Page 1

En blå 2020-plan anført af rødklædte Krisen skal stadig ikke koste hjemmehjælperen jobbet, mens topdirektøren kan nyde kæmpe skattelettelser. Man kunne have forventet større krav til de højestlønnede med 2020-planen. I stedet lever den stadig ikke op til vores fundamentale princip om et solidarisk samfund, hvor de rige må bære byrden. Af Johnny Robertson, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, København.

Danmark er et trygt og sikkert land. Og det skal

principper, som vi ikke mener, der skal pilles

det blive ved med at være! Enhedslisten er

ved.

samtidig klar over, at dansk økonomi i dag er

Danmark er fortsat et af verdens rigeste lande,

en anden, end den var for blot 10 år siden. Der

men Danmark halter bagefter, hvad angår BNP-

skal gøres noget - det er klart. Enhedslisten vil

vækst. Figur 1 nedenfor viser udviklingen i

imidlertid ikke stå model til, at krisen skal koste

BNP for Danmark, USA og Euroområdet hvor

hjemmehjælperen arbejdet, mens topdirektøren

basisåret er 2005. Som det meget tydeligt

kan hæve en kæmpe skattelettelse. Vi vil ikke

fremgår, så er BNP i 2012 omkring indeks 100,

stå model til, at vi nedskærer der, hvor det gør

hvilket betyder, at dansk økonomi sammenlagt

ondt: På de svage og ældre. Regeringen har

blev ramt hårdt ikkeDanmark er vokset siden 2005. Euroområdet og

netop fremlagt deres bud på, hvordan Danmark

økonomiske krise os USA – områder vi normalt sammenligner

kommer ud af krisen frem mod 2020. Men den

med – har imidlertid oplevet en fremgang på

såkaldte ”2020-plan” kunne for så vidt have

omkring 5 pct. i samme periode. ./0'*%'1"2,*3'$*%*'*#,'('"#,%*'2"#,* Figur 1: BNP udvikling

været et produkt af Claus Hjort Frederiksen og den tidligere VK-regering. Det er bare ikke godt nok. Vi i Enhedslisten vil en anden vej. Den danske velfærdsmodel Danmark bygger på en universel velfærdsmodel, hvor et af de primære formål er at skabe en økonomisk omfordeling og derpå at sikre en vis grad af lighed. Den danske velfærdsmodel

D#,*&E'F-556G855H

retslige principper. Det er grundlæggende

!*#'J% 875I55

8I555'J*%E -I865

885

885

856

856

855

855

-I555

76

76

8I765

75

75

46

46

8I455

45

45

8I<65

'''''55 58 5- 59 5: 56 5; 5< 54 57 85 88 8- 89

bygger desuden på retsprincippet, som betyder, at tildelingen af sociale ydelser skal ske efter

D#,*&E'F-556G855H

af de

!"#$"%&

=>?

@A%BB$%C,*3

Grafen fremgår i et udlæg af finansministeriet fra maj 2012. Find evt. linket under første slutnote.

-

!"#$"%&'('"%)*+,*

Side 1   

-I855 -I565

8I755 8I465

5 5


Vi halter altså bagefter. Den nye økonomiske

efterløn. På denne måde indfrier staten faktisk

situation gør, at vi er nødt til at prioritere: Der

et af vores fundamentale formål med velfærden,

skal være balance mellem indtægter og

på den måde at vi opnår en sikring af de socialt

udgifter. Hvordan skal man så prioritere bedst?

svageste i samfundet, og de som ikke har mid-

Enhedslisten mener, at velfærdssystemet fortsat

lerne til at klare sig selv. Et andet formål, vi i

bør bygge på solidaritet og tryghed. Det må

Enhedslisten er yderst tilfredse med, er

være de bredeste skuldre, der skal bære de

skattesystemets hensigt med at mindske

tungeste byrder. Det betyder, at vi skal skabe et

indkomstforskellen. Udligningen sker nemlig

samfund, som er fair og afbalanceret. Vi skal

på bedste vis med et anerkendt progressivt

have en fair fordelingspolitik.

skattesystem. Hensigten med netop et progressivt skattesystem er, at man sikrer, at de

Figur 2: Andel på midlertidig social ydelse

som tjener mange penge også procentuelt

Figur 1: Fordeling mellem forskellige ydelser.

Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 16-66 år. 2009. 18

betaler mere i skat. Det er derfor, vi har og bør

16

bevare topskatten.

14

Nedenfor ser vi præcis ovenfor nævnte i

Kontanthjælp Introduktionsydelse

12

praksis.

Starthjælp A-dagpenge

10

Sygedagpenge 8

Figur 3: Det progressive skattesystem

Forrevalidering Revalidering

6

Ledighedsydelse

4

Fleksjob Førtidspension

2 0 2009 Kilde: jobindsats.dk

Som det fremgår af figur 2, er ca. 17% af den Som det fremgår af figur 1 modtager 17 % af befolkningen i den arbejdsdygtige alder overførselsindkomster. Det svarer til 620.000 fuldtidspersodanske befolkning mellem 16-66 år på en ner på landsplan.

midlertidig offentlig ydelse. Det kan ses, at den Fem ydelsestyper er de dominerende, idet modtagerne tilsammen udgør

kilde: http://www.skm.dk/tal_statistik/indkomstfordeling/685.html

Den sorte kurve illustrerer antallet af borgere i

93 % af alle ydelsesmodtagere. Det drejer sig om kontanthjælp (2,8 % af største prioritering går til førtidspension, hvilket befolkningen), arbejdsløshedsdagpenge (2,7 %), fleksjob (1,4 %), sygedag-

tusinde. Den lyseblå kurve angiver dernæst den

penge (2,4 %) og førtidspension (6,6 %). afspejler, hvor dygtige vi er til at tage hånd om

procentvise skattebetaling. Af disse to kurver

Udviklingen i svageste de vigtigste ydelsestyper samfundets grupper. Derudover betaler I tabel 1 herunder er data fra de fem største ydelsestyper samlet for åre-

kan det netop ses, at indkomsten og skatten

ner i fleksjob, da begge ydelser tilkendes den samme målgruppe af perso-

nogenlunde stiger proportionelt. Desuden

ne 2004-2009. ledighedsydelse er lagt sammen med persostaten ogsåModtagere varigeaf ydelser, som ikke fremgår på

figuren. Disse omfatter SU, og af ner, nemlig personer, der er visiteret til et folkepension fleksjob, hvor modtagere ledighedsydelse venter på at komme i fleksjob.

Side 2    Udgifter til overførselsindkomster, Overførselsudgifter - et overblik

6


angiver den mørkeblå streg den gennemsnitlige skattebetaling, hvilket indikerer, at de som tjener under ca. 400.000 kr. årligt faktisk bidrager med mindre end gennemsnittet, omvendt yder de, som tjener mere, en ekstra indsats til staten. Det er vi delvist meget tilfredse med, men vi havde ikke brokket os over en større omfordeling, med andre ord – højere skatter for de højestlønnede.

• Reformer til moderniseringen af den offentlige sektor 2020-planen ligner på mange punkter en plan, som den nuværende regering ville have grint højlydt af for bare et år siden. Socialdemokratiet gik blandt andet til valg på en indførsel af millionærskat, det blev dog hurtigt afskrevet og erstattet med en forøgelse

Enhedslistens plan for dansk økonomi

af topskattegrænsen. Man kunne håbe på, at

Regeringen har med deres 2020-plan skitseret

regeringen ville genfinde fornuften med 2020-

tre udfordringer, som Danmark står overfor

planen og eksempelvis indføre millionærskatten

frem mod 2020. Første udfordring lyder, at

- men nej. I 2020-planen fremlægges det, at

Danmarks konkurrenceevne er svækket,

skattereformen er socialt balanceret, hvilket vi

samtidig med at produktiviteten er vokset for

antager som noget blåt vrøvl, vi ikke er enige i.

lidt. Den næste udfordring er demografien, i det

En anden ting, vi stiller os utilfredse og

at der et markerende stigende antal af ældre i

uforstående overfor, er regeringens

forhold til unge. Sidste udfordring er, at vi i

fremlægning af den årlige offentlige

Danmark går en hård tid i møde med en stram

udgiftsprocent på 0,8. Som i øvrigt er identisk

økonomii. Herunder fremgår regeringens

med VK-regeringens tidligere foreslåede

forslag på initiativer, der er i stand til at i møde

princip. Vi mener, at der bør udvides i de

gå de overordnet udfordringer der optræder i

offentlige investeringer ved eksempelvis at

2020-planen.

ophøje uddannelsesniveauet og igangsætte flere

• Nye reformer, der øger

offentlige anlægsinvesteringer suppleret med

arbejdsudbuddet og styrker de

grønne projekter. Derfor er et loft på 0,8% i de

offentlige finanser

offentlige ydelser simpelthen for lavt.

• Øget uddannelse, som skal muliggøre højere produktivitetsvækst

• Yderligere initiativer til at styrke produktiviteten

Behovet for finansiering af offentlige udgifter Det er selvfølgelig klart, at statens offentlige

Side 3   


udgifter ikke kan stå alene. Hvis loftet for stigningen i de offentlige udgifter bare forhøjes

Vores reformer og betragtninger viser sig, at

uden lige, medfører det naturligvis et underskud

være særlige interessante og relevante, når vi

på længere sigt, vi ikke vil stå inde for. Vi

ser på bilag 1(s. 7), hvor vi har karikeret vores

mener derfor, at statsindtægterne skal forhøjes i

egne forventninger til den offentlige sektors

takt med loftet for offentlige udgifter, på den

ydelser, og dermed opnår en multiplikatoreffekt

måde skabes der et stabilt og en mindre

på 2.

borgerlig ”fuldt ud finansieret og socialt balanceret skattereform”ii. Hernæst fremlægger vi en række af alternative måder hvori staten sikres flere penge.

Den gennemsnitlige andel, der betales i skat på bilag 1 (skemaet for multiplikatoreffekten), har Enhedslisten sat til 50% - et gennemsnit der i vores øjne virker fornuftigt og medhjælpende til

Millionærskat – Alle indkomster på over 1 million kr. beskattes med yderligere 6 pct.

en i højere grad ressourcestærk stat. Derudover er forbrugs- og opsparingskvoten reguleret ud fra vores antagelser om, at den almene dansker

Mindske rentefradraget + beskatning ved salg af bolig. Det er urimeligt, at folk der har været heldige med køb af bolig på det rigtige tidspunkt, ikke skal beskattes af en eventuel for stor gevinst ved salg af bolig. Den store gevinst udmønter sig oftest i disse fiktive boligprisstigninger.

er tilbøjelig til at spare lidt mere end de cirka gennemsnitlige 10%, og dermed også forbruge en mindre kvote under en lavkonjunktur som det er tilfældet med den nuværende. Enhedslisten har altså nu iscenesat sine ideelle forventninger i tal på multiplikatorskemaet. De 10 milliarder kroner, der er spyttet ud i samfundet, er et beløb, vi finder realistisk, for

Genindførsel af formueskat

der skal gøres noget nu. Opmærksomheden skal dog nærmere rettes på multiplikatoreffekten i sig selv - Og dog.

Tobinskat – 1 pct. af alle finansielle transaktioner skal reserveres med henblik på en senere krise.

Den kan nemlig også blive for firkantet, og skal i nogle tilfælde tages med et gran salt. Sænkes skatten eksempelvis til 25%, hvilket ville medføre et klasseinddelt samfund, så stiger multiplikatoreffekten også drastisk. Det Side 4   


understreger, at multiplikatoreffekten ikke siger alt, men kun afspejler de økonomiske fordele.

garanti sætte spørgsmålstegn omkring

Og i Enhedslistens optik er den individuelles

arbejdsmoralen ved en forhøjet skatteafgift. Det

velstand og ressourcer lige så vigtig som de

er imidlertid den eneste vej til at få et godt

økonomiske faktorer.

velfærdssamfund på lang sigt. Primært skal uddannelsessektoren som nævnt effektiviseres,

Økonomiske og politiske udfordringer Danmark har netop underskrevet EU’s Finanspagt. Formålet med finanspagten er at sikre en vis form for homogenitet landene imellem på de offentlige budgetter. Det hedder blandt andet, at det strukturelle budgetunderskud ikke må overstige 0,5 % af BNP. Statsgælden må derudover højst udgøre 60% af BNP. Finanspagten begrænser derved Danmarks finanspolitiske råderum. Inspireret af den tyskindførte ”Schuldenbremse”, som er en form for lov mod underskud på landets gæld, skal landene der underskriver finanspagten, heriblandt naturligvis Danmark, vedtage en lov som forbyder for store underskud. Det tvinger folketinget til at gå ind og afhjælpe gælden, såfremt den overstiger 60 procent af bruttonationalproduktet. Danmark ville dog slet ikke komme i nærheden af disse grænser, hvis det stod til Enhedslisten. Vores forslag lever fuldt op til EU’s finanspagt taget i betragtning af mængden af statsudgifter, der udlignes og modsvares af højere indtægter via skattebetaling. I forlængelse af dette vil talrige snæversynede borgerlige individer med

hvilket i længden styrker samfundet i alle dets facetter, specielt fremstillingen af produkter igennem en bæredygtig produktionsmetode – Økologiske produktioneriii - er noget vi lægger vægt på. Disse uddannelsesfaciliteter har vi kun mulighed for at forbedre, hvis staten tilskrives et større budget igennem højere skattebetalinger. Udover et højere uddannelsesniveau vil de danske firmaer også blive mere ressourcestærke og i stand til at kvalificere deres egne medarbejdere og dermed klæde dem bedre på i en globaliseret verden. Hvis staten bare fik chancen for at lede landet ud fra vores principper i en årrække, ville befolkningen også udvikle en respekt overfor staten. De rigeste kontorsiddende, hvis dagligdag primært består i at sende Au pair-piger efter kaffe, pudse sko og udskrive rapporter, vil ikke længere kunne beklage sig over en for høj skat, for hvem har betalt deres uddannelse? Det har staten. Derudover vil en forøgelse af bundfradragsgrænsen sende flere folk i arbejde, øge produktiviteten og mindske klasseforskellen. I længden vil staten derved Side 5   


indtjene pengene igen fra den forhenværende fradragsgrænse. Det samme gælder ved

Kildehenvisninger

eventuelle subsidier til grønne projekter, hvor

http://www.b.dk/politiko/el‐kalder‐vestager‐i‐ samraad‐om‐2020‐plan

staten på lang sigt vil indtjene pengene igen. Vi er dog klar over, at skattelettelser også motiverer befolkningens arbejdsmoral, men hvilken fremtid dannes der, når samfundets svageste samtidig udstilles og må slide på den

http://politiken.dk/politik/ECE1618628/enhedsliste n‐skrotter‐regeringens‐2020‐plan/ http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/02/22/17 5525.htm   

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/02/22/1 73256.htm  

danske statsøkonomi? – Et usikkert samfund på

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/03/01/03 01093104.htm

de sociale fronter og økonomiske ulemper med

henblik på EU’s finanspagt. Alt i alt lever Enhedslistens krav altså op til en fuldt finansieret og socialt balanceret skattereform. Frem for at de rige bliver rigere og rigere, mens de svage bukker under, skabes der solidaritet og en fine økonomiske forbehold med henblik på netop EU’s finanspagt. Så hvis

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2012/01/31/08 1621.htm

http://www.venstre.dk/nyheder/enkeltvisning/intet ‐overraskende‐i‐regeringens‐2020‐plan/ http://politiken.dk/politik/ECE1618681/oppositione n‐om‐2020‐planen‐det‐er‐direkte‐pinligt/    http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/201 2/5/plancher‐om‐2020_planen‐danmark‐i‐ arbejde/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser /2012/05/Danmark%20i%20arbejde/powerpoints_d anmark%20i%20arbejde.ashx ‐ Figur 1  

du også er tilhænger af et fremtidigt samfund i

http://www.skm.dk/tal_statistik/indkomstfordeling/685.ht

vækst præget af solidaritet og mindre

ml ‐ Figur 2 

klasseforskel, så sig nej til blind vækstiv, og sæt dit x ved ø’et næste gang du befinder dig i stemmeboksen. Udfordringen bliver nu blot at finde det parlamentariske grundlag. Socialdemokraterne

Jobindsats.dk - Figur 3

http://enhedslisten.dk/enhedslistens‐ principprogram‐0 http://www.skm.dk/tal_statistik/indkomstfordeling/685.ht ml    Økonomi – principper, praksis og perspektiver af  Kåre Clemmesen og Per Henriksen   2008, Columbus. 

og SF kalder sig begge venstreorienterede partier. Det er nu, de skal finde den røde vilje frem. Vi venter på jer!

Side 6   


Bilag 1: Multiplikatoreffekten ved en forøgelse af de offentlige udgifter på 10 mia. Kr. Stigning i  indkomster:  Andel der betales i  skat:  Forbrugskvote:  Opsparingskvote:  Importkvote:    Indkomststigning  10000000000  3825000000  1463062500  559621406  214055188 

10000000000 kr 

0,5 0,85  0,15  0,1   

       

       

       

  Multiplikatoreffekt     

Skat 5000000000  1912500000  731531250  279810703  107027594 

Efter skat  5000000000  1912500000  731531250  279810703  107027594 

Opsparing 750000000  286875000  109729688  41971605  16054139 

Forbrug 4250000000  1625625000  621801563  237839098  90973455 

Import 425000000  162562500  62180156  23783910  9097345 

  2      Indenlandsk  forbrug  3825000000  1463062500  559621406  214055188  81876109 

Slutnoter                                                         i Samtlige forslag er dokumenteret med faktuelle tal på følgende link: 

http://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/5/plancher‐om‐2020_planen‐danmark‐ iarbejde/~/media/Files/Nyheder/Pressemeddelelser/2012/05/Danmark%20i%20arbejde/powerpoints_danmark%20i%20arb ejde.ashx   ii Regeringen proklamerer netop en fuldt finansieret og socialt balanceret skattereform i 2020-planen, hvilket her er genstand for stor ironi, da disse reformer ikke indebærer, hvad Enhedslisten havde forventet (heriblandt en millionærskat) iii Sammenstrikket

udtryk som primært Enhedslisten benytter sig af – Kilde: http://enhedslisten.dk/enhedslistens‐principprogram‐0

iv Udtryk for den kapitalistiske økonomiske udvikling, hvor de rige opsparer og generelt bliver rigere, mens de fattige forsvinder helt ud af samfundet på baggrund af markerende klasseforskelle.

Side 7   

IT-eksamen  

Her er min aflevering :))