Page 1

ราชสี ห์กบั หนู... The Lion And The Mouse วันหนึ่งได้มีราชสี ห์ตวั หนึ่งนอนหลับกลางวันอยูท่ ี่ในป่ าใหญ่ที่อฟั ริ กา แล้ว ในขณะนั้น ในขณะที่มนั กำาลังหลับอย่างสนิทอยูน่ ้ นั ก็เผอิญได้มีแม่หนูตวั หนึ่งเดิน ผ่านมาอย่างรี บเร่ ง มันคิดว่าได้เดินแหวกพงหญ้าอยูแ่ ต่ที่ไหนได้ล่ะ ที่นนั่ กลับกลายเป็ นขนลำาแพนคอของราชสี ห์ไปเสี ยนี่ .." ใคร?? ใครมันมา บังอาจ รบกวนการนอนหลับกลางวันของข้ านี่ ..หือ! " พูดเแล้วราชสี ห์ตวั นั้นก็ใช้มืออัน ใหญ่โตของมันตะปบแม่หนูตวั นั้นไว้ในทันที

One day a lion was asleep in the prairie in Africa. A mouse was running in the mane of the lion, mistaking to grass. "Who is the one who interferes with my nap?" The mouse has been held by the huge paw of the lion.

" นึกว่ าอะไร..ทีแ่ ท้ กเ็ ป็ นแค่ หนูตวั เล็ก ๆ ไม่พอยาใส้ เป็ นอาหารมือ้ กลางวัน ของข้ าได้หรอก " แม่หนูได้ยกมือขึ้นพนมแล้วได้พดู อ้อนวอนขอร้องกับ ราชสี ห์ตวั นั้นว่า " ท่ านราชสี ห์ ได้โปรดช่ วยไว้ ชีวิตด้วยเถิด... เพราะทีบ่ ้ านของ ข้ าพเจ้ านั้นยังมีลูกๆ ทีย่ งั ตัวเล็ก ๆอยู่ต้งั เจ็ดตัวและรอคอยการกลับ มาของ ข้ าพเจ้ าอยู่ " " อ้อเจ้ ามีลูกด้วยหรือ ก็เป็ นแม่ หนูสิ? " "ใช่ ค่ะ,แล้ วตัวของข้ าพเจ้ านั้นก็เล็กแค่เพียงนิดเดียว กินเข้ าไปก็ไม่ สามารถที่ จะทำา ให้ ท่านรู้สึกว่ าอิม่ ได้เลยใช่ ไหม?ถ้ าท่ านใจดีช่วยปล่ อยข้ าพเจ้ าไปเสี ย แล้วคงมีสักวัน หนึ่งทีข่ ้ าพเจ้ า จะกลับมาตอบแทนพระคุณของท่ านให้ จงได้ " "Aha, It's a mouse. It is optimal for lunch." "Please forgive me. Seven children are waiting for my return, in the house." "Are you a mother of a mouse?" "Yes. even if you ate a very small thing like me, it will not fill your belly. If you give me your pardon, I will surely do you a return in the future"


" ฮ่ ะ ฮ้ า ถ้ าช่ วยแล้ วจะตอบแทนพระคุณในภายหลังให้ อกี เสี ยด้วย ว่าแต่ ว่า เจ้ านั้นก็ตวั เล็กแค่เพียงเท่ านีเ้ องน่ ะ แล้วจะช่ วยเหลืออะไรข้ าได้ล่ะ!..ฮ่ ะ ฮ้ า " มันพูดทั้งหัวเราะอย่างนั้นแล้วก็จริ ง แต่ราชสี ห์ก็ได้นึกเห็นใจ แม่หนูที่ มีลูกมากมายตั้งเจ็ดตัวรออยูท่ ี่บา้ น และในที่สุดก็ได้ปลดปล่อยแม่หนูไป เสี ย " ขอขอบคุณท่ านราชสี ห์เป็ นอย่ างมาก ทีไ่ ด้ไว้ ชีวิตให้ ในครั้งนี้ ข้ าพเจ้ า จะ กลับคืนมาช่ วยเหลือท่ านในอนาคตข้ างหน้ าอย่ างแน่ นอน " แม่หนูหนั ำ วซ้าเล่ ำ าก่อนที่มนั จะเดินจากไป หน้ามา บอกขอบคุณซ้าแล้

"Ha ha, you say you will do me a return, if I save you. How can you do me a return, having such a small body?Ha ha, " But the lion released the mother mouse which seven children are waiting for, in sympathy. "Thank you very much, Lion. I will surely do you a return." The mother mouse turned her face repeatedly and thanked.

อยูต่ ่อมาไม่นานหลายวันจากนั้นในวันหนึ่ง, หลังจากที่ราชสี ห์ตวั นั้นได้ตื่นขึ้น มาหลัง จากที่ได้นอนกลางวันแล้วตามปกติของมัน และมันก็เริ่ มที่จะหิวขึ้นมา นัน่ เอง มันจึงได้ ออกเดินไปเรื่ อย ๆ เพื่อที่จะหาเหยือ่ หมายกินเป็ นอาหารใน ตอนเย็นมื้อนั้นเสี ยด้วย... " อ้ านนน...ได้กลิน่ ดี ๆ ทีห่ อมหวลจัง " แล้วตอนนั้นมันก็ได้มองไปเห็นก้อน เนื้อก้อนหนึ่ง ที่น่าอร่ อยวางอยูต่ รงพื้นในบริ เวณนั้น " นั่นมันก้ อนเนือ้ นี่.." มันกระโดดเข้าไปหมายกิน ในทันที แล้วในทันทีน้ นั อย่างกระทันหัน...ตะข่ายก็ได้ตกลงมาจากด้านบน และราชสี ห์ ก็ได้ถูกจับไว้ในตะข่ายนั้นอย่างหมดท่า

After several day, the lion woke up from the nap because of hunger, and he went out for searching foods of lunch "Um, I feel a good smell." There was a lump of meat looking delicious, at the place of smell. "It a big meat !" When the lion jumped at meat, a net went up suddenly, and the lion was caught.


" กาววว์ ..." ราชสี ห์ร้องออกมา ด้วยเป็ นอันต้องติดกับดักที่เป็ นตะข่าย ดังนั้น เมื่อมันรู้ตวั จึงพยายามที่จะดิ้นไปมาหมายให้ตวั มันเองหลุดจากตะข่าย ให้ได้ " มันช่ างเป็ นเรื่องทีน่ ่ าอายเสี ยเหลือเกิน ทีข่ ้ าต้ องมาติดกับดักอย่ าง ง่ าย ๆ เพียง เพราะว่ าข้ าอยากทีจ่ ะกินก้ อนเนือ้ ทีม่ ันตกอยู่! " ราชสี ห์เสี ยใจที่ คิดผิดพลาด ไป แต่อย่างไรมันก็เป็ นสิ่ งที่ช่วยอะไรไม่ได้เสี ยแล้ว แล้วในเวลานั้น ก็เผอิญกับ ที่แม่หนูกบั ลูก ๆของมันได้เดินทางผ่านมาทางนั้นเข้าพอดิบพอดี...

"Wooen!" Although the lion struggled desperately in a net, he couldn't come out of a net. "Ah, I've got a poor result. Because I decided to eat the fallen one, I fell into the trap" Although the lion regretted it, he could not find any way. Then, the mouse at that time was passing there with children.

แม่หนูจาำ ราชสี ห์ได้ " ท่ านราชสี ห์ผู้ใจดี ได้โปรดรอสั กครู่ ข้ าพเจ้ าจะ ตอบแทน พระคุณทีท่ ่ านได้ช่วยไว้ เมื่อครั้งก่ อน โดยจะช่ วยท่ านให้ พ้น จากตะข่ ายเดียวนี้ แหละ " ว่าแล้วแม่หนูกใ็ ช้ฟันอันแข็งแรงที่มนั มีเป็ นความ สามารถอันวิเศษเหนือ ใคร ๆ แทะเชือกที่เป็ นตะข่ายอันนั้นให้เป็ นการใหญ่... แล้วมันยังได้สงั่ พวกลูก ๆ ของมันว่า " พวกเจ้ าจงดูแม่ เป็ นตัวอย่ าง อย่ างนี้ แล้ วปี นขึน้ มาช่ วยกันแทะเชือก ให้ ขาดจากกันเร็ว ๆ " ลูก ๆ ของมัน มองอย่างนึกเกรงกลัวความเหนียวของเชือก แต่กไ็ ด้ร่วมมือกันปี นขึ้นไป แล้วช่วยกันแทะเชือกให้

The mouse can remember a lion ,"Dear lion, please wait some. I will save your life as a return of your favor of the other day." The mouse clung to the net, and began to gnaw a net by her strong teeth. And to the children she said "gnaw nets like me." Children which were looking fearfully clung all at once to the net and gnawed the net.


" นั่นนายพรานป่ ากำาลังเดินมาทางโน้ นแล้ วนั่น...เร็ว ๆพวกเรารีบ ๆ ช่ วยกัน " แล้ว ก็จริ งอย่างที่แม่หนูได้พดู เพราะที่ไกลออกไปตรงลิบ ๆนั้นนายพรานป่ า ได้ถือปื น และกำาลังเดินมาอย่างรวดเร็ว...และก็พอดีกบั ในเวลานั้น ที่เชือก ได้ขาดออกจากกัน ทำาให้ราชสี ห์ตกลงมาสู่พ้ืนดินและได้เป็ นอิสระอีกครั้งหนึ่ง " ขอบคุณเป็ นอย่ างมากพวกหนูใจดีท้งั หลาย เราไม่ เคยคาดคิดมาก่ อนเลยว่ า สัตว์ ที่ มีตวั เล็ก ๆอย่ างพวกท่ านจะมีความตั้งใจสู งตอบแทนพระคุณ ได้อย่ างทีเ่ คยบอก เรา ต้ องขอโทษทีแ่ ต่ ก่อนนั้น ไม่ เชื่อว่ าท่ านจะช่ วยเราได้ " เมื่อมันพูด ขอบคุณและขอโทษเสร็จแล้ว ก็รีบวิง่ หนีหายไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็ว....

"Hurry up! you all. Hunter is coming." A hunter which had a gun is approaching from far distance. At the time, the net was turned off and the lion rolled down the ground. "Dear mouse, thank you. I did not think that very small mouse like you could do a return of kindness by no means. I do apology to you for that I didn't believe what you said." The lion escaped and went in a hurry. .

นิทานเรื่ องนี้ สอนให้รู้วา่ ถึงแม้ ว่าจะตัวเล็กมีพลังแค่ เพียงน้ อยนิดก็ตาม แต่ ถ้าให้ ความร่ วมมือร่ วมพลังกันแล้ ว มันก็สามารถที่จะเปลีย่ นมาเป็ นพลังอันยิง่ ใหญ่ ได้ อยู่เหมือนกัน ...

Even if itself is a small power, if they cooperates together, it changes into a big one..

ราชสีห์กับหนู  

ซึ้งในเรื่องนี้จะกล่าวถึงราชสี่ห์ที่กล่าวดูถูกหนูแล้วราชสีห์ก็ไดติดกับดักของนายพรานเข้า พอหนูมาเห็นเข้าก็ได้ช่วยราชสีออกมาจากกับดักนั้น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you