಮಮ ಕ಺ಡ಺ಗ ಅಂತದ಺ಯವುದಲ ಇಲ್ು ಷ಺ಾಮ, ಈ ಇಡ್ಡೀ ಕ಺ಡ್ಡನ ಮ ಲಪ-ಮ ಲಪೀನ

ಷಪ ೀಸಿಬಿಟ್ಟಟದಿದೀನ

ರ್಺ನಲ. ಆದರಪ ಮಲಪ- ಮ಺ದಪೀಶಾರನ್ ಬಪಟಟದ ಹತರ ಪ್ರ್಺ುಚಿ ಕ಺ಡ್ಲ ಅಂತ ಅದಪೀ. ಆ ಕ಺ಡ್ಲ್ಲು ಉಗಲರಲ ಭ ತ಺ಳಿ ಮರ ಇದಪಯಂತಪ, ಅದಕಪಕ ಸಲಮು ಉಗಲರಲ ಷಪ ೀಕಸಿ ಬಿಟಟರಪ ಷ಺ಕಂತಪ, ಅದರ ಬಪೀರಲಗಳು ಬಂದಲ ನರ ಮನಲಷಯರರ್ಪುೀ ಹಿಡ್ಕಪ ೀ ಬಲಡ್ತ಺ದಂತಪ! ಯ಺ವುದಪೀ ಪ಺ರಣಿರ್ಪೀ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಮರ ಇರಪ ೀ ಕ಺ಡ್ಡಗಪ ಸಪ ೀಗಲ಺ು ಅಂತ ನಮಮ ತ಺ತ಺


ಸಪೀಳ಺ಿ ಇದದ ಷ಺ಾಮ. ಸತಯ ಸಪೀಳಬಪೀಕಲ ಷ಺ಾಮ. ರ್಺ನಂತ

ಅದನು ರ್ಪ ೀಡ್ಡಲ಺ು . “ಆ ಏಳಮಲಪ ಎಪ್ೆತಪಿೀಳು ಮಲಪ

ಅಪ಺ೆ ಮ಺ದಪ್ೆನ ಪ಺ದಕಪಕ ಒಂದ್ ಷ಺ರಿ ಉಗಪೀ ಎನುಪೆೀ ಉಗಪೀ....!” ಎಂದಲ ಆಕ಺ಶಕಪಕ ಕಪೈ ಮಲಗಿದಲ, ಆ ಪ್ರಮ಺ತಮ ಏರ್ಪೀನಲ ಮಡ್ಗವರ್ಪ ೀ ಈ ಲಪ ೀಕದ಺ಗ ಬಲಪ ುೀರಲ ಯ಺ಯರಲ? ನೀ಴ಪೀ ಸಪೀಳಿ ಎಂದ. ಅಂದಲ ಸಂಜಪ ನಮಮ ತಪ ೀಟದ ಕಪರಪಯ ಬಳಿ ಯ಺ವುದಪ ೀ ಸಪ ಸ ಹಕಕಯ ಂದಲ ಒಂದಪೀ ಸಮರ್ಪ ಕ ಗಿಕಪ ಳುಳತ್ತಿತಲಿ. ಕ಺ಯಮರ಺ ಹಿಡ್ಡದಲ ನನು ರ ಮನಲ್ಲುರಲವ ಪ್ಪಳಪಳ ಯನಲು ಜಪ ತಪಗಪ ಕರಪದಲ ಕಪ ಂಡ್ಲ ಕಪರಪಯ ಬಳಿ ಸಪ ರಟ್ಪ. ಒಂದಪೀ ಸಮರ್ಪ ಕ ಗಲತ್ತಿದದ ಆ ಸಿಮಂಟ್ ಬಣಣದ ಕಪ್ುೆ ತಲಪಯ ಹಕಕ ದ ರದಿಂದಲಪೀ ನಮಗಪ ಕಂಡ್ಡತಲ. ನಮಮನಲು ಕಂಡ್ಡದಪದೀ ತಡ್ ಕ ಗಲವುದನಲು ನಲ್ಲುಸಿ ರಪ್ರಪ್ ರಪಕಪಕ ಸಪ ಡಪದಲಕಪ ಂಡ್ಲ ಸ಺ರಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ತುಸಿ ವದ಺ದಡ್ಲತ್ತಿದಪ. ಆದರಪ ಸ಺ರಲ್ಲ ಆಗಲತ್ತಿಲ್ು. ಯ಺ವುದಪ ೀ ಗ಺ಳಿಪ್ಟದ ದ಺ರಕಪ ಕೀ ಏರ್ಪ ೀ ಅದರ ರಪಕಪಕ ಸಿಕಕಸ಺ಕ ಕಪ ಂಡ್ಲ ಗಿಡ್ದಿಂದ ಬಿಡ್ಡಸಿಕಪ ಳಳಲ್ಲ ಪ಺ಡ್ಲ ಪ್ಡ್ಲತ್ತಿದಪ ಪ಺ಪ್ ಈ ಹಕಕ. ನಮಗಪ ೀ ಒಂದಲ ಹಕಕಯನಲು ರಪಸ ಕೂ ಮ಺ಡ್ಲವ ಅವಕ಺ಶ ದಕಕತಲ಺ು ಎಂದಲ ಹತ್ತಿರಪಕಪಕ ಸಪ ೀಗಿ ರ್ಪ ೀಡ್ಡದ಺ಗಲಪೀ ತ್ತಳಿದಿದಲದ! ಒಂದಲ ಗಿಡ್ ಆ ಹಕಕಯನಲು ಹಿಡ್ಡದಲ ಕಪ ಂಡ್ಡದಪ ಎಂದಲ.! ಈ ಹಕಕಯೂ ನನಗಪ ಸಪ ಸದಲ. ಇದನು ಹಿಡ್ಡದಲಕಪ ಂಡ್ಡದದ ಗಿಡ್ವು ನನಗಪ ಸಪ ಸದಲ. ಒಟ್ಟಟನಲ್ಲು ಎರಡ್

ಕಲತ ಹಲ್

ಕ಺ರಿ! ಸಿದದಣಣ ಸಪೀಳಿದ ಉಗಲರಲ ಭ ತ಺ಳಿ ಗಿಡ್ ಹಿಡ್ಡದಿದಪಯೀ ಎಂದರಪ . ಅದಲ ಬಪೀರಿನಂದ ಪ್ಕ್ಷಿಯನಲು ಹಿಡ್ಡದಿರಲ್ಲಲ್ು. ಕಪ ಂಬಪ ಕಪ ಂಬಪಗ ಜಪ ೀತಲ ಬಿದಿದದದ ಸಣಣ ಸಣಣ ಕ಺ಯಿಗಳ ಗಪ ೀಂಚಲ್ಲಗಳಲ್ಲು ಇದದ ಅಂಟಲ ಅಂಟಲದ ದರವವು ಹಕಕಯ಺ ರಪಕಪಕಗಪ ಸಿಕಕಸ಺ಕಕಪ ಂಡ್ಲ ರಪಕಪಕ ಬಡ್ಡದಷ ಟ ಸಪಚಲಚ ಸಪಚಲಚ ಸಿಕಕಲ್ಲ-ಸಿಕಕಲ಺ಗಿ ಅಂಟ್ಟ ಕಪ ಂಡ್ಲ ಹಕಕಯಲ ಸ಺ರಲ್ಲ ಆಗದಪ ಬಿಡ್ಡಸಿಕಪ ಳಳಲ್ಲ ಆಗದಪ ಒದ಺ದಡ್ಲತ್ತಿದದ ಹಕಕಯನಲು ಆ ಗಿಡ್ದಿಂದ ಬಿಡ್ಡಸಿ ಪ್ಪಳಪಳ ಕಪೈಗಪ ಹಿಡಪ ಕೀಳಪ್ ಳೀ ಎಂದಲ ಕಪ ಟಲಟ ಒಂದಪರಡ್ಲ ಫೀಟ್ಪ ೀ ತಪಗಪಯಲತ್ತಿದ಺ದಗ ಅವನ ಕಪೈಯಿಂದ ತಪ್ಪೆಸಿಕಪ ಂಡ್ಲ ಸ಺ರಿ ಸಾತಂತರ಴಺ಯಿತಲ. ಪ್ಪಕಳ಺ರ ಗ಺ತರದ ಬ ದಲ ಬಣಣದ ಆ ಹಕಕಯ ತಲಪ ಮತಲಿ ಕತಲಿ ಕಪ್ೆಗಿತಲಿ, ರಪಕಪಕಯ ಮೀಲಪ ಕಪ್ುೆ ಪ್ಟ್ಟಟಗಳಿಂದದವು ಎದಪ ಬಿಳಿಬಣಣವಿತಲಿ. ಇದರ ಚ ಪ಺ದ ಕಪ ಕಲಕ ಮತಲಿ ಕ಺ಲ್ಲ ಕಪ್ೆಗಪ ಇದದವು ಎಂದಲ ಗಪಳಪಯ ಅಶಾಥ್ ಸಪೀಳಿದ಺ಗ

ಕರಿತಲಪಯ ಹಕಕಯಲ ಬ಺ುೂಕ್ಸ್ ಸಪಡಪಡ್ ಕಲಕ ಕ ವಪೈಕ್ಸ್ ಎಂದಲ, ಗಂಡ್ಲ ಹಕಕಗಪ ತಲಪಯಲ್ು ಪ್ೂತ್ತಾ ಕಪ಺ೆಗಿರಲತಿದಪ. ಸಪಣಲಣ ಹಕಕಯ ತಲಪ ಮತಲಿ ದಪೀಹ ಬ ದಲ ಬಣಣವಿದಲದ, ತಳಭ಺ಗ ಮ಺ಸಲ್ಲ ಬಿಳಿಯ಺ಗಿರಲತಿದಪ ಎಂದಲ ತ್ತಳಿಸಿಕಪ ಟಟರಲ. ಆ ಪ್ಕ್ಷಿಯನಲು ಹಿಡ್ಡದಲಕಪ ಂಡ್ಡದದ ಗಿಡ್ದ ಫೀಟ್ಪ ೀಗಳನಲು ರ್ಶಂಡಪೀರವರಿಗಪ ಕಳಿಸಿಕಪ ಟ್ಪಟ ಅವರ

ಅದಲ ಕಪ ಮಮಗಿಡ್

(Boerhaavia diffasa) ಴ಪಂದಲ , ಬಹಲಉಪ್ಯ ೀಗಿ ಔಷಧಿೀಯ ಸಸಯ಴ಪಂದಲ ಸ಺ಗ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು ಅದರ ಬಿೀಜಗಳನಲು ತ್ತನುಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷಟಪ್ಡ್ಲತಿ಴ಪ ಎಂದಲ ತ್ತಳಿಸಿದರಲ. ಕಣಣ ಮಲಂದಪಯೀ ನಡಪಯಲವ ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತ್ತಯ ವಿಚಿತರಗಳನಲು ಕಂಡ್ಲ ನನಗಪ ಷಪ ೀಜಗ಴಺ದದದಂತ ಖಂಡ್ಡತ.


«zÁåyðUÁV «eÁÕ£À ಈ ತ್ತಂಗಳು ವಿಜ್ಞ಺ನ ಪ್ರಪ್ಂಚದಲ್ಲು ಸಪ ಸತಲ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಟಯ ಬಲಗಪೆ

ನಮಗಪಲ್ು ಒಂದಲ ಬಹಳ ಸಲಲ್ಭದ ಪ್ರವಪು ? ಭ ಮಯ ಮೀಲಪ ಜೀವಿಗಳಪಲ್ು ಸಪೀಗಪ ಸೃಷ್ಟಿಯ಺ದವು? ಉತಿರ ಸಪ ಳಪಯಲ್ಲುಲ್ು಴ಪೀ ! ೄೇಚಿಸಬಪೀಡ್ಡ ಮಸ಺ನ್ ವಿಜ್ಞ಺ನಗಳಿಗ ಉತಿರ ಗಪ ತ್ತಿಲ್ು . ಜೀವವಿಕ಺ಸದ ಪ್ರಕ಺ರ ೃದಲ್ಲ ಬ಺ಯಕಟೀರಿಯ಺ದಂತಹ ಏಕ ಕಪ ೀಶ ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ಺ಗಿ ನಂತರ ಬಹಲಕಪ ೀಶ ಜೀವಿಗಳು ಉಗಮ಴಺ಗಿ ಜೀವ ವಿಕ಺ಸಗಪ ಂಡ್ಲ ಈಗ ಅಸಿಿತಾದಲ್ಲುರಲವ ಜೀವಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯ಺ಗಿ಴ಪ. ಆದರಪ ೃದಲ್ ಜೀವಕಪ ೀಶ ಸಪೀಗಪ ಸೃಷ್ಟಿಯ಺ಯಿತಲ ಎಂಬಲದಲ “ಕಪ ೀಳಿ ೃದಲಪ ೀ? ೃಟ್ಪಟ ೃದಲಪ ೀ?!” ಎಂಬ ಹಳಪೀ ತಕಾವನಲು ಸಪ ೀಲ್ಲತಿದಪ. ಇತ್ತಿೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕ಺ರ ಜೀವದ ೃದಲ್ ಉಗಮವು ಭ ಮಯ ಮೀಲ್ಲನ ನೀರಿನ ಸಪ ಂಡ್ಗಳಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಯ಺ಯಿತಲ ಎನುಲ಺ಗಿದಪ. ಸಲಮ಺ರಲ ರ್಺ಲ್ಲಕ ಷ಺ವಿರ ಮಲ್ಲಯನ್ ವಷಾಗಳ ಹಿಂದಪ ಈ ರಿೀತ್ತಯ ಸಪ ಂಡ್ಗಳಲ್ಲು ಜೀವದ ಸೃಷ್ಟಿಗಪ ಬಪೀಕ಺ದ ಎಲ಺ು ಕಚ಺ಾವಸಲಿಗಳು ಇದದ಴ಪಂದಲ ವಿಜ್ಞ಺ನಗಳು ಅಂದ಺ಜಲ ಮ಺ಡ್ಡದ಺ದರಪ. ಇರ್ಪ ುಂದಲ ವಿಜ್ಞ಺ನಗಳ ಗಲಂಪ್ಪನ ಪ್ರಕ಺ರ ಜೀವದ ಉಗಮವು ಸಮಲದರದ಺ಳದಲ್ಲುರಲವ ದಟಟ಴಺ದ ಕ಺ಬಾನಲ್ವನಲು ಉಗಲಳುವ ಹಲತಿಗಳಲ್ಲು ಆಯಿತಲ ಎನಲುತ಺ಿರಪ . ಆಗಿನ ಕ಺ಲ್ದಲ್ಲು ಭ ಮಯ ಮೀಲಪಲ಺ು ಸಪಚಲಚ ನೀರಲ ಇದದದದ ರಿಂದ ರ್ಪಲ್ದ ಮೀಲ್ಲನ ನೀರಿನ ಸಪ ಂಡ್ಗಳಲ್ಲು ಜೀವದ ಉಗಮದ ಷ಺ಧ್ಯತಪ ಕಡ್ಡಮ ಎಂದಲ ಒಬಾರಲ ಪ್ರತ್ತ಴಺ದಿಸಿದರಪ ಇರ್ಪ ುಂದಲ ಗಲಂಪ್ು ಸಮಲದರದ಺ಳದಲ್ಲು ಖನಜಗಳ ಷ಺ಂಧ್ರತಪ ಕಡ್ಡಮಯಿರಲತಿದಪ ಆದದರಿಂದ ಅವಕ಺ಶ ಕಡ್ಡಮ ಎನಲುತ಺ಿರಪ.


ಗರ್ ಗಸ ಫಿರ಺ರ್಺ಾ!! ಈ ಸಪಸರಲ ಕಪೀಳದಪೀ ಇರಲವವರಲ ಇದರ ಬಗಪೆ ತ್ತಳಿದಲಕಪ ಳಳ ಬಪೀಕ಺ದದಲದ ಏರ್ಪಂದರಪ ಅದಲ ಅಮೀಜ಺ನ್ ನದಿಯಲ್ಲು ಴಺ಸಿಸಲವ ಒಂದಲ ಮೀನಲ. ಸಂಘಜೀವಿಯ಺ದ ಈ ಮೀನಲ ಗಲಂಪ಺ಗಿ ಴಺ಸಿಸಲತಿ಴ಪ. ನದಿಯ ನೀರಿಗಪ ಬಪೀರಪ ಯ಺ವುದ಺ದರಲ ಪ಺ರಣಿ (ಚಿರತಪ, ಡ಺ಲ್ಲಿನ್,

ಮನಲಷಯ

ಇತ಺ಯದಿ)

ಏರ್಺ದರಲ

ಬಿದದರಪ

ಕ್ಷಣ಺ಧ್ಾದಲ್ಲು ಸಿಗಿದಲ ತ್ತಂದಲ ಸ಺ಕ ಬಿಡ್ಲತಿ಴ಪ. ನದಿಯ ನೀರಿಗಪ ಕಪೈ ಅದಿದ ತಪಗಪಯಲವಷಟರಲ್ಲು ಕಪೈಬಪರಳುಗಳರ್ಪುೀ ತ್ತಂದಲ ಮ಺ಯಮ಺ಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಟರಲತಿ಴ಪ!. ಇವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳಪ್ ೀ ರಪೀಜರ್ ನಷಲಟ ಚ ಪ಺ಗಿದ ದ ಯ಺ವುದಪೀ ಜೀವಿಯರ್಺ುದರ ಪ್ರಕೃತ್ತಯ ಴ಪೈರ್ಶಷಟೂ ರ್ಪ ೀಡ್ಡ, ಈ ಭಯ಺ನಕ ಮೀನ

ಜೀವಂತ ಸಿಗಿಯಬಲ್ುವು.

ಕ ಡ್ ಏನಲ ಮ಺ಡ್ಲ಺ಗದಂತಹ ಬಲ್ಲಷಿ ರಕ್ಷ಺ಕವಚವನಲು

‘ ಆರಪಪೈಮ’ ,ಎಂಬ ಮೀನಲ. ಸಪ ಂದಿದಪ!.

ಮ಺ಕ್ಸ್ ಾ ಮೀಯಸ್ ಮಾ ಎಂಬ಺ತ ಒಂದಲ ದಿನ ಮ ೀಜಗ಺ಗಿ ನದಿಯಲ್ಲು ಗ಺ಳ ಸ಺ಕ ಮೀನಲ ಹಿಡ್ಡಯಲ಴಺ಗ ಒಮಮ ಈ ಆರಪಪೈಮ ಮೀನಲ ಸಿಕಕತಂತಪ. 2.5 ಮೀಟರ್ ಉದದವಿದಲದ , 150 ಕಪೀಜ ತ ಗಲವ ಈ ಮೀನಲಗಳ ಮೈ ಮೀಲಪ ಹತಲಿ ಷಪಂಟ್ಟೀ ಮೀಟರ್ ಉದದವಿರಲವ ಅರ್ಪೀಕ ಉರಲಪಪಗಳು ಇ಴ಪಯಂತಪ!. ಈ ಆರಪಪೈಮ ಉರಲಪಪಗಳು ಹಿಡ್ಡತಕಪಕ

ಮೀನನ

ಫಿರ಺ರ್಺ಾ ಮೀನನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಕಡ್ಡತದ

ಸಿಗದಪೀ

ಇರಲ್ಲ

ಕ಺ರಣ಴಺ದರ

ಏನಲ?

ಎಂಬಲದನಲು ತ್ತಳಿಯಲ್ಲ ಅದರ ಉರಲಪಪಗಳನಲು ಎಲಪಕ಺ಾನ್ ಮೈಕಪ ರೀಷಪ ಕೀಪ್ ನಲ್ಲು ರ್ಪ ೀಡ್ಡ ಕಂಡ್ಲಹಿಡ್ಡದಿದ಺ದರ್ಪ. ಈ ಉರಲಪಪಗಳು(ಷಪಕೀಲ್ಟಗ) ಎರಡ್ಲ ಪ್ದರಗಳ಺ಗಿ ರಚರ್ಪಯ಺ಗಿದಲದ ಒಳಗಿನ ಪ್ದರ ಕಪ ೀಲ಺ಜನ್ ಎಂಬ ವಸಲಿವಿನಂದ ಮ಺ಡ್ಲ್ೆಟ್ಟಟದಲದ ಸಾಲ್ೆ ಮತಲ಴಺ಗಿದಪ,. ಉರಲಪಪಯ ಸಪ ರಪ್ದರವೂ ಸಹ ಕಪ ೀಲ಺ಜನ್ ಎಳಪಗಳಿಂದ ರಚಿತ಴಺ಗಿದಲದ, ಕ಺ಯಲ್ಲಿಯಮ್ ನಂದ

ಲಪೀಪ್ನ಴಺ಗಿರಲವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲುನಂತಪ ಗಟ್ಟಟಯ಺ಗಿದಪ. ಕಪ ೀಲ಺ಜನ್

ಎಂಬಲದಲ ಮ ಳಪಗಳ

ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲು ಕಂಡ್ಲ ಬರಲವ ವಸಲಿ. ಈ ಗಟ್ಟಟ-ಮತಲ ಪ್ದರಗಳ ರಚರ್ಪಯಿಂದ ಫಿರ಺ನಾದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮಲರಿದಲ ಬಿೀಳುತಿ಴ಪ. ಫಿರ಺ನಾದ ದಪ ಡ್ಡ ಗಲಂಪ್ಪನ ಮಧ್ಪಯ ಈ ಅರಪಪೈಮ಺ ಮೀನಲ ಸಲ್ಲೀಷ಺ಗಿ ತಪ್ಪೆಸಿಕಪ ಳುಳವದನಲು ಕಂಡ್ಲ ಕಪ ಂಡ್ಡರಲವ ಏಕಪೈಕ ಜೀವಿ. ಇದರ ಇರ್ಪ ುಂದಲ ವಿವಪೀಷ಴ಪೀರ್ಪಂದರಪ ಲ್ಂಗ್ ಫಿಶ್ ಇರಲವ ಸ಺ಗಪ ವ಺ಾಸಕಪ ೀಶವನ ು ಸಹ ಸಪ ಂದಿದಪ. ಅರಪಪೈಮ಺ ಮೀನಲ ‘ ಮಸಿಗಂಗ್ ಲ್ಲಂಕ್ಸ್ ’ .

ಜೀವವಿಕ಺ಸದಲ್ಲು ಮೀನಲಗಳಿಂದ ಉಭಯ಴಺ಸಿಗಳ ನಡ್ಲ಴ಪ ಇರಲವ


ಜ಺ಲ಺ರಿ ಹ Shorea roxburghii ಫಪಬರವರಿ

ತ್ತ೦ಗಳು

ಆರ೦ಭ಴಺ದಪ ಡ್ರ್ಪ

ಕ಺ಡ್ಡನ

ಸಕಲ್

ಸಸಯಗಳ್

ಎಲಪ

ಉದಲರಿಸಿ

ಅಸಿಿಪ್೦ಜರದ೦ತಪ ಬಪ ೀಳು ಬಪ ೀಳ಺ಗಿ ಕ಺ಣಲತಿ಴ಪ. ಅಲಪ ು ಇಲಪ ು ಉಳಿದಲಕಪ ೦ಡ್ಡರಲವ ನೀರಿನ ಹಳಳಕಪಕ ಸಕಲ್ ಜೀವಸ೦ಕಲಲ್ವು ನೀರನಲು ಅರಸಿ ಬ೦ದಲ ನೀರಲ ಕಲಡ್ಡಯಲವುದನಲು

ರ್ಪ ೀಡ್ಲವುದಕಪಕ ಕಣಿಣಗಪ

ಆನ೦ದ಴಺ದರಪ, ಮತಪ ಿ೦ದಲ ಕಡಪ ಇಡ್ಡೀ ಕ಺ಡಪ ಘಮಘಮಗಲಟಲಟವ೦ತಪ ಮ಺ಡ್ಲವ ಜ಺ಲ್ರಿ ಮರದ ಹ ರ಺ರ್ಶ. ರ್ಶವರ಺ತ್ತರ ಹಬಾಕಪಕ ಹತಲಿ

ಸರಿಯ಺ಗಿ ಕ಺ಡಪಲ್ು ಗಮಮನಲುವುದಲ ಈ ಜ಺ಲ಺ರಿ ಹ ವಿ೦ದಲಪೀ.. ಸಲಮ಺ರಲ

ಮೀಟರ್ ಉದದ ಬಪಳಪಯಲವ ಈ ಮರ ವಷಾದ ಎಲ಺ು ಕ಺ಲ್ದಲ್ ು ಎಲಪ ಉದಲರಿಸಲತ಺ಿದರಲ,

ಫಪಬರವರಿಯಲ್ಲು ಎಲ಺ು ಎಲಪಗಳು ಉದಲರಿ ಚಿಗಲರಪ ಡಪದಲ ಕಪ ೦ಬಪ ಕಪ ೦ಬಪಗ

ಬಿಟ್ಟಟತಪ೦ದರಪ ಒ೦ದಲ

಴಺ರದ ಕ಺ಲ್ ಇಡ್ಡೀ ಕ಺ಡಪೀ ಘಮ ಘಮ ಸಲ಴಺ಸರ್ಪಯಿ೦ದ ತಪೀಲ್ಲತದಪ. ಈ ಴಺ಸರ್ಪಯನುರಸಿ ಬರಲವ ಜಪೀನಲ ಹಲಳು, ಚಿಟ್ಪಟ ಗಳಿಗಪ ಮಕರ೦ದದ ರಸದೌತಣ಴಺ದರಪ ಕಪಲ್ವು ದಲ೦ಬಿಗಳಿಗಪ ಜ಺ಲ಺ರಿಯ ಕ಺ಯಿ ತನು ಮಕಕಳನಲು ಬಪಳಪಸಲ್ಲ ಆಶರಯ ತ಺ಣ. “ಷ಺ಮ಺ನಯ಴಺ಗಿ ಬಪಟಟಗಳ ತಪ್ೆಲ್ಲಗಳಲ್ಲು ಸಪಚಿಚಗಪ ಬಪಳಪಯಲವ ಈ ಮರ ದಕ್ಷಿಣ ಭ಺ರತದ ನತಯ ಹರಿದಾಣಾ ಅರಣಯ ಷ಺ಲ್ಲನ ಉದದಕ ಕ ಕ೦ಡ್ಲಬರಲತಿದಪ”. ಇದರ ಕ಺೦ಡ್ದಲ್ಲು ಸಪ ರ ಸ ಸಲವ ಜೀವರಸವು ಗಟ್ಟಟಯ಺ಗಿ ಹರಳ಺ದ಺ಗ ಇದನಲು ಕ಺ಡ್ಲಪ್ೂಜ಺ರರಲ ಧ್ ಪ್಴಺ಗಿ ಬಳಸಲತ಺ಿರಪ. ಇವರ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲು ಈ ಮರ ಬಹಲ ಪ್ೂಜನೀಯ. ಈ ಮರ ಹ

ಬಿಟ್಺ಟಗ

ದಪೀವಕರ್ಪಯಯರಲ ಬ೦ದಲ ರ಺ತ್ತರ ಸಪ ತಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಡಕಪ ೦ಡ್ಲ

ಸಪ ೀಗ಺ಿರಪ ಕಣಪ! ಎ೦ದಲ ದಪೀವಜಿ ಸಪೀಳುತ಺ಿಳ ಪ. ಬಪ೦ಗಳ್ರಿನ ಬರ್ಪುೀರಲಘಟಟ ರ಺ಷ್ಟರೀಯ ಉದ಺ಯನವನಕಪಕ

ಷಪೀರಿದ ಕಲಪಕರಪ, ರ಺ಗಿಹಳಿಳ

ಫ಺ರಪಸ್ ಮಟ ಸ಺ಗಲ ಜಪೀನಕಲ್ಲು ಗಲಡ್ಡದ ತಪ್ೆಲ್ಲ್ಲು ಈಗ ಜ಺ಲ಺ರಿ ಮರವು ಹ

ರಿಸವ್ಾ

ತಳಪದಿರಲವುದರಿ೦ದ ಕ಺ಡಪಲ್ು

ಘಮ ಘಮಸಲತ್ತಿದಪ. - ಮಮತ.ಆರ್


ಕ಺ಡ್ಡನ ಕಲವರರಲ ಕ಺ಡ್ಡನ ಕಲವರರಲ ರ್಺಴ಪಲ಺ು ಕ಺ಡ್ಲ ಅಲಪಯಲ್ಲ ಭಯವಿಲ಺ು. ಕ಺ಡ್ಡನ ಮಕಕಳು ರ್಺಴ಪಲ಺ು ಕ಺ಡ್ಡಗಪ ಕ಺ವಲ್ಲ ರ್಺಴ಪಲ಺ು

ಬಪಳಪಸದಪ ಕಡ್ಡದರಪ ಕ಺ಡಪಲ಺ು ಭ ಮಯಲ ಬರಡ಺ಗಲವುದಪಲ಺ು ಸ ಯಾನ ತ಺ಪ್ದಿ ರ್಺಴ಪಲ್ು ನೀರಿಲ್ುದಪ ಷ಺ಯಲ಴ಪವು ರ್಺಴ಪಲ಺ು

ಬನುರಿ ಸಲತ್ತಿರಿ ಕ಺ಡಪಲ಺ು ಬನುರಿ ರ್ಪ ೀಡ್ಡರಿ ನೀ಴ಪಲ಺ು ಬನುರಿ ತ್ತಳಿಯಿರಿ ಈ ವನವ ಬನುರಿ ಸವಿಯಿರಿ ಈ ಬನವ ಬನುರಿ ಉಳಿಸಲವ ನಮಮ ವನವ

- ರ್಺ಗರ಺ಜ್ ಆರ್ ಅಂಬಿಗ ಸಿದ಺ದಪ್ುರ (ಉ.ಕ)

ಕಾನನ Feb 12  

Kaanana feb 2012