Page 1

No Thoûa Tình Chuùa (Tv 16: 1, 5-6, 8b, 15) (Ñaùp Ca CN XXXII TN naêm C) Dm

C



      ÑK: Laïy

Chuùa khi

   

   

 

Am



thöùc

     

    

F

  

giaác,

C

      A

keâu cöùu, van xieâu teù bao an vöõng böôùc D7

   con con thi

bieát Chuùa chính

A7

 

xin. giôø. chaân.

chính laø xin nghe no thoûa

vaøo thöông ñôøi

 

laïy Ngaøi thöông nghe con vaø con chaúng heà bò dìu ñöa con luoân luoân

  

C

  

F

laïy laïy khi

Thieân Thieân thöùc

F





thôø. caàu. Ngaøi.

Bb

Vaïn Vaïn Ñeå

toân keâu nhan

 

chaân dung Chuùa.

    

Dm

con con toân





Dm

con tìm ñeán nöông nhôø Ngaøi, con leân tieáng van naøi Ngaøi, con nguyeän meán yeâu hoøa bình,

Ngaøi. nghe. mình.

Am7

Dm

  

Ñaáng tieáng ngaém



Gm

tin luoân troïn

C7

Vì Mieäng Loøng

 

 

chæ tin coâng

   

Gm



F

con no thoûa nhìn

F

1. Laïy Ngaøi xin nghe ñieàu chính nghóa cuûa con, 2. Baøn chaân con luoân ñi theo loái cuûa Ngaøi, 3. Nguyeän xin chôû che con trong caùnh tay Ngaøi, D7

Nhaïc: Mi Giaùng

vì bôûi thöïc

 

Chuùa, Chuùa, giaác

Ngaøi nguyeän ñöôïc

ALLELUIA: (Lc. 21: 36)

         Dm

Al - leâ

- lu

C

    

Bb

-

     

ia!

Dm

F

 

ñeán,

   Bb

ia!

ñeå

    vaø

ñöùng

   

Am7

Al - leâ -

coù

Dm



 

vöõng

tröôùc

Am7

      

lu

-

-

   

thöùc vaø caàu nguyeän luoân,

Dm

      

Al - leâ - lu

F

Am7

ia.

maët

-

ia.

Caùc

khoûi

nhöõng

F

  Con

 Ngöôøi.

  

con haõy tænh Dm

   

Dm

 

Bb

theå thoaùt C

Bb

 

vieäc saép xaûy

       

Dm

Al - leâ

-

lu -

nothoatinhChua-tv16  

lu- Caùc con ÑK: Laïy Chuùa  Con Ngöôøi. nguyeän leân tìm tieáng meán      toân keâu nhan Ngaøi. caàu. thôø. 1. Laïy 2. Baøn 3. Nguy...

nothoatinhChua-tv16  

lu- Caùc con ÑK: Laïy Chuùa  Con Ngöôøi. nguyeän leân tìm tieáng meán      toân keâu nhan Ngaøi. caàu. thôø. 1. Laïy 2. Baøn 3. Nguy...