Page 1

gnvgvb¨ ivóªcwZ wRjøyi ingv‡bi g„Zz¨‡Z

BZvjx AvIqvgx jx‡Mi †kvK mfv ‡W¯‹ wi‡cvU© t MZKvj eyaevi ivZ 8 NwUKvq ZiwcbvËvivq ¯’vbxq my›`ieb †i÷‡i›U evsjv‡`‡ki gnvgvb¨ ivóªcwZ wRjøyi ingv‡bi g„Zz¨‡Z BZvjx AvIqvgx jx‡Mi D‡`¨v‡M GK †kvK mfv AbywôZ nq| BZvjx AvIqvgx jx‡Mi kxl©¯’vbxq mv‡eK †bZ…e„›` mn Ab¨vb¨ A½ msMV‡bi †bZ…e„›` Ges mvaviY cÖevmxivI Dcw¯’Z wQ‡jb| †kvK mfvi mfvcwZZ¡ K‡ib BZvjx AvIqvgx jx‡Mi mfvcwZ nvRx Bw`ªm divRx I cwiPvjbv K‡ib mvaviY m¤úv`K nvmvb BKevj| ‡kvK mfvq gnvgvb¨ ivóªcwZi ¯§„wZPvib K‡i e³viv mK‡jB mswÿß e³e¨ iv‡Lb| AvIqvgx †bZv e„nËi gqgbwmsn mwgwZi mfvcwZ Rwmg DwÏb Av‡eMMwYZ I KvbœvRwoZ K‡Ú giû‡gi Rxebx wb‡q wKQz K_v e‡jb, Zvi KvbœvRwoZ K‡Úi K_v ï‡b Dcw¯’Z A‡b‡KB wKQz mg‡qi Rb¨ n‡jI Av‡eMvcøyZ n‡q hvb| mfvq BZvjx AvIqvgx jx‡Mi mvaviY m¤úv`K e³‡e¨i gv‡S †NvlYv K‡ib, AvMvgx ïµevi cÖwZwU gmwR‡` giû‡gi we‡`nx AvZ¥vi gvM‡divZ Kvgbv K‡i ‡`vqv cov‡bv n‡e Ges BZvjx AvIqvgx jx‡Mi †bZ…e„›`‡`i †cÖ‡bmwZbv¯’ g°x gmwR‡` Dcw¯’Z _vKvi Rb¨ we‡klfv‡e Aby‡ivav Rvbvb|

-t RvZxq I cÖavb Lei t! " #, % , & । . !() * ) +, - ! . * / 0 1 )1 45 46 5 7 8 ( : (* : * !+ )। ;< 2 )3 2 3 +: / 0 ! = ) * । > 3 ! ! - 2 ! 8? ? । !@ * * 8 A =) ! - ! , । । - ! 2! B, = C D2 * * 8 E4 8 F G, H) H) I !5 ) 8 । A =) ! . । ! 2&1 . * 8। . !() * *- 5 ) . ! ) JK5 LŠ8 । * M) ? = 8 । 1 N * *# । *! 7&! O * P* - % )Q RS T ! 2 3

c„ôv 4

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

Rb¥f~wg


. ) ? JK5 * #M * # * । #M 5 O ? , * U , 1 N = , H & 5, % 5 , V % * 5 ,# ) , 0 = , I, ! - % W) ! XI * ŠL 8 । ) ?5 I & 2 2 * । ) Y K5 . Z5 =7 RS 23 , 1 N, N =, , 1 / , / , - , I 2 I[ = 5 , 5\ , !@ , )] #S, & & - % : R G = ] ।/ / <H ! 8 , RS ! # 1 ! । Z5 . _5 =7 ` a! > 1 b . RS * । ? _5 c * * % b * । । !) ! d * ! ! 3 = H * . !() * ` H eC ! , O , ! & , = I 2 = =+ &. ! * । / - - 8 + f \g ! 8 ,! d * ! ! ? Z5 ! % b [! ! ! 2 )Q * । * 8) ! = ; # * । A )= 8 23 * 2= I 5, 1 N * 1 ! । A =) ! !=Q N , - % 1 8) 5 # । 1 N * * #. # = = H / ! 8। ) >/ * =7 * 2= I 5 23 h ! 8 N / *c H * \ g । 2 )3 !() * ) J4 /& . % 1 2 )# i O h 8 j * । । 23 . * 2= I 5 8 , ' 8 2 A =) - ! । ! * ' 1 N * ,' !() * A =) ।' ! * !() * / L/ . l ! - 5 %P 21= m 5 । % 1 ! ,' 7 % - ! 2 D, ) / !@ ।' A =) # \ = AG , *! \ * = ]h * । ! - 2 A =) 8 ) ! & । )1 . !() * 8 ! ) * 8 n ) &! ,- ! \ & * a1 % N n । i ;<h \& \ 8 . !() * । - ! W) * ! - 8? . )] ; N - 5 H o 1= % N ) 8 । D । h / 8 . ! 5 Jp !q %P . !() * ! ! ! W) )! ) * Q */ 8 । % Dm 7 . ! * , 2 )3 . )3 ! = b . 8 A D * 8। = * ` H 8 / 8 । । p &/ - ! 2 )3 * ? c * & * 2 3 2 * +: / 0 ! = Jr &/ - 2= s) o ) * । JJ /& +, - ! . * & * । । . !() * % - M , # h. 2 3 a A =) / % ! J_ ! G =] 8। - 1= W) )! ) * !() * - M = ], # 8 । 8 P* # = t !@ । L/ % = !() * Krrp JK Hu h h 1= 2 )3 ! = । * & * I s #)] != a 3= b * । । & v= ! : . !() * JpKp p /& T i - x7 ) !qP* v ।। 8 M! F = . * y z IP F = . y IP । . ! C 8 । '6J-- ) ]#) S 2 = % n 8 Krr4 KJ X !1 W) - + P I* !() * {, * । 0 M * * । - 8 Krr6 2 Ah | 1 n * । & ? !@ l ?#N * । । !@ 1, D Ah } = S M * ! 8 । ] * !() * * 1 । KrrE % > / * '6Z, 'E~, 'p~ KrrJ ! % >/ T ) / -i . !() * % = > / * । Jp6r t ! = (- - -) > / * । Jpp~ >/ । n 3 N (- ! I) * h । KrrE ! % >/ * Ah 1 * ! 5 €) % = Q ! % !() । । * . % + >/ * % >/ &. *

c„ôv 5

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

Rb¥f~wg


•‚

Krrp

%

Jp

> / * । Krrp

JK Hu

. P*

1=

h P*

Jp_K

O \ 2 = IP H : ? 0 & &. * ।+ ( # = 8 / * R ) ! 8 । Jp !) 1= > / : . !() * L / 8 ! =। * =7 * 23 >/ ,' JKZ 2 ) " 1= 1 8। % 1 ।' 1= >/ / । / >/ * 8 । )*= !

+ ( # =। * । - ! >/ *

O

* -

*

2%

A =)

8? 2

A =) h

!()

*

y

z

!@

!

IP

?

? *

8 &

!

*

% 1 2 #) *

#

&

Jp !)

)

!

&

1= !

-

>

>/ 8

B *

)

>/

A )=

\ =*

K1

& >/

5

, %

=

pr 1= H , JppJ (K6 s ) 2 #) 5 > / * । H

>/ &1 *-

>/

2 W)

Q */ .

2 =

ƒ

. !()

* A =) ! e1) - ! * ,* 8- ! # 5 \ = / ! = , 5 &\ * h 5 \ = . # । . !() * 8 & v= ! 21 । A \ !@ & . ! , % =, N . & * & । ! O . ) ]#)S - % a 1 % ) O 8 2P . । ! ! W) )! ) * & ! 2 / - 2 ) ! ! - 1 8 । !() * !q JpKp p /& T ! i . - x7 । ) * g 8 = ! - % KZ !) Q . A \ = ! I & „#। Jp4p /\ । !() * - - - * 8 ! % = >/ * 8 । … * 8 L/ । ƒ = 8 । Krr6 JJ । Krr4 KJ PH !() * m h P I* !() * {, * 0 8 8। 8 ? !() * 1 … , ƒ = * : । KrrE % > / * '6Z, 'E~, 'p~ KrrJ ! % >/ !() * % = > / * । Jp6r t ! = 2 2

0

I & / a" !@ ! . … * 1 ! ) !< 2 3 ! * X !1 W) - + M * * । T Q ;<h \& h T ) / -i . । (- - -) > / * । Jp4_ i * †) . ‡ ,v , I 5 ! . %* ! * b ! e< । -, Jp_4 v F = . * 2 & *- -- %- IP । % !() * Jp_K O C \ v F = } * । Jp_K Jp Hu - 8M h KJ Hu & \ / P* * । Kr Hu H! ) * * v * ) ) ? # JJ ! A h KJ Hu J44 1 S7 * , !() * 2 = * + 3 8 । Jp_Z •‚ v F = H! ) * * 8 M % *>/ * । O C 2% P* F = . *ˆA * । X& IP ? * । ‰ O ) F = & A b X& IP H 1= * । Jp_4 #)]Š , >/ / *A z %* ! 5 / = 8 । 0 \ > t । Jp_~ a" * 1 * h T Q * । >/ * । 5 v ! ! 1 … >/ * Jp4~ v , I 5 ! 8M . 5 5 ! !() * W) )! ) * । Jp~K 1 O , Jp~~-- ~ H O , Jp~p-2 =) Œ * 5 ‹ 1= । O W) . 2% P*

c„ôv 6

%* *

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

Rb¥f~wg


!() M

*

) ]#) S 2 = % n 8 । )! N 1 a1 % • / - % '! % ' । #)] 8 0 t ! = Kr 8 ƒ । …z ! m a1 % Jp6K ! ! W) )! ) * - % !() * 1 … । Jp6_ % A R ( ) . … 8 ! ! * = > / * । Jp6_ - 5 / 8 O 8 । ) & n JpE4 1 … >/ * । । JppK - % Jpp6 JpE~ % =. +o !() * ' 1 … > / * । KrrK +o I = >/ * ;<h &\ h । । Jp6Z Jp6K % = * % 1 2% JpE~ ! % = > / * । Jpp~ m ! % % = >/ * - % 3 , ( +: । । KrrJ N N * h % + * h 2G ! % >/ % = >/ * । Krr6 JJ ! ) !< ! 8 J~ !) M * PH * । !() * 2 =7 /b / & JJ * ! ! - % / 0 ! = ~ । 2 3 m * } = S N ) <S %P 2 =7 ;<h &\ । KrrE h 2 Kp I s ! % >/ h A 1 * !5 2 Ž ! ।। >/ Q % = > / * । Krrp JK Hu * h P* h =7 ! % % + * h 8 । !() * *1 & G M * Krr4 KJ X W) - + । * P I* * * A )= M - %! * %3 / * P I* A =) =7 * … * h 8 । ! !() * 8 ! ) * & % >/ =- % % C 5 I & ( ) 8 - % ! । h 8 ।

*

m 5 -

*

2

F *

.

%P

1 N * 21= m ! : a1 a1 */ । Jp6_- & KJ X * * * / !() । % )] ! * * W) L A =) l !

21= 8 ,

. !() * 5 । )1 & ) 1 * , Jp_K O !() * 8 ! % n * P I* { !@ 8 , ‰ # । * * 1 । L ) H )] N। । !() * / L/ . ] 2 8 #. &. - 5 %P 21= m 5

A =)

l

! - 5 %P !@ =] O . e< l ! W) )! ) * Q । Krr4 L \ 8 2 Ž * & * * !() * , - -Ah - & 1 N * , % * , * ! c । % N * !() ।

!

C7 • L . !()

c„ôv 7

A =) : C7 • L & ! %P ,

* *

.

1 / ।' ! * 2% * . ,' / 0 1 2 3 % , , a1 m !() * A =) % 1= H ! \ ।' ! ,' ! % ! b . • • <* H 8। & a! 7 ! "। ।' ( * ‘) # L * / , ' & !@ ! !() * ;<h &\ : !@ ! h 8 । :C 7 • L / \ ! * 2% ! )1 !

* 8 ,

\ /

\

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

Rb¥f~wg


*

।' . , ' !() C ` 2 7 = </ D 52 1 ,' h 2 ! = h N 1 M * % 1 #) 0 & * ।' ! - b 5 n )#

!

-

*

*

8 ।

L 3

L

7 A =) # \ = A

n . !

, L | ,'

, ’, “ - ! ) । !@ •‚ …& % - ! 2 ”g, ) / !@ = ]h * । ।' AG , *! \ * =) % )Q , / 0 2 3 …& ) 5 / 1= ! 2 * - % H . A =) % ! 5 ! , ( * # L a! 5 n ]- %

।'

5

J_J

&

5

– ) * 5 — PH J_4 । & 1= J_J ! 5 5 • n 8 +( * , ! * ! ) H< ! ) ! 8 , • / * । % * - !@ & • T) 5 ! * ।!@ +z ? । । ˜ ! b 5 O ! 8, 1= 2 = * 8। 8 , -5 ! * - % ˜ ।- 5 Ž 8 ) । ! 1 । ,-1 5 % 5 • n 1= JE ! H+ 1 , / + G I. - !I- ! * * - % #)™ * / . *! * 8 ।# • T) * , ! !D # 8 । š / )1 * * /Y1) - % — 2 ] ) = । * * . * L/ • T) JJ &/ = JE Ž 5 — * ।& ) v 8)? . - % ƒ * # । 8)b = . m * / * ? 1 & PH * । ! & H < , * H * /Y1) 8? * । । JK &/ - 5 b ) * ? 2› % # 5 – . #)™ * / <• ! * J_4 š / - % — ’ = Jr • * । • * , • = . 5 Jr 5 5 +S )Q) 7 a &. 5 — .= +œ 5 , 2 PH ! = • * । । । !D !< + b e ) &5 +o / = ! 2= I 5 O * ) * , •- %C 7 । e = +• ˆ & 8 / ) & A < S 2 # - %C 7 b=। # b \ > # • 8) .= # , bM • T) 1 & • * ", ! * 5 । …\& ˜। - 5 * G ! I. ž ,) PH , • । / ।- 5 । ! * 8। ‰ = ! * - 5 * = ! 2 1 !D । । Ÿ * PH !D ! \< • , 'PH • 5 2 58 - , । ?8 । • = 5 ) ) D & e : ) ? 5 n * ।e e< * । e e< — ’ = e b ! * * ? Iƒ ? *! * 8, = = / ।b . * ,# <S21 8, Iƒ ? = । 1 / /Y1) ,2 = 2 1 1 2 #) Iƒ ? 1 8। + b 1= ) ) * * । be 2 ] * ) , --H- ! + * , । b 8 = X H ) g,! , = X ) ! * * , ) z ) * , tH , ) ) । b ! v 2 ] * * ) , ¡ 5 5 , , n * X ? %/) , 5 — 5 ! € AG 8। ! 1= € AG

c„ôv 8

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

Rb¥f~wg


! = +œ 5

5 ! =

5

8। • = . Jr 5 ! +S * 8। A * = । • !D !< ! = X H ) g, = X ) * , = X ! + * 2= I 5! , +( * , ) * ) , * ,' / … . * & * 8 । 1 /H • ! ) H < ;< 2 )3। 2 )3 । ;< 2 )3। - 8 ? <• ! , +( * 2 )3। - 5 !? !@ * ! = PH * 8।' , ) ! 5 — 5 । ) । 2./ * * • = 8 8 , ! 5 !@ * ! = .= & • * 8। • ! ! । H ) g , 5 ) .= 8। , ) * 5 — 2 # m * / &! H < , / = * । 2./ ! 8? 2 = < S .= H * /Y1) 5 8 * 8। e ! ,H< +( * ! !D & - % J_J ! । 5 • T) ) ! 1 : ) ! 1 * 2 # J_4 & Jr । । • ! ) b! * e v 2 ] ) = * । * *c * J_J ! L/ • T) ! ) H < , <• ! । * +( * n & <S ) & Ge * ) । • ! e / — ’ = : — ’ = J_4 & • ! ) ।b! * ।e š / -_-- / /Y1) J_J ! । • ! e / n & • T) ।

• * : * ) * * , * , T) * , -* ) * , !!) ) , +f , & , * , . , * , ) , , d * , ! * , n) ) , ) , H < , !) H ) ), ) , * , + + ,! +f , ) ) , * ¢ , , ) * , ) !, ) , ! , •), <¢ H , 5 , : , * ¢ , * !) , ! + , - * , H ) , . !) , , H< , ! ) * , * . * *, ! * , ! , *! * , ) ) , ) , , *! * n , * +f , + , +f , +f , ! ) , ! +f * , * , -- !, * , * H! H)( *, ) *, !) , * ) ) * 8 , * , )f , < ,- ) ,< * ) , * , * * 5), * ) f , 5 , + f , ,) , , , * * , ! *< , , ! c * * , ! ) , H * , ) , H * !), t H!) * ) , H - , H) f * , ! H *<, !) , ! ) * , <¢ , *! * , * ,!* , ! L) , <• , , ! + * ! , * , < 55), , -= , ) * !, !) , ¢ ) ,- , ( *, * , , ) , ) , * ,!* , , H * , ,! * , ) , * , H)( *, ) , ,- !) , - - ! *< , , ( * , !+ , , ! , , ) , H * , + /Y1) , * c , H) ,! , & ! /Y1) , H * , !< , ) * , “ 5, , H) e ) , * , * , (* । * , H Y <

*" *

/Y1) . !() * _ >/ !

*

# ;< ;T -;T 5 ) & *

e1) & !@ &

c„ôv 9

¥

8 , + z! M S 7 P* * ।

2 )3, . । / 8 , / । 8 # Kr =7 ; ) L/ 8 ! - *) \ & +zm। ?# ।

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

1

&

) S7 * , । . ? , >/ = ।

# )

Rb¥f~wg


;<

2 )3 . !() * ) # % 1 2 ) j * 2= I 5 2 & । । i O h ) >/ =7 23 . \M . - & # " # * # . * ", & 8 j * । i ! /Y1) 8। > / * * . 2= I 5। % + * 2&. N ) )* 8। - 8 ? ¡ N & (2 .) O +z - % v F = + / = I. H f # "। % 1 JKZ 2 ) " K + -2 ) " 2 #) , ' A =) , = 2 H \ =* 5 \ =* pr Jp !) 1= >/ % 1 1= 1 8। 1= * \& ! = > / 2 ) Q * ।' 2&. 0 । 5 P* bM >/ ! = H >/ ! = j % 21 ¦ । % >/ ! = &1 1= 21 . 21 5 P* * । । * 2= I 5 * j h I )5 j & (2 .) & & । (2 .) j * § I )5 j * ,/ 8। - b M * e N I. /Y1) # "। >/ * I )5 j * - ! % . * 8।

!) ? Zrr !

*

ZJr

=!

:

H )

, ! * % n =C / ! = ! * * ZJr ! = 8 , #L !) ? © ।1= 27 Zrr ! <S :. 8 Ah 8 । L । 8ª 1 8L L ) ? " !) ?। ! * F = - % • ) 2 3 2 « < . +S . M . - .= 8 ) । ) , & 3 = । . % n =C / . Q z =C / - 5। L ।= !) ? \ & ƒ * । ! * * ) 5a ,' ) 2 « < . ) 2 # / *2 .= 8। - 2 5 Ÿ * 8 # !) ? # ƒ / 8 / ", \ * * & 3 - ZJr =। AG 8 2P \ . ।' ,' m .= 1 ) # "। ! <S n = 3 * । # 23 AG ! =# # , * ।' ) - 5 \M Ÿ 8, - % bm = % n - = . e< 2 I5 / , 2 , । L .= # # , / , b, = b * : . \ 5 - & । &. N % n 2 #) 51 * % n =* * । : = 5 h * = 1= . । +S . M ) - 5 Ft M\ Ÿ 8, = 1= . 8 JK I s ZJr ! 8 % bm 5 * 8। - ZJr ! 1= ~J ! O 5 =। K4p ! 1= v J6 ! E~ ! , ) Jr ! Zp ! , / P JJ ! 4K ! , 5 J4 ! , % ) Kr ! - % ! * Zr ! । । L * \M , ! * ! * 5! 8 ! * * ) * F 1 … < , ! * F = H) 1 … H) f ¬ , ! * ! \ > +f 1 … * )¢ - % ! * ! Ÿ । L - / - * H! 1 … -) 1= F = <S 5. ।8 27 Kr 5 1= * = . e< ) * 8M & 5 8। 2 = 8 = <S - 1 8। L 1= + Pm ) ।- 8 ? 2 = ! KK ! 8। L 1= ! T ! , 8 ! , L ! , ! ) * 5 - ! , ;? 8 ! , /L T ! - % 5 - ! । - KK = <S 3 . ; - 1 8। :. - ZJr = 1= 27 Zrr ! - 1 8 ! * ) - 5 \M Ÿ 8। ;? ) ) ! c * ! , ! 8 = < S *% AG * : 2 # Kr-K_ 5 8। । L 1= ! Pm * 8। / ! ,' &1& A । 1= ;? * * ) , 1 … +f * <S2 8।' \M , ! * * 5 JZ 5 ! % n =C / * । 5 = 8 JJZ ! । & 5 _~ 5 + 5 8। - + 5; \ N L । ! * F = = % = J~r। F = J4 5 + 5 8। - + 5

c„ôv 10

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

Rb¥f~wg


1= 5 2 € /L * । ,e ® , 8 M = , /% , , । : - /L * 1= /L ; =% * ! * * । /L ।2&. L / 5 2= + , 1= \ h 8 F = 8M H) 1 … H) f ¬ । ) ! * * ) ◌°# - 5 2 # / ) ! * O 8M . ।) , . M- % _r 5 ) +S ) : \ & ƒ 2% ) b . * । 8M 5 & * 8।

>/

*

/

b

/

*

-

1h ( ) % 1 - ± A * %D { * 27& )] ! = >/ ( ) 8 1 1 - । 5 >/ - % ' / b ' / 8। )1 m * / ! & H < ab /n . * । JJ5 5 #)™ * / +f * Ah- 5 1 /n >/ # । b / n 5 P* >/ ।*c * H … H! + 3 8 । % /n - ! 8, % 1 - ± A * %D ' { * ' 27& )] । 5 8, > / ) > = , 5 - % >/ * ' / b ' * % 1 * 1 * > / % ¥G 2 = = ! - % ] = h ! 3 । 2&! 8 * /n * , ' 1- 1 ² 1 C 2 #) ! % E6 5 =] ) 1 ! = 2 =7 ) ¡ ) > = * 8। ) > = * 8। & * ³ 1 = * 8 2 # + n 8। KrrE । 0 >/ Z_ 5 ! JZr 5 % = & ± A 3 AG 2% * >/ Z ' % 1= JZr 5 = - 8 ।' । - bM Y 2 , ) 1, 5 - %! % = ! ;<h ! - - ± A * /n +f * % , >/ * ।- ! = %D % 1 t * 8। ! . _ * =!´ >/ * । ) > = * 8, 8 , " 2 #) &1 * "। # E6 5 - % / & ; & - 8 । / 5 । &1 t 8। - b M Y 2 , ) 1, 5 - %! % = ! ;<h ! µ ! +f * , & = z 8 ,8। । । 21 )Q) > / § D * /n >/ *c , ! & H < a b Z AQ - 5 / n । । । 8 &1 = - 5 !@ - 8, !@ _ 5 ,' 5 . ?8 ) & G ! * ।' /n । ! ,' b . # t ; * 8, i n 1= / /n * , >/ ! !@ * . e< 1 ! 1 € 8। )Q), b > / 2 )Q >/ h 2 ;<h &\ । % >/ * 2 =* , & । | 1 = 3 8? 21 )Q), b, P* # = > / § 2 *# ) % 1 b 2 = * 5 \ > & • 5 8। > / %C 7 ! % 5 >/ ! = b )Q), b, P* # = > / Ÿ ! = e1) # N b । * =C / * A! b P* = % 5 ! \ _ -5 = । /n

M M

% +f * * 8। =

+: =

c„ôv 11

%

-H =

&

। % n -H - % c % n । 8 ,'# = ¶ % /G / # " -! = 1 । 1 # *) \ & &.! 2 =* !@ ; / 1= ¶ = 1 * । !@ 23 b - !< i n % c . । , !@ *% = &. b c) * " - b ) n ! =* =% । 2&. ! " -H a &. !@ 3 Ÿ !@ ; ¡ &

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

! 5 /n ।'

) \/

Rb¥f~wg

H )


।- 8 ? , * ! *% W = & \/ ! = c z । S7 * ! % c -H -. . ! , . * * , * * +f , I ) , !- - * f ) * , - - . * .* * -H / : % n = 1 + 3 8 । ! , !@ 23 Hu . J4 * = +• +0 · 1= 8 ।2&.@ +: !I A S, H != / ? 8। N 21 . + <= * ! = *b * L ? 8। * K*! 55 b * "। e1) i b ।* Z~r 5 5 । * b = - != W . b ¡- !=, = I & H I & % ! ? 8। 2&. !I JK % b * "। ,* H =C 1 Pt * "। ¡ L/ * W +0 = * * "। = = * 5 ’ = \ = V ? 8। , % ! * / 1= ¶ * ¡ !@ & \/ * । = 1 % * = 1 … = 8) . * "। 1 * 8। 1 /n * 8। / n !< z . * 8। * W µ ! , t . * 8। * 2 । । । *% ` * 8 - 5 ! = + * ", * W +/ -5 W - 8। * W & \/ n ! = /s , 2= * = 1 ! c ¦ । = z & \/ S7 * । 5 5 / / 1= 1 * ।। .# ¦ ! % c µ ! ,' = / 1= & \/ * # ।' 2 = ' / AG µ +z , ' !@ !@ 1 * , # 2&.@ b । * । ! % . +5 , ) ! ।* ! 8) । ¡ & \ / ।'

-

8!

.

/

8 %

5

-

*

b L) ! ! € 5। % + 5! 2= • -¸ /T ( ) 8! / 8 Q - …& % 5। )1 % 5 - i n * । 5 Jpp~ L) ! ! € %C 7 ; š ¹z 8। i n tH % ,i n © L) ! ! 1 - % Jpp~ ◌ ) ◌ ) L! ! € / * 8। 5 8! / 8, b L) ! ! 1 , € * । 5 ! ,i n L) ! ! N %3 ! 8, Jpp~ L) ! ! # 5 58 , & # 2 5 8, n 1= * 8। # 2 1 * 8 । । <S = 3 § * । L ◌L % / \M ! , i n 5 = L) ! ! 2 7 L) ! ! ! ? & 8 - % # ) … L) ! ! / , )# ) 8 । -8? i n % * 2 = #L !1 +: & A b ( !+ ) 8 . - 1 [5 P* 8 , L < S !+ A* b ! b ) * । - tH h 2 )Q i n 5 = 5 - H! ‘ /Y1) , 5 ) ) ,) ।- 8 ? = % &. Q / * % ¥G & & + 3 * 2% 8 ।

H <

2

#

2 = * 1= J_J

*

c„ôv 12

,' - & !() )1

8

2 = *

8 ।-

! • *

-

m * / ! & H < 8। ! ( )1 ) 1 2 = * # "।' -

1

5& … RS !

8 1=

A =) 1

# /

,

) >/ H)

2

!

>/

1

* ।

L

`

H

… >/ & &

= X !

* ) +f ! & H < ।

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

- %v >/

! ! + !< !

Rb¥f~wg


। =t . RS 2 )Q ! = X * ) +f m * / >/ & & 2 O ! ,' 8 / ।' = 3 2 >/ ! & & \ % &! H < ,' ! 8, * = !() * 7 8। <* H 8।' )1 ( ) 1= 5 - & )] n & \/ * / H < ,' ! * । ! =2 š & & \ / ! ।' = 3 / 8। N 8) । 1 5 ।+ – L • * "। - . ¶ # , 8) ।' 2 = 1= + 3 8 3 5 = = X * , / , 2= I 5 * ! ) ।

3

c

+ •1

!

1

= 8

L

ia /

A =)

-

…& ! ,' !

+

&.

G = X

*! *

N

#- *

. · I† 1

N *

1

8 , 3 W) 3 2 )Q ।

% H !

7&! 1 + #Y.

* N ! ;<h ": N 8? ] । )1 = 3 § c • 7&! c -KrJZ-- + • 1 2 . - . = 2= 2 % % + c ।

& ! b F - %- & ƒ 1= Ÿ / +( 1 N। , ! #- * , L (

) *

, L t

b= * "

।2 = • , !5 …A] । -! = N 3 1 ! 8 a1 3 #! -- 1 t V * । )* , - ! I N !* ,- ! I / ) \ I= I º+ ! , I & \ -! , 2 %, 2 • I, I. ! , + H * ) ) * 5) ) ।! ] = h + = 2=

1

N +: & ƒ 1 Pt * ! 1 2 )Q 2&. N ) *c * , % #)] 5 2 » & , + = 2= * / 2= I 5 ! +( * । 1 N , Jp6_ W) * = ƒ 21 % - % N &. | 1 3 %3 ; b ) # AG * । ! # !1 * ; # * , b= b , a 3=, ± A 2 n 3 * 8? / - +( 1 N , ' & ƒ 3 1= t / ।' ! b Ÿ L ¼A 2 . =] 1 N , / 8 ! % J_ 5 + > / * L / * ! __J 5 > / )Q), 2 1, b 7 &\ 2 ) Q * 8। - = 2 # +n । , L & L / * ! __J 5 > / 2 )Q H P ! !@ b [ * 8। - ! 21 Q 8। * ,c b +: h ½ ’= \ * * । 8 ? 7&! 2 ’= । 1 N :X ) \ % 'X H ' * / * । = - c % 8? : +( # = % = ! 1 2% " ।

c„ôv 13

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

Rb¥f~wg


ª

:) Jp_ * *

5I

8, 1 2&.@

,

t / I +! 5

, H I5

/ I

I

, =%

Q)

2&. t

ª ) & Jp_ 5 8 / - 5 5&

।- !5 8 ª ) & । । ! = ) * ) . 5 ) Kr 8 H / । - t !. / h 1 ) ¾ ¡ t * । ! T * / . । >/ । n & ! 2&. N ) )* ,/ - t । ‘ / ’ > *A 0 - 2 n ¡ F =% 2&. H / j - ! & C !% 5I । 1 N * )Q - t । !% 5I 5& ½ h *# । 5I j - ! & C 2´ 5 5I 5& . z Q / + ´ … ( ),

&*

/ X H /)% K_ Hu t 2 )# , j - ! & C Q j - &! 5 ! !% &5 2 =* -/ H &5 . )= I ! I। ¡ 2&. / z Q / I , = % ( I )। 8 JK !) 2&.@ …& ( I) / - % ) / /n . ! 8 j - &! X H /)%। b . 1 N 8 # t * 8, KZr 5 I t । 5 1= K~ 8 - 2&. ) 6r % , 2&. 0 _Kr 5 I % % KJp 5 I । / t * 8, K6p 5 Jr I ¡/ I , =% * 5 । । 5 44 I # Zr % 2 &. %3 * % E J_ 8 Jrr I Kr 8 - 2&. 1 * % % !. /) ] 1= ) ! e< / &5 । / / । 8 1= & ! । 5 । 5 & ! * / 5& ) / h * । n / n - t 2 )# , / 5& h 1 ) ¾ ¡ t * ।

ª

¡

P*

8

5। Zr

= Jp_ ।

) 1 *

)

*

%

) &

*2 = =

!

N

z

;

! = %

bM/ % # * । 1 N 8 n t XH 8 , 2&. N ) * KrJK & & ,/ #)] % \ - % 5& )] Q ; ) ¡ / Q ; P* . ! । ! / 2 . N ) )* I +! 5 & . 8। 2 #) 2P * "। ! % Ô 2 = 8) 8 ! 8 , ª ) & b - Ÿ ³ !1 ? । ‰ =% * 5 %3 Å /) ] & F =% 8 !) Å /) ] - % Ás । ! ) ‘ ’ , / 2&. ¡ . । ~ J_ 5 & ) & . KpJ 5 I = ) & # ¡ ) 1 8 , = 1 * 8 Zr_

c„ôv 14

/

7&! JK Ás 1 *

Q !% H i n

, H I5

2&.@

, “-

t ‘ 5 ’। #)] KrJJ 2 2 # )

…& i n

ª

!a 2 . ª ) ! = 5• ¦

8। / .

)

/

/

¶ ¶ F = % 2&. & 5 ? !a 2&.

4 Hu

2&. N

H t 1 * 5I

F 3

ZJ ) &

!a 2&.

Ab-jvB‡b Rb¥f~wgi msev` co‡Z wK¬K Kiæb t www.janmovumi.it

Rb¥f~wg

8

1part  

Local: nlisjanbhgfaiofkznbvkli<nbfdk<bnsdlcjh<diofsuhefdlòj<nbslfdhg<lousdn<klasnfco7y

1part  

Local: nlisjanbhgfaiofkznbvkli<nbfdk<bnsdlcjh<diofsuhefdlòj<nbslfdhg<lousdn<klasnfco7y