Page 1

Nr 8/2012 WRZESIEŃ

w numerze: Miejskie inwestycje

Ponad 2 mln na edukację

Miejskie inwestycje Drogi, parki, targowisko, ale przede wszystkim kryta pływalnia przy ul. Zamkowej to najważniejsze inwestycje, które właśnie realizuje raciborski magistrat. Budowany aquapark jest przedsięwzięciem najkosztowniejszym. Całkowity koszt to 30 mln zł, w tym roku magistrat wyda na jego realizację 11 mln zł. Roboty idą zgodnie z  planem, późną jesienią obiekt powinien już stać

Po wakacjach wypiękniały gminne placówki oświatowe PKP zdradza szczegóły współpracy Konkurs dla poetów WWW o gospodarce Miasto wesprze finansowo remont Obserwatorium Geofizycznego Kalendarz Imprez wrzesień 2012 Olimpijczycy z Londynu w Raciborzu Liczy się bezpieczeństwo – pokazy pierwszej pomocy

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

w pełnym gabarycie. - Przyjęło się obiegowo, że gmina buduje pływalnię z kredytu. Nie, na inwestycję wzięliśmy 12 mln zł kredytu, resztę kosztów chcemy pokryć ze środków własnych - podkreśla prezydent Mirosław Lenk.

W planie inwestycyjnym nie zabrakło także dróg. - W  tym roku udało się już zakończyć remont ulicy Sudeckiej, w  tej chwili realizujemy remont ulicy Fabrycznej; to taki ukłon w stronę i  mieszkańców, i  zakładu SGL Carbon. Droga powinna być gotowa przed końcem listopada, wykonana w dobrej technologii, z uwzględnieniem transportu ciężkiego - podkreśla prezydent Lenk. Poza ul. Fabryczną remont zaplanowano również m.in. na ul. Markowickiej, łącznie z  parkingiem przy Arboretum Bramy Morawskiej oraz miejscami postojowymi wzdłuż basenu. Remont nawierzchni zrealizowano też m.in. na ul. Londzina i  Wysokiej. Prowadzone są inwestycje drogowe na ulicach: Markowickiej, Księżycowej, Odrodzenia, Wygonowej, a  także na

gminnych drogach osiedlowych oraz drogach dojazdowych do gruntów rolnych. - Modernizacja czeka również miejskie targowisko. Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny przetarg; w pierwszym zaproponowano nam zbyt wysoką cenę. Zostanie tam poprawione zadaszenie straganów, również zaplanowane są prace w hali targowej - wyjaśnia prezydent Mirosław Lenk. Jeszcze w tym roku, mimo unieważnionego pierwszego przetargu, mają zostać przeprowadzone prace na Skwerze Kresowian, który zyska nowe alejki, placyk i małą architekturę.

Ponad 2 mln na edukację Ponad 2 mln złotych otrzymało Miasto Racibórz z Unii Europejskiej na realizację projektów edukacyjnych. W  ramach unijnego wsparcia finansowego (Europejski Fundusz Społeczny) w  nowym roku szkolnym 2012/2013 zrealizowane zostaną w szkołach podstawowych i gimnazjach dwa projekty, które pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe za-

jęcia. Przygotowane przez miejski samorząd projekty pt. „Nauka bez tajemnic” i Świat wokół nas” zakładają dodatkowe zajęcia matematyczno – przyrodnicze, informatyczne, doradztwa zawodowego. W ramach przyznanych środków zewnętrznych placówki oświatowe wyposażone zostaną w multimedialne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt informatyczny. Projekt pt. „Nauka bez ta-

jemnic” zostanie zrealizowany w okresie od 3 września 2012 r. do 30 sierpnia 2013 r. przez uczniów szkół podstawowych Dofinansowanie projektu wynosi 1 231 076,76 zł. Projekt pt. „Świat wokół nas” zostanie zrealizowany w okresie od 1 października 2012 r. do 31 stycznia 2014 r. przez uczniów raciborskich gimnazjów. Dofinansowanie projektu wynosi 928 645,00 zł.


Raciborski Informator Miejski

wrzesień 2012

Po wakacjach wypiękniały gminne placówki oświatowe Ponad 3 mln zł przeznaczył Urząd Miasta w Raciborzu na tegoroczne inwestycje w swoich placówkach oświatowych. - Właściwie nie ma takiej, w której nie odbywałyby się prace modernizacyjne. - Naprawdę mamy zadbane przedszkola, szkoły, także żłobek – stwierdza prezydent Raciborza Mirosław Lenk. Jedna z największych inwestycji została zrealizowana w Szkole Podstawowej nr 5 w  Studziennej. Koszt remontu to blisko 1,5 mln zł. - Zakres robót jest ogromny. Przebudowano dach, wymieniono instalacje, drzwi i okna, wykonano termomodernizację całego obiektu, wyremontowano elewację i  pomieszczenia dydaktyczne wylicza prezydent Mirosław Lenk. Inwestycja została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Fundacji Hermanna-Niermanna. Spory remont zrealizowano także w  Gimnazjum nr 5 przy ul. Opawskiej. - Odświeżyliśmy korytarze i  część klas, w  dwóch salach zostały wymienione podłogi. Przed nami jeszcze remont dachu w  budynku B - wymienia Maria Omiecińska, pracownik Gimnazjum nr 5. - Nasz budynek jest piękny, ale wiadomo ma już swoje lata, dlatego każdy remont jest niezwykle

istotny. W dobie trwającego niżu demograficznego, dla uczniów wybierających przyszłe miejsce nauki, ważny jest także wygląd placówki - przyznaje Maria Omiecińska. Prace modernizacyjne prowadzone były także w przedszkolach, m.in. nr 26 przy ul. Żółkiewskiego, nr 13 przy ul. Kochanowskiego, nr 12 przy ul. Bema. - Wymalowano salki, wymieniono progi, odnowione zostały lamperie, schody, taras, dach - informuje Justyna Andrzejewska, wicedyrektor Przedszkola nr 12. Tymczasem do końca września potrwa jeszcze remont żłobka przy ul. Słonecznej. - Wcześniej obiekt został wyremontowany wewnątrz, dobudowano też kolejny oddział, teraz realizowany jest już ostatni etap robót, czyli termomodernizacja, remont balkonów, wykonanie schodów. To już jest ładny obiekt, a jeszcze zyska na estetyce przekonuje prezydent Lenk. W  sumie remont żłobka pochłonął 600 tysięcy złotych.

PKP zdradza szczegóły współpracy Znane jest stanowisko Polskich Kolei Państwowych w sprawie wynajmu przez Miasto powierzchni po modernizacji na raciborskim dworcu PKP. Oddział dworce Kolejowe Rejon Dworców Kolejowych w  Katowicach podjął starania o  zakwalifikowanie budynku dworcowego do przebudowy w  ramach planu inwestycyjnego z  udziałem dotacji budżetowych. - Jeżeli inwestycja zostanie

2

ujęta w planie, Rejon Dworców Kolejowych w  Katowicach podejmie współpracę z Miastem Racibórz zarówno na etapie projektowania, jak i etapie wykonawczym przy modernizacji przedmiotowego obiektu – czytamy w piśmie Barbary Piaszczak, dyrektora Rejonu Dworców Kolejowych w  Katowicach do prezydenta Raciborza. PKP informuje również o  szacunkowej stawce czynszu za wynajem powierzchni na cele publiczne, która po wstępnej analizie może średnio wynosić ok. 20 zł/m²/m-c. Władze miasta chcą zaadaptować budynek pod biura dla Straży Miejskiej, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i Ośrodka Pomocy Społecznej.

Konkurs dla poetów Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza II edycję konkursu poetyckiego, który organizowany jest w ramach projektu „Senior=VIP”. Seniorów, którzy piszą wiersze „do szuflady”, a chcieliby podzielić się swoją twórczością, prosimy o przesłanie jednego wiersza w terminie do końca października 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie. Patronem przedsięwzięcia i fundatorem nagrody jest dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Prace należy nadsyłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl, koniecznie z  dopiskiem „SENIOR=VIP”.


Raciborski Informator Miejski

wrzesień 2012

WWW o gospodarce Racibórz od wielu lat uchodzi za silny ośrodek gospodarczy i  handlowy, posiadający długoletnie tradycje w przemyśle maszynowym, chemicznym, meblowym i przetwórstwie spożywczym, słynący z lokalizacji renomowanych, dużych oraz średnich i małych przedsiębiorstw, znanych z wysokiej jakości swoich produktów. W  Raciborzu inwestują takie spółki akcyjne jak RAFAKO, MIESZKO, HENKEL, SGL CARBON POLSKA czy RAMETA. Wysoki poziom raciborskiego biznesu potwierdza fakt posiadania przez powyższe przedsiębiorstwa certyfikatów ISO 9000 i  14001 oraz ich obecność na giełdach krajowych i zagranicznych. Dbałość o wysoki poziom prowadzonej

działalności dostrzegana jest we wszystkich aspektach funkcjonowania miasta, czego dowodem jest fakt pozyskania przez Miasto Racibórz jako pierwszego w Europie certyfikatu jakości ISO 14001 przyznanego za wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem we wszystkich dziedzinach życia. Obok wieloletnich tradycji gospodarczych, dobrze wyszkolonych pracowników, korzystnego położenia geograficznego i  sprawnego systemu komunikacji, niewątpliwym atutem miasta jest przedsiębiorczość i  kreatywność jego mieszkańców. Obecnie coraz więcej spośród nich podejmuje własną działalność gospodarczą. Pozytywnym aspektem jest również prężnie działający Ośrodek Współpracy Gospodarczej, który pełni rolę inkubatora przedsiębiorczości, wspomagając roz-

wój małych i średnich przedsiębiorstw. Przystosowany, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego do lokowania inwestycji, atrakcyjne tereny inwestycyjne, w  tym część z  nich włączana obecnie do Specjalnej Katowickiej Strefy Ekonomicznej, ulgi w  podatku od nieruchomości, dobrze rozwinięty sektor usług handlu detalicznego i hurtowego dla biznesu to tylko niektóre z  argumentów przemawiających za wyborem Raciborza, jako miejsca do inwestowania, do czego serdecznie namawia prezydent Raciborza. Z tego powodu zmodernizowana została miejska strona internetowa, gdzie w dziale o tytule GOSPODARKA znajdują się niezbędne informacje dla przyszłych i obecnych inwestorów oraz przedsiębiorców. W  jednym miejscu można znaleźć doskonały poradnik w  zakresie zakładania działalności gospodarczej, form wsparcia, bazy danych instytucji otoczenia biznesu, biura obrotu nieruchomościami, kancelarie prawne. Na stronie internetowej dostępna jest również pełna oferta inwestycyjna Raciborza, zawierająca prezentację terenów inwestycyjnych, wolnych lokali użytkowych oraz nieruchomości do sprzedaży. Promowany jest również, utworzony przez Miasto, Ośrodek Współpracy Gospodarczej.

Miasto wesprze finansowo remont Obserwatorium Geofizycznego Dotację celową z budżetu miasta Racibórz, w kwocie 50 tys. zł otrzyma Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, mieszczące się w Raciborzu przy ulicy Chłopskiej. Przyznana dotacja, przeznaczona zostanie na prace budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Raciborza. 12 lipca, w raciborskim urzędzie miasta, Paweł Rowiński – dyrektor Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie i Mirosław Lenk - prezydent Raciborza podpisali umowę o udzielenie dotacji. Obserwatorium Geofizyczne Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w  Raciborzu to pierwszy świecki budynek, który otrzymał dotację . Dotychczas z  możliwości wsparcia finansowego na prace budowlane przy zabytku, wpisanym do rejestru zabytków, korzystały głównie kościoły. Przypomnijmy, że budowa obserwatorium w Raciborzu rozpoczęła się w latach 20. XX wieku. Powierzono ją słynnemu architektowi Konradowi Wachsmannowi. Budowę zakończono w 1929 roku. W ten sposób powstał drewniany budynek posadowiony na murowanym podpiwniczeniu. W piwnicach obserwatorium prof. Mainka umieścił skonstruowane przez siebie trzy

sejsmografy mechaniczne. Rejestrowały one wstrząsy sejsmiczne na specjalnie do tego celu przygotowywanym papierze dymionym. Sejsmografy były zsynchronizowane z zegarem wahadłowym. Profesor Karl Mainka był ponadto twórcą pierwszej na obszarze górniczym sieci sejsmicznej. W  jej skład weszły urządzenia zainstalowane w Pyskowicach, Gliwicach, Zabrzu, Biskupicach, Bytomiu oraz w  kopalni Rozbark. Po zakończeniu wojny obserwatorium stało się własnością Państwowego Instytutu Geologicznego. Częściowo zniszczone sejsmografy naprawiono i  w  1948 roku wznowiono ciągłą rejestrację zjawisk. W 1953 roku obserwatorium przejął Zakład Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (obecnie Instytut Geofizyki), który w 1958 roku wyposażył je w  komplet elektrodynamicznych sejsmografów typu SK-58 z rejestracją galwanometryczną, które pracowały równolegle z urządzeniami mechanicznymi prof. Mainki. Obecnie w  Obserwatorium Sejsmologicznym w  Raciborzu do rejestracji zja-

wisk służą sejsmometry długookresowe typu SKD oraz sejsmometry typu SM-3 z komputerowym systemem akwizycji danych UMSS MK-5. Obok cyfrowego zapisu równolegle prowadzona jest rejestracja analogowa. Dane z  rejestracji są opracowywane na miejscu, a obserwatorium jest ważnym elementem w Polskiej Sieci Sejsmologicznej. Nowoczesne urządzenia zastąpiły dawne sejsmografy, które obecnie stanowią element wyposażenia mini muzeum, urządzonego w piwnicach budynku.

Paweł Rowiński – dyrektor Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie i Mirosław Lenk - prezydent Raciborza podpisują umowę o udzielenie dotacji.

3


Raciborski Informator Miejski

wrzesień 2012

wrzesien 2012

Kalendarz Imprez NAZWA IMPREZY

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

UWAGI/OPIS

Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki i Kultury Japońskiej „Budo”

15-23 września

Arena RAFAKO

Polska Organizacja Aikido

Festiwal „Budo”, to zajęcia z największymi mistrzami sztuk walki, zawody i pokazy. Towarzyszyć mu będzie licytacja charytatywna na rzecz 15-letniego Kuby cierpiącego na czterokończynowe porażenie mózgowe.

XXI Festiwal Spotkałem Pana Racibórz 2012

21-22 września

Zamek Piastowski w Raciborzu

Duszpasterstwo Młodzieży miasta Racibórz

Strona Festiwalu : http://fitold3.wix.com/ spotkalempana#!Home/mainPage

Raciborskie Centrum Kultury www.rck.com.pl Tym razem Organizatorzy chcą przybliżyć mieszkańcom Raciborza czasy Słowian i wikingów, gdyż tegoroczny Festiwal w całości poświęcony będzie wczesnemu średniowieczu (VIII-XI wiek).

IV Raciborski Festiwal Średniowieczny

1-2 września

OSiR ul. Zamkowa 4

Stowarzyszenie Drengowie Znad Górnej Odry

XXV Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai

5.09, godz. 18.45

Kościół pw. WNMP, ul. Mickiewicza 8

RCK

Koncert zespołu Muzyki Dawnej „Parnassos” z solistkami: Helgą i Kathi Sambs - Austria

,,W KRAINIE UŚMIECHU’’ – Kazimierz Kowalski

6.09, godz. 18.00

RCK RDK, ul. Chopina 21

RCK

Bezpłatne wejściówki dostępne w kasie RCK, ul. Chopina lub RCI, ul. Długa 2

Wernisaż wystawy fotografii „KATYŃ - DOŁY ŚMIERCI’’

7.09, godz. 12.00

Galeria Sztuki Współczesnej RCK RDK, ul. Chopina 21.

RCK

XXV Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai

12.09, godz.18.45

Kościół pw. WNMP, ul. Mickiewicza 8.

RCK

Wystąpi: Wolfgang Seifen - Niemcy

RCK

Wystąpi: Mark Vrabel - Słowacja

POŻEGNANIE LATA - 15 września - RACIBORSKI RYNEK PROGRAM:

• • • • •

4

15:00, 16:00, 17:00. 19:00 - Pokaz kulinarny PAOLO COZZY 15:30, 16:30 - Koncert zespołu instrumentalnego 17:30 - Izabela Kapiasova & Gang Olsena – przeboje Karin Stanek 20:00 - Koncert zespołu BRACIA 21:15 - Pokaz sztucznych ogni

Wernisaż wystawy zdjęć ,,Płonia w dawnej fotografii’’

19.09, godz. 17.00

Galeria RCI, ul. Długa 2

XXV Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai

19.09, godz. 18.45

Kościół pw. WNMP, ul. Mickiewicza 8

Interdyscyplinarny Festiwal Kultury Japońskiej

21.06, godz. 12.00

RCK DK STRZECHA, ul. Londzina 37

Recital EWY MUSIALIK

22.09, godz. 18.00

RCK RDK, ul. Chopina 21

Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai

26.09, godz. 18.45

Kościół pw. WNMP, ul. Mickiewicza 8

Wystąpią: Paweł Hulisz (trąbka) i Andrzej Szadejko (organy).

Spektakl pt. ,,NOWE PRZYGODY KOZIOŁKA MATOŁKA’’ w wykonani Teatru Lalek BANIALUKA w Bielsku-Białej

29.09, godz. 16.00

RCK RDK, ul. Chopina 21.

Bilety w cenie 25 zł i 15 zł do nabycia w kasie RCK, ul. Chopina 21 /wt.-czw. w godz. 14.30-18.30, pt. 10.00-14.00/ tel. 32 412 32 45, www.rck.com.pl

Dni Muzyki Organowej i Kameralnej im. Henryka Klai

30.09, godz. 15.00

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela , ul. Morawska 1

I Polsko -Czeski Kajakowy Maraton Odrzański Bohumin-RacibórzKędzierzyn-Koźle

8-9 września

RCK

RCK

Wystąpią: uczniowie i absolwenci klasy organów P.S.M. I st. w Raciborzu i II st. w Rybniku z udziałem chóru „Dominata” i solistki Marii Zientek ( sopran).


Raciborski Informator Miejski

wrzesień 2012

Kalendarz Imprez NAZWA IMPREZY

MIEJSCE

DATA

wrzesien 2012 ORGANIZATOR

UWAGI/OPIS

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu www.biblrac.pl „Optymiści” – wernisaż wystawy Mirosława Wszołka

13.09, godz. 18.00

Galeria GAWRA, Biblioteka, przy ul. Kasprowicza 12

MiPBP

Dyskusyjny Klub Książki

13.09, godz. 16.30

Biblioteka, przy ul. Kasprowicza 12

MiPBP

„Toskania dzień po dniu czyli wspomnienia z podróży wakacyjnych”

„Obrzędy i zwyczaje ziemi raciborskiej”. Prelekcja dr Kornelii Lach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

15.09, godz. 16.00

Biblioteka, przy ul. Kasprowicza 12

MiPBP

Prelekcji towarzyszyć będzie prezentacja strojów ludowych i zabytkowych związanych z tematem.

„Konichiwa Japonio!” Spotkanie z Katarzyną Nowak z Muzeum Sztuki i Techniki japońskiej Manggha w Krakowie.

20.09, godz. 18.00

Biblioteka, przy ul. Kasprowicza 12

MiPBP

„Zaczarowany ogród”

22.09, godz. 11.00

Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

wrzesień/ grudzień

Centrum Edukacji Ekologicznej MiPBP Wypożyczalnia i Czytelnia Oświatowo-Naukowa, Rynek 12,

„Twórcze ożywienie materiału, czyli konkurs na Ekotorbę”

„Angielski 123 w bibliotece”

„FunEnglish w bibliotece”

MiPBP

Zwiedzanie japońskiego ogrodu z pracownikiem naukowym Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu. Impreza otwarta.

MiPBP

Konkurs z serii Sztuka Recyklingowa dla uczniów szkół gimnazjalnych, średnich i osób dorosłych. Termin nadsyłania prac 31.12.2012. Szczegóły w regulaminie dostępnym na www.biblrac.pl

wrzesień

Oddział dla Dzieci ul. Kasprowicza 12, Wypożyczalnia i Czytelnia Oświatowo-Naukowa, Rynek 12, Filia nr 2, Ostróg ul. Rudzka 38/3, Filia nr 9, Brzezie ul. Myśliwca 9 Filia nr 10, Markowice ul. Jordana 6

MiPBP

„Angielski 123 w bibliotece”, to bezpłatny, komputerowy, interaktywny kurs języka angielskiego. Kurs jest przeznaczony dla osób, które zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy.

Wrzesień

Oddział dla Dzieci ul. Kasprowicza 12, Filia nr 2, Ostróg ul. Rudzka 38/3, Filia nr 10, Markowice ul. Jordana 6

MiPBP

„FunEnglish w bibliotece” to bezpłatny kurs interaktywny, który łączy naukę z zabawą. Przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Muzeum www. muzeum.raciborz.pl Spotkanie z dr Stefanią SkowronMarkowską z Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu

21.09, godz.17.00

Muzeum ul. Gimnazjalna 1

Muzeum

„Próba życiorysu” – wystawa Mariana S. Zawisły” z okazji jubileuszu 70 urodzin artysty

28.09, godz. 17.00

Muzeum ul. Gimnazjalna 1

Muzeum

Spotkanie poświęcone estetyce japońskiej na przykładzie ikebany, ceremonii picia herbaty, aranżacji ogrodów japońskich oraz symboliki kimona.

ZAPOWIEDZI IMPREZ: V RACIBORSKA JESIEŃ MUZYCZNA: • •

06.10. godz. 18.00 - Piotr Nalepa 14.10. godz. 18.00 - Koncert Galowy „WIESŁAW OCHMAN I GOŚCIE’’

21.10. godz. 18.00 - Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im. Stanisława Hadyny

09.10. godz. 18.00 - JAZZ BAND BALL ORCHESTRA

12.10 „SINGLE I SINGIELKI’’ - Anna Mucha , Weronika Książkiewicz, Lesław Żurek, Wojciech Medyński,

31.12. godz. 22.00 - Wielka Gala Sylwestrowa „MELODIE ŚWIATA’’. W programie: przeboje operetki, opery, musicalu i piosenki. Wystąpią: Sabina Olbrich-Szafraniec-sopran, Jolanta Kremer-sopran, Mateusz Zajdel-tenor, Ireneusz Miczka-baryton, Zespół Wokalny Ad Libitum, tancerze oraz Śląska Orkiestra Festiwalowa pod dyrekcją CZESŁAWA MAJEWSKIEGO. Prowadzenie: Małgorzata Mendel

5


Raciborski Informator Miejski

wrzesień 2012

Olimpijczycy z Londynu w Raciborzu Olimpijczycy z Londynu: Ryszard Wolny, Artur Noga, Justyna Święty oraz Rafał Smoleń, wicemistrz świata juniorów w sztafecie 4x400 metrów, 28 sierpnia byli gośćmi prezydenta Mirosława Lenka. Była to okazja do podzielanie się wspomnieniami z XXX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Londynie oraz podziękowań trenerom i zawodnikom. W spotkaniu uczestniczyli również: Sławomir Szwed - prezes Victorii Racibórz, Kazimierz Stępień - trener lekkoatletów MKS Victoria i ZSOMS, Grażyna Lewicka - wicedyrektor ZSOMS, z urzędu miasta: Ludmiła Nowacka – zastępca prezydenta, Marek Kurpis naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Pytani o to, czy Londyn stanął na wysokości zadania pod względem organizacji Igrzysk? Ryszard Wolny medalista Igrzysk z Atlanty i trener Damiana Janikowskiego (medalisty Igrzysk OlimpijskichLondynie) przyznał 11 punktów w skali od 1 do 10 za organizację sportowej imprezy. - Igrzyska były bardzo dobrze przygotowane. Byłem już 7 razy na igrzyskach i  mogę śmiało stwierdzić, że Londyn można zaliczyć do jednych z  najbardziej udanych właśnie pod względem organizacji. Mówił również o  swoim wychowanku – Damianie Janikowskim. - Czekaliśmy na ten medal 16 lat. Od igrzysk w Atlancie, gdzie zdobyliśmy pięć medali, nie mieliśmy takich sukcesów. Damian jest zawodnikiem bardzo

dobrze wyszkolonym technicznie i odpornym na stres, a to bardzo ważne w sporcie. Oby młodzi zawodnicy brali z niego przykład - powiedział Ryszard Wolny. Płotkarz Artur Noga przyznał, że wrócił do Polski w  nie najlepszym humorze z  powodu kontuzji, która uniemożliwiła mu bieg. - Na pewno nie jestem szczęśliwy. Za cztery lata będę się starać, żeby na olimpiadzie w Rio de Janeiro wyniki były lepsze i  żeby zdrowie dopisało. No cóż, sport jest taki, że kontuzje były, są i będą. Dlatego nie można się poddawać, tylko brnąć do przodu. Praca nad kondycją jest długotrwała. Wykonuje się ją na co dzień

i miejmy nadzieję, że przyszły rok będzie lepszy pod tym względem. Na igrzyska jechałem w  pełni przygotowany. lekarze deklarowali, że jestem zdrowy, a  że stało się tak jak się stało, no cóż... Niestety, taki jest sport - powiedział dziennikarzom obecnym na spotkaniu. Biegająca na 400 m Justyna Święty chce za cztery lata walczyć o medal. Na spotkaniu powiedziała - Jesteśmy młodą sztafetą. Póki co światowa czołówka jest poza naszym zasięgiem. To było do przewidzenia, że nie przywieziemy medalu ale za 4 lata powalczymy o wejście do finału. Już od października zaczynamy intensywne przygotowania. Rafał Smoleń, wicemistrz świata juniorów w sztafecie mówił, że olimpiada to marzenie każdego sportowca. Medal zdobyty podczas mistrzostw świata juniorów w Barcelonie sprawił mu ogromną satysfakcję. Prezydent gratulował trenerom i zawodnikom sukcesów oraz życzył wytrwałości i  konsekwencji w  dalszej pracy, która przyniesie upragnione tytuły i medale.

Liczy się bezpieczeństwo – pokazy pierwszej pomocy 19 września na raciborskim rynku zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Bezpieczeństwo bez granic” pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu strażaków ochotników z Brzezia, Markowic, Sudołu i Miedoni oraz Krawarza. Pokazy zrealizowane zostaną z wykorzystaniem zakupionego przez Miasto Racibórz sprzętu ratownictwa medycznego. Miasto Racibórz w latach 2011 - 2012 r. realizuje projekt o numerze rejestracyjnym PL.3.22/3.3.04/11.02643 pod nazwą „Bezpieczeństwo bez granic”. Został on dofinansowany z  Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Całkowita kwota mikroprojektu wynosi 35 186,00 EUR. Dofinansowanie z EFRR wynosi: 29 908,10 EUR, co stanowi 85% całkowitego kosztu projektu. Celem projektu jest podniesienie poziomu wyszkolenia i  wyposażenia w  sprzęt jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w  mieście Racibórz w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz poprawa skuteczności działań w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń w których niezbędna będzie szybka pomoc osobom jej potrzebującym. 6

W ramach projektu zaplanowano i przeprowadzono trwający 66 godzin kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 16 strażaków ochotników z  Raciborza oraz jednodniowe szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i obsługi defibrylatorów AED. Wszystkie jednostki OSP z  Miasta Racibórz zostały wyposażone w  torby ratownicze PSP R1, deski ratunkowe wraz z zestawem szyn oraz defibrylatory AED. Ponadto w  ramach projektu przeprowadzono 4 dniowy kurs obsługi pił spalinowych dla 20 strażaków. Uczestnikami projektu są również czescy strażacy z jednostki w Krawarzu, którzy biorą udział w szkoleniach i pokazach organizowanych przez Miasto Racibórz. 19 września, w godz. 12.00 – 16.00 na raciborskim rynku zostaną przeprowadzone w ramach w/w projektu pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-

nej w wykonaniu strażaków ochotników z  Brzezia, Markowic, Sudołu i  Miedoni oraz Krawarza, z  wykorzystaniem zakupionego sprzętu ratownictwa medycznego. W  trakcie pokazów zostanie również podpisane przez Prezydenta Miasta Racibórz i Starostę Miasta Krawarz porozumienie o  współpracy w  zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i  wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami pomiędzy miastami partnerami projektu. Projekt, pt. „Bezpieczeństwo bez granic” realizowany przez Miasta Krawarz i  Racibórz to kolejna międzynarodowa akcja w  ramach integracji europejskiej, mająca na celu przynieść pozytywne skutki dla obu stron. Korzyści związane z poprawą bezpieczeństwa odniosą zarówno zwykli obywatele, jak i służby ratownicze za sprawą profesjonalnych szkoleń oraz nowoczesnego sprzętu.


Raciborski Informator Miejski

wrzesień 2012

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Katowicach w dniach 24 - 27 września 2012 roku odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano ponad 50 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a  liczba uczestników szacowana jest na 3500. Miasto Racibórz jest partnerem samorządowym Kongresu. II Europejski Kongres Małych i  Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w  roku ubiegłym. Poprzedni kongres

stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i  dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz administracji rządowej. 12 sesji tematycznych i  30 paneli dyskusyjnych, dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne, łącznie ponad 2,5 tys. uczestników z Polski i zagranicy – tak statystycznie przedstawiał się I EKMŚP. Dwudniowy cykl spotkań przyniósł skierowane do instytucji państwowych, krajowych i  zagranicznych, samorządów gospodarczych oraz środowisk naukowo - badawczych postulaty zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP, bariery, jakie napotykają przedsiębiorcy oraz proponowane zmiany w  celu eliminacji trudności, które niwelują szanse, stojące przed polską przedsiębiorczością. Patronat honorowy nad II Europejskim Kongresem MŚP objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz przewodni-

czący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff – przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Te m a t a m i wiodącymi tegorocznego Kongresu jest nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie, od lokalności do świata bez granic oraz świat innowacji tworzony w MŚP. Natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i innych europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i  kierunki w  zarządzaniu, które na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy. Kongresowi towarzyszą II Targi Usług i Produktów dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO, które odbędą się w  dniach 25 – 26 września 2012 na Uniwersytecie Śląskim w  Katowicach. Podczas targów odbędą się salony tematyczne dotyczące m.in. inwestycji w  kapitał ludzki, rozwiązań informatycznych dla biznesu, finansów, budownictwa, górnictwa. W  poprzedniej edycji udział wzięło ponad 70 wystawców. Swoją ofertę przedstawiły przede wszystkim banki, biura rachunkowe i  doradcy finanso-

wi. Nie zabrakło również propozycji szerokiej gamy usług kancelarii adwokackich, firm audytorsko-doradczych i konsultingowych, a także instytutów naukowo-badawczych i  uczelni wyższych. Ponadto wydarzeniem towarzyszącym II Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest II edycja ogólnopolskiego Programu „Samorząd, który wspiera MŚP”, adresowanego do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i  lokalnego. Celem Programu jest wyłonienie oraz promocja tych samorządów, które w  szczególny sposób wspierają mikro, małych i średnich przedsiębiorców, stwarzając im dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Laureatami I edycji Programu w roku 2011 zostały Urząd Miejski w  Gliwicach oraz Urząd Gminy Pawłowice. Ruszyła internetowa rejestracja uczestników Kongresu, która potrwa do 16 września. Liczba miejsc jest ograniczona – o  udziale w  Kongresie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Więcej informacji na temat II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw znajdą Państwo na stronie internetowej www.kongresmsp.eu Wydawca: Urząd Miasta Racibórz Adres redakcji: ul. Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz tel. 32 755 0 600 rim@um.raciborz.pl www.raciborz.pl Redaktor naczelna: Anita Tyszkiewicz-Zimałka Skład i druk : K&K reklama poligrafia Kraków www.kandk.com.pl Nakład 3 000 egz. ---------------------------------------------------------Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji. Zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

7


PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ZAPRASZA NA

IM. HENRYKA KLAI KOŚCIÓŁ pw. WNMP przy ul. MICKIEWICZ A8

5 września Zespół Muzyki Dawnej godz. 1845 „Parnassos” z solistkam i: HELGĄ i KATHI SAMB S (flety proste) - Austr ia (koncert muzyki kamera lnej) 12 września godz. 18 45 WOLFGANG SEIFEN - Niemcy (koncert improwizacji organowych) 19 września godz. 18 45 MAREK VRABEL - Sło wacja (recital organowy) 26 września godz. 1845 PAWEŁ HULISZ (trąbka ) - Gdańsk i ANDRZEJ SZADEJKO (organy) - Gdańsk (koncert organowo-ka meralny) KOŚCIÓŁ pw. ŚW. JA NA CHRZCICIELA przy ul. MORAWSKIE J1

30 Uczniowie i absolwenc września godz. 1500 i klasy organów P.S.M. I st. w Raciborzu i II st. w Rybniku wraz z solistami z klasy trąb ki, skrzypiec i gitary oraz z udziałem chóru „Dominanta” i solistki Marii Zientek (sopran) (koncert muzyki organo wej i wokalnej) Wstęp wolny !

WSPÓŁORGANIZAT

OR

RACIBORSK

IE CENTR UM KULTU -

zaprasza na recital

ATOŁEK KOZIOŁElekKBAM NIALUKA Teatr La w Bielsku-Białej

EWY MUSIALIK 22 WRZEŚN IA

godz. 18 00

sala kamera lna RCK R DK przy ul. CH OPINA 21 WSTĘP WOLN

Y!

29 września 2012r. godz. 16.00 trum Kultury Raciborskie CChen opina 21 ul.

ul. Chopina 21 do nabycia w kasie RCK, Bilety w cenie 25,- 15,-18.30, pt. 10.00-14.00/ /wt.-czw. w godz. 14.30 ck.com.pl Tel. 32 412 32 45 www.r

Nr 8/2012 Wrzesień  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you