Page 1

december 2008

Najväèšia premávka informatikov na slovenskom internete

+ Pracovné ponuky

ITKariéra bezplatný mesaèník

Prvý špecializovaný trh práce v SR a ÈR pre oblas Informaèných Technológií

www.itkariera.sk o www.itkariera.cz

Roèník 2 / Èíslo 12

PF2009 Aktuálne: Euro príleitosti na trhu práce


Si dobrý? Prečo o tebe ešte nevieme? Pripoj sa aj ty k tímu 1 400 energických zamestnancov T-Mobilu, ktorí presadzujú misiu spoločnosti T-Mobile „Byť najuznávanejšou spoločnosťou v poskytovaní služieb“. Šikovných a zákaznícky orientovaných ľudí hľadáme medzi skúsenými profesionálmi, ale aj medzi úspešnými absolventmi škôl, ktorí chcú naštartovať svoju kariéru. Len u nás môžeš nájsť široké uplatnenie na divíziách: Služby zákazníkom Prevádzka a technika Predaj Informačné technológie Marketing Financie

Divízia pre právo a vzťahy s operátormi Ľudské zdroje

Našim zamestnancom ponúkame: Atraktívne finančné ohodnotenie Širokú škálu benefitov v oblasti vzdelávania, športu, kultúry, zdravotnej starostlivosti Pravidelné školenia Dynamické pracovné prostredie Mobilný telefón, Rýchly internet a iné výhody Aktuálne pracovné pozície nájdeš na www.t-mobile.sk v časti Kariéra

Kontakt: Fax: E-mail:

TM precoA4 0702.indd 1

T-Mobile Slovensko, a.s., Divízia ľudských zdrojov, Vajnorská 100 /A, 831 03 Bratislava 02/4955 5039 kariera@t-mobile.sk (na zaslanie životopisu)

2/14/07 3:13:33 PM


™.“

„Pon

ings

úknu

igTh

 via

a .b

c ne

tvár

 len

e vy

prác

loèn

u.“ „

„Spo

By

tu.“

inov

dno

ho anú prid

atívn y. Tv ori ve¾k év

tnú osky .“ „P den n je je le

eci.“ „Via c ak o job port ál.“

l giná „Ori

eláme Vám i Vašim blízkym ve¾a zdravia, šastia a úspechov v Novom roku We wish you and your family health, happiness and success in New Year

ITKariéra Viac ako job portál

viac ako práca

sk

Tags: job, chance, career, success, professionals, news, blog, forum, events, courses and more...


chránime vaše digitálne svety

WANTED Hľadáme zdatné mozgy!

Máš odvahu vyžmýkať svoj mozog až na hranicu svojich možností? V programátorskom tíme Esetu máš na to jedinečnú príležitosť.

Assembler? Debugger?

Java? NASM?

GCC? C++?

Turbo Pascal? TASM?

Spoločnosť ESET, patriaca medzi najrýchlejšie rastúce technologické firmy v Európe, s dominantným postavením v oblasti antivírusovej bezpečnosti, hľadá do svojho vývojového tímu kvalitných programátorov. Informácie o podmienkach prijatia, a tiež kontakty nájdete na našej stránke www.eset.sk/kariera.

w w w. e s e t . s k / k a r i e ra ESET-SK_wanted_A4.indd 1 Process Cyan CyanProcess Process Magenta MagentaProcess Process Yellow YellowProcess Process Black

26.6.2007 11:20:21


ITKariéra :: Prvý špecializovaný trh práce pre oblas IT na Slovensku a v Èechách

Bezpeènos

V spoloènosti ESET povaujeme zamestnancov za k¾úèový prvok biznis plánu. Kvalitným ¾uïom, ktorí chcú pracova v jednej z najrýchlejšie rastúcich technologických firiem v strednej Európe, ponúkame príleitos na rast a rozvoj odborných znalostí. Myslíme na to, e len so spokojným zamestnancom bude firma spokojná. Preto poskytujeme viacero zamestnaneckých benefitov ako pravidelné motivujúce polroèné odmeny, závislé od pracovných výsledkov. Odvádzame tie doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. dôchodkový pilier). Preplácame náklady na verejnú dopravu v meste a ponúkame monos príspevku na pohonné hmoty. Zamestnanci získajú firemnú licenciu na produkty ESET. V závislosti od pracovnej pozície získa zamestnanec sluobný telefón, notebook èi auto. Balík benefitov nedávno doplnili sluby masérov a vo¾ný vstup do fitness centra. ESET vymenil zaèiatkom septembra svoje sídlo v bratislavskom centre za biznis priestory centra Aupark Tower. Umiestnenie na okraji jedného z najstarších parkov v strednej Európe, susedstvo nákupného centra, fitnesu, sluieb a reštaurácií prinášajú dobrú atmosféru miesta a šetria èas zamestnancom. Nové sídlo firmy jej umoòuje pôsobi v kvalitnejších a reprezentatívnejších priestorov a poskytuje lepšie monosti pre vývojové a výskumné tímy, do ktorých ESET neustále naberá nových špièkových programátorov.

Do slovenských poèítaèov pribúda stále viac „doruèovate¾ov“ nevyiadanej reklamy Do poèítaèov slovenských pouívate¾ov sa dostáva mnoho rozlièných variantov adware z rodiny Win32/Adware.Virtumonde. Pod¾a štatistického systému ESET ThreatSense.Net® patrí táto hrozba medzi najrozšírenejšie v SR. V druhej polovici roka dosahujú rôzne varianty Win32/Adware.Virtumonde podiel na hrozbách šíriacich sa v SR viac ako desa percent. Ide o rodinu aplikácií, ktoré do pouívate¾ovho poèítaèa doruèujú reklamu. Jedným z problémov, ktoré táto hrozba spôsobuje, je otváranie desiatok pop-up okien s obsahom nevyiadaného reklamného materiálu. Druhým problémom je jej mimoriadne obtiane kompletné odstránenie z poèítaèa.

odstráni. Preto je v prípade potreby nutné kontaktova špecialistov z oddelenia technickej podpory výrobcu antivírusového softvéru. Riešenie - Infiltrácie uzamykajúce prístup k dll súborom, je moné odstráni pod¾a nasledovného postupu: n vypnutie bodov obnovy /môu obsahova infiltrácie/ n odstránenie doèasných internetových súborov /môu obsahova infiltrácie/ n aktualizovaný operaèný systém / infiltrácie vyuívajú diery v OS/ n aktuálne vírusové databázy n håbková kontrola n vytvorenie logov pre blišiu analýzu systému (v prípade potreby ïalšej analýzy systému)

Adware je nepochybne výborný generátor vysokých ziskov. Aj preto autori tejto infiltrácie tvrdo pracujú na výskume a vývoji èo mono najdokonalejších variantov adware tak, aby sa ich „diela“ vyhli detekcii alebo aby aspoò najrozšírenejším antivírusovým produktom narobili problémy s ich odstránením. Robia to tak, e vyvinú a distribuujú nieko¾ko rôznych druhov uvedenej hrozby, aby èo najviac komplikovali prácu vírusových analytikov. Navyše, svoje produkty denne aktívne ladia tak, aby sa po reakcii zo strany antivírusového softvéru èo najskôr znovu vyhli novej detekcii. Je to vlastne dôsledok kvalitnej detekcie ochranného softvéru.

Podrobnejšie riešenie je moné nájs na http://www.eset.sk/databazaznalosti/odstranenie-infiltracie-zuzamknutych-dll-kniznic.

Ak sa však tento adware predsa len dostane do systému, je dos obtiane bezpeène a kompletne ho z poèítaèa

V slovenských vírusových štatistikách u zopár rokov nechýba internetový èerv Netsky.Q. Šíri sa v e-mailoch, alebo

www.itkariera.sk | www.itkariera.cz

ITKariéra

pomocou zdie¾aných adresárov a P2P sietí. Prichádza v spustite¾nom súbore s ve¾kosou 29kB a po spustení sa skopíruje do adresára Windir pod názvom FV Protect.exe, ïalej vytvorí súbor user config9x.dll a uvedenú DLL kninicu potom spustí. Zo systému odstráni niektoré spustite¾né k¾úèe a poloky, preh¾adá všetky lokálne disky, okrem optickej mechaniky, preh¾adá adresáre s obsahom slov ako „bear“, „donkey“, „download“, „my shared folder“, „shared files“ a do nich sa potom nakopíruje. Urobí tak pod rôznymi menami ako „Adobe Photoshop 10 crack.exe“, alebo „Harry Potter game.exe“. Nejde o nejako nebezpeèný škodlivý kód, nepouíva iadne pokroèilé triky avšak má jednu zaujímavos. Na Slovensku patrí dlhodobo k najrozšírenejším, napriek tomu, e ho detegujú všetky antivírusové produkty.

ITKariéra :: Prvý špecializovaný trh práce pre oblas IT na Slovensku a v Èechách

ITKariéra | december 2008

5


Coffee & Restaurant

www.londoncafe.sk

Ïakujeme všetkým zákazníkom a obchodným partnerom za priazeò, prejavenú dôveru a doterajšiu spoluprácu. Prajeme Vám krásne Vianoce plné pohody a Šastný Nový Rok 2009.

Plynárenská 7/C BBCV building 821 09 Bratislava 2 Slovakia

Where friends meet


Logica je popredný svetový dodávateľ služieb v oblasti IT, zamestnáva 39 000 ľudí v 41 krajinách sveta. Logica pomáha svojím zákazníkom budovať a udržať ich vedúce postavenie na trhu; na to využíva hlboké profesionálne znalosti a skúsenosti z mnohých projektov. Logica poskytuje konzultačné služby, systémovú integráciu, outsourcingové služby zákazníkom pôsobiacim v sektoroch telekomunikácií, finančných služieb, energetiky, priemyslu a verejnej správy. Logica CEE má centrálu v Prahe a pobočky v Bratislave, Brne, Plzni a Budapešti. Prehľad aktuálnych pozícií nájdete na: www.logica.topjobs.sk. V prípade záujmu nás kontaktujte: jobs.sk@logica.com.

Logica je jednou z najúspešnejších IT a konzultačných firiem na českom trhu. Od roku 1997, kedy začala spoločnosť pôsobiť v Slovenskej republike, trvale rastie a naši zamestnanci majú možnosť pracovať s najvyspelejšími svetovými technológiami a využívať skúsenosti, ktoré Logica získala na projektoch po celom svete. Prostredie a kultúra silnej medzinárodnej firmy umožňuje našim zamestnancom pracovať na veľkých a zaujímavých projektoch nielen v regióne strednej a východnej Európy, ale aj v iných častiach sveta. Sme radi, že silné zázemie, príjemné pracovné podmienky a zaujímavé projekty trvale priťahujú pozornosť skúsených profesionálov a ambicióznych absolventov škôl.

Viac na www.logica.sk

Pomáhame úspešným byť ešte úspešnejšími. Pripojte sa k nám!

Štafetový_kolík_210x297_sk.in1 1

2/1/08 2:03:55 PM


ICTNEWS

TELEKOM DAY 2008 26. novembra 2008 sa v Bratislave uskutoènil u štvrtý roèník študentskej konferencie Telekom Day. Vïaka spoloènostiam Slovak Telekom a T- Mobile môu študenti nadobudnú poznatky z telekomunikaènej oblasti ako aj vyskúša si svoje skúsenosti. Telekom day je študentská konferencia organizovaná spoloènosami Slovak Telekom a T-Mobile urèená predovšetkým študentom štvrtých a piatych roèníkov univerzít s technickým zameraním. Úèastníci konferencie majú jedineènú monos spozna najnovšie trendy a vízie priamo od expertov telekomunikaèného a IT biznisu a vypoèu si prednášky na atraktívne témy. Špeciálnou súèasou programu je aj monos osobne sa zapoji do riešenia prípadových štúdií priamo z praxe. Tí najlepší majú monos získa prácu v spoloènostiach T-Mobile a Slovak Telekom i zaujímavé ceny. Tento rok sa na konferencii zúèastnilo 80 študentov z Technickej univerzity a Ekonomickej univerzity v Bratislave, ilinskej univerzity a Univerzity P.J. Œafárika v Košiciach a aj študenti z Èeskej republiky a Nemecka, ktorí získali jedineènú monos dozvedie sa viac o vývoji telekomunikaèného trhu na Slovensku. Prvý krát bola táto konferencia aj s medzinárodnou úèasou. Skupinu študentov z Technickej univerzity v Lipsku priviedol na konferenciu pán rektor Prof. Dr. Michael Messollen. Medzi hlavné témy tohto roèníka Telekom Day patrili nové riadiace technológie pre moderné sluby a mobilné aplikácie na portáloch operátorov v budúcnosti. Osvedèenou súèasou programu boli 4 súèasne prebiehajúce prezentácie, ktoré umonili študentom postupnú návštevu tém v menších skupinách a lepšiu interakciu s prednášajúcimi. Vïaka tejto forme získali väèší priestor na diskusiu a monos vypoèu si reálne príklady z brande, prípadne podrobne preskúma niektoré komponenty najnovších technológií. Témami prezentácií boli LTE, Femto cells, tzv. multiband modem a broadbandové aplikácie a aktívna prístupová a transportná sie pre poskytovanie 3PP sluieb. Tradiènou súèasou Telekom day sú prípadové štúdie. V tejto èasti konferencie boli študenti rozdelení do skupín, v ktorých riešili technické zadanie vytvorené kombináciou T-Mobile a T-Com tém. Kvalita tohtoroèných prác bola vysoká, preto nebolo vôbec jednoduché vybra a oceni najlepšie riešenie zo všetkých tímov.

Neoddelite¾nou súèasou konferencie je kadý rok aj stretnutie zástupcov akademickej obce s predstavite¾mi firiem Slovak Telekom a T-Mobile Slovensko. Technické univerzity boli reprezentované na najvyššej úrovni – 2 rektormi a 1 prorektorom, dekanmi a vedúcimi katedier. Prediskutovali sa doterajšie výsledky vzájomnej spolupráce ako aj monosti do budúcnosti. Úèastníkov konferencie najviac zaujímali nové technológie v poèítaèových sieach, telekomunikaèný trh v budúcnosti, zabezpeèenie verejných telekomunikaèných sietí (šifrovanie, odolnos systémov voèi potenciálnym útokom a pod.), inštalácia a nové trendy optických sietí na Slovensku i v zahranièí èi ïalšie smerovanie mobilnej komunikácie. Veríme, e aj budúci roèník bude rovnako úspešný a študenti sa od nás opa dozvedia to, ÈO V SKRIPTÁCH NENÁJDU!


INFO

Pár slov o Slovenskej technickej univerzite v Bratislave SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE (ïalej STU) poskytuje vysokoškolské vzdelávanie najmä v: technických, technologických, technickoekonomických, technickoinformaèných a technickoumeleckých študijných odboroch štúdiom študijných programov. Na univerzite študuje vo všetkých stupòoch a formách štúdia cca 19 000 domácich a zahranièných študentov na 7 fakultách so sídlom v Bratislave a v Trnave. nSTAVEBNÁ FAKULTA nSTROJNÍCKA FAKULTA nFAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY nFAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE nFAKULTA ARCHITEKTÚRY nMATERIÁLOVOTECHNOLOGICK Á FAKULTA so sídlom v Trnave nFAKULTA INFORMATIKY A INFORMAÈNÝCH TECHNOLÓGIÍ Štúdium na fakultách STU sa realizuje v 3 stupòoch:

1. bakalársky študijný program 2. ininiersky, resp. magisterský študijný program 3. doktorandský študijný program

1. stupeò - bakalársky študijný program sa zameriava na získanie teoretických poznatkov a praktických poznatkov zaloených na súèasnom stave vedy alebo umenia a na zvládnutie ich pouitia pri výkone povolania alebo pri pokraèovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Štandardná dåka štúdia pre bakalársky študijný program je 3 roky. Bakalárske štúdium konèí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce. Absolventom sa ude¾uje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc."). Absolvent bakalárskeho štúdia môe pokraèova v druhom stupni štúdia.

2. stupeò - ininiersky, resp. magisterský študijný program je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov zaloených na súèasnom stave vedy alebo umenia a na rozvíjanie schopnosti ich tvorivého uplatòovania pri výkone povolania alebo pri pokraèovaní vo vysokoškolskom štúdiu pod¾a doktorandského študijného

programu. Štandardná dåka štúdia je 2 roky. Štúdium konèí štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce. Absolventom sa ude¾uje akademický titul "ininier" ( v skratke "Ing."), "ininier architekt" (v skratke Ing.arch.),resp. „magister umenia“ (Mgr.art). Popri štúdiu druhého stupòa štúdia môe študent absolvova doplòujúce pedagogické štúdium, èím získa pedagogickú spôsobilos vyuèova technické predmety vo všetkých typoch stredných škôl. Absolvent tohto stupòa štúdia môe pokraèova v treom stupni štúdia.

3. stupeò - doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov zaloených na súèasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej èinnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej èinnosti v oblasti umenia. Štandardná dåka doktorandského štúdia je 3 roky. Absolventom sa ude¾uje akademický titul "philosophiae doctor" ( v skratke "PhD."), resp. "artis doctor" ( v skratke "ArtD.").

Pomocnou rukou pri h¾adaní práce v kontakte s firmami je novozriadené pracovisko Centrum Kariérneho Poradenstva – www.ckp.stuba.sk, o ktorom sa doèítate v nasledujúcom vydaní.

www.itkariera.sk | www.itkariera.cz

ITKariéra

ITKariéra :: Prvý špecializovaný trh práce pre oblas IT na Slovensku a v Èechách

ITKariéra | december 2008

11


ICTNEWS

Všeobecný job portál

(c) 2008 ICT, s.r.o. All rights reserved.

Pridajte BEZPLATNE svoj job dnes

PF2009 viac ako práca

sk

Tip dnes Vyberte svoj job dnes

Neh¾adajte! Máme prácu pre všetkých!


Ïakujeme všetkým našim priaznivcom, návštevníkom, èitate¾om, klientom a obchodným partnerom za priazeò, prejavenú dôveru a doterajšiu spoluprácu. Prajeme Vám krásne Vianoce plné pohody a Šastný Nový Rok 2009.

H¼ADÁME TALENTY! Pre nášho klienta, zahraniènú spoloènos pôsobiacu na Slovensku, h¾adáme vhodných kandidátov na nasledovné pozície: nUnix/Linux administrátorov nNetwork security expertov nWindows administrátorov nORACLE, SQL Server DBA nEMC Storage expertov nTELCO špecialistov Ponúkaný plat: Mzda na úrovni EÚ Miesto práce: Bratislava, Viedeò Predbený termín nástupu: nov/dec 2008 ivotopisy zasielajte na adresu: klient@itkariera.sk SPOLUPRACUJÚCI PARTNERI

viac ako práca

ITKariéra, Magazín spoloènosti ICT, s.r.o. Vydáva: ICT, s.r.o., Bebravská 9, 821 07

sk a mnohí ïalší...

Bratislava. Nepredajné. Externí spolupracovníci: IT Asociácia Slovenska - ITAS (www.itas.sk), AIESEC a ïalší. Informácie o monostiach inzercie v èasopise a portáloch ITKariéra získate na webe www.itkariera.sk / www.itkariera.cz alebo e-mailovej adrese: info@itkariera.sk a redakcia@itkariera.sk Telefonický kontakt: +421 905 777 628, tel./fax: +421 2 20 777 628 Reg. èíslo MK SR: 3673/2006 ISSN online: 1337-0375 ISSN print: 1337-0774 Foto: HAAP Media a inzerenti. Neprešlo jazykovou úpravou. Vydavate¾ nezodpovedá za obsah uverejnenej inzercie. Neoznaèené èlánky ITKariéra / ICT a SITA/PR. Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho èastí, výhradne s povolením vydavate¾a. Copyright © 2005 - 2008 ICT, s.r.o. Všetky práva vyhradené. All rights reserved. ITKariéra je registrovaná ochranná známka spoloènosti ICT, s.r.o. All other brand and product names, trademarks and copyrights are the property of their respective owners.


ITKariéra December 2008  

online version of printed magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you