Page 1

Res umeandPor t f ol i oof

Eri kDi amond


COVERL ETTER

Eri kDi amond I nt e r ac t i v eDe s i nge r Er i kDi amond I nt er ac t i veDes i gner 2334Wes t15t hSt#104, Gr eel ey Col or ado, 80634

Appl yi ngFor :Gr aphi cDes i gner

Text 9703240687

DearSi r / Ma’ am Iam i nt er es t edi nGr aphi cDes i gnerpos i t i onc ur r ent l ybei ngadver t i s edf orNewBel gi um Br ewi ng.Ihavebeens eeki nganoppor t uni t ys uc hast hi sandIt hi nkmybac kgr oundand yourr equi r ement smaybeagoodmat c h.

Emai l er i k. di amond@gmai l . c om Webs i t e www. er i kdi amond. c om

J ul y9, 2012 NewBel gi um Br ewi ng 500L i ndenSt r eet For tCol l i ns , CO, USA

Ihavemor et han5year sofpr i ntorwebdevel opmentex per i enc e. Iam c onfidentt hat myc ombi nat i onofpr ac t i c alwor kex per i enc eands ol i deduc at i onalex per i enc ehas pr epar edmef ormaki ngani mmedi at ec ont r i but i ont oNewBel gi um Br ewi ng.I under s t andt hel evelofpr of es s i onal i s m andc ommuni c at i onr equi r edf orl ongt er m s uc c es si nt hefiel d. Mybac kgr oundandpr of es s i onalappr oac ht obus i nes swi l lpr ovi de youroffic ewi t hahi ghl ypr oduc t i veDes i gner . Pl eas et ex tmeat970. 324. 0687oremai lmeater i k. di amond@gmai l . c om i fIc anpr ovi de youwi t hf ur t heri nf or mat i on. Iwi l lc ont ac tyouroffic et oi nqui r east oapot ent i almeet i ng dat eandt i me. Il ookf or war dt omeet i ngyout hen. Si nc er el y, Erik D iam ond

Webs i t e:www. er i kdi amond. c om

Phone:9703240687

Emai l :er i k. di amond@gmai l . c om


RESUME

Eri kDi amond

I nt e r ac t i v eDe s i nge r

/ /Exper i enc e 2005now

I r onSkyDes i gn

I nt er ac t i veDes i gner

Res pons i bl ef orex ec ut i onofpr oj ec t sf r om c onc ept ual i z at i ont o pr efli ght i ngf orpr es s .I mpl ement , andupdat ec l i ent s ’ webs i t es , s oc i al medi a, Wor dPr es ss i t esf ormul t i pl el oc alc ommer c i alc l i ent s . Des i gns andpr i nt sbus i nes sandpos tc ar ds . Oper at eswebhos t i ngs er ver .

20102011 Vi s i onGr aphi c s ,I nc .

Wor kedc l os el ywi t hMar ket i ngandPr epr es sdepar t mentondes i gn c r eat i onac r os sabr oadr angeofmar ket i ngi ni t i at i vesi nc l udi ng; di r ec t andemai lc ampai gns , per s onal i z edURL s , mobi l et ec hnol ogi es , pr i nt c ol l at er al , pr omot i onal , adver t i s ement s , banner s , enews l et t er s , webt opr i ntandeCommer c e.Pr ogr ammi nganddes i gnofVi s i on Gr aphi c sandt hei rc l i entwebs i t eswi t hHT MLandCSS.devel opi ng c ompel l i ngvi s uals ol ut i onst opr omot eVi s i onGr aphi c s . Devel oped di r ec tandemai lc ampai gns , per s onal i z edURL s , mobi l et ec hnol ogi es , pr i ntc ol l at er al , pr omot i onal , adver t i s ement s , banner s , enews l et t er s , webt opr i ntandec ommer c e

/ /Pr ofil e Name Er i kDi amond Dat eofBi r t h 1s tAugus t1969 Addr es s 2334W. 15t hSt #104 Gr eel ey, CO 80634 Text 9703240687 Emai l er i k. di amond@gmai l . c om Webs i t e www. er i kdi amond. c om

/ /Soc i al / i r ons kydes i gn @i r ons kydes i gn

Cr eat i veDes i gner

2009

Foc us !

I nt er nGr aphi cDes i gner

Des i gnl ogosandc ol l egeeventflyer sandpos t er s .

/ /Educ at i on 20082010 B. A.Ar tandDes i gn

Uni ver s i t yofNor t her nCol or ado

20062008 A. A. S.I nt er ac t i veDes i gn

Ai msCommuni t yCol l ege

/ /Ski l l s Pr of es s i onalSki l l s

Per s onalSki l l s

Mi c r os of tOffic e AdobePhot os hopCS4 AdobeI l l us t r at orCS4 AdobeFl as hCS4 HT ML CSS

Or gani s at i on Communi c at i on T i meKeepi ng T eam Pl ayer Commi t ment

Webs i t e:www. er i kdi amond. c om

Phone:9703240687

Emai l :er i kdi amond@gmai l . c om


PORTFOL I O

Eri kDi amond

I nt e r ac t i v eDe s i nge r 1.Magaz i neCover Cr eat emagaz i nec overf or t woempl oyeesf orBoul der Runni ngCompany.

2.WebDes i gn Cr eat eawebs i t ef orl oc al DJs er vi c e. c el ebr at eyour daydj . c om

3.Bus i nes sCar d Des i gnanuni quebus i nes s c ar df orowner satFi t nes sI n Di s gui s ei nL i t t l et on, CO.

1

4.L ogoDes i gn Cr eat el ogodes i gnf or Soc i alMedi agr oup, I nc ome Coffee.

3

5.EventTi c ket Moc kupt i c ketdes i gnf or Gr eel eySt ampede

6.WebDes i gn

2

4

WebDes i gnf orl oc al pr of es s i onalphot ogr apher .

7.EventFl yer Moc kupper f or manc eflyer f orUni onCol onyCi vi c Cent er

5

6

Webs i t e:www. er i kdi amond. c om

7

Text :9703240687

Emai l :er i k. di amond@gmai l . c om

Resume and Portfolio for New Belgium  
Resume and Portfolio for New Belgium  

Resume and Portolfio of Erik Diamond for New Belgium Brewinig - July 9, 2012