Page 1

Baixa i alta mèdica

La incapacitat temporal (IT) comença en el moment que el metge de la sanitat pública us fa el comunicat de baixa mèdica. Es consideren situacions determinants d'incapacitat temporal (IT) les degudes a malaltia o accident, ja sigui comuna o professional. Com acrediteu la baixa? Del comunicat de baixa, el metge us en donarà dues còpies, l'una per a vosaltres i l'altra per a l'empresa, on heu de presentar-la dins d'un termini màxim de tres dies. Com acrediteu el seguiment de baixa mèdica? El seguiment, l'heu d'acreditar mitjançant els corresponents comunicats mèdics de confirmació. El primer comunicat de confirmació us l'han de fer al quart dia del comunicat de baixa mèdica i la resta, setmanalment. En el cas de baixa laboral (accident de treball/ malaltia laboral) els partes de confirmació els envia el metge de la Mutua a l’empresa directament, i no us els dona en ma, con en el cas de la causa comuna (accident comú / malaltia comuna) Quina durada pot tenir? La durada màxima per un mateix procés és de 18 mesos. Una vegada heu superat aquest termini us han de fer el comunicat d'alta per curació o per esgotament del termini. Què heu de fer si arribeu als 18 mesos? Abans d'arribar als 18 mesos sense que s'hagi produït l'alta mèdica per curació, l''Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon: 93 511 94 00. us citarà per fer la revisió preceptiva i remetrà l'informe corresponent a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) telèfon: 900 16 65 65. Teniu dret a rebre assistència sanitària? Durant tot el temps de permanència de baixa, rebreu assistència sanitària dels serveis públics de salut. Cal que passeu alguna revisió mèdica? Esteu obligats a fer totes les revisions i controls proposats a instància del metge d'atenció primària o de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon: 93 511 94 00. El fet que no acudiu a les revisions d'aquesta unitat comporta l'alta per incompareixença. Igualment si l'empresari ha optat perquè el control del pagament de la prestació per incapacitat temporal comuna sigui realitzat per una mútua d'accidents de treball i malalties professionals (MATEPSS) esteu obligats a passar els controls de seguiment realitzats per aquesta mútua. AQUEST NO ES EL CAS NOSTRE ACTUALMENT EN EL CME Les mútues d'accidents de treball i malalties professionals (MATEPSS) no poden donar altes mèdiques de malaltia comuna, però sí que poden donar l'alta mèdica en cas d'accidents de treball i malalties professionals. Us podeu desplaçar temporalment fora de la vostra localitat durant el procés de baixa? Durant el procés de baixa no podeu desplaçar-vos de manera temporal. (Això no vol dir que no podeu sortir de casa, vol dir anar a viure temporalment a un altre lloc, sense comunicació al Servei Public de Salut) ICS Si us desplaceu definitivament a una altra localitat o fora de

1


l'àmbit del vostre centre d'atenció primària (CAP), el CAP d'origen enviarà el vostre expedient de baixa al nou CAP per al seu seguiment i control. Què han de fer les empreses que volen informació sobre el procés de baixa mèdica d'un treballador? Les empreses poden demanar informació per escrit dels processos d'incapacitat temporal dels seus treballadors quan superin els tres mesos de baixa al Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon: 93 511 94 00. Fins aquest moment, la incapacitat temporal està justificada pel comunicat de baixa i els comunicats de confirmació lliurats pels metges del servei sanitari públic, així com per l'informe mèdic complementari de periodicitat mensual a partir del tercer comunicat de confirmació. En qualsevol cas el diagnòstic del motiu de la baixa mèdica és confidencial. Normativa: • Orden 19.06.1997 - modificació RD 575/1997 • Reial decret 575/1997, art. 1.3 (BOE de 18-04-97) - gestió i control prestacions econòmiques en IT • Baixa i alta mèdica - Accident de circulació La baixa i l'alta mèdica us l'ha de fer el/la metge/essa de capçalera de la sanitat pública. Us pot anar a buscar la baixa mèdica qualsevol persona amb qui tingueu relació tan aviat com pugui, amb l'acreditació i la documentació corresponent. S'ha d'aportar l'informe mèdic del centre on la persona ha estat atesa o ingressada i la targeta sanitària individual al vostre centre d'atenció primària (CAP). • Baixa i alta mèdica - accidents de treball i malalties professionals La baixa mèdica us l'ha de fer la mútua d'accidents de treball i malalties professionals. L'empresa ha de fer arribar a la mútua el comunicat d'accident. Si aquesta mútua és l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), telèfon: 900 16 65 65, l'empresa ha de contactar amb l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon 93 511 94 00. • Baixa i alta mèdica - maternitat És necessari el comunicat de baixa i alta mèdica? No és necessari. Aquests comunicats es substitueixen per l'informe de maternitat. En qualsevol cas, l'alta mèdica és automàtica a les 16 setmanes ininterrompudes.

2


Qui? El tocòleg de la sanitat pública. Com? Cal portar l'informe del ginecòleg i la targeta sanitària individual. On s'ha de presentar l'informe de maternitat? El tocòleg donarà a la pacient dues còpies de l'informe: l'una l'ha de presentar a l'empresa i l'altra l'ha de presentar al centre d'informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) més proper al seu domicili, ja que és l'organisme que fa el pagament durant aquest període. Quina durada pot tenir? 16 setmanes ininterrompudes. En cas de part múltiple: s'ampliarà en 2 setmanes més per cada fill a partir del segon. El període de descans maternal s'inicia obligatòriament en el moment del part. En qualsevol cas, 6 setmanes han de ser immediatament posteriors al part. En cas de defunció de la mare, el pare pot fer ús d'aquest període. Què cal fer si la dona embarassada està de baixa mèdica? En aquest cas, es suspèn el procés d'incapacitat temporal durant el descans maternal, que es pot reprendre si transcorregudes les 16 setmanes preceptives persisteixen les causes que el van originar. Normativa: • Reial Decret 1251/2001 - prestacions econòmiques per maternitat i embaràs de risc • Baixa i alta mèdica - reclamacions Malaltia comuna: Podeu reclamar per escrit, si no esteu d'acord amb l'alta mèdica, a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon: 93 511 94 00. Invalidesa: Podeu fer la reclamació prèvia a la via laboral contra les resolucions d'invalidesa en els centres d'informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) Accidents de treball: Podeu reclamar per escrit a la vostra mútua d'accidents de treball i malalties professionals i en cas que no es resolgui podeu presentar-la en els centres del'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) Si teniu l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), com a mútua podeu adreçar les reclamacions contra l'alta mèdica a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS), telèfon 93 511 94 00. Normativa: • Reial decret 575/1997, art. 1.3 (BOE de 18-04-97) - gestió i control prestacions econòmiques en IT

3

baixa-i-alta-medica-sap  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you