Page 1

JUDO SAVEZU BEOGRADA JUDO SAVEZU CENTRALNE SRBIJE JUDO SAVEZU VOJVODINE

Broj: 3 – 310 05.09.2011. godine

POJEDINAĈNO PRVENSTVO SRBIJE ZA SENIORE – 23 GODINE (M+Ţ) Poštovani, Obaveštavamo Vas da će se Pojedinaĉno prvenstvo Srbije za seniore – 23 godine odrţati u Subotu 01. oktobra 2011. godine u NIŠU, u u Sportskoj hali OŠ “MIROSLAV ANTIĆ” naselje Durlan u tehniĉkoj organizaciji Dţudo kluba “Kinezis” iz Niša sa poĉetkom u 11,00 ĉasova. Takmiĉenje će se odrţati na 3 borilišta. Pravo uĉešća imaju takmiĉari roĊeni 1989. do 1996. godine. Kategorije: Seniori: -60, -66, -73, -81, -90, -100 +100 kg. Seniorke: -48, -52, -57, -63, -70, -78 +78 kg. Na ovom takmiĉenju pravo uĉešća ima po 4 takmiĉara-ki u svakoj teţinskoj kategoriji iz Dţudo saveza Beograda, Centralne Srbije i Vojvodine kao i onoliko takmiĉara-ki iz judo saveza koliko je osvojeno medalja-plasmana na prošlogodišnjem takmiĉenju. Satnica takmiĉenja: 08,00 – 09,00 Nezvaniĉno merenje 09,00 - 10,00 Zvaniĉno merenje 10,00 – 11,00 Ţrebanje (molimo da nam dostavite spiskove sa kvalifikacija) 11,00 Poĉetak takmiĉenja. Kotizacija za uĉešće na takmiĉenju iznosi 1.000,00 dinara po takmiĉaru i uplaćuje se na raĉun Dţudo kluba “KINEZIS” broj: 325-9500800002965-78 kod OTP BANKE ili u gotovom na licu mesta. Sportski Vas pozdravljamo.

Predsednik Takmiĉarske Komisije JSS Prof. dr Miroljub BLAGOJEVIĆ,s.r.

Pojedinacno prvenstvo Srbije za seniore do 23 godine  
Pojedinacno prvenstvo Srbije za seniore do 23 godine  

Kotizacija za uĉešće na takmiĉenju iznosi 1.000,00 dinara po takmiĉaru i uplaćuje se na raĉun Dţudo kluba “KINEZIS” broj: 325-9500800002965-...