Page 1


t3:**

tc.lllóoflj '1 J n4R/.U4\R1dl{ 6 h!.*u0xsjud'e t prau'drsllettcLf

\r:.r,1:"3w j*ry

,t^ lrcd.'-rca

ïi

rL 'o,eAqns\aq ! li Tre4ds

rAtuer€fidnqfr..

íec{ur,!!oaule-,{l, le

o.)lct,Ba2qlllr,i*e^,


r. êê. ten F:-lí.ir.or el í.i ê or I h eLu Eé1êzei r or te voo r bê€1dé,ni ei Volsen6 GodJ.isd Bona sáe ( r iêder r abdêo)!r 1

to!

nê ze r ê ctêrió

or lorzoe] r v e ! L e ln _

e ê . lasshóódschá! rÓêien v o rd ê n . b'ldsclrtP'n 'itèet 2ë Eón. rj.

dd e e l oc,! het ik r óo r d :

h.t

toodscha!.

l'jii

roe

ii] {

Íèt

d3i

Nêde. 1 á n d e rs z t l'

.eser r esr a!1 k r í i s t ' xát doet i e d:i h .u e lios êêa !à1i r c .oor : nr zijn o .k ner s z 1!! bijÉdbeê1d

ilr...

rnèl1a

t"r"- .,r. t

1èÉa1 órai::ra.' i ieê

dê!

-L

,e 'l.ed. ) i. tiè têi

vá:

zii 'I1 oon'i

s.a a e liadêren Xr J h e tber ook áa n , i ai

vii

l an e ê . k1êinê e! een g.oie b o o d s o h a ? ' l k tl1 d e dai ik betet hàd Ae lu ls rê rA dê laaêioodêchap!êb va n k ê rk e 1 1 lt è bêstuurders, Dá b h a d i! s! ver € 1dliiks [1i als beÉiuu.der va, ilit Atr'a6ild

.á r

in€P irerêr.

0í ï a re n d re

dat rk êr zó inslirètêrd ]r{á.t dat i€ toch dê nlêt€ van nèelaD ? va! zo'! bóodson a ! ! d a t ie ê r l ed o .l i l s boodscbárien

i êtê Í!

aàn !ee!êert'

!rl!ci!s

is

êr Dàa. één hoodsc]1ap

DAltgtl


nr. lt x. rtl !.r.!, ora.t ltt d1€ .;é Èoód.c!rt' dl àat ,oit.'kD roorrkonan, ItLl! !óod.o!.rr rll! D.rlcàr .u all€n at. ilit l.&! 1,.! rlbt !i !.uÍ. ri.fl! sd.!r. t. .rt LJ.! r._ar.r zrjn ro4.llrf. !.t hat.t.!t !i..t.ttat fo .lti.f .aD!

!! ..s at..t o.'4. t.ltrr !o.r.n f r u.l r iE @t.t r D.!r .1v1J-

sac L.t $.È.r: llbt È. D.t È.*.t !t o.Ê .t.t r. ..rÉ.a

!ó.i..

L.bÈ.n rod..ll..!. ,rr,!ór, oor 81. .td! ilt r..l t .t ot,.lt.r, D.! i.t.t.rt .ot d.t r. D.t È.r1r ràn dt ai. .!à.r.! |b.à!;..r..t.É!. lat bê* !.t.!t 6t a.t r:..urE Et.!.h.1!è.. D.t Li.t !t.oól-nil i. àr; Dtlcbt€n I .o.t.! ilo! at ..u '

idád .ta.r!rd .r .]!!5 -

rll.. D .à...U oil.r dl. r . a.t. &.to1 al. .r. !ood.sL.!r !{ !tÈr.!t !, rt.. d h. r.!.ld

!..1

r.l

r!!.!


.:

.*.

.

,],.

aaNalr riliÊiÁratkA ! ê ctó ri sá l u l ê n ,.rte i r ila11. l ze rs e n 1 é ze rp € Ê e nva. de IRI5 ête.. -l !\!.cé r urêi E erold êi ii e e . ru n v à . t iid sevouvei ê. seoièt .d rá a r v ó ó r d e paasvakantie uii se,i é è ld t ; v o ! d e n . Zoals altild &.áp!.ise 6tuklês reídè 1ezêr zá1 rulriè\êi e,int b t e * ê n . ra t k o ml 'a6!e zích doc.,lai d e ! ijf d e h..tdzákè1iiL dó0êrteo1 i, dat de zesdê (sier k t e t r. iê n s ! ). cê1u1r\ie is i' deze Í ris t e l ê d lt ' iê . ró t intes a n s t e llii4 de \èrÊ t- ên de voli6 e I F I S { a a rin d ê Recto.is kaa4 t d t i v ó o rd : i e . a e _ de r; c Co ! re b ê iie rE od 2j4h.lD zer ziji hêr te*€nLlêel rÉ rrs r), lrt:! z.à1s dè rc:êtên a1 i" rê i is o n u e F r. z ie k e n h . b páttokê p.3ssê!s la.s d u rig len à.derèn haar t3k e n . q o ê t e ! o le ri. f t n : L rd ia . ê.. vastè krn {aá.irÏ a t o 1 d , eí ordersêfek e . Íariike -hoofdzale!iJr:d€ lRIs. i{anèns dê rè d à k Niê s é n 6 it Dan ê14 heer 1 a à t è t e e ê rd t toe, lll vaor j!:. iê èr1étraa1 e . A è r1 . t 'a:. vá, je vakaDrie (. o Dja , é t u r{ J . n cê d aa. hst 1áatsie stukie iIa de zom êrvàksn

h i" s a h iê .

' .k.i e l .

lreqr.-iÈ:slj"

ê .h

,,

on èens êen qoEd reest tr

qe;iifr^-ó;

feei L,! *

t ;ênsen, t. is êen podil r nsta]lafie, eer k or pl èer yer qmniq-hm I i !s m l z 'f-"bbj. re'Er rof rar&rilh:l diê) _r ls Jê i at,r tt, kf cen. ar le !!v êns taander à. kosr en je nÍÈts J D l s aéé

spr aak. Je runr k o.ták r o tir r eír ! ter , 03:i 42?1l ]6 Denk eiáan io v;rbà;d


1l i k i e l s ver telten over m,r n I n d l l s t u kj e Íi l h o b b y n a t u !rstu d i e N ê t ! s e . h t e é n h ó b b y, Je kunt nàFèlljk ook e!- - n b e zi q zi j . net hêt lê"en vên êen e e n k w a r t i e rrj ê óv-. a à t.,r, óI _Èi ê.t1\-l h e . b á r l u n , o f mê t l ri j vo ó rb e eld èèn fotó. r i è t n e ê s t b ê . i k m--t a e zê hóbby bêziq bij dê !.r 1 d e N e d e r l èn rl sè Jè !co b o n d vóór Nàl:uutst!diê. r , 4 6 à .o ó k a l s i k ê É n : a l L ê ê n nu butte. gá, of n á à l i , kon !k vaat eÊi hêlèk à n r e e rtrê rl ó a i l t -èen D è v e r ê n i q i n g 1 s re e d s b e j aár d, ar 66 Jaà. d . a à i È n nj zo n d e r vo l w á ssè .en a1s r eidi.g. À. , r. bèé-j,o.,q - d .-q ítà . v o . n . l ! i t e rvê : e . j ,-u s.l r,o ncè.s. z o b . . l k ti i v'ó rb ê e ].j . P e C ek ( ti.) ] l n g s b r a a dj e e n o p ka i D e r af e. lo. r ólr lr .tl, ir Er k l e e k è n d zi j . e . € x.!ísi -è s j. fir ir !.:, . l i t q € v a i và a À r.n ê n , i € .:i r êr i:cf taÍP;. r s, i,i eêa:,; ÍaIjer zi l i -!è sL à 1 vi : Íê .44!,.q, ègad_ aa' ê o:q . ' "9oo dèr:1ór.rr jn dat jê er nêt ( 5 m e . s . ) o p u j t tre kt o n nàtuur tê 9aà. be N à tu u r lljk is het oók er q q ê z€ l l iq, êts d ê g o p êxcur sie gêen zin h ê e rt on fanatièk tê gaón Ístu d e ren, qaan ,e nàà' dê k.o e g , óf ' s zór e.s liêvèr sr ukiê ofr tê l !q 9 e n pttten. n l i j k zo u g a á n d o en eès met êên flor a o f l n setten vàn,aên en op n , w à te rb e e stj è s vanqen, of met een re s.ó ó p vó q e l s ki lken.


v óór d e a k t i ê ve l tn g e n

o .d ê r o n s hebbên !e Óok asênda's èi

t Í e 9 á à Á d a n me t d e a fd e l i n q trà t aa. natuu.óndèr hold d o ê n . L ê u ke vo ó rb ê e L d ê n ziin uilqên k.ótte.' riê ido o r n s s n ó e i ê . ó f o p sl ê ! ro oien óp dè hêidê-

voddètèc v a . n . ! rê .;

's a v ó . d s o p ka mp e n e n a f e n t o e z ó ma a r i . cê we è k 9 ê a t ó n ze vê rê n i q i n q ijin g e n d c e n a1 s ml zi ê k mak e n , k a ê r t ê n , o f a rs jê a ó q Í e e r *i l t zíè f w a n de . è t u ! . b . ó à kb á l 1 ê . p ru i ze n oF v a n e x c u r s ie n ê e 9 é .o me n óbjè c t e ó ó n d ê rzo e ke n . N a tu u rl k róeg i n o f vro € g g è à n P i ttê n irá t l ê . ó k h e l e h a a t zê 1 f n à q teten !s hoe vaè( lè t.Ít, i k z é l f kó m vó a k ó p è xcu rsiês et kanpèn, hoêrê l i k è r l e l e e n s ê ê . ó ve rs la om net de r uq_ :Ê n a k ê.' z à k è è ó k á n p e ê rtre :tó ch t uê. k t ê d o e n h è b , als j € ( q è h e e l vri j b l ,j te n d ) meèr { i1 vjêtê., dán z o e k j e m e n è è r e e n s ó p . cà d ê n naár i' r aàr fê. ur 5 e o f g e r o ó n n à ê r d i ê te ma n d i. êen qr oê. / b rrin p a k k l e re n . a l s j ê p ê ch hebt, looP tk JUt .jíè dag 1n spijkerbroèk !

- a l s Jê ê

gèr1nd, v á n I la l: , r - 1 1 v ! r t a r l

È e ! i: s e n :

ro 1 í e 1 a a .:

tR!$!ES*

106ê; hln i8s .-.lsiË!s in de !€nedengane ophsgen o n d a t re 6 € llasser s zr Jn' i.l

-ziin ef l hetbe.? ]

(verr:rr

cv

(ord8. !io ae, teêtie


mAESmS de v33 Ke,1en en Pá!!js lisr die ,êe i6 olz8 PFAlscxs d1t \êe. dué. i nse sla E ên. cêsn rraesiClt D ê ?ê st van hèt Á c3-)estu!r . t t ! u . o k ê! ha. eeen i.r o rL a t ie .!êr vrrdere A c E -rc il! idaa. zrr jc ons e rÍ iire ld te iie i. liaar 9ó1 kin jê je a 1 óo o . P _ ^ X RO I ! avo r d itiê 16 Dei vo.dr senou d e o ' d . : A á n a a r ÍtsseD

nlld zijd o

9 ïêr

jè l. rs r 6êr...Á tijn' jê á1lêÈ aa} t e

ia a r

;

J

x

1J J :

)

1tt

j

1

i

I

ij

o!


\-írj7,

íttt FRrDÍ\itI* P

bpnF

dà! r20_000 jónq!!ên

rs sevesr4d In Parljs r

:" 1-

e r . .è t1 e.2: \èëaa d 'tr ;";;i;-; ..h,_.. *. . rles êên briefl€ durdêlI1k jê na&, adres, teeftrjd er bolby's,

ad jonqê!à,in

Nedèdód) ,a\


vÍ{gu$bIe

v

I

-JzE--EQ.c'lfnÊ.RCrÈ!=ÀlzCrII.EL D . À d . r d.g

l q r.r à .!. ór 20.00 is hèt À a b .t o !e r{ê ldlgêldè sucêee !àa torls jàar 6 |g à n t6 eêr il dl3cothêè,< DOíl Íe.r rd sarèÀr.rkltrg nè! alê ÀcB voo. de 2ê naàl ..n Focr&RoLlr-.vond. Dt: op ! € rzo e k và a vê Ie lêefl lngêr .n lè.à!.n, D ê h ê l ê á vo ett zullêí. la t é g . n s t ê l l l rg to t vo rl g tr let Jáà., a l l e ê D ro e kÀ ro l l F l a te n gêdr éatd *or dên jar ên n à à . o o r. p ta t.D u tt d è ze3r tg.r


[GnffiEv 'ic$raY : Het brijkr eên sóoÍ! strsÉkanp te z:jn. ze krijÊên'êêshuie naueerljrs rè ê!êr oDd3t hrtirê

êên "ónse!uh" had Cehad ên náar hêi ,ó!dên ovêrscp1áaL3e, @.nt sáverine bij candy op de krLêa. Hê ! ic e e ! d ê r o r! caddr tuemd: hei ?o, ondaÈ zê sêli.uden. h.opre eên jo.sen re ontnóêrên die verlield zou ,ordên eisen Èledi..E fáDfusti3che nal {crd haar dr.on ,€.kelijkàeid: ze ortmoeitê h!.t rRo0M?Rr)is.!.nóud r êm an ê .r ( '.nr za heetê híj) ze t d a r 2 e € r p ra . h t is vêrdÊ r: "|. h ! 1 P n ijn o o n ê e rs i n zij. .Ár é êr áls bêlonine k.ijc ik d a r a lrijd' ê r 'an. da! spul,ri hij g,r háar var €n voegde jê dÊr dir sá êr ondêrdd.t! wees er lel zuiris op arond danrcên h o p ê lo .s ve rli.fd ê. a.1ukkie, Dit doordar cándy êên b.etjê van sê1ut zê1den lane- zo ook niêt Èrêê geliefdên rerden leêr weed van

à

lt l.

tijl

slêLr v3n á1rêda3, hoe,el ,ê bijna der ler Ênige ïa! 'L(d*o0ITTIRUC?

zonder

; ;

F

L


rBêattes é a stb i l e s) E ên d e í o n s t r è t r e ro ck&ro l l ontbf.etí.t nàru u . L t ik nter. ce p à sr é k l èdt.g !s êen v ê . e 1 s t e ; b lj d e

zu l Ie n 9ynzaal hog fór o,s opsêhansen r P 9 € . è n 9 e n ra ó fo p rè íaárop ràtt vó vóo.beelà.n o.beeld.n Êiêaiii staail h o e j e ku n t ko q e n , o p de ièuond zêtf E t à a t b l J d e j n sà n s n a tu u .ltJk iêêr e.. ehre. brtl c.é a n k1 á à r, on dê 6leér ê o D p l e e t t€ n á ke n . H e ; jêze!J cèèn (,Já à rsch i rn rl i k ktêr€n? zàl dê ÀcB - èén p è t t y - ê o àt-b .n k sta .tè D , r ààr te vasr , ê 1 c a L kl e d rn q sru kk€ tr ku nr Iênea. Ook dlt lààr e o r z o . t < Jê ! i n g e d l ê n d so .d èn: dar

êeba1f lt l l l x trólJ

d o e Àb r j J à , o f ó p d e

À!!E!ttl

r,tàtulrltjk

o cd e r s íà . hà.tê eel k ênl (À1 s iê àl een beeri ê k an

d à n g.àá g

neldê!

ffii;ffii Aa^oLd)he?

bij

,tà. t

ea


irnge rrutunsÍ/f/ifjkf0Eu ÍfiffnrÁtíD nflsrns[nAsD00R

VOONEilTTWTfrPfnDM!

YIÁíIEMTOíÍtrfi[,jof, vooD,/mvun ufiMlfilrl'Ê,lt/fl! ., .::.';"i1,ï'i.i,:;ï,;;í:".fri "::iï;d".sÏ;#ilËï:rÏ:r'r:ï' :{. -.^P":.#1;*'ÀH,Ï:i,lÍË"' ;;,',,:,..;;;;;;;.":"i.:là,,1il"J;iri,ïi:'t.ï ". -. B' ï",$d,tH :..y\.q.':\" i, l;.::":-;,lqt;,i,:J,"'".r . d r ,r" cr.-1 ." .,'.," .^" 'p " ,b ',*.i.;".:"t,i ; : -". .

e...,

Èhrn! !I'^ELL!rd<!4rÍ. B4rí Nà i* dd Èii""". ^.;:;::;;

ï:',i,i,"";ifl;SfJ.':;:X";'j-'."

'

t|Btrlnngl|/ràU

*n{Sfl-i,".."^^.", i*rr*,*n -*" Íit ílllillfÍDltllfl&?oH .;'J";f;lË E#":,;.:;i;ï, h,., ;;irhr@Édd.nderk'iíoe'ro,í i* R. ru *",r i;; ; ó . i l; ; d i;- ."Í.F,- .. *'; i;:;;i;; í. aÈi;;iidrkdF.É-h.To -ór

t'.'i"i:ïl;:;;i*;',..,,.,...,.,

mrF ED {dd bí\'ld ,€mrb tu rrt o.,, @EÉ 4Lm{iqdlsfoï:,i:n., N.dah"+tsNMs4 4qtulmm o l& í rn s { ró ' ! ' L o soo'd"1,- ? ' -' c d d ' . h q . Í * n k ' v.qe1g$L bno,ld {'r..mdÀ''L 'r'

:i".iiBil','Í:ïJ*iïïiil'-?H.

ir,,ffi"ï;;ï.r:ï.t**ï#-f":ï"'"lflí"*- n.*"*'..-* " :i.til"e,:;Jï.?rfï"?;.].9:rl: .H :.';,;l',',,,,. *::';:';itr";l; sqi.' n& sp, @*DÁ ;; i*.-1 .ïïi,"iii;ïltli^;i",'l: "ngrB( '_r

,,.

q


I

Ll

DOE ITEE TIET DEPMSVNAAG EilWWEEI'

fEmmffitffiI!

W! seUêbtu*ïtu*add bêchikbodÁ!e red6 @r,ou od sel dê@3c. rdrê!dlê'r ee disinel lis.Íoe notu È b€derlenên@d!as no8á Dc mNood{ opdeefl€snkr ieUndcnh hetardlelNd de TlèoênoêLwl.sa. MÍsclncnwlnirjwl dêptil. ês Troen@Iraí Kiiksíel hoejene har deÍl

,WI'IEEilGNAÍÊ

L L

e

frEitffiToFnxmn! wát b depriisB delllênèíoe!p€rd4? Hareel *norere6 ÍDg jendi@rr Éizenm€rdc 'It neí@? Hwel iors4n ftisde! vonstaed@i Nededardtur de

4. \,], wê&cnonumer hn Jed. Tjenetu-edeucheqle 5 In welte6land6 jn rq3óis deïs.íer r€koop2 Hebjeàldse ulee goédbêá'llbld? Da ÀEatiekB ot dêDrijsalsje6k@ndel@6lroDdnchrvoldoêiD iaetshêt Eono'IoulóuÁnmdoe/ Bedenlo MdÍ., onghet.stossn dên opdew€o + low slo8e h blj dexnookaRda.d. D. Me b6r-Ei;.iG!i;-vo,!en betoonddcr eensÉis

/ï"i


EAmmshag Nà he ( 9êuctd:9p sJccês v à n n e r b e (€ n d r . D ócx. vèn Hàrry utl5h ts dàn nu uer filnrng F rv à b , 9e!àákr

f i ê t v ê rh a a l g à á t ó ve r À Àr on Stéeèr tjk d l ë n ê È ? l i n o u i l ê .s In H àà!1èn r oónt, In d è o o f l og ro .d t vó o r tt€ r huts vàu hun b u . e n ê€ d N S B -é r a tó o d sêschor êh, Diê v ê r s l ê p è À b .t 1 1 Jk e cà te f ê! leggeÀ hêt v o o . h è t h q l s rà À À h l o n reê., D. b.oer v a ! Ào t o n , F ê te !, vtt d aàr op zelf hêi r l J k v € r d e r íe g e l cp e n , h aa! r anneêr htl ó p h e t p u n t srà À t d à t !ê doer , zijD de D u l t 3 e r s i a h l d d ê l s g ê à rrtvee.d.., a n t o n r o ra t ,è g g e vo e .d ên 2ler z !o o l ! h e é . te.u9. zlJn, zo b l l Jkt gedèod door l a tê r,

í.'r)

r i l <(

o o . l o g h e e tt

h ê r b ó € k (e n kjJker vao de l à !-', o p uê.3.htLtenod " o d d e r ror dênoe Ànr o( h o c d € 9 é b du.r cnls r n df d o ó .g .i e .kt ln ztJn 1even,

l n ó - h o o fd yo r.e J tl.niquè va D d e

z.i n D er er de Linr eL V e ! rê zten. Hun d à r vè n de àndér r s p e r ê r s ) Is e ch r p rta c. a lleêa Pêr er , dc broè' v cn À n -ó n , b t tj fi ln de r llD .êr J o r q e n u l t t9 3 6 , Mtssch l en door z,lr . h ó è r o Í z'n À n sre fd ê rsé c.cent, blr her f . o o p J e d a r d e sce h e À à a r gàr u afgetop^n


,m, N.t, L;t rh" $.rlt

\r^

tt-'\1'.^,

badoat d4 ttb Att dtto.faa\tí'a 44tt

ba

u.t'rr'i.bá, b^

er''.^dó1

At ,lit<

i.'

d4 Ju,.tsl .4o|'e'..t'21 at^ ect^tt r^t^d!ï't!uu r pê4! adta-*: o.t !.t@)'. d.atdaa,@ | \^t*\l/.z!r M o./.op a,or^taa N.4u ÈÀq a4r I @2ti.u, À tb t4;à àdz àibj.u;^qu.Adr lT\-

I | I |

uu,.' ;di *,êt'resktaa &lJ.!^ Iq --1-t^q ^ht;"",d @r u*4 ,avt utu;u .d.!& r. Pt- k I lN\-l a(,4 uiqt t^^a dat tt r*t hod"! ) J@ r ,.D". ->s uiu m-{* unt * cna.l dlt eLóeuu e'r.atra,! lF

tv":

eiiÀ'u- Ài,iii",+ a4,",.^e'^iii' dlo:.@d 1'a!- ..Íaa i@ rir"a*

aq*

lFl-Í q'Ll

tu'i,h tu n tun o1 zo .nlr U4h: t4jraas2 -tet@tuda ottod doa fat. ar'^ tu'!^ 'tuq ^ t \ u,.t t"t^-4 "t rttg

lU l>t__.'\; ll

d;:ïi;7;{;' 5.4 1?&trr.r*: l:7 L;) 6^;^,4r'^4 w

",n"fïïh;;'Y;íï"

tz1..,e,wct sba t

is st ot. @r 4thdaa ó Ad*itl-"k 2i-r:

ptu È ptti.dagaiu ,+a"ë,n ,*.1! ,óOu

+r^*

-".iu;,

ttu

ffi::-tx:x::miI eL

dn; ca I I;4n d*

1.!r' tàtu^

(Aa

r'^tl e r44.!")ct'4

dr.tt ! ^+4.cr,:.iA^i, ositlt V,,.'d" t!'

@

4og tl!),E!@

,tt f

^^dÀ..È^.,oi42^ eato,"a .;^.i,t'L.

ÍD

|

\b

@-

{ at4 t. tui@t.\t!, 4" op ct't q.Itl. i,È aLr ,.ó^r4 nqrJts @thU.-LL d' h.B 'brd'bt crtd aL w Clóf d4 rót<D tr4 tí&ALu^ s -'i" (4tL14t-a. h%t tu't44 t dÍ dL at 4 \ttt t2r, rlrltti!).e.,,t^kws

.r'

lf:*; ::*-t

Ílr ettrLÀlba1 IA d,l ,a "zt l,all

Lilr "fleAqag.e!, tÁÀ.M,4 f.rae* ^

t

|& I

I |

Ê+ /-J.r.:

tlil-

, i'i


IE[Ín|n zic):ze1l {ê 1 or iD dê Irntê itê rr.bIêden t in " . n . . . Ik heb naar één !rablêeh ! ie .n het te P1 a á id e r, o rló ' s irr, n 0 iI I llil h e t z el.r de p r o bleên en H ê t l r j kt . l t o s sen :

n

aa- ^Èwa

lf v w - - - á

!

l l i za 1 E a a . a e t€en nêt hiJn r r obr eer !È bê' ne1êdaa1 vè€ vá' r:Ácllur!, veèi ic w r 1 . d r ê v :r "'.'"',""'.'!o':..'roraer ik heIê:Éa1 vèÍzrí,1hê1 '.en i;t 1qss.i. i; h:al á11áe, nos iáa. j'. hoo! dát je dó..? lieve l{Y rit l. r. h-ê:ir ri'isi'íÊr!ar, i,:'ele I]!

zijr

visl<uida-

z; .le

z.iaN hli 'ê.ri doêi1rjt h:i1-rro: asLi.e.a \el

í:lsl!í l. !:. ii d tot li.criLii.a1s

het

oó!

o.'

O o k vo o t íê trs.n d l e h € t bóek leuk, i s d e tl rh hebbêh re 1 oalrufr iik er iàar d o o rd àt 9 . b ê q bê n , a I g è h ee n g o e d g € sp e ê l d r or dt, e o e d o o r d e e fÍe cte n, c€ per têctF e n d e 3i.r eo opnéa. l6 n c > y n c h fó ' sà rl € H êlèas r eI duur : t5 h e ! F . n p -Íq " íl In , gulden, F -è r d à a r h e b l€ dàn ook 2 e. voor . e e u h a l l u u r kl Jkp l .zl e r

-

i

c


frt0tffmIilutulfi jààr g € l e d e À ri st .og blJ.a r àt co n p u të rs d i ê n a n d h à d o o i t vau €en PC, o f j o ystl ê k g ê h o o rd... Nu le de a tg è n ê € d g o € d . B tjDa lede.een , el ê e À th u l s stà a n. H è t b ê g o n ro n d l g a o , C o n n o dor e kr as hèt d è h ! h è c o n p u tê r vo o ! te d e re en, dê 64. dê ZX Tr ê ê j à á . 1 à È .r l á n cê ê rd e S i rclat. gpeêtrufr, ê! Al, o p vo l g e r và n d e ZX 30 d ê è e r s L ê co h p u tê .6 vo o r n !4 ít€r dàd looo tí dtê tr jd van s q r d e n . o ó k d ê P IT rl l d e c p l < oà e n d ê .à g e è è n g r àêotlê nêê d.ze Y tdlt€ 1, een c ó h p u ! e . - s y ste è n ca a .n e e d c gebr u ike. de È e Iê f.o n l n to rDn! le or et b € d . l l v e h ê ,d , ko n o p vrá g e ó . DLt ey.tceó d€ t € l e f o o i k ó s t en va o . re ke n lng !áí gê b . t r r k é . . B n d a a . ztJí Nêdêftàndcr s t o c h t € z ! i nrg vo o f. Dê

ó n t e l k kê 1 l n g ê n

gààn

sné1;

kían

zo'n 4 9 0 0 ,- (l ), e i n d I9 3 4 r er d d.zê dê " vë t o u d e l d e " .o n p u i e r a Isee. utt bà n d ê l à ê n on e n , D e trl e u rste lool à3n dê c ó h p u t è r - b o o m l s d ê l sx-co n p uter ' , M SX Is ( 32) s y s t ê é n d à t d ..r n e êr d€r € he i h u d co h p utér s Hor dr fabrrkàntên ln g e b r u l k t , d a à rd o ó r zo u a ê À d l é coÍpètlble ( D à t h o u d r tn d a r d € pr ogr àÀÀà' s z lj n . B vàn c o n p ute r À o ó k o p .ohpute. geb.ulkt ,ó rd ê d , ) T óch ls l.|sl ku tr.e d n t ê t e c h t í tê u i ; d è c.n rrà l ê ver eêr kiÀ9 t s l À ! à ! d ê n va n d è 2 3 0 h l c.opr ocê3so!, d1 ê ó o k á l tn d Ê g p e ctru n ê n vèle andc.e c o n p u t ë r s r ê rd g ê b .u l kt.


qI-,t*è\ b crê lkte élnd 1934 àllê h o o g te punt: re .d e n g e br olen v ê r k o o p r e co rd s .n dF f à b r l l à n t en l e ke n g o u d ê n t I r den tè9enoêt 1935 ln r€ 9éan, cc. l d r vr" l tê 9en. sro.trê d ê h e l e 'o rp -L " rá lr t al5 PP" k a à r t ê n h u i 5 Itr ê l ka à .. C roie lr èdr iJven (o.à, g i n g e r b l j n à làllllet At à !l ) -de n b ro e d ê .s o ver leefd.n h u n k l . i n p'F s_r,,d èl h ê .é Íà a l À i e r. Dit hàd to. g ê v o l g da t d e p rl j ze n é en hêel eitr d gl n g ê h . r 0ê3ten d è Íê b r l kdnlen ortàca v a d h u À éo h p u re .ê a f.., D è h ê l è co n l u tsrra se

H ê t p Í l ncl p e d ê I 7 è ê é u r,

u ó . d e co i p ur èr sr àar LiL D . *i sL u ndlge Pà:cc ) èr d ts) 9€r h a d e e n h e kê l à à n ve é 1 r ek€ns..k en e l l l e e e tr h a ch l n e b ó .u a n dte - I1êd o e n (h e L b ê Íêlr nen vàn de jàà.) , b a ê n v à r Mà .s k6 e ttê to é À nog t Pi 1 b F d à ch , d e P è scé Irn e, €ed klein r.ndu

.'p

J

ciifê.s op sto n C "d. è r, IÈ d e . iàndHtêr had ttêà tanden, À 1 s h e r ieest r èchtsÈ ! rè è 1 eái r .odgedr aà id, ê rn à à st e en 3lèE_ ( Dd k i l o h e r e f t e !l è r và n e ê 4 à !to r ..ki ner zo) 0rl ë F p à rr" ! r dsevikkè ldé pr obtenen Í v è r n e n l 9 v !l d i g ê n , trà cb rsver hetf en enz. ) k o n d e o e r n i ê t n è ê ó p g e l o ss r or dèi.

I

|

3 è b b à g ê (t9 e e e u r) b ê schouíd neo a15 d ê é ó b t e " u !rvi n d ê .'va n dè conFur ê.. filJ had àl ê Ê rd ê . d e snèIhêld6Deter u t t g e v o n d ê ! e n ri l d e ê è o g roor àppà.àai b o u e Ér , d à t a l h ê t rê kê n re fk vàn hèí zóu o v e r n e h ê h , zi j n à p p à rà à t ?ou hér sr oon D e r à 1 Iê 1 1 è i tànd, !ête!, s t à n g ê n € n p a l l e n h ê r fê ke h r e.k doê!. De I t r v o e . v è n d ê b è .e ke n l À 9 ê n zo! gebêu.én p o n s k à è .tê !, rei ka à .tê n vàn sr aèl of q à ? L j es er tr , kàrroh á l l crIé l dr e 'er

-t.

Ntt, 1"Jair.a b2lttel @r4t rk^;t'./L^, tr\ot, \D^ utua;.$á, ,ta

rfto@t1*ttl et^ ecl^^ oÀtól&tè tr;ot ubda" ,xhaa- M ,e(o* '.a .u, t'aA .ra uà"d.

k^té;h\4 ^ uzJ* a4 @l tlttr^

4 uN

,vt

I'Wl

k'igt (aaLr dr, ,4qq

eot *cr\

obt4.^] 9,!, wAr'"J,

oltá\s!^ te*ra ..Ín4 t h.ri UarD- tu-e.b-ut y^".od, cka l.è:t 9to^1 i Vr.a grmu.at ."lietLt AeLaolt 4,';ttfdu y].6 aerN..d. cEL ét kbtlot,u @r Vae"^a 6 &í.. .b #+kL p@*@1..é'g@a ^!',M .1t&u.t- @tt soUJe A

í,ori1tt;'op Nt ge],a. .

t1c9h.rr tfu.td,Dr@ Ltót d4 a,4t) '\4 ëzea .bë $tlLu.ttto. Lbt, dt @ tt! hoíer (.vatt tr'L*,* *ai,e) . at*s ol'ê; d4 + t;Art dhi* (v\bg) r., u.4,t attt ^i4 dlt*r I dtu, s!*do,\

ga

e t2. t^aa?t!


_ ku n ;e tr

co rd e n (een d.aà io.ser zo ). D e n a o h l re h à .d e ê rkê n , !n d€tdàad gèkonèn J a cp u é rd p è srte ê e n,êlíd€ svsteeE J.lr. Bovên tn zr ln t o e l h zl j n rê € f9 é to u 'ê n . n a è ktê h l l èen 3ppátèaE' íêefnàchlnes vèa t r j d ê n s h E t ve vè n h ê t patr o' n dat Hetzer r de 'l à s" p o n skó a .t e€n stalen d ÓÓr l à te . e o . d è n l n zi j o co n p u te f3 . €tr stë Ê ds klêinet r€ td D € c o n p u tê t êllêèn h à d d en 9Í' tê o o è d k o D è ;. vto ë sê t zo É"d r l J v ê À q e l d vo o r 2 o n naêhlnê, ' tr e zaar d à t h rr E ê n hêlè -rn diè kond€n Bouendlên à ".p.;"tt

t*"

na.r

zo d a t b' .e"""t q i n. .

I h.nde l lh 9 t ê s e l lJ l{

er

( bt I na)

s€ 9 e ve ó s vê Íànder dë: tn hei po06r r n' en' g i n"q" ,, d a t vo o ,è l vi è

L a ter serden déze btjnà do o f d e toe rsênbo.der.

geh ê ê 1 v € t v a n g ê n

rê l d e r o o k stêêds 1 o .0 0 ó trà n s r stor s èèi kleln op is 4 Àltine !à n 3 b l i D ê sÁèlhê ld v o l d e n 9 ê p l à á tst. dêze chlp l s n u zo g ro ó r d è t i n n à n o s.co n d ê n (een mr ". r d t H ê N Ê i n d vè . a 1 l e o n te l kk ëlidsên lanc niet L. r" " . d l d se n stê e d s snelle. "t . i a " zu1 ë cb t In te rl l q étr t l à n P l e B êí lC' s d t ê t . à n sl sto b s, ta e o . d € t r j h e t d e n ktê rk b l l Jft


T'@RDA@69 IETS OVER alle è.d. @in a hr!à.n eà È.{,,,eo hddqrtul.

ê>e

DUilffiil

lorrf, htt aaFtd. U.óre .a Èt4i..@

t

ÍIHIE T-

@ 6idtt4lntt

u4ih ,à^d4

à a@;

t@44

,,DEP 'WIl

L 2" 3

\ÈfÉa+|Jmath

\5------À

+ 5,

\

il4c.l,tr

fTEilE


intgenonltz'l... ,e 1én!ó doêt hedoÈterdase vd lrêrlsr,l(€n6en lo!e! b!j,têÁr$aldêlea door de olaereltê ljó 16 nètnÈ...'hêt ra u lo s UE ié ovèra.IrE À e s . b.oko !( oó s n16L d . E o . iid . d oeD vêlo l i .d€D aro!€ E ooi!.).n vl,b.aiiês tovsr€! !1ouw. L!o!pe! o! dê 6oo!t le n t ê t 6 o ve r g e b lê ve ' d 4 ! j' t E ê.r vê-è dr.bt.rê ! a l d á He lb ê Ê la v . ld é a s in dez" d€r bê'6!isi3!. aier€n dgr lroàt 1êtraêi vjntê!.lÀa!.ÀÀl8ènad n& bu €natvê!andó sèIt Fr.li d. SioDdiss v f f d . o rá l€ laJ+ul a l or o !í d . noorstádd. o! ba ooe eoM $ l r r í€ - ^ tii draàrdea zicb 'tl nen .te klók: ;" ;1""t "", vo'htts€ Dè dondè!5oit6! !èbhêt a1s aáêanlzsn !u , eIuHÀe co t.er lasglánd' nêt !!etsverio€d6!aê e n t a l d e A t a w' B êzèD 6báêt ldaat i ! ad .....,tè der têchnd-cÓ1o'' ê1eux doorbrekêr Dêt dê €hiz€í dose zrn oP d " a lt é ' n le n ! ! r' deo E3 È ê b 3 l Foclmai!ês " e.'l r .'r "n a .

3EZf,M


@o Ír.rr.Íl fr-J flJ|.rl g

5Ë1 [|'h.J

[t

éebx1l!9ull Ë_0u

À!IrE!-l

I

lLníï rJt,rl.r\\,

Í.LJLr b.d

EÍa

v r-

d

pi.riL;,t \L ALh,??

AD.^DL{'W


F

, . * . '-' d 9 a ^ 1

i N N 5 ::


È

ó

D LSC(

F9

6i

-.ELE-RqC.I


i,

ríarneiÈr

z6rb doo qlr,oordr lk neb -sodrla€b cár* Dê de klelo noêt.! zoêké! !as. trÀt è11e6 i.!id1d. - D át r!àn€ van Jou iÈ !.e r Á rà b is c n . - 1r o es". hèd lê oiê sodeD r. k k o ! d rc b rb il, a ê iooh rrJ dc haDd. ar! J . d à n ! o L z o o i o p Jè dàk hád! ko! t. €ve! ê . ! s o d b e 1 1 e ! , -Elj h! de à1s êêD koê! B€b Je ,el r!! -Diê lo.se! ret z,n A?oXa lond tréerëê car_ die !a zei roet h1J yéd se_ salrua; 'a.r q!. ho r .n: slard iu aê... ' L ra r h . b lij ê ê . Já, dáta íe1 ée n lê u k e n a a n y o o . a r o te...! jonsen. '! - i l áa f àeÈ J. 3.1*iJve! cólê e rd ? 1 t : o p s t h ó d 1 ê e n d 3 n 3 3 , h o o l? '-l


l -Íàr iÊ ' r ' ar obr !hr : Eiquê,? 1t: De nat) ur - ca zittê! Be ls:

jor sên,o!se-

- Vi1 je niet aet je h o o rd t e 6 ê h d 3 h f u r ziirê"! dan heolt afrijke.,je k1.ut, - {bil xedêr1a.dE e exlorr) ! . í, de ktàs, 11: zètfÊ a à e h s. d, E .:2.1f6 aèè! P h ili! 3 ïêêE íèn tiênwe dán k,ar -x! Ik zer jê z'D 2!j' d ó 6 r è . - Di. lá.dkadiên ee i ê f f e ' G.roór 11; têtdên. bóérde.èn

srapje

ie da le ! . . .

sn - Ihtsteren 1acn.i! Iió rlutslererc áls ik v? r lic u ie r

. ó . iz 3 { -À _ ' ijk z ie ro . i

is ,

ik

k ijlre . kunnsh { ii s ij rit dit 20 is : iru k k e , Í o e rá rei hêt íoo.!je: : lt í l ie d e N 2 Dê ííJd 11: De rijd is d . ie mê _

- o! deze rár1ê. uit - 1I:

! rcldt

laiz

: -Decaiên

-!è'. ;a t

,ê.4ê.

afsSkdt:

zÍJ. c igen 1i.j)<.

Ë r;d ê r'sà zê 1 ri q

6

h

èêi

r. ! . v . v , .

soo.t

\"*r"f;


Ik Y o.d b e le d á a l - r oê dat dtrg ues. a Àenda's è. coDluièrs. D e t e c h t lo h r a o .r"ts. !a4 it sta o n d è t t u E o e ! vo o r do tech.i8k,..

-'

d le 5 " h e ! ' r

e à . l to ! cn : - zrir

v ê rd : ' 3

Fr

-Ïi:"::',Ïï:-,1313;i'l,i'""i"llií:i;,""'"' r à ' s' !an n-. i a " :" a '" ' rÀ ! behr lp eàn ' L o 'ê b . !iLs be' e"' hd' 1 D1' ' Jr'" " I ".r" i' !r o+ b:tr is J." : " " " . r" p '" " " . ap .* a _ '" " r d" ! c"n 6( L' 1 "r ' . ;" ." . : e scb e ve t tó '

!á.xal:-I '""'"

r" r".

'". . ] - n i -:\l

5

d h'! v.g.,Ne'l

_aL'l'sê

r!"rt"cLLÍ rÈ rdo"trêctuÍ

'-

5!J_ êr á'""1

11:

1I: llaa ik bêt ooÈ 1 Í o 1fê1 a a !: l onde! !.oe rvè!r< iátiin) rÍ.: Nolr Já &45 ee n bêetiê Êndêi3 vêttá1ê!? lret

ln

êhinees

Ïe!talê'"

1 1 : Ik ro st u l o s dé sr oêt€n lad

do€!.

tr, rDalk

z€ !a a .8 ê ItJk

J.r

te ru s

@

'


,'rÀr.êfs:

-In 4ê &iddèleeuÍen dat ntêt

v o ó ! e v ê : : ' á rirc it e ' '

h1é! êe. krijtje

- Ikteb - l1 j

."aisk€'})a re F Ó s : i: ê " ' A l€ je ne4rij!i sa le í a á . ê : n ! ê ' d ie lirc u irze jê h é t h á 3 ' riii

l!

W. : J e n é Ó : h ê le ria l

neb éèn tie.!

- 1tr Joêhoê! lr. : stiêr te bálkeh ê1. Ráílo or r1 ? : Ê è ! : i. e d . . . - o .à. fill ê e . o rv o llo ê n d ê ) Diê 11 nêr.liíèêr - ( icÉ en roorló!ia blijrr i.!s

t ê : H a v e : - ( re :re , loui rel!i

i.atrit) hê1.e..

êe.s | 11:

!€:,

iÁg

ik

rn

áarre.,teb..,

eÊh siili€),-.11:

i n êê! zi.r lr

@

n.i

e

'


rífuÊrÁ tlNka

irisa;hi'i @k

rlofts r kllLlao 15,6312 ,l&lLrd "*i,. "irt.. - "rr" rl.íid 015.{I0[, íi!s!@a {5?333t iedènI . ',:l4Yd9q:::rl"' c. eènoes @i..!dl,trh i!d!rdi5 !ll03l o m e e n s êê n qo Ê,1,ê.sr !e oe!èn

I

lri r,*.hjiïèn ;.r ei; ;à1,,b,r. e6.h'ff_rcóí fdeSr". !á,115 ror zrrJ

' àense . , I r i s êe n D o d i u i . e e n -d rs.. i ns t a ll! t i ó , e e r ko 'p l È e t u j l o e fl sre b a., ver qmtriqtvm. liv. mlzreri,.. ve I hPbber,ê L l ! o n t a r r.n {mE l d re )_ 3 l i j e d : t , i t t, tu n e r o p ti ê ,. iddn. Á rt e r o v m s t a a n d etu ci ri r;i re n L ko s t en i e n 1 ê t s I D u s d é é nza a th L l f ó 1 . .iÈts, deiqelijls.,!:3rbrJ koBL no! dat., -c , ràtr tê g en u or d a 0 r rl !r o . osst l lree. r.irle5l 5.]],re . rl r€ Í_reer,rà o' e Í Llá r ! 1 i a I l e .o n 6 u ro i .Ie s re .q rF n .!

É.;,...1

echr.f

r i rc1 lê'lên stêlk qele!,r1.Êe,.oe

l: B e n i e o ê i.tè fêssêe.d ? K om ee.s frJkef of bdl Èven,vóór 5 D . a r L , le iL ít

r onrart op nenp.

i]]Ê m , te r, 0 3 '5J 22106

-'

I :

)


tlof d ! 1 !.

lanreÀ r'.k D..r uirar!*k.! :.:r.! r n: r .a' P ,jis

1r art r"a., t,.r.i!i 5rji'.-1

r161tl..

r4...-r-!Ltj..t!tljt

idrt

Dt

ó6.!

a& tr t

Et.!a.oààD

.tltra

..r D

!qJ..it À.b l. !,.t 'oi!. or.Ll..a;tl. t !r olsrlr nu.t!&!rlt L! .dE.a roc la nd.lt tJ..it Dlílt to!.! Llt tJ.. tu a.!.!t.ereit .ttt Lr1J. t.it É.tit c!@r.J..rtoe ..! ld.dlutt6 ttD. !r..ÈrtLtJ..i1t n.. lou ..! !!.d.

rD

- lllr

!.o .llr I I

er Lorl trt, r.*a. oïEel.!...-E@t f,..tr ttJ! Lt otf .o!.G er r. ..! tl.lór. ett a. rrroNl . rlr Ja !t t ..! .t!al. r.!tl.!or. .s,É alrL. Dr at trtttt tdi I ..è.. tL

.t

a. ?ltrrl..

vr,6Í.!l

{.t!

at

b....i...rt

d-

i..ir -Edr

19

'

'

.r.li-r f;;;:;i ; ..eF n !.4 t,t;


rlartê!! ê t . ! ! i he! v o l { e ns Go d r .i ed B oraDs was h iê ' z o u Maêt ie s t e ( Íê d ê r la h d se) !.lirdroón I Lkt. i" | oo t no s -o d à L '-"aà ook i'e. è è ' P à r 1 d r :j8t j " dir;u e., soe'r l'rêdèi1 ê n d 6v o o rd M* " , " " t z i j . ó.k r erê ziliiln da. i: 'bI i j v o o !l èe 1 d !,iIê11i Iraatsi .e. rot l a r r e r !!:1.€r .e) ir ar je ( r i êze tun 2:!n ii.:!:i, een l € : a á I or iii3 .r r ên, Íait , n ê e i ,le d . ) r e

P

*unt

C!:aie!r

1à!aè re n rf r_ _ s' noedèh?

?Óa1s

tR

A

"cut.,rtlÉs sulr si\!IËf

Íbl , rr2660t

il

47 6È2A


Béstê 9y nnas i as s èr s tsn voolbê e 1 d x le t v a n i n é Ár zin té kriisen. vliêaei vliêge n , ' Àl s vi :è sê n achtêr a.itcrna.i alie ê ê n sê. ondai z ó ,. zi r ís dtrs roeeiijk

is r

dézeIJda Á l s j€ d a ! éen noe L:tère (dus h o a i-, . ktijB ent ró a t ie Da à t ê è i ! o e d ê , j .! eêr zin) Ítlt nêt bilvoór'oee 1 c d t iè b e t e k e n is _ N oírd is zassnt n1. het z è I a 6 t . h e À . z . a L r e ! . !o 'r v ê rrê _ , íê 5 e n {o o r a i6ê ijiid vai ner {ï" z a s e n ê n d e d : r r ijn va n J ' kr iJst da ! êê. ziL als d€ vor . E ê n d ê| ! ro e n 2 á s ê ! b e z i E zà{:r

zÀ ae È rrz a a è ! z a s s .

oót

a 1 s jê h e t ,ocrd a d bter , kán de

i^,Aiud "J:**

zaëen c.\;*nruik.

n'r

-d ê . r_

z a E ëd zacê n de

zagend e z a E a n 2 a a e .

N c r eê . 1a á :sie !.!rlce1dr . á a f kr á1 ie r lê

i,t1s k . a È ie n t e

tuANtcho

5 l14.ttArdtl,{q h{tï1l1cs.i^d

gV)sral f{Ê^

pmi ditlP)

lo

(taUL'tLí.4

Jryry !i lêà 14 d4 Aans\q l

13,s€!ê, n ê D , ?t,iê n 0et ê v ê6 D e* cê Írls ot!

1ó!le!e

or b e t ê . e p a lin d ro -

( t ê tyl ste r va. dit 6tukjê heóft t J psa b .êir ovèrgêLóude.... )

l1

l s_:iïe/lds r6-6rei,tHclnc

t{otoFo

+{.3\r.a,Lr4-< íc14.'(É

dbcn

cLn {eb d.t4r Í?c1('r,Ua.|rh so3c , B$""el


11.

,ïP, à

.t I


1986-04  

Iris Tacheia, schoolkrant van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Jaargang 41.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you