Page 1

JESS!

van a tot z

juli | augustus ‘11 Jaargang 2 - nummer 10

Personeelsmagazine Jessa Ziekenhuis

Rugsparend werken loont! VerhuiscoĂśrdinator aangesteld Griepvaccinatie sterk aanbevolen startschot Jessa Ziekenhuis


Oprechte dank! Bij het ter perse gaan van dit nummer was de ramp die het

juli | augustus ‘11

noodweer op Pukkelpop veroorzaakte, net één dag achter

2

de rug. Zoals bij heel veel mensen het geval is, heeft deze ramp een zeer diepe indruk op mij nagelaten. In de eerste plaats gaan mijn gedachten uit naar de overleden jongeren en hun familie en vrienden.

Column

Als ziekenhuismedewerkers en zorgverstrekkers voelen we ons nog nauwer betrokken bij dit drama. Het Jessa Ziekenhuis had sowieso al van bij de aanvang van Pukkelpop een - zeer bekwame - medische voorpost met urgentieartsen en een verpleegkundig team ter plaatse. Onmiddellijk nadat de omvang van de ramp duidelijk werd en het provinciaal rampenplan werd afgekondigd, rukte een MUG-team van ons ziekenhuis uit naar het rampterrein en werd campus Virga Jesse klaar gemaakt om patiënten en familieleden zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Als lid van de commandocel – een team dat bij een ramp onmiddellijk binnen het ziekenhuis wordt samengesteld –

heb ik het drama van heel dichtbij meegemaakt. De ongerustheid en het leed van de slachtoffers en hun familie hebben me diep getroffen. Maar daarnaast ben ik in positieve zin ook diep geraakt door de manier waarop onze eigen medewerkers zich van deze moeilijke taak gekweten hebben. Hun professionalisme, serene houding, grenzeloze inzet, goede wil en het gevoel van ‘er samen tegen aan te gaan’, waren treffend. Personeel en artsen die extra opgeroepen werden, waren zeer snel ter plaatse. Tal van medewerkers boden zich bovendien spontaan aan om naar het ziekenhuis te komen of na hun shift langer aanwezig te blijven. Op die manier konden we onze ‘normale’ personeelsbezetting in een mum van tijd verdubbelen. Onze dienst spoedgevallen ving de dag zelf 45 slachtoffers van Pukkelpop op. Dat aantal liep later op tot 65. In totaal werd er in 6 operatiezalen gewerkt. 12 slachtoffers werden gehospitaliseerd waarvan enkele bij het ter perse gaan van dit artikel nog in kritieke toestand waren. In het restaurant was opvang voorzien voor de familieleden die vaak zeer lang in onwetendheid moesten blijven. Tal van medewerkers hielpen deze mensen met een woord, koffie of een snack en zochten continu naar informatie. Onze technici stonden paraat en sprongen in waar nodig. De spoedgevallendienst, het operatiekwartier, intensieve zorgen, sterilisatie, radiologie en andere diensten draaiden op volle toeren. En dit alles in omstandigheden die ook voor medewerkers die dagelijks in de zorg staan, absoluut niet evident zijn. Het emotionele leed dat hiermee gepaard gaat van zo nabij meemaken, laat niemand onberoerd. Aan ons als ziekenhuis de taak om aandacht te hebben voor het verwerkingsproces dat hiermee gepaard gaat. In heel dit drama willen wij al deze artsen en medewerkers oprecht danken voor de sereniteit en de professionaliteit die ze uitstraalden. Ook aan al degenen die zich spontaan ter beschikking hebben gesteld of zich aangemeld hebben, oprechte dank! Onze medewerkers hebben in dit alles niet alleen hun grote professionaliteit nog maar eens bewezen, maar ook hun warme ‘Jessahart’. Het leven gaat intussen alweer verder, maar onze gedachten blijven uitgaan naar al diegenen die dit erge leed moeten ondergaan.

Dr. Yves Breysem Algemeen Directeur

Kinderopvang Stekelbees Redactie: Luc Colla, Erna Desiron, Miranda Follong, Kristof Hayen, Ludo Hermans, Christa Meekers, Eddy Reners, Katrien Vangrunderbeeck, Lieve Verbiest en Brigitte Celis Eindredactie: Brigitte Celis en Kristof Hayen Hoofdredactie: Brigitte Celis Verantwoordelijke uitgever: Dr. Yves Breysem, Jessa Ziekenhuis, maatschappelijke zetel: Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt Werkten ook mee aan dit nummer: Dr. Yves Breysem, Marijke Beckers, Kim Schoovaerts, Veronique Clijsters, Enzo Olivieri, Maarten Bossuyt, Ann Ector, Bette Gers, Anja Scheelen, Tom Thomassen, Lieve Bollen, Brenda Thielen, Anna Repetskaya, team ziekenhuishygiëne, dr. Paul Cleeren, Petra Bervoets, Jacqueline Top, Jessa Dewelf, Nathalie Cardinaels en Nadine Willems. Op de cover: Evi Hansen, daghospitaal oncologie campus VJ Vormgeving: marjanwuyts Grafische Vormgeving


10 14 16 18

Griepvaccinatie sterk aanbevolen Kinderopvang Stekelbees 8 vragen aan onze nutritiespecialist Jessa wint Business Mobility Award

20 22 26 32

4

Rugsparend werken loont

8

VerhuiscoĂśrdinator

12

Bodemverpleging op campus SU

28

Campagne handhygiĂŤne

Jessa en veelbelovend Schermkampioen Anna Repetskaya Mensen helpen mensen "Wegwijs tegen kanker" Het reisverhaal van Marijke Beckers


juli | augustus ‘11

H

4

Enzo Olivieri (leidinggevende dienst fysische geneeskunde) en Veronique Clijsters (medewerkster cel ontwikkeling en opleiding)

et ziekenhuis startte in juni met een groot project ‘rugsparend werken’. Bedoeling van dit initiatief is de gezondheid van onze medewerkers te bevorderen en te beschermen door hun fysieke belasting te verminderen. Bovendien draagt het gebruik van de juiste tilen transfertechnieken bij tot een grotere patiëntveiligheid en patiëntencomfort. Maar rugsparend werken of ergonomische maatregelen zijn toch niet nieuw binnen de verschillende campussen? Waarom is het dan nodig om hier opnieuw ruime aandacht aan te schenken? Jess sprak met Veronique Clijsters (cel ontwikkeling en opleiding) en Enzo Olivieri (leidinggevende dienst fysische geneeskunde van de Hasseltse campussen).

Rugsparend werken loont! Waarom is het belangrijk dat medewerkers

bijvoorbeeld beter hun grenzen kennen en

zonder tillift van het bed in de zetel plaatsen;

de modules ‘rugsparend werken’ volgen?

worden ze zich meer bewust van het risico

dat is onaanvaardbaar. Je brengt zo niet alleen

Enzo: “Uit onderzoek blijkt dat 60% van de

op overbelasting. Rugsparend werken heeft

jezelf maar ook de patiënt in gevaar. Mensen

verpleegkundigen wel eens klaagt over last

trouwens niet alleen te maken met zwaar

beseffen nog altijd onvoldoende het belang

aan rug of ledematen. Maar ook binnen de

tillen. Ook lang in dezelfde houding werken,

van rugsparend werken en - voor wie in het

andere beroepsgroepen in ons ziekenhuis

geeft bijvoorbeeld risico op overbelasting.

zorgproces staat - de grote invloed ervan op

is ergonomisch denken belangrijk! Door on-

Denk maar aan vroedvrouwen die lang aan

de patiënt.”

dermeer de juiste technieken toe te passen,

de couveuses staan, medewerkers die aan

verminderen de klachten die medewerkers

een onderzoekstafel handelingen moeten

Hoe heeft dit een invloed op de patiënt?

ervaren. Je spaart je rug en beschermt je ge-

uitvoeren of administratieve medewerkers

Enzo: “Als medewerkers de juiste technieken

zondheid. Het resultaat is dat je je beter voelt

die urenlang in dezelfde houding aan een PC

en richtlijnen toepassen en de patiënt de juis-

op korte termijn, maar ook dat je op latere

werken... Er zijn tal van voorbeelden binnen

te ondersteuning geven bij het uitvoeren van

leeftijd je job nog goed kan uitoefenen. Veel

alle beroepsgroepen in ons ziekenhuis.”

de beweging, levert dit voor de patiënt op drie

jongere medewerkers zien hier nu het nut

Enzo: “Tijdens de modules laten we onze me-

vlakken een positief effect op: zijn veiligheid,

nog niet van in, maar toch is het uitermate

dewerkers ook kennis maken met allerhande

zijn comfort en zijn mobiliteit. Dit laatste komt

belangrijk om van jongs af aan het risico op

hulpmiddelen en hoe het werk hierdoor kan

doordat we medewerkers haptonomisch leren

overbelasting zoveel mogelijk te beperken.

worden verlicht. Ook de normen en richtlij-

denken en werken. We bedoelen hiermee:

Preventief werken is dus de boodschap!”

nen komen aan bod. Twee verpleegkundigen

werken ‘met de handen op de rug’ en dus de

Veronique: “Tijdens de modules leren mensen

die bijvoorbeeld een zware passieve patiënt

patiënt zoveel mogelijk stimuleren om zelf te

De lesgevers De trainingen ‘rugsparend werken’ worden gegeven door 5 medewerkers van de dienst fysische geneeskunde en revalidatie van de beide Hasseltse campussen. Dit zijn (zie foto vlnr.): Caroline Quetin, Sigrid Steegmans, Enzo Olivieri (leidinggevende), Katrien Feytongs en Krista Jans. Voor de training ‘opleiding tot ergocoach’ maakt het ziekenhuis gebruik van een externe lesgeefster die gespecialiseerd is in ergonomie.


juli | augustus ‘11

5

bewegen. Het belang van een goede hygiëne

• We werken verder op de kennis die al

verschillende types bedden die op de

voor de patiënt is voor iedereen duidelijk,

aanwezig is en verdiepen deze. Deze cur-

Hasseltse campussen in gebruik zijn. Dit is

maar het belang van correcte transfer- en til-

sus is dus anders dan de vorige opleidin-

handig voor medewerkers die muteren van

technieken voor de patiënt beseffen we vaak

gen, het is geen gewone herhaling. Er zijn

de ene naar de andere campus.

nog veel te weinig.”

ook aparte sessies voorzien voor meer er-

Heel wat medewerkers kregen al een opleiding in rugsparend werken. Waarom is het

varen medewerkers en voor medewerkers

Maken jullie ook modules ‘op maat’?

die nog geen opleiding volgden.

Veronique: “Inderdaad. Naast de aparte ses-

• De opleidingen zijn sterk interactief. We

sies voor medewerkers met ervaring en

belangrijk dat zij nu opnieuw deelnemen?

zullen telkens inspelen op vragen die van-

mensen die nog geen opleiding volgden, heb-

Enzo: “Daar zijn meerdere redenen voor. Ik

uit de werkvloer komen.

ben we voor bepaalde doelgroepen op maat

som de belangrijkste even op:

• Sinds de vorige sessies hebben we via het

• Voor heel wat medewerkers is het al meer-

budget

‘gezondheidspromotie’

opnieuw

gewerkt. Het gaat dan om afdelingen zoals dialyse, zorgcluster moeder en kind, medi-

dere jaren geleden dat zij een cursus volg-

een aantal nieuwe hulpmiddelen aan-

sche beeldvorming, operatiekwartier, enz. Zij

den. Rugsparend werken vraagt een veran-

gekocht. Tijdens de modules komen deze

oefenen bijvoorbeeld met onderzoekstafels

dering in je denkpatroon en het doorbreken

hulpmiddelen aan bod en kunnen mede-

of ander specifiek materiaal waarmee ze op

van jarenlange gewoontes. Daarom is het

werkers uittesten of ze op hun afdeling

hun dienst werken. Maar ook voor afdelingen

belangrijk dat je de juiste technieken re-

nuttig kunnen zijn.

die de ‘algemene’ sessies volgen, spelen de

gelmatig opnieuw opfrist om niet in oude gewoontes te hervallen.

vinden, kunnen mensen oefenen met de

is belangrijk om van “ Het jongs af aan het risico op overbelasting zoveel mogelijk te beperken.

"

• Tijdens de sessies die op campus SA plaats-

Ook langdurig in dezelfde houding werken, geeft risico op overbelasting.

"

lesgevers zoals gezegd telkens in op specifieke werksituaties en vragen.”

Een ergocoach op iedere (verpleeg)afdeling! Het is de bedoeling dat iedere (verpleeg)afdeling over minimaal één ergocoach beschikt. Is er nog geen ergocoach op jouw afdeling en ben je overtuigd van het belang van ergonomisch en rugsparend werken? Overleg dan even met je leidinggevende, schrijf je in voor de opleiding en word ergocoach (referentiepersoon ergonomie) op jouw afdeling.


De modules Voor iedere doelgroep in ons huis is er een apart en aangepast traject ‘rugsparend werken in het Jessa Ziekenhuis’

juli | augustus ‘11

uitgewerkt. Een beknopt overzicht: Verzorgende functies:

Niet-verzorgende functies:

• Basistraining voor medewerkers uit deze doelgroep

• Basisvorming voor medewerkers uit deze doelgroep

die nog geen training ‘rugsparend werken met pa-

die nog geen training ‘rugsparend werken’ volgden. • Opfrissing voor medewerkers die wel al een derge-

tiënten’ volgden (8u)

lijke training volgden

• Opfrissing voor medewerkers die wel al een dergelijke training volgden (vóór 2007: 8u, na 2007: 4u)

6

• Specifieke opfrissing voor medewerkers die te-

Medewerkers met overwegend administratieve

werkgesteld zijn op een specifieke dienst: spoed-

job (bureaujob)

gevallen, medische beeldvorming, cathlab, OK, dia-

• Mogelijkheid om een online vormingsprogramma ‘rugklachtpreventie’ te volgen.

lyse, daghospitalisatie, vervoer, cluster moeder en kind en algemene waak).

Opleiding tot ergocoach Meer info over de inhoud, tijdstippen en manier van inschrijven voor deze modules, vind je in de agenda (homepage) van Jessanet onder ‘totaal overzicht planning ‘Rugsparend werken in Jessa’ (2011).

Waarom is het niet voldoende om enkele

Onderzoek in Nederland heeft aangetoond

Nieuw is het online programma ‘rugklacht-

medewerkers per dienst de sessies te la-

dat zorginstellingen die over ergocoaches be-

preventie’. Wat houdt dit in?

ten volgen?

schikken, een beduidend lager ziekteverzuim

Véronique: “Dit programma van het Sociaal

Enzo: “Als één collega aan het bed van de pa-

kennen dan zorginstellingen zonder.

Fonds richt zich tot medewerkers met admi-

tiënt de technieken niet kent, kan de andere

nistratieve taken, maar is ook heel interessant

collega ze ook niet correct uivoeren en lopen

De meerwaarde van een ergocoach op de

voor andere doelgroepen. Denk bijvoorbeeld

ze allebei risico op overbelasting. Het is dus

afdeling uit zich op meerdere vlakken. Zo is

maar aan hoofdverpleegkundigen die toch

belangrijk dat zoveel mogelijk teamleden de

een continue aandacht voor ergonomie een

ook een aantal ‘zittende’ taken hebben. Het

rugsparende technieken kennen en kunnen

essentiële voorwaarde om veranderingen op

volledige programma online doorlopen kost

toepassen. De patiënt verwacht immers dat

dit vlak ook effectief te kunnen realiseren.

zo’n 2 uur tijd, maar je kan het op ieder ogen-

de zorg helder en eenduidig is!”

Ergocoachen krijgen ook een specifieke op-

blik onderbreken en later terug inpikken waar

leiding en komen een viertal keer per jaar sa-

je gebleven was. Naast informatie over on-

Er is ook een opleiding tot ergocoach voor-

men voor reflectie. Op die manier bouwen ze

der meer geschikte lichaamshouding en PC-

zien. Wat is een ergocoach precies?

steeds meer kennis en inzichten op het vlak

gebruik, bevat het programma ook een aantal

Enzo: “Dat is een referentiepersoon ergonomie

van ergonomie op. Het is sterk aangewezen

oefenvragen en voorbeelden.

die op de afdeling continue aandacht heeft

dat iedere (verpleeg)afdeling over minimaal

Enzo: “Ik heb het programma zelf uitgetest en

voor een daling van de fysieke belasting. Hij

één ergocoach beschikt. We doen dan ook

kan het iedereen warm aanbevelen!”

of zij doet dit door collega’s te stimuleren, ad-

een warme oproep aan alle afdelingen die

viezen te geven, acties te ondernemen, enz....

nog geen ergocoach hebben!”

Begeleidingsprogramma ‘bewegen

maakt je sterk’

Zoals je kan lezen, biedt het ziekenhuis

Dit programma richt zich tot:

Voor meer informatie over dit program-

een brede waaier aan opleidingsessies

• Medewerkers die regelmatig klach-

ma kan je terecht bij Sonja Reckers,

‘rugsparend werken’. In het kader van

ten vertonen van spier- en ge-

stafmedewerker

het gezondheidspromotiebeleid is er

wrichtspijnen, bv. nek- en/of ruglast.

tie, tel. (011) 30 83 68 of e-mail: sonja.

daarnaast ook een specifiek program-

• Medewerkers die in het verleden

reckers@jessazh.be of Enzo Olivieri,

ma ‘Bewegen maakt je sterk’. Het is ui-

nek- en/of ruglast gehad hebben.

fysische geneeskundie, tel. (011 30)96

termate belangrijk om je te engageren

• Medewerkers die langdurig ziek/af-

64 of e-mail: enzo.olivieri@jessazh.be.

tot een opleiding ‘rugsparend werken’.

wezig zijn geweest waardoor moge-

Je vind de info hierover ook op jessanet

Heb je ondanks of naast deze opleiding

lijk spierverzwakking is opgetreden.

> personeel > gezondheidspromotie

alsnog klachten op het vlak van spieren en/of gewrichten, dan kan het programma ‘bewegen maakt je sterk’ nuttig zijn.

• Medewerkers ouder dan 45 jaar

gezondheidspromo-

> programma’s > bewegen maakt je sterk.


juli | augustus ‘11

7

9redenen om een van de modules te volgen:

Automatisch 'bloeddoserend' systeem

1

Je gezondheid en welzijn zijn een kostbaar goed!

2

Je leert bewuster omgaan met ergonomie en ja-

3

Je leert je grenzen kennen en je kan beter inschat-

matig een flebotomie of aderlating zoals dat beter bekend is. Hierbij wordt bij de

ten wanneer je best hulpmiddelen inschakelt.

patiënt een bepaald volume bloed afgenomen om een teveel aan opgestapeld

De modules zijn zo opgebouwd dat je jezelf tegen

overbelasting leert beschermen.

op daghospitaal oncologie (SA)

renlange ‘verkeerde’ gewoonten doorbreken. Op het inwendig/oncologisch dagziekenhuis campus Salvator gebeurt er regel-

ijzer in het bloed te verminderen. “Dit gebeurt door een flebotomiezakje (eigen-

4

Je leert nieuwe hulpmiddelen kennen en gebruiken.

lijk een soort leeg infuuszakje) te koppelen aan een intranule die in de ader is ingebracht,” legt Tom Thomassen, leidinggevende van het daghospitaal oncologie campus SA uit. “Door stuwing en door de zwaartekracht wordt zo het bloed

5

Er wordt verder gewerkt op de technieken die je

afgenomen. Eén van de risico’s bij deze procedure is echter dat er te veel bloed

al kent..

kan afgenomen worden waardoor de patiënt syncopaal kan worden. We moeten

6

Door de juiste technieken toe te passen, draag je

daar zit het pijnpunt. Op een drukke morgen kunnen er wel een 30-tal patiënten

bij aan de veiligheid, het comfort en de mobiliteit

gelijktijdig bezig zijn met hun therapie. De aandacht van de verpleegkundigen

dus steeds nauwgezet opvolgen hoeveel bloed er al is afgenomen. Maar net

van de patiënt.

7

kan daardoor niet steeds bij die ene patiënt blijven, er is veel heen en weer geloop, klokjes worden ingesteld en nog eens ingesteld,… om toch de controle

Door als teamleden samen de juiste technieken

over het afgenomen volume maar te bewaken. We waren al een tijdje op zoek

te gebruiken, help je elkaars gezondheid bescher-

naar een oplossing voor dit probleem.”

men en krijgt de patiënt een eenduidige zorg.

8

En op een dag vind je de oplossing bij het VTI- Beringen. Erwin Theunis, leraar Zowel bij verpleegkundigen als bij medewer-

elektro-mechanica en echtgenoot van Karine Verbraeken van het dagzieken-

kers die niet in de zorg staan (keuken, on-

huis, was op zoek naar een afstudeerproject voor enkele laatstejaars van het

derhoud, technische dienst, administratie, ...) is

VTI. Na een eerste overleg en een werkbezoek van de leerlingen, begonnen ze

rugsparend werken een belangrijke voorwaarde om

aan de ontwikkeling van het Automatic Blooddosing System of ABS. “Dit is een

gezond je werk te kunnen blijven uitvoeren, nu en op

weegschaal waarop we het flebotomiezakje plaatsen bij de aderlating. Zodra

latere leeftijd.

het gewenste volume bereikt is, geeft de weegschaal een geluidssignaal en

9

wordt de knelband automatisch losgemaakt. Hierdoor vermindert het risico om De modules zijn heel interactief. Heb je specifieke

te veel bloed af te nemen aanzienlijk en kunnen onze verpleegkundigen zich

vragen of situaties vanuit jouw dienst? Ook daar

intussen met andere taken bezighouden. Voor onze afdeling is dit de ideale

wordt op ingespeeld. Voor specifieke groepen zoals

oplossing,” aldus Tom.

spoedgevallendienst, medische beeldvorming, revalidatie SU, dienst middelen enz... zijn er programma’s

Met dank aan Erwin Theunis en de leerlingen van 7 industrieel onderhoud van

‘op maat’.

het VTI Beringen voor het geleverde werk!


juli | augustus ‘11

8

Ziekenhuis stelt Christa

Meekers als verhuiscoördinator aan

D

e komende maanden en jaren staan er in het kader van de fusie heel wat verhuizen van (verpleeg)afdelingen op het programma. Bij zo’n verhuis komt bijzonder veel kijken, niet alleen op praktisch vlak, maar ook op vlak van integratie van diensten. De afgelopen periode werd er vanuit zorg- en ondersteunende diensten al heel wat denkwerk verricht om de verhuis van diensten op een geïntegreerde en dienstoverschrijdende manier aan te pakken. Nu heeft het ziekenhuis beslist om daarnaast ook een verhuiscoördinator aan te stellen om het hele traject te begeleiden. Jess sprak met een enthousiaste Christa Meekers (projectcoördinator communicatie), die haar schouders onder deze belangrijke opdracht zal zetten.

Hoe ben je in de functie van verhuiscoördi-

een verhuis aan bod komen. Uit eerdere fu-

meteen positief gereageerd en de vacature

nator terechtgekomen?

sies van diensten in ons ziekenhuis bleek

bekendgemaakt in huis. Omdat ikzelf van in

communicatie

dat er bij zo’n verhuis in alle drukte soms

het begin sterk betrokken ben bij het hele

was ik eerder al betrokken bij de organi-

dingen vergeten worden of te weinig aan-

gebeuren en dit domein sowieso heel wat

satie van de Jessacafés en opstartevents

dacht gaat naar de integratie van teams. Een

raakvlakken heeft met communicatie, heb ik

van alle zorgclusters; beide initiatieven om

projectgroep van zorgmanagers, Dirk Coper-

mijn kandidatuur gesteld. Het is de bedoe-

de integratie van diensten te bevorderen.

mans (manager Onwikkeling & Opleiding)

ling dat ik voor een gedeelte van mijn tijd

Ook de dienst P&O en in het bijzonder de

en ik zijn dan samen alles gaan oplijsten en

als verhuiscoördinator zal werken, voor het

cel Ontwikkeling & Opleiding, besteedde al

gaan kijken hoe een verhuis best aangepakt

overige deel blijf ik actief binnen communi-

heel wat aandacht aan integratieprojecten.

wordt. Hierbij hebben we uiteraard ook alle

catieprojecten.”

Daarnaast kregen onze diensten regelmatig

ondersteunende diensten betrokken, want

ook andere, praktische vragen die met fusie

zij moeten immers maximale ondersteuning

en verhuis van afdelingen te maken hadden.

bieden bij de verhuis van een dienst. Uit

Het ‘verhuisprojectplan’, wat zit daar zoal in?

We moesten dan telkens ‘ad hoc’ oplossin-

deze oplijsting bleek dat er tijdens het ver-

“Het projectplan omvat enerzijds een zeer ge-

gen zoeken. Tegelijkertijd waren de zorgma-

huistraject maar liefst 176 stappen moeten

detailleerde lijst van alle praktische aspecten

nagers bezig met heel wat voorbereidend

doorlopen worden! Om ervoor te zorgen dat

die bij een verhuis komen kijken, maar ander-

werk voor de vele verhuizen die op het pro-

diensten bij het doorlopen van dit traject

zijds ook een aantal tools om het integratie-

gramma staan.

de nodige ondersteuning krijgen, is vanuit

traject te begeleiden. Het projectplan begint

Om te komen tot één geïntegreerde aanpak

de projectgroep de suggestie gekomen om

al een hele periode vóór de verhuis te lopen

leek het ons zinvol om samen een project-

een coördinator aan te stellen die het geheel

omdat er dan al een aantal acties opgestart

plan op te stellen waarin alle aspecten van

zou begeleiden. De directie heeft hierop

dienen te worden.”

Christa

Meekers:

“Vanuit


elkaar omgaan, enz. Op niveau van de lei-

Suggesties van medewerkers kunnen bij-

praktische aspecten aangepakt?

dinggevende gaat het onder meer om ver-

voorbeeld altijd via hun leidinggevende over-

“We hebben hiervoor alle ondersteunende

anderingsmanagement.

Leidinggevenden

gebracht worden. Verder zal ik per verhuis

diensten gecontacteerd en hen gevraagd

krijgen bijvoorbeeld een ‘changebuddy’. Dat

ook een realistische timing mee helpen be-

wat zij allemaal moeten weten en kunnen

is iemand die al een fusie of verhuis mee-

waken. En, last but not least, heb ik als ver-

aanbieden bij de verhuis van een dienst om

maakte en dus op dit vlak ervaringsdeskun-

huiscoördinator voor eventuele knelpunten

een goede ondersteuning of vlotte werking

dige is. Op indivueel niveau willen we vooral

een signaalfunctie naar de directie toe. Het

te kunnen (blijven) garanderen. Hiervan is

betrokkenheid creëren bij de veranderingen

voordeel is natuurlijk dat je als verhuiscoördi-

per ondersteunende dienst een overzichts-

die er staan te gebeuren. Een goede infor-

nator bij iedere verhuis bijkomende expertise

schema opgemaakt. Op dit schema zien

matiedoorstroming is dan van essentieel be-

kan opbouwen, terwijl die kennis en ervaring

diensten die gaan verhuizen meteen wan-

lang. Een regelmatig verschijnende nieuws-

anders telkens verloren zou gaan.”

neer ze welke informatie moeten doorgeven

brief met daarin alle up-to-date informatie is

aan welke dienst om de verhuis vlot te laten

hiervoor bijvoorbeeld een goede tool. Er zijn

verlopen. Per ondersteunende dienst is een

al enkele diensten die hier gebruik van ma-

Hoe ga je als verhuiscoördinator praktisch

sleutelpersoon aangesteld die als aanspreek-

ken. Uit fusies van vorige diensten blijkt dat

te werk bij de verhuis van een dienst?

punt fungeert voor de verhuiscoördinator. Als

een dergelijke nieuwsbrief best al opgestart

“Een bepaalde tijd vóór de verhuis roep ik de

we het over ondersteunende diensten heb-

wordt vóór de verhuis zodat medewerkers

kerngroep samen voor een startvergadering.

ben, gaat het bijvoorbeeld om P&O, finan-

snel alle informatie krijgen die met de fusie

Zoals ik al zei, zetelen hierin de leidingge-

ciële diensten, alle administratieve diensten,

van hun dienst te maken heeft. Zo neem je

vende, het medisch diensthoofd, de zorgma-

ICT, de dienst bedrijfsvoering met onder meer

onzekerheid en onrust weg.”

nager, de medisch manager en eventueel een

de aankoopdienst, de dienst middelen met

directielid. Tijdens de startvergadering over-

technische dienst, voeding en schoonmaak,

lopen we het volledige projectplan. Daarbij

de dienst communicatie, maar ook bv. de om-

Wat is jouw rol als verhuiscoördinator in

worden afspraken gemaakt wie wat doet en

budsdienst die tips kan geven vanuit klach-

dit hele gebeuren?

tegen wanneer. Voor de actiepunten waarin

ten die zij ontvangen, enz. Ook de apotheek,

“Als verhuiscoördinator zal ik diensten onder-

een ondersteunende dienst betrokken is, no-

centrale sterilisatie en het laboratorium wer-

steunen en begeleiden in het hele traject dat

dig ik telkens de betrokken sleutelpersoon

den betrokken omdat zij de zorgclusters bin-

ze bij een verhuis zullen afleggen. Concreet

van die ondersteunende dienst uit. Zo komen

nen het zorgproces ondersteunen.”

betekent dit onder meer dat ik een eerste

mogelijke knelpunten meteen aan het licht

aanspreekpunt ben voor verantwoordelijken

en kunnen onmiddellijk concrete afspraken

van diensten die niet precies weten waar-

gemaakt worden.”

Je sprak ook over begeleiding op het vlak

voor ze bij wie moeten zijn.

van integratie van diensten. Wat houdt dit

Daarnaast ben ik lid van een kerngroep van

in?

directie, zorg- en medisch manager, leiding-

Al enig idee wat je eerst gaat aanpakken in

“Met deze integratie is vooral de cel Ontwik-

gevenden en medische diensthoofden die bij

je nieuwe functie?

keling & Opleiding bezig. Zij staan in voor

elke verhuis opgericht zal worden en vorm ik

“In het najaar staan er heel wat verhuizen op

het begeleiden van de teams en de leiding-

de brug tussen deze kerngroep en alle onder-

het programma. In totaal zijn hierbij 12 dien-

gevenden in hun veranderingsproces. Dit al-

steunende diensten. Het is niet de bedoeling

sten betrokken. Het kan dan gaan om een

les gebeurt in nauw overleg met mezelf als

dat ik als verhuiscoördinator op praktisch vlak

volledige dienst die naar een nieuwe locatie

verhuiscoördinator, de medisch managers,

alle dingen zelf ga regelen, maar wel dat ik

of campus verhuist, twee diensten die op één

de zorgmanagers en de communicatiedienst.

erop toezie dat alle punten geregeld zijn. En

campus samenkomen, de samenstelling van

We willen hiervoor op drie niveaus werken:

voor de punten die bij vele verhuizen terug

specialismen op een afdeling die verandert,

teamniveau, niveau van de leidinggevende

komen, wil ik een efficiënt, gestandaardiseerd

enz. De betrokken zorgmanagers hebben

en individueel niveau. Op teamniveau gaat

systeem op poten zetten zodat de diensten

voor deze verhuizen al een stappenplan uit-

het dan om tools zoals workshops of ‘gluren

niet telkens zelf ‘het warm water moeten uit-

gezet. Mijn eerste werk is nu zicht te krijgen

bij de buren’. Het doel hiervan is elkaar be-

vinden’. Uiteraard blijft het daarbij uitermate

op de stand van zaken: wat is er al gebeurd

ter te leren kennen maar ook zicht te krijgen

belangrijk dat ieder zijn eigen verantwoorde-

en wat moet nog gebeuren? Waar zitten de

op groepsdynamiek en de fases die zich bij

lijkheid in het verhuistraject opneemt.

grote noden? Leidt de werking van afdeling x

groepsvorming voordoen. Het is bijvoorbeeld

Een andere belangrijke taak van de ver-

tot bijkomende actiepunten bij een verhuis?

voor medewerkers zinvol om te weten dat er

huiscoördinator is erover te waken dat dien-

Maar ook: hebben jullie al gedacht aan...? In

zich bij de vorming van een groep ook een

sten niet alleen aandacht besteden aan de

eerste instantie wordt het dus even aftasten,

fase voordoet waarin het binnen de groep

praktische aspecten van de verhuis, maar

maar ik vermoed dat dit aftasten heel snel zal

wringt, en dat ook zij deze fase zullen door-

dat er zeker ook voldoende aandacht gaat

moeten gebeuren. Ik krijg nu immers al aller-

maken. Verder wordt op teamniveau gewerkt

naar het doorlopen van een integratietraject

hande concrete vragen. Werk aan de winkel,

rond de waarden van de afdeling, hoe met

en de betrokkenheid van alle medewerkers.

dus! (lacht).”

juli | augustus ‘11

Hoe hebben jullie de oplijsting van alle

9


juli | augustus ‘11

10

Griepvaccinatie sterk aanbevolen! N

aar jaarlijkse gewoonte biedt het ziekenhuis ook dit jaar een gratis griepvaccinatie aan al onze artsen en medewerkers aan. Dit initiatief kadert perfect binnen het gezondheidspromotiebeleid voor eigen medewerkers, maar is daarnaast ook een belangrijk element binnen het patiëntveiligheidsbeleid. Griepvaccinatie levert immers belangrijke voordelen op voor onze patiënten, maar ook voor jezelf en je collega's. Het initiatief wordt dan ook sterk ondersteund door onze arbeidsartsen dr. Vanoeteren, en dr. Reulens. Ook de directie hecht veel belang aan de griepvaccinatie. Op basis van de informatie die we eerder kregen van medisch directeur Frank Weekers, griepcoördinator dr. Koen Magerman en voorzitter van het comité ziekenhuishygiëne dr. Luc Waumans, zetten we alle informatie over de griepvaccinatie nog eens op een rijtje.

Gevaar!

Veiligheid patiënt primeert

niet in aanraking komen met patiënten? Ook zij

Griep wordt meestal beschouwd als een vrij

In organisaties waar veel mensen met elkaar

halen best een vaccin omdat de ernst van het

onschuldige ziekte. En toch is dat niet altijd

in contact komen, kan het virus zich snel ver-

griepseizoen nooit te voorspellen is. Vaccinatie

het geval. Zeker niet in een ziekenhuisomge-

spreiden. Zeker als arts of medewerker die

van ziekenhuismedewerkers is immers een ef-

ving waar heel wat risicopatiënten verblijven

met patiënten in aanraking komt, kan je het

ficiënte manier om verspreiding van griep in het

zoals diabetici, hart- en longpatiënten, patiën-

virus makkelijk doorgeven aan patiënten. Om-

ziekenhuis zoveel mogelijk tegen te gaan. De

ten met nierproblemen of een verlaagde im-

dat patiënten vaak al wat verzwakt zijn of

vaccinatie levert trouwens ook voor jezelf en je

muniteit, enz. De kans dat zij een bijkomende

tot de risicogroep behoren, kan dit voor hen

collega’s heel wat voordelen op! (zie p 11).

longontsteking of een hartfalen oplopen is ze-

een serieus gevaar opleveren. Net daarom

ker reëel. Maar ook voor zwangere vrouwen of

raden organisaties zoals de Hoge Gezond-

50-plussers kan griep gevaarlijk zijn.

heidsraad en de Wereld Gezondheidsorgani-

Jaarlijkse vaccinatie

satie zeer sterk aan dat gezondheidswerkers

Is het nodig om je ieder jaar opnieuw te laten

Maar waarom zou je als jonge, gezonde mede-

zich tegen griep laten vaccineren. In die zin

vaccineren? Zeker wel!. De bescherming te-

werker kiezen voor griepvaccinatie? Vergis je

dragen gezondheidswerkers een belangrijke

gen griep werkt 6 maanden te rekenen vanaf

niet, ook bij gezonde mensen wordt griep re-

verantwoordelijkheid ten opzichte van hun

2 weken na de toediening van het vaccin. De

gelmatig verergerd door een longontsteking,

patiënten. Het is misschien een aspect van

inenting van vorig jaar beschermt je nu dus

soms met dodelijke afloop. En zelfs bij een

patiëntveiligheid waar we niet onmiddellijk bij

niet meer. Bovendien wordt het vaccin ieder

‘gewone’ griep kan je meerdere weken ern-

stilstaan, maar daarom niet minder belangrijk.

jaar aangepast aan de stammen die in de wereld voorkomen. Denk maar aan de Mexicaan-

stig ziek zijn met hoge koorts, vermoeidheid,

se griep enkele winters geleden. Ook tegen

hoofd- , spier- en gewrichtspijnen, een pijnlijke keel, …. Ook als jonge, gezonde medewerker

Iedereen gebaat bij vaccinatie

een dergelijke stam ben je met het nieuwe

ben je dus sterk gebaat bij een griep-inenting.

Hoe zit het met ziekenhuismedewerkers die

vaccin beschermd.


vaccineren Iedereen is uiteraard vrij om zich al dan niet te laten vaccineren, maar als arts of medewerker in een ziekenhuis is een griepvaccinatie echt wel sterk aan te raden. Voorkomen is in dit geval duidelijk beter dan genezen.

Praktische informatie Sonja Reckers, stafmedewerker gezondheidspromotie van de dienst personeel & organisatie, zal in de komende weken alle leidinggevenden per mail inlichten over de manier waarop je kan inschrijven voor de griepvaccinatie. Medewerkers kunnen zich inschrijven via hun leidinggevende, artsen kunnen zich inschrijven via het secretariaat van de medische directie: Petra Bervoets (tel. 011 30 90 10, e-mail: petra.bervoets@ jessazh.be) of Jacqueline Creyns (tel. 011 28 96 20, e-mail: jacqueline. creyns@jessazh.be). Ook medewerkers of artsen die niet op de loonlijst van het ziekenhuis staan, maar die in het ziekenhuis patiëntencontacten hebben (ASO, artsstagiairs, vrijwilligers en medewerkers van artsen) kunnen zich inschrijven voor een gratis griepvaccin. Voor inlichtingen over de praktische organisatie van de vaccinatie kan je terecht bij Sonja, tel. 011 – 30 83 68 of e-mail sonja.reckers@jessazh.be.

Griepvaccinatie is veilig

een acute infectie met koorts hebben, wordt

Het griepvaccin is een heel veilig vaccin, ook

de vaccinatie tijdelijk uitgesteld. Het vaccin

voor zwangere vrouwen. Uiteraard kan er, zo-

mag dus aan iedereen worden toegediend,

als bij elk vaccin, de eerste dagen een lichte

behalve aan personen die een allergie voor

reactie optreden. Het gaat dan bijvoorbeeld

kippeneiwitten hebben of die voorheen al

om wat roodheid en een lichte zwelling rond

eens allergisch op het griepvaccin reageer-

de injectieplaats. Heel soms komt ook lichte

den. Héél uitzonderlijk komt er een ernstige

koorts voor. De inenting tijdens de ’pandemi-

allergische reactie voor kort na het toedienen

sche fase van de Mexicaanse griep’ enkele

van het vaccin. Daarom geldt voor elk vaccin

winters geleden gaf wel bij heel wat mensen

de aanbeveling om te vaccineren in omstan-

een pijnlijke arm en grieperig gevoel, maar

digheden die een snelle medische bijstand

dat was een uitzonderlijke situatie omdat het

toelaten of in de nabijheid van een arts. Dat is

vaccin een extra immuunstimulerende stof

bij de griepvaccinaties in het Jessa Ziekenhuis

bevatte. Alleen bij medewerkers die toevallig

sowieso het geval.

1

Denk aan de veiligheid van de patiënt! Voor onze (risico)patiënten kan griep gevaarlijke complicaties opleveren, soms zelfs met de dood tot gevolg. Help onze patiënten daarom beschermen.

2 3 4 5

Ook als gezonde medewerker kan je ernstig ziek worden van griep. Dit kan meerdere weken duren. Echt geen pretje!

Veel griepzieke collega’s op de dienst? Help! De werkdruk en stress bij de gezonde collega's – en dus ook de kans op ziekte!- verhoogt.

Help griepepidemieën voorkomen en/of blokkeren door deel te nemen aan een massale griepvac-

cinatie.

Heel wat mensen laten zich jaarlijks bij hun huisarts vaccineren tegen griep. Als arts of medewerker van het Jessa Ziekenhuis krijg je de vaccinatie volledig gratis en dit tijdens je werkuren. Maak zeker gebruik van dit aanbod!

juli | augustus ‘11

5 redenen om je te laten

11


juli | augustus ‘11

12

Campus SU past met succes ‘bodemverpleging’ D

e verpleegkundigen van Reva3 campus SU maakten kortgeleden kennis met een volledig nieuwe manier van werken, nl. ‘bodemverpleging’. De suggestie om deze vorm van verpleging bij een bepaalde revalidant toe te passen, kwam van kinesist Maarten Bossuyt. Hij leerde bodemverpleging een aantal jaren geleden in Zwitserland kennen. In eerste instantie stuitte de suggestie van Maarten op een storm van protest. Bodemverpleging wijkt immers op heel wat vlakken af van onze gebruikelijke werkwijze. Maar openminded en flexibel als onze collega’s van Reva3 zijn, zetten zij toch hun schouders onder dit nieuwe project. En met succes! Jess sprak met Maarten Bossuyt en Ann Ector.

Bodemverpleging is een term die we hier

ongeval, die al een hele tijd op onze afdeling

Hoe waren de eerste reacties op Maartens

niet kennen. Kan je eens uitleggen wat

verblijft. Omdat zij sterk verward was, zoch-

voorstel?

dit is?

ten we naar een geschikt middel om haar

Ann (lacht): “Wie Maarten kent, weet dat hij

Maarten: “In België is ‘bodenpflegen’ inder-

’s nachts te fixeren. Inge (dit is een fictieve

dergelijke ideeën met veel enthousiasme

daad nauwelijks gekend, maar in Zwitserland

naam) sliep bijvoorbeeld al in een slaapzak

lanceert. Maar het team had meteen iets

wordt het regelmatig toegepast. Zoals de

maar probeerde zich daar steeds uit te wur-

van: “No way!”. Bodemverpleging leek im-

term al zegt, ligt de patiënt niet in een klas-

men en was heel onrustig. Toch vonden we

mers volledig af te wijken van de manier

siek bed maar op een matras op de grond. De

driepuntsfixatie aan buik, arm en been geen

van werken die wij kennen. Het was dus aan

verpleegkundige handelingen die normaal

optie omdat je de revalidant zo volledig haar

mij om Maarten wat af te remmen. Maar het

aan bed toegediend worden, gebeuren dus

vrijheid ontneemt, agressie en onrust in de

idee lag op tafel en er zat toch wel iets in.

ook op de grond. Deze vorm van verpleging is

hand werkt en verdere vooruitgang verhin-

Maarten heeft me dan heel wat informatie

uitermate geschikt voor een zeer specifieke

dert. We zaten dus echt met een probleem en

bezorgd die ik grondig heb doorgenomen.

doelgroep van patiënten. Het gaat dan om

hebben dat tijdens het multidisciplinair over-

En toen was de bal toch aan het rollen. Al

verwarde patiënten, die sterk nood hebben

leg ook aangekaart.”

kwam er nog heel wat denk- en voorbereidingswerk aan te pas vooraleer we effectief

aan een veilig cocon en die gedesoriënteerd zijn zowel in de ruimte als naar hun eigen li-

En toen kwam Maarten met het idee van

chaam toe. Voorwaarde is wel dat de patiënt

bodemverpleging?

voldoende mobiel is.”

Maarten: “Inderdaad. Door de revalidant op de

Wat kwam er zoal kijken bij die voorberei-

grond te installeren, maak je de situatie met-

dingen?

Wat was de aanleiding om bij één van jullie

een een heel stuk veiliger. Bovendien wist ik

Ann: “Met het verpleegkundig team hebben

revalidanten bodemverpleging toe te pas-

vanuit de tijd dat ik in Zwitserland heb ge-

we gedurende 3 weken dagelijks de technie-

sen?

werkt dat 'bodenpflegen' bij dit soort patiën-

ken met elkaar geoefend. Dit gebeurde op een

Ann: “Het gaat om een voormalig comapa-

ten voor een betere structuur en een rustiger

mat en een matras die we in de verpleegpost

tiënte, slachtoffer van een zwaar verkeers-

gevoel zorgt.”

hadden gelegd.”

gestart zijn.”


Enkele reacties Tijdens de periode van bodemverpleging konden de teamleden van Reva3 hun positieve en negatieve ervaringen met deze nieuwe werkwijze op een overzichts-

Positieve elementen • In het begin was het wat zoeken hoe je het moest aanpakken maar dat ging na verloop van tijd beter. Je merkte vooruitgang bij Inge. Tegen het einde wist ze al wat ze moest doen. • Iets nieuws moet je uitproberen. Het heeft zijn vruchten afgeworpen.

13

• Inge was rustig ’s nachts. • Naargelang Inge kon of wou, hebben we andere technieken toegepast. We waren verplicht om innovatief te zijn. • Het gaf mij een knus gevoel op de kamer. Aandachtspunten • Minder rugvriendelijke techniek, zeker voor oudere werknemers en indien de revalidant niet wou meewerken.

toe

• Betere afspraken tussen ergo en verpleging omtrent transfers of hoe WAS-ADL • Oplossing zoeken naar ochtendzorg toe.

Maarten: “Ikzelf oefende intussen al met Inge

Had de bodemverpleging het gewenste

sterk gebaat zullen zijn. Het positieve is dat

om de standaardtechnieken op haar en haar

effect?

we intussen, naast de juiste technieken, ook

mogelijkheden af te stemmen.”

Ann: “Zeker en vast! We merkten meteen de

over het nodige materiaal beschikken.”

Ann: “Uiteraard hebben we alles eerst met

eerste dag al dat Inge veel rustiger was nu er

de familie van Inge besproken. En dan had je

geen fixatie meer nodig was. Ze nam gaan-

Ann, hoe hebben jij en je team de bodem-

natuurlijk nog de praktische en technische as-

deweg ook meer in zich op en was minder

verpleging ervaren?

pecten die we moesten bekijken: ergonomie,

verward. En als je ’s avonds even bij haar ging

Ann: “Bodemverpleging is zeer arbeidsinten-

veiligheid, ziekenhuishygiëne, inrichting van

checken, lag ze knus en comfortabel in een

sief en zwaarder dan verpleging aan bed. Je

de kamer, het onderhoud ervan, ... Daarvoor

hoekje genesteld. ”

bent steeds met je knieën op de grond bezig

zijn we telkens met de betrokken verantwoor-

Maarten: “Bij bodemverpleging moet alles

en je eigen fysieke conditie moet dus goed

delijken in overleg gegaan om alles in goede

heel gestructureerd verlopen en zijn de ver-

zijn. Verder is het heel belangrijk om vol-

banen te leiden.”

plegingsmomenten

‘oefenmomenten’

doende aandacht te hebben voor rugsparende

voor de revalidant. Die dagelijkse extra oe-

technieken want de belasting voor rug en nek

Ik hoorde dat de technische dienst hiervoor

fening, naast de gewone therapie, werpt na-

is groter. Er is ook een nauwer fysiek contact

specifiek materiaal ontwikkeld heeft?

tuurlijk vruchten af. Zo gingen de transfers na

met de patiënt, wat niet zo evident was voor

Maarten: “Dat klopt. Zij hebben een mat ont-

een tijdje bijvoorbeeld gemakkelijker en met

alle teamleden. Zelf werkte ik altijd blootvoets

worpen waarin een aantal sensoren verwerkt

minder hulpmiddelen. De verpleegkundigen

op de mat als ik Inge ging verzorgen, maar dat

zijn. Zodra de revalidant van de matras rolt,

merkten gaandeweg ook dat ze met een heel

heeft me wel twee keer een voetenbad opge-

treden de sensoren in werking en wordt de

rustige stap-voor-stap aanpak en een goede

leverd omdat het kraantje van de sondevoe-

verpleegkundige verwittigd. Op die manier is

verbale coaching Inge steeds meer hande-

ding vocht verloor (lacht). Sommige collega’s

de veiligheid van de revalidant steeds gega-

lingen zelf konden laten uitvoeren. Petje af

hielden de schoenen aan omdat ze zich anders

randeerd.”

trouwens voor de grote inzet die de verpleeg-

niet comfortabel voelden. De bodemverple-

Ann: “In eerste instantie hadden we er niet

kundigen toonden!”

ging vroeg van alle teamleden dus echt wel

ook

een aanpassing en extra inspanning op diver-

aan gedacht dat de sensoren natuurlijk ook

juli | augustus ‘11

blad noteren. Enkele reacties.

alarm gaven als we zelf op de mat stapten

Krijgt Inge nu nog steeds bodemverpleging?

se vlakken. Maar toch waren de reacties bin-

om Inge te verzorgen. De technische dienst

Maarten: “Neen, de bedoeling is uiteraard

nen het team overwegend positief. We hebben

heeft dan een schakelaar voorzien zodat we

haar voor te bereiden op een leven na de re-

intussen gemerkt dat bodemverpleging volle-

de sensoren tijdens de verzorging konden

validatiecampus. Het is dus belangrijk over te

dig past binnen ons revalidatiedenken. Boven-

uitschakelen. Verder werd de kamer ook leeg-

schakelen naar een situatie die vergelijkbaar

dien geeft het enorm veel voldoening om als

gehaald en werden radiatoren of andere vaste

is met die in een verzorgingshuis. Het is ook

verpleegkundige op de kamer actief mee te

obstakels volledig afgeschermd met schuim-

niet de bedoeling dat we bodemverpleging

kunnen werken aan de revalidatie. We konden

rubber zodat Inge zich nergens aan kon ver-

regelmatig gaan gebruiken. Ik schat dat we op

ook altijd op Maarten rekenen voor coaching.

wonden. En toen was alles klaar om effectief

jaarbasis hooguit een 4-tal revalidanten zul-

En als je dan ziet welk effect de behandeling

te starten.”

len hebben die bij deze vorm van verpleging

heeft, dan loont het zeker de moeite!”


juli | augustus ‘11

14

Kinderopvang

voor tweede jaar op rij succes N

a een meer dan geslaagde start vorig jaar, konden medewerkers van het Jessa Ziekenhuis hun kinderen tijdens de zomermaanden opnieuw toevertrouwen aan de goede zorgen van vzw Stekelbees. Het initiatief zag in de zomer van 2010 het levenslicht, nadat uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek gebleken was dat er nood was aan bijkomende vakantieopvang met flexibele in- en uitschrijfmodaliteiten en lange openingsuren. Het project liep ook dit jaar samen met de provincie Limburg en Carglass.


juli | augustus ‘11

15

Flexibele opvang voor kids van 2,5 tot 14 jaar

nemen trouwens. Op de meeste plaatsen is

de monitoren van Stekelbees iedere dag ori-

kinderopvang immers beperkt tot 12 jaar.

ginele en toffe activiteiten voor de kinderen

De Kids konden deze zomer terecht in de va-

Bij vzw Stekelbees stonden de deuren open

uit hun hoed. En het ontbrak hen ook deze

kantieopvang tussen 6 juli en 26 augustus,

voor kinderen van 2,5 jaar tot 14 jaar. Dit jaar

zomer niet aan inspiratie om ervoor te zorgen

telkens van 6u30 tot 18u30. Lange dagen,

vonden dagelijks gemiddeld 20 kinderen van

dat alle kids zich op elk moment van de week

maar ook heel flexibele uren. Bij onverwachte

personeelsleden hun weg naar de kinderop-

thuis konden voelen in de opvang en ’s avonds

wijzigingen in hun shift konden verpleeg-

vang. Vorig jaar waren dat er gemiddeld 13.

met de leukste verhalen konden thuiskomen.

kundigen dan ook perfect de dag ervoor nog

Een mooie stijging dus!

verwittigen of hun kleine spruit al dan niet zou komen. Een feit dat hier in huis echt wel als een grote luxe ervaren werd. Net zoals

Originele en toffe activiteiten

Voor bijkomende informatie over de kinderop-

de mogelijkheid om kinderen tussen 12 en

In de lokalen van de buitenschoolse kinder-

van van vzw Stekelbees kan je steeds terecht

14 jaar aan de kinderopvang te laten deel-

opvang ’t Ravotje in Rapertingen toverden

bij Eef Eerdekens, medewerker P&O.


juli | augustus ‘11

16

Bette Gers, gebeten door voeding

8 vragen aan onze

nutritiespecialist S

inds begin dit jaar is Bette Gers aangesteld als nutritiespecialist voor alle campussen van het Jessa Ziekenhuis. Niet alleen Bette is nieuw, ook haar functie is dat. Hoog tijd dus voor een kennismaking!

1

3

die in een ziekenhuis worden opgenomen, is

In het kader van een project van de Federale

en op te volgen. Het voorkomen, oplossen of

ondervoed. Dat percentage kan oplopen tot

Overheid wordt er ook op alle geriatrische

verminderen van aan voeding gerelateerde

60 procent tijdens hun verblijf. Ondervoe-

afdelingen en op afdeling neurologie/uro-

klachten en het geven van de juiste voedings-

ding kan bij iedereen optreden. Belangrijk is

logie (CD) en afdeling orthopedie (C3) van

adviezen, staan daarbij centraal.”

dus het besef dat je ondervoeding niet altijd

campus Salvator reeds gescreend op onder-

onmiddellijk kan zien. Soms heeft een patiënt

voeding.”

Wat doet een nutritiespecialist? Bette: “Het is mijn taak om alle activiteiten en initiatieven rond voeding en

ondervoeding ziekenhuisbreed te coördineren

2

Waarom is ondervoeding een cen-

De dienst pneumologie (C1) op Campus Vir-

traal thema?

ga Jesse en de dienst gastro-enterologie/di-

“Liefst 30 procent van de patiënten

gestieve oncologie (D2) op Campus Salvator.

vage klachten die door de arts of verpleeg-

Hoe pak je dit aan?

kundige niet meteen in verband worden ge-

“Behalve de algemene coördinatie van

bracht met een slechte voedingstoestand.

het klinisch voedingsteam en het de-

Het opsporen en signaleren van het risico op

len van kennis rond gezonde voeding en on-

ondervoeding is dus essentieel.”

“De screening bestaat o.m. uit een aantal gerichte vragen die de ver-

pleegkundige en de diëtiste aan de patiënt

dervoeding, ben ik voor artsen en verpleegkundigen het algemeen aanspreekpunt voor

5

Hoe verloopt de screening?

4

stellen. Die gaan o.m. over gewichtsverlies,

Hoe kan je ondervoeding tijdig op-

eetlust, voedingsbehoefte,... Ikzelf volg de

sporen?

screenings op en zorg voor de feedback naar

“Om voedingsproblemen zoals onder-

de afdelingen toe. Na de zomer willen we de

met de diëtisten en de collega’s van het voe-

voeding in ons ziekenhuis in kaart te bren-

screening verder uitbreiden en afdeling per

dingsteam.”

gen en te behandelen, wordt op een aantal

afdeling bekijken welke patiënten extra aan-

afdelingen een screening georganiseerd.

dacht nodig hebben en een plan opstellen

Momenteel worden op twee pilootafdelin-

voor het behandelen of voorkomen van voe-

gen de patiënten gescreend en opgevolgd.

dingsproblemen.”

vragen rond (klinische) voeding, voedingstherapie, technieken bij voedingsproblemen en zo meer. En dit steeds in nauwe samenspraak


“Kwalitatieve zorg kan niet zonder aandacht voor goede voeding en voedingstherapie. Gezond eten levert immers een belangrijke bijdrage aan het genezingsproces van patiënten. Om de kennis en de praktijk hierover ziekenhuisbreed te versterken, willen we evolueren naar een klinisch voedingsteam dat van voeding een speerpunt maakt. De nutritiespecialist speelt hierin een sleutelrol. Het tijdig opsporen van voedingsproblemen, nieuwe kennis binnenbrengen, artsen en verpleegkundigen adviseren, oplossingen aandragen om de voedingstoestand van patiënten te verbeteren en mee beleid maken rond voeding en voedingstherapie, daar ligt de grootste meerwaarde. Niet alleen het ziekenhuis plukt hier de vruchten van, maar zeker en vast ook de patiënt.”

voedingstoestand van de patiënt “ Deverbeteren, daar draait het allemaal om.

"

heeft een patiënt vage klachten “ Soms die niet meteen in verband worden gebracht met een slechte voedingstoestand. "

6

Je coördineert ook het klinisch voe-

Bovendien is er meer risico op infectie wan-

dingsteam. Wat is de rol van dit

neer je een ader moet aanprikken. Bij velen

team?

heerst ook nog een verkeerd beeld van een

8

Hoe ben je nutritiespecialist geworden? In 2007 ben ik afgestudeerd als dië-

“In het klinisch voedingsteam zetelen art-

sonde. We werken al een tijd met microson-

sen, hoofdverpleegkundigen, de apotheek,

des, heel dunne buisjes die niet te vergelijken

werkt, waar ik regelmatig te maken kreeg met

de voedingsdienst, diëtisten en logopedisten

zijn met een sonde vroeger. Ook hier willen

ondervoeding. Vier jaar geleden heb ik hier

van verschillende afdelingen en campussen.

we met het team de deskundigheid in het

een tijdje een diëtiste op de diabetesraadple-

We nemen er beslissingen rond nutritie in

ziekenhuis vergroten. Niet alleen op het vlak

ging vervangen die met zwangerschapsverlof

het algemeen, voedingstechnieken, klinische

van technieken, maar ook wat betreft nieuwe

was. Dat beviel me zo goed dat ik sindsdien

voeding en de bijhorende protocols. Zo willen

ontwikkelingen, materialen, verzorging, on-

altijd de Jessa-vacatures in de gaten gehou-

we bijvoorbeeld ook richtlijnen ontwikkelen

derhoud en zo meer.”

den heb. Toen eind vorig jaar de functie van

en updaten rond enterale en parenterale voeding en bijvoedingen. De voedingstoestand van de patiënt verbeteren, daar draait het uiteindelijk allemaal om.”

7

tiste. Daarna heb ik vooral in de thuiszorg ge-

nutritiespecialist vrij kwam, heb ik meteen

Bij velen heerst nog een verkeerd beeld van een sonde.

"

gesolliciteerd. Het is een nieuwe functie, dus het is nog een beetje zoeken naar de juiste invulling, maar dat maakt de uitdaging alleen maar groter.”

Kan je eens een concreet verbetervoorbeeld geven? “In de praktijk wordt er vaak nog te

snel gekozen voor parenterale voeding waar

Bette bellen

sondevoeding de voorkeur geniet. TPN legt

Vragen of problemen rond voeding?

het maagdarmstelsel volledig stil, waardoor

Bel Bette Gers op (011 28) 94 73 (campus SA)

het nadien moeilijker is weer normaal te eten.

of (011 30) 85 32 (campus VJ).

juli | augustus ‘11

Zorgmanager Lieve Haumont over de plus van een nutritiespecialist:

17


juli | augustus ‘11

18

Jessa Ziekenhuis en Mobistar winnen

Business Mobility Award 2011 Z

owel het Jessa Ziekenhuis als Mobistar zijn in juni bekroond met de Business Mobility Award (BMA) 2011. Jess vroeg Anja Scheelen waaraan wij deze eer te danken hebben. Als vervoercoördinator staat zij in voor de (verdere) uitbouw van het duurzaamheidsbeleid op de drie campussen van ons ziekenhuis.

Wat is de Business Mobility Award?

Waarom kwam ons ziekenhuis als laureaat

ken, en vooral ook met de behaalde resultaten

Anja: “De Vlaamse Stichting Verkeerskunde

uit de bus?

van carpooling. Ondanks wisselende diensten

(VSV) beloont met deze onderscheiding pu-

“Al vóór de fusie waren beide ziekenhuizen ac-

bewijzen liefst 70 van onze medewerkers dat

blieke en private ondernemingen die zich

tief om een pendelfondsdossier in te dienen.

carpoolen in de zorgsector mogelijk is. Ook

inzetten voor duurzame mobiliteit, en dan

Dit resulteerde onder meer in bedrijfsfiet-

de jaarlijkse mobiliteitsdagen, het feit dat we

vooral op het vlak van het woon-werkverkeer.

sen, pendelfietsen, gratis trein- en busabon-

nieuwe medewerkers tijdens onthaaldagen

Binnen de categorie publieke ondernemin-

nementen, fietsenstallingen en aangepast

onmiddellijk vertrouwd maken met de mobi-

gen trok ons ziekenhuis aan het langste eind.

sanitair. Campus VJ stond anderhalf jaar ge-

liteitsfilosofie, en het inzetten van de gratis

Naast een glazen oorkonde levert deze prijs

leden al vermeld als mogelijke laureaat van

pendelbus voor bezoekers en medewerkers

ons 10 omnipassen van De Lijn op ter waarde

de Business Mobility Award, maar greep toen

werden door Vlaams Minister Hilde Crevits

van 220 euro per stuk en een NMBS-bedrijfs-

net naast de prijs. Dat we nu alsnog bekroond

tijdens de prijsuitreiking lovend aangehaald.

netkaart met een waarde van 2500 euro.” (zie

zijn, heeft vooral te maken met het feit dat we

Dit totaalpakket is niet vanzelfsprekend in

kadertje, nvdr).

streven naar duurzame mobiliteit op alle vlak-

een organisatie waar ploegenwerk de norm

Mooi prijzenpakketje Naast een glazen oorkonde heeft ons ziekenhuis 10 omnipassen van De Lijn ontvangen ter waarde van 220 euro per stuk en een NMBS-bedrijfsnetkaart met een waarde van 2500 euro.

Hoe gebruiken? Met de NMBS-bedrijfsnetkaart kunnen medewerkers en artsen van het Jessa Ziekenhuis 1 jaar gratis reizen. Het is dus aangewezen om deze kaart te gebruiken voor alle bijscholingen of andere dienstuitstappen waarbij er zoveel mogelijk medewerkers gebruik van kunnen maken. De medewerkers moeten zich steeds identificeren met hun personeelsbadge. Deze kaart kan tot 30 juni 2012 de go-pass vervangen. De kaart is beschikbaar bij Miranda Willems, dienst O&O, tel. (011 30) 90 32. Wie de kaart nodig heeft, reserveert ze best enkele dagen op voorhand. De 10 omnipassen die het ziekenhuis gewonnen heeft, hebben elk een waarde van 220 euro per stuk. Eigenaars van een dergelijke pas kunnen gedurende een jaar gratis pendelen en reizen met De Lijn. Na overleg met de dienst P&O is besloten dat de eerste 10 jaarabonnementen die binnenkort vervallen, zullen vervangen worden door dit gratis abonnement. De Lijn zal de passen persoonlijk opsturen naar deze 10 medewerkers.


juli | augustus ‘11

19

Revalidante organiseert

DVD-namiddag op campus SU I

n het kader van een re-integratieopdracht organiseerde revalidante Elke van campus SU op 8 juni 2011 een DVD-namiddag voor andere geïnteresseerde revalidanten op campus SU. Collega Jacqueline Top van de sociale dienst campus SU schetst het verhaal.

In het najaar van 2010 sloeg het noodlot bij Elke toe. Zij werd het slachtoffer van een is. Ons ziekenhuis gebruikt dit echter niet als

spontane hersenbloeding tijdens de uitoefening van haar werk als maatschappelijk as-

excuus en kan mooie groeicijfers voorleggen.”

sistente. Een lange hospitalisatieperiode stond haar te wachten met veel vraagtekens over haar toekomst, maar zij was dapper en vocht, elke dag opnieuw.

Wie heeft hieraan meegewerkt?

Ook tijdens haar revalidatieperiode op campus St-Ursula werd zij bewonderd door menig

“In eerste instantie natuurlijk de directie van

mede-revalidant voor haar positieve kijk op de toekomst, vaak vergezeld van een lach en

ons ziekenhuis. Dankzij hun geloof in duurza-

een traan, maar steeds gesteund door haar echtgenoot, die op zijn beurt deed wat hij kon

me mobiliteit en de financiële middelen die zij

om deze zware periode te doorstaan. Stilaan trachtte zij haar beperkingen te aanvaarden

hiervoor vrijstellen, kunnen we telkens mooie

en dacht zij aan het hervatten van haar werk en dus wilde zij ook hierin oefenen en trai-

acties verwezenlijken. Daarnaast subsidieert

nen. Tijd dus voor de re-integratieopdracht, zo dachten we.

ook de Vlaamse overheid de helft van het kostenplaatje. Maar ook ondersteunende diensten zoals

Een hele verantwoordelijkheid

communicatie, technische dienst, P&O, … dra-

Elke koos voor de organisatie van een DVD-namiddag. Zij kreeg de gehele verantwoor-

gen hun steentje bij via een groot aantal ad-

delijkheid over deze organisatie en slaagde erin om alle stappen te doorlopen die hierbij

ministratieve en organisatorische elementen.

noodzakelijk zijn, gaande van de keuze en het huren van een DVD, de technische on-

En uiteraard ben ik zelf als vervoercoördinator

dersteuning, de reservatie van de zaal, het groot scherm, de koffie en de koekjes (zeer

sterk betrokken partij. Door het organiseren

belangrijk), de medewerking van de therapeuten en vrijwilligers om de revalidanten naar

van events, opvolgen van resultaten, overleg

de zaal te brengen, het ontwerpen van de uitnodiging, deze uitnodigingen verdelen, de

met de overheid en andere instanties zoals

goedkeuring van onze hoofdtherapeut en de campusverantwoordelijke, … het welkomst-

NMBS, De Lijn, Carpoolplaza en de VZW Basis

en openingwoordje vooraf en het woordje op het einde van de voorstelling. En vermoe-

konden we de afgelopen jaren een grote stap

delijk vergeet ik hier nog heel veel van haar organisatietalent.

voorwaarts zetten. En last but not least, dank aan alle ecologische pendelaars van het zie-

Feit is dat zij erin slaagde om voor veel revalidanten een fijne namiddag te organiseren.

kenhuis! Zij dragen immers iedere dag effec-

Maar nog belangrijker is dat zij voor zichzelf weer bevestigd weet dat zij het nog steeds

tief hun steentje bij tot het mooie resultaat.

kan, ondanks alles wat zij de laatste maanden heeft moeten meemaken en dat zij klaar

Al wil ik zeker ook die medewerkers niet ver-

is voor de volgende grote stap, namelijk de integratie in de maatschappij buiten het re-

geten die een poging deden tot een milieube-

validatiecentrum…

wuste overstap, maar voor wie het misschien niet 100% haalbaar is. Voor hen misschien

In naam van alle aanwezigen op deze namiddag, willen we Elke dan ook hartelijk danken

nog deze boodschap: het denkpatroon wijzi-

voor haar inzet en enthousiasme. We hopen haar binnenkort binnen ons team van vrijwil-

gen is meteen de grootste stap!”

ligers te mogen verwelkomen!


juli | augustus ‘11

D

ertien Jessamedewerkers stapten eind maart in het ontwikkelingstraject ‘Jessa en veelbelovend’. In het vorige nummer van Jess kon je lezen over de geslaagde start van dit nieuwe initiatief. Onze gesprekspartners toen waren Maarten Provo en Tom Geuns. Dit keer vertellen Brenda Thielen en Lieve Bollen over hun ervaringen en hun eerste concrete project binnen het ontwikkelingstraject.

20

Jessa en veelbelovend: eerste projecten Iedere deelnemer aan ‘Jessa en veelbelovend’

Isolatiebox

MRSA, enz...” Lieve lanceerde haar project half

krijgt binnen het traject de kans om –met een

Lieve Bollen is verpleegkundige op de dienst

juni. “In september evalueren we het gebruik

goede begeleiding van Pieter Willems en Dirk

intensieve zorgen, campus VJ. Zij ontwikkelde

van de isolatiebox. Collega’s kunnen intussen

Copermans- projecten uit te voeren. Er wordt

voor haar eerste project een isolatiebox. “We

vrijuit feedback geven. Op dit ogenblik heb-

gestart met een klein project, gevolgd door

hebben op onze dienst vaak patiënten die

ben we bijvoorbeeld 3 boxen in gebruik voor

een iets groter dienstgebonden project. Later

in isolatie liggen,” legt ze uit. “Op één van

12 kamers en laten we de box op de isolatie-

krijgen de deelnemers de kans om in groepjes

de beide vleugels van onze afdeling hebben

kamer staan. Na de isolatie wordt alles afge-

een ziekenhuisbreed project op te zetten. De

we geen sas op de patiëntenkamers, waar-

spoten en wordt de box terug aangevuld voor

eerste reeks projecten is intussen op de werk-

door we telkens eerst alle materiaal bij elkaar

de volgende isolatie. Bij de evaluatie zullen

vloer gelanceerd.

moesten zoeken. Tijdrovend, zeker als je pas

we onder meer bekijken of 3 isolatieboxen

De invulling van de workshops gebeurt tel-

in de isolatiekamer merkte dat je nog iets ver-

voldoende is? Laten we de isolatiebox in de

kens door andere deelnemers van de groep,

geten was. In de isolatiebox zit alle materiaal

kamer staan of niet? Welke aandachtspunten

waarbij ze zorgen voor een boeiende uitwer-

dat je nodig kan hebben nu mooi bij elkaar.

zijn er?” Om de overbodige afstanden in kaart

king van de inhoud. De lessen en technieken

Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de gele

te brengen die vóór de lancering van de iso-

die ze tijdens de workshops leren, worden

isolatiekaart, transfertdocumenten, een pen,

latiebox moesten afgelegd worden, maakte

daarna op het eigen project toegepast.

geplastificeerde schema’s voor Clostridium en

Lieve gebruik van een spaghetti-diagram.

Lieve Bollen en Brenda Thielen stellen hun project voor.


6 sterkste punten van 'Jessa en veelbelovend' 1. In het kader van je persoonlijk ontwikkelingsplan word je gedwongen om sterk over jezelf na te denken. Best moeilijk, maar wel heel waardevol om inzicht in jezelf te krijgen. 2. Er zijn tal van intervisiemomenten voor het aankaarten van problemen. Dit levert heel wat praktische tips en leermomenten op. 3. De groep is een mengeling van verpleegkundigen, paramedici, medewerkers in administratieve functies, enz. Net die kijk op en mening vanuit andere beroepsgroepen levert nieuwe inzichten op.

13

De 13 projecten die op de werkvloer gelanceerd zijn:

• klinemetrie op revalidatie campus VJ - Tom Geuns • recyclage afval operatiekwartier - Alessandra Loiacono • vereenvoudiging briefingsblad op orthopedie Caroline Van Buggenhout

Een medewerker met een administratieve functie kan bijvoorbeeld

• brochure Parkinson op revalidatie campus SA Maarten Bossuyt

een verhelderende mening hebben over een probleem op een ver-

• wie is wie op de financiële dienst - Anne-Sophie Colson

pleegafdeling.

• agenda voor SIM op LOC- Wendy Monten

4. Je krijgt gedurende het hele traject een goede ondersteuning en veel gerichte feedback. 5. Het aanreiken van theorie en technieken gebeurt op een vlotte en praktijkgerichte manier. ‘Het komt niet over als theorie.’ 6. Het hele traject is laagdrempelig. Je bent collega’s onder elkaar die van ‘vreemden’ geëvolueerd zijn naar een hechte groep.

• werkafspraken op spoed - Maarten Provo • coloscopie materiaalkoffer op recovery – Linde Lurquin • verlofkalender kinesisten rego – Annelies Hermans • IT-restpunten EPD op spoed – Katrien Bijnens • presentatie investering & exploitatie op financiële dienst - Lieve Reumers • isolatiebox op intensieve zorgen - Lieve Bollen

in praktijk gebracht

• herindeling formulieren op nefrologie/urologie Brenda Thielen

Herindeling formulieren

Hechte groep

zwaar. Maar dat weet je als je eraan begint en

Ook verpleegkundige Brenda Thielen van de

Als je Lieve en Brenda vraagt hoe zij ‘Jessa en

op langere termijn is het deze inspanningen

afdeling B3 (nefrologie/urologie) campus VJ

veelbelovend’ tot nu toe ervaren, krijg je een

zeker waard. Het prettige aan dit traject is

startte haar project in juni op. Zij ging hier-

‘beter dan verwacht’ te horen. “Het is mooi om

dat de workshops en theorie niet aanvoelen

voor aan de slag met de 5S-methode waar-

te zien hoe iedereen open bloeit,” glimlacht

als theorie. Alles wordt heel praktijkgericht

over haar collega Lieve tijdens een workshop

Brenda. “Eerst waren we vreemden voor el-

gebracht en op een ludieke manier. Zo heb-

toelichting had gegeven. “Voor mijn eerste

kaar, nu zijn we een hechte groep. Het is ook

ben we bijvoorbeeld onlangs via een hinkel-

project heb ik een volledige herindeling ge-

fijn dat we niet allemaal verpleegkundigen

baanspel geleerd doelstellingen SMART te

daan van alle formulieren en documenten

zijn. Zo hoor je ook eens andere meningen.

formuleren en leerden we over het belang van

die we op onze afdeling aan de balie heb-

Ook van de talrijke intervisiemomenten, waar

een goed zicht op het hele werkproces door

ben liggen,” vertelt Brenda. “Ik heb hiervoor

we problemen kunnen bespreken die we tij-

in groepjes treintjes te bouwen met legoblok-

gewerkt met drie kleuren. Formulieren die

dens een project ervaren, steek je heel wat

ken. Een ongebruikelijke, leuke aanpak die bij-

met opname en ontslag van patiënten te

op.”

zonder goed werkt en waardoor je soms moeilijke materie gemakkelijk oppikt en onthoudt.”

maken hebben, horen onder wit. Het gaat dan bijvoorbeeld om klinische paden, patiënteninformatiefolders, het patiëntendossier,

Communicatie en teamwork

enz. Groen staat voor ‘onderzoeken’. Zo is

Het belangrijkste leerpunt tot nu toe? “Dat

Ervaring opdoen

bijvoorbeeld alles rond MRSA gegroepeerd

een goede communicatie met collega’s ont-

Lieve Bollen zal vanaf 1 oktober 2011 tot en

in één rekje. En onder rood vind je alles wat

zettend belangrijk is om een project te doen

met eind april 2012 de taak van hoofdver-

met personeel en artsen te maken heeft:

slagen! Als je te weinig of verkeerd commu-

pleegkundige van het chirurgisch daghospi-

formulieren voor ziektemelding, verlofaan-

niceert, krijg je gegarandeerd de nodige te-

taal en de pijnkliniek op campus VJ op zich

vraag, fietsvergoeding, formulieren artsen,

genwind. Goede communicatie en goed team-

nemen. “Ik vervang dan Geert Moechars die

enz. Er kwam toch meer bij de uitvoering

work zijn essentiële voorwaarden voor het

tijdelijk hoofdverpleegkundige wordt van een

van het project kijken dan je op het eerste

doen slagen van een project.”

nieuw op te starten afdeling kortverblijf. Voor

zicht zou denken. Zo waren er bijvoorbeeld

mij is dit een unieke kans om even van de

ook de nodige aanpassingen voor het leeg/

functie van hoofdverpleegkundige te proeven

volsysteem nodig en heb ik tijdens het her-

Hinkelen en treintjes bouwen

en wat ervaring op te doen in een leidingge-

indelen de rekken dan meteen ook maar

Medewerkers die het traject ‘Jessa en veelbe-

vende functie. Ik denk dat het mij tijdens het

gepoetst,” lacht Brenda. “Sinds de opstart

lovend’ volgen, moeten hier zelf ook de nodige

sollicitatiegesprek wel geholpen heeft dat ik

hangt er in de keuken een papier waarop

vrije tijd in stoppen. “Klopt,” klinkt het eens-

al wat bagage heb opgedaan tijdens ‘Jessa en

collega’s hun feedback kunnen geven.”

gezind. "Soms is de combinatie met je job vrij

veelbelovend’."

juli | augustus ‘11

volgens Brenda en Lieve

21


juli | augustus ‘11

‘En garde’ met Anna Repetskaya

22

N

Fotografie: Patrick Smeets - © 2011

og maar 39 is ze maar haar levensverhaal leest als een spannend sprookje. Anna Repetskaya, verpleegkundige op de afdeling Pneumologie op campus Virga Jesse, ging een internationale schermcarrière op het hoogste niveau tegemoet. Maar het uiteenvallen van de voormalige Sovjetunie besliste daar anders over. In België bleef ze gepassioneerd verder sporten en in 2006 werd ze Belgisch schermkampioen. Snel, tactisch, trefzeker, afgetraind tot in de puntjes en levensgevaarlijk met een degen in de buurt: je bent gewaarschuwd.

Leven voor de sport. Een hele tijd ging het op

Minder sport door Glasnost

schermcompetitie in Sint-Niklaas. Als enige

voor Anna, die op haar elfde met schermen

Met het verdwijnen van de Sovjetunie in

‘Belg’ – die ze toen nog niet was – stond ze op

begon. Ze werd geboren in de voormalige

1991, vielen ook de succesvolle sportpro-

het podium. Toch bleek al vlug dat schermen

Sovjetunie maar groeide grotendeels op in

gramma’s weg. Als Russische in Kazachstan

op professioneel niveau geen haalbare kaart

Kazachstan. Op haar vijftiende was Anna ge-

werd Anna van de ene dag op de andere een

was. Anna: “België is geen land van scher-

selecteerd voor de nationale ploeg van haar

‘buitenlandse’. Anna: “De politiek in Kazach-

mers, noch van topsport. Ook financieel was

land. Want zo ging dat in de Sovjetunie: als je

stan had het op dat moment niet zo voor de

het niet doenbaar. Er is niet alleen de uitrus-

ergens in uitblonk, dan kreeg je alle kansen

Russische bevolking. De druppel voor mij was

ting, maar je moet ook veel reizen. Om tegen

om door te groeien in je sport. “Sport stond

dat ik niet mocht deelnemen aan de Olympi-

waardige tegenstanders te kampen, moest

hoog aangeschreven in de USSR”, steekt

sche Spelen van Atlanta in 1996 omwille van

ik altijd naar het buitenland. En dat kost tijd

Anna van wal. “Voor elke discipline was er

mijn Russische afkomst. Het jaar daarna ben

en geld. Bovendien: waar vind je hier goede

een uitgekiend, professioneel programma en

ik met mijn gezin naar België verhuisd.”

coaches?”

zoals schermen. Ik trainde zes keer per week,

Van levensstijl naar hobby

Denksport

twee keer dag. 270 dagen per jaar nam ik deel

Waarom België? Toeval, zegt Anna zelf. “Het

Ondertussen had Anna met haar man – ook al

aan stages die soms twee maanden duurden.

had evengoed Nederland of Duitsland kunnen

een topsporter maar dan in waterpolo – een

Schermen was nooit een hobby, het was mijn

geweest zijn.” Anna was nog maar net in Bel-

gezinnetje gesticht. “Zelfs met drie kinderen

levensstijl”, zegt Anna.

gië of ze nam al deel aan een internationale

bleven we passioneel met onze sport bezig.

werden er veel middelen vrijgemaakt. Ook

Patrick Smeets - © 2011

voor minder bekende Olympische sporten

Anna tijdens de trainingen in Atlanta


Belgian Dream

en zwembaden”, lacht ze. Het bijzondere aan

Ze mag dan wel niet meer op professioneel

schermen? Anna: “Het is om te beginnen een

niveau schermen, de degen aan de wilgen

gevechtssport. Dat betekent dat je je op ver-

hangen, heeft Anna nooit gedaan. Coachen

schillende vlakken moet ontwikkelen. Zo is

en anderen de kunst van deze edele sport bij-

een goede conditie zeer belangrijk door de

brengen, is een nieuwe missie geworden. Niet

vele korte, maar krachtige inspanningen. Te-

alleen in België bij schermclub ‘Skirmjan’ in

gelijk is schermen heel technisch. Je lichaam

Sint-Truiden, maar ook ver daarbuiten. Anna:

moet perfect in evenwicht zijn, en je wapen

“Ik heb een aantal jaren geleden een ploeg

hanteren vereist heel wat techniek. Boven-

gecoacht in Atlanta, als voorbereiding op het

dien is het een op en top geestelijke activiteit.

belangrijkste Amerikaanse schermtoernooi.

Met conditie en techniek alleen geraak je er

Zo ben ik dus toch nog ooit in Atlanta geraakt

niet. Je tegenstander doorzien, razendsnel

(lacht). Ze vroegen me trouwens om er perma-

een tactiek bedenken, altijd een stap voor zijn,

nent te blijven en schermers te trainen, maar

daarmee maak je het verschil. Schermen is dus

ik heb geweigerd. Ik voel me thuis in België.

een denksport waarvan je gaat zweten.”

The American Dream hoeft voor mij dus niet meer, ik heb mijn Belgian Dream al.”

Drie disciplines Er zijn drie disciplines in het schermen of drie wapens waaruit je kunt kiezen om je in te bekwamen: de floret, de degen en de sabel. Elk wapen vereist een eigen techniek en heeft

mij was schermen “ Voor geen hobby, het was mijn levensstijl.

zijn eigen regels. De bedoeling is de tegen-

"

mei | juni ‘11

Onze kinderen zijn opgegroeid in sportzalen

23

Jessa starts to run De eerste week van juli zijn op-

stander te treffen, zonder zelf getroffen te worden. Anna koos voor de degen omdat dit

Van Roparun tot marathon

nieuw een aantal artsen en mede-

de meest ‘realistische’ stijl is. Anna: “Bij de

Anna, licentiate LO, ging op haar 32ste ver-

werkers van het Jessa Ziekenhuis

degen kun je op het volledige lichaam van de

pleegkunde studeren. Met een fulltime job

aan het Start to Run programma

tegenstander scoren, terwijl bij de floret al-

en drie opgroeiende kinderen was dat best

begonnen. In totaal zijn dit jaar 34

leen de romp punten oplevert. Nu kun je wel

zwaar. Maar opgeven staat niet in haar woor-

collega’s de uitdaging aan gegaan:

zeggen: de degen is gemakkelijker omdat je

denboek. Drie jaar later, in 2008, belandde

12 op campus Virga Jesse, 11 op

alles mag raken, maar je kunt dus ook zelf

ze bij Jessa. “Fijne job. En combineerbaar met

campus Salvator en 11 op campus

overal getroffen worden. Je moet dus dub-

sport”, lacht ze. Om in vorm te blijven, wisselt

St.-Ursula. Het programma stoomt

bel aandachtig zijn. Concentratie, inzicht en

ze het schermen af met lopen, zwemmen en

de deelnemers in 10 weken klaar

reactievermogen zijn superbelangrijk bij het

powertraining. “Ik heb ook meegedaan aan de

om probleemloos 5 km te lopen.

schermen. De kunst is om het wapen zo te

Roparun en volgend jaar wil ik een marathon

Eénmaal per week trainen de

beheersen dat met kleine snelle bewegingen

lopen. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook

sportievelingen onder begeleiding

treffers kunnen worden gemaakt.”

echt voor.”

van een ervaren Jessarunner. En tweemaal per week lopen ze op eigen verantwoordelijkheid onder begeleiding van het start-to-runprogramma op hun MP3-speler. De Jessarunner van campus Virga Jesse is dr. Ruth Achten, op campus Salvator Wim Bonné en op campus

Patrick Smeets - © 2011

St.-Ursula Ann Ector. Het Start to Run programma is traditiegetrouw een voorbereiding op Dwars Door Hasselt, de gezellige stratenloop die dit jaar plaats vindt op zondag 9 oktober.


2 juli | augustus ‘11

de

24

techniekertjesdag gevierd

Jessa en ZOL ondertekenen

samenwerkingsovereenkomst

Vorig jaar werd voor de technisch medewer-

Het Jessa Ziekenhuis en het Ziekenhuis Oost-Limburg hebben vrijdag 1 juli een offi-

kers van de SIM (studiedienst infrastructuur

ciële samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Beide ziekenhuizen gaan in de toe-

en masterplanning) en de dienst medische

komst formele afspraken maken over de verdere ontwikkeling van een aantal zorgpro-

instrumentatie voor het eerst een ‘technie-

gramma’s. Doelstelling is om bepaalde speerpuntdiensten eventueel gezamenlijk uit te

kertjesdag’ in ons ziekenhuis georganiseerd.

bouwen en in de toekomst mogelijk zelfs op 1 campus te lokaliseren. Het gaat dan om

Ook dit jaar werden deze mensen opnieuw

diensten waarvoor heel geavanceerde (dure) apparatuur, bijzondere voorzieningen en/

een dagje extra in de schijnwerpers gezet. Dit

of specifieke deskundigheid nodig is. Vaak zijn het diensten met een beperkt aantal

gebeurde op de 4e woensdag van juni, nl. 22

patiënten of waarvoor de overheid een beperkt aantal erkenningen (soms slechts één)

juni, met volgend gedicht.

kers (elektricien, loodgieter, ....), de medewer-

voorziet per provincie. In plaats van op deze vlakken nodeloos te concurreren, kunnen we beter samenwerken en kennis en ervaring delen. De samenwerking zal zich

Speciaal voor jou

niet beperken tot louter medische specialismen. Ook voor een belangrijk thema zoals patiëntveiligheid zijn er concrete projecten die nog verder uitgebreid kunnen worden.

Bedankt collega voor wie je bent

De samenwerking moet in eerste instantie de patiënt en de kwaliteit van de zorg ten

en voor wat je voor ons doet.

goede komen.

Altijd met plezier en niet omdat het moet. Bedankt omdat je altijd voor ons klaar staat. Dat is een gegeven dat niet op de loonfiche vermeld staat. Maar het werk roept dus ga je er weer tegenaan. Elke dag weer, je blijft ervoor gaan. Gezamenlijk als team, Het technische dreamteam

Bouwwerken nieuwe geriatrievleugel schieten goed op Op campus Salvator wordt momenteel druk ge-

individuele sanitaire cel voorzien met lavabo,

bouwd aan een nieuwe vleugel. De nieuwe vleu-

douche en toilet. Daarnaast zijn er ook een kiné/

gel van 1 verdieping bevindt zich aan de zijkant

ergozaal en een dagzaal voorzien. De dagzaal

van het hoofdgebouw en sluit aan bij de bestaan-

geeft via een glazen wand toegang tot een terras

de tijdelijke constructie. Het nieuwe gebouw zal

met tuin. Het terras en de tuin worden aangelegd

via een verbindingsgang ook een doorsteek krij-

in december, aansluitend op de bouwwerken van

gen naar de B-vleugel. Het einde van de bouw-

de nieuwe vleugel. Door de bouw van de nieuwe

werken is voorzien voor begin december 2011.

vleugel sneuvelen er wel een aantal plaatsen op

Kostprijs van de nieuwe vleugel is 2.5 miljoen

de personeelsparking.

euro. Rond de jaarwisseling neemt de afdeling geriatrie

De huidige geriatrieafdeling op campus St.-Ursula

die zich nu op campus St.-Ursula bevindt, haar in-

zal na de verhuis omgebouwd worden tot een

trek in de nieuwe vleugel op campus Salvator. Het

nieuwe revalidatieafdeling 'Reva 4'. Als alles vol-

gebouw zal 30 bedden tellen, verdeeld over 10

gens planning verloopt, neemt de afdeling SP

tweepersoons- en 10 éénpersoonskamers. Voor

- Locomotorische revalidatie van campus Virga

iedere patiënt is er een eigen TV-toestel en een

Jesse in september 2012 haar intrek in Reva 4.


Jess! van a tot z Eerste

jaarverslag Jessa Ziekenhuis verschijnt juli | augustus ‘11

Bij het verschijnen van dit nummer van Jess ligt het eerste jaarverslag van het Jessa Ziekenhuis vol ongeduld te popelen om de wereld in gestuurd te worden. Onder het motto: een nieuwe naam, een nieuwe structuur, een nieuwe dynamiek beschrijft dit mooie document kort hoe er tijdens het eerste jaar als ‘eengemaakt’ ziekenhuis onafgebroken maar bedachtzaam verder gebouwd is aan onze organisatie in wording. Samen Jessa maken was en is een uitdaging van formaat, een proces van vallen en

25

opstaan, een ‘work in progress’. Want het Jessa Ziekenhuis is veel meer dan een nieuwe naam. Achter de naamsverandering gaan nieuwe drijfveren en een nieuwe organisatiestructuur schuil. Wil je het verhaal van het prille begin van Jessa en de realisaties van het eerste jaar graag nog even herbeleven? Neem dan binnenkort zeker een kijkje in het eerste Jessajaarverslag. Iedere dienst ontvangt hiervan een exemplaar en iedere arts en leidinggevende krijgt een exemplaar op naam toegestuurd. Het Jessajaarverslag zal na de verschijningsdatum ook beschikbaar zijn op Jessanet.

Jaarvers 2010 Jessa_ja

arverslag

lag

_100811.

indd 1

Chambers Trophy 2011:

16/08/11

14:20

Showtime!

Het Jessa Ziekenhuis neemt zaterdag 3 september opnieuw deel aan de Chambers Trophy van Voka Limburg. Dit is een wedstrijd voor bedrijventeams van 5 personen met de nodige spectaculaire uitdagingen. Het is een sportieve maar ook ludieke wedstrijd. Ook dit jaar belooft de organisatie weer een rits dolle denk-, durf- en doe-proeven. Sleutelwoord dit jaar is “Showtime”, de locatie is het domein Bokrijk. Het is ondertussen het vierde jaar op rij dat het ziekenhuis deelneemt aan het bekende netwerkevent. Naar jaarlijkse traditie sponsort het ziekenhuis de deelname van 3 teams. De teams werden geselecteerd door loting. Dit zijn de teams die de kleuren van het ziekenhuis gaan verdedigen: • Team 1: De eendagsvliegjes (chirurgisch dagziekenhuis campus VJ) Elke Vaesen, Romina Venicx, Nathalie Colson, Sheila Breugelmans, Isabelle Bollen • Team 2: The Jessa 5 (gemengd team) Anita Jans, Evi Bleus, Katrien Vangrunderbeeck, Christa Meekers, Ilse Schalenbourg • Team 3: Okkassies (operatiekwartier campus VJ) Sylvie Vandermeeren, Zühre Turan, Natascha Wouters, Kristel Scheerlinck, Johan Van Oesbeek Wie zin heeft om zijn collega’s toe te juichen is uiteraard van harte welkom. Afspraak vanaf 15u op het domein van Bokrijk. Of heb je zin om te feesten? Vanaf 22u start de afsluitende party in Hangar 58! Het belooft een fijne dag te worden, zowel voor de deelnemers als voor de supporters.


juli | augustus ‘11

26

Eric Lenaerts en Pitjoe Geybels

Mensen helpen mensen

Jessa helpt Stichting

'Wegwijs tegen kanker'

29

mei 2011. De kleine feestzaal in het Cultuurcentrum van Hasselt stroomt vol voor de academische zitting van de Stichting Wegwijs tegen Kanker. Familieleden, vrienden, sympathisanten en Jessamedewerkers delen er herinneringen en ervaringen rond de vorig jaar aan borstkanker overleden Jeanine Steenberghs. Het Jessa Ziekenhuis is van bij de oprichting nauw betrokken bij de Stichting Wegwijs tegen Kanker, die geld inzamelt om minder gegoede kankerpatiënten na chemotherapie aan een pruik te helpen. Of hoe kleine inspanningen een groot verschil maken ....

In 2007 kreeg Jeanine Steenberghs borstkan-

hard nodig hebben, hebben die meestal niet.

dan verwacht,” blikt Eric terug. “Ook van jonge

ker. Omdat ze door de chemotherapie haar haar

Onze stichting wil, in navolging van Jeanines

mensen, wat me enorm getroffen heeft. Jeani-

verloor, kocht ze een pruik. Toen Jeanine een

droom, een stukje van het leed verzachten door

ne had plannen om iets gestructureerds te

half jaar later in ons ziekenhuis een borstope-

deze lotgenoten een pruik te schenken. Ik her-

doen rond het ter beschikking stellen van prui-

ratie onderging, deelde ze haar kamer met een

inner me nog hoe verbouwereerd Jeanine zelf

ken, maar officieel was er nog niets. Samen

vrouw die zich geen pruik kon veroorloven. Dus

was door de reacties toen ze een keer zonder

met mijn broer, Jeanine’s zus en onze diaken

schonk Jeanine haar eigen pruik weg. In 2010

pruik naar de winkel was geweest.”

Pitjoe Geybels hebben we dan in december

herviel Jeanine. Ze kocht meteen twee pruiken

2010 officieel de stichting opgericht. De so-

en gaf er één weg.

ciale dienst van het Jessa Ziekenhuis die ons

Jessa mee op de bres

al die tijd begeleidde, heeft mee de schouders

Helaas kon de warme persoonlijkheid van

gezet onder de oprichting en staat in voor het

Financiële dobber

Jeanine niets aan haar eigen lot veranderen.

beheren en toewijzen van de giften.”

“Een pruik kost al vlug 500 euro,” vertelt Eric

Op 16 september 2010, amper 51 jaar, over-

Lenaerts, echtgenoot van Jeanine. “Voor de

leed ze aan haar ziekte. “Voor haar begrafenis

meeste mensen een zware dobber, want er is

wilden we niet dat mensen bloemen en kran-

Drie koffietjes minder

maar een kleine tussenkomst van het zieken-

sen zouden kopen, in plaats daarvan vroegen

“Jeanines overlijden kunnen koppelen aan iets

fonds voorzien. Tenzij je een hospitalisatie-

we geld te storten op een rekening. We heb-

positiefs, heeft me enorm gesterkt,” vertelt

verzekering hebt, maar mensen die het geld

ben die eerste dagen meer geld gekregen

Eric. De unieke werking van de stichting bedacht hij dankzij zijn drie kinderen. “Ze wilden een bijdrage leveren, maar konden niet zo-

300 pruiken per jaar

maar het geld voor een pruik doneren. Al snel kwamen we tot het besluit dat we geen grote bedragen van bedrijven wilden binnenhalen,

Intussen ontvangt de stichting maandelijks geld van ongeveer 182 reke-

maar gewone particulieren wilden aanspre-

ningen en zamelde ze in totaal al zo’n 29.000 euro in van particulieren. Het

ken. Een paar pintjes of koffietjes per maand

doel van de stichting is de kaap van 1.000 rekeningen te halen. Per jaar zijn

minder is een opoffering die iedereen kan

er in Limburg 300 mensen die zich geen pruik kunnen veroorloven, dat is

maken, dus werken we met permanente op-

150.000 euro. Intussen is ook de erkenning aangevraagd om fiscale attes-

drachten van vijf euro per maand. Bovendien

ten af te geven. Binnenkort gaat de stichting met de afdeling oncologie van

sporen we mensen aan een groepje te vor-

ons ziekenhuis bekijken of er nog andere behoeften zijn. Meer info over de

men van tien personen. Tien keer vijf euro per

Stichting Wegwijs tegen Kanker vind je op www.jswegwijstegenkanker.be.

maand x 12 maanden is één pruik per jaar!”


mee opstarten

“Zeer goed initiatief” Achter de schermen

“Toen Jeanine en haar man indertijd met het idee kwamen

Met hun stichting willen Eric en Pitjoe niet

om iets te doen voor chemopatiënten die zich geen pruik

in de kijker lopen. Diaken Pitjoe Geybels: “Wij

kunnen veroorloven, vond ik dat meteen een zeer goed

zamelen het geld in, maar we willen niet zelf

idee,” zegt medisch oncoloog dr. Jeroen Mebis. “Haarver-

bepalen naar wie dat geld gaat. We doen hier-

lies is op psychisch vlak immers bijzonder ingrijpend. Bij

voor een beroep op de sociale dienst van het

sommige patiënten kunnen we gebruik maken van een hoofdhuidkoeler om de haaruit-

ziekenhuis. Zij hebben een criterialijst om te

val te verminderen of te voorkomen, maar heel wat patiënten krijgen tijdens hun che-

zien wie in aanmerking komt voor een pruik.

mobehandeling toch met haarverlies te kampen. Een pruik kost al snel 500 euro en het

We zijn heel dankbaar dat zij dit willen doen,

ziekenfonds voorziet maar een kleine tussenkomst. Bovendien zijn er ook geen andere

want het selecteren brengt natuurlijk verant-

voorzieningen voor dit doelpubliek. Met het pruikeninitiatief komt de stichting dus tege-

woordelijkheid en extra workload met zich

moet aan een zeer reële nood. Er is bovendien afgesproken dat we in de toekomst 2 à 3

mee. We hebben er alleszins alle vertrouwen

keer per jaar blijven samenkomen om te kijken of er nog andere behoeften zijn waar de

in dat het geld goed terecht komt.”

stichting op kan inspelen.”

Bedanken op herdenking De academische zitting op 29 mei was in de eerste plaats een herdenking van de verjaardag van Jeanine. De aanwezigen kregen ook een woordje uitleg over het reilen en zeilen

“Kosten lopen hoog op”

van de stichting. Naast de vier oprichters namen vanuit ons ziekenhuis medisch oncoloog

Vera Notredame is als sociaal assistente verbonden aan

dr. Jeroen Mebis (behandeling van borstkan-

de oncologische afdeling (B5) van campus VJ. “Tijdens de

ker), sociaal assistente Vera Notredame (psy-

hospitalisatie van Jeanine heb ik haar en haar echtgenoot

chosociale aspect bij kankerbehandeling) en

heel goed leren kennen,” blikt Vera terug. “Als sociaal assis-

verpleegkundigen Liesbeth Raymaekers en

tente kom ik sowieso bij alle patiënten op de afdeling en geef ik ook telkens de uitleg

Sylvana Snoekx (verpleegkundig aspect) het

over de kostprijs van pruiken e.d. Je merkt dan regelmatig dat er mensen zijn die erg lijden

woord. “Normaal worden zo’n evenementen

onder hun haarverlies maar toch geen pruik kopen omwille van het financiële aspect.

georganiseerd om geld in te zamelen maar

Als je geen hospitalisatieverzekering hebt, lopen de kosten van een kankerbehandeling

dat wilde ik niet,” beklemtoont Eric. “Voor ons

sowieso heel hoog op. Ik ben dan ook heel blij met dit privé-initiatief ter nagedachtenis

was dit een manier om de mensen te bedan-

van Jeanine. Door mijn veelvuldige contacten met de patiënten die hier verblijven, kan ik

ken voor hun vrijgevigheid. We hebben dus

op een discrete manier achterhalen voor welke mensen het financieel niet haalbaar is om

sponsors gezocht om de dag te betalen en ie-

zich een pruik aan te schaffen. Ik ga dan na welke wettelijke tussenkomst zij kunnen krij-

dereen kon gratis binnen. Met 200 bezoekers

gen en voor de resterende kosten kunnen we gebruik maken van gelden die de stichting

was het een groot succes.”

ter beschikking stelt. Dit is echt een lovenswaardig initiatief!”

juli | augustus ‘11

is voor ons altijd de ankerplaats geweest “ Jessa waar we steeds terecht konden en kunnen, tijdens Jeanine’s ziekte maar ook daarna. "

27


juli | augustus ‘11

WANNEER ?

HANDHYGIËNE

De 5 indicaties

NATIONALE CAMPAGNE «U BENT IN GOEDE HANDEN»

VÓÓR patiëntencontact

«U bent in goede h ande n»

28

1

2 Vóór ieder rechtstreeks contact met een patiënt

3 Bij het verlaten van een patiënt na één of meerdere rechtstreekse contacten met een patiënt

NA blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen

Onmiddellijk vóór een zuivere handeling Onmiddellijk vóór een invasieve handeling

NA contact met de directe patiëntenomgeving

4

!

Gebruik handschoenen bij kans op blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen

5 Na een handeling met risico op blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen, die normaal met handschoenen uitgevoerd wordt

! VU: Dirk Cuypers Lay-out: Rudy Lechantre

VÓÓR een zuivere / invasieve handeling

NA patiëntencontact

!

Wanneer de handen zichtbaar bevuild zijn, is het noodzakelijk de handen eerst te wassen, te drogen en vervolgens te ontsmetten met handalcohol

Na aanraking van voorwerpen of oppervlakken in de onmiddellijke omgeving van de patiënt

Was en ontsmet de handen bij accidentele blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen

!

De omgeving kan besmet zijn door de patiënt of door een vorige verzorging

In overeenstemming met de aanbevelingen van de WHO en de HGR. Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Een realisatie van het Federaal Platform voor Ziekenhuishygiëne, ABHH, BICS, NVKVV, WIV. Met steun van BAPCOC en het Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen.

Campagne handhygiëne 2010-2011 D

e afgelopen maanden stond handhygiëne extra in de schijnwerpers dankzij de verschillende initiatieven in het kader van de Nationale Campagne Handhygiëne 2010-2011. Net als 63 andere Belgische ziekenhuizen, nam ook het Jessa Ziekenhuis hieraan deel.

De campagne

Conclusies

echter dat de techniek van handontsmetting

In de periode november-december 2010 ge-

Dr. Magerman: “We zien dat na sensibilisatie

niet altijd correct wordt toegepast” aldus dr.

beurde er op enkele diensten een voormeting

de compliance op afdelingen die al heel goed

Waumans.

van het opvolgen van de handhygiënevoor-

scoorden, niet meer stijgt. Een compliance

schriften. Tussen februari en maart 2011

van meer dan 80 % is moeilijk haalbaar. De

Fluobak is goede methodiek

volgden verschillende sensibilisatieacties om

grootste uitdaging is er voor te zorgen dat

Zowel verpleegkundigen als artsen geven aan

de compliance te verbeteren. De nameting

handhygiëne in de dagelijkse praktijk goed

dat het gebruik van de fluobak een goede me-

vond plaats in april en mei 2011. Bijzondere

wordt toegepast op alle afdelingen en er

thodiek is om de techniek van handontsmet-

doelgroep van deze campagne waren de art-

geen terugval is na de campagne.”

ting te beoordelen. Zo getuigt ook dr. Lacquet:

sen. Daarnaast werd ook getracht de patiën-

“Deze resultaten geven enkel de compliance

“Ik was eigenlijk verbaasd dat je heel duidelijk

ten actief bij de campagne te betrekken.

weer. Tijdens zorgobservaties merken we

kon zien waar de handen niet ontsmet waren.

De diensten ziekenhuishygiëne en communicatie sloegen de handen in elkaar om deze sensibilisatiecampagne vorm te geven. Er werden tal van informatiesessies georganiseerd, affiches opgehangen en folders uitgedeeld. Naast deze klassieke sensibilisatiemethoden konden onze medewerkers dit jaar echter ook prijzen winnen met het oplossen van een rebus en deelname aan de handhygiënequiz (zie kadertje).

1

2


juli | augusturs ‘11

De resultaten Tijdens de metingen werden er meer dan 1000 opportuniteiten of indicaties geobserveerd. In 74,3 % van de indicaties wordt handhygiëne uitgevoerd. Hiermee nestelen we ons als ziekenhuis in de middenmoot van alle deelnemers. Verder blijkt dat er voor de compliance geen significant verschil aantoonbaar is tussen voor- en nameting voor het gehele ziekenhuis, maar dat diensten met een minder goede voormeting er toch in slagen om een betere nameting te realiseren. Als we de opsplitsing maken per beroepsgroep zien we dat verpleegkundigen en schoonmaakpersoneel, zoals de voorbije jaren, steeds de hoogste cijfers behalen. Ondanks specifieke acties voor de artsen zien we over de jaren heen jammer genoeg geen duidelijk stijgende lijn. .

Campus St.-Ursula gebruikt skype

tijdens revalidatie-

gesprek

Als we inzoomen op niveau van de 5 indicaties voor handhygiëne merken we op dat de handen vooral na direct patiëntencontact en na contact met de patiëntenomgeving zéér goed ontsmet worden. Vóór contact met de patiënt en vóór het uitvoeren van een zuivere handeling zijn er nog heel wat verbetermogelijk-

Dinsdag 26 juli is op campus St.-Ursula

heden. En laat nu net dat de 2 belangrijkste momenten voor handhygiëne zijn…

voor het eerst een skypeverbinding

Hoe de patiënten de campagne hebben ondervonden is moeilijk in te schatten.

tot stand gebracht tijdens een reva-

We hebben de indruk dat patiënten moeite hebben om actief deel te nemen.

lidatiegesprek. Met een skypeverbin-

Negatieve reacties van patiënten hebben we alleszins niet ontvangen.

ding kan je gratis via het internet communiceren met mensen waar ook ter wereld. Het leuke aan zo’n verbinding is dat je de personen die je aan de lijn hebt ook kan zien via een eenvoudige webcam. De verbinding werd tot stand gebracht tijdens een zogenaamde ‘Ronde Tafel Bespreking’. Tijdens zo’n

Ik vind dit een zeer goede manier om ook de

van de voorbije campagne wil zeker niet zeg-

bespreking staan neurologische reva-

chirurgen en assistenten bewust te maken

gen dat handhygiëne in de toekomst minder

lidanten samen met familieleden en

van het belang van een juiste techniek tijdens

in de schijnwerpers zal staan. Als essentieel

hun therapeut stil bij het revalidatie-

het rubben.”

onderdeel in het leveren van de beste zorg

gebeuren. Het is de bedoeling om de

voor de patiënten is handhygiëne immers

revalidatiedoelstellingen in weder-

Handhygiëne, een zaak van iedereen

voor IEDEREEN een aandachtsgebied tot het

zijds overleg bij te sturen en aan te

Het team ziekenhuishygiëne wil met gerich-

bereiken van de doelstellingen van het Jessa

passen aan de concrete verwachtin-

te acties een blijvende verbetering van de

Ziekenhuis. Als we denken aan de veiligheid

gen van de revalidant en zijn of haar

handhygiënevoorschriften bij alle beroeps-

van de patiënten, is het correct toepassen van

omgeving.

groepen, inclusief de artsen en paramedici,

handhygiëne van blijvend belang!

op alle afdelingen bekomen. Het afsluiten

Bij het gesprek in kwestie kon de dochter van de revalidant het gesprek via skype bijwonen vanuit Zwitserland. Zo kon ze, samen met de in Herk-de-

De winnaars

Stad aanwezige echtgenote en zoon van de revalidant actief deelnemen aan de bespreking en haar vragen en

De rebus verscheen in de vorm van een placemat op al de plateaus

bedenkingen

in het personeelsrestaurant. Medewerkers die deze rebus over hand-

maken. Zij was op een groot scherm

hygiëne correct invulden, maakten kans op filmtickets. De gelukkige

‘aanwezig’ en dit gaf een gevoel van

winnaar was Ben Werckx (foto1), medewerker van de keuken.

verbondenheid en betrokkenheid. Alle

De dienst intensieve zorgen van campus Salvator behaalde dankzij

beslissingen konden op die manier on-

hun groot aantal deelnemers en hun uitstekende kennis omtrent

middellijk worden genomen. Het moet

handhygiëne uiteindelijk de hoogste score in de quiz. Eddy Reners,

dus niet altijd veel geld kosten om ef-

hoofdverpleegkundige, ontving 34 bioscooptickets, één voor elke

ficiënt te zijn, een beetje creativiteit

medewerker van zijn dienst (foto2).

doet soms wonderen. Zeker voor her-

onmiddellijk

haling vatbaar....

kenbaar

29


Reva2 reist door

mini-Europa

0p 12 en 27 mei trokken telkens een aantal medewerkers van Reva 2 campus SU met de trein richting mini Europa en keerjuli | augustus ‘11

den ’s avonds enthousiast terug naar huis. Ze reisden er samen

30

door 27 landen en langs 350 gebouwen en animaties in miniatuur die je nergens anders kan beleven. “Ieder monument is weergegeven tot in het kleinste detail,” vertellen de collega’s van Reva2. Zo is de Eifeltoren met zijn 13 meter hoger dan een gebouw van 3 verdiepingen! Het Stadhuis van Brussel is dan

Jessa Ziekenhuis en Imob testen

rijvaardigheid senioren

weer versierd met 294 handgemaakte beelden… Alle gebouwen zijn in een aangepast groen kader van 2,5 ha geplaatst. Een bezoek aan “Spirit of Europe” doet je de Europese Unie beter begrijpen. Het is boeiend én plezierig. Al spelend ontdek je het ene na het andere: de Europese Unie, haar lidstaten, haar

Het Jessa Ziekenhuis heeft mid-

geschiedenis, haar uitbreiding, haar verwezenlijkingen… En mis

den juni samen met het Instituut

vooral niet het virtuele spel! Een belevenis voor het hele gezin.”

voor Mobiliteit van de Universiteit Hasselt een project opgestart om de rijvaardigheid bij 70-plussers te onderzoeken. Het project wordt gerealiseerd met ondersteuning van LSM (Limburg Sterk Merk). In totaal zullen een zestigtal 70-plussers testen afleggen, bestaande uit een lichamelijk onderzoek, een aantal kennistesten en een rijsimulatortest. Bedoeling is om de relatie tussen rijvaardigheid en de fysieke en mentale gezondheid van 70-plussers verder te onderzoeken. Vooral de rijsimulator is een belangrijk hulpmiddel om

Jessa test 1 090 personen tijdens

De simulator laat toe om verkeers-

Week van het Hartritme

situaties te programmeren waar-

Eén op vier mensen boven de

waaronder ook het Jessa Zieken-

van bekend is dat ouderen er

40 jaar krijgt ooit voorkamerfi-

huis. In ons ziekenhuis konden

moeite mee hebben zoals links

brillatie (een hartritmestoornis).

mensen zich tussen 6 en 10 juni

afdraaien op een kruispunt, in-

Daarom organiseerde de Belgian

telkens in de namiddag laten

voegen in het verkeer, reageren

Heart Rhytm Association tijdens

testen op campus SA. Maar liefst

op onverwachte situaties…. In

de Week van het Hartritme op-

1 090 personen maakten van

de rijsimulator wordt niet enkel

nieuw een sensibiliserings- en

deze gelegenheid gebruik, waar-

de rijvaardigheid getest. Het is

screeningscampagne. 79 medi-

van een 20-tal met voorkamerfi-

uiteindelijk de bedoeling om trai-

sche centra namen hieraan deel,

brillatie.

de rijvaardigheid te bestuderen.

ningmodules in de rijsimulator te realiseren die gericht zijn op het verbeteren van rijvaardigheid bij senioren. De rijsimulator wordt dan niet enkel ingezet als evaluatietool maar ook als trainingstool. Geïnteresseerde 70-plussers die aan het project willen deelnemen, kunnen contact opnemen met het nummer 011 28 97 64. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 16u30. Meer informatie over dit onderzoek vind je op www.ikblijfrijden.be.


Geriatrie-patiënten

verse ijsjes juli | augustus ‘11

getrakteerd op

Vrijdag 1 juli organiseerden de ergotherapeuten van de dienst geriatrie op campus Virga Jesse een ijsjesnamiddag op de afdeling. Een leuk initiatief om de zomervakantie goed in te zetten! Er kwam een nostalgisch ijskarretje op de afdeling langs en alle patiënten en hun aanwezige bezoekers konden zich tegoed doen aan een

31

ijsje. Snoepers hadden de keuze tussen 4 smaken ijs dat ter plaatse in een potje of een hoorntje geschept werd. De patiënten en hun bezoekers lieten weten dat ze er enorm van genoten hadden!

Wie is Jessa? Sinds deze zomer kunnen we er ook een achternaam op kleven, “Dewelf” meer bepaald. 21 jaar is ze, afgestudeerd in juni als bachelor in de vroedkunde en sinds 1 juli aan de slag als vroedvrouw op de materniteit van campus Virga Jesse. Eindelijk een echte “Jessa” in huis!

Sollicitatiegesprek “Nog voor ik er iets over gehoord had, wist mijn opa al dat er voor Jessa gekozen was als naam van het fusieziekenhuis,” vertelt Jessa. “Ik geloofde hem eerst niet. Ik dacht dat hij me keihard voor de zot aan het houden was. Maar toen ik het in de krant las, toen wist ik dat ik er moest en zou gaan werken! Ik heb meteen toen ik afgestudeerd was een sollicitatiegesprek gehad bij mevrouw Ria Servaes. Die moest wel lachen toen ze mijn naam zag. Maar het was blijkbaar een goed gesprek, want even later kon ik op de materniteit beginnen.”

Jessa Ziekenhuis op de trappers in 24 uur Zolder

Patiënten vinden het ook heel geestig Ook op de afdeling vinden ze het wel tof om een Jessa in het team te hebben. “De collega’s vonden het in het begin super grappig om op Jessa te roepen in de gangen,” lacht Jessa, “maar intussen zijn ze het wel gewoon. Ook van patiënten krijg ik regelmatig

Zaterdag 25 juni heeft een team

het aanmoedigende gescandeer.

opmerkingen. Die vinden het vaak ook heel geestig

van 7 medewerkers deelgenomen

Jessa team: Wim Bonné (Nucle-

dat ze verzorgd worden door een Jessa in het Jessa

aan de Eneco 24 hours cycling. De

aire geneeskunde, campus SA),

Ziekenhuis. Het voordeel is wel dat iedereen zich

bedoeling van de wedstrijd was

Patrick Hermans (Nucleaire ge-

mijn naam makkelijk herinnert. Maar dat is tegelijker-

om met je ploeg zoveel mogelijk

neeskunde, campus SA), Kurt Van-

tijd ook wel een nadeel. Ik kan hier niets uitspoken of

rondes te rijden op 24 uur tijd.

genck (radiologie, campus SU),

mispeuteren, want er zijn heel wat mensen die mijn

Ondanks het slechte weer haalde

Guy Bosmans (radiologie, campus

naam intussen al kennen. En na dit artikeltje zal dat

het Jessa-team toch een verdien-

SA), Gert Moermans (radiologie,

er niet op beteren, he.”

stelijke 51ste plaats, op een to-

campus VJ), Philip Vandevoorde

“Alleen spijtig dat mijn opa het niet meer heeft kun-

taal van 211 deelnemende ploe-

(radiologie, campus VJ) en Johan

nen mee maken,” besluit Jessa. “Hij is ondertussen

gen. Het Jessa-team dankt zijn

Bogaerts (radiologie, campus VJ).

jammer genoeg overleden. Hij zou het echt wel super

trouwe supporters dan ook voor

gevonden hebben.”


D

juli | augustus ‘11

e reismicrobe was de afgelopen maanden weer volop in het land en sloeg genadeloos toe. Ook Marijke Beckers van de consultatieafdeling abdominale heelkunde campus SA ontsnapte niet aan deze epidemie en paste de enige efficiënte remedie toe: koffers inpakken en wegwezen! Marijke zocht het meteen richting verre Oosten, meer bepaald Myanmar, bij het grote publiek beter bekend onder de vroegere naam Birma. Voor Jess brengt ze graag verslag uit over haar avontuur.

32

Marijke Beckers op avontuur in

Myanmar, The Golden land Myanmar is nog niet zo heel lang opengesteld

vermalen en na vermenging met water dient

invasie van libellen, muggen en ander exo-

voor het grote publiek, met als gevolg dat het

het gele papje als bescherming tegen de zon

tisch vliegend ongedierte. We worden bijna

land nog zijn authentieke karakter bewaard

of als cosmetica. Sommigen maken er echte

levend opgepeuzeld door de vraatzuchtige

heeft. De ongerepte natuur, de gastvrije be-

kunstwerkjes van (foto 2).

insecten die zich likkebaardend op de verse

volking en de vele bezienswaardigheden

lading toeristen storten. Gelukkig komt moe-

zijn dan ook zeer aanlokkelijk voor de echte

der natuur een handje helpen en in een mum

globetrotters. Het lijkt wel alsof we met een

Griezelfilm

van tijd zijn de open ramen omgetoverd tot

tijdcapsule in het begin van de vorige eeuw

Een aparte manier om de sfeer van het plat-

kunstig geweven spinnenwebben en moe-

terecht gekomen zijn.

teland op te snuiven, is de express(???)trein

ten we niet alleen de gevleugelde insecten

Iedere ochtend trekken de monniken er met

van Yangon naar Mandalay. Dit traject van

trotseren, maar eveneens een hele bende

hun bedelnap op uit om voedsel in te zamelen

ongeveer 600 km vereist wel een portie sta-

8-potige griezels die uit het niets naast onze

en 's middags heerst er in de kloosters een

len zenuwen en een ijzersterke maag, want

hoofden opdoemen. Even knopje omdraaien

ingetogen sfeer wanneer de vele honderden

gedurende 17 uur word je onafgebroken

en verstand op nul! Wij mogen ons nog geluk-

monniken in serene eenvoud aanschuiven

bruusk door elkaar geschud.

kig prijzen dat wij een luxueuze “first class”

voor de laatste maaltijd van de dag (foto 1).

Overdag kabbelt het landschap aan een ge-

zitplaats hebben bemachtigd. In het holst van

Het is een koddig zicht om zowel mannen,

zapig tempo voorbij, maar bij het invallen

de nacht bereiken we eindelijk volledig ge-

vrouwen als kinderen met een beschilderd

van de duisternis voelen we ons alsof we

radbraakt Mandalay. Pas na 2 dagen hebben

gezicht te zien rondlopen. Soms worden ook

plots in het decor van een griezelfilm beland

onze ingewanden hun normale positie terug

armen en benen met Thanaka ingewreven. De

zijn. Het schijnsel van de straffe neonver-

ingenomen en werkt alles gelukkig weer naar

schors van de thanakaboom wordt tot poeder

lichting in de trein zorgt voor een massale

behoren.

1

2

3


Eénbenige roeiers

gelucht dat we zonder al teveel kleerscheu-

Eén van de bekendste toeristische trekpleis-

Het Inle meer (22 km lang en 11 km breed)

ren terug in ons hotel belanden.

ters is Bagan. Op een relatief kleine opper-

zorgt voor een aangename verkoeling. Het

vlakte van 40 km² rijzen de ruïnes van duizen-

meer is omgeven door dorpjes met paalwo-

Om de reis letterlijk op een 'schitterende' ma-

den pagodes als paddenstoelen uit de grond

ningen en drijvende tuinen. Hier worden nog

nier af te sluiten, bezoeken we de laatste dag

(foto 3). In de nevelige schemering van de

allerhande traditionele ambachten beoefend,

de oogverblindende Shwedagon Pagode in

zonsondergang vervagen de contouren van

zoals zijde weven (met vezels van de lotus-

Yangon. Dit is één van de belangrijkste boed-

de talrijke tempels en speelt er zich een mys-

bloemstengel), sigaren maken, brons- en zil-

dhistische bedevaartsoorden ter wereld. Het

terieus schouwspel van schaduw en licht af.

versmeden. Natuurlijk mogen de kleurrijke

is hier echt al (blad)goud dat blinkt en op een

Het lijkt wel een illusie uit een sprookje van

marktjes en de talrijke pagodes met Boeddha’s

Boeddha meer of minder wordt er niet gekeken.

1001 pagodes.

niet ontbreken. Het gonst hier van de bedrij-

33

vigheid. Karakteristiek voor deze omgeving Een andere pittoreske plaats is de U-bein

zijn de "éénbenige roeiers", vissers die op een

Hartverwarmend volk

brug, de langste teakhouten loopbrug ter we-

specifieke manier hun roeispaan met één been

De boeddhistische ingesteldheid en de rots-

reld (1200 m). Bij valavond paraderen talrijke

klemzetten, zodat ze hun handen vrij hebben

vaste overtuiging in een beter leven na de re-

fotogenieke monniken nonchalant over de

om hun visnetten binnen te halen (foto 6).

ïncarnatie maakt van deze mensen een hartverwarmend volk dat veel respect afdwingt.

brug op zoek naar een leuke babbel met een

Oprechte eerlijkheid dragen ze hoog in het

van de rondzwervende toeristen, wat soms kan leiden tot confronterende diepgaande ge-

Feeëriek decor

vaandel. Zo kan een tekort aan wisselgeld

sprekken (foto 4).

Als het spectaculaire 'Hot air balloon Festi-

soms leiden tot grappige taferelen, waarbij

val' ons pad kruist, laten we uiteraard de unie-

er heel inventief naar een oplossing gezocht

ke gelegenheid om dit jaarlijkse volksfeest bij

wordt. De ene keer duwen ze je een handvol

Reusachtige ‘Ferrero Rocher’

te wonen niet aan onze neus voorbijgaan. Ter

snoepjes toe, de andere keer krijg je een pakje

De Gouden Rots Pagode is een belangrijk

verering van het licht worden talrijke papie-

papieren zakdoekjes ter compensatie en in

bedevaartsoord voor de lokale bevolking. Be-

ren heteluchtballonnen opgelaten. Overdag

een restaurant krijg ik zelfs prompt een siga-

neden, aan de voet van de berg, staat een

hebben deze ballonnen de vorm van dieren, 's

ret achter mijn oor gestopt. Mijn verdwaasde

truck ons op te wachten. Naar onze westerse

nachts zijn ze prachtig versierd met lantaarns

gezichtsuitdrukking spreekt boekdoelen en

normen is de laadbak al barstensvol, maar na

en vuurwerk (foto 7). De kleurrijke explosies

werkt duidelijk op de lachspieren van de om-

een beetje schuif- en duwwerk lukt het toch

zorgen voor een feeëriek decor. Intussen

staanders… hilariteit alom!

om onze 12-koppige groep er nog bij te prop-

moeten we wel enkele "bangelijke" momen-

Bewonderenswaardig is ook het feit dat zij,

pen. Daarna volgt een helse rit naar boven. We

ten doorstaan, want de veiligheidsvoorschrif-

ondanks de harde leefomstandigheden, nooit

wanen ons in één of andere attractie in een

ten op dit massa-evenement zijn praktisch

hun optimisme verliezen. Elk oogcontact to-

pretpark. Gelukkig zitten we als sardientjes in

nihil. Er komt geen einde aan de toestroom

vert een stralende glimlach op hun gezicht en

een blik opeen gepakt, zodat er niemand de

van auto's, trucks en uitgelaten zingende en

de wuivende handen gaan spontaan de hoog-

lucht in gekatapulteerd wordt door het hobbe-

dansende feestvierders. We zijn dan ook op-

te in. Je wordt er warempel zelf vrolijk van!

lige bochtige parcours en de kamikaze-rijstijl van de chauffeur. Daarna volgt nog een stevige wandeling bergop en uiteindelijk komt de prachtige Gouden Rots Pagode in zicht. Deze stupa balanceert vervaarlijk boven op een rots alsof hij ieder moment naar beneden kan tuimelen. Devote pelgrims plakken het metershoge granieten rotsblok vol met bladgoud,

Myanmar ... “ Mingalaba het land van de eeuwige glimlach. Bedankt dat ik in je gouden ziel mocht kijken.

zodat hij meer en meer op een reusachtige “Ferrero Rocher” begint te lijken (foto 5).

3

4

5

juli | augustus ‘11

Sprookje van 1001 pagodes

6

7

"


juli | augustus ‘11

34

245 126 radiologie-onderzoeken voerde het Jessa Ziekenhuis in 2010 op de drie campussen uit. Dit omvatte onder meer: • 37.887 echografieën op 7 toestellen • 32.849 CT-onderzoeken op 4 toestellen • 29.247 MR-onderzoeken op 3 toestellen • 11.243 mammografieën op 4 toestellen • 131.767 onderzoeken klassieke radiologie op 11 toestellen

Om deze activiteiten uit te voeren, beschikt de dienst radiologie over: • •18,5 FTE artsen • 65,59 FTE andere medewerkers, waarvan 45,03 FTE verpleegkundigen en verzorgenden en 20,56 medisch secretaresses en administratieve medewerkers


in de bloemetjes gezet

Nieuwe artsen specialisten

‘Samen sterk in proper werk!’ Onder dit motto werden de ruim 230 medewerkers van de dienst

in opleiding 2011-2012

schoonmaak tijdens de dag van de schoonmaak in de kijker gezet

O

op onze drie campussen. De affi-

p 1 augustus 2011 zijn een aantal artsen specialisten in opleiding een opleidingsjaar in het Jessa Ziekenhuis gestart. Het gaat om 30 artsen specialisten in opleiding die vanuit de KULeuven en UAntwerpen voor hun verdere opleiding zijn toegewezen aan de erkende stageplaatsen binnen het Jessa Ziekenhuis. In totaal heeft het Jessa Ziekenhuis 38 artsen specialisten in opleiding.

che met de leuke kopjes van alle schoonmaakmedewerkers viel alvast bijzonder in de smaak. Daarnaast kreeg iedereen een kleine attentie in de vorm van een pen en konden onze collega’s genieten van een gezond stuk fruit of een

1ste rij van links naar rechts

lekkere koek. Een fijne attentie als

dr. Nele Schoofs (inwendige ziekten), dr. An Joosten (klinische biologie), dr. Maike Kuppens (kin-

dank voor hun ‘proper werk’.

derziekten), dr. Sarah Verjans (neurologie), dr. Tine Gregoor (anesthesie), dr. Adriana Dubbeldam (radiologie), dr. Elien Dewaele (inwendige ziekten), dr. Julie Faes (gynaecologie), dr. Isabelle de Wergifosse (inwendige ziekten), dr. Lotte Hendrix (acute geneeskunde) 2de rij van links naar rechts

20

juni - Dag van de sc hoonmaa Samen st k erk in pro per werk!

dr. Anniek Vrancken (inwendige geneeskunde), dr. Laura Van Ginderachter (inwendige geneeskunde), dr. Claudia Coolen (kindergeneeskunde), dr. Charlotte Nelissen (radiotherapie-oncologie), dr. Astrid Vermeersch (fysische geneeskunde en revalidatie), dr. Hester Graeler (abdominale heelkunde, campus Salvator), dr. Dries Mortier (heelkunde, campus VJ), dr. Luc Vanlommel (heelkunde, campus VJ), dr. Jan Gysen (urologie) 3de rij van links naar rechts dr. Philippe Timmermans (cardiologie), dr. Marieke Rooijakkers (pneumologie), dr. Willem Gysemans (kindergeneeskunde), dr. Philippe Dewolf (ugentiegeneeskunde), dr. Arman Darabi (anesthesie), dr. Jeroen Vandenbrande (anesthesie), dr. Stijn Hillewaere (heelkunde, campus VJ), dr. Bert Du Pont (heelkunde, campus VJ), dr. Michael Aertsen (radiologie), dr. Ruth Van Lancker (urgentiegeneeskunde) Ontbreekt op de foto: nieuwe ASO UAntwerpen dr. Jorn Potvin (NKO) Ontbreken op de foto : ASO’s die reeds hun opleiding startten in 2010

A2-Dag van

de schoonmaa

k.indd 1

dr. Anne Iudicello (heelkunde, campus Salvator), dr. Karina Van Kaam (heelkunde, campus Salvator), dr. Evert Verhoeven (urgentiegeneeskunde), dr. Joke Van kerkhoven (urgentiegeneeskunde), dr. Anouk Lotgerink (gynaecologie), dr. Yolanda Pypen (klinische biologie), dr. Bram Ngo (klinische biologie), dr. Caroline Barthels (radiologie)

16/06/11

09:07

juli | augustus ‘11

Dienst schoonmaak

35


Zweedse puzzel

Puzzelplezier Je ziet hier een aantal beroepen en woonplaatsen (steden of dorpen) waarvan de letters door elkaar geklutst zijn. Plaats ze in

36

de juiste volgorde en je weet om welk beroep en welke woonplaats het gaat.

Onder andere

Vuur

acdeeeiiinrsssttt

aadehors

5

deelorrv

beeikllorw

6

adkoorstu

aellmoost

7

addeekkkr

ehnnoovz

8

ccefhiilnsttu

eelorstw

9

bdeeeeeehknrrrtw

aeennprtw

10

deeooprv

bbdegknnoor

11

deeeeggiklnpruv

beeegkklor

12

eeikorr

eeenpprz

13

aaceffhirtuux

hoorttu

14

aeglrs

aaehnrtz

15

ccdeeinnorrttuu

beeikllorw

Netwerkbeheerder Lifttechnicus

8

Dakdekker

7

Stukadoor

6

Vloerder

5

Directieassistent

4

Televerkoper

3

Boekhouder

2

Onthaalbediende

1

Beroep

nr

Oplossing:

Stipt

4

Opvoeder

Bos

aaelorrst

9

Bier

eeeekloprrtv

10

Gedachte

3

Verpleegkundige

Bestemming

Aachorst

11

Rivier in Duitsland

Bolster

bdeehkooru

Zepperen

P

U

M A

N

C

E L

T

U

S

E

E

E

B

A

L

L E

O

O

Koekelberg Grobbendonk

D

Antwerpen

E

N

G

K

B

A

E

E

E

L

D

G

Westerlo Zonhoven Oostmalle

S A

N A

E

L

K

T

R

I

E

I

C

N A

Willebroek Haasrode Rotselaar Aarschot Overpelt Woonplaats

Ontkenning

2

Torhout

Nevel, mist

Eeloprtv

Koerier

Vervoermiddel

aabddeeehilnnot

Taxichauffeur

Sneeuwhut

1

12

Elegant dier

Vernis

Vaartuig

Woonplaats

13

Paling

Beroep

Nazareth

Wapen v/e insect

nr

Willebroek

Buideldier

Slager

Wedstrijd

Eens

Treinconducteur

Zuivelproduct

14

Sportief kledingmerk

15

juli | augustus ‘11

Puzzelplezier

A K

I A

Oplossing:

N

O G

O

A E

R

A O

L O


D

it keer mag je je te goed doen aan kalkoennootjes met mango, een recept van Kim Schoovaerts.

juli | augustus ‘11

Culinair

37

Kalkoennootjes met mango Ingrediënten: (4 personen)

Bereidingswijze :

221 kcal/portie- duur: 50 min)

Wrijf de kalkoennootjes in met het kerriepoeder en bak ze mooi bruin in

• 400 gr kalkoennootjes

de vetstof. Blus ze met het water en voeg de groentebouillon toe. Zet

• 1 eetlepel kerriepoeder

een deksel op de pan en laat alles een half uurtje sudderen. Verwarm de

• 1 eetlepel vitelma

oven voor op 200°C. Snijd de ongeschilde aardappels in partjes en doe ze

bakken en braden

in een ovenschaal. Giet er een eetlepel Vitelma slaolie overheen en meng

• 125 ml water

de olie mooi onder de aardappelpartjes. Laat ze 20 minuten bakken in de

• 1 theelepel groentebouillon

oven. Schil de mango en snijd in blokjes. Meng de maïzena met een beetje

• 2 theelepels maïzena

water en giet dit bij de kalkoennootjes. Laat de saus even doorkoken tot

• 50 ml light room

ze gebonden is. Doe dan de light room en de mangoblokjes erbij. Laat

• 400 gr aardappelen

alles nog 5 minuten zachtjes op een laag vuur staan. Werk af met de fijn-

• 1 eetlepel vitelma slaolie

gesneden pijpajuintjes en serveer er de goudbruine aardappelpartjes bij.

• 1 rijpe mango • 4 pijpajuintjes Tips : Als je geen kalkoennootjes kan vinden, kan je ze vervangen door kalkoenfilet. Vitelma Slaolie kan je ook vervangen door Becel koolzaadolie (rijk aan omega 3) of (olijf)olie. Kim Schoovaerts woont in Sint-Truiden (Kortenbos) en werkt ondertussen al 6 jaar als diëtiste op de diensten dieetafdeling/radiotherapie/diabetesconventie van campus Virga Jesse. Lekkere, gezonde voeding kent dus geen geheimen voor haar. De hobby’s van Kim zijn dansen, tekenen (decor) en desserts maken. En dat laatste vooral tot groot plezier van haar partner Bart.

Aankoop mango: Bij aankoop moet de vrucht een gave schil hebben. De mango is rijp als de vrucht pittig geurt en het vruchtvlees bij een lichte vingerdruk meegeeft. Bewaring mango: Mango’s kunnen goed narijpen bij kamertemperatuur. Bewaar onrijpe mango’s nooit in de koelkast, de kans bestaat dat ze niet meer narijpen (gevoelig aan lage-temperatuurbederf). Rijpe mango’s moet je op korte termijn consumeren. Bewaar ze hooguit 1 dag in de koelkast. Opgelet! Vruchtvlees geeft vlekken

Een lekker recept?

die moeilijk te verwijderen

Laat het ons weten

zijn.

Heb jij ook een lekker recept dat je met je collega’s wil delen?

vruchtvlees is optimaal

Op Jessanet > Jess! vind je een formulier dat je kan invul-

als je koelt voor gebruik.

len en mailen naar brigitte.celis@jessazh.be. Je mag ook een seintje geven op het nummer 011 30 82 04. Je ontvangt het formuliertje dan via de binnenpost. Foto’s van je recept zijn ook altijd welkom!

De smaak van het


Pensioenviering Na meer dan 40 jaar trouwe dienst, juli | augustus ‘11

ging Josepha Lambrix onlangs met pensioen. Josepha startte haar carrière aan de School voor Maatschappelijke Gezondheidszorg van de KU Leuven, maar na een jaar stapte ze op campus VJ binnen als medisch laboratorium

38

technoloog (toen heette dat nog laborante). Na haar carrière als laborante was ze eventjes kwaliteitsmedewerker om in 2001 hoofd medisch laboratorium technologe te worden. Na 3 jaar zocht Josepha het opnieuw hogerop en werd

TMF roept hulp in van gedragstherapeute Nathalie Cardinaels

ze zorgmanager van de zorggroep laboratoriumgeneeskunde. Tijdens haar loopbaan had Josepha onder meer een grote inbreng in de accreditatie van het laboratorium. Sinds de fusie was ze zorgmanager van een zorgcluster met 150 medewerkers.

Altijd al eens handstand willen doen op een

En... action

rijdende trein? Basejumpen van de Eifeltoren?

Op 28 mei trok Nathalie samen met Jo en

Of proberen te ontsnappen tijdens een drieste

de TMF-cameraploeg in het kielzog naar het

achtervolging door de politie? Ook de VJ’s van

actionpark in Kiewit. “Als je iemand over zijn

clipzender TMF worden wel eens geplaagd door

hoogtevrees heen wil helpen moet je dat heel

dat soort onvervulde verlangens. De afgelo-

geleidelijk aan doen,” verduidelijkt Nathalie”.

pen maanden smeten ze voor het programma

“Eerst met een lage hindernis beginnen en

“No Guts, No Glory” lijf en leden in het spel om

dan steeds hoger en hoger. In de gedragsthe-

hun wildste fantasieën te verwezenlijken en

rapie noemen we dit exposure in vivo, of het

hun donkerste angsten onder ogen te zien. Zo

jezelf “live” blootstellen aan je angsten om ze

kreeg TMF VJ en Familie-acteur Jo Hens het in

te leren overwinnen. De verschillende hinder-

zijn kruin om vanaf een 9 meter hoge wipplank

nissen van het parcours op het actionpark in

het water in te duiken. Niet echt evident voor

Kiewit waren dan ook perfect om Jo klaar te

Een dienstactiviteit georganiseerd? Laat het ons weten!

iemand met hoogtevrees! Gelukkige was er

stomen voor zijn grote duik. Na een hele dag

Alle medewerkers krijgen in 2011

onze psychologe en gedragstherapeute Natha-

in het actionpark zijn we naar het openlucht-

opnieuw een halve dag dienstvrijstel-

lie Cardinaels om hem veilig doorheen het hele

zwembad van het Heidestrand in Zonhoven

ling om deel te nemen aan een door

avontuur te loodsen!

getrokken. En hij heeft het gedaan! Tot twee

de dienst georganiseerde teambuil-

keer toe zelfs. Een keer met de cameraploeg

dingsactiviteit. Dit mag zowel een cul-

onderaan het zwembad en een tweede keer

turele als een sportactiviteit zijn. Het

Vreemd telefoontje

met de cameraploeg bovenop de wipplank. Al-

ziekenhuis voorziet hiervoor ook een

“Onlangs kreeg ik inderdaad een vreemd te-

les behalve evident want er stonden tiental-

financiële tussenkomst van maximaal

lefoontje van de redactie van TMF,” vertelt

len mensen aan het zwembad te kijken en Jo

10 euro per persoon. Let wel op: de

Nathalie Cardinaels. “Alle TMF VJ’s waren de

aan te moedigen. Vooral bij z’n tweede duik

activiteit moet plaatsvinden vóór 31

uitdaging aangegaan om hun angsten onder

had Jo het enorm moelijk. Ik heb hem ruim een

december, anders vervalt het recht op

ogen te zien. Ik moest mij ontfermen over Jo

half uur moeten coachen voor hij in het diepe

de dienstvrijstelling en de financiële

Hens. Jo heeft hoogtevrees, maar wilde toch

sprong. Maar al bij al zeker een geslaagde mis-

tussenkomst. Heeft jouw dienst ook

absoluut vanaf een 9 meter hoge springplank

sie dus! Ik ben echt fier op Jo, want normaal

een activiteit gepland? Laat het ons

het water induiken.” Een hele uitdaging voor

gezien duurt het verschillende maanden om

dan zeker weten en bezorg ons een

Jo, maar zeker ook voor Nathalie. Iemand van

iemand van zijn hoogtevrees af te helpen.”

foto (foto NIET verkleinen). We pu-

hoogtevrees afhelpen doe je normaal gezien

bliceren jullie foto graag met enkele

namelijk niet op één dag tijd, en zeker niet

regels tekst.

met een batterij camera’s in de buurt.


07-05-11

Tom Op 'T Eynde en Suzanne van der Wal

schoonmaak

Virga Jesse

27-05-11

Raf Vrijsen en Jessica Hermans

orthopedie

Virga Jesse

04-06-11

Bart Boffin en Jessy Gevers

neurologie

Virga Jesse

11-06-11

Luc Bulen en Julie Vanstraelen

personeelsrestaurant

Virga Jesse

25-06-11

Gert Missotten en Mariam Khouchlaa

intern goederenvervoer

Virga Jesse

02-07-11

Jeroen Vanderstraeten en Heleen Tielens

apotheek

Virga Jesse

juli | augustus ‘11

Huwelijken

Personeelsweetjes Geboorten 04-03-10 10-05-11 17-05-11 22-05-11 24-05-11 25-05-11 25-05-11 30-05-11 01-06-11 03-06-11 06-06-11 06-06-11 12-06-11 14-06-11 14-06-11 17-06-11 17-06-11 20-06-11 21-06-11 24-06-11 27-06-11 30-06-11 09-07-11 10-07-11

Seth Elyne Vince Lowie Fee Annalisa Joren Yarne Charlotte Vic Margo Timo Abel Lisa Kyana Lieze Milan Lard Emmelyn Sien Maxim Miep Amber Deni

Ans De Rijcke

palliatieve zorgen

Virga Jesse

Kim Uten

geriatrie 1

Virga Jesse

An Daniëls

OP

Virga Jesse

Veerle Aerts

orthopedie

Virga Jesse

Tine Claes

materniteit

Virga Jesse

Alan De Luna en An Vanmuysen

Virga Jesse

Nora Croonen

geriatrie1

Virga Jesse

Tiny Cleeren

geneeskunde 2

Salvator

Peter Moors

neurologie

Virga Jesse

Tinne Martens

radiologie

Salvator

Annelies Schoefs

ambulante reva

St.-Ursula

Nadine Ryll

materniteit

Virga Jesse

Maarten Bossuyt

paramedische reva

St.-Ursula

Kelly van Susteren

kinder-en jeugdgeneeskunde Virga Jesse

Lieve Puttemans

OK gehospitaliseerden

Salvator

Sara Gulix

labo

Virga Jesse

Cindy Cox

heelkunde 2

Salvator

Dorien Gilissen

personeel en organisatie

Jessa

Ann Leempoels

geriatrie 2

Virga Jesse

Els Schruers

paramedische reva

St.-Ursula

Raf Jacobs

gynaecologie

Virga Jesse

Annelies Sneyers

ontwerpbureau

Virga Jesse

Nadia Hanouch

apotheek

Salvator

Taïsa Childichoroyeva

schoonmaak

Salvator

Pensioen 25-07-11

Paula Lenaers

schoonmaak

Salvator

01-10-11

Lea Lambrechts

melkkeuken

Virga Jesse

01-10-11

Marie-Jeanne Vandeweyer

sterilisatie

Virga Jesse

Met verslagenheid melden we het plotse overlijden van Jurgen Vancraybex op 13 juli 2011. Jurgen werkte op de dienst intensieve zorgen, campus VJ. We bieden zijn familie en nabestaanden onze oprechte deelneming aan en wensen hen heel veel sterkte.

Overlijden

39


Jessa fietst! Zondag 11 september van 14u tot 19u

Neem een kijkje op

www.jessazh.be/jessafietst

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst communicatie, tel. 011 30 82 03.

Personeelsblad Jessa Ziekenhuis - juli 2011  

Personeelsblad Jessa Ziekenhuis - juli 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you