Page 1

Fd!$bjlea

daPn meEubh 4oiom

fl dla: tr

oeh

F

saMai *lempardaildac

(od.s !e. {F( 4kup

daam

kbsotrabliensnrlri rcc lcamoi

dabn ctunee

da:

ieesr

nFi dai

n{oiioki


Drd kni

se a

an

cha4o erA (r!!6)

i i! neeb

iusa yak

i btua

d

8i budaF pe he d4dadahN (6a4ro, aoq

naislehei !

obd,

Fi!

dar

rs are e !loadaPaLndtadch

peDderabi nan

aai nqda

*dii ne@kdb

mai scdak Id

Pendaar \onser l.ncept

haqnj) |

k'ehfipinanbeEamaFngarc3aD5de

*!aa d"F b*nF

,n4

(b)

rddai csd

bd csEbn

yaru

ha,arbi dapa neDiadbn

jarai

k [rr b0

kdlilai

baryak

perubahan pedai an


nenpfra poc4 md diadbn

ko

sebqaieau oblek 8drya chdpan pedesan meutscr

Nuryai,

lju

ra€E

m

ara! d akubtr di

klabi

wsah

1,!.1 ncid4ishr F,v6da

oeDdsav$hadaah

hFl

bas

la)

ako,nd*

yakl

en rulu4 ha6 n das reEebd (Read 0o)

nd

meijaba*ai nd €si

! sr&ai

Pflerun rshadap ot.k

n E1 k I sGlu F^e dai d4ab

un bi

bru I'ore/t

see&ne) yaru

litukleiFdEk FEdnmr

a

wsah budrya eihqsdai

*ja€, our ra'bee)

Je s kesaki

{sak 64a


opr"''." e"; ' ''o;@ "'o -. e -n@.q "tr

,"a- " i p , -, s" : . q" . p{ .! @..b*â‚Źi@'06.fo*.*"kFd

paiebbn Fnd

I

,

an o jlea menesuiaki mcroda


nenaki!*andar

adekrc

b!^kr

a (diqa

d4a dai s

oi $mPiq iu jlea dapar

dasa memi

d

th's@ture)sepedadd dadd,k54ai 6rathan.

be*onln rar (deruai

bahasa

. Pei06ji$wen/nd%nab

s bâ‚ŹGrar peaLhai

a am

yaE 5anqd

ide6flp6a fped

iuru

dh

lap neieirna tuiitrrutr v$@an padi

â‚Źr bs dai jc

pearral

idahai

rmo yais q*!p

k dapar

xoqh ok

ke

ntrabi ed4ad46 d4 !sab

ne^@hr iurubsnenerun,i!! dh me

b)

r

Is

. ndsanra


c

nemMkan iamnan

b4

ke4asna

ya4adadsehlalo!]c(vsb.Denbe

ya4 me4unjlEi obFr vsda n de$an deEan meod6kn €nbru

rnai

rehn4a,drctad q4q d4r

dEkFa Enla

a

Peiiasaatr

4bruai

peiqfiuiq

di

sePeto

r s

k

bsia an

da

an

ddNdai deioai p.&eaai r'!eG ial

matambr srdii lqa

dai

dai keasiai

ba

k

!

habhuit€kl'oby4oby!$6Fnqdjmthryalcah


:fldaF€i As Datr* (PAD] €ma: G'41a) di hara,abl sdempd

&i k

oby*

!

saa &n $d4a 4a

am

paiar dasai ya@

Fio

seiabn

b€r babie d$ hiusi peneiai n

- -1o;,

c

tris3F u!d4a

rs

.,: ,ar

ei4oaii *i:€5 I O!,q.ur!re) Jaiskoan6i tr e*r:i r*tEi m4 "n

sebaryo

deEd

Dsa f6ah d 3,, (radisan dtr xtremFbo

lrrtownoro Moeliaq

\,!b

x

Lpm2 0001a  
Lpm2 0001a