Page 1


Hej!

Vad roligt att just du beslutat dig för att bläddra i den här grafiska manualen. Det betyder förmodligen att du arbetar i anslutning till “Den gröna tråden”. Ett koncept som ska underlätta för Växjö kommun, och aktörer inom dess gränser, att kommunicera sitt miljöarbete mot allmänheten. Detta är en manual som talar om grunderna för hur vi ska använda oss av de olika element som “Den gröna tråden” innehåller. Om du inte finner råd i det här dokumentet ska du inte misströsta, och inte heller avstå från att använda dig av logotypen. Detta styrdokument talar helt enkelt om de saker som är viktiga att veta, och det som inte tas upp läggs med fullt förtroende i händerna på er aktörer. Kommunikation i miljöfrågorna är nämligen precis som allt annat arbete i miljöfrågor -något vi bör göra tillsammans.

Angélica Gustafsson,

grafisk formgivare & initiativtagare.


GRUNDREGLER FÖR VÅRT KONCEPT..................................................... ............................................. sida ett

EFTERTÄNKSAMHET OCH TYDLIGHET............................................................................ ............................................. sida ett

LÅNGSAMHETENS LOV.................................................... .................................................................................................. sida ett VAR SAK PÅ SIN PLATS........................................................................................................................................................ sida ett STRÄCK UT EN HAND........................................................................................................................................................... sida ett EVENEMANG OCH NYA BERÖRINGSPUNKTER.......................................................................................................... sida två

LOGOTYPEN OCH DESS ANVÄNDNINGSOMRÅDEN............................................................. sida tre

LOGOTYPEN........................................................................................................................................................................... sida tre STORLEKEN......................................................................................................................................................................... sida fyra

TYPOGRAFI & GRAFISKA RIKTLINJER.............................................................................................. sida sex

TEXTER.....................................................................................................................................................................................sida sex TECKENGRAD ....................................................................................................................................................................... sida sex GRAFISKA RIKTLINJER....................................................................................................................................................... sida sju

VÅRA FÄRGER.......................................................................................................................................................... sida åtta

FÄRGANVÄNDNING........................................................................................................................................................... sida sju


GRUNDREGLER FÖR VÅRT KONCEPT SIDA ETT

DEN GRÖNA TRÅDEN ägs av informationsavdelningen. Vi tar det fulla ansvaret för märkningen och allt det material som skickas ut i anslutning till kampanjen. Detta gör också att vi har den fulla beslutsmakten när det kommer till vilka externa aktörer som ska tillåtas ansluta sig till rörelsen. Följande stycken talar om hur vi bör tänka i dessa fall, samt hur vi ska verka för en väl fungerande, hållbar kommunikation i miljöfrågor.

EFTERTÄNKSAMHET OCH TYDLIGHET

Inget ska göras utan att vara väl motiverat, allt material ska ses över på ett holistiskt sätt, till en början ska det handla om information kring miljöarbetet, men det bör appellera på hela vår organisation.

LÅNGSAMHETENS LOV

Inga trycksaker ska produceras under hastiga omständigheter. Saker vi ska skicka ut till allmänheten bör präglas av talesättet ”Långsamhetens lov”, detta förhindrar att vi skickar ut många material som egentligen har samma kärnmening. Detta vill vi undvika eftersom det i längden underminerar vår trovärdighet.

VAR SAK PÅ SIN PLATS

När vi skickar ut material och information mot allmänheten ska detta vara under devisen ”Var sak på sin plats”. Vi ska alltså använda rätt medier till rätt typ av information. Långsam information i form av löften vi vill befästa och information som är gångbar under lång tid är helt okej att sända ut i tryck. Detta knyter an till tanken om ”Långsamhetens lov”. Information som däremot kontinuerligt uppdateras eller behöver gå ut snabbt, ska under alla omständigheter gå ut via hemsidan.

STRÄCK UT EN HAND

I vår strävan att sprida information om vårt miljöarbete bör vi sträcka ut en hand och arbeta tillsammans med våra invånare. Märkningen ”Den gröna tråden” strävar efter att bli tillgänglig och frekvent, vi vill att så många lokala aktörer som möjligt ska få möjligheten att använda märkningen. Detta gäller alltså inte enbart kommunala aktörer, utan samtliga aktörer verksamma inom Växjö kommun, som i någon form ägnar sig åt miljöarbete, eller har en verksamhet som är gynnsam för miljön. Detta kan för exempel vara: > Förskolor med fokus på miljöarbete och natur. > Ekologiska restauranger och storkök. > Återförsäljare av ekologiska varor. > Företag med hållbar produktion. > Aktörer som framställer närproducerade varor.


GRUNDREGLER FÖR VÅRT KONCEPT SIDA TVÅ

EVENEMANG OCH NYA BERÖRINGSPUNKTER är något som vi också ska ha i åtanke. Att arrangera tillställningar med fokus på hållbar utveckling, eller att bara närvara för att tala om dessa frågor på evenemang som kulturnatten och vårstad Växjö. Att gå ut för att möta våra målgrupper öppnar för en dialog oss emellan, och kan också bädda för en dialog mellan innvånarna. Det finns också anledning att tro att vi tycks trasperenta och uppriktiga när vi söker oss utanför vår egen organisation för att nå nya beröringspunkter med allmänheten. En rad andra kommuner arbetar på liknande vis. Jönköpings kommun har för exempel haft framgångar med det forum som man kallar ”Miljöfikan”, där man bjuder in företag och organisationer för en diksussion kring miljöfrågor, medan man fikar tillsammans. 1 Det viktigaste när vi söker nya beröringspunkter är inte att tänka stort, utan att tänka på var vi kan mötta människor på ett naturligt sätt. Givetvis kan vi annordna egna evenemang under ”Den gröna tråden”, kanske ekomarknader, skördefester, hållbara nyårsfiranden och andra tillställningar med fokus på hållbarhetsaspekten. Men främst ska vi figurera och finnas till hands under och i sammband med större evenemang som folk redan besöker. Då syftar jag på väletbalerade tillställningar som Carl-Oscar dagarna, Vårstad och Kulturnatten. För att sammanfatta hur vi ska se på möjligheterna med evenemang, kan helt enkelt säga:

-THINK OUTSIDE THE BOX!

1 För mer information om miljöfikan, se jönköpings kommuns hemsida; http://www.jonkoping.se/toppmeny/miljo/miljodiplomeringmiljofikamiljopris/miljofikaforf oretag.4.17ebf16e114dad5593980001424.html


LOGOTYPEN OCH DESS ANVÄNDNINGOMRÅDEN SIDA TRE

LOGOTYPEN är framtagen för att kunna fungera som en märkning där vi vill synliggöra vårt miljöarbete. Ledorden för logotypen är att lekfull - särpräglad - flexibel. Den kommer figurera på så väl trycksaker som objekt i stadsbilden. För att fylla denna funktion på ett optimalt sätt kommer logotypen i två versioner, och den finns att tillgå i svartvitt. Vi strävar dock alltid efter att använda logotypen i originalfärg, så långt det går, eftersom denna är betydligt mer generisk med sin gröna tråd än den svartvita versionen.


LOGOTYPEN OCH DESS ANVÄNDNINGOMRÅDEN SIDA FYRA STORLEKEN är av största vikt när man arbetar med en logotyp. Eftersom vår märkning strävar efter att figurera på så många ställen som möjligt är det viktigt att vi är konsekventa med att använda den i storlekar där den håller - det vill säga fortsätter vara tydlig och läsbar. Den får alltså varken bli för liten eller för stor. Här följer ett antal mått i vilken den fungerar bäst, och som vi ska sträva efter att utnyttja så ofta som möjligt är:

3 CM I DIAMETER är den minsta versionen av vår logotyp. Oavsett sammanhang går vi aldrig ner mer i diameter än till 3 centimeter.

4 CM I DIAMETER är den mest optimala versionen för sammanhang där logon bör vara liten. Här har den högst läsbarhet utan att bli för stor.

7 CM I DIAMETER är ett annat format där logon fungerar väl för olika typer av publikationer och bör vara den storlek vi väljer för webben.


LOGOTYPEN OCH DESS ANVÄNDNINGOMRÅDEN SIDA FEM STORLEKENS betydelse blir kanske tydligast när det kommer till minimum och maximum, alltså loggans två extremer. Den absolut minsta versionen, och den absolut största. Vår logotyp får aldrig bli mindre än 3 centimeter i diameter och den får aldrig bli större än 100 centimeter i dimeter. Allt där mellan är fritt farvatten.


TYPOGRAFI & GRAFISKA RIKTLINJER SIDA SEX TYPOGRAFI är viktigt i de avseenden då vi är avsändare av text. Det kan röra sig om böcker som förhåller sig till konceptet, andra typer av informationsutskick eller rapporter. Det viktigaste när det kommer till typografi är tydlighet. Text är till för att läsas. I följande stycke presenteras några grundläggande riktlinjer som vi bör förhålla oss till. TEXTER är uppbyggda av ett antal olika element. Mest troligt är att vi jobbar med en rubrik och en brödtext (en löpande, lite längre text). Då bör det se ut ungefär som i exemplet nedan: Myriad bold condensed är typsnitt för rubriker Rubrik sätts alltid i versaler.

RUBRIKER SÄTTS I MYRIAD PRO BOLD CONDENSED

UNDERRUBRIKER SÄTTS I MYRIAD PRO CONDENSED

Mos dus molupta turio. Ga. Et dolut is quuntiae quamus, sinullaboria dolorunt quis volup tas il et ommolorecat Onem imi, coribus.Fugit eum consequ ianditi vid ut voloria pos et rest, nossed el ipsapidebit unte plamet quvel etus.Que ellatusae laboreium se mos magnam volorum aut animodi catur? Cabor modigenit ut laudio voloressim et quaspid ea nobis ne nien dae nate poria perspel esserovid magnimus rem volore veria pario explig enis sedis et as eum il modi qui ducim hil et eatiis mosanda ecupisim laces tet voluptatur, te etur as et, sit pa volor asitatus, que laborporpore si optam est modic tem. Hillate nimagna tiandiatia doloraest faccabo ruptatem nus.

Caslon är vårt typsnitt för alla sorters brödtext

TECKENGRAD eller storlek på tecken, är viktigt att tänka på för att skapa en text som är maximalt läsbar. Här litar vi på varandras goda omdöme, men om man känner sig osäker är rådet följande: 25 pt 20 pt

RUBRIKER

UNDERRUBRIKER

Förhållandet mellan en rubrik och underrubrik blir tydligast om det skiljer åtminstone 5pt i storlek dem emellan.

När det kommer till att sätta brödtext är det upp till den som arbetar med materialet att välja vad som känns bäst i avseendet. Det vanligaste är att sätta text i 12 pt men 11,5 pt och 11 pt fungerar precis lika väl. I de avseenden då vi riktat oss mot en äldre eller en yngre målgrupp kan det dock kännas bekvämare att välja att gå upp lite i teckengrad för att göra det enkelt och tydligt för alla. Då väljer vi 14 - 16 pt i löpande text.

Myriad condensed är typsnitt för alla våra underrubriker. Underrubriker sätts alltid i versaler.


TYPOGRAFI & GRAFISKA RIKTLINJER SIDA SJU

GRAFISKA RIKTLINJER är helt enkelt en kort beskrivning kring hur vi ska tänka kring olika grafiska element i materiell vi producerar. Främst talar vi om de få trycksaker vi gör, eftersom dessa måste vara utformade med stor eftertanke för att vara motiverade. Samtidigt finns det många situationer då man faktiskt känner behovet av att göra en trycksak, och då finns det ett par riktlinjer vi kan använda som lathund för att göra det enklare för oss att motivera det vi framställer:

ARBETA MED ETT SPARSMAKAT UTTRYCK. JU FÄRRE ELEMENT, DESTO MINDRE BLÄCK I PRODUKTION, OCH MINDRE BLÄCK I PRODUKTION BETYDER MINDRE RESURSFÖRBRUKNING. ARBETA HELST MED SVARTVITA BILDER OCH PLOCKA UPP VÅR GRÖNA FÄRG SOM ACCENT FÖRATT SKAPA LIV OCH LUST. FÄRRE FÄRGER BETYDER OCKSÅ MINDRE RESURSER. ARBETA FÖR GOD LÄSBARHET OCH TYDLIGHET, EN HÅLLBAR UTVECKLING HANDLAR INTE BARA OM MILJÖARBETE, UTAN ÄVEN OM MER LIKA VILLKOR FÖR ALLA. VÅRT MATERIELL SKA STRÄVA EFTER ATT VARA TILLGÄNGLIGT OCH ANVÄNDBART FÖR SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT.

NÅGRA TANKAR OM MATERIAL bör vi också bära med oss. Eftersom vi talar om miljöarbete och hållbarhet borde detta också prägla vårt arbete och de saker vi skickar ut. Alla papper vi använder måste vara märkta enligt FSC. Vi ska också sträva efter att i framtiden lägga vår webb-baserade information på gröna serverparker, och vi bör trycka våra saker hos ett svanencertifierat tryckeri.


VÅRA FÄRGER SIDA ÅTTA FÄRGANVÄNDNING är viktigt för oss då det underbygger igenkänningsfaktorn hos vår logotyp och vårt materiell. Därför behöver vi också vara konsekventa i vår användning av färger, precis som tidigare nämnt i samband med vår logotyp. Vi har tre kulörer som är knutna till oss, och det är svart, vitt och en ljust grön. De är färgkodade som följer:

C:50 M:0 Y:100 K:0 R:141 G:198 B:63

LIME

C:0 M:0 Y:0 K:0 R:255 G:255 B:255

VIT

C:100 M:100 Y:100 K:100 R:0 G:0 B:0

SVART


VÅRA FÄRGER SIDA NIO

FÄRGANVÄNDNING kan vara både effektfullt och spännande att arbeta med i andra sammanhang är logotypen. Färgerna är avpassade för att fungera väl på så många ställen som möjligt. När vi talar om färganvändning talar vi dock främst om den gröna kulören, eftersom denna är den kulör som utmärker oss. Det kan vara tacksamt att plocka ut den gröna för många olika sammanhang. Den är fin i rubrik men bör aldrig appliceras på brödtext eftersom läsbarheten då blir låg. Den gröna tonen kan även fungera fint att plocka upp i illustrationer och på försättsblad och liknande.

Exempel på hur man på ett bra sätt kan arbeta med den gröna tonen i rubrik och ingress. Detta görs med fördel som i detta exempel alltså mot en mörk grund.


Några avslutande ord & uppmaningar,

är att tveka mindre och våga mer. Tänk på att sträva efter uppriktig transperens. Givetvis ska vi alltid vara säkra på de aktörer vilka vi ger lov att ansluta sig till det här konceptet, men vi ska alltid snarare inkludera än exkludera. I slutändan är det viktigaste i det här arbetet att synliggöra miljöarbete. Eventuella diskussioner kring detta är en senare fråga, och något vi ska handskas med i många forum. Uppmuntra - bjud in - sammarbeta!

Den gröna tråden - Grafisk manual  

Grafisk manual framtagen för Växjö kommun och aktörer som arbetar i anslutning till dem som en del av examensarbetet "Den gröna tråden"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you