{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 65

Milan Luňák

Účastníci 30. setkání pracovní skupiny N-tým

inzerat.indd 1

05.02.08 12:12:58

vadami hliníkových odlitků napříč všemi www.svazslevaren.cz výrobními technologiemi. Jeho primársvazslevaren.cz svaz@ ním posláním je tvořit elektronický katel.: +420 142hliníkových 681 talog541vad odlitků se zapojeTechnická 2, 616 00 Brno ním nejmodernějších možností analýzy Svaz sléváren České republiky

. SLÉVÁRENSKÝ DĚLNÍK . SLÉVÁRENSKÝ MISTR . TAVIČ

Nabízíme profesní vzdělávání pracovníků v oboru slévárenství:

Víme o oboru téměř vše! Katalog sléváren a modeláren v České republice váš partner ve vzdělávání v českém, anglickém a německém jazyce Přehled výrobců odlitků ze slitin železných i neželezných kovů, tj. z litiny s lupínkovým a kuličkovým grafitem, temperované litiny, ocelí, slitin hliníku, mědi, zinku a ostatních nekovových materiálů; výrobci modelů a forem, dodavatelé slévárenského zařízení a materiálu. Informace o výrobním programu sléváren, o kapacitách, druzích vyráběných slitin, technologiích výroby, strojním zařízení, kontrolních metodách, orientaci na výrobní odvětví atd. Cena: • katalog na CD: 400 Kč (včetně DPH) + poštovné • katalog na USB: 500 Kč (včetně DPH) + poštovné Bližší informace a objednávky: Dagmar Veselá, tel.: +420 541 142 681, svaz@svazslevaren.cz

S l é vá re ns t v í . L X V . z á ř í – ř í j e n 2017 . 9 –10

339

Z P R ÁV Y ČSS

především příčiny vzniku. Mezi takové patří 3D scan, termokamera, slévárenské simulace v softwarech MAGMA a ProCAST aj. SPOLEČNOST . ČESKÁ Při SLÉVÁRENSKÁ 30. setkání samozřejmě nechyběli ŽĎÁR NAD SÁZAVOU . SŠTpravidelní účastníci z řad sléváren a vy Názorná ukázka vad hliníkových TŘINEC-KANADA . SŠsokých škol. Jednalo se o členy ze spoodlitků OSTRAVA . VŠB-TU BENEŠ a LÁT, a. s., Slévárna a VOŠT BRNO . SPŠlečností a Modelárna Nové Ransko, s. r. o., KovoOLOMOUC . SPŠS lis Hedvikov, a. s., ALMET, a. s., FSI VUT . ČVUT PRAHA vedeny změny v třídníku vad (celkové Brno a FS TU Liberec. Nelze však opoTU LIBEREC . členění vad na třídy, skupiny a druhy). ani přítomné zástupce z dalších BRNO . VUTmenout Rovněž byly zkontrolovány a odsouhlaspolečností, jako ŠEBESTA–služby slévároborových znalostí škol a profesních organizací: seny drobné korektury na jednotlivých nám, s. r. o., a FOUNDSERVIS, s. r. o. Profesionální garance je zabezpečena synergickým propojením formulářích (sběrné informační karty pro Setkání zahájil Ing. Milan Luňák úvodním slovem o organizaci tohoto v kontextu s potřebami zemí EU setkání konkrétní druhy vad). Vždy je velmi zajímavá a rekapitulací závěrů z předešlého setkáNaše vzdělávání je přizpůsobeno potřebám slévárenského oborudiskuze nad názvoslovím pro jednotlivé druhy vad a ani ní N-týmu. První část jednání byla věnoSPECIALISTAplnění VE SLÉVÁRENSTVÍ . OBCHODNÍ tentokrát tomu nebylo jinak. vána kontrole zadaných úkolů TECHNOLOG . SLÉVÁRENSKÝ V průběhu konstruktivních debat nad z předešlého setkání, přičemž byly proBližší informace:

tvorbou podkladů pro katalog vad vstoupil do diskuze s mnoha relevantními připomínkami a názory i generální ředitel společnosti BENEŠ a LÁT, a. s., Dr. Ing. Marko Grzinčič. Druhá část jednání spočívala především v pohledu do budoucna – jak a kdy tento projekt ukončit? Všichni členové se každopádně shodli na tom, že podkladů se podařilo nashromáždit úctyhodné množství. Bylo rozhodnuto, že následná dvě setkání budou věnována dokončení sběru materiálů a poté bude započata poslední etapa projektu, tj. převedení všech nashromážděných materiálů, po finální jazykové korektuře, do elektronického katalogu vad. Dále přijde na řadu samotná propagace a distribuce katalogu. Již nyní se celý N-tým těší na další plodné diskuze a společnou práci při 31. setkání, které je plánováno na začátek října 2017 ve slévárně Kovolis Hedvikov, a. s., kde s organizací vypomůže technický ředitel společnosti Ing. Vlastimil Bryksí.

Profile for INA SPORT spol. s r.o.

Slevarenstvi 9-10 2017  

Slevarenstvi 9-10 2017  

Profile for inasport