Issuu on Google+


!!!!!!!!"#$%#&!'(&!)#$!*+,#&-!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!./!0#/+,.-0(($!'%%$1! ! !"#$%&'#&!(!)*#+#&,-.#+!

! !/*-%&%&'#&!! ! !01*2+31)+! ! !4*#-.#5#!6+17%-8#9!71&7#),#&! ! !:&,;%22#8%&'!<17%-8!6=#>%-9!<,*-,#'%#! ! !?&*%73,#&!5-&!<17%-8!=#>%-!?&@*-+,*A7,A*#&! 2##$!.&3%$4(5#!%'#$!"#$%#&!'(&!)#$!*+,#&-6!Interview met Jeroen van der Schenk - E-commerce Man van het Jaar