Page 9

Stand L60

Stand H10,H21

Casperome®

RevivylTM

FULLERENE Super Anti-Oxidant Ingredient

Indena S.p.A. marketing@indena.com

Givaudan Active Beauty pauline.martin.pm1@givaudan.com

CASPEROME® เป็นสารสกัดบริสท ุ ธิท ์ อ ี่ ด ุ ม ไปด้วยกรดไตรเทอพีนอยด์ (triterpenoids) จากยางเรซินของต้นกำ�ยานโอมาน (Boswellia serrata) จากการที่มีชีวประสิทธิผลต่ำ� อินดีนาจึงได้สร้างตำ�รับสารสกัดขึ้นมา ใหม่ด้วยเทคโนโลยี Phytosome® เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมและส่งเสริม การออกฤทธิ์ในการตอบสนองทางด้าน สรีรวิทยาในหลากหลายรูปแบบ จากงานวิจย ั แสดงให้เห็นว่า Casperome® ซึง ่ เป็นสูตรทีไ่ ด้จากยางเรซินของต้นกำ�ยาน โอมานของอินดีนานัน ้ มีไตรเทอพีนอยด์ตาม ธรรมชาติปริมาณมาก ช่วยบรรเทาอาการ ของอาการลำ�ไส้แปรปรวนได้อย่างรวดเร็ว (Irritable Bowel Syndrome, IBS)

ส่วนผสมออกฤทธิธ์ รรมชาติทม ี่ ฟ ี งั ก์ชน ั หลาย ด้าน ละลายน้ำ�ได้ มีความปลอดภัย ใช้เป็น ส่วนผสมอย่างง่ายดายในตำ�รับผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวและร่างกายได้ทุกชนิด Revivyl™ ช่วยการกระตุ้นให้เกิดการสร้างผิวใหม่ ซึ่ง เป็นหนึง ่ ในคำ�ตอบทีผ ่ บ ู้ ริโภคต้องการมาก ที่สุด “เราต้องการรู้สึกดีขึ้นและดูดีขึ้นด้วย ผิวที่อ่อนเยาว์เป็นธรรมชาติ” ส่วนผสมชนิดนี้จะกระตุ้นกระบวนการ สร้างผิวทัง ้ หมด ตัง ้ แต่ผวิ หนังชัน ้ ในไปจนถึง ชัน ้ นอกสุด Revivyl ปราศจากสารกันเสียและ เหมาะสมเป็นพิเศษสำ�หรับแอปพลิเคชันของ ผลิตภัณฑ์ทช ี่ ว่ ยรักษาจุลน ิ ทรียบ ์ นผิวหนัง และผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้อง ผลิตภัณฑ์ ชะลอวัย และผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังที่ช่วย เพิ่มความชุ่มชื้นและสร้างผิวหนังใหม่ Revivyl เป็นส่วนผสมเร่งการสร้าง ผิวหนังใหม่แบบองค์รวมชนิดแรกๆ โดยได้ รับรางวัล Gold Award “Best Innovation Ingredient Award” ในงาน in-cosmetics Latin America 2017

CASPEROME® is a purified extract rich in triterpenoid acids from the gum resin of  Boswellia serrata. Given the poor bioavailability of these compounds. Indena has formulated the extract with  Phytosome® t  echnology to optimize their absorption and further support their functions in modulating physiological response to various challenges. A new supplement registry study has shown that  Casperome®,  the  Indena   Phytosome formulation of  Boswellia serrata  delivering the full natural bouquet of triterpenoids, rapidly alleviates the symptoms of Irritable Bowel Syndrome (IBS).

A multifunctional active ingredient, water soluble, safe and from a natural source, easy to formulate in all skin or body care formula. By reactivating the production of a new skin, Revivyl™ is answering one of the most consumers’ expectations “I want to look and feel better with a younger skin naturally”. It reactivates the entire skin regeneration process, from the deep layers to the surface of the skin. Revivyl is free of preservatives and is excellently suited to applications for maintaining the skin microflora and protective barrier, anti-aging products, and hydrating and regenerating skin care products. Revivyl, the very first holistic skin renewal accelerator, has won the Gold Award for the “Best Innovation Ingredient Award” at in-cosmetics Latin America 2017.

Vitamin C60 BioResearch Corporation info@vc60.com

ฟูลเลอรีนเป็นหนึ่งในส่วนผสมชะลอวัยที่ เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในประเทศญี่ปุ่น มา พร้อมคุณสมบัตส ิ �ำ คัญ 3 ด้าน เป็นสารต้าน ออกซิเดชันทีด ่ ม ี าก (250 เท่าของวิตามินซี) มอบการต้านออกซิเดชันได้ยาวนาน และมี ความคงตัวเมือ ่ สัมผัสรังสียวู ี นับตัง ้ แต่เปิด ตัวในปี 2548 ส่วนผสมฟูลเลอรีนได้รบ ั การ ตอบรับทีด ่ จ ี ากแพทย์ สถานเสริมความงาม และผูผ ้ ลิตเครือ ่ งสำ�อาง โดยมีสว่ นผสมฟูล เลอรีน 6 ชนิดวางจำ�หน่าย ได้แก่ 1. ฟูลเลอรีนละลายน้�ำ Radical Sponge 2. ฟูลเลอรีนละลายในน้�ำ มัน LipoFullerene 3. ฟูลเลอรีนที่ใช้ไลโปโซมเป็นตัวกลาง Moist Fullerene 4. ฟูลเลอรีนแบบผง Veil Fullerene 5. Sun Guard Fullerene สำ�หรับ ผลิตภัณฑ์กันแดด 6. Hair Shiny Fullerene สำ�หรับ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เลือกฟูลเลอรีนทีเ่ หมาะกับสูตรของคุณ Fullerene is the one of the well-known anti-aging ingredients in Japan with 3 big features; Strong anti-oxidative activity (250 times more than vitamin C), long-lasting anti-oxidative activity, and stable against UV Since its launch in 2005, Fullerene ingredients are receiving good reactions from clinic doctors, esthetic salons and cosmetic manufactures. Six different types of Fullerene based ingredient are market available, 1. Radical Sponge, water-soluble fullerene 2. LipoFullerene, oil-soluble fullerene 3. Moist Fullerene, liposome precursor fullerene 4. Veil Fullerene, powder type fullerene 5. Sun Guard Fullerene, for sun care use, 6. Hair Shiny Fullerene, for haircare use. Among these 6 lineups, you can choose the best ingredient for your own formulation. Sep-Oct

9

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

INNOLAB magazine #9.54  

Distributed in in-cosmetics ASIA 2017.

Advertisement