Page 1

Święta

peĹ‚ne dobrej rozrywki 2IHUWD]NDWDORJXRERZLĂˆ]XMHRGGRU R LOH Z NDWDORJX QLH RNUHÄ‚ORQR LQDF]HM

tylko w

HIT

3999

PREMIERA

28.11 99*

19

szt.

ĹšwiÄ…teczny

konkurs nkurs

Wygraj odtwarzaczz Blu-ray Sony lub DVD z ďŹ lmem SMERFY MERFY 1 lub b 22. Szczegóły na

)LOP'9']bNVLĂˆÄ?HF]NĂˆ6PHUI\ FHQDVWDQGDUGRZD]ĂŻV]W

&HQD SU]\ ]DNXSDFK ] NDUWĂˆ

]]D PLQ ]ĂŻ

Regulamin R egullamin akcji na 2IeUWa ZaÄ?na RG GR U luE GR Z\c]eUSania ]aSaVĂśZ $ $kcja nie GRW\c]\ VeUZiVu (]akuS\ 2IeUWa nie RERZiĂˆ]uje SU]\ ]akuSie RkUeÄ‚lRn\cK SURGukWĂśZ


2

3599 2V]F]ÚG]DV]

99

b ]ï

3X]]OH ] 7ZRLPL ]GMÚFLDPL

24

op.

iGealn\ SUe]enW Gla G]ieci RUa] ]aEaZa Gla caïej URG]in\ Z\miaU\ cm [ cm

7999 2V]F]ÚG]DV]

b ]ï

)RWRNDOHQGDU] ] 7ZRLPL ]GMÚFLDPL GUukRZan\ IRUmaW $ VWURn

99

39

szt.

przy 100 zdjęciach oszczędzasz 36 zł

2599 99

2V]F]ÚG]DV] 6 ]ï

.XEHN FHUDPLF]Q\ ] 7ZRLP ]GMÚFLHP

065 2V]F]ÚG]DV] 6 ]ï

3DNLHW ]GMÚÊ IRUPDW Z OLQLL 3UHPLXP

0

29

19

szt.

szt.

5999 99

2V]F]ÚG]DV]

b ]ï

)RWRREUD] QD SïöWQLH ] 7ZRLPL ]GMÚFLDPL ļ VWZöU] JDOHULÚ V]WXNL Z VZRLP GRPX Z\miaU\ cm [ cm

39

12999

szt.

99

2V]F]ÚG]DV]

b ]ï

&(:( IRWRNVLÈĝND

89

szt.

GUukRZana IRUmaW $ WZaUGa RkïaGka VWURnn

:V]\VWNLHSURGXNW\GRVWÚSQHGR]DPöZLHñQDVWURQLHZZZXVOXJLIRWRWHVFRSO


Film DVD 8QiZHUV\WHW 3RWZRUQ\

34

99 szt.


4

PREMIERA 6.12.2013

8499 99

69

szt.

239

99

5 rat 0%

szt.

2V]F]รšG]DV] ]รฏ

*U\ 36

po 48 zล‚

Z\EUane W\Wuรฏ\ 'ance 6WaU 3aUW\ *Uan 7uUiVmR /iWWle %ig 3laneW 0RYe )iWneVV 6SRUWV &KamSiRnV 8ncKaUWeG 2V]uVWZR 'Uake a GRVWรšSne UรถZnieฤ .Viรšga (likViUรถZ ib:รšGUรถZki ] 'inR]auUami ฤผ ]รฏV]W ]รฏV]W 2IeUWa Zaฤna GR Z\c]eUSania ]aSaVรถZ

*UD 36 *UDQ 7XUiVmR 6

44900

399

00

5 rat 0%

szt.

po 79,80 zล‚

2V]F]รšG]DV] ]รฏ

.RQVRlD 363 

kRnVRla GR gieU Gla G]ieci i mรฏRG]ieฤ\ 2IeUWa Zaฤna GR Z\c]eUSania ]aSaVรถZ

79900

679

00 szt.

10 rat 0% po 67,90 zล‚

2V]F]รšG]DV] ]รฏ

.RQVRlD 36 *% 124900

1099

00 szt.

20 rat 0% po 54,95 zล‚

2V]F]รšG]DV] ]รฏ

22999

199

99 szt.

Z ]eVWaZie ] gUรˆ :RnGeUERRk .Viรšga &]aUรถZ RUa] kRnWURleUem UucKu 3la\6WaWiRn 0RYe GRVWรšSna UรถZnieฤ .RnVRla 36 *% Z ]eVWaZie ] gUami 'ance 6WaU 3aUW\ i 6SRUWV &KamSiRnV RUa] kRnWURleUem 3la\6WaWiRn 0RYe ฤผ ]รฏV]W ]รฏV]W

5 rat 0% po 40 zล‚

.RQVRlD 36 *%

2V]F]รšG]DV] ]รฏ

%H]SU]HZRGRZ\ NRQWURlHU 36 DXDlVKRFNb


5

99

64

szt.

*U\ QD ;ER[ 6

Z\EUane W\WuĂŻ\ 'ance &enWUal 'ance &enWUal .6 8lWimaWe .inecW 6SRUWV .inecW 6WaU :aUV .inecW RuVK .inecW 'iVne\lanG 0inecUaIW *eaUV RI :aU )RU]a )aEle 7Ke -RuUne\ .inecWimalV Äź 1Z% 2IeUWa ZaÄ?na GR Z\c]eUSania ]aSaVĂśZ

HIT

119900

929

19999

00 kpl.

10 rat 0% po 92,90 zł

2V]F]ĂšG]DV] ]ĂŻ

=HVWDZ NRQVRlD ;ER[ 6 *%% VHQVRU .iQHFW  JU\ .iQHFW $GYHQWXUHV .iQ .iQHFW QHFW 6SRUWV 

ÄžbZ\SRVaÄ?enie ]aVilac] kaEel VieciRZ\ Ee]SU]eZRGR Ee]SU]eZRGRZ\ GRZ\\ kRnWURleU RnWURleU

169

99 szt.

5 rat 0% po 34 zł p

2V]F]ĂšG]DV] ]ĂŻ

.RQWURlHU EH]SU]HZRGRZ\ ;ER[ 6


6

9900 24900

99

89

189

99

szt.

szt.

5 rat 0% po 38 zł

2V]F]ĂšG]DV] b]ĂŻ

.RQVRlD *DmHU

3U]enRÄ‚ne kRnVRle 2YeUma[ ]aSeZniajĂˆ naW\cKmiaVWRZ\ GRVWĂšS GR gieU ']iĂški UeZelac\jnej gUaIice gUanie nabSU]enRÄ‚nej kRnVRli VWanie ViĂš SU]\jemnRÄ‚ciĂˆ a SRGUĂśÄ?e juÄ? nigG\ nie EĂšGĂˆ Z\c]eUSujĂˆce i GĂŻugie ÂĽZieWna UR]U\Zka Gla najmĂŻRGV]\cK 6SHF\IiNDFMD Äžb gieU EiW Z SamiĂšci uU]ĂˆG]enia ÄžbkRlRURZ\ Z\Ä‚ZieWlac] 7)7 ÄžbmRÄ?liZRÄ‚ĂŠ ]aVilania ]eZnĂšWU]negR '& 9 ÄžbZejÄ‚cie $9 ÄžbZejÄ‚cie VĂŻucKaZkRZe -ack ÄžbUegulacja gĂŻRÄ‚nRÄ‚ci ÄžbkRnVRla GRVWĂšSna Z GZĂścK kRlRUacK c]aUn\m i EiaĂŻ\mb

2V]F]ĂšG]DV] ]ĂŻ

.RQVRlD WHlHZi]\MQD 0RYHER[

3R]Zala na akW\Z\ uG]iaĂŻ Z kaÄ?Gej gU]e VWaZia na UucK 3RViaGa gieU ] IunkcjĂˆ 0RWiRn RUa] gU\ Z\kRU]\VWujĂˆce Ee]SU]eZRGRZ\ kRnWURleU =aSeZnia Ä‚ZieWnĂˆ ]aEaZĂš Gla caĂŻej URG]in\ 6SHF\IiNDFMD ÄžbgUaIika EiW Äžb gieU ] IunkcjĂˆ 0RWiRn Äžb gU\ Z\kRU]\VWujĂˆce Ee]SU]eZRGRZ\ kRnWURleU ÄžbkRnVRla RSaUWa na c]uĂŻ\cK kRnWURleUacK UucKu Äžb]aVilanie EaWeUiami $$ ÄžbEe]SU]eZRGRZ\ *ame3aG

34999 16900

319

99 szt.

99

139

5 rat 0% po 64 zł

szt. 2V]F]ĂšG]DV] ]ĂŻ

.RQVRlD $FWiRQ

2V]F]ĂšG]DV] b]ĂŻ

.RQVRlD 0DVWHUSlD\HU

.RnVRla 2YeUma[ WR iGealna UR]U\Zka Gla ZV]\VWkicK IanĂśZ gieU 'R Z\ERUu aÄ? gieU 0RÄ?eV] ] niej kRU]\VWaĂŠ ]aUĂśZnR Z GRmu jak i Z SRGUĂśÄ?\ Äź ]aZV]e ZWeG\ kieG\ maV] na WR RcKRWĂš *U\ SRViaGajĂˆ UeZelac\jnĂˆ gUaIikĂš i ciekaZĂˆ IaEuĂŻĂš .RnVRla ]aSURjekWRZana VSecjalnie Gla G]ieci jeVW EaUG]R ĂŻaWZa Z REVĂŻuG]e 6SHF\IiNDFMD ÄžbZ\Ä‚ZieWlac] Äľ Äžb gieU ÄžbZEuGRZane Z\jÄ‚cie $9 ÄžbUegulacja gĂŻRÄ‚nRÄ‚ci ÄžbSRUW VĂŻucKaZkRZ\ ÄžbkRlRU\ nieEieVki UĂśÄ?RZ\

2SUĂśc] UR]U\Zki jakĂˆ Gaje SeĂŻna REVĂŻuga mulWimeGiĂśZ RUa] nieRgUanic]Rn\ GRVWĂšS GR gieU G]iĂški ZEuGRZanemu *RRgle 3la\ $cWiRn VSeĂŻnia WakÄ?e URlĂš Z SeĂŻni IunkcjRnalnegR WaEleWu 3RViaGa c]\Weln\ Z\Ä‚ZieWlac] inWuic\jne i SU]\ja]ne menu VSecjaln\ V\VWem maSRZania ZiUWualn\cK SU]\ciVkĂśZ na Ii]\c]ne RUa] GZie ZEuGRZane kameU\ Äź jeGna VSeĂŻnia URlĂš aSaUaWu c\IURZegR a G]iĂški GUugiej SU]eSURZaG]iV] ZiGeRkRnIeUencjĂš .RnVRla ]aZieUa GeG\kRZan\cK gieU VSRUWRZ\cK i klaV\c]n\cK kWĂśUe ]aSeZniĂˆ ZV]\VWkim VuSeU]aEaZĂš 6SHF\IiNDFMD ÄžbV\VWem $nGURiG ÄžbekUan SRjemnRÄ‚ciRZ\ Ä´ ÄžbSURceVRU &RUWe[ Äź $ *+] ÄžbSamiÚÊ R$0 0% ''R ÄžbSamiÚÊ ZEuGRZana *% ÄžbZEuGRZane kameU\ [ ÄžbVlRW kaUW micUR6' Äžbmini86% ÄžbZ\jÄ‚cie VĂŻucKaZkRZe Äžb:i)i Äź Egn

42999 34999

349

99

319

szt.

99 szt.

2V]F]ĂšG]DV] ]ĂŻ

7DElHW FDQWDV\7DE

5 rat 0% po 64 zł

mulWimeGialnReGukac\jn\ WaEleW Gla G]ieci RG laW 8U]ĂˆG]enie Ee]Siec]ne Gla G]ieci Äź SRViaGa anW\EakWeU\jnĂˆ SRZĂŻRkĂš RUa] mRÄ?liZRÄ‚ĂŠ kRnWURli URG]icielVkiej ']iĂški kilkuG]ieViĂšciu eGukac\jn\m aSlikacjRm G]ieckR ]ac]nie ViĂš uc]\ĂŠ ViĂš min jĂš]\ka angielVkiegR c]\ WeÄ? REVĂŻugi WeleIRnu kRmĂśUkRZegR =abSRmRcĂˆ U\Vika SRjemnRÄ‚ciRZegR maĂŻ\ uÄ?\WkRZnik nauc]\ ViĂš SUec\]\jnRÄ‚ci SiVania i U\VRZania a GZie kameU\ umRÄ?liZiĂˆ mu UREienie SieUZV]\cK ]GjÚÊ RUa] kUĂšcenie IilmĂśZ ZiGeR 6SHF\IiNDFMD ÄžbZiek ÄžbekUan Äľ ÄžbUR]G]ielc]RÄ‚ĂŠ [ ÄžbSURceVRU [ *+] ÄžbSamiÚÊ R$0 0% ÄžbSamiÚÊ ZEuGRZana *% Äžb [ kameUa Äžbc]\Wnik kaUW micUR6' GRbb*% ÄžbmicUR86% Äžb:i)i ÄžbRScjRnalnie RSURgUamRZanie (Gu7aE ÄžbU\Vik SRjemnRÄ‚ciRZ\ Äžb]eVWaZ aSlikacji min nauka angielVkiegR Äź *ueVV ZKaW" ]EiĂśU ciekaZRVWek Tui] RGWZaU]ac] kaUaRke aSlikacja GR malRZania aSlikacje mu]\c]ne /ic]ERZe =aZRG\ 6]kRĂŻa 3iVania =egaU 0iVWU] /ic]enie 0\V]\ $Slikacja /ulek79 7eleIRn Äž ZEuGRZan\ ]eVWaZ gieU min &uW WKe RRSe 3Ru &RnnecW em &aU 9aleW 'RcWRU %uEEle *ala[\ $nimalV %uEEle%laVW %R[eV 'RlSKin %uEEle%laVW ReVcue )l\ing 6TuiUUel 0aWcK 8S 7angUam +iGGen 2EjecW i Ziele inn\cK 0RÄ?liZRÄ‚ĂŠ inVWalRZania nRZ\cK aSlikacji ÄžbkRlRU\ nieEieVki UĂśÄ?RZ\

5 rat 0% po 70 zł

2V]F]ĂšG]DV] ]ĂŻ

7DElHW HGXNDF\MQ\ 

0ulWimeGialnReGukac\jn\ WaEleW 2YeUma[ Gla G]ieci RG laW (Gu7aE WR SeĂŻnRZaUWRÄ‚ciRZ\ WaEleW 3RViaGa kRlRURZ\ inWeUIejV VSecjalnie GeG\kRZan\ G]ieciRm kauc]ukRZĂˆ REuGRZĂš cKURniĂˆcĂˆ SU]eG uV]kRG]eniami ']iĂški kilkuG]ieViĂšciu eGukac\jn\m aSlikacjRm G]ieckR nauc]\ ViĂš SRGVWaZ angielVkiegR RUa] SR]na Ziele ciekaZRVWek R RWac]ajĂˆc\m je Ä‚Ziecie =eVWaZ gieU UR]Zinie lRgic]ne m\Ä‚lenie maĂŻegR uÄ?\WkRZnika a Iilm\ SR]ZRlĂˆ SR]naĂŠ inWeUeVujĂˆce ekVSeU\menW\ cKemic]ne RUa] SURVWe SU]eSiV\ kulinaUne (GuWaE WR nauka SU]e] ]aEaZĂš 6SHF\IiNDFMD ÄžbZiek ÄžbekUan SRjemnRÄ‚ciRZ\ Äľ ÄžbUR]G]ielc]RÄ‚ĂŠ b[b ÄžbSURceVRU 'ual &RUe SUĂšGkRÄ‚ĂŠ b[b *+] ÄžbSamiÚÊ R$0 b*% ÄžbSamiÚÊ ZEuGRZana *% ÄžbkameUa [b Äžbc]\Wnik kaUW micUR6' GR *% ÄžbmicUR86% Äžb:i)i ÄžbGeG\kRZane aSlikacje i gU\ Äžb]eVWaZ aSlikacji min nauka angielVkiegR Äź *ueVV ZKaW" ]EiĂśU ciekaZRVWek Tui] enc\klRSeGia geRgUaIic]na WeVW geRgUaIic]n\ RGWZaU]ac] kaUaRke RUgani]eU Slan lekcji aSlikacja GR malRZania aSlikacje mu]\c]ne Äžb]eVWaZ IilmikĂśZ eGukac\jn\cK min (kVSeU\menW\ 3U]eSiV\ kulinaUne ÄžbZEuGRZan\ ]eVWaZ gieU min &uW WKe RRSe 3Ru ,ce )lRe 7angUam 2cWRSuV :iUeG $]Wec &aU 9aleW 3iUaWeV mRÄ?liZRÄ‚ĂŠ inVWalRZania nRZ\cK aSlikacji ÄžbkRlRU\ Äžb kRlRU\ nieEieVki UĂśÄ?RZ\


7

PREMIERA 21.11.2013

9799 99

91

szt.

*UD 3& 1HHG FRU 6SHHG 5iYDlV

GRVWÚSna UöZnieĝ *Ua 36 luE ;ER[ 1eeG )RU 6SeeG RiYalV ļ ]ïV]W

13999

2V]F]ÚG]DV]

 ]ï

12899 99

119

szt.

2V]F]ÚG]DV]

*UD 3& 6imV SRGVWDZD

GRVWÚSne UöZnieĝ *Ua 3& 6imV GRGaWek ļ 6kRk Z SU]\V]ïRĂÊ ļ ]ïV]W ]ïV]W *Ua 3& 6imV GRGaWek ļ RajVka :\VSa ļ ]ïV]W ]ïV]W

b ]ï

*UD 3& F,F$ 

GRVWÚSne UöZnieĝ *Ua 363 luE 36 ),)$ ļ b]ïV]W b]ïV]W b]ïV]W *Ua 36 luE ;ER[ ),)$ ļ b]ïV b]ïV]W b]ïV]W

99

99

szt.

2V]F]ÚG]DV] Ú

b ]ï

*UD 3& %DWWlHğHlG 

GRVWÚSna UöZnieĝ *Ua 36 luE ;ER[ %aWWleIielG ļ ]ïV]W ]ïV]W ]ïV]W

99

79

szt.


8 NOWOŚĆ

PREMIERA 21.11.2013

99

94

szt.

99

108

szt.

*UD 3& /HJR 0DUYHl 6XSHU +HURHV

99

54

szt.

*UD ;ER[ 6 &lDVViF

Z\EUane W\WuĂŻ\ $VVaVVinÄłV &UeeG , $VVaVVinÄłV &UeeG ,, *RW\ $VVaVVinÄłV &UeeG %URWKeUKRRG $VVaVVinÄłV &UeeG ReYelaWiRnV <RuU 6KaSe )iWneV (YRlYeG 

GRVWĂ&#x161;Sna UĂśZnieÄ? *Ua 36 luE ;ER[ /egR 0aUYel 6uSeU +eUReV Äź ]ĂŻV]W *Ua /egRĹ&#x2020; 0aUYelĹ&#x2021; 6uSeU +eUReV u]uSeĂŻnia VeUiĂ&#x161; ]aEaZek /egR 0aUYel 6uSeU +eUReV kWĂśUa SU]enRVi SRVWacie SRja]G\ i akcjĂ&#x161; ]e Ä&#x201A;ZiaWa 0aUYel GR Ä&#x201A;ZiaWa SU]\gĂśG ]aEaZ i EuGRZ\ /egR )ani /egR i 0aUYela EĂ&#x161;GĂ&#x2C6; mRgli cieV]\Ă&#x160; ViĂ&#x161; klaV\c]n\mi elemenWami SU]\gĂśG i KumRUu ] kWĂśU\cK VĂŻ\nie VeUia gieU /egR jeGnRc]eÄ&#x201A;nie gUajĂ&#x2C6;c uluEiRn\mi SRVWaciami 0aUYela 'RGaWkRZR Z /egRĹ&#x2020; 0aUYelĹ&#x2021; 6uSeU +eUReV gUac]e EĂ&#x161;GĂ&#x2C6; mRgli RGElRkRZaĂ&#x160; SRnaG SRVWaci ]e Ä&#x201A;ZiaWa 0aUYel : gU]e SRjaZi ViĂ&#x161; WeÄ? mnĂśVWZR RGlRWRZ\cK ]GRlnRÄ&#x201A;ci SRVWaci VekZencje akcji i Zalki eSickie VWaUcia UR]ZiĂ&#x2C6;]\Zanie ]agaGek i nieSRZWaU]alna IaEuĂŻa SeĂŻna KumRUu Z VW\lu /egR

*UD 3& $VVDVViQÄłV &UHHG ,V %lDFN FlDJ

GRVWĂ&#x161;Sna UĂśZnieÄ? *Ua 36 luE ;ER[ $VVaVVinÄłV &UeeG ,9 %lack )lag Äź ]ĂŻV]W ]ĂŻV]W $VVaVVinÄłV &UeeG WR gUa legenGa 8miejĂ&#x161;WnRÄ&#x201A;ci gĂŻĂśZnegR ERKaWeUa SRZalajĂ&#x2C6;ce mu na cicKe likZiGRZanie ZURgĂśZ RUa] ZVSinanie ViĂ&#x161; na nieGRVWĂ&#x161;Sne EuG\nki i muU\ c]\niĂ&#x2C6; UR]gU\ZkĂ&#x161; inWeUeVujĂ&#x2C6;cĂ&#x2C6; i nie]Z\kĂŻĂ&#x2C6; :bnRZej RGVĂŻRnie Wej VeUii EĂ&#x161;G]iem\ mieli Rka]jĂ&#x161; RGE\Ă&#x160; Zalki mRUVkie RUa] VkRU]\VWam\ ] nRZej WecKnRlRgii SR]ZalajĂ&#x2C6;cej na SĂŻ\nne SU]ecKRG]enie ] lRkali]acji GR lRkali]acji

26999

219

99 szt.

13499

5 rat 0%

99

114

szt.

po 44 zĹ&#x201A;

2V]F]Ă&#x161;G]DV]]ĂŻ

*UD 36 lXE ;ER[ 6 *UDQG 7KHIW $XWR V

2SUacRZan\ SU]e] WZĂśUcĂśZ VeUii VWuGiR RRckVWaU 1RUWK *UanG 7KeIW $uWR 9 jeVW najZiĂ&#x161;kV]\m ibnajEaUG]iej amEiWn\m GRW\cKc]aVRZ\m W\WuĂŻem VeUii RR]gU\ZajĂ&#x2C6;ce ViĂ&#x161; Z UR]legĂŻ\m mieÄ&#x201A;cie /RV 6anWRV ibRWac]ajĂ&#x2C6;c\cK je WeUenacK *UanG 7KeIW $uWR 9 SU]eGVWaZia Z\SeĂŻniRn\ Ä?\ciem ZiUWualn\ Ä&#x201A;ZiaW ZbnieVSRW\kanej GR Wej SRU\ Vkali i UR]macKu Äź RG ZieU]cKRĂŻkĂśZ najZ\Ä?V]\cK gĂśU SR gĂŻĂ&#x161;EiĂ&#x161; Rceanu

2V]F]Ă&#x161;G]DV]

b ]ĂŻ

*UD 3& %DWmDQ $UNKDm 2UiJiQV

%aWman $UkKam 2UiginV cRIa IaEuĂŻĂ&#x161; gU\ R kilka laW SU]eG Z\GaU]enia ]nane ] SRSU]eGnicK c]Ă&#x161;Ä&#x201A;ci a WakÄ?e ]nac]nie GRVWĂ&#x161;Sna UĂśZnieÄ? *Ua 36 luE ;ER[ %aWman $UkKam 2UiginV Äź ]ĂŻV]W ]ĂŻV]W UR]V]eU]a Ä&#x201A;ZiaW gU\ $kcja UR]gU\Za ViĂ&#x161; Z mieÄ&#x201A;cie Z kWĂśU\m nie GRV]ĂŻR jeV]c]e GR kulminac\jnegR Z]URVWu SU]eVWĂ&#x161;Sc]RÄ&#x201A;ci 0ĂŻRG\ nieukV]WaĂŻWRZan\ jeV]c]e %aWman VWaje u SURgu kaUieU\ SRgURmc\ kU\minaliVWĂśZ kWĂśUa RVWaWec]nie ]GeIiniuje gR jakR 0URc]negR R\ceU]a : c]aVie SRVWĂ&#x161;Su gU\ ERKaWeU SR Ua] SieUZV]\ VSRWka Ziele ZaÄ?n\cK SRVWaci ] kWĂśU\mi ]aZiĂ&#x2C6;Ä?e Gec\GujĂ&#x2C6;ce Uelacje

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 2V 2V] 2 V]FF]]Ă&#x161; V] ]Ă&#x161;G G]D G] ]]DDV DV] V]

b ]ĂŻ ]ĂŻ

*UD *UUD 3& * 3& %DWmDQ %DW DWm mDDQ $UNKDm $UNK $U NKDDm m2 2UiJiQV UiJ Ui JiiQQVV

GRVWĂ&#x161;Sna GRRVW GRV GGRVW RRVVVWWĂ&#x161;Ă&#x161;S Ă&#x161;Sna Ă&#x161;Sn Sna SSn na UĂśZnieÄ? na UÜÜÜZ UUĂśZ ZnnieÄ? nie ni ieÄ? eÄ? *Ua *UUa * Ua 36 33666 luE luE lu uE ;ER[ ;;EEERR[ ;ER  %%a %aWm %aWman aWm aaWWm Wmaann $ $UkKam UkK UkKa UkK Uk kkKa KKaam 2 2U 2UiginV Uiigin igi ig gin gin inV Äź     ]]ĂŻV]W ĂŻĂŻĂŻV] ĂŻV V] V V]WW V]   ]ĂŻV]W ]]ĂŻV]W ]ĂŻ ĂŻV] V]W V V]W VV] ]]WW W


9

8499

12899

99

72

99

109

kpl.

2V]F]รšG]DV]

13899 99

118

szt.

b ]รฏ

=HVWDZ JUD 3& :iHGฤ›miQ  SX]]lH $WDN GRVWรšSne UรถZnieฤ ]eVWaZ\ *Ua 3& :ieGฤ›min  Su]]le 6mRk *Ua 3& :ieGฤ›min  Su]]le ']iki *Rn 2IeUWa Zaฤna GR Z\c]eUSania ]aSaVรถZ

2V]F]รšG]DV]

szt.

b ]รฏ

2V]F]รšG]DV]

*UD 36 lXE ;ER[ 6 $QJU\ %iUGV 6WDU :DUV

b ]รฏ

*UD 3& FRRWEDll 0DQDJHU 3/

2IeUWa Zaฤna GR Z\c]eUSania ]aSaVรถZ

24999 14999 99

*UD 3& &Dll RI DXW\ *KRVWV

GRVWรšSna รšS UรถZnieฤ *Ua 3& &all RI 'uW\\ *KRVW )Uee )all 2IeUWa Zaฤna GR Z\c]eUSania ]aSaVรถZ

2V]F]รšG]DV]

 ]รฏ

214

99

128

szt.

szt.

5 rat 0% po 43 zล‚

2V]F]รšG]DV]]รฏ

*UD 36 lXE ;ER[ 6 &Dll RI DXW\ *KRVWV

GRVWรšSna UรถZnieฤ *Ua 36 luE ;ER[ &all RI 'uW\ *KRVW )Uee )all 2IeUWa Zaฤna GR Z\c]eUSania ]aSaVรถZ


10

99

16

szt.

.DUDRNH 3RlVNiH .RlĂ&#x161;G\

99

24

1ajSiĂ&#x161;kniejV]e SRlVkie kRlĂ&#x161;G\ i SaVWRUaĂŻki Z IRUmie kaUaRke 'R ]aEaZ\ Z\VWaUc]\ SRGĂŻĂ&#x2C6;c]enie GR '9' nie ma kRniec]nRÄ&#x201A;ci SRViaGania kRmSuWeUa

szt.

6990

*UD NRmSXWHURZD 3& NViĂ&#x2C6;Ä?HF]ND

UĂśÄ?ne W\WuĂŻ\ 2IeUWa ZaÄ?na RG GR U luE GR Z\c]eUSania ]aSaVĂśZ

99

54

szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV] b]ĂŻ

.DUDRNH D]iHFiĂ&#x161;FH 3U]HERMH ġ SRU\ URNXÄľ

99

15

szt.

7499 99

62

szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV]

1899

b ]ĂŻ

.DUDRNH (VND YRl 0iQi 0iQi 3lXV lXE =ĂŻRWH 3U]HERMH YRl 

2V]F]Ă&#x161;G]DV] ]ĂŻ

6HUiD ġDREUD *UDľ QD 3&

Z\EUane W\WuĂŻ\ $iU &RnIlicWV &all RI -uaUe] &aUWel 6KRWgun &all RI -uaUe] :ilG :eVW 3ack &RlRURSuV 'eSWK +unWeU :ielki %ĂŻĂ&#x161;kiW )laWRuW Sak *iana 6iVWeUV 6ancWum 7Rb7Ke 0RRn ;RWic ;SanG Rall\ 3ack %inGing RI ,Vaac 'eaG ,VlanG 'eaWcK Rall\ 'UakenVang 'UagRn (GiWiRn -aggeG $lliance %lack in $cWiRn 0aG RaiGeUV :RUlG RI *RR

164

99 szt.

5 rat 0% po 33 zĹ&#x201A;

*UD ;ER[ 6 =XmED :RUlG 3DUW\

2IeUWa ZaÄ?na RG GR U luE GR Z\c]eUSania ]aSaVĂśZ

9990 99

79

szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV] b]ĂŻ

.DUDRNH ([WUD +iW\ 

2999 99

9999 99

84

szt.

24

szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 5 ]ĂŻ

6HUiD ġDREUD *UDÄľ QD 3& 2V]F]Ă&#x161;G]DV]

5b ]ĂŻ

.DUDRNH KiWĂśZ

'ajj ViĂ&#x161;Ă&#x161; SSRUZaĂ&#x160; ZVSaniaĂŻej S j ]aEaZie kaUaRke ]bnajleSV]\mi j S \ SSRlVkimi ib]agUanic]n\mi g \ KiWami 2IeUWa ZaÄ?na RG GR U luE GR Z\c]eUSania ]aSaVĂśZ

.DUDRNHWRJZDUDQFMDÄ&#x201A;ZLHWQHM]DEDZ\GODNDÄ?GHMJUXS\ZLHNRZHM]DUĂśZQR G]LHFLPĂŻRG]LHÄ?\MDNLGRURVĂŻ\FK.DÄ?G\SURGXNWSRVLDGDPLNURIRQGR]DEDZ\ Z\VWDUF]\SRGĂŻĂ&#x2C6;F]HQLHGR'9'QLHPDNRQLHF]QRÄ&#x201A;FLSRVLDGDQLDNRPSXWHUD

$0en *lREal 2SV RRcKaUG

6HULDZ\GDZQLF]DILUP\7HFKODQGNWĂśUDĂŻĂ&#x2C6;F]\ZVRELHZ\MĂ&#x2C6;WNRZHLRU\JLQDOQH QRZRÄ&#x201A;FLU\QNRZHRUD]VSUDZG]RQHNODV\NLJLHUZUD]]LQWHUHVXMĂ&#x2C6;F\PL ERQXVDPLWDNLPLMDNGRGDWNRZHPDS\NRG\'/&

99

16

szt.

*U\ 3& Äź .lDV\ND 6\mXlDWRUĂśZ

Z\EUane W\WuĂŻ\ 6\mulaWRU $gUaU =ĂŻRWa (G\cja 6\mulaWRU $uWREuVu 6\mulaWRU %uGRZ\ 0RVWĂśZ 6\mulaWRU 'Ä&#x203A;Zigu 6\mulaWRU .RSaUki 6\mulaWRU 3Uac *ĂśUnic]\cK 6\mulaWRU RREĂśW 'URgRZ\cK 6\mulaWRU ÂĽmieciaUki 6\mulaWRU 7UanVSRUWu .RlejRZegR 6\mulaWRU 7UanVSRUWu &iĂ&#x161;Ä?kiegR 6\mulaWRU 0iVji na 0aUVa 6\mulaWRU /egenGaUn\cK 0aV]\n 6\PXODWRU\WRJU\]RWZDUWĂ&#x2C6;IDEXĂŻĂ&#x2C6;)DQLPRJĂ&#x2C6;VDPRG]LHOQLHWZRU]\Ă&#x160;QRZH 6\PXODWRU\WRJU\]RWZDUWĂ&#x2C6;IDEXĂŻĂ&#x2C6;)DQLPRJĂ&#x2C6;VDPRG]LHOQLHWZRU]\Ă&#x160;QRZH SRMD]G\LbGRGDZDĂ&#x160;GRÄ&#x201A;ZLDWDGDQHMJU\6\PXODWRU\WRQLH]Z\NOHSRSXODUQHJU\ NLHURZDQHQLHbW\ONRGRFKĂŻRSFĂśZÄźWRVZHJRURG]DMXġ]DEDZNLÄľ


11

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

99

12

szt.

99

39

szt.

3ĂŻ\WD &D :DJlHZVNi FiV] (mDGH

99

39

3ĂŻ\WD DVD FiWQHVV

szt.

UĂśÄ?ne W\WuĂŻ\ 3RGejmij Z\]Zanie i ]ac]nij WUenRZaĂ&#x160; ]e ]nan\mi WUeneUkami jak nS 0el % c]\ -aUi /RYe =aEĂŻ\Ä&#x201A;nij VZRjĂ&#x2C6; nRZĂ&#x2C6; V\lZeWkĂ&#x2C6; juÄ? na ]aEaZie kaUnaZaĂŻRZej

3ĂŻ\WD &D .D\DK 7UDQVRUiHQWDl 2UFKHVWUD

99

19

szt.

3ĂŻ\W\ &D ] mX]\NĂ&#x2C6; lXE DVD ] NRQFHUWDmi

Z\EUane W\WuĂŻ\ 1RmaG 6Rul ,nna 3RUcelana 0aĂŻe :u:u Ä&#x201A;SieZa ZieUV]e kV 7ZaUGRZVkiegR RRkb YRl 0uniek 0aUia 3eV]ek 9RR 9RR i +a\Gamak\ 3uVWki *iulia lRV 7ellaUini /ecK -aneUka 7ilW 6iG]iecine\ 3Rlak 0\VlRYiW] 7/RYe 1uW\ :ielkiegR 3aVWeU]a 7iVcKneU .akaGu , ZiVK \Ru lRYe uURG]in\ +e\ -imi 3RlVkie *iWaU\ gUajĂ&#x2C6; +enGUi[a %ack in WRZn 3an .lekV i inni 3iRVenki Gla G]ieci ] 7eaWUu 0u]\c]negR R20$ +aUmRnia ,man ']ieĂą GREU\ Gniu 'uGek %lueV\ 1igG\ nie jeVW ]a SĂśÄ&#x203A;nR +eUEeUW .alamEuU\ +liS +RS 7UiEuWe WR 4ueen .Rniec kU\]\Vu 'ueW\


12

2999

3499 99

99

24

29

szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 5 ]ĂŻ

Z\EUane W\WuĂŻ\ ġ6cRRE\'RR 6]kieleWRU\Äľ ġ6cRRE\'RR ib%U\gaGa 'eWekW\ZĂśZÄľ c] Äź GRVWĂ&#x161;Sn\ RG U ġ3aUauV]ekÄľ c] ġ3aUauV]ekÄľ c] Äź GRVWĂ&#x161;Sn\ RG U

Film DVD ġ&KXFNľ F] 

99 szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV] ]ĂŻ

Film DVD /HJR &KimD F] /HJR &KimD F] /HJR &KimD F] Äź GRVWĂ&#x161;SQ\ RG 6 U 0\ /iWWlH 3RQ\ 3U]\MDÄ&#x203A;Ăą WR 0DJiD 0\ liWWlH 3RQ\ (TXHVWUiD *iUlV F] 7Rm i -HUU\ 0DJiF]QD FDVRlD 6WDF\MNRZR â&#x20AC;&#x201C; &iXFKFiH QD 5DWXQHN

10499

4999

3999

99

89

99

39

34

szt.

szt.

Film DVD

32

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 5 ]ĂŻ

Film DVD

2V]F]Ă&#x161;G]DV]

3999

szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV]

b ]ĂŻ

Z\EUane W\WuĂŻ\ ġ.ac 9egaV ,,,Äľ ġ&]ĂŻRZiek ]e VWaliÄľ ġ3aciIic RimÄľ Äź GRVWĂ&#x161;Sn\ RG U ġ2EecnRÄ&#x201A;Ă&#x160;Äľ Äź GRVWĂ&#x161;Sn\ RGb U ġ0illeURZieÄľ Äź GRVWĂ&#x161;Sn\ RG U

5b ]ĂŻ

Film DVD ġ+REEiW 1iH]Z\NĂŻD SRGUĂśÄ?Äľ

99 szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 5 ]ĂŻ

Film DVD ġ6FRRE\DRR 6WUDV]Q\FK RSRZiHÄ&#x201A;FiÄľ lXE ġ6FRRE\DRR 8SiĂśU Z 2SHU]HÄľ

VSecjalna UR]V]eU]Rna eG\cja UeÄ?\VeUVka 2IeUWa ZaÄ?na GR Z\c]eUSania ]aSaVĂśZ

PREMIERA 28.11.2013

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

99

12

szt.

27

Film D DVD VD

szt.

Film DVD ġ0iQiRQNi UR]UDEiDMĂ&#x2C6;Äľ

27

99 szt.

Z\EUane W\WuĂŻ\ ġ6KUek )RUeYeUÄľ ġ6ĂŻuÄ?Ă&#x2C6;ceÄľ ġ6aga =mieU]cKÄľ c] ġ$uWa Äľ ġ7R\ 6WRU\ Äľ

99

Film DVD 0RQVWHU +iJK ġ Ä?\F]Hùľ

99

46

szt.

Film DVD ġ%DUEiH i 6iRVWU\ Z .UDiQiH .XF\NÜZľ

GRVWĂ&#x161;Sne UĂśZnieÄ? ġ8SiRUki U]Ă&#x2C6;G]Ă&#x2C6;Äľ Äź ]ĂŻV]W ġ:amSigRUĂ&#x2C6;c]ka SiĂ&#x2C6;WkRZej nRc\Äľ luE ġ6caUiV 8SiRU\Ä? miaVWR VWUacKuÄľ Äź ]ĂŻV]W 2 2IeUWa IeUWa ZaÄ?na GR Z\c]eUSania ]aSaVĂśZ

46

99 szt.

Film D DVD ġ%DUEiH 0DUiSRVD i %DÄ&#x201A; DÄ&#x201A;QiRZD .ViĂ&#x161;Ä?QiF]NDÄľ %DÄ&#x201A;QiRZD


13

PREMIERA 21.11.2013

PREMIERA 4.12.2013 PREMIERA 4.12.2013

99

16

99

99

29

szt.

37

szt.

Film DVD

Z\EUane W\WuĂŻ\ 6ilenW +ill $SRkaliSVa 0RYie 7UeneU EaUG]R RVREiVW\ %RgRZie ulic\ *amEiW 3RkuVa =aEiĂ&#x160; -ak WR ĂŻaWZR SRZieG]ieĂ&#x160; /ikZiGaWRU 'ZRje GR SRSUaZki 1ie]niV]c]alni 1ie]niV]c]alni 1ie]niV]c]alni bSUe]enW RWZieUac] GR EuWelek ZiViRUek luE klamUa GR SaVka

szt.

Film DVD ,lX]MD lXE Ä&#x;lm DVD :iHlNiH :HVHlH

Film DVD 3DQDFHXm lXE Ä&#x;lm DVD 5HG 

3499

5499

99

46

26

2V]F]Ă&#x161;G]DV] ]ĂŻ

2V]F]Ă&#x161;G]DV] ]ĂŻ

99

szt.

szt.

Film DVD ÂĽZiDW Z SĂŻRmiHQiDFK

Film DVD lDW SR =iHmi

3499

drugi za

2899 99

99

26

22

2V]F]Ă&#x161;G]DV] ]ĂŻ

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 6 ]ĂŻ

szt.

szt.

Film DVD 7DMHmQiFD =iHlRQHJR .UĂślHVWZD

ceny

Film DVD DMDQJR

pierwszy

PREMIERA 4.12.2013

26

szt.

Film DVD D $QJU\ %iUGV 77RRQV 7RRQ YRll 

99

17

szt.

2V] Ă&#x161;G 2V]F]Ă&#x161;G]DV]

Film m DVD Âż\FiH Âż\F \FiH 3i

drugi

59 29

2999 99

1â &#x201E; 2

b ]ĂŻ

99

99

szt.

szt.

 V]W ]D ]ĂŻ Film QD %lXUD\

Z\EUane W\WuĂŻ\ -umS 6WUeeW $ ZiĂ&#x161;c ZRjna $IeUa 7KRmaVa &URZna %e] KamulcĂśZ ']ieZc]\na ] WaWuaÄ?em )aceci Z c]eUni )aceci Z c]eUni *ene]a 3laneW\ 0aĂŻS +eca Z ]RR +elikRSWeU Z Rgniu +iWcK ,nZa]ja %iWZa R /RV $ngeleV 6WeelERRk 

 -eUU\\ 0aguiUe g .lRSViki S i inne ]jaZiVka j SRgRGRZe S g .RG 'a 9inci Â&#x2019;aWZa G]ieZc]\na \ 0Rne\Eall \ 3eUc\\ -ackVRn i %RgRZie 2limSijVc\ =ĂŻRG]iej SiRUuna 3lan % 3Rlicja ]aVWĂ&#x161;Sc]a 3URmeWeuV] 6Rcial 1eWZRUk 7Ke 6SeeG 6SiGeUmanb 6SiGeUman 6SiGeUman 6]klana SuĂŻaSka 6]klana SuĂŻaSka 6]klana SuĂŻaSkab 6]klana SuĂŻaSka 7eUminaWRU 2calenie 7iWanic kViĂ&#x2C6;Ä?ka %luUa\ 8nGeUZRUlG %unW /\kanĂśZ ;0en ;0en ;0en *ene]a :RlYeUine ;0en 2VWaWni EaVWiRn ;0en 3ieUZV]a klaVa = $UcKiZum ; &KcĂ&#x161; ZieU]\Ă&#x160; =aWKuUa Äź .RVmic]na SU]\gRGa


14

.aฤG\ ]eVWaZ ]aZieUa c]WeU\ kViรˆฤec]ki GR kRlRURZania ] ]aGaniami RUa] kRmSleW kUeGek : VeUii uka]aรฏ\ Viรš min 6amRlRW\ 8niZeUV\WeW 3RWZRUn\ 7uUERฤ‚limaki 0\ /iWWle 3Rn\ i ,URn 0an 

.ViรˆฤHF]Ni 0DUYHl 6XSHU +HURHV ฤผ $WDN VXSHUKHURVรถZ 6DmRlRW\ ZiHlNi Z\ฤ‚FiJ

12

szt.

=HVWDZ\ ] NUHGNDmi

8

99

99 .ViรˆฤNi ฤท: U\WmiH SU]\MDฤ›Qiฤต ฤทยฟ\FiH WR SDVMDฤต

szt.

6eUia kViรˆฤek G]iรški kWรถU\m ZielEiciele 9iRleWW\ SR]najรˆ Eliฤej ERKaWeUkรš VeUialu i jej SU]\jaciรถรฏ RR]Ziรˆ]ujรˆc ]aGania Tui]\ ibรฏamigรฏรถZki Iani GRZieG]รˆ Viรš jak Z\glรˆGa V]kRlne ฤ\cie RUa] mu]\c]na kaUieUa Sac]ki ]e 6WuGia 

5

99 szt.

1ajleSV]e VeUie ]e ]nan\mi ERKaWeUami .Viรˆฤec]ki ]aZieUajรˆ Ziele kUeaW\Zn\cK ]aEaZ RUa] naklejki Gla najmรฏRGV]\cK

DiVQH\ .ViรšฤQiF]ND 6]NiFRZQiN 3URMHNWDQWNi 0iQQiH i DDiV\ 6]NiFRZQiN 3URMHNWDQWNi %DUEiH 6]NiFRZQiN 3URMHNWDQWNi

=HVWDZ\ DNW\Zi]XMรˆFH 6DmRlRW\ 7XUERฤ‚limDNi 0\ /iWWlH 3RQ\

=eVWaZ\ akW\Zi]ujรˆce WR mnรถVWZR SRm\VรฏรถZ na GRVkRnaรฏรˆ ]aEaZรš Z WRZaU]\VWZie uluEiRn\cK ERKaWeUรถZ .aฤG\ ]eVWaZ ]aZieUa GZie kViรˆฤec]ki ]b]aGaniami RUa] ciekaZe GRGaWki G]iรški kWรถU\m G]ieci ZVSaniale VSรšG]รˆ c]aV

99

24

szt.

6eUia ฤท6]kicRZnik 3URjekWanWkiฤต WR ]nakRmiW\ VSRVรถE E\bZUa] ] uluEiRn\mi ERKaWeUkami SR]naรŠ kRlRURZ\ ฤ‚ZiaW mRG\ .Viรˆฤki ]aZieUajรˆ cenne ZVka]รถZki jakbGREieUaรŠ VWURje i GRGaWki ']iรški VSecjalnie SU]\gRWRZan\m V]aElRnRm naklejkRm RUa] VWURnRm ]e V]kicami ibZ]RUami maWeUiaรฏรถZ VW\li]acja i Zi]aฤ uluEiRn\cK ERKaWeUek EรšG]ie Gla kaฤGej G]ieZc]\nki IaVc\nujรˆcรˆ SU]\gRGรˆ

24

99 szt.

.ViรˆฤHF]Ni DiVQH\ .ViรšฤQiF]ND ยฅZiDW G]iHZF]\QHN 0iQQiH i DDiV\ ยฅZiDW G]iHZF]\QHN DiVQH\ .ViรšฤQiF]ND .RlRU\ 6DmRlRW\ 3U]HFiZiHรฑVWZD .lXE 3U]\MDFiรถรฏ 0\V]Ni 0iNi &\IU\ .XEXฤ‚ i 3U]\MDFiHlH &]\QQRฤ‚Fi

'Zie VeUie kViรˆฤek Gla maรฏ\cK IanรถZ ERKaWeUรถZ 'iVne\a ฤทยฅZiaW G]ieZc]\nekฤต WR kViรˆฤec]ki Seรฏne SRm\VรฏรถZ na ciekaZรˆ ]aEaZรš :VSรถlnie ]e VZRimi uluEiRn\mi ERKaWeUkami G]ieZc]\nki EรšGรˆ Z\klejaรŠ Z\cinaรŠ i U\VRZaรŠ .Viรˆฤec]ki WZaUGRVWURnicRZe SRmRgรˆ malucKRm min Z nauce kRlRUรถZ c\IU i SU]eciZieรฑVWZ : WRZaU]\VWZie ERKaWeUรถZ 'iVne\a ]GRE\Zanie nRZ\cK umiejรšWnRฤ‚ci WR ฤ‚ZieWna ]aEaZa

12

99 szt.


15

 RS ]D ]ĂŻ

3 w cenie 2

: VkĂŻaG RIeUW\ ZcKRG]Ă&#x2C6; kViĂ&#x2C6;Ä?ki akW\Zi]ujĂ&#x2C6;ce ] klRckami RUa] kViĂ&#x2C6;Ä?ec]ki GR c]\Wania ]bSRSulaUn\mi KiVWRUiami RbZRjRZnikacK 1injagR

12

szt.

.ViĂ&#x2C6;Ä?Ni /HJR &KimD /Z\ i RUĂŻ\ /HJR &KimD :ilNi i NURNRG\lH

6eUia kViĂ&#x2C6;Ä?ek /egR /egenGV RI &KimaĹ&#x2021; ] miniIiguUkĂ&#x2C6; VkieURZan\cK GRbIanĂśZ legenGaUnej kUain\ &Kima ']iĂ&#x161;ki SaVjRnujĂ&#x2C6;c\m RSRZiaGaniRm SR]najĂ&#x2C6; Rni ZRjRZnic]e SlemiRna RUa] icK SU]\ZĂśGcĂśZ i SU]ekRnajĂ&#x2C6; ViĂ&#x161; jak SRWRc]Ă&#x2C6; ViĂ&#x161; lRV\ legenGaUnej kUain\ Z Zalce R &+, .ViĂ&#x2C6;Ä?ki ]aZieUajĂ&#x2C6; WakÄ?e ĂŻamigĂŻĂśZki kRmikV ibciekaZRVWki na WemaW mieV]kaĂącĂśZ &Kim\ Ĺ&#x2020;

.ViĂ&#x2C6;Ä?HF]Ni /HJR FUiHQGV

11,99 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 1 op.

99

12

szt.

.ViĂ&#x2C6;Ä?Ni ] VHUii /HJR 1iQMDJR 7,99 zĹ&#x201A;/op. kupujÄ&#x2026;c 3 op.

99

6eUie kViĂ&#x2C6;Ä?ec]ek akW\Zi]ujĂ&#x2C6;c\cK i GR c]\Wania ]bSRSulaUn\mi ERKaWeUkami /egR )UienGV /icencja /egR )UienGV

.ViĂ&#x2C6;Ä?Ni /HJRĹ&#x2020; /HJHQGV RI &KimDĹ&#x2021; /Z\ NRQWUD NURNRG\lH /HJRĹ&#x2020; /HJHQGV RI &KimDĹ&#x2021; 2UĂŻ\ NRQWUD ZilNi /HJRĹ&#x2020; /HJHQGV RI &KimDĹ&#x2021; *RU\lH NRQWUD NUXNi /HJRĹ&#x2020; /HJHQGV RI &KimDĹ&#x2021; .URNRG\lH NRQWUD Ä&#x201A;ZiDW

99

14

szt.

6eUia kViĂ&#x2C6;Ä?ek /egR /egenGV RI &KimaĹ&#x2021; ]bRSRZiaGaniami *Uega )aUVKWe\a WR W\WuĂŻ\ kWĂśUe ]bSeZnRÄ&#x201A;ciĂ&#x2C6; mRÄ?na ]alic]\Ă&#x160; GR lekWuU RERZiĂ&#x2C6;]kRZ\cK SUaZG]iZegR Iana &Kim\ .aÄ?G\ W\WuĂŻ RSUĂśc] SeĂŻn\cK akcji KiVWRUii ]aZieUa Ziele Z\jĂ&#x2C6;WkRZ\cK inIRUmacji ibciekaZRVWek na WemaW legenGaUnej kUain\ Ĺ&#x2020;

59

99 szt.

=HVWDZ /HJRĹ&#x2020; 1iQMDJR %UiFNmDVWHU /HJRĹ&#x2020; FUiHQGV %UiFNmDVWHU

1ieVamRZiWe ]eVWaZ\ ZUa] ] kViĂ&#x2C6;Ä?ec]kĂ&#x2C6; ']ieci G]iĂ&#x161;ki nim mRgĂ&#x2C6; ]EuGRZaĂ&#x160; Ä&#x201A;ZiaW VZRicK uluEiRn\cK ERKaWeUĂśZ

2IHUWD 2IHUWD]HVWURQÄźMHVWRJUDQLF]RQDZVNOHSDFK,QRZURFĂŻDZÂ&#x2019;ĂśGÄ&#x203A;XOb3LĂŻVXGVNLHJRb ]H VWURQ Äź MHVW M RJUDQLF]RQD J Z VNOHSDFK ,QRZURFĂŻDZ Â&#x2019;ĂśGÄ&#x203A; XOb3LĂŻVXGVNLHJRb 6RFKDF]HZ :DUV]DZD3LDVWĂśZ XO 7\VLĂ&#x2C6;FOHFLD :ĂŻRFĂŻDZHNb:U]HÄ&#x201A;QLD ÂżDU\


16

2za 20 zĹ&#x201A;

99

19

6HUiD SUH]HQWRZD EDMHN

kpl.

3Ue]enWRZa VeUia ] SU]\gRGami ] SRSulaUn\mi ERKaWeUami uluEiRn\cK kUeVkĂśZek UĂśÄ?ne W\WuĂŻ\ .RlRURZe auWa /ic] Ua]em ] auWami 3iĂ&#x161;kna i %eVWia =aSlĂ&#x2C6;Wani $le ]aEaZa :eVRĂŻe SRm\VĂŻ\ &\nka ']ZRnec]ek 8URG]in\ %REa 1ajSiĂ&#x161;kniej jeVW Zb3Rn\Yille =guEiRne EalRn\ *Zia]Ga SRSu 'UuÄ?\na VWUaÄ?aka (Gka +aĂŻaV Kula .aÄ?G\ mRÄ?e E\Ă&#x160; aUW\VWĂ&#x2C6; %UaWek ]Ă&#x2C6;Ekuje

.ViĂ&#x2C6;Ä?Ni .XF\N 3RQ\ ] IiJXUNĂ&#x2C6; 6DmRlRW\ ] IiJXUNĂ&#x2C6;

10 zĹ&#x201A;/szt. 12,99 zĹ&#x201A;/szt. kupujÄ&#x2026;c 2 szt. kupujÄ&#x2026;c 1 szt.

.aÄ?Ga kViĂ&#x2C6;Ä?ka ]aZieUa ]aEaZkĂ&#x161; 3R]naj ZVSaniaĂŻe SU]\gRG\ VZRicK uluEiRn\cK ERKaWeUĂśZ

99

12

szt.

6HUiD NViĂ&#x2C6;Ä?HF]HN ġ:HVRĂŻH ]JDG\ZDQNiÄľ

6eUia ġ:eVRĂŻe =gaG\ZankiÄľ WR kViĂ&#x2C6;Ä?ec]ki ] Z\gRGnĂ&#x2C6; SRGkĂŻaGkĂ&#x2C6; kWĂśUa umRÄ?liZia kRlRURZanie i U\VRZanie na SlaÄ?\ Z SaUku a naZeW ZbVamRcKRG]ie .UeGki Z SUe]encie

6HUiD NViĂ&#x2C6;Ä?HNN ] ]HJDUHm

UĂśÄ?ne W\WuĂŻ\ 7ZRi EajkRZi SU]\jaciele SRVWanRZili nauc]\Ă&#x160; ViĂ&#x161; RGc]\W\ZaĂ&#x160; gRG]in\ na ]egaU]e $ W\" &]\ WR SRWUaIiV]"

99

19

szt.

.ViĂ&#x2C6;Ä?Ni ] VHUii 0RQVWHU +iJK 8SiRUQ\ URN 0RQVWHUVNiH 3DUW\

99

19

kpl.

2WR nie]Z\kĂŻ\ SRGUĂ&#x161;c]nik RUgani]RZania ]aVWUaV]\VW\cK imSUe] Z VW\lu 0RnVWeU +igK =amieĂą VZRje uURG]in\ luE KallRZeenRZe SU]\jĂ&#x161;cie Z ]aEĂśjc]e Z\GaU]enie URku 3Rc]uj ViĂ&#x161; jak uc]eĂą 6WUaV]\ceum uc]eVWnic]Ă&#x2C6;c ZbÄ?\ciu V]kRĂŻ\ 7RZaU]\V] 6WUaV]\ciRĂŻRm SU]e] caĂŻ\ URk Äź kaÄ?G\ G]ieĂą EĂ&#x161;G]ie SRWZRU\c]n\

99

19

szt.

=HVWDZ 0RQVWHU +iJK ] NlDSNDmi

: VkĂŻaG ]eVWaZu ZcKRG]Ă&#x2C6; GZie kRlRURZanki ] VeUii 0RnVWeU +igK SluV klaSki kĂ&#x2C6;SielRZe ] uluEiRn\mi ERKaWeUkami

.ViĂ&#x2C6;Ä?Ni 3RGUĂśÄ? SRFiĂ&#x2C6;JiHm = GURJi J 6WUDÄ? S SRÄ?DUQD MMHG]iH :\FiHF]ND VDmRFKRGRZD

34

99 szt.

 Z .ViĂ&#x2C6;Ä?ka ukĂŻaGanka ]aEaZka 3U]ec]\ 3U]ec]\Waj \Waj kViĂ&#x2C6;Ä?kĂ&#x161; SU]\gRWuj WUaVĂ&#x161; i UuV]aj Z GURgĂ&#x161; :\ciĂ&#x2C6;gnij ] ERku Wej kViĂ&#x2C6;Ä?ki SlaVWikRZĂ&#x2C6; UuUkĂ&#x161; = SRjeG\nc]\cK kaUWek Z kV]WaĂŻcie Su]]li VWZĂśU] Z\jĂ&#x2C6;WkRZĂ&#x2C6; ukĂŻaGankĂ&#x161; ] WRUem GR ]aEaZ\ a naVWĂ&#x161;Snie Z Z\UuV] \UuV] Z SeĂŻnĂ&#x2C6; SU]\gĂśG SRGUĂśÄ?


2V]F]Ă&#x161;G]DV] 5 ]ĂŻ

*U\ QD 3& Äź DiVQH\ .UDiQD *iHU

27999

239

99

Z\EUane W\WuĂŻ\ )ineaV] i )eUE 1RZee Z\nala]ki 'iVne\ .ViĂ&#x161;Ä?nic]ka %ajkRZa Za SU]\gRGa 0eUiGa :alec]na

99 szt.

2999

5 rat 0%

24

szt.

po 48 zĹ&#x201A;

2V]F]Ă&#x161;G]DV]

b ]ĂŻ

=HVWDZ VWDUWRZ\ 36 lXE ;ER[ 6 DiVQH\ ,QÄ&#x;QiW\ GRVWĂ&#x161;Sne UĂśZnieÄ? )iguUki SRVWaci UĂśÄ?ne URG]aje Äź ]ĂŻV]W ]ĂŻV]W ÂĽZiaW 'iVne\ $uWa luE -eÄ&#x203A;G]iec =nikĂ&#x2C6;G Äź ]ĂŻV]W ]ĂŻV]W =eVWaZ 3RmRcnikĂśZ i Â&#x2019;RWUĂśZ Äź ]ĂŻV]W ]ĂŻV]W '\Vki mRc\ UĂśÄ?ne URG]aje Äź ]ĂŻV]W ]ĂŻV]W

3499 99

99

39

szt.

tylko w

2V]F]Ă&#x161;G]DV]

6b ]ĂŻ

*U\ QD 3& Äź DiVQH\ .UDiQD *iHU

28

szt.

Z\EUane W\WuĂŻ\ $uWa 7R\ 6WRU\ .uEuÄ&#x201A; i 3U]\jaciele 2GlRW $uWa 0iVWU]RVWZa =ĂŻRmka 3iRUun RaWaWuj .ViĂ&#x161;Ä?nic]ka i Ä?aEa ,niemamRcni .ViĂ&#x161;Ä?nic]ka %ajkRZa SRGUĂśÄ? 7R\ 6WRU\ 0ania ,niemamRcni 3RG]iemne 6WaUcie .UĂśl /eZ .uUc]ak 0aĂŻ\ 3RWZRU\ i 6SÜïka :\VSa 6WUacKĂśZ 'iVne\ 8niYeUVe

FiJXUND 6XllH\

2IeUWa ZaÄ?na GR Z\c]eUSania ]aSaVĂśZ

99

%DMNi DiVQH\D

99

3499

21

.Rlekcja V]eÄ&#x201A;ciu SUe]enWRZ\cK kViĂ&#x2C6;Ä?ek .aÄ?Ga ] nicK ]aZieUa kilka RSRZiaGaĂą i GuÄ?e naklejki kl jki kWĂśU\mi R]GREiV] VZĂśj SRkĂśj

szt.

6HUiD NViĂ&#x2C6;Ä?HF]HN DiVQH\

24

99

UĂśÄ?ne W\WuĂŻ\ 7a nie]Z\kĂŻa kViĂ&#x2C6;Ä?ec]ka WR Z\jĂ&#x2C6;WkRZe SRĂŻĂ&#x2C6;c]enie RSRZieÄ&#x201A;ci IilmRZej ibWU]ecK RgURmn\cK Vcenek GR ]aEaZ\ Z\

szt.

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 5 ]ĂŻ

29

szt.

Film\ DVD ] VHUii DiVQH\ 3i[DU DU

Z\EUane W\Wuï\ $uWa 'aZnR Wemu Z WUaZie *G]ie jeVW 1emR ,niemamRcni .Rlekcja kUeVkÜZek 3RWZRU\ i VSÜïka RaWaWuj :all( 2GlRW 7R\ 6WRU\ 7R\ 6WRU\ =ïRmka %ujG\ nabReVRUacK

.ViĂ&#x2C6;Ä?Ni ġ8lWimDWH 6SiGHU0DQ Äź 0RF i RGSRZiHG]iDlQRÄ&#x201A;Ă&#x160;Äľ ġ8lWimDWH 6SiGHU0DQ Äź VHQRm3XĂŻDSND DU DRRmDÄľ

7

3eĂŻne nieVamRZiW\cK SU]\gĂśG kViĂ&#x2C6;Ä?ki kWĂśU\cK ERKaWeUami VĂ&#x2C6; 6SiGeU0an i jegR SU]\jaciele :bkViĂ&#x2C6;Ä?kacK Iani ]najGĂ&#x2C6; GZa RSRZiaGania a WakÄ?e VuSeUnaklejki 0ĂŻRG\cK VuSeUERKaWeUĂśZ jak ]aZV]e c]ekajĂ&#x2C6; SRZaÄ?ne Z\]Zania 7egR nie mRÄ?na SU]egaSiĂ&#x160;

99 szt.


18

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

99

34

szt.

9

.ViĂ&#x2C6;Ä?Ni 6WR %DMHN %DMDU] HXURSHMVNi .UĂśl 0DFiXÄ&#x201A; 3iHUZV]\

7R VeUia Z\jĂ&#x2C6;WkRZ\cK kViĂ&#x2C6;Ä?ek R cKaUakWeU]e kRlekcjRneUVkim 1akĂŻaG kaÄ?GegR W\WuĂŻu jeVW limiWRZan\ .aÄ?G\ eg]emSlaU] SRViaGa ZĂŻaVn\ nieSRZWaU]aln\ numeU ZiGniejĂ&#x2C6;c\ na Z\klejce SR RWZaUciu RkĂŻaGki .ViĂ&#x2C6;Ä?ki VĂ&#x2C6; Z\Gane Z lukVuVRZ\m VW\lu UeWUR WZaUGa RSUaZa ]ebVWaUannie GREUan\m kRlRU\VW\c]nie SĂŻĂścienn\m gU]EieWem i ]ĂŻRceniami RUa] SaSieU cKamRiV :\UĂśÄ?niajĂ&#x2C6; ViĂ&#x161; WeÄ? nie]Z\kle VWaUann\m VkĂŻaGem i klaV\c]n\mi iluVWUacjami najZ\EiWniejV]\cK SRlVkicK aUW\VWĂśZ Z nRZRc]eVn\m RSUacRZaniu gUaIic]n\m

99 szt.

=HV]\W R]GĂśE ERÄ?RQDURG]HQiRZ\FK 0DJiF]QH NDUWNi Äź :i]\WD ÂĽZiĂ&#x161;WHJR 0iNRĂŻDMD 2]GRE\ FKRiQNRZH 6]RSND EHWlHMHmVND 2]GRE\ ERÄ?RQDURG]HQiRZH 3RlVND WUDG\FMD ]DEDZ ]H ÂĽZiĂ&#x161;W\m 0iNRĂŻDMHm :\cinanki naklejanki R]GRE\ Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]ne Äź ZVSaniaĂŻa ]aEaZa Z Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]n\m klimacie

.RlĂ&#x161;G\ ÂĽSiHZQiN GlD FDĂŻHM URG]iQ\ &D

ÂĽSieZnik Gla caĂŻej URG]in\ WR SiĂ&#x161;knie Z\Gan\ ]EiĂśU ]nan\cK SRlVkicK kRlĂ&#x161;G VWZRU]Rn\ ] m\Ä&#x201A;lĂ&#x2C6; R URG]inn\m kRlĂ&#x161;GRZaniu ,luVWUujĂ&#x2C6;ce Ä&#x201A;SieZnik UeSURGukcje G]ieĂŻ ZielkicK malaU]\ naGajĂ&#x2C6; SuElikacji uURc]\VW\ i Z\jĂ&#x2C6;WkRZ\ cKaUakWeU .ViĂ&#x2C6;Ä?ka ]aZieUa WekVW\ GZunaVWu kRlĂ&#x161;G RUa]bicK ]aSiV nuWRZ\ kWĂśU\ umRÄ?liZia RGegUanie Z\EUanegR uWZRUu na inVWUumencie mu]\c]n\m 'R kViĂ&#x2C6;Ä?ki GRĂŻĂ&#x2C6;c]Rna jeVW SĂŻ\Wa &' ]bklaV\c]n\mi ĂŻaWZR SU]\VZajaln\mi a ]aUa]em EliVkimi cKU]eÄ&#x201A;cijaĂąVkiej ZUaÄ?liZRÄ&#x201A;ci aUanÄ?acjami : nagUaniacK Z]iĂ&#x161;li uG]iaĂŻ ]nakRmici VRliÄ&#x201A;ci cKĂśU i RUkieVWUa V\mIRnic]na SRZiĂ&#x161;kV]Rna R RUgan\

99

19

kpl.

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

99

39

szt.

(QF\NlRSHGiD QDVWRlDWNi

99

19

szt.

%DMNi 7DMHmQiF ÂĽZiĂ&#x161;WHJR 0iNRĂŻDMD Äź QRZRÄ&#x201A;Ă&#x160; %U]HFKZD G]iHFiRm %DMNi M UR]Ä&#x201A;miHV]DMNi M 2 ÂĽZiĂ&#x161;W\m 0iNRĂŻDMX 5 KiVWRUiH R ]ZiHU]Ă&#x161;WDFK 1DV]H SRlVNiH EDMNi M 6]eURki Z\EĂśU Eajek i ZieUV]\ Gla G]ieci GRVkRnaĂŻ\ SUe]enW na ÂĽZiĂ&#x161;Wa

1ieĂŻaWZR E\Ă&#x160; naVWRlaWkĂ&#x2C6; &R kURk WR SURElem\ S\Wania ZĂ&#x2C6;WSliZRÄ&#x201A;ci &R ViĂ&#x161; G]ieje ] ciaĂŻem" &R ] SV\cKikĂ&#x2C6;" (nc\klRSeGia naVWRlaWki VĂŻuÄ?\ GREUĂ&#x2C6; UaGĂ&#x2C6; i SRmRcĂ&#x2C6; : kUĂśWkicK eVejacK SRUuV]a ]agaGnienia nuUWujĂ&#x2C6;ce GRjU]eZajĂ&#x2C6;ce G]ieZc]Ă&#x161;Wa SU]\jaÄ&#x203A;Ăą miĂŻRÄ&#x201A;Ă&#x160; Z\glĂ&#x2C6;G VekV ciĂ&#x2C6;Ä?a alkRKRl i Ziele inn\cK '\namic]n\ WekVW GRVkRnale ZSiVujĂ&#x2C6;c\ ViĂ&#x161; Z VW\liVW\kĂ&#x161; mĂŻRG]ieÄ?RZĂ&#x2C6; VWanRZi RgURmn\ aWuW kViĂ&#x2C6;Ä?ki 1iekieG\ auWRU SURZRkuje c]\Welnic]kĂ&#x161; ]muV]ajĂ&#x2C6;c GR ]aVWanRZienia ViĂ&#x161; naG ZĂŻaVn\m SRVWĂ&#x161;SRZaniem +aVĂŻa ]RVWaĂŻ\ uĂŻRÄ?Rne alIaEeW\c]nie 1RZRc]eVne abjeGnRc]eÄ&#x201A;nie VuEWelne RSUacRZanie gUaIic]ne kViĂ&#x2C6;Ä?ki naZiĂ&#x2C6;]uje GR VW\liVW\ki c]aVRSiVm Gla G]ieZc]Ă&#x2C6;W

99

49

szt.

(QF\NlRSHGiD ]GURZiD GlD FDĂŻHM URG]iQ\

3U]\VWĂ&#x161;Snie naSiVane gRGne ]auIania nRZRc]eVne kRmSenGium ZieG]\ R najZaÄ?niejV]\cK cKRUREacK 2G G]ieciĂ&#x161;c\cK WakicK jak RVSa ZieWU]na kRkluV] c]\ Ä&#x201A;Zinka SU]e] ]mian\ VkĂśUne SR Ziele URG]ajĂśZ nRZRWZRUĂśZ .aÄ?Ga RmĂśZiRna jeVW RGG]ielnie Z IRUmie SU]ejU]\VW\cK inIRUmacji RbREjaZacK UR]SR]naZaniu SU]\c]\nacK ]aSREieganiu ibVSRVREacK lec]enia &KaUakWeU\VW\ki u]uSeĂŻnia SRnaG U\cin min EaUZne VcKemaW\ anaWRmic]ne IRWRgUaIie ib]GjĂ&#x161;cia W]Z REUa]RZ\cK meWRG GiagnRVW\c]n\cK


19

99

19

szt.

.ViĂ&#x2C6;Ä?HF]Ni ÂĽZiĂ&#x161;W\ 0iNRĂŻDM i SUH]HQW\ ÂĽZiĂ&#x161;W\ 0iNRĂŻDM i IDEU\ND ]DEDZHN

.ViĂ&#x2C6;Ä?ec]ka ]aZieUa GRGaWkRZR maĂŻ\cK kViĂ&#x2C6;Ä?ec]ek kWĂśUe majĂ&#x2C6; V]nuUec]ki i mRÄ?na je SRZieViĂ&#x160; na cKRince luE ZĂŻRÄ?\Ă&#x160; GR kViĂ&#x2C6;Ä?ki ZbZ\ciĂ&#x161;We miejVca Äź jak Su]]le .ViĂ&#x2C6;Ä?ki We VĂ&#x2C6; SRĂŻĂ&#x2C6;c]eniem SU]\jemnRÄ&#x201A;ci c]\Wania i ]aEaZ\ Gla naV]\cK najmĂŻRGV]\cK

99

19

szt.

99

19

szt.

.ViĂ&#x2C6;Ä?Ni 1DGFKRG]Ă&#x2C6; Ä&#x201A;ZiĂ&#x161;WD .DlHQGDU] DGZHQWRZ\

3iĂ&#x161;kne SeĂŻne magic]n\cK iluVWUacji kViĂ&#x2C6;Ä?ki R Ä&#x201A;ZiĂ&#x161;WacK %RÄ?egR 1aURG]enia =najG]ieV] Wu ]nane kRlĂ&#x161;G\ ciekaZRVWki jak REcKRG]i ViĂ&#x161; Ä&#x201A;ZiĂ&#x161;Wa na Ä&#x201A;Ziecie ibÄ&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]ne RSRZieÄ&#x201A;ci R SieUZV]\m %RÄ?\m 1aURG]eniu 7U]ecK .UĂślacK RUa] )aEU\ce ]aEaZek ÂĽZiĂ&#x161;WegR 0ikRĂŻaja 3R]naV] UĂśZnieÄ? UeniIeU\ ] ]aSU]Ă&#x161;gu i GRZieV] ViĂ&#x161; jak ÂĽZiĂ&#x161;Wemu 0ikRĂŻajRZi uGaje ViĂ&#x161; RGZieG]iĂ&#x160; G]ieci na caĂŻ\m Ä&#x201A;Ziecie Z jeGnĂ&#x2C6; nRc : kViĂ&#x2C6;Ä?ce ġ.alenGaU] $GZenWRZ\Äľ ]najG]iecie mnĂśVWZR SRm\VĂŻĂśZ na Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]ne R]GRE\ ibGekRUacje V]RSkĂ&#x161; R]GRE\ cKRinkRZe SRm\VĂŻ\ na kaUWki i Ä?\c]enia Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]ne RUa] SU]eSiV\ na SieUnic]ki i EaĂŻZanki .ViĂ&#x2C6;Ä?ka ]aZieUa UĂśZnieÄ? SRGSRZieG]i jak VamRG]ielnie Z\kRnaĂ&#x160; SUe]enW\ SRG cKRinkĂ&#x161; Gla najEliÄ?V]\cK

ġ%DÄ&#x201A;QiHÄľ +DQV &KUiVWiDQ $QGHUVHQ Äź VHUiD NRlHNFMRQHUVND ġ%DÄ&#x201A;QiHÄľ -DNXE i :ilKHlm *Uimm Äź VHUiD NRlHNFMRQHUVND

1ajSiĂ&#x161;kniejV]e EaÄ&#x201A;nie +anVa &KUiVWiana $nGeUVena RUa] %Uaci *Uimm Z kWĂśU\cK ]Z\ciĂ&#x161;Ä?a SUaZGa miĂŻRÄ&#x201A;Ă&#x160; i GREUR Äź EU]\Gkie kac]Ă&#x2C6;WkR RGnajGuje VZRjĂ&#x2C6; URG]inĂ&#x161; *eUGa SRGĂ&#x2C6;Ä?a ]a .a\em GR kUain\ .UĂślRZej ÂĽniegu ]aÄ&#x201A; G]ieckR RGkU\Za SUaZGĂ&#x161; R V]aWacK ceVaU]a 2U\ginalne i ]aEaZne iluVWUacje ZSURZaG]ajĂ&#x2C6; Z kRlRURZ\ EajkRZ\ Ä&#x201A;ZiaW 6eUia na laWa : kaÄ?Gej kViĂ&#x2C6;Ä?ce ]eEUane ]RVWaĂŻ\ ukRcKane ]nane i mniej ]nane ZieUV]e RUa] EaÄ&#x201A;nie :\VWaUc]\ Z]iĂ&#x2C6;Ă&#x160; GR UĂ&#x161;ki kViĂ&#x2C6;Ä?kĂ&#x161; i SR]ZRliĂ&#x160; RSRZieÄ&#x201A;ci E\ RWZRU]\ĂŻa ZURWa Z\REUaÄ&#x203A;ni 6eUia kWĂśUa ZSURZaG]a G]ieci Z Ä&#x201A;ZiaW EaÄ&#x201A;ni a GRURVĂŻ\m SU]\SRmina icK ZĂŻaVne G]ieciĂąVWZR

:\FiQDQNi Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;WHF]QH .RlRURZDQNi ] 0iNRĂŻDMHm .RlRURZH Ä&#x201A;ZiĂ&#x161;WD :HVRĂŻD ]imD =DEDZ\ QD Ä&#x201A;QiHJX Äź Z\NURMQiN NV]WDĂŻWX

:eVRĂŻe kRlRURZanki R WemaW\ce Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]nR Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]nRÄź]imRZej ]imRZej WRbZVSaniaĂŻa Rka]ja GR UR]Zijania VSRVWU]egaZc]RÄ&#x201A;ci RUa] UR]Zijania ]GRlnRÄ&#x201A;ci manualn\cK G]iecka .RlRURZanki uc]Ă&#x2C6; lRgic]negR m\Ä&#x201A;lenia RUa] ]aSeZniaj ]aSeZniajĂ&#x2C6;Ă&#x2C6; GuÄ?R GREUej ]aEaZ\ G]iecku i URG]icRm

5

99 szt.

6eUia Z\cinanek WR iGealna kViĂ&#x2C6;Ä?ka na c]aV SU]\gRWRZaĂą GR Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;W =aZieUa elemenW\ GR Z\ScKniĂ&#x161;cia i ]ĂŻRÄ?enia Wakie jak kRlRURZe ERmEki ĂŻaĂącucK\ i inne R]GRE\ Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]ne :V]\VWkie SURjekW\ G]ieckR mRÄ?e Z\kRnaĂ&#x160; VamRG]ielnie Ee] uÄ?\cia kleju i nRÄ?\c]ek 0RÄ?na R]GREiĂ&#x160; nimi cKRinkĂ&#x161; alER SRkĂśj .ViĂ&#x2C6;Ä?ki ] VeUii ġ:\cinankiÄľ UR]ZijajĂ&#x2C6; ]GRlnRÄ&#x201A;ci manualne Ă&#x160;Zic]Ă&#x2C6; VSRVWU]egaZc]RÄ&#x201A;Ă&#x160; i kRncenWUacjĂ&#x161; kV]WaĂŻWujĂ&#x2C6; Z\REUaÄ&#x203A;niĂ&#x161; G]iecka

9

99 szt.

.RlHNFMRQHUVNi ]HVWDZ GR VHUii ġ=DRSiHNXM ViĂ&#x161; mQĂ&#x2C6;Äľ

: ]eVWaZie ]najG]ieV] najnRZV]Ă&#x2C6; kViĂ&#x2C6;Ä?kĂ&#x161; ] VeUii RSRZiaGajĂ&#x2C6;cĂ&#x2C6; KiVWRUiĂ&#x161; nie]Z\kĂŻej i Z Z]UuV]ajĂ&#x2C6;cej ]UuV]ajĂ&#x2C6;cej SU]\jaÄ&#x203A;ni 'RURWki i V]c]eniac]ka RekVa RekVa Va 'UugĂ&#x2C6; nieVSRG]iankĂ&#x2C6; VĂ&#x2C6; Z\jĂ&#x2C6;WkRZe unikalnee kaUW\ memR ]bSRGREi]nami uluEieĂącĂśZ ] VeUii 7en ]]eVWaZ eVWaZ jeVW gZaUancjĂ&#x2C6; GĂŻugicK gRG]in IanWaVW\c]nej ]]aEaZ\ aEaZ\

19

99 kpl.


20

99

39

19

szt.

.ViĂ&#x2C6;Ä?ND ġ0DĂŻ\ GRNWRUÄľ lXE ġ.WR ZiH ZiĂ&#x161;FHMÄľ

.ViĂ&#x2C6;Ä?ka ] kZi]ami Gla G]ieci ] GRĂŻĂ&#x2C6;c]Rn\m mRGuĂŻem elekWURnic]n\m GR ]a]nac]ania RGSRZieG]i i lic]enia SunkWĂśZ GlabGZĂścK gUac]\ .ViĂ&#x2C6;Ä?ka ġ0aĂŻ\ 'RkWRUÄľ WRb]nakRmiWa ]aEaZa Gla G]ieci &]\ cKceV] ViĂ&#x161; GRZieG]ieĂ&#x160; jak jeVW ]EuGRZane i jak IunkcjRnuje luG]kie ciaĂŻR" -egR Wajemnice RGkU\jeV] G]iĂ&#x161;ki 2lkRZi Äź VSUaZGÄ&#x203A; kWĂśUĂ&#x2C6; kRÄ&#x201A;Ă&#x160; ]ĂŻamaĂŻ GRUaGÄ&#x203A; cR SRZinien jeÄ&#x201A;Ă&#x160; Ä?eE\ nie ERlaĂŻ gR EU]ucK SRmĂśÄ? mu Z\lec]\Ă&#x160; SU]e]iĂ&#x161;Eienie 2GSRZieG] WeÄ? na inne S\Wania i SU]ekRnaj ViĂ&#x161; c]\bZieV] juÄ? Z\VWaUc]ajĂ&#x2C6;cR GuÄ?R E\ ]RVWaĂ&#x160; maĂŻ\m GRkWRUem

99 szt.

6HUiD ġ.XFKQiD 3RlVNDľ

3acKnĂ&#x2C6;ca c\namRnem V]aUlRWka UR]SĂŻ\ZajĂ&#x2C6;c\ ViĂ&#x161; Z uVWacK VeUnik UR]kRV]nie maÄ&#x201A;lane KeUEaWniki c]\ Ä&#x201A;ZieÄ?uWki cKleE ] cKUuSiĂ&#x2C6;cĂ&#x2C6; VkĂśUkĂ&#x2C6; S\V]n\ GRmRZ\ REiaG &K\Ea nikW nie ]aSU]ec]\ Ä?e GRmRZe Z\Sieki RUa] SRWUaZ\ WR nie]aZRGn\ VSRVĂśE na GREU\ naVWUĂśj : niniejV]ej VeUii SU]eGVWaZiam\ UeceSWuU\ na UR]maiWe ciaVWa WRUW\ RUa] SRWUaZ\ RUa] caĂŻĂ&#x2C6; gamĂ&#x161; ciaVWek i ciaVWec]ek 3Ue]enWujem\ WakÄ?e SU]eSiV\ na Siec]\ZR i Z\Sieki Z\WUaZne Âż\c]\m\ ]aWem Zielu Vmac]n\cK cKZil ] Z\Siekami ZeGĂŻug naV]\cK SRm\VĂŻĂśZ

99

19

szt.

ÂĽZiĂ&#x2C6;WHF]QH RSRZiDGDQiD ]DEDZQH SU]HGÄ&#x201A;ZiĂ&#x2C6;WHF]QH RSRZiHÄ&#x201A;Fi

&]ujeV] magiĂ&#x161; Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;W" 2WZĂśU] WĂ&#x161; kViĂ&#x2C6;Ä?kĂ&#x161; i ZSURZaGÄ&#x203A; ViĂ&#x161; ZbERÄ?RnaURG]eniRZ\ klimaW c]\WajĂ&#x2C6;c ġ2SRZieÄ&#x201A;Ă&#x160; ZigilijnĂ&#x2C6;Äľ ġ']iaGka GR RU]ecKĂśZÄľ luE SiĂ&#x161;knĂ&#x2C6; RSRZieÄ&#x201A;Ă&#x160; R *eUG]ie ib.aju ]bġ.UĂślRZej ÂĽnieguÄľ %ajki ZSURZaG]Ă&#x2C6; &iĂ&#x161; Ze ZVSaniaĂŻ\ klimaW SU]eGÄ&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]n\

=HVWDZ SU]HGV]NRlQ\ .Dmili 0eWalRZ\ kuIeUek ]aZieUajĂ&#x2C6;c\ GZie kViĂ&#x2C6;Ä?ec]ki Z miĂ&#x161;kkiej RSUaZie SlanV]e GR gU\ kRVWkĂ&#x161; i SiRnki :\gRGne SuGeĂŻec]kR jeVW EaUG]R SRUĂ&#x161;c]ne cR VSUaZia Ä?e ]eVWaZ mRÄ?na Z\kRU]\VWaĂ&#x160; UĂśZnieÄ? Z SRGUĂśÄ?\

99

29

szt.

3490 2V]F]Ă&#x161;G]DV] ]ĂŻ

99

19

szt.

.RlHNFMD EDMHN GlD G]iHFi

UĂśÄ?ne W\WuĂŻ\ 7a ZVSaniale iluVWURZana kRlekcja ]aZieUa RSRZiaGania klaV\c]n\cK KiVWRUii SeĂŻn\cK SU]\gĂśG i ZaUWkiej akcji kWĂśUe ]acKZ\cĂ&#x2C6; kaÄ?Ge G]ieckR

=HVWDZ\ 3UDFRZiW\ G]iHĂą ÂĽZiDW SU]HUDÄ?DMĂ&#x2C6;F\FK GiQR]DXUĂśZ

99

29

szt.

.aUWRnRZe Wec]ki Z kV]WaĂŻcie WRUeEki Z Ä&#x201A;URGku ]eV]\W\ i GRGaWkRZe aUkuV]e ] naklejek -eÄ&#x201A;li cKciaĂŻE\Ä&#x201A; SR]naĂ&#x160; SUacĂ&#x161; VWUaÄ?aka mecKanika VamRcKRGRZegR URlnika i majVWUa EuGRZlanegR ]ajU]\j GR Wej Wec]ki =najG]ieV] Wu c]WeU\ kViĂ&#x2C6;Ä?ki ] ]agaGkami gUami mRGelami SRja]GĂśZ GRbVamRG]ielnegR ]ĂŻRÄ?enia RUa] mnĂśVWZR naklejek kWĂśUe ]aSeZniĂ&#x2C6; ci GĂŻugie gRG]in\ Ä&#x201A;ZieWnej ]aEaZ\ 'Uugi ]eVWaZ ZSURZaG]i &iĂ&#x161; Z Ä&#x201A;ZiaW GinR]auUĂśZ

99

.XIHUHN ] ]DJDGNDmi

=eVWaZ Z kV]WaĂŻcie SRUĂ&#x161;c]negR kuIeUka Äź ]aZieUa kViĂ&#x2C6;Ä?ki RUa] mnĂśVWZR kRlRURZ\cK nakleje naklejek k

29

szt.


21

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

99

99

29

39

szt.

szt.

ġ0iĂ&#x161;G]\ QDmiÄľ 0DĂŻJRU]DWD 7XVN

ġDRm WDMHmQiFľ

(leanRU .RUGelia i %UenGan Ua]em ] URG]icami SU]eSURZaG]ajĂ&#x2C6; ViĂ&#x161; GRbZielkiegR GRmu kWĂśU\ naleÄ?aĂŻ kieG\Ä&#x201A; GRbWajemnic]egR SiVaU]a 'enYeUa .UiVWRIIa 3R nie]aSRZieG]ianej Zi]\cie jegR cĂśUki nieSRkRjĂ&#x2C6;cej VWaUuV]ki URG]eĂąVWZR WUaIia GRbgURÄ&#x203A;negR Ä&#x201A;ZiaWa Z kWĂśU\m c]\KajĂ&#x2C6; RlEU]\m\ SiUaci :icKURZa :ieGÄ&#x203A;ma i .UĂśl %uU] -akĂ&#x2C6; WajemnicĂ&#x161; kU\je KiVWRUia icK ZĂŻaVnej URG]in\" &]\ URG]eĂąVWZu uGa ViĂ&#x161; Z kRĂącu RGnaleÄ&#x203A;Ă&#x160; GURgĂ&#x161; GR GRmu" .ViĂ&#x2C6;Ä?ka WR SRc]Ă&#x2C6;Wek nRZej SU]\gRGRZej VeUii =aSUaV]am\ GR lekWuU\

:\cKRG]Ă&#x2C6;c ]a mĂ&#x2C6;Ä? SR WU]ecK mieViĂ&#x2C6;cacK ]najRmRÄ&#x201A;ci nie kalkulRZaĂŻam jak EĂ&#x161;G]ie Z\glĂ&#x2C6;GaĂŻR naV]e Ä?\cie VkĂ&#x2C6;G ZeÄ&#x203A;miem\ SieniĂ&#x2C6;G]e i gG]ie ]amieV]kam\ 0iĂŻRÄ&#x201A;Ă&#x160; i mĂŻRGRÄ&#x201A;Ă&#x160; VkĂŻaniaĂŻ\ naV GR U\]\ka 1igG\ nie Z\REUaÄ?aĂŻam VREie Ä?\cia SR]a 6RSRWem 0Ăśj mĂ&#x2C6;Ä? miaĂŻ E\Ă&#x160; nauc]\cielem a ja RG ]aZV]e cKciaĂŻam ]ajmRZaĂ&#x160; ViĂ&#x161; KiVWRUiĂ&#x2C6; 6]\EkR SU]ekRnaĂŻam ViĂ&#x161; jeGnak Ä?e Ä?\cie luEi ]aVkakiZaĂ&#x160; 3R]naj KiVWRUiĂ&#x161; 0aĂŻgRU]aW\ 7uVk

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

99

24

szt.

.RV]mDUQ\ .DURlHN .ViĂ&#x161;JD NDZDĂŻĂśZ ] NDlHQGDU]Hm JUDWiV

ġ:ielka kViĂ&#x161;ga kaZaĂŻĂśZ kRV]maUnegR .aURlkaÄľ WR nieVamRZiW\ ]EiĂśU jegR uluEiRn\cK Ä?aUWĂśZ -egR mama icK nie cieUSi 'amianek nie SRZinien icK c]\WaĂ&#x160; a 0Ă&#x2C6;GUa 0iVia ]aW\ka VREie uV]\ %Ă&#x2C6;GÄ&#x203A;cie kRV]maUni i Z\SUĂśEujcie .aURlkRZe Ä?aUW\ na VZRicK kRlegacK i URG]icacK *ZaUanWujem\ Ä?e ] kU]\kiem Z\EiegnĂ&#x2C6; ] SRkRju 'lac]egR mumie nie cKRG]Ă&#x2C6; GR V]kRĂŻ\" %R ViĂ&#x161; ERjĂ&#x2C6; UR]ZijaĂ&#x160; &R ZamSiU\ jeG]Ă&#x2C6; ]amiaVW cukieUkĂśZ" 3ijaZki 'lac]egR ]eEU\ luEiĂ&#x2C6; VWaUe Iilm\" %R VĂ&#x2C6; c]aUnREiaĂŻe 'RGaWkRZR kalenGaU] na URk gUaWiV

99

24

szt.

ġ0iHMVFH GlD NDÄ?GHJR 2SRZiHÄ&#x201A;Ă&#x160; R Ä&#x201A;ZiĂ&#x161;WRÄ&#x201A;Fi -DQD 3DZĂŻD ,,Äľ

7a kViĂ&#x2C6;Ä?ka WR RSRZieÄ&#x201A;Ă&#x160; R W\m jak -an 3aZeĂŻ ,, SU]\gRWRZ\ZaĂŻ ViĂ&#x161; GR W\cK Gni &]\bRGZieG]aĂŻ gR Ä&#x201A;Z 0ikRĂŻaj" -akie SRWUaZ\ SRjaZiaĂŻ\ ViĂ&#x161; na Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]n\m VWRle" 2ERk RSRZieÄ&#x201A;ci lekkicK anegGRW\c]n\cK SRjaZiajĂ&#x2C6; ViĂ&#x161; WeÄ? VSUaZ\ SRZaÄ?ne ÂĽZiaGkRZie RVWaWniegR :ielkiegR 7\gRGnia -ana 3aZĂŻa ,, Z SU]ejmujĂ&#x2C6;c\ VSRVĂśE RSRZiaGajĂ&#x2C6; RbW\m cR G]iaĂŻR ViĂ&#x161; Z SaSieVkicK aSaUWamenWacK Z RVWaWnim W\gRGniu Ä?\cia 3aSieÄ?a :VWU]Ă&#x2C6;VajĂ&#x2C6;ce Uelacje R EĂślu cieUSieniu ale SU]eGe ZV]\VWkim R Zielkiej cieUSliZRÄ&#x201A;ci ] jakĂ&#x2C6; -an 3aZeĂŻ ,, SRGcKRG]iĂŻ GR WegR cR G]iaĂŻR ViĂ&#x161; Z W\m c]aVie ZRkÜï niegR Zb]uSeĂŻnie nRZ\m Ä&#x201A;ZieWle SRka]ujĂ&#x2C6; c]aV kWĂśU\ Gla ZV]\VWkicK ZieU]Ă&#x2C6;c\cK E\ĂŻ V]c]egĂśln\ 6ZRim Ä?\ciem naSiVaĂŻ najSiĂ&#x161;kniejV]Ă&#x2C6; enc\klikĂ&#x161; Äź mĂśZi aES 0RkU]\cki ÂżaGna inna enc\klika nie SU]\SURZaG]iĂŻa GR %Rga W\lu luG]i

99

29

szt.

ġ0DĂŻÄ?HĂąVWZR ZH WURMHÄľ

7R najnRZV]a kViĂ&#x2C6;Ä?ka (Uica(mmanuela 6cKmiWWa najcKĂ&#x161;Wniej c]\WanegR Z 3RlVce IUancuVkiegR SiVaU]a -egR kViĂ&#x2C6;Ä?ki SU]eWĂŻumac]Rne na jĂ&#x161;]\kĂśZ ]GRE\ĂŻ\ Ziele nagUĂśG na caĂŻ\m Ä&#x201A;Ziecie 6cKmiWW ] ZĂŻaÄ&#x201A;ciZĂ&#x2C6; VREie ZnikliZRÄ&#x201A;ciĂ&#x2C6; i Iine]jĂ&#x2C6; RSRZiaGa R gĂŻĂ&#x161;ERkR ukU\W\cK uc]uciacK ġnieZiGRc]n\cK ]nakacK ZRGn\cKÄľ RGciVkajĂ&#x2C6;c\cK ViĂ&#x161; na naV]\cK UelacjacK ]bnajEliÄ?V]\mi

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

99

44

szt.

99

29

szt.

ġ1iH]EĂ&#x161;GQiN REVHUZDWRUD JZiD]GÄľ G

3RGREnie jak Zbġ3RUaGniku SR]\W\ZnegR m\Ä&#x201A;leniaÄľ ERKaWeURZie Wej KiVWRUii Z nieW\SRZ\ VSRVĂśE muV]Ă&#x2C6; ]Zalc]\Ă&#x160; SU]eciZnRÄ&#x201A;ci lRVu ]anim Z kRĂącu RGnajGĂ&#x2C6; V]c]Ă&#x161;Ä&#x201A;cie

ġ:V]\VWNR Z SRU]Ă&#x2C6;GNX 8NĂŻDGDm\ VREiH Ä?\FiHÄľ 6]\mRQ +RĂŻRZQiD 0DUFiQ 3URNRS

7\lkR WuWaj mRÄ?na ]naleÄ&#x203A;Ă&#x160; IUagmenW\ nigG\ nieZ\Ganej SRZieÄ&#x201A;ci +RĂŻRZni c]\ kulWRZĂ&#x2C6; G\VkRgUaIiĂ&#x161; Ee] kWĂśUej 3URkRS nie E\ĂŻE\ 3URkRSem -eGen ] auWRUĂśZ ujaZnia na cR Z\GaĂŻ SieUZV]e ukUaG]iRne SieniĂ&#x2C6;G]e GUugi ]GUaG]a cR luEi UREiĂ&#x160; SR gRG]inie 

99

59

kpl.

3DNiHW $QQD FiFQHU FiFQHU2JRQRZVND 2JRQRZVND

]aZieUa W\WuĂŻ\ ġ.URk GR V]c]Ă&#x161;Ä&#x201A;ciaÄľ ġ=gRGa na V]c]Ă&#x161;Ä&#x201A;cieÄľ RUa] ġ$liEi na V]c]Ă&#x161;Ä&#x201A;cieÄľ V]c]Ă&#x161;Ä&#x201A;c 0Ă&#x2C6;GUe i SiĂ&#x161;knie naSiVane kViĂ&#x2C6;Ä?ki SU]eViĂ&#x2C6;kniĂ&#x161;We gĂŻĂ&#x161;ERkimi uc]uciami ]aZieUajĂ&#x2C6; KiVWRUie SU]\jaÄ&#x203A;ni i nieVSRG]ieZanej nieRc]ekiZanej miĂŻRÄ&#x201A;ci 7R kViĂ&#x2C6;Ä?ki R kWĂśU\cK GĂŻugR niebmRÄ?na ]aSRmnieĂ&#x160; =aSUaV]am\ GR lekWuU\


22

99

99

49

34

kpl.

szt.

3DNiHW GlD GRURVĂŻ\FK 1RUD 5REHUWV W\WXĂŻ\

ġ.DWHľ

$kWualna EiRgUaIia kViĂ&#x161;Ä?nej &amEUiGge RSiVujĂ&#x2C6;ca jej mĂŻRGRÄ&#x201A;Ă&#x160; ]ZiĂ&#x2C6;]ek ] kViĂ&#x161;ciem :illiamem ZejÄ&#x201A;cie GR URG]in\ kUĂśleZVkiej i naURG]in\ V\na *eRUge a :\Ganie kViĂ&#x2C6;Ä?ki ]Eiega ViĂ&#x161; ] naURG]inami SieUZV]egR G]iecka kUĂśleZVkiej SaU\ ibakWualnĂ&#x2C6; IalĂ&#x2C6; ]ainWeUeVRZania kUĂśleZVkĂ&#x2C6; URG]inĂ&#x2C6; $uWRUka 0aUcia 0RRG\ E\ĂŻa kUĂśleZVkĂ&#x2C6; kRUeVSRnGenWkĂ&#x2C6; maga]\nu 2. i WRZaU]\V]\ĂŻa SaU]e SRGc]aV SRGUĂśÄ?\ GR .anaG\ i .aliIRUnii Z U GRVWĂ&#x161;Sn\ UĂśZnieÄ? W\WuĂŻ ġ'iana 0Rja KiVWRUiaÄľ

GRVWĂ&#x161;Sne UĂśZnieÄ? 3akieW 3& &aVW Äź ]ĂŻkSl 3akieW 7eVV *eUUiWVen Äź ]ĂŻkSl 3akieW '\naVWia 7uGRUĂśZ W\WuĂŻ\ Äź ]ĂŻkSl 3akieW $le[ .aYa W\WuĂŻ\ Äź ]ĂŻkSl =eVWaZ\ kViĂ&#x2C6;Ä?ek Gla GRURVĂŻ\cK GRVkRnaĂŻe na SUe]enW\ Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]ne 7uWaj ]najG]iem\ najleSV]Ă&#x2C6; liWeUaWuUĂ&#x161; Gla kREieW RUa] VenVacjĂ&#x161; Z aWUakc\jn\cK cenacK

99

ġ5RN ] (ZĂ&#x2C6; &KRGDNRZVNĂ&#x2C6; 7ZĂśM D]iHQQiN FiWQHVVÄľ

44

7R SURSR]\cja Gla ZV]\VWkicK W\cK kWĂśU]\ cKcieliE\ ]mieniĂ&#x160; VZĂśj VW\l Ä?\cia i ]aGEaĂ&#x160; RbkRnG\cjĂ&#x161; 7R Z\jĂ&#x2C6;WkRZ\ SU]eZRGnik na GURG]e GRbSU]emian\ ZeZnĂ&#x161;WU]nej ib]eZnĂ&#x161;WU]nej RUa] RViĂ&#x2C6;gniĂ&#x161;cia Z\maU]Rnej V\lZeWki SRG Rkiem najSRSulaUniejV]ej SRlVkiej WUeneUki $uWRUka ]acKĂ&#x161;ca c]\WelnikĂśZ GRbakW\ZnRÄ&#x201A;ci Ii]\c]nej SU]e] caĂŻ\ URk 0RW\Zuje i SRka]uje jak RViĂ&#x2C6;gnĂ&#x2C6;Ă&#x160; ZbW\m c]aVie ]aĂŻRÄ?Rne cele ġRRk ] (ZĂ&#x2C6; &KRGakRZVkĂ&#x2C6; 7ZĂśj ']iennik )iWneVVÄľ jeVW SUakW\c]n\m naU]Ă&#x161;G]iem kWĂśUe SR]Zala na VamRG]ielne SlanRZanie WUeningĂśZ ibVSUaZG]anie icK Ue]ulWaWĂśZ

szt.

ġ3HUIHNF\MQD SDQi GRmXľ

=RVWaĂą SeUIekc\jnĂ&#x2C6; SaniĂ&#x2C6; VZRjegR GRmu 0aV] juÄ? GRÄ&#x201A;Ă&#x160; nieSRU]Ă&#x2C6;Gku Z V]aIie" 0aU]\V] aE\ Zb7ZRim GRmu SanRZaĂŻ SRU]Ă&#x2C6;Gek" ']iĂ&#x161;ki UaGRm 0aĂŻgRU]aW\ RR]enek 7ZĂśj GRm ]aZV]e EĂ&#x161;G]ie ViĂ&#x161; kRjaU]\ĂŻ SU]\jemnie 3R]ZĂśl VREie na RGUREinĂ&#x161; SeUIekcjRni]mu 3UemieUa U

99

34

szt.

99

34

szt.

ġ3RGUĂśÄ? GR miDVWD Ä&#x201A;ZiDWHĂŻÄľ

WRm ,, *ĂŻĂśZn\mi ERKaWeUkami VĂ&#x2C6; GZie Z\jĂ&#x2C6;WkRZe kREieW\ RRVe i 1ina 0imR Ä?e Ä?\jĂ&#x2C6; Zb]uSeĂŻnie inn\cK c]aVacK RUa] G]ieli je SRnaG VWR laW majĂ&#x2C6; SRGREne GRÄ&#x201A;ZiaGc]enia ibVĂ&#x2C6; GR VieEie SRGREne 6Ă&#x2C6; WR kREieW\ inWeligenWne i nie]aleÄ?ne 'laWegR REie ] SRZRGu ]ĂŻamanegR VeUca Z\UuV]ajĂ&#x2C6; Z SRGUĂśÄ? GRbSiĂ&#x161;knegR miaVWa Ä&#x201A;ZiaWeĂŻ 2Eie UĂśZnieÄ? majĂ&#x2C6; naG]iejĂ&#x161; Ä?e SRE\W Z 3aU\Ä?u SU]\nieVie im ukRjenie kWĂśUegR Wak SRWU]eEujĂ&#x2C6; &]\bmajĂ&#x2C6; V]anVe na VSeĂŻnienie W\cK maU]eĂą" 6WR laW SĂśÄ&#x203A;niej SRGĂ&#x2C6;Ä?ajĂ&#x2C6;ca Ä&#x201A;laGem RĂśÄ?\ 1ina SUagnie Z\jaÄ&#x201A;niĂ&#x160; ]agaGkĂ&#x161; VeUii kUaG]ieÄ?\ REUa]ĂśZ VĂŻ\nnej malaUki 1a jej GURG]e SRjaZi ViĂ&#x161; IaVc\nujĂ&#x2C6;c\ i Wajemnic]\ kRlekcjRneU G]ieĂŻ V]Wuki ] $UgenW\n\ Ra]em VSUĂśEujĂ&#x2C6; Z\jaÄ&#x201A;niĂ&#x160; kWR i Glac]egR kUaGnie G]ieĂŻa RRVe Ge 9allenRUG

99

31

NOWOĹ&#x161;Ä&#x2020;

szt.

$liFH 0XQUR ġ3U]\MDFiÜïND ] mĂŻRGRÄ&#x201A;FiÄľ

.Rlejna na SRlVkim U\nku kViĂ&#x2C6;Ä?ka miVWU]\ni kUĂśWkiej IRUm\ liWeUackiej lauUeaWki %RRkeUa ġ3U]\jaciÜïka ] mĂŻRGRÄ&#x201A;ciÄľ WR nie]Z\kĂŻ\cK KiSnRW\]ujĂ&#x2C6;c\cK RSRZiaGaĂą RbW\m cRbGla kaÄ?GegR ] naV najZaÄ?niejV]e ale i najEaUG]iej Wajemnic]e R miĂŻRÄ&#x201A;ci WĂ&#x161;VknRcie umieUaniu SU]\SaGkacK U]Ă&#x2C6;G]Ă&#x2C6;c\cK naV]\m Ä?\ciem 3UaZG]iZa liWeUacka uc]Wa Gla ZielEicieli magii VĂŻRZa i nie]aSRmnian\cK ZUaÄ?eĂą $u $uWRUka RWU]\maĂŻa ZbW\m URku liWeUackĂ&#x2C6; nagURGĂ&#x161; 1REla 1REla a

99

34

szt.

ġ:iHGÄ&#x203A;miQ 6H]RQ EXU]Äľ

7R Z ZieGÄ&#x203A;miĂąVkiej KiVWRUii U]ec] RVREna nie SUaSRc]Ă&#x2C6;Wek i nie kRnW\nuacja -ak SiV]e auWRU ġ2SRZieÄ&#x201A;Ă&#x160; WUZa +iVWRUia nie kRĂąc]\ ViĂ&#x161; nigG\ÄŽÄľ =aSUaV]am\ GR lekWuU\


23

99

99

39

29

szt.

szt.

%iRJUDIiH

ġDiQR]DXU\ľ D ġ1DV]D SlDQHWDľ D ġ.RVmRVľ D

1ajleSV]\ SU]eZRGnik SR WajemnicacK =iemi SeĂŻen inWU\gujĂ&#x2C6;c\cK REUa]ĂśZ i ]aVkakujĂ&#x2C6;c\cK IakWĂśZ 2V]aĂŻamiajĂ&#x2C6;ce iluVWUacje i IanWaVW\c]ne IRWRgUaIie ]aEieUajĂ&#x2C6; c]\Welnika Z nie]Z\kĂŻĂ&#x2C6; SRGUĂśÄ? 'RGaWkRZR Z kViĂ&#x2C6;Ä?ce umieV]c]RnR SiĂ&#x161;Ă&#x160; WUĂśjZ\miaURZ\cK UR]kĂŻaGan\cK REUa]ĂśZ kWĂśUe niemal RÄ?\ZiajĂ&#x2C6; SU]eGVWaZiRn\ Ä&#x201A;ZiaW

99

19

szt.

*eUman $uGUe\ 0aUil\n 'eSS /eGgeU .aWKaUine +eSEuUn %UigiWWe %aUGRW 6RSKia /RUen -ack 1icKRlVRn RREeUW 'e 1iUR (lYiV 3UeVle\ ġ3eWeU *aEUiel ÂĽZiaW Uealn\ Ä&#x201A;ZiaW VekUeWn\Äľ :KiWne\ +RuVWRn ViU $le[ )eUguVRn ġRREeUW 6miWK 7Ke &uUeÄľ ġ0aUWin *RUe 'eSecKe 0RGeÄľ ġ'aYe *aKan 'eSecKe 0RGeÄľ ġ6laVK RRckRZ\ GRm ZaUiaWĂśZ &anWRnaÄľ ġ%unWRZnik kWĂśU\ ]RVWaĂŻ kUĂślemÄľ 2ne 'iUecWiRn /aG\ *aga -uVWin %ieEeU %e\Rnce 'aYiG %RZie ġ2ne 'iUecWiRn :V]\VWkR cR muViV] ZieG]ieĂ&#x160;Äľ %iRgUaIie ZVSÜïc]eVn\cK ikRn kulWuU\ maVRZej ViĂ&#x161;gajĂ&#x2C6;ce SRc]Ă&#x2C6;WkĂśZ icK RV]aĂŻamiajĂ&#x2C6;c\cK kaUieU .aÄ?Ga ] kViĂ&#x2C6;Ä?ek ]aZieUa GuÄ?e kRlRURZe IRWRgUaIie SRka]ujĂ&#x2C6;ce aUW\VWĂśZ na Vcenie i Z SU\ZaWn\m Ä?\ciu RUa] lic]ne Z\SRZieG]i gZia]GRUĂśZ i RVĂśE ] icK RWRc]enia

99

34

kpl.

99

39

szt.

:iHUV]H

min :anGa &KRWRmVka ġ:ieUV]e i ZieUV]\ki Gla najmĂŻRGV]\cKÄľ ġ:ieUV]e Gla niejaGka i ĂŻaVucKaÄľ -an %U]ecKZa ġ:ieUV]e i ZieUV]\ki Gla najmĂŻRGV]\cKÄľ ġ3Reci EaZiĂ&#x2C6; G]ieciÄľ SReci SRlVc\ ġ:ieUV]e i ZieUV]\ki GlabnajmĂŻRGV]\cKÄľ 6eUia SU]eSiĂ&#x161;kn\cK akWualn\cK SR G]iÄ&#x201A; G]ieĂą Eajek i ZieUV]\ najSRSulaUniejV]\cK SReWĂśZ 2WR kViĂ&#x2C6;Ä?ki kWĂśUe SRluEi kaÄ?Ge G]ieckR2WR kViĂ&#x2C6;Ä?ki kWĂśUe cKĂ&#x161;Wnie SU]ec]\Wa G]iecku kaÄ?G\ URG]ic 2WR ]EiRU\ najZVSanialV]\cK ZieUV]\ auWRUĂśZ WZRU]Ă&#x2C6;c\cK kanRn liWeUaWuU\ G]ieciĂ&#x161;cej .aÄ?Ge G]ieckR SRZinnR je SR]naĂ&#x160;

%DEHF]Ni ĂŻDWZ\FK SU]HSiVĂśZ GlD G]iHFi bSXGHĂŻNR ] IRUHmNDmi

GRVWĂ&#x161;Sne UĂśZnieÄ? ġ&]ekRlaGki SU]eSiVĂśZ Gla G]ieciÄľ SuGeĂŻkR ] IRUemkami 1ie]Z\kle SUakW\c]n\e ]eVWaZ\ G]iĂ&#x161;ki kWĂśU\m ] ĂŻaWZRÄ&#x201A;ciĂ&#x2C6; mRÄ?na Z\kRnaĂ&#x160; VmakRZiWe Z\Sieki 2SUĂśc] kViĂ&#x2C6;Ä?ki ] SU]eSiVami ]eVWaZ ]aZieUa VilikRnRZe IRUemki nie]EĂ&#x161;Gne GR Z\kRnania GRmRZ\cK VĂŻRGkRÄ&#x201A;ci

ġ¼ZiĂ&#x161;W\ 0iNRĂŻDM Äź i W\ mRÄ?HV] ]RVWDĂ&#x160; MHJR SRmRFQiNiHmÄľ

,nWeUakW\Zna kViĂ&#x2C6;Ä?ka R ÂĽZiĂ&#x161;W\m 0ikRĂŻaju WR ZVSaniaĂŻ\ SUe]enW Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]n\ Ä&#x201A;Z ZiĂ&#x2C6;Wec]n\ Ă&#x2C6; Gla ZV]\VWkicK G]ieci 0RÄ?na Wu ]naleÄ&#x203A;Ă&#x160; Rkienka UucKRme elemenW\ gUĂ&#x161; gUĂ&#x161; mnĂśVWZR ciekaZRVWek i inne nieVSRG]ianki ']iĂ&#x161;ki Wej kViĂ&#x2C6;Ä?ce G]ieci SR]najĂ&#x2C6; VekUeW\\ Ä?\cia Ä?\ ÂĽZiĂ&#x161;WegR 0ikRĂŻaja $ 0ikRĂŻaj V]uka SRmRcnikĂśZ Äź i 7\ mRÄ?eV] mu SRmĂśc GRVWĂ&#x161;Sna UĂśZnieÄ? kViĂ&#x2C6;Ä?ka ġ6kaUEiec EaÄ&#x201A;ni na %RÄ?e 1aURG]enieÄľ Äź ]ĂŻV]W


24

99

99

49

39

szt.

szt.

ġ:ĂŻDGFD 3iHUÄ&#x201A;FiHQiÄľ

ġ0RMH VmDNiľ 0iFKHl 0RUDQ

1ieĂŻaWZR SRZieG]ieĂ&#x160; na c]\m SRlega Wajemnica uURku ġ:ĂŻaGc\ 3ieUÄ&#x201A;cieniÄľ 0iaĂŻ nieZĂ&#x2C6;WSliZie UacjĂ&#x161; &6 /eZiV SiV]Ă&#x2C6;c ġ'la naV Ä?\jĂ&#x2C6;c\cK Z SaVkuGn\m ]maWeUiali]RZan\m i SR]EaZiRn\m URmanW\]mu Ä&#x201A;Ziecie mRÄ?liZRÄ&#x201A;Ă&#x160; SRZURWu G]iĂ&#x161;ki Wej kViĂ&#x2C6;Ä?ce GR c]aVĂśZ KeURic]n\cK SU]\gĂśG EaUZn\cK SU]eS\V]n\cK i ZUĂ&#x161;c] Ee]ZVW\Gnie SiĂ&#x161;kn\cK RSRZieÄ&#x201A;ci jeVW c]\mÄ&#x201A; nie]Z\kle ZaÄ?n\mÄľ RĂśZnie iVWRWna jeVW SU]\jemnRÄ&#x201A;Ă&#x160; jakĂ&#x2C6; &]\Welnik c]eUSie ] RGkU\Zania ]ĂŻRÄ?RnegR ale lRgic]nie VkRnVWUuRZanegR uniZeUVum Wej RSRZieÄ&#x201A;ci 8mRÄ?liZiajĂ&#x2C6; WRbGRĂŻĂ&#x2C6;c]Rne GR kViĂ&#x2C6;Ä?ki maS\ RUa] REV]eUne GRGaWki

3ieUZV]a kViĂ&#x2C6;Ä?ka 0icKela 0RUana Äź ]nakRmiWegR kucKaU]a SaVjRnaWa gRWRZania i juURUa ġ0aVWeU&KeIaÄľ 'RÄ&#x201A;ZiaGc]Rn\ UeVWauUaWRU miVWU] kucKni IUancuVkiej SR Ua] SieUZV]\ ]GUaG]a SU]eSiV\ na VZRje najleSV]e Gania

ġ5R]NRV]H QRF\ľ

3ieUZV]a c]Ă&#x161;Ä&#x201A;Ă&#x160; nRZej WU\lRgii $kcja kViĂ&#x2C6;Ä?ki WRc]\ ViĂ&#x161; Ze ZVSÜïc]eVnej :enecji gĂŻĂśZnĂ&#x2C6; ERKaWeUkĂ&#x2C6; jeVW WZaUGa VekVRZna RIiceU SRlicji UR]ZiĂ&#x2C6;]ujĂ&#x2C6;ca mURc]nĂ&#x2C6; ]agaGkĂ&#x161; ĂŻĂ&#x2C6;c]Ă&#x2C6;cĂ&#x2C6; mRUGeUVWZR miĂ&#x161;G]\naURGRZĂ&#x2C6; inWU\gĂ&#x161; &,$ i .RÄ&#x201A;ciÜï kaWRlicki 7a gRGna SRlecenia GeEiuWancka SRZieÄ&#x201A;Ă&#x160; UR]SRc]\na ViĂ&#x161; SRGREnie jak Ziele ZeneckicK kU\minaĂŻĂśZ Äź ciaĂŻR ]nale]iRnR Z kanale aTua alWa mRc]\ ZV]\VWkim nRgi Äź V]\EkR jeGnak RUienWujem\ ViĂ&#x161; Ä?e nie jeVW WR ]Z\c]ajna Wajemnica

99

24

szt.

%\ZajĂ&#x2C6; Wakie ]m\VĂŻRZe SU]\jemnRÄ&#x201A;ci kWĂśU\cK mRÄ?na ]a]naĂ&#x160; W\lkR Z nRc\ÄŽ 3U]\cKRG]i R ]mieU]cKu SRmiĂ&#x161;G]\ Vnem abU]ec]\ZiVWRÄ&#x201A;ciĂ&#x2C6; aE\ VSeĂŻniĂ&#x160; jej Wajemne SUagnienia /\VVa %aWeV nigG\ nie GRÄ&#x201A;ZiaGc]\ĂŻa Wakiej ekVWa]\ jakĂ&#x2C6; SU]\niĂśVĂŻ jej mĂ&#x161;Ä?c]\]na R gĂŻĂ&#x161;ERkicK SU]enikajĂ&#x2C6;c\cK GuV]Ă&#x161; nieEieVkicK Rc]acK Z kWĂśU\cK WkZi REieWnica kuV]Ă&#x2C6;cej EliVkRÄ&#x201A;ci i GekaGenckicK GR]naĂą $le Wen nie]najRm\ kRcKanek nieÄ&#x201A;mieUWeln\ uZRG]iciel jeVW W\lkR Vnem Äź IanWRmem ] nRcn\cK IanWa]ji kWĂśU\ SeZnegR Gnia maWeUiali]uje ViĂ&#x161; ZbGU]ZiacK jej mieV]kania

ġ%H]EDUZQ\ 7VXNXUX 7D]DNi iblDWD MHJR SiHlJU]\mVWZDľ

1ajnRZV]a SRZieÄ&#x201A;Ă&#x160; genialnegR jaSRĂąVkiegR SiVaU]a :\Ganie SRlVkie Äź SieUZV]e Z (uURSie :c]eÄ&#x201A;niej SRjaZiĂŻ\ ViĂ&#x161; W\lkR SU]ekĂŻaG\ kRUeaĂąVki i cKiĂąVki 3ieUZV]\ nakĂŻaG Äź SÜï miliRna eg]emSlaU]\ Äź ]RVWaĂŻ VSU]eGan\ Z -aSRnii ZbciĂ&#x2C6;gu gRG]in a juÄ? SR W\gRGniu RG SUemieU\ VSU]eGanR SRnaG miliRn eg]emSlaU]\ SRZieÄ&#x201A;ci

99

24

szt.

29

ġ¿RQD lRWQiNDľ

99

29

szt.

ġ$SRNDliSVDľ

, i ,, WRm )enRmen ,nWeUneWu Äź SRZieÄ&#x201A;Ă&#x160; SiVana najSieUZ ZbIRUmie ElRga RGniRVĂŻa RgURmn\ VukceV SU]ec]\WaĂŻR jĂ&#x2C6; kilkaVeW W\ViĂ&#x161;c\ RVĂśE na caĂŻ\m Ä&#x201A;Ziecie i ZÄ&#x201A;UĂśG inWeUnauWĂśZ ]\VkaĂŻa RSiniĂ&#x161; kulWRZej SU]eEĂśj $ma]Rnu Äź na jej SRGVWaZie SRZVWaĂŻ UĂśZnieÄ? kRmikV &\Zili]acja juÄ? nie iVWnieje nie ma ,nWeUneWu ani WeleZi]ji ani WeleIRnĂśZ kRmĂśUkRZ\cK 1ie ma nic]egR cRbSU]\SRminaĂŻRE\ ci Ä?e jeVWeÄ&#x201A; luG]kĂ&#x2C6; iVWRWĂ&#x2C6; =ac]Ă&#x161;ĂŻa ViĂ&#x161; aSRkaliSVa 3R]RVWaĂŻ W\lkR jeGen cel 3R=(Âż<m

+iVWRUia nie]Z\kĂŻegR maĂŻÄ?eĂąVWZa &KaUleVa /inGEeUgKa i $nne 0RUURZ /inGEeUgK 1ieZiele GRWĂ&#x2C6;G E\ĂŻR ZiaGRmR R $nne 0RUURZ /inGEeUgK -ejbEiRgUaIiĂ&#x161; ]nam\ Ze IUagmenWacK :iaGRmR Ä?e SRUZanR ib]amRUGRZanR imbG]ieckR 3UaVa nĂ&#x161;kaĂŻa icK jak ZVSÜïc]eVn\cK celeEU\WĂśZ 1iekWĂśU]\ cKcĂ&#x2C6; jĂ&#x2C6; SamiĂ&#x161;WaĂ&#x160; jakR Ä?RnĂ&#x161; SU]\ ERKaWeUVkim mĂ&#x161;Ä?u a SU]ecieÄ? mnĂśVWZR RViĂ&#x2C6;gnĂ&#x161;ĂŻa :iele kREieW uZaÄ?a jĂ&#x2C6; ]a jeGnĂ&#x2C6; ]bSieUZV]\cK SiVaUek IeminiVWek 7u auWRUka SU]eGVWaZia SUaZG]iZĂ&#x2C6; IaVc\nujĂ&#x2C6;cĂ&#x2C6; KiVWRUiĂ&#x161; maĂŻÄ?eĂąVWZa GZRjga inG\ZiGualiVWĂśZ

899

99

39

szt.

6

99

1â &#x201E; 2 ceny

kpl.

2V]F]Ă&#x161;G]DV] ]ĂŻ

%DWHUiD &5 GR XU]Ă&#x2C6;G]HĂą VSHFMDliVW\F]Q\FK V]W

 ]ĂŻ ]ĂŻ

2V]F]Ă&#x161;G]DV] 5 ]ĂŻ

/DmSND /(D (QHUJi]HU i %%RRNliWH NliW ] ]DSiĂ&#x161;FiHm GRbF]\WDQiD Äž VWUumieĂą Ä&#x201A;ZieWln\ lm Äž GĂŻ VWUumienia GR m Äž c]aV SUac\ GR K

90 szt.

2IeUWa nie EĂ&#x161;G EĂ&#x161;G]ie GRVWĂ&#x161;Sna Z VkleSacK 2lV]W\n 6RcKac]eZ R]eV]ĂśZ =ielRna *ĂśUa

ġ&DUQiYiD %lXÄ&#x203A;QiHUVWZRÄľ


25

HIT

1â &#x201E; 2 ceny

 ]ĂŻ ]ĂŻ 2V]F]Ă&#x161;G]DV]

b ]ĂŻ

.DlHQGDU] NViĂ&#x2C6;Ä?NRZ\ $5 ekVklu]\Zn\ kalenGaU] kViĂ&#x2C6;Ä?kRZ\ $ Z RSUaZie maWeUiaĂŻRZej Z UĂśÄ?n\cK Z]RUacK RGSRUn\ na uV]kRG]enia GRVWĂ&#x161;Sn\ UĂśZnieÄ? .alenGaU] Ei]neVRZ\ $ ] gumkĂ&#x2C6; mRGel 3UiVmalu[ 2IeUWa ZaÄ?na GR Z\c]eUSania ]aSaVĂśZ

6

99 szt.

.DlHQGDU] G]iHQQ\ %DlDGHN %6

ukĂŻaG G]ienn\ G]ieĂą na VWURnie VRERWa i nieG]iela na VWURnie

kalenGaU] V]\W\ GRGaWkRZR klejRn\ Z]mRcniRn\ na gU]Eiecie RSUaZa %alaGek na gĂ&#x2C6;Ece mm ERgaWa kRlRU\VW\ka RSUaZ WaViemka

99

99

19

szt.

.DlHQGDU] G]iHQQ\ 1HEUDVND $5

ukĂŻaG G]ienn\ G]ieĂą na VWURnie VRERWa i nieG]iela na VWURnie

kalenGaU] V]\W\ GRGaWkRZR klejRn\ Z]mRcniRn\ na gU]Eiecie ERgaWa c]Ă&#x161;Ä&#x201A;Ă&#x160; inIRUmac\jna aWlaV ]bmaSami najZiĂ&#x161;kV]\cK miaVW Z 3RlVce VkRURZiG] WeleaGUeVRZ\ RSUaZa VkĂśURSRGREna 1eEUaVka nabgĂ&#x2C6;Ece mm REV]\Wa niĂ&#x160;mi WaViemka kaSiWaĂŻka ERgaWa kRlRU\VW\ka RSUaZ kalenGaU] GRVkRnaĂŻ\ nabSUe]enW

99

19

34

.DlHQGDU] G]iHQQ\ ViYHllD FlRZHUV $5

.DlHQGDU] 0DQDJHU $ .D

szt.

ukĂŻaG G]ienn\ G]ieĂą na VWURnie VRERWa i nieG]iela na VWURnie

kalenGaU] V]\W\ GRGaWkRZR klejRn\ Z]mRcniRn\ na gU]Eiecie ERgaWa c]Ă&#x161;Ä&#x201A;Ă&#x160; inIRUmac\jna aWlaV ]bmaS ]bmaSami Sami najZiĂ&#x161;kV]\cK miaVW Z 3RlVce VkRURZiG] WeleaGUeVRZ\ RSUaZa VkĂśURSRGREna 1eEUaVka nabgĂ&#x2C6;Ece mm mm m REV]\Wa niĂ&#x160;mi WaViemka kaSiWaĂŻka ERgaWa kRlRU\VW\ka RSUaZ kalenGaU] GRVkRnaĂŻ\ nabSUe]enW

szt.

ukĂŻaG G]ienn\ G]ieĂą na VWURnie VRERWa i nieG]iela na VWURnie

kalenGaU] V]\W\ GRGaWkRZR klejRn\ Z]mRcniRn\ na gU]Eiecie ERgaWa c]Ă&#x161;Ä&#x201A;Ă&#x160; inIRUmac\jna aWlaV ]bmaSami najZiĂ&#x161;kV]\cK miaVW Z 3RlVce VkRURZiG] WeleaGUeVRZ\ RSUaZa VkĂśURSRGREna 1eEUaVka nabgĂ&#x2C6;Ece mm REV]\Wa niĂ&#x160;mi WaViemka kaSiWaĂŻka ERgaWa kRlRU\VW\ka RSUaZ


Kolekcje UEFA Champions League 2013-2014 ÂŽ

2

00

6DV]HWND ] QDNlHMNDmi naklejek

4

op.

6DV]HWND ] NDUWDmi kaUW

50

$lEXm GR Z\NlHMDQiD VWURnicRZ\ alEum na naklejki

szt.

00

12

 VaV]eWek ] naklejkami aUkuV] ] naklejkami kami

45

szt.

00

GR SU]ecKRZ\Zania kaUW VWURn ] kieV]Rnkami na kaUW\ na VWURnie

25

szt.

3XV]ND NRlHNFMRQHUD

 VaV]eWek ] kaUWami  kaUWa ]blimiWRZanejbeG\cji

90 op.

00

op.

0XlWiSDFN ] QDNlHMNDmi

00

.l .lDVHU

3

26

25

op.

0XlWiSDFN ] NDUWDmi

 VaV]eWek ] kaUWami  kaUW\ ]blimiWRZanejbeG\cji \cji

00

49

op.

0HJD ]HVWDZ VWDUWRZ\

klaVeU  kaUW\ ] limiWRZanej eG\cji \cj  kaUWa ] limiWRZanej eG\cji UR]m ;;/  VaV]eWek ]bkaUWami SlakaW ] Zi]eUunkami ZV]\VWkicK kaUWb UeguĂŻ\ gU\


Kreatywne prezenty

27

99

34

99

59

kpl.

kpl.

3iĂśUQiN WXED GR mDlRZDQiD

UĂśÄ?ne URG]aje Z\miaU\ [ [ mm 3iĂśUniki GR malRZania R klaV\c]n\m kV]WaĂŻcie WR iGealn\ SRm\VĂŻ na SUe]enW UR]ZijajĂ&#x2C6;c\ kUeaW\ZnRÄ&#x201A;Ă&#x160; G]iecka 3URGukW\ GRbmalRZania maUki 6WaUSak R]GREiĂ&#x160; mRÄ?na VSecjaln\mi SiVakami GRĂŻĂ&#x2C6;c]Rn\mi GR ]eVWaZu 3iĂśUniki R]GREiRne G]ieZc]Ă&#x161;cĂ&#x2C6; gUaIikĂ&#x2C6; majĂ&#x2C6; WakÄ?e SaVek umRÄ?liZiajĂ&#x2C6;c\ SU]eZieV]enie SiĂśUnika SU]e] UamiĂ&#x161; RUa] GekRUac\jne Giamenciki

7RUHEND lXE SlHFDF]HN GR mDlRZDQiD

UĂśÄ?ne Z]RU\ 7RUeEka RUa] miniSlecac]ek GR malRZania WR iGealn\ SRm\VĂŻ na SUe]enW ']iĂ&#x161;ki VSecjaln\m SiVakRm GRĂŻĂ&#x2C6;c]Rn\m GR ]eVWaZu mRÄ?na VWZRU]\Ă&#x160; ZĂŻaVnĂ&#x2C6; kRmSR]\cjĂ&#x161; kRlRU\VW\c]nĂ&#x2C6;

39

99 szt.

5. 1.

6. 8. 4.

99

24

7.

szt.

3.

9.

2.

99

24

szt.

99

39

szt.

7RUHEND

UĂśÄ?ne URG]aje min 1. )uUE\ Äź najmRGniejV]a WRUeEka Z W\m Ve]Rnie Z\kRnana ZeGĂŻug RU\ginalnegR Z]RUnicWZa )unkcjRnalna Äź GR nRV]enia Z UĂ&#x161;ku luE na Uamieniu iGealna na VSaceU i GR kina SRmieÄ&#x201A;ci ZV]\VWkie nie]EĂ&#x161;Gne akceVRUia :\kRnana ] Z\VRkiej jakRÄ&#x201A;ci Wkanin\ Ä?akaUGRZej ] IuWeUkRZ\m mRW\Zem )uUE\ÄłegR 7RUeEka ma Z\gRGne UĂ&#x2C6;c]ki UegulRZan\ SaVek GR ]aĂŻRÄ?enia na UamiĂ&#x161; RUa] GuÄ?Ă&#x2C6; kRmRUĂ&#x161; ]aSinanĂ&#x2C6; na ]amek cR gZaUanWuje Z\gRGĂ&#x161; uÄ?\WkRZania 2. 0RnVWeU +igK Äź SU]eSiĂ&#x161;knie Z\kRnana WRUeEka 0RnVWeU +igK ] lic]n\mi elemenWami cKaUakWeU\VW\c]n\mi Gla Wej licencji *ĂŻĂśZna kRmRUa ]aSinana na ]amek GRGaWkRZR ]aEe]Siec]Rna ]aSinanĂ&#x2C6; na U]eS klaSĂ&#x2C6; :\SRVaÄ?Rna Z Z\gRGn\ V]eURki i UegulRZan\ SaVek :nĂ&#x161;WU]e WRUeEki Z\SeĂŻniRne ]aGUukRZanĂ&#x2C6; SRGV]eZkĂ&#x2C6; RUa] GRGaWkRZĂ&#x2C6; kieV]RnkĂ&#x2C6; na WeleIRn ,Gealna na Z\jÄ&#x201A;cia ] SU]\jaciÜïmi

1RWHV

UĂśÄ?ne URG]aje min 0RnVWeU +igK )uUE\ 3. 3amiĂ&#x161;Wnik ]am\kan\ na kluc] WZaUGa ]GREiRna RSUaZa .aÄ?Ga VWURna R]GREiRna gUaIikĂ&#x2C6; 0RnVWeU +igK ZeZnĂ&#x2C6;WU] maWeUiaĂŻRZa ]akĂŻaGka :\miaU\ cm [ cm 4. Äź 9. 1RWeV\ ZĂŻRcKac]e VuSeUEUuliRn kaUWkRZ\ Z miĂ&#x161;kkiej IuWeUkRZej RkĂŻaGce ,Gealn\ jakR nRWaWnik GR ]aSiV\Zania SlanĂśZ maU]eĂą i VekUeWĂśZ :\kRnan\ ] Z\VRkiej jakRÄ&#x201A;ci maWeUiaĂŻu ] ]aVWRVRZaniem GRGaWkRZ\cK uV]lacKeWnieĂą uV ZbSRVWaci ]aGUuku ZeZnĂ&#x161;WU]negR ]bmRW\Zem licenc\jn\m 1RWeV Z WZaUGej RkĂŻaGce


28

99

12

op.

14

99

19

99 op.

op.

99

.UHGNi RïöZNRZH ZbmHWDlRZ\m SXGHïNX %i& (YRlXWiRQ NRlRUöZ

16

op.

GRVWÚSne UöZnieĝ .UeGki RïöZkRZe Z meWalRZ\m SuGeïku %i& (YRluWiRn kRlRUöZ

.UHGNi RïöZNRZH %i& (YRlXWiRQ 7UDQJlH NRlRUöZ

notes

.UHGNi RïöZNRZH %i& (YRlXWiRQ 7UDQJlH NRlRUöZ

notes

99

.RlRURZH FiHQNRSiV\ 6WDEilR V]W QRWHV JUDWiV

.UHGNi ĂZiHFRZH %i& 3lDVWiGHFRU 7UiDQJlH NRlRUöZ

29

kpl.

99

DZXVWURQQH NUHGNi i ĠDmDVWU\ 0DSHG DXR QRWHV JUDWiV

34

kpl.


Kreatywne prezenty

29

99

99

18

kpl.

%lRN ,QVSiUDFMH 6]NiFH $NZDUHlH

=aZieUa WemaW\c]ne V]kice ZUa] ] ulRWkรˆ inIRUmac\jnรˆ SU]eGVWaZiajรˆcรˆ bkURki ] SURSR]\cjรˆ Z\kRรฑc]enia REUa]u ,nVSiUacje 6]kice ฤผ ElRk GR 6]kicรถZ WecKnik VucK\cK Wj RรฏรถZek Zรšgiel gUaIiW VeSia GRbZรฏaVnRUรšc]negR Z\kRรฑc]enia ,nVSiUacje $kZaUele ฤผ ElRk GR $kZaUeli IaUE kUeGek akZaUelRZ\cK 

39

kpl.

=HVWDZ DUW\VW\F]Q\ *iRFRQGD

Z ]eVWaZie ฤพ meWalRZa kaVeWka *iRcRnGa SaVWela c]aUna i Eiaรฏa Z GUeZnie VeSia Z GUeZnie Zรšgiel Z GUeZnie RรฏรถZek gUaIiWRZ\ Ee]GU]eZn\ SaVWele VucKe kRlRU\ UR]cieUac] GR SaVWeli gumka cKleERZa ฤพbElRk GR SaVWeli 3RS 3aVWel $

99

39

kpl.

=HVWDZ GR mDlRZDQiD

Z ]eVWaZie ฤพbSaVWele VucKe 7RiVRn ' RU kRlRU\ 1 ฤพ ElRk GR SaVWeli 3RS 3aVWel $ ฤพ gumka cKleERZa =eVWaZ GR malRZania iGealnie naGaje Viรš na SUe]enW Gla RVรถE luEiรˆc\cK WZรถUc]Rฤ‚รŠ U\VRZanie i ]aEaZรš ] SaVWelami

REKLAMA

TV

99

69

kpl.

=HVWDZ GR mDlRZDQiD i U\VRZDQiD HlHmHQWรถZ

Uรถฤne licencje Z ]eVWaZie SiVakรถZ kUeGek RรฏรถZkRZ\cK kUeGki ฤ‚ZiecRZe bSaVWeli WemSeUรถZka gumka IaUE\ akZaUelRZe kRlRUรถZ SรšG]elek SaleWka WaElica GR malRZania REUa]kรถZ GR kRlRURZania naklejek

99

99

szt. 0DUNHU $iUEUXVK

1ajnRZV]a SURSR]\cja &Ua\Rli kWรถUa รถ ]mienia i i ]Z\c]ajne j IlamaVWU\ Il W Z IanWaVW\c]n\ I W W VSU]รšWW GGR malRZania l Z VSUa\u 0aUkeU $iUEUuVK ZSURZaG]a G]ieckR Z ฤ‚ZiaW kUeaW\ZnegR malRZania Ee] kRniec]nRฤ‚ci ]akuSu GURgicK akceVRUiรถZ 3URVWa SRmSka WZRU]\ ciฤ‚nienie i UR]S\la WuV] maUkeUa 0aUkeU $iUEUuVK nie Z\maga uฤ\cia EaWeUii i SaVuje GR niegR ZiรškV]Rฤ‚รŠ IlamaVWUรถZ maUki &Ua\Rla


Kreatywne prezenty

99

24

kpl.

2GlHZ\ JiSVRZH Äź R]GRE\ JZiD]GNRZH

-eÄ&#x201A;li nie mRÄ?eV] ViĂ&#x161; juÄ? GRc]ekaĂ&#x160; Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]nej aWmRVIeU\ i cR URku VamRG]ielnie Z\kRnujeV] Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]ne R]GRE\ na cKRinkĂ&#x161; Wen ]eVWaZ jeVW Gla &ieEie =a SRmRcĂ&#x2C6; GRĂŻĂ&#x2C6;c]RnegR giSVu mRÄ?eV] Z\kRnaĂ&#x160; ]aZieV]ek luE magneVĂśZ Z UĂśÄ?n\cK Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;Wec]n\cK Z]RUacK abnaVWĂ&#x161;Snie SRmalRZaĂ&#x160; je GRĂŻĂ&#x2C6;c]Rn\mi IaUEami

30

99

34

kpl.

=HVWDZ Ä&#x201A;ZiĂ&#x2C6;WHF]Q\ GR VDmRG]iHlQHJR Z\NRQDQiD R]GĂśE FKRiQNRZ\FK :eVRĂŻe Ä&#x201A;ZiĂ&#x161;Wa ] $VWUĂ&#x2C6; kuS ]eVWaZ i uGekRUuj VamRG]ielnie cKRinkĂ&#x161; :eÄ&#x203A; uG]iaĂŻ Z kRnkuUVie $VWU\ i Z\gUaj nagURGĂ&#x161; V]c]egÜï\ ZeZnĂ&#x2C6;WU] RSakRZania

99

99

24

kpl.

0DVD SlDVW\F]QD .XFKHQQH 3RF]Ă&#x2C6;WNi

8ZielEiaV] SiĂ&#x161;knie uGekRURZane VmakRZiWe ciaVWa" 1ajleSiej EaZiV] ViĂ&#x161; SRmagajĂ&#x2C6;c mamie Z kucKni" $ mRÄ?e maU]\V] R kaUieU]e kucKaU]a Z Ä&#x201A;ZiaWRZej VĂŻaZ\ UeVWauUacjacK" 1RZe ]eVWaZ\ magic]nej maV\ SlaVW\c]nej SR]ZRlĂ&#x2C6; &i na ZielRgRG]innĂ&#x2C6; ]aEaZĂ&#x161; i ekVSeU\menWRZanie ] kucKniami ]bcaĂŻegR Ä&#x201A;ZiaWa 6Ă&#x2C6; WR ]eVWaZ\ kUeaW\Zne VĂŻuÄ?Ă&#x2C6;ce GR ZĂŻaVnRUĂ&#x161;c]negR Z\kRnania i ]aVeUZRZania VmakRZiW\cK SRWUaZ =bkRlekcjĂ&#x2C6; .ucKenne 3Rc]Ă&#x2C6;Wki ]gĂŻĂ&#x161;EiV] Wajniki WUuGnej V]Wuki UREienia maki i nigiUi Vam ]UREiV] najleSV]e KamEuUgeU\ KRW GRgi i ]aSiekanki Si]]Ă&#x161; ibnajZ\kZinWniejV]e SaVW\ SU]\gRWujeV] najSiĂ&#x161;kniejV]e i najEaUG]iej aSeW\c]ne ciaVWa ibciaVWec]ka WRUW\ i GeVeU\ lRGRZe

99

59

kpl.

=HVWDZ =UĂśE WR VDm Äź 8NĂŻDG NĂŻĂŻ G 6ĂŻ 6ĂŻRQHF]Q\

7R GRVkRnaĂŻa lekcja aVWURnRmii Gla kaÄ?GegR 3RSU]e] WZRU]enie mRGelu 8kĂŻaGu 6ĂŻRnec]negR ViĂ&#x161;gnieV] SR ZiĂ&#x161;cej inIRUmacji GRW\c]Ă&#x2C6;c\cK kRVmRVu a EaUZna kRnVWUukcja Ä&#x201A;ZiecĂ&#x2C6;ca Z ciemnRÄ&#x201A;ci SR]ZRli nabREVeUZRZanie SlaneW naZeW Z SRcKmuUne nRce *RWRZ\ mRGel ma Z\miaU\ [ cm

39

kpl.

=HVWDZ WDWXDÄ?\ Äź 0DQiD WDWXRZDQiD GlD FKĂŻRSFĂśZ lXE %URNDWRZH WDWXDÄ?H GR FiDĂŻD ibSD]QRNFi GlD G]iHZF]\QHN

0ania WaWuRZania Gla cKĂŻRScĂśZ Äź WR cR ]aka]ane jeVW Gla G]ieci najEaUG]iej aWUakc\jne :aUWR ZiĂ&#x161;c VkRU]\VWaĂ&#x160; ] mRÄ?liZRÄ&#x201A;ci ]m\Zaln\cK WaWuaÄ?\ :\SUĂśEuj cKĂŻRSiĂ&#x161;c\ ]eVWaZ ] WaWuaÄ?ami 6aYYi : RSakRZaniu ]najG]ieV] miĂ&#x161;G]\ inn\mi WaWuaÄ?\ na ciaĂŻR Z W\m Ä&#x201A;ZiecĂ&#x2C6;ce Z ciemnRÄ&#x201A;ci VSecjaln\ VSUa\ i gĂ&#x2C6;EkĂ&#x161; uĂŻaWZiajĂ&#x2C6;ce aSlikacjĂ&#x161; WaWuaÄ?\ 3U]eREUaÄ&#x203A; ViĂ&#x161; Z gURÄ&#x203A;negR SiUaWa gZia]GĂ&#x161; URcka VilnegR ZRjRZnika Wajemnic]egR c]aURG]ieja ZielkiegR SRGUĂśÄ?nika miĂŻRÄ&#x201A;nika V]\Ekiej ja]G\ i Ziele Ziele inn\cK :\SUĂśEuj G]ieZc]Ă&#x161;c\ ]eVWaZ %URkaWRZe WaWuaÄ?e GR ciaĂŻa i Sa]nRkci ] WaWuaÄ?ami 6aYYi : RSakRZaniu ]najG]ieV] miĂ&#x161;G]\ inn\mi bEURkaWRZ\cK G]ieZc]Ă&#x161;c\cK WaWuaÄ?\ na ciaĂŻR i na Sa]nRkcie VSecjaln\ VSUa\ i gĂ&#x2C6;EkĂ&#x161; uĂŻaWZiajĂ&#x2C6;ce aSlikacjĂ&#x161; WaWuaÄ?\ 3U]eREUaÄ&#x203A; ViĂ&#x161; Z SiĂ&#x161;knĂ&#x2C6; kViĂ&#x161;Ä?nic]kĂ&#x161; Wajemnic]Ă&#x2C6; ZUĂśÄ?kĂ&#x161; gZia]GĂ&#x161; mu]\ki VĂŻ\nnĂ&#x2C6; akWRUkĂ&#x161; G]ielnĂ&#x2C6; SRGUĂśÄ?nic]kĂ&#x161; miĂŻRÄ&#x201A;nic]kĂ&#x161; ]ZieU]Ă&#x2C6;W i Ziele Ziele inn\cK

99

59

kpl.

=HVWDZ =UĂśE ĂśE WR VDm Äź %DÄ&#x201A;QiRZ\ Ä&#x201A; i Z\ 7HDWU]\NN

=eVWaZ GR ZĂŻaVnRUĂ&#x161;c]negR Z\kRnania Vcen\ i akWRUĂśZ akWRUÜÜZ kWĂśU]\ cR SUaZGa VĂ&#x2C6; ] GUeZna ale G]iĂ&#x161;ki 7ZRjej Z\REUaÄ&#x203A;ni ZVSaUWej GRĂŻĂ&#x2C6; GRĂŻĂ&#x2C6;c]Rn\m ĂŻĂ&#x2C6;c]Rn\m GR ]eVWaZu VcenaUiuV]em i UekZi]\Wami RÄ?\jĂ&#x2C6; i SU]eniRVĂ&#x2C6; &iĂ&#x161; GR Ä&#x201A;Zia Ä&#x201A;ZiaWa iaWa EaÄ&#x201A;ni


31

1

5

49 szt.

od

kpl.

.DUQHW ĂZiÈWHF]Q\

]eVWaZ V]W ]aZieUa ĝ\c]enia kRSeUW\ RSïaWek ]eVWaZ V]W ]aZieUa ĝ\c]enia kRSeUW\

99 kpl.

=HVWDZ GR SDNRZDQiD XSRmiQNöZ

]eVWaZ ]aZieUa GZie UR]eWki ZVWÈĝkÚ

od

1

2

49

59

szt.

szt.

7RUHEND SUH]HQWRZD DiVQH\ ]H V]QXUNiHm

7RUHEND SUH]HQWRZD DiVQH\ ]bZ\FiÚW\m XFKZ\WHm

od

2

od

99

.DUQH .DUQHW\ QHW\ ĂZiÈWH WHF]QH ĂZiÈWHF]QH

4

99

szt.

.DUQHW ] Sï\WÈ &D ķ7UDG\F\MQH .RlÚG\ĵ

.DUQHW ] RSïDWNiHm

7

99

szt.

7RUHENi SUH]HQWRZH ĂZiÈWHF]QH &lDVViF

4

od

99 szt.

7RUHENi SUH]HQWRZH ĂZiÈWHF]QH /X[XU\

4

99 szt.


Gotowe zestawy prezentowe i karty podarunkowe Tesco – pomysł na doskonały upominek dla najbliższych, współpracowników i partnerów biznesowych 90

90

19

39

kpl.

kpl.

=HVWDZ G]iHFiÚF\ 0ilNRZD QiHVSRG]iDQND

=HVWDZ G]iHFiÚF\ *ZiD]GND

VkïaG Sac]ki &iaVWka maĂlane ]ZieU]ac]ki g &iaVWka 2UeRb g &]ekRlaGa WUuVkaZkRZa Re\lanGV g &]ekRlaGa maUmuUkRZa Re\lanGV g :aIel c]ekRlaGRZ\ *U]eĂki g :aIel mlec]n\ *öUalki g &ukieUki =R]Rle g 'Uaĝe kRkRVRZe g ¿elki 0iVie 7ZRje 8luEiRne g %aWRn 0ilk\ :a\ g

VkïaG Sac]ki &iaVWka 0ilka &KRcR 0RR g &iaVWka ;/ 0ilka RU]ecK g %aWRn 0ilka &aUmel g &]ekRlaGa 0ilka +aSS\ &RZV g &]ekRlaGa malinRZa 0ilka g 3Ualin\ &UiVSellR g 'Uaĝe 0ilka 6na[ 'aim g 'Uaĝe /ila 6WaUV RiVSee g

90

90

90

39

29

59

kpl.

kpl.

kpl.

=HVWDZ SUH]HQWRZ\ %lXH

=HVWDZ SUH]HQWRZ\ 2ZRFRZ\ 5DM

VkïaG Sac]ki &iaVWka GeVeURZe .UakuVki g %RmERnieUka /a 6Wellabbg +eUEaWa Sac]ka %eVW 7UuVkaZka [ g .aZa 7cKiER )amil\b g &]ekRlaGa $lSejVka SeïnRmlec]na g

VkïaG Sac]ki &iaVWka 2UeR g &]ekRlaGa mlec]na 7eUUaYiWa g &]ekRlaGa R\ĝRZa g +eUEaWa (YeU\Ga\ (aUl *Ue\ [ g .aZa &URnaW *RlG ,nV .) g

=HVWDZ SUH]HQWRZ\ *UHHQ

VkïaG Sac]ki &]ekRlaGa miÚWRZa g %RmERnieUka 0eUci =ielRna g =ïRW\ RU]ecK kaUWRnik g +eUEaWa (ngliVK 7ea [ g .aZa mielRna -acREV .Uùnung g

: Z\EUDQ\FK VNlHSDFK 7HVFR QD ĝ\F]HQiH NliHQWD UHDli]XMHm\ iQG\ZiGXDlQH NRmSR]\FMH ]HVWDZöZ :\ND] VNlHSöZ ] JRWRZ\mi ]HVWDZDmi SUH]HQWRZ\mi ZZZWHVFRSlERQ\SDF]NiSDF]Ni]HVWDZ\SKS

$WUDNF\MQH i UöĝQRURGQH Z]RU\ NDUW GRVWRVRZDQH GR REGDURZDQHJR WR

%RQ\ WRZDURZH WR Z\JRGQD i F]ÚVWR VWRVRZDQD IRUmD SUH]HQWX NWöUD GDMH VZRERGÚ Z\ERUX RVREiH REGDURZDQHM

• PRĝOLZRĂÊ Z\ERUX NZRW\ GRïDGRZDQLD RG ]ï GR ]ï • PRĝOLZRĂÊ ZLHORNURWQHJR GRïDGRZ\ZDQLD NDUW\ • ZDĝQRĂÊ NDUW\ SU]H] PLHVLÚF\ RG GDW\ DNW\ZDFML • ZLHORNURWQD SïDWQRĂÊ GR Z\VRNRĂFL ĂURGNöZ GRVWÚSQ\FK QDbNDUFLH • PRĝOLZRĂÊ VSUDZG]HQLD GRVWÚSQ\FK ĂURGNöZ QD NDUFLH QD VWURQLH .DUW\ SRGDUXQNRZH 7HVFR VÈ GRVWÚSQH ZH ZV]\VWNLFK SODFöZNDFK 7HVFR ļ SHïQD OLVWD VNOHSöZ QDbVWURQLH

.$7$/2* RERZiÈ]XMH Z QDVWÚSXMÈF\FK KiSHUmDUNHWDFK%(’&+$7™: XO .ROHMRZD %,(/6.2%,$’$ XO :DUV]DZVND %<D*26=&= XO 7RUXñVND %<720 XO &KRU]RZVND &=}672&+2:$ XO 'URJRZFöZb *D$”6. XOb&LHQLVWDb *D<1,$ XOb.F\ñVNDb XOb1RZRZLF]OLñVND */,:,&( XO ’DEÚG]ND XO 3V]F]\ñVND *’2*™: XO 3LïVXGVNLHJRb *25=™: :,(/.232/6.,bXOb*öUF]\ñVNDb bXOb6ïRZLDñVNDb ,12:52&’$: XOb:RMVNDb3ROVNLHJR -(/(1,$ *™5$ DO -DQD 3DZïD ,, .$/,6= XO 0DMNRZVND DO :RMVND 3ROVNLHJRb .$72:,&( XOb&KRU]RZVNDb .,(/&( XO ¥ZLÚWRNU]\VND .26=$/,1 XOb,b-b3DGHUHZVNLHJRb .5$.™: XO .DSHODQND XOb:LHOLFNDb /(6=12 XOb3R]QDñVND /8%,1 XO , 3DGHUHZVNLHJRb /8%/,1 XOb:b2UNDQD ’20¿$ XOb=DZDG]ND ’™D½ XOb3RMH]LHUVND XOb3LïVXGVNLHJRb XO :LG]HZVNDb 0,(/(& XO ¿HURPVNLHJRb 12:< 6k&= XOb3UDĝPRZVNLHJRb 2/6=7<1 XO 3VWURZVNLHJR 232/( XOb2]LPVNDb 26752:,(& ¥:,}72.5=<6.,bXOb0LFNLHZLF]Db 2675™: XOb.DOLVNDb 3,’$ XO %\GJRVNDb 32=1$” XOb0UÈJRZVNDb XO 2SLHñVNLHJR XOb6HUEVNDb 35=(0<¥/ XO /ZRZVNDb b38’$:< XO 'ÚEOLñVND G 58D$ ¥/k6.$ bXO 0DMD D 5<%1,. XO ¿RUVNDb 5=(6=™: DOb3RZVWDñFöZb:DUV]DZ\b 6.,(51,(:,&( XOb&b/LVNDb 62&+$&=(: XO :öMWöZNDbG 67$/2:$ :2/$ XOb3U]HP\VïRZDbE 67$5*$5D 6=&=(&,”6., XOb6]F]HFLñVNDb 67$52*$5D *D$”6., XOb=EOHZVNDb 68:$’., XOb.RĂFLXV]NL 6=&=$:12=D5™- bXOb’ÈF]\ñVNLHJRb 6=&=(&,1 XO 0LOF]DñVNDbI ¥:,D1,&$ bXO 6WU]HJRPVND 7$512:6.,( *™5< XOb=DJöUVND T$51™: XOb1RZRGÈEURZVNDb T<&+< XOb7RZDURZDb :$56=$:$ DOb.(1b XO )LHOGRUID XOb*öUF]HZVNDb XOb3RïF]\ñVND bXOb6WDORZD :$56=$:$ 3,$6T™: XO 7\VLÈFOHFLDb :’2&’$:(. XOb .UXV]\ñVNDb :52&’$: XO &]HNRODGRZD XO 3DSURWQD XO 'ïXJD XO /HJQLFNDb :5=(¥1,$ XOb .DOLVND =,(/21$ *™5$ bXOb(QHUJHW\NöZbD ¿$5< XOb%URQL 3DQFHUQHMb 2IeUWa KanGlRZa Zaĝna Z GniacK ļ U luE GR Z\c]eUSania aVRUW\menWu ] ]aVWU]eĝeniem RGmienn\cK WeUminöZ RERZiÈ]\Zania ZVka]an\cK na SRV]c]egöln\cK VWURnacK kaWalRgu =miana RIeUW\ KanGlRZej naVWÚSuje R gRG] Z Gniu UR]SRc]Úcia SURmRcji =GjÚcia umieV]c]Rne Z kaWalRgu mRgÈ RGEiegaÊ RG Zi]eUunku SURGukWu ]najGujÈcegR ViÚ Z VSU]eGaĝ\ :V]\VWkie cen\ ]aZieUajÈ 9$7 7eVcR nie SURZaG]i VSU]eGaĝ\ SRSU]e] akZi]\WRUöZ :V]\VWkie cen\ Z\UaĝRne VÈ Z ]ïRW\cK

801 650 650*

*koszt połączenia wg cennika operatora Twojej sieci

nie GRW\c]\ KiSeUmaUkeWöZ :URcïaZ ul &]ekRlaGRZa :URcïaZ ul /egnicka .ielce ul ¥ZiÚWRkU]\Vka ’öGě ul 3iïVuGVkiegR 


Lidl – Przejdź do promocji >>>

Kaufland – Przejdź do promocji >>>

Biedronka – Przejdź do promocji >>>

Tesco – Przejdź do promocji >>>

Netto – Przejdź do promocji >>>

Aldi – Przejdź do promocji >>>

Carrefour – Przejdź do promocji >>>

Tescokatalogdo241113  
Tescokatalogdo241113