Page 1

o

5 ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ

√Êı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ & §ÔÈÌÒÍÂˆÓ 10 - 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Makedonia Palace

designed by

www.Artmade.gr

∆ÂÏÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·

Yfi ÙËÓ AÈÁ›‰· ÙÔ˘ YÔ˘ÚÁ›Ԣ YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ AÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜ - ºÔÚ¤·˜ ∂Ή‹ÏˆÛ˘ ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË

E§§HNIKH ETAIPEIA °IA TH ME§ETH TøN Oº£A§MIKøN º§E°MONøN KAI §OIMø•EøN OPMINIOY 5, 115 28 A£HNA

TH§. - FAX: 210 72 57 823

www.uveitis.gr

www.impressive.gr K·ÚÓ¿‰Ô˘ 13 16346 HÏÈÔ‡ÔÏË, Aı‹Ó· TËÏ. /Fax : +30210 9962767 e-mail: info@impressive.gr


¶ÂÚȯfiÌÂÓ·

∂˘¯·ÚÈÛٛ˜..............................................................................................

2

ÃÔÚËÁÔ›.....................................................................................................

2

÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘............................................................................

3

∂ÈÙÚÔ¤˜ - ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ √ÌÈÏËÙ¤˜..................................................

4

√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜ - ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË.......................................................................

5

™ÙÚÔÁÁ˘Ï¿ TÚ·¤˙È·...........................................................................

6 -7

¢ÔÚ˘ÊÔÚÈο ™˘ÌfiÛÈ·........................................................................

8

AÓ·Ï˘ÙÈÎfi EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·..................................................... 12 - 19 EÁÁڷʤ˜ - ¶ÚÔıÂƯ̂˜...........................................................................

20

°ÂÓÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜................................................................................

21

•ÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ........................................................................

22

AÂÚÔÔÚÈΤ˜ MÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ.....................................................................

23

∫¿ÙÔ„Ë ŒÎıÂÛ˘ - ∂Îı¤Ù˜................................................................

25

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ..................................................................... 26 - 44 ∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ (Posters)................................................ 45 - 61 E˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ OÌÈÏËÙÒÓ................................................................................ 62 - 64

1


E˘¯·ÚÈÛٛ˜ H EÏÏËÓÈ΋ EÙ·ÈÚ›· MÂϤÙ˘ ÙˆÓ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒÍÂˆÓ Î·È Ë OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ EÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ «5Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈ӻ, ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¯ÔÚËÁÔ‡˜ Î·È ÂÎı¤Ù˜, fiˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ, ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓıÂÚÌË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ.

ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ÃÔÚËÁfi˜

∞ÚÁ˘Úfi˜ ÃÔÚËÁfi˜

ÃÔÚËÁÔ›

2


X·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘

AÁ·ËÙ¤ ™˘Ó¿‰ÂÏÊ , EΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ & §ÔÈÌÒÍÂˆÓ Û ηψÛÔÚ›˙ˆ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙÔ « 5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈ӻ . Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· , ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Â›Ó·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ó¤ˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ıÂÚ·›·˜ , ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÓÂfiÙÂÚ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ . EÈϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·ÔÛÎÔÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÂÔÙ¤ÚˆÓ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Û˘Ó¯Ҙ ÂÍÂÏÈÛÛfiÌÂÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÊÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È ÏÔÈÌÒ͈Ó. OÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙ· ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ ÙÚ·¤˙È· , fiˆ˜ Î·È ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Ì·˜ , ÂÂϤÁËÛ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙËÓ ÂÍÂȉ›ÎÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈfi Ì·˜ E›Û˘ ÔÈ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Î·È ·Ó·ÚÙË̤Ó˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·›˙Ô˘Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÂÈ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘ Ì ÎÚ›ÛÂȘ , ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Î·È Û¯fiÏÈ· . £ÂˆÚԇ̠ÙÔ « 5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈ӻ , ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË , Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÁÈ· ¤ÌÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ , Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi οı ÊÔÚ¿ ÙfiÔ Î·È ı· ¯·Úԇ̠ӷ Á›ÓÂȘ Î·È Û˘ ̤ÏÔ˜ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒÍÂˆÓ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘. ™Â ÚÔÛηÏԇ̠ÏÔÈfiÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ì·˜ ·˘Ù‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ¯·Ú¿ ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÛÔ˘.

MÂ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈÎÔ‡˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜

NÈÎfiÏ·Ô˜ M. º·Ú̷ο΢ ¶Úfi‰ÚÔ˜ EEMOº§

3


E¶ITPO¶E™ ÙÔ˘ «5Ô˘ ¶ANE§§HNIOY ™YNE¢PIOY Oº£A§MIKøN º§E°MONøN & §OIMø•EøN» ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ EEMOº§ NÈÎfiÏ·Ô˜ º·Ú̷ο΢, ¶Úfi‰ÚÔ˜ £¤ÎÏ· ¶··‰¿ÎË, AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ M·ÚȤÙÙ· K·Ú·‚¤ÏÏ·, °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ™ÔÊ›· AÓ‰ÚÔ‡‰Ë, T·Ì›·˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ M·ÚÎÔÌȯÂÏ¿Î˘, M¤ÏÔ˜

OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ 5Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ EEMOº§ NÈÎfiÏ·Ô˜ º·Ú̷ο΢ £¤ÎÏ· ¶··‰¿ÎË M·ÚȤÙÙ· K·Ú·‚¤ÏÏ· ™ÔÊ›· AÓ‰ÚÔ‡‰Ë NÈÎfiÏ·Ô˜ M·ÚÎÔÌȯÂÏ¿Î˘ EÈÛÙËÌÔÓÈ΋ EÈÙÚÔ‹ 5Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ EEMOº§ M. AÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ M. AÛÈÒÙ˘, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ E. B·˚ÎÔ‡Û˘, ¶.°.N. ¶ÂÈÚ·È¿ K. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¢. ¢·Ú‰·ÌÔ‡Ó˘, °.¶.N. AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ ™. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ §. ZˆÁÚ¿ÊÔ˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ §ˆ˙¿Ó˘, EÏ‚ÂÙ›· ¶. £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ X. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ A. K·Ó‰·Ú¿Î˘, OÊı·ÏÌÈ·ÙÚÂ›Ô AıËÓÒÓ ¶. K·Ú·‰‹Ì·˜, N.E. NÙ˘Ó¿Ó, Aı‹Ó· B. KÔ˙ÔÌfiÏ˘, ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £Ú¿Î˘ ™. M·ÏÙ·Ù˙‹˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ¶. ¶¿˚ÎÔ˜, N. ¶·›‰ˆÓ AÁ›· ™ÔÊ›·, Aı‹Ó· °. ¶·ÏË̤Ú˘, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ K. ¶Ô˘ÚÓ·Ú¿˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ °ÂÓ‡˘, EÏ‚ÂÙ›· A. PÔ˘‚¿˜, AÙÙÈÎfi NÔÛÔÎÔÌ›Ô, Aı‹Ó· X. ™ÈÁ·Ófi˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ KÚ‹Ù˘ °. TÛÈÏÈÌ¿Ú˘, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ KÚ‹Ù˘ E. TÛÈÚÒÓË, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¢. X·Ù˙Ô‡Ï˘, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ OÌÈÏËÙ¤˜ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ¶·ÏË̤Ú˘, Aı‹Ó· Carlos Pavesio, Moorfields Resa Dana, Harvard §ÂˆÓ›‰·˜ ZˆÁÚ¿ÊÔ˜, Jules Conin ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ™Ù·‡ÚÔ˘, Birmingham

4


√ÚÁ·ÓˆÙ‹˜ - ºÔÚ¤·˜ ∂Ή‹ÏˆÛ˘

E§§HNIKH ETAIPEIA °IA TH ME§ETH TøN Oº£A§MIKøN º§E°MONøN KAI §OIMø•EøN OPMINIOY 5, 115 28 A£HNA

TH§. - FAX: 210 72 57 823

www.uveitis.gr

¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË

°Ú·ÌÌ·Ù›· ™˘Ó‰ڛԢ - XÔÚËÁ›Â˜ - EÎıÂÛË •ÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ - TÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ YËÚÂۛ˜ www.impressive.gr K·ÚÓ¿‰Ô˘ 13, 16346 HÏÈÔ‡ÔÏË, Aı‹Ó· TËÏ. /Fax : +30210 9962767 e-mail: info@impressive.gr

5


™ÙÚÔÁÁ˘Ï¿ TÚ·¤˙È· - ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈο ™˘ÌfiÛÈ· ™ÙÚÔÁÁ˘Ï¿ TÚ·¤˙È· £¤Ì·:

«E͈ÙÂÚÈΤ˜ OÊı·ÏÌÈΤ˜ ºÏÂÁÌÔÓ¤˜»

™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·:

M. K·Ú·‚¤ÏÏ·, EÏÏËÓÈÎfi OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ŸÚ·Û˚˜

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

¶ÂÚÈÊÂÚÈο ¤ÏÎË ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ ÛÎÏËÚÔÎÂÚ·Ù›Ùȉ˜ X. ™ÈÁ·Ófi˜, E›ÎÔ˘ÚÔ˜ K·ıËÁËÙ‹˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ KÚ‹Ù˘

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

EÏÎË ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ ÏÔÈÌÒ‰Ô˘˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ M. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, µ’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞ÙÙÈÎfiÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

•ËÚÔÊı·ÏÌ›·, ‚ÏÂÊ·Ú›Ùȉ˜ K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ 1˘ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ A¶£

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

EÚËÙÈ΋ KÂÚ·Ù›Ùȉ· N. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, K·ıËÁËÙ‹˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜ A¶£

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

AÏÏÂÚÁÈΤ˜ ÂÈÂÊ˘Î›Ùȉ˜ °. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, EÈÌÂÏËÙ‹˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ 401 °.™.N.A.

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008, ÒÚ· ·fi 17:00 ¤ˆ˜ 18:30

£¤Ì·:

«EÓ‰ÔÊı¿ÏÌȘ ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜: Ӥ˜ Î·È ·Ï·È¤˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ˘fi Ó¤Ô ‚ϤÌÌ·»

™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·:

™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë, E. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ A’Î·È B’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ A.¶.£.

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

™‡Ó‰ÚÔÌ· §Â˘ÎÒÓ KËÏ›‰ˆÓ ¶. K·Ú·‰‹Ì·˜, AÓ. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ A’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô EÚ›ÎÔ˜ NÙ˘Ó¿Ó

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

NfiÛÔ˜ A‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë Behcet I. ¶·›ÛÈÔ˜, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô EÚ˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏ‹ÙÚÈ·:

N·ÓÈ΋ I‰ÈÔ·ı‹˜ AÚıÚ›Ùȉ· £. ¶··‰¿ÎË, EÈÌÂÏ‹ÙÚÈ· B’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ ¶A. °. N. H

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

NÂÒÙÂÚ· P·ÁÔÂȉÈÙȉÈο I. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, I·ÙÚfi˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ °ÂÓ‡˘

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

Infectious Uveitis ¶. ™Ù·‡ÚÔ˘, MD FRCS , Birmingham and Midland Eye Centre ,Birmingham, England

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008, ÒÚ· 09:00 ¤ˆ˜ 10:30

6


£¤Ì·:

« ™‡Á¯ÚÔÓË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ì ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÊÏÂÁÌÔÓ‹»

™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜:

X. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, AÓ. K·ıËÁËÙ‹˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

KÂÚ·ÙÔÂȉ‹˜ A. NÈÎÔÏ¿Ô˘, MD PHD

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

K·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘ ¶. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, K·ıËÁËÙ‹˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜ Aã ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

KfiÁ¯Ô˜ I. Z·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, XÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ OÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

°Ï·‡ÎˆÌ· N. M˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, XÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ OÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

Y·ÏÔÂȉ¤˜ ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜, E›ÎÔ˘ÚÔ˜ K·ıËÁËÙ‹˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008, ÒÚ· 11:30 ¤ˆ˜ 13:00

7


¢ÔÚ˘ÊÔÚÈο ™˘ÌfiÛÈ· ™˘ÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÁÂÓÈÎÔ‡˜ È·ÙÚÔ‡˜ , È·ÙÚÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜. £¤Ì·: ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜:

™˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì OÊı·ÏÌÈΤ˜ ºÏÂÁÌÔÓ¤˜ §. ™¤ÙÙ·˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ PÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ A¶£ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ PÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ A’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ AXE¶A

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

P·ÁÔÂȉ›Ùȉ˜ ÛÙ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ §. ™·Îο˜, K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ PÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ PÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

P·ÁÔÂȉ›Ùȉ˜ ÛÙ· ÚÂ˘Ì·ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· : ¶·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ıÂÚ·›· A. °·Ú‡Ê·ÏÏÔ˜, ∞Ó·Ï. K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜ - ∫ÏÈÓÈ΋˜ ∞ÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ ¢’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ ∞.¶.£.

™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜: N. M·ÚÎÔÌȯÂÏ¿Î˘, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë, E. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ A’Î·È B’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ A.¶.£. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ , ÒÚ· 12:00 ¤ˆ˜ 14:00

£¤Ì·: ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜:

∂˘ÁÂÓÈ΋ ÃÔÚËÁ›· OÊı·ÏÌÈ΋ ÓÂÔ·ÁÁ›ˆÛË §. ZˆÁÚ¿ÊÔ˜, MD Professor and Chairman , Jules Gonin Eye Hospital, Lausanne, Switzerland

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

NÂÔ·ÁÁ›ˆÛË ¯ÔÚÈÔÂȉԇ˜ A. PÔ˘‚¿˜, EÈÌÂÏËÙ‹˜ B’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ AıËÓÒÓ AÙÙÈÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

NÂÔ·ÁÁ›ˆÛË ÚÔÛı›Ô˘ ËÌÈÌÔÚ›Ô˘ NÂÔ·ÁÁÂÈ·Îfi ÁÏ·‡ÎˆÌ· º. TÔo‡˙˘, E›ÎÔ˘ÚÔ˜ K·ıËÁËÙ‹˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜ A¶£

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

NÂÔ·ÁÁ›ˆÛË ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜ M. TÛÈÏÈÌ¿Ú˘, E›ÎÔ˘ÚÔ˜ K·ıËÁËÙ‹˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ HÚ·ÎÏ›Ԣ KÚ‹Ù˘

EÈÛ‹ÁËÛË: OÌÈÏËÙ‹˜:

NÂÔ·ÁÁ›ˆÛË ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ N. X·Ï‚·Ù˙‹˜, E. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ B’ ¶·Ó. OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ A¶£

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008, ÒÚ· 15:00 ¤ˆ˜ 16:30

8


™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ HÌÂÚÔÌËӛ˜ §‹ÍË ÚÔıÂÛÌ›·˜ YÔ‚ÔÏ‹˜ ¶ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ EÚÁ·ÛÈÒÓ §‹ÍË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ

30 IÔ˘Ó›Ô˘ 2008 30 IÔ˘Ó›Ô˘ 2008

KÔÈÓˆÓÈΤ˜ EΉËÏÒÛÂȘ ¶·Ú·Û΢‹, 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 20:30

TÂÏÂÙ‹ ŒÓ·Ú͢

Makedonia Palace, ∞›ıÔ˘Û· ∞ƒπ™∆√∆∂§∏™ π

21:30

¢Â›ÓÔ YÔ‰Ô¯‹˜

Makedonia Palace, ∞›ıÔ˘Û· ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ π & ππ

21:30

ªÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Lirae Cantus Makedonia Palace, ∞›ıÔ˘Û· ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ π & ππ

H ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ KÔÈÓˆÓÈΤ˜ EΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·ÙfïÓ. K¿ı ۇÓ‰ÚÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, ·Ú·Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¤ÓÙ˘Ô, ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ ¯Ú¤ˆÛË. H ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ı· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘, ÛÙËÓ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Î·È ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› Ë ¤ÁηÈÚË ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. OÈ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ, ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ.

™ËÌ›ˆÛË: ¢ÂÓ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ·˘ÙÔ‡, Ó· ·ÍÈÒÛÔ˘Ó ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ , Û ÂÚ›ÙˆÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ‹ ·ÚÂÌfi‰ÈÛ˘ Ù˘ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜ ‹ ·ÚÔÛ‰fiÎËÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ‹ ·ÎfiÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ó¿Á΢ ÙÚÔÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÚÔ·„ÂÈ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ οÔÈÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌÈÏËÙ¤˜ ‹ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ. M ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, Ô Û‡Ó‰ÚÔ˜ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi.

9


¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È O‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ YÔ‚ÔÏ‹ ¶ÂÚÈÏ‹„ÂˆÓ EÚÁ·ÛÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ 5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó, ı· ‚Ú›Ù ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ www.uveitis.gr Î·È www.impressive.gr

EχıÂÚ˜ AÓ·ÎÔÈÓÒÛÂȘ H ‰È¿ÚÎÂÈ· οı ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› Û 13 ÏÂÙ¿. H ·ÚÔ˘Û›·ÛË 8 ÏÂÙ¿ Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË 2 ÏÂÙ¿. O ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ÙËÚËı› ·˘ÛÙËÚ¿.

AÓ·ÚÙË̤Ó˜ AÓ·ÎÔÈÓÒÛÂȘ (Posters) OÈ ·Ó·ÚÙË̤Ó˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ (Posters) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ power point, Û fiÚıȘ Ï¿ÛÌ·, ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ·‡ÍÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi. H ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È verdana, Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 10. H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ power point ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙË 1 ÛÂÏ›‰· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Û·Ó « pÔrtrait » ̤۷ ·fi ÙÔ menu file =>page set up ÙÔ˘ power point . K¿ı Poster ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Posters 11 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 17:30 - 18:30. H ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ı· Â›Ó·È 3’ ÏÂÙ¿ Î·È Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ ÙÚ›˜ (3).

10


E›ÛËÌË °ÏÒÛÛ· E›ÛËÌË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ë EÏÏËÓÈ΋. £· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi ÙËÓ AÁÁÏÈ΋ ÛÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÌÔÛ›ˆÓ Î·È ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ (fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ͤÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜).

MÂÙ·ÊÚ·ÛÙÈÎÔ› ¢¤ÎÙ˜ ™ÙȘ ÔÌÈϛ˜ ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û‡ÛÙËÌ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ‰ÈÂÚÌËÓ›·˜ ,ÔÈ ‰¤ÎÙ˜ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ EȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Â›ÛËÌÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ fiˆ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘ ‹ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô‰‹ÁËÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ Î¿ÙÔ¯fi ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰ÂÎÙÒÓ.

¶ÚÔ‚ÔÏÈÎfi˜ EÍÔÏÈÛÌfi˜ ¢È·Ê¿ÓÂȘ Y¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯Ú‹Û˘ ‰È·Ê·ÓÔÛÎfiÈÔ˘ (overhead projector ), ÚÔ‚ÔϤ· ‰È·Ê·ÓÂÈÒÓ (slide projector) ÚÔ‚ÔÏ‹ ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ( data projector . ŸÏ˜ ÔÈ ‰È·Ê¿ÓÂȘ (slides) , ı· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÌÈ· (1) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÒÚ· ÚÈÓ ·fi οı ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË Î¿ıÂ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú›ıÌËÛË , ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓ›· Î·È Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÛÂÈÚ¿.

KÔÓοډ˜ ¶ÚÔÛÔ¯‹: °È· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÓÙÂÙ·Ï̤ÓÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ MONON Û fiÛÔ˘˜ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÎÔÓοډ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ıÂÚÌ¿ ÔÈ Û‡Ó‰ÚÔÈ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂÎıÂÙÒÓ Ó· ÊÔÚÔ‡Ó Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙËÓ ÎÔÓοډ· ÙÔ˘˜.

BÚ·‚›· K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ 5Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒÍÂˆÓ , ı· ‚Ú·‚¢ıÔ‡Ó 2 ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. OÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó 1 ·fi ÙȘ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Î·È 1 ·fi ÙȘ ·Ó·ÚÙË̤Ó˜ (poster) , ·fi Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù·: ñ B·ÛÈ΋ ¤Ú¢ӷ ñ KÏÈÓÈÎÔ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÌÂϤÙ˜ ñ EȉËÌÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜

11


AÓ·Ï˘ÙÈÎfi EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú·Û΢‹, 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 MAKEDONIA PALACE

11.00 - 20.30

Lobby

EÁÁڷʤ˜

MAKEDONIA PALACE

1200 - 14:00

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ I

¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi Û˘ÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÁÂÓÈÎÔ‡˜ È·ÙÚÔ‡˜ , È·ÙÚÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ . £¤Ì·: ™˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ· Ì OÊı·ÏÌÈΤ˜ ºÏÂÁÌÔÓ¤˜. ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜: §. ™¤ÙÙ·˜ EÈÛ‹ÁËÛË: « P·ÁÔÂȉ›Ùȉ˜ ÛÙ· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ¶·ıÔÏÔÁ›·˜» OÌÈÏËÙ‹˜: §. ™·Îο˜ EÈÛ‹ÁËÛË: «P·ÁÔÂȉ›Ùȉ˜ ÛÙ· ÚÂ˘Ì·ÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·: ¶·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ıÂÚ·›·» OÌÈÏËÙ‹˜: A. °·Ú‡Ê·ÏÏÔ˜ ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë, N. M·ÚÎÔÌȯÂÏ¿Î˘

17:00

ŒÓ·ÚÍË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ

17:00 - 18:30

™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi TÚ·¤˙È £¤Ì·: E͈ÙÂÚÈΤ˜ OÊı·ÏÌÈΤ˜ ºÏÂÁÌÔÓ¤˜ ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·: M. K·Ú·‚¤ÏÏ· ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: X. ™ÈÁ·Ófi˜, M. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, N. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, °. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜

MAKEDONIA PALACE

18:30 - 19:00

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ II XÒÚÔ˜ EÎıÂÛ˘

¢È¿ÏÂÈÌÌ· K·Ê¤

MAKEDONIA PALACE

19:00 - 19:30

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ I

¢È¿ÏÂÍË: Resa Dana, Harvard MD ,MPH Associate Professor and Scientist, SERI Harvard Dept. of Ophthalmology Boston USA £¤Ì·: Mechanisms of corneal inflammation: “From molecules to clinical disease”

12


19:30 - 20:30

EχıÂÚ˜ AÓ·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¶ÚÔ‰Ú›Ô: ™. A. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˜, E. TÛÈÚÒÓË

O1. OÙÈ΋ ·ÙÚÔÊ›·, YÔÙÚÔÈ¿˙Ô˘Û· Âȉ›ӈÛË Ù˘ fiÚ·Û˘ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Raynaud. E. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, U. Schiefer, V. Dornberger, B. Leo Kotller, B. ¢ËÌÂÚ¿ 1. Centre for Ophthalmology , University of Tuebingen , Germany 2. OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ °ÂÓÈÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ 3. Department of Cardiology and Cardiovascular Medicine, University Clinic of Tuebingen, Germany.

O2. AÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ fiÚ·Û˘ ηÙfiÈÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÎÂÚ·ÙÔÚfiÛıÂÛ˘ Ù‡Ô˘ II Û ·ÛıÂÓ‹ Ì ÔÊı·ÏÌÈÎfi Ô˘Ï҉˜ ÂÌÊÈÁÔÂȉ¤˜ . ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, £. EÌÂÛÏ›‰Ë˜, K. NÙ¿ÌÔ˜ N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë. A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

O3. H ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ÎfiÁ¯Ô˘ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· ™. ™Ù·ÛÈÓfi˜, ¶. B·ÛÈÏ¿Î˘, A. EÍ¿Ú¯Ô˘, K. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ™. °·ÚÙ·Á¿Ó˘, N. º·Ú̷ο΢. OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ.

O4. ™·ÚÎÔ›‰ˆÛË ÎfiÁ¯Ô˘: ¶ÔÈΛϘ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. Iˆ¿ÓÓ˘ M·˘ÚÈο΢ , Jack Rootman Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of British Columbia , Vancouver, BC, Canada.

O5. XÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ú·ÁÔÂȉÈÙÈÎÒÓ ÁÏ·˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ N. M˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. ZÒÙÙ·, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A A¶£ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

O6. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ø3 ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÍËÚÔÎÂÚ·ÙÔÂÈÂÊ˘Î›Ùȉ· ™. M·ÛÛ¤ÏÔ˜, K. AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, P. KˆÛÙ¿ÎÔ˘, M. ¢Ô‡‚·ÚË, N. M·ÚÎÔÌȯÂÏ¿Î˘ TÌ‹Ì· ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È AÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ OÊı·ÏÌÒÓ. OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ °. N. AıËÓÒÓ «°.°ÂÓÓËÌ·Ù¿˜»

O7. AÓÔÛÔ΢ÙÙ·ÚÔ¯ËÌÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· Û ÁÏ·˘ÎˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÚÔÛÙ·ÁÏ·Ó‰ÈÓÈÎÒÓ ·Ó·ÏfiÁˆÓ. E. B·ÈÎÔ‡Û˘, ™. ¢Ú·˙›ÓÔ˜, ¶. MÔ˘ÚÓ¿˜, M. °ÔÓ›‰Ë 1. °ÂÓÈÎfi KÚ·ÙÈÎfi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô N›Î·È·˜ 2. KÚ·ÙÈÎfi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô K¤Ú΢ڷ˜ MAKEDONIA PALACE

20:30 - 21:30

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ I

TÂÏÂÙ‹ ŒÓ·Ú͢ X·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ¶ÚÔÛʈӋÛÂȘ OÌÈÏ›· ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ EÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· OÌÈÏ›· OÌÈÏËÙ‹˜: °. ¶·ÏË̤Ú˘ K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂËÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ T›ÙÏÔ˜: « AÛı¤ÓÂȘ Î·È ÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È·Û‹ÌˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ IÛÙÔÚ›·» OÌÈÏËÙ‹˜: °. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ™˘ÁÁڷʤ·˜ , EΉfiÙ˘ T›ÙÏÔ˜: « Afi‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË . BϤÌÌ· Î·È ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË.»

MAKEDONIA PALACE

21:30

A›ıÔ˘Û· A§E•AN¢PO™ I & II

MÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË Lyrae Cantus - ¢Â›ÓÔ YÔ‰Ô¯‹˜

13

™˘Á¯ÔÚËÁ›·


™¿‚‚·ÙÔ, 11 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 MAKEDONIA PALACE

08.30 - 20.00

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ I

EÁÁڷʤ˜

•ENO¢OXEIO MAKEDONIA PALACE

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ I

09:00 - 10:30

™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi TÚ·¤˙È £¤Ì·: EÓ‰ÔÊı¿ÏÌȘ ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜: Ӥ˜ Î·È ·Ï·È¤˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÔÓÙfiÙËÙ˜ ˘fi Ó¤Ô ‚ϤÌÌ· ™˘ÓÙÔÓ›ÛÙÚÈ·: ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: ¶. K·Ú·‰‹Ì·˜, I. ¶·›ÛÈÔ˜, £. ¶··‰¿ÎË, I. ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶. ™Ù·‡ÚÔ˘

10:30 - 11:00

¢È¿ÏÂÍË: Carlos Pavesio, MD FRCO phth Moofields Eye Hospital London £¤Ì·: Management of Non Infective Uveitis Current Status and Future

MAKEDONIA PALACE

11:00 - 11:30

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ II XÒÚÔ˜ EÎıÂÛ˘

¢È¿ÏÂÈÌÌ· K·Ê¤

•ENO¢OXEIO MAKEDONIA PALACE

11:30 - 13:00

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ I

™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi TÚ·¤˙È £¤Ì·: ™‡Á¯ÚÔÓË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ì ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜: X. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: A. NÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, I. Z·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ N. M˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜

14


13:00 - 14:00

EχıÂÚ˜ AÓ·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¶ÚÔ‰Ú›Ô: N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ , M. AÛÈÒÙ˘ O8. MÂÙ·ÛÙ·ÙÈο ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈ· ÏÂÌÊÒÌ·Ù·: TÔÈ΋ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË M. TÛ¿ÙÛÔ˜, °. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, A. ¢Ô‡‰Ô˘, A. M¿Ó‰·ÏÔ˜, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜ N. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ.

O9. ¢È¿ÁÓˆÛË, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ıÂÚ·›· ÛÂÈÚ¿˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ Û·ÚÎÔ›‰ˆÛ˘. A. ¶Ú·˝‰Ô˘, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ¶. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A , £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

O10. H ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ ·fi ÙËÓ ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ıÂÚ·›· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ ÙÔÍÔÏ¿Û̈Û˘. A. M¿Ó‰·ÏÔ˜, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, M. TÛ¿ÙÛÔ˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

O11. OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÓfiÛÔ A‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë - Behcet (A - B) N. TÛÈÊÂÙ¿ÎË, K. ¶·Û¯›‰Ë˜, ¶. BÔ‡ÏÁ·ÚË , X. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, A. ¢ÚfiÛÔ˜. PÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ Î·È OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ ¶°N Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ.

O12. Bartonella Î·È ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹. N. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, M. ™ÙÂÊ·ÓÈÒÙÔ˘, A. MÂÓÙ‹˜, K.NÙ›ÙÛÔ˜, X. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ , EÏÏËÓÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Pasteur, Aı‹Ó·.

O13. ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ˘ÔÙÚÔ‹˜ ÂÚÈıËÏ·›·˜ ¯ÔÚÈÔÂȉÈ΋˜ ÓÂÔ·ÁÁ›ˆÛ˘ Û ·ÛıÂÓ‹ Ì ȉÈÔ·ı‹ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ÚË ¯ÔÚÈÔÂȉ›Ùȉ· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÁ΢ÌÔÛ‡ÓË. K. KˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, M. NÈÛÎÔÔ‡ÏÔ˘, C. Pavesio °ÂÓÈÎfi NÔ̷گȷÎfi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô K·Ï·Ì¿Ù·˜ Moorfields Eye Hospital Foundation Trust London UK.

O14. ÕÙ˘Ë ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÙÔÍÔÏ¿Û̈ÛË Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓË ËÏÈΛ·: ŒÓ· ‰È·ÊÔÚԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· A. ºÚ¿ÁÎÔ˘, A. M·Ù·˘ÙÛ‹ , K. M¿ÓıÔ˜, E. BÂ˙‡ÚË, º. TÔÔ‡˙˘, E. ¢›˙·, ™.A. ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˜. B’OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ A.¶.£. , A’EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ MÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ I·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ A.¶.£.

15


O15. OÊı·ÏÌÈ΋ Ê˘Ì·Ù›ˆÛË ÌÈÌÔ‡ÌÂÓË ÚˆÙÔ·ı¤˜ ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈÔ Ï¤Ìʈ̷ B. KÔÓȉ¿Ú˘ , H. Z¿ÌÚÔ˜ , E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ,B. TÔ˘Ì·Ó›‰Ô˘ ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ , AXE¶A , £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

O16. ™˘Ì·ıËÙÈ΋ ÔÊı·ÏÌ›· ηÙfiÈÓ ÂÁ¯Â›ÚËÛ˘ ηٷÚÚ¿ÎÙË ÂÈϷΛ۷˜ Ì ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ· £. EÌÂÛÏ›‰Ë˜, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, M. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ™. KˆÙÛ›‰Ë˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë. A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ , AXE¶A , £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

O17. MÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÎÂÚ·ÙÔÂȉÈÎÒÓ ÂÏÎÒÓ X. TÂÚ˙›‰Ô˘, E. BÂÙÔ‡ÏË, M. °È·ÓÓ¤ÏË, °. ¢·ÏÈ¿ÓË, ™. °ÔÏÂÁÔ‡, A. ¢. ¶ÂÙÔ‡Ó˘ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ , °. N. ¶·ÙËÛ›ˆÓ , Aı‹Ó· MÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ , °. N. ¶·ÙËÛ›ˆÓ , Aı‹Ó·

O18. ™˘ÁÎÚÈÙÈ΋ ÎÏÈÓÈÎÔ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÂÈ „¢‰ÔÊ·ÎÈÎÒÓ / ÈÚȉÔÎÔÚÈÎÒÓ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎÒÓ ÌÂÌ‚Ú·ÓÒÓ A. ¢. ¶ÂÙÔ‡Ó˘ , X. TÂÚ˙›‰Ô˘ , I. °ÎÈÁÎfiÓÙË , ¶. ¶··¿ÓÔ˜ , °. ¢·ÏÈ¿Ó˘ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ , °. N. ¶·ÙËÛ›ˆÓ Aı‹Ó· ¶·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎfi EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ , KˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÈÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· , °. N. AÁ›· ŸÏÁ· Aı‹Ó· , OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ , °.N. KÔÚ›ÓıÔ˘

MAKEDONIA PALACE

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ II XÒÚÔ˜ EÎıÂÛ˘

14:00 - 15:00

EÏ·ÊÚ‡ °Â‡Ì·

15:00-16:30

¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ

∂˘ÁÂÓÈ΋ ÃÔÚËÁ›·

£¤Ì·: OÊı·ÏÌÈ΋ NÂÔ·ÁÁ›ˆÛË ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜: §. ZˆÁÚ¿ÊÔ˜ MD Professor and Chairman Jules Gonin Eye Hospital Lausanne , Switzerland ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó: A. PÔ˘‚¿˜, º. TÔo‡˙˘, M. TÛÈÏÈÌ¿Ú˘, N. X·Ï‚·Ù˙‹˜

MAKEDONIA PALACE

16:00 - 17:00

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ II XÒÚÔ˜ EÎıÂÛ˘

¢È¿ÏÂÈÌÌ· K·Ê¤

MAKEDONIA PALACE

A›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ I

17:00 - 17:30

¢È¿ÏÂÍË: ¶. ™Ù·‡ÚÔ˘, MD FRCS Birmingham and Midland Eye Centre Birmingham, England £¤Ì·: Retinal vasculitis.

17:30- 18:00

OÌÈÏ›·: §. ZˆÁÚ¿ÊÔ˜ MD Professor and Chairman Jules Gonin Eye Hospital Lausanne, Switzerland £¤Ì·: ºÏÂÁÌÔÓ‹ Î·È ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙÔ˘ OÊı·ÏÌÔ‡ Inflammation and Immune response in ocular tumours.

16


17:30 - 18:00

Posters ¶ÚÔ‰Ú›Ô: E.B·ÈÎÔ‡Û˘, ¢. ¢·Ú‰·ÌÔ‡Ó˘ P1. Pars Plana Vitrectomy for the Treatment of Complicated Retinal Detachment due to Toxoplamosis Chorioretinitis. Pars Plana ˘·ÏÔÂȉÂÎÙÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÈÂÏÂÁ̤Ó˘ ·ÔÎfiÏÏËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜ ·fi ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÙÔÍÔÏ¿Û̈ÛË D. Papadopoulou, IK. Petropoulos, G. Magkioris, N.M. Pharmakakis C. J. Pournaras 1. Vitreoretinal Unit , Department of Ophthalmology , University Hospital of Geneva Geneva, Switzerland 2. Department of Ophthalmology, University Hospital of Patras, Patras,Greece

P2. Ocular Rosacea - √Êı·ÏÌÈ΋ ÚÔ‰fiÁ¯ÚÔ˘˜ ·ÎÌ‹ F. G. Magkioris, N.D. Papadopoulou, N. Mavrakanas, J. S. Schutz Department of Ophthalmology, University Hospital of Geneva, Geneva,Switzerland

P3. H P·ÁÔÂȉ›Ùȉ· ÛÙȘ ÔÚÔ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛÔÓ‰˘ÏÔ·ÚıÚÔ¿ıÂȘ. A. °. ¢ÂÏ‹, ¢. ¢. ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜, ™. KÂÊ·Ï¿˜, ™Ù. §ÈfiÛ˘, N. M. º·Ú̷ο΢ 1. TÌ‹Ì· OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜ , ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ 2. TÌ‹Ì· PÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜ , ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ

P4. K·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÂÓÛÙ¿Ï·Í˘ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÛÙ·ÁfiÓˆÓ Û Ó·ÚÔ‡˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ÂÈÂÊ˘Î›Ùȉ·. E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, A. ¶Ú·˝‰Ô˘, ¶. ZÒÙÙ·, B. KÔÓȉ¿Ú˘, N. Zȿη˜ K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A , £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

P5. MÈÎÚԂȷΤ˜ ÔÊı·ÏÌÈΤ˜ ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›: T·˘ÙÔÔ›ËÛË Î·È ·ÓÙÈ‚ÈfiÁÚ·ÌÌ·. E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, X. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, A. ¶Ú·˝‰Ô˘, ¶. ZÒÙÙ·, N. Zȿη˜, K. MÔÌÚ›‰Ë˜ N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ 1. A’¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

P6. ¶ÚfiÙˆÛË ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡ ‚ÔÏ‚Ô‡: A‰ÂÓ›ÙȘ , ϤÌʈ̷ ‹ ÊÏÂÁÌÔÓ҉˘ „¢‰ÔfiÁÎÔ˜ E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, ¶. ZÒÙÙ·, A. ¶Ú·˝‰Ô˘, K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

17


P7. NfiÛÔ˜ A‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë Behcet Û ·È‰È·ÙÚÈÎfi ·ÛıÂÓ‹ Ì ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Î˘ÙÙ·Ú›Ùȉ·˜ ÎfiÁ¯Ô˘ ¶. ZÒÙÙ·, X. °·‚Ú¿˜, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, ™. ¶·¿, M. X·Ù˙ËÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡, N. Zȿη˜ 1. A’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A, A.¶.£., £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2. B’ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A, A.¶.£., £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

P8. XÚ‹ÛË ·ÌÓȷ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ· Û ·Ó¿ÁÁÂÈÔ Î˘ÛÙÈ΋ ÂÎʇÏÈÛË ·ÌԇϷ˜ ÙÚ·ÌÂÎÔ˘ÏÂÎÙÔÌ‹˜ ¶. ZÒÙÙ·, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, A. ¶Ú·˝‰Ô˘, K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, N.M˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ A¶£, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

P9. EÚËÙÈ΋ ÎÂÚ·Ù›Ùȉ· ˘Ô‰˘fiÌÂÓË ÂÏΈÙÈ΋ ÎÂÚ·Ù›Ùȉ· ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÓfiÛÔ A. ¶Ú·˝‰Ô˘, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, M. TÛ¿ÙÛÔ˜, ¶. ZÒÙÙ·, N. Zȿη˜ K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ A’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ A.¶.£., NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

P10. TÔÍÔÏ·ÛÌÈ΋ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔ›‰›Ùȉ· Û ·ÛıÂÓ‹ Ì ÂÚËÙÈ΋ ÎÂÚ·Ù›Ùȉ· A. ¶Ú·˝‰Ô˘, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, ¶. ZÒÙÙ·, M. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜ ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ A.¶.£., NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

P11. EÈıÂÙÈ΋ ÔÚ›· ÌÈ·˜ ÚÈÓÔÔÊı·ÏÌÔÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋˜ ÌÔ˘ÎÔÚ̇ΈÛ˘ E. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, U. Schiefer, S. Preyer, H. Lowenheim, C. Jagle B. ¢ËÌÂÚ¿ 1. Centre for Ophthalmology , University of Tubingen , Germany 2. OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ °ÂÓÈÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ 3. Department of Ophthalmology , University Clinic of Tuebingen Germany

P12. M˘˝Ùȉ· ÔÊı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·Ú·ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, ¶. ZÒÙÙ·, A. ¶Ú·˝‰Ô˘, K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

P13. ¶·ı‹ÛÂȘ ÎfiÁ¯Ô˘ ÌÈÌÔ‡ÌÂÓ˜ Ô›ÛıÈ· ÛÎÏËÚ›Ùȉ·: AÓ·ÊÔÚ¿ Û ‰‡Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. B. TÔ˘Ì·Ó›‰Ô˘, °. MÔ˘ÌÙ˙‹˜, K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë . A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ , NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A

18


P14. EÚ˘ÛÙÈ΋ ¯ÔÚÈÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÔ¿ıÂÈ· : M·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ÂͤÏÈÍË K. NÙ¿ÌÔ˜, A. ¶Ú·˝‰Ô˘, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, M. TÛ¿ÙÛÔ˜, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜ ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A

P15. ™ÙÙÈÎÙ‹ ¤Ûˆ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÔ¿ıÂÈ· ÂÈϷΛ۷ ·Ô ¯ÔÚÈÔÂȉÈ΋ ÓÂÔ·ÁÁ›ˆÛË M. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ B. M·ÚÁ·Ú›Ù˘ , B. KÔÓȉ¿Ú˘ , H. Z¿ÌÚÔ˜ , E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë , ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜ . A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

P 16. √Êı·ÏÌÈ΋ ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ì ÌÔÚÊ‹ ƒ·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ∂͈˘Ú·ÌȉÈ΋˜ ¢˘ÛÙÔÓÈ΋˜ ™˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ K·ÓÔÓ›‰Ô˘ E.1, ¶Ú·˝‰Ô˘ A.1, ZÒÙÙ· ¶.1, K·ÓÔÓ›‰Ô˘ X.2, BÔ‡Ù·˜ ™.1, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ N.1, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ N.1 1 2

A ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ MÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

18:00 - 18:15

AÔÓÔÌ‹ BÚ·‚›ˆÓ

18:00 - 19:45

Uveitis Fan-Club ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜: N. M·ÚÎÔÌȯÂÏ¿Î˘ ™¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜: ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë , R. Dana , X. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ , M. K·Ú·‚¤ÏÏ· , °. ¶·ÏË̤Ú˘ , C. Pavesio ¶. ™Ù·‡ÚÔ˘ , N. º·Ú̷ο΢

20:00

§‹ÍË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, EÎÏÔÁ¤˜ EEMOº§

19


EÁÁڷʤ˜ - ¶ÚÔıÂƯ̂˜ ¢Èη›ˆÌ· EÁÁÚ·Ê‹˜

Œˆ˜ 30 IÔ˘Ó›Ô˘ 2008

EȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ I·ÙÚÔ› EȉÈ΢fiÌÂÓÔÈ I·ÙÚÔ› ™˘ÓÔ‰¿ M¤ÏË

€110,00 € 80,00 €50,00

Afi 01 IÔ˘Ï›Ô˘2008 Î·È Â› ÙfiÔ˘ €130,00 €100,00 €50,00

TÔ ‰Èη›ˆÌ· EÁÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ : ñ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ñ TËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ñ TÔ TÂÏÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ñ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ñ 3 ¢È·Ï›ÌÌ·Ù· K·Ê¤ ñ 1 EÏ·ÊÚ‡ °Â‡Ì· ñ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ TÂÏÂÙ‹ ŒÓ·Ú͢ Î·È ¢Â›ÓÔ YÔ‰Ô¯‹˜ TÔ ‰Èη›ˆÌ· EÁÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÓÔ‰¿ ̤ÏË, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ : ñ ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ TÂÏÂÙ‹ ŒÓ·Ú͢ η ¢Â›ÓÔ YÔ‰Ô¯‹˜ ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÛËÌÂÈÒÛ·Ù fiÙÈ ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ - ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÏËڈ̋, ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008, ÛÙËÓ Impressive, °Ú·ÌÌ·Ù›· ™˘Ó‰ڛԢ: TËÏ. /Fax : 210 99 62767 / e-mail: info@impressive.gr TÚfiÔ˜ ¶ÏËڈ̋˜ TÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È Û Euro € Î·È Ë ÏËڈ̋ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ñ K·Ù¿ıÂÛË Û TÚ·Â˙ÈÎfi §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi TÚ¿Â˙· ALPHA BANK ( K·Ù¿ÛÙËÌ· §ÂˆÊ. ¶ÚˆÙÔ·¿ ), Ì Bank Transfer Î·È ÙË ÛËÌ›ˆÛË ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·Â˙Èο ¤ÍÔ‰·, ÛÙËÓ Impressive ( ™. KøN™TANTINOY Impressive M.E.¶.E) AÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ : 361.00.2320.001465 / IBAN : GR28 0140 3610 3610 0232 0001 465 SWIFT Code: CRBAGRAAXXX MË ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜ ‹ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û·˜. ñ ¶ÈÛÙˆÙÈ΋ K¿ÚÙ· ¶ÏËڈ̋ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ VISA Î·È MasterCard. EȂ‚·›ˆÛË EÁÁÚ·ÊÒÓ H ÂÙ·ÈÚ›· Impressive Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. EȂ‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÂÁÁڷʤ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂΛӘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfiÓ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. °Ú·Ù‹ ÂȂ‚·›ˆÛË ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È, ÁÈ· οı ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓË ÂÁÁÚ·Ê‹. H ÂȂ‚·›ˆÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ (reconfirmation) Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Â›ÛËÌÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â› ÙfiÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Û οı ۇÓ‰ÚÔ Ë ÙÛ¿ÓÙ· Ì ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. A·ڈÛË EÁÁÚ·ÊÒÓ ñ °È· ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ÁÚ·ÙÒ˜ ·fi ÙËÓ Impressive, °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 10 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008, ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ ÂÈÛÚ·¯ı¤Ó ÔÛfiÓ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜, ·ÊÔ‡ ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ ÔÛfiÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÔÛfiÓ ÙˆÓ €60,00. ñ °È· ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ÁÚ·ÙÒ˜ ̤¯ÚÈ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ 2008, ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ 50% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. ñ K·Ì›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹. ñ AÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ¤ˆ˜ Î·È 30 IÔ˘Ï›Ô˘ 2008. ñ AÓÙÈηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Ì ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË €30,00 ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008. ñ K·Ì›· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹.

20


°ÂÓÈΤ˜ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ TfiÔ˜ Î·È XÒÚÔ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ™˘Ó‰ڛԢ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Makedonia Palace, A›ıÔ˘Û· AÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ HÌÂÚÔÌËӛ˜ ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ¶·Ú·Û΢‹, 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 ™¿‚‚·ÙÔ, 11 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 EÁÁڷʤ˜ / °Ú·ÌÌ·Ù›· ™˘Ó‰ڛԢ K·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÔÈ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜, ı· Â›Ó·È : ¶·Ú·Û΢‹ ™¿‚‚·ÙÔ

10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 11 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008

12:00 - 20:30 09:00 - 20:00

EÌÔÚÈ΋ ŒÎıÂÛË K·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ EÌÔÚÈ΋ ŒÎıÂÛË Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· API™TOTE§H™ II ÙÔ˘ Makedonia Palace, ‰›Ï· ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. ¢È‡ı˘ÓÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Impressive K·ÚÓ¿‰Ô˘ 13, 163 46 HÏÈÔ‡ÔÏË, Aı‹Ó· TËÏ. / Fax : +30 210 9962767 e-mail: congress@impressive.gr TÂÏÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· TÔ TÂÏÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜, Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË Ù˘ ÂȂ‚·›ˆÛ˘ ÚÔÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜, ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ. H Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÚ·Ù‹˜ ÂȂ‚·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÂÁÁÚ·ÊÒÓ ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ. E›Û˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ, www.impressive.gr Î·È www.uveitis.gr ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ H ¶·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 11 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2008 ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÍË ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ . H ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ì 9 ÌfiÚÈ· ·ÌÔÈ‚·›· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌ· ·fi ÙÔÓ ¶.I.™. Î·È ÙË U.E.M.S. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÚfi H ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔÓ OÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 15 ¤ˆ˜ 25 B·ıÌÔ‡˜ KÂÏÛ›Ô˘. MÂÙ·ÊÔÚ¤˜ EÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‹ ȉȈÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›Ù Ì ÙËÓ Impressive.

21


•ÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ H ÂÙ·ÈÚ›· Impressive, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒÍÂˆÓ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰È·ÌÔÓ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÚ¿ÙËÛË ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Makedonia Palace ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ì ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 30 IÔ˘Ó›Ô˘ 2008, ÛÙËÓ Impressive. •ÂÓԉԯ›Ô

K·ÙËÁÔÚ›·

MÔÓfiÎÏÈÓË ¢È·ÌÔÓ‹

¢›ÎÏÈÓË ¢È·ÌÔÓ‹

TÚ›ÎÏÈÓË ¢È·ÌÔÓ‹

Makedonia Palace

De Luxe

€185,00

€220,00

€240,00

£¤· ¶fiÏË

Makedonia Palace

De Luxe

€215,00

€245,00

€265,00

£¤· £¿Ï·ÛÛ·

OÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ·Ó¿ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ ÚˆÈÓfi, ·Ó¿ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Î·È ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰È·ÌÔÓ‹ 2 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛˆÓ, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ.

TÚfiÔ˜ ¶ÏËڈ̋˜ ñ K·Ù¿ıÂÛË Û TÚ·Â˙ÈÎfi §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi TÚ¿Â˙· ALPHA BANK ( K·Ù¿ÛÙËÌ· §ÂˆÊ. ¶ÚˆÙÔ·¿ ), Ì Bank Transfer Î·È ÙË ÛËÌ›ˆÛË ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·Â˙Èο ¤ÍÔ‰·, ÛÙËÓ Impressive ( ™. KøN™TANTINOY Impressive M.E.¶.E) AÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: 361.00.2320.001465 / IBAN: GR28 0140 3610 3610 0232 0001 465 SWIFT Code: CRBAGRAAXXX MË ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜ ‹ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û·˜

ñ ¶ÈÛÙˆÙÈ΋ K¿ÚÙ· ¶ÏËڈ̋ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ VISA Î·È MasterCard.

EȂ‚·›ˆÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ñ °È· ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ, ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙÔ 50% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. ñ H ÚÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ù·ÎÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Impressive, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008. °È· ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜, ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î·È ÏËڈ̤˜ Á›ÓÔ˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Impressive.

A·ڈÛË ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ KÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ñ °È· ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ÁÚ·ÙÒ˜ ̤¯ÚÈ 30 IÔ˘Ó›Ô˘ 2008, ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ 50% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. ñ K·Ì›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹.

22


AÂÚÔÔÚÈΤ˜ MÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ H ÂÙ·ÈÚ›· Impressive, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒÍÂˆÓ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÌÂٷΛÓËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó¤‰ÚˆÓ ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ, ¤¯ÂÈ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ OA , Ì ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ ¤ÓÙ˘Ô ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 30 IÔ˘Ó›Ô˘ 2008, ÛÙËÓ Impressive. AÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜ ∞3 124 ∞3 106

AÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜ ∞3 113 ∞3 511

HÌÂÚÔÌËÓ›· 9 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 10 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘

HÌÂÚÔÌËÓ›· 12 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 12 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘

¢È·‰ÚÔÌ‹ Aı‹Ó· - £Â˜/ÓÈÎË Aı‹Ó· - £Â˜/ÓÈÎË

¢È·‰ÚÔÌ‹ £Â˜/ÓÈÎË - Aı‹Ó· £Â˜/ÓÈÎË - Aı‹Ó·

AÓ·¯/AÊÈÍË 18:15 - 19:10 09:10 - 10:05

AÓ·¯/AÊÈÍË 12:30 - 13:20 15:10 - 16:00

KfiÛÙÔ˜ KfiÛÙÔ˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ˘ € 250,00 + ÊfiÚÔÈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ €44,50 + Â›Ó·˘ÏÔ˜ €38,00 Ì Aegean TÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ / ¿ÙÔÌÔ, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ / ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô / ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÛÙËÓ ¿ÊÈÍË Î·È ·Ó·¯ÒÚËÛË. ¶ÚÔıÂÛÌ›· ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ: 30 IÔ˘Ó›Ô˘ 2008

TÚfiÔ˜ ¶ÏËڈ̋˜ ñ K·Ù¿ıÂÛË Û TÚ·Â˙ÈÎfi §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi TÚ¿Â˙· ALPHA BANK ( K·Ù¿ÛÙËÌ· §ÂˆÊ. ¶ÚˆÙÔ·¿ ), Ì Bank Transfer Î·È ÙË ÛËÌ›ˆÛË ¯ˆÚ›˜ ÙÚ·Â˙Èο ¤ÍÔ‰·, ÛÙËÓ Impressive ( ™. KøN™TANTINOY Impressive M.E.¶.E) AÚÈıÌfi˜ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: 361.00.2320.001465 / IBAN: GR28 0140 3610 3610 0232 0001 465 SWIFT Code: CRBAGRAAXXX MË ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜ ‹ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û·˜

ñ ¶ÈÛÙˆÙÈ΋ K¿ÚÙ· ¶ÏËڈ̋ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ VISA Î·È MasterCard. EȂ‚·›ˆÛË ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ñ °È· ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ, ıˆÚÂ›Ù·È ··Ú·›ÙËÙË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙÔ 50% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. ñ H ÚÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ù·ÎÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Impressive, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ 30 IÔ˘Ï›Ô˘ 2008. A·ڈÛË ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ KÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ñ °È· ·Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ÁÚ·ÙÒ˜ ̤¯ÚÈ 30 IÔ˘Ó›Ô˘ 2008, ı· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ 50% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡. ñ K·Ì›· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·˘Ù‹.

23


∫¿ÙÔ„Ë ŒÎıÂÛ˘

¶PO™ AI£OY™A ™YNE¢PIOY

¶PO™ EK£E™H

1

3

4 9

5

6

∂Îı¤Ù˜ No No No No No No No

1 3 4 5 6 7 9

25

7

Alcon Zwitter Kite Schering Plough Minopta Nexus Novartis


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ O1. O¶TIKH ATPOºIA, Y¶OTPO¶IAZOY™A E¶I¢EINø™H TH™ OPA™H™ KAI ºAINOMENO RAYNAUD E. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘1,2, U. Schiefer1, V. Dornberger3, B. Leo-Kottler1, B. ¢ËÌÂÚ¿2 1

Centre for Ophthalmology, University of Tubingen, Germany OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ °ÂÓÈÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ 3 Department of Cardiology and Cardiovascular Medicine, University Clinic of Tubingen, Germany 2

EÈÛ·ÁˆÁ‹: H ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙË ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ (AN™™) ·ÔÙÂÏ› ·˘ÙÔ¿ÓÔÛË ‰È·Ù·Ú·¯‹, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ÔÈΛϷ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÌÈ·˜ ÓfiÛÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰È¢ÎÚÈÓÈṲ̂ӷ ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ™Ùfi¯Ô˜: ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ Ì AN™™, Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ù· ÈÛÙÔÏÔÁÈο Î·È ·ÓÔÛÔ·ıÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·ÊÔÚÈ΋ Ù˘ ‰È¿ÁÓˆÛË. M¤ıÔ‰ÔÈ: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: H 34-¯ÚÔÓË ·ÛıÂÓ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·Û Ô͇ ÔÈÛıÔ‚fiÏ‚ÈÔ ¿ÏÁÔ˜ Î·È ı¿Ì‚Ô˜ fiÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÊı·ÏÌfi. §fiÁˆ Ù˘ ˘Ô„›·˜ ÔÙÈ΋˜ Ó¢ڛÙȉ·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ıÂÚ·›· Ì ÛÙÂÚÔÂȉ‹ ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚË ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ™ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ˘‹Ú¯·Ó ¤ÓÙ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÂÈÛfi‰È· ÔÙÈ΋˜ Ó¢ڛÙȉ·˜, Ô˘ ›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÏ¿ÙÙˆÛË Ù˘ fiÚ·Û˘ Î·È ·ÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ Ó‡ÚÔ˘ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ڷ. H Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Î·È Ë ÔÛÊ˘ÔÓˆÙÈ·›· ·Ú·Î¤ÓÙËÛË ‰ÂÓ Î·Ù¤‰ÂÈÍ·Ó ·ıÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·. Afi ÙË ‚˘ıÔÛÎfiËÛË ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‹È· ÂÛÙȷ΋ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÈ΋ ·ÁÁÂÈ›Ùȉ· ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÊı·ÏÌfi Î·È ·fi ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÂͤٷÛË ‰È·ÁÓÒÛıËÎ·Ó ‰ÈÎÙ˘ˆÙ‹ ÂÏ›ˆÛË Î·ıÒ˜ Î·È Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Raynaud. H ·ÓÔÛÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÔÚÔ‡ Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋ ÁÈ· ·ÓÙÈ˘ÚËÓÈο ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· (ANA) Î·È Ë ÂÚÈÔÓ˘¯È΋ ÙÚȯÔÂȉÔÛÎfiËÛË Î·Ù¤‰ÂÈÍ ·ÁÁÂÈÂÎٷۛ˜, ÌÈÎÚÔ·ÈÌÔÚÚ·Á›Â˜ Î·È ıÚÔÌ‚ÒÛÂȘ. T· ÎÏÈÓÈο Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷο Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‹Ù·Ó Û˘Ì‚·Ù· Ì AN™™. ŒÁÈÓ ¤Ó·ÚÍË ıÂÚ·›·˜ Ì ÂÓ‰ÔÊϤ‚È· ΢ÎÏÔʈÛÊ·Ì›‰Ë Î·È ·fi ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÛÙÂÚÔÂȉ‹, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ Û ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Ô͇ÙËÙ·˜. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: T· ÓÔÛ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ AN™™, Ú¤ÂÈ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ‰È·ÊÔÚԉȿÁÓˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÒÓ ÔÙÈ΋˜ Ó¢ڛÙȉ·˜, ȉȿÈÙÂÚ· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ·ÛıÂÓ›˜. H ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ¤Ó·ÚÍË ıÂÚ·›·˜ Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Ó¢ڛÙȉ·˜ ·˘ÙÔ¿ÓÔÛÔ˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ÌÈ· ÌfiÓÈÌË ·ÒÏÂÈ· fiÚ·Û˘.

26


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O2. A¶OKATA™TA™H TH™ OPA™H™ KATO¶IN EºAPMO°H™ KEPATO¶PO£E™H™ TY¶OY II ™E A™£ENH ME Oº£A§MIKO OY§ø¢E™ ¶EMºI°OEI¢E™ ¢. ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, £. EÌÂÛÏ›‰Ë˜, K. NÙ¿ÌÔ˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: TÔ Ô˘Ï҉˜ ÂÌÊÈÁÔÂȉ¤˜, ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û¿ÓÈ· ÊÏ˘ÎÙ·ÈÓÒ‰Ë ÓfiÛÔ Ì ‰˘ÓËÙÈο ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„È̘ ÂÈÏÔΤ˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ΢Úȷگ› Ë ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹, Î·È ÙfiÙ ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ÔÊı·ÏÌÈÎfi Ô˘Ï҉˜ ÂÌÊÈÁÔÂȉ¤˜, Ô˘ ηٷϋÁÂÈ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ Ô˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ·. ™ÎÔfi˜: N· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡ Ô˘ÏÒ‰Ô˘˜ ÂÌÊÈÁÔÂȉԇ˜ Ì Ï‹ÚË ·ÒÏÂÈ· fiÚ·Û˘ Û ·ÌÊfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ ÏfiÁˆ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ÓfiÛÔ˘. YÏÈÎfi MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·: AÛıÂÓ‹˜ ËÏÈΛ·˜ 72 ÂÙÒÓ, Ô˘ ¿Û¯ÂÈ ·fi ÔÊı·ÏÌÈÎfi Ô˘Ï҉˜ ÂÌÊÈÁÔÂȉ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ù˘ÊÏ‹ ÏfiÁˆ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ÓfiÛÔ˘ Â› ÌÈ· 20ÂÙ›·. H ·ÛıÂÓ‹˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠Â¤Ì‚·ÛË ÎÂÚ·ÙÔÚfiıÂÛ˘ Ù‡Ô˘ II Ì ı·̷ÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Ô͇ÙËÙ·˜ ÛÙ· 3/10 ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÂÈÏÔΤ˜ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ÎÂÚ·ÙÔÚfiıÂÛË Ù‡Ô˘ II ÌÔÚ› Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙËÓ fiÚ·ÛË Û ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÔÊı·ÏÌÈÎfi Ô˘Ï҉˜ ÂÌÊÈÁÔÂȉ¤˜. TÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÂÈÏÔÎÒÓ, ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ì ÎÂÚ·ÙÔÚfiıÂÛË Ù‡Ô˘ II.

27


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O3. ∏ ∫À∆∆∞ƒπ∆π¢∞ ∫√°Ã√À ™∆∏¡ ¶∞π¢π∫∏ ∏§π∫π∞ ™Ù·ÛÈÓfi˜ ™, B·ÛÈÏ¿Î˘ ¶, EÍ¿Ú¯Ô˘ A, °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ K, °·ÚÙ·Á¿Ó˘ ™, º·Ú̷ο΢ N. OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ ™ÎÔfi˜: H ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÚԉȷıÂÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ ÂÈÏÔÎÒÓ Î·È Ù˘ ıÂÚ·›·˜ Ù˘ ÚԉȷÊÚ·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ·˜ ÎfiÁ¯Ô˘ (ÌÂÙ·‰È·ÊÚ·ÁÌ·ÙÈ΋) ÛÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ·. AÛıÂÓ›˜: OÁ‰fiÓÙ· ÙÚÂȘ ·ÛıÂÓ›˜ (ËÏÈΛ·˜ 3,7±3,1 ÂÙÒÓ) Ô˘ ÓÔÛËχÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ KÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi I·ÓÔ˘¿ÚÈÔ 1996 ̤¯ÚÈ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2006 ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ë ÚԉȷÊÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ‹Ù·Ó ÈÔ Û˘¯Ó‹ (84%) Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î˘ÙÙ·Ú›Ùȉ· ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘ (16%). 85% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÚԉȷÊÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ‹Ù·Ó ËÏÈΛ·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ 62% ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ÎfiÁ¯Ô˘ ‹Ù·Ó ËÏÈΛ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ. OÈ Û˘ÓËı¤ÛÙÂÚÔÈ ÚԉȷıÂÛÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÚԉȷÊÚ·ÁÌ·ÙÈ΋ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ‹Ù·Ó ÙÚ·‡Ì· ÙˆÓ ‚ÏÂÊ¿ÚˆÓ Î·È ÔÈ ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÒÙÂÚÔ˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ·˜ ÎfiÁ¯Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÈÔ Û˘¯Ó¿ Ì ·Ú·ÚÈÓÔÎÔÏ›Ùȉ· (78,5%). OÈ Î·ÏÏȤÚÁÂȘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜. Afi ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù· ÈÔ Û˘¯Ó¿ ·ıÔÁfiÓ· Ô˘ ·ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙÂϤ¯Ë S. aureus, S. pneumoniae Î·È S. epidermidis. ™·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ ·fi Ù· 83 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó Ì ÂÓ‰ÔÊϤ‚È· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ceftriaxone+clindamycin (̤ÛË ‰È¿ÚÎÂÈ· ıÂÚ·›·˜ 8,6±5,5 Ë̤Ú˜). H ÂÓ‰ÔÊϤ‚È· ıÂÚ·›· ·ԉ›¯ÙËΠ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÛıÂÓÒÓ (6%) ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ÎfiÁ¯Ô˘, Ë ÔÔ›· ÈÔ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ÚԉȷÊÚ·ÁÌ·ÙÈ΋, ¤¯ÂÈ Ôχ ηϋ ÚfiÁÓˆÛË Ì ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ·ÓÙÈÌÈÎÚԂȷ΋˜ ıÂÚ·›·˜.

28


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O4. ™APKOEI¢ø™H KO°XOY: ¶OIKI§E™ K§INIKE™ EK¢H§ø™EI™ Iˆ¿ÓÓ˘ M·˘ÚÈο΢, Jack Rootman Department of Ophthalmology and Visual Sciences, University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada ™ÎÔfi˜: H ·Ó·ÛÎfiËÛË Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜, Ù˘ ÂÓÙfiÈÛ˘, ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ Û·ÚÎÔ›‰ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘. YÏÈÎfi Î·È M¤ıÔ‰Ô˜: AÓ·‰ÚÔÌÈ΋, ÌË Û˘ÁÎÚÈÙÈ΋, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÚÂÌ‚·ÙÈ΋, ÛÂÈÚ¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ 20 ·ÛıÂÓÒÓ Ì ۷ÚÎÔ›‰ˆÛË Î·È Û·ÚÎÔÂȉÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: AÔ ÙÔ˘˜ 20 ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËηÓ, 5 ‹Ù·Ó ·Ó‰Ú˜ Î·È 15 Á˘Ó·›Î˜. H ̤ÛË ËÏÈΛ· ‹Ù·Ó 50.55±16.43 ¤ÙË (‡ÚÔ˜ 18-77). TÔ Èfi Û˘¯Ófi Û‡Ìو̷ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· „ËÏ·ÊËÙ‹˜ Ì¿˙·˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ ·Ô Ô›‰ËÌ· ‚ÏÂÊ¿ÚˆÓ. H ·Ó·ÛÎfiËÛË ÙˆÓ ·ÍÔÓÈÎÒÓ ÙÔÌÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·ÂÎ¿Ï˘„ 4 ·ÚȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂÈÎfiÓˆÓ: ‰È‹ıËÛË ÙÔ˘ ‰·ÎÚ˘ÈÎÔ‡ ·‰¤Ó· (n=11,55%), ÎÔÁ¯È΋ Ì¿˙· (n=4, 20%), ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ Ó‡ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÛÎÏËÚ¿˜ Ì‹ÓÈÁÁ·˜ (n=4, 20%), Î·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ (n=1, 5%). H Û˘Ó‡·ÚÍË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ Û·ÚÎÔ›‰ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘ Û 10 ÂÚÈÙÒÛÂȘ. OÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛË̤ȷ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. O ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚÂÙÈÎÔ‡ ÂÓ˙‡ÌÔ˘ Ù˘ ·ÁÁÂÈÔÙÂÓÛ›Ó˘ ¤ÁÈÓ Û 10 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ô ÙȘ Ôԛ˜ ÌfiÓÔ Û 2 (20%) ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓÔ ÂÓÒ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 8 ‹Ù·Ó ÛÂ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â›‰·. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· H Û·ÚÎÔ›‰ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ fiˆ˜ Ë ‰È‹ıËÛË ÙÔ˘ ‰·ÎÚ˘ÈÎÔ‡ ·‰¤Ó·, Ë ÎÔÁ¯È΋ Ì¿˙· Ì·Ï·ÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ, Ë ÂÓ‰ÔÎÔÁ¯È΋ Î·È Â͈ÎÔÁ¯È΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙÈÎÔ‡ Ó‡ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ÛÎÏËÚ¿˜ Ì‹ÓÈÁÁ·˜, Î·È Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ. H Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÂÓÙfiÈÛË ÛÙÔÓ ÎfiÁ¯Ô ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ‰·ÎÚ˘ÈÎfi ·‰¤Ó·.

29


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O5. XEIPOYP°IKH ANTIMETø¶I™H PA°OEI¢ITIKøN °§AYKøMATøN N. M˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. ZÒÙÙ·, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, N °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, A¶£, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: T· Ú·ÁÔÂȉÈÙÈο ÁÏ·˘ÎÒÌ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ‰È·ÁÓˆÛÙÈο Î·È ıÂÚ·¢ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. H ÎÏ·ÛÈ΋ ÙÚ·ÌÂÎÔ˘ÏÂÎÙÔÌ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ú·ÁÔÂȉÈÙÈÎÒÓ ÁÏ·˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ Ì ÊÙˆ¯¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™‹ÌÂÚ·, Ì ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙ·‚ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·Ï‚›‰ˆÓ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο. ™ÎÔfi˜: N· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ú·ÁÔÂȉÈÙÈÎÒÓ ÁÏ·˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ. M¤ıÔ‰Ô˜-YÏÈÎfi: ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË 18 ÔÊı·ÏÌÒÓ Ì ڷÁÔÂȉÈÙÈÎfi ÁÏ·‡ÎˆÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο. OÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤·Û¯·Ó ·fi N·ÓÈ΋ I‰ÈÔ·ı‹˜ AÚıÚ›Ùȉ·, Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ· Ù‡Ô˘ Fuchs, ÂÚËÙÈ΋ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ· Î·È Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ· ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓË ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·. H ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Â›Ó·È TÚ·ÌÂÎÔ˘ÏÂÎÙÔÌ‹ Ì MMC ‹ ¤ÓıÂÛË ‚·Ï‚›‰·˜ Ahmed (AGV) ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: H EO¶ ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈο ‹Ù·Ó 32.9±2.9mmHg Î·È ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈο 13.7±3.7mmHg Ì ̤ÛÔ ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ 57.7Ì‹Ó˜ (6-120 Ì‹Ó˜). OÈ ÂÈÏÔΤ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ‹Ù·Ó: ™Â 7 ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÏ·˘ÎÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎÂ Ô Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘ Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì º·ÎÔıÚ˘„›· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1-7 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙÔ˘˜ 4 ·fi 7 ÔıÊ·ÏÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ê·ÎÔıÚ˘„›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‚ãÁÂÓ˘ ηٷÚÚ¿ÎÙ˘ Î·È ¤ÁÈÓ η„Ô˘ÏÔÙÔÌ‹ Ì Yag Laser. ™Â 2 ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ (1 NPA , 1 Fuchs) ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ AGV Ì 2Ë AGV ÏfiÁˆ ÈÓÒÛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ (plate). ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: H ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÌÂÙ·‚ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚·Ï‚›‰ˆÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÁÓˆÛË ÛÙËÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ú·ÁÔÂȉÈÙÈÎÒÓ ÁÏ·˘ÎˆÌ¿ÙˆÓ. ™ÙË ÌÂϤÙË Ì·˜ Ë Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ EO¶ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ Î·È ÔÈ fi„È̘ ÂÈÏÔΤ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜.

30


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

√6. ™À™∆∏ª∞∆π∫∏ Ã√ƒ∏°∏™∏ ø3 §π¶∞ƒø¡ √•∂ø¡ ™∂ ∞™£∂¡∂π™ ª∂ •∏ƒ√º£∞§ªπ∞ ™Ù¤ÏÈÔ˜ M·Û¤ÏÔ˜, KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, PԇϷ KˆÛÙ¿ÎÔ˘, M·Ú›· ¢Ô‡‚·ÏË N›ÎÔ˜ N. M·ÚÎÔÌȯÂÏ¿Î˘ TÌ‹Ì· ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È AÓÔÛÔÏÔÁ›·˜ OÊı·ÏÌÒÓ. OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ °. N. AıËÓÒÓ «°.°ÂÓÓËÌ·Ù¿˜» ™ÎÔfi˜: H ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ø3 ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ Â› ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ Î·È Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ÍËÚ¿ ÎÂÚ·ÙÔÂÈÂÊ˘Î›Ùȉ· M¤ıÔ‰Ô˜: ™ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÂÏ¿ÙË Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó 40 ·ÛıÂÓ›˜ Ì ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘ ˘‰·ÚÔ‡˜ ÛÙÔÈ‚¿‰·˜ ÙˆÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó Ù· ÎÏ·ÛÛÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÍËÚÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡, ÙÔ Schirmer test Ì ·Ó·ÈÛıËÛ›· (S.t)‹Ù·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi 5mm/5min, Ë ¯ÚÒÛË Ì ÂÚ˘ıÚfi Ù˘ BÂÁÁ¿Ï˘ (R.B) ‹Ù·Ó ıÂÙÈ΋, Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È¿Û·Û˘ ÚÔÎÂÚ·Ù›Ԣ (BUT) ÛÙÔÈ‚¿‰·˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi 7min. Afi ÙËÓ ÌÂϤÙË ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ¤·Û¯·Ó ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfi ÓfiÛËÌ· (ÂÎÙfi˜ Û.Sjogren), ÔÊı·ÏÌÈÎfi ÓfiÛËÌ· Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ˜ ‹ ÏÔÈÌ҉˜ ÓfiÛËÌ· ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· Î·È ‚ÏÂÊ¿ÚˆÓ. E›Û˘ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó fiÛÔÈ Ï¿Ì‚·Ó· Ê¿Ú̷η Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ‰·ÎÚ‡ˆÓ, ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ê·ÎÒÓ Â·Ê‹˜ Î·È fiÛÔÈ Â›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÛÙÂÚÔÂȉ‹ ̤¯ÚÈ Î·È 30 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂϤÙË. EÎÙÈÌ‹ıËÎ·Ó Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· (Ì ‚¿ÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ) Ù· ÎÏÈÓÈο ÛËÌ›· (¯ÚÒÛË Ì ÊÏÔ˘ÚÔÛÂ˚ÓË (Fl, RB, BUT, S.t) ÚÈÓ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ø3, ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘. ™ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Ë ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ·ÏÒ˜ ÚÔÛÙÂı‹Î·Ó ÏÈ·Ú¿ Ôͤ· ø3 (Dynapen 3®, Zwiter Pharmaceuticals) ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: TÂÏÈÎÒ˜ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 35 ·ÛıÂÓ›˜ (71% Á˘Ó·›Î˜), ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜ 66 ÂÙÒÓ (28-85), ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 8 ¤·Û¯·Ó ·fi Û. Sjogren. H ̤ÛË ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ score ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ (η‡ÛÔ˜, ·›ÛıËÛË Í¤ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÍËÚfiÙËÙ·, ÎÓËÛÌfi˜, ʈÙÔÊÔ‚›·, ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ϤÓÓ·˜)) ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ıÂÚ·›· (T0) 5, ηٿ ÙËÓ ıÂÚ·›· (T1) 2 Î·È 2 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ (T2) 3.5. OÈ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔT0: BUT : 2.3, Fl: 5.8, R.B: 4.4, S.t : 2.3 K·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ T1: BUT : 2.7, Fl: 3.4, R.B: 2, S.t : 2.4 Î·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ T2: BUT : 2.1, Fl: 4.1, R.B: 2.6, S.t : 2.5. O ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÓÛÙ¿Ï·Í˘ Ù¯ÓËÙÒÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ø3 ÌÂÈÒıËΠ·fi 8.6 ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ Û 4.9 Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙȘ 6.4 ÊÔÚ¤˜ /Ë̤ڷ ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: H Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ø3 ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÍËÚÔÊı·ÏÌ›·˜ (η‡ÛÔ˜, ·›ÛıËÛË Í¤ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÍËÚfiÙËÙ·), fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÓÛÙ¿Ï·ÍË Ù¯ÓËÙÒÓ ‰·ÎÚ‡ˆÓ. H ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ıÂÚ·›·˜. AÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ù· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ÛËÌ›· Ù˘ ÍËÚÔÊı·ÏÌ›·˜ (·Ú·ÁˆÁ‹ ‰·ÎÚ‡ˆÓ Î·È ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È¿Û·Û˘ ÚÔÎÂÚ·Ù›Ԣ ÛÙÔÈ‚¿‰·˜) ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÏÈ·ÚÒÓ ÔͤˆÓ.

31


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O7. ∞¡√™√∫À∆∆∞ƒ√Ã∏ªπ∫∏ ∂∫ºƒ∞™∏ ∂¶π¶∂ºÀ∫√∆∞ ™∂ °§∞À∫øª∞∆π∫√À™ ∞™£∂¡∂π™ ª∂∆∞ ∞¶√ ∆√¶π∫∏ Ã∏™∏ ¶ƒ√™∆∞°§∞¡¢π¡π∫ø¡ ∞¡∞§√°ø¡ E.B·ÈÎÔ‡Û˘, ™. ¢Ú·˙›ÓÔ˜, ¶. MÔ˘ÚÓ¿˜, M. °ÔÓ›‰Ë 1. °ÂÓÈÎfi KÚ·ÙÈÎfi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô N›Î·È·˜ 2. KÚ·ÙÈÎfi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô K¤Ú΢ڷ˜ ™ÎÔfi˜: ¶ÚfiÛÊ·Ù˜ ÌÂϤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈıËÏÈ·ÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜, Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔÊÏÂÁÌÔÓÔ‰ÒÓ Î˘ÙÔÎÈÓÒÓ, ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ˘‡ı˘ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Î·È ÙÔÓ ¯ËÌÂÈÔÙ·ÎÙÈÛÌfi ÊÏÂÁÌÔÓÔ‰ÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÛÙÔÓ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÈ΋ ‰È¤ÚÁÂÛË. EÈϤÔÓ, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ EηÓÙÂÚ›Ó˘, ÌÔÚ›Ô˘ Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È Î‡ÚÈÔ˜ ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜ Ù˘ ΢ÙÙ·ÚÈ΋˜ ÚÔÛÎfiÏÏËÛ˘ Î·È Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ Î·È Ù˘ ÂԇψÛ˘ . ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ·ÓÔÛÔ΢ÙÙ·ÚÔ¯ËÌÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ ÙˆÓ ÚÔÊÏÂÁÌÔÓˆ‰ÒÓ Î˘ÙÔÎÈÓÒÓ TNF a Î·È IL- 6 ηıÒ˜ Î·È Ù˘ E Cadherine ÛÙ· ÂÈıËÏȷο ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· Û ÁÏ·˘ÎˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ¯Ú‹ÛË ÚÔÛÙ·ÁÏ·Ó‰ÈÓÈÎÒÓ ·Ó·ÏfiÁˆÓ. YÏÈÎfi Î·È M¤ıÔ‰Ô˜: EÍÂÙ¿ÛıËÎ·Ó ÂȯڛÛÌ·Ù· ·fi 25 ÁÏ·˘ÎˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ·fi 10 ˘ÁÈ›˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. T· ÂȯڛÛÌ·Ù· ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÍÂÛË ÙÔ˘ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· Î·È ÙÔ Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÂÈÛÙÚÒıËΠ۠·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÔÊfiÚÔ˘˜ ϿΘ Î·È ÌÔÓÈÌÔÔÈ‹ıËΠ۠ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· 95% .EÊ·ÚÌfiÛıËΠ¢·›ÛıËÙË ·ÓÔÛÔ΢ÙÙ·ÚÔ¯ËÌÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔÎψÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙÈ TNF a , ·ÓÙÈ IL 6 Î·È ·ÓÙÈ E Cadherine ( Menarini Diagnostics _ Italy ) Î·È Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ AÏηÏÈ΋˜ ºˆÛÊ·Ù¿Û˘ ·ÓÙÈ AÏηÏÈ΋˜ ºˆÛÊ·Ù¿Û˘ ( APAAP method). OÏ· Ù· ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ‰È¿Ï˘ÛË 1/50 . OÏÔÈ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó Û ıÂÚ·›· Ì ÚÔÛÙ·ÁÏ·Ó‰ÈÓÈο ·Ó¿ÏÔÁ· ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï˘ÙÂÚÔ ÙÔ˘ (1) ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜.

32


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·ÛıÂÓÒÓ OMA¢A Y°EIøN AÚÈıÌfi˜ 10 HÏÈΛ· 50-80 ÂÙÒÓ º‡ÏÔ A/£ 5/5

°§AYKøMATIKOI A™£ENEI™ 25 55-80 ÂÙÒÓ 15/10

AÔÙ¤ÏÂÛÌ·: H ΢ÙÙ·ÚÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÊÏÂÁÌÔÓˆ‰ÒÓ Î˘ÙÔÎÈÓÒÓ TNF Î·È IL -6 ÛÙ· ÂÈıËÏȷο ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË ÛÙÔ˘˜ ÁÏ·˘ÎˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ‰Â›ÁÌ· (p≤o,oo1 ) Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Î˘ÙÙ·ÚÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ E Cadherine Ë fiÔ›· ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂȈ̤ÓË ÛÙ· ÂÈıËÏȷο ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· ÙˆÓ ÁÏ·˘ÎˆÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ ˘ÁÂÈÒÓ . EÎÊÚ·ÛË TNF a IL 6 Î·È E Cadherine Û ÁÏ·˘ÎˆÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜.

INF IL-6 E - Cadh

OMA¢A Y°EIøN + 2 8 2 8 10 0

°§AYKøMATIKOI A™£ENEI™ + 23 2 24 1 4 21

™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ·ÚÔ‡Û· ÌÂϤÙË ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ·ÓÔÛÔÊÏÂÁÌÔÓˆ‰ÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ ÂÈı‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· ÁÏ·˘ÎˆÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÈ΋ ¯ÚfiÓÈ· ¯Ú‹ÛË ÚÔÛÙ·ÁÏ·Ó‰ÈÓÈÎÒÓ ·Ó·ÏfiÁˆÓ , Ë ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ Â¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ .

33


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O8. META™TATIKA EN¢Oº£A§MIA §EMºøMATA: TO¶IKH KAI ™Y™THMATIKH ANTIMETø¶I™H M. TÛ¿ÙÛÔ˜, °. TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘, A. ¢Ô‡‰Ô˘, A. M¿Ó‰·ÏÔ˜, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜, N. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô IÔÎÚ¿ÙÂÈÔ ™ÎÔfi˜: TÔ ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈÔ Ï¤Ìʈ̷ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û¯ÂÙÈο Û¿ÓÈ· Î·È ‰˘ÓËÙÈο ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÂÓÙfiÈÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘. H ·ÎÙÈÓÔıÂÚ·›· Î·È ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰ÈÂ˘Û‰˘ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ˘ÔÙÚÔÒÓ. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ‰˘Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈÔ˘ ÏÂÌÊÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·: K·È Ù· ‰˘Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ›¯·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi ÏÂÌÊÒÌ·ÙÔ˜ ·fi B-·ÙÙ·Ú· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯·Ó ˘Ô‚ÏËı› Û ÂÓÙ·ÙÈÎfi ·ÎÏÔ ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›·˜. K·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÂͤÏÈ͢ Ù˘ ÓfiÛÔ˘, ·Ú·ÔÓ¤ıËÎ·Ó ÁÈ· ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ÚË ÛÙ·‰È·Î‹ ¤ÎÙˆÛË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Ô͇ÙËÙ·˜. K·È ÛÙȘ 2 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÂÎÛÂÛËÌÂṲ̂ÓË ‰È‹ıËÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÔÂȉԇ˜ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ڷ ·fi Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂȘ ΢ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â ÙÔ˘ ÂÓÛfi˜ ·ÛıÂÓ‹, ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÂÍȉڈ̷ÙÈ΋ ·ÔÎfiÏÏËÛË ÛÙÔÓ ¤Ó· ÔÊı·ÏÌfi. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: O ·ÛıÂÓ‹˜ Ì ÙËÓ ÂÍȉڈ̷ÙÈ΋ ·ÔÎfiÏÏËÛË ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÂÓ‰Ô˘·ÏÔÂȉÈ΋ ¤ÓÂÛË ÌÂıÔÙÚÂÍ¿Ù˘ ·Ó¿ ‰›ÌËÓÔ, ·ÚÔ˘Û›·Û ‰Â ‡ÊÂÛË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÎÈfiÏ·˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÌÂıÔÙÚÂÍ¿Ù˘. H ÔÙÈ΋ Ô͇ÙËÙ· ·ÚÔ˘Û›·Û ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠηÌÌ›· ÛÔ‚·Ú‹ ÂÈÏÔ΋, ·Ú¿ ÌÈ· ‹È· ÛÙÈÎÙ‹ ÎÂÚ·Ù›Ùȉ· Ô˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ Ì ÙÔÈ΋ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ‰ÂÓ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›· Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ¤ÂÈÙ· ·fi 6 Ì‹Ó˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÌÂıÔÙÚÂÍ¿Ù˘ ÂÓ‰Ô˘·ÏÔÂȉÈο, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈÔ˘ ÏÂÌÊÒÌ·ÙÔ˜. TÔ ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈÔ Ï¤Ìʈ̷ ··ÈÙ› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘.

34


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O9. ¢IA°Nø™H, ¶APAKO§OY£H™H KAI £EPA¶EIA ™EIPA™ ¶EPI™TATIKøN Oº£A§MIKH™ ™APKOEI¢ø™H™ A. ¶Ú·›‰Ô˘, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, H. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ¶. OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: H Û·ÚÎÔ›‰ˆÛË ·ÔÙÂÏ› ÔÏ˘Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÎÎȈ̷ÙÒ‰Ë ÓfiÛÔ. OÈ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Ê˘ÏÂÙÈ΋ ηٷÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹. T· fiÚÁ·Ó· Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Â›Ó·È ÔÈ Ó‡ÌÔÓ˜, ÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È ÔÈ ÔÊı·ÏÌÔ›. H Û˘¯ÓfiÙËÙ· Ù˘ ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 25-50%. T· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì ·Û˘Ìو̷ÙÈ΋ ÓfiÛÔ ‹ Ó· ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÔÏÏ¿ ¤ÙË Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜. MÔÚ› Ó· ÚÔÛ‚ÏËıÔ‡Ó ·È‰È¿ Î·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ. YÏÈÎfi MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·: MÂÏÂÙ‹ıËÎ·Ó 14 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓË Û·ÚÎÔ›‰ˆÛË ‹ ‡ÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÓfiÛÔ. OÈ ÂȂ‚·›ˆÛË ¤ÁÈÓ ›Ù Ì ‚ÈÔ„›· ›Ù Ì ÛÈÓıËÚÔÁÚ¿ÊËÌ· Ì Á¿ÏÏÈÔ. T· ˘fiÏÔÈ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ıˆڋıËÎ·Ó ‡ÔÙ· ÁÈ· Û·ÚÎÔ›‰ˆÛË ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Û·Ó Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ıÂÙÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘. OÈ 7 ·fi ÙȘ ÂȂ‚·ÈˆÌ¤Ó˜ Î·È ÔÈ 3 ·fi ÙȘ ‡ÔÙ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ù¤ıËÎ·Ó Û ·ÓÔÛÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ıÂÚ·›· Ì ÌÂıÔÙÚÂÍ¿ÙË. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÂÙ‡¯ıË ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜. OÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô›ÛıÈÔ˘ ËÌÈÌÔÚ›Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ·ÓÔÛÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ıÂÚ·›·. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ë ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÂÚÔÂȉÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ì ¿ÌÂÛÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ ‹ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ıÂÚ·¢ÙÈο ΢ÛÙÈÎfi Ô›‰ËÌ· ˆ¯Ú¿˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ıÂÚ·›· Ù˘ ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ Û·ÚÎÔ›‰ˆÛ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜. H ‹È· ÚfiÛıÈ· Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ· ‰ÂÓ ··ÈÙ› Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ıÂÚ·›·. ™˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÛÙÂÚÔÂȉ‹ ‹ ·ÓÔÛÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈο ÂӉ›ÎÓ˘ÓÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ÚfiÛıÈ· Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ıÂÚ·›· ‹ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô›ÛıÈÔ˘ ËÌÈÌÔÚ›Ô˘.

35


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O10. H EM¶EIPIA MA™ A¶O THN ¢IA°Nø™H KAI £EPA¶EIA TøN ¶EPI™TATIKøN Oº£A§MIKH™ TO•O¶§A™Mø™H™ A. M¿Ó‰·ÏÔ˜, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, M. TÛ¿ÙÛÔ˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: H ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÙÔÍÔÏ¿Û̈ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ Û˘¯Ófi ·›ÙÈÔ Ô›ÛıÈ·˜ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ Û ˘ÁÈ›˜ ÂÓ‹ÏÈΘ. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÎÏÈÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ Ïԛ̈͢. KÏÈÓÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó ÌÈ· ·ÏÈ¿ ¯ÔÚÈÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÈ΋ Ô˘Ï‹ Ù˘È΋ Ù˘ ÓfiÛÔ˘, Ë ÔÔ›· fï˜ ‰ÂÓ ··ÈÙ› ıÂÚ·›·. OÈ Â›ÎÙËÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ‹ ÔÈ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË ·Ï·È¿˜ ÓfiÛÔ˘, ··ÈÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ıÂÚ·›·. ™ÎÔfi˜: N· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ KÏÈÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ıÂÚ·›· Ù˘ ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ ÙÔÍÔÏ¿Û̈Û˘, Û 16 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηٿ ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›· 2003-2008. YÏÈÎfi MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·: ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ (Û˘ÁÁÂÓ‹˜ Î·È Â›ÎÙËÙË), ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ Â›ÎÙËÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ (ÓÂÎÚˆÙÈ΋ ¯ÔÚÈÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ›Ùȉ·, ÚfiÛıÈ· Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·, ˘·Ï›Ùȉ·, ·ÁÁÂÈ›Ùȉ·, ÏÂ˘Î¿˙Ô˘Û· ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ›Ùȉ·), Î·È Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ·Ú·ÛÈÙÈÎÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ™ËÌ·Û›· ÙÔ˘˜: ™Â fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ›¯·Ì ·Ô‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎÒÓ Û˘Ìو̿وÓ. ™Â 5 ·fi ÙȘ 16 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ˘ÔÙÚÔ‹ ÓfiÛÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹. AӷχÔÓÙ·È Ù· Èı·Ó¿ ·›ÙÈ· Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÙÚÔÒÓ ·˘ÙÒÓ. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÙÔÍÔÏ¿Û̈ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û˘ÁÁÂÓ‹˜ ‹ Â›ÎÙËÙË. ¢ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ¯ÔÚÈÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÈ΋˜ Ô˘Ï‹˜. OÈ ˘ÔÙÚÔ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ·ÎfiÌ· ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂӉ‰ÂÈÁ̤Ó˘ ıÂÚ·›·˜ ÏfiÁˆ ·ÓÂ·ÚÎÔ‡˜ ‰ÔÛÔÏÔÁ›·˜, ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ ·˘ÙÔ·ÓÔÛ›·˜ ‹ ˘ÂÚ¢ÛıËÛ›·˜

36


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O11. Oº£A§MO§O°IKE™ EK¢H§ø™EI™ ™TH NO™O A¢AMANTIA¢H - BEHCET(A-B) N. TÛÈÊÂÙ¿ÎË, K. ¶·Û¯›‰Ë˜, ¶. BÔ‡ÏÁ·ÚË , X. K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, A. ¢ÚfiÛÔ˜. PÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ Î·È OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ ¶°N Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

™ÎÔfi˜: N· ÂÎÙÈÌËı› Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÓfiÛÔ A-B. AÛıÂÓ›˜ Î·È Ì¤ıÔ‰Ô˜: ¤ÁÈÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Û 62 ·ÛıÂÓ›˜ Ì ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓË ÓfiÛÔ A-B ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ AÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ KÔÏÂÁ›Ô˘ PÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜, (ACR). OÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‹Ù·Ó ËÏÈΛ·˜ 19-83 ¤ÙË Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ÓfiÛÔ˘ 3-59 ¤ÙË Î·È Ë Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ 35(56,45%) ¿ÓÙÚ˜ Î·È 27(43,55%) Á˘Ó·›Î˜. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó 37 (59,68%) ·ÛıÂÓ›˜. Afi ·˘ÙÔ‡˜ 28 (75,67%) ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÈÚȉÔ΢ÎÏ›Ùȉ· Î·È 9 (24,32%) ·ÁÁÂÈ›Ùȉ· ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜. ™Â 8 (28,57%) ·ÛıÂÓ›˜ Ë ÚÒÙË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ËÚȉÔ΢ÎÏ›Ùȉ·, ÂÓÒ Û 2 ·ÛıÂÓ›˜ (22,22%) Ë ·ÁÁÂÈ›Ùȉ· ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜. H ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ ‹Ù·Ó Û˘¯ÓfiÙÂÚË ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Û ·Ó·ÏÔÁ›· 3/2. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: H ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ Â›Ó·È Ôχ Û˘¯Ó‹ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÓfiÛÔ A - B Î·È Û˘¯Ó¿ ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. °È ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.

37


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O12. BARTONELLA KAI EN¢Oº£A§MIA º§E°MONH °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜1, ™ÙÂÊ·ÓÈÒÙÔ˘ M·Ú›·1, MÂÓÙ‹˜ AÓ‰Ú¤·˜2, NÙ›ÙÛÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜1, K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ XÚ‹ÛÙÔ˜1 1

¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ EÏÏËÓÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Pasteur Aı‹Ó·

2

EÈÛ·ÁˆÁ‹: H Bartonella henselae ¤¯ÂÈ ÂÓÔ¯ÔÔÈËı›, ÂȉÈο ÙÂÏÂ˘Ù·›·, Û ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌȘ ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ ‹/Î·È ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÈ΋˜ ·ÁÁÂÈ›Ùȉ·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘: K·Ù¿‰ÂÈÍË Ù˘ Bartonella henselae Î·È quintana ˆ˜ ·ÈÙ›ˆÓ ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈ·˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÏÈÎfi: Afi ÙÔ 2000 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¤ÁÈÓ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· Èı·Ó‹ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ Bartonella henselae Î·È quintana Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ڷÁÔÂȉ›Ùȉ· ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ ÙˆÓ Iˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. H ‰È¿ÁÓˆÛË ‚·Û›ÛıËΠÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂΉÔÚ¿˜ ·fi Á¿Ù·, ÚÔËÁËı›۷ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÓfiÛÔ ·ÚÔ˘Û›· ÌÈ·˜ ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈ·˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ ÌË ·ԉȉfiÌÂÓ˘ Û ¿ÏÏ· ·›ÙÈ· Î·È ıÂÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ¤ÌÌÂÛÔ˘ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈۈ̿وÓ. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ™Â 7 ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë Bartonella henselae ıˆڋıËΠˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÊÏÂÁÌÔÓ‹: 1 ·ÛıÂÓ‹˜ Ì Ó¢ÚÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ›Ùȉ·, 3 ·ÛıÂÓ›˜ Ì ‰È¿ÌÂÛË Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·, 1 ·ÛıÂÓ‹˜ Ì ÂÛÙȷ΋ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔ¯ÔÚÈÔÂȉ›Ùȉ·, 1 ·ÛıÂÓ‹˜ Ì ˘·Ï›Ùȉ· Î·È 1 ·ÛıÂÓ‹˜ Ì ÎÏ·‰È΋ ÊÏ‚È΋ ·fiÊÚ·ÍË ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜ Î·È ÂÚÈÊÏ‚›Ùȉ·. H ·ÓÙÈÌÈÎÚԂȷ΋ ıÂÚ·›· ‹Ù·Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘ Ù˘ Ó¢ÚÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ›Ùȉ·˜ ÂÈϷΛ۷˜ Ì ÚfiÛıÈ· ÈÛ¯·ÈÌÈ΋ ÔÙÈ΋ Ó¢ÚÔ¿ıÂÈ·. ™Â 2 ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ıÂÙÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ Î·Ù¿ Bartonella quintana ·Ó¢ڤıËÛ·Ó (1 ·ÛıÂÓ‹˜ Ì ÈÚȉÔ΢ÎÏ›Ùȉ· Î·È 1 ·ÛıÂÓ‹˜ Ì ‰È¿ÌÂÛË Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·). K·È ÔÈ 2 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ıÂÚ·›·. ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ: ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈ· ÊÏÂÁÌÔÓ‹ ˘fi„Ë ˆ˜ ·ÈÙ›· ÙfiÛÔ Ë Bartonella henselae fiÛÔ Î·È Ë Bartonella quintana ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ıÂÚ·‡ÛÈÌÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Û˘¯ÓfiÙËÙ·. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: AÓ Î·È Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ù˘ Ïԛ̈͢ ·fi Bartonella henselae Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì Ó¢ÚÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ›Ùȉ·, ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ Î·È ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÈ΋˜ ·ÁÁÂÈ›Ùȉ·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û˜ ·ÎfiÌË Î·È Â› ·Ô˘Û›·˜ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÓfiÛÔ˘ ÂÍ ÔÓ‡¯ˆÓ Á·Ï‹˜, ÂȉÈο Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ïԛ̈͢ ·fi Bartonella quintana.

38


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O13. ¶EPI™TATIKO Y¶OTPO¶H™ ¶EPI£H§AIA™ XOPIOEI¢IKH™ NEOA°°EIø™H™ ™E A™£ENH ME I¢IO¶A£H AMºOTEPO¶§EYPH XOPIOEI¢ITI¢A META A¶O E°KYMO™YNH K. KˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ˘ÏÔ˘1, M. NÈÛÎÔÔ˘ÏÔ˘, C. Pavesio2 1

°ÂÓÈÎÔ NÔ̷گȷÎÔ NÔÛÔÎÔÌÂÈÔ K·Ï·Ì·Ù·˜ Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust London UK

2

™ÎÔÔ˜: N· ÂÍÂÙ·ÛÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ· Ù˘ ÂÚÈıËÏ·È·˜ ¯ÔÚÈÔÂȉÈ΢ ÓÂÔ·ÁÁÂȈÛ˘, ÊÏÂÁÌÔÓˆ‰Ô˘˜ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÂȉڷÛË Ù˘ ÂÎÁ΢ÌÔÛ˘Ó˘ Î·È ÏÔ¯ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÍÂÏÈÍË Ù˘. MÂıÔ‰Ô˜: MÂÏÂÙË ÙˆÓ ÎÏÈÓÈÎˆÓ ÛËÌÂȈÛÂˆÓ Î·È ÂÍÂÙ·ÛÂˆÓ ·ÛıÂÓÔ˘˜ Ì ȉÈÔ·ıË ·ÌÊÔÙÂÚÔÏ¢ÚË ¯ÔÚÈÔÂȉÈÙȉ· Î·È ÂÚÈıËÏ·È· ÓÂÔ·ÁÁÂȈÛË Î·È ·Ó·‰ÚÔÌË ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ·. AÔÙÂÏÂÛÌ·Ù·: AÛıÂÓ˘ 30 ÂÙˆÓ Ì ȉÈÔ·ıË ¯ÔÚÈÔÂȉÈÙȉ· ‰ÈÂÁÓˆÛÌÂÓË ·Ô 3 ÂÙÈ·˜, ÂÌÊ·ÓÈÛ ÂÚÈıËϷȘ ¯ÔÚÈÔÂȉÈΘ ·ÁÁÂȷΘ ÌÂÌ‚Ú·Ó˜, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙËÎ·Ó ·Ú¯Èη Ì ·˘ÍËÛË Ù˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΢ ¯ÔÚËÁËÛ˘ ÛÙÂÚÔÂȉˆÓ Î·È ÛÙ·‰È·ÎË ÌÂȈÛË ÙÔ˘˜ ÌÂÙ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÛË. 17 ÌËÓ˜ ÌÂÙ·, Ë ·ÛıÂÓ˘ ·ÚÂÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚË ¯ˆÚȘ Â·ÓÂÌÊ·ÓÈÛË ÙˆÓ ÌÂÌ‚Ú·ÓˆÓ Ì¯ÚÈ ÂÓ· ÌËÓ· ÌÂÙ· ÙÔÓ ÙÔÎÂÙÔ Ù˘, ÔÔ˘ ÚÔÛËÏı Ì ıÔψÛË Ù˘ ÔÚ·Û˘ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈÔ ÔÊı·ÏÌÔ. ºÏÔ˘ÔÚÔ·ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈη ‰È·ÈÛÙˆıËΠ‰È·ÚÚÔË ÂÚÈıËÏ·È·, ·ÌÊÔÙÂÚÔÏ·Â˘Ú·. H ·Ô ÙÔ˘ ÛÙÔÌ·ÙÔ˜ ·ÁˆÁË Ì ÛÙÂÚÔÂÈ‰Ë ‰ÂÓ ÂÊÂÚ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·. H ‰ÂÍÈ· ÌÂÌ‚Ú·ÓË ÁÚËÁÔÚ· ÂÂÎÙ·ıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ˆ¯Ú· Î·È Ô‰ËÁËÛ Û ÙˆÛË Ù˘ ÔÚ·Û˘ Û 6/60. H ÊÏÔ˘ÔÚÔ·ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈ· ‰ÂÈÍ ÂÂÎÙ·ÛË ˘Ô‚ÔıÚÈη Î·È Ë ·ÛıÂÓ˘ ˘Ô‚ÏËıËΠ۠ÂÓ‰Ô˘·ÏÔÂȉÈÎË ÂÁ¯˘ÛË Bevacizumab. ¢˘Ô ‚‰ÔÌ·‰Â˜ ÌÂÙ·, Ë ·ÛıÂÓ˘ ÂÌÊ·ÓÈ˙ÂÈ ÔÚ·ÛË 6/18 Î·È ÊÏÔ˘ÔÚÔ·ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈη ‰È·ÈÛÙˆÓÂÙ·È ÌÂȈÛË Ù˘ ‰È·ÚÚÔ˘ ¯ÚˆÛÙÈ΢. MÂÙ· ·Ô 2 ÌËÓ˜ ·Ú·ÌÂÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚË Ì ÔÚ·ÛË 6/12. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·: H ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈ· ·Ó·ÊÂÚÂÈ ˆ˜ Ë ÂÚÈÔ‰Ô˜ ÂÁ΢ÌÔÛ˘Ó˘ ‰ÂȯÓÂÈ Ó· Û˘ÓÔ‰Â˘Ù·È ·Ô ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËÛË Î·È ˘ÊÂÛË Ù˘ ÎÏÈÓÈ΢ ÔÚÂÈ·˜ ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌÈˆÓ ÊÏÂÁÌÔÓˆÓ, Ôˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ˘ÂÙ·È Î·È ·Ô ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ ·˘ÙÔ. Ö˜, ·ÓÙÈıÂÙ· Ô ÙÔÎÂÙÔ˜ Î·È Ë ÏÔ¯ÂÈ· Èı·ÓÔÏÔÁÂÈÙ·È ˆ˜ ÚÔηÏÔ˘Ó ÔÚÌÔÓÈΘ ÌÂÙ·‚ÔϘ ÛÙË Á˘Ó·Èη Ô˘ Ô‰ËÁÔ˘Ó Û ˘ÔÙÚÔË ÙˆÓ ¯ÔÚÈÔÂȉÈÎˆÓ ÓÂÔ·ÁÁÂÈ·ÎˆÓ ÌÂÌ‚Ú·ÓˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚÈÙˆÛË ÌÂÌ‚Ú·ÓˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·ÓÈ˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ· ·Ô ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌȘ ÊÏÂÁÌÔÓ˜ Ë ÎÏ·ÛÛÈÎË ÌÂıÔ‰Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛË ÙÔ˘˜ ÂÈÓ·È ·Ú¯Èη ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈη ÛÙÂÚÔÂȉË. º·ÈÓÂÙ·È Ô̈˜ ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÙˆÛË ÂÌÊ·ÓÈÛ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÏÔ¯ÂÈ·, ¯ÚÂÈ·˙ÂÙ·È Â·ÁÚ˘ÓÈÛË Î·È ÈÛˆ˜ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎË ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛË ÙÔ˘˜, Ì ÂÓ‰Ô˘·ÏÔÂȉÈÎË ¯ÔÚËÁËÛË ·ÓÙÈ·ÁÁÂÈÔÁÂÓÓËÙÈÎÔ˘ ·Ú·ÁÔÓÙ·, ÂȉÈη ÔÙ·Ó ·ÂÈÏÔ˘Ó ÙËÓ ˆ¯Ú·.

39


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O14. ATY¶H Oº£A§MIKH TO•O¶§A™Mø™H ™E ¶POXøPHMENH H§IKIA: ENA ¢IAºOPO¢IA°Nø™TIKO ¶POB§HMA A.ºÚ¿ÁÎÔ˘1, A.M·Ù·˘ÙÛ‹1, K. M¿ÓıÔ˜1,E.BÂ˙˘ÚË2, º.TÔÔ‡˙˘1, E.¢›˙·2, ™.A..¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˜1 1 2

B’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ A.¶.£. A’ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ MÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ I·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ A.¶.£.

EÈÛ·ÁˆÁ‹/™ÎÔfi˜: H ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÙÔÍÔÏ¿Û̈ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÓfiÛÔ˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â›ÙˆÛË Û ËÏÈ˘ ÌÂٷ͇ 15 Î·È 45 ÂÙÒÓ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ì ¿Ù˘Ë ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Û ·ÓÔÛÔÂ·Ú΋ ·ÛıÂÓ‹ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˘ ËÏÈΛ·˜. YÏÈÎfi Î·È Ì¤ıÔ‰Ô˜: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: AÛıÂÓ‹˜ 62 ÂÙÒÓ ÚÔÛ‹Ïı ÏfiÁˆ Ì˘ÈÔ„ÈÒÓ, ʈÙÔÊÔ‚›·˜ Î·È ÛÙ·‰È·Î‹˜ ¤ÎÙˆÛ˘ fiÚ·Û˘ ·fi ‰ÂηË̤ÚÔ˘ ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ÔÊı·ÏÌfi. H ηχÙÂÚË ‰ÈÔÚıÔ‡ÌÂÓË ÔÙÈ΋ Ô͇ÙËÙ· ‹Ù·Ó 6/10 ÛÙÔ ‰ÂÍ› ÔÊı·ÏÌfi Î·È 10/10 ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi. K·Ù¿ ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÂͤٷÛË ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‹È· ÈÚȉÔ΢ÎÏ›Ùȉ·, ÏÂÙ¿ ÎÂÚ·ÙÈο È˙‹Ì·Ù·, ̤ÙÚÈ· ˘·Ï›Ùȉ· Î·È Ì›· Ï¢ÎÔΛÙÚÈÓË ÂÛÙ›· ¯ÔÚÈÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÔÂȉ›Ùȉ·˜ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ÔÊı·ÏÌfi, ÂÓÒ Ë ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‹Ù·Ó ¿ÚÈÛÙË. O ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ Î·È ·ÂÈÎÔÓÈÛÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· Û·ÚÎÔ›‰ˆÛË, Ê˘Ì·Ù›ˆÛË Î·È Û‡ÊÈÏË ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi˜, ÂÓÒ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ Â›ÎÙËÙ˘ ·ÓÔÛÔ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, ¤ÚËÙ·, ΢ÙÙ·ÚÔÌÂÁ·ÏÔ˚Ô Î·È ÙÔÍfiÏ·ÛÌ· ‰ÂÓ Î·Ù¤‰ÂÈÍ ÚfiÛÊ·ÙË Ïԛ̈ÍË. O ·ÛıÂÓ‹˜ ¤Ï·‚ ıÂÚ·›· Ì ÎÔÚÙÈ˙fiÓË Î·È ·Î˘ÎÏÔ‚›ÚË Î·È ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛË, ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ̤Ú˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÂȉ›ӈÛË Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ŒÙÛÈ, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠϋ„Ë ˘·ÏÔÂȉԇ˜ ÁÈ· ·Ó›¯Ó¢ÛË ÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÚËÙÔ˚ÒÓ Î·È ÙÔÍÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÏ˘ÌÂÚ¿Û˘, Î·È ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÁÈ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ì‡ÎËÙ˜. °ÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔÍÔÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÓȯÓ‡ÙËΠÛÙÔ ˘·ÏÔÂȉ¤˜ Î·È Ù¤ıËÎÂ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ ÙÔÍÔÏ¿Û̈Û˘. MÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓË ıÂÚ·›· ηٷÔÏÂÌ‹ıËÎÂ Ë Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ· ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÌÈÎÚ‹ Ô˘ÏÒ‰Ë ·ÙÚÔÊ›· ÛÙÔÓ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹. ™˘ÌÚ¿ÛÌ·Ù·: H ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÙÔÍÔÏ¿Û̈ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ì ¿Ù˘Ë ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‰È·ÊÔÚԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ó· ··ÈÙËı› ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ·ÚÂÌ‚·ÙÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ fiˆ˜ Ë Ï‹„Ë ˘·ÏÔÂȉԇ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂı› Ë ‰È¿ÁÓˆÛË.

40


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O15. Oº£A§MIKH ºYMATIø™H MIMOYMENH ¶PøTO¶A£E™ EN¢Oº£A§MIO §EMºøMA B. KÔÓȉ¿Ú˘, ∏. ∑¿ÌÚÔ˜, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, B. TÔ˘Ì·Ó›‰Ô˘, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜ ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: H Â›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙÔ·ıÔ‡˜ ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈÔ˘ ÏÂÌÊÒÌ·ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, Èı·ÓÒ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ PCR, Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘ÂÚÙÂÚ› ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÎÏ·ÛÛÈ΋˜ ΢ÙÙ·ÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È Î˘ÙÙ·ÚÔÌÂÙÚ›·˜ ÚÔ‹˜. ™ÎÔfi˜: N· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ Ê˘Ì·Ù›ˆÛ˘ Ô˘ «·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËλ Û·Ó ÚˆÙÔ·ı¤˜ ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈÔ Ï¤Ìʈ̷. YÏÈÎfi MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·: AÛıÂÓ‹˜ 66 ÂÙÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈ· ÏÂ˘Îˆ‹ Ì¿˙· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÈ· ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ÌÂ Û˘ÓÔ‰fi ÔÚÒ‰Ë ·ÔÎfiÏÏËÛË. MÂÙ¿ ·fi ˘·ÏÔÂȉÂÎÙÔÌ‹ Î·È ·Ó‡ÚÂÛË ıÂÙÈ΋˜ PCR ÁÈ· ϤÌʈ̷, Û˘ÛÙ‹ıËΠ·Ó¿ÏÔÁË ıÂÚ·›· Ì ·ÓÙÈÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈο Ê¿Ú̷η. K·ÙfiÈÓ ÂÓ‰Âϯԇ˜ ÂϤÁ¯Ô˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ·Ó‡ÚÂÛ˘ ıÂÙÈ΋˜ Mantoux, Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ıÂÚ·›· Ì ·ÓÙÈÊ˘Ì·ÙÈο Ê¿Ú̷η Î·È Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ï‹Úˆ˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H PCR ·Ú·Ì¤ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ¯Ú‹ÛÈÌË ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ÂͤٷÛË, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ „¢‰Ò˜ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· Ì ‚¿ÛË Î·È Ù· ÎÏÈÓÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ Ë Ê˘Ì·Ù›ˆÛË Â›Ó·È ÂÓ‰ËÌÈ΋.

41


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O16. ™YM¶A£HTIKH Oº£A§MIA KATO¶IN E°XEIPH™H™ KATAPPAKTH E¶I¶§AKEI™A™ ME EN¢Oº£A§MITI¢A £. EÌÂÛÏ›‰Ë˜, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, M. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ™. KˆÙÛ›‰Ë˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: H Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÔÊı·ÏÌ›·, Â›Ó·È ÌÈ· Û¿ÓÈ· ÎÏÈÓÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ηÙfiÈÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ fiˆ˜ Ë pars-plana ˘·ÏÔÂȉÂÎÙÔÌ‹, ÂÁ¯Â›ÚËÛË Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ fiˆ˜ laser ʈÙÔËÍ›·, Î·È ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Ì ÚˆÙfiÓÈ·. H Â›ÙˆÛË Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 0.5% Û ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚ·‡Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ Î·È ·ÎfiÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÁÈ· ¿ÏϘ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ™ÎÔfi˜: N· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ì·ıËÙÈ΋˜ ÔÊı·ÏÌ›·˜ ηÙfiÈÓ ·Ú·ÌÂÏËı›۷˜ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋˜ ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ·˜. YÏÈÎfi MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·: AÛıÂÓ‹˜ 64 ÂÙÒÓ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÌË ÂÈϷΛ۷ Â¤Ì‚·ÛË Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÊı·ÏÌfi. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋ ‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó¤Ù˘Í ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛıËΠ̠ÙÔÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ. H ηٿÛÙ·ÛË ÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ıËΠ·ÏÏ¿ Ô ÔÊı·ÏÌfi˜ ‹Ù·Ó ÂÒ‰˘ÓÔ˜ ·ÎfiÌ· Î·È 5 Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ Â¤Ì‚·ÛË Î·Ù·ÚÚ¿ÎÙË. H ·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· η٤‰ÂÈÍ ÛËÌ›· ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ ÛÙÔÓ ÔÈÛıÔ‚ÔÏ‚ÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë ‰È‹ıËÛË ÙÔ˘ ÔÈÛıÔ‚ÔÏ‚ÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜ Î·È Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÂÍÂÓÙ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ‚ÔÏ‚Ô‡. ¢‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÂÍÂÓÙ¤ÚˆÛË, ·Ó·Ù‡¯ıËΠÔ›ÛıÈ· Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ· ÛÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ÔÊı·ÏÌfi Î·È ÂÙ¤ıË Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ Û˘Ì·ıËÙÈ΋˜ ÔÊı·ÏÌ›·˜. O ·ÛıÂÓ‹˜ ÂÙ¤ıË Û ·ÁˆÁ‹ Ì ÎÔÚÙÈ˙fiÓË Î·È Î˘ÎÏÔÛÔÚ›ÓË, Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Ô͇ÙËÙ·˜ ÛÙ· 8/10. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H Û˘Ì·ıËÙÈ΋ ÔÊı·ÏÌ›· ·ÔÙÂÏ› Û¿ÓÈ· ·ÏÏ¿ ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÂÈÏÔ΋ ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›ˆÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ‰È·ÊÔÚÈ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË Î¿ı Ô›ÛıÈ·˜ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ Ô˘ ÂÈÛ˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÙÂÚÔ ÔÊı·ÏÌfi ηÙfiÈÓ ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈ·˜ Â¤Ì‚·Û˘. H ÚÒÈÌË ‰È¿ÁÓˆÛË Î·È ıÂÚ·›· Ì ·ÓÔÛÔηٷÛÙ·ÏÙÈο Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÈÏÔÎÒÓ Ù˘ ÓfiÛÔ˘.

42


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O17. ªπ∫ƒ√µπ√§√°π∫∏ ∞¡∞§À™∏ ∆ø¡ ∫∂ƒ∞∆√∂π¢π∫ø¡ ∂§∫ø¡ X. TÂÚ˙›‰Ô˘1, E. BÂÙÔ‡ÏË2, M. °È·Ó¤ÏÏË1, °.¢·ÏÈ¿Ó˘1, ™. °ÔÏÂÁÔ‡2, A.¢. ¶ÂÙÔ‡Ó˘1 1

OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, °.N. ¶·ÙËÛ›ˆÓ MÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, °. N. ¶·ÙËÛ›ˆÓ

2

™ÎÔfi˜: N· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¤ÏÎË ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ Î·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ‹ Ë ·ÓÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÛÛÔÌ¤ÓˆÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ ÛÙ· Û˘Ó‹ıË ÙÔÈÎÒ˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ·ÓÙÈ‚ÈÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. MÂıÔ‰Ô˜/ ˘ÏÈÎfi: K·Ù¿ ÙÔ˘˜ 30 ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 82 ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ ÎÂÚ·ÙÔÂȉ‹ (N=41) ‹/Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ê·ÎÔ‡˜ Â·Ê‹˜ (N=40), ·fi ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ì Èı·Ó¿ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈο ÔÈΛÏ˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ ¤ÏÎË ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ ÌÂÙ¿ ‹ ¿Ó¢ ¯Ú‹Ûˆ˜ Ê·ÎÒÓ Â·Ê‹˜ (ºE). H Ï‹„Ë Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·fi Ù· ¤ÏÎË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ ÂÎÙÂÏ›ÙÔ ÛÙËÓ Û¯ÈÛÌÔÂȉ‹ Ï˘¯Ó›· Ì ÂȉÈÎfi ÛÙ˘ÏÂfi Î·È ÂÓÔÊı·ÏÌÈÛÌfi Û ˘ÏÈÎfi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ¿ÌÂÛË Â›ÛÙÚˆÛË ÛÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. H ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÙˆÓ Ê·ÎÒÓ Â·Ê‹˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. MÂÙ¿ ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·Ù˘¯ı¤ÓÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ ÙÔ ·ÓÙÈ‚ÈfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎÙÂÏ›ÙÔ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙ· ÚÔηıÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ™˘ÓÔÏÈο ‚Ú¤ıËÎ·Ó 52 ıÂÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ (64,15 %). (75% ÁÈ· Ê·ÎÔ‡˜ Â·Ê‹˜ (ºE. N= 30) Î·È 53.6% ÁÈ· Ù· ¤ÏÎË (N= 22)). EÓ· ÌÈÎÚfi‚ÈÔ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠27 ‰Â›ÁÌ·Ù· (13/22 ÛÙ· ¤ÏÎË, 14/30 ÛÙÔ˘˜ ºE) ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ÔÏ˘ÌÈÎÚԂȷο ( 2-4 ÛÙÂϤ¯Ë). K·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó G+ ÌÈÎÚfi‚È· ÛÙ· ¤ÏÎË Î·È G- ÛÙÔ˘˜ ºE. EȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ G+ ÌÈÎÚfi‚ÈÔ ‹Ù·Ó Ô ÛÙ·Ê˘ÏfiÎÔÎÎÔ˜, fiÔ˘ ·ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó 16 ÛÙÂϤ¯Ë CNS (coagulase negative staphylococci), Ì ·˘ÍË̤ÓË ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÌÈÓÔÁÏ˘ÎÔÛ›‰Â˜, Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û ÎÈÓÔÏfiÓ˜ Î·È ÊÔ˘ÛȉÈÎfi Ô͇. AÓÙ›ıÂÙ· ¢ڤıËÛ·Ó 20 ıÂÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÁÈ· ·˙˘ÌˆÙÈο ÌÈÎÚfi‚È·, 18 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·fi ‰Â›ÁÌ·Ù· º.E. TÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ (12 ) ·fi ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ë „¢‰ÔÌÔÓ¿‰·, ¢·›ÛıËÙË Û ÎÈÓÔÏfiÓ˜ Î·È ·ÌÈÓÔÁÏ˘ÎÔÛ›‰Â˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ˘fiÏÔÈ· 6 ·˙˘ÌˆÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ·‰›¯ıËÛ·Ó ·ÓıÂÎÙÈο Û ·ÌÈÓÔÁÏ˘ÎÔÛ›‰Â˜ Î·È ÎÈÓÔÏfiÓ˜. T· ˘fiÏÔÈ· G- ÌÈÎÚfi‚È· Ô˘ ·ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ¢·›ÛıËÙ· ÛÙ· Û˘Ó‹ıË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο. A˜ ÛËÌÂȈı› ‰Â, ÔÙÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÔÌÔÓˆı¤ÓÙ· ÌÈÎÚfi‚È· ‹Ù·Ó ¢·›ÛıËÙ· ÛÙËÓ ¯ÏˆÚ·ÌÊ·ÈÓÈÎfiÏË. T¤ÏÔ˜ ·ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó Ì‡ÎËÙ˜ Û 8 ‹‰Ë ıÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfi‚È· ηÏÏȤÚÁÂȘ, 6 ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·fi ºE. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ·ÔÌfiÓˆÛË ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÛÙ·Ê˘ÏÔÎfiÎÎˆÓ ÛÙȘ ·ÌÈÓÔÁÏ˘ÎÔÛ›‰Â˜ ÛÙ· ¤ÏÎË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈÎÙ‹˜ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ¯ÏˆÚ›‰Ô˜ ÛÙÔ˘˜ º.E Ì ÂÌÊ¿ÓÈÛË È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ·˙˘ÌˆÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Û ÔÏÏ¿ ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘Ú›· Ù˘ÊÏ‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ·ÌÈÓÔÁÏ˘ÎÔÛȉÒÓ Î·È Èı·ÓÒ˜ ÙˆÓ ÎÈÓÔÏÔÓÒÓ Û ¤ÏÎË ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜. A·ÈÙÂ›Ù·È ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËı› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. E›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ó‡ÚÂÛ˘ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÙˆÓ ºE ÔÏÏÒÓ ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÛÙ· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ··ÈÙ› ÂÓË̤ڈÛË Î·È Û·Ê›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ºE.

43


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∂χıÂÚ˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

O18. ™À°∫ƒπ∆π∫∏ ∫§π¡π∫√¶∞£√§√°√∞¡∞∆√ªπ∫∏ ª∂§∂∆∏ ∂¶π-æ∂À¢√º∞∫π¡ø¡/ πƒπ¢√∫√ƒπ∫ø¡ ª∂∆∂°Ã∂πƒ∏∆π∫ø¡ ª∂ªµƒ∞¡ø¡ A.¢.¶ÂÙÔ‡Ó˘1, X. TÂÚ˙›‰Ô˘1, I. °ÎÈÁÎfiÓÙË2, ¶. ¶··¿ÓÔ˜3, °. ¢·ÏÈ¿Ó˘1. 1

°.N. ¶ATH™IøN, OÊı/΋ ÎÏÈÓÈ΋ ¶·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈÎfi EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, KˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÂÈÔ ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·, °.N. AÁÈ· OÏÁ· 3 °.N. KÔÚ›ÓıÔ˘, OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ 2

™ÎÔfi˜: H ÎÏÈÓÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎÒÓ ÌÂÌ‚Ú·ÓÒÓ Û¯ÂÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ·ÊÂÓfi˜ Ì ¤ÓıÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÓ‰ÔÊ·ÎÔ‡, Î·È ·Ê¤Ù¤ÚÔ˘ Ì ÙȘ ÎÏ·ÛÛÈΤ˜ ·Î·ıfiÚÈÛÙ˘ ·ÈÙ›·˜ ÈÚȉÔÎÔÚÈΤ˜ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈΤ˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˜. M¤ıÔ‰Ô˜: ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È 10 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÓÂ›ÏÂÎÙ˘ Ê·ÎÔıÚ˘„›·˜ ÌÂÙ¿ ÔÌ·Ï‹˜ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ , Ù· ÔÔ›· ÂÓÙfi˜ ÌËÓfi˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ·ÓÙȉڷÛÙÈ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË Â› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘ „¢‰ÔÊ·ÎÔ‡ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛı›Ô˘ ÂÚÈÊ·Î›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏ· Û·Ê‹ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‹ ÛËÌ›·. T· 10 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Â› 500 ÂÓı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂÓ‰ÔÊ·ÎÔ‡ H ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó Û ‹Ș ÌÔÚʤ˜ Û˘¯Ó‹ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÚÙÈÎÔÂȉÒÓ (6 ÂÚÈÛÙ·ÙÈο), ÂÓÒ Û ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˜ (4) ·˘Ù¤˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈο. OÈ ·Ê·ÈÚÂı›Û˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈ΋ Î·È ·ÓÔÛÔ˚ÛÙÔ¯ËÌÈ΋ ÂͤٷÛË Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ·Ó¿Ï˘ÛË 11 ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎÒÓ ÈÚȉÔÎÔÚÈÎÒÓ ÌÂÌ‚Ú·ÓÒÓ ÌË Î·ıÔÚÈṲ̂Ó˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘, ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ˘ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ ÛÙÔÓ ÔÊı·ÏÌfi. Afi ÙËÓ ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÌ‚Ú·ÓÒÓ (Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ·) ÚÔ·ÙÂÈ ÔÙÈ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi ¿Ó˘ÊË Ô˘Û›·. EȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÈÚȉÔÎÔÚÈΤ˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿Ó˘ÊÔ ËˆÛÈÓfiÊÈÏÔ ˘ÏÈÎfi Ì ϛÁ· ‰È¿Û·ÚÙ· ·ÙÙ·Ú· Ô˘ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÈÛÙÔ‡ ÛÙȘ ‚·Ú‡ÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÈ ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÊ·ÎÔ‡ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˜ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÌÔ›ˆ˜ ·fi ¿Ó˘ÊË ËˆÛÈÓfiÊÈÏÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚÔ Î·È ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÌfiÓÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È¿Û·ÚÙ· ΢ÙÙ·ÚÈο ÛÙÔȯ›·, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ‚·Ú‡ÙËÙÔ˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Û˘Ó‹ıÂȘ ÂÈ„Â˘‰ÔÊ·ÎÈΤ˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˜ Û ÌË ÊÏÂÁÌ·›ÓÔÓÙ˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÓÂ›ÏÂÎÙË Ê·ÎÔıÚ˘„›· Î·È ¤ÓıÂÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÓ‰ÔÊ·ÎÔ‡. H ÔÚ›· ‹Ù·Ó ηÏÔ‹ı˘ Î·È Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ıÂÙÈ΋ (Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ‹ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋) Î·È ·ÓÂ›ÏÂÎÙÔ˜. . H ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÌÂÌ‚Ú·ÓÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ ÈÚȉÔÎÔÚÈÎÒÓ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈÎÒÓ ÌÂÌ‚Ú·ÓÒÓ, ÙfiÛÔ ÎÏÈÓÈο fiÛÔ Î·È ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙÔÌÈο, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Û˘Ó¿‰ÂÈ Î·È Ì ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·.

44


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ (Posters) P1. Pars Plana Vitrectomy for the Treatment of Complicated Retinal Detachment due to Toxoplamosis Chorioretinitis PAPADOPOULOU D.1, PETROPOULOS IK1, MANGIORIS G1, PHARMAKAKIS NM2, POURNARAS CJ1 1

Vitreoretinal Unit, Department of Ophthalmology, University Hospital of Geneva, Geneva, Switzerland 2 Department of Ophthalmology, University Hospital of Patras, Patras, Greece BACKGROUND Pars plana vitrectomy is the method of choice for the management of toxoplasmic retinal detachment, eliminating the vitreoretinal tractions and removing the inflammatory elements in the ocular cavity1. PATIENTS AND METHODS We report the cases of 3 immuno-competent patients who developed retinal detachment in the course of ocular toxoplasmosis. Pars plana vitrectomy with endolaser photocoagulation was performed in all cases. One patient received 1 operation, one patient received 2 operations and one patient needed 5 operations to achieve retinal re-attachment. Retinotomy was necessary in two patients.

Patient 1: Complicated ocular toxoplasmosis with extended tractional retinal detachment including the macula. Dense fibrotic tissue is observed. The active lesion is located nasally.

Patient 2: Active toxoplasmic lesion located near old scars in the inferior nasal quadrant of the retina. Retinal detachment is also seen superiorly.

45

Patient 3: Severe chorioretinal atrophy associated with retinal detachment.


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

RESULTS Pat.

Age/Sex

1

57/ Female

2

22/ Female

3

57/ Male

Preoperative Medical Treatment

No. of PPV

Preoperative V.A.

Final V.A.

1

Hand Movement

Counting Fingers

5

Hand Movement

2

0.05

Cyclosporine Sulfadiazine, Prednisone (also for treatment of dermatomyositis)

Pyrimethamine (replaced by Clindamycin), Sulfadiazine, Prednisone Folinic acid Pyrimethamine, Sulfadiazine, Prednisone, Folinic acid

Counting Fingers

Counting Fingers

DISCUSSION Retinitis due to Toxoplasma gondii is an aggressive infection that can be complicated by retinal detachment, which contributes to a poor visual prognosis1,3. The triple medical treatment is usually sufficient to treat ocular toxoplasmosis, giving satisfying visual results2. However, in severe cases of complicated retinal detachement due to toxoplasmosis chorioretinitis, vitrectomy is needed and is essential for restoration of the vision, for removal of the inflammatory cells and for anatomical re-attachment of the retina1. References: 1. Bosch-Driessen LH, Karimi S, et al. Retinal detachment in ocular toxoplasmosis. Ophthalmology 2000;107:36-40. 2. Rothova A, Meenken C, et al. Therapy for ocular toxoplasmosis. Am J Ophthalmol 1993;115:517523 3. Hamid Ahmadieh, et al. Surgical Management of Retinal Detachment Secondary to Acute Retinal Necrosis: Clinical Features, Surgical Techniques, and Long-term Results. Jpn J Ophthalmol 2003;47:484-491

46


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P2. Ocular Rosacea Mangioris FG, Papadopoulou ND, Mavrakanas N, Schutz JS Department of Ophthalmology, Geneva University Hospital, Geneva, Switzerland Background: Ocular rosacea is an ocular surface disorder associated with a spectrum of inflammatory conditions including meibomian gland dysfunction, chronic blepharoconjunctivitis, recurrent chalazia, marginal keratitis. It often occurs without cutaneous signs and is frequently underdiagnosed, especially in children. Results: All patients improved on oral antibiotic (doxycycline or clarithromycin) and topical antibiotic (ofloxacine or bacitracin) and/or topical steroids (fluorometholone).1 Autologous serum was also used in of our patients.

Fig. 1

Fig 2

Fig 3

Fig. 1. Slit-lamp photograph demonstrating corneal neovascularisation Fig 2,3. Slit-lamp photograph showing chalazia, meibomian gland inspissation, lid margin telangiectases, and crusting Methods: Four patients, age 9, 14, 25 and 56 years old, who presented with a history of chronic ocular irritation and multiple previous diagnoses and treatments, were finally diagnosed with and treated successfully for bilateral ocular rosacea. These patients were variously diagnosed with viral, bacterial, and allergic conjunctivitis, blepharitis, chalazia, scleritis, episcleritis, bacterial and herpetic keratitis before ocular rosacea was finally diagnosed. Conclusions: Ocular rosacea, especially in children, often appears to be misdiagnosed as viral or bacterial or allergic keratitis and blepharoconjunctivis. Cutaneous rosacea is often not present in pediatric ocular rosacea. Early recognition and treatment of ocular rosacea, particularly in children, is important to prevent permanent corneal scarring and relieve symptoms.2,3 References: 1. Stone DU, Chodosh J : Oral tetracyclines for ocular rosacea: an evidence-based review of the literature. Cornea. 2004;23(1):106-9 2. DU. Stone, J Chodosh: Ocular rosacea: an update on pathogenesis and therapy Current Opinion in Ophthalmology 2004, 15:499502 3. KE. Donaldson, MS Carol L. Karp, M T. Dunbar: Evaluation and Treatment of Children With Ocular Rosacea. Cornea; 26, N1, 2007 47


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P3. H PA°OEI¢ITI¢A ™TI™ OPOAPNHTIKE™ ™¶ON¢Y§OAP£PO¶A£EIE™ A.°. ¢ÂÏ‹1, ¢.¢. ¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜1, ™. KÂÊ·Ï¿˜2, ™Ù. §ÈfiÛ˘2, N. º·Ú̷ο΢1 1

TÌ‹Ì· OÊı·ÏÌÔÏÔÁ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ TÌ‹Ì· PÂ˘Ì·ÙÔÏÔÁ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ

2

™ÎÔfi˜: OÈ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰ÂȘ ÛÔÓ‰˘ÏÔ·ÚıÚÔ¿ıÂȘ ‹ ÛÔÓ‰˘ÏÔ·ÚıÚ›Ùȉ˜ ‹ ÔÚÔ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÚıÚ›Ùȉ˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ Ù˘ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ÛÙ‹Ï˘ Î·È Û·ÓÈfiÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÚıÚÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ (ÁfiÓ·Ù·, ÈÛ¯›·, ÒÌÔÈ). OÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔΤ˜ ÙˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È: Ë ‚·ÚÈ¿ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ (Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·), Ë ÌfiÓÈÌË ·Ú·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ™™ Î·È Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ ·ÔÚÙÈ΋˜ ‚·Ï‚›‰·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÌÂϤÙË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÔÚÔ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛÔÓ‰˘ÏÔ·ÚıÚÔ¿ıÂȘ Î·È Ù˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ıÂÚ·›· Ì ·ÓÙÈTNFa. YÏÈο - M¤ıÔ‰ÔÈ: H ÌÂϤÙË Ì·˜ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ 190 ·ÛıÂÓ›˜ Ì ÔÚÔ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛÔÓ‰˘ÏÔ·ÚıÚÔ¿ıÂȘ. Afi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ 86 ›¯·Ó „ˆÚÈ·ÛÈ΋ ·ÚıÚ›Ùȉ·, ÔÈ 43 ·Á΢ÏÔÔÈËÙÈ΋ ÛÔÓ‰˘Ï›Ùȉ·, 6 Û‡Ó‰ÚÔÌÔ Reiter, 10 ÛÔÓ‰˘Ï›Ùȉ· ÙˆÓ ÊÏÂÁÌÔÓˆ‰ÒÓ ÓfiÛˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ (ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ Crohn Î·È ÂÏÎ҉˘ ÎÔÏ›Ùȉ·), 45 Ù¤ÏÔ˜ ›¯·Ó ·‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÙ˜ ÛÔÓ‰˘ÏÔ·ÚıÚÔ¿ıÂȘ. ™Ù· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÓÔÛ‹Ì·ÙÔ˜, 11 ·ÛıÂÓ›˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·. H Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÒÛÙ ӷ ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ·˘ÙÔ› Û ıÂÚ·›· Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·ÓÙÈ-TNFa ( ÒÛÂȘ Ì Infliximab IV οı 6 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, 5 mg/kg B™). AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: Afi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 190 ·ÛıÂÓÒÓ, 11 ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜. Afi ·˘ÙÔ‡˜, ÔÈ 3 (27%) ıÂÚ·‡ÙËÎ·Ó Ì ÙÔÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÂÓÒ Û 8 ·ÛıÂÓ›˜ (73%) ¯ÔÚËÁ‹ıËΠ·ÓÙÈ-TNFa. Afi ÙÔ˘˜ 8 ·ÛıÂÓ›˜ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Û ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ·, ÔÈ 6 (55%) ‰ÂÓ ˘ÔÙÚÔ›·Û·Ó ¤ÎÙÔÙ ÂÓÒ Û 2 (18%) ˘ÔÙÚÔ›·ÛÂ Ë ÊÏÂÁÌÔÓ‹. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: Afi ÙË ÌÂϤÙË ·˘Ù‹ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·ÓÙÈTNFa, Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ıÂÚ·›· Ù˘ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÔÚÔ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÔÓ‰˘ÏÔ·ÚıÚÔ·ıÂÈÒÓ.

48


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P4. KA§YTEPH £E™H EN™TA§A•H™ Oº£A§MIKøN ™TA°ONøN ™E NEAPOY™ ENH§IKE™ ¶A™XONTE™ A¶O E¶I¶EºYKITI¢A K·ÓÔÓ›‰Ô˘ E., ¶Ú·˝‰Ô˘ A., ZÒÙÙ· ¶., KÔÓȉ¿Ú˘ B., Zȿη˜ N., MÔÌÔÚ›‰Ë˜ K., °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ N. A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. EÈÛ·ÁˆÁ‹ H ÂÈÙ˘¯‹˜ ÂÓÛÙ¿Ï·ÍË ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÛÙ·ÁfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÊÏÂÁÌÔÓÒÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ N· ·ÍÈÔÏÔÁËı› Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÂÓÛÙ¿Ï·Í˘ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÛÙ·ÁfiÓˆÓ. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 19 ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ (8 ¿Ó‰Ú˜, 11 Á˘Ó·›Î˜) Ì ̤ÛË ËÏÈΛ· 31 ¤ÙË (17-45) Î·È ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÓÛÙ¿Ï·ÍË ÛÙ·ÁfiÓˆÓ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÈÂÊ˘Î›Ùȉ·˜. AÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ô ‚·ıÌfi˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÂÈÙ˘¯›·˜ ÂÓÛÙ¿Ï·Í˘ Û ηıÈÛÙÈ΋, ‡ÙÈ· , Ì ¯Ú‹ÛË Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È fiÚıÈ· ı¤ÛË. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓ H ηıÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË (26,31%) Î·È Ë ‡ÙÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ (31,57%). Y‹Ú¯Â ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛË ÛÙËÓ ÂÓÛÙ¿Ï·ÍË Ì ¯Ú‹ÛË Î·ıÚ¤ÊÙË (ηχÙÂÚË ı¤ÛË 26.31% , ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ 26.31%, ·ÔÙ˘¯›· ÂÓÛÙ¿Ï·Í˘ 26.31%) Î·È Û fiÚıÈ· ı¤ÛË (ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ 36.84%, ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ 36.84%). TÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¤Ù˘¯Â ÂÓÛÙ¿Ï·ÍË Ì ̛· ÌfiÓÔ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û οı ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓË ı¤ÛË (ηıÈÛÙÈ΋ 52.63%, ‡ÙÈ· 47.36%, Ì ¯Ú‹ÛË Î·ıÚ¤ÊÙË 42.10%, fiÚıÈ· 36.84%) ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ Â·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÊÈ·Ïȉ›Ô˘ Ì ÙÔ Ì¿ÙÈ ‹ ÙÔ Á‡Úˆ ‰¤ÚÌ· (68.42% Û ηıÈÛÙÈ΋, 63.15% Û ‡ÙÈ· ı¤ÛË, 52.63% Ì ¯Ú‹ÛË Î·ıÚ¤ÊÙË Î·È 42.10% Û fiÚıÈ· ı¤ÛË). 7 ·ÛıÂÓ›˜ (36.84%) ˙‹ÙËÛ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ¿ÏÏÔ ¿ÙÔÌÔ. ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ø˜ ηχÙÂÚË ı¤ÛË ÂÓÛÙ¿Ï·Í˘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë Î·ıÈÛÙÈ΋ Ì ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ÂÈÙ˘¯›·˜ ÂÓÛÙ¿Ï·Í˘ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ˘. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· H ı¤ÛË ÂÓÛÙ¿Ï·Í˘ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÛÙ·ÁfiÓˆÓ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ‰ÈfiÙÈ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚʈÛË Î·È ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜.

49


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P5. MIKPOBIAKE™ Oº£A§MIKE™ º§E°MONE™ KAI Y¶EY£YNOI MIKPOOP°ANI™MOI: TAYTO¶OIH™H KAI ANTIBIO°PAMMA K·ÓÔÓ›‰Ô˘ E.1, K·ÓÔÓ›‰Ô˘ X.2, ¶Ú·˝‰Ô˘ A.1, ZÒÙÙ· ¶.1, Zȿη˜ N.1, MÔÌÔÚ›‰Ë˜ K1. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ N.1 1 2

A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ MÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

EÈÛ·ÁˆÁ‹ OÈ ÌÈÎÚԂȷΤ˜ ÔÊı·ÏÌÈΤ˜ ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÈÙ›· ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ AÓ·‰ÚÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ Û˘¯ÓfiÙËÙ·˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·˜ Û ÂÌÂÈÚÈÎÒ˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÌÂÓ· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ ·ÔÌÔÓˆı¤ÓÙˆÓ ·fi ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈο ÎÏÈÓÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 02/200702/2008. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠAfi 50 ·ÛıÂÓ›˜ (31 ¿Ó‰Ú˜, 19 Á˘Ó·›Î˜) Ì ÔÊı·ÏÌÈΤ˜ ÊÏÂÁÌÔÓ¤˜ (ÎÂÚ·Ù›Ùȉ·-74%, ÂÈÌfiÏ˘ÓÛË Û˘ÏÏÔÁ‹˜ Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ·fiÊڷ͢ ÚÈÓÔ‰·ÎÚ˘˚ÎÔ‡ fiÚÔ˘-18%, ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ·-8%) ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi (¤ÎÎÚÈÌ· ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ·, ͤÛÌ·Ù· ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜, ÂÓ‰ÔÊı¿ÏÌÈÔ ˘ÁÚfi). H Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔ‚›ˆÓ, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ MIC ¤ÁÈÓ·Ó Ì ·˘ÙÔÌ·ÙÔÔÈË̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· VITEK II (BIOMERIEUX). AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓ Afi Ù· ·ÍÈÔÏÔÁËı¤ÓÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· 23 (46%) ›¯·Ó ıÂÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. Afi ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó Gram(+) Û ÔÛÔÛÙfi 60,8%, Gram(-) 34,7% Î·È Ì‡ÎËÙ˜ 4,5% ÌÂ Û˘¯ÓfiÙÂÚ·: Staphycoccus spp. (47,8%), Pseudomonas aeroginosa (21,7%), Streptococcus spp. (13%), E.coli (8,7%), Enterobacter spp. (4,3%). °È· Ù· Gram(+), Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ÙÔÌÚ·Ì˘Î›ÓË ‹Ù·Ó 54,5%, ÛÙË ‚·ÓÎÔÌ˘Î›ÓË 100% Î·È ÛÙË ÛÈÚÔÊÏÔÍ·Û›ÓË 72,7% ÂÓÒ ÁÈ· Ù· Gram(-), Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· ÛÙËÓ ÙÔÌÚ·Ì˘Î›ÓË ‹Ù·Ó 80%, ÛÙËÓ ÔÊÏÔÍ·Û›ÓË 80%, ÛÙËÓ ÎÂÊÙ·˙ȉ›ÌË 100% Î·È ÛÙË ÛÈÚÔÊÏÔÍ·Û›ÓË 80%. ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ 1. AÈÙÔÏÔÁÈÎÔ› ÌÈÎÚÔ‚È·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·ÔÌÔÓÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 46% ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ. 2. OÈ ÛÙ·Ê˘ÏfiÎÔÎÎÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û˘¯ÓfiÙÂÚÔ ·ıÔÁfiÓÔ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë P. aeruginosa. 3. H ·ÓÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ۠¯·ÌËÏ¿ Â›‰·. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· H ÂÌÂÈÚÈ΋ ·ÓÙÈÌÈÎÚԂȷ΋ ıÂÚ·›· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÊÏÂÁÌÔÓÒÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋.

50


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P6. ¶PO¶Tø™H Oº£A§MIKOY BO§BOY: A¢ENITI™, §EMºøMA ◊ º§E°MONø¢H™ æEY¢OO°KO™ K·ÓÔÓ›‰Ô˘ E., ZÒÙÙ· ¶., ¶Ú·˝‰Ô˘ A., MÔÌÔÚ›‰Ë˜ K., °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ N. A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹ H ÚfiÙˆÛË Â›Ó·È ·ÓÒÌ·ÏË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡ ‚ÔÏ‚Ô‡ Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘¯Ó‹ ÔÓÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÚfiÙˆÛ˘ ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡ ‚ÔÏ‚Ô‡. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÕÓ‰Ú·˜ 54 ÂÙÒÓ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÏfiÁˆ ÚfiÙˆÛ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡ ‚ÔÏ‚Ô‡ ·fi ÌËÓfi˜ ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÔ‰fi Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›·. TÔ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ‹Ù·Ó ÂχıÂÚ·. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂϤÙ˘ Afi ÙËÓ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË ÚԤ΢„ ‹ÈÔ˜ ÂÍfiÊı·ÏÌÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ¿Óˆ ÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ··ÁˆÁ‹˜ ·˘ÙÔ‡ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÔ‰fi ¿ÏÁÔ˜ Î·È ‰Èψ›·. H ˆÙÔÚÈÓÔÏ·Ú˘ÁÁÔÏÔÁÈ΋ Î·È Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Ô ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ı˘ÚÂÔÂȉÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎÔ›. Afi ÙËÓ ·ÍÔÓÈ΋ Î·È Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÎfiÁ¯ˆÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÂÌÏÔ˘ÙÈ˙fiÌÂÓË Ì¿˙· Ì·Ï·ÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Û· ÙËÓ ¿Óˆ-¤Íˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÎfiÁ¯Ô˘, ÂÓÙÔÈ˙fiÌÂÓË Â› Ù· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ì˘ÒÓ Î·È ‰ÈËıÔ‡Û· ÙȘ ¿Û¯Ô˘Û˜ ·Ó·ÙÔÌÈΤ˜ ‰Ô̤˜ (ÙÔÓ ¿Óˆ ÔÚıfi Î·È ÙÔ ‰·ÎÚ˘ÈÎfi ·‰¤Ó·) Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ï›Ô˜, ÚÔηÏÔ‡Û· ˘ÔÛËÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÚfiÙˆÛË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡. ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ AÁˆÁ‹ Ì ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂȉ‹ (ÂÓ‰ÔÊϤ‚È· Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÛÙfiÌ·ÙÔ˜) Ì ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ Û˘Ìو̷وÏÔÁ›·˜. ™Â ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ·ÍÔÓÈ΋-Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ‰È·ÈÛÙÒıËΠÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘ ÂÍÂÚÁ·Û›·˜. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· ™ÙË ‰È·ÊÔÚÈ΋ ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ Ù˘ ÚfiÙˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ·‰ÂÓ›ÙȘ, ÙÔ Ï¤Ìʈ̷ Î·È Ô ÊÏÂÁÌÔÓ҉˘ „¢‰ÔfiÁÎÔ˜. ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ÚÔÛ¤Ï·ÛË ·Ó¿ÏÔÁˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ÙË Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Â·ÓÂͤٷÛ˘.

51


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P 7. ¡√™√™ ∞¢∞ª∞¡∆π∞¢∏-BECHET ™∂ ¶∞π¢π∞∆ƒπ∫√ ∞™£∂¡∏ ª∂ ¶ƒø∆∞ƒÃπ∫∏ ∂∫¢∏§ø™∏ ∫À∆∆∞ƒπ∆π¢∞™ ∫√°Ã√À ¶. ZÒÙÙ·1, X.°Ú·‚¿˜2, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘1, ™. ¶·¿2, M. X·Ù˙ËÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡2, N. Z›·Î·˜1 1 2

A’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A, A¶£, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË B’ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A, A¶£, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

EÈÛ·ÁˆÁ‹ H ÓfiÛÔ˜ A‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë-Bechet Â›Ó·È ÌÈ· ȉÈÔ·ı‹˜ ÔÏ˘Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ù·Ú·¯‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ·ÁÁÂÈ›Ùȉ· ¿ÁÓˆÛÙ˘ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›·˜ Ë ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÌÂÁ¿ÏË Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ HLA-B5 Î·È B51. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ fiÔ˘ ‰È·ÁÓÒÛÙËÎÂ Ë ÓfiÛÔ˜ A‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë-Bechet Ì ·Ú¯È΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ÎfiÁ¯Ô˘. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÏÈÎfi £‹Ï˘, ËÏÈΛ·˜ 11 ¯ÚÔÓÒÓ, ÚÔÛ‹Ïı ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ Ì·˜ Ì ԛ‰ËÌ· Î·È ÂÚ˘ıÚfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÊı·ÏÌfi. H ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ó¿ÊÂÚ fiÙÈ Â›¯Â ‰·ÎÚ‡ÚÚÔÈ·, ʈÙÔÊÔ‚›· Î·È fiÓÔ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 4ˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙËÓ ·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ‰È·ÁÓÒÛÙËΠ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ÎfiÁ¯Ô˘. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· H ÔÙÈ΋ Ô͇ÙËÙ· Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ‹Ù·Ó 4/10 Ì ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Â›¯Â ÎÏÈÓÈο ÛËÌ›· ÚfiÛıÈ·˜ Î·È Ô›ÛıÈ·˜ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ Ì ԛ‰ËÌ· ÛÙÔÓ ÔÙÈÎfi ‰›ÛÎÔ. ŒÁÈÓ ̷ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Î·È ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ë ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ·˜ ÎfiÁ¯Ô˘. H ·ÛıÂÓ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠ÂÓ‰ÔÊϤ‚È· ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο Î·È ÚÂÓ‰È˙ÔÏfiÓË. O ÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ· ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Î·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ HLA ‚Ú¤ıËΠıÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ B51 Î·È ÛÙÔ DR3. ŒÁÈÓ ÁÂÓÂÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÛÌÔ› Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ A‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë-Bechet. T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È Ù· ÎÏÈÓÈο ÛËÌ›· ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ï‹Úˆ˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 3 ÌËÓÒÓ ÌÂ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÂȈ̤ÓË Ï‹„Ë ÚÂÓ‰È˙ÔÏfiÓ˘ per os. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· H ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ÎfiÁ¯Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Í·Ó¿ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· (fiÛÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜) ˆ˜ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ A‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ë-Bechet. H ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙÂÓ¿ ÁÈ· Èı·Ó‹ ˘fiÙÚÔË ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÓfiÛÔ˘.

52


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P8. XPH™H AMNIAKH™ MEMBPANH™ META A¶O EN¢Oº£A§MITI¢A ™E ANA°°EIO KY™TIKH EKºY§I™H AM¶OY§A™ TPAM¶EKOY§EKTOMH™ ¶. ZÒÙÙ·, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, A. ¶Ú·˝‰Ô˘ K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, N. M˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, A¶£, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹ H ¯Ú‹ÛË MMC ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ÁÏ·˘ÎÒÌ·ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ fï˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÈÏÔΤ˜. MÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Ó¿ÁÁÂÈÔ˘ ΢ÛÙÈ΋˜ ·ÌԇϷ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ˘ÔÙÔÓ›· ·fi ·˘ÍË̤ÓË ‰È‹ıËÛË (›‰ÚˆÌ· Ù˘ ·ÌԇϷ˜) Î·È fi„ÈÌË ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ·. ™ÎÔfi˜ H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ fiÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÌÓÈ¿ÎË ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ˘ÔÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ·˜ Û ·ÛıÂÓ‹ Ì ·Ó¿ÁÁÂÈ· ΢ÛÙÈ΋ ·ÌԇϷ ÙÚ·ÌÂÎÔ˘ÏÂÎÙÔÌ‹˜. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÏÈÎfi AÛıÂÓ‹˜ (ı‹Ï˘), 76 ÂÙÒÓ, ÌÔÓfiÊı·ÏÌË, Â‚ϋıË Û ÙÚ·ÌÂÎÔ˘ÏÂÎÙÔÌ‹ Ì MMC ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ¶°A° ÛÙÔ ¢O. H EO¶ Ú˘ıÌ›ÛÙËΠ(9mmHg) fï˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·Ó¿ÁÁÂÈÔ˜ ΢ÛÙÈ΋ ÂÎʇÏÈÛË Ù˘ ·ÌԇϷ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ˘ÔÙÔÓ›·. MÂÙ¿ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ‹Ïı ÛÙËÓ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ Ì ÂÈÎfiÓ· ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ·˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠʷÚ̷΢ÙÈο. MÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¤ÁÈÓ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ·ÌԇϷ˜ Ì ·ÌÓȷ΋ ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ·. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· H ·ÛıÂÓ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ‹‰Ë ÁÈ· 14 Ì‹Ó˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¿ÏÏÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ·˜, Ì ηϋ EO¶=10 mmHg. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓıÂÛË Ù˘ ·ÌÓȷ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· H ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·ÌÓȷ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·Ó¿ÁÁÂÈÔ˘ ΢ÛÙÈ΋˜ ·ÌԇϷ˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ·Ó·‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘.

53


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P9. EP¶HTIKH KEPATITI¢A Y¶O¢YOMENH E§KøTIKH KEPATITI¢A A¶O ™Y™THMATIKH NO™O A. ¶Ú·˝‰Ô˘, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, M. TÛ¿ÙÛÔ˜, ¶. ZÒÙÙ·, N.Zȿη˜, K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, N. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ A’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ A.¶.£., NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô A¯¤·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: ™Â ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÓfiÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘, Ë ·ÚÔ˘Û›· Â›ÌÔÓ˘ ÂÚÈÊÂÚÈ΋˜ ÎÂÚ·ÙÔÂȉÈ΋˜ ‰È‹ıËÛ˘, ÂͤÏΈÛ˘ ‹ ϤÙ˘ÓÛ˘, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·Ï¿ıÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚԉȷÁÓˆÛÙÈο ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ÂÈÌÔχÓÛÂȘ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘: H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚËÙÈ΋˜ ÎÂÚ·Ù›Ùȉ·˜, ˘Ô‰˘fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÊÂÚÈ΋ ÂÏΈÙÈ΋ ÎÂÚ·Ù›Ùȉ· ·fi ÓfiÛÔ ÙÔ˘ ÎÔÏÏ·ÁfiÓÔ˘. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ: AÛıÂÓ‹˜ 47 ÂÙÒÓ ÚÔÛ‹Ïı Ì ÂÚ˘ıÚÔ‡˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ ÔÊı·ÏÌÈÎfi ¿ÏÁÔ˜ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ڷ. IÛÙÔÚÈÎfi ·ÚıÚ›Ùȉ·˜ Ì ‹Ș ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÈÚȉÔ΢ÎÏ›Ùȉ·˜ ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ıÂÙÈο ·ÓÙÈ˘ÚËÓÈο ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓ: H ÔÙÈ΋ Ô͇ÙËÙ· ‹Ù·Ó 1/10 ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi Î·È 2/10 ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÔÊı·ÏÌfi. Afi ÙËÓ ÂͤٷÛË ÚÔÛı›ˆÓ ÔÊı·ÏÌÈÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ ·Ó¢ڤıËÎ·Ó ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÊÏÂÁÌÔÓ‹ Ì ÂÚÈÊÂÚÈο ¤ÏÎË ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜, ÛÙڈ̷ÙÈΤ˜ ‰ÈËı‹ÛÂȘ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ·fiÙˆÛË ÂÈıËÏ›Ô˘ ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ڷ. AÓ¢ڤıËΠÊÏÂÁÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÂÈÂÊ˘ÎfiÙ· Î·È ÙÔ˘ ˘ÔΛÌÂÓÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ Î·È ¤ÓÙÔÓË ÊÏÂÁÌÔÓ҉˘ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ ÚfiÛıÈÔ ı¿Ï·ÌÔ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ڷ. Afi ÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ó¢ڤıËÎ·Ó ÚÔ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ıÂÙÈο ·ÓÙÈ˘ÚËÓÈο ·ÓÙÈÛÒÌ·Ù·. AÔÌÔÓÒıËΠ·fi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÎÂÚ·ÙÔÂȉÈÎÔ‡ ͤÛÌ·ÙÔ˜ Ô Èfi˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡ ¤ÚËÙ· Ì PCR. H ıÂÚ·›· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ú‰ÓÈ˙ÔÏfiÓ˘ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î˘ÎÏÔÛÔÚ›Ó˘ Î·È ‚·Ï·ÛÈÎÏÔ‚›Ú˘. E‹Ïı ÂÔ˘ÏÒÛË ÙÔ˘ ÂÈıËÏÈ·ÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÈÎÒÓ ·ÏÏÔÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ ÌÂ Û˘ÓÔ‰fi ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Ô͇ÙËÙ·˜. ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ: H ‰È·ÁÓˆÛı›۷ ÂÚËÙÈ΋ ÎÂÚ·Ù›Ùȉ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠÙÔÈο Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÁˆÁ‹ Î·È ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ Ë ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ë ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›·. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: T· ÂÚÈÊÂÚÈο ¤ÏÎË ÙÔ˘ ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ ı¤ÙÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È ÛˆÛÙ‹ ‰È¿ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.

54


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P10. TO•O¶§A™MIKH AMºIB§H™TPOEI¢ITI¢A ™E A™£ENH ME EP¶HTIKH KEPATITI¢A A. ¶Ú·˝‰Ô˘, E. K·ÓÔÓ›‰Ô˘, ¶. ZÒÙÙ·, M. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ A.¶.£., NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô A¯¤·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: H ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÙÔÍÔÏ¿Û̈ÛË ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÂÙ·È ·fi ÙȘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÔÂȉÈΤ˜ ÂÛٛ˜ Î·È ·fi ÙÔ ıÂÙÈÎfi Ù›ÙÏÔ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿ÛÈÙÔ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘: H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ô›ÛıÈ·˜ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚԉȷÁÓˆÛÙÈ΋ ÛΤ„Ë Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ‰È¿ÁÓˆÛË. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ: AÛıÂÓ‹˜ ËÏÈΛ·˜ 65 ÂÙÒÓ ÚÔÛ‹Ïı ·ÈÙÈÒÌÂÓË Ì›ˆÛË Ù˘ fiÚ·Û˘ ηÙfiÈÓ Â¤Ì‚·Û˘ ηٷÚÚ¿ÎÙË ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ÔÊı·ÏÌfi. K·Ï‡ÙÂÚ· ‰ÈÔÚıÔ‡ÌÂÓË ÔÙÈ΋ Ô͇ÙËÙ· ‰ÂÍÈÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡ 1/10 Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡ 4/10. O ÚfiÛıÈÔ˜ ı¿Ï·ÌÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÔÊı·ÏÌÔ‡ ·ÚÔ˘Û›·˙ +2 ·ÙÙ·Ú·, ÂÓÒ Ô ‚˘ıfi˜ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·Ó ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓÙÔÓfiÙ·Ù˘ ˘·Ï›Ùȉ·˜. TÔ ÔÊı·ÏÌÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÂÚËÙÈ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓ: K·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·ÔÎÏÂÈÛı› Ë ÂÓ‰ÔÊı·ÏÌ›Ùȉ· ÏfiÁˆ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ηٷÚÚ¿ÎÙË, Ë ÂÓ‰Ô¸·ÏÔÂȉÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ·fi Èı·Ó‹ ÊÏ‚È΋ ıÚfiÌ‚ˆÛË ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÚˆÁÌ‹˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ë ÔÍ›· Ó¤ÎÚˆÛË ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ıÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡ ¤ÚËÙÔ˜. H ·ÛıÂÓ‹˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ ˘·ÏÔÂȉÂÎÙÔÌ‹, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔηχÊıËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ıËÏ·›· ÙÔÍÔÏ·ÛÌÈ΋ ÂÛÙ›·. H ·ÛıÂÓ‹˜ Ù¤ıËΠ۠ıÂÚ·›· Ì ÎÏÈÓ‰·Ì˘Î›ÓË / ÛÈÚ·Ì˘Î›ÓË, ÌÂı˘ÏÚ‰ÓÈ˙ÔÏfiÓË16 mg Û ÌÂÈÔ‡ÌÂÓ˜ ‰fiÛÂȘ Î·È ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ıÂÚ·›· Ì ·Î˘ÎÏÔ‚›ÚË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ˘ÔÙÚÔ‹˜ Ù˘ ÂÚËÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘. ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ: K·Ù¿ ÙÔÓ Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‹È· ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ˘·ÏÔÂȉ¤˜, Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ·fi ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ıÂÚ·›·, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ Èı·Ó‹ ˘ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ ÙÔÍÔÏ¿Û̈Û˘. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ˘·Ï›Ùȉ· ˆ˜ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô›ÛıÈ·˜ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ ·fi ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÙÔÍÔÏ¿Û̈ÛË ·Ó¢ڛÛÎÂÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ ·ı‹ÛÂȘ ÔfiÙÂ Î·È Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ‰È·ÊÔÚԉȿÁÓˆÛ˘.

55


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P11. E¶I£ETIKH ¶OPEIA MIA™ PINO-Oº£A§MO-E°KEºA§IKH™ MOYKOPMYKø™H™ E. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘1,2, U. Schiefer1, S. Preyer3, H. Löwenheim3, C. Jägle1, H. Jägle1, B. ¢ËÌÂÚ¿2 1

Centre for Ophthalmology, University of TÜbingen, Germany OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ °ÂÓÈÎÔ‡ NÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ 3 Department of Otorhinolaryngology, University Clinic of Tübingen, Germany 2

EÈÛ·ÁˆÁ‹: EÈıÂÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚԉȷÁÓˆÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋, ·ÎÙÈÓÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ·. H ÚÈÓÔ-ÔÊı·ÏÌÔÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÎÔÚ̇ΈÛË Â›Ó·È ÌÈ· Û¿ÓÈ· ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘, Ô˘ ÚÔηÏ› ‰È·‚ÚˆÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ÙˆÓ Ì·Ï·ÎÒÓ ÌÔÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ¤ÁηÈÚ·. K‡ÚÈÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ˘ÂÚÁÏ˘Î·ÈÌ›· .¯. ÏfiÁˆ ·ÔÚÚ˘ıÌÈṲ̂ÓÔ˘ ۷ί·ÚÒ‰Ô˘˜ ‰È·‚‹ÙË Î·È Ë ·ÓÔÛÔηٷÛÙÔÏ‹. ™Ùfi¯Ô˜: ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÚÈÁÚ¿„Ô˘Ì ÌÈ· ·ÓÔÛÔηÙÂÛÙ·Ï̤ÓË ·ÛıÂÓ‹ Ì ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÌÊÔ‚Ï·ÛÙÈ΋ Ï¢¯·ÈÌ›·, Ë ÔÔ›· ηÙfiÈÓ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ Ì˘ÂÏÔ‡ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ·Ó¤Ù˘Í ‚·ÚÈ¿ ÚÈÓÔ-ÔÊı·ÏÌÔ-ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ÌÔ˘ÎÔÚ̇ΈÛË, Ë ÔÔ›· ÛÙ· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· ·Ú¤ÌÂÈÓ ·‰È¿ÁÓˆÛÙË. M¤ıÔ‰ÔÈ: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: H 54-¯ÚÔÓË ·ÛıÂÓ‹˜ ηٿ ÙË ÓÔÛËÏ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤ÓÙÔÓÔ ¿ÏÁÔ˜ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ÎfiÁ¯Ô, ‹ÈÔ Ô›‰ËÌ· ‚ÏÂÊ¿ÚÔ˘ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ÎÂÊ·Ï·ÏÁ›·. AÚ¯Èο Ë ÔÙÈ΋ Ô͇ÙËÙ· Î·È Ë ÔÊı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ‹Ù·Ó ·ÓÂËÚ¤·ÛÙ˜. H ·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· η٤‰ÂÈÍ ·¯˘‚ÏÂÓÓÔÁÔÓÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÛÙ¤Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÚÚ›ÓÈÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÂÍfiÊı·ÏÌÔ Î·È ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘. ŒÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÈÓ ÙËÓ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Ì˘ÂÏÔ‡ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ›¯Â ˘Ô‚ÏËı¤È Û ÂÓ‰ÔÛÎÔÈ΋ ‰È·ÚÚÈÓÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÏfiÁˆ ¯ÚfiÓÈ·˜ ·Ú·ÚÚÈÓÔÎÔÏ›Ùȉ·˜. AÚ¯Èο ¤ÁÈÓ ¤Ó·ÚÍË ÂÓ‰ÔÊϤ‚È·˜ ıÂÚ·›·˜ Ì ·ÓÙÈÌÈÎÚÔ‚È·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ (ÈÂÚ·ÎÈÏÏ›ÓË Î·È Ù·˙ÔÌ·ÎÙ¿ÌË). ¶·ÚfiÏ ·˘Ù¿ ÌÂÙ¿ ·fi ¿ÚÔ‰Ô 36 ˆÚÒÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË, Ì ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Ô›‰ËÌ· ‚ÏÂÊ¿ÚÔ˘, ÂÍfiÊı·ÏÌÔ, ÌË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÊˆÙfi˜ Î·È Û¯Â‰fiÓ Ï‹ÚË ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÔÊı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜. H Â›ÁÔ˘Û· Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· η٤‰ÂÈÍ ‚·ÚÈ¿ ΢ÙÙ·Ú›Ùȉ· ÎfiÁ¯Ô˘. §fiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ˘Ô„›·˜ Ì˘ÎˆÙÈ΋˜ Ïԛ̈͢ ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÂÍÂÓÙ¤ÚˆÛË Î·È ¤Ó·ÚÍË ·ÓÙÈÌ˘ÎˆÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜. ™Â ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË ·ÔÎ¿Ï˘„ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈËıËÙÈΤ˜ ˘Ê¤˜ ˙˘ÁÔÌ˘Î‹ÙˆÓ Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì ÌÔ˘ÎÔÚ̇ΈÛË. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: §fiÁˆ Ù˘ Èı·Ó‹˜ ÂÈıÂÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÔÈÚ·›·˜ ¤Î‚·Û˘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘, Û ·ÚÔ˘Û›· ÎÏÈÓÈÎÒÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ ÌÔ˘ÎÔÚ̇ΈÛ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÈ˙È΋ ÂÎÙÔÌ‹ Ù˘ ÓÂÎÚˆÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·ÓÙÈÌ˘ÎˆÙÈ΋ ıÂÚ·›· ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÂȂ‚·›ˆÛË.

56


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P12. MYITI¢A Oº£A§MOKINHTIKøN MYøN ™TA ¶§AI™IA ¶APANEO¶§A™MATIKOY ™YN¢POMOY K·ÓÔÓ›‰Ô˘ E., ZÒÙÙ· ¶., ¶Ú·˝‰Ô˘ A., MÔÌÔÚ›‰Ë˜ K., °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ N. A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. EÈÛ·ÁˆÁ‹ OÈ Î·ÎÔ‹ıÂȘ ÓÂÔϷۛ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÌÂÙ·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂȉÚÔ‡Ó Î·È ÙÔÍÈο ÛÙ· ÔÚÁ·ÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú·ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎfi Û‡Ó‰ÚÔÌÔ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ H ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ì˘˝Ùȉ·˜ ÔÊı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ·Ú·ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘. MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÕÓ‰Ú·˜ ËÏÈΛ·˜ 73 ÂÙÒÓ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÏfiÁˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ÎÂÊ·Ï·ÏÁ›·˜, ‰Èψ›·˜ Î·È ¿ÏÁÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚȉ‡ÌÔ˘ Ó‡ÚÔ˘ ·ÈÊÓ›‰È·˜ ¤Ó·Ú͢. IÛÙÔÚÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı¤ÓÙÔ˜ ·‰ÂÓÔηÚÎÈÓÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·¯¤Ô˜ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ ̤ÙÚÈ·˜ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÔ‰¤˜ ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜ ÚÔ ÔÎÙ·ÂÙ›·˜ Ì ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋ ÔÚ›·. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· Afi ÙËÓ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË ÚԤ΢„·Ó: ‹ÈÔ˜ ÂÍfiÊı·ÏÌÔ˜ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ڷ, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ÚÔÛ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ··ÁˆÁ‹˜) ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÒÓ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ڷ ÌÂ Û˘ÓÔ‰fi ‰Èψ›· Û fiϘ ÙȘ ‚ÏÂÌÌ·ÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ. H Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛËÌ›ˆÓ ·fi Ù· ÎÚ·Óȷο Î·È ÏÔÈ¿ Ó‡ڷ. Afi ÙËÓ ·ÍÔÓÈ΋-Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘-ÎfiÁ¯ˆÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ‰ÈfiÁΈÛË ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ڷ (ȉ›ˆ˜ ¤Ûˆ Î·È ¤Íˆ ÔÚıÔ‡ Ì˘fi˜) Î·È ·Ô˘Û›· ¯ˆÚÔηٷÎÙËÙÈ΋˜ ÂÍÂÚÁ·Û›·˜. OÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ı˘ÚÂÔÂȉÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÓÒ ·fi ·ÍÔÓÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ¿Óˆ ÎÔÈÏ›·˜ ·Ó¢ڤıËΠÂÎÙÂٷ̤ÓË ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈ΋ ÓfiÛÔ˜ ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜. ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ AÁˆÁ‹ Ì ÂÓ‰ÔÊϤ‚È· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂȉÒÓ Ì ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ·Ú·ÔÌ‹ Û ÔÁÎÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ· H ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊı·ÏÌÔÎÈÓËÙÈÎÒÓ Ì˘ÒÓ Èı·Ófi Ó· ·ÔÙÂÏ› ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú·ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÓÂÔÏ·ÛÌ·ÙÈ΋˜ ÓfiÛÔ˘. H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÌË ÌÂÙ·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÎÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ οÔÈ·˜ ·Î·Ù¿ÏÏËÏ˘ Î·È ›Ûˆ˜ ÂÈ‚Ï·‚Ô‡˜ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÈ·˜ ·Ó‡·ÚÎÙ˘ ÌÂÙ¿ÛÙ·Û˘.

57


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P13. ¶A£H™EI™ KO°XOY MIMOYMENE™ O¶I™£IA ™K§HPITI¢A: ANAºOPA ™E ¢YO ¶EPI™TATIKA B. TÔ˘Ì·Ó›‰Ô˘, °. MÔ˘ÌÙ˙‹˜, K. MÔÌÔÚ›‰Ë˜, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶aÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A EÈÛ·ÁˆÁ‹: OÈ ·ı‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÁ¯Ô˘ Î·È ÔÈ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰ÂȘ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÌÔÚ› Ó· ˘Ô‰˘ıÔ‡Ó ÂÈÎfiÓ· Ô›ÛıÈ·˜ ÛÎÏËÚ›Ùȉ·˜ ‹ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Ô›ÛıÈ· ÛÎÏËÚ›Ùȉ·, fiÙ·Ó ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÈÛÙÔ‡. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ - ̤ۈ Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ‰˘Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ì ·ÚfiÌÔÈ· ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋, ÎÏÈÓÈ΋ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. YÏÈÎfi - M¤ıÔ‰Ô˜: H ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÊÔÚ¿ Á˘Ó·›Î· ËÏÈΛ·˜ 36 ÂÙÒÓ Ì ÚÔÔ‰ÂÙ˘ÙÈο ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓÔ ¿ÏÁÔ˜ Î·È ÚfiÙˆÛË ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡ ‚ÔÏ‚Ô‡ ·fi ‰ÈÂÙ›·˜, Û ıÂÚ·›· Ì ·ÓÔÛÔηٷÛÙ·ÏÙÈο ·fi ¤ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ ıÂÚ·¢ÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. H ‰Â‡ÙÂÚË ·ÊÔÚ¿ Á˘Ó·›Î· ËÏÈΛ·˜ 38 ÂÙÒÓ Ì 12 ÂÙ‹ ˘ÔÙÚÔÈ¿˙Ô˘Û· ·fi 10 ÂÙ›·˜ ÚfiÙˆÛË ÙÔ˘ ÔÊı·ÏÌÈÎÔ‡ ‚ÔÏ‚Ô‡, ¿ÏÁÔ˜ Î·È Ô›‰ËÌ· ÙÔ˘ ‚ÏÂÊ¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¿Û¯ÔÓÙÔ˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡. K·È ÛÙȘ 2 ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ˘‹Ú¯·Ó ÛËÌ›· Ô›ÛıÈ·˜ ÛÎÏËÚ›Ùȉ·˜, ÛÙËÓ ÊÏÔ˘ÔÚÔ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›· Î·È ÛÙËÓ B-˘ÂÚ˯ÔÁÚ·Ê›·. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: K·È ÔÈ ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘Ô‚Ï‹ıËÛ·Ó Û ‚ÈÔ„›· ÈÛÙÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÎfiÁ¯Ô, Ë ÔÔ›· η٤‰ÂÈÍ ÙËÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈ΋ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·: O ÎÏÈÓÈÎfi˜ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÍÔÈÎȈ̤ÓÔ˜ Ì ÙȘ ÔÓÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‹ ÌÈÌÔ‡ÓÙ·È Ô›ÛıÈ· ÛÎÏËÚ›Ùȉ· ηıÒ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â˘Ú‡ Ê¿ÛÌ· ‰˘ÓËÙÈο ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÔ‚·ÚÒÓ ÙÔÈÎÒÓ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ ·ı‹ÛˆÓ.

58


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P14. EP¶Y™TIKH XOPIOAMºIB§H™TPOEI¢ITI¢A: MAKPOXPONIA ¶APAKO§OY£H™H KAI E•E§I•H K. NÙ¿ÌÔ˜, A. ¶Ú·›‰Ô˘, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, M. TÛ¿ÙÛÔ˜, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: H ÂÚ˘ÛÙÈ΋ ¯ÔÚÈÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÔ¿ıÂÈ· ·ÔÙÂÏ› ȉȷ›ÙÂÚË ÎÏÈÓÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ· Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÛÙÈ‚¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¯ÔÚÈÔÂȉ‹ Î·È ÙÔ˘ ÌÂÏ·Á¯ÚfiÔ˘ ÂÈıËÏ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÓ¤ÌÂÛË ÙÔ˘ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹. AÔÙÂÏ› Û¿ÓÈ· ¿ıËÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·Û˘Ìو̷ÙÈ΋. K¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÔÓÂı› ÁÈ· ·Û˘Ìو̷ÙÈ΋ ¤ÎÙˆÛË Ù˘ fiÚ·Û˘ ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÔÊı·ÏÌÔ‡˜, ÛÎÔÙÒÌ·Ù· ‹ ʈÙÔ„›Â˜. H ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÈÙ›· Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙË. YÏÈÎfi MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·: ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰˘Ô ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì Â·Ú΋ ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ (8 Î·È 12 ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙ›¯ÙÔȯ·) Ì ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÔÏÏ·Ϥ˜ ˘ÔÙÚÔ¤˜. ™˘˙ËÙ¿Ù·È Ë ıÂÚ·›· Î·È Ë Î·Ù¿ÏËÍË ÙˆÓ Û¿ÓÈˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. AÔÙÂϤÛÌ·Ù·: K·È ÔÈ ‰˘Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ ›¯·Ó ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ÚË ÔÊı·ÏÌÈ΋ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È ÔÏÏ·Ϥ˜ ˘ÔÙÚÔ¤˜ Ù˘ ÓfiÛÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ·ÓÔÛÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ÂÚ˘ÛÙÈ΋ ¯ÔÚÈÔ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÔ¿ıÂÈ· Â›Ó·È ÌÈ· Û¿ÓÈ·, ȉÈÔ·ı‹˜ ÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë ÓfiÛÔ˜. H ‰È¿ÁÓˆÛË Ù›ıÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù˘ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘. H ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ··ÈÙ› ÂÈıÂÙÈ΋ ıÂÚ·›· Ì ·ÓÔÛÔÚÚ˘ıÌÈÛÙÈο Ê¿Ú̷η Î·È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ·ÛıÂÓ‹

59


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P15. ™TIKTH E™ø AMºIB§H™TPOEI¢O¶A£EIA E¶I¶§AKEI™A A¶O XOPIOEI¢IKH NEOA°°EIø™H M. AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, B. M·ÚÁ·Ú›Ù˘, B. KÔÓȉ¿Ú˘, H. Z¿ÌÚÔ˜, E. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ™. AÓ‰ÚÔ‡‰Ë, ¶. MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜ A’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋, NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË EÈÛ·ÁˆÁ‹: H ÛÙÈÎÙ‹ ¤Ûˆ ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÔ¿ıÂÈ· (™EA) ·ÔÙÂÏ› Û¿ÓÈ· ÎÏÈÓÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·. OÈ ·ÛıÂÓ›˜ Ì ™EA ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ʈÙÔ„›Â˜ Î·È ÛÎÔÙÒÌ·Ù·. O ÚfiÛıÈÔ˜ Î·È Ô›ÛıÈÔ˜ ı¿Ï·ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î˘ÙÙ·ÚÈο ÛÙÔȯ›· ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜. B˘ıÔÛÎÔÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÏÂ˘Îˆ¤˜ ‚Ï¿‚˜ Ì ·Û·Ê‹ fiÚÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ·ÏȤ˜ ‚Ï¿‚˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û·Ê‹ fiÚÈ·. ™Â ÔÛÔÛÙfi 25% Ë ™EA ÂÈϤÎÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ÔÚÈÔÂȉÈ΋˜ ÓÂÔ·ÁÁ›ˆÛ˘. ™ÎÔfi˜: N· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ™EA Ô˘ ÂÂÏ¿ÎË ·fi ¯ÔÚÈÔÂȉÈ΋ ÓÂÔ·ÁÁ›ˆÛË Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘. YÏÈÎfi - MÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·: AÛıÂÓ‹˜ 36 ÂÙÒÓ, Ì ÚfiÛÊ·ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÔÙÈ΋˜ Ô͇ÙËÙ·˜ ÛÙ· 3/10. H ‚˘ıÔÛÎfiËÛË Î·Ù¤‰ÂÈÍ ÔÏÏ·Ϥ˜ ÛÙÈÎÙ¤˜ ÏÂ˘Îˆ¤˜ ÎËÏ›‰Â˜ ÛÙÔÓ ¿Û¯ÔÓÙ· ÔÊı·ÏÌfi, ·Ô˘Û›· ΢ÙÙ·ÚÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜, ÂÓÒ Ë ÊÏÔ˘ÔÚÔ·ÁÁÂÈÔÁÚ·Ê›· η٤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ˘Ôˆ¯ÚÈ΋˜ ÓÂÔ·ÁÁÂȷ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘. H ·ÛıÂÓ‹˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ʈÙÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ıÂÚ·›· Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÓ‰Ô˘·ÏÔÂȉÈ΋ ¤Á¯˘ÛË ÙÚÈ·ÌÎÔÓÔÏfiÓ˘. ŒÂÈÙ· ·fi ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Î·È ¿ÏϘ ·ÙÚÔÊÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜, ·ÏÏ¿ Ë fiÚ·ÛË Ù˘ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙ· 3/10. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: H ™EA ·ÔÙÂÏ› Û¿ÓÈ· ÎÏÈÓÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·, Ô˘ ÌÔÚ› Û¿ÓÈ· Ó· ÂÈϷΛ ·fi ¯ÔÚÈÔÂȉÈ΋ ÓÂÔ·ÁÁ›ˆÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÊˆÙÔ‰˘Ó·ÌÈ΋ ıÂÚ·›· Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ¤Á¯˘ÛË ÙÚÈ·ÌÎÈÓÔÏfiÓ˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·Ô‰ÂÎÙ‹ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹.

60


5Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ OÊı·ÏÌÈÎÒÓ ºÏÂÁÌÔÓÒÓ Î·È §ÔÈÌÒ͈Ó

∞Ó·ÚÙË̤Ó˜ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ

P 16. Oº£A§MIKH ¶PO™BO§H ME MOPºH PA°OEI¢ITI¢A™ ™TA ¶§AI™IA E•ø¶YPAMI¢IKH™ ¢Y™TONIKH™ ™YN¢POMH™. K·ÓÔÓ›‰Ô˘ E.1, ¶Ú·˝‰Ô˘ A.1, ZÒÙÙ· ¶.1, K·ÓÔÓ›‰Ô˘ X.2, BÔ‡Ù·˜ ™.1, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ N.1 °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ N.1 1 2

A ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ OÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ KÏÈÓÈ΋ AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ MÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi °ÂÓÈÎfi NÔÛÔÎÔÌÂ›Ô AXE¶A, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË.

EÈÛ·ÁˆÁ‹ H Â͈˘Ú·ÌȉÈ΋ ‰˘ÛÙÔÓ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜. ™ÎÔfi˜ H Û˘Ó‡·ÚÍË Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ Î·È Â͈˘Ú·ÌȉÈ΋˜ ‰˘ÛÙÔÓ›·˜ Û ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈÎfi ·ÛıÂÓ‹. YÏÈÎfi Î·È M¤ıÔ‰Ô˜ £‹Ï˘ 44 ÂÙÒÓ ‰È·ÎÔÌ›˙ÂÙ·È ·ÈÙÈÒÌÂÓË ·ÈÊÓ›‰È· ·ÒÏÂÈ· fiÚ·Û˘ AO ÚÔԉ¢ÙÈο ÂȉÂÈÓÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÙ·Ë̤ÚÔ˘. H ·ÛıÂÓ‹˜ Â›Ó·È ÌÔÓfiÊı·ÏÌË, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÓÔËÙÈ΋ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·È Â͈˘Ú·ÌȉÈ΋ ‰˘ÛÙÔÓÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. AÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÏÂÙÒÓ Afi ÙËÓ ÔÊı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË: ¢O-·Ô˘Û›· ·ÓÙÈÏ‹„˘ ʈÙfi˜, ·Ï·È¿ ÎÂÚ·ÙÈο È˙‹Ì·Ù· Ì ¯ÚˆÛÙÈ΋, Ô›ÛıȘ Û˘Ó¤¯ÂȘ, ηٷÚÚ·ÎÙÈÎfi˜ ÎÚ˘ÛÙ·ÏÏÔÂȉ‹˜ Ê·Îfi˜ ÏfiÁˆ ÔÍ›·˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÚfiÛıÈ·˜ Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ ÚÔ ÙÚÈÂÙ›·˜. AO- ıÂÙÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ʈÙfi˜ ¿Óˆ, ÎÚÔÙ·ÊÈο Î·È Î¿Ùˆ, ÚfiÛıÈ· ÌfiÚÈ· ÔÊı·ÏÌÔ‡ ÎÊ, ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÂÍȉڈ̷ÙÈ΋ ·ÔÎfiÏÏËÛË ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜ ÛÙÔ ÎÚÔÙ·ÊÈÎfi ËÌÈÌfiÚÈÔ. Afi ÙË Ó¢ÚÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË: Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο ÎÚ·Óȷο Ó‡ڷ, ÛËÌÂ›Ô Ô‰ÔÓÙˆÙÔ‡ ÙÚÔ¯Ô‡ ·ÌÊÔÙÂÚfiÏ¢ڷ, Â͈˘Ú·ÌȉÈ΋ ‚Ú·‰˘ÎÈÓËÛ›·, ·Ô˘Û›· ÙÚfiÌÔ˘ ËÚÂÌ›·˜, Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· ÛÙȘ ·ÚÂÁÎÂÊ·ÏȉÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ÙËÓ ÂͤٷÛË Â͈˘Ú·ÌȉÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ. Afi ÙËÓ MRI ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘-ÎfiÁ¯ˆÓ ·Ó¢ڤıËÎ·Ó ÔÏÏ·Ϥ˜ ÂÛٛ˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ Û ÈÛ¯·ÈÌÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ. O ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ η٤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÛÙÈÎÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÓÙÈ˘ÚËÓÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‡·ÚÍË ·ÓÔÛ›·˜ ·fi CMV, EB, HSV Î·È VZV ÈÔ‡˜. H ·Ó›¯Ó¢ÛË ¯·ÏÎÔ‡ ·›Ì·ÙÔ˜/Ô‡ÚˆÓ Î·È Á·ÁÁÏÈÔÛȉÒÓ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈο. ™ËÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ AÁˆÁ‹ Ì ÙÔÈ΋ ÂÓÛÙ¿ÏÏ·ÍË Î·È ÂÓ‰Ô¸·ÏÔÂȉÈ΋ ¤Á¯˘ÛË ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Î·È ÎÔÚÙÈÎÔÛÙÂÚÔÂȉÒÓ Ì ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ˘Ô·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉÈÎÔ‡ ÂÍȉÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›·˜. ™˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· H Û˘Ó‡·ÚÍË Ú·ÁÔÂȉ›Ùȉ·˜ Î·È ‰˘ÛÙÔÓ›·˜ ·ÔÙÂÏ› Û¿ÓÈ· ÎÏÈÓÈ΋ ÔÓÙfiÙËÙ·. A·ÈÙÂ›Ù·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÔÊı·ÏÌÈ΋˜ ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ Ó¢ÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ÚfiÌÔ˘ ‹ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹˜ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÎÏÈÓÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜.

61


E˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ OÌÈÏËÙÒÓ & ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÒÓ ¢È·Ï¤ÍÂˆÓ , ™ÙÚÔÁÁ˘ÏÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÒÓ ™˘ÌÔÛ›ˆÓ Posters Î·È ¶ÚÔÊÔÚÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Dorberger . . . . . . . . . . . . . . . . . . .V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 16 .... Jagle . . . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, . . . . . . 56 .... Jagle . . . . . . . . . H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 .... Cotller . . . . . . . . . . . . .Leo . . . . . . .B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 26 .... Lowenheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, . . . . . . 56 .... Pavecio . . . . . . . . . . . . . . Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, . . . . . . 15, . . . . . . .19, . . . . . . 39 .... Pournaras . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, . . . . . . 45 .... Preyer . . . . . . . . . . . . S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, . . . . . . 56 .... Rootman . . . . . . . . . . . . . . . . .Jack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 29 .... Schiefer . . . . . . . . . . . . . . .U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 18, . . . . . . .26, . . . . . . 56 .... Schtz . . . . . . . . . . .J, . . .S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, . . . . . . 47 .... AÓ‰ÚÔ‡‰Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . ™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, . . . .6, . . . . 8, . . . . .12, . . . . . . 13, . . . . . . .14, . . . . . .15, . . . . . . .16, . . . . . .18, . . . . . . .19, . . . . . .27, . . . . . . .34, . . . . . .35, . . . . . . 36, . . . . . . .41, . . . . . . 42, . . . . . . .55, . . . . . . 58, . . . . . . .59, . . . . . . 60 .... AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, . . . . . . .19, . . . . . . 42, . . . . . . .55, . . . . . . 60 .... AÓ‰ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 31 .... ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ª. .............................................................................................................................................4 .. AÛÈÒÙ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, . . . . 15 .... B·ÈÎÔ‡Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, . . . . 13, . . . . . . .17, . . . . . . 32 .... B·ÛÈÏ¿Î˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 28 .... BÂ˙‡ÚË . . . . . . . . . . . . . .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, . . . . . . 40 .... BÂÙÔ‡ÏË . . . . . . . . . . . . . . . .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, . . . . . . 43 .... BÔ‡ÏÁ·ÚË . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, . . . . . . 37 .... µÔ‡Ù·˜ . . . . . . . . . . . . . . ™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 .... °·‚Ú¿˜ . . . . . . . . . . . . . . X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18, . . . . . . 52 .... °·ÚÙ·Á¿Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 28 .... °·Ú‡Ê·ÏÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8, . . . . 12 .... °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, . . . . .13, . . . . . . 28 .... °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, . . . . 13, . . . . . . .15, . . . . . .17, . . . . . . .18, . . . . . .27, . . . . . . .30, . . . . . .35, . . . . . . .36, . . . . . .42, . . . . . . 49, . . . . . . .50, . . . . . . 51, . . . . . . .53, . . . . . . 54, . . . . . . .57, . . . . . . 61 .... °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . .15, . . . . . .16, . . . . . . .19, . . . . . .27, . . . . . . 35, . . . . . . .36, . . . . . . 41, . . . . . . .42, . . . . . . 58, . . . . . . .59, . . . . . . 60 .... °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, . . . . . . 38 .... °È·ÓÓ¤ÏË . . . . . . . . . . . . . . . . M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, . . . . . . 43 .... °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 .... °ÔÓ›‰Ë . . . . . . . . . . . . .M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 32 .... °ÔÏÂÁÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . ™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, . . . . . . 43 .... °ÎÈÁÎfiÓÙË . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, . . . . . . 44 .... ¢·ÏÈ¿Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, . . . . . . .43, . . . . . . 44 .... ¢·Ú‰·ÌÔ‡Ó˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, . . . . 17 .... ¢ÂÏ‹ . . . . . . . . . .A. . . . . .°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, . . . . . . 48 .... ¢ËÌÂÚ¿ . . . . . . . . . . . . . . .B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 18, . . . . . . .26, . . . . . . 56 .... ¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .™Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, . . . . .15, . . . . . . 40 .... ¢›˙· . . . . . . . . . E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, . . . . . . 40 ....

62


¢Ô‡‚·ÚË M.

13, 31 ¢Ô‡‰Ô˘ A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, . . . . . . .34 ... ...............................................................................................................................................................................

¢Ú·˙›ÓÔ˜ ™.

13, 32 ¢ÚfiÛÔ˜ A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, . . . . . . .37 ... ...............................................................................................................................................................................

¢ËÌËÙÚ¿ÎÔ˜ ™Ù

13 EÌÂÛÏ›‰Ë˜ £. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 27, . . . . . . .42 ... ...............................................................................................................................................................................

EÍ¿Ú¯Ô˘ A.

13, 28 Z¿ÌÚÔ˜ H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, . . . . . . 19, . . . . . . .60 ... ...............................................................................................................................................................................

Z·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ I.

7, 14 Zȿη˜ N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, . . . . . . .18, . . . . . . 49, . . . . . . .50, . . . . . . 52, . . . . . . .54 ... ...............................................................................................................................................................................

ZˆÁÚ¿ÊÔ˜ §.

4, 8, 16 ZÒÙÙ· ¶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 17, . . . . . . .18, . . . . . . 30, . . . . . . .49, . . . . . . 50, . . . . . . .51, . . . . . . 52, . . . . . . .53, . . . . . . 54, . . . . . . .55, . . . . . . 57, . . . . . . .61 ... ...............................................................................................................................................................................

£ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜ ¶.

4 ∫·˙ÔÌfiÏ˘ µ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 . ...............................................................................................................................................................................

K·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ X.

4, 7, 14, 15, 19, 37, 38 ∫·Ó‰·Ú¿Î˘ ∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 . ...............................................................................................................................................................................

K·ÓÔÓ›‰Ô˘ E.

15, 17, 18, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 61 K·ÓÔÓ›‰Ô˘ X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13, . . . . . . 17, . . . . . . .30, . . . . . . 50, . . . . . . .61 ... ...............................................................................................................................................................................

K·Ú·‚¤ÏÏ· M.

4, 6, 12, 19 K·Ú·‰‹Ì·˜ ¶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, . . . . 6, . . . . .14 ... ...............................................................................................................................................................................

KÂÊ·Ï¿˜ ™.

17, 48 KÔÓȉ¿Ú˘ B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, . . . . . . .17, . . . . . . 19, . . . . . . .41, . . . . . . 49, . . . . . . .60 ... ...............................................................................................................................................................................

KˆÓÛÙ·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ K

15, 39 KˆÛÙ¿ÎÔ˘ P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, . . . . . . .31 ... ...............................................................................................................................................................................

KˆÙÛ›‰Ë˜ ™.

42 §ÈfiÛ˘ ™Ù. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, . . . . . . .48 ... ...............................................................................................................................................................................

M·ÓÁÎÈÒÚ˘ K.

17, 45, 47 M¿Ó‰·ÏÔ˜ A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, . . . . . . 34, . . . . . . .36 ... ...............................................................................................................................................................................

M¿ÓıÔ˜ K.

15, 40 M·ÚÁ·Ú›Ù˘ B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, . . . . . . .60 ... ...............................................................................................................................................................................

M·ÚÎÔÌȯÂÏ¿Î˘ N.

4, 8, 12, 13, 19, 31 M·Ù·˘ÙÛ‹ A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, . . . . . . .40 ... ...............................................................................................................................................................................

M·˘ÚÈο΢ I.

13, 29 M·ÛÛ¤ÏÔ˜ ™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, . . . . . . .31 ... ...............................................................................................................................................................................

M·˘Ú·Î¿Ó·˜ N.

17, 47 MÂÓÙ‹˜ A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, . . . . . . .38 ... ...............................................................................................................................................................................

MÔ˘ÌÙ˙‹˜ A.

18, 58 ª·ÏÙ·Ù˙‹˜ ™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 . ...............................................................................................................................................................................

MÔÌÔÚ›‰Ë˜ K.

4, 6, 12, 17, 18, 49, 50, 51, 53, 54, 57, 58 MÔ˘ÚÓ¿˜ ¶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, . . . . . . .32 ... ...............................................................................................................................................................................

MÚ·˙ÈÙ›ÎÔ˜ ¶.

7, 14, 15, 16, 18, 19, 34, 35, 41, 55, 58, 59, 60 M˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, . . . . .13, . . . . . . 14, . . . . . . .18, . . . . . . 30, . . . . . . .53 ... ...............................................................................................................................................................................

63


NÈÎÔÏ¿Ô˘ A.

7, 14

...............................................................................................................................................................................

NÈÛÎÔÔ‡ÏÔ˘ M.

15, 39

............................................................................................................................................................................... .NÙ¿ÌÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, . . . . . . .19, . . . . . . 27, . . . . . . .59 ....

NÙ›ÙÛÔ˜ K.

15, 38

............................................................................................................................................................................... .OÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¶. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, . . . . .14, . . . . . . 15, . . . . . . .35 ....

¶·ÁÔ˘Ï¿ÙÔ˜ ¢.

17, 48

............................................................................................................................................................................... .¶·›ÛÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, . . . . .14 ....

¶·ÏË̤Ú˘ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜

4, 13, 19

............................................................................................................................................................................... .¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, . . . . . . .18, . . . . . . 26, . . . . . . .56 ....

¶··‰¿ÎË £.

4, 6, 14

............................................................................................................................................................................... .¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6, . . . . 12, . . . . . . .15, . . . . . . 34, . . . . . . .61 ....

¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ¢.

17, 45, 47

............................................................................................................................................................................... .¶··ı·Ó·Û›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 ....

¶·¿ ™.

18, 52

............................................................................................................................................................................... .¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, . . . . . . .41 ....

¶··¿ÓÔ˜ ¶.

16, 44

............................................................................................................................................................................... .¶·Û¯›‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, . . . . . . .37 ....

¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ °.

6, 12

............................................................................................................................................................................... .¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .π. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, . . . . . . .45 ....

¶ÂÙÔ‡Ó˘ A. ¢.

16, 43, 44

............................................................................................................................................................................... .¶Ú·˝‰Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . .A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, . . . . . .17, . . . . . . .18, . . . . . .19, . . . . . . 35, . . . . . . .49, . . . . . . 50, . . . . . . .51, . . . . . . 53, . . . . . . .54, . . . . . . 55, . . . . . . .57, . . . . . . 59, . . . . . . .61 ....

PÔ˘‚¿˜ A.

4, 8, 16

............................................................................................................................................................................... .™·Îο˜ . . . . . . . . . . . . . .§. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, . . . . .12 ....

™¤ÙÙ·˜ §.

8, 12

............................................................................................................................................................................... .™ÈÁ·Ófi˜ . . . . . . . . . . . . . . X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, . . . . 6, . . . . .12 ....

™Ù·‡ÚÔ˘ ¶.

4, 6, 14, 16, 19

............................................................................................................................................................................... .™Ù·ÛÈÓfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, . . . . . . .28 ....

™ÙÂÊ·ÓÈÒÙÔ˘ ª.

15, 38

............................................................................................................................................................................... .TÂÚ˙›‰Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . .X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, . . . . . . 43, . . . . . . .44 ....

TÔÔ‡˙˘ º.

8, 15, 16, 40

............................................................................................................................................................................... .TÔ˘Ì·Ó›‰Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, . . . . . . .18, . . . . . . 41, . . . . . . .58 ....

TÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ °.

15, 34

............................................................................................................................................................................... .TÛ¿ÙÛÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15, . . . . . . 18, . . . . . . .19, . . . . . . 34, . . . . . . .36, . . . . . . 54, . . . . . . .59 ....

TÛÈÏÈÌ¿Ú˘ M.

4, 8, 16

............................................................................................................................................................................... .TÛÈÚÒÓË . . . . . . . . . . . . . . . E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, . . . . .13 ....

TÛÈÊÂÙ¿ÎË N.

15, 37

............................................................................................................................................................................... .º·Ú̷ο΢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4, . . . . 13, . . . . . . .17, . . . . . . 19, . . . . . . .28, . . . . . . 45, . . . . . . .48 ....

ºÚ¿ÁÎÔ˘ A.

15, 40

............................................................................................................................................................................... .X·Ï‚·Ù˙˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, . . . . .16 ....

X·Ù˙ËÛÙ˘ÏÈ·ÓÔ‡ M.

18, 52

...............................................................................................................................................................................

64


www.Artmade.gr designed by

Global Events Management & Organization ñ Professional Congress Organizer ñ Meeting Planner Incentives Organizer ñ DMC Services ñ All Travel & Tourism Arrangements ñ Public Relations Marketing ñ Communication

www.impressive.gr 13 Karneadou str. 16346, Ilioupolis, Athens, Greece tel./fax: +30 210 9962767 e-mail: info@impressive.gr Member of Meeting Professionals International


5th PANHELLENIC Congress for Ophthalmic Inflamations and Infections  

5th PANHELLENIC Congress for Ophthalmic Inflamations and Infections Thessaloniki,Greece, Hotel Μakedonia Palace, 10 – 12 October 2008, 400 e...