Page 1

" Kevadpiiiisuke" Pelgulinnas P6hja-Tallinna halduskogus

i,' ,a+ tr

t F'1ff i:

,i

:'.: I

Ausaid leidjaid rKKaon...

+- \ -t_

\tai

\ â‚Ź

..il

."F - i :

= =. -:=

t

Lihnaosadel

peaksidolema

E

SUuremad 6igused

1q!' ;{i,

ry$ "Aroom" EsimenekorteriiihistuMulla 4. Keldris oarfiimeeriakauplus

qi."+

Foto A. Rlitsep

Pelgulinna esimese elamutes,millestosakuulubomanikuleja osa majaMulla 4 registreeriti korterii.ihistuna P6hja-Tallinnalinnaosasj a anti on munitsipaalomand.Seeprotsessv6ib kesta iihistuletile. Uhistu esimeesArtur Ikart iitles. vdhemaltaasta. juba aasta Korteriiihistuteloomiseksniiitavadkorterite et ijhistuloomisegahakatitegelema tagasi.Oli vajapikka kannatust. omanikud aga vdhe algatust.Sedaprotsesse Majas on 22 korterit ja see ehitati 1961. peetaksekeeruliseks.Korteriiihistuteloomisele Aastal.Kuna majaspole tehtudremonti,siis saavadedukaltkaasaaidatakinnisvarabi.irood, vastavalt seaduselemaksti iihistule tagasi kes v6tavadasjaajamiseteatudtasu eestenda r e m o n d i r a h a d8 t u h a n d e k r o o n i u l a t u s e s . peale. Korterite erastamiselnende biiroode Loodamesaadarahaveel, kuna meile arvestati teenuseidju kasutati.Need kinnisvarabiirood seerahaalatesl. Jaanuarist1995.Seadusejiirgi asuvadRistiku 37, Ristiku 34, Kangru 13 ja peab aga tagasimaksmise tiihtaegalgama 1. Kopli 114.Korteriiihistuteloomisekssaabinfot J u n i s t 1 9 9 4 . a .m e i l o n r a a m a t u p i d a j aj a k a m e i e h o o n e t e h a l d u s o s a k o n n ae r a s t e g e v d i r e k t o r .E s i m e n e a s i o n n i i i j d k t i t - tamissektoristNiine 9, telefon 666 058. Koretriiihistu algatajaileeeskujukskavatseme tesiisteemkorda teha. P a l u s i m e k o m m e n t a a r i P 6 h j a - T a l l i n n a m e i e l i n n a o s a st e g u t s e v ak u u e m u n i t s i juurde luua H o o n e t e H a l d u s o s a k o n n ai u h a t a i a l tA a v o paalettev6tte(end.majavalitsused) vzihemalti,ihekorteriiihistu. Vrizinalt. Meie linnaosason 1029 munitsipaalelamut Aavo Vririniitles,et inimesteseasliigub jutt, pole huvitatud l9 000 korteriga.Erastatudon umbes 7000 et m6nedmunitsipaalettev6tted korterit.Taotlusi on rohkem, kuid enneei saa korteriiihistuteloomisest,kuna nad ei saasiis k 6 i k i l a h e n d a d a ,k u i o n v i i d u d l 6 p u l e enamiiiiri ja v6ivadpankrottiminna.Kuid neid digusjdrgseteleomanikele tagastatudmajade munitsipaalettev6tteid,kes seni elanikkonda p r o t s e s sj a t e h t u d k i n d l a k s r e a a l o s an e i s hristiteenindasid.seeoht ilmselt ei dhvarda.

PL

Pensioni natukejuurde Tasub teada "Kajaka"turg Needlapsed pa;nevad

sudant valutama .

Dift6eria Informatsioon Edi Vilde nim. Raamatukogu kohta Teedhtu!


**_1**_1.g*_,*. j,i*riisl*\riiiiiii ri\\N\\\\N\\wfSlRN$$jiinli+s*H{\-\Hl:.\i\lN#.s$niil,ill}.\-\wJJJ.lliill\rH.L+J$iltrrlliiRtil"q$$1$.lriiliR

TASUB TEADA Meie linnaosas on cicipiiev avatudjdrgmisedpoed (toiduja esmatarbekaubad): Ristiku 54, "Troll" Paldiski mnt.50, Statoilitanklakauplus S6le tdnavalja Lukoili tankla kauplusPaldiski mnr. 48a. Pudelikonteineriudasuvad S6le 7 (kaupluse "Lahe" k6rval). Ohtlikke jiiiitmeid (vanad akud, patareid, p i i e v a v a l g u s l a m b i d v, a n a d 6 l i d , v a n a n e n u dr a v i m i d = v6tabvastuStatoilitanklaS6le ja Paldiskimnt. nurgal. *** M e i e l i n n a o s a sv O e t a k s e taaratvastu: SOle3 ("Lahe" k a u p l u s ) ,S 6 l e 4 6 , S 6 l e 8 1 , Kopli 4, Suur-Laagri4, Kopli 56, T5aikovski15,Herzeni 10, Vabriku 2 ja Ankru 7. **:)k

Muutus Eestist vdlismaale helistamiseindeks. Ni.ii.idon see8 00. Valite nii: 8 00 - riigi kood - suunanumber abonendinumber. T6usis ka kaugek6nede taiiif Eestis: 1 kroon 50 senti minuti eest.Kohalike kdnede maksumust6usisl2 sendilt18 s e n d i l e .T 6 u s i s k a t e l e f o n i kuumaks. Tallinna telefoniv6rk pikendas rikketeadete vastuv6tmist neljatunni v6rra t e l e f o n i6 l 333333. *** Tallinna tsoonis t6usis rongipiletihind neljakroonini (niiiteks Tall inn-Piiliskiila jne.) *r(* Vaegkuuljate Uhing asub Lembitu 12 teisel korrusel, tuba23, telefon661 3 12.Sealt saab ka teavet kuuldea p a r a a t i d ek o h t a j a m u u d vajaliku infot.

Pdhja-Tallinna Halduskogus Arutati kolme maatiiki erastamisetaotlusi j uriidilisteisikutepoolt.VastavaltMaareformi Seaduselesaavadostu6igusega erastadamaad isikud, kes on krundil olevatehoonete omanikud.Sellealuselsoovisidmaadosta: - AS Hotell Tallinn 6336 m'? Toompuiestee27 -AS Tarmel 9 8 9 5m ' ? T e l l i s k i v6il -AS Elkomtl 6309m2Kopli I AS Hotell Tallinn omanikukson AS Irnesse, k e l l e o m a n i k u k so n k a k s e e s t i r a h v u s e s t drimeestja kes ostis 1995.Aastal 100 % RAS Krunt paiknebkuuel Hotell Tallinnaaktsiatest. endisel krundil, millele esitati iiks taotlus k o m p e n s e e r i m i s et,e i n e t a g a s t a m i s en i n g kohta.AS Irnesseon osalisekompenseerimise tasunudRAS Hotell Tallinnap6hiv6la2,2 milj. Krooni ning on Maksuametigakoosk6lastatud m a k s e g r a a f i kv 6 l a i n t r e s s i d et a s u m i s e k s . krundi Leitakse lahenduska tagasitaotletava omanikuga hotelli alla jiiiiva maa kon-rpenseerimiseks. AS Tarmel on endisteja praegustetddtajate poolt erastatudettevoteaktsiakapitaliga10,4 milj. Krooni, kes tegeleb pehme mtiribli, mtioblidetailide ja puidust toodete v a l m i s t a m i s e g aV. 6 l g n e v u sM a k s u a m e t i i e tasutakse maksegraafikujiirgi. Tarmel planeeribesialgutootmisej:itkamist. AS Elkomt on moodustatudendiseENSV MinisElamu- ja Kommunaalmajanduse baasil,kesomandas teeriumiVarustusvalitsuse varem nendebilanssikuulunud hoonedBalti jaama taga ning haldab praegu Malti jaama turgu. Aktsiaseltsilon rohkem kui _miljoni kroonine v6lgnevus, millele on koostatud maksesraafik.Nii maale kui ka hooneteleoli

esitatudtagastamisetaotlus.AS Elkomt esitas e d a s p i d i s e k st e g e v u s e k s p l a a n i , m i l l e realiseeriminekihekstagasihoidlikuarvestuse kohaseltmaksma250-300 miljonit krooni. H a l d u s k o g u p o o l d a s i i k s m e e l s e l tm a a eraldamistAS Hotell Tallinn, ka AS Tarmel sai n6usolekumaa ostmisekseelk6igetiinu sellele,et ettev6teon erastatudoma tcicitajat poolt.Kategooriliseltoldi agavastuAS Elkomt taotluselesaadaomale iiliodavalt praktiliselt linna keskelI,63 ha maad. Pelgulinnarahvalehuvi pakkuvaksteemaks oli halduskogusarutluselS6le 27 krundi (39 274 m2) detailplaneerimise eskiis-asendiplaan Antud kinnistu6igusjdrgneomanikEerik Heine elab Kanadas.Teda esindasRiigikogu saadik J . P 6 l d . N a g u m e i l t a v a l i s e l t ,p a k u v a d omanikudkrundilekdigepealtbensiinijaama ja kaubanduskeskuse. burgerirestorani Sellele lisanduvadveelteeninduskeskus. hotell.btirooja pangahoonening kaks elamut. Parakuei tahetasportimiseksheas korras olevale maaa l a l e p l a n e e r i d at a s u l i s i t e n n i s e v i i l j a k u i d minupdrast kasv6itasulistvdlibasseini. Kuna plaan ei olnud vastavuseslinnaosa b e n s i i n i j a a m a d ep e r s p e k t i i v p l a a n i g as, i i s katkestatiarutelumuudatuste sisseviimiseni.AS InrekoCibussai halduskogultloa nende p o o l t r e n d i t a v a s k a u p l u s e sS d l e 3 i i h e kaupluseruumi rendileandmiseks AS Taifuun, kes tegelebp6hiliselt kodumasinatemiiiigiga. Munitsipaalomandisse otsustatitaotledamaaala aadressiga Paldiskimnt. 20a (2481 m2). Paikneb see kunagi M e r e l a e v a n d u s ep o o l t e h i t a t u d k a h e tiheksakorruselise elumajavahel ning maaleei ole tagastamistaotlust. Rein Leetmaa

Ausaid teidjaid ikka on M e i e l i n n a o s ap e n s i o n z i r i d iei h e n d u s e esimees Konstantin Junisov, tulles kokkusaamiseltPelgulinna Seltsi ruumidest, s6itis autoga Ristiku tdnavat mticidakodu poole. Enne autosseistumistpani ta oma koti auto katusele, et autoust lukust lahti keerata. Ja unustaskisellesinna.S6iduajal kukkuskott maha.Teiselpiievaltuli tema koju hdrrasmees ja ulatas talle leitud koti koos k6igi

dokumentidega. Meesoli s6itnudJunisoviaut< tagaja ndinudkoti kukkumist.Peatunudja sellt iiles v6tnud,aga eess6itjaoli juba kadunud. Nii et ausaidinimesi on meie seasveel ki.il ja kiill. Muide, iirge pange oma pakke autouks lahtikeeramiseajaks autokatusele.V6ite nee, sinnaunustadagija ilma jiiiida. Neid juhtumei on palju ette tulnud.

P1


'#3-*,",..,...,l'g:'f,i|n1i!iij!iii!r+:i:t1ijii:iiij}jIj$ijHs'ftxliixjiI]l#'lj1iil/1ir# tiiltffi i*ryffi+rffiryrkiii;*r.ityj:i?.Fii?rt{,f,$:

Linnaosadelpeaksidolema suuremad digused iitlesP6hja-TallinnaHalduskoguesimeesAnts Vaimel. Praeguon halduskoguiiks tegevusalasid k 6 i k v 6 i m a l i k u d k o o s k O l a s t u s e dK. u i d n e e d peaksidolemahoopishalduskoguendaotsustada. suundaesindab Otsustamisetsentraliseerimise TallinnalinnavolikoguesimeesKoit Kaaristu.See on ohtlik tendents. Halduskogu tegevust abistavadka asumite seltsid.Kopli ja Pelgulinnaselts,hinguselekiinud K a l a m a j as e l t s .K a h j u k s . S e l t s i e s i n d a j a d kuuluvad ka halduskoguja linnaosavalitsuse k o m i s j o n i d e s s eP. e l g u l i n n a so n v a a t e t k 6 i k omavalitsuslikuleiiksuseleomasedstruktuurid: oma kirik, oma kogudus, oma rahvamaja.Kui P d h j a - T a l l i n n al i n n a o s al o o d i , s i i s P e l g u l i n n . ookordses t a o t l e si s e g i l i n n a o s a s t a a a t u s tT linnavolikogusoleks see peaaeguliibi lliinud. Seltsi juures ju tegutseb Pelgulinna Arenduskeskus. AntsVaimeltitles,et kui ta oli Tallinnaeelmise vastu koosseisus, v6eti volikogu m d r k i m i s v d d r s e i do t s u s e i d ,m i d a k a h j u k s praegune volikogutditaei suudajaei tiihistaneid ka. Niiiteks otsustatiluua igasse linnaossa heakorrakordnikuametikoht.Otsusegaasi ainult piirduski. Seganeja jiitkuv lugu on vdrvilise

metalli kokkuostuga elanikkonnalt. Linnavolikogu keelas selle iira, kuid kokkuost jiitkub riigivalitsuse loal. Linnavolikogu otsust saab aga.tiihistada ainult Riigikogu, mitte vabariigi valitsus. Iseloomustades meiehalduskogutegevust, iitles Ants Vaimel, et halduskoguistungitest osav6tmineon iildine probleem.Mitte iiksi meil. Noored puuduvadrohkem. Meie linnaosaerinebteistestsellepoolest, et on kujunenudasumilinekoosseis.Kopli, pelgulinn, Kalamaja on ajalooliselt k u j u n e n u d a s u m i d . S e o s e ss e i l e g a o n a s u m i t e s tv a l i t u d h a l d u s k o g us a a d i k u i l veto6igus (p6himiiiiruse jiirgi), kui halduskoguhakkaks tegema asumi huve riivavaid otsuseid.Meie linnaosason ka s u h t e l i s e l rt o h k e m a b i v a j a v a i di n i m e s i . S o t s i a a l a b ri a h a s i dj a o t a t a k s ea g a l i n n a eelarvestproportsionaalselt linnaosaelanike arvuga.Seet6ttusaameka vlihem sotsiaalabi. Linnaosadeerinevusituleks arvestadaka 6lelinnalisteotsustevastuv6tmiselTallinna l i n n a v o l i k o g u s .S e l l e p r i r a sot l e k s k i v a j a l i n n a o s a d e h a l d u s k o s u d e l es u u r e m a t otsustusOigust. PL

Selletankla kauplusTelliskivi - S6le nurgal on ricip[evliibi lahti. Taganiieteka "Lahe" kauplust.

RIIKLIK FILMIARHIIV PELGULINNAS l. aprillil avas oma uksed ametlikult Riiklik Filmiarhiiv omauutesruumidesRistiku 84 (endineokupatsioonimerevde kartser). S e a lo n I 6 0 0 r u u t - m e e t r i t pinda. Umberehitus veel jiitkub. Kui hoovipoolne osa kaetakse katusega, tulebsinna l 0 0 k o h a l i n e k i n o s a a l ,k u s hakatakse korraldama ka vanade filmide nditamist. Tuleb ka avalik einetamiskoht ja avataksefotoateljee. R i i k l i k i n v e s t e e r i n gi . i m berehitusekson 12 miljonit krooni ja ehitusprogramm kuni 1998.aastalOpuni.

PENSIONI NATUKE JUURDE 1. aprillist t6usevad v a n a d u s - ,t o i t j a k a o t u s -j a inval i idsuspensionid. Vanaduspensionidt6usevad keskmiselt50 krooni. Tcicitavadnaised alates60. eluaastastja tciritavadmehed alates 65. eluaastastsaavad niiiid kiitte tulumaksuvaba tiiispensioni. Kuni 50aastasednaisedja kuni 65aastasedmehedsaavad tciritamisekorral kdtte kogu r a h v a p e n s i o n i ,m i s o n 4 1 0 krooni, kui nende kuutcicitasu ei iileta rahvapensionimiirira. Seni said nad pool rahvapensionist. Kui varemoli planeeritud,et pensioniea t6stmise i.ileminekuaegl6peb2003.aastal, s i i s u u e s e a d u s ek o h a s e l t jii?ivadEesti naisedpensionile 60aastaselt ja mehed 65aastaselt 2007. aastal.


iilili:.liFjiiiiiiiiiiilllil.'::iliiiilijiii:|ijiJ$ii|li]iflllliiiiiii':1i.i..::tlT,,i,i''qn$?3-rIiI|iillil

POHJA.TALLINNAS K6IGB KORGEM P6hja-Tallinnas on kehtestatudmaja-korteri (vaata hoolduskulu titirikviitungit)piirmiiiiraksI kroon 96 senti kuni 5 krooni 77 sentiruutmeetrikohta ilma n r a a m a k s u t aH. o o l d u s k u l u alumine piirmzihrkehtib nn. v i i h e k o l b l i k ee l o u r u u m i d e kohta.POhja-Tallinnas on see i.ileminepiirmdiir 5 krooni 77 senti k6rgeim Tallinna linnaosadest.

S6In KAUPLUS SAABUUE PEREMEHE S 6 1 et ; i n a v a l a s u v a S 6 l e ( e n d i s e" M i n s k i " ) k a u p l u s e rendikonkursiv6itis aktsiaselts G l a d i s . A k t s i a s e l t sG l a d i s lubassuurendada laoruumide arvelt miiiigisaali, korraldada klaastaaravastuvOttu,rajada k i i r t o i t l u s t u s p u n k t in i n g ehitadapoeleteisekorruse,kus saaks kaubelda tcidstuskaupadega.Gladis v6tab tile k6ik S61epoe senisedtocitajad.

Need lapsed panevad siidant valutama

VANEMATEGA NAA TvttNE EI AITA Sellestpole mingit kasu. Ma tunnenoma pikaajalise kogemuseja laekuvainfb joodikuist p6hjal lapsevanemadrira. Neid ei huvita reeglinaoma laste k a s v a t a m i n e .N i i s u g u s t e peredclasteabistamiseks ei s a a m e p r a k t i l i s e l ts u u r t midagiteha.Kui olukordon v r i g a h u l l , p a n e m el a p s e m6neksajaksturvakodusse Siis tuleb ra jiille "koju" tagasi.Vanemate6iguste Maigi Margus.Foto A. Rzitsep d r a v 6 t m i n ek o h t u t e e l k u u l u b k i i l l a s j a P6hja-Tallinnalinnaosaselab I 8 tuhat last. juurde,drav6tminekohtuteelkuulubkiill asja N e n d e s e a so n l l 6 l a s t , k e d a k a s v a t a v a d juurde,kuid enneme last rirav6ttaei saa,kui v a n a e m a d ,s u g u l a s e dv 6 i h o o p i s v o d r a d tedapole kuhugisaata.Tallinnaspeaksolema ja taolisi asutusi. i n i m e s e d " - i i t l e sl a s t e k a i t s ev a n e m i n s p e k t o r rohkemlastekodusid "Peale Maigi Margus. selleon meil arvel veel POLITSEI ABISTAB 120 last, kelle vanemadon joodikud ja lapsi M e i l o n p o l i t s e i s tp a l j u k a s u . V a h e t a m e k o r r a l i k u l t e i k a s v a t an i n g k e l l e l t t u l e k s i n f o t . K u i m u l o n v a j a m i n n a m 6 n d a vanemate6igusedkohtu teel zirav6tta. Aga perekonda,et laps dra tuuaja ma iiksindaei kahjuksmeil polekohti,kuhu niisuguseid lapsi julge sinnaminna,tulebpolitseinikkaasa. panna.Tallinnalastckodudon tziisja mujaleneid L a s t e k a s v a t u s e g sa e o t u d p r o b l e e m i d s a a t ae i s a a .M e i e k a r t o t e e g i so n j u k 6 i g e kerkivadesilepeamiseltvenekeeltk6nelevates hullemasseisuslapsed,tegelikulton hooldust p e r e d e s .K 6 i g e r a s k e m o n o l u k o r d K o p l i vajavatelaste arv 4-5 korda suurem.Selle liinidetagumises osas.Pelgulinnas on lastega k i i s i m u s e g at e g e l e bk a n o o r s o o k a s v a t u s eprobleemevzihem. *** komisjon,kes kiiib kakskordakuus koos.Igal

{-.*t

istungilv6etaksearvele4- uut abivajavatlast, P6hja-Tallinnalastekaitsevaneminspekto kellevanemadonjoodikud,lapsedkoolisei kiii, v 6 t a b j u t u l e s o o v i j a i dv a s t u K o t z e b u e2 .IKKA AVATUD! ldhevadtdnavalehulkuma.Niisugustest lastest alumiselkorruselesmaspdeval kell l5- I 6.30 Pelgulinnaseltsi"Teemaja" t e a t a v a d m e i l e s a g e l i k a a s k o d a n i k u d , ja neljapzieval kell 10-12. on ikka a v a t u d i g a l polikliinikud,koolid. Istungiteiarutatakseka Juttu aiasHUGO AVILA kolmapdevalkella l2-st seltsi noorteseaslevivatalkoholismi.kaebusi.mis ei r u u m i d e sH e i n a 1 1 a . T e i d lahe kohtulikulemenetlusele, koolikohustuse oodatakse ! taitmistja teisiprobleeme. Kof mapdeval, 24. aprillil kell 15 kohtute seal meie tuntud psiihhiaatri doldor

Jilri Ennetiga.

"Kajaka" turg Pelgurannas

Belinski tdnavatmdcjda"Kajaka" turu poole jiiiib mulje, et siin kaubeldakse sammudes Kui teil on muresid,riitikige "Kajaka" kdigega. kaupluseette ja k6rvale talle. Ta aitab Teil neist iile plastikaaditiikikestelt a s f a l d i l e l a o t a t u d saada. pakutaksek6ikv6imalikupudi-padi.Miiiij adki, valdavaltkesk-ja vanemaealised, keseestlaste vastutulelikkuset6ttu vene keelessuhelda,on veendunud,et eesti keelt pole mingit m6tet 6ppida. Sain siiski jutule eesti keelt k6neleva n a i s t e r a h v a g aP. d r i s i n ,k u i p a l j u n i i s u g u s e plastikaaditiikisuurusepaiga eestka maksta

tuleb. Maksu siin ei kiisita, kiill aga tuleb hommikul varakultplatsisolla, kui tahadhead kohta. Kas pdevajooksul ka midagi miitia 6nnestub?Midagi ikka, on plastikaadittikipoe omanik optimistlik. Kunagi oli niisuguselkaubapakkumisel oma nimigi - teiiturgehk tiiika. Niiiid hakkab see s6na vist eesti keelest kaduma, sest enamik turgusid on just seda laadi kaubitsemiseks kujunenudja kuidas seda nimetust samas paiknevatoiduturugaikka kokku viia saab.


*-?1:'.ijJ.jjf.j.;

jfti'ijii#iiiiiii'ii:ri1#iiiiiii,nffiiiirir:iiiriiiiii,iriiiiiiiiiiiiii'iiir#iiiiiiiiiiiii

"Kajaka" toiduturg on t6mbunud ja varikatusteall paiknevatele putkadesse miitigilettidele.Paar-kolmrida on ka lageda taevaall, kuspakutaksepuu-ja juurvilja, mett h a p u k a p s a s tp , iimagi. Putkakaubandus tegelebpeamiseltliha- ja piimasaaduste, purgi-,paki-jne.kauba leiva,saia,igasuguse miiiigiga. V a r i k a t u s ea l l l e t t i d e l o n p a i g a d s i s s e v6tnud Ameerikast toodud kanakoibade, importpuuviljade,maiustuste,munadejm. mtitijad. Kuigi kaup peab olema asetatud alustele,on kaubakastidsageli otse asfaldil ning iildseiseloomustabkogu turgu rzlpasus. Eririietusestei tasu riiiikidagi. Kui m6ni m i i i i j a o n g i v a l g e k i t l i s u v a t s e n u ds e l g a p a n n a ,t o r k a b t a m e e l d i v a l t s i l m a . K a s k6ikidel toiduainetegakaubitsejatelongi sanitaarr nat? K a u b a p a k k u j a t ek i r e v a s t r e a s t l e i d s i n noormehe,kes miititas "noore sea liha, nii v d r s k e ,e t a l l e s e i l e v e e l j o o k s i s r i n g i " . N i i v 6 r d e m o t s i o n a a l n er e k l a a m p e l e t a s eemale iihe vanema proua, kes vist liiga elavalthakkaskujutlemaarmsatnotsutendale s i j i i d i s t a v a l to t s a v a a t a m a s . M t i t i j a s t iitlesendtulevatViljandimaalt,kus noorrnees loomi. nadperegapeavadtalLrja kasvatavad Maalt tulnudlihamiiiijatelpolevatkuigi kerge rn'Jiigiletilekohtasaada,needon pikaksajaks ettemaksugakinni pandud. T a l u n i k u d ,k e s o m a a u t o l t j u u r v i l j a m i . i t i v a d ,s a a v a d e n a m a s t i m i i t i g i k o h a varikatusesteemal importpuuviljaga kaubilsejaterea l6pus. Siin ei saa kohta ettemaksugakinni panna.Turu iilevaataja korjab iga pzievkohapealraha, andesvastu lipiku, millel kiill mingit jeirjekoranumbrit pole. Palju niisuguseplatsi eest maksma peab?Taksolevat25 krooni meeter,olenevalt a u t o ,j d r e l h a a g i s ej n e . l a i u s e s tk u n i 1 0 0 ja kaugemalt kooni. Tallinnaiimbruskonnast Eestisttulnud talunikud peaksidkiill igal Tallinna turul koraliku miii.igikohasaalna. Nagu turgudelikka, liigub ka siin hzimaraid kujusid, kes piiiiavad varastatudkraamist lahti saada.Viinanina pakubpeostkuldkette m6ne krooni eest, teine mtiiib jaapani pdritoluga auto muusikakomplekti 100 krooniga, kolmas pakendisuue kiilmiku, millel passki kaasas,1000 kroonieest.On olnud juhuseid, kus korterivarguses kannatadasaanuleiaboma asjakesedm6nelt plastikaaditiikilt. Patid varastavadkraami ka miiiijate tagant,panevadpihta kaaluvihteja kaalusidki. Kordniku kohalolek turul oleks kiill hlidavajalik. Aga lilli "Kajaka" turult ei leia. Velly Roots

DIFTEERIA Ddieeria on cige nakkushaigtr:^, mis avaldub kohaliku p6Letikunaninas, neeLus, k(tris ja illemistes hingamisteedes,moodustadesJibrioosset kattu. Difteeria mdjub toksili.selt ja sildame-veresoonkonnale ncirv isi)steemiI e. H ai g estuvad ainalt inimesed. Nakatuminetoimubp i isknakkuse teel. Nakatumisel ei haigestu mitte kAik inimesed, vttid paljud jciei,-ad pisikukandjateks. Di.fteeria pisik on tundlik des i n f i t s e e r i v a l e L a h u s e l e( 3 - 5 7 o ) karboolahape).Piiritus tapabpisikud I minutijooksul. Difte eria kliiniline pilt : L Kurgu diftee,ria- tiiiipiline diftec:'ia v - o r m .E r i n e v a l t a n g i i n i s t h a a r a l t difteeria katt kogu kurgu, neelu jne. Atiiiipiliseclvormid - kergecivcsrmidilma katuta vdi iiksikutetcipikestena. D i J ' t e e r i t tk a t a r r a a l s e t v o r m i o n viimasel ajal tisna sageli olnud (tc)nu irnmuniteedile).HaigeteilLdseisund selle vonni puhul pedaeguei kannata.Vahel harva v1ib tliheldada n1rkust, viihest ja subfebriilset vaLuLikkust neelamiseL temperatuuri.Kurgu yaatluselon niiha tugevat hiipereemiat, mandlite suurenemistja vcihestregionualsete liimfis 6 lmede suurenemist. Edasp idi

v6ib see vorm kas pa.ranedctvdi iile minna ttii.ipi I iseks vormi ks. 2. Kdri difteeria. 3. Nina difteeria. Ravi on ainult statsionaarne. Profiilaktika: Kuna viimastel aastatel on haigestuminedifteeriase suu-renenud, siis on profillaktilised abin1ud vriga tcihtsad. K1ige olulisem on kaitsepookimine. T c i i sk a s v a n u d eL a n i k k o n dso c t b iihekordse revaktsineerimi,se diJieeria itttutoksiinigaiga l0 aastatagant.Kui o n o L n u dp i k e m v a h e a e g( 1 5 - 2 0 aastat), siis on oluline teha 3-kordne tcii eI i k vaktsineerimine uwnuunsuse :;iit;vutamiseks. Vastuniiidustused vaktsineerimisele: a) cigedad infektsicton-haigused kdrge temperatuuriga; b) immuunsiisteemi haig ttsed ; c) rasedus. Kdik a.ndrned teostatud kaitsesiistimistekohtct kantctkse patsiendi ambulatoorse kaardi prffilaktika-Lehele. N. Prihodko, F{opIiPoIikLiinikujaoskortno-orst

"Kajaka" turg


*)lil:1.lRr$$,t?ii.\Riiiisfilirilr{iii'il-:i:ii-Fr_}.H.,,t*iitlnEiiti::i:.{i!i.tii.,i::i!5.$,(.}i):s.$}

Informatsioon E. Vilde nim. Raamatukogukohta

Teedhtule!

PelgulinnaRahvamajasjuba tavakssaanud PelgulinnaSeltsipensiondride Asukoht:Mulla 2, tel.49 49 22 teeOhtuoli ka m:irtsikuus.K6ik lauad olid h6ivatudja kus A v a t u d :T , K , R ll-18; N- l2-19; L- 10-17 Puhkepdevad:piihapiievja esmaspdev. Raamatukogukasutamineon tasuta. v a j a , p a n d i t o o l e j u u r d e . L u g e s j a l a u l i s Ootameraamatukokuuusi lugejaid.Lugejaksregistreerimiseks on vajalikkaasa kirikudpetajaksstudeerivMalle Pdrn. Ennas v6ttapass,6pilastel6pilaspilet.Alaealisedesitavadlisaks6pilaspiletile vanema tutvustaska PelgulinnaSeltsiuusesimeesRein (eestkosda) L e e t m a aj a U o h j a - f a l l i n n a k o r r a k a i t s e n6usoleku. Raamatuidlaenutamekaheksnddalaks.Raamatukogude kasutamiseeskirjakomisjoni uus esimeesPaul Pdrn. pikendada,kui teaviku saamiseksei ole teised Teejuurdepakutikringlil6ikeja mitur sorti kohaseltv6ib tagastamistdhtaega lugejadsoovi avaldanud.Tiihtajakstagastamata triikiste est tuleb iga hilinenud kiipsiseid.K6ikide jaoks olid koksimiseks pdevaeestmaksta20 senti. laualmunad.K6vemamunaselgitamiseks kdis Kaotatudv6i rikutud trtikise peab lugeja asendamateise eksemplari,koopia algul v6istlus laudkondadekaupaja edasi v6i ehk samavddrse tri.ikisegav6i tasumatriikisehinna kuni 1O-kordses ulatuses. v6istlesidomavahelv6itjad.Meie lauasttuli Lastetekitatudkahjud hiivitavadlapsevanemad. Meil on ikka veel raamatukogu v6itjaks seltsi esimeesRein Leetmaa.See v6lglasi,kes vaatamatameeldetuletustele ei ole raamatuidtagastanud.Pakume n i i i t a b ,e t e s i m e h ev a l i k o n 6 i g e , t a o s k a s vdlja v6imalusetagastada raamatudilma viivise maksmiseta2 nddalajooksul taldrikultvastupidavama munavalida.Finaali v o i t j a k sj i i i s i i s k ii i k s n a i n e . pealeinformatsiooniilmumistPelgulinnalehes. Kiisisin muljeid tee6htukohta. Oldi viiga Raamatukoguson peale raamatutev6imalik laenutadaka ajakirju. Uued ja r a h u l . L a i n e P i i r t i l e m e e l d i se r i t i m u n a d e ajalehed ajakirjad on m6eldud kohal lugemiseks.1996. Aastakstellitud jiirgmisi: k o k s i m i n e . L a u d a d e so l i i n i m e s t e v a h e l ajalehtedesrajakirjadest nimetaksin Pdevaleht,S6numileht,6htuleht, Kultuurileht, Aripiiev, Maaleht, Videvik, Postimees,Piihapdevaleht,Eesti arutletudnii poliitilisi kui ka perekondlikke Ekspress,Meie Meel. Ajakirjad: Akadeemia,Looming, Looming, Loomingu kiisimusi.Nii vastasidmulleLindaKaas,Valli Raamatukogu,Eesti Naine, Maakodu,Teater.Muusika. Kino, Vikerkaar,Eesti Sabbo,Laine Leesmeja paljud teised.Oli ka Loodus, Keel ja Kirjandus, Pereja Kodu, Sporditaht,Eesti Arst, Horisont, ilks mdrkus:miks puuduselav muusika? P e l g u l i n n aS e l r so o t a b t e i d i k k a j a j i i l l e Kodukiri, Tehnika,Arielu, Noorus,Kodutohter,Ilutegija,Laste S6ber,Nipitiri. tee6htuleja igal hommikul ergatesv6iksite Venekeelseidajalehtion raamatukogus5 nimetusija ajakirju 20 nimetust. Uusi raamatuids4rmetavaliseltkakskordakuus.Palumekiilastadaja loodame, oelda:kui kaunison eluja kui ilus on maailm! et igale lugejalesaamepakkudamidagi meelepdrast. ThereseTarro Laine Klaar, E. Vilde nim. Raamatukogujuhataja

TUII]ORJE UHING TEATAB: TALTINNA

ja remondime Ehitame

ahjusid, pliite, kaminaid keskkUttekatlaid. Vooderdame ja T60 kiire korralik. Materjal olemas. Soodushinnad! TEATEDTELEFONIL555-040kella7.30-9.30

n ett

jdllesaadaval Pelgulinna Autobaasistl

\

TUUAKSEKOJU! ,\ Tet.494-34ovdi 474-134

-fI

G.-ttU

\r-

.

-

PEIGUTINNA SETTS Atez

-a

Pelgulinna Seltsi ajaleht Toimetaja Hugo Avila, tel. 4'72 303 ReklaamP.-M. Ano, tel.499 094 Fotograaf Artur Riitsep Kiiljendaja Endla Toots

ulin Raamitud ja kujundatud reklaam 100-250kr. suurusestolenevalt. Reklaami tellimisel 3 jiirjestikuses lehes hinnaalandus25 protsenti. Tri.ikitud Riigi Arvutuskeskuse Trtkikojas 600 eks.

Ajaleht Pelgulinn 4(31)  

Ajaleht Pelgulinn 4(31)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you