Page 1


Ђузепе Чула, Виторио Романо

ВУКОВИ У МАГЛИ КОСОВО: ОУН ТАЛАЦ МАФИЈЕ И САД

Превео са италијанског језика Лазар Мацура

Београд 2010


Назив дела у оригиналу: Giuseppe Ciulla, Vittorio Romano LUPI NELLA NEBBIA KOSOVO: L’ONU OSTAGGIO DI MAFIE E USA Editoriale Jaca Book Spa, Milano © 2010

Copyright © НК Јасен ДОО 2010


САДРЖАЈ

Захвалност ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 Увод ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Први део Пролог: „Бомбардовали смо погрешне“ ����������������������������������������������������� 13 „Do you know Lamborghini?“����������������������������������������������������������������������������� 5 „Спремни смо да се боримо“������������������������������������������������������������������� 21 Боље је било с Титом��������������������������������������������������������������������������������� 26 27. април 1999 .����������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 „На Балкану смо, луче“��������������������������������������������������������������������������������������� 35 Други део Случај Медикус ��������������������������������������������������������������������������������������������������� Кућа ужаса ���������������������������������������������������������������������������������������������������� Крвник у парламенту ����������������������������������������������������������������������������������������� Лапска група ������������������������������������������������������������������������������������������������ Врућ кромпир ��������������������������������������������������������������������������������������������� Случај Љуштаку и извештај ОЕБС-а ����������������������������������������������������������� Одговори ������������������������������������������������������������������������������������������������������ Тајни регистар �������������������������������������������������������������������������������������������� Шуков метод ����������������������������������������������������������������������������������������������� Развој случаја Љуштаку ���������������������������������������������������������������������������� „Љуштаку је терориста“ ��������������������������������������������������������������������������� 5

43 49 53 56 63 67 70 74 76 78 80


Вукови у магли

Плаћени убица под заштитом ОУН ������������������������������������������������������������� 83 Примерна казна ������������������������������������������������������������������������������������������ 83 Закон планине �������������������������������������������������������������������������������������������� 85 Умрећете у току године ���������������������������������������������������������������������������� 88 Архив тајни �������������������������������������������������������������������������������������������������� 97 Мир и правда �������������������������������������������������������������������������������������������� 102 Премијер стрепи ����������������������������������������������������������������������������������������������� 105 Траг служби������������������������������������������������������������������������������������������������ 107 Трећи део Митровица: камење, блато, крв �������������������������������������������������������������������� 113 АК47: закон калашњикова ����������������������������������������������������������������������������� 119 Хитна интервенција �������������������������������������������������������������������������������� 121 Побијте кућне старешине! ����������������������������������������������������������������������������� 123 Оглас: Тражи се војска с јасним идејама����������������������������������������������������� 127 Закључци ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 133 Косово, најновија историја ���������������������������������������������������������������������������� 135

6


ЗА­ХВАЛ­НОСТ

По ра­зним осно­ва­ма, за­хва­љу­је­мо се: Ма­ри­ни, Ро­ку, Ва­лен­ти­ни, Ну­чи, Фран­ку, Ко­стан­ци, Фи­ти­му, Пе­ти и Ра­фа­е­лу. Ауто­ри

7


УВОД

Ми­ла­но, април 2010. Ко­со­во би мо­ра­ло да бу­де јед­но од нај­бе­збед­ни­јих ме­ста на све­т у, а у ства­ри је др­жа­ва по­ве­ре­на ма­фи­ји. То го­во­ре из­ве­шта­ји ко­је смо на­шли и ко­је об­ја­вљу­је­мо на овим стра­ни­ца­ма; то го­во­ре су­ди­је с ко­ји­ма смо раз­го­ва­ра­ли, и при­пад­ни­ци тај­них слу­жби, то го­во­ре чак и при­пад­ни­ци Кфо­ра, ми­си­је НА­ТО пак­та, ко­ји су при­си­ље­ни да окре­ну гла­ву пред тр­го­ви­ном др­о­гом, оруж­јем, људ­ским ор­га­ни­ма и љу­ди­ма, ко­ја се од­ви­ја у овој зе­мљи. А вр­хо­ви ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла на Ко­со­ву по­кла­па­ју се с вр­хо­ви­ма ло­кал­них по­ли­тич­ких пар­ти­ја, ко­ји ни­су слу­чај­но са­ста­ вље­ни од бив­ших при­пад­ни­ка ОВК, осло­бо­ди­лач­ке вој­ске ко­ју су САД, пре ра­та, сма­тра­ле те­ро­ри­стич­ком фор­ма­ци­јом, а по­сле ра­та ре­ха­би­ли­ то­ва­ле и по­ста­ви­ле на власт. Бив­ши ко­ман­дан­ти ове вој­ске упра­вља­ју Ко­со­вом. Они има­ју по­ли­тич­ку и еко­ном­ску власт. До њих во­де ис­тра­ге о гро­зним рат­ним зло­чи­ни­ма и о сва­ко­ја­кој тр­го­ви­ни у овом де­лу Бал­ ка­на. До­ку­мен­ти ко­је об­ја­вљу­је­мо по­ка­зу­ју да су Ује­ди­ње­не на­ци­је, ко­је упра­вља­ју зе­мљом ду­же од де­сет го­ди­на, об­у­ста­ви­ле ис­тра­г у у ве­зи с тим ли­ци­ма. За­што? И за­што је Ко­со­во, иако је би­ло ра­ти­ште у не­по­сред­ној бли­зи­ни ита­ли­јан­ских гра­ни­ца – При­шти­на је тек не­што ви­ше од јед­ног са­та ле­та ави­о­ном до Ри­ма – за­бо­ра­вље­на гра­ни­ца, о ко­јој ни­ко не го­во­ ри или не­ма ин­те­ре­са да то чи­ни? Рим, аеро­дром Фју­ми­чи­но, ав­густ 2009. „Мр­жња из­ме­ђу раз­ли­чи­тих на­ро­да бив­ше Ју­го­сла­ви­је огром­но је пре­те­ ри­ва­ње.“ Го­во­ри­ли су то ак­ти­ви­сти ху­ма­ни­тар­них ор­га­ни­за­ци­ја ко­ји су се вра­ћа­ли из пр­вих ми­си­ја пре­ко Ја­дра­на. У Ср­би­ји, Бо­сни, Хр­ват­ској, 9


Вукови у магли

на Ко­со­ву, све до по­чет­ка де­ве­де­се­тих го­ди­на, на­род је жи­вео мир­но пре не­го што је не­ко по­чео да рас­па­љу­је ет­но­на­ци­о­на­ли­зам. За­тим су су­ко­би за­па­ли­ли Бал­кан; ет­нич­ко чи­шће­ње, су­ро­вост кр­во­лоч­них уби­ца, по­гро­ ми, скре­ну­ли су па­жњу Евро­пе и За­па­да на бра­ву Ис­то­ка. А рат је, ску­па са опе­ра­ци­ја­ма ми­ров­ња­ка, по­но­во ис­цр­тао по­ли­тич­ку ге­о­гра­фи­ју ових зе­ма­ља. И Ита­ли­ја је, ску­па са оста­лим сна­га­ма НА­ТО-а, 1999. го­ди­не, бом­бар­до­ва­ла с не­ба мо­сто­ве, ста­ни­це, пру­ге и не­у­рал­гич­не цен­тре Ср­ би­је и Ко­со­ва. Сло­бо­дан Ми­ло­ше­вић је ме­се­ци­ма раз­го­нио ко­сов­ске ци­ви­ле ал­бан­ског по­ре­кла, од ко­јих је мно­ге по­био, а мно­ге про­те­рао у Ал­ба­ни­ју. У зе­мљи је „пар­ти­зан­ска“ вој­ска, ОВК, по­че­ла да се су­прот­ ста­вља вој­сци срп­ског ли­де­ра. Ита­ли­јан­ски пре­ми­јер Ма­си­мо Да­ле­ма дао је до­зво­лу лов­ци­ма НА­ТО-а да по­ле­ћу из на­ших ба­за и да пре­ле­ ћу пре­ко на­шег не­ба. Из Тр­ста, Ба­ри­ја, Си­ра­ку­зе чу­ло се те­шко бру­ја­ње Ф16 и зна­ло се да ће за не­ко­ли­ко ми­ну­та сва­ки ави­он пре­ћи Ја­дран и ис­тре­сти бом­бе. А смрт ни­је по­га­ђа­ла са­мо вој­не или стра­те­шке ци­ље­ве, не­го је по­не­кад сти­за­ла и не­ду­жне ци­ви­ле, срп­ске или ал­бан­ске. Има­ли смо рат на не­ко­ли­ко сто­ти­на ки­ло­ме­та­ра од сво­је ку­ће. Ко је био у пра­ву тих да­на? Ни­је био у пра­ву Ми­ло­ше­вић и ње­го­ва су­ро­ва ре­пре­си­ја пре­ ма Ко­со­ва­ри­ма ал­бан­ског по­ре­кла. Да ли смо ми би­ли у пра­ву? Ми ко­ји смо из ви­си­не бом­бар­до­ва­ли не са­мо ре­г у­лар­не је­ди­ни­це срп­ске вој­ске, не­го и на­род? Да ли је ору­жа­на ин­тер­вен­ци­ја би­ла је­ди­но ре­ше­ње да би се за­у­ста­вио је­дан на­ци­о­на­ли­стич­ки во­ђа? То су пи­та­ња ко­ја по­след­њих де­сет го­ди­на се­би по­ста­вља сва­ко ко но­си Бал­кан у ср­цу. А мо­жда су нас баш та пи­та­ња на­те­ра­ла да за­поч­не­мо ово де­ло. Та­ко кре­ће­мо за Ко­со­во с на­ме­ром да схва­ти­мо шта оста­је де­сет го­ ди­на по­сле ра­та на овом пар­че­т у зе­мље ко­је је от­при­ли­ке ве­ли­ко ко­ли­ко Абру­ци. Ује­ди­ње­не на­ци­је су упра­вља­ле пре­ко ми­си­је зва­не Ун­мик, тро­ ше­ћи ва­го­не па­ра да би ство­ри­ле прет­по­став­ке за јед­ну мо­дер­ну др­жа­ ву. А Евро­па је на­сле­ди­ла ОУН, ми­си­јом Еулекс, да би ство­ри­ла усло­ве за прав­ну др­жа­ву. НА­ТО, пре­ко ми­си­је Кфо­ра, има на Ко­со­ву до­вољ­но вој­ске да се су­прот­ста­ви ма­фи­ји по­ло­ви­не Евро­пе. Ипак, на Ко­со­ву је још увек „ма­фи­ја­шка др­жа­ва“, ко­ја је 2008. јед­но­стра­но про­гла­си­ла не­за­ ви­сност и ко­ја те­жи Евро­пи од угле­да. Ђу­зе­пе Чу­ла Ви­то­рио Ро­ма­но

10


ПР­ВИ ДЕО


Про­лог „БОМ­БАР­ДО­ВА­ЛИ СМО ПО­ГРЕ­ШНЕ“

Лу­жа­не (се­ло уда­ље­но 18 км од При­шти­не, глав­ног гра­да Ко­со­ва, та­да де­ла ју­го­сло­вен­ске фе­де­ра­ци­је), 1. мај 1999. го­ди­не Ста­рац чу­је зви­жда­ње мла­зња­ка у на­ле­т у, за­тим екс­пло­зи­ју. Ка­да се окре­ не да по­гле­да, ви­ди де­цу ко­ја се ва­ља­ју за­хва­ће­на ва­тром, те­ла уни­ште­на пла­ме­ном и ауто­бус „Ниш-екс­пре­са“ ко­ји го­ри по­пут угар­ка пре­ки­ну­тог по­по­ла, док се дру­га по­ло­ви­на већ сур­ва­ла са ви­ја­дук­та. Мр­твач­ки сан­ дук од уси­ја­ног че­ли­ка, ко­ји се по­сле ле­та од 15 ме­та­ра стр­мо­гла­вљу­је у при­то­ку Ба­тлав­ског је­зе­ра. Тач­но је 13 ча­со­ва и 45 ми­ну­та. У ауто­бу­ су, ко­ји је тре­ба­ло да стиг­не у Ниш, по ве­ли­чи­ни дру­ги град у Ср­би­ји, би­ло је 63 пут­ни­ка. Њих 47 стра­да смрт­но, углав­ном су угље­ни­са­ни, а 16 их је по­вре­ђе­но. Не­ко­ли­ко ча­со­ва ка­сни­је НА­ТО при­зна­је „тра­гич­ну гре­шку“, али до­да­је да је до бом­бар­до­ва­ња мо­ста до­шло да би се оне­ спо­со­био „је­дан од глав­них пу­те­ва снаб­де­ва­ња спе­ци­јал­не по­ли­ци­је и вој­ске“. Све­до­ци то де­ман­т у­ју: „У тој зо­ни ни­је би­ло ап­со­лут­но ни­че­га осим ауто­бу­са.“ При­шти­на, де­сет го­ди­на ка­сни­је Гре­са је је­дан од нај­бо­љих ре­сто­ра­на у При­шти­ни, на не­ко­ли­ко ме­та­ра од Kанцеларије ме­ђу­на­род­них пред­став­ни­ка, у ули­ци ко­ја во­ди ка ам­ба­ са­да­ма. Да ни­је ал­бан­ских де­во­ја­ка ко­је пра­те ме­ђу­на­род­не ми­си­је, овај де­лић Ко­со­ва мо­гао би би­ти Бри­сел, Бер­лин, Ам­стер­дам или би­ло ко­ја европ­ска пре­сто­ни­ца. Је­ла су свет­ска, ме­ша­ви­на ита­ли­јан­ских, не­мач­ких и фран­цу­ских; ви­на ва­ри­ра­ју од кјан­ти­ја до бор­доа, са до­брим из­бо­ром и цр­но­гор­ских, ко­ја су је­ди­на са Бал­ка­на. Улаз у ло­кал је јед­на брај­да, не­у­глед­на у од­но­су на оста­ло. Уну­тра, ста­рин­ски на­ме­штај, сли­ке на зи­ 13


Вукови у магли

до­ви­ма и ко­но­ба­ри ко­ји го­во­ре ба­рем три је­зи­ка. Чип­ка­сти стол­ња­ци, при­г у­ше­на све­тлост све­тиљ­ки у вик­то­ри­јан­ском сти­лу и фи­на на­по­ли­ тан­ска му­зи­ка, ди­ван су ма­мац за ко­сов­ске де­вој­ке ко­је пра­те аме­рич­ке чи­нов­ни­ке. Има­мо до­го­во­рен са­ста­нак за 8 уве­че. По­зва­ли смо на ве­че­ру два ита­ ли­јан­ска ис­тра­жи­те­ља, јед­но­га ко­ји је пре не­ко­ли­ко ме­се­ци за­вр­шио по­ сао с Ује­ди­ње­ним на­ци­ја­ма и дру­гог ко­ји ра­ди за ми­си­ју Европ­ске уни­је. Обо­ји­ца зна­ју све о ве­за­ма из­ме­ђу ко­сов­ског ор­га­ни­зо­ва­ног кри­ми­на­ла и ло­кал­них по­ли­ти­ча­ра. Сме­шта­мо се сред ко­смо­по­лит­ске гра­је: Аме­ ри­ка­на­ца ко­ји су до­би­ли сло­бо­дан из­лаз, На­по­ли­та­на­ца у слу­жбе­ним оде­ли­ма, пи­ја­них фран­цу­ских чи­нов­ни­ка. Цео је­дан ми­кро­ко­зам при­ча и суд­би­на ко­је се укр­шта­ју у ре­сто­ра­ни­ма пре­сто­ни­це. Се­ли смо ис­пред Кру­ни­са­ња На­по­ле­о­на I, Жак-Лу­ја Да­ви­да, ско­ро у при­род­ној ве­ли­чи­ни. По­чи­ње­мо да се ис­пи­па­ва­мо. Дво­ји­ца аге­на­та ин­ те­ре­су­ју се за на­ше ис­тра­жи­ва­ње, за оно што смо от­кри­ли до тог тре­нут­ ка. Схва­та­мо да се раз­ли­ку­ју у при­сту­пу. По­ли­ца­јац УН је раз­љу­ће­ни пас. Же­ли да при­ча. Не­ма ви­ше ни­ка­квих слу­жбе­них тај­ни. Ње­го­ва ми­ си­ја је за­вр­ше­на, али се осе­ћа из­да­ним од ор­га­ни­за­ци­је за ко­ју је ра­дио. Дру­ги је до­шао на ве­че­ру пре да би са­знао шта ми зна­мо не­го да он на­ма при­ча о свом ра­ду. И још не­ма по­ве­ре­ња у нас. На Ко­со­ву је по­ве­ре­ње све. Оно је пи­та­ње жи­во­та и смр­ти. Мо­же се де­си­ти да аген­ти тај­них слу­жби, ис­тра­жи­те­љи, су­ди­је, ве­че­ра­ју тик до не­ми­ло­срд­них кри­ми­на­ла­ца ко­ји­ма су се пре са­мо сат вре­ме­на ба­ви­ли на по­слу. То сви зна­ју. А у ре­сто­ра­ни­ма је, ако има­те не­што ва­жно да ка­ же­те, бо­ље да шап­ће­те. „Ви же­ли­те да зна­те за­што је Ко­со­во још увек ма­фи­ја­шка др­жа­ва, по­ сле де­се­то­го­ди­шње упра­ве УН? Има­ли смо око 300 ча­со­ва при­слу­шки­ ва­ња пре­ми­је­ра Ха­ши­ма Та­чи­ја“, ка­же по­ли­ца­јац Ује­ди­ње­них на­ци­ја, „а из­ве­сно је да су из­ве­шта­ји за­вр­ши­ли у сан­ду­чи­ни не­ког по­дру­ма у Ва­ шинг­то­ну. Ни­ко ви­ше не­ће мо­ћи да га про­це­су­и­ра. Је ли вам то до­ста?“ Наш из­вор по­ве­зу­је ор­га­ни­зо­ва­ни кри­ми­нал на Ко­со­ву ди­рект­но са нај­ ви­шим по­ли­тич­ким вр­хом ове зе­мље, с пре­ми­је­ром. „Зна­чи да су га по­кри­ле УН?“ пи­та­мо ми. „Не са­мо ње­га. Ује­ди­ње­не на­ци­је су об­у­ста­ви­ле про­це­се, ус­по­ри­ле ис­тра­ге, са­кри­ле до­ка­зе о по­ве­за­но­сти ло­кал­них по­ли­ти­ча­ра и ор­га­ни­ зо­ва­ног кри­ми­на­ла.“ „За­што?“ „То ће­те са­ми схва­ти­ти ‒ би­ће до­вољ­но да се ма­ло про­ше­та­те и по­гле­ да­те.“ 14


Profile for IK Jasen

ВУКОВИ У МАГЛИ  

kosovo un mafia

ВУКОВИ У МАГЛИ  

kosovo un mafia

Profile for ikjasen