Page 1

442

2 dinv˜ ] AÙM zElAEmAÀ j{ H An˜inAyi èAÄØiÆÝ eedvmA›• yEhAv tE•AewA–m… ìAyi¯•tinAÇ zElAEmAÀ atiz ånAeyA¯rAjAvAyi˜IÄÝ. yEhAv z ElAEmAen vLer mhAnAŠi. 2 zElAEmAÀ yi AEyÇjntEyAw… sM sAric•@. k–i˜AãAÄ, eesnYADipãAÄ, nYAyADipãAÄ, yi AEyliel m…}uvÀ EntAŠÅ, ›w…MbnATãAÄ q•ivErAew lÂAM zElAEmAÀ sMsAric•@. 3 anÙrM z ElAEmA½M ayAELAewAÏ EcÄ•i¯•v ¯M m…}uvÀ giebEyAniel Ÿ•tÐl E˜ÆEpAyi. eedv˜ieÀR sE—LnÕ wArM aviewyAyi¯Ý. yi AEyÇjnt EyAewA–M m¯®miyilAyiriŠEv yEhA vy…ew dAsnAy EmAez niÄ—ic•tANH Œ œwArM. 4 dAvIdH, eedv˜ieÀR sA•Y ep“kM kirY˜H-eyyArImiÇniÝM ey±z ElmiElÆ ekAìuv•i¯Ý. a« vyHÆ •tinH dAvIdH ey±zElmiÇ o¯ Ðl emA¯Šiyi¯Ý. eedv˜ieÀR sA•Yep “kM vyHÆ•tinH dAvIdH ey±zElmiÇ o¯ œwAremA¯Šiyi¯Ý. 5¸rieÀR puÒ nAy ŸQriy…ewpuÒnAy ebsElÇ o¯ evÜlyAgpIWM niÄ—ic•i¯Ý. gieb EyAniÇ vi²ÖœwAr˜ieÀR m…ÛilAyi ¯Ý evÜlyAgpIWM. atinAÇ zElA EmA½M jnÍL@M giebEyAniElÆ yEhA vy…ew ŸpEdz˜inAyiEpAyi. 6 sE—L nÕwAr˜iÇ yEhAvyH Æ m…Ûilu™ evÜlyAgpIW˜iElÆ zElAEmAÀ kyRi. zElAEmAÀ yAgpIW˜iÇ ŒyirM EhAmyAgÍLÄ–ic•@. 7Œ rAÒiyiÇ eed vM zElAEmA½ ètY•e–“@. eedvM pR ’u, þ{AÀ nineŠÙA¹ tErìet•H EcAdiÕ zElAEmAEn.ÿ 8 zElAEmAÀ eedvE˜Aw… pR’u, þq eÀRpitAvAy dAvIdiEnAw… aÍH vLer dykA“i. qeÀRpitAvieÀR ÐAn˜H pu tiy rAjAvAyi aeÍe• etre’w…Ï. 9 eedvmAy yEhAEv, öni aÍH qeÀR pitAviEnAw…™ vAgHdAnM pAlic•AluM. vLervliy o¯ rAjY˜ieÀR rAjAvAyi riEŠìtinH aÍH qe• etre’w…˜i riÆÝ. aview ®miyiel mNǘrikÅ EpAel DArALM jnÍL@ìH! 10aver EnÄ v}iÆ nyiÆ•ti½Evì buÖiy…M aRivuM nI qniŠH nÇkiyAluM. aÍ y…ew shAymilÂAet aver BriŠAÀ ŒÄÆmAvil ! ÿ 11eedvM zElAEmAEnAw… pR’u, þniEÀRtH zriyAy mEnABAv mANH. nI sVE˜A DnEmA bµmtiEyA oÝM EcAdic•ilÂ. nieÀR zÒuŠÅ ekAl e–wNemÝM nI ŒvzYe–“ilÂ. dIÄGA

1

y…SM nI EcAdic•ilÂ. ölÂ, nI aetA Ýml EcAdic• t H . nie• {AÀ BriŠAÀŽløic• qeÀR jntyHÆ Evìi zriyAy tI¯mAnÍÅ qw…ÆvA ½™ buÖiy…M aRivumANH nI ŒvzYe– “tH. 12 atinAÇ ninŠH {AÀ buÖiy…M aRivuM nÇ›M. œwAet sVÏM pNvuM bµmtiy…M ninÆ {AÀ nÇ›M. ninÆ m…ÛH o¯rAjAvuM öÒ DnE˜Aewy…M bµ mtiEyAewy…M jIvic•i“@ìAvilÂ. BAviyi luM o¯ rAjAvi½M öÒmAÒM sVÏM bµ mtiy…M lBiÆky…milÂ.ÿ 13 atinAÇ zElAEmAÀ giebEyAniel ŒrADnAÐlE˜ÆEpAyi. anÙrM z ElAEmAÀ sE—LnÕwAr˜iÇniÝM yi AEyÇrAjAvAyi BrNM nwÏ•tinH ey±zElmiElÆ EpAyi. zElAEmAÀ teÀR eesnYvuM sVÏM ŸìAÆÝ 14 zElAEmAÀ teÀR eesnY˜inAyi › tirkeLy…M rTÍeLy…M sV±pic•@«w Íi.. zElAEmAnH 1400 rTÍL@M 12,000 ›tir –wyALikeLy…M lBic•@. zElAEmAÀ av ey rTngrÍLiÇ niĘi. rAjekA“Ar mi¯•ÐlmAy ey±zElmiluM avriÇ ›ERE–er niĘi. 15ey±zElmiÇ zElA EmAÀ DArALM sVÄÌvuM ev™iy…M smAh ric•@. klÂ@kÅEpAel sulBmAyi sVÄÌ vuM ev™iy…m…ìAyi¯Ý. DArALM EdvdA ¯mrvuM zElAEmAÀ sV±pic•@. EdvdA¯ vAke“ pwi’ARÀ mlçEdzÏvL¯• kA“˜imrM EpAel sÄv•sADArNvuM. 16 öQjipH t iÇniÝM EkVyiÇniÝmANH zElAEmAÀ ›tirkeL öRÆmtiecyHttH. rAjAvieÀR vYApArikLANH EkVyiÇni•H avey vAÍiytH. 17zElAEmAeÀR vYApA rikÅ aRu¾RuEzŠÇ ev™i oAErArT ˜i½ Evìiy…M ¾·Û« EzŠÇ ev™i oAErA ›tiryH Æ Evìiy…M ekAw…Ï. avÄ Œ ›tirkeLy…M rTÍeLy…M hitY ¯ewy…M arAmieÀRy…M m…}uvÀ rAjAŠ ãAÄÆM vi·u. zElAEmAÀ ŒlyniÄ—itieŠA¯ÍuÝ yEhAvy…ew nAmM mhtVe–w…Ï• tinH o¯ ŒlyM pNiyAÀ zElAEmAÀ ŒElAcic•@. tniŠAyi o¯ ekA“ArM pNi y…•ti½M. 2q}uptinAyirM ¡m“@kAer y…M mlçEdzÏ klÂ@ev“AÀ q¿pti nAyirM kløNiŠAery…M zElAEmAÀ ni EyAgic•@. av¯ew EmÇEnA“˜inH m†vA yir˜Ru¾RuEpery…M zElAEmAÀ niEyA gic•@. 3anÙrM zElAEmAÀ ¸rAminH o¯ sE•zmyc•@. EsAÄngr˜ieÀR rAjAvA

2


443 yi¯Ý ¸rAMzElAEmAÀ pR’u, þqeÀR pitAvAy dAvIdien shAyic•«EpAel qe•y…M shAyiÕ. aE”h˜i½ vs ti niÄ—iŠAÀ aÍH EdvdA¯mrM ekAw… Ï. 4 qeÀR eedvmA›•yEhAvey Œd riŠAÀ {AenA¯ ŒlyM pNiy…Ý. Œl y˜iÇ yEhAvy…ew sviD˜iÇ nAemA ¯ yAgpIWM pNiy…ky…M atiÇ EhAmyA gÍLÄ–iÆky…M vi²ÖEmzEmÇ nAM qlÂAyHE–A}uM vi²Öa–M vyHÆky…M ec•@M. qlÂA èBAt˜iluM sÓYyHÆM qlÂA zb•Ï divsÍLiluM qlÂA amA vAsi nAL@kLiluM m·H niÄ”ixHw ti¯nA L@kLiluM nAM EhAmyAgÍLÄ–iÆM. ötH yi AEylukAÄ qe•ÝM ŒcriEŠì o¯ niymmANH. 5 þn—…ew eedvM skl EdvãAerŠAL@M vliyvnANH. atinAÇ {AnvnH o¯ m hAŒlyM niÄ—iÆM. 6n—…ew eedv˜inH orAlyM pNiyAÀ ŒÄÆM k}iyilÂ. sVÄ ‹˜iEnA èpɘi½EpAluEmA n—…ew eedve˜ ŸÅeŠA™AnAvilÂ! atinAÇ eedv˜ienArAlyM pNiyAÀ qniŠA vilÂ. aven mhtVe–w…˜AÀ DUpbli ŠAyi oriwM pNiyAEn qniŠAvU. 7 þöE–AÅ aÍH, sVÄÌM, ev™i, evÜ lM, ö¯ÛH q•ivyiÇ pNiyAÀ vidgHD nAy orAeL qniŠyc•@trik. DU%-rånIl vOÍL@ìAŠA½M ayAÅ aRi ’iriŠNM. ayAÅ öview ey¸dyiluM ey±zElmiluM qeÀR pitAvH etre’ w…˜ ziløEvlŠAErAewA–M pNieyw… ÆM. 8 EdvdA¯mrÍL@M srLmrÍÅ, c•nM q•ivy…M elbAEnAniÇniÝM qniŠ yc•@trik. elbAEnAniÇniÝM twi m…Ri Æ•tiÇ nieÀR dAsãAÄ smÄØrAeN •H qniŠRiyAM. qeÀR dAsãAÄ nieÀR dAsãAer shAyiÆM. 9 {AÀ niÄ—iÆ • ŒlyM vLer vlu«M mEnAhrvumAy tinAÇ qniÆvLeryDikM twi ŒvzY mANH. 10nieÀR dAsãAÄÆ {AÀ mrM m…Ri Æ•ti½ nÇ›•œli qÒeyE•A? ö¯ ptinAyirMEkAÄ EgAtÛH , aÒte• yvM, ö¯ptinAyirM b˜H vI’H ö¯p tinAyirM b˜H qÌ.ÿ 11 anÙrM¸rAM zElAEmA½ mRupwi nÇ ki. ¸rAM zElAEmAnH o¯ sE•zmyc•@. sE•zM ötAyi¯Ý+ þzElAEmAÀ, yEhA v teÀR jntey sHEnhiÆÝ. atinA lANH av¯ew rAjAvAyiriŠAÀ avÀ aÍey etre’w…˜tH.ÿ 12¸rAM «wÄ Ý, þyi AEylieÀR eedvmA›• yEhA vyHÆsHt…ti! avÀ sVÄ‹vuM ®miy…M s]xw H ic•@. dAvId…rAjAvinH avÀ viEvk zAliyAy puÒen nÇki. zElAEmAÀ, aÍyHÆ viEvkvuM aRivum…ìH. aÍH yEhAvyHŠAyi o¯ ŒlyM pNiy…Ý. aÍH sVÙmAvzY˜inAyi o¯ rAjekA“A rvuM niÄ—iÆÝ. 13¸rAM-Œbi qÝ EprAy smÄØnAy o¯ ziløiey {AÀ aÍyHÆ ayc•@ t¯Ý. 14dAnieÀR vMz ŠAriyANveÀR a—. aveÀR pitAvA ke“, EsAÄ ngrŠAr½M. sVÄÌM, ev™i, evÜlM, ö¯ÛH, klÂH, twi q•ivyiÇ

] AÙM 2:4-3:7 2 dinv˜

pNieyw…ŠAÀ smÄØnANH ¸rAMŒbi. DU%-nIl- ¡k–…«NikÅekA ìuM vilœwiy linÀ ekAìum…™ pNik LiluM atismÄØnANH ¸rAM-Œbi. aÍH ŒvzYe–w…•etÚM ±pklø n ec•A½M niÄ—iŠA½M ¸rAM-ŒbiÆ k}iy…M. aÍy…ewy…M aÍy…ew pitA vAy dAvId…rAjAvieÀRy…M ziløikELAewA –M avÀ pNieyw…ÆM. 15 þèEBA, {ÍÅÆ EgAtÛH, yvM, qÌ, vI’H m…tlAyv aÍH vAgHdAnM ecyHt ElÂA. av qeÀR dAsãAÄÆ ekAw…˜A luM. 16{ÍÅ elbAEnAniÇniÝM twi ev“@ky…M ec•AM. aÍyHŠAvzYm…™Ò twi {ÍÅ ev“AM. twiŠxNÍÅ œ“i eŠ“i kwlilUew EyA–p“N˜iElÆ {ÍeL˜iŠAM. aE–AÅ aÍyHÆ Œ twi ey±zElmiElÆ ekAìuEpAkA mElÂA.ÿ 17 anÙrM zElAEmAÀ, yi AEyÇ rAjY ˜ilu™ m…}uvÀ viEdzikeLy…M qÌi. dAvIdH jnÍL@ew kNeŠw…˜ kAl˜i½ EzxmAyi¯Ý atH. dAvIdH zElAEmAeÀR pitAvAyi¯Ý. rAjY˜H o¯l•˜i a Û˜im†vAyir˜i aRuÞRu viEdzikeL avÄ keì˜i. 18sADnÍÅ ¡mŠAÀ zElAEmAÀ q}uptinAyirM viEdzikeL etre’w…Ï. mlkLiÇ kl @ ev“@kA rAyi q¿ptinAyirM viEdzikeLy…M zElAEmAÀ etre’w…Ï. avereŠAìu pNieyw…–iÆ•EmÇEnA“ŠArAyi 3,600 Epery…M zElAEmAÀ etre’w…Ï. zElAEmAÀ ŒlyM pNiy…Ý zElAEmAÀ, ey±zElmiÇ EmArIyApÄ v•tm…kLiÇ yEhAvy…ewŒlyM pNi yAÀ ŒrMBic•@. EmArIyApÄv•tm…kLiÇ vc•ANH yEhAv zElAEmAeÀR pitAvAy dAvIdi½ ètY•e–“tH. dAvIdH t•ARAŠi yÐl˜ANH zElAEmAÀ ŒlyM pNit tH. eybUsYnAy arvHny…ew emtiŠL ˜iÜlAyi¯Ý Œ ÐlM. 2 tAÀ yi AEy lieÀR rAjAvAytieÀR nAlAMvÄxe˜ rìAM mAs˜ilANH zElAEmAÀ pNiyA rMBic•tH. 3 eedv˜ieÀR Œly˜ieÀR awi˜R yHÆ zElAEmA½pEyAgic• aLvukÅ. a wi˜RyHÆ aRup«m…}M nILvuM ö¯p« m…}M vItiy…m…ìAyi¯Ý. p}y m…}ŠN ŠANH ŒlyM aL•E–AÅ zElAEmAÀ ŸpEyAgic•tH. 4 Œly˜ieÀR m…Km$ pM ö¯p«m…}M nILvuM ö¯p«m…}M Ÿyr vum…™tAyi¯Ý. m…Km$p˜ieÀR ŸÅ vzM zElAEmAÀ sVÄÌM pUzi. 5vli–M œwiy m…Riy…ew Bi˜ikLiÇ zElAEmAÀ srLmr–lkkÅ ptic•@. srLmr–lk keL zElAEmAÀ sVÄÌMpUzi. atiEãÇ ayAÅ pnmrÍL@M cÍly…M sVÄÌ ˜iÇ ekA˜ivc•@. 6Œly˜ieÀR sQ• rYM vÄÖi–iŠAÀ vil–iwi–…™ klÂ@kL@M zElAEmAÀ pti–ic•@. pÄv•yImiÇniÝ ™ sVÄÌmANH zElAEmAÀ ŸpEyAgic•t.H 7 Œly˜ieÀR ŸÅBAgM m…}uv½M zElA EmAÀ sVÄÌM epAti’u. «lAÍÅ,

3


] AÙM 3:8-4:19 2 dinv˜

444

vAtiÇpwikÅ, Bi˜ikÅ, vAtilukÅ q•iveylÂAM zElAEmAÀ sVÄÌM epAti ’u. Bi˜ikLiÇ zElAEmAÀ ek±bumA lAKmAer ŒElKnM ecyHt…. 8 anÙrM zElAEmAÀ ativi²ÖÐ lM niÄ—ic•@. ativi²ÖÐl˜inH ö¯ p«m…}M nILvuM ö¯p«m…}M vItiy…m…ìA yi¯Ý. Œly˜ieÀRyÒ vIti ati½ ìAyi¯Ý. ativi²ÖÐl˜ieÀR Bi ˜ikLiÇ zElAEmAÀ sVÄÌM epAti’u. ö¯p˜im†Ý w¿ sVÄÌM ötinAy…p EyAgic•@. 9sVÄÌ ŒNikÅÆ aÀ p« EzŠlAyi¯Ý ¬ŠM. mALikyiel m…RikÅ zElAEmAÀ sVÄÌMepAti’u. 10ativi ²ÖÐlÏ ÐApiÆvAÀ zElAEmAÀ rìu ek±bumAlAKmAer niÄ—ic•@. pNi ŠAÄ ek±bumAlAKkeL sVÄÌM epAti ’u. 11ek±bumAlKmA¯ew oAErA ciRki ½M aÉum…}M vItmAyi¯Ý nILM. ciR› kL@ew ŒekvIti ö¯p«m…}vuM. ŒdY e˜ ek±bumAlAKy…ew ciR›kLielA •H m…Riy…ew mRuvze˜ Bi˜iyiÇ sHpÄ zic•i¯Ý. mE·ciRkAke“ rìAme˜ ek± bumAlAKy…ew o¯ ciRkiluM sHpÄzi c•i¯Ý. 12rìAme˜ ek±bumAlAKy…ew mE· ciRû m…Riy…ew mE·vzÏ™ Bi˜i yiluM sHpÄzic•i¯Ý. 13ek±bumAlAKmA ¯ew ciR›kÅ Œek ö¯p«m…}M ÐlM m†wiyi¯Ý. av vi²ÖÐlE˜Æ aBi m…KmAyi Ÿ™iÇ niÇÆkyAyi¯Ý. 14 nIl-DU%-¡k–… «Niy…M vilœwiy lin½m…pEyAgic•H zElAEmAÀ tiršIl y…ìAŠiyi¯Ý. tiršIlyiluM zElA EmAÀ ek±bumAlAKmAer ÐApic•@. 15 Œly˜i½ m…ÛilAyi zElAEmAÀ rìusH t MBÍÅ ÐApic• @ . avy…ew ŸyrM m…–˜Éum…}mAyi¯Ý. rìu sHtMB ÍL@ewy…M m›wÍÅŠH aÉum…}M vItM nILm…ìAyi¯Ý. 16k}u˜Ar˜ieÀR Œä tiyiÇ o¯ cÍl ayAÅ pNi«. ¾RH mAtLnArÍkL@ìAŠi av cÍlkLiÇ ¬Ši. cÍlkÅ ayAÅ sHtMBÍÅÆ m…kLiÇ vc•@. 17anÙrM zElAEmAÀ sHtM BÍÅ Œly˜i½m…ÛiÇ ètixHWic•@. o¯ sHtMBM vl« vzÏM o•H öw«v zÏM. vle˜ sH t MB˜inH þyAKIÀÿ qÝM öwe˜ sHtMB˜inH þEbAvsHÿ qÝM zElAEmAÀ Epri“@. Œly˜iElÆ™ ŸpkrNÍÅ zElAEmAÀ evÜlMekAìH o¯ yAg pIWm…ìAŠi. atinH ö¯p«m…}M nIL vuM ö¯p«m…}M vItiy…M pÏm…}M Ÿyrvu m…ìAyi¯Ý. 2 anÙrM zElAEmAÀ evÜ lMekAeìA¯ kwÇvAÄÏìAŠi. v]˜Aä tiyilu™ Œ kwlinH pÏm…}M vYAsvuM aÉum…}M ŸyrvuM m…–tH m…}M ¡·LvuM Ÿ ìAyi¯Ý. 3 vliy evÜlŠwli½¡ ·iluM vŠi½ tA}˜Ayi kALkL@ew ±pÍ L@ìAyi¯Ý. kwÇ vAĘE–AŘe• öQ kALkeL kwli½¡·@M pÏ m…}˜iÇ rìu nirkLilAyi pNitIĘtAyi¯Ý. 4 p×ìH vliykALkL@ew ètimkÅÆ EmlAyi¯Ý vliy evÜlŠwÇ vc•i¯

4

•tH. m†Ý kALkÅ vwEŠA“@EnAŠiyAyi ¯Ý ni•tH. m†Ý kALkÅ pwi’AERA“u EnAÆÝ. m†e•ÌM etEŠA“H. m†e•ÌM ki}EŠA“@M. avy…ew p]xHWBAgM prsHp rM tiri’uM mDYBAgE˜ÆM EkÑIkric•i ¯Ý. 5 vliy evÜlŠwlinH m†•iÉAyi ¯Ý knM. kwlieÀRvŠH o¯ EkA–y…ew vÆEpAelyi¯Ý. aetA¯ lilÂi–†EpA elyAyi¯Ý . atiÇ m†vAyir˜ilDikM b˜H ev™M ekA_M. 6 pÏetA“ikL@M zElAEmAÀ pNi«. a ÉuetA“ikÅ vliy kwlieÀR etÆvz Ïvc•@. aÉu etA“ikÅ öw« vzÏM. EhAmbliÆ™ vsHt…ŠÅ k}ukAnANH öQ pÏetA“ikL@M ŸpEyAgic• t H . q•AÇ vliy evÜlŠwÇ puErAhit ãAÄŠH blikLÄ–iÆM m…ÛH ›LiŠA½ìA ŠiytANH. 7 zElAEmAÀ sVÄÌMekAìH pÏ viL ÆkAlukL@ìAŠi. viLÆkAlukÅ ayAÅ Œly˜i½™iÇ ÐApic• @ . aÉuviLÆkAlukÅ vl«vzÏM aÉuviLÆ kAlukÅ öw«vzÏmAyi ¯Ý. 8 zElAEmAÀ pÏ EmzkL@ìAŠi avy…M Œly˜i½™iÇ ÐApic• @ . aÉuEmzkÅ Œly˜i½™iÇ vl« BAgÏM aeÉÌM öw«BAgÏMö“@. œwA et zElAEmAÀ sVÄÌMekAìH ¾Ru tLik kÅœwi ŸìAŠi. 9œwAet puErAhitãA ¯ew m…·vuM vliy m…·vuM m…·E˜Æ kvA wͼM zElAEmAÀ ŸìAŠi. m…·E˜Æ «R •i¯• vAtilukÅ epAtiyAnyAÅ evÜlM ŸpEyAgic•@. 10anÙrM ayAÅ vliyevÜlŠwÇ Œly˜ieÀR vl« vz˜Ayi etÆki}eŠ vz˜H ö“@. 11 ¸rAM klÍL@M EkArikkL@M kiÌÍ L@M ŸìAŠi. aÍen zElAEmAÀ rAjAvi ½Evìi ¸rAM eedv˜ieÀR Œly˜i el teÀR pNi pUĘIkric•@. 12¸rAM rìu vliy sH¬pÍL@M avyHÆm…kLiÇ rìu EgALÍL@M niÄ—ic•@. rìu sHt†pÍ ÅÆM m…kLilu™ rìu EgALÍL@M mRyHŠA ½™ vl–Niy…M ¸rAMecyH«. 13rìu vl–NikÅÆmAyi ¸rAM nA¾Ru mAtL nArÍkL@M pNi«. oAErA vlyHÆM rìu nirmAtLnArÍkL@ìAyi¯Ý. rìu sHt† pÍL@ewy…M m›wÍLilu™ EgALÍeL vlekAìH mRc•i¯Ý. 14kAlukL@M kAluk LiÇ EgALÍL@M ¸rAM niÄ—ic•@. 15vliy evÜlŠwluM atinwiyilu™ p×ìu kALkeLy…M ¸rAM niÄ—ic•@. 16klÍÅ, EkArikkÅ, m…_kÅ aÍen eedv˜i eÀR Œly˜iElÆ zElAEmAÀrAjAvi½ Evìi ŒvzYmAy qlÂA vsH«ŠL@m…ìA Ši. mi½se–w…˜iyevÜlM ekAìANH öQ sADnÍL@ìAŠiytH. 17zElAEmAÀ rAjAvH öQ vsHt…ŠÅ kLim¿ac•@kLi elA}ic•@. suEŠA˜H, esErdAeT ngrÍ ÅŠiwyHÆ EyAÄ”AÀtA}HvryilANH öQ ac•@kL@ìAŠiytH. 18öÒyDikM sADn ÍÅ zElAEmA½ìAŠiytinAÇ evÜl ˜ieÀR ¬ŠmRiyAÀ ŒÄÆM k}i’ilÂ. 19 Œly˜iElÆEvì sADnÍL@M z ElAEmAÀŸìAŠi. zElAEmAÀ suvÄÌyA


445 gpIWM ŸìAŠi. kA}Hcy–˜i½™ Emzk L@M zElAEmAÀ niÄ—ic•@. 20²ÖmAy sVÄ ÌMekAìH viLÆkAlukL@M viLÆM ŸìA Ši. vi²ÖÐl˜ieÀR aÙÄBAgÏ niÄE”ziŠe–“«EpAel k˜iŠAnAyi¯ ÝviLÆkÅ. 21pUŠÅ, viLÆkÅ, cvN kÅ q•iv sVÄÌMekAìuìAŠi. 22kÒi kkÅ,kiÌÍÅ, DUpklzÍÅ, tIŠlz ÍÅ* q•iveylÂAM sVÄÌM ekAìuìA Ši. ŒlyvAtiÇ, ativi²ÖÐl˜i eÀR ŸÅvAtiÇ, èDAnm…Riy…ew vAtilu kÅ q•ivy…M zElAEmAÀ ²ÖsVÄÌM ekAìuìAŠi. aÍen yEhAvy…ew Œly˜inA yi zElAEmAÀ ecyHt qlÂApNikL@M k}i’u. teÀRpitAvAy dAvIdH Œly ˜inAyinÇkiy qlÂAM ayAÅ ekAìuv Ý. sVÄÌM, ev™i q•ivyAluìAŠiy vy…M m…}uvÀ ŸpkrNÍL@M zElAEmAÀ ekAìuvÝ. zElAEmAÀ Œ sADnÍ eLlÂAM Œly˜ieÀR KjnAviÇ vc•@.

5

vi²Öep“kM Œly˜iElŠH yi AEyliel m†–ãAery…M m…}uvÀ EgAÒ˜lvãAery…M m…}uvÀ ›w…MbnA TãAery…M zElAEmAÀ viLic•@œ“i. ey± zElmilANE”hM aver viLic•@œ“iytH. dAvIdieÀR ngr˜iÇniÝM ElvYÄ y EhAvy…ew sA•Yep“kM ekAìuv¯• ti½EvìiyANH zElAEmAÀ aÍen ec yHttH. sIEyAÀ ŒNHH dAvIdieÀRngrM. 3 m…}uvÀ yi AEylukA¯M vi¯•inH zElAEmAEnAewA–Mœwi. q}AM mAs˜ilA yi¯Ý Œ œwArvi¯•H. 4 yi AEyÇm†–ãAÄ qlÂAv¯M q˜iy E–AÅ ElvYÄ sA•Yep“kMqw…Ï. 5« wÄ•H ElvY¯M puErAhit¯MEcÄ•H sA •Yep“kM ey±zElmiElÆ ekAìuEpA yi. puErAhitãA¯M ElvY¯MEcÄ•H sE— LnÕwArvuM atilu™ qlÂA vi²ÖvsH t…ŠL@M ey±zElmiElÆ ekAìuvÝ. 6 z ElAEmAÀrAjAvuM m…}uvÀ yi AEylukA ¯M sA•Yep“k˜i½m…ÛiÇ sÓic•@. zElAEmAÀrAjAvuM yi AEylukA¯M Œw…keLy…M kALkeLy…M bliyÄ–ic•@. asMKYM Œw…kL@M kALkL@M aÍen bliyÄ–iŠA½ìAyi¯Ý. 7anÙrM puErAhitãAÄ èEtYkM o¯ŠiyÐl˜H yEhAvy…ew sA•Yep“kM ekAìuvÝ vc• @ . Œly˜i½™iel ativi²Ö ÐlmAyi¯Ý atH . ek±bumAlAKmA ¯ew ciR›kÅŠwiyilAyi¯Ý sA•Y ep“kM vc•t.H 8sA•Yep“kM vc•i¯•iw ˜i½EmÇ ek±bumAlAKmAr@ew ciR› kÅ viwÄ•i¯Ý. ek±bumAlAKkÅ sA •Yep“k˜i½M a«tAÍi niĘiyi¯ • tìukÅÆM mIet niÝ. 9ativi²Ö Ðl˜i½ m…ÛiÇniÝM avy…ew a# ÍÅ kA¹vAÀtŠ nILM tìukÅÆìA yi¯Ý. q•AÇ Œly˜inH puRÏni •AÄÆM tìukÅ kANAnA›mAyi¯•ilÂ. tìukÅ öÝM aviewy…ìH. 10sA•Yep “k˜iÇ rìu PlkÍLlÂAet oÝmilÂ. 2

tIŠlzÍÅ agHni qw…Æ•ti½™ pAÒM.

] AÙM 4:20-6:6 2 dinv˜

EhAErbH pÄv•t˜iÇvc•H EmAezyANH Œ PlkÍÅ ep“k˜i½™iÇvc• t H . EhAErbiÇvc•ANH yEhAv yi AEyÇ jnty…mAyi krARuìAŠiytH. yi AEyÇ jnt öQjipHtiÇniÝM puRE˜Æ v• ti½EzxmANiÍeny…ìAytH. 11 aviewy…ìAyi¯• puErAhitãAer l A M tÍeL˜e• vi²ÖIkriŠA½™ ŒcArÍÅ ecyHt…. anÙrM puErAhit ãAÄ tͼew gNvYtYAs˜in½sric• lÂAette• tÍÅ ²æUxnw˜iyi¯• vi²ÖÐlÏniÝM puRE˜Æ vÝ. 12 qlÂA ElvYgAyk¯M yAgpIW˜ieÀR ki}ÆvzÏniÝ. ŒsAPieÀRy…M Eh mAeÀRy…M eyd†TUnieÀRy…M gAyk sMGM m…}uv½M aviewy…ìAyi¯Ý. av¯ew puÒãA¯M bÓuŠL@Mœwi avi ewy…ìAyi¯Ý. evL@˜ linÀvO ÍÅ Œ ElvYgAykÄ Dric•i¯Ý. öl ˜ALÍÅ, ki•rÍÅ, vINkÅ q•iv av¯ew eekvzm…ìAyi¯Ý. lvYgAy kErAewA–M ¾·iyi¯p« puErAhitãA¯ m…ìAyi¯Ý. Œ ¾·iyi¯p« puErAhi tãAÄ kAhLM m…}Šiyi¯Ý. 13ŽksVr ˜ilAyi¯Ý kAhLMm…}Šiyv¯M gAnmA lpic•v¯M yEhAvyHÆ n•ièkAzi–i Æ• sHEtAÒM pAwiytH. kAhLM, öl ˜ALM, sMgIEtApkrNÍÅ q•ivekA ìH avÄ vliy zbH d m…ìAŠi. ötA yi¯Ý sHEtAÒM+ þyEhAv nlÂvnA›Ý. aveÀR kA¯ NYM nitYmA›Ý.ÿ aE–AÅ yEhAvy…ew Œly˜iÇ o¯ EmGM vÝniR’u. 14Em GMm†lM «wÄÝ ²æUxnwÏvAÀ puErA hitãAÄÆ k}i’ilÂ. yEhAvy…ew Etj ÈH Œly˜iÇ niR’tinAlAyi¯Ý ² æUx nwÏvAÀ k}iyAti¯•tH.

6

aE–AÅ zElAEmAÀpR’u, þtAÀ ö¯ ìEmG˜iÇ vsiÆem•H yEhAv p R’iriÆÝ. 2 yEhAEv, aÍyHÆ vsi ŠAÀ {AenArAlyM pNitiriÆÝ, nin ŠH qe•E•ÆM vsiŠAenAriwM!ÿ zElAEmAeÀR èsMgM zElAEmAÀrAjAvH tiri’uni•H tni Æm…Ûilu™ m…}uvÀ yi AEylukAer y…M a½#hic•@. 4 zElAEmAÀ pR’u, þyi AEylieÀR eedvmA›• yEhAv vA}H˜e–we“! qeÀRpitAvAy dAvIdi EnAw… sMsAric•E–AÅ nÇkiy vAgHdA nM yEhAv pAlic•iriÆÝ. yEhAv pR ’tH ötA›Ý+ 5üqeÀRjntey öQji pHtiÇniÝM EmAci–ic•ti½EzxM öÝ ver qniÆvsiÆ•tienA¯ vstip Niy…vAÀ o¯ EgAÒŠAriÇniÝM o¯ ngrvuM etre’w…˜ilÂ. qeÀR jnt yAy yi AEylukAer nyiÆ•tinH {AenArAeLy…M etre’w…˜ilÂ. 6q•A liE–AÅ ey±zElmien {AÀ qeÀR nAm ˜i½™ ÐlmAyi etre’w…˜iriÆ Ý. qeÀR jnmAy yi AEylien nyi ŠAÀ dAvIdieny…M {AÀ etre’w…˜i riÆÝ.ý 3


] AÙM 6:7-28 2 dinv˜

446

7

þyi AEylieÀR eedvmA›• yEhA vy…ew nAm˜iÇ o¯ ŒlyM pNiy…vAÀ qeÀRpitAvAy dAvIdH Œ#hic•@. 8 q •AÇ yEhAv qeÀR pitAviEnAw… pR ’u, üdAvIEd, qeÀR nAm˜ielA¯ Œl yM pNiyNemÝ ninÆ EtA•iy« n•Ayi. 9 pE• ninŠH ŒlyM pNiyA nAvilÂ. q•AÇ nieÀRpuÒÀ qeÀR nAm˜iÇ ŒlyM pNiy…M.ý 10öE–AÅ, yEhAv tAÀ ec•@em•H èKYApic•« ecyHtiriÆÝ. qeÀR pitAvieÀR ÐA n˜H {AnANH putiy rAjAvH. dAvIdAyi ¯Ý qeÀRpitAvH. öE–AÅ {AnA›Ý yi AEyÇrAjAvH. yEhAvy…ew vAgHdA nvuM atAyi¯Ý. yi AEylieÀR eed vmA›• yEhAvy…ew nAm˜inH {AÀ ŒlyM pNitiriÆÝ. 11sA•Yep“kM {AÀ Œly˜iÇ vc•@. yEhAv y…ew krAÄ sA•Yep“k˜ilANH sU•i c• i riÆ•tH . yi AEyÇjnty…mAyi yEhAvy…ìAŠiytANH Œ krAÄ.ÿ zElAEmAeÀR èAÄØn zElAEmAÀ yEhAvy…ew yAgpIW˜i ½m…ÛiÇ niÝ. aviewœwiyi¯• m…}u vÀ yi AEylukA¯ewy…M m…ÛilAyi¯ Ý aE”hM ni•tH. anÙrM zElAEmAÀ teÀR eekkÅviric•@. 13zElAEmAÀ evÜ lMekAìH aÉum…}MnILvuM aÉum…}M vI tiy…M m†Ým…}M Ÿyrvum…™ o¯ pIWm…ìA Ši puRe˜m…·˜ieÀR nw…viÇvc•@. q •i“E”hM pIW˜iEãÇkyRi aviewœwi yi¯• m…}uvÀ yi AEylukA¯ewy…M m… ÛiÇm…“@›˜i. zElAEmAÀ teÀR eekkÅ ŒkAzE˜ÆyĘi. 14zElAEmAÀ pR ’u+ þyi AEylieÀR eedvmA›• yEhA Ev, aÍeyE–AelA¯eedvM sVÄ‹˜i ElA ®miyiElA ölÂ. aÍH aÍy…ew sHEn h˜ieÀRy…M kA¯NY˜ieÀRy…M krAÄ pAliÆÝ. pUÄÌmnÈAel nie• a½ sriÆky…M EnrAyijIviÆky…M ec•@ • nieÀRdAsãAErAw… nI vAgHdAnM pA liÆÝ. 15aÍy…ew dAsnAy dAvIdi EnAw… nI vAÆpAlic•@. dAvIdH qeÀR pitAvAyi¯Ý. nI nieÀR vAyHekAìu vAgHdAnMecyHt…. öÝ nI nieÀR eekk LAÇ Œ vAgHdAnM nw–AŠi. 16yi AEy lieÀReedvmA›• yEhAEv, aÍy…ew dAsnAy dAvIdiEnAw… ecyHt vAgHdAnM niREv·iyAluM. aÍy…ew vAgHdAnM ötA yi¯Ý+ aÍ@ pR’u, üdAvIEd, nieÀR ›w…Mb˜iÇ nie•A¯vÀ qeÀRm…ÛiÇ yi AEylieÀR siMhAsn˜iÇ öriŠA nilÂAtAvukyilÂ. nieÀR puÒãAÄ EnrA ykÄ—M ecyHtAEl aÍenv±. qeÀR niymM nI a½sric•«EpAel av¯M qeÀRniymM a½sriŠNM.ý 17yi AEy lieÀR eedvmA›•yEhAEv, aÍy…ew vAgHdAnM niREv·iyAluM. aÍH öQ vAÆ kÅ dAvIdiEnAw¯LiytANElÂA. 18 þeedvEm, aÍH yTAÄؘiÇ ®mi yiÇ m½xYErAewA–M vsiÆ•ielÂÝ {ÍÅŠRiyAM. sVÄ‹˜iEnA atYu•t 12

sVÄ‹˜iEnA nie• ŸÅeŠA™AnAvilÂ! {AÀ niÄ—ic• öQ Œly˜i½M nie• ŸÅeŠA™AnAviel • H {ÍÅŠRiyAM! 19 q•AÇ qeÀR èAÄØnyHÆM kA¯NY ˜i½ Evìiy…™ yAcnyHÆM kAEtAÄ ˜AluM. qeÀR eedvmA›• yEhAEv, qeÀR nilviLi EkÅEŠNEm! qeÀR èAÄØny…M Ek“AluM! {AnÍy…ew dAs nA›Ý. 20rAÒiyuM pkluM öQ Œly˜i ½EmÇ aÍy…ew ¶xH w iy…ìAkNEm. nieÀR nAmM öQ ÐlÏÐApiÆem•H nI vAgHdAnM ecyHti¯Ý. öQ Œly˜i ElÆEnAŠi {AÀ nwÏ• èAÄØnkÅ aÍu EkÅEŠNEm. 21qeÀRy…M aÍ y…ew yi AEyÇjnty…ewy…M èAÄØn EkÅEŠNEm. öQ Œlye˜ EnAŠi {ÍÅ nwÏ• èAÄØnkÅ EkÅEŠN Em. aÍy…ew vAsÐlmAy sVÄ‹˜i li¯Ý EkÅEŠNEm. {ÍL@ew èAÄØn EkÅÆEÛAÅ {ÍELAw… epARuÆky…M ecE•NEm. 22 þorAÅ me·ArAELAw… et·@ ecyHttAyi ŒErApiŠe–E“ŠAM. aÍen ŸìAyAÇ ŒErApitnAyvÀ teÀR nirprADitVM etLiyiŠAÀ aÍy…ew nAm˜iÇ stYM ec•@M. Œly˜iÇ aÍy…ew yAgpIW ˜i½m…ÛiÇ avÀ stYM ec•AÀ v¯ EÛAÅ 23aveÀRvAÆkÅ sVÄ‹˜iÇ niÝ ecvieŠAE™NEm. èvĘiÆk y…M aÍy…ew dAsãAErAw… nYAyviDi nwÏky…M ecE•NEm. ›·ŠAren zi•iÆky…M avÀ me·yAELAw… ecyHt kArYÍÅ avEnAw… nIy…M ecE•NEm. nItimAÀ nixHkLÜnAeN•H etLiyiEŠ NEm. 24 þaÍy…ew yi AEyÇjnt aÍyH eŠtier pApM ecyHtAÇ o¯ zÒ@ aver EtAløiec•ÝvrAM ati½EzxM yi AEy lukAÄ öQ Œly˜iÇ v•H aÍy…ew nAm˜iÇ pËA˜piÆky…M èAÄØiÆ ky…M yAciÆky…M ecyH t AÇ, 25aÍH sVÄ‹˜ili¯•H aver æviÆky…M yi AEyÇjnty…ew pApM epARuÆk y…M EvNEm. avÄÆM av¯ew pUÄv•ik ãAÄÆmAyi aÍu nÇkiy ®miyiElÆ aver ti riek ekAìuvErNEm. 26 þyi AEyÇjnt aÍyHeŠtier pA pMecyHt«m†lM m}yilÂAtA›MviDM ŒkA zM awE’ŠAM. ati½EzxM yi AEyÇ jnt öEtÆRic•H vYA›le–“H öQ Œly e˜EnAŠi pËA˜piÆky…M aÍy… ewnAm˜iÇ Ž·@pRy…ky…M aÍH aver zi•iÆ•tinAÇ «wÄÝ pApMec•A tiriÆky…M ec•@EÛAÅ, 27aÍH sVÄ‹ ˜ili¯Ý aver æviÆky…M av¯ew pApÍÅ epARuÆky…M ecE•NEm. yi AEyÇjnt aÍy…ew dAsãArA›Ý. aE–AÅ, o¯ nl jIvitM nyiÆvA½™ ŸpEdzvuM avÄŠH nÇkiyAluM. aÍ y…ew EdzE˜Æ m} ep•iÆky…M EvN Em. aÍH aÍy…ew jntyHÆ nÇkiy EdzmA›Ý atH. 28 þkw…˜ o¯ •AmEmA BIkrErAgÍELA viLkÅÆ ErAgEmA m’uvI}HcEyA ev“@


447 ŠiLikELA kIwÍELA Edze˜ bADiEc• ŠAM. yi AEyÇjnty…ew ngrÍLiÇ aver zÒuŠÅ ŒƒmiÆkEyA yi A EyliÇ BIkrErAgÍÅ pw¯kEyA ec•@ EÛAÅ 29yi AEyÇ jntyilAerÜilu emArAÅ-teÀRte• Evdny…M èyAsvuM aRi’H- teÀR eekkÅ ŒkAzE˜Æy Ęi, öQ Œly˜iElÆEnAŠi èAÄØi ÆkEyA yAciÆkEyA ecyHtAÇ 30av ¯ew èAÄØny…M yAcny…M sVÄ‹˜ili ¯Ý nI æviEŠNEm. aÍy…ew vAs ÐlM sVÄ‹mA›Ý. æviÆky…M •mi Æky…M ecE•NEm. aÍH oAErA¯˜¯ew y…M XdyM aRiy…•tinAÇ oAErA¯˜ ÄÆM kiE“ì« nÇEkNEm. orAL@ew Xdy mRiy…•tinH ninEŠk}iy†. 31aE–AÅ jnÍÅ, nI {ÍL@ew pUÄv•ikÄÆ nÇ kiy EdzÏ jIvic•iriÆ•Òy…MkAlM nie• ByÆky…M a½sriÆky…M ec•@M. 32 þvid†rEdzÏniÝM v•, aÍy…ew jntyAy yi AEylukAriÇe–“vnlÂA ˜ o¯ viEdzi ŸìAyiriŠAM. aÍy…ew mhtVm…™nAmvuM mh˜Ayzåieyy…M rAxH\ÍeL zi•iŠA½™ k}ivuM Ek“Ri ’«ekAìANH av v¯•tH. ayAÅ v•H öQ Œly˜iElÆEnAŠi èAÄØi ÆEÛAÅ, 33sVÄ‹˜ili¯•H æviEŠ NEm. sVÄ‹mANH aÍy…ew vAsÐlM. viEdzi aÍEyAwAvzYe–w…•« ecE• NEm. aE–AÅ ®miyilu™ jnMm…}uvÀ, aÍy…ew yi AEyÇjnt aÍey Œd riÆEÛAel, aÍy…ewnAmM aRiy…ky…M aÍey ŒdriÆky…M ec•@M. {AÀ niÄ —ic• öQ ŒlyM aÍy…ewnAm˜iÇ viLiŠe–w…Ýev•H ®miyiel jnM m…}uv ½M aRiy…ky…M ec•@M. 34 þaÍH aÍy…ewjntey av¯ew z ÒuŠÅeŠtier y…ÖMec•AnyyHÆky…M avÄ aÍu etre’w…˜ öQ ngr˜i ElÆM aÍy…ew nAm˜inAyi {AÀ niÄ —ic• öQ Œly˜iElÆMEnAŠi avÄ aÍEyAw… èAÄØiÆEÛAÅ 35av¯ew èAÄØn sVÄ‹˜ili¯•H EkÅÆky…M av¯ew yAcnEk“H aver shAyiÆk y…M ecE•NEm. 36 þjnÍÅ aÍyHeŠtier pApM ec•@ ky…M-pApM ec•A˜ orAÅEpAlumilÂ-a ÍH avErAw… EkApiÆky…M ec•@M. aÍH aver EtAløiŠAÀ o¯ zÒuvien a½v diÆky…M vid†rEmA alÂA˜EtA Œy Ð lE˜ŠvÄ oAwiŠe–w…ky…M ec•@M. 37p E• ati½EzxM avÄ mAnsAÙre–w… ky…M tÍÅ twvukArAŠe–“ EdzÏ ni•H aÍEyAw… yAciÆky…M ec•@M. avÄ aÍEyAw… yAcic•@ekAìu pRy…M, ü{ÍÅ pApMecyHt…. {ÍÅ et·@ ec•@ ky…M d…xHwmAyi ep¯mARuky…M ecyHt….ý 38 anÙrM avÄ pUÄÌmnEÈAewy…M ŒtHmAEvAewy…M tÍÅ twvilAŠe–“ rAjY˜H nieÀRyw…E˜Æv¯M. nI av¯ ew pUÄv•ikÄÆnÇkiy EdzE˜ÆM nI etre’w…˜ ngr˜iElÆM EnAŠi avÄ èAÄØiÆky…M ec•@M. nieÀR

] AÙM 6:29-7:7 2 dinv˜

nAm˜inH {AÀ niÄ—ic• Œly˜iElÆ EnAŠiy…M avÄ èAÄØiÆM. 39aÍen y…ìAvuEÛAÅ sVÄ‹˜iÇni•H æviEŠ NEm. sVÄ‹mANH aÍy…ewvAsÐAnM. av¯ew èAÄØny…M yAcny…M sVIkri Æky…M aver shAyiÆky…M ecE• NEm. aÍyHeŠtierpApM ecyHt aÍ y…ew jntEyAw… epARuEŠNEm. 40qeÀR eedvEm, {AniE–AÅ aÍEyAwEp•iÆ •tH aÍy…ew kÎkL@M kA«kL@M «RŠ NEm q•A›Ý. öQ ÐlÏ {ÍÅ ec•@• èAÄØnkÅ æÖiEŠNEm. 41 þeedvmAy yEhAEv, nIyiE–AÅ q}u E•·H nieÀR vi²ÖÐlE˜ŠH, nieÀR k¯˜ien kA“@• sA•Yep“k˜iÜEl ÆvErNEm. nieÀR puErAhitãAÄ r• y…ew vOmNiye“. nieÀR yTAÄØ a½yAyikÅ öQ nlÂkArYÍeLec•AlÂi ŒhÂAdiŠe“. 42 eedvmAy yEhAEv, aÍy…ew aBi xiånAy rAjAvien sVIkric• A luM. aÍy…ew vizVsHtdAsnAy dAvIdien oAÄ—ic•AluM!ÿ ŒlyM yEhAvyÆ H smÄ–iÆÝ zElAEmAeÀR èAÄØn k}i’E–AÅ ŒkAzÏniÝM agHni öRÍiv•H EhAmyAgÍL@M blikL@M dhi–ic•@. y EhAvy…ew EtjÈH Œly˜iÇ niR’u. 2 yEhAvy…ew EtjÈH niR’i¯•tinAÇ puErAhitÄŠH yEhAvy…ew Œly˜iÇ èEvziŠAnAyilÂ. 3 sVÄ‹˜iÇniÝM ö RÍiv• agHniey yi AEyÇjnt m…}u v½M kìu. Œly˜i½Emlu™ yEhAv y…ewEtjÈuM yi AEyÇjnt kìu. av Ä kǘRyiÇ èNmic•@. avÄ ŒrADn nwÏky…M yEhAvyHÆ n•i pRy…ky…M ecyHt…. þyEhAv nãniR’vnA›Ý. aveÀRkA¯NYM nitYmA›Ýÿ q•vÄ pRy…ky…M ecyHt…. 4 anÙrM zElAEmAÀrAjAvuM yi AEy Çjnt m…}uv½M yEhAvyH Æ m…ÛiÇ blikLÄ–ic•@. 5 zElAEmAÀrAjAvH ö¯p ˜IrAyirM kALkeLy…M o¯l•˜i ö¯p tinAyirMŒw…keLy…M v}ipAw… nÇki. rAjAvuM jnÍL@M Œlye˜ vi²Ö mAŠi. eedvArADnyHŠAyi mAÒM ŸpEyA giÆ•tinAyi¯Ý atH. 6puErAhitãAÄ av¯ew EjAliÆs•ÖrAyi niÝ, yEhAvy…ew sMgIt˜i½™ ŸpkrN ÍL@mAyi ElvY¯M o¯ÍiniÝ. yEhAv EyAw… n•i pRy…•tinAyi dAvId…rA jAvH niÄ—ic•vyANH öQ ŸpkrNÍÅ. þyEhAvy…ew sH E nhM nitYmA›Ý. atinAÇ aven vA}HÏk!ÿ q•H puErA hit¯M ElvY¯M pRy…ÝìAyi¯Ý. puErAhitÄ ElvYÄŠBim…KmAyini•H tÍL@ew kAhLÍÅm…}Ši. yi AEylu kAÄ m…}uv½M q}uE•·@ niÇÆkyA yi¯Ý. 7 zElAEmAÀ m…·˜ieÀR mÖYBAgM vi² ÖIkric•@. yEhAvy…ew Œly˜ieÀR m…ÛilAyi¯Ý Œ m…·M. aviewyANH zElAEmAÀ EhAmyAgÍL@M smADnbli

7


] AÙM 7:8-8:8 2 dinv˜

448

kL@ew ekA}u–…M aÄ–ic•t,H tAÀ niÄ—ic• evÜlyAgpIW˜inH qlÂA EhAmyAgÍ L@M DAnYblikL@M ekA}u–…M ŸÅeŠ™AnA vumAyi¯•il . q•tinAlANH zElA EmAÀ m…·˜ieÀR mÖYBAgM ŸpEyAgic•t.H a˜rM v}ipAw…kÅ vLeryDikm…ìA yiÝ. 8 zElAEmA½M m…}uvÀ yi AEylukA¯M Ž}udivsE˜Æ ŒlysmÄ–NvumAyi bÓe–“ ŒEGAxÍÅ nw˜i. zElA EmAEnAewA–M vlieyA¯sMGM ŒL@kL@ ìAyi¯Ý. hmA˜H kvAwMm…tÇ öQji pHtiel a¯vi very…™ èEdzÏniÝM v•vrAyi¯Ý avÄ. 9Ž}udivsM Œl ysmÄ–N˜ieÀR ŒEGAxM nw˜iy tinAÇ q“AMdivsM avÄeŠA¯vi²Ö sE—Lnm…ìAyi¯Ý. yAgpIWe˜ avÄ vi²ÖmAÆky…M ecyHt…. yEhAvey Œ rADiÆ•tinH ŸpEyAgiÆ•tinAyi¯ Ý atH. Ž}u divsE˜Æ avÄ ti¯nA LAEGAxiÆky…M ecyHt…. 10Ž}AM mAs ˜ieÀR ö¯p˜im†•AM divsM zElA EmAÀ jnÍeL avrv¯ew vstikLi ElÆ tiric•yc•@. yEhAv dAvIdiEnAw…M zElAEmAEnAw…M m…}uvÀ yi AEyÇjnt EyAw…M nã kA“iytinAÇ jnÍÅ vLer ŒhÂAdci˜rAyi˜IÄÝ. yEhAv zElAEmAeÀR aw…E˜Æ v¯Ý 11 zElAEmAÀ yEhAvy…ew Œly˜i eÀRy…M teÀRekA“Ar˜ieÀRy…M pNi vijykrmAyi pUĘIkric•@. yEhAv y…ew Œly˜iluM tAÀ pÖtiyi“etlÂAM pUĘIkriŠAÀ zElAEmA½ k}i’u. 12 anÙrM yEhAv rAÒiyiÇ zElAEmA eÀRyw…ÏvÝ. yEhAv aE”hE˜Aw… pR’u, þzElAEmAÀ, nieÀR èAÄØn {AÀ EkÅÆky…M öQ ÐlM qniÆEv ìi blikÅŠAyi {AÀ etre’w…Æk y…M ecyH t iriÆÝ. 13m}yilÂAtAŠAÀ {AÀ ŒkAzM awyHÆEÛAE}A EdzM nzi –iŠAÀ ev“@ŠiLikELAw… {AÀ kløiÆ EÛAE}A qeÀR jntyHÆ {AÀ ErAgÍÅ v¯ÏEÛAE}A 14qeÀR nAm˜iÇ viLiŠ e–w…• qeÀR jnt vinItrAvuky…M èAÄØiÆky…M qe• tiry…ky…M tÍ L@ew tiãkLiÇniÝM akluky…M ec•@ EÛAÅ sVÄ‹˜iÇni•H {Anver ævi ÆM. avErAwH {AÀ epARuÆky…M av¯ ewEdze˜ suKe–w…Ïky…M ec•@M. 15 öQ ÐlÏ k}iÆ• èAÄØnyHÆ öE–AÅ qeÀR kÎkÅ «R•iriÆÝ. Œ èAÄØnkÅ {AÀ æviÆky…M ec•@M. 16öQ ŒlyM {AÀ etre’w…˜i riÆÝ. qeÀR nAmM öview qe•Ý m…ìAyiriÆ•tinH {Anitien vi²ÖmA Æky…M ecyHtiriÆÝ. aet, qeÀR kÎkL@M XdyvuM öQ Œly˜iÇ qlÂA yHE–A}uM ŸìAyiriÆM. 17 þzElAEmAÀ, öni nI nieÀRpitAvAy dAvIdienE–Ael qeÀRm…ÛiÇ jIviÆ ky…M qeÀR klønkÅ a½sriÆky…M qeÀR niymÍL@M c“ÍL@M pAliÆky…M

ecyHtAÇ 18{AÀ nie• k¯˜nAÆk y…M nieÀR rAjYM mh˜AŠi˜IÄÆky…M ec•@M. nieÀRpitAvAy dAvId…mAyi {A½ìAŠiy krAÄ atANH. {AÀ av EnAw… pR’u, üdAvIEd, yi AEyliÇ rAjAvAyi nieÀR ›w…Mb˜iÇ nie•A rAÅ qŠAlvuM ŸìAyiriÆM.ý 19 þq•AÇ qeÀR niymÍL@M {AÀ t• klønkL@M nI a½sriŠAtiriÆky…M nI m·@eedvÍeL ŒrADiÆky…M aver ² æ†xiÆky…M ecyHtAÇ, 20yi AEyÇj ntey {AnvÄÆnÇkiy qeÀREdzÏ niÝM {AÀ puR˜AÆM. qeÀR nAm˜iÇ {AÀ vi²ÖmAŠiy öQ Œly˜iÇ ni ÝM {AÀ EpAvuky…Mec•@M. öQ Œly e˜ qlÂA rAjYÍL@M d…xiÆ• oe•• avÐyiÇ {AÀ ŒŠi˜IÄÆM. 21öÒmA ÒMŒdriŠe–“ Œly˜i½m…ÛilUew kwÝ EpA›• oAErA¯˜¯M atH-tM œRuM. avÄ pRy…M, üöQ EdzE˜Aw…M öQ ŒlyE˜Aw…M yEhAv öÍen ecyHt etÙinH?ý 22aE–AÅ ŒL@kÅ mRupwi pR y…M, ükArNM tÍL@ew pUÄv•ikÄ a½sri c•i¯• av¯ew eedvmA›• yEhAv EyAw… avÄ a½srNEŠw…kA“i. aver öQjipH t iÇniÝM ekAìuv• eedvM avnA›Ý. q•AÇ yi AEyÇjnt m·@ eedvÍeL sVIkric•@. avÄ vi#hÍ eL ŒrADiÆky…M ²æ†x nwÏky…M ecyHt…. aetAeŠyANH yi AEyÇjnt yHÆ öQ d…rvÐ yEhAv v¯ÏvAÀ kArNM.ýÿ zElAEmAÀ niÄ—ic• ngrÍÅ yEhAvy…ew ŒlyvuM teÀR sVÙM ekA“ArvuM pNiy…•tinH zElAEmAÀ 2 ö¯p«vÄxmAeNw…˜tH . anÙrM ¸rAM tniÆnÇkiy p“NÍÅ zElA EmAÀ pu«Ši–Ni«. yi AEyÇjnt yiÇ ciler Œ p“NÍLiÇ vsiŠAÀ zElAEmAÀ a½vdiÆky…M ecyH t …. 3 ati½EzxM zElAEmAÀ EsAbyiel hmA˜iElÆ EpAvuky…M a« piwiec• w…Æky…M ecyH t …. 4zElAEmAÀ m¯®mi yiÇ tdHEmAÄ p“NM pNiy…ky…M ec yHt…. hmA˜iel qlÂA p“NÍL@M zElA EmAÀsADnÍÅ EzKriŠAnAyi pNit tANH . 5EmElEb˜H-EhAErAÀ, kIE}Eb ˜H-EhAErAÀ q•I p“NÍL@M zElA EmAÀ vIìuM pNi«. Œ p“NÍeL ayAÅ zåid…Ä‹ÍLAŠi. Œ p“NÍ LiÇ zåmAy mtilukL@M kvAwÍL@M k vAwÍLiÇ «lAÍL@M ŸìAyi¯Ý. 6 bAlA˜up“NvuM sADnÍÅ sU•i c•i¯• m·@ p“NÍL@M zElAEmAÀ vIìuM pNi«. rTÍÅ sU•ic•i¯•«M ›tir– wyALikÅ vsic•i¯•«mAy qlÂA ngr ÍL@M zElAEmAÀpNi«. ey±zElM, el bAEnAÀ, teÀR aDikAr˜iÀkI}ilu™ m…}uvÀ ÐlÍÅ q•iviwÍLiÇ zElA EmAÀ tniŠAvzYm…™etlÂAM pNi«. 7-8 yi AEyÇjnt vsiÆ• rAjY˜H DArALM prEdzikÅ avEzxiÆÝìA yi¯Ý. hitYÄ, aEmArYÄ, eprisYÄ, hi

8


449 vYÄ, eybUsYÄ q•ivrAyi¯Ý avÄ. zElAEmAÀ avereyAeŠ awim–NiŠA rAŠi. avÄ yi AEyÇjntyiÇe–“v rAyi¯•ilÂ. Œ EdzÏniÝM EpAyv ¯ew piÀgAmikLAyi¯Ý avÄ, aver ö«ver yi AEylukAÄ pUÄÌmAy…M nzi–ic•i¯•ilÂ. öÝM atÍen «w¯ Ý. 9yi AEylukAer Œery…M zElA EmAÀ awim–NiŠArAŠiyilÂ. yi AEy lukAÄ zElAEmAeÀR EyAÖAŠLAyi¯Ý. zElAEmAeÀR pwyALik¼ew nAykrAyi ¯Ý avÄ. zElAEmAeÀR Et¯kL@ewy…M EtrALikL@ewy…M nAykãArAyi¯Ý avÄ. 10yi AEylukAriÇ cilÄ zElA EmAeÀR èDAn ŸEdYAgЯew nAyk¯ mAyi¯Ý. aÍen jnÍL@ew EmÇEnA“ ŠArAyi ö¯Þ·Û« Ep¯ìAyi¯Ý. 11 PREvAeÀR puÒiey zElAEmAÀ dAvI dieÀR ngr˜iÇniÝM avÅŠAyi p Niti¯• vstiyiElÆ ekAìuvÝ. z ElAEmAÀ pR’u, þsA•Yep“kmiriÆ • ÐlÍÅ vi²ÖÍLAkyAÇ qeÀR BArY dAvId…rAjAvieÀR vstiyiÇ tAm siÆvAÀ pAwilÂ.ÿ 12 anÙrM zElAEmAÀ yEhAvy…ew yA gpIW˜iÇ yEhAvyHÆ EhAmyAgÍLÄ –ic•@. Œlym…Km$p˜inH m…ÛilANH zElAEmAÀ ŒyAgpIWM pNittH. 13EmA ezy…ew kløny½sric•@ te• zElA EmAÀ nitYvuM blikLÄ–ic•@. zb•Ï divsÍÅ, amAvAsiyAEGAxÍÅ, m†Ý vAÄxik avDidivsÍÅ q•I divsÍLilANH v}ipAw…kÅ aÄ–iEŠ ìtH. puLi–ilÂA˜ a–˜ieÀR ep¯ nAÅ, vAErA/vM, œwAr˜i¯nAÅ q•i vyANH m†Ý vAÄxik avDidinÍÅ. 14 teÀR pitAvAy dAvIdieÀR niÄE”z ÍÅ zElAEmAÀ piÚwÄÝ. ²æUxyHÆ ™ puErAhitsMGÍeL zElAEmAÀ etr e’w…Ï. ElvY¯ew sMGÍeLy…M av ¯ew EjAliŠAyi zElAEmAÀ etre’ w…Ï. sHEtAÒÍÅ nyiÆk, Œly²æ< xyiel nitYc• w ÍukÅ ec•@•tinH puErAhiter shAyiÆk q•ivyAyi ¯Ý ElvY¯ew EjAlikÅ. oAErA kvAw ˜iluM niÇEŠì kAvÇŠA¯ew sMGÍ eLy…M zElAEmAÀ etre’w…Ï. öÍen yANH eedvpu¯xnAy dAvIdH niÄE”zi c• i ¯•tH . 15zElAEmAÀ puErAhitÄÆM ElvYÄÆM nÇkiy niÄE”zÍeLAÝM yi AEyÇjnt mA·M v¯ÏkEyA a½ sriŠAtiriÆkEyA ecyHti“ilÂ. vil–i wi–…™ sADnÍÅ sU•iÆEÛAel, avyielA¯ niÄE”zvuM mA·Aet, avÄ æÖic•@. 16 zElAEmAeÀR pNikÅ m…}uv½M ecyH t…k}i’u. yEhAvy…ew ŒlyMpNi Œ rMBic•nAÅ m…tÇ avsAnic• nAÅ ver qlÂAM ätYmAyi ŸE”zic•«EpAel te• niÄvhiŠe–“@. aÍen yEhAvy…ew ŒlyM pUĘIkriŠe–“@. 17 anÙrM zElAEmAÀ qEsYAÀ-eg EbÄ, ŽElA˜H q•I p“NÍLiElÆ EpAyi. qEdAM rAjY˜H ecÜwǘIr˜A

] AÙM 8:9-9:9 2 dinv˜

yi¯Ý Œ p“NÍÅ. 18hIrAM teÀR k–lukeLy…M nAvikery…M zElAEmAeÀR yw…E˜Šyc•@. avÄ nAvikvidYyiÇ smÄØrAyi¯Ý. hIrAmieÀRyAL@kÅ zElAEmAeÀR dAsãAErAewA–M oAPIri ElÆEpAyi nA¾·Û« tAlÚsVÄÌM zElAEmAÀ rAjAvinAyi ekAìuvÝ. EzbArAj{ H i zElAEmAen s•ÄziÆÝ Ezbyiel rAjH{i zElAEmAeÀR kIÄ ˜iey–·iEk“@. vixmi–iÆ• EcAdY ÍL@mAyi zElAEmAen prI•iÆvAÀ a vÅ ey±zElmiÇ q˜i. Ezbyiel rA jH{iEyAewA–M vlieyA¯sMGM ŒL@kL@ m…ìAyi¯Ý. sugÓvY{HjnÍÅ, DArA LMsVÄÌM, vilpiwic•klÂ@kÅ q•iv EpRiy o“kÍÅ avErAewA–m…ìAyi¯ Ý. avÅ zElAEmAen smIpic•@ sMsA ric•@. avÅŠH zElAEmAEnAw… EcAdiŠAÀ aEnkM EcAdYÍL@ìAyi¯Ý. 2 avL@ew m…}uvÀEcAdYÍÅÆM zElAEmAÀ Ÿ˜rM nÇki. zElAEmAnH Ÿ˜rM pRyAÀ k}iyA ˜ EcAdYÍeLAÝM ŸìAyi¯•ilÂ. 3 zElA EmAeÀR jH{AnvuM ayAL@ew ekA“ArvuM EzbyielrAjH{i kìu. 4zElAEmAeÀR y…M ayAL@ew m…KYŸEdYAgÐãA¯ewy…M EmzEmliriÆ• ŒhArpdAÄØÍL@M EzbyielrAjH{i kìu. ayAL@ew Esv kÄ pNieyw…Æ•«M avÄ Dric•iriÆ • vOÍL@M avÅ kìu. zElAEmAeÀR vI’u viLÛukAery…M avÄ Dric•i¯• vOÍL@M avÅkìu. yEhAvy…ew Œ ly˜iÇ zElAEmAÀo¯ŠiyiriÆ• EhA myAgvuM avÅkìu. öetlÂAM kìE–AÅ EzbyielrAjH{i aÛrÝ! 5 aE–AÅ a vÅ zElAEmAÀrAjAviEnAw… pR’u, þa Íy…ew mhAätYÍeL–·iy…M aÍy…ew jH{Ane˜–·iy…M {AeneÀRrAjYÏ Ek “etAeŠ zrite•. 6öviewv•H qeÀR sVÙM kÎekAìH kA¹Mver {AnietA ÝM vizVsic•i¯•ilÂ. oA, aÍy…ew mhA jH{An˜ieÀR p›tiEpAluM qniÆ p R’ut•i¯•ilÂ! {AÀ Ek“ kTkeLŠA L@M vliyvnANÍH! 7 aÍy…ew BArYmA¯M ŸEdYAgÐãA¯M vLer BAgYzAlikÅ! a Íey EsviÆEÛAÅ aÍy…ew jH{AnM avÄŠH EkÅŠAmElÂA! 8aÍy…ew eedv mA›• yEhAvyHÆ sHt…tiyAyiriŠe“! aE”hM aÍyiÇ sÚxHwnAyiriÆk y…M aÍy…ew eedvmA›• yEhAvyHÆ Evìi aveÀR siMhAsn˜iÇ aÍ ey rAjAvAÆky…M ecyHtiriÆÝ. aÍ y…ew eedvM yi AEylien sHEnhiÆk y…M qe•ÝM atien piÚNyHÆky…M ec•@Ý. öŠArN˜AlANH nYAyy…ût vuM EnrAy«mAy mAÄ‹˜iÇ èvĘi ŠAÀ aÍey yi AEylieÀR rAjAvA ŠiytH.ÿ 9 anÙrM EzbyielrAjH{i zElAEmAnH ¾·iyi¯p«tAlÚ sVÄÌvuM DArALM sugÓvY{HjnÍL@M am†lYr‰ÍL@M s —Anic•@. Ezbyiel rAjH{i nÇkiy« EpAel aÒ sugÓvY{HjnÍÅ m·A¯M nÇkiyi“ilÂ.

9


] AÙM 9:10-10:4 2 dinv˜

450

10

¸rAmieÀRy…M zElAEmAeÀRy…M dAs ãAÄ oAPIriÇniÝM sVÄÌM ekAìu vÝ. råc•n˜wik¼M am†lYr‰Í¼M avÄ ekAìuvÝ. 11råc•n˜wiekA ìH zElAEmAÀrAjAvH yEhAvy…ew Œly ˜i½M teÀR ekA“Ar˜i½M pwikÅ pNi«. gAykÄÆ™ vipÉikkL@M ki•rÍL@M zElAEmAÀ c•n˜wiekAìu ìAŠi. ey¸drAjY˜iel råc•n˜wi ekAìuìAŠiy Œ ŸpkrNÍÅ EpAel mEnAhrmAyv Œ¯M kìi“ilÂ. 12 Ezbyiel rAjH{i ŒvzYe–“«M a vÅŠAvzYm…™«mAy qlÂAM zElAEmAÀ rAjAvu nÇki. av½ nÇkAÀ avÅ ekAìuv•tilumDikM aE”hM avÅÆ ekAw…Ï. anÙrM EzbArAjH { iy…M EsvkãA¯M aviewniÝM EpAyi. avÄ tÍL@ew sVrAjYE˜Æ mwÍi. zElAEmAeÀR mhADnM o¯ vÄx˜i½™iÇ zElAEmA½ ki “iysVÄÌM aRuÞ·iyRup˜ARu tAlÙA NH.14sÉriÆ• kc•vwŠA¯M vYApArik L@. zElAEmA½ vLersVÄÌM ekAìuvÝ. arAbYyiel m…}uvÀrAjAŠãA¯M EdzA DipãA¯M zElAEmAnH sVÄÌvuM ev™i y…M ekAìuvÝ. 15awic•@ pr˜iy sVÄ ÌM ekAìH zElAEmAÀrAjAvH ö¯ÞRu v liy prickL@ìAŠi. oAErA pricyHÆM Evìi aRuÞRubIkAsVÄÌM ŸpEyAgi c•@. 16awic•@ pr˜iy sVÄÌMekAìH z ElAEmAÀ m…ÞRu ecRiyprickL@M ŸìA Ši. oAErApricy…m…ìAŠAÀ zElAEmAÀ m…ÞRubIkA sVÄÌM vItM ŸpEyAgic•@. sVÄÌ–rickÅ zElAEmAÀ elbAEnA niel vn g]h˜iÇ vc•@. 17 zElAEmAÀ rAjAvH ŒneŠAÛuekAìH o¯ vliy siMhAsnM ŸìAŠi. siMhA sne˜ aE”hM tnisVÄÌMekAìH epA ti’u. 18siMhAsn˜inH ŒRu pwikL@ ìAyi¯Ý. atinH sVÄÌMekAìuìAŠi y o¯ pAdpIWvum…ìAyi¯Ý.siMhAs n˜ieÀR öri–iw˜ini¯vzvuM eek ˜AÍukL@ìAŠiyi¯Ý. oAErA eek˜A Íi½M smIpM oAErA siMhètimkL@ìA yi¯Ý. 19ŒRu pwikL@ewy…M vzÍLi lAyi p×ìu siMhètimkL@ìAyi ¯Ý. oAErA pwiy…ewy…M oAErAvz˜H o¯ siMhM vItM. me·A¯ rAjYÏM ö˜r˜i elA¯ siMhAsnm…ìAŠe–“i“ilÂ. 20z ElAEmAÀrAjAvieÀR pAnpAÒÍÅ m…}u v½M sVÄÌMekAìuìAŠiyvyANH. el bAEnAniel vng]h˜iel m…}uvÀ Ÿp krNÍL@M tni˜ÜM ekAìuìAŠiyv yANH. zElAEmAeÀRkAl˜H ev™i aÒ vil–iwi–…™tAyi k¯te–“i¯•il . 21 zElAEmAÀrAjAvieÀR k–lukÅ tÄzI ziElÆ EpAyi¯Ý. ¸rAmieÀR nAvik rAyi¯Ý zElAEmAeÀR k–ElAwic•i¯ •tH. qlÂA m†•AMvÄxvuM öQ k–lukÅ tÄzIziÇniÝM sVÄÌM, ev™i, Œn eŠAÛH, ŒÅÆrÍH, myilukÅ q•iv zElAEmAnAyi ekAìuv•i¯Ý. 22 zElAEmAÀrAjAvH ®miyiel mE·etA¯ 13

rAjAvienŠAL@M Dnik½M jH{Aniy…mA yi˜IÄÝ. 23viEvkpUÄv•mAy tI¯mAn ÍÅ EkÅŠAÀ ®miyiel qlÂA rAjAŠãA ¯M zElAEmAen s•Äzic•i¯Ý. eedv mANH zElAEmAnH Œ jH{AnM nÇkiytH. 24 qlÂA vÄxvuM rAjAŠãAÄ zElAEmAnH s—An ÍÅ ekAìuvÝ. ev™i, sVÄÌM q•iv ekAìu™ sADnÍÅ, vO ÍÅ, mIRA, sugÓávYÍÅ, ›tirkÅ, EkAvÄk}utkÅ q•iv avÄ ekAìu vÝ. 25 ›tirkeLy…M Et¯kL@M sU•iŠAÀ nAlAyirM lAyÍÅ zElAEmA½ìAyi¯ Ý. pÙIrAyirM EtrALikL@M aE”h˜i½ ìAyi¯Ý. aver èEtYk ngrÍLiluM tE•AewA–M ey±zElmilumANE”hM pA Ä–ic•tH.26y†ª“Isundi m…tÇ ePlisHtY ¯ew rAjYMvery…M öQjipHtieÀR atiÄ ˜ivery…m…™ qlÂA rAjAŠãA¯ewy…M rA jAvAyi¯Ý zElAEmAÀ. 27zElAEmAÀ rA jAvinH sADArN klÂ@EpAel sulBmAyi ev™iy…ìAyi¯Ý. tA}HvArÍLiel kA“ ˜imrMEpAel sulBmAyi EdvAdA¯mrÍ L@M ŸìAyi¯Ý. 28jnÍÅ öQjipHtiÇ niÝM me·lÂA rAjYÍLiÇniÝM ›tir keL ekAìuv•H zElAEmA½ nÇki. zElAEmAeÀR mrNM zElAEmAÀ ŒdYMm…tÇ avsAnMver ecyHt m·H qlÂAkArYÍL@M èvAcknAy nATAeÀR liKitÍLiluM üzIElAnYnAy ahYAy…ew èvcnÍLiluM öE”A q• dÄzkeÀR dÄznýÍLiluM ErKe–w…˜iyi “@ìH. öE”A o¯ dÄzknAyi¯Ý. enbA ˜ieÀRpuÒnAy eyAErAebyAmien–·i q}utiytH öE”hmANH. 30zElAEmAÀ nAlø «vÄxM ey±zElmiÇ yi AEylieÀR m…}uv½M rAjAvAyi¯Ý. 31anÙrM zElA EmAÀ mriÆky…M teÀR pUÄv•ikErAewA –M viæmiÆky…M ecyHt…. jnÍÅ aE” he˜ teÀRpitAvAy dAvIdieÀR ngr ˜iÇ sMsHkric•@. zElAEmAeÀR ÐAn ˜H aE”h˜ieÀR puÒÀ erhebyAM rAjAvAyi. 29

erhebyAmieÀR vifF H i˜M erhebyAmien rAjAvAÆvAÀ yi AEyÇjnt ezEKMp“N˜iEl Æ EpAytinAÇ ayAL@M aEÍAE“Æ EpAyi. 2zElAEmAÀrAjAviÇniÝM oLi Ec•Awi öQjipHtiÇ vsiÆkyAyi¯Ý eyAErAebyAM. enbA˜ieÀR puÒnA yi¯Ý eyAErAebyAM. erhebyAM putiy rAjAvAkAÀ EpA›Ýev•H eyA ErAebyAM aRi’u. atinAÇ eyAErA ebyAM öQjipHtiÇniÝM mwÍivÝ. 3 yi AEyÇjnt eyAErAebyAmieny…M tÍELAewA–M vrAÀ viLic•@. anÙrM eyAErAebyAm…M m…}uvÀ yi AEylukA ¯M erhebyAminw…E˜Æ EpAyi. avÄ ayAELAw…pR’u, þerhebyAM, 4nieÀR pitAvH {ÍL@ew jIvitM kWinmAŠi. atH ekAw…M BArM ¡mÆM EpAelyAyi¯Ý. Œ

10


451 BArM oÝlGUkric•AÇ {ÍÅ nie• Esvic•@ ekA™AM.ÿ 5 erhebyAM avErAw… pR’u, þm†Ý divsÍÅÆEzxM qeÀRyw…Ï vrik.ÿ atinAÇ jnÍÅ piri’uEpAyi. 6 anÙrM erhebyAMrAjAvH m…ÛH t eÀRpitAvAy zElAEmAen Esvic•i¯ • m†–ãAErAw… sMsAric•@. erhebyAM avErAw… EcAdic•@,þ{AnvErAw… qÚ p RyNem•ANH niÍL@ew ŸpEdzM?ÿ 7 m†–ãAÄ erhebyAmiEnAw… pR’u, þaÍyHŠH avErAw… kA¯NYm…eìÜiÇ avErAw… nlÂvAÆkÅ pR’AÇ avÄ qŠAlvuM aÍy…ew dAsãArAyiriÆM.ÿ 8 q•AÇ m†–ãAÄ nÇkiy ŸpEdzM erhebyAM sVIkric•ilÂ. erhebyAM tE•AewA–M vLÄ•v¯M teÀR Esvk¯ mAy ecRu–ŠA¯mAyi sMsAric•@. 9 erh ebyAM avErAw… pR’u, þqniŠH qÚ pEdzmANH niÍÅÆ trA½™tH? jnÍ ELAw… n—eLÙA¹ mRupwipREyìtH ? tÍL@ew EjAli lGUkric•@ ekAw…Šem •ANvÄ qE•AwAvzYe–“tH . qeÀR pitAvH av¯ewEmElløic• BArM ›RyHŠ NemÝM avÄ ŒvzYe–“@.ÿ 10 aE–AÅ, erhebyAmieÀRo–M vLÄ •vrAy Œ ecRu–ŠAÄ avEnAw… pR ’u, þaÍEyAw… sMsAric•vErAw… aÍH öÍen mRupwi nÇ›k. jnÍÅ aÍ EyAwu pR’tH, üaÍy…ew pitAvH {Í L@ew jIvitM d…xHkrmAŠi. aetA¯ mhABA rM ¡mÆ•«EpAelyANH. q•AÇ Œ BArM lGUkriŠe–wAÀ {ÍLA#hiÆ Ý.ý q•AÇ erhebyAM, aÍu nÇEkì mRupwi ötANH+ avErAw…pRy…k, üqeÀR ecRuvirlinH qeÀR pitAvieÀR areŠ “ienŠAÅ vÌm…ìH! 11qeÀR pitAvH ni ÍL@ewEmÇ mhABArM ky·ivc•@. q•AÇ {AntH œw…tÇ BArm…™tAÆM. qeÀRpi tAvH niÍeL cA“ekAìwic•@. q•AÇ {AÀ niÍeL m†Äc•EyRiy ElAhŠxN ÍÅ piwi–ic• cA“ ekAìwiÆM.ýÿ 12 m†Ý divsÍÅÆEzxM eyAErAeb yAm…M me·lÂAŒL@kL@M erhebyAmieÀR yw…e˜˜i. þm†•AMdivsM qeÀRyw… E˜Æ mwÍivrikÿ q•H erhebyAM rAjAvH avErAw… pR’t½sric•Ayi¯ Ý atH . 13aE–AÅ erhebyAMrAjAvH avErAw… p¯xmAyi sMsAric•@. m†–ãA ¯ew ŸpEdzM erhebyAMrAjAvH sVIkri c•ilÂ. 14ecRu–ŠArAy suXÏŠÅ ŸpEd zic•« EpAelyANH erhebyAM jnÍ ELAw… sMsAric• t H . aE”hM pR’u, þqeÀR pitAvH niÍL@ewEmÇ mhABArM vc•@. q•AÇ {AntH œw…tÇBArm…™tA ÆM. qeÀR pitAvH niÍeL cA“ ekAì wic•@. q•AÇ {AÀ niÍeL m†Äc•EyRiy ElAhÏìukÅ piwi–ic• cA“ekAìwi ÆM.ÿ 15aÍen jnÍL@ew aEp• erh ebyAMrAjAvH ecvieŠAìil . eedvM kArYÍÅ mA·i mRic•tinAlANH ayAÅ jnÍeL æÖiŠAti¯•tH, eedvmANÍ en sMBvi–ic• t H . zIElAnYnAyi¯• ahIyAyilUew enbA˜ieÀR puÒnAy

] AÙM 10:5-11:12 2 dinv˜

eyAErAebyAmiEnAw… tAÀ sMsAric• vAÆkÅ yATAÄØYmAÆ•tinANH yEhAvyÍen sMBvi–ic•tH. 16 erhebyAMrAjAvH tͼew aBYÄØ necvieŠA™AÀ œ“AÆ•iel•H yi A EyÇjnt mnÈilAŠi. aE–AÅ avÄ rAjAviEnAw… pR’u, þ{ÍÅ dAvIdi eÀR ›w…Mb˜ieÀR BAgmAENA? alÂ! yišAyiy…ew ®miy…ew pÜH {ÍÅŠH ki“@ EmA? ölÂ! atinAÇ yi AEyEl, nAM n—…ew vstiyiElÆEpA›k. dAvIdi eÀR puÒÀ aveÀR jntey Bric•@ekA ™e“!ÿ anÙrM m…}uvÀ yi AEylukA¯M sVBvn˜iElÆ mwÍi. 17q•AÇ yi A EylukAriÇ cilÄ ey¸dyiel p“NÍ LiÇ vsic•i¯Ý. erhebyAM Œyi¯Ý av¯ew rAjAvH. 18 niÄb•ÓmAyi pNieyw…–iŠe–“v ¯ew¡mtl hEdArAminAyi¯Ý. erheb yAM ayAeL yi AEylukAÄŠiwyiElŠ yc•@.q•AÇ yi AEylukAÄ hEdArAmi enkelÂRi’uekAÝ. anÙrM erheb yAM teÀR EtriElÆ cAwiŠyRi r•e– “@. ey±zElmiElŠANyAÅ oAwiE–AytH. 19 aÝm…tÇ öE–A}uM yi AEyÇ dAvIdi eÀR ›w…MbvumAyi klhic•@EpA¯Ý. ey±zElmiel˜iy erhebyAM s mÄØrAy o¯ l•˜iey¿ptinA yirMBwãAer sMGwi–ic•@. ey¸dA, eb nYAmIÀEgAÒÍLiÇni•ANH ayAÅ öQ BwãAersMGwi–ic•t.H teÀRrAjYM vIeì w…Æ•ti½Evìi yi AEyliEnAw… y… ÖMec•AnANyAÅ aver sMGwi–ic• tH. 2q•AÇ yEhAvy…ew sE•zM ezm•A vi½ki“i. o¯ eedv pu¯xnAyi¯Ý ezm •AvH . yEhAv pR’u, 3þezm•AEv, zElAEmAeÀRpuÒ½M ey¸dyiel rAjA vumAy erhebyAmiEnAw… sMsAriÆk. ey¸dyiluM ebnYAmIniluM tAmsiÆ• qlÂA yi AEylukAErAw…M sMsAriÆk. avErAw…pRy…k+ 4 yEhAv öÍen pR y…Ý+ üniÍÅ niÍL@ew sEhAdrãAÄ eŠtier y…ÖM ec•¯tH! qlÂAv¯M Bvn ÍLiElÆ mwÍe“. öÍen sMBvi–ic•« {AnA›Ý.ýÿ atinAÇ erhebyAM rAjA vuM ayAL@ew eesnYvuM yEhAvy…ew sE•zM a½sriÆky…M piãARuky…M ecyHt…. avÄ eyAErAebyAmien Œƒ mic•ilÂ.

11

erhebyAM ey¸dey zåmAÆÝ 5 erhebyAM ey±zElmiÇ vsic• @ . ŒƒmNÍeL ecRuŠAÀ ey¸dyiÇ zåmAyngrÍÅ pNi«. 6 Eb˜HEl ehM, ŽtAM, etEŠAv, 7 Eb˜H-sUÄ, EsA EKA, ad…lÂAM . 8g˜H, mErzA, sIPH, 9 aEdA ryiM, lAKIzH, aEsŠA, 10EsArA, a•A ElAÀ ,ehEéAÀ q•I ngrÍÅ ayAÅ a·›·–Ni ecyHtH zåmAŠi. zåmAy öQ ngrÍÅ ey¸dyiluM ebnYAmIni luM ŒNH. 11ble–w…˜iy ngrÍLiÇ ayAÅ nAyker niEyAgic•@. Œ ngrÍ LiÇ B•NM, qÌ, vI’H q•iv aE” hM EzKriÆky…M ecyHt…. 12œwAet erh


] AÙM 11:13-12:10 2 dinv˜

452

ebyAM qlÂA ngrÍLiluM prickL@M ›ÙÍL@M vc•H avey œw…tÇ ble–w… ˜i. ey¸dA, ebnYAmIÀ q•I ngrÍ eLy…M atiel jnÍeLy…M erhebyAM teÀR aDIntyi lAŠi. 13 yi AEylielÛAw…m…™ puErAhit ãA¯M ElvY¯M erhebyAmien piÙAÍu ky…M ayAELAewA–M Ec¯ky…M ecyHt…. 14 ElvYÄ tÍL@ew puÇèEdzÍL@M tÍL@ ew sVÙM ®miy…Mvi“H ey±zElmiElÆM ey¸dyiElÆM vÝ. avÄ yEhAv y…ew puErAhitãArAyiriÆ•«M jn ˜inH ²æUx nwÏ•«M eyAErAebyA m…M ayAL@ew puÒãA¯M niExDic•tinA lANH ElvYÄ aÍen ecyHttH. 15Ÿ•t ÐlÍLiÇ* ²æ†x nw˜AÀ eyAErA ebyAM teÀRsVÙM puErAhiãAer etr e’w…˜i¯Ý. Œ Ÿ•tÐlÍLiÇ ayAÅ tA½ìAŠiy EkAlAwieÀRy…M p²Æ“iy…ewy…M vi#hÍÅ vc•i¯Ý. 16 ElvYÄ yi AEyÇ vi“E–AÅ, yi AEy lieÀR eedvmAy yEhAvyiÇ vizVsi c•i¯• yi AEyliel qlÂA EgAÒÍLi luMep“vÄ tÍL@ew pitAŠãA¯ew yEhAvyA›• eedv˜inH bliyÄ–i ÆvAÀ ey±zElmiElÆvÝ. 17avÄ ey¸dArAjYe˜ zåmAŠi. zElAEmA eÀR puÒnAy erhebyAmien avÄ m†Ý vÄxE˜Æ piÚNyHÆky…M ec yHt…. dAvId…M zElAEmA½M jIvic•«EpA el av¯M jIvic•i¯•tinAlANH avr •H aÍen ecyHttH.

erhebyAmieÀR ›w…MbM erhebyAM mhlA˜ien vivAhMk }ic•@. eyriEmA˜H avL@ewpitAvH. abI hyIÇ Œyi¯Ý avL@ew a—. eyriEmA ˜H dAvIdieÀR puÒnAyi¯Ý. abIh yIÇ ŽlIyAbieÀR puÒiy…M. ŽlIyAbH yišAyiy…ew puÒ½M. 19mhlA˜H, erh ebyAminH öQ puÒãAer nÇki+ eyy†zH, ezmrYAvH, sAhM. 20anÙrM erhebyAM myKey vivAhM k}ic•@. abHzAElAmi eÀR pQÒiyAyi¯Ý myKA. myKA erh ebyAmi½ nÇkiy puÒãAÄ+ abIyAvH, aØAyi, sIs, ezElAmI˜H. 21erheb yAM teÀR me·lÂABArYmAery…M dAsimAer y…MkAÅ myKey sHEnhic•@. abHzAElA mieÀR pQÒiyAyi¯Ý myKA. erheb yAminH ptien“@BArYmA¯M aRup« dAsi mA¯M ŸìAyi¯Ý. ö¯pe˜“@ puÒãA¯ ewy…M aRup« puÒimA¯ewy…M pitAvA yi¯Ý erhebyAM. 22 teÀR sEhAdrãAÄŠiwyiÇ EntAvA yi erhebyAM abIyAvien etre’ w…Ï. abIyAvien rAjAvAŠAÀ Œ# hic•«ekAìANH erhebyAM aÍen ecyHttH. 23erhebyAM vLer viEvk pUÄv•Mep¯mARi. teÀR puÒãAer ey¸d yiluM ebnYAmInilum…™ zåmAy qlÂA ngrÍLiElÆM ayc• @ . erhebyAM teÀR puÒãAÄŠAvzYmAy sADnÍL@M 18

Ÿ•tÐlÍÅ ŒrADnAÐlÍÅ.

nÇki. ayAÅ teÀR puÒãAÄÆ BArYmA ery…M EtwieŠAw…Ï. öQjipt H …rAjAvAy zIzû ey±zElM ŒƒmiÆÝ erhebyAM zånAy o¯ rAjAvA yi. ayAÅ teÀR rAjYM zåmAÆk y…MecyHt…. anÙrM erhebyAm…M ey ¸dArAjYÏniÝ™ skljnvuM yEhA vy…ewniymM a½sriÆvAÀ vis—ti c•@. 2 erhebyAM rAjAvAytieÀR aÉAM vÄxM zIzû ey±zElMngrM Œƒmic•@. öQjipHtiel rAjAvAyi¯Ý zIzû. erh ebyAm…M ey¸dAjnty…M yEhAvEyAw… vizVAsMèkwi–iŠA˜tinAlANÍen sMBvic•tH. 3zIzkinH Œyir˜iyi¯¾Ru rTÍÅ, aRuptinAyirM ›tirŠAÄ, q ÌiyAelAw…ÍA˜Ò aMgÍL@™ kAlAÅ –wy…M ŸìAyi¯Ý. zIzkieÀR vliy EsnyiÇ lUbYÀBwãAÄ, sukYBwãAÄ, qEtYApYÀBwãAÄ q•iv¯ìAyi¯Ý. 4 zIzû ey¸dyiel zåmAy ngrÍeL EtAløic•@. anÙrM zIzû teÀREsney ey±zElmiElÆ ekAìuvÝ. 5 aE–AÅ èvAcknAy ezm•AvH erh ebyAmieÀRy…M ey¸dyiel EntAŠL@ ewy…M aw…e˜˜i. zIzkien By•i¯• tinAÇ Œ EntAŠeLlÂAM ey±zElmiÇ oÏœwiyi¯Ý. ezm•AvH, erhebyAmi EnAw…M ey¸dyiel EntAŠELAw…mAyi pR’u,þyEhAv pRy…•tH ötA›Ý+ üerhebyAM, nIy…M ey¸dŠA¯M q•iÇ ni•kluky…M qe• a½sriŠAÀ œ“A ŠAetyiriÆky…M ecyH t …. atinAÇ zIzkien EnriwAÀ shAyiŠAet nie• {AÀ o·yHŠAŠi EpA›Ý.ýÿ 6 aE–AÅ ey¸dyiel EntAŠL@M erh ebyAM rAjAvuM vLer d…+KiÆky…M sV yM vinItrA›ky…M ecyHt…. avÄ pR ’u, þyEhAv nItimAnA›Ý.ÿ 7 rAjAvuM EntAŠL@M sVyM tA}H•vrA ey•H yEhAv mnÈilAŠi. aE–AÅ ezm •Avi½ yEhAvyiÇ niÝ™ sE•zM lBic•@. yEhAv ezm•AviEnAw… pR’u, þrAjAvuM EntAŠL@M tÍeL˜e• vinIt rAŠiyiriÆÝ. atinAÇ {Anver ni# hiÆkyilÂ. pE• {Anver Ÿwen r•i ÆM. qeÀR EdxYM ey±zElmi½EmÇ vit RAÀ zIzkien {A½pEyAgiÆkyilÂ. 8 q•AÇ ey±zElMjnt zIzkieÀR dAs ãArA›M. qe• EsviÆ•«EpAelyl m·@ rAjAŠãAer EsviÆ•et•H avÄ mnÈilAÆ•ti½ EvìiyANÍen sM BviÆ•tH.ÿ 9 öQjipHtiel rAjAvAyi¯• zIzû ey ±zElM ŒƒmiÆky…M yEhAvy…ew Œl y˜iel DnM aphriÆky…M ecyHt…. rAjekA“Ar˜iel sÛÏM ayAÅ ap hric•@. zIzû qlÂAM qw…Æky…M av kw˜ieŠAìuEpAvuky…M ecyHt…. zElA EmAÀniÄ—ic• sVÄÌ–rickL@M ayAÅ qw…ÏekAìuEpAyi. 10erhebyAM rA jAvH sVÄÌ–rickL@ewÐAn˜H oA“@ prickÅ niÄ—ic•@vc•@. erhebyAM Œ

12


453 oA“@prickÅ ekA“ArM kAvlieÀR ¡mt lŠArAynAyker Žlø i c• @ . 11rAjAvH yEhAvy…ew Œly˜iÇ kwÆEÛAe}A eŠ kAvÇŠAÄ oA“@prickÅ puRE˜Æ ¡mÆM. pie• avr« kAvÇm…RiyiÇ tiriekvyHÆM. 12 erhebyAM sVyM vinItnAyE–AÅ yEhAv erhebyAmiÇniÝM teÀR EkA pe˜ tiric•@. atinAÇ yEhAv erh ebyAmien m…}uvÀ nzi–ic•ilÂ. ey¸d yiÇ ›eR nãkL@ìAyi¯Ý. 13 erhebyAMrAjAvH sVyM ey±zEl miel zånAeyA¯ rAjAvAyi. rAjAvA› EÛAÅ aE”h˜inH nAløe˜AÝ vyÈA yi¯Ý èAyM. erhebyAM ptiEn}uekA lÂM ey±zElmiÇrAjAvAyi¯Ý. ey±z ElMngrmAyi¯Ý yEhAv yi AEyÇ EgAÒÍÅŠiwyiÇniÝM etre’w…˜ tH. teÀRnAmM ey±zElmiÇ ÐApiÆ• tinAyi¯Ý yEhAv aÍen ecyHttH. nymA Œyi¯Ý erhebyAmieÀR a—. aE—AÀkAriyAyi¯Ý nymA. 14yEhAv ey a½sriŠAÀ erhebyAM mnÈiÇ niËyiŠA˜tinAÇ ayAÅ d…xH è v] ˜ikÅ ecyHt…. 15 rAjAvAyi¯•E–AÅ erhebyAM Œ dYM m…tÇ teÀR BrN˜ieÀR avsAnM ver ecyHtkArYÍÅ ezm•A èvAck eÀR liKitÍLiluM eedvpu¯xnAy ö E”AvieÀR liKitÍLiluM ErKe–w…˜i yi“@ìH. avÄ ›w…MbcriÒÍeL}uti. t ÍL@ew BrNkAlM m…}uv½M erhebyAM rAjAvuM eyAErAebyAM rAjAvuM prsHp rM y…ÖM ecyHt…ekAìi¯Ý. 16erheb yAM teÀRpUÄv•ikErAewA–M viæmic•@. erhebyAM dAvIdieÀR ngr˜iÇ sM sH k riŠe–“@. anÙrM erhebyAmi eÀR puÒÀ abIyAvH putiy rAjAvAyi. abIyAvH ey¸dyiel rAjAvH yi AEyÇrAjAev• nilyiÇ eyA ErAebyAMrAjAvieÀR ptien“AMv ÄxM abIyAvH ey¸dyiel putiyrAjA vAyi.2abIyAvH ey±zElmiÇ m†ÝvÄ xMrAjAvAyi¯Ý. mIKAyA Œyi¯Ý a bIyAvieÀR mAtAvH . ŸQrIEylieÀR puÒiyAyi¯Ý mIKAyA. giebyA p“N ŠArnAyi¯Ý ŸQrIEyÇ. abIyAvi½M eyAErAebyAmi½miwyiÇ y…Öm…ìAyi. 3 abIyAvieÀR eesnY˜iÇ eeDrYzA likLAy nAlul•M BwãA¯ìAyi¯Ý. a bIyAvH Œ eesnYe˜ y…Ö˜iÇnyi c•@. eyAErAebyAminH eeDrYzAlikLAy q“@ l•M BwãA¯ìAyi¯Ý. abIyAvu mAy…™ y…Ö˜inH eyAErAebyAM t•A RAyi. 4 anÙrM abIyAvH qªyIM mlç Edze˜ esmrAyIMpÄv•t˜iEãÇ niÝ. abIyAvupR’u, þeyAErAebyAm…M m… }uvÀ yi AEyluM {AÀ pRy…•« æ ÖiÆk! 5 yi AEylieÀR eedvmA›• y EhAv, dAvIdi½M aveÀR puÒãAÄÆM qŠAlvuM yi AEylieÀR rAjAŠãArA kA½™ avkAzM nÇkiy vivrM niÍL

13

] AÙM 12:11-13:13 2 dinv˜

RiyNM. Ÿ–ieÀR o¯ krARilUewyANH eedvM dAvIdinH Œ avkAzM nÇkiytH. 6 q•AÇ eyAErAebyAM teÀR yjmAn entiertiri’u! enbA˜ieÀR puÒ nAy eyAErAebyAM, zElAEmAeÀR B]tY ãArielA¯vnAyi¯Ý. zElAEmAÀ dAvI dieÀR puÒÀ. 7anÙrM vilek“, ›eR cI˜yAL@kÅ eyAErAebyAmieÀR suX ÏŠLAy…ìAyi¯Ý. eyAErAebyAm…M ayAL@ew cI˜œ“@kA¯M zElAEmAeÀR puÒnAy erhebyAmientirAyi¯Ý. erhebyAM ecRu–vuM pricyÆRvu™ v½mAyi¯Ý. atinAÇ avnH eyAErA ebyAmieny…M ayAL@ew d…xic• suX ÏŠeLy…M twyAnAyilÂ. 8 þeyAErAebyAEm, öE–AÅ nIy…M ni eÀRyAL@kL@M yEhAvy…ew rAjY˜ien tier žFAElAcn nwÏÝ. yEhAvy… ew rAjYM dAvIdieÀR puÒãAÄŠH avkAz e–“tANH. niÍÅ aEnkM Ep¯ìH. œwA et niÍL@ew üeedvýÍLAyi eyAErAeb yAM ŸìAŠiy sVÄÌŠALÆ“ikL@m…ìH. 9 yEhAvy…ew puErAhitãAery…M piÀ gAmikeLy…M ElvYery…M niÍÅ puR˜A Ši. ahErAeÀR puÒãArANH puErAhit ãAÄ. niÍÅ niÍL@ew sVÙMpuErAhit er etre’w…Ï. ö« ®miyiel mE·etA ¯ rAxH\vuM ec•@•«EpAel te•y…™ èv] ˜ iyANH . niÍeL sMbÓic• i w E˜ALM o¯ kALÆ“ieyEyA Ž}H ŒNAw… keLEyA ekAìuv¯• ŽetA¯v½M üeedvýÍLlÂA˜ vi#hÍL@ew puErAhi tnAkAM. 10 þq•AÇ {ÍeL sMbÓic•iwE˜A LM yEhAvyA›Ý {ÍL@ew eedvM. ey ¸dŠArAy {ÍÅ eedve˜ a½sri ŠAÀ vim…KrAyi“ilÂ! {ÍLven vi“@ EpAyilÂ! yEhAvey ²æ<xiÆ•pu ErA hitãAÄ ahErAeÀR puÒãArA›Ý. y EhAvey ²æ†xiÆ•tinH ElvYÄ puErAhiter shAyiÆÝ. 11qlÂA èBA t˜iluMsÓYyHÆM avÄ yEhAvyHÆ EhAmyAgÍL@M sugÓDUpÍL@M aÄ–i ÆÝ. Œly˜iel èEtYk Emz–…R˜H a–M nirÏ•«M avrANH. qlÂA sAyA ˆ˜iluM viLÆk˜iŠA½™ sVÄÌvi LÆkAlukL@M avrANH o¯Æ•tH . {ÍÅ {ÍL@ew eedvmA›• yEhAv y…ew kløn a½sriÆÝ. q•AÇ eyA ErAebyAM, nIy…M nieÀR yi AEyÇjn ty…M yEhAvey a½sriÆ•ilÂ. ni ÍÅ aven ŸEp•ic•@. 12eedvM te• {ÍELAewA–m…ìH. avÀ n—…ew BrNA DipÀ, aveÀR puErAhitãAÄ nE—A ewA–vuM ŸìH. niÍeL ŸNĘi aveÀR aw…ŠElÆekAìuvrAÀ puErAhitãAÄ kAhLM m…}ÆÝ. alÂEyA yi AEylu kAEr, niÍL@ew pUÄv•ik¯ew eedvmA› • yEhAvyHeŠtier y…ÖMec•¯tH. q eÙ•AÇ niÍÅ vijyiÆkyilÂ!ÿ 13 q•AÇ abIyAvieÀR eesnYe˜ pi•iÇec•H ŒƒmiŠAÀ eyAErAeb yAM o¯sMGM BwãAer ayc•@. abIyA vieÀR EsnyHÆm…ÛilAyi¯Ý eyAErA


] AÙM 13:14-14:14 2 dinv˜

454

ebyAmieÀR Esn. ptiyi¯• eyAErA ebyAmieÀR BwãAÄ abIyAvieÀR eesnY˜ieÀR pi•ilAyi¯Ý. 14ey¸ dŠArAy abIyAvieÀRBwãAÄ tiri’u EnAŠiyE–AÅ eyAErAebyAmieÀR ees nYM m…•iÇniÝM pi•iÇniÝM ŒƒmiÆ •tAyi kìu. ey¸dŠAÄ yEhAvEyAw… ni lviLiÆky…M puErAhitãAÄ kAhLM m…} Æky…M ecyHt…. 15 anÙrM abIyAvieÀR Esny…M Œ EƒAzic• @ . ey¸dŠAÄ ŒÄÏviLic• E–AÅ eedvM eyAErAebyAmieÀR Esn ey prAjye–w…˜i. eyAErAebyAmi eÀR m…}uvÀ yi AEyÇEsneyy…M abIyAvieÀR ey¸dAeesnYM EtAløi c• @ . 16yi AEylukAÄ ey¸dŠAriÇni ÝM oAwiE–Ayi. yi AEyÇEsney EtA løiŠAÀ eedvM ey¸dEsney a½vdi c•@. 17abIyAvieÀReesnYM yi AEyÇ Esney gMBIrmAyi EtAløic•@. yi AEy lieÀR mikc• aÉul•M BwãAÄ ekAl e–w…ky…M ecyHt…. 18aÍen aE–AÅ yi AEyÇjnt prAjitrAvuky…M ey ¸djnt vijyiÆky…M ecyHt…. tÍ L@ew pUÄv•ik¯ew eedvmA›• yEhAv ey Œæyic•tinAlANH ey¸deesnYM vijyic•tH. 19 abIyAvieÀR eesnYM eyAErAeb yAmieÀR eesnYe˜ «r˜i. EbETÇ, eyzAnA, qEªAÀ q•I p“NÍÅ abIyAvH eyAErAebyAmiÇniÝM piwi ec•w…Ï. Œ p“NÍL@M avyHÆ smIp m…™ ecRup“NÍL@M avÄ piwic•wŠi. 20 abIyAvH jIvic•i¯• kAlE˜ALM oriŠluM eyAErAebyAM zåiyAÄ‘ic•i lÂ. eyAErAebyAmien yEhAv vDic•@. 21 q•AÇ abIyAvH k¯˜nAyi. ayAÅ ptinAlu OIkeL vivAhM k}iyHÆk y…M ö¯p˜irìu puÒãA¯ewy…M ptinA RupuÒimA¯ewy…M pitAvAyi˜I¯ky…M ecyHt@. 22abIyAvH ecyHt m·@kArYÍ eLlÂAM öE”AèvAckeÀR pusHtk˜iÇ ErKe–w…˜iyi“@ìH. abIyAvH teÀR pUÄv•ikErAewA–M viæmic•@. jnÍÅ aE”he˜ dAvI dieÀR ngr˜iÇ sMsHkric•@. anÙrM abIyAvieÀRpuÒnAy ŒsA abIyA vieÀRÐAn˜H putiy rAjAvAyi. Œs y…ew kAl˜H pÏvÄxŠAlM rAjY˜H smADAnM nilniÝ.

14

ŒsA ey¸dArAjAvH teÀReedvmA›• yEhAvy…ew m…ÛiÇ ŒsA nl«M EnrAy«mAy kArY ÍÅ ecyHt…. 3vi#hÍeL ŒrADiŠA enA¯Šiyi¯• anYyAgpIWÍL@M Ÿ•t ÐlÍL@M aE”hM nIŠi. aE”hM sHmAr kzilkÅ tkÄÆky…M aEzrA¬¹kÅ m…RiyHÆky…M ecyHt…. 4av¯ew pUÄv•ik ¯ew eedvmA›•yEhAvey piÚwrAÀ ŒsA ey¸dyiel jnÍELAw… kløic•@, yEhAvy…ew niymÍL@M klønkL@M a½ sriÆvAÀ ŒsA avErAw… kløiyHÆk y…M ecyHt…. 5ey¸dyiel qlÂA p“NÍ 2

LiÇ niÝM Ÿ•tÐlÍL@M DUpyAgpIW ÍL@M ŒsA qw…ÏmA·i. aÍen ŒsA rAjAvAyi¯•kAl˜H rAjY˜H smADAn m…ìA yi.6 ey¸dyiÇ smADAnm…ìAyi¯ • kAl˜H ŒsA aviewzåmAy ng rÍÅ niÄ—ic• @ . yEhAv ayAÅŠH smADAnM nÇkiyi¯•tinAÇ Œ vÄxÍLiÇ Œs yHÆ y…ÖÍeLAÝM ecE•ìi v•ilÂ. 7 ŒsA ey¸dyiel jnÍELAw… pR ’u, þnm…ŠH öQ p“NÍÅ pNitH av yHŠ¡ H ·@M mtilukÅ ek“AM. nm…ŠH EgApu rÍL@M kvAwÍL@M kvAwÍLiÇ oAwAÛlu kL@M ŸìAŠAM. n—Å öQ rAjYÏìAyiri ÆEÛAŘe•yAve“ atH. n—Å n—… ew eedvmA›• yEhAvey piÀ«wÄ• tinAÇ öQ rAjYM n—…EwtAvuÝ. avÀ nm…ŠH sÛUÄÌsmADAnM nÇkiyiriÆ Ý.ÿ aÍen avÄ Evl pUĘiyAŠi vijyM Enwi. 8 ey¸dAEgAÒ˜iÇniÝM m†Ýl•M Ep¯M ebnYAmIÀ EgAÒ˜iÇniÝM rìu l•˜iq¿ptinAyirM Ep¯M Ÿ™ ees nYmAyi¯Ý ŒsyHŠH ŸìAyi¯•tH. ey ¸dŠAÄ vliyprickL@M ›ÙÍL@M eek yiElÙiyi¯Ý. ebnYAmIÀkAÄ ecRiy prickÅ DriÆky…M vilÂ@kLiÇ ni•H aeÛ•@ky…M ecyHti¯Ý. averlÂAv ¯M zå¯M eeDrYzAlikL@M Œy BwãArA yi¯Ý. 9 aE–AÅ EsrhH Œsy…ew eesnY ˜ientier y…Ö˜i½ vÝ. qEtYApY ŠArnAyi¯Ý EsrhH. Esrhi½ pÏ l•M BwãA¯M m…ÞRuEt¯kL@m…™ eesnY m…ìAyi¯Ý. EsrhieÀR eesnYM mAEr zAp“NMverm…E•Ri. 10ŒsA Esrhien tier y…Ö˜i½ puRe–“@. mAErzyiÇ esPATAtA}HvryiÇ Œsy…ew eesnYM y…Ö s•ÖmAyi. 11 ŒsA teÀR eedvmA›• yEhAvey viLic•@pR’u, þyEhAEv, zåÄeŠti er d…ÄblershAyiÆvAÀ aÍyHÆ mAÒEm k}iy†! {ÍL@ew eedvmA›• yEhAEv, {ÍeL shAyic•AluM! {ÍÅ aÍey ŒæyiÆÝ. öQ vliy eesnY ˜ientier aÍy…ew nAm˜iÇ {ÍÅ y…ÖMec•@Ý. yEhAEv nI Œ›Ý {ÍL@ew eedvM! aÍyHeŠtier vij yiÆvAÀ Œery…M a½vdiŠ¯Et!ÿ 12 aE–AÅ yEhAv Œsy…ew ey¸d eesnYe˜ ŸpEyAgic•H qEtYApYEsn ey EtAløic•@. qEtYApYÀEsn oAwiE–A yi. 13Œsy…ew eesnYM qEtYApYÀ eesnYe˜ egrAÄp“NMver oAwic•@. vIìuM o¯ y…Ö˜inH o¯ eesnYmAyi avÄŠH sMGwiŠAÀ k}iyA˜ nilyiÇ vLeryDikM qEtYApYŠAÄ ekAlÂe–“@. yEhAvyAluM aveÀR eesnY˜AluM avÄ tkÄŠe–“@. Œsy…M aveÀR eesnYvuM zÒuŠL@ew DArALM vilpi wic• vsHt…ŠÅ kvÄe•w…Ï. 14Œsy…M eesnYvuM egrArinw…Ï™ qlÂAp“N ÍeLy…M EtAløic•@. Œ p“NvAsikÅ yEhAvey By•i¯Ý. Œ p“NÍLiÇ


455 DArALM am†lYvsH t …ŠL@ìAyi¯Ý. Œsy…ew eesnYM Œ am†lYvsHt…Š eLlÂAM kvÄe•w…Ï. 15Œ“iwyãAÄ vsi c•i¯• pALyÍL@M Œ sy…ew Esn Œƒmic•@. avÄ DArALM Œw…keLy…M o“ kÍeLy…M ekAìuEpAyi. anÙrM Œs y…ew eesnYM ey±zElmiElÆ mwÍi. Œsy…ew mA·ÍÅ eedv˜ieÀR Œ´AvH asrYAvi eÀREmÇ vÝ. oAEddieÀR puÒnA yi¯Ý asrYAvH. 2 asrYAvH Œsey kANAÀEpAyi. asrYAvu pR’u, þŒsy…M ey¸dA, ebnYAmIÀjnÍL@M qeÀR vAÆkÅ EkÅÆk! niÍÅ av EnAewA–m…ìAyiriÆEÛAÅ yEhAv niÍELAewA–mA›Ý. niÍÅ aEnVxi c• A Ç yEhAvey keìÏM. q•AÇ niÍLvenvi“@EpAyAÇ avÀ niÍeL ŸEp•iÆM. 3vLerŠAlE˜Æ yi AEy linH stYeedvm…ìAyi¯•il . niymM pWi–iÆ• puErAhit¯M niymvuM avÄ ÆìAyi¯•ilÂ. 4q•AÇ tÍÅŠH d…rit m…ìAyE–AÅ avÄ yi AEylieÀR eedvmAy yEhAvyiÜElÆ tiri’u. avÄ yEhAvey aEnVxiÆky…M av enkeìÏky…MecyH t …. 5d…ritÍL@ew kAl˜H ŒÄÆM sur•itmAyi yAÒ ec•AÀœwi k}i’i¯•ilÂ. qlÂA rAjYÍ LiluM DArALM duritm…ìAyi¯Ý. 6o¯ rAxH\M me·A¯ rAxH\e˜y…M o¯ ngrM me·A¯ngre˜y…M tkÄÏ. eedvM av erqlÂA˜rM d…ritÍLAluM pIfi–ic•@. 7 q•AÇ ŒsA, ey¸dŠA¯M ebnYA mIÀkA¯M zårAyiriŠe“. tLrAtiriÆk, niÍL@ew èv]˜iŠH nl ètiPlM lBi Æem•tinAÇ eeDrYmAyiriÆk!ÿ 8 öQ vAÆkL@M èvAcknAy oAEddi eÀR sE•zvuM Œsey eeDrYe–w…˜i. anÙrM ayAÅ ey¸dA, ebnYAmIÀ rAjYÍLielÍum…™ vi#hÍÅ nIŠM ecyHt…. qªyIM mlçEdz˜H tAÀ piwi ec•w…˜p“NÍLiel d…xic• vi#hÍ eLy…M ŒsA nIŠM ecyHt…. yEhAvy…ew Œly˜ieÀR m…Km$p˜i½ m…Ûi lu™ yEhAvy…ew yAgpIW˜ieÀR a· ›·–NikL@M ŒsA ecyHt…. 9 anÙrM ŒsA ey¸dyiely…M eb nYAmIniely…M m…}uvÀEpery…M sMGwi –ic•@. qªyIM, mneš, ziemEyAÀEgAÒ ŠAery…M ayAÅ sMGwi–ic•@. yi A EyliÇniÝM ey¸dyiElÆ tAmsiŠA ÀEpAyvrAyi¯Ý avÄ. Œsy…ew eed vmA›• yEhAv ŒsEyAewA–mAeN Ý mnÈilAyEtAew avriÇ vlieyA¯ viBAgM ey¸dyiElÆ vÝ. 10 Œsy…M Œ jnÍL@M aveÀR pti nÉAMBrNvÄx˜ieÀR m†•AMmAsM ey ±zElmiÇ oÏœwi. 11Œ smy˜H q}uÞ RukALkeLy…M Ž}AyirM Œwieny…M avÄ yEhAvyHÆ bliyÄ–ic•@. Œ m]gÍeL y…M vilpiwi–…™ vsHt…ŠL@M Œsy…ew BwãAÄ zÒuŠLiÇniÝM piwiec•w…˜v yANH. 12anÙrM avÄ tÍL@ew eedvmA

15

] AÙM 14:15-16:3 2 dinv˜

›• yEhAvey pUÄÌmnEÈAewy…M Œ tHmAEvAewy…M EsviÆ•tinH o¯ krAÄ ŸìAŠi. avÀ, av¯ew pUÄv•ikãAÄ Esvic•i¯• eedvmA›Ý. 13eedvmAy yEhAvey ²æUxiŠAÀ vis—tiÆ• ŽetA¯v½M vDiŠe–w…M. ayAÅ vliy vEnA ecRiyvEnA, OIEyA pu¯xEnA q• prigNneyAÝM öŠArY˜ililÂ. 14 anÙrM Œsy…M ey¸dŠA¯M yEhAv EyAw… o¯ ètijH{ qw…Ï. avÄ Ÿc• ˜iÇ ŒÄÏviLic•@. avÄ kAhLM m…}Æ ky…M EkAlAwiÀekAÛukÅ ŸQ«ky…M ec yHt…. 15tÍÅ pUÄÌmnÈAel vAgHdAnM ecyHttinAÇ tÍL@ew ètijH{ey–·i ey¸dŠAerlÂAM vLer sEÙAxic•i¯Ý. avÄ pUÄÌmnÈAel eedve˜ piÀ«w ¯ky…M eedve˜ aEnVxiÆky…M av en keìÏky…M ecyH t …. atinAÇ yEhAv avÄŠH rAjYemÍuM smADAnM nÇki. 16 ŒsArAjAvH teÀR a—yAy myK eyrAjH{i q•ÐAnÏniÝM nIŠM ec •@ky…M ecyHt…. ŒsA aÍen ec•@vA ÀkArNM myK o¯ mHELcHCmAy aEzrA ¬NH niÄ—ic•@ q•tANH. ŒsA Œ aEz rA¬¿ m…Ric•HepAwiyAŠi. anÙrM ki EáAÀtA}HvryiÇ ayAL« k˜ic•@kL ’u 17ey¸dyiel Ÿ•tÐAnÍÅ mA·i yi¯•ielÂÜiluM Œsy…ew XdyM ayA L@ew jIvitkAlM m…}uvÀ yEhAvEyAw… vizVsHtt pulĘiyi¯Ý. 18 tA½M teÀR pitAvuM Œly˜iElÆ nÇkiyi“@™ m…}uvÀ vi²Ös—AnÍL@M ŒsA Œly˜iElÆ ekAìuEpAyi. sV Ä̘iluM ev™yiluM ŸìAŠiy vsHt… ŠLAyi¯Ý av. 19Œsy…ew BrN˜i eÀR m…–˜ÉAMvÄxMver pie• y…Ö m…ìAyi“ilÂ.

Œsy…ew avsAn vÄxÍÅ Œsy…ew m…–˜ARAM BrNvÄx ˜iÇ beyzA ey¸dArAjYM Œƒ mic•@. yi AEyÇrAjAvAyi¯Ý beyzA. ayAÅ rAmAp“NMver kwÝec•H a etA¯EkA“yAŠi. rAmAp“Ne˜ ŒL@kÅ ey¸dyiel ŒsArAjAvieÀR rAjYE˜ Æ EpA›•«M v¯•«M twyA½™Ðl mAŠi. 2 yEhAvy…ew Œly˜iel KjnAvi ÇniÝM ŒsA ev™iy…M sVÄÌvuM qw… Ï. rAjekA“Ar˜iel ev™iy…M sVÄÌ vuM ayAeLw…Ï. anÙrM ŒsAebÀhddinH d†tãAer ayc•@. arAmiel rAjA vAyi¯Ý ebÀ-hddH. dE—ezŠup“N ˜ilAyi¯Ý aE”hM vsic•i¯•tH. Œ sy…ew sE•zM ötAyi¯Ý+3þebÀhddH, nm…ŠH o¯ krARuìAŠAM. atH aÍ y…ew pitAvuM qeÀR pitAvuM t—ilu ìAŠiy krARuEpAelyAyiriŠe“. ötA {AnÍyHŠH ev™iy…M sVÄÌvuM ayc•@ t¯Ý. öE–AÅ aÍH yi AEyÇ rAjA vAy beyezy…mAy…™ krAÄ lMGic•A luM. aE–AÅ ayAeLe• vi“uEpA›ky…M

16


] AÙM 16:4-17:11 2 dinv˜

456

qe• ŸpáviÆ•tH avsAni–iÆk y…M ec•@M.ÿ 4 ebÀ-hddH ŒsEyAw… EyAjic•@. eb À-hddH yi AEyliel p“NÍÅ Œƒmi ŠAÀ teÀR eesnYADipãAer ayc•@. öQEyAÀ, dAÀ, ŒEbÇ-myIM q•I p“N ÍÅ eesnYADipãAÄ Œƒmic•@. niDi kÅ sU•ic•i¯• nPHtAlirAjYe˜ p“ NÍL@M avÄ Œƒmic• @ . 5 yi AEyÇ p“NÍLiluìAy ŒƒmNÍeL–·i beyzA Ek“@. atinAÇ ayAÅ rAmAp “NM EkA“yAÆ•pNikÅ niĘi avi wM vi“@ EpAyi. 6anÙrM ŒsArAjAvH qlÂA ey¸dŠAery…M viLic•@ œ“i. avÄ rAmA p“N˜iElÆ EpA›ky…M EkA“p NiyAÀ beyzA aview œ“iyi¯• klÂ@ kL@M twikL@M qw…ÏekAìuEpA›ky…M ecyHt…. Œsy…M ey¸dŠA¯M Œ klÂ@ kL@M mrÍL@M EgbA, misHp q•I p“ NÍÅ zåmAŠAÀ ŸpEyAgic•@. 7

Œ smyM eedvpu¯xnAy hnAniey ¸dArAjAvAy Œsy…ew aw…e˜˜i. h nAni ayAELAw… pR’u, þŒsA, nie• shAyiŠAÀ nI Œæyic•tH arAmiel rAjAvienyANH; nieÀR eedvmA›• y EhAvey alÂ. nI yEhAveyyAyi¯Ý ŒæyiEŠìiyi¯•tH. q•AÇ nI shA y˜inH yEhAvey ŒæyiŠA’ti nAÇ arAmiel rAjAvieÀReesnYM ni•iÇ niÝr•e–“@. 8qEtYApYŠA ÄÆM lUbYŠAÄÆM vLervlu«M zåvu mAy eesnYm…ìAyi¯Ý. avÄŠH DArALM Et¯kL@M EtrALikL@m…ìAyi¯Ý. q•AÇ ŒsA, nI yEhAvey Œæyic•tinAÇ aÒy…M vlu«M zåvumAeyA¯ eesnY e˜ EtAløiŠAÀ yEhAv nie• shA yic• @ . 9t•iÇ vizVAsmÄ–ic• v ÄÆ Evìi, aver k¯˜rAÆvAÀ Evìi, yEhAvy…ew kÎkÅ ®miyielÛAw…M ¡·i˜iriy…Ý. ŒsA, nI o¯ mì˜rmA NH kANic•tH. atinAÇ öE–AÅ m…tÇ ninŠH y…ÖÍL@ìA›M.ÿ 10 hnAniy…ew vAÆkÅEk“H ŒsA a yAELAw…EkApic•@. ayA¼ew EkApM vL eryDikM œw…kyAÇ ayAÅ hnAniey «RuÜilwyHÆky…M ecyHt…. ŒsA vLer ƒUrmAyANH jnÍLiÇ ciler Œ smy ˜H pIfi–ic•tH. 11 ŒdYMm…tÇ avsAnMver ŒsA ec yHtkArYÍÅ üey¸dyiely…M yi AEy liely…M rAjAŠãA¯ew criÒMý q• # nHT˜iÇ q}utivc•iriÆÝ. 12m…–e˜A ÀptAM BrNvÄx˜iÇ Œsy…ew pAd ˜iÇ ErAgMbADic•@. teÀR ErAgM vLer œwieyÜiluM ŒsA yEhAvy…ew shA y˜inAyi aEp•ic•ilÂ. ayAÅ eevdY ãA¯ew shAyM Etwi. 13teÀR nAløe˜A •AM BrNvÄx˜iÇ ŒsA mrNmw’u. ayAÅ teÀR pUÄv•ikãAErAewA–M viæ mic•@. 14dAvIdieÀR ngr˜iÇ ayAÅÆ Evìi˜e• o¯Šiy klÂRyiÇ jnÍÅ Œsey awŠi. jnÍÅ sugÓávYÍ L@M m·@M viric• em˜EmlANH avÄ ayA

eLkiw˜iytH. Œsy…ew bµmAnAÄØM avÄ o¯ vliy agHni ›$M o¯Ši. eyEhAzAPA˜H ey¸ dyiel rAjAvH Œsy…ewÐAn˜H ey¸dyiÇ ey EhAzAPA˜H putiy rAjAvAyi. Œ sy…ew puÒnAyi¯Ý ayAÅ. eyEhA zAPA˜H ey¸dey yi AEylientier y…ÖM ec•@vAÀ mtiyAy zåiyAŠi 2 mA·i. ey¸dyiel p“NÍLiÇ ayAÅ eesniksMGÍeL vinYsic•H aviw ÍeL d…Ä‹ÍLAŠi. eyEhAzAPA˜H t eÀRpitAvAy ŒsA piwiec•w…˜ qª yImiel p“NÍLiluM ey¸dyiluM EkA“ kÅ niÄ—ic•@. 3 ecRu–kAl˜H teÀR pUÄv•iknAy dA vId…ecyHt sdHèv]˜ikÅ eyEhAzA PA˜H ecyHttinAÇ yEhAv eyEhAzA PA˜iEnAewA–mAyi¯Ý. bAÇvi#h ÍeL eyEhAzAPA˜H piÚwÄ•ilÂ. 4t eÀRpUÄv•ikÄ piÚwÄ• eedve˜ ey EhAzAPA˜H Etwi. eedv˜ieÀR kløn kÅ ayAÅ a½sric•@. yi AEylukA ¯Ew«EpAely…LL jIvitmAyi¯•il a yAÅ nyic•t.H 5yEhAv eyEhAzAPA˜i en ey¸dyHÆEmÇ k¯˜nAeyA¯ rAjA vAŠi. qlÂA ey¸dŠA¯M eyEhAzAPA ˜in k H A}HcvsHt…ŠÅ ekAìuvÝ. aÍ en eyEhAzAPA˜i½ DArALM sÛÏM bµmtiy…M ŸìAyi. 6 yEhAvy…ew v}ik LiÇ eyEhAzAPA˜ieÀR XdyM ŒhHLA dM keì˜i. ey¸dyiel Ÿ•tÐlÍ L@M aEzrA¬¹kL@M eyEhAzAPA˜H q w…ÏmA·i. 7 teÀR EntAŠeL eyEhAzAPA˜H ey ¸dyiel p“NÍLiÇ pWi–iÆvAny c•@. eyEhAzAPA˜ieÀR m†•AM vÄx˜i lAyi¯Ý atH. ebÀ-hyIÇ, oAbdYAvH, esKrYAvH, enTnEyÇ, mIKA q•ivrA yi¯Ý atH. 8 öQ EntAŠELAewA–M ElvY Ery…M eyEhAzAPA˜H ayc•@. ezm•AvH, enTnYAvH, esbdYAvH, asAEyÇ, ezmI rAEmA˜H, eyEhAnATAÀ, aEdAnIyAvH, EtAbIyAvH q•ivrAyi¯Ý Œ ElvYÄ. qlIzAmA. eyEhArAM q•I puErAhit ery…M eyEhAzAPA˜H ayc•@. 9 Œ EntA ŠL@M ElvY¯M puErAhitãA¯M ey¸dŠA er pWi–ic•@. üyEhAvy…ew niympusHt kMý av¯ew eekyiluìAyi¯Ý. ey¸ dyiel qlÂA p“NÍLilUewy…M EpAyi avÄ jnÍeL pWi–ic•@. 10 ey¸dy…ew ayÇrAxH\ÍÅ yEhA vey By•i¯Ý. a«ekAìANH avÄ eyEhAzAPA˜ientier o¯ y…ÖM Œ rMBiŠA˜tH. 11ePlisHtYriÇ cilÄ ey EhAzAPA˜inH kA}HcvsHt…ŠÅ ekA ìuvÝ. eyEhAzAPA˜H atizånAy o¯ rAjAvAeN•RiyAmAyi¯•tinAÇ a vÄ aE”h˜inH ev™iy…M ekAìuekAw… Ï. cil arAbYÄ Œ“iÀp·ÍeL aE” h˜i½ kA}Hcevc•@. Ž}Ayir˜iey}u ÞRu EkAlAw…keLy…M Ž}Ayir˜iey}u ¾RH ŒNAw…keLy…M avÄ ekAìuvÝ.

17


457 12

eyEhAzAPA˜H œw…tÇ œw…tÇ z ånAyi. aE”hM ey¸dyiÇ EkA“kL@M klvR–“NÍL@M niÄ—ic•@. 13DArALM viB vÍÅ aE”hM öQ klvR–“NÍLiÇ sU•ic•@. prizIlnMlBic• BwãAer ey EhAzAPA˜H ey±zElmiÇ sU•ic•@. 14 Œ BwãA¯ew EprH EgAÒM tiric•@™ p “ikyAyi sU•ic•i¯Ý. ey±zElmilu™ Œ BwãA¯ew p“ik+ ey¸dy…ew EgAÒ˜iÇniÝM övrA yi¯ÝztADipãAÄ+ m†Ýl•M BwãA¯ew ztADipnAy adH n AhH . 15rìul•˜i ey¿ptinAyirM BwãA¯ew ztADipnA y eyEhAhAnAÀ. 16rìul•M BwãA¯ew ztADipnAy amsYAvH. siƒiy…ew pu ÒnAyi¯Ý amsYAvH. yEhAvy…ew dA snAyi sVyM aÄ–iÆ•tiÇ amsYAvH sEÙAxvAnAyi¯Ý. 17 ebnYAmIÀEgAÒ˜iÇniÝM övrA yi¯Ý ztADipãAÄ+ aÛuMvilÂ@M pric kL@M ŸpEyAgic•i¯• rìul•M BwãA¯ ™ qlYAdA. qlYAdAeeDrYzAliyAy o¯ BwnAyi¯Ý. 18eyEhAsAebAdinH y…Ö s•ÖrAy o¯ l•˜iey¿ptinAyirM BwãA¯ìAyi¯Ý. 19Œ BwãAerlÂAM ey EhAzAPA˜…rAjAvien Esvic•@. rAjA vinH ey¸dArAjYe˜ÛAw…m…™ EkA“k LiÇ m·@ BwãA¯m…ìAyi¯Ý. mIKAyAvH ŒhAburAjAvinH m…•Riyi–… nÇ›Ý eyEhAzAPA˜inH DArALM sÛ ÏM kIĘiy…m…ìAyi. vivAh˜i lUew aE”hM ŒhAburAjAvumAyi o¯ krARuìAŠi. 2ŽtA½M vÄxÍÅÆ EzxM eyEhAzAPA˜H, zmrYAp“N˜iÇ Œ hAburAjAvien s•Äzic•@. ŒhAbH DA rALM Œw…keLy…M p²ŠeLy…M eyEhAzA PA˜i½M ayAELAewA–M v•vÄÆmAyi aRuÏ. rAEmA˜H-gielyAd…p“NM Œƒ miŠAÀ eyEhAzAPA˜ien ŒhAbH Eèri–ic•@. 3ŒhAbH eyEhAzAPA˜i EnAw… pR’u, þrAEmA˜H-gielyAdH Œƒ miŠAÀ tAÜÅ qE•AewA–M v¯E•A?ÿ ŒhAbH yi AEyÇrAjAvuM eyEhAzA PA˜H ey¸dyiel rAjAvumAyi¯Ý. ey EhAzAPA˜H ŒhAbiEnAw… mRupwi pR ’u, þ{AÀ aÍeyE–Aely…M qeÀR jnÍÅ aÍy…ew jnÍeLE–Aely… mANH. {ÍÅ aÍEyAewA–M y…Ö˜iÇ EcrAM.ÿ 4eyEhAzAPA˜H ŒhAbiEnAw… «wÄÝ pR’u, þq•AÇ nm…ŠAdYM yEhAvy…ew sE•zM EtwAM.ÿ 5 atinAÇ ŒhAburAjAvH nA¾Ru è vAcker viLic•@œ“i. ŒhAbH avErAw… EcAdic•@, þ{ÍÅ rAEmA˜H -gielyAd…p“ N˜ientier y…Ö˜i½ EpAkNEmA Ev ìEyA?ÿ èvAckÄ ŒhAbiEnAw… mRup wipR’u, þrAEmA˜H-gielyAdien EtAløi ŠAÀ eedvM niÍeL a½vdiÆem•ti nAÇ y…Ö˜i½ epAyHeŠAZ.ÿ 6 q•AÇ eyEhAzAPA˜u pR’u, þy EhAvy…ew èvAckrilAerÜiluM ötilu EìA? yEhAvy…ew èvAckrielArALi

18

] AÙM 17:12-18:17 2 dinv˜

lUewyANH nAM yEhAvEyAw… ŒrAEy ìtH.ÿ 7 aE–AÅ ŒhAburAjAvH eyEhAzA PA˜iEnAw…pR’u, þorAL@ìiview. nm… ŠH avnilUew yEhAvEyAw… EcAdiŠAM. qniŠyAELAw… evRu–ANH . kArNM, qe•–·i nl sE•zÍeLAÝM yEhAv yiÇ ni•H ayAÅ ekAìuv•i“ilÂ. qni ŠAyi qE–A}uM d…xic•sE•zÍÅ ŒNH ayAÅ ekAìuv¯•tH. yimHLy…ew puÒ nAy mIKAyAvANyAÅ.ÿ q•AÇ eyEhA zAPA˜u pR’u, þŒhAbH, aÍH aÍ en pRy¯tH!ÿ 8 anÙrM ŒhAbH teÀR ŸEdYAgÐãA rielArAeL viLic•@ pR’u, þyimHLy…ew puÒnAy mIKAyAvien öEÍA“@ viLic•@ ekAìuvrik.ÿ 9 yi AEyÇrAjAvAy ŒhAbuM ey¸ dyiel rAjAvAy eyEhAzAPAÏM tÍ L@ew aMgvOÍÅ Dric•i¯Ý. zmrYAn gr˜ieÀR m…ÀkvAw˜inrikilu™ emti ŠL˜iÇ tÍL@ew siMhAsn˜iEãlA yi¯Ý ŒhAbuM eyEhAzAPAÏM ö¯ •i¯•tH. ö¯rAjAŠãA¯ewy…M m…ÛiÇ nA ¾RuèvAckÄ tÍL@ew sE•zÍÅ pR ’uekAìi¯Ý. 10eknynA qe•ArAL@ ewpuÒnAyi¯Ý siedŠIyAvH. siedŠI yAvH ŽtA½M ö¯Ûu ekAÛukL@ìAŠiyi ¯Ý. siedŠIyAvupR’u, þyEhAv pR y…•tH öÍenyANH+ üarAmYÀjnt m…}u vÀnziÆMver niÍÅ aver ›˜i eŠAlÂAÀ öQ ö¯ÛuekAÛukÅ ŸpEyA giÆM.ýÿ 11 qlÂAèvAck¯M a«te• pR’u. avÄpR’u, þrAEmA˜H gielyAd…p“N ˜iElÆEpAvuk. niÍÅÆvijyM niË yM. arAmYer EtAløiŠAÀ yEhAv rAjAvi en a½vdiÆM.ÿ 12 mIKAyAvien ekAìuvrAÀEpAy d†t À ayAELAw… pR’u, þmIKAyAEv, qlÂA èvAck¯M oÝte• pRy…Ý. rAjA vi½ vijym…ìA›em•ANH avÄ pRy… •tH. atinAÇ avÄ pRy…•«EpAel pRyNM. aÍuM nl« te• pRyNM.ÿ 13 q•AÇ mIKAyAvupR’u, þjIviÆ • yEhAvyAeN stYM qeÀR eedvM pRy…•Et {AÀ pRy†.ÿ 14 anÙrM mIKAyAvH ŒhAburAjAvi eÀRyw…E˜Æ vÝ. rAjAvH ayAELAw… EcAdic•@, þmIKAyAEv, y…ÖMec•AÀ { ÍÅ rAEmA˜H gielyAdiElÆ EpAk ENA?ÿ mIKAyAvH mRupwi pR’u, þEpAyi ŒƒmiÆk. aver EtAløiŠAÀ eedvM niÍeL a½vdiÆM.ÿ 15ŒhAburAjAvH mIKAyAviEnAw… pR’u, þyEhAvy…ew nAm˜iÇ stYM mAÒEm pRyAvU q•H plv“M {AÀ tAÜeLeŠAìH stYM ec•i c•i“@ìH!ÿ 16 aE–AÅ mIKAyAvu pR’u, þyi A EyÇjnt m…}uvÀ öwynilÂA˜ Œ“iÀ p·MEpAel mlkLiÇ citRiŠiwÆ•« {AÀkìu. yEhAv pR’u, üavÄŠH nA TnilÂ. oAErA¯˜¯M sur•itrAyi vIw… kLiElÆEpAke“!ýÿ 17yi AEyÇrAjAvA


] AÙM 18:18-19:7 2 dinv˜

458

y ŒhAbH eyEhAzAPA˜iEnAw… pR ’u, þqe•–·i yEhAvyiÇniÝM nl sE•zÍeLAÝM mIKAyAvH ekAìu vri el•H {AÀ niÍELAw… pR’u! qe•–·i EmAze–“ sE•zÍeL ayAÅÆZ!ÿ 18 mIKAyAvu pR’u, þyEhAvy…ew s E•zMEk“AluM+ yEhAvteÀR siMhAsn ˜iliriÆ•tH {AÀ kìu. sVÄ‹˜i eÀR m…}uvÀ eesnYvuM aveÀR pAÄzV ÍLiÇ niÇÆÝ. 19yEhAv EcAdic•@, üyi AEyÇrAjAvAy ŒhAbienctic•H rAEmA˜H gielyAdiElŠyc•H aviewvc•H ayAÅy…Ö˜iÇ ekAl e –wAÀ öwyA ŠAÀ Œ¯ìH ?ý yEhAvyH Æ ¡·@Mœwi ni•vÄ plpl aBièAyÍÅ pR’u. 20 anÙrM orAtHmAvu v•H yEhAvy…ew m…ÛiÇniÝ. Œ ŒtHmAvu pR’u, üŒhA bien {AÀ›w…ŠAM.ý yEhAv Œ ŒtHmA viEnAw… EcAdic•@, üqÍen?ý 21Œ ŒtHmA vH mRupwi pR’u, ü{AÀ EpAyi ŒhA bieÀR èvAck¯ew vAyiÇ ½N pRyi Æ• ŒtHmAvAyiœwAM.ý yEhAv pR’u, üŒhAbien ›w…Æ•tiÇ nI vijyiÆM. atinAÇ ec•H aÍen ec•@k.ý 22 þEnAÕ ŒhAbH,½N pRy…• o¯ ŒtHmAvien yEhAv aÍy…ew èvAc k¯ew vAyiÇ ö¯˜iyiriÆÝ. ninŠH d…ritm…ìA›em•H yEhAv pR’iri ÆÝ.ÿ 23 aE–AÅ eknyny…ew puÒnAy si edŠIyAvHv•H mIKAyAvieÀR m…K˜H a wic•@. siedŠIyAvu pR’u, þmIKyAEv, niE•Aw… sMsAriŠAÀv• yEhAvy… ew ŒtHmAvH qe•vi“u Ž«v}iŠA¹ EpAytH?ÿ 24mIKAyAvH mRupwipR’u, þsi edŠIyAEv, o¯ Ÿ™RyiÇ oLic•iriŠAÀ EpA›• divsM nI atH keìÏM.ÿ 25 aE–AÅ ŒhAburAjAvu pR’u, þmI KAyAvien ngrBrNADipnAy ŒEmA eÀRy…M rAjpuÒnAy EyAvAzieÀRy…M aw…E˜Æviw…k. 26ŒEmAEnAw…M EyAvA ziEnAw…M öÍen pRy…k, ürAjAvu pRy… •tiÍenyANH+ mIKAyAvien «RÜilw yHÆk. {AÀ y…Ö˜iÇniÝM tiriek v¯Mver avnH a–vuM ev™vumlÂAet oÝM ti•AÀekAw…Š¯tH.ýÿ 27mIKAyAvH mRu pwipR’u, þŒhAEb, nI y…Ö˜iÇ niÝM tiric•@vrikyAeNÜiÇ yEhAv q•ilUew sMsAric•i“ilÂ. niÍeLlÂAv ¯M qeÀR vAÆkÅ EkÅÆky…M oAÄ—i Æky…M ec•@k!ÿ rAEmA˜H gielyAdiÇ ŒhAbH ekAle  –w…Ý 28 aÍen, yi AEyÇrAjAvAy ŒhA buM ey¸dArAjAvAy eyEhAzAPAÏM rAEmA˜H gielyAd…p“NM Œƒmic•@. 29Œ hAburAjAvH eyEhAzAPA˜iEnAw… pR ’u, þy…Ö˜i½ EpAvuMm…ÛH {AÀ è cHC•EvxM DriÆM. q•AÇ tAÜÅ sV ÙMEmlÜite• DriÆk.ÿ atinAÇ yi AEyÇrAjAvAy ŒhAbH EvxècHC •nAvuky…M ö¯rAjAŠãA¯M y…Ö˜i½ puRe–w…ky…M ecyHt….

30

arAmiel rAjAvH teÀR EtrALikÅŠH o¯˜rvu nÇki. aE”hM avErAw… pR ’u, þavÄ èmANikELA alÂA˜vErA Œke“, orAL@mAy…M y…ÖM ec•¯tH . q•AÇ yi AEyÇ rAjAvAy ŒhAbi EnAw… y…ÖM ec•@k. ÿ31eyEhAzAPA ˜ien kì EtrALikÅ k¯ti, þöE”hmA yiriÆM yi AEyÇrAjAvAy ŒhAbH!ÿ avÄ eyEhAzAPA˜ien ŒƒmiŠAÀ tiri’u. q•AÇ eyEhAzAPA˜H alRi viLiÆky…M yEhAv ayAeL shAyiÆ ky…M ecyHt…. eedvM EtrALikeL eyEhA zAPA˜iÇniÝM tiric•@ vi“@. 32eyEhA zAPA˜H yi AEyÇ rAjAvelÂÝ mnÈi lAŠiyEtAew avÄ ayAeL piÚw¯ •« niĘi. 33 q•AÇ o¯ BwÀ teÀR vilÂiÇniÝM orÛH al•YmAyi qyHt…. Œ aÛH yi AEyÇ rAjAvAy ŒhAbi½EmÇ tR c•@. atH ŒhAbieÀREmÇ kvcmilÂA˜ o¯ BAg˜ANHtRc•t.H ŒhAbH teÀR Et rALiEyAw…pR’u, þqniÆ m…RiEv·iriÆ Ý. EtrH tiric•@ viw…k!ÿ 34a•e˜ y…ÖM BIkrmAyi. ŒhAbH sAyAˆMver teÀR EtriÇtÍi arAmYÄÆEner niÝ. sUrYA sHtmyEvLyiÇ ayAÅ mric•@. ey¸dArAjAvAy eyEhAzAPA˜H ey±zElmilu™ teÀR vstiyiÇ sur•itnAyi tiriec•˜i. 2èvAcknA y Ey¸ eyEhAzAPA˜ien kANAÀ puRe–“@. hnAni q•Ayi¯Ý Ey¸vi eÀR pitAvieÀR EprH. Ey¸ eyEhAzA PA˜HrAjAviEnAw… pR’u, þaÍH qÙi nANH d…xHwer shAyiÆ•tH? yEhAv evRuÆ•ver aeÍÙinANH sHEnhi Æ•tH. yEhAv aÍEyAw… EkApA›l nAkAÀ kArNM atANH. 3 q•AÇ nieÀR jIvit˜iÇ cil nãkL@ìH. nI öQ rAjY ÏniÝM aEzrA¬¹kÅ m…Ric•@nIÆ ky…M mnÈiluM ŒtHmAviluM eedve˜ piÚwrAÀ niËyiÆky…M ecyHt….ÿ

19

eyEhAzAPA˜H nYAyADipãAer etre’w…ÆÝ 4 eyEhAzAPA˜H ey±zElmiÇ vsi c•@. EbÄEzbp“NM m…tÇ qªyIM › •iÀèEdzMvery…™ èEdze˜ jne˜ eedv˜iÜElÆ ekAìuv¯vAÀ ayAÅ puRe–“@. eyEhAzAPA˜H aver tÍL@ ewpUÄv•ik¯ew eedvmA›• yEhAvyiÜ ElÆ tiriek ekAìuvÝ. 5eyEhAzA PA˜H ey¸dyiÇ nYAyADipãAer etr e’w…Ï. ey¸dyiel oAErAEkA“yi ElÆM aE”hM nYAyADipãAer etr e’w…Ï. 6 eyEhAzAPA˜H Œ nYAyA DipãAErAw… pR’u, þniÍÅ yEhAv yHÆ EvìiyANH nYAyviDinwÏ•tH. jnÍÅÆEvìiylÂ. atinAÇ niÍL@ew èv] ˜ ikLiÇ atIvæÖ pulÄÏk. niÍeLA¯ tI¯mAnemw…ÆEÛAÅ yEhAv niÍELAewA–M ŸìAyiriÆM. 7niÍELA ErA¯˜¯M yEhAvey ByŠNM. n—…ew eedvmA›• yEhAv nItimAnAytinAÇ niÍL@ew èv]˜ikLiÇ æÖAluŠLAyi


459 riÆk. yEhAv Œery…M me·ArAeLŠAÅ vliyvnAyi prigNiŠilÂ. teÀR nYAy viDi mA·@vAÀ avÀ pNM vAÍuky… milÂ.ÿ 8 ey±zElmiÇ eyEhAzAPA˜H ŽtA ½M ElvYEry…M puErAhitEry…M yi A EyÇ ›w…MbnATãAery…M nYAyADip ãArAyi etre’w…Ï. ey±zElmiel jnÍÅŠiwyiel èzH n ÍÅ avÄ yEhAvy…ew niymÍÅŠ½sric•H pri hric•u. 9 eyEhAzAPA˜H avÄŠu klø nkÅ nÇki. eyEhAzAPA˜H pR’u, þniÍÅ atIv vizVAsE˜Aew EsviŠ NM. niÍÅ yEhAvey Bye–wNM. 10 vDM, niymM, Ÿ˜rvH, BrNM, m·@niym ÍÅ q•ivey–·ieyAeŠy…™ vYvhA rÍÅ niÍÅÆ m…ÛiÇ vE•ŠAM. ngr ˜iÇ vsiÆ• niÍL@ew sEhAdrãA riÇ ni•AyiriŠAM öQ èzHnÍL@diÆk. öQ vYvhArÍLielAeŠ niÍL@ew niÄ E”zÍeL piÚwrAÀ niÍÅ jnÍeL tAŠI«ec•NM. al A ˜p•M avÄ yEhAvy…ew m…ÛiÇ aprADikLA›M. vizVAspUÄv•ml niÍÅ EsviÆ•et ÜiÇ yEhAvy…ew EkApM niÍÅÆM sEhAdrãAÄÆemtier tiriy…M. öÍen ecyHtAÇ niÍÅ ›·ŠArAvukyilÂ. 11a mArYAvH ŒNH m…KYpuErAhitÀ. yEhA vey sMbÓic•@™ qlÂA kArYÍÅÆM nie•ŠAÅ Emel ayALAyiriÆM. rAjA vumAy…™ qlÂAŠArYÍL@ewy…M ¡mtl ŠArÀ esbdYAvumAyiriÆM. yizHmAEyÇ q•ANH esbAdYAvieÀR pitAvieÀR EprH. ey¸dAEgAÒ˜iel o¯ EntAvANH esbAdYAvH. niͼew tI¯mAnÍÅ niÄ v• h iÆ• ŸEdYAgÐãArAyi ElvYÄ EsviÆM. niÍL@ew èv]˜ikLiellÂAM eeDrYE˜AewyiriÆk. nãniR’ èv] ˜ikÅ ec•@•vÄŠH yEhAv œ“A yiriŠe“.ÿ eyEhAzAPA˜H y…ÖM Enriw…Ý piÇŠAl˜H EmAvAbY¯M aE—AnY ¯M ŽtA½M emy†nY¯M eyEhAzA PA˜iEnAw… y…Ö˜i½vÝ. 2 cilÄ v•H eyEhAzAPA˜iEnAw… pR’u, þqEdAmi ÇniÝM aÍyHeŠtier o¯vliy ees nYM v¯ÝìH. cAvukwlieÀR mRukryiÇ ni•ANv¯ewvrvH. öE–AŘe• avÄ qÀ-egdi qÝM aRiye–w…• hsA EsAÀ-tAmAriÇ ŸìH!ÿ 3 eyEhA zAPA˜H ByÝ. qÙA¹ ecE•ìet•H yEhAv EyAw… EcAdiŠAÀ aE”hM tI¯mAnic•@. ey¸dyilu™ qlÂAvÄÆM aE”hM o¯ ŸpvAs smyM èKYApic•@. 4 yEhAv yiÇniÝM shAyMEtwi ey¸dŠAÄ oÏœwi. ey¸dyiel qlÂA p“NÍLiÇ niÝM avÄ yEhAvy…ew shAyM Etwi vÝ. 5 eyEhAzAPA˜H putiy m…·˜i½m… ÛiÇ yEhAvy…ew Œly˜ilAyi¯Ý. ey¸dyiÇniÝM ey±zElmiÇniÝm… ™v¯ew EyAg˜iÇ aE”hM q}uE•·@ni Ý. 6aE”hM pR’u,

20

] AÙM 19:8-20:17 2 dinv˜

þ{ÍL@ew pUÄv•ikãA¯ew eedvmA› •yEhAEv, aÍH sVÄ‹˜iel eedvmA ›Ý! qlÂA rAjYÍÅÆMEmÇ aÍu BrNM nwÏÝ! aÍyHÆ k¯ÏM zåiy…m…ìH! ŒÄÆM aÍyHŠH qti¯niÇŠAnAvilÂ! 7 nIyA›Ý {ÍL@ew eedvM! öQ EdzÏ vsic•i¯•ver aÍHpuR˜AŠi. aÍ y…ew jntyAy yi AEylukAÄÆ m…Ûi Çvc•ANH aÍH a«ecyHttH. öQ EdzM aÍH aéAhAmieÀR piÀgAmikÅŠH q e•E•ÆmAyi nÇki. aéAhAM aÍy… ew suX˜Ayi¯Ý. 8aéAhAmieÀR pi ÀgAmikÅ öview vsiÆky…M aÍ y…ew nAm˜iÇ o¯ ŒlyM pNiy…ky…M ecyHt…. 9avÄ pR’u, ü{ÍÅŠH d…rit ÍL@ìA›EÛAÅ-vAL@M zi•y…M ErAgvuM •AmvuM ŸìA›EÛAÅ öQ Œly˜i½ m…ÛiluM aÍy…ew m…ÛiluM {ÍÅ vÝ niÇÆM. öQ Œly˜iEãÇ aÍy…ew nAmm…ìH . {ÍÅ d…ri˜ilAvuEÛAÅ {ÍLÍEyAw… nilviLiÆM. aE–AÅ aÍH a« EkÅÆky…M {ÍeL r•iÆk y…M ec•@M.ý 10 þq•AÇ öE–ALitA aE—AnY¯M EmA vAbY¯M EsyIÄpÄv•tŠA¯M! yi AEy Çjnt öQjipHtiÇniÝM v•E–AÅ öv er ŒƒmiŠAÀ aÍH yi AEyÇjntey a½vdic•ilÂ. atinAÇ yi AEyÇjnt aver aƒmiŠAet tiri’uEpAyi. 11q •AÇ aver nzi–iŠAet EpA•tinH avÄ {ÍÅÆt¯•ètiPlM kìAluM! {ÍeL öviewniÝM oAwiŠAnANH av ¯ew vrvH. aÍANH {ÍÅŠH öQ EdzM t•tH . 12{ÍL@ew eedvEm, aver zi•ic•AluM! {ÍÅeŠtier v¯• öQ vliy pwey EnriwAÀ {ÍÅÆ k¯ ˜ilÂ! qÙA¹ ecE•ìet•H {ÍÅŠ Riyil ! atinAlANH {ÍÅ shAy ˜inH aÍey EnAÆ•tH!ÿ 13 ey¸dŠAÄ m…}uvÀ yEhAvyHÆm… ÛiÇ tÍL@ew piÉueeptÍÅ, BArYmAÄ, ›“ikÅ q•ivery…M œ“i niÝ. 14 anÙrM yEhAvy…ew ŒtHmAvH yh sIEyliÇvÝ. esKrYAvieÀR puÒnA yi¯Ý yhsIEyÇ. ebnAyAvieÀR pu ÒnAyi¯Ý esKrYAvH. ebnAyAvH ey yIEylieÀRpuÒ½M. eyyIEyÇ mØnYA vieÀRpuÒÀ. yhsIEyÇ o¯ ElvY½M ŒsAPieÀR piÀgAmiy…mAyi¯Ý. s E—Ln˜ieÀR mÖY˜iÇ, 15yhsiEyÇ pR’u, þeyEhAzAPA˜H rAjAEv, ey ¸dŠAEr, ey±zElMkAEr, niÍÅ qe• ævic•AluM! yEhAv niÍELAwiÍen p Ry…Ý+ üöQ vliy eesnYe˜ec•AlÂi B ye–Ewì. qeÙ•AÇ y…ÖM niÍL@ew y…ÖmlÂ. ö« eedv˜ieÀR y…ÖmA›Ý! 16 nAeL, avErAw… y…Ö˜i½ EpAvuk. sIsH ¡r˜ilUew avÄ kyRiv¯M. ey± EvÇm¯®miy…ew mRukryiÇ tA}Hvry…ew avsAn˜iÇvc•H niÍÅ aver kìu m…“@M 17öQ y…Ö˜iÇ niÍÅ epA¯Etì tilÂ. niÍL@ew ÐAnÍLiÇ ŸRc•@ niÇ Æk. yEhAv niÍeL r•iÆ•tH niÍÅ kA¹M. ey¸dEy, ey±zElEm,


] AÙM 20:18-21:2 2 dinv˜

460

Bye–Ewì! vixmiŠ¯tH! yEhAv niÍ ELAewA–m…ìH. atinAÇ nAeL avÄeŠ tier puRe–w…k.ýÿ 18 eyEhAzAPA˜H vINH nmsHkric•@. ey¸dyiel m…}uvÀ jnty…M ey±zEl miÇ vsiÆ•v¯M yEhAvyHÆ m…ÛiÇ nmsHkric•@. averlÂAM yEhAvey Œ rADiÆky…M ecyHt…. 19yi AEylieÀR eedvmA›• yEhAvey sHt…tiŠAÀ ek hAtY›w…Mb˜iÇniÝ™ ElvY¯M EkAr hieÀR ›w…MbŠA¯M q}uE•·@niÝ. y EhAvey sH t …tiÆEÛAÅ av¯ew zbHdM vLer Ÿc•˜ilAyi¯Ý. 20 eyEhAzAPA˜ieÀReesnYM ati rAvielte• etEŠAvAyiel m¯®miyi ElÆ puRe–“@. avÄ puRe–“u «wÍiy E–AÅ eyEhAzAPA˜H vÝpR’u, þey ¸dŠA¯M ey±zElMkA¯M qe• æviÆ k. niÍL@ew eedvmA›• yEhAvyiÇ vizVsiÆk. aE–AÅ niÍÅÆ k¯Ï ìA›M. yEhAvy…ew èvAckriÇ vizV siÆk. niÍÅ vijyM vriÆM!ÿ 21 eyEhAzAPA˜H jnÍL@ew ŸpEdzM æÖic•@. anÙrM ayAÅ yEhAvy…ew gAyker etre’w…Ï. yEhAvey vA }HÏ•tinANH Œ gAykÄ etre’w… Še–“tH. kArNM avÀ vi²Ö½M atHtèBAv½mA›Ý. avÄ eesnY˜i½ m…EÛnw•H yEhAvey sHt…tic•@. öQ gAykÄ öÍen pAwi, þyEhAvyHÆ n•i pRy…viÀ qÚekAeì•AÇ aveÀR sHEnhM nitYmA›Ý!ÿ 22 avÄ pAw…vA½M yEhAvey sHt…ti ÆvA½M ŒrMBic•E–AÅ yEhAv, aE—A nYÄÆM EmAvAbYÄÆM EsyIÄpÄv•tŠAÄ ÆMqtier ekNieyA¯Ši. ey¸dey a ƒmiŠAÀ v•vrAyi¯Ý avÄ. avÄ prAjye–“@. 23aE—AnY¯M EmAvAbY¯M EsyIÄ pÄv•tŠAÄeŠtier EpArAwAÀ «wÍi. aE—AnY¯M EmAvAbY¯M EsyIÄ pÄv• t ŠAer nzi–ic• @ . EsyIrukAer ekA•ti½EzxM avÄ prsHprM ekAÝ. 24 ey¸dŠAÄ m¯®miyiel nirI•NEk јiel˜i. avÄ zÒuvieÀR vliy eesnYe˜ EnAŠi. q•AÇ m]tEdhÍÅ nilÏkiwÆ•Et avÄ kìuZ. o¯ ˜¯M avEzxic• i ¯•il . 25eyEhAzA PAÏM eesnYvuM m]tEdhÍLiÇniÝM vilpiwic• vsHt…ŠÅ kvÄe•w…ŠAÀ vÝ. DArALM m]gÍL@M sÛÏM vOÍ L@M vilpiwic•vsHt…ŠL@M avÄ kìu. eyEhAzAPAÏM eesnYvuM aveylÂAM kvÄe•w…Ï. eyEhAzAPA˜i½M ees nY˜i½M qw…ŠAvu•tilumDikm…ìA yi¯Ý Œ vsHt…ŠÅ. avy…ew ŒDikYM m†lM m]tzrIrÍLiÇniÝM av; kvÄe• w…ŠAÀ avÄŠH m†Ý divsM EvìivÝ. 26 nAlAM divsM eyEhAzAPAÏM ayAL@ eweesnYvuM ebrAKA* tA}HvryiÇ s Óic•@. aviewvc•H avÄ yEhAvey sHt…tic•@. atinAlANH Œ ÐlM öÝM þebrAKA tA}Hvrÿ q•Riye–w…•tH. ebrAKAþa½#hMÿqE•AþsH«tiÿeyE•AaÄØM

27

anÙrM eyEhAzAPA˜H qlÂA ey ¸dŠAery…M ey±zElMkAery…M tiriek ey±zElmiElÆ nyic•@. av¯ew zÒu ŠeL nzi–ic•@ekAìH yEhAv avÄŠH sEÙAxm…ìAŠi.28vINkÅ, ki•rÍÅ, kAhLÍÅ q•ivy…mAyi avÄ ey±z ElmiÇ yEhAvy…ew Œly˜iElÆ vÝ. 29 yi AEylieÀR zÒuŠÅeŠtier y EhAv nw˜iy y…Öe˜–·i Ek“tinAÇ qlÂArAjYÍL@M yEhAvey ByÝ. 30ati nAlANH eyEhAzAPA˜ieÀR rAjY˜H s mADnm…ìAytH. eyEhAzAPA˜inH Edz ˜H qlÂAyiwvuM eedvM smADAnM nÇki. eyEhAzAPA˜ieÀR BrNAvsAnM eyEhAzAPA˜H ey¸dyilAyi¯Ý Bric•i¯•tH. BrNmArMBiÆEÛAÅ aE”h ˜inH m…–˜ÉuvyÈAyi¯Ý. ö¯p˜ Éu vÄxM aE”hM BrNM nw˜i. asU bA q•Ayi¯Ý aE”h˜ieÀR a—y… ew EprH. ziÇhiy…ew puÒiyAyi¯Ý asUbA. 32teÀR pitAvAy Œsey E–Ael eyEhAzAPAÏM EnrAy v}i yiÇ jIvic•@. Œsy…ew mAÄ‹˜iÇniÝM eyEhAzAPA˜H o“@M vYticlic• i l . yEhAvy…ew ¶xH w iyiÇ nãyAyEt eyEhAzAPA˜H ecyHti“@Z. 33q•AÇ Ÿ•tÐlÍÅ mA·e–“i¯•ilÂ. jnÍLA ke“ tÍL@ew pUÄv•ik¯ew eedve˜ piÚw¯•tinH mnS pUÄÌmAy…M aÄ–i c•i¯ÝmilÂ. 34 ŒrMBMm…tÇ avsAnMver eyEhA zAPA˜ieÀR qlÂAèv]˜ikL@M hnAni y…ew puÒnAy Ey¸vieÀR oQEdYAgik ErKkLiÇ q}utiyi“@ìH. aŠArYÍeL lÂAM üyi AEyÇ rAjAŠãA¯ew criÒMý q• #nHT˜iÇ pkĘiyi“@m…ìH. 35 pi•IwH, ey¸drAjAvAy eyEhAzA PA˜H yi AEyÇ rAjAvAy ahsYAv… mAyi o¯ krARuìAŠi. ahsYAvH d…xHè v]˜ikÅecyHt…. 36tÄzIziElÆ EpA› •tinH k–lukL@ìAÆ•tinH eyEhAzA PA˜H ahsYAviEnAw… EcÄÝ. qEsYA ¿ EgebÄp“N˜ilANH avÄ k–lu kL@ìAŠiytH. 37aE–AÅ ŽlIEyesÄ eyEhAzAPA˜ientier èvcic•@. EdA dAv q•Ayi¯Ý ŽlIEyesrieÀR pi tAvieÀREprH. mAErzŠArnAyi¯Ý ŽlI EyesÄ. ayAÅpR’u, þahsYAviEnA w… EcÄ•«ekAìANH eyEhAzAPAE˜, yEhAv nieÀR èv]˜ikeL tkÄÆ• tH.ÿ k–lukÅ tkÄ•tinAÇ eyEhAzA PA˜i½M ahsYAvi½M av tÄzIzi ElŠyyHŠAÀ k}i’ilÂ. pi•IwH eyEhAzAPA˜H mriÆky…M teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHkri Še–w…ky…M ecyHt…. dAvIdieÀR ngr ˜ilANE”hM sMsHkriŠe–“tH. eyEhA rAmAyi¯Ý eyEhAzAPA˜ieÀR ÐAn ˜H putiyrAjAvAytH. eyEhAzAPA˜i eÀR puÒnAyi¯Ý eyEhArAM. 2asrYA vH, eyhIEyÇ, esKrYAvH, asrYAvH, mIKAEyÇ, ezPtYAvH q•ivrAyi¯Ý 31

21


461 eyEhArAmieÀR sEhAdrãAÄ. eyEhAzA PA˜ieÀR puÒãArAyi¯Ý avÄ. ey ¸dyiel* rAjAvAyi¯Ý eyEhAzAPA ˜H. 3 eyEhAzAPA˜H teÀR puÒãAÄŠH ev™i, sVÄÌM, am†lYvsHt…ŠÅ q•i vs—AnmAyi nÇki. aE”hM avÄŠH ey¸dyiÇ zåmAy EkA“kL@M nÇki. pE• eyEhAzAPA˜H teÀR siMhA snM nÇkiytH eyEhArAminANH. kArNM ayALAyi¯Ý m†˜puÒÀ. eyEhArAM ey¸dyiel rAjAvH eyEhArAM teÀR pitAvieÀRsA*mA jYM Že·w…˜H teÀR siMhAsne˜ zå mAŠi. anÙrM ayAÅ o¯ vAL@ekAìH teÀR sEhAdrãAereylÂAM ev“ieŠAÝ. ŽtA½M yi AEyÇm†–ãAery…M ayAÅ vDic•@. 5 BrNmArMBiÆEÛAÅ eyEhArAmi nH m…–˜irìuvyÈAyi¯Ý èAyM. a yAÅ ey±zElmiÇ q“@vÄxM Bric•@. 6yi AEyÇrAjAŠãA¯Ew«EpAlu™ jIvit mAyi¯Ý aE”h˜iEÀRtH. ŒhAbieÀR ›w…MbM jIvic•«EpAelyAyi¯Ý aE” hM jIvic•t.H kArNM, ŒhAbieÀRpuÒi ey ŒNH eyEhArAM vivAhMk}ic•tH. y EhAvy…ew ¶xHwiyiÇ d…xHèv]˜ikLAy v ayAÅ ec•@ky…MecyHt…. 7tAÀ dAvI d…mAy…ìAŠiy krARum†lM yEhAv dAvI dieÀR ›w…Mbe˜ nzi–ic•ilÂ. dAvIdi½M ayAL@ew puÒãAÄÆM Evìi o¯ viLŠH tAÀ nitYmAyi etLiyiÆem•H yEhAv vAgHdAnM ecyHti¯Ý. 8 eyEhArAmieÀRkAl˜H qEdAM ey¸ dy…ew prmADikAr˜iÇniÝM vi“@EpA yi. qEdAMkAÄ tÍÅŠH sVÙM rAjAvien etre’w…Ï. 9atinAÇ eyEhArAM t eÀR qlÂA eesnYADipãA¯M rTÍL@ mAyi qEdAmiElŠH puRe–“@. qEdAmY eesnYM eyEhArAmieny…M rTnAyker y…M vL’u. q•AÇ eyEhArAM rAÒiyiÇ y…ÖM ecyHtH r•e–“@. 10aÝm…tÇ öÝ vEryHÆM qEdAM ey¸dyHeŠtier kl hic• @ k}iy…Ý. libH n A p“NŠA¯M eyEhArAmientier tiri’u. eyEhArAM eedvmAy yEhAvey ŸEp•ic•tinAlA NÍen sMBvic•t.H eyEhArAmieÀR pUÄ v• i kÄ piÚwÄ•i¯• eedvmANvÀ. 11 eyEhArAM ey¸dyiel ›ÝkLiÇ Ÿ• tÐlÍÅ niÄ—iÆky…M ecyH t …. yEhAvezy ²æUxiÆ•tiÇniÝM ey EhArAM ey±zElMkAer tw’u. ey¸d ŠAer ayAÅ yEhAvyiÇniÝM ak·i. 12 eyEhArAminH ŽliyA èvAckniÇ niÝM o¯ sE•zM lBic•@. sE•zM ötA yi¯Ý+ þeedvmAy yEhAv öÍen pR y…Ý. nieÀR pitAvH dAvIdH piÚwÄ• eedvmANvÀ. yEhAvpRy…Ý, üeyEhA rAM, nieÀRpitAvAy eyEhAzAPA˜H n yic•pAtyill nI jIvic•tH. ey¸dArA jAvAyi¯• ŒseyE–Aelyl nieÀR jIvitM . 13pe• nI jIvic•tH yi AEyÇ rAjAŠãAerE–AelyAyi¯Ý. eedEvcH Cy½sric•@™ èv]˜ikÅ ec•@•ti 4

ey¸dA yi

AEyÇ.

] AÙM 21:3-22:4 2 dinv˜

ÇniÝM nI ey¸dyiely…M ey±zEl miely…M jnÍeLtw’u. ŒhAbuM a yAL@ew ›w…MbvuM ecyHt«M a«te• yANH. avÄ eedvE˜Aw… avizVsHt rAyi¯Ý. nieÀR sEhAdrãAer nI v Dic•@. nieÀRsEhAdrãAÄ nie•ŠAÅ EB dmAyi¯Ý. 14atinAliE–AÅ yEhAv ni eÀRjntey kWinmAyi zi•iÆM. nieÀR ›“ikÅ, BArYmAÄ, nieÀR sÛÏkÅ ö vey qlÂAM yEhAv zi•iÆM. 15nieÀR ›wlinH mhAErAgM piwiepw…M. atH a ½dinM vxLAyieŠAìiriÆM. nieÀR mhAErAgMm†lM nieÀR ›wÇ puRÏ v¯M.ýÿ 16 ePlisHtYÄÆM qEtYApYŠAÄŠw…Ï vsiÆ• arbikÅÆM eyEhArAmiEnA w… kw…˜EkApM EtA•i. yEhAvyANti niwv¯˜iytH. 17avÄ ey¸drAjYM Œƒ mic•@. rAjekA“Ar˜ilu™ m…}uvÀ sÛ ÏkeLy…M eyEhArAmieÀR BArYmAery…M puÒãAery…M avÄ kw˜ieŠAìuEpA yi. eyEhArAmieÀR öLypuÒÀ mAÒM avEzxic•@. eyEhAvAhAsH* q•Ayi ¯Ý eyEhArAmieÀR öLypuÒeÀR EprH. 18 öÍeneyAeŠ sMBvic•ti½EzxM y EhAv eyEhArAmieÀR ›wlinH EBde–w… ˜AnAv˜ ErAgM v¯˜i. 19pi•IwH Œ ErAgMm†lM eyEhArAmieÀR ›wÇ rìuvÄ x˜i½EzxM puRÏcAwi. vLer Evdn EyAew ayAÅmric•@. eyEhArAmieÀR pi tAvi½Evìi ecyHt«EpAel jnÍÅ ayAÅŠAyi agHni›$M o¯ŠiyilÂ. 20 rAjAvA›EÛAÅ eyEhArAminH m…–˜i rìuvyÈAyi¯Ý. ayAÅ q“@vÄxM ey±zElmiÇ BrNM nw˜i. eyEhArAmi eÀRmrN˜iÇ Œ¯M vYsnic•ilÂ. jn ÍÅ eyEhArAmien dAvIdieÀR ngr ˜iÇ sMsHkric•@. pE• atH rAjAŠ ãAer sMsHkriÆ• klÂRyilAyi¯•ilÂ. ahsYAvH ey¸dArAjAvH eyEhArAmieÀR ÐAn˜H ey±z ElMkAÄ ahsYAvien putiy rA jAvAyi avErADic•@. eyEhArAmieÀR öLypuÒnAyi¯Ý ahsYAhH. eyEhA rAmieÀR pALyM ŒƒmiŠAÀ arbikELA ewA–M v•vÄ eyEhArAmieÀR m†˜puÒ ãAervDic•@. aÍen ahsYAvH ey¸d yiÇ BrNmArMBic•@. 2ö¯p˜irìAM vy ÈilAyi¯Ý ahsYAvH BrNmArMBic•tH. ahsYAvH ey±zElmiÇ o¯ vÄxM BrNM nw˜i. aTlY q•Ayi¯Ý ayAL@ew a—y…ewEprH. o%i q•Ayi¯Ý aTlYA y…ew pitAvieÀREprH. 3 ŒhAbieÀR › w…MbŠAerE–AelyANH ahsYAvH jIvi c•tH. ayAÅ aÍenjIviŠAÀ kArNM ayAL@ewa—y…ew EèrNyAyi¯Ý. et ·@kÅ ec•AÀ avÅ ayAeL Eèri–ic•@. 4 yEhAvy…ew ¶xHwiyiÇ d…xHèv]˜ikLA yv avÀecyHt…. ŒhAbieÀR ›w…Mb ˜ieÀR èv]˜ikÅ aÍenyAyi¯Ý. ahsYAvieÀR pitAvieÀR mrNEzxM ŒhAbieÀR›w…MbM ahsYAvinH Ÿp

22

eyEhAvAhAsH þahsYAvHÿ qÝM Ÿc•riŠAM.


] AÙM 22:5-23:11 2 dinv˜

462

EdzÍÅ nÇki. avÄ ahsYAvinH d…xi c•ŸpEdzÍLANH nÇkiytH. Œ d…¯pEdz ÍÅ ayAeL mrN˜iElÆ nyic•@. 5Œ hAbieÀR›w…MbM nÇkiy ŸpEdzÍÅ ahsYAvH a½sric•@. rAEmA˜H giel yAdiÇ arAmielrAjAvAy hsAEyÇrA jAvientier y…ÖMec•AÀ ahsYAvH EyArAMrAjAviEnAewA–M EpAyi. yi A EyÇrAjAvAyi¯• ŒhAbAyi¯Ý EyA rAmieÀR pitAvH. pE• arAmYÄ y…Ö˜i Ç EyArAmi½ priEŠløic•@. 6suKe–w…• tinAyi EyArAM yie EyÇp“N˜iEl ÆmwÍi. arAmYrAjAvAy hsAEylien tier y…ÖMec•@EÛAÅ rAEmA˜iÇvc•A NyAÅÆ priEŠ·tH. anÙrM, eyEhArA mieÀRpuÒnAy ahsYAvH EyArAmien s•ÄziŠAÀ yie EyÇp“N˜iElÆ EpAyi. ŒhAbH q•Ayi¯Ý EyArAmi eÀR pitAvieÀR EprH. m…RiEv·tinAÇ EyArAM yie EyÇngr˜ilAyi¯Ý. 7 EyArAmien s•ÄziŠAÀ EpAkEv a hsYAvieÀR mrN˜inH yEhAv öwyA Ši.ahsYAvH avieweyÏky…M EyArA miEnAewA–M Ey¸vienŠANAÀ puRe– w…ky…MecyHt…. niMzi q•Ayi¯Ý Ey¸ vieÀR pitAvieÀR EprH. ŒhAbieÀR ›w…Mbe˜ tkÄŠAÀ yEhAv Ey¸vi en etre’w…Ï. 8 Ey¸ ŒhAbieÀR ›w…Mbe˜ zi•iÆkyAyi¯Ý. ey¸d yiel EntAŠeLy…M ahsYAvien Es vic•i¯• ahsYAvieÀR bÓuŠeLy…M Ey¸ keì˜i. Œ ey¸dAEntAŠeL y…M ahsYAvieÀR bÓuŠeLy…M Ey¸ vDic•@. 9 anÙrM Ey¸ ahsYAvien etr’u. zmrYAp“N˜iÇ oLiŠAÀ æmi ŠEv Ey¸vieÀRyAÅŠAÄ ayAeL piwi œwi. avÄ ahsYAvien Ey¸vieÀR yw…E˜ÆekAìuvÝ. avÄ ahsYA vien ekAlÂ@ky…M sMsHkriÆky…M ec yHt…. avÄ pR’u, þahsYAvH eyEhA zAPA˜ieÀR o¯ piÀgAmiyANH . eyEhAzAPA˜H pUÄÌmnÈAel yEhA vey piÚwÄÝ.ÿ ey¸drAjYe˜ o¯mi c•@ niĘAÀ mtiyAyk¯˜H ahsYAvi eÀR ›w…Mb˜i½ìAyi¯•ilÂ. aTlYArAj{ H i ahsYAvieÀR a—yAyi¯Ý aT lYA. teÀR mkÀ mric•«kì avÅ ey¸ dyiel rAjAvieÀR ›“ikeL m…}uvÀ vDi c•@. 11q•AÇ eyEhAzb˜H, ahsYAvi eÀRpuÒnAy EyAvAzien qw…˜H oLi–i c•@. eyEhAzb˜H EyAvAzieny…M av eÀR ŒyEyy…M ake˜ kiw–…m…Riyili ¯˜i. eyEhArAM rAjAvieÀR puÒiyAyi ¯Ý eyEhAzb˜H. eyEhAyAdy…ew p ‰iy…mANvÅ. eyEhAyAdA o¯ puErAhi tnAyi¯Ý. eyEhAzb˜H ahsYAvi eÀR sEhAdriy…M. eyEhAzb˜H oLi–i c•@vc•tinAÇ aTlYA EyAvAzien vDi c•ilÂ. 12eedv˜ieÀR Œly˜iÇ puErA hitãAErAewA–M EyAvAzH ŒRuvÄxM o Lic•i¯Ý. aŠAl˜H aTlYA Œyi¯Ý Œ Edze˜ RANiyAyi Bric•i¯•tH. 10

puErAhitnAy eyEhAyAdy…M EyAvA²rAjAvuM ŒRuvÄxÍÅÆEzxM eyEhAyA dA teÀR k¯ÏetLiyic•@. ayAÅ ztADipãA¯mAyi o¯ krARuìAŠi. ey EhArAmieÀR puÒnAy asrYA eyEhA hAnAeÀR puÒnAy yizHmAEyÇ, oAEb dieÀR puÒnAy asrYAvH, adyAvieÀR puÒnAy myEzyA, siƒiy…ew puÒnAy ŽlIzAPA˜H q•ivrAyi¯Ý Œ ztA 2 DipãAÄ. avÄ ey¸dyiÇ ¡·isÉ ric•H qlÂA ey¸dAp“NÍLiÇniÝM El vYer sMGwi–ic•@. yi AEyÇ›w…Mb nATãAery…M avÄ sMGwi–ic•@. q•i “vÄ ey±zElmiElÆEpAyi. 3oÏEcÄ • qlÂAv¯M eedv˜ieÀR Œly˜iÇ vc•H rAjAvumAyi o¯ krARuìAŠi. eyEhAyAdA avErAw…pR’u, þrAj› mArÀ BriÆM. dAvIdieÀR piÀgAmikeL– ·ieedvMpR’tÍenyANH. 4 niÍLiE–A LitA¹ ecE•ìtH+ zb•˜iÇ ¡mtl niÄv•hiŠAÀ puErAhitãA¯M ElvY¯mA y niÍLiÇ m†•ielA¯BAgM vAtiÇŠÇ kAvÇ niÇŠNM. 5 m†•ielAÝEpÄ rAj ekA“Ar˜ilAyiriŠNM. aw…˜m†•ielA ÝEpÄ awi˜Ry…ew kvAw˜iÜluM Ÿ ìAvNM. q•AÇ m·@™verlÂAM yEhAv y…ew ŒlyAÜNÍLiluìAvNM. 6yEhA vy…ew Œly˜iElÆ èEvziŠAÀ o¯ vEny…M a½vdiŠ¯tH. ²æ†x nwÏ• puErAhit½M ElvY¯M vi²ÖrAy«ekA ìH avÄÆ mAÒEm yEhAvy…ew Œly ˜iElÆ èEvznm…Z. pE• me·lÂAv ¯M yEhAv avÄŠH nÇkiyiriÆ• EjA likÅ ec•NM. 7ElvYÄ rAjAvieÀRyw… Ï niÇŠNM. oAErA¯˜¯M avrv¯ew vAL@kÅ eekyielw…ŠNM. Œly˜iEl Æ kwŠAÀ ŒerÜiluM æmic•AÇ ayAeL vDiŠNM. rAjAvu EpA›•iwe˜AeŠ ni ÍÅ aE”hE˜AewA–m…ìAyiriŠNM.ÿ 8 puErAhitnAy eyEhAyAdA kløic•et lÂAM ElvY¯M qlÂAey¸dŠA¯M a½sri c•@.puErAhitnAy eyEhAyAdA puErAhi tsMGÍLiel ŒErAw…M •mic•i¯•ilÂ. atinAÇ oAErA ztADip½M ayAL@ew ŒL@kL@M zb•ÏdivsM tvNyHÆ v¯ •ver œ“ieŠAìuvÝ. 9dAvId…rAjAvi EÀRtAyi¯• ›ÙÍL@M vlu«M ecRu« mAy prickL@M puErAhitnAy eyEhA yAdA pwnAykÄÆ nÇki. eedv˜ieÀR Œly˜iÇ sU•ic• i riÆkyAyi¯Ý aveylÂAM. 10 anÙrM eyEhAyAdA avÄŠH niÇ EŠìÐAnÍÅ kA“ieŠAw…Ï. oAErA¯ ˜¯ewy…M eekyiÇ avrv¯ew Œy…D m…ìAyi¯Ý. Œly˜ieÀR öw«vzM m…tÇ vl«vzMver avÄ nirÝniÝ. yAgpIW˜i½M Œly˜i½M rAjAvi½M smIpmANvÄ ni•tH. 11avÄ rAj›mA ren puRE˜ŠAnyic•H ayAeL kirIwm Niyic•@. avÄayAÅŠH niym˜ieÀR o¯ pusHtkvuM nÇki. anÙrM avÄ EyAvAzien rAjAvAŠi. eyEhAyAdy…M ayA¼ewpuÒãA¯M EyAvAzien aBiEx

23


463 kM ecyH t …. avÄ pR’u, þrAjAvH nINAÅ vA}e“!ÿ 12 jnÍÅ Œly˜iElEŠAw…•«M rAjA viensHt…tiÆ•«M aTlYAEk“@. avÅ yEhAvy…ew Œly˜iÇ jnÍL@ewyw… E˜ÆvÝ. 13avÅ EnAŠiyE–AÅ rAjA vien kìu. èEvznkvAw˜i½ m…ÛiÇ rAjAvieÀR sHtMB˜inw…Ï niÇÆkyA yi¯Ý rAjAvH. pwnAykãA¯M kAhLM viLiÆ•v¯M rAjAvieÀRyw…ÏìAyi ¯Ý. nA“@kAÄ sEÙAxic•@ kAhLMm…}Æ ÝìAyi¯Ý. gAykÄ sMgIEtApkrN ÍÅ vAyic•i¯Ý. gAykrANH sHEtAÒ ÍÅpAw…•tinH jnÍeL nyic•i¯•tH. aE–AÅ aTlYA teÀR vOÍÅ vli c•@ kIRieŠAìu pR’u, þrAjYEáAhM! rAjYEáAhM!ÿ 14 puErAhitnAy eyEhAyAdA pwnAy ker puRE˜ÆekAìuvÝ. aE”hM av ErAw… pR’u, þaTlYAey BwãAÄŠiwyi lUew puRÏekAìuEpAœ. aveL piÚ w¯•ver niÍL@ew vAL@kÅekAìH vDi Æk.ÿ«wÄ•H puErAhitãAÄ BwãAÄÆ tA ŠI«nÇki. þyEhAvy…ew Œly˜iÇ vc•H aTlYAey vDiŠ¯tH.ÿ 15anÙrM aTlYAey, avÅ rAjekA“Ar˜ieÀR ›tirŠvAw˜i½smIpM q˜iyE–AÅ avÄ piwiœwi. q•i“vÄ aveL aview vc•@te• vDic•@. 16 anÙrM eyEhAyAdA m…}uvÀ jnÍ L@mAy…M rAjAvumAy…M o¯ krARuìAŠi. tÍeLlÂAv¯M yEhAvy…ew jntyAyiri ŠAem•H avÄs—tic•@.17qlÂAv¯M bAÇ vi#h˜ieÀR Œly˜iElÆ ec•H a «nzi–ic• @ . bAlieÀR Œly˜iel yAgpIWÍL@M vi#hÍL@M avÄ nzi –ic•@. bAlieÀR puErAhitnAymØAen avÄ bAlieÀR yAgpIW˜i½ m…ÛiÇ vc•H vDic•@. 18 anÙrM, eyEhAyAdA yEhAvy…ew Œly˜ieÀR ¡mtlŠArAkAÀ puErA hiter etre’w…Ï. avÄ ElvYrAyi ¯Ý. dAvIdH avÄŠH yEhAvy…ew Œly ˜iel EjAlikÅŽløic•i¯Ý. EmAez kløi c• niymÍL½sric•H yEhAvyHÆ EhAm yAgÍÅ aÄ–iEŠìtH avrAyi¯Ý. v Ler ŒhÂAdE˜Aewy…M dAvId…kløic• è kArM pAwieŠAìuM avÄ bliyÄ–ic•@. 19 ŽetÜiluemA¯tr˜iÇ a²Öiy…™v ÀŒly˜iElÆ kyRAtiriŠAÀ eyEhA yAdA yEhAvy…ew Œly˜ieÀR kvAw ˜iÇ kAvÇŠAer niEyAgic•@. 20 eyEhAyAdA pwnAykery…M jnADi kArikeLy…M Edze˜ m…}uvnAL@keLy…M viLic•@œ“i. anÙrM ayAÅ rAjAvien yEhAvy…ew Œly˜i½ puRE˜Æ ekAìuvÝ. q•i“vÄ m…kLile˜ kvA w˜ilUew ekA“Ar˜iElÆEpAyi. avi ewyvÄ rAjAvien siMhAsn˜ili¯ ˜i. 21 ey¸dŠAÄ m…}uv½M vLer Œh A diÆky…M ey±zElMngr˜iÇ smADAn m…ìAvuky…M ecyHt…. kArNM, aTlYA vALiniryAyi.

] AÙM 23:12-24:13 2 dinv˜

EyAvAzH vIìuM ŒlyM pNiy…Ý rAjAvA›EÛAÅ EyAvAzinH Ž}uv yÈAyi¯Ý. ey±zElmiÇ ayAÅ nAlø « vÄxM BrNMnw˜i. sibYA Œyi¯Ý ayAL@ewa—. EbÄEzbŠA riyAyi¯Ý sibYA. 2 eyEhAyAdA puErA hitÀ jIvic•i¯•Òy…M kAlM EyAvAzH yEhAvy…ew ¶xH w iyiÇ zriyAy« ecyHt…. 3eyEhAyAdA EyAvAzi½ rìu BArYmAer keì˜i. EyAvAzi½ puÒãA ¯M puÒimA¯m…ìAyi. 4 pi•IwH yEhAvy…ew ŒlyMvIìuM pNiyAÀ EyAvAzH niËyic•@. 5 EyAvAzH puErAhitey…M ElvYery…M viLic•@œ“i. ayAÅ avErAw… pR’u, þey¸dyiel p“NÍLiElÆ EpAyi yi AEyÇjnt vÄxMEtARuM awyHÆ•pNM sV±piÆ k. niÍL@ew eev˜ieÀR ŒlyM pu« ŠAÀ Œ pNM ŸpEyAgiÆk. EvgM Ev NM.ÿ q•AÇ ElvYÄ aÒ tiw…Še–“ilÂ. 6 atinAÇ m…KYpuErAhitnAy eyEhA yAdey rAjAvH viLic•@. rAjAvu pR’u, þeyEhAyAdA, ey¸dyiÇniÝM ey±z ElmiÇniÝM ni›ti–NM ekAìuvrAÀ ElvYErAwAvzYe–wA˜etÙH? yEhAv y…ew dAsnAy EmAezy…M yi AEyÇjn ty…M vi²ÖœwAr˜i½Evìi Œ ni›ti –NmA¹pEyAgic•tH.ÿ 7 m…ÛH aTlYAy…ew puÒãAÄ eedv˜i eÀR ŒlyM epALic•H akÏkw•i¯Ý. avÄ yEhAvy…ew Œly˜iel vi²Ö vsHt…ŠÅ tÍL@ew bAÇvi#hÍeL ŒrADiŠA½pEyAgic•@. vLer d…xHwyAy o¯ OIyAyi¯Ý aTlYA. 8 o¯ ep“iy…ìAŠi yEhAvy…ew Œly ˜ieÀR vAtili½ puRÏvyHŠAÀ EyA vA²rAjAvukløic•@. 9 aE–AÅ ElvYÄ ey ¸dyiluM ey±zElmiluM o¯ èKYApnM nw˜i. yEhAvyHŠAyi ni›ti–NM t rAÀ avÄ ŒvzYe–“@. Œ ni›ti–N mANH yi AEyÇ jnty…wEmÇ m¯®myi Çvc•H EmAez¡m˜iyi¯•tH. 10EntAŠL@M jnÍL@M sÚxHwrAyi. avÄ pNM ekA ìuv•H ep“iyili“@. ep“iniRy…Mver avr«wÄÝ. 11anÙrM ElvYÄ ep“iey w…˜H rAjAieÀR ŸEdYAgЯewyw…Ï ekAìuvÝ. ep“i niRc•@ pNM avÄ kìu. rAjAvieÀR kArYdÄziy…M m…KYpu ErAhiteÀRŸEdYAgнMv•H ep“iyiÇ niÝM pNM puRe˜w…Ï. q•i“vÄ ep“i vIìuM p}yÐAnÏ vc•@. œew Õew aÍen ecyHtH avÄ DArALM pNM sMBric• @ . 12anÙrM EyAvA²rAjAvuM eyEhAyAdy…M Œ pNM yEhAvy…ew Œly˜iÇ pNieyw…˜vÄÆ nÇki. avÄ DArALM ekAÏpNiŠAery…M mr– NiŠAery…M yEhAvy…ew ŒlyM pu« ŠAÀ niEyAgic•@. ö¯ÛH, oAwH q•iv ekAìu pNiyAnRiyAvu•very…M avÄ yEhAvy…ew ŒlyM pu«ŠAÀ niEyAgic•@. 13 pNiy…ew EmÇEnA“M vhic•i¯•vÄ vLer vizVsHtrAyi¯Ý. yEhAvy…ew ŒlyM putiŠi–NiyÇ vijykrmAyi¯

24


] AÙM 24:14-25:5 2 dinv˜

464

Ý. eedv˜ieÀR ŒlyM avÄ m…ÛuìA yi¯•«EpAel ble–w…˜i pNi«. 14 pNik}i’E–AÅmic•Mv• pNM avÄ EyAvA²rAjAvieÀRy…M eyEhAyAdy… ewy…M aw…ÏekAìuvÝ. avÄ Œ p NM yEhAvy…ew Œly˜iElÆ™ sA DnÍÅ ŸìAŠA½pEyAgic• @ . Œly ˜iÇ ²æUxnw˜A½M EhAmyAgÍLÄ –iŠA½mANH av ŸpEyAgic•tH. avÄ sVÄÌMekAìuM ev™iekAìuM pAÒÍ L@M m·@ sADnÍL@m…ìAŠi. eyEhAyAdA jIvic•i¯• kAl˜H puErAhitãAÄ y EhAvy…ew Œly˜iÇqÝM EhAmyAg ÍLÄ–ic•@. 15 eyEhAyAdyHÆ vyÈAyi. dIÄGmA eyA¯ jIvitmAyi¯Ý aE”h˜iEÀRtH. mriÆEÛAÅ eyEhAyAdyHÆ 130 vyÈA yi¯Ý. 16dAvIdieÀR ngr˜iÇ rAjAŠ ãAÄ sMsHkriŠe–w…•iw˜ANH puErA hitnAy eyEhAyAdA sMsHkriŠe–“tH. eyEhAyAdA teÀR jIvit˜iÇ DArALM nlÂkArYÍÅ eedv˜i½M Œly˜i½M Evìi yi AEyliÇ ecyHti“@ìH. ati nAlANH jnÍÅ aE”he˜ aview sM sHkric•tH. 17 eyEhAyAdy…ew mrN˜i½EzxM ey ¸dyiel EntAŠÅ EyAvA²rAjAvieÀR m…ÛiÇvÝ vNÍi. rAjAvH av¯ewvA ÆkÅ æÖic•@. 18rAjAvuM Œ EntAŠL@M eedvmAy yEhAvy…ew Œlye˜ nir sic•@. av¯ewpUÄv•ikãAÄ eedvmAy y EhAvey piÚwÄÝ. avrAke“ aEzrA sHtMBÍeLy…M av¯ew vi#hÍeLy…M ŒrADic•@. rAjAvuM EntAŠL@M et·@kArA ytinAÇ eedvM ey¸dŠAErAw…M ey±z ElMkAErAw…M EkApic•@. 19jnÍeL yEhA vyiÜElÆ tiriek ekAìuvrAÀ eedvM èvAcker ayc•@. èvAckÄ jnÍeL tAŠI« ecyHt…. q•AÇ jnÍL« ec vieŠAìilÂ. 20 eedv˜ieÀR ŒtHmAvH puErAhitnA y eyEhAyAdy…ew puÒnAy esKrYAvi Ç vÝ. esKrYAvH jnÍL@ew m…ÛiÇ niÝpR’u,þeedvM pRy…•titANH+ üni ÍeLÚekAìANH yEhAvy…ew klønkL ½sriŠAÀ mwiÆ•tH? niÍÅÆ vijy m…ìAvilÂ. niÍÅ yEhAvey ŸEp•i c•@. atinAÇ yEhAv niÍeLy…M ŸEp •ic•@!ýÿ 21 q•AÇ jnÍÅ esKrYAvientier žFAElAcn nw˜i. esKrYAvien vDi ŠAÀ rAjAvH jnÍELAw… kløic•@. atinA lvÄ ayAeL kelÂRi’uekAÝ. Œly m…·Ïvc•ANH ŒL@kÅ a« ecyHttH. 22 eyEhAyAdA tE•Aw… kA“iy kA¯NYM EyAvA²rAjAvH oAÄ—ic•ilÂ. eyEhAyAdA esKrYAvieÀR pitAvAyi¯Ý. pE• EyAvAzH eyEhAyAdy…ewpuÒnAy es KrYAvien vDic•@. mriÆMm…ÛH esKrYA vupR’u, þnI ec•@•«kìH yEhAv nie• zi•iŠe“!ÿ 23 vÄxAvsAnM arAmYEsn EyAvAzi entier vÝ avÄ ey¸dy…M ey±z Elm…M ŒƒmiÆky…M EntAŠeL m…}uvÀ

vDiÆky…M ecyHt…. vilpiwi–…™ sAD nÍeLlÂAM avÄ dE—ezŠiel rAjAvin yc•@. 24arAmYeesnYM vLer ecRutAyi ¯e•ÜiluM ey¸dyiel vLer vliy eesnYe˜ EtAløiŠAÀ yEhAv aver a½vdic•@. tÍL@ewpUÄv•ikÄ piÚwÄ • eedvmAy yEhAvey ey¸dŠAÄ Ÿ Ep•ic•tinAlANH yEhAv aÍen ec yHttH. aÍen EyAvAzH zi•iŠ–“@. 25a rAmYÄ EyAvAzien vi“@EpAyE–AE}ÆM ayAÅÆ vlÂAet m…RiEv·i¯Ý. EyAvA zieÀR sVÙM dAsãAÄ te• ayAÅeŠ tier žFAElAcnnw˜i. puErAhitnA y eyEhAyAdy…ew puÒnAy esKrYAvi en EyAvAzH vDic•tinAlANH avrÍ en ecyHttH. B]tYãAÄ EyAvAzien sVÙM kiwŠyiÇ vc•@ekAÝ. mrNEzxM EyA vAzien avÄ dAvIdieÀR ngr˜iÇ sMsHkric•@. pE• rAjAŠãAer sMsHk riÆ•iw˜Ayi¯•il atH. 26 EyAvAzientier žFAElAcnnw ˜iy B]tYãAÄ övrA›Ý+ sAbAd…M ey EhAsAbAd…M. ziemyA˜H q•Ayi¯Ý sAbAdieÀR a—y…ew EprH. aE—AnY ŠAriyAyi¯Ý ziemyA˜H. eyEhAsA bAdieÀR a—y…ew EprH zi%I˜H q•A yi¯Ý. EmAvAbYŠAriyAyi¯Ý avÅ. 27 EyAvAzieÀR puÒãA¯ewy…M ayAÅ eŠtiery…™ mhAèvcnÍL@ewy…M eed v˜ieÀR ŒlyM ayAÅ pu«Ši–Nit tieÀRy…M criÒM ürAjAŠãAer–·iy…™ý pusHtk˜iluìH. ayAÅÆEzxM am sYAvH putiy rAjAvAyi. amsYAvH EyA vAzieÀR puÒnAyi¯Ý. amsYAvH ey¸dy…ew rAjAvH rAjAvAyE–AÅ amsYAvinH ö¯p ˜Éu vyÈAyi¯ÝèAyM. ayA Å ö¯pe˜AÀp«vÄxM ey±zElmiÇ BrNMnw˜i ey±zElMkAriyAy eyEhA v”AnAyi¯Ý ayA¼ew a—. 2yEhAv ŒvzYe–“etlÂAM amsYAvH ecyHt…. q •AlyAÅ aÍen ecyHtetlÂAM pUÄÌ mnEÈAewyAyi¯•ilÂ. 3 amsYAvH k¯˜ nAeyA¯ rAjAvAyi˜IÄÝ. teÀR pitA vAy rAjAvien vDic• ŸEdYAgÐãAer ayAÅ vDic•@. 4q•AÇ av¯ew ›“ik eL amsYAvH vDic•ilÂ. qÚekAeì•A Ç EmAezy…ew pusHtke˜ ayAÅ a½ sric•@. yEhAv kløic•@, þ›“ikL@ew ›· ˜inH mAtApitAŠãAer vDiŠ¯tH. a« EpAel mAtApitAŠãA¯ew ›·˜inH › “ikeLy…M. orAÅ sVyM ecyHt et·@k ÅEŠ ayAeL zi•iŠAÀ pAw…Z.ÿ 5 ey¸dŠAer m…}uvÀ amsYAvH viLi c•@œ“i. ayAÅ aver ›w…MbM tiric•@™ sMGÍLAŠi. aver sh ADip¯ew y…M ztADip¯ewy…M kI}ilAŠi. ey¸d yiÇniÝM ebnYAmIniÇniÝm…™ qlÂA BwãA¯ewy…M ¡mtlŠAÄ Œ EntAŠLA yi¯Ý. ö¯pti½M ati½ m…kLiluM èA ym…™vrAyi¯Ý BwãArAyi etre’w… Še–“vÄ. ›ÙvuM pricy…m…pEyAgic•@ y…ÖMec•AÀ smÄØrAy m†Ýl•M B

25


465 wãAÄ avriluìAyi¯Ý. 6yi AEyliÇ niÝM o¯l•M BwãAerÕwi amsYAvH vAwkyHeŠw…Ï. aver vAwkyHeŠw…ŠA À ayAÅ ¾RutAlÙH ev™i ekAw…Ï. 7 q•AÇ o¯ eedvpu¯xÀ amsYAvien smIpic•@. eedvpu¯xÀ pR’u, þrAjA Ev yi AEyÇeesnYe˜ aÍEyAewA –MEcÄŠ¯Et. yEhAv yi AEyliEnA ewA–milÂ. yEhAv qªyIMkAErAewA– vumilÂ. 8nI öÍen sVyM k¯ÏEnwi y… Ö˜ienA¯ÍieyÝ vrAM. pE• eedvM nieÀR prAjy˜iniwyAÆM. qeÙ•AÇ vijyvuM prAjyvuM yEhAvy…ew shA ye˜ Œæyic•iriÆÝ.ÿ 9amsYAvH eed vpu¯xEnAw… pR’u, þpE• {AÀ yi AEyÇ eesnY˜i½ nÇkiy pN˜i ½Evìi qÚ ec•@M?ÿ eedvpu¯xÀ m Rupwi pR’u,þyEhAvyHÆ aLv· sÛ ÏìH. atiluM vLeryDikM trAÀ av½ k}iy…M!ÿ 10 atinAÇ amsYAvH yi AEyÇees nYe˜ qªyImiElÆ mwŠiayc•@. a vÄŠH ey¸dA rAjAviEnAw…M jnÍELAw…M vliy EkApmìAyi. avÄvLer ariz E˜AewyANH sVEdzE˜Æ mwÍiytH. 11 aE–AÅ amsYAvinH vLer eeDrYm…ìA vuky…M qEdAmiel Ÿ–…tA}HvryiElÆ ayAÅ eesnYe˜ nyiÆky…M ecyHt…. aview amsYAvieÀR eesnYM ptinA yirM EsyIrukAer vDic•@. 12ptinAyirM EsyIrukAer ey¸deesnYM piwiœwi aver o¯ ekAw…m…wiy…ew m…kLiElÆ ekAìuEpA›ky…M ecyHt…. ey¸dees nYM aver ekAw…m…wiy…ew m…kLiÇniÝM tAE}Ši“@. av¯ew zrIrÍÅ tAe} pARk Liliwic•@ tkÄÝ. 13 q•AÇ aEtsmy˜H yi AEyÇ eesnYM ey¸dyiel cil p“NÍLiÇ ŒƒmNM nwÏkyAyi¯Ý. Eb˜H-EhA ErAÀm…tÇ zmrYAvery…™ p“NÍÅ a vÄŒƒmic•@. m†vAyirM Eper avÄ v DiÆky…M vilpiwic•vsHt…ŠÅ kvÄÝ ekAìuEpAvuky…M ecyHt…. amsYAvH t E•AewA–M y…Ö˜iÇ peÜw…ŠAÀ a½v diŠA˜tinAÇ Œ BwãAÄ vLer ariz e–“i¯Ý. 14 qEdAmYer EtAløic•ti½EzxM amsYA vH sVEdzÏ mwÍiey˜i. EsyIrukAÄ ŒrADic•i¯• vi#hÍeL ayAÅ ekA ìuvÝ. amsYAvH Œ vi#hÍeL Œ rADiŠAÀ «wÍi. ayAÅ Œ EdvãAÄÆ m…ÛiÇ nmsHkriÆky…M sugÓbliyÄ –iÆky…M ecyHt…. 15yEhAv amsYAvi EnAw… vLer EkApic•@. yEhAv amsYA vieÀR aw…E˜Æ o¯ èvAcken ay c•@. èvAckÀ pR’u, þamsYAEv, nI eyÚekAìANH av¯ew EdvãAer ŒrA DiÆ•tH? Œ EdvãAÄŠH ni•iÇni•H av¯ew sVÙM jnÍeL EpAluM r•iŠA nAyilÂ!ÿ 16 èvAckÀ ö« pR’E–AÅ amsYA vH èvAckEnAw… pR’u, þnie• {Í eLAriŠluM rAjAvieÀR ŸpEdzknAŠi yi“ilÂ! miìAtiriŠH! aelÂÜiÇ nI vDi

] AÙM 25:6-26 2 dinv˜

Še–w…M.ÿ èvAckÀ zAÙnAyi. qÜiluM «wÄÝ pR’u+ þnie• vDiŠAÀ eedvM yTAÄؘiÇ niËyic•@k}i’u. qÚ ekAeì•AÇ nI Œ tiãkÅ ec•@ky…M qeÀR ŸpEdzM EkÅŠAtiriÆky…M ec yHt….ÿ 17 ey¸dyiel rAjAvAy amsYAvH t eÀR ŸpEdzk¯mAyi sMsAric•@. q•i“ yAÅ eyEhAvAhAsinH o¯ sE•zmy c•@. amsYAvH eyEhAvAhAsiEnAw… pR ’u,þnm…ÆEnri“@ y…ÖMec•AM.ÿ eyEhA vAhAsieÀR puÒnAyi¯Ý EyAvAzH. eyEhAvAhAsH Ey¸vieÀR puÒ½M. yi AEyÇ rAjAvAyi¯Ý Ey¸. 18 EyAvAzH amsYAvinH teÀR mRupwi ayc•@. EyAvAzH yi AEyÇrAjAvuM am sYAvH ey¸dArAjAvumAyi¯Ý. EyAvAzH öQ kT pR’u,þelbAEnAniel o¯ ekA c•@m…Å–wÄ–H elbAEnAniel vlieyA¯ EdvdA¯v]•˜inH o¯ sE•zmyc•@. ec Riy m…Å–wÄ–@ pR’u, üaÍy…ew puÒi qeÀR puÒen vivAhM k}iŠe“.ý pE• o¯ kA“@m]gMv•H m…Å–wÄ–i½EmElœwi nw•Hatien nzi–ic•@. 19tAÜÅ tAÜELA w…te•pRy…Ý, ü{AÀ qEdAmien EtAløi c•@!ý tAÜÅ ahÜAriy…M epAÍc•ŠAr½ mANH . tAÜÅ vI“iliriÆkEyEvìU. sVyM ›}–ÍLiÇec• Ý cAEwìtil . qE•Aw… y…ÖM ecyHtAÇ nIy…M ey¸d y…M tkÄŠe–w…M.ÿ 20 q•AÇ a« æviŠAÀ amsYAvH vi s—tic•@. ö«eedv˜iÇ niÝvÝ. ey ¸dŠAÄ qEdAmY¯ew EdvãAer ŒrADi c•tinAÇ aver EtAløiŠAÀ eedvM yi AEylien a½vdic•@. 21 atinAÇ yi AEyÇrAjAvAy EyA vAzHEb˜H-EzemzH p“N˜iÇvc•H ey ¸dyiel rAjAvAy amsYAvumAyi EnÄ ÆEnÄ y…ÖM ecyHt…. 22yi AEyÇ ey¸ dey EtAløic•@. qlÂA ey¸dŠA¯M tÍ L@ew vI“iÇniÝM oAwiE–Ayi. 23 EyAvAzH amsYAvien Eb˜H-Ezem ziÇ vc•H piwiœwi ey±zElmiElÆ ekA ìuEpAyi. EyAvAzH Œyi¯Ý amsYA vieÀR pitAvH. eyEhAvAhAsH Œyi¯ Ý EyAvAzieÀRpitAvH. EyAvAzH ey± zElmiel mtilieÀR aRuÞRwiv¯• BA gM tkÄÏ. qªyIMkvAwM m…tÇ m†lŠ vAwMvery…™ BAgmAyi¯Ý atH. 24a nÙrM EyAvAzH eedv˜ieÀR Œly˜i lu™ m…}uvÀ sVÄÌvuM ev™iy…M m…}u vÀ sADnÍL@M kw˜ieŠAìuEpAyi. Œly˜iÇ Œ sADnÍÅ sU•iÆ• tieÀR ¡mtl oAEbdH-qEdAminAyi¯Ý. EyAvAzH rAjekA“Ar˜ilu™ vilpiwi –…™ vsHt…ŠL@M kw˜i. œwAet ŽtA½M Eper twvukArAyi piwiœw…ky…M ecyHt…. anÙrM ayAÅ zmrYyiElÆ mwÍiE–Ayi. 25EyAvAzieÀR mrNEzxM amsYAvH ptinÉuvÄxM œwi jIvic•@. ey¸dyiel rAjAvAyi¯• EyAvAzH Œyi¯Ý amsYAvieÀR pitAvH. 26 amsYAvieÀR m·@èv]˜ikÅ ŒdYM m…tÇ avsAnM ver üey¸dyiely…M


] AÙM 25:27-26:21 2 dinv˜

466

yi AEyliely…M rAjAŠãA¯ew criÒMý q• pusHtk˜iÇ ErKe–w…˜iyi“@ìH. 27 amsYAvH yEhAvey a½sriÆ•« niĘiyE–AÅ ey±zElm…kAÄ amsYA vientier žFAElAcn nw˜i. lAKIzH p“N˜iElÆayAÅ oAwiE–Ayi. pe• jnÍÅ lAKIziElÆ ŒeLayc•H am sYAvien aview vc•H vDic•@, 28anÙrM avÄ amsYAvieÀR m]tEdhM ›tir–… RÏ ekAìuvriky…M dAvIdieÀR ngr ˜iÇ teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHkri Æky…M ecyHt…. ŸÈIyAvH ey¸dy…ew rAjAvH anÙrM ey¸dŠAÄ amsYAvi½ EzxM rAjAvA›•tinH ŸÈIyAvi en etre’w…Ï. amsYAvH Œyi¯Ý ŸÈIyAvieÀRpitAvH. ö«sMBviÆEÛA Å ŸÈIyAvi½ ptinARu vyÈAyi¯Ý. 2 ŸÈIyAvH ŽElA˜Hp“NM putiŠi–Ni tH a« ey¸dyHÆ mwŠieŠAw…Ï. am sYAvH mrNmw’H pUÄv•ikErAewA–M sM sHkriŠe–“ti½ EzxmANH ŸÈIyAvH atH ecyHttH. 3 rAjAvAyE–AÅ ŸÈIyAvi½ ptinARu vyÈAyi¯ÝèAyM. aÀp˜irìu ekA lÂM ayAÅ ey±zElmiÇ BrNMnw˜i. eyeKAlYA q•Ayi¯Ý ayAL@ew a— y…ew EprH. ey±zElMkAriyAyi¯Ý ey eKAlYA. 4yEhAv ŒvzYe–“ kArYÍeL lÂAM ŸÈIyAvHecyHt…. teÀRpitAvAy a msYAvH ecyHt«EpAeleyAeŠ ayAL@M eedve˜ a½sric•@. 5 esKrYAvieÀR jIvitkAl˜H ŸÈI yAvH eedve˜ piÚwÄÝ. eedve˜ qÍen bµmAniÆky…M a½sriÆ ky…M EvNem•H esKrYAvH ŸÈIyAvien pWi–ic•@. yEhAvey a½sric•i¯• E–AÅ eedvM ŸÈIyAvi½ vijyM nÇki. 6 ePlisHtYÄeŠtier ŸÈIyAvH o¯ y… ÖMecyHt…. g˜H, ybHen, asHEtAdH p“ NÍÅÆ ¡·ilum…ìAyi¯• mtilukÅ ayAÅ tkÄÏ. asHEtAd…p“N˜inw… ÏM ePlisHtY¯ew m·@p“NÍLiluM Ÿ ÈIyAvH p“NÍÅpNi«. 7žÄ-bAÇ, em y†nYp“NÍLiÇ vsiÆ• ePlisHtY ery…M arAbYery…M EtAløiŠAÀ eedvM ŸÈIyAvien shAyic•@. 8 aE—AnYÄ Ÿ ÈIyAvi½ k–M ekAw…Ï. öQjipHtieÀR atiĘi èEdzÏwnILM ŸÈIyAvieÀR EprH èsiÖmAyi. atizånAy« ekA ìANyAÅ èsiÖnAytH. 9 ey±zElmiÇ m†lŠvAwM, tA}HvrŠvA wM,EkA“y…ewtirivukÅ q•iviwÍLiel lÂAMŸÈIyAvH EgApurÍÅpNi«. Œ EgA purÍÅ ŸÈIyAvH zåmAŠi. 10m¯®miyi Ç ŸÈIyAvH EgApurÍL@ìAŠi. DArALM kiNRukL@M ayAÅ ›}ic•@. mlçEdÏM smtl˜iluM ayAÅÆ DArALM kÝkA likL@ìAyi¯Ý. mlkLiluM smtl˜i luM ŸÈIyAvi½ kÄxk¯ìAyi¯Ý. a viwÍLiÇ nl viLvuìAyi¯Ý. m…Ùiri E˜A“M pripAliŠA½M ŒL@ìAyi¯Ý. ayAÅ äxi öxHwe–“i¯Ý.

26

11

prizIlnMlBic• BwãA¯ew o¯ ees nYM ŸÈIyAvi½ìAyi¯Ý. kArYdÄziyA y eyyIEylieÀRy…M ŸEdYAgÐnAy my EzyAvieÀRy…M ¡mtlyiÇ Œ eesnY e˜ sMGÍLAyi tiric•i¯Ý. hnAnYA Œyi¯Ý av¯ew EntAvH. eyyIEyluM myEzyAv…M Œ BwãAer qÎky…M sMG ÍLAyi aver tiriÆky…MecyHt…. hnA nYArAjAvieÀR ŸEdYAgÐãArielArALA yi¯Ý. 12BwãA¯ew nAykrAyi 2,600 Ep¯ ìAyi¯Ý. 13Œ ›w…Mb˜lvãA¯ew kI }iÇ zåiyAyi y…ÖMec•AÀ k}ivu™ m†Ýl•˜iŽ}Ayir˜ia’URu BwãA ¯ewEsny…ìAyi¯Ý. Œ BwãArANH z Ò@ŠELAw…™y…Ö˜iÇ rAjAvien shA yic•tH.14ŸÈIyAvH EsnAMgÍÅŠH pric kÅ, ›ÙM, zirOM, pwc•“, vilÂ@kÅ, kviNŠlÂ@kÅ q•iv nÇki. 15ey±z ElmiÇ ŸÈIyAvH vidgHdãAÄ kìupiwic• y×ÍÅ ŸìAŠi. EgApurÍLiluM m†lBi ˜ikLiluM Œ y×ÍÅ ÐApiŠe–“@. Œ y×ÍLiÇni•ANH aÛukL@M vliy klÂ@kL@M etAw…Še–“tH. ŸÈIyAvH èsi ÖnAyi. vid†rEdzvAsikÅEpAluM a yAL@ew Ep¯Ek“@. vliyshAyÍÅ lBi c•«ekAìH ayAÅ zånAeyA¯ rAjAvA yi˜IÄÝ. 16 pE• zånAyE–AÅ ŸÈIyAvi½ ìAy ahÜArM ayAL@ew nAz˜i½kAr NmAyi. teÀR eedvmA›• yEhAvEyA w… ayAÅ vizVsHtt pulĘiyilÂ. DUp yAgpIW˜iÇ DUpAÄc•n nw˜AÀ ayA Å yEhAvy…ew Œly˜iElÆkyRi. 17 puErAhitnAy asrYAv…M yEhAvy… ew Œly˜iÇ ²æ<x nw˜iyi¯• vIr ãArAy q¿p« puErAhitãA¯M ŸÈIyA vien piÚwÄ•H Œly˜iElÆ ecÝ. 18 ŸÈIyAvieÀR èv]˜i et·AeN•H av Ä ayAELAw… pR’u. avÄ ayAELAw… pR’u, þyEhAvyHÆ DUpbli nwÏ •tH nieÀR EjAliylÂ. nI aÍen ec•@ •«zriylÂ. yEhAvyHÆ DUpbli nw E˜ìvÄ puErAhitãA¯M ahErAeÀR piÀgAmikL@mANH. DUpAÄc•n nw˜AÀ avÄ prizIlnM lBic•vrANH. öQ ati vi²ÖÐlÏniÝM puRÏ EpAvuk. nI vizVsHtnAyi¯•ilÂ. eedvmAy y EhAv öti½ ninŠH o¯ bµmtiy…M nÇkilÂ!ÿ 19 q•AÇ ŸÈIyAvH EkApA›lnAyi. DU pEhAmM nw˜AÀ o¯ pAÒM ayAL@ew eekyiluìAyi¯Ý. ŸÈIyAvH Œ puErA hitãAErAw… EdxYe–“E–AÅ ayAL@ew en·iyiÇ ›xHWM ŸìAyi. yEhAvy…ew Œly˜iÇ DUpyAgpIW˜i½ m…ÛiÇ puErAhitãA¯ew m…ÛiÇ vc•AN« sMB vic•t.H 20m…KYpuErAhitnAy asrYAv…M qlÂA puErAhitãA¯M ŸÈIyAvien EnA Ši. avÄŠH ayAL@ew en·iyiel›xHWM kANAmAyi¯Ý. puErAhitãAÄ ŸÈIyA vienEvgMpuRÏ EpAkAÀniÄb•Óic•@. yEhAv te• zi•ic•tinAÇ ŸÈIyAvH sVyM puRE˜EŠAwi. 21ŸÈIyArAjAvH › xHWErAgiyAyi. ayAÅŠH yEhAvy…ew


467 Œly˜iÇ kwŠAnAyilÂ. ŸÈIyAvieÀR puÒnAy EyATAM ekA“Ar˜ieÀR niy ×NEm·H jnÍL@ewEmÇ aDikAriyAyi. 22 ŸÈIyAvieÀRèv]˜ikÅ ŒdYÙM Œ EmAsieÀR puÒnAy eyz•AèvAckÀ q}utiyi“@ìH 23ŸÈIyAvH mrNmwy…ky…M teÀRpUÄv•ik¯ewsmIpM sMsHkriŠe– w…ky…M ecyHt…. rAjAvieÀR zv–RÛin w…Ï™ vyliÇ aNH ŸÈIyAvH sMsHk riŠe–“tH. kArNM, jnÍÅ pR’u, þŸ ÈIyAvi½ ›xHWm…ìH.ÿ ŸÈIyAvieÀR ÐAn˜H EyATAM putiy rAjAvAyi. Ÿ ÈIyAvieÀR puÒnAyi¯Ý EyATAM. EyATAM ey¸dy…ew rAjAvH rAjAvA›EÛAÅ EyATAminH ö¯p ˜Éu vyÈAyi¯Ý. ayAÅ ey± zElmiÇ ptinARuvÄxM BrNMnw˜i. ey rUzA q•Ayi¯Ý ayAL@ew a—y…ew EprH. sAEdAŠieÀR puÒiyAyi¯Ý eyrU zA. 2yEhAv ŒvzYe–“ kArYÍÅ EyA TAM ecyHt…. teÀRpitAvAy ŸÈIyAvH ecyHt«EpAelte• ayAÅ yEhAv ey a½sric•@. q•AÇ EyATAM teÀR pitAvienE–Ael DUpAÄc•nyHŠAyi y EhAvy…ewŒly˜iÇ kyRiyilÂ. pE• jnÍÅ et·@ec•@•« «wÄÝ. 3yEhA vy…ew Œly˜ieÀR m…kLile˜ kvAwM EyATAM pu«Ši. oAePlieÀR mtiliÇ ayAÅ ›ERpNikÅ nw˜i. 4 ey¸dyi el mlçEdz˜H EyATAM p“NÍÅ pNi y…ky…MecyHt…. vn˜iÇ EyATAM EkA“ kL@M EgApurÍL@M niÄ—ic•@. 5 aE—AnY ¯ewrAjAviEnAw…M ayAL@ew EsnEyAw…M Ž·@m…“i EyATAM aver EtAløic•@. ati nAÇ aE—AnYÄ EyATAminH m†ÝvÄx E˜Æ vÄxM EtARuM ¾RutAlÚ ev™i y…M ptinAyirMEkAÄ EgAtÛuM ptinA yirMEkAÄ yvvuM nÇki. 6 teÀR eedvmA›• yEhAvey vizV sHttEyAew a½sric•tinAÇ EyATAM zånAyi.7EyATAmieÀR m·@ èv]˜ikL@M ayAÅecyHt y…ÖÍL@Müyi AEyliel y…M ey¸dyiely…M rAjAŠãA¯ew cri ÒMýq• pusHtk˜iÇ ErKe–w…˜iyi “@ìH. 8rAjAvA›EÛAÅ EyATAminH ö¯p ˜Éu vyÈAyi¯Ý. ptinARuvÄxM a yAÅ ey±zElmiÇBric•@. 9pie•, EyATAM mriÆky…M teÀR pUÄv•ikErAewA–M sM sHkriŠe–w…ky…M ecyHt…. jnÍÅ a yAeL dAvIdieÀR ngr˜ilANH* sMsHk ric•tH. EyATAmieÀR ÐAn˜H EyATAmi eÀRpuÒnAy ŒhAsH rAjAvAyi.

27

ŒhAsH ey¸dy…ew rAjAvH rAjAvA›EÛAÅ ŒhAsinH ö¯p « vyÈAyi¯Ý. ayAÅptinARu vÄxM ey±zElmiÇ Bric•@. teÀR pUÄv•i knAy dAvIdienE–Ael eedvd]xHwiyiÇ zriyAy v}iyilAyi¯•il ŒhAsH jI vic•tH. yEhAv Œ#hic•«EpAeleyA ÝM ayAÅecyHtilÂ. 2 yi AEyÇ rAjAŠ ãA¯ew d…xic• mAt]kkLANyAÅ piÚwÄ

28

dAvIdieÀR ngrM ey±zElmieÀR me·A¯EprH.

] AÙM 26:22-28:12 2 dinv˜

•tH. bAÇeedvÍeL ŒrADiŠAÀEvìi vi#hÍL@ìAŠAÀ ayAÅ ac•@kL@p EyAgic•@. 3ebÀ-hiE•AM tA}HvryiÇ ŒhAsH DUpAÄc•n nw˜i. teÀR sVÙM puÒãAer ayAÅ tIyielric•@ bliyÄ –ic•@. Œ EdzÏ jIvic•i¯•vÄ ecyHt aEt d…xHätYÍÅ ayAÅecyHt…. yi A EylukAÄ v•E–AÅ yEhAv aviwÏ kAer aviewniÝM o}i–ic•tANH. 4 ŒhA sH Ÿ•tÐlÍLiluM ›ÝkLiluM qlÂA pc•mrŠI}iluM v}ipAw…k¼M blikL@M nw˜i. 5-6 ŒhAsH pApMecyHt…. atinAÇ y EhAv arAmiel rAjAvieneŠAìH ŒhA sienEtAløic•@. arAmiel rAjAvuM ayA L@eweesnYvuM ŒhAsien EtAløiÆk y…M o“nvDi ey¸dŠAer twvukArAyi piwiÆky…MecyHt…. arAmiel rAjAvH Œ twvukAer dE—ezŠiElÆ ekAìuEpA yi. yi AEyÇrAjAvAy epŠhienekA ìuM yEhAv ŒhAsien EtAløic•@. erm lYA q•Ayi¯Ý epŠhieÀR pitAvi eÀR EprH. epŠµM ayAL@ew eesnYvuM o·divsMekAìH ey¸dyiel o¯l•˜i ö¯ptinAyirM DIrrAy pwyALikeL v Dic•@. ey¸dŠAÄ, tÍL@ewpUÄv•ikÄ pi ÚwÄ•i¯• eedvmAy yEhAvey a½ sriŠA˜tinAlANH epŠhH aver EtA løic•tH. 7 qªyImiÇniÝ™ eeDrYzAli yAy o¯ BwnAyi¯Ý siƒi. ŒhAsu rAjAvieÀR puÒnAy myEzyA, ekA“ArM ¡mtlŠArnAyi¯• a IŠAM, qÇŠA nA q•iver siƒi vDic•@. qÇŠAnA rAjAvieÀR rìAM aDikAriyAyi¯Ý 8 yi AEyÇeesnYM ey¸dyiÇ tAm siÆ• tÍL@ewte• bÓuŠLAyrìu l•MEper piwic•@. OIkeLy…M ›“ik eLy…MœwAet ey¸dyiÇniÝM o“nvDi vil–iwi–…™ vsHt…ŠL@M avÄ ekAìu EpAyi. Œ twvukAery…M sADnÍeLy…M yi AEylukAÄ zmrYyiElÆ ekAìuv Ý.9q•AÇ yEhAvy…ew èvAckrielA rAÅ aviewy…ìAyi¯Ý. oAEddH q•A yi¯Ý Œ èvAckeÀR EprH. zmrYyi ElÆ mwÍiv• yi AEyÇeesnYe˜ oAEddHkìum…“i. oAEddH yi AEyÇeesnY E˜Aw… pR’u, þniÍL@ew pUÄv•ik¯ew eedvmA›• yEhAvyHÆ ey¸dŠAErA w… EkApm…ìAytinAÇ aver EtAløiŠA À niÍeLa½vdic•@. niÍÅ vLer EkA pE˜Aew aver zi•iÆky…M vDiÆ ky…M ecyHt…. öE–AÅ eedvM niÍELAw… EkApic•iriÆÝ. 10ey¸dyiely…M ey± zElmiely…M jnÍeL awimkLAŠiv yHŠAÀ niÍLAElAciÆÝ. niÍL@M ni ÍL@ew eedvmA›• yEhAvyHeŠtier pApM ecyHt…. 11öE–AÅ {AÀ pRy…•« æÖiÆk. niÍÅ piwiœwiy niÍL@ew sEhAdrI sEhAdrãAer tiriek vi“y yHÆk. kArNM yEhAvy…ew Ÿ#EkApM niÍÅeŠtirAyiriÆÝ.ÿ 12 anÙrM yi AEyÇBwãAÄ y…ÖrMg Ïni•H sVEdzE˜Æv¯•tH qªyImi elcilEntAŠÅ kìu. Œ EntAŠÅ yi


] AÙM 28:13-29:6 2 dinv˜

468

AEyÇBwãAer kA¹ky…M aver tA ŠI« ec•@ky…M ecyHt…. EyAhAnAeÀR puÒnAy asrYAvH, emziElÂÂEmA˜ieÀR puÒnAy eberKYAvH,zlÂ<mieÀR puÒnA y eyhisHkIyAvH, hdHlAyiy…ew puÒ nAy amAsA q•ivrAyi¯Ý Œ EntA ŠÅ.13Œ EntAŠÅ yi AEyÇBwãAErAw… öÍen pR’u, þey¸dyiÇniÝ™ tw vukAer öEÍA“@ekAìuvr¯tH. niÍLÍ en ecyHtAÇ atH yEhAvyHeŠtiery… ™ n—…ew aprADM vÄÖi–iÆM. n—…ew pApe˜y…M aprADe˜y…M a« vxLA Æky…M yEhAvyHÆ yi AEyliEnAw… ™ EkApM vÄÖiÆky…M ec•@M!ÿ 14 atinAÇ BwãAÄ twvukAery…M vil piwic• vsHt…ŠeLy…M Œ EntAŠÅÆM yi AEyÇjntyHÆM nÇki. 15asrYAvH, EberKYAvH, eyhisHkIyAvH, amAsA q •IEntAŠÅ q}uE•·H ni•H twvukAer shAyic•@. yi AEyÇeesnYM kvÄ• vOÍÅ qw…˜H Œ nAluEp¯M ngHnrA yvÄÆekAw…Ï. Œ EntAŠÅ avÄŠH pAdr•kL@M ekAw…Ï. ey¸dyiÇni Ý™twvukAÄŠH avÄ ti•A½M ›wiŠA ½MekAw…Ï. avÄ aver qÌEt–i c•@.*anÙrM qªyImiÇniÝ™ Œ En tAŠÅ •INitrAy twvukAer k}ut–… RÏ ky·i pnmrÍL@ew ngrmAy eyrI EhAvilu™ av¯ew sVÙM›w…MbÍLi lAŠi. pnmrÍL@ew ngrmANH eyrIEhA. anÙrM Œ nAlu EntAŠL@M sVEdzmAy zmrYyiElÆ mwÍi. 16-17 Œ smyÏ te• qEdAMkAÄ vIìuM vriky…M ey¸dŠAer EtAløiÆky…M ec yHt…. qEdAmYÄ jnÍeL piwiœwi twvu kArAyiekAìuEpAyi. atinAÇ ŒhAsH rAjAvH ašUrielrAjAviEnAw… shAym Ep•ic•@.18ePlisHtY¯M ey¸dy…ew et ÆBAgÏM ›ÝkLilu™ p“NÍLiluM ŒƒmNM nw˜i. Eb˜H-EzemzH, a•A ElAÀ, egEdErA˜H, EsAEKA, timHnA, giM EsAvHp“NÍÅ ePlisHtYÄ piwiec•w… Ï. Œ p“NÍÅŠw…Ï™ #AmÍL@M avÄpiwiec•w…Ï. anÙrM ePlisHtYÄ Œ p“NÍLiÇ tAmsic•@. 19ey¸dŠAer av¯ew rAjAvAy ŒhAsH pApM ec •AÀ Eèri–ic•@. ayAÅ yEhAvEyAw… vLer avizVsHtnAyi¯Ý. atinAÇ yEhAv ey¸dyHÆ d…ritÍÅ nÇki. 20 ašUriel rAjAvAy tigH l ˜H - piEl esÄey¸dyiÇ ve•ÜiluM ŒhAsien shAyiÆ•tinH pkrM ayAÅÆ ›}– ÍL@ìAÆkyAyi¯Ý ecyHttH. 21ŒhA sH yEhAvy…ew Œly˜iÇ niÝM rAj ekA“Ar˜iÇniÝM rAj›mArkL@ew ekA “ArÍLiÇ niÝm…™ am†lYvsHt…ŠeLw… Ï. ŒhAsH Œ sADnÍÅ ašUriel rAjAvi½ ekAw…Ï. q•AÇ atH ŒhA sien shAyic•ilÂ. 22 ŒhAsH d…ritÍÅŠiwyiluM œw…tÇ pApM ec•@ky…M yEhAvEyAw… avizV sHtt pulÄÏky…M ecyHt…. 23dE—ez a v Ä . . . E t – i c •@ o¯ oQxDem• nilyHŠH avÄ aver qÌ Et–ic•@.

Šiel jnÍÅ ŒrADic• EdvãAÄÆ ayAÅ blikLÄ–ic• @ . dE—ezÆkAÄ ŒhAsien EtAlø i c• i ¯Ý. atinAÇ ayAÅ öÍen k¯ti+ þarAmYÄ ŒrADi Æ• EdvãAÄ aver shAyic•@. ati nAÇ {AÀ Œ EdvãAÄÆ bliyÄ–i c•AÇ avÄ qe•y…M shAyiEc•ŠAM.ÿ ŒhAsH Œ EdvãAer ŒrADic•@. aÍ en ayAÅ pApM ec•@ky…M yi A EylukAereŠAìu pApM ec•i–iÆ ky…M ecyHt…. 24 eedv˜ieÀR Œly˜iÇniÝ™ sA DnÍeLw…˜H ŒhAsH avey Ÿwc•@k L’u. q•i“yAÅ yEhAvy…ew Œly ˜ieÀR vAtilukLwc•@. ayAÅ yAgpIW ÍL@ìAÆky…M avey ey±zElmiel qlÂA m†lyiluM vyHÆky…M ecyHt…. 25ey ¸dyiel qlÂAp“NÍLiluM ŒhAsH m ·@eedvÍeL ŒrADiÆ•tinH DUpbli kLÄ–iŠAÀ Ÿ•tÐlÍÅ ŸìAŠi. t eÀR pUÄv•ikãAÄ a½sric• eedvmAy yEhAvey ŒhAsH vLer EkApA›l nAŠi. 26 ŒhAsieÀR m·@ èv]˜ikÅ ŒdYÙM üey¸dyiely…M yi AEyliely…M rAjA ŠãA¯ew criÒMý q•pusHtk˜iÇ q}u tiyi“@ìH. 27ŒhAsH mrNmwy…ky…M t eÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHkriŠe–w… ky…M ecyHt…. ey±zElM ngr˜ilANH jnÍÅ ŒhAsien sMsHkric•t.H pE• yi AEyÇ rAjAŠãAÄ sMsHkriŠe–“ aEt Ðl˜l avÄ ŒhAsien sMsH kric•tH. ŒhAsieÀR ÐAn˜H ayAL@ ew puÒÀ eyhisHkIyAvH putiy rAjA vAyi. eyhisk H IyAvH ey¸ dyiel rAjAvH ö¯p˜ÉAM vyÈilANH eyhi sHkIyAvH rAjAvAytH. ayAÅ ey ±zElmiÇ ö¯pe˜AÀp«vÄxM BrNM nw˜i. abIyA q•Ayi¯Ý ayAL@ew a—y…ewEprH. esKrYAvieÀR puÒiyA yi¯ÝavÅ. 2 yEhAv ŒvzYe–“ kArY ÍLANH eyhisHkIyAvH ecyHttH. teÀR pUÄv•iknAy dAvIdienE–Ael EnrAy« mAÒM ayAÅ ecyHt…. 3 eyhisHkIyAvH yEhAvy…ew Œly ˜ieÀR vAtilukÅ ŸR–ic•H zåmAŠi. eyhisHkIyAvH ŒlyM vIìuM «RÝ. tAÀ rAjAvAytieÀR ŒdYe˜vÄxM Œ dYe˜ mAsMte• ayAÅ a«ecyHt…. 4-5 eyhisHkIyAvH puErAhitery…M El vYery…M o¯ sE—Ln˜iÇ viLic•@œ“i. Œly˜ieÀR ki}Ævze˜ «RÈAy Ðl˜H ayAÅ av¯mAyi sE—Lic•@. eyhisHkIyAvH avErAw…pR’u, þq e•æviÕ ElvYEr! vi²Ö²æ<xyHÆ niÍÅt•ARAœ. eedvmAy yEhAvy…ew Œlye˜ vi²Ö²æ<xyHÆ t•ARAÆ k. niÍL@ew pUÄv•ikÄ ŒrADic• eedvmA NvÀ. Œly˜iEltlÂA˜ sADnÍÅ aviewniÝM mA·@k. Œ vsHt…ŠÅ Œ lye˜ a²ÖmAÆÝ. 6 n—…ew pUÄv•i kÄyEhAveyviw…ky…M yEhAvy…ew Œ

29


469 ly˜iÇniÝM m…KMtiriÆky…M ecyHt…. 7 Œly˜ieÀR m…Km$p˜iel vAti lukÅ avÄ awyHÆky…M viLÆkLiel nALM aNyHÆky…M ecyHt…. yi AEy lieÀReedv˜inH ativi²Ðle˜ yA gpIW˜iÇ DUpAÄc•ny…M EhAmyAgv…M avÄ niĘi. 8 atinAÇ ey¸dŠAErAw…M ey±zElMkAErAw…M yEhAvyHÆ vliy EkApmAyi. yEhAv averzi•ic•@. y EhAv ey¸dŠAErAw…M ey±zElMkAErA w…M ecyHtkArYÍÅ kìH m·@™vÄ ByÝ viRc•@. Œ jnÍÅ ey¸dŠAErAw…™ ev Ru–…ekAìuM atH-tMekAìuM tÍL@ew tl ›luŠi. öetlÂAM stYmAeN•H niÍ LRiy…k. niÍÅÆ niÍL@ew sVÙM kÎ kÅ ekAìukANAM. 9atinAlANH n—…ew pUÄv•ikÄ y…Ö˜iÇvDiŠe–“«M. n—… ewpuÒIpuÒãA¯M BArYmA¯M twvukArŠ e–“@. 10atinAÇ öE–AÅ, eyhisHkIyA vH q• {AÀ yi AEylieÀR eedvmA y yEhAvy…mAyi o¯krARuìAÆÝ. a E–AÅavnH nE—Aw… aDikM EkApm…ìA kilÂ.11atinAÇ qeÀRpuÒãAEr, mwipi wiÆkEyA o“@MsmyM kLy…kEyA ec• ¯tH. te• ²æ<xiŠAÀ yEhAv niÍeL etre’w…Ï. Œly˜iÇ te• ²æ< xiŠA½M DUpAÄc•nnw˜A½mANH avÀ niÍeL etre’w…˜tH.ÿ 12-14 EjAlikLArMBic•vrAyi aE–AÅ a viewy…ìAyi¯• ElvY¯ew o¯ p“ik yitA+ ekAhA˜ieÀR ›w…Mb˜iÇni•H amAsAyiy…ewpuÒnAy mh˜H, as rYAvieÀR puÒnAy EyAEvÇ q•iv¯ ìAyi¯Ý. emrAriy…ew ›w…Mb˜iÇni ÝM abHdiy…ewpuÒnAy kI²M eyhel EllieÀRpuÒnAy asrYAv…M. EgÄEzA eÀR ›w…Mb˜iÇniÝM si—y…ew puÒ nAy EyAvA²M EyAvAhieÀR puÒnAy ŽEd½M. ŽlIsPAeÀR piÀgAmikLiÇ niÝMzi%iy…M eyy†EvluM. ŒsAPieÀR piÀgAmikLiÇ niÝM esKrYAv…M mØ nYAv…M. EhmAeÀR piÀgAmikLiÇniÝM ey¸EyluM ziemyiy…M. eyd†TUnieÀR piÀgAmiLiÇniÝM zim•Av…M ŸÈIEyluM. 15 anÙrM öQ ElvYÄ tÍL@ew sEhA drãAer viLic•@œ“i aver Œly˜iÇ ²æ<xyHŠAyi o¯Æky…MecyHt…. yEhA vyiÇniÝM v•, rAjAvieÀR kløney, avÄ a½sric•@. avÄyEhAvy…ew Œ lyM ²ÖIkriŠAÀ ati½™iElÆ kw Ý.16yEhAvy…ew Œly˜ieÀR aÙÄ BAgM ²ÖIkriŠAÀ puErAhitÄ atieÀR ŸÅBAgE˜Æ kwÝ. yEhAvy…ew Œly ˜iÇ tÍÅkì qlÂA a²ÖvsHt…ŠL@M avÄpuRe˜w…Ï.a²ÖvsHt…ŠeLlÂAM avÄ yEhAvy…ew Œly˜ieÀR m…· E˜Æ ekAìuvÝ. anÙrM ElvYÄ Œ a²ÖvsHt…ŠÅ kiEáAÀ tA}HvryiEl ÆekAìuEpAyi. 17o•AM mAs˜ieÀR o •AMdivsM, ElvYÄ vi²Ö²æ<xyHÆ sVyM t•ARAkAÀ «wÍi. mAs˜ieÀR q“AMdivsM ElvYÄ yEhAvy…ew Œly ˜ieÀR m…Km$p˜iElÆ vÝ. q“@ divsÍÅœwi avÄ yEhAvy…ew Œl

] AÙM 29:7-27 2 dinv˜

yMvi²ÖkÄ—ÍÅŠAyi t•ARAÆ• p Ni «wÄÝ. o•AM mAs˜ieÀR ptinARAM divsM avÄ pNi tIÄÏ. 18 anÙrM avÄ eyhisHkIyArAjAvi eÀR aw…E˜ÆEpAyi. avÄaE”hE˜A w…pR’u,þeyhisHkIyArAjAEv, yEhA vy…ewŒlyvuM EhAmyAgpIWvuM Œl y˜iel qlÂA sADnÍL@M²ÖmAŠi. a –M nirÏ• Emzy…M atiEãlu™ qlÂA ŸpkrNÍL@M {ÍÅ ²ciyAŠi. 19Œ hAsHrAjAvH eedv˜ientier klApM œ “i.Œly˜iEÀRtAy ›ERsADnÍÅ a yAÅ d†erqRiy…ky…M ecyHtu. pE• { ÍÅaveylÂAM tiriekvc•H vi²Ö kÄ— ÍÅÆ t•ARAŠi. avyiE–AÅ yEhAv y…ew yAgpIW˜i½ m…ÛiluìH.ÿ 20 eyhisHkIyArAjAvH ngr˜iel Ÿ EdYAgÐãAery…M œ“i piE·Ý èBAt ˜iÇ yEhAvy…ew Œly˜iElÆ ky RiE–Ayi. 21Ž}ukALkÅ, Ž}H ŒNAw…kÅ, Ž}u›’Aw…kÅ, Ž}H Œ ¿EkAlAw…kÅ q•ivEyy…M avÄ ekAìuvÝ. ey¸d rAjY˜i½M vi²ÖÐlM ²ÖIkriÆ• ti½M ey¸dyiel jnÍÅÆMEvìi o¯ pApbliŠAyi¯Ý atH. ahErAeÀR piÀgAmikLAy puErAhitãAErAw… eyhi sHkIyArAjAvH, Œ m]gÍeL yEhAvy…ew yAgpIW˜iÇ aÄ–iŠAÀkløic•@. 22ati nAÇ puErAhitãAÄ kALkeLekA•H rå emw…Ï. q•i“vÄ kALy…ew råM yAg pIW˜iÇtLic•@. anÙrM puErAhitãA Ä ŒNAw…keL ekAlÂ@ky…M avy…ew r åMyAgpIW˜iÇ tLiÆky…MecyHt…. a nÙrMpuErAhitãAÄ ›’Aw…keL ekA lÂ@ky…M avy…ewråM yAgpIW˜iÇ t LiÆky…MecyHt….23-24anÙrM puErAhit Ä Œ¿EkAlAw…keL rAjAvieÀRy…M avi ewÕwiyi¯• jnÍL@ewy…M m…ÛiÇ ekA ìuvÝ. ŒEkAlAw…kÅ pApbliyHÆ EvìiyAyi¯Ý. puErAhitÄ tÍL@ew eekkÅ EkAlAw…kL@ewEmÇ vyHÆky…M avey ekAlÂ@ky…M ecyHt…. EkAlAw…k L@ew råMekAìH puErAhitãAÄ yAgpIW ˜iÇ o¯ pApbliaÄ–ic•@. yi AEy Çjnty…ew pApÍÅeedvM epARuÆ• tinAyi¯Ý avÄ aÍen ecyHttH. m…}u vÀ yi AEyÇjntyHÆM EvìiyAyiri ŠNM EhAmyAgv…M pApbliy…em•H rA jAvu pR’u. 25 dAvIdH, rAjAvieÀR dÄzknAygAdH, nA TAÀ èvAckÀ q•ivÄ kløic•«EpA el eyhisHkIyArAjAvH ElvYer öl˜A LÍÅ, vINkÅ, ki•rÍÅ q•iv nÇ ki yEhAvy…ew Œly˜iÇniĘi. öQ kløn yEhAvy…ew èvAckrilUew av niÇniÝM v•tANH. 26atinAÇ ElvYÄ dAvIdieÀR sMgItŸpkrNÍL@mAyi t •ARAyi niÝ. puErAhitãAÄ tÍL@ew kAhLÍL@mAy…M o¯ÍiniÝ. 27aE–AÅ eyhisHkIyAvH yAgpIW˜iÇ EhAmyA gM aÄ–iÆ•ti½ kløn nÇki. EhAmyA gM ŒrMBic•EtAw…œwi yEhAvyHÆ™ gA nvuMŒrMBic•@. kAhLÍÅ m…}Še–w…k y…M yi AEylieÀR rAjAvAyi¯• dAvI


] AÙM 29:28-30:13 2 dinv˜

470

dieÀR sMgIEtApkrNÍÅ vAyiŠe– w…ky…M ecyHt…. 28EhAmyAgM k}iÆMver sB m…}uvÀ nmsHkric•@. gAykÄ pAwi, kAhLm†ÏkAÄ tÍL@ew kAhLÍ~ti. 29 blikeLlÂAM avsAnic•E–AÅ ey hisHkIyArAjAvuM aE”hE˜AewA–m… ìAyi¯• jnÍL@M nmsHkriÆky…M Œ rADnnwÏky…M ecyHt…. 30yEhAvey sHtitiÆvAÀ eyhisHkIyArAjAvuM a E”h˜ieÀR ŸEdYAgÐãA¯M ElvYErAw… kløic•@.dAvId…M eedvpu¯xnAy ŒsA Puem}utiygItÍÅ avÄ Œlpic•@. a vÄ eedve˜sHt…tic•H ŒhÂAdic•@. av erlÂAMeedve˜ nmsHkriÆky…M ŒrA DiÆky…MecyHt….31eyhisHkIyAvu pR ’u,þey¸dYrAy niÍLiE–AÅ sVyM y EhAvyHÆ smÄ–iŠe–“iriÆÝ. aw… Ïv±, blikL@M ätjH{tAblikL@M y EhAvy…ew Œly˜iElÆ ekAìuv±.ÿ aE–AÅ jnÍÅblikL@M ätjH{tA b likL@M ekAìuvÝ. Œ#hic•verlÂAM EhAmyAgÍL@M nw˜i. 32sByiluìAyi ¯•vÄ Œly˜iElÆekAìuv• EhAm yAgͼew qÌM+ q}up«kALkÅ, ¾RH ŒNAw…kÅ, ö¯ÞRU ec—riyAw…kÅ. öQ m]gÍeLlÂAM yEhAvyHÆ™ EhAmyAg ÍLAyi smÄ–iŠe–“@. 33yEhAvyHÆ™ vi²ÖblikÅ aRuÞRukALkL@M m†vA yirM ec—riyAw…kL@M EkAlAw…kL@mAyi ¯Ý. 34 pE• ql A m] g ÍeLy…M m…RiÆ• tiEnA etAlinIŠM ecyHtH EhAmyAgmÄ –iÆ•tiEnA ŒvzYmAyÒ puErAhit ãAÄ ŸìAyi¯•ilÂ. atinAÇ Œ EjAli kÅ tI¯Mvery…M m·@ puErAhitãAÄ vi² Ö²æ<xyHÆ t•ARA›Mvery…M av¯ew bÓuŠLAy ElvYÄ aver shAyic•@. yEhAvey ²æ<xiÆ•tiÇ ElvYrA yi¯Ý œw…tÇ smÄ–NbuÖikÅ. a vÄ puErAhitãAerŠAÅ öŠArY˜iÇ Ÿ/AhMkA“i. 35DArALM EhAmyAgÍL@M s mADAnblikL@ew ekA}u–…M pAnIyyAg ÍL@M aviewy…ìAyi¯Ý. atinAÇ y EhAvy…ew Œly˜iel ²æ<x vIìuM «wÍi. 36teÀR jntyHŠAyi eedvM t•A RAŠiykArYÍLiÇ eyhisHkIyAv…M jn ÍL@M vLer ŒhÂAdic•@. avÀ öÒEvgM öÍen ecyHttiluM avÄ ŒhÂAdic•@! eyhisk H IyAvH epsh ŒEGAxiÆÝ eyhisHkIyrAjAvH m…}uvÀ yi A EylukAÄÆM ey¸dŠAÄÆM sE• zÍLyc•@. qªyIm…kAÄÆM mnešŠAÄ ÆMaE”hM kÏkLyc• @ . yi AEyli eÀReedvmA›• yEhAvyHÆEvìi ep shŒEGAxiÆ•tinH ey±zElmiel yEhAvy…ew Œly˜iElÆ vrAÀ ey hisHkIyAvH avereylÂAM •Nic•@. 2r ìAMmAs˜iÇ epsh ŒEGAxiŠAem •H eyhisHkIyArAjAvH qlÂA ŸEdYAgÐ ãAErAw…M ey±zElmiel m…}uvÀ sBEyA w…Ms—tic•@.3ptivusmy˜H epsh Œ EGAxiŠAÀ avÄÆ k}i’i¯•ilÂ. kA

30

rNM, EvìÒpuErAhitãAÄ vi²Ö²æ< xyHŠAyi o¯Íiyi¯•ilÂ. œwAet jn ÍÅ ey±zElmiÇ oÏœwiyi¯•il q •tH me·A¯ kArNvumANH. 4 krARHeyhi sH k IyAvieny…M m…}uvÀ sBeyy…M t]pHtie–w…˜iyi¯Ý. 5atinAÇ avÄ EbÄ-Ezb p“NM m…tÇ dAÀp“NMver yi AEyÇm…}uvÀ o¯ èKYApnM nw˜i. yi AEylieÀR yEhAvyA›• eedv ˜i½Evìi epsh ŒEGAxiŠAÀ ey ±zElmiElÆvrAÀ avÄ jnÍELAwAv zYe–“@. EmAez kløic•«EpAel, ›eREy eR vÄxÍÅÆ m…Ûum…tÇ ›eR yi A EylukAÄ epsh Œcric•i¯•ilÂ. 6ati nAÇ d†tãAÄ rAjAvieÀR kÏkÅ yi A EyliluM ey¸dyiluemÛAw…M vitrNM ecyHt…. k˜iel Ÿ™wŠM ötAyi¯Ý+ yi AEylYEr, aéAhAmieÀRy…M yisHhAŠieÀRy…M yAEŠAbieÀRy…M eedvmAy yEhAvyiÜElÆ tiriy… k.aE–AÅ ašUriel rAjAŠãAriÇ niÝM r•e–“H jIvEnAew avEzxi Æ• niÍLiElÆ eedvM mwÍiv¯M. 7 niÍL@ew pitAŠãAerEyA sEhAdr ãAerE–AelEyA Œk¯tH. yEhAv a v¯ew eedvmAyi¯ÝevÜiluM avÄ aventier tiri’u. atinAÇ y EhAv jnÍeLeŠAìH aver evRu –iÆky…M averÆRic•H d…xic•H sM sAri–iÆky…M ecyHt…. ö« stYmA eN•H niÍÅÆ sVÙM kÎkÅekA ìu kANAvu•tANH. 8niÍL@ew pUÄ v•ikerE–Ael kWinXdyrAv¯tH. pU ÄÌmnEÈAew yEhAvey a½sri Æk. ativi²ÖÐlE˜Æ vrik. yEhAv nitYmAy i vi²ÖmAŠiytA NH ativi²ÖÐlM. niÍL@ew eed vmA›• yEhAvey ²æ<xiÕ. a E–AÅ yEhAvy…ew Bye–w…Ï• EkApM niÍLiÇni•kÝEpA›M. 9 ni ÍÅ tiric•@vriky…M yEhAvey a ½sriÆky…M ecyHtAÇ niÍL@ew bÓuŠÅÆM ›“ikÅÆM aver pi wic•@ vc•iriÆ•vriÇniÝM kA¯NYM ki“@M. niÍL@ew bÓuŠL@M ›“ikL@M öQEdzE˜Æ tiric•@vriky…Mec•@M. niÍL@ew eedvmA›• yEhAv niÍ ELAw… dyy…M k¯Ny…™v½mA›Ý. niÍÅ avniElÆ mwÍiv•AÇ avÀ niÍLiÇ ni•kÝEpAvilÂ. 10 qªyIM, mneš èEdzÍLilu™ q lÂAp“NÍLiElÆM d†tãAÄEpAyi. es bUlUeÀRrAjYMver avÄEpAyi. q•A Ç jnÍÅ d†tãAer prihsic•@ ciric•@. 11 q•AÇ ŒEzÄ, mneš, esbUlUÀ èEd zÍLiel ›ERE–ÄmAÒM vinItrAyi ey ±zElmiElÆmwÍiE–Ayi. 12ey¸dyiÇ rAjAvieny…M aveÀR ŸEdYAgÐãAer y…M a½sriÆ•tinH eedv˜ieÀR z åi jnÍeL o¯mi–ic•@. aÍen avÄ yEhAvy…ew vAŠien a½sric•@. 13r ìAMmAs˜iÇ puLi–ilÂA˜ a–˜ieÀR ep¯nALinH* ey±zElmiÇ DArALMEpÄ


471 oÏœwi. aetA¯vliyjnÕ“mAyi¯Ý. 14 vYAjeedvÍL@ew yAgpIWÍÅ avÄ ey±zElmiÇ niÝMnIŠM ecyHt…. vYAj eedvÍL@ew qlÂA DUpyAgpIWÍL@M a vÄnIŠi. Œ yAgpIWÍÅ avÄ kiEáAÀ tA}HvryiEleŠRi’u. 15anÙrM rìAM mAs˜ieÀR ptinAlAMdivsM avÄ ep shAÆ’AwienekAÝ. puErAhit¯M ElvY¯M l‘itrAyi. avÄ vi²Ö²æ< xyHÆ sVyMs‘rAyi. puErAhit¯M El vY¯M yEhAvy…ewŒly˜iElÆ EhAm yAgÍÅ ekAìuvÝ. 16eedvpu¯xnA y EmAezy…ew niymm½sric•H avÄ Œ ly˜iÇ tÍL@ew ptivuÐAnÍLiÇ niÝ. ElvYÄ puErAhitÄÆ råM nÇki. anÙrM puErAhitÄ råM yAgpIW˜i EãÇ tLic•@. 17vi²Ö²æ<xyHÆ o¯Íi yi“ilÂA˜ aEnkMEpÄ ŸìAyi¯Ý. a tinAÇ epshAÆ’Aw…keL ekAlÂAÀ avera½vdic•ilÂ. atinAlANH a²Ö rAyi¯• oAErA¯˜ÄÆEvìi epshA Æ’Aw…keL ekAlÂ@• EjAli ElvYÄec •@•tH. ElvYÄ yEhAvyHÆ™ oAErA › ’Awieny…M vi²ÖIkric•@. 18-19 qªyIM, mneš, yiÈAKAÄ, esbU lUÀEgAÒÍLiÇe–“ aEnkMEpÄ eps hAti¯nALinH zriyAyviDM ²ÖIkriŠ e–“i¯•ilÂ. EmAezy…ewniymM a½zA siÆEÛAel zriyAy rItiyill avÄ epshŒEGAxic• t H . q•AÇ eyhi sHkIyAvH avÄÆEvìièAÄØic•@. ey hisHkIyAvH öÍenèAÄØic•@, þnãni R’ eedvmAyyEhAEv, zriyAyviD ˜iÇ nie• ŒrADiŠNem•H övÄÆ stY˜iÇ Œ#hm…eìÜiluM niymM a ½zAsiÆEÛAel avÄ sVyM vi²ÖI kric•ilÂ. dyvAyi avErAw… epARu˜A luM. {ÍL@ew pUÄv•ik¯ew eedvEm, ati vi²ÖÐle˜ niymÍÅŠ½sric• H sVyM²ÖIkriŠA˜ ŒerÜilum…eìÜi Ç avErAw… epARuEŠNEm.ÿ 20eyhisHkI yArAjAvieÀR èAÄØn yEhAv Ek“@. yEhAv jnÍELAw… epARuÏ. 21yi A EylukAÄ ey±zElmiÇ Ž}udivsE˜Æ puLi–ilÂA˜a–˜ieÀR ep¯nALAcri c•@. avÄ vLer ŒhÂAdic•@. ElvY¯M pu ErAhit¯M tÍL@ew sÄv•zåiEyAewy…M pUÄÌXdyE˜Aewy…M qÝM yEhAvey sHt…tic•@. 22yEhAvyHÆ™ ²æ<xyiÇ vLer sAmÄØYM kANic• qlÂAElvYer y…MeyhisHkIyArAjAvHEèA/Ahi–ic•@. jnÍÅ Ž}udivsM ep¯nALAcriÆk y…M smADnblikLÄ–iÆky…M ecyHt…. avÄtÍL@ew pUÄv•ik¯ew eedvmAy y EhAvyHÆ sHEtAÒvuM n•iy…mÄ–ic•@. 23 Ž}udivsÍÅœwi aviewtÍAÀ j nÍÅ m…}uv½M tI¯mAnic•@. Ž}udivs p u L i – i l  A ˜ . . . e p ¯ n A Å epshy…M «wÄÝ™ orA}Hcy…M. eedvM yi AEylukAer öQjipHtiÇ niÝM EmAci–ic•tieÀR oAÄ— yH Š Ayi avÄ a•H puLi–il A ˜ a–M k}iÆÝ. tiw…Š˜iÇ öRÍiE–A•tinAÇ a•H mAvH puLic•@epAÍivrAÀ avÄ kAÏ ni•ilÂ.

] AÙM 30:14-31:4 2 dinv˜

ÍÅ œwi epsh Œcri Æ•tiÇ avÄ ŒhÂAdic•@. 24eyhisHkIyArAjAvH Œyi rMkALkeLy…M Ž}AyirM ec—riyAw…keL y…MsByHŠH ekAÝti•AnAyi nÇki. En tAŠÅ ŒyirMkALkeLy…M ptinAyirM ec—riyAw…keLy…M sByHŠH nÇki. DArA LM puErAhitãAÄ vi²Ö²æ<xyHÆ sV yM t•ARAyi. 25ey¸dyiel sB m…}uv½M puErAhitãA¯M ElvY¯M yi AEyliÇ niÝMv• m…}uvÀ sBy…M yi AEyliÇ niÝM ey¸dyiElÆ EpAvukyAyi¯• sÉArikL@M oeŠ vLer ŒhÂAdic•@. 26a Íen ey±zElmiÇ vLer ŒhÂAdm…ìA yi. yi AEyÇrAjAvAy dAvIdieÀR pu ÒnAy zElAEmAeÀR kAlM m…tÇ öÍen orAhÂAdM aviewy…ìAyi“ilÂ. 27puErAhi tãA¯M ElvY¯M q}uE•·u ni•H jnÍeL a½#hiÆvAÀ yEhAvEyAw… aEp •ic•@. yEhAv aver ævic•@. av¯ew èAÄØn sVÄ‹˜iÇ yEhAvy…ew vi² Ög]hM ver q˜i. eyhisk H IyArAjAvH aBivÖ ] i èApiÆÝ epsh ŒEGAxM k}i’u. eps hyHŠAyi ey±zElmiel˜iy yi AEylukAÄ ey¸dyiel p“NÍLiEl ŠiRÍi. q•i“vÄ Œ p“NÍLiluìA yi¯•kÇ ètimkÅ öwic•@tkÄÏ. vYA jeedvÍeL ŒrADiÆ•ti½™tAyi¯ Ý Œ vYAjètimkÅ. aEzrAsHtMBÍ L@M avÄtkÄÏ. ey¸dyiluM ebnYAmI nilu™ qlÂA Ÿ•tÐlÍL@M yAgpIW ÍL@M avÄtkÄÏ. qªyImiluM mneš yiluM öEtEpAel avÄ ecyHt…. vYAj eedvÍeL ŒrADiŠA½™ qlÂA sADn ÍL@M nzi–ic•@ k}iy…Mver avr««wÄ Ý. anÙrM yi AEylukAÄ sVEdzÏ tÍL@ew sVÙM p“NÍLiElÆ mwÍi. 2 puErAhitery…M ElvYery…M sMGÍ LAyi tiriÆky…M oAErAErA sMG˜i½M oAErAEjAlikÅ Žløic•@ekAw…Æky…M ec yHti¯Ý. atinAÇ eyhi sHkIyArAjAvH Œ sMGÍELAw… tÍL@ew EjAlikÅ pun rArMBiŠAÀ ŒvzYe–“@. atinAÇ puErA hit¯M ElvY¯M EhAmyAgÍL@M smADA nblikL@M aÄ–iÆ• EjAlivIìuM Œ rMBic•@. Œly˜i½™iel ²æ<xy…M y EhAvy…ew Bvn˜ieÀR kvAwÍÅŠri kiÇ eedve˜ pAwi–…k}HÏ• EjAli y…M avÄÆìAyi¯Ý. 3 teÀRsVÙM m]g ÍLiÇ ciltien eyhisHkIyAvH EhA myAgmAyi aÄ–ic•@. niEtYn kAlÏM eevki“@M nwÏ• EhAmyAg˜inANH öQm]gÍÅ ŸpEyAgiŠe–“tH. zb•Ïk Å,amAvAsikÅ, vi²ÖsE—LnÍÅ q •IdivsÍLilAyi¯Ý öQ m]gÍÅ aÄ –iŠe–“tH . yEhAvy…ew niym˜iÇ q}utiyiriÆ•t½sric•Ayi¯Ý öetA eŠ nw–ilAŠiyi¯•tH. 4 jnÍÅ tÍL@ ew viLvieÀRy…M m·@ vsHt…ŠL@ewy…M o¯pÜH puErAhitÄÆM ElvYÄÆM nÇEk ì«ìAyi¯Ý. atinAÇ ey±zElM ni vAsikÅ tÍL@ew pÜH avÄÆ nÇkN

31


] AÙM 31:5-32:1 2 dinv˜

472

em•H eyhisHkIyAvu kløic•@. atinAÇ yEhAvy…ew niym˜iÇ pRy…EÛAel puErAhitãAÄÆM ElvYÄÆM Ÿ˜rvukÅ nw–ilAŠi smyM k}iŠAnA›M. 5rAjYem ÛAw…m…™ jnÍÅ öQ klønEk“@. ati nAÇ yi AEylukAÄ tÍL@ew viLvuk LAyDAnYÍÅ, m…Ùiri, qÌ, EtÀ qÝ Evì tÍÅ äxi ecyHt qlÂA·ieÀRy…M ŒdYBAgM smÄ–ic•@. övy…eweylÂAM p ˜ielA•ANH avÄ nÇkiytH. 6ey¸d yiÇ vsiÆ• yi AEylukA¯M ey¸d ŠA¯M tÍL@ew kÝkAlikL@ewy…M Œw… kL@ewy…M p˜ielAÝM ekAìuvÝ. y EhAvyHÆ EvìimAÒmAyi k¯ti o¯ è EtYkÐlÏ sU•ic• i ¯•vy…ew p ˜ielAÝM avÄekAìuvÝ. avÄ öv eylÂAM tÍL@ew eedvmA›• yEhAv yHŠAyi ekAìuv•H œÛArmAyi œ“i. 7 m†•AM mAs(emyH-©¿)˜ilANH jnÍ LvekAìuvrAÀ «wÍiytH. Ž}AM mAs ˜iÇ(espHtMbÄ-oûEwAbÄ) atvsA niÆky…MecyHt…. 8 eyhisHkIyAv…M En tAŠL@M q˜iyE–AÅ EzKriŠe–“ v sHt…ŠL@ew œÛArmANH kìtH. avÄ y EhAveyy…M aveÀR jntyAy yi A EylukAery…M vA}H˜i. 9 eyhisHkIyAvH öQ œÛArÍeLÆRi c•H puErAhitErAw…M ElvYErAw…M EcAdic•@. 10 sAEdAŠieÀR ›w…MbŠArnAy Ÿ•tpu ErAhitÀ asrYAvH eyhisH k IyAvi EnAw… pR’u, þyEhAvy…ew Œly˜i ElÆ jnÍÅ v}ipAw…kÅ ekAìuvrAÀ «wÍiyE–AÅ m…tÇ {ÍÅŠH DArALM B •Nm…ìH. {ÍÅ vyRuniRey k}ic•i“@M DArALM B•NM avEzxic•@! yEhAv stY˜iÇ teÀR jntey a½#hic•i riÆÝ. atinAlANH {ÍÅŠiÒmAÒM mic•M v•tH.ÿ 11 anÙrM, yEhAvy…ew Œly˜iÇ klvRm…RikÅ t•ARAŠAÀ eyhisHkI yAvH teÀR puErAhitãAErAw… kløic•@. atH EvìEpAel ec•e–“@. 12aE–AÅ puErAhitãAÄ, yEhAvyHÆ mAÒmAyi s mÄ–iŠe–“ v}ipAw…kL…M dzAMzÍL@M ekAìuvÝ. aÍen EzKriŠe–“et lÂAM avÄ Œly˜iel klvRm…RiyHÆ ™iÇ vc•@. smAhriŠe–“vsHt…ŠÅ sU •iÆ• ¡mtl ElvYnAy EkAnnYAvi nAyi¯Ý. ziemyiyAyi¯Ý rìAM ¡mt lŠArÀ. EkAnnYAvieÀR sEhAdrnAyi ¯Ý ziemyi. 13EkAnnYAvuM sEhAdrnA y ziemyiy…M önipRy…•v¯ew EmÇ EnA“ŠArAyi¯Ý+ eyhIEyÇ, assYA vH,nh˜H, asAEhÇ, eyriEmA˜H, EyA sAbAdH, qlIEyÇ, yisHmKYAvH, mh˜H, ebnAyAvH. eyhisHkIyArAjAvuM eed v˜ieÀR Œly˜ieÀR ¡mtlŠArnA y asrYAv…mANH aver etre’w…˜ tH.14jnÍÅ EsVcHCyA eedv˜i½ s mÄ–ic•v}ipAw…kL@ew ¡mtlŠArÀ EkA Er Œyi¯Ý. yEhAvyHÆ smÄ–itmAy vsHt…ŠÅ vitrNMec•@•tieÀR ¡m tl EkAEryHŠAyi¯Ý. yEhAvyHŠAyi vi²ÖmAŠe–“ s—AnÍL@ew vitrN

vuM EkAEryHŠAyi¯Ý. ki}EŠ kvAw˜i eÀR kAvÇŠArnAyi¯Ý EkAEr. ElvY nAy yimHnA Œyi¯Ý ayAL@ew pitAvH. 15 ŽedÀ, minYAmIÀ, Ey²vA, ezm•AvH, amrYAvH, ezKnYAvH q•ivÄ EkAErey shAyic•@. puErAhitãAÄvsiÆ• p“ NÍLiÇ övÄ vizVAspUÄv•M EsvnM ecyHt…. avÄ sADnÍÅ, puErAhit ãA¯ew oAErA sMG˜ilum…™, tÍL@ew bÓuŠÅÆ nÇki. ŒL@keL èDAni eyE•A aèDAnieyE•A EnAŠAetyA NvÄ sADnÍÅ vitrNMecyHttH. 16El vY›w…MbcriÒ˜iÇ Ep¯™, m†Ývy SM atilDikvuM èAym…™ qlÂApu¯x ãAÄÆM avÄ EzKriŠe–“ vsHt…ŠÅ nÇki. öQ pu¯xãAerlÂAM tÍL@ew Ÿ˜ rvAditV˜iÇe–“ kArYÍÅ ec•@•ti ½ yEhAvy…ew Œly˜iÇ èEvziEŠ ìvrAyi¯Ý. oAErA ElvYsMG˜i½M tÍL@EwtAy Ÿ˜rvAditVm…ìAyi¯Ý. 17 puErAhitÄŠH avrv¯ew oAhri nÇ kiyi¯Ý. ›w…MbcriÒ˜iÇ EcÄŠe– “iriÆ•«EpAelyANi« nw˜iytH . ö¯p«MatilDikvuM èAym…ìAyi¯• qlÂA ElvYÄÆM EzKr˜iÇ avÄÆ™ p» nÇkiyi¯Ý. av¯ew Ÿ˜rvAditV ÍL@M sMGÍL@m½sric•Ayi¯Ý aÍ en ecyHti¯•tH.18ElvY¯ew zi²ŠÅÆM BArYmAÄÆM puÒIpuÒãAÄÆM EzKr˜i eÀR p»ki“i. ›w…MbcriÒ˜iÇ EcÄŠ e–“i“@™ m…}uvÀ ElvYÄÆM aÍen l Bic•@.²æ<xyHŠAyi qlÂAyHE–A}uM sVyM vi²Ö¯Ms•Ö¯mAyi¯•tinAlANH El vYÄŠH aÍen lBic•tH. 19ahErAeÀR piÀgAmikLAy puErAhitãAriÇ cilÄ ŠH ElvYÄ vsiÆ•p“NÍÅŠw…˜H › ER vylukL@ìAyi¯Ý. ahErAeÀR pi ÀgAmikLiÇ cilÄ p“NÍLiÇ vsiÆ Ým…ìAyi¯Ý. ahErAeÀR öQ piã… RŠAÄŠH Œ p“NÍL@ew awiÐAn˜i Ç Ep¯viLic•ANH EzKr˜ieÀRvItM nÇ kiytH. ElvYcriÒ˜iÇEp¯ EcÄŠe–“ pu¯xãAÄŠANH EzKr˜ieÀR BAgM nÇ kiytH. 20 aÍen eyhisHkIyArAjAvH ey¸d yielÛAw…M Œ nl kArYÍÅecyHt…. t eÀReedvmA›• yEhAvyHÆm…ÛiÇ n ãy…M En¯MvizVsHtvumAy kArYÍÅ a yAÅ ecyHt…. 21eedv˜ieÀR Œly˜i el²æ<x, niymÍL@M klønkL@M a½ sriŠÇ, teÀR eedve˜ piÚwrÇ «w Íi ayALArMBic•qlÂAkArYÍLiluM ayA ÅÆ vijym…ìAyi. öetlÂAM eyhisH kIyAvH pUÄÌmnEÈAewyANH ecyHttH. ašUriel rAjAvH eyhisk H IyAvinH ›}–ÍL@ìAÆÝ eyhisH k IyAvH vizVAspUÄv• M ecyHt öQ kArYÍÅÆEzxM ašU riel rAjAvAy sÀEhrIbH ey¸dey ŒƒmiŠAÀ vÝ. sÀEhrIbuM ayA L@ew eesnYvuM EkA“ek“iy ngrÍÅÆ puR˜H tAvLmwic•@. Œ p“NÍeL kI} wŠAem• DArNEyAewyANH ayAÅ

32


473 aÍen ecyHttH. Œ ngrÍÅÆEmÇ tniÆ vijyM EnwNem•H sÀEhrIbH Œ#hic•@. 2ey±zElmien ŒƒmiŠAÀ sÀEhrIbH q˜iykArYM eyhisHkI yAvH aRi’u. 3 aE–AÅ eyhisHkIyAvH teÀR ŸEdYAgÐãA¯M eesnYADipãA ¯mAyi sMsAric• @ . ngr˜i½pu RE˜Æ™ jlDArk L@ewèvAhM tw yAÀ averlÂAv¯M EcÄ•H niËyic•@. Œ ŸEdYAgÐãA¯M EsnAptikL@M eyhisHkIyAvien shAyic•@.4aEnkM ŒL@kÅ oÏœw…ky…M rAjY˜i½ nw…Æ œwi o}ukiyi¯• qlÂA a¯vikL@M jlDA rkL@M awyH Æ ky…M ecyH t …. avÄ pR’u, þašUriel rAjAvH övieweyÏ EÛAÅ o“@M ev™M kANil ! ÿ 5 eyhi sH k IyAvH ey±zElmien zåmAŠi. atinyAÅ öÍeneyAeŠyA¹ ec yHttH+tkÄŠe–“i¯• EkA“y…ew BAgÍ Å ayAÅpunÄniÄ—ic•@. EkA“kLiÇ EgA purÍÅ pNi«. o•AM mtili½ ¡·@mAyi ayAÅ o¯ rìAMmtiÇ pNi«. ey±z ElmieÀR p}yBAg˜i½ ki}ÆvzÏ ™ zåiÐlÍÅ ayAÅ punÄniÄ—i c•@.DArALMŒy…DÍL@M prickL@M ayAÅ ŸìAŠi. 6-7eyhisHkIyAvH jnÍÅŠH Es nAnAyker etre’w…Ï. ngrkvAw ˜inw…Ï™ evLiçEdz˜H eyhisHkI yAvH av¯mAyi sE—Lic•@. ayAÅ pR ’u, þzåimAãA¯M DIrãA¯mAyiriÆk. ašUrielrAjAvienEyA ayAL@ew vli y EsnEy–·iEyA Bye–w…kEyA Evv lAtie–w…kEyA a¯tH. ašUriel rAjA vinH ayAeLAewA–m…™tiEnŠAÅ mh ˜AeyA¯ zåiyANH nE—AewA–m…™tH! 8 ašUrielrAjAvinH m½xYÄ mAÒmA¹ œ “H. q•AÇ nE—AewA–M n—…ew eedvmA ›• yEhAvyA¹™tH! eedvM ne— s hAyiÆM! avÀ n—…ew y…ÖÍÅ ec •@M!ÿaÍen ey¸dyiel eyhisHkIyA rAjAvH jnÍeL EèA/Ahi–iÆky…M a vÄŠH eeDrYM pk¯ky…M ecyHt…. 9 ašUriel rAjAvAy sÀEhrIbuM a yAL@ewm…}uvÀ eesnYvuM lAKI²p“N e˜ kI}wÆ•tinAyi atinw…˜Ayi¯ Ý pALymwic•i¯•tH. anÙrM sÀEh rIbH ey¸dyiel eyhisHkIyArAjAvi eÀRy…M ey±zElmilu™ sÄv•ey¸dŠA ¯ewy…M aw…E˜Æ teÀR dAsãAer a yc•@. eyhisHkIyAvi½M ey±zElMkAÄ ÆmAyi sÀEhrIbieÀR dAsãAÄ o¯ sE•zM ekAìuv•i¯Ý. 10avÄ pR ’u,þašUrielrAjAvAy sÀEhrIbH ö ÍenpRy…Ý+ üey±zElmieÀR ŸpErAD e˜EnriwAÀ niÍÅ qÙienyANH Œæ yiÆ•tH?11eyhisHkIyAvH niÍeL pri hsiÆkyANH. niÍeL ey±zElmiǘ e• ›w…Ši viz–…M dAhvuM ekAìu ekA lÂe–w…M. eyhisHkIyAvH niÍELAw… pR y…Ý,þn—…ew eedvmA›• yEhAv n e— ašUriel rAjAviÇ niÝ r•iÆM.ÿ 12 eyhisHkIyAvu te•yANH yEhAv y…ew Ÿ•tÐlÍL@M yAgpIWÍL@M nI ŠMecyHttH. oAEreyA¯ yAgpIW˜iEãÇ

] AÙM 32:2-22 2 dinv˜

mAÒEm DUpAÄc•ny…M ŒrADny…M nw˜A vUq•H ayAÅ ey¸dŠA¯M ey±zElM kA¯mAy niÍELAw…pR’u. 13qeÀR pUÄ v•ik¯M {A½M m·@ rAjYŠAErAw… qÍen ep¯mARi qÝ niÍÅŠH tIÄc•yAy…M a RiyAM. m·@rAjYÍL@ew EdvãAÄŠH av¯ew jnÍeL r•iŠAnAyilÂ. tÍL@ew jn tey nzi–iÆ•tiÇniÝM qe• tw yAÀ Œ EdvãAÄÆ k}i’ilÂ. 14qeÀR pUÄv•ikãAÄ Œ rAxH\ÍeL tkÄÏ. q •iÇniÝM teÀR jntey r•iŠAÀ mti yAy o¯ eedvvumilÂ. atinAÇ, niÍL@ eweedv˜inH niÍeL q•iÇniÝM r•i ŠAnAvuem•H niÍÅ k¯«ÝEìA? 15a tinAÇ niÍeL kbLi–iŠAÀ eyhisH kIyAviena½vdiŠ¯tH. eyhisHkIyA vien vizVsiŠ¯tH. kArNM o¯ eedv ˜i½M teÀR jnteyEyA rAxH\e˜EyA q•iÇniE•AqeÀR pUÄv•ikriÇniE•A r•iŠAÀ öE•ver k}i’i“ilÂ. atinA Ç q•iÇ niÝM niÍeL r•iŠAÀ niÍ L@ew eedv˜i½ k}iy…emÝ k¯Etì.ýÿ 16 ašUriel rAjAvieÀR dAsãAÄ eed vmAy yEhAvyHÆM aveÀRdAsnAy eyhisHkIyAvi½emtier d…xic•@ pR ’u.17ašUrielrAjAvH yi AEylieÀR eedvmA›• yEhAvey avEhLiÆ• kÏkL@M q}uti. Œ kÏkLiÇ ašUri elrAjAvH öÍenyAyi¯Ý q}utiytH+ þm·@rAjYÍL@ew EdvãAÄŠH av¯ew jn ÍeL nzi–iÆ•tiÇniÝM qe• twyA nAyilÂ. a«EpAel te• eyhisHkIyA vieÀR eedv˜i½M aveÀR jntey nzi–iÆ•tiÇniÝM qe• twyAnAvi lÂ.ÿ 18anÙrM ašUriel rAjAvieÀR dAs ãAÄ ngrBi˜iEmluìAyi¯• ey±zElM kAÄÆ Ener qéAyBAxyiÇ Ÿc•˜iÇ ŒEƒAzic•@. ey±zElMkAer Bye–w… Ï•tinAyi¯Ý ašUrielrAjAvieÀR dAsãAÄ aÍenecyHttH. ey±zElM n grM piwiec•w…Æ•tinAyi¯Ý avÄ a ÍeneyAeŠ pR’tH. 19m·@ rAxH\ÍLi el jnÍÅ ŒrADic•i¯• EdvãA¯mAyi avÄ ey±zElmieÀR eedve˜ tArtmYM ecyHt…. m½xYÄ ŸìAŠiy sADnÍÅ mAÒmANH Œ EdvãAÄ qÝ pR’ avÄ, avey d…xic•« EpAelte•yANH ey± zElmieÀR eedve˜–·iy…M pR’tH. 20 eyhisHkIyArAjAvuM ŒEmAsieÀR puÒnAy eyz•AèvAck½M Ÿc•˜iÇ öQèzHne˜ec•AlÂi sVÄ‹˜iElÆEnA ŠièAÄØic•@. 21aE–AÅ yEhAv o¯ d† ten ašUrielrAjAvieÀR pALy˜iEl Šyc•@. Œ d†tÀ ašUÄEsnyiel m…}u vÀBwãAery…M EntAŠeLy…M EsnADip ãAery…MvDic•@. atinAÇ ašUrielrA jAvH sVEdzE˜ÆmwÍi. ayAL@ew jnt ayAeLec•AlÂi l‘ic•@. ayAÅ teÀR eedv˜ieÀR Œly˜iElÆkyRi. a yAL@ew sVÙMpuÒãAriÇ cilÄ ayAeL vAL@ekAìu ev“ieŠAlÂ@ky…M ecyHt…. 22 aÍen yEhAv eyhisHkIyAvien y…Mey±zElMkAery…M ašUriel rAjAvA y sÀEhrIbiÇniÝM m·AL@kLiÇniÝM


] AÙM 32:23-33:11 2 dinv˜

474

r•ic•@. eyhisHkIyAvieny…M ey±z ElMkAery…M yEhAvpripAlic•@. 23DArA LmAL@kÅ yEhAvyHÆ kA}HcvsHt…ŠL@ mAyi ey±zElmiElÆvÝ. ey¸dyiel rAjAvAy eyhisHkIyAvinH avÄ vil piwic• vsHt…ŠÅ ekAìuvÝ. aÝm… tÇ qlÂA rAxH\ÍL@M eyhisHkIyAvi en Œdric•@. 24 aŠAl˜ANH eyhisHkIyAvinH ErA gMpiwiep“«M mrNE˜Aww…˜«M. ay AÅ yEhAvEyAw… èAÄØic•@. yEhAv eyhisHkIyAviEnAw… sMsAriÆky…M ayAÅŠH orwyALM nÇ›ky…M ecyHt…. 25 q•AÇ eyhisHkIyAvieÀR mnÈiÇ ahÜArm…ìAyi¯Ý. atinAÇ ayAÅ eedv˜ieÀR kA¯NY˜inH n•i pR’i lÂ. atinAlANH yEhAv eyhisHkIyA viEnAw…M ey¸dyiely…M ey±zElmiel y…MjnÍELAw…M EkApic•tH. 26q•AÇ ey hisH k IyAv…M ey±zElMnivAsikL@M pËA˜pic•@. avÄ ahÜriÆ•tH niÄ Ïky…M sVyM vinItrAvuky…M ecyHt…. atinAÇ eyhisHkIyAvH jIvic•irieŠ yEhAvy…ew EkApM av¯ewEmÇ pti c•ilÂ. 27 eyhisHkIyAvinH DArALM DnvuM b µmtiy…m…ìAyi. ev™i, sVÄÌM, am†lY r‰ÍÅ, sugÓvY{HjnÍÅ, prickÅ aÍen qlÂA˜rM sADnÍL@M sU•i ŠAÀ ayAÅèEtYkM ÐlemA¯Ši. 28DA nYM, pu«vI’H, qÌ q•iv ayAÅŠH jnÍÅ ekAw…˜yc•i¯Ý. av sU•i ŠAÀ eyhisHkIyAvH klvRkL@ìAŠi. m…}uvÀ kÝkAlikÅÆM Œ“iÀp·˜i ½M ayAÅ etA}uÏkL@ìAŠi. 29eyhi sHkIyAvH DArALMp“NÍÅ pNi«. o¯ pAw… Œ“iÀp·ÍeLy…M kAlikeLy…M a yAÅÆki“i. eedvM eyhisHkIyAvinH DArALM sÛÏ nÇki. 30gIEhAÀ jlè vAh˜ieÀR m…kLile˜ nIerA}uÆtw ’H atien dAvIdieÀRngr˜ieÀR pwi ’ARu BAgE˜Æ tiric•@vi“tH eyhi sHkIyAvH ŒNH. qlÂAèv]˜ikLiluM ey hisHkIyAvH vijyiÆky…M ecyHt…. 31 oriŠÇ bAbiElANiel EntAŠÅ eyhisHkIyAvinH d†tãAer ayc•@. Edz ÏìAy apricitmAeyArwyALe˜– ·i Œ d†tãAÄtirŠi. avÄv•E–AÅ eed vM eyhisHkIyAvien vi“@niÝ. eyhi sHkIyAvieÀR mEnAgtÍeLlÂAM aRiy… •tinAyi¯Ý atH. 32 eyhisHkIyAvieÀR m·@ èv]˜ik L@M yEhAveyayALÍen sHEnhic•@ ev•«M üŒEmAsieÀRpuÒnAy eyz •AvieÀR dÄznMý q• pusHtk˜iluM üey¸dyiEly…M yi AEyliEly…M rAjA ŠãA¯ewcriÒMý q• pusHtk˜iluM Er Ke–w…˜iyi“@ìH. 33eyhisHkIyAvH mr Nmwy…ky…M teÀR pUÄv•ikErAewA–M sM sHkriŠe–w…ky…M ecyHt…. dAvIdieÀR pUÄv•ik¯ew klÂRkÅ Ðitiec•@• › •ilANH avÄ eyhisHkIyAvien sM sHkric•tH. eyhisHkIyAvH mric•E–AÅ m…}uvÀ ey¸dŠA¯M ey±zElM nivAsi

kL@MayAÅŠH ŒdrvÄ–ic•@. eyhisHkI yAvieÀR ÐAn˜H mneš putiy rAjA vAyi. eyhisHkIyAvieÀR puÒnAyi¯ Ý mneš.

mneš ey¸dy…ew rAjAvH ey¸dy…ew rAjAvA›EÛAÅ mneš yH Æ p×ìu vyÈAyi¯Ý. ayAÅ aÀp˜iyÉuvÄxM ey¸ 2 dyiÇ rAjAvAyi¯Ý. ete·Ý yEhAv pR’ kArYÍLANH mneš ecyHttH. m·@ jntkL@ew BIkrvuM pAp niÄBrvumAy mAÄ‹mAN yAÅ piÚwÄ•tH. yEhAv aver yi A EylukA¯ew m…ÛiÇniÝM oAwic•tANH. 3teÀRpitAvAy eyhisHkI yAvH tkĘ Ÿ•tÐlÍÅ mnešpu nÄniÄ—ic•@. mneš, bAÇ eedvÍÅŠH yAgpIWÍÅ pNiy…ky…M aEzrAsHtMB ÍL@ìAÆky…M ecyHt…. ayAÅ n•Òg NÍÅÆ m…ÛiÇ nmsHkriÆky…M av ey ŒrADiÆky…M ecyH t …. 4 þqeÀR nAmM ey±zElmiÇ nitYmAyiriÆMÿ q•@ yEhAv pR’ yEhAvy…ew Œly ˜iÇ mneš vYAjeedvÍÅŠAyi yAg pIWÍÅ pNi«. 5 yEhAvy…ew Œly˜ieÀRrìu m…· ÍLiÇ mneš qlÂA n•Òsm†hÍÅÆM yAgpIWÍÅ pNi«. 6 ebÀ-hiE•AM tA }HvryiÇ mneš sVÙM mŠeL bliyAyi aÄ–iÆky…M ecyHt…. mneš z›nM pR yiÆky…M l•NM EnAÆky…M ŒBicArM nwÏky…M ecyHt…. evLic•–AwãA¯M m ×vAdikL@mAyi ayAÅ sMsAric•@. et e·Ý yEhAvpR’ DArALMkArYÍÅ m nešecyHt…. mnešy…ewpApÍÅ yEhA vey EkApixHWnAŠi. 7 ayAÅ o¯ vi#h ±pm…ìAÆky…M atH eedv˜ieÀR Œl y˜iÇ ètixHWiÆky…M ecyHt…. dAvIdi EnAw…MaveÀR puÒnAy zElAEmAEnAw…M eedvM öÍen pR’i¯Ý,þ{AÀ qeÀR nAmM öQŒly˜iluM ey±zElmiluM ni tYmAyiÐApiÆM. yi AEyliel qlÂA EgAÒÍLiÇ niÝM ngrÍLiÇniÝmANH {AÀ ey±zElM etre’w…˜tH. qeÀR nAmM aview nitYmAyi ŸìAyiriÆky…M ec•@M.8 yi AEylukAer {AenAriŠluM av¯ew pUÄv•ikÄÆ nÇkAnAyi etr e’w…˜ öQ EdzÏniÝM puR˜AÆk yilÂ.pE• qeÀRklønkeLlÂAM avÄ a ½sriŠNM. {AÀ EmAezyilUew avÄ ÆnÇkiy qlÂAniymÍL@M c“ÍL@M klø nkL@M yi AEyÇ jnt a½sriŠNM.ÿ 9 ey¸dyiely…M ey±zElmiely…M jn ÍeL et·@ec•AÀ Eèri–iÆkyAyi¯ Ý mneš ecyHttH. yi AEylukAÄÆ m…EÛ yEhAv puR˜AŠiy jntkELŠA Å vxLÀ pApÍLAyi¯Ý ecyHttH. 10 yEhAv mnešEyAw…M aveÀRyAL@k ELAw…M sMsAriec•ÜiluM avr« EkÅŠA Àœ“AŠiyilÂ.11atinAÇ yEhAv ašUrY EsnAnAykãAer ey¸dA ŒƒmiŠAÀ v¯˜i. Œ EsnADipãAÄ mnešey pi wiœwi bÓn˜ilAŠi. mnešy…ew eek

33


475 kLiÇ avÄ oA“@cÍlkLi“@. avÄ mn ešey bAbiElANiElÆ twvukArnA yi ekAìuEpAyi. 12 mneš d…rit˜ilAyi. aE–ALyAÅ t eÀReedvmA›• yEhAvey viLic•@ èA ÄØic•@. ayAÅ teÀRpUÄv•ik¯ew eedv mA›• yEhAvy…ew m…ÛiÇ sVyM tA }H˜i. 13mneš eedvE˜Aw… èAÄØiÆk y…M te•shAyiŠAÀ yAciÆky…M ec yHt…. mnešy…ew yAcnEk“ yEhAvy… ew mnÈli’u. yEhAv ayAeL ey± zElmiElÆM teÀR siMhAsn˜iEl ÆM mwÍiE–AkAÀ a½vdic•@. yEhAv yANH stYeedvem•H mneš mnÈilAŠi. 14 ati½EzxM mneš dAvIdieÀR ngr ˜inH o¯ puRmtiÇpNi«. gIEhAÀ jl DAryHÆ pwi’ARH, m/YkvAw˜inw… Ï™ tA}HvryilAyi¯Ý puRmtiÇ. oA EPÇ›•i½ ¡·@mANH mneš Œ mtiÇ ek“iytH. ayAÅ mtiÇ vLerŸÄ˜ieŠ “i. anÙrM ey¸dyiel EkA“kLiellÂAM ayAÅ EsnADipãAer niĘi. 15viEd zIymAy vi#heedvÍeL mneš yEhA vy…ew Œly˜iÇniÝM qw…ÏmA·i. tAÀ Œly˜ieÀR ›ÝkLiluM ey±z ElmiluMÐApic• qlÂA yAgpIWÍL@M a yAÅ qw…ÏmA·i. mneš Œ yAgpIWÍ eLlÂAM ey±zElM ngr˜inH puRE˜eŠ Ri’u. 16anÙrM ayAÅ yEhAvy…ew yAgpIWM ÐApiÆky…M ŒrADnAbli kL@M smADAnblikL@M aÄ–iÆky…M ecyHt…. yi AEylieÀR eedvmA›• y EhAvey ŒrADiŠNem•H m…}uvÀ ey ¸dŠAÄÆM mneš kløn nÇki. 17jnÍÅ Ÿ•tÐlÍLiÇ vIìuM blikLÄ–ic•@. pE• av¯ew blikÅ av¯ew eedv mA›• yEhAvyHÆ mAÒmAyi¯Ý. 18 mnešy…ewm·@èv]˜ikÅ, eedvE˜A w…™ ayL@ewèAÄØn, yi AEylieÀR eedvmAy yEhAvy…ewnAm˜iÇ dÄzkÄ ayAELAw… pR’ kArYÍÅ q•ivey lÂAMüyi AEyÇrAjAŠãA¯ew oQEdYAgik ErKkÅý q•pusHtk˜iÇ q}utivc•i “@ìH. 19mnešy…ew èAÄØny…M mnÈli ’H eedvM ayAeL ævic•«M oeŠ üdÄ zk¯ew pusHtký˜iÇ ŸìH. mneš sVyM vinItnA›•ti½ m…Ûu™ ayAL@ew pA pÍL@M et·@kL@M m…}uv½M ayAÅ qvi eweyAeŠ Ÿ•tÐlÍÅ pNi« q• «M aEzrAsHtMBÍÅ ÐApic•@ q•«M üdÄzk¯ew pusHtký˜iÇ q}utiyi“@ìH. 20 aÍen mneš mrNmwy…ky…M teÀR pUÄv•ikErAewA–M sMsHkriŠe–w…ky…M ecyHt…. jnÍÅ mnešey ayAL@ew sV ÙM rAjekA“Ar˜ilANH sMsHkric•tH. m nešy…ew ÐAn˜H ayAL@ew puÒnAy ŒEmAÀ putiy rAjAvAyi. ŒEmAÀ ey¸dy…ew rAjAvH ey¸dy…ew rAjAvA›EÛAÅ ŒEmAnH ö¯p˜irìu vysAyi¯Ý. ayAÅ r ìuvÄxM ey±zElmiÇ rAjAvAyi¯Ý. 22 yEhAvyHÆ m…ÛiÇ tiãyAytH ŒEmA ÀecyHt…. teÀR pitAvAy mnešeyE–A 21

] AÙM 33:12-34:8 2 dinv˜

elte• ayAL@M yEhAvy…ew öMgitÍ Å nw–AŠiyilÂ. teÀR pitAvAy mneš niÄ—ic• vi#hÍÅeŠlÂAM ŒEmAÀ b likLÄ–ic•@. Œ vi#hÍeL ŒEmAÀ ŒrADic•@. 23teÀR pitAvAy mneš y EhAvyHÆm…ÛiÇ sVyM vinItnAy« EpAel ŒEmAÀ sVyMvinItnAyilÂ. p E• ŒEmAÀ œw…tÇ œw…tÇ pApM ec yHt….24ŒEmAeÀR dAsãAÄ ayAÅeŠti er žFAElAcnnw˜i. avÄ ŒEmAen ayAL@ew vstiyiÇ vc•@vDic•@. 25q •AÇ ŒEmAÀ rAjAvientier žFAElA cnnw˜iy qlÂA dAsãAery…M ey¸d ŠAÄ vDic•@. anÙrM avÄ ŒEmAeÀR puÒnAy EyAzIyAvien putiy rAjA vAŠi. EyAzIyAvH ey¸dArAjAvH rAjAvA›EÛAÅ EyAzIyAvinH q“@ vyÈAyi¯Ý. ayAÅ m…– e˜AÝ vÄxM ey±zElmiÇ rAjAvAyi ¯Ý. 2EnrAy«mAÒM EyAzIyAvH ecyHt…. yEhAvy…ew öMgitÍÅ ayAÅ nw –AŠi. teÀR pUÄv•iknAy dAvIdien E–Ael ayAÅ nãkÅecyH t …. nã ec•@•tiÇniÝM EyAzIyAvH vYticli c•ilÂ. 3 rAjAvAytieÀR q“AMvÄxM te• EyAzIyAvH teÀR pUÄv•iknAy dAvI dieÀR eedve˜ a½gmiŠAÀ «wÍi. eedve˜ a½sriŠAÀ «wÍuEÛAÅ EyAzIyAvH bAlnAyi¯Ý. teÀR rAj vA}Hcy…ew p×ìAMvÄxM EyAzIyAvH, ey¸dyiluM ey±zElmiluM niÝ™ ac•@kLiÇ vAĘ vi#hÍeLy…M aEz rAsH t MBÍeLy…M Ÿ•tÐlÍeLy…M nzi–iŠAÀ «wÍi. 4 bAÇ eedvÍ L@ewyAgpIWÍÅ jnÍÅtkÄÏ. EyA zIyAvieÀR m…ÛiÇ vc•ANH avrÍen ecyHttH. anÙrM EyAzIyAvH, jnÍÅ ÆEmÇ ŸyÄÝni• DUpyAgpIWÍÅ m… Ric•i“@. ekA˜iyvi#hÍL@M vAĘ vi #hÍL@M ayAÅ tkÄÏ. Œ vi#h ÍeL ayAÅ epAwic•@ kL’u. anÙrM EyAzIyAvH Œ epAwi bAÇeedvÍÅÆ bliyÄ–ic•i¯•v¯ew zv›wIrÍLiÇ vitRi. 5tÍL@ew yAgpIWÍLiÇ bAÇ eedvÍÅÆ ²æ<x nw˜iy puErAhit ãA¯ew aÐikÅEpAluM EyAzIyAvH d hi–ic•@. aÍenyANH EyAzIyAvH ey ¸dyiluM ey±zElmiluM vi#hArADn ölÂAtAŠiytH. 6mneš, qªyIM, ziemEyA À, nPHtAlivery…™ ÐlÍÅ q•ivi wÍLiel p“NÍLiellÂAM EyAzIyAvH aÍen te• ecyHt…. Œ p“NÍÅÆ smIpm…™ avzixHwÍELAewlÂAM avÀ aÍen ecyHt…. 7 yAgpIWÍL@M aEzrAsHtMBÍL@M EyA zIyAvHtkÄÏ. vi#hÍÅ ayAÅ epA wiyAŠi. yi AEyÇ m…}uv½M bAlieÀR ŒrADnyHŠAy…ìAyi¯• DUpyAgpIW ÍL@M ayAÅtkÄÏ. anÙrM EyAzIyA vH ey±zElmiElÆ mwÍi. 8 tAÀ ey¸dyiel rAjAvAytieÀR p tien“AM vÄxM zAPAÀ, myEzyAvH, EyA

34


] AÙM 34:9-30 2 dinv˜

476

vAhH q•iver teÀR eedvmA›• y EhAvy…ew ŒlyM pu«Ši ŸR–iŠAÀ EyAzIyAvyc•@. aslYAvH q•Ayi¯Ý zAPAeÀR pitAvieÀR EprH. myEzyAvH ngr˜iel EntAvAyi¯Ý. EyAvAzAyi ¯Ý EyAvAhieÀRpitAvH. sMBvic• kA rYÍÅ q}utivyHÆ•yALAyi¯Ý EyA vAhH. ey¸dy…M ŒlyvuM ²ÖIkriÆ•ti nAyi ŒlyM ŸR–ic•@ niĘAÀ aÍen EyAzIyAvu kløic•@. 9avÄ Ÿ•t puErA hitnAy hiÇŠiyAvieÀR aw…e˜˜i. jnÍÅ eedv˜ieÀR Œly˜inAyi n ÇkiypNM avÄ ayAeL Žløic•@. ElvY rAy dVArpAlkãArANH mnešŠAriÇ ni ÝM qªyIm…kAriÇniÝM avEzxic• m…}uvÀ yi AEylukAriÇ niÝM pNM EzKric•tH. ey¸dA, ebnYAmIÀ q•iv riÇniÝM m…}uvÀ ey±zElM vAsikLiÇ niÝMavÄpNMEzKric•@. 10anÙrM El vYÄ yEhAvy…ew Œly˜iÇ pNiÆ EmÇEnA“M vhiÆ•vÄÆ zÛLM nÇki. EmÇEnA“ŠAÄ yEhAvy…ew ŒlyM ŸR –ic•vÄÆM ètiPlMnÇki. 11avÄ Œ pNM m…RiŠlÂ@kÅ, mrM q•iv vAÍu• tinH mryAzArimAery…M kløNiŠAery…M Žløic•@. ek“iwÍÅ punÄniÄ—iÆ•ti ½M avyHÆ Ÿ˜rÍL@ìAÆ•ti½mA yi¯Ý twi. m…ÛH ey¸dyiel rAjAŠ ãAÄ ŒlyeŠ“iwÍeL pripAlic•i¯•i lÂ. Œ ek“iwÍÅ p}ki nzic•i¯Ý. 1213 avÄ vizVsHttEyAew pNieyw…Ï. yhÏM oAbAdYAv…mAyi¯Ý av¯ew EmÇEnA“ŠAÄ, yhÏM oAbAdYAv…M El vY¯M emrAriy…ew piÀgAmikLAyi¯Ý. esKrYAvH, em²lÂAM q•ivrAyi¯Ý m·@ EmÇEnA“ŠAÄ. ekhA˜ieÀR piÀgAmi kLAyi¯Ý avÄ. sMgIEtApkrNÍÅ vAyiÆ•tiÇ smÄØrAy ElvY¯M œli –NiŠA¯ewy…M m·@ EvlŠA¯ewy…M EmÇ EnA“ŠArAy…ìAyi¯Ý. cil ElvYÄ kA rYdÄzikL@M ŸEdYAgÐãA¯M dVArpAlk ãA¯emAeŠyAyi pNieyw…˜i¯Ý. niympust H kM keìÏÝ yEhAvy…ew Œly˜iluìAyi¯• pNM ElvYÄ puRÏ ekAìuvÝ. aŠAl ˜ANH EmAezyilUew nÇke–“ yEhAv y…ew niympusHt kM hiÇŠiyAvH q• puErAhitÀ keì˜iytH. 15hiÇŠiyAvH, kArYdÄziyAy zAPAEnAw… pR’u, þy EhAvy…ew Œly˜iÇ* {AÀ niympu sHtkMkìu!ÿ hiÇŠiyAvH pusHtkM zA PA½eekmARi. 16zAPAÀ EyAzIyArAjA vieÀRyw…E˜Æ pusHtkM ekAìuvÝ. zAPAÀ rAjAvien vivrmRiyic•@, þaÍH ŒvzYe–“«EpAeleylÂAM aÍy…ew dA sãAÄec•@ÝìH. 17yEhAvy…ew Œly ˜iÇ niÝM lBic•pNM avÄ EmÇEnA“ ŠAÄÆM pNiŠAÄÆmAyi ekAw…ÆÝìH. 18 anÙrM zAPAÀ rAjAviEnAw… pR’u, þpuErAhitnAy hiÇŠiyAvH qe• o¯ 14

yEhAvy…ew ŒlyM ey±zElmiel eedvA ly˜ieÀR me·A¯ EprH.

pusHtkMŽløic•@.ÿ anÙrM zAPAÀ rAjA vieÀR m…ÛiÇ niÝekAìH Œ pusHtkM vAyic•@. 19niymvAkYÍÅ vAyic•@ Ek“ EyAzIyArAjAvH teÀR vOÍÅ vli c•@ kIRi. 20anÙrM hiÇŠiyAvH, zAPA eÀRpuÒnAy ahIŠAM, mIKy…ewpuÒnA yabHEdAÀ, kArYdÄziyAy zAPAÀ, dA snAy asAyAvH q•ivÄŠH rAjAvHo¯ klønnÇki. 21rAjAvupR’u, þEpAœ, q niÆM yi AEyliluM ey¸dyiluM av EzxiÆ• jnÍÅÆM Evìi keì˜iy pusHtk˜iel vAÆkeL–·i yEhAv EyAw… EcAdiÕ. n—…ew pUÄv•ikÄ yEhA vy…ew vAÆkÅ a½sriŠA˜tinAÇ avÀ nE—Aw… vLer EkApic•iriÆÝ. öQ #nHTM a½zAsiÆ•etlÂAemAÝM avÄ ecyHti¯•ilÂ!ÿ 22 hiÇŠiyAv…M rAjAvieÀR dAsãA¯M èvAckiyAy µÇdAy…ewyw…E˜Æ EpAyi. zlÂ<mieÀR BArYyAyi¯Ý µÇdA. EtAûh˜ieÀR puÒnAyi¯Ý zlÂ<M. EtA ûh˜H h y…ewpuÒ½M. rAjAvieÀR v OÍL@ew ¡mtlŠArnAyi¯Ý h A. ey±zElmieÀR putiy BAg˜ANH µÇ dAvsic•i¯•tH, hiÇŠiyAv…M rAjB]tY ãA¯M ŸìAyetlÂAM µÇdAEyAw… pR’u. 23 µÇdA avErAw…pR’u, þyi AEyli eÀReedvmA›• yEhAv öÍen pR y…Ý+ EyAzIyA rAjAviEnAw…pRy†. 24y EhAv pRy…•eteÙ•AÇ, üöQ Ðl˜i ½M öviwe˜ nivAsikÅÆM {AÀ d…ri tÍÅ v¯ÏM! ey¸dyiel rAjAvieÀR m…ÛiÇ vAyiŠe–“pusHtk˜iÇ q}uti yi“@™ qlÂA mhAvipÏkL@M {AÀ v ¯ÏM.25{AniÍen ec•AÀ kArNM, jn ÍÅ qe•evwiy…ky…M m·@eedvÍÅŠA yi DUpEhAmM nwÏky…M ecyHt… q• tANH. tÍL@ew tiãkÅekAìH avere• EkApA›lnAŠiyiriÆÝ. atinAÇ {A À öQÐl˜H qeÀR EkApMecAriy…M. kÏ• agHniEpAlu™ qeÀREkApM a NyHŠAnAvu•tlÂ!ý 26 þq•AÇ ey¸dyiel EyAzIyA rAjA viEnAw… öÍen pRy…k. yEhAvEyAw… EcAdiŠAnANElÂA avÀ niÍeL ay c•tH+ aløMm…Ûu nIEk“ vAÆkeL–·i yi AEylieÀR eedvmA›• yEhAv pR y…•tiÍenyANH + 27üEyAvAzH, nI pËA ˜piÆky…M sVyM tA}HÏky…M nieÀR vOÍÅ kIRuky…M ecyHt…. nI qeÀR m…ÛiÇvilpic•@. atinAÇ, nieÀR X dyM nixHkLÜmAy«ekAìH nieÀR prAti {AÀ æÖic•@.28nie• {AÀ nieÀR pUÄ v•ikErAewA–mAÆM. nI nieÀR klÂRyiEl ÆsmADAnE˜Aew EpA›M. öQ ÐlE˜ ÆM öviwe˜ jnÍL@ewEmluM {AÀ v¯ Ï•yAtnkÅ ninÆ kAENìivrilÂ.ýÿ hiÇŠiyAv…M rAjB]tYãA¯M öQ sE•zM EyAzIyA rAjAvien˜ic•@. 29 anÙrM EyAzIyArAjAvH, ey¸dyi Ely…M ey±zElmiEly…M m…}uvÀ m†–ãA ery…M te• vÝkA¹vAÀ viLic•@. 30rA jAvH yEhAvy…ew Œly˜iElÆEpA yi. m…}uvÀ ey¸dŠA¯M ey±zElM nivA


477 sikL@M puErAhitãA¯M ElvY¯M vliy v¯M ecRiyv¯mAy qlÂAvYåikL@M EyA ziyAviEnAewA–m…ìAyi¯Ý. EyAzIyA vH krARieÀRpusHtkM m…}uvÀaver vA yic•@EkÅ–ic•@. yEhAvy…ew Œly˜i ÇniÝM keì˜iytAyi¯Ý Œ pusHt kM.31anÙrM rAjAvH teÀRÐAn˜H q }uE•·@ niÝ. ayAÅyEhAvy…mAyi o¯ krARuìAŠi. yEhAvey a½sriŠAem ÝM aveÀRklønkL@M niymÍL@M c“Í L@M a½sriŠAemÝM ayAÅ s—tic•@. teÀR pUÄÌmnEÈAewy…M ŒtHmAEvAew y…mANyAL« s—tic•tH. öQ pusHtk ˜iÇ q}utiyiriÆ• krARieÀR vAÆk L½sriŠAem•H ayAÅ krAÄ ecyHt…. 32 anÙrM EyAzIyAvH ey±zElmiluM ebnYAmInilu™ qlÂAvereŠAìuM krAÄ sVIkriŠAem•H vAgHdAnMec•ic•@. ey± zElMkAÄ tÍL@ew pUÄv•ik¯ew eedvmA y yEhAvy…ewkrAÄ a½sriŠAem•H s—tic•@.33yi AEyÇ jntyHÆ vYtY sHt rAjYÍLiÇniÝ™ DArALM vi#hÍ L@ìAyi¯Ý. q•AÇ Œ ByAnkmAy vi #hÍeLlÂAM EyAzIyAvH nzi–ic•@. m…}u vÀ yi AEylukAery…M EyAzIyAvH t ÍL@eweedvmA›• yEhAvy…ew dAs rAŠi. EyAzIyAvH jIvic•i¯•Òy…M kAlM jnÍÅ, tÍL@ew pUÄv•ik¯ew eedvmAy yEhAvey Esvic•@.

EyAzIyAvH epsh ŒEGAxiÆÝ EyAzIyArAjAvH ey±zElmiÇ yEhAvyHÆ™ epsh ŒEGAxi c•@. o•AM mAs˜iel ptinAlAMdivsM epshAÆ’Awien vDic• @ . 2EyAzI yAvH oAErA ¡mtlkÅŠAyi puErAhi tãAer etre’w…Ï. yEhAvy…ew Œl y˜iÇ avÄ ²æUx nw˜Ev ayAÅ puErAhitãAer ²æUx «wrAÀ EèA/A hi–ic•@. 3yi AEyÇjntey pWi–ic• v¯M yEhAvy…ew ²æ<xyHÆ vi²Ö rAyv¯mAy ElvY¯mAyi EyAzIyAvH sMsAric•@. ayAÅ Œ ElvYErAw… pR ’u, þvi²Öep“kM zElAEmAÀ niÄ—ic• Œly˜iÇ vyHÆk. dAvIdieÀR puÒnA yi¯Ý zElAEmAÀ. dAvIdH yi AEyli eÀRrAjAvuM. niÍÅ vi²Öep“kM oAErA ÐlÍLiElÆM ¡mliElEÙìtil . öni niÍL@ew eedvmA›• yEhAvey EsviÆk. eedv˜ieÀR jntyAy yi AEylukAer EsviÆk. 4 niÍL@ew EgAÒm…RyHÆ Œly˜iel ²æ<xyHÆ t•ARAvuk. dAvId…rAjAvuM aE”h ˜ieÀR puÒnAy zElAEmAÀ rAjAvuM niÍeLŽløic• EjAlikÅ ec•@k. 5 vi ²ÖÐl˜H o¯ sMGM ElvYErAewA–M niÇÆk. oAErA EgAÒŠAErAw…emA–M av ershAyiŠAÀ pAk˜i½niÇÆk. 6 ep shAÆ’Aw…keLekAlÂ@k.yEhAvyHÆ niÍÅ sVyM²ÖIkriÆk. ›’Aw…k eLniÍL@ew sEhAdrãArAy yi AEy lukAÄÆEvìi t•ARAÆk. yEhAv ni ÍELAw… kløic•etlÂAMec•@k. EmAezyi

35

] AÙM 34:31-35:17 2 dinv˜

lUew yEhAv nm…Æ nÇkiyvyANH Œ klønkÅ.ÿ 7 epshAblikÅŠAyi EyAzIyAvH yi AEylukAÄÆ m…–tinAyirM ec—ri yAw…keLy…M EkAlAw…keLy…M nÇki. a yAÅm…vAyirM kÝkAlikeLy…M avÄÆ nÇki. EyAzIyArAjAvieÀR sVÙM m]g ÍLiÇni•Ayi¯Ý öQ m]gÍeL ekAìu v•tH. 8 EyAzIyAvieÀR ŸEdYAgÐãA¯M m]gÍeLy…M m·@ sADnÍL@M jnÍÅÆM puErAhitÄÆM ElvYÄÆM epshyHÆ Evìi nÇ›ky…ìAyi. Œly˜ieÀR ¡mtlŠArAy ŸEdYAgÐãAÄ Ÿ•tpu ErAhitnAy hiÇŠiyAv…M esKrYAv…M eyhIEylumAyi¯Ý. avÄ puErAhitÄ ŠH rìAyir˜iyRuÞRH ›’Aw…keLy…M EkAlAw…keLy…M m…ÞRukALkeLy…M ep shblikÅŠAyi nÇki. 9 EkAnnYAvH teÀRsEhAdrãArAy ezm•AvH, enTn EyÇq•ivErAw…M hsbYAvH, eyhIEy Ç, EyAsAbAdH q•ivErAw…MEcÄ•H a •AyirM ec—riyAw…keLy…M EkAlAw…k eLy…M a’URukALkeLy…M epshAb likÅŠAyi ElvYÄÆnÇki. avÄ ElvY ¯ew EntAŠLAyi¯Ý. 10 epshA²æ<xyHÆ™ o¯ŠÍÅ pUÄ ˜iyAyE–AÅ puErAhitãA¯M ElvY¯M tÍL@ew ÐAnÍLiElÆEpAyi. atA yi¯Ý rAjAvieÀRkløn. 11epshAÆ ’Aw…kÅ ekAlÂe–“@. anÙrM ElvYÄ m]gÍL@ew EtAluri’H råM puErAhitÄ ÆnÇki. puErAhitÄråM yAgpIW˜iÇ tLic•@.12anÙrM avÄ viviD EgAÒÍ ÅŠH EhAmyAgÍÅŠAyi m]gÍeL nÇki. EmAezy…ew niym½sric•@ EhAmyAgM nwÏ•tinAyi¯Ý atH. 13kløny½s ric•@te• ElvYÄ epshAblikeL a gHniyiÇ epAriec•w…Ï. vi²Öv}ipAw… kÅ avÄklÍLiluM ›“kÍLiluM c“ik LiluM EvviÆky…M ecyHt…. q•i“vÄ Evg˜iÇ Œ mAMsM jnÍÅÆ nÇki. 14 öti½EzxM ElvYÄ tÍÅÆM ahErA eÀRpiÀgAmikLAy puErAhitÄÆMEvì mAMsemw…Ï. Œ puErAhitãAÄ ö¯“@M vertirÆpiwic• pNiyilAyi¯Ý. EhA myAg vsHt…ŠL@M blikL@ew ekA}u–…M EhAmiÆ•tinH avÄ kWinmAyi pNi ecyHt…. 15ŒsAPieÀR ›w…MbŠArAy ElvYgAykÄ dAvId…rAjAvH avÄŠAyi kløic•i¯•Ðl˜H niÝ. avÄ överA eŠyAyi¯Ý+ ŒsAPH, EhmAÀ, rAjAvi eÀRèvAcknAy eyd†TUÀ. tÍL@ew s EhAdrrAyElvYÄ avÄŠAyi epsh yHÆ™etlÂAM o¯Šiyi¯•tinAÇ oAErA kvAw˜iely…M dVArpAlkÄŠH tͼew ÐlÏniÝM mAERìi v•ilÂ. 16 aÍen Œ divsMte• EyAzIyA rAjAvu kløic•t½sric•H yEhAvy…ew ŒrADnyHÆ™etlÂAM t•ARAyi. epsh ŒEGAxiŠe–w…ky…M yEhAvy…ew yA gpIW˜iÇ EhAmyAgÍÅ aÄ–iŠe– w…ky…MecyHt…. 17aviewy…ìAyi¯• yi AEylukAÄ epshy…M puLi–ilÂA˜ a–˜ieÀR ep¯nAL@M Ž}udivsE˜Æ


] AÙM 35:18-36:10 2 dinv˜

478

18

ŒEGAxic•@. èvAcknAy zm…Evli eÀRkAlM m…tliEÍA“H öÍeneyA¯ ep sh ŒEGAxM ŸìAyi“ilÂ! oriŠluM o¯ yi AEyÇrAjAvuM öÍeneyA¯ eps h ŒEGAxic•i“ilÂ. EyAzIyArAjAvuM pu ErAhitãA¯M ElvY¯M aviewy…ìAyi¯ • ey¸dŠA¯M yi AEylukA¯M qlÂA ey±zElM nivAsikL@M o¯ èEtYk viD ˜ilANH epshŒEGAxic•t.H 19EyAzI yAvieÀR ptien“AM BrN vÄx˜ilAyi ¯Ý epsh Œ nilyiÇ ŒEGAxic•t.H

EyAzIyAvieÀR mrNM Œ nlÂkArYÍeLlÂAM EyAzIyAvH Œl y˜i½EvìiecyHt…. pi•IwH öQjipHti elrAjAvAy enEKA, y†ª“IsundItIr Ï™ keŠmIzH ŒƒmiŠAÀ pwnIŠM nw ˜i. enEKAyHeŠtier y…Ö˜inH EyAzI yArAjAvupuRe–“@. 21q•AÇ EyAzIyA vinH enEKAd†tãAer ayc•@. avÄ pR ’u,þEyAzIyArAjAEv, öQy…ÖM aÍy… ew èzHnmlÂ. {AÀ aÍyHeŠtier y…Ö ˜i½ v•tlÂ. qeÀR zÒuŠELAw… y…ÖM ec•AnANH {AÀ v•tH. EvgM puRe–wA À eedvM qE•AwAvzYe–“@. eedvM q eÀR p•˜ANH. atinAÇ qe• ›}– ˜ilAŠ¯tH. aÍH qnieŠtier y…Ö˜i ½v•AÇ eedvMaÍey nzi–iÆM!ÿ 22q •AÇ EyAzIyAvH o}ivAyilÂ. enEKAEyA w… y…ÖMec•AÀ ayAÅ tI¯mAnic•@. a tinAÇ ayAÅteÀR EvxMmARiy…ÖM ec •AÀpuRe–“@. eedv˜ieÀR kløney– ·i enEKA pR’« EkÅŠAÀ EyAzIyAvH vis—tic•@. emgiE”Asmtl˜iÇ y…ÖM ec•@•tinH EyAzIyAvH puRe–“@. 23an ÙrM EyAzIyArAjAvieÀR zrIr˜iÇ y… ÖrMgÏ vc•H orÛu tRc•@. ayAÅ teÀR dAsãAErAw… pR’u,þqe• qw…Ï ekA ìuEpAœ. qniÆ vlÂAet m…RiEv·iri ÆÝ!ÿ 24 atinAÇ dAsãAÄ EyAzIyAvien a yAL@ewEtriÇ nie•w…˜H me·A¯Etrili ¯˜i. y…ÖrMgE˜Æ ayAÅ ekAìuv• tAyi¯Ý Œ EtrH. pi•IwH avÄ EyAzI yAvien ey±zElmiElÆ ekAìuEpAyi. ey±zElmiÇvc• H EyAzIyAvH mrNmw ’u. teÀRpUÄv•ikÄ sMsHkriŠe–“ k lÂRyiÇ EyAzIyAvuM sMsHkriŠe–“@. EyAzIyAvieÀR mrN˜iÇ ey¸dyiEl y…M ey±zElmiEly…M sklm½xY¯M v lÂAetvYsnic•@. 25yiermYAvH ŽtA½M mr NgItÍeL}uti EyAzIyAvi½Evìi pA wi.öÝM OIpu¯xãAÄ Œ gAnÍÅ pA wARuìH. EyAzIyAvinH o¯ d…+KgAnM pAw… key•tH yi AEylukAÄÆ qeÙAeŠ EyA ŒNH. üvilApgItÍÅý q• pusHt k˜iÇ Œ gAnÍL@ìH. 26-27 rAjAvAyi¯•E–AÅ EyAzIyAvH Œ dYÙMecyHt qlÂA kArYÍL@M üyi AEy liely…M ey¸dyiely…M rAjAŠãA¯ew criÒMý q•pusHtk˜iluìH. ayAÅ y EhAvEyAw… pulĘiyi¯• vizVAs e˜–·iy…M yEhAvy…ew niymM ayA 20

eLÍen anusric•@ev•«M Œ #nHT ˜iÇ pRy…Ý. eyEhAvAhAsH ey¸ dyiel rAjAvH ey±zElmiel putiy rAjAvAyi jnÍÅ EyAzIyAvieÀRpuÒnAy 2 eyEhAvAhAsien etre’w…Ï. ey ¸dyielrAjAvA›EÛAÅ eyEhAvAhA sinH ö¯p˜im†ÝvyÈAyi¯Ý. m†Ý mAsE˜Æ ayAÅ ey±zElmiÇ rAjAvA yi¯Ý. 3 pi•IwH öQjipHtiel enEKA rAjAvH eyEhAvAhAsien o¯ twvu kArnAŠi. enEKA ey¸dyiel jnÍ ÅŠH ¾Ru tAlÚ ev™iy…M o¯ tAlÚ sVÄÌvuM krM ¡m˜i. 4 enEKAey ¸d yiely…M ey±zElmiely…M putiy rAjA vAyi eyEhAvA hAsieÀR sEhAd rnAy qlYAŠImien etre’w…Ï. pi•IwH enEKA, qlYAŠIminH eyEhAyA ŠIM qÝ putieyA¯ Ep¯nÇki. q•AÇ eyEhAvAhAsien enEKA öQjipHtiEl Æ ekAìuEpAyi.

36

eyEhAyAŠIM ey¸dyiel rAjAvH ey¸dyiel putiy rAjAvA›EÛAÅ eyEhAyAŠIminH ö¯p˜Éu vyÈAyi ¯Ý. ayAÅ ey±zElmiÇ ptienAÝ vÄxMrAjAvAyi¯Ý. yEhAvy…ew Œv zYèkArm…™ kArYÍLl eyEhAyAŠIM ecyHttH. ayAÅ teÀR eedvmA›• y EhAvyHeŠtier pApM ecyHt…. 6 bAbiElANiel enbUKdH E nsÄrA jAvH ey¸dAŒƒmic•@. ayAÅ eyEhA yAŠImien o¯twvukArnAŠi oA“@ cÍl yHŠi“@. anÙrM enbUKdHEnsÄ eyEhA yAŠImien bAbiElANiElÆ ekAìu EpAyi.7 yEhAvy…ew Œly˜iel ŽtA ½MsADnÍL@M enbUKdHEnsÄ ekAìu EpAyi. ayAÅ av bAbiElANiElÆ ekAìuEpAyi teÀR vstiyiÇ sU•i c•@. 8eyEhAyAŠImieÀR m·@èv]˜ikL@M ayAL@ew ByÜrpApÍL@M ayAÅ ›· ŠArnAyèv]˜ikL@M üyi AEyliely…M ey¸dyiely…M rAjAŠãA¯ewcriÒMý q • #nHT˜iluìH. eyEhAyAŠImieÀR pu ÒnAy eyEhAyAKIÀ ayAL@ew ÐAn ˜H putiyrAjAvAyi. 5

eyEhAyAKIÀ ey¸dyiel rAjAvH ey¸dyiel rAjAvA›EÛAÅ eyEhA yAKInH ptien“@ vyÈAyi¯Ý. m†Ý mAsvuM pÏdivsvuM ayAÅ ey±z ElmiÇ rAjAvAyi¯Ý. yEhAvŒvzY e–“ kArYÍLl ayAÅ ecyHttH. eyEhA yAKIÀ yEhAvyHeŠtier pApM ecyH t…. 10vsÙkAl˜H enbUKdHEnsÄ rAjA vH eyEhAyAKIen piwiŠAÀ teÀR B]tY ãAer ayc•@. avÄ eyEhAyAKIeny…M yEhAvy…ew Œly˜iÇ niÝM vilpi wi–…™ ŽtA½MsADnÍL@M ekAìuvÝ. enbUKdH E nsÄ, eyEhAyAKIeÀR b ÓuvAy siedŠIyAvien ey¸dy…ew y…M ey±zElmieÀRy…M putiy rAjAvAyi etre’w…Ï. 9


479 siedŠIyAvH ey¸dyiel rAjAvH ey¸dyiel rAjAvu›EÛAÅ sied ŠIyAvinH ö¯pe˜AÝ vyÈAyi¯Ý. ayAÅ ey±zElmiÇ ptienAÝvÄxM rAjAvAyi¯Ý.12yEhAv ayAELAwAvzY e–“etAÝM siedŠIyAvH ecyHtilÂ. si edŠIyAvH yEhAvyHeŠtier pApM ec yHt…. èvAcknAy yiermYAvH yEhAv y…ew sE•zÍÅ pR’u. pE• sied ŠIyAvH sVyMtA}HÏkEyA yEhAvy…ew sE•zÍÅ a½sriÆkEyA ecyHtilÂ. 11

ey±zElM nzi–iŠe–w…Ý siedŠIyAvH, enbUKdHEnsÄ rAjA vientiertiri’u. m…eÛAriŠÇ enbU KdHEnsÄ siedŠIyAvieneŠAìH teÀR vizVsHtnAyiriŠAemÝ stYM ec•ic•@. siedŠIyAvH eedvnAm˜ilANH enbUK dHEnsrieÀR vizVsHtnAyiriŠAem•H s tYMecyHttH. q•AÇ kWinmnsHknAy siedŠIyAvH teÀR mnSmA·i. yi AEy lieÀReedvmA›• yEhAvey a½sri ŠAÀ ayAÅ œ“AŠiyilÂ. 14œwAet qlÂA puErAhitm…KYãA¯M ey¸dyiel jnEn tAŠL@M vijAtIy¯EwtienŠAÅ EmAzmA ypApÍÅ ecyHt…. Œ EntAŠÅ yEhA vy…ewŒlyM a²ÖmAŠi. ey±zElmi el ŒlyM yEhAv vi²ÖmAŠiyi¯Ý. 15 av¯ew pUÄv•ik¯ew eedvmA›• y EhAv teÀRjntey tAŠI«ec•AÀ vI ìuMvIìuM èvAckerayc•@. avErAw…M teÀRŒlyE˜Aw…M shtApM EtA•iyA NH yEhAv aÍen ecyHttH. averEyA teÀR Œlye˜EyA tkÄŠAÀ yEhAv Œ#hic•ilÂ. 16pE•, eedv˜ieÀR jnt eedv˜ieÀR èvAcker prihsic•@. eedv˜ieÀR sE•zÍeL avÄ evRu Ï.ow…viÇ eedv˜i½ •m nzic•@. eed v˜inH teÀR jntEyAw… ekAwiy EkAp m…ìAyi. qÚecyHtAluM a« twyAnA ›mAyi¯•ilÂ. 17 atinAÇ ey¸deyy…M ey±zElmi eny…M ŒƒmiÆ•tinH eedvM bAbiElA Niel rAjAvien v¯˜i. bAbiElANi elrAjAvH ecRu–ŠAer Œly˜ilAyi¯ •E–AÅ EpAluM vDic•@. ey¸dyiely…M ey±zElmiely…M jntEyAw… avnH o“@M k¯N EtA•iyilÂ. ecRu–ŠAery…M v]Ö 13

] AÙM 36:11-23 2 dinv˜

ery…M bAbiElA¿rAjAvH vDic•@. OI keLy…M pu¯xãAery…M ayAÅ ekAÝ. ErAgikeLy…M ŒErAgYvAãAery…M ayA ÅekAÝ. ey¸dyiely…M ey±zElmi ely…M jnÍeL zi•iŠAÀ eedvM enbU KdHEnser a½vdic•@. 18eedv˜ieÀR Œly˜iel qlÂA sADnÍL@M enbUK dHEnsÄ bAbiElANiElÆ ekAìuEpA yi.Œly˜iÇniÝM ekA“Ar˜iÇniÝM rAjAvieÀR ŸEdYAgÐãA¯ew aw…Ïni ÝM qlÂA am†lYvsHt…ŠL@M ayAÅ ekA ìuEpAyi. 19enbUKdHEnsruM ayAL@ew eesnYvuM ŒlyM k˜ic•@. ey±zElmi eÀRBi˜i avÄ tkÄÆky…M rAjAvieÀR y…M aE”h˜ieÀR ŸEdYAgÐãA¯ewy…M vIw…kÅ k˜iÆky…M ecyHt…. ey±zEl milu™ qlÂA am†lYvsHt…ŠL@M avÄ nzi–iÆkEyA kw˜ieŠAìu EpAvuk EyAecyHt…. 20öniy…M jIvic•iriÆ•ver enbUKdHEnsÄ bAbiElANiElÆ piwi c•@ekAìuEpAyi awim–NiŠArAŠi.pAÄ sirAjAvH bAbiElANien EtAløiÆM v er avÄ aview awimkLAyi¯Ý. 21aÍ en yiermYAèvAcknilUew yEhAv yi AEyÇjntEyAw… pR’ kArYÍÅ s tY˜iÇ sMBvic•@. yEhAv yiermYAvi lUewpR’tH öÍenyANH+þöQ ÐlM q }up« vÄxE˜Æ o¯ tri²®miyAyi˜I ¯M. jnÍÅ pripAliŠA˜ Edz˜ieÀR zb•Ï viæm˜i½ èAyËi˜mAyi.ÿ 22 EkAerzH pAÄsirAjAvAytieÀRo•AM vÄxM, yEhAv EkAerzilUew o¯ èEtY k èKYApnM nw˜i. yiermYAèvAck nilUew yEhAvnw˜iyvAgHdAnÍÅ ni REvRu•tinAyi¯Ý ayAÅ aÍen ec yHttH. EkAerzH teÀR rAjYemÛAw…M d†t ãAer ayc•@. avÄ öQ sE•zM vhi c•i¯Ý+ 23 þpAÄsirAjAvAy EkAerzu pRy… Ý sVÄ‹˜ieÀR eedvmA›• yEhA vqe• m…}uvÀ®miy…ewy…M rAjAvAŠi yiriÆÝ. av½Evìi ey±zElmiÇ o¯ ŒlyM pNiyAÀ avene• ¡mt le–w…˜iyiriÆÝ. öni niÍÅŠi wyilu™ eedv˜ieÀR jntyHÆ sVt ×mAyi ey±zElmiElÆ EpAkAM. ni ÍL@ew eedvmA›• yEhAv niÍELA ewA–mAyiriŠe“.


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 14 2 chronicles  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you