Page 1

Kelmiküla miljööväärtuslik piirkond

Süg ise

2

50% 2+1k

Fa lgi tee

Too mpu iest ee

Ke va de

Suv e

1

50% 4+1k

Sa an i

Koi du

Eh a Tehnika

u Roh

miljööala piir

ehituspiirkond

Ao

kultuurimälestis Saue

väga väärtuslik hoone Loo hoone väärtuslik de

Paldiski m nt

miljööväärtuslik hoone

uus hoone (pärast 1960. aastat ehitatud) kinnistu piir

piiranguvöönd

Sõ me ra

25

Sõmera

0

vähemväärtuslik hoone

50

100 m

3

30% 4+1 k

võtmestruktuur

ehituspiirkonna nr maks. hoonestuse % maks. korruselisus: 2+1 - 2 täiskorrust+arh. liigendatud v. katusekorrus

kelmikyla  

Toom puies tee Sõmera Ke vad e Paldiski mnt Lood e Sügise 30% 4+1 k Falgi Saa ni Rohu Sõmera Teh nika Suve Eha Koidu tee Ao S a u e