Page 1

Haveforeningen Bien på Marselisborgs vestlige Markjorder i  Aarhus Love vedtaget på generalforsamlingen 30­05­1920 og 19­09­1920 Med 8 år siden den sidste lovændringer og at denne nye ændringer skulle vedtages over to  generalforsamlinger skulle man synes, at der må være sket noget meget væsentligt. Formålsparagraffen er nu blevet udvidet med flg. passus: ”virke for Udbredelse af Kendskab til Havedyrkning og til Plantesygdomme og deres   Bekæmpelse samt foretage Fællesindkøb af Frø, Kunstgødning og lignende.” Man fornemmer en konkurrent til "Det Jydske Haveselskab", som allerede var stiftet i 1873  men måske havde en mere borgerlig vinkel på haven. Men bestemmelsen i § 3 har uden tvivl skab debat: ”Ethvert Medlem er pligtig at renholde sin   Have og Vejen udenfor samme samt holde Hækkene klippede. Det er forbudt at henkaste   Affald og lignende paa Vejen ligesom Husdyrhold er forbudt.” Og bestemmelserne for udelukkelse er også skærpet i § 5.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 1 af 7

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


A4 Issuu LOVE for Haveforeningen "Bien" Stiftet den 6. Marts 1902. § 1. Foreningens Formaal skal være, at værne om Medlemmernes Interesser i Form af billige og rimelige Lejevilkaar, om Havefredens Opretholdelse samt virke for Udbredelse af Kendskab til Havedyrkning og til Plantesygdomme og deres Bekæmpelse samt foretage Fællesindkøb af Frø, Kunstgødning og lignende. § 2. Medlem af Foreningen er Enhver, der er Lejer af Foreningens Jord, og ingen kan være Lejer eller Bruger af Foreningens Jord uden at være Medlem. Naar et Medlem er optaget og har betalt 2 Kr. I Indskud erholder han et Eksemplar af Foreningens Love samt et Medlemskort. Kontingentet er 1 Kr. aarlig, der betales sammen med Lejeafgiften. § 3. Medlemmer, som er Lejer af Foreningens Jord, skal hos Kassereren betale Lejeafgiften inden 1. Marts. I Tilfælde af langvarig Sygdom eller Arbejdsløshed kan der

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 2 af 7

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 3 af 7

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


dog faas Henstand, naar der derom sker Henvendelse til Bestyrelsen; i modsat Fald har Bestyrelsen Ret til Fremleje paany. Medlemmer har dog Ret til at afstaa den lejede Jord, naar der sker Henvendelse derom til Bestyrelsen. Ethvert Medlem er pligtig at renholde sin Have og Vejen udenfor samme samt holde Hækkene klippede. Det er forbudt at henkaste Affald og lignende paa Vejen ligesom Husdyrhold er forbudt. Overtrædelse heraf kan medføre Opsigelse af det lejede. § 4. Foreningen kan udelukke og opsige et Medlem, naar han bevislig modarbejder Foreningens Formaal eller paa anden Maade søger at skade denne. Udelukkelse kan kun ske paa en Generalforsamling, som VedkomMende har Ret til at overvære og til at deltage i Forhandlingen om sin egen Sag. For at blive udelukket maa 24 af de mødte Medlemmer stemme derfor. Et udelukket eller udtraadt Medlem har intet Krav paa Foreningen. § 5. Et udelukket eller opsagt Medlem maa fjærne sine Ejendele fra Haven inden den Bestyrelsen eller Generalforsamlingen fastsatte Tid; er dette ikke Tilfældet tilfalder det Foreningen og er dennes Ejendom. §5. Kassereren maa ikke have mere end 25 Kr. i Kassen. Beløb derover skal snarest indsættes paa en særlig Bog i en Sparekasse og kan kun hæves af Kassereren i Forening med Formanden og et Bestyrelsesmedlem. §7. Bestyrelsen vælges paa den ordinære Generalforsamling i Maj og September og bestaar af 5 Medlemmer, hvoraf Formanden og Kassereren vælges særskilt af Generalforsamlingen, de øvrige ved simpel Stemmeflertal.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 4 af 7

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


De afgaar skiftevis i Maj og September Maaned saaledes, at Formanden afgaar i September og Kassereren i Maj; de øvrige afgaar skiftevis. De to, der næst efter de valgte har højst Stemmeantal, er Suppleanter. Endvidere vælges to Revisorer, som afgaar skiftevis. Genvalg kar finde Sted. § 8. Generalforsamlingen er den højeste Myndighed i Foreningens Anliggender; den giver Love, vælger Bestyrelse samt tager Bestemmelse angaaende Forslag fra Foreningens Medlemmer. Ordinær Generalforsamling afholdes i Maj og September, hvor Forhandlingsprotokollen og Regnskabet er Punkt 1 og 2 paa Dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes Antal. Bekendtgørelse foregaar ved Opslag i Haverne. §9. Bestyrelsen har Ret til at disponere over Beløb i Foreningens Interesse under Ansvar overfor førstkommende Generalforsamling. § 10. Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, naar Bestyrelsen finder det nødvendigt eller naar 20 Medlemmer indgiver skriftlig Andragende derom til Bestyrelsen med Opgivelse af, hvad der ønskes behandlet. Bestyrelsen er da pligtig at indvarsle til en Generalforsamling inden 8 Dage derefter og skal Dagsordenen bekendtgøres i Avertissementet. § 11. Formanden er at betragte som Foreningens Repræsentant. Det maa særlig paalægges ham som Pligt nøje at overholde Lovene samt holde sig Generalforsamlingens Beslutninger efterrettelig. Han maa tillige passe, at Ro

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 5 af 7

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


og Orden ikke forstyrres, og ethvert Medlem er i saa Henseende pligtig at underkaste sig hans Ordre. Formanden eller i hans Sted Viceformanden er pligtig at være til Stede. Han paaser, at Forhandlingsprotokollen føres rigtigt. Han besørger alle Bekendtgørelser og ingen andre end ham i Forening med Bestyrelsen har Ret til at avertere i Foreningens Navn. § 12. Foreningen kan kun opløses naar 4/5 af dens Medlemmer stemmer derfor, og dens Midler skal da efter simpel Stemmeflerhed overgaa til Foreninger med veldædigt Øjemed. Disse Love er saaledes omreviderede og vedtagne den 30. Maj og 19. September 1920 og kan kun forandres, naar 44 af de mødte Foreningsmedlemmer stemmer derfor paa 2 paa hinanden følgende Generalforsamlinger, dog skal der være mindst 8 Dage mellem disse.

Nationaltrykkeriet, Valdemarsgade 56, Aarhus.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 6 af 7

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


1314 IV TAA

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 7 af 7

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010

1920-09-19 Love for Haveforeningen Bien  
1920-09-19 Love for Haveforeningen Bien  

Love vedtaget på generalforsamlingen 30-05-1920 og 19-09-1920