Page 1

¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

1.

¶ÔÏÂÌÈÎfi˜, ¡. (2000). √ ‡ÓÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ: º˘ÛÈÔÏÔÁ›·, ™˘Ó‹ıÂȘ, ¢È·Ù·Ú·¯¤˜. ƒfi‰Ô˜: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ÈÁ·›Ô˘. 11

2

¶ÔÏÂÌÈÎfi˜, ¡. (2001). §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÓÔ‡ÚËÛË: ∫·ÙËÁÔڛ˜, ∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·, ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ¶·È‰È·ÙÚÈο ÃÚÔÓÈο, 17(1), ÛÛ. 1-12. 55

3

Hawkins, P. & Nikitas Polemikos (2002). Hypnosis Treatment of Sleeping Problems in Children Experiencing Loss. Contemporary Hypnosis, 19 (1), pp. 18-24. 71

4

∫·˝Ï·, ª., ¶ÔÏÂÌÈÎfi˜, ¡., & •·Óı¿ÎÔ˘, ¶. (1998). ∏ ™¯ÔÏÈ΋ ºÔ‚›·: ∏ ∞Ï›ÎË ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∞ı‹Ó·: ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. 83

5

¶ÔÏÂÌÈÎfi˜, ¡. & ∫·˝Ï·, ª. (2005). æ˘¯ÔÁψÛÛ›·: æ˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ¶ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙË ªÂϤÙË Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜. ™ÙÔ °. ¶··ÓÙˆÓ¿Î˘ (∂.). ÕÓıË ºÈÏ›·˜. ∆ÈÌËÙÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ªËÓ¿ (ÛÛ. 7784). ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ §ÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ ƒfi‰Ô˘ "∫‡Ì·Ù· ÙˆÓ ∆ÚÈÒÓ £·Ï·ÛÛÒÓ". 155

6

¶ÔÏÂÌÈÎfi˜ ¡. (1991). ™˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚÔ¯ÂÈÚ›·˜. ¶·È‰È·ÙÚÈο ÃÚÔÓÈο, 18(2). ÛÛ. 95-104. 165

7

Polemikos, ¡., & Papaeliou, C. (2000). Sidedness Preference as an Index of Organization of Laterality. Perceptual and Motor Skills, 91, 1083-1090. 177


10 æ˘¯ÔÏÔÁÈο ªÂÏÂÙ‹Ì·Ù· ¶·È‰ÈÒÓ Î·È ∂Ê‹‚ˆÓ

8

¶ÔÏÂÌÈÎfi˜, ¡. (2011). ∂Ê˂›·: ∏ ªÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ ¶·È‰ÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÓËÏÈΛˆÛË – Àfi ¢ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙÔ Ã. ÷Ù˙˯ڋÛÙÔ˘ (∂.), æ˘¯Ô¶·È‰Â›·. ∞ı‹Ó·: ¶Â‰›Ô (√ÌÈÏ›· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 17/01/07 ÛÙË ™ÙÔ¿ ÙÔ˘ µÈ‚Ï›Ô˘, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎÒÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÁÔÓ›˜. √ÚÁ¿ÓˆÛË: ∆Ô̤·˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ∂§æ∂ Î·È ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ). 187

9

Polemikos, N. (1997). Psychotherapy with Children. ™ÙÔ P. J. Hawkins, & J. N. Nestoros (Eds.), Psychotherapy: New Prespectives on Theory, Practice, and Research (287-320). Athens: Ellinika Grammata. 221

10 Polemikos, N., & Papaeliou, C. (2006). Some Practical Issues in Working Integratively with Children and Parents. ™ÙÔ ∂. √' Leary, & M. Murphy (Eds.), New Approaches to Integration in Psychotherapy (pp. 116-128). London: Rutledge. 265 11 ¶ÔÏÂÌÈÎfi˜, ¡., & ∫ÔÓÙ¿ÎÔ˜, ∞. (2002). ∏ ÌË §ÂÎÙÈ΋ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙËÓ æ˘¯ÔıÂÚ·›·. ™ÙÔ ¡. ¶ÔÏÂÌÈÎfi˜ & ∞. ∫ÔÓÙ¿ÎÔ˜ (∂.), ªË §ÂÎÙÈ΋ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ı‹Ó·: ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. 283 12 ¶ÔÏÂÌÈÎfi˜, ¡. (2002). æ˘¯·Ó·ÁηÛÙÈ΋-∫·Ù·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ¢È·Ù·Ú·¯‹ ÛÙ· ¶·È‰È¿. ™ÙÔ ¡. ¶ÔÏÂÌÈÎfi˜, ª. ∫·˝Ï·, & º. ∫·Ï·‚¿Û˘ (∂.), ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋, √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋ æ˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·: ∆fiÌÔ˜ ∞': £¤Ì·Ù· æ˘¯Ô·ıÔÏÔÁ›·˜ Û ¶·È‰È¿ Î·È ŒÊË‚Ô˘˜ (ÛÛ. 62-74). ∞ı‹Ó·: ∞ÙÚ·fi˜. 301 13 ¶ÔÏÂÌÈÎfi˜ ¡. (1995). ¶ÚfiÏË„Ë ¶ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¶·È‰È΋ ∏ÏÈΛ·. ™ÙÔ ª. ∫·˝Ï·, ¡. ¶ÔÏÂÌÈÎfi˜ & °. ºÈÏ›Ô˘ (∂.), ÕÙÔÌ· Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ (ÛÛ. 832-851). ∞ı‹Ó·: ∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·. 315

6-Ε-042 - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ