Page 1


‫ފިހުރިސްތު‬ ‫ސަފުހާ‬ ‫އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ‪1 ..............................................................................................................................‬‬ ‫މާލީ ބަޔާން‬ ‫ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި‪ ،‬އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާން‬ ‫މާލީ ބަޔާނާ ގުޅޭ ތަފުސީލު ނޯޓުތައް‬

‫‪29 .......................................................................‬‬

‫‪31 .......................................................................................‬‬


‫އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް‬ ‫ސަފުހާ‬ ‫ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ކަންތައްތައް‬ ‫‪.1‬‬

‫މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔާން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން‪3 ...................................‬‬

‫‪.2‬‬

‫ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް ބާކީގައި ހުރި ‪ 39‬މިލިއަން ރުފިޔާ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރުން ‪4 .............‬‬

‫‪.3‬‬

‫އެޑްވާންސަށް ފޮނުވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވުން ‪4 ............‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪ 2009‬އަހަރުގެ ބިލްތަކަކަށް ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ‪ 2.7‬މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުން ‪5 .................‬‬

‫‪.5‬‬

‫ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓް ކޯޑުނޫން އެހެން ކޯޑުތަކުން ޚަރަދުކޮށްފައިވުން ‪6 ..................................................‬‬

‫‪.6‬‬

‫އާމްދަނީ ފައިސާ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބެހެއްޓުން ‪6 .....................................................‬‬

‫‪.7‬‬

‫މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވުން ‪7 .......................‬‬

‫‪.8‬‬

‫ސްކޫލްތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ދެ މުވައްޒަފަކު މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުން ‪8 ..................‬‬

‫‪.9‬‬

‫ބީލަންތައް ވަޒަންކުރުމުގައި މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވުން ‪9 .............................................‬‬

‫‪ .10‬ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި އިސްރާފާއި ޚިޔާނާތަށް ތުހުމަތުކުރެވުން ‪11 .....................................................‬‬ ‫‪ .11‬ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުން ‪13 ..........................‬‬ ‫‪ .12‬ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުން ‪13 ...............................................................................‬‬ ‫‪ .13‬ނ‪.‬ކެނދިކޮޅުދޫ ސްކޫލްގެ އިމާރާތްތައް ހެދުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުން ‪14 ...................‬‬ ‫އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް‬ ‫ސ އޮނިގަނޑާއި ޚިލާފަށް ‪ 12.3‬މިލިއަން ރުފިޔާ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވުން ‪15 .....................‬‬ ‫‪ .14‬ސިވިލް ސާވި ް‬ ‫‪ .15‬ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު މަދުވުން ‪17 ................................‬‬ ‫‪ .16‬އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގުމަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ވިއްކާލުން ‪18 .....................................‬‬ ‫‪ .17‬ޢަރަބިއްޔާގެ ހިންގުން އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަރާމާތު ޚަރަދުތައް ‪20 ....................‬‬ ‫އ ނުވުން ‪22 ..........‬‬ ‫‪ .18‬ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި ފަންޑަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބިފަ ި‬ ‫‪ .19‬މިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓުން ފައިސާ ދިނުން ‪27 .....................................‬‬


‫‪c‬‬ ‫‪csIfoa eg clwrenej rwTiDoa‬‬ ‫މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‬

‫ށ‬ ‫ިމ ި‬ ‫ނ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ބ ާ‬ ‫ޝ ް‬ ‫ޔ ަ‬ ‫ިސޓްރީ ޮއފް ެއ ިޑ ުއކޭ ަ‬ ‫ނގެ ‪ަ 2010‬ވ ަނ ައ ަހ ުރގެ މާ ީލ ަ‬ ‫ދ ރި ޯޕ ުޓ‬ ‫ނ ަރލް ޭ‬ ‫ޮއ ިޑ ަޓރ ޖެ ެ‬ ‫ހ‪ .‬ތަޢާރަފު‬ ‫މިރިޕޯޓުގެ ބޭނުމަކީ އޮ ޑިޓް ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު ‪ (44/2007‬ގެ ދަށުން އޮޑިޓް ކުރެވުނު މިނިސް‬ ‫ަނގެ ‪ 2010‬ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާނަށް ރައުޔެއް ީ‬ ‫އެޑިއުކޭޝން‬ ‫ކރަން ޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނު ކަ‬ ‫ދ‪ ،‬އިޞްލާޙު ު‬ ‫ޝނަށާއި‪ ،‬ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަ‬ ‫ޔވަޅު އެޅު އްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝ ަ‬ ‫އިޞްލާޙީ ފި ަ‬ ‫މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ‪.‬‬ ‫މިރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކުރެވި ފައިވާ ކަންތައްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި އުކޭޝަންގެ އިސްވެރިންނާއި މަޝްވަރާކުރެވ‬ ‫ފާހަގަކޮށް‪ ،‬މިއޮޑިޓްގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެމިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ބޭފު ު‬ ‫ުޞތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ‬ ‫ޅންނަށް މިފުރޞަ‬ ‫ގ‬ ‫ރައްޔިތުން ެ‬

‫މަޖިލީހުގެ‬

‫ލއްޔަތު‬ ‫މާ ި‬

‫ކޮމިޓީއަށް‬

‫ުށހަޅައި‪ ،‬މިއޮ ފީހުގެ‬ ‫ހށަ‬

‫ވެބްސައިޓް‬

‫‪ww.audit.goov.mv‬‬

‫ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ށ‪ .‬މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު‬ ‫‪ (3/2006‬އި ން ބާރުލިބިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ‬ ‫ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަންބަރު ‪6‬‬ ‫ޓ‬ ‫ޓްރެޜަރީއިން ހަދާފައިވާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ‪ 12‬ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން‪ ،‬މިނިސް ް‬ ‫އ ބެލެހެއްޓުމާ އި‪ ،‬މިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ޙަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ޞައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއެކު ތަ‬ ‫ކަންތައްތަ ް‬ ‫އެހިސާބުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާންތައް އެކުލަވާލައި އަދި އޮޑިޓް ކުރުމަށް މިއޮފީހަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނު‬ ‫ސޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ މާލީ ޒިންމާދާރު‬ ‫ުނ އައްޔަންކޮށްފައިވާ މިނި ް‬ ‫‪ 3/2006‬ގެ ‪ 35‬ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން‬ ‫މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ‪.‬‬ ‫މިމަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭ ގައި‪ ،‬ޞައްޙަކަމާއި‪ ،‬އަދި ފުރިހަމަކަމާއެ ކު ހަޤީޤަތާއި އެއްގޮތަށް ހިސާބުތައް ބަ‬ ‫އެހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީބަޔާން ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި އިތުބާރުހުރި މާޙައުލެއް‬ ‫ނހިމެނޭގޮތަށް ހިސާބުތައް‬ ‫ު‬ ‫ދެމެހެއްޓުމާއި‪ ،‬އެއްވެސް އޮޅުމެއް‪ ،‬ނުވަތަ އޮޅުވާލުމެއް‪ ،‬ނުވަތަ ފޮރުވުމެއް‬ ‫ސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި އަހަރީ މާލީ ބަޔާން އެކުލަ‬ ‫އެހިސާބުތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމާއި‪ ،‬އަދި ހިސ‬ ‫ދޒާ ބޭނުންކުރަ ން ދިމާވި ހާލަތު ރަނގަޅަށް އަންގައިދިނުން ހ‬ ‫އެއްވެސް އަންދާޒާއެއް ބޭ ނުން ކުރެވިފައިވ ާނަމަ އެއަން ާ‬ ‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪it.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬


‫ލގެ މަސްއޫލިއްޔަތު‬ ‫ނ‪ .‬އޮޑިޓަަރ ޖެނެރަ ް‬ ‫މލީ ބަޔާން‬ ‫ރގެ އަހަރީ ާ‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަ ު‬ ‫‪2‬‬ ‫ޝަންގެ‬ ‫އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަ ސްއޫލިއްޔަތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝ‬ ‫ޔންކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ރވުނު އިޞްލާޙު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަ ާ‬ ‫މށްފަހު އެއަށް ރައުޔެއް ދިނުމާއި‪ ،‬އެ އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކު ެ‬ ‫އޮޑިޓްކުރު ަ‬ ‫ޓންޑަޑްތަކާ އެއްގޮތަށް‪ ،‬އެ ސްޓޭންޑަޑްތައް ލާޒިމުކުރާ‬ ‫އެހެންކަމުން މިއޮޑިޓްކޮށް ފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް އޮޑިޓިންގ ސް ޭ‬ ‫ލންތަކާ އޮޅުންތައް ހިމެނިފައިނުވާނެކަން ެ‬ ‫މިންގަނޑުތައް ބޭނުންކޮ ްށގެން‪ ،‬މިއަހަރީ މާލީ ބަޔާނުގައި އޮޅުވާ ު‬ ‫ދނެގަނެވޭނެ‬ ‫ވ‪.‬‬ ‫ގޮތެއްގައެވެ‬ ‫އެގޮތުން އޮޑިޓްގެ މަސައް ކަތް ކުރެވިފައިވަނީ މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި ހެކިތައް‬ ‫އ‬ ‫ތ ި‬ ‫ދ ހަޤީޤަ ާ‬ ‫ހޯދައިގެން އޭގެމައްޗަށް ބިނާ ކޮށްގެންނެވެެ‪ .‬މިމަސައްކަތް ރާވައި ހިން ގާފައިވަނީ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަމާއި‪ ،‬އަ ި‬ ‫ލހެއްޓުމުގައި‬ ‫ލގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން‪ ،‬ހިސާބުތައް ބެ ެ‬ ‫އެއްގޮތަށް ހިސާބުތަށް ބަ ލަހައްޓައި އެކުލަވާލުމަށް ރޭވިފައިވާ މާޙައު ު‬ ‫ޢ‬ ‫ލ މުޠާލި ާ‬ ‫ގެންގުޅެފައިވާ އުޞޫލުތަ ކާއި‪ ،‬ސިޔާސަތުތަކާއި‪ ،‬މުޅި އަހަރީ މާ ލީ ބަޔާން އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތްވެސް ބަ ާ‬ ‫ކޮށްގެންނެވެ‬ ‫ވ‪.‬‬ ‫އޮޑިޓް ކުރަންޖެހެނީ ވަގު ާތއި ޚަރަދަށް ބަލައިގެން ކަމަށްވާތީ‪ ،‬މިއޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ މުޅި އަހަރުގެ ހުރިހާ މާލީ މުޢާމަލާތްތައް‬ ‫ގ‬ ‫ޓ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ހޮވާލެވުނު ބައެއް މު ޢާމަލާތްތައް ބަލައި ޗެކްކޮށް އެއިން މުޅި މުއައްސަސާ ެ‬ ‫ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އޮޑި ް‬ ‫ތށެވެ‪.‬‬ ‫ރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް ނިންމޭގޮ ަ‬ ‫މާލީ ހާލަތާއިމެދު އޮޑިޓަރ‬

‫ލގެ ރައުޔު ނުދިނުން‬ ‫ރ‪ .‬އޮޑިޓަަރ ޖެނެރަ ް‬ ‫ން ‪ 5‬އަށް‬ ‫ނންބަރު ‪ 1‬އިިނ‬ ‫ައގައި ނުކުތާ ަ‬ ‫ާނށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރައުޔު ނުދިން ސަބަބުތައް" ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ބއި‬ ‫"މާލީ ބަޔނަ‬ ‫ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ކަން ަތއްތަކުގެ ސަބަބުން މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާނަށް ރައުޔެއް ދިނުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ‬ ‫ވެ‪.‬‬ ‫މާ‪ ،‬މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާނަށް ރައުޔެއް ނުދެމެ ެ‬ ‫ައނުވެއެވެ‪ .‬ވީ ާ‬ ‫ހެކި ލިބިފއި‬

‫ބ‪ .‬މާލީ ބަޔާނަށް އޮ ޑިޓަރ ޖެނެރަލް ރައުޔު ނުދިން ސަބަބު ތައް‬ ‫‪.1‬‬

‫އޔަތުގެ ޤާނޫނު ގެ ‪ 35‬ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުން ތައްޔާރުކޮށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް‬ ‫މާލި ް‬ ‫ހޅަންޖެހޭ‬ ‫ހުށަ ަ‬

‫އަ ަހރީ‬

‫މާލީ‬

‫ބަޔާންތައް‬

‫ތައްޔާރުކުރުމުގެ‬

‫އަސާސަކީ‬

‫"އިންޓަރނޭޝަނަލް‬

‫ޕަބްލިކް‬

‫ސެކްޓަރ‬

‫އެކައުންޓިންގ ސް ޓޭންޑަޑްސް" )އިޕްސަސް( ކަމުގައި ދައު ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ‪ 12‬ވަނަ ބާބުގައި‬ ‫ރުކޮށްފައިވާ‬ ‫ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަ މަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރ‬ ‫އ‬ ‫ާސ މި އަހަރީ މާލީ ބަޔާނުން އެގެން ނެތުމާއި‪ ،‬ފުރިހަމަ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނަން އިޕްސަސް ސްޓޭންޑަޑްތަ ް‬ ‫އަސސް‬ ‫ުރމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓިންގ‬ ‫ނ ތައްޔާރު ކރު‬ ‫ލާޒިމްކުރާ ހުރިހާ ބަޔާނެއް ހުށަހަޅ ާފައި ނުވުމާއި‪ ،‬މާލީ ބަޔާ ް‬ ‫ރކޮށްދޭ "ޑިސްކްލޯޒަރ ނޯޓްސްް" ފަދަ މާލީ ބަޔާނުގައި‬ ‫ނ ނެތުމާއި‪ ،‬މާލީ ބަޔާނުގެ ތަފުސީލު ފޯ ު‬ ‫ިސތައް އެނގެ ް‬ ‫ޕޮލސީ‬ ‫ކޮންމެހެން ހިމެނެން ޖެހޭ މުހިއްމު އަސާސީ މަޢުލޫމާތު މިމާލީ ބަ ޔާނުގައި ހިމެނިފައިނުވުން‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫ތ‬ ‫ދމެދު ބޮޑެ ި‬ ‫މލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކާއި މިނިސް ޓްރީގެ ޖެނެރަލް ލެޖަރގައިވާ އަދަދުތަކާއި ެ‬ ‫ހުށަހަޅާފައިވާ ާ‬ ‫ޓރެޜަރީއިން‬ ‫ްސ އެންޑް ް‬ ‫ސ‬ ‫ސ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނ ް‬ ‫ފަރަގުތަކެއް ހުރުމާ އި މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ފަހުގައިވެސ ް‬ ‫އން‪.‬‬ ‫ްރއިން ބަދަލު ގެންނަމުން ދި ު‬ ‫ެރލް ލެޖަރ އަ ށް އެމިނިސްޓރީ‬ ‫ރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޖެނރަ‬ ‫ހއްޓާ މިނިސްޓްރ‬ ‫ބަލަ ަ‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަ ު‬ ‫ފހާ ‪ 41‬ގެ ‪2‬‬


‫‪.3‬‬

‫‪ 2009‬ވަނަ އަހަ ރު ނިމުނުއިރު އަތޮޅުތަކުގައިވާ ސްކޫލްތަކު ގައި ހުރި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުތަކަށް‬ ‫‪2‬‬ ‫ސ‬ ‫ލ ‪) 39,071,220‬ތިރީސްނުވަމިލިއަން ހަތްދިހައެއްހާ ް‬ ‫ފޮނުވި ފައިސާއިން ޚަރަދުނުވެ ބާކީހުރި ފައިސާގެތެރެއިން ޖުމް ަ‬ ‫ދުއިސައްތަވިހި( ރު ފިޔާ‪2010 ،‬‬

‫ދތައް މިނިސްޓްރީގެ ‪ 20100‬ވަނަ‬ ‫ދކޮށްފައިވާއިރު އެޚަރަ ު‬ ‫ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި ޚަރަ ު‬

‫ައނުވުން‪.‬‬ ‫އަހަރުގެ މާލީ ހިސާ ބުގައި ހިމަނާފއި‬ ‫‪.4‬‬

‫ސ‬ ‫ށ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވާ ފައިސާ‪ ،‬ފައި ާ‬ ‫ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުން އަތޮޅުތަކުގައިވާ ސްކޫލްތަކަ ް‬ ‫ފޮނުވުމާއިއެކު އަދި ޚަރަދުވިކަން ޔަގީންނުވަނީސް ޚަރަދުކޮށްފައި ވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ކޮންސޮލިޑޭޓު ރެވެނިއު ފަންޑު ް‬ ‫ނ‬ ‫އެފައިސާ އުނިކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ޖެނަރަލް ލެޖރ‬ ‫ާރއަށް ޚަރަދެއް ގެ ގޮތުގައި ވައްދާފައިވުމާއި‪ ،‬މި ގޮތުން ‪ 2010‬ވަނަ‬ ‫އޑްވާންސަށް‬ ‫އަހަރާއި އަދި އޭގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކު ގައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުތަކަށް ެ‬ ‫ސޅީސް ދެމި ލިއަން އެއްލައްކަތިރީސްފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަދިހައެއް(‬ ‫‪ާ ) 42,135,7‬‬ ‫ފޮނުވުނު ފައިސާގެ ތެރެއިން ‪710‬‬ ‫އިހުރި އިރު‬ ‫ުނުވެ ބެހެއްޓިފައ‬ ‫ރީ ‪ 2011‬ގެ ނިޔަލަށް އެ ސްކޫލްތަކުގެ ބަ ޖެޓް އެކައުންޓްތަކުގައި ޚަރަދނ‬ ‫ޔ‪ 27 ،‬ޖެނުއަރ‬ ‫ޔ‬ ‫ރުފި ާ‬ ‫މނާފައިވުން‪.‬‬ ‫މިފައިސާ ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރާއި އަދި އޭގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ޚަރަދެއްގެ ގޮތުގައި ހި ަ‬ ‫ެއން ޚަރަދުކުރެވުނީ ކިހާފައިސާއެއްކަމާއި‬ ‫އަދި ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު އެޑްވާންސަށް އަތޮޅުތަކަށް ފޮނުވުނު ފައިސާގެތެރއި‬ ‫ން‪.‬‬ ‫ބލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި ނެތު ް‬ ‫ދނުވެ ހުރީ ކި ާހފައިސާއެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް ހިސާބުތައް ެ‬ ‫ޚަރަ ު‬

‫‪.5‬‬

‫ށގެން މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އިންޓަގްރޭޓެޑް‬ ‫ނު އެހީއާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮ ް‬ ‫ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ލޯނ‬ ‫ސ‬ ‫ތރޭގައި ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ‪) 26,103,1005‬ސައްބީ ް‬ ‫ަނ އަހަރުގެ ެ‬ ‫ނ‬ ‫ހިއުމަން ޑިވޮލޮޕްމަ ންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ‪ 2010‬ވ ަ‬ ‫ިސޓްރީގެ ‪ 20010‬ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ‬ ‫މިލިއަން އެއްލައްކަ ތިންހާސް އެއްސަތޭކަފަހެއް( ރުފިޔާގެ ހިސާބުތައް‪ ،‬މިނސް‬ ‫ޔނުގައި ހިމަނާފަ އި ނުވުން‪.‬‬ ‫ބަ ާ‬

‫ދ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭގޮތް‬ ‫ޅ‪ .‬ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަ ށް ޢަމަލު ކުރެވިފައިވާ މިންވަރާއި މެ ު‬ ‫ގ‬ ‫ަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ެ‬ ‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭ ޝަނަށް ދެއްވާފައިވާ ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރައްވާފައިވނ‬ ‫ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އެ އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޖެޓުގައި ޚަރަދުކު ރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށް އަދި ބަޖެޓުގައި‬ ‫ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައް ތަކަށް ކަމަށް މިއޮފީހުން ނުދެކެމެވެ‪.‬‬

‫އި ޚިލާފަށް ކޮށްފައިވާކަމަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެކޭ ކަންތައްތައް‬ ‫ކ‪ .‬ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއ‬ ‫‪.1‬‬

‫ިސޓްރީގެ މާލީ ބަޔާން މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން‬ ‫މިނސް‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ‬ ‫‪2‬‬ ‫ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތގެ ގަވާއިދުގެ ‪ 12‬ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކު ރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން‬ ‫ދއުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން ތައްޔާރު ކުރަންވާނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް‬ ‫މަހުން ފެށިގެން ަ‬ ‫ކ ސެކްޓަރ‬ ‫ޭޝަނަލް ޕަބްލި ް‬ ‫ހމަ "އިންޓަނޝ‬ ‫ނރެ ޝާއިޢުކޮ ށްފައިވާ ފުރި ަ‬ ‫ނ ެ‬ ‫ސެކްޓަަރ އެކައުން ޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑު ް‬ ‫ށ‬ ‫އގޮތަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި މި އޮފީހަ ް‬ ‫އެކައުންޓިންގ ސް ޓޭންޑަޑްސް" )ފުލް އިޕްސަސް( އާއި އެ ް‬ ‫ސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ‪ 2010‬ވަ ނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ‬ ‫ހޅާފައިވާ މިނިސ‬ ‫ހުށަ ަ‬ ‫އިޕްސަސް ސްޓޭންޑަ ޑްތަކާއި އެއްގޮތަކަށް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‬ ‫އި ް‬ ‫އ‬ ‫ނ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ‪ 12‬ވަނަ ބާބުގަ ި‬ ‫ށ އޮތް ތަ ު‬ ‫ނގައި މިނިސްޓްރީގެ އަހަރީ މާލީ ބަޔާ ް‬ ‫ކުރިއަ ް‬ ‫ބަޔާ ް‬ ‫ނކޮށްފައިވާގޮތަ ްށ ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެެ‪.‬‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަ ު‬ ‫ފހާ ‪ 41‬ގެ ‪3‬‬


‫‪.2‬‬

‫ޔތުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރުން‬ ‫ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް ބާކީގައި ހުރި ‪ 39‬މިލިއަން ރުފިޔާ މާލިއް ަ‬ ‫ރ‬ ‫ރގެ ނިޔަލަށް އަތޮޅުތަކުގައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދަށް ފޮނުވި ފައިސާއިން ޚަރަދުނުވެ ބާކީހު ި‬ ‫‪ 2009‬ވަނަ އަހަ ު‬ ‫‪2‬‬ ‫ކ ބޭންކް‬ ‫އސައްތަވިހި( ރުފިޔާ‪ ،‬ޕަބްލި ް‬ ‫ދހައެއްހާސް ދު ި‬ ‫ފައިސާގެތެރެއިން ‪) 39,071,2200‬ތިރީސްނުވަމިލިއަން ހަތް ި‬ ‫އެކައުންޓަށް‬

‫ޖަމާ ުކރުމުގެ‬

‫ބަދަލުގައި‬

‫މިނިސްޓްރީގެ‬

‫އެންގެ ވުމުގެ‬

‫މަތިން‬

‫އޭރުގެ‬

‫ޕްރޮވިންސް‬

‫އޮފީސްތަކުގައި‬

‫ގ‬ ‫ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެޑ ިއުކޭޝަން ޔުނިޓްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަ ކަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު‪ ،‬ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ެ‬ ‫‪ 34‬ވަނަ މާއްދާގަ އި ބަޔާންކޮށްފައިވ ާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް‪ ،‬އަތޮޅުތަކު ގައިވާ ސްކޫލްތަކުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ‪ 20100‬ވަނަ‬ ‫އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ‪ .‬މި ގޮތުން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުގައިވާ ސްކޫލްތަކުގައި‬ ‫ެޝނަރީއާއި އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދުމާއި އަދި‬ ‫މރާތްކުރުމާއި މަރާމާތުކުރުމާއ‪ ،ި،‬ފަރުނީޗަރު ހޯދުމާއި‪ ،‬މޝި‬ ‫ކްލާސްރޫމްތައް ޢި ާ‬ ‫ސްކޫލްތަކުން ފައި ސާ ނުދައްކާހުރި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކު ން ހިމެނެއެވެ‪ .‬ކުރީއަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓުން ބާކީވެފައިވާ‬ ‫ފައިސާ ކުރިން ދެ ންނެވުނު ކަންތައްތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ތުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަދެއްވާފައި‬ ‫ސޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންއެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ އޭރުގެ މިނި ް‬ ‫މީގެ އިތުރަށް ފާހަ ގަކުރެވުނު ގޮތުގައި‪ ،‬މިފައިސާއިން ކުރެވު ނު ޚަރަދުތަކަކީ މިނިސްޓްރީގެ ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ‬ ‫ކ‬ ‫ލ ް‬ ‫ކީ ޕަބް ި‬ ‫މގޮތުން ކުރެވުނު ޚަރަދުތަކަކ‬ ‫ޓގައި ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި ި‬ ‫ފާސްކުރެވުނު ބަޖެ ް‬ ‫ތއް ‪2010‬‬ ‫ެސ( ގެ ތެރެއިން ކުރެވިފައި ވާ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި ނުވާތީ މި ޚަރަދު ަ‬ ‫އެކައުންޓިންގ ސި ސްޓަމް )ޕީއޭއސް‬ ‫ވ‬ ‫ށަހަޅާފައި ާ‬ ‫ނ ހުށ‬ ‫ިސްޓްރީއި ް‬ ‫އނުވެއެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިނސ‬ ‫ައ ހިމެނިފައެ ް‬ ‫ވަނަ އަހަރުގެ މި ނިސްޓްރީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގއި‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ގެ މާލީ ބަޔާނުގައި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގަ އި ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ‬ ‫‪2‬‬ ‫ތގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކަކީ ޞައްޙަ އަދަދުތަކެއް‬ ‫ާލ ބަޔާނުގައި ޚަރަދުގެ ގޮ ު‬ ‫ޚަރަދުތައް ހިމެނި ފައއި ނުވާތީ މލީ‬ ‫ނންކަން ފާހަގަކުރަ މެވެ‪.‬‬ ‫ޫ‬ ‫އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‪:‬‬ ‫ޤނޫނުގެ ‪ 34‬ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް ވަކި މާލީ އަހަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާސްކޮށްފައިވާ‬ ‫ލިއްޔަތުގެ ާ‬ ‫)ހ( ދައުލަތުގެ މާލ‬ ‫ބަޖެ ަ‬ ‫ޓކުން ދައުލަތު ގެ ފައިސާއެއް އެމާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ަޚރަދުކޮށްފައި ނުވާނަމަ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ‪ 8‬ވަނަ‬ ‫މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ށްފައި ވާގޮތުގެ މަތީން މެނުވީ އެމާލީ އަހަރު ނިމުމަށްފަހު‪ ،‬އެ ފައިސާ ޚަރަދުނުކުރުމަށް‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫)ށ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތު ޤާނޫ ާ‬ ‫ލ‬ ‫އި އެ މާ ީ‬ ‫ިނސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައ‬ ‫ނއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ތައްޔާރުކުރާ މނި‬ ‫އަހަ ު‬ ‫ރގެ ތެރޭގައި ެއ އޮފީހުން ކުރި ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫އ‬ ‫ށ ދައުލަތުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާތީ މިކަމުގަ ި‬ ‫މލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަ ް‬ ‫)ނ( ދައުލަތުގެ ާ‬ ‫ވެ‪.‬‬ ‫ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާ އި މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެ ެ‬

‫‪.3‬‬

‫ވ ފައިސާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވުން‬ ‫އެޑްވާންސަށް ފޮނު ާ‬ ‫އޑްވާންސަށް‬ ‫އަތޮޅުތަކުގައިވާ ސް ކޫލްތަކަށާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދަށް ެ‬ ‫ިސޓަމްގެ މާ ލީ ހިސާބުތައް ރެކޯޑްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ‬ ‫ނޓިންގ ސސް‬ ‫ފޮނުވާ ފައިސާ ޕަބްލިކް އެކައު ް‬ ‫ރަދުތަކެއްގެ‬ ‫ސއޭޕީ ގައި ރެކޯޑް ކުރަމުން ގެންދަނީ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑުން ކޮށްފައިވާ ޚަރ‬ ‫ސޮފްޓްވެއަރ‪ ،‬އެ ް‬ ‫ކ‬ ‫ލިކް ބޭން ް‬ ‫ލތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގެ ‪ 223‬ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޕަބްލ‬ ‫ނމަވެސް ދައު ަ‬ ‫ގއެވެ‪ .‬އެހެން ަ‬ ‫ގޮތު ަ‬ ‫އޑްވާންސް ފަންޑުން ދޫކުރެވޭ ފައިސާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ‪.‬‬ ‫އންޓުން އެޑްވާ ންސަށް ފޮނުވާ ފައިސާ ރެކޯޑްކުރަންވާނީ ެ‬ ‫އެކަ ު‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަ ު‬ ‫ފހާ ‪ 41‬ގެ ‪4‬‬


‫އ‬ ‫ގ ގޮތުގަ ި‬ ‫ނސްޓްރީއިން ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ފައިސާއެއް ެ‬ ‫މިގޮތަށް އެޑްވާން ސަށް ފޮނުވޭ ފައިސާ އެސްއޭޕީ ގައި‪ ،‬މިނ ި‬ ‫ރެކޯޑްކުރުމުގެ ސަބަ ބުން ހަޤީ ަ‬ ‫ދގެ ގޮތުގައި‬ ‫ޤތުގައި ޚަރަދުނުވެ ހުންނަ ފައިސާ މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ޚަރަ ު‬ ‫ދނުވެ ބާކީ ހުންނަ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް‬ ‫ނ ޚަރަ ު‬ ‫ޮނވޭ ފައިސާގެ ތެރެއި ް‬ ‫އޑްވާންސަށް ފނު‬ ‫ހިމެނިގެންދެއެވެ‪ަ .‬އދި މިގޮތަށް ެ‬ ‫މވެ‪.‬‬ ‫ެސ ފާހަގަކުރަ ެ‬ ‫ހއްޓޭނެ ނިޒާމެ އް ޤާއިމްކުރެވިފައި ނުވާކަންވސް‬ ‫ބެލެ ެ‬ ‫އ‬ ‫ގ ި‬ ‫ލތަކުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުތަކަށް ‪ 2010‬ވަނައަހަރާއި އޭގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކު ަ‬ ‫މިގޮތުން އަތޮޅުތަކު ގައިވާ ސްކޫ ް‬ ‫ސ‬ ‫ިސގެތެރެއިން‪) 442,135,710 ،‬ސާޅީސް ދެމިލިއަން އެއްލައްކަތިރީސްފަސްހާ ް‬ ‫ނވާފައިވާ ފައސާ‬ ‫ވންސަށް ފޮ ު‬ ‫އެޑް ާ‬ ‫ް‬ ‫‪ 2011‬ގެ ނިޔަލަށް އެ‬ ‫‪ 27‬ޖެނުއަރީ ‪1‬‬ ‫ހަތްސަތޭކަދިހައެއް( ރުފިޔާ‪2 ،‬‬ ‫ސކޫލްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގައި‬ ‫ސ‬ ‫ލތަކުގެ ވަގުތީ އެކައުންޓްތަކުގައާއި ތިޖޫރީތަކުގައިވެ ް‬ ‫ޚަރަދުނުކުރެވި ބެހެ އްޓިފައިވެއެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުންވެސް ސްކޫ ް‬ ‫ރއި އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށް އެޑްވާންސަށް ފޮނުވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ގިނަ‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަ ާ‬ ‫‪2‬‬ ‫އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޚަރަދުނުވެ ބާކީ ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‬ ‫އި ް‬ ‫ޓ ޚަރަދަށް‬ ‫)ހ( އަތޮޅުތަކުގައި ވާ ސްކޫލްތަކަށާއި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގާ އެހެން މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެ ް‬ ‫ގ‬ ‫ވންސަށް ފޮނު ވޭ ފައިސާ‪ ،‬މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ދަންނަވައިގެން‪ ،‬ދައުލަތު ެ‬ ‫އެޑް ާ‬ ‫ދކުރާ ގޮތަށް‬ ‫ގ ‪ 23‬ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވާ ފަދައ ް‬ ‫ިނ އެޑްވާންސް ފަންޑުން ޫ‬ ‫ނ‬ ‫މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ެ‬ ‫ނވި ފައިސާ‬ ‫ޅތަކުގައިވާ ސްކޫލްތަކަށް އެޑްވާންސަށް ފޮ ު‬ ‫ސއޭޕީ ގައި އެގޮތަށް ރެކޯޑްކޮށް އަދި އަތޮ ު‬ ‫ހަމަޖައްސައި‪ ،‬އެ ް‬ ‫ކ‬ ‫ިސއިން އުނިކޮށް‪ ،‬ޚަރަދަށް ވެއްދުމާއިއެ ު‬ ‫ޚަރަދުވިގޮތުގެ ހިސާ ބު ހޯދައި‪ ،‬އެޚަރަދުތައް އެޑްވާންސް ފަންޑު ން ދޫކުރި ފައސާ‬ ‫ހއްޓުމަށް ދަންނަ ވަމެވެ‪.‬‬ ‫ހސާބު ބެލެ ެ‬ ‫ނ ފައިސާގެ ި‬ ‫ނ ަ‬ ‫ދނުވެ ބާކީ ހު ް‬ ‫ޚަރަ ު‬ ‫ައ ހުރި ވޭތުވދި‬ ‫)ށ( އަތޮޅުތަކުގައި ާވ ސްކޫލްތަކުގއި‬ ‫ދ‬ ‫ެދޔަ އަހަރުތަކު ގެ ބަޖެޓް ބާކީ ފައިސާގެ އަދަދު ހޯދުމަށްފަހު އެ އަދަ ު‬ ‫އެސްކޫލްތަކަށް ކު ި‬ ‫ރއަށް އޮންނަ އަހަރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން އުނިކުރުމަށްފަހު ފޮނުވުމާއި އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫އެޖަސްޓިންގ ޖާރ ނަލް އެންޓްރީތައް އެސްއޭޕީ ސިސްޓަމަށް ވެއްދުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫‪ 2009‬އަހަރުގެ ބި ލްތަކަކަށް ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ‪ 2..7‬މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރުން‬ ‫‪2‬‬ ‫ދމަތްތަކުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް‪ ،‬ދައުލަތުގެ‬ ‫ިސޓްރީއިން ‪ 20009‬ވަނަ އަހަރު ހޯދާފައިވާ ބައެއް ޚި ު‬ ‫ސ‬ ‫މިނ ް‬ ‫މލީ އަހަރު ނިމޭތާ ‪ 30‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެބިލްތައް‬ ‫ނގެ ‪ 8‬ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން‪ާ ،‬‬ ‫މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫ ު‬ ‫ދއްކާފައިވަނީ‬ ‫ނޑް ޓްރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬އެބިލްތަކަށް ފައިސާ ަ‬ ‫ނންންސް އެ ް‬ ‫ިސޓްރީ އޮފް ފިނ ޭ‬ ‫މިނސް‬ ‫ވ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލްތަކަށް‬ ‫ވ‪ .‬މިގޮތުން ‪ 20099‬ވަނަ އަހަރު ހޯދާފައި ާ‬ ‫ރގެ ބަޖެޓުންނެވެ‬ ‫ިސޓްރީގެ ‪ 22010‬ވަނަ އަހަ ު‬ ‫މިނސް‬ ‫އ( ރުފިޔާ‪،‬‬ ‫ާޅސްހަހާސް ތިންސަތޭކައެކެ ް‬ ‫‪) 2,746,301‬ދެމިލިއަން ހަތްލައްކަސޅީ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަ ރުގެ ބަޖެޓުން‬ ‫‪2‬‬ ‫ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ‪ .‬އަދި މިނިސްޓްރީގެ ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ މި ޚަރަދުތަކަކީ‬ ‫އ‬ ‫ގ ި‬ ‫ހރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ނޫންކަމު ަ‬ ‫ްރއަށް ފާސްކޮށްދީފައިވާ އެއަ ަ‬ ‫ނސްޓރީ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖްލި ހުން މި ި‬ ‫ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަ ު‬ ‫ފހާ ‪ 41‬ގެ ‪5‬‬


‫އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‬ ‫ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަމްބަރ ‪(3/2006‬‬

‫ގ‬ ‫ލ އަހަރެއް ެ‬ ‫ގެ ‪ 8‬ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މާ ީ‬

‫އންމެހާ ފައިސާގެ ބިލްތައް‪ ،‬އެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭފަހުން‬ ‫މދަލަކަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ެ‬ ‫ތެރޭގައި ހޯދައިވާ ު‬ ‫މނު‬ ‫ސާ‪ ،‬ނި ު‬ ‫ސްޓަރަށް ހުށަހަޅައި‪ ،‬އެބިލުތަކުގައިވާ ފައި ާ‬ ‫ބންދު ނޫން ‪ 30‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސ‬ ‫އަންނަ ސަރުކާރު ަ‬ ‫ހއްދައާއިއެކު ދެއްކެވުމަށް‬ ‫ނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ު‬ ‫އަހަރަށް ފާސްކޮށް ފައިވާ ބަޖެޓުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ ް‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ބަ ޖެޓް ކޯޑުނޫން އެހެން ކޯޑްތަކުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން‬ ‫އ‬ ‫މނޭ ބައެއް ޚަރަދުތައް އެޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގަ ި‬ ‫ިސޓްރީގެ ‪ 2 010‬ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހި ެ‬ ‫ސ‬ ‫މިނ ް‬ ‫ނ ކޯޑުތަކުން ޚަރަދުކޮށްފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ‪ .‬މި ގޮތުން ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ‬ ‫ހ ް‬ ‫ކަނޑައެޅިފައިވާ ކޯ ޑުނޫން އެހެނި ެ‬ ‫ޖޓް ކޯޑުން‬ ‫އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފ ޮނުވާ ފައިސާ‪" ،‬އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ" ގެ ބަ ެ‬ ‫ެއތުރުން އެހެނިހެން ބައެއް ރިކަރަންޓް‬ ‫ވ‪ .‬އަދި މީގއި‬ ‫ދލުގައި މުސާރަ ކޯޑުން ޚަރަދުކޮށްފައިވެއެވެ‬ ‫ޚަރަދުކުރުމުގެ ބަ ަ‬ ‫ނ‬ ‫ވ‪ .‬މިގޮތު ް‬ ‫ވއި އެހެން ކޯޑު ތަކުން ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ‬ ‫ދތައްވެސް އެޚަ ރަދު ކުރަންޖެހޭ ކޯޑު ފިޔަ ަ‬ ‫ޚަރަ ު‬ ‫އށްހާސް ހަސަތޭކަހަތްދިހަހަތެއް( ރުފިޔާގެ ޚަރަދުތައް‬ ‫‪) 938,6‬ނުވަލައްކަތިރީސް ަ‬ ‫ބެލިބެލުމުން ގާތްގަ ނޑަކަށް ‪677‬‬ ‫ނޖެހޭ ކޯޑުނޫން ކޯޑުތަކުން ޚަރަދު ކޮށްފަ އިވާކަން މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫އެޚަރަދުތައް ކުރަ ް‬ ‫ނ‬ ‫ރން ގިނަ ރުފިޔާގެ ޚަރަދުތައް ކްލެސިފައި ކުރެވިފައިވަ ީ‬ ‫ިސޓްރީގެ މާލީ ހިސާބުތަކުގައި ހިމެނިފައިވާ ‪ 9‬ލައްކައަށްވު ެ‬ ‫މިނސް‬ ‫ައކުރަންޖެހޭ ޞައްޙަ ކްލެސި ފިކޭޝަނުގައި ނޫންކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ދތައް ކްލެސިފއި‬ ‫ޙަޤީޤަތުގައި އެޚަރަ ު‬ ‫އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‬ ‫)ހ( ޚަރަދުކުރަންޖެ ހޭ ކޯޑުނޫން ކޯޑްތަކުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ތައް އެޚަރަދުތައް ހަޤީޤަތުގައި ރެކޯޑްކުރަންޖެހޭ ބަޖެޓް‬ ‫ށ‪ ،‬މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ހިސާބުތައް އިސްލާޙް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ތކުގައި ރެކޯޑްކޮ ް‬ ‫ކޯޑް ަ‬ ‫ދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަޖެޓު ް‬ ‫ނ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް‪،‬‬ ‫‪ 4.06‬ވަނަ މާއް ާ‬ ‫‪4‬‬ ‫މލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ‬ ‫)ށ( ދައުލަތުގެ ާ‬ ‫ަނޑައެޅިފައި އޮތް އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތެއްގެ މަތިން އެ ޚަރަދެއްކުރަން އެންމެ‬ ‫އެޚަރަދެއްކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ކ ނ‬ ‫ނ ޚަރަދުކޮށް ރެކ ޯޑްކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަޖެހޭ އައިޓަމަކު ް‬

‫‪.6‬‬

‫އާމްދަނީ ފައިސާ ަޕބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ބެހެއްޓުން‬ ‫ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ުތގެ ޤާނޫނުގެ ‪ 13‬ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮ ށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ‬ ‫ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންވާ ނެކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް މިއޮޑިޓްގައި ބެލި ބައެއް‬ ‫ނ‬ ‫ގންފައިވާ ކުލީގެ ފައިސާއާއި‪ ،‬ގަޑީލާރިއާއި‪ ،‬ލީވި ް‬ ‫ސްކޫލްތަކަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައި ެ‬ ‫ސްކޫލްތަކުގައި‪ ،‬އެސ‬ ‫ސ‪ ،‬ޕަބްލިކް‬ ‫ސޓް ފައި ާ‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ފައިސާ އާއި އަދި އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް އައިސްފައި ނުވާ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ޑިޕޮ ި‬ ‫ކ‬ ‫ބޭން ް‬

‫އެކައުންޓަ ށް‬

‫ޖަމާނުކޮށް‪،‬‬

‫ގިނަ‬

‫އހަރުތަކެއް‬ ‫ަ‬

‫ވަންދެން‬

‫އެސްކޫލްތަކުގެ‬

‫ބޭންކް‬

‫އެކައުންޓްތަކުގައި‬

‫ބަހައްޓަވާފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫ވ‬ ‫އިގެންފައި ާ‬ ‫ސކޫލަށް ފާއިތުވި ‪ 16‬އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައ‬ ‫މިގޮތުން ކުރީގެ މު ޙިއްބުއްދީން ް‬ ‫ހރިކަމަށާއި‪،‬‬ ‫‪) 815,134‬އަށްލަ އްކަފަނަރަހާސް އެއްސަތޭކަތިރީސްހަތަރެއް( ރުފިޔާ‪ ،‬އެސްކޫލުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގައި ު‬ ‫ގ‬ ‫ުވ ‪ 3‬އަހަރާއި ‪ 4‬އަހަރާއި ދެމެދު ެ‬ ‫ނފައިވާ ފާއިތވި‬ ‫ވސް އެތަންތަނަށް ބަލައިގެ ް‬ ‫އިތުރަށް ބެލި ‪ 6‬ސްކޫލެއްގައި ެ‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަ ު‬ ‫ފހާ ‪ 41‬ގެ ‪6‬‬


‫ްލކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ ނުކޮށް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެއެވެ‪ .‬މިއޮޑިޓް ގައި ބެލި‬ ‫މުއްދަތެއްގެ އާމްދަ ނީ ފައިސާ ޕަބލި‬ ‫ޅތަކުގައިވާ މި ދެންނެވި ‪ 7‬ސްކޫލަކަށް އާމްދަނީގެ ގޮތު ގައި ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ ‪) 1,102,1003‬އެއްމިލިއަން‬ ‫އަތޮ ު‬ ‫ނ‬ ‫ތރު އެހެ ް‬ ‫އެއްލައްކަދެހާސް ެއއްސަތޭކަތިނެއް( ރުފިޔާ‪ ،‬ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް ހުރިކަމަށާއި‪ ،‬އި ު‬ ‫ތޅުތަކުގައިވާ‬ ‫ލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކޮށް އަ ޮ‬ ‫ސްކޫލްތަކުގައިވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާމްދަނީ ފައިސާ ޕަބްލ‬ ‫އެސްކޫލްތަކުގެ ބޭން ކް އެކައުންޓްތަކުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ދނީގެ އަދަދުތަކަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މިނިސްޓްރީއަށް ‪2010‬‬ ‫ނކަމުން މިނި ސްޓްރީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވާ އާމް ަ‬ ‫އެހެ ް‬ ‫ވަނަ އަހަރު ލިބި ަފއިވާ އާމްދަނީ ފައިސާއަށްވުރެ މަދު އަދަ ެ‬ ‫ދއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬އަދި ދައުލަތުގެ އެކިއެކި‬ ‫ްސ އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް‬ ‫މުއައްސަސާތަކުން ބަލައިގަންނަ އާމްދަނީ ފައިސާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނސް‬ ‫ދ ހަމަޖެއްސުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ނުގެނެސް ހުރުމަކީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން ދައުލަތުގެ ޚަރަ ު‬ ‫އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފ ދިން ގޮތް‬ ‫ތޅުތަކުގައިވާ‬ ‫)ހ( ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ‪ 13‬ވަނަ މާއްދާ ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަ ޮ‬ ‫މހާރު ހުރި އާމްދަނީ ފައިސާއާއި އަދި‬ ‫މގެ ދަށުގައި ި‬ ‫ސްކޫލްތަކުންނާއި މިނިސްޓްރީގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގެ ބެލު ު‬ ‫ކ‬ ‫އ ު‬ ‫ޭނސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ލަފަޔާއި ެ‬ ‫މުސްތަޤްބަލުގައި ބަލައިގަންނަ އާމްދަނީ ފައިސާާ‪ ،‬މިނިސްޓް ރީ އޮފް ފިނން‬ ‫ނ‪ ،‬ޕަބްލިކް ބޭ ންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ނޑައަޅުއްވާ އުސޫލެއްގެ މަތިން‬ ‫ިސޓްރީއިން ކަނ‬ ‫މިނސް‬ ‫ށ‬ ‫ިސޓްރީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި ހިމެނުމަ ް‬ ‫ނސް‬ ‫ަނގެ ފުރިހަމަ އަދަދު މި ި‬ ‫)ށ( މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދނީ‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫ން ޢިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރަށް ފައިސާ ދީފައިވުން‬ ‫ާރއާއި އެހެނިހެނ‬ ‫މުސރަ‬ ‫ސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ދީފައިވާ ގޮތުގެ ހިސާބުތައް ޗެކުކޮށް ބެލިއިރު‪ ،‬ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް މުސ‬ ‫ވ‪ .‬މިގޮތުން މިއޮޑިޓްގައި‬ ‫ާރއާއި އެލަވަ ންސްތައް ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ‬ ‫މުސރަ‬ ‫ޓރީއާއި މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަން ތަނުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް‬ ‫ބަލާލެވުނު މިނިސް ް‬ ‫ވ‪ .‬މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު‬ ‫ޔާ‪ ،‬ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‬ ‫‪) 489,802‬ހަތަރު ލައްކައަށްޑިހަނުވަހާސް އަށްސަތޭކަދޭއް( ރުފި ާ‬ ‫ކަންތައްތައް ތިރީގަ އި އެވަނީއެވެ‪.‬‬ ‫ނިސްޓްރީގެ‬ ‫ދޔަ މުވައްޒަފެއްގެ އެކައުން ޓަށް މުސާރަ ޖަމާކުރަމުން ގެންދިއުން‪ :‬މިނ‬ ‫)ހ( ދިގު މުއްދަ ުތގެ ކޯހަކަށް ި‬ ‫އެޑި ު‬ ‫ދއުމަށްޓަކައި‬ ‫ސޕަވައިޒަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރި މުވައްޒަފަކު ދިގުމުއްދަތުގެ ކޯހަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ި‬ ‫އކޭޝަނަލް ް‬ ‫ގ‬ ‫ށ ‪ 5‬މަހު ެ‬ ‫‪ 18‬އޭޕްރީލް ‪ 22010‬ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވި ފަހުން އޮޅުމަކުން މިނިސްޓްރީއިން އޭނާގެ ބޭންކް އެކައުންޓަ ް‬ ‫ސ ހަސަތޭކަހަތެއް( ރުފިޔާ‪ ،‬ޖަމާކޮށްފައިވާއިރު މިފައިސާ އޭނާގެ އަތުން‬ ‫ީސއަށްހާ ް‬ ‫ާރ އަށްވާ ‪) 48,6007‬ސާޅސް‬ ‫މުސރަ‬ ‫ތ‬ ‫ރެވިފައިވާ ީ‬ ‫އިސާއެއް އެމުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރ‬ ‫ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬އެމުވައްޒަފަށް ދޭންނުޖެހޭ ފައ‬ ‫ރ ކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރުގެ‬ ‫އެފައިސާ ހޯދުމަށްޓަ ކައި ޝެޑިއުލްތަކެއް ތައްޔާ ު‬ ‫ރ‬ ‫ލވާ މުވައްޒަފުންގެ )މުސާރަ ޝީޓްތައް ތައްޔާރުކު ި‬ ‫ވ‪ .‬އަދި މިކަމުގައި އިހުމާ ު‬ ‫ނިޔަލަށްވެސް ދައް ކާފައި ނުވެއެވެ‬ ‫ުވއްޒަފު( އަތު ންވެސް އެފައިސާ ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫މުވައްޒަފާއި ޗެކްކު ރި މުވައްޒަފާއި ހުއްދަ ދިން މވަ‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަ ު‬ ‫ފހާ ‪ 41‬ގެ ‪7‬‬


‫ލ‬ ‫ސާ އިތުރަށް ދީފައިވުން‪ :‬މިނިސްޓްރީގެ އިންޓަރނަ ް‬ ‫)ށ( ސ‪.‬ފޭދޫ ސް ކޫލްގެ މުވައްޒަފ ުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފަ އިިސ‬ ‫ޓ ސެކްޝަނު ް‬ ‫އޮޑި ް‬ ‫އ‬ ‫ސކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގަ ި‬ ‫ނ ކުރި ސ‪.‬ފޭދޫ ސްކޫލްގެ އޮޑިޓްގައި‪ ،‬އެ ް‬ ‫ނ‬ ‫ތރުހާސް ހަސަތޭކަސާޅީސްހަތަރެއް( ރުފިޔާ‪ ،‬ދީފައިވާކަ ް‬ ‫‪) 394,6‬ތިންލައްކަނުވަދިހަހަ ަ‬ ‫ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ‪644‬‬ ‫އރީ ‪2009‬‬ ‫ގއި ‪ 1‬ފެބްރު ަ‬ ‫ތރަށް ދެވިފައިވަނީ އިތުރުގަޑީ ގެ ފައިސާގެ ހިސާބު ހެދުމު ަ‬ ‫ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ‪ .‬މިފައިސާ އި ު‬ ‫އ‬ ‫ވ އުސޫލާ ި‬ ‫ސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ގަވާއިދުގައި‪ ،‬އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ާ‬ ‫ގައި ސިވިލް ސާވިސ‬ ‫ލގައި ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔަ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް‬ ‫ގއްލުމުގެ ބަދަ ު‬ ‫ފށް‪ ،‬އަސާސީ މުސާރަ ‪ 240‬ގަޑިއިރުން ެ‬ ‫ޚިލާ ަ‬ ‫ސ‬ ‫އަސ ީ‬ ‫ގޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ާސ މުސާރަ ‪ 154‬ގަޑިއިރުން ގެއްލުމުން މުސާރައިން ގަޑިއިރަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ބޮޑުވުމާއި ު‬ ‫ނީ މިފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި ޝެޑިއުލްތަކެ އް ތައްޔާރުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން މިފައިސާ‬ ‫ިސޓްރީއިން ވަނ‬ ‫މިނސް‬ ‫ކެނޑުމަށް ހަމަޖައް ސާފައެވެ‪.‬‬ ‫ސ‬ ‫ަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެ ް‬ ‫)ނ( މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ފައިސާ އިތުރަށް ދީފައިވުން‪ :‬މަތީގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކނ‬ ‫‪46,551‬‬

‫ސ‬ ‫ހހާ ް‬ ‫ސް ަ‬ ‫)ސާޅ ީީސ‬

‫ރުފިޔާ‪،‬‬

‫ްސސްއެކެއް(‬ ‫ފ ަސްސަތޭކަފަނސާ‬

‫މުސާރައާއި‬

‫ޢިނާޔަތްތަކުގެ‬

‫އ‬ ‫ގޮތުގަ ި‬

‫ސ‬ ‫އިތުރަށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މިކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހާޒިރުނުވާ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައާއި އެލަވަން ް‬ ‫ދިނުމާއި‪ ،‬އިތުރުގަޑ ީގެ ފައިސާ އިތުރަށް ދީފައިވުން ހިމެނެއެވެ‪.‬‬ ‫މުސރަ‬ ‫ާރއާއި ޢިނާޔަ ްތތައް އިތުރަށް ދެވިފައިވަނީ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި‬ ‫އެހިސާބުތައް‬

‫ޗެކް ކުރާ‬

‫މުވައްޒަފ ުންނާއި‬

‫މިމުވައްޒަފުންގެ‬

‫މަސައްކަތްތައް‬

‫ސްޕަވައިޒްކުރަން‬

‫ތިއްބަވާ‬

‫ވެރިން‬

‫މިކަންކަމުގައި ދޭން ޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފ ދިންގޮތް‬ ‫އި ް‬ ‫)ހ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ ‪ 4.20‬ވަނަ މާއްދާގައި ވާ ގޮތުގެމަތިން މުސާރައާއި އެކިއެކި އެލަވަންސްތަކާއި‪،‬‬ ‫ޖހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދިނުމުގައި ދޭންޖެހޭވަރަށްވުރެ‬ ‫އިތުރުގަޑީގެ އެލަވަ ންސްއާއި މިނޫންވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ެ‬ ‫ދވިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ޒިންމާވާމީހާ ފައި ާ‬ ‫ސ އެފައިސާ‬ ‫ސ ލިބުނު މީހާ އަތުން ހޯދައިގެން ނަމަވެ ް‬ ‫އިތުރަށް ފައިސާ ެ‬ ‫އަނބުރާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫‪ 73%‬ހޭދަކު ރަންޖެހެނީ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް‬ ‫)ށ( މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ގާތްގަނޑަކަށް ‪%‬‬ ‫ދިނުމަށްކަމަށްވާތީ‪ ،‬މުސާރައާއި ި‬ ‫އ ޗެކްކުރާ‬ ‫ޢނާޔަތްތަކުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި އެހިސާބުތަ ް‬ ‫މުވައްޒަފުންނާއި މިމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒް ކުރަން ތިއްބަވާ ވެރިން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކުގެ‬ ‫ނނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ހިސާބުތަކާއި މެދު މިހާރަށް ވުރެބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ދަ ް‬

‫‪.8‬‬

‫ސްކޫލްތަކުގެ ރަޖި ސްޓްރީގައިވާ ދެ މުވައްޒަފަކު މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުން‬ ‫އ‬ ‫ދވަސްތަކެ ް‬ ‫ްރީގައި ގިނަ ު‬ ‫އޒަފަކު މިހާރުވެސް މިނިސްޓރ‬ ‫ިސޓްރީގައި ހިމެނޭ ދެ މުވަ ް‬ ‫އަތޮޅުތަކުގައިވާ ސް ކޫލްތަކުގެ ރަޖސް‬ ‫ވަންދެން މަސައްކަ ްތކުރަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ‪ .‬މި ގޮ ތުން ބ‪ .‬އަތޮޅު ގޮއިދޫ ސްކޫލުން މުސާރަ ދެމުންގެންދާ‬ ‫‪ 2008‬ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން‬ ‫‪2‬‬ ‫އެސްކޫލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މު ވައްޒަފެއް ‪ 10‬މާރަޗް‬ ‫ިސޓްރީގައި މަ ސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި އަދި ށ‪.‬އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން މުސާރަ ދެމުންގެންދާ އެ‬ ‫މިނސް‬ ‫‪ 2006‬ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން‬ ‫‪2‬‬ ‫މަރުކަޒުގެ ގްރެޖުއޭ ޓް ޓީޗަރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މުވައްޒަ ފެއް ‪ 25‬ޑިސެމްބަރ‬ ‫ިސޓްރީގައި މަ ސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދާކަން ފާހަގަކުރަމެ ވެ‪.‬‬ ‫މިނސް‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަ ު‬ ‫ފހާ ‪ 41‬ގެ ‪8‬‬


‫މި ދެންނެވި ދެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކަށް އެ ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާއިރު‬ ‫އެމުވައްޒަފުންގެ ޚި ދުމަތް އެ ސްކޫލުތަކަށް ލިބެމުން ނުދާކަމަ ށާއި އަދި އެމުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެ ރަޖިސްޓްރީ އޮތް‬ ‫ކމިޝަނުން‬ ‫ެނދިއުމަކީ ސިވިލްސާވިސް ޮ‬ ‫ތ ކުރަމުން ގން‬ ‫ންތަނެއްގައި ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަ ް‬ ‫ސްކޫލް ނޫން އެހެނ‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަ ވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެ ވެ‪.‬‬ ‫ނ އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ‬ ‫މަތީގައި ދެންނެވި ދެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުންވެސް ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރާއި ޖެހެންދެ ް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މިނިސްޓް ރީގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރަމުން‬ ‫ގެންގޮސްފައިވާކަމާ އި މިދެންނެވި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބައެ އް މުވައްޒަފުން މިހާރު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަމާއި‪،‬‬ ‫އބައި‬ ‫އަނެ ް‬

‫ވަޒީފާ‬

‫މުވައް ޒަފުންގެ‬

‫ސާވިސް‬

‫ސިވިލް‬

‫ކޮމިޝަނާއި‬

‫މިނިސްޓްރީއަށް‬

‫މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު‬

‫ގ‬ ‫ރ ެ‬ ‫ބަދަލުކޮށްފައިވާކަމާ އި އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން އެމުވައްޒަފުންގެ ދާއިމީ ވަޒީފާ އޮތް ސްކޫލަށް ‪ 2010‬ވަނަ އަހަ ު‬ ‫ތެރޭގައި ބަދަލުކޮށް ަފއިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‪:‬‬ ‫އި ް‬ ‫ސިވިލް‬

‫ސާވިސް‬

‫ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދުގައިވާ‬

‫މަ ތިން‬

‫ގޮތުގެ‬

‫އެމުވައްޒަފެއްގެ‬

‫އޮތް‬

‫ރަޖިސްޓްރީ‬

‫ތަނެއްގައި‬

‫ނ އެމުވައްޒަފަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް‬ ‫އެމުވައްޒަފެއްގެ މަ ސައްކަތް ހަމަޖެއ ްސުމާއި އެކު އެމުވައްޒަފެއް ގެ ޚިދުމަތް ލިބޭތަނަކު ް‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫ބީލަންތައް ވަޒަންކު ރުމުގައި މަޞްލަޙަތު ފުށުއަރާ މުވައްޒަފަކު ބަ އިވެރިވުން‬ ‫ށ‬ ‫މ ް‬ ‫ނީ ބީލަ ަ‬ ‫ރގެ ތަޢުލީމީ އަހަރަށް ބިދޭސީ މުދައްރިސުން ރެކްރޫޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނ‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަ ު‬ ‫‪2‬‬ ‫ވ‪ .‬މިގޮތުން ހަމަޖެއްސި ދެ ރެކްރޫޓިންގ އެޖެންސީއަކީ އިންޑިއާގެ ސިމްބައޮޓިކް‬ ‫ހުޅުވާލައިގެން ދެކު ންފުންޏަކާއިއެވެ‬ ‫ޓ‬ ‫ވ ް‬ ‫ޕރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )ސިމްބައޮ ޓިކް( އާއި ރާއްޖޭގެ ސީވޯލްޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައި ެ‬ ‫ލޓެންޓްސް ް‬ ‫ބިޒްނަސް ކޮންސަ ް‬ ‫ނ ކުރެވުނު‬ ‫ރެވިފައިވާ ގޮތާއި އެގްރިމަންޓްތަކުގެ ދަށު ް‬ ‫ލިމިޓެޑް )ސީވޯލްޑް ( އެވެ‪ .‬މިދެންނެވުނު ބީލަންތައް ވަޒަންކުރ‬ ‫މަސައްކަތްތަކާއިބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ‪.‬‬ ‫ތ‬ ‫)ހ( މިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފ ަކާއި ސިމްބައޮޓިކް ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވުން‪ :‬މިބީލަންތައް ވަޒަންކުރެވިފައިވާ ގޮ ް‬ ‫ބެލި ބެލުމުގަ ި‬ ‫ވ‬ ‫އ ާ‬ ‫އ ސިމްބައޮޓިކްއަކީ މިނިސްޓްރީގެ ސްކޫލްތަކާއި ބެހޭ ބައިގެ އިސްވެރިއަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފަ ި‬ ‫އޖެންޓެއްކަމުގައި ހަމަޖައްސާ ަ‬ ‫ނވީ ސިމްބައޮ ޓިކްގެ ލޯކަލް ެ‬ ‫މހެން މިދެން ެ‬ ‫ވ ދިވެހި‬ ‫ފއި ާ‬ ‫ފަރާތެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪ި .‬‬ ‫ާއި ކޮއްކޮގެ އަންހެނުންގެ‬ ‫ނ ދެންނެވުނު މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއއ‬ ‫ފންޏަކީ ކުރި ް‬ ‫ކުން ު‬ ‫ުރިހާފައިސާއެއް ޖަމާކުރަން‬ ‫ނަމުގައި ރަޖިސްޓް ރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާތީއާއި ސިމްބައޮޓިކަށް ދައްކަންޖެހޭ ހރ‬ ‫ސ‬ ‫ނ ބިދޭ ީ‬ ‫ވ‪ .‬އަދި މީގެއިތުރުން ސިމްބައޮޓިކުން ގެންނަ‬ ‫ދންނެވި ދިވެހި ކުންފުންޏަށް ކަމުގައިވާތީއެ ެ‬ ‫އަންގާފައިވަނީ މި ެ‬ ‫ރން‬ ‫ޓީޗަ ު‬

‫މާލޭގައި‬

‫ކަމުގައިވާތީއާއި‪،‬‬ ‫ސޮއިކޮށްފައިވަނީ‬

‫ބައިތިއްބަނީ މިދެންނެވި ދިވެހި‬ ‫ސިމްބައޮޓިކާއި‬ ‫ވެސް‬

‫މިނިސްޓްރީއާއި‬

‫ްނވި‬ ‫މިދެނނެ‬

‫ދިވެހި‬

‫ފނިން‬ ‫ކުން ު‬

‫ދެމެދު‬

‫ކުންފުނީގެ‬

‫ކުރެވުނު‬

‫ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ‬ ‫އެގްރިމަންޓްގައި‬

‫ކައްކާއެއްގެ‬

‫ގޮތުގައި‬

‫އސްއެއްގައި‬ ‫ހަ ު‬

‫ގެސްޓް‬

‫ސިމްބައޮޓިކްގެ‬

‫ވާރކް‬

‫ވިސާ‬

‫ފަރާތުން‬ ‫ވ‬ ‫އ ާ‬ ‫ހައްދާފަ ި‬

‫ޭސއެއްކަމުގައި ވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫ބިދސީ‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަ ު‬ ‫ފހާ ‪ 41‬ގެ ‪9‬‬


‫ގ‬ ‫އސް މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުންއޮތްކަން ހާމަކޮށްފައި ނުވުން‪ :‬ދައުލަތު ެ‬ ‫މނިސްޓްރީގެ ި‬ ‫)ށ( ބީލަން ހުށަ ެހޅި ފަރާތާއި ި‬ ‫ޔންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް ސިމްބައޮޓިކުން ހުށަހެޅި‬ ‫މާލި ް‬ ‫ވނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައި ބަ ާ‬ ‫އޔަތުގެ ގަވާއި ދުގެ ‪ަ 8.01‬‬ ‫އ‬ ‫ފ ި‬ ‫ބީލަމުގައި އެފަރާތާއއި މިނިސްޓްރީގެ ވެރިޔަކާއި ގާތްގުޅުމެއް އޮތްކަމުގެ ސާފު މަޢްލޫމާތު ލިއުމަކުން ހުށަހަޅާ ަ‬ ‫ގ‬ ‫ނުވެއެވެ‪ .‬އަދި މި ަފދަ ލިއުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ އެކަން އެނގުން އެއީ ބީލަން ބާތިލްކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމުގައި ގަވާއިދު ެ‬ ‫މިނަންބަރުގައި ބަޔާ ންކޮށްފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫ގ‬ ‫ވޒަންކުރި ކޮމިޓީގައި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ އިސް މުވައްޒަފު ހިމެނުން‪ :‬ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީ ެ‬ ‫)ނ( ބީލަންތައް ަ‬ ‫ޓީގައާއި‪ ،‬ބީލަން ދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅި ހިއުމަން‬ ‫ރސޯސް ކޮމިޓީގެ ކުޑަ ކޮމިޓ‬ ‫ރި ހިއުމަން ި‬ ‫ނތައް ވަޒަންކުރ‬ ‫ބީލަ ް‬ ‫ޯސ‬ ‫ރިސސް‬

‫ބީލަން‬

‫ކޮމިޓީ ަގއިވެސް‪،‬‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި‪،‬‬

‫ހުށަހެޅި‬

‫ސިމްބައޮ ޓިކާއި‬

‫އެބީލަންތައް‬

‫ގުޅުންހުރި‬

‫ާއ‬ ‫ވަޒަ ންކުރެއްވުމުގައއި‬

‫އިސްމުވައްޒަފު‬

‫މިނިސްޓްރީގެ‬

‫އ‬ ‫ނިންމުމުގަ ި‬

‫ކޮމެޓީގެ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ފައިވާކަމަށާއި‪ ،‬އަދި ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކާ އި ގުޅުންހުރިކަން ކޮމިޓީއަށް ހާމަކޮށްދީފައި ނުވާކަމުގައި‬ ‫ވ‬ ‫ލ ޭ‬ ‫ސްލަޙަތު ފުށުއަރާ ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް އެކު ެ‬ ‫ންކަމުން މިބީލަންތައް ވަޒަންކުރުމުގައި މަސ‬ ‫ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬އެ ހެނ‬ ‫ފ ވަކި ފަރާތެއްގެ ފައިދާއަށާއި މަންފާއަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން‬ ‫ކަމަށާއި‪ ،‬މި ދެން ނެވުނު މުވައްޒަ ު‬ ‫ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫)ރ( އޭސީސީގެ ުހއްދަ ނުހޯދައި‬

‫ތ ހިންގުން‪:‬‬ ‫ާރީގެ މުޢާމަލާ ް‬ ‫މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުން ހުރި ކުންފުންޏަކާއި އެކު ވިޔަފރ‬

‫ގ‬ ‫ގ ހުރުމު ެ‬ ‫އެގްރިމަންޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އަލަށް އަންނަ ބިދޭސީ ޓީޗަ ރުން މާލޭގައި ހޭދަކުރާ ފުރަތަމަ ‪ 3‬ދުވަހު ެ‬ ‫ދވަސްތަކަ ް‬ ‫ށ‪،‬‬ ‫ޚަރަދު ހަމަޖައްސައި ދޭންޖެހެނީ ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީންނެވެ‪ .‬މިދެންނެވި ‪ 3‬ދުވަހުގެ އިތުރަށް ހިނގާ ު‬ ‫ދ‬ ‫ރ ު‬ ‫ޭސ ޓީޗަރުން އަތޮޅުތަކަށް ދެވެންދެން ނުވަތަ މާލެއިން ތަނެއް ހަމަޖެހެންދެން‪ ،‬އެޓީޗަރުންގެ ހުރުމުގެ ޚަ ަ‬ ‫ބިދސީ‬ ‫ގތީ ގޮތުން‬ ‫ގ މަތިން ބިދޭސީ ޓީޗަރުން މާލޭގައި ވަ ު‬ ‫ހަމަޖައްސައި ދޭން ޖެހެނީ މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައެވެ‪ .‬މިގޮތު ެ‬ ‫ށ‬ ‫ބައިތިއްބާފައިވަނީ ކުރިން ދެންނެވި ދިވެހި ކުންފުނިން ކުއްޔަ ށް ހިފާފައިވާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައެވެ‪ .‬މި އޮފީހަ ް‬ ‫އ‬ ‫ޅން ހުރި ކުންފުންޏަކާއި އެކު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަ ް‬ ‫ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތު ގައި މިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފަކާއި ގު ު‬ ‫ހިންގާފައިވާއިރު‪ ،‬ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ‪ 6.08‬ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން‬ ‫ިޝނުގެ ހުއްދަ ލިއުމަކުން ހޯދާފައިނުވެއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމޝަ‬ ‫ލ އޮޑިޓުން‬ ‫)ބ( ޑަބަލްކޮށް ބި ލް ހުށަހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދަން މަސައް ކަތްކޮށްފައިވުނ‪ :ް:‬މިނިސްޓްރީގެ އިންޓާރނަ ް‬ ‫ގތުން ތިބުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ކުރިން ދެންނެވުނު ދިވެހި‬ ‫ގކޮށްފައިވާ ގޮ ުތގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން މާލޭގައި ވަގުތީ ޮ‬ ‫ފާހަ ަ‬ ‫ހުށަހަ ޅާފައިވާ‬

‫ކުންފުނިން‬

‫‪142,8‬‬ ‫‪830‬‬

‫ދހާސް‬ ‫)އެއްލަކަސާޅީސް ެ‬

‫އަށްސަތޭކަތިރީސް(‬

‫އެކޮމަޑޭޝަން‬

‫ރުފިޔާގެ‬

‫ނ އެޚިދުމަތް‬ ‫މނިސްޓްރީއި ް‬ ‫ށސަތޭކައަ އްޑިހަ( ރުފިޔާގެ ބިލްތަކަކީ‪ި ،‬‬ ‫ސދޮޅަސްއަ ް‬ ‫ބިލްތަކުގެތެރެއިން ‪) 68,8800‬ފަ ް‬ ‫ށހާސް އަ ް‬ ‫ހޯދުމަށް‬

‫ފޮނުވި‬

‫ނޯޓަކާއި‬

‫ުޅގެން‬ ‫ގޅި‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ‬

‫ލތަކަކަށް‬ ‫ބި ް‬

‫ނުވާތީ‪،‬‬

‫މިނިސްޓްރީއިންވަނީ‬

‫މިބިލްތަކަށް‬

‫ފައިސާދެއްކެވުން ަވގުތީގޮތުން ހިފަހައްޓާފައެވެ‪ .‬އަދި މީގެތެރޭގައ‬ ‫ސ‬ ‫އި ‪ 28‬ޓީޗަރެއްގެ ނަމުގައި ‪) 27,160‬ހަތާވީސްހާ ް‬ ‫ށ ހުށަހަޅައި‪ ،‬އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާނަގަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން‬ ‫އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮ ޅަސް( ރުފިޔާގެ ބިލް ޑަބަލްކޮ ް‬ ‫ގކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ފާހަ ަ‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފ ދިން ގޮތް‬ ‫އި ް‬ ‫ޢމަލާތެއް ހިންގާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ‬ ‫)ހ( މުވައްޒަފަކާއި ގުޅުން ހުރި ވިޔަފާރިއަކާއި ވިޔަފާރީގެ މު ާ‬ ‫ވމެވެ‪.‬‬ ‫މތިން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮ މިޝަނުގެ ހުއްދަ ލިއުމަކުން ހޯދުމަށް ދަންނަ ަ‬ ‫‪ 6.08‬ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ގޮތުގެ ަ‬ ‫‪6‬‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪10‬‬


‫)ށ( ބީލަމާއި ގުޅި ެގން ބީލަންވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުތަ ކުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު‪ ،‬މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ‪8.01‬‬ ‫ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާ ތާއި ތިމާގެ ކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއް‬ ‫ިސޓްރީގެ‬ ‫މިނސް‬

‫އެ ްއވެސް‬

‫ވެރިއަކާއި‬

‫އޮތްކަމުގައިވާނަމަ‬

‫އެކަމުގެ‬

‫ސާފު މަޢްލޫމާތު‬

‫ސޮއިކޮށްފައިވާ‬

‫ނ‬ ‫ލިޔުމަކު ް‬

‫ިސޓްރީއަށް ހު ަށހެޅުމަށް އެންގުމާއިއެކު މިފަދަ ލިޔުމެއް ނުދީ ހުއްޓާ މިފަދަ ގުޅުމެއް އޮތްކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެއީ‬ ‫މިނސް‬ ‫ދވޭ ބީލަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންތަކުގައި‬ ‫ނވެރިންނަށް ެ‬ ‫ަނވެސް ބީލަ ް‬ ‫ނ‬ ‫ރވޭނެ ކަމެއްކ ް‬ ‫ނ ބާތިލް ކު ެ‬ ‫ބީލަ ް‬ ‫ހިމެނުމަށް ދަންނަވަ މެވެ‪.‬‬ ‫އިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބީލަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރުމަށް‬ ‫ވއިދުގެ ‪ 8.45‬ވަނަ މާއްދާގައ‬ ‫)ނ( ދައުލަތުގެ މާލ‬ ‫ލިއްޔަތުގެ ގަ ާ‬ ‫ޙ‬ ‫ލ ީ‬ ‫ލއް ކުރުމުގައި ަބއިވެރިވާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މެދު އިޞް ާ‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އު ޞޫލުތަކާއި ޚިލާފު ޢަމަ ެ‬ ‫ންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަނ‬ ‫ލ‬ ‫ސ ަ‬ ‫ނ މައް ަ‬ ‫ްސލަ ތަޙްޤީޤްކޮށް ނިމެންދެ ް‬ ‫ޅކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ މިމައސަ‬ ‫)ރ( ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކުގައި މައްސަލަ އު ޭ‬ ‫ކމަށް‬ ‫އުޅޭ ަ‬

‫ފާހަގަކު ރެވިފައިވާ‬

‫ބިލ ްތަކަށް‬

‫ިސ‬ ‫ފައސާ‬

‫ދޫނުކޮށް‬

‫ހިފެހެއްޓުމަށާއި‬

‫އޮޅުވާލައިގެން‬

‫ފައިސާ‬

‫ނެގުމަށް‬

‫ނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ރތްތަކާއި މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނ‬ ‫މަސައްކަތްކުރި ފަ ާ‬

‫ވނ ް‬ ‫‪ .10‬ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯ ދުމުގައި އިސްރާފާއި ޚިޔާނާތަށް ތުހުމަތުކުރެ ު‬ ‫ސއިޒުގެ ކަރު ާ‬ ‫ލން ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ‪ަ A4‬‬ ‫ސ‪.‬ފޭދޫ ސްކޫ ު‬ ‫ދސް ހޯދުމުގައާއި ޓެކްސީ ދަތުރުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގައި‬ ‫ރވޭ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަ ް‬ ‫އިސްރާފާއި ޚިޔާނާ ަތށް ތުހުމަތުކު ެ‬ ‫ނ ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މި ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް‬ ‫ތިރީގައި އެވަނީއެވެ‪.‬‬ ‫ށ‬ ‫ގ އިސްރާފާއި ޚިޔާނާތައް ތުހުމަތުކުރެވުން‪ :‬މިސްކޫލަ ް‬ ‫)ހ( ‪ A4‬ސައިޒު ގެ ކަރުދާސް ގަތުމުގައި ‪ 84‬ހާސް ރުފިޔާ ެ‬ ‫ވ‬ ‫ނ ދައްކާ ‪ 1,98 6‬ރީމް ކަރުދާހަކީ ސްކޫލަށް ހަމަޔަށް ލިބިފައި ާ‬ ‫އވާކަމަށް ހިސާބުތަކު ް‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަ ރު ހޯދާފަ ި‬ ‫‪2‬‬ ‫ންނެވީ‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ‪ 1,986‬ރީމް ކަރުދާހުގެ‬ ‫‪2‬‬ ‫ވ‪ .‬މިހެން މި ދެނ‬ ‫ތަކެތިކަމާއިމެދު ވަ ރަށް ބޮޑަށް ސުވާލު އުފެދެއެވެ‬ ‫ިންސިޕަލާއި އިދާރީ އަދި‬ ‫ގވުމާއި ހަވާލުވެ ހުރި ޕްރނ‬ ‫ސކޫލް ހިން ެ‬ ‫ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާއިރު‪ ،‬އޭރު އެ ް‬ ‫ދ‬ ‫ސ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އަ ި‬ ‫ސވިލް ސާވި ް‬ ‫ފައިސާއާއިބެހޭ ކަން ކަމުގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ސްޕަވައިޒަރު‪ި ،‬‬ ‫‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު( ސްކޫލަށް‬ ‫‪2‬‬ ‫ނ‪ ،‬ޖެހިގެން އައި އަހަރު )‬ ‫ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކް ޓާއި ޚިލާފުވެގެން ސްކޫލުން ވަކިކުރިފަހު ް‬ ‫ހރާއި އަޅާބަލާއިރު ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ާސ ކަމުގައިވުމާއި އަދި ‪ 20010‬ވަނަ އަ ަ‬ ‫ހޯދައިފައިވަނީ ‪ 6680‬ރީމް ކަރުދސް‬ ‫އ‬ ‫ތ ބަދަލުތަ ް‬ ‫ސްކޫލް ހިންގުމަށް ވެސް އަދި ސްކ ޫލްގައި ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކުރަ މުންދިޔަ ދަރިވަރުންގެ އަދަދަށްވެސް މާބޮޑެ ި‬ ‫ކރަމުންދާ އެހެން ބައެއް‬ ‫އައިސްފައި ނުވުމާ އި މިސްކޫލާއި ގާތްގަނޑަކަށް އެއްއަދަދަކަށް ދަރިވަރުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ު‬ ‫ިސބަތަށް ބަލާ އިރު އެފަދަ އެހެން ސްކޫލްތަކުގައި އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި‬ ‫ރދާސް ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ނސް‬ ‫ސްކޫލްތަކުގައި ކަ ު‬ ‫‪ 600‬ރީމް ކަ ރުދާސް ކަމަށްވާތީއެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިސްކޫލަށް ‪2010‬‬ ‫ރެވެމުންދަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪0‬‬ ‫ގިނަވެގެން ބޭނުންކުރ‬ ‫ސ‬ ‫ދ ް‬ ‫ށ ގަނެފައިވާ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭކަމަށާއި‪ ،‬ކަރު ާ‬ ‫‪ 14‬ރީމް ކަރުދާސް އިތުރަ ް‬ ‫ވަނަ އަހަރު ގާތްގަގނޑަކަށް ‪400‬‬ ‫ފ‬ ‫ގ އިސްރާ ު‬ ‫ކށް ‪) 84,000‬އަށްޑިހަހަތަރުހާސް( ރުފިޔާ ެ‬ ‫ައ ގާތްގަނޑަ ަ‬ ‫ޔގެ ރޭޓުން ބަލާނަމަ މިކަމުގއި‬ ‫ރީމަކަށް ‪ 60‬ރުފި ާ‬ ‫ލވެއެވެ‪.‬‬ ‫އެކުލެވޭ ކަމަށް ބެ ެ‬ ‫ނ‬ ‫ސ ހުރިކަ ް‬ ‫‪ A‬ސައިޒުގެ ކަރުދާސް ގަތުމުގައި ޚިޔާނާތަ ށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބައެއް ކަންތައްތައްވެ ް‬ ‫މީގެ އިތުރުން ‪A4‬‬ ‫ފާހަ ަ‬ ‫ތ‬ ‫އިވަނީ އެހެންފަރާތްތަކުން ވިއްކާ އަގު ބެލުމެއްނެ ި‬ ‫ހ ކަރުދާސް ރީމެއް ގަނެ ފައ‬ ‫ގކުރަމެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން މިހުރި ާ‬ ‫ރމަތިން ގިނަ އަދަދެއްގެ )‪ 1000‬އާއި ‪ 5500‬ދެމެދުގެ(‬ ‫އެއްފަރާތަކުން ކަމަ ށާއި‪ ،‬ސްޓޮކް ބ ާކީ ކުރާ ފޮތަށް އެކި ފަހަ ު‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪11‬‬


‫ންގ ރޫމަށް‬ ‫ާސ ރީމް އެއްފަހަރާ ޕްރިންޓި ް‬ ‫ކަރުދާސް ރީމް އެ ްއފަހަރާ ވެއްދުމަށްފަހު‪ ،‬ހަމަ އެދުވަހު އެ އަދަދަށްވާ ކަރުދސް‬ ‫ނކަމުން ސްޓޮކް ބާކީ ކުރާ‬ ‫ދޫކުރިކަމަށް ލިޔެ ސްޓޮކް ފޮތުން އެއަދަދުތައް އުނިކޮށްފައިވާކަ ން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި އެހެ ް‬ ‫ސ‬ ‫ވ ް‬ ‫ޤޤަތުގައި ެ‬ ‫ށ ‪ A4‬ސައިޒު ގެ ކަރުދާސް ރީމްތައް ވައްދާ ބާކީ ކުރަމުން ގޮސްފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މިއީ ހަމަ ހަ ީ‬ ‫ފޮތަ ް‬ ‫ކރެވެއެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ހިނގާފައިވާނޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރަންދަތިކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަ ު‬ ‫އ‬ ‫ާއި ގުޅޭ މުޢާމަލާތްތަކުގަ ި‬ ‫ވނަ އަހަރު ގަނެފައިވާ ކަރުދާސް ރީމްތަކއ‬ ‫މިދެންނެވި ސަބަބު ތަކާހުރެ މިސްކޫލަށް ‪ަ 2010‬‬ ‫އިސްރާފާއި ޚިޔާނާ ުތގެ ޢަމަލުތައް އެކުލެވިގެންވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވެއެވެ‪.‬‬ ‫ސް ރުފިޔާގެ އިސްރާފާއި ޚިޔާނާތަށް ތުހުމަތުކުރެވުން‪:‬‬ ‫ދތައް އާދަޔާއި ޚިލާފަށް ބޮޑުވުމާއި ‪ 80‬ހާސ‬ ‫)ށ( ޓެކްސީ ޚަރަ ު‬ ‫ނ ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެ ކްސީ ދަތުރުތައް ކޮށްފައިވަނީ އެއްފަރާތަކުން ކަމުގައި‬ ‫ލ ް‬ ‫ސ‪.‬ފޭދޫ ސްކޫ ު‬ ‫ސހައެއް(‬ ‫ދޅަ ް‬ ‫ިހހާސް ފަސް ޮ‬ ‫ހ‬ ‫ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މިގޮ ތުން ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު އެއްގަމު ދަތުރުތަ ކަށް ‪) 120,066‬އެއްލައްކަވ ި‬ ‫ޔ‪،‬‬ ‫ރުފިޔާ‬

‫ރއްވާފައިވާ‬ ‫ޚަރަދުކު ަ‬

‫އިރު‪،‬‬

‫ެއން‬ ‫އ‬ ‫މީގެތެރ ި‬

‫‪557,670‬‬

‫)ފަންސާސްހަތްހާސް‬

‫ތކަހަތްދިހަ(‬ ‫ަސަ ޭ‬ ‫ހސ‬

‫ރުފިޔާ‪،‬‬

‫ކށެވެ‪.‬‬ ‫ޚަރަދުކުރައްވާފައި ވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަ ަ‬ ‫މިދެންނެވުނު ބިލް ތަކުގެތެރެއިން ‪ 17‬ބިލެއްގައިވާ އަދަދުތަކަ ށާއި ލިޔުންތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި އަދި‬ ‫ފއިވާ އެދަތުރުތަކާއި ގުޅޭ ދަތުރު ނޯޓްތަކުގައިވާ ލިޔުންތަކަށްވެސް ބަދަލުގެނެސް‪ ،‬އޮޅުވާލައިގެން އިތުރަށް‬ ‫ސްކޫލުން ހަދާ ަ‬ ‫ފައިސާ ނަގާފައިވާކަ މަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ‪ .‬މިހެން މިދެންނެ ވީ މިސްކޫލުން ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ ‪120,066‬‬ ‫ތކަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އިރު‪ ،‬މި ސްކޫލާއި ގާތްގަނޑަކަށް‬ ‫ސހައެއް( ރުފިޔާ އެއްގަމު ދަތުރު ަ‬ ‫)އެއްލައްކަވިހިހާސް ފަސްދޮޅަ ް‬ ‫‪ 20‬ވަނަ އަހަރު އެއްގަމު ދަތުރުތަކަށް‬ ‫ސކޫލަކުން ‪010‬‬ ‫ް‬ ‫އެއްއަދަދަކަށް ދަރި ވަރުން އުޅޭ އައްޑުއަތޮޅުގެ އެހެން ދެ‬ ‫ލ‬ ‫އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި ޚަރަދުވެފައިވަނީ ‪) 5,500‬ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާ‪ ،‬ކަމުގައިވާތީއާއި އޭރު ސްކޫ ް‬ ‫ރ‬ ‫ދރީ އަދި ފައި ސާއާއިބެހޭ ކަންކަމުގެ އިސް މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހު ި‬ ‫ްސޕަލްއާއި އި ާ‬ ‫ހިންގެވުމާއި ހަވާލު ެވ ހުރި ޕްރިނސި‬ ‫ސްޕަވައިޒަރު‪ ،‬ސިވވިލް ސާވިސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އަ ދި ކޯޑު އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެގެން ސްކޫލުން‬ ‫ނ‪20111 ،‬‬ ‫ވަކިކުރިފަހު ް‬

‫ވަނަ‬

‫އަހަރު‬

‫އެއްގަމު‬

‫ދަތުރުތަ ކަށް‬

‫ޚަރަދުވެފައިވަނީ‬

‫‪33,5566‬‬

‫ސ‬ ‫ހ ް‬ ‫ތރީސް ާ‬ ‫)ތެއް ި‬

‫ުފޔާ‪ ،‬ކަމަށްވާތީއެވެ‪ .‬އެހެން ކަމުން ސ‪.‬ފޭދޫ ސްކޫލްގެ އެއްގަމު ދަތުރު ޚަރަދުގައި‬ ‫ސްހައެއް( ރފި‬ ‫ސދޮ ޅަސ‬ ‫ްސތޭކަފަ ް‬ ‫ފަސސަ‬ ‫އ‬ ‫ރެވޭކަމަށާ ި‬ ‫ޔގެ އިސްރާފު އެކުލެވޭކަމަށް އަންދާޒާކުރ‬ ‫ރ ގާތްގަނޑަކަށް ‪) 80,000‬އަށްޑިހަހާސް( ރުފި ާ‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަ ު‬ ‫‪2‬‬ ‫ވތީ މިކަމުގައި ޚިޔާނާތް އެކުލެވިގެންވުން‬ ‫އަދި އެސްކޫލުގެ ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަލާއިރު ލިޔެކިއުންތަކަށް ބަދަލުގެނެސްފައި ާ‬ ‫ވަރަށް ގާތްކަން ފާ ަހގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް‬ ‫އި ް‬ ‫އިވާ ގޮތުގެ‬ ‫)ހ( ސްކޫލަށް ތަ ެކތި ގަތުމާއި ގުޅޭ އިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލް ނިޒާމް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައ‬ ‫މަތިން ހަރުދަނާކޮށް‪ ،،‬ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލިޔެކިއު މާއި ބެހޭ ތަކެތި ހޯދުމާއި ލިޔެކިއުމާއި ގުޅޭ ތަކެތީގެ‬ ‫ތ‬ ‫އި ދިމާވޭ ޯ‬ ‫ޓން ސްޓޮކްގެ އަދަދު ގުނާ ސްޓޮކް ބާކީއާއ‬ ‫ސްޓޮކް ބާކީ ބެލެ ެހއްޓުން ހަރުދަނާކޮށް ސްކޫލުގެ މެނޭޖްމަން ު‬ ‫ަމވެ‪.‬‬ ‫ރ ދޭތެރެއިން ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވމެ‬ ‫ދޭތެ ެ‬ ‫ލއްގެ ގޮތުން‪ ،‬ސްކޫލްގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ‬ ‫)ށ( ކަރުދާހާއި ލިޔެކިއުމާއިބެހޭ ތަކެތީގެ ބަޖެޓަރީ ކޮންޓްރޯ ެ‬ ‫ޓ‬ ‫ދ ކަނޑައަޅައި އެގޮތުގެ މަތިން ލިޔެކިއުމާއި ބެހޭ ބަޖެ ް‬ ‫ނ އެތަކެތި އެންމެ ގިނައިން ގަނެވޭނެ އަދަ ު‬ ‫ކުދިންގެ ނިސްބަތު ް‬ ‫ނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫އައިޓަމަށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލުތަކެއް މިނިސްޓްރީއިން ކަނ‬ ‫މ‬ ‫ނދާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަ ަ‬ ‫)ނ( ވަކި ފަރާތެ އްގެ މަސްލަހަތަށް އިސްކަންނުދީ‪ ،‬އާއްމުކޮ ށް އެ ޚިދުމަތެއް ދެމުންގެ ް‬ ‫ދ ގޮތަކަށް ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށް ދަންނަ ވަމެވެ‪.‬‬ ‫ުޞތެއް ލިބޭފަ ަ‬ ‫ފުރޞަ‬ ‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪12‬‬


‫ށ‬ ‫ފ ް‬ ‫ލ ަ‬ ‫ޔއި ޚި ާ‬ ‫ނ އަހަރު އާދަ ާ‬ ‫)ރ( ‪ A4‬ސައިޒު ެގ ކަރުދާސް ގަތުމުގައި އާއި އެއްގަމު ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދުތައް ‪ 2010‬ވަ ަ‬ ‫ބޮޑުވެފައިވާތީ‬

‫އާ އި‬

‫މިކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް‬

‫ބަދަލުކޮށް‪،‬‬

‫މިކަންކަމުގައި‬

‫ޚިޔާ ާ‬ ‫ނތައް‬

‫ތުހުމަތުކުރެވޭ‬

‫ޅ‬ ‫ނީ ފިޔަވަ ު‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ހުރު މާއިއެކު މިކަންތައް އިތުރަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް މިކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ޤާނޫނ‬ ‫އެޅުމަށް ދަންނަވަމެ ެވެ‪.‬‬

‫‪ .11‬ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯ ދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުން‬ ‫ނ‬ ‫ދމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ‪ 8.099‬ވަ ަ‬ ‫މިއޮޑިޓްގައި ބެލި ބައެއް ސްކޫލްތަކުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯ ު‬ ‫ތ‬ ‫މާއްދާގައި ތަކެއްޗާ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލް ތަކާއި ޚިލާފަށް އެތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތާއި ތަކެ ި‬ ‫އ‬ ‫ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކޮ ށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬އެގޮތުން ބައެ އްފަހަރު ‪ 1,,000‬ރުފިޔާ އާއި ‪ 25,000‬ރުފިޔާއާ ި‬ ‫ޑ‬ ‫‪ 25,000‬ރުފިޔާއަށްވުރެ އަގުބޮ ު‬ ‫‪2‬‬ ‫ދެމެދުގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހޯދުމުގައި ‪ 3‬ފަރާތުން ކޯޓޭޝަން ހޯދާފައި ނުވާކަމާއި‬ ‫ރން‪ ،‬ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން‬ ‫ވ‪ .‬މީގެ އިތު ު‬ ‫ވ‬ ‫ތަކެތި ހޯދުމަށް އި ޢުލާން ކޮށްފައނު‬ ‫ިނވާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެއެ ެ‬ ‫ޗއި ޚިދުމަތް‬ ‫ނޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިކިއުޒިޝަ ން ނޯޓް‪ ،‬ޕާޗޭސް އޯޑަރފަދަ ތަކެތި‪ ،‬ތަކެއް ާ‬ ‫ފުރިހަމަކުރަ ް‬ ‫ވ‬ ‫އ ާ‬ ‫ނޑައެޅިފަ ި‬ ‫ނކަމުން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ކަނ‬ ‫ްނކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬އެހެ ް‬ ‫މށްފަހު ތައްޔާ ރުކޮށްފައި ހުނނަ‬ ‫ހޯދު ަ‬ ‫އުސޫލުތަކާއި‬

‫ޚިލާ ފަށް‬

‫ލކުރުމަކީ‬ ‫ޢަމަ ު‬

‫ގންވާ‬ ‫އެކަށީ ެ‬

‫ވަރަށް ވުރެ‬

‫ބޮޑު‬

‫އަގުގައި‬

‫ްޗާއި‬ ‫ތަކެއޗ‬

‫ތ‬ ‫ޚިދުމަ ް‬

‫ށ‬ ‫ހޯދުމަ ް‬

‫ގ‬ ‫ޔެކިއުން ފުރިހަމަކުރަމުން ގެންދާ ދިއުމަކީ‪ ،‬ދައުލަތު ެ‬ ‫މަގުފަހިވާކަމެއްކަމަ ާށއި އަދި ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަށްފަހު ލިޔ‬ ‫މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަށްފަހު ކޮށްފައިވާ ޚަ ރަދުތަކަކީ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް‬ ‫ކަމަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރާކަމެއްކަމަށާއި މިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލުން ހިމެނޭ ކަމެއްކަމުގައި މި އޮފީހުން‬ ‫ދެކެމެވެ‪.‬‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‬ ‫އި ް‬ ‫ރ‬ ‫ގ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެއްފަހަ ާ‬ ‫)ހ( ޚިދުމަތާއި ތަ ެކތި ހޯދުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާ އިދުގެ ‪ެ 8.09‬‬ ‫ތކެތި ވިއްކާ‬ ‫ާނަމަ އެފަދަ ަ‬ ‫ެނ ‪ 25,000‬ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވނ‬ ‫ގަންނަ ތަކެތީގެ އަ ގު ‪ 1,000‬ރުފިޔާއިން ފެށިގން‬ ‫ތތަކުގެ ތެރެއި ން މަދުވެގެން ތިންފަރާތަކުން ލިޔުމުން އަ ގު ހޯދުމަށްފަހު‪ ،‬އެފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ‬ ‫ފަރާ ް‬ ‫ފޔާ އަށްވުރެ‬ ‫ދމަތާއި ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގު ‪ 25,0000‬ރު ި‬ ‫ފަރާތަކުން ޚިދުމަތާ އި ތަކެތި ހޯދުމަށާއި‪ ،‬އެއްފަހަރާ ގަންނަ ޚި ު‬ ‫ށ‬ ‫ބޮޑު ވާނަމަ އާއް މުކޮށް އިޢްލާންކޮށްގެން ލިބޭ އަންދާސީ ހިސާބުތަކަށް ބަލައިގެން ޚިދުމަތާއި ތަކެތި ހޯދުމަ ް‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫)ށ( ޚިދުމަތާއި ތަ ކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަ ް‬ ‫ވ‬ ‫ނޑައަޅާފައި ާ‬ ‫ނޖެހޭ ލިޔެކިއުންތައް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގައި ކަނ‬ ‫ިދޔަ ގޮތް އޮޅޭފަދަ ގޮތަކަށް ލިޔެކިއުން‬ ‫ހ ކަންހިނގައދި‬ ‫ާއ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމަށްފަ ު‬ ‫އުސޫލުގެ މަތިން ފުރިހަމަކުރުމަށއި‬ ‫ތައްޔާރުކޮށް ލިޔެކި ުއން ބަދަލުނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫‪ .12‬ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުން‬ ‫އިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ފައިސާ ނުދެއްކުމުގެ‬ ‫ިސޓްރީއާއި ބަ އެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލްތަކަށް ފައ‬ ‫މިނސް‬ ‫ހ‬ ‫ދ ަ‬ ‫‪21‬ރ )އެކާވީސްހާސް އަށްސަތޭކަނުވަ ި‬ ‫ލމުގައި ‪1,898‬‬ ‫ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ެވފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މިގޮތުން ބެލިބެ ު‬ ‫ައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކުން‬ ‫ަރދުކޮށްފައިވެއެ ވެ‪ .‬އަދި މިފައިސާ ދެއްކުމުގއ‬ ‫ނ ޚރަ‬ ‫ައ ބަޖެޓު ް‬ ‫ޖ ރިމަނާގެ ގޮތުގއި‬ ‫އަށެއް( ރުފިޔާ‪ޫ ،‬‬ ‫މެވެ‪.‬‬ ‫ދައުލަތަށް ލިބުނު ެގއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކު ރަމ‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪13‬‬


‫އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‬ ‫ނ‬ ‫ޖޫރިމަނާވުމުގެ ކުރި ން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކުރު މަށް ސަމާލުކަން ދިނުމާއިއެކު މުވައްޒަފުންގެ އިހްމާލު ް‬ ‫އި‪ ،‬ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދައުލަތުގެ‬ ‫ނއެއް ދައްކަން މެދުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގަ ި‬ ‫ތކަށް ޖޫރިމަ ާ‬ ‫ބިލް ަ‬ ‫ލވި މުވައްޒަފު އަތުން ހޯދައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް‬ ‫މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއި ދުގެ ‪ 2.06‬ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިހްމާ ު‬ ‫ޖަމާކުރުމަށް ދަންނަ ވަމެވެ‪.‬‬

‫ބން ދައުލަތަށް ލިބުނު ގެއްލުން‬ ‫ެނދިކޮޅުދޫ ސް ކޫލުގެ އިމާރާތްތައް ހެދުން ލަސްވުމުގެ ސަބަ ު‬ ‫‪ .13‬ނ‪.‬ކނ‬ ‫ތއި އަދި ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް ‪ 13‬ނޮވެމްބަރ‬ ‫ެނދިކޮޅުދޫ ސް ކޫލްގެ ކްލާސް ރޫމް ބްލޮކާއި‪ ،‬ހޯލު އިމާރާ ާ‬ ‫ނ‪.‬ކނ‬ ‫ްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ފެށިފަހުން‪،‬‬ ‫‪ 2006‬ގައި ނައީމް އެންޑް ސަނސް‬ ‫‪2‬‬ ‫ލ‬ ‫ރމުން‪ ،‬ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ސްކޯޕަށް ބަދަ ު‬ ‫ސްކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެފައިވާތީ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކު ު‬ ‫ވ‪ .‬އެގޮތުން ‪5,374,0558‬‬ ‫ެސ ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑުން އަލުން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ބީލަމަށް ލެއްވިއެވެ‬ ‫ގެނސް‬ ‫ްސސްއަށެއް( ރުފިޔާއަށް ‪ 09‬ޖޫން ‪ 2008‬ގެ ނިޔަލަށް މިމަސައްކަތް‬ ‫ސމިލިއަން ތިން ލައްކަހަތްދިހަހަތަރުހާސް ފަނސާ‬ ‫)ފަ ް‬ ‫ހ ވާލުކޮށްފައިވަނީ ‪ 2‬ޖުލައި ‪ 20007‬ގައި ނައީމް އެންޑް‬ ‫ނންމުމަށް ޝަރުތު ކޮށް މިމަސައްކަތް ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ަ‬ ‫ި‬ ‫ވެ‪.‬‬ ‫ިރީގައި އެވަނީއެ ެ‬ ‫ނ ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތރ‬ ‫ްސ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެވެ‪ .‬މި ކޮންޓްރެކްޓާއި ބެހޭގޮތު ް‬ ‫ސަނސް‬ ‫ސްވުމުގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަންޖެހުން‪:‬‬ ‫)ހ( ނައީމް އެން ޑް ސަންންސަށް މަސައްކަތް ނުނިންމި ލަސ‬ ‫ން ‪2008‬‬ ‫މަސައްކަތް ނިންމު މަށް ނައީމް އެންޑް ސަންސްއާއި ހަވާލުކޮ ށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚަކީ ‪ 09‬ޖޫނ‬ ‫‪ 50%‬ވެސް ނިމިފައި ނެތުމާއި‪ ،‬މަސައްކަތް‬ ‫‪5‬‬ ‫ދޔައިރުވެސް މަސަ އްކަތުގެ‬ ‫ސ‪ ،‬މިތާރީޚު ފަހަނަޅައި ި‬ ‫ކަމުގައި ވީނަމަވެ ް‬ ‫ސޓްރީއިން‬ ‫ށ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް މިނިިސް‬ ‫ސްވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ތަކުރާރުކޮ ް‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސ‬ ‫ެނ ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކު ރިއަށް ނުގެންދިއުމުގެ ސަބަބުން‪ 12 ،‬ފެބްރުއަރީ ‪2009‬‬ ‫ވޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި‪ ،‬އެހން‬ ‫އެދި ަ‬ ‫ތިލްކޮށްފައިވެއެވެެ‪.‬‬ ‫ގައި ނައީމް އެންޑް ސަންސްއާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތ‬ ‫ަސކޮޅެއް ފަހުން ހުއްޓިފައިވާ މަސައްކަތް‬ ‫ަސވުން ބާތިލްކު ރިތާ ކުޑަ ދުވސް‬ ‫ނސްއާއި އެކު ވެފައިވާ އެއްބސް‬ ‫ނައީމް އެންޑް ސަ ް‬ ‫ިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 18‬މާރޗް ‪ 20009‬ގައި ހަމަ އެފަރާތަށް މނ‬ ‫އަލުން ފަށައިގެން ުކރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ‪8‬‬ ‫ސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުންވެސް‪ ،‬މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅި ތާރީޚަށްވުރެން އިތުރަށް‬ ‫ދެވަނަ ފަހަރަށް މަސ‬ ‫އެއްއަހަރު ފާއިތު ެވފައިވާތީއާއި‪،‬‬

‫ނައީމް އެންޑް ސަން ް‬ ‫ތ ކުރިއަށް‬ ‫ައ މަސައްކަ ް‬ ‫އ‬ ‫ސއިން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގ ި‬

‫ތ‬ ‫ައިވެއެވެ‪ .‬އަދި މަސައްކަ ް‬ ‫ނ ‪ 2009‬ގައި އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކޮށްފއ‬ ‫އން ‪ 30‬ޖޫ ް‬ ‫ގެންގޮސްފައި ނުވާ ތީ‪ ،‬މިނިސްޓްރީ ި‬ ‫ސ‬ ‫ަސއްކަތް ނުނިމި އިތުރަށް ހިނގާފައިވާއިރު‪ ،‬ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖް ް‬ ‫ނންމަންޖެހޭ ތާރީ ޚަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް މސަ‬ ‫ި‬ ‫ކޮންޓްރެކްޓަރ އަތު ން ނަގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މިމަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުން އޮޑިޓަރުންނަށް ލިބިފައި ނުވާތީ‬ ‫ވ‪.‬‬ ‫ނށް ޔަގީން ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ‬ ‫ލިކިއުޑޭޓެޑް ޑެމޭޖް ސްގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހޭ އަދަދު އޮޑިޓަރުން ަ‬ ‫ޓރެކްޓަރަކަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރަން ޖެހި ދައުލަތަށް ‪ 9‬ލައްކަ ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވުން‪ :‬ނައީމް‬ ‫)ށ( ދެވަނަ ކޮން ް‬ ‫ފރާތާއި އެކު‬ ‫ސް މަސައްކަތް ނުނިންމުމުގެ ސަބަބުން އެ ަ‬ ‫ޑ ސަންސަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްގެންވެސ‬ ‫އެން ް‬ ‫ށ ‪16‬‬ ‫ނމުމަ ް‬ ‫ިމ ހުރި މަސައްކަތްތައް ނި ް‬ ‫މ‬ ‫މރާތުގައި ނުނ ި‬ ‫ން ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު‪ ،‬ސްކޫލްގެ އައު އި ާ‬ ‫ވެފައިވާ އެއްބަސްވުނ‬ ‫ށފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫‪ 3.9‬މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހަވާލުކޮ ް‬ ‫އޮގަސްޓް ‪ަ 2010‬ގއި އެހެން ކުންފުންޏަކާއި ‪3‬‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪14‬‬


‫ްސއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ލިޔެކިއުންތަކުން‬ ‫ެނދިކޮޅުދޫ ސް ކޫލްގެ އައު އިމާރާތްތައް ނިންމުމަށް ނައީމް އެންޑް ސަނސް‬ ‫ނ‪.‬ކނ‬ ‫އެނ ެ‬ ‫ސހަތްހާސް ހަސަތޭކަހަތާވީސް( ރުފިޔާއާއި‪،‬‬ ‫ލއްކަފަސްދޮޅަ ް‬ ‫‪) 2,367,6‬ދެމިލިއަން ތިން ަ‬ ‫ދދުކަމަށްވާ ‪627‬‬ ‫ގން ހުރި އަ ަ‬ ‫ލވި ކުންފުންޏަށް ދީފައިވާ ‪) 3,952,0009‬ތިންމިލިއަން‬ ‫ިމ ހުރި މަސަ ްއކަތް ނިންމުމަށް މަސައްކަތާއި އަލުން ހަވާ ު‬ ‫ނނމި‬ ‫ު‬ ‫ނުވަލައްކަފަންސާސް ދެހާސް‬ ‫ހަސަތޭކަތިރީސްހައެ އް(‬

‫ނުވައެއް(‬

‫ރުފިޔާއާއިއެކު‪،‬‬

‫ޖުމްލަ‬

‫‪6,3‬‬ ‫‪319,636‬‬

‫ށ ޚަރަދުވެފައި ވާކަމަށް‬ ‫ރުފިޔާ‪ ،‬މިމަސައްކަތަ ް‬

‫ަން‬ ‫)ހަމިލިއނ‬

‫ިސޓްރީގެ‬ ‫މިނސް‬

‫ސ‬ ‫ހ ް‬ ‫ނަވާރަ ާ‬ ‫ތިންލައްކަނ‬

‫ލިޔެކިއުންތަކުން‬

‫ދައްކައެވެ‪.‬‬

‫ހތަރުހާސް ފަންސާސްއަށެއް( ރުފިޔާއަށް‬ ‫ންލައްކަހަތްދިހަ ަ‬ ‫ަސމިލިއަން ތިނ‬ ‫ނކަމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ‪) 5,374,058‬ފސް‬ ‫އެހެ ް‬ ‫ރެވުނު މަސައްކަތް ނިމުނު އިރު ދައުލަތު ން ‪6,319,636‬ރ )ހަމިލިއަން ތިންލައްކަނަވާރަހާސް‬ ‫ނންމުމަށް ހަވާލުކުރ‬ ‫ި‬ ‫ނޖެހިފައިވާތީ‪ ،‬ނައީމް އެންޑް ސަންސްއާއި ހަވާލުކުރި‬ ‫ިލއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަ ް‬ ‫ހަސަތޭކަތިރީސްހައެ އް( ރުފިޔާ މލި‬ ‫ތ‬ ‫ށ މަސައްކަ ް‬ ‫ސްވުމާއި އެއްގ ޮތަށް އެކުންފުނިން ޢަމަލު ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬ދެވަނަ ފަރާތަކަ ް‬ ‫މަސައްކަތުގެ އެއްބަސ‬ ‫ނ‬ ‫ގ ގެއްލު ް‬ ‫ްސތޭކަހަތްދިހައަށެއް( ރުފިޔާ ެ‬ ‫ސްހާސް ފަސސަ‬ ‫ލއްކަސާޅީސްފަސ‬ ‫ށ ‪) 945,578‬ނުވަ ަ‬ ‫ދއުލަތަ ް‬ ‫ލކުރަންޖެހި ަ‬ ‫ހަވާ ު‬ ‫ވެފައިވާކަމަށް‬

‫މި ނިސްޓްރީގެ‬

‫ލިޔެކިއުންތަކުން‬

‫ފާހަގަކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޝރޫޢު‬ ‫މިމަ ް‬

‫ނިންމުމަށް‬

‫ދެވަނަ‬

‫ފަރާތަކަށް‬

‫ހަވާ ު‬ ‫ލކުރަންޖެހި މު ޅި މަޝްރޫޢުގެ އަގު ބޮޑުވުމަށް ދިމާވި މައި ަ‬ ‫ގ ނޑު ސަބަބަކީ މިމަސައްކަތް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް‬ ‫ައ މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއަށް ގެންގޮސް ަފއި ނުވާއިރުވެސް އެފަރާތަށް އިތުރު ފުރުޞަ ތު ދިނުންކަމުގއި‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިންގޮތް‬ ‫އި ް‬ ‫)ހ( މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމއި‬ ‫ާއ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދޭތޯ ބަލައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދަނީ‬ ‫ގ‬ ‫މަސައްކަތާއި ހަވާ ލުވވި ފަރާތުގެ އިހ ުމާލުން ކަމުގައިވަނީ ނަމަ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ‪ 8.29‬ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތު ެ‬ ‫ނ ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަގު މަސައްކަތާއި‬ ‫ނ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރިފަރާތަށް މަސައްކަތް ލަސްވާ ލަ ސްވުމުގެ ސަބަބު ް‬ ‫މަތި ް‬ ‫ލވި ފަރާތުން ޯހދުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ހަވާ ު‬ ‫)ށ( މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނު ކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ނަމަ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ‪8.44‬‬ ‫ވަނަ މާއްދާގެ )ހ ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަދުވެގެ ް‬ ‫ނ ‪ 1‬އަ ހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް އެފަދަ‬ ‫ނކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތަކާއި ހަވާލު ު‬

‫އ‪ .‬އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކު ރެވުނު އެހެނިހެން ކަންތައްތައް‬ ‫ޔ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވުން‬ ‫‪ .14‬ސިވިލް ސާވިސްގެ އޮނިގަނޑާއި ޚިލާފަށް ‪ 12.3‬މިލިއަން ރުފި ާ‬ ‫ހ‬ ‫ދ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ތަޢުލީމީ އަހަރުގެ ހުރި ާ‬ ‫ިސޓްރީގެ ދާއި ރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކިޔަވައިދިނުމާއި ސީ ާ‬ ‫މިނސް‬ ‫ޓއް ދެމުން‬ ‫ދުވަހެއްގައި ހާޒިރު ވެފައި ވާނަމަ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މުސާރައިގެ ވަކި ޕަސެން ެ‬ ‫ގ ތެރޭގައި އަލު ް‬ ‫ގެންގޮސްފައިވެއެވެ‪ .‬ބޯނަސް ފައ ާ‬ ‫ލ‬ ‫ކށް ސިވި ް‬ ‫ނ މުރާޖަޢާ ޮ‬ ‫ިސ ދިނުމުގެ އުސޫލު ‪ 2008‬ވަނަ އަހަރު ެ‬ ‫ސ‬ ‫ނީ ބޯނަސް‬ ‫ނ‪ 28 ،‬ސެ ޕްޓެމްބަރ ‪ 2008‬ގައި އެ ކޮމިޝަނުންވަނ‬ ‫ިސ ކޮމިޝަނަ ށް މިނިސްޓްރީއިން ހުށަހެޅުމު ް‬ ‫ސާވސް‬ ‫ށ‬ ‫ނ އުސޫލުގެ ދަށުން ބޯނަސް ފައިސާ ދިނުމަ ް‬ ‫ނޑައެޅު ު‬ ‫ފައިސާ ދިނުމުގެ އައު އުސޫލަށް ހުއްދަދީފައެވެ‪ .‬އަލަށް ކަނ‬ ‫ހ‬ ‫ފ ު‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮ ންމެ ޓާރމެއްގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ހާޒި ރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ޓާރމެއް ނިމުމަށް ަ‬ ‫ދވަހު އެއްމަހުގެ މުސާއިގެ ‪ 80%‬ވާ ފައިސާ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫މސާރަ ދޭ ު‬ ‫ދެންފެށޭ މަހުގެ ު‬ ‫ލ ސާވިސް‬ ‫ކރި‪" ،‬ސިވި ް‬ ‫ސވިސް ކޮމިޝަނުން އާއްމު ު‬ ‫ާ‬ ‫ނނަމަވެސް ‪ 1‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2009‬ގައި ސިވިލް‬ ‫އެހެ ް‬ ‫ޢނާޔަތްތައް" މިފޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް‬ ‫ދ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން ި‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް ޭ‬ ‫ސ ދީފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް‬ ‫ބޯނަސް ފައިސާ ދި ނުމަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ‪ .‬ބޯނަސް ފައިސ ާ‬ ‫ތިރީގައި އެވަނީއެވެ‪.‬‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪15‬‬


‫ަނޑާއި ޚިލާފަށް ދީފައިވުން‪:‬‬ ‫ިސގެ އޮނިގ ނ‬ ‫)ހ( ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމުގެ ބޯނަސްފައިސާ ސިވިލް ސާވސް‬ ‫ރިސުންނަށް‬ ‫ް‬ ‫ސކޫލެއްގެ ‪ 2,163‬މުދައްރ‬ ‫ތގައި ‪213‬‬ ‫މ ޓާރމުގެ ބޯނަސްގެ ގޮ ު‬ ‫‪ 2009‬ވަނަ އަ ހަރުގެ ފުރަތަ ަ‬ ‫‪2‬‬ ‫ތސަ ތޭކަސާޅީސްއެކެއް( ރުފިޔާ‪ ،‬ދީފައިވަނީ ‪ 1‬ފެބްރުއަރީ‬ ‫‪ާ ) 12,330,741‬ބރަމިލިއަން ތިންލައްކަތިރީސްހާސް ހަ ް‬ ‫ޚލާފަށެވެ‪ .‬އަދި މިފައިސާ ‪ 2009‬ވަނަ‬ ‫ޮމޝަނުން އަލަށް އެކުލަވާލި އޮނިގަނޑާއި ި‬ ‫ސ ކމި‬ ‫‪ 2009‬ގައި ސިވި ލް ސާވި ް‬ ‫‪2‬‬ ‫ސާރަކޯޑުން‬ ‫ދފައިވަނީ މުސ‬ ‫ބނަސް ފައިސާ ީ‬ ‫ނވާކަމަށާއި ޯ‬ ‫އަހަރު ފާސްކުރެވު ނު މިނިސްޓްރީގ ެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި ު‬ ‫ށގެން ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ ‪.‬‬ ‫އނާޔަތްތަކުގެ ކޯޑަށް ފައިސާ ބަދަލުކޮ ް‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް ދެ ވޭ އެހެނިހެން ި‬ ‫)ށ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ބޯނަސް ފައިސާ ނުދެވޭނެކަމަށް‬ ‫ބަރ ‪2009‬‬ ‫ދެންނެވުން‪ :‬ދެވަނަ ޓާމުގެ ބޯނަސް ފައިސާ ދިނުމަށް ބަޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ‪ 18‬އޮކްޓޫ ަ‬ ‫ސ‬ ‫ިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ް‬ ‫ނ‪ ،‬މނ‬ ‫ގައި މިނިސްޓްރީއި ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ރެޜަރީގައި ދެންނެވުމު ް‬ ‫ކމިޝަނުން ނެރުއްވާފައިވާ‬ ‫ނ‪ ،‬އެއްވެސް އެލަވަންސެއް ދެވޭނީ ސިވިލް ސާވިސް ޮ‬ ‫ނ އަންގަވާފައިވަ ީ‬ ‫ޑ ޓްރެޜަރީއި ް‬ ‫އެން ް‬ ‫ވސް މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެ ން ޢިނާޔަތްތައް" މި ފޮތުގައިވާ ގޮތަށްކަމަށާއި‪ ،‬ފުރަތަމަ‬ ‫"ސިވިލް ސާ ި‬ ‫ޓރެޜަރީއިން ވަކި ގޮތަކަށް ވިދާޅުވެގެ ް‬ ‫ޓާމުގެ ބޯނަސް ފަ އިސާ ދޫކުރީވސް‬ ‫ނ‬ ‫ސް އެންޑް ް‬ ‫ެސ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭ ންސ‬ ‫އ‬ ‫ގ ި‬ ‫ުނ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް ަ‬ ‫ވސް ކޮމިޝަނން‬ ‫ަރ ‪ 2009‬ގައި ސިވިލް ސާ ި‬ ‫ނންކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ‪ 19‬ނޮވެމްބރ‬ ‫ޫ‬ ‫ވ‬ ‫ވންސްތަކާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް" މި ފޮތުގައި ާ‬ ‫ދ އެލަ ަ‬ ‫ވިދާޅުވެފައިވަނީ " ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޭ‬ ‫އ އިތުރު ޢިނާޔަތްތައް ނުދިނުމަށް ދާއިރާ ތަކާއި އަދި‬ ‫ޢިނާޔަތްތައް ފިޔަވައ ި‬

‫މިނިސްޓްރީ އޮފް‬

‫ސް އެންޑް‬ ‫ފިނޭންސ‬

‫ނ ފެށިގެން އެއުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާތީ‪ ،‬އެއުސޫލާއި‬ ‫ޓްރެޜަރީ އާއި އެ ުކ އެއްބަސްވެ‪ 1 ،‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2009‬އި ް‬ ‫ރމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު ު‬ ‫ވ‬ ‫އެހެންކަމުން ‪ 22009‬ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުން ފެށިގެން ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނަށް ދީފައި ާ‬ ‫ލ ސާވިސްގެ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަ ށް ދީފައިވާ ފައިސާތަކެއް ކަމަށް މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ‪.‬‬ ‫‪ 12.3‬މިލިއަން ރު ފިޔާއަކީ ސިވި ް‬ ‫‪1‬‬ ‫އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފ ދިން ގޮތް‬ ‫ނ އަހަރު މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ބޯނަސް ފައިސާއަކީ ސިވިލް ސާވ ް‬ ‫)ހ( ‪ 2009‬ވަ ަ‬ ‫ފންނަށް ދޭ‬ ‫ސ މުވައްޒަ ު‬ ‫ިސ‬ ‫ތީ‪ ،‬ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ‪ 4.200‬ވަނަ‬ ‫ވންސްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާ އެލަވަންސަކަށް ނުވާތ‬ ‫އެލަ ަ‬ ‫ނ‬ ‫މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން‪ ،‬އެކަމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތަކު ން ނުވަތަ އެފައިސާ ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ހޯދައިގެ ް‬ ‫ނަމަ ެ‬ ‫ށ ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ވސް އެފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރުމަ ް‬ ‫ނ‬ ‫ާއދުގެ ‪ 4.01‬ވަނަ މާއްދާގަ އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު ް‬ ‫)ށ( ދައުލަތުގެ މާ ލިއްޔަތުގެ ގަވއި‬ ‫އ‬ ‫ށ މެނުވީ ފައިސާ ޚަރަދުނުކު ރުމަށާއި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައާ ި‬ ‫ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެ ޓްގައި ވާގޮތަ ް‬ ‫ޢނާޔަތްތައް‬ ‫ނ ކަނޑަ އަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ މުސާރައާއި ި‬ ‫ސވިސް ކޮމިޝަނު ް‬ ‫ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމު ގައި ސިވިލް ާ‬ ‫ށ ދަންނަވަ މެވެ‪.‬‬ ‫ނުދިނުމަ ް‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪16‬‬


‫ރންގެ އަދަދު މަދުވުން‬ ‫ޓނޭޝަނަލް ސްކ ޫލަށް އަލަށް ވަންނަ ދަރިވަ ު‬ ‫‪ .15‬ޣިޔާސުއްދީން އިން ަ‬ ‫ޕރައިވެޓް‬ ‫ކ‪ް -‬‬ ‫އސް( އަކީ ‪ 4‬ނޮވެމްބަރު ‪ 2009‬އިން ފެށިގެން ޕަބްލި ް‬ ‫ޣިޔާސުއްދީން އިން ޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް )ޖީއައި ެ‬ ‫ރ‬ ‫ޕާރޓްނަރޝިޕް ) ީޕޕީޕީ( ގެ އުޞޫލުން‪ 15 ،‬އަހަރު ދުވަހުގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އިންޑިއާގެ ޝް ީ‬ ‫ދ‬ ‫އެޑިޔުކެއަރ ޕްރައި ވެޓް ލިމިޓެޑް )އެސްއީޕީއެލް( އާއި ހަވާ ލުކޮށްގެން‪ ،‬ގްރޭޑް ‪ 1‬އިން ‪ 10‬އަކަށް ކިޔަވައި ޭ‬ ‫ލ‬ ‫ނ‪ ،‬ސްކޫ ް‬ ‫ނޖް މަންޓް ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ‬ ‫ގ ޕީޕީޕީ މެ ޭ‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެކެވެ‪ .‬މި ސްކޫލް ެ‬ ‫ސރުކާރުން‬ ‫ަ‬ ‫ދރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ގްރޭޑް ‪ 7‬އިން ނިމެންދެން‬ ‫ަ‬ ‫ޕްރައިވެޓައިޒްކުރެވު ނު އިރު ކިޔަވަމުންދިޔަ‬ ‫ނގެ އަތުން‬ ‫އެދަރިވަރުންނަށް ފީ ދައްކާނެ ކަމަށާއި‪ ،‬ޕްރައިވެޓައިޒްކުރު މަށްފަހު ސް ޫ‬ ‫ކލަށް އަލަށް ވަންނަ ކުދި ް‬ ‫ައި އެކިއެކި ގްރޭޑްތަކުގައި‬ ‫ނގިދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މިސްކޫލުގއ‬ ‫ބސްވުމުގައި ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ރޭޓްތަކާއި އެއްގޮތަށް ފީ ެ‬ ‫އެއް ަ‬ ‫މސްކޫލަށް ކު ރާ ޚަރަދާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ތާވަލް ‪ 1‬ގައި އެވަނީއެވެ‪.‬‬ ‫ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަ ރުންގެ އަދަދާއި ސަރުކާރުން ި‬ ‫ވ‪.‬‬ ‫ރވިފައިއެވަނީއެވެ‬ ‫އަދި މިމަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކު ެ‬ ‫)ހ( އެއްބަސްވުމާ އި އެއްގޮތަށް ‪ 900‬ދަރިވަރުންގެ އެންރޯލްމަންޓް ހިފެހެއްޓިފައިނުވުން‪ :‬ޕީޕީޕީގެ އެގްރިމެންޓްގެ‬ ‫‪ 6.2‬ވަނަ މާއް ދާގައި ސްކޫލުގެ ކްލާސް ރޫމްތަކުގައި ހުރި ޖާގައިގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ހި ު‬ ‫ފމަށްޓަކައި‪،‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫ގން ‪ 900‬ކުދިންގެ އެންރޯލްމެންޓެއް ހިފެހެއްޓުމަށް‬ ‫މ ގްރޭޑެއްގަ އި ‪ 3‬ކުލާސް ހިންގޭނެ ގޮތަށް‪ ،‬މަދުވެ ެ‬ ‫ކޮން ެ‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަދުވަމުން‬ ‫ނކޮށްފައިވެއެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ކުދި ންގެ އަދަދު ‪10‬‬ ‫ބަޔާ ް‬ ‫އި‪2010 ،‬‬ ‫ގޮސްފައިވާކަން ފާހަ ގަކުރެވެއެވެ‪ .‬މިގޮތުން ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރު ސްކޫލްގައި ތިބީ ‪ 1,796‬ދަރިވަރުން ކަމަށާއ‬ ‫ރ‬ ‫ރ ‪ 834‬ދަރިވަރުންކަމަށާއި އަދި ‪ 2012‬ވަނަ އަހަ ު‬ ‫‪ 2011‬ވަނަ އަހަ ު‬ ‫‪2‬‬ ‫ވަނަ އަހަރު ‪ 1 ,008‬ދަރިވަރުންކަމަށާއި‪،‬‬ ‫ކ‬ ‫ދފައިވަނީ ‪ 7822‬ދަރިވަރުންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬އެހެންކަމާއިއެ ު‬ ‫ނ ކަމަށް ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ީ‬ ‫ސްކޫލުގައި ކިޔަވާ ެ‬ ‫ޖީއައިއެސްގައި ކިޔަ ވާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް މަދުވާކަމަށްވާނަމަ‪ ،‬އަދި އެގްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ‬ ‫ލގެ ކެޕޭސިޓީ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރެވި‪،‬‬ ‫‪ 900‬ދަރިވަރުންގެ އެންރޯލްމަންޓެއް ނުހިފެހެއްޓޭނަމަ‪ ،‬ސްކޫ ު‬ ‫ނ ސްކޫލުތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަ ް‬ ‫ނ އިތުރަށް ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ހުރި އެހެ ް‬ ‫ެން ޖީއައިއެސްއަށް އަލަށް‬ ‫)ށ( ސްކޫލަށް އަ ަ‬ ‫ަރވަރުންގެ އަދަދު މަދުވުން‪ 20100 :‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގނ‬ ‫ލށް ވަންނަ ދރި‬ ‫ނވާކަމަށާއި‪،‬‬ ‫ނގެ އަދަދު އެގ ްރިމަންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވާ މިންވަރަށް އިތުރު ވަމުން ގޮސްފައި ު‬ ‫ވަންނަމުންދާ ކުދި ް‬ ‫ސަރުކާރުން ފީދައް ކަމުން ދިޔަ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އަމިއް ަ‬ ‫ލއަށް ފީދައްކާގޮތަށް ގްރޭޑް ‪ 8‬އަށް ބަދަލު ވެފައިވަނީ‬ ‫ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު ކުދިން ކ ޮޅެއް ކަމަށާއ‪ ،ި،‬އަމިއްލައަށް ފީ ދައްކާ ގޮތަށް ގްރޭޑް ‪ 2 ،1‬އަދި ‪ 3‬އަށް ވަން‬ ‫ސ ހިންގާނެ‬ ‫ެނ އެގްރިމަންޓްގައި ބުނެފައި ވާ މިންވަރަށް އެގްރޭޑްތަކުގައި ތިން ކުލާ ް‬ ‫ނ‬ ‫ކުދިންގެ އަދަދު މަ ދުވުމާއި ގުޅިގ ް‬ ‫ށ ބަލާއިރު‬ ‫މން މިސްކޫލު މިހާރު ހިނގަމުންދާ ގޮތަ ް‬ ‫ައ ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬އެހެންކަ ު‬ ‫ން ނެތްކަމުގއި‬ ‫އަދަދެއްގެ ދަރިވަ ރުނ‬ ‫ދނާ ފިޔަވަޅުތަ ެ‬ ‫ަށގެންވާ ހަރު ަ‬ ‫ކއް އަވަހަށް ނޭޅިޖެނަމަ މި ސްކޫލް ޕީޕީޕީގެ އުސޫލުން‬ ‫މިމައްސަލަތައް ޙައް ލުކުރުމަށް އެކށީ‬ ‫ސކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގިދާނެ ކަމަށް މި އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ‪.‬‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ް‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪17‬‬


‫ތާވަލް ‪ :1‬ޖީއައިއެސް ގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ އަ ދަދާއި ދައުލަތުން ކުރެވޭ ހޭދައިގެ މަޢުލޫމާތު‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬ކިޔަވާކުދިންގެ އަދަދު‪:‬‬

‫‪2009‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪2010‬‬

‫‪2011‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ގްރޭޑް ‪1‬‬

‫‪1955 ‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪1 ‬‬

‫‪43 ‬‬

‫‪74 ‬‬

‫ގްރޭޑް ‪2‬‬

‫‪2255 ‬‬

‫‪150‬‬ ‫‪0 ‬‬

‫‪30 ‬‬

‫‪49 ‬‬

‫ގްރޭޑް ‪3‬‬

‫‪2199 ‬‬

‫‪132‬‬ ‫‪2 ‬‬

‫‪141 ‬‬

‫‪44 ‬‬

‫ގްރޭޑް ‪4‬‬

‫‪2266 ‬‬

‫‪154‬‬ ‫‪4 ‬‬

‫‪124 ‬‬

‫‪140 ‬‬

‫ގްރޭޑް ‪5‬‬

‫‪2755 ‬‬

‫‪166‬‬ ‫‪6 ‬‬

‫‪148 ‬‬

‫‪122 ‬‬

‫ގްރޭޑް ‪6‬‬

‫‪3299 ‬‬

‫‪154‬‬ ‫‪4 ‬‬

‫‪159 ‬‬

‫‪150 ‬‬

‫ގްރޭޑް ‪7‬‬

‫‪3277 ‬‬

‫‪231‬‬ ‫‪1 ‬‬

‫‪154 ‬‬

‫‪151 ‬‬

‫ގްރޭޑް ‪8‬‬

‫‪‐ ‬‬

‫‪‐ ‬‬ ‫‐‬

‫‪35 ‬‬

‫‪14 ‬‬

‫ގްރޭޑް ‪9‬‬

‫‪‐ ‬‬

‫‪‐ ‬‬ ‫‐‬

‫‪‐ ‬‬

‫‪38 ‬‬

‫ލ ޢަ ދަދު‬ ‫ޖމް ަ‬ ‫ކިޔަވާ ކުދިންގެ ު‬

‫‪17966 ‬‬

‫‪1008‬‬ ‫‪8 ‬‬

‫‪834 ‬‬

‫‪782 ‬‬

‫އަމިއްލައަށް ފައިސާ ދައް ާކ ކުދިންގެ ޢަދަދު‬

‫‪-‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪0 ‬‬

‫‪133 ‬‬

‫‪228 ‬‬

‫ސަރުކާރުން ފީދެއްކި ކުދި ންގެ އަދަދު‬

‫‪17966 ‬‬

‫‪978‬‬ ‫‪8 ‬‬

‫‪701 ‬‬

‫‪554 ‬‬

‫ސާއިން ބޮލަކަށްޖެހ ޭ އަދަދު )ރުފިޔ(ާ(‬ ‫ސަރުކާރުން ދެއްކި ފައިސ‬

‫‪10,7744 ‬‬

‫‪13,087‬‬ ‫‪7 ‬‬

‫‪15,308 ‬‬

‫‪17,309 ‬‬

‫ސާގެ ޖުމްލަ )ރުފިޔާ(‬ ‫ސަރުކާރުން ދެއްކި ފައިސ‬

‫‪19,350,6088 ‬‬

‫‪12,798,985‬‬ ‫‪5 ‬‬

‫‪10,731,193 ‬‬

‫‪9,589,074 ‬‬

‫އިސްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‪:‬‬ ‫ގ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި ކަކނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށްވުރެ ސްކޫލުގެ އެ ންރޯލްމެންޓް ދަށްވަމުންދާ ސަބަބުތައް ބަލައި ޕީޕީޕީ ެ‬ ‫ޞދުތައް ޙާޞި ލުވާނެ ގޮތަށް އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަ ށް ދަންނަވަމެވ‪.ެ.‬‬ ‫މަޤް ަ‬

‫ނމާތައް ވިއްކާލުން‬ ‫ސކޫލް ހިންގުމަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޒި ް‬ ‫‪ .16‬އިންޓަނޭޝަނަލް ް‬ ‫ޝ‬ ‫ލ ް‬ ‫‪ 14‬މާރޗް ‪ 19996‬ގައި މާލޭ އިންގް ި‬ ‫ނމްބަރު ކޮށީގައިވާ ސަރުކާރު ގެ އިމާރާތް ‪1‬‬ ‫މައްޗަންގޮޅީ ފަޅުމަ ތީމަގުގެ ‪ަ 373‬‬ ‫މގެ މުއްދަތު ‪ 2005‬ވަނަ އަހަރު ހަމަވިފަހުން ‪28‬‬ ‫ސ( ހިންގުމަށް ދޫކުރުމަށްފަހ‪ ،ު،‬އެއްބަސްވު ު‬ ‫ސްކޫލް )އެމްއީއެ ް‬ ‫ގ‬ ‫ވމަށް އިތުރު ‪ 10‬އަހަރު ެ‬ ‫ިނޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގެ ު‬ ‫ޑިސެމްބަރ ‪ 2008‬ގައި އެސްކޫލް ޕްރައިވެޓް އން‬ ‫ލ‬ ‫ޭޝލް ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް މި ސްކޫ ް‬ ‫ސްގެ މަސްއޫލުވެރިންނަށް ހަވާލުކޮށްފައިވެއެ ވެ‪ .‬އިންޓަނޝަ‬ ‫މުއްދަތަށް އެމްއީއެސ‬ ‫ފ‬ ‫ީ‬ ‫ސކޫލް‬ ‫ް‬ ‫ދޫކޮށްފައިވަނީ މަ ުހ ކުއްޔަކާއި ނުލައި ހިލޭ ކަމަށާއި‪ ،‬މިގޮތަށް ހިލޭ ދޫކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ‬ ‫އވެ‪ .‬މިގޮތުން އެމްއީއެސް އިމާރާތުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ްސޑައިޒްކުރުން ކަމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ ެ‬ ‫ސަބސި‬ ‫އއްބަސްވުމާއި އެ އެއްބަސްވު މުގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫ސްކޫލެއް ހިންގުމަ ްށ ކުރެވުނު ެ‬ ‫ފާހަގަކުރެވުނު ކަން ތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ‪.‬‬ ‫ސ‬ ‫ިނޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގަން މިހާތަނަށް ފެށިފައި ނުވުން‪ :‬ކުރިން އެމްއީއެ ް‬ ‫)ހ( އެމްއީއެސް އިމާރާތުގައި އން‬ ‫ހިންގި އިމާރާތުގައި މެނޭޖްމަންޓް ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގުން މަންދު ލާރިނިންގ‬ ‫ސެ ް‬ ‫ނޓަރާއި‬

‫އެމް އީއެސްގެ‬

‫މަސްއ ޫލުވެރިން‬

‫ވަނީ‬

‫‪6‬‬

‫ނއަރީ‬ ‫ޖެ ު‬

‫‪ 2009‬ގައި‬

‫ހަވާ ު‬ ‫ލކޮށްފައެވެ‪.‬‬

‫ގ‬ ‫އމްއީއެސް ެ‬ ‫ެ‬

‫ނ އެމްއީއެސް އިމާރާތުގައި އިންޓަނޭޝަނަ ް‬ ‫ާއ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވަ ީ‬ ‫ލ ސްކޫލެއް‬ ‫މަސްއޫލުވެރިންނާއި މިނިސްޓްރީއއި‬ ‫ނޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހިންގަން ފަށާފައި ނުވާކަމަށާއި‪ 2009 ،‬ވަނަ‬ ‫ގމަށް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް‪ި ،‬‬ ‫މހާތަނަށް އި ް‬ ‫ހިން ު‬ ‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪18‬‬


‫އަހަރު‬

‫އެމްއީއެސް‬

‫އޭރު‬

‫ގައި‬

‫ދިޔަ‬

‫ހިންގަމުން‬

‫ޖީ ސީއީ‬

‫އޯލެވެލް‬

‫ކުލާސްތަކުގެ‬

‫ކިޔެވުން‬

‫ހުއްޓުމަކަށް‬

‫ޓރީކޮށް އެކޮލެޖުގެ ކޯސްތައް މިހާރު ހިންގަމުންދާކަން‬ ‫ޮލޖް ރަޖިސް ް‬ ‫އައިސްފައިވާކަމަށާއި‪ ،،‬އެއިމާރާތުގައި މަންދު ކލެ‬ ‫ޓރީ ކޮށްފައިވަނީ‪ ،‬މިނިސްޓްރީއިން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫ގކުރަމެވެ‪ .‬އެމްއއީއެސް އިމާރާތުގައި މަންދު ކޮލެޖް ރަޖިސް ް‬ ‫ފާހަ ަ‬ ‫އ‬ ‫ގ ދަށުން އެއިމާރާތުގައި ޔުނިފޯމް ކުލާސްތައް ފިޔަވަ ި‬ ‫ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަ ށްފަހު އެއްބަސްވުމުގެ ‪ 13.3‬ވަނަ މާއްދާ ެ‬ ‫ނ ގޮތުން އިޢުތިރާޒްކުރާނެ ތަނެއް ނެތުމުން ކަމުގައި‬ ‫އެހެން ކޯސްތައްވެ ސް ހިންގިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ‪ ،‬ޤާ ނޫނ ީ‬ ‫ލ‬ ‫މރާތުގައި އިންޓަނޭޝަނަ ް‬ ‫ގކުރަމެވެ‪ .‬އެހެ ންނަމަވެސް އެމްއީއެސް އިމާރާތް ދީފައިވާ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އެއި ާ‬ ‫ފާހަ ަ‬ ‫ގ ކޯސްތައް‬ ‫ލއް ނުހިންގައި މަންދު ކޮލެޖް ެ‬ ‫ޝނަލް ސްކޫ ެ‬ ‫ިނދު‪ ،‬އެއިމާރާތުގައި އިންޓަނޭޝ ަ‬ ‫ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކަމުގައި ވީހނ‬ ‫ވ‪.‬‬ ‫ކރެވޭނެ ކަމެއްކަމުގައި މި އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ‬ ‫މރާތުގައި ހިން ުގމަކީ އެއްބަސްވުމުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލު ު‬ ‫އެއި ާ‬ ‫އ‬ ‫ސއޫލުވެރިންނާއި މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތުގަ ި‬ ‫އެމްއީއެސްގެ މަ ް‬ ‫ލ‬ ‫ޞ ު‬ ‫ޙ ި‬ ‫ުނ ފެށިގެން ހިންގުމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް މިކަން ާ‬ ‫‪ 2009‬ވަނަ އަހަރން‬ ‫‪2‬‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް‬ ‫މގައި އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކާއި ދަތިތަކެއް މިހާރު ކުރިމަތ‬ ‫ތިވެފައިވާކަން މި އޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ކުރު ު‬ ‫އަލް ަ‬ ‫މދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ )ޢަރަބިއްޔާ( ގެ އިމާރާތް ބާވެ ހަލާކުވުމއ‬ ‫ގ‬ ‫ާއި ގުޅިގެން ޢަރަބިއްޔާ ެ‬ ‫ޓފް ރޫމާއި‪،‬‬ ‫‪ 12‬ކްލާސް ރޫމާއި‪ ،‬އެއްސް ާ‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް އާ ސްކޫލެއް އިމާރާތްކުރެވެންދެން އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތުން ‪2‬‬ ‫އިދާރީ ހިންގުމަށް ‪ 4‬ކޮޓަރިއާއި އަދި ‪ 5‬ފާޚާނަ ‪ 6‬އޭ ްޕރީލް ‪ 2010‬ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދީފައިވުމުން‬ ‫ވެ‪.‬‬ ‫ސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެ ެ‬ ‫ހންގުމަށް ހު ރަސ‬ ‫ސކޫލެއް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ި‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ް‬ ‫ސްއޫލުވެރިންނަށް ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް‬ ‫)ށ( އިންޓަނޭޝަ ނަލް ސްކޫލް ހިންގުމަށް އެމްއީއެސްގެ މަސ‬ ‫ވ‬ ‫ވިއްކާލުން‪ :‬އިންޓަ ނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްއީއެސްގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި ދެމެދު ވެފައި ާ‬ ‫ބސްވުމުގެ ދަ ށުން އެމްއީއެސްގެ މަސްއޫލުވެރިންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެންމެހާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކާއި އަދި‬ ‫އެއް ަ‬ ‫ިސޓްރީކޮށްފައިވާ "މާލޭ ހައި އެމްއީއެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް" ގެ މިލްކުވެރިކަން‬ ‫އެމްއީއެސްގެ މަސް އޫލުވެރިން ރަޖސް‬ ‫ޔ‬ ‫ލވެރިންނާއި "މާލޭ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ކި ާ‬ ‫ވަނީ‪ 6 ،‬ފެބްރު ައރީ ‪ 2010‬ގައި އެމްއީއެސްގެ މަސްއޫ ު‬ ‫ކުން ު‬ ‫ފންޏަކާއި އެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މިނިސް ޓްރީގެ ހުއްދައާއިއެކު މާލޭ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް‬ ‫ކގެ ‪95%‬‬ ‫ްރއިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ މަންދު ލާނިންގ ސެންޓަރާއި ގުޅިފައިވާ ފަރާތްތަ ު‬ ‫އ ޕރަ‬ ‫ލކޮށްދީފައެވެ‪ .‬މާލޭ ހަ ި‬ ‫ނަޤު ު‬ ‫ހިއްސާއާއި‬

‫އެމްއީ އެސްގެ‬

‫މަސްއޫލުވެރިއެއްގެ‬

‫‪5%‬‬

‫ހިއް ސާ‬

‫އެކުލެވިގެން‬

‫އުފައްދާފައިވާ‬

‫ކުންފުންޏެކެވެ‪.‬‬

‫މި‬

‫ށޑިހަތިނެއް(‬ ‫ން މާލޭހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މަހަކު ‪) 37,383‬ތިރީސްހަތްހާސް ތިންސަތޭކައަ ް‬ ‫އެއްބަސްވުމުގެ ދަ ށުނ‬ ‫ރުފިޔާގެ މަގުން‬

‫އ‬ ‫ބސްވުމުގަ ި‬ ‫ޖުމްލަ ‪ 4‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްއީއެސް ގެ މަސްއޫލުވެރިންނަށް ދިނުމަށް މިއެއް ަ‬

‫ރތުކޮށްފައިވެއެވެވ‪.‬‬ ‫ޝަ ު‬ ‫ވރިންނާއި މާލޭ ހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު‬ ‫ައ އެމްއީއެސްގެ މަސްއޫ ު‬ ‫ހގަކު ރެވުނު ގޮތުގއި‬ ‫މިއޮފީހަށް ފާ ަ‬ ‫ލ ެ‬ ‫ކުރެވިފައިވާ‬

‫އެއް ބަސްވުމަކީ‪،‬‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫ސްކޫލެއް‬

‫ހިންގުމަށްޓަކައި‬

‫މިނިސްޓްރީއާއި‬

‫ެ‬ ‫ގ‬ ‫އމްއީއެސް ެ‬

‫‪ 12.2‬ވަނަ މާއްދާއާއި ތަޢާރުޒްވާގޮތަށް‬ ‫‪ 2008‬ވަނަ އަހަރު ވެފައިވާ އެ އްބަސްވުމުގެ ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫މަސްއޫލުވެރިންނާއި ދެމެދު‬ ‫ހ‬ ‫ޖ ޭ‬ ‫ްއއެސްގެ މަސްއޫލުވެރިން އަދާކުރަން ެ‬ ‫ސވުމެކެވެ‪ .‬މިދެންނެވި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ‪ ،‬އެމއީ‬ ‫ފއިވާ އެއްބަ ް‬ ‫ހެދި ަ‬ ‫އ‬ ‫ިނވަނަ ފަރާތަކުން ކަނޑައެޅި ފައިވާ ވަކި އަދަދެއްގެ މަހުފީއެއް ނުވަތަ އަހަރީ ފީއެ ް‬ ‫ޒިންމާތަކާއި ކަންކަ ންކުރުމުގައި ތން‬ ‫ލވެރިންނާއި‬ ‫ީސްގެ މަސްއޫ ު‬ ‫ހޯއްދަވައިގެން ނު ާވނެކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވަކި މަޤްޞަދުތަކެއް ޙާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި އެމްއސ‬ ‫ކ‬ ‫ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ މިލްކިއްޔާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް މާލީ މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަ ީ‬ ‫ލތުގެ މުދާ އަ މިއްލަ މަންފާއަށް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރު ން ކަމުގައި މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ‪.‬‬ ‫ދައު ަ‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪19‬‬


‫ގ‬ ‫މ ެ‬ ‫އބަސްވު ު‬ ‫ސކޫލެއް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީއާއި އެމްއީއެސްގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެ ް‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ް‬ ‫ނވަނަ ފަރާތަކަށް‬ ‫ދަށު ް‬ ‫ނމެހާ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ތި ް‬ ‫ނ އެމްއީއެސް ގެ މަސްއޫލުވެރިންނަށް ލިބިދީފައިވާ އެ ް‬ ‫ނަޤުލުކޮށްފައިވަނީ‪،‬‬

‫މިނިސްޓްރީއިން‬

‫ކުރިއަށް‬

‫ގެންދެވި‬

‫ސްޕަވިޝަނެއްގައި‬

‫އެމްއީއެސްގެ‬

‫އ‬ ‫ލވެރިންނާ ި‬ ‫މަސްއޫ ު‬

‫ގ‬ ‫އމްއީއެސް ެ‬ ‫ދމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުމުން‪ެ ،‬‬ ‫ިސޓްރީ އާއި ެ‬ ‫މިނސް‬ ‫ށ‬ ‫މަސްއޫލުވެރިންނާއި މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަ ް‬ ‫ދިޔަ މަންދު‬ ‫ެސް ހިންގަމުންދ‬ ‫ނޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އެމްއީއސ‬ ‫ެނޖްމަންޓް ކޮ ް‬ ‫ަވޝަން ރިޕޯޓު ގައި ލަފާދެއްވުމުން‪ ،‬އޭރު މނޭ‬ ‫ސްޕވި‬ ‫ޑއިގެން މިނިސްޓްރީއާއި މަން ު‬ ‫ލާރނިންގ ސެންޓަ ރުގެ ފަރާތުން‪ ،‬ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އެދިވަ ަ‬ ‫ދލާރނިންގ‬ ‫ަޝވަރާތަކަށް ފަހުގައިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ނ ކުރެވުނު މޝް‬ ‫ނޓަރާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ބައިވެރިވެގެ ް‬ ‫ސެ ް‬ ‫އަދި މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ‪ 25‬ނޮވެމްބަރ ‪ 2009‬ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވި‬ ‫އީއެސްގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު‬ ‫‪/22/2009/16‬ޕީއޯއޯ)އެސް(‪ (1-‬ގައި އެމްއ‬ ‫‪/‬‬ ‫ސިޓީ )ނަމްބަރު‪64:‬‬ ‫ވެފައިވާ އެއްބަސްވު ން ބާތިލްކުރައްވ ާ ވަރުގެ ސަބަބުތަކެއް މެދު ވެރިގެން އެއެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރެއްވި ކަމުގައިވިޔަސް‪،‬‬ ‫މަންދު‬

‫ލާރނިންގ‬

‫ސެންޓަރުގެ‬

‫ކުރެވޭނެގޮތަށް‪ ،‬އެ މްއީއެސްގެ‬

‫ޙައްޤުތަކާއި‬

‫އިމާރާތުގެ‬

‫އެސެންޓަރު ން‬

‫މައްސަލަ‬

‫އށް‬ ‫ކުރި ަ‬

‫ކިޔަވަމުންދާ‬ ‫ގެންގޮސް‬

‫ދަރިވަރުންގެ‬ ‫ދެއްވުމަށް‬

‫ކިޔެވުން‬ ‫ރައީސުލް‬

‫ރައްކާތެރި‬ ‫ޔ‬ ‫ޖުމްހޫރިއް ާ‬

‫ވޑައިގަންނަވާކަ ން ބަޔާންކުރައްވ ާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެ ވެ‪.‬‬ ‫އެދި ަ‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‪:‬‬ ‫އި ް‬ ‫ވ‬ ‫އ ާ‬ ‫ސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަށް ލިބިދީފަ ި‬ ‫)ހ( އެމްއީއެސްގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސ‬ ‫ތ‬ ‫އި ދިޔަގޮ ް‬ ‫ޤތަކާއި ޒިންމާ ތައް އެއްބަސްވުމުގެ ‪ 12.2‬ވަނަ މާއްދާއާ އި ޚިލާފަށް ވިއްކާލާފައިވާތީ އެކަން ހިނގައ‬ ‫ޙައް ު‬ ‫އަލުން މުރާޖަޢާކުރަ އްވައި ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯއްދެވުމާއި އެކު އިން ޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގުމަށް އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތް‬ ‫ދމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް‬ ‫ޓރީއާއި އެމްއީއެސްގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއި ެ‬ ‫ދޫކުރުމަށް މިނިސް ް‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ަނޝަނަލް ސް ކޫލެއް ކަމުގައި ނުވެ އެތަނުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި‬ ‫)ށ( އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތުގައި ހިންގަނީ އިންޓނޭ‬ ‫ނަމަ އެސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ވާދަވެރި ބީލަމަކަށް‬ ‫ރސަތު ދެއްވާނ‬ ‫ސރުކާރުން ފު ު‬ ‫ަ‬ ‫އެހެނިހެން ކޯސްތަ ްއ ހިންގުމަށް‬ ‫ލައްވައިގެން ހޯދުމަ ްށ ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬

‫‪ .17‬ޢަރަބިއްޔާގެ ހިންގު ން އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތަށް ބަދަލުވުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަރާމާތު ޚަރަދުތައް‬ ‫ޢަރަބިއްޔާ ހިންގަމު ން ދިޔަ އިމާރާތް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ބާވެ ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން ‪ 6‬އޭޕްރީލް ‪ 2010‬އިން‬ ‫ފެށި ެ‬ ‫ގން‬

‫ސގެ ކިޔެވުން އެމްއީއެސް އި މާރާތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީއާއި އެއިމާރާތް‬ ‫ވަގުތީ ގޮތުން އެމަދަރު ާ‬

‫ންނެވެ‪ .‬މި‬ ‫ންގެންދާ މަންދު ކޮލެޖާއި އަދި ޢަރަބިއްޔާ އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުނ‬ ‫މިހާރު ބޭނުންކުރަމުނ‬ ‫ބސްވުމުގެ ‪ 21‬ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ‪ ،‬އެމްއީއެސްގެ އިމާރާ ތުން ޢަރަބިއްޔާ ހިންގުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ތަންތަން‬ ‫އެއް ަ‬ ‫ނ މަންދު ކޮލެޖަށް ދޭންވާނެކަމަށާއި އިމާރާތް މަރާމާތު‬ ‫މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެ ްއޓުމުގެ އެންމެހައި ޚަރަދުތައް ޢަރަބިއްޔާއި ް‬ ‫މގެ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރާނީ މަންދު ކޮލެޖުގެ ފަ ރާތުންކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުގެ މަތިން ޢަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުން‬ ‫ކުރު ު‬ ‫ނ‬ ‫އެމްއީއެސްގެ އިމާ ރާތަށް ބަދަލުވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓު ް‬ ‫އޔާގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށްފަހު ޢަރަބިއްޔާގެ ބަޖެޓުން‬ ‫ުނކޮށް ޢަރަބި ް‬ ‫ހސް( ރުފިޔާ‪ ،‬އނި‬ ‫‪) 286,000‬ދެލައް ކައަށްޑިހަހަ ާ‬ ‫މަންދުކޮލެޖަށް‬

‫ގ‬ ‫މި ފައިސާ ދީފައިވެއެވެ‪ .‬މިމަރާމާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށާއި އަދި ޢަރަބިއްޔާ ެ‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪20‬‬


‫ނ‬ ‫ސްގެ އިމާރާތަށް ‪ 3‬ޖެނުއަރީ ‪ 2012‬ގައި މި އޮފީހު ް‬ ‫ަސއްކަތްތައް ބެލުމަށް އެމްއީއެސ‬ ‫ނަމުގައި ކުރަމުންދާ މަރާމާތުގެ މސަ‬ ‫ނވެ‪.‬‬ ‫ކުރި ސައިޓް ވިޒިޓް ގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވު ެ‬ ‫ދ ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބޯޓްރީ މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު‪ :‬ދެ‬ ‫ުނ ހިންގާ ެ‬ ‫)ހ( އެމްއީއެސްގެ އިމާރާތުގައި މަންދު ކޮލެޖން‬ ‫ޓރީ‬ ‫ލެބޯ ް‬

‫ކޮމްޕިއުޓަރ‬

‫މަރާމާތުކުރުމަށް‬

‫ސްއެއްހާސް‬ ‫)ތިރީސ‬

‫‪31,7‬‬ ‫‪750‬‬

‫ްސާސް(‬ ‫ހަތްސަތޭކަފަނސ‬

‫ރުފިޔާ‬

‫ޚަރަދު‬

‫ކުރައްވާފައިވާއިރު‪ ،‬މި ދެ ކޮމްޕިއ ުޓަރ ލެބޯޓްރީއަކީ‪ ،‬މަންދު ކޮލެޖާއި މިނިސްޓްރީއާއި އަދި ޢަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު‬ ‫ައ ހިމެނޭ ތަންތަނެއް ނޫންކަމަށާއި‪ ،‬މިއީ‬ ‫ވެފައިވާ އެއްބަސްވު މުގައި ޢަރަބިއްޔާއަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ ތަ ންތަނުގެ ތެރޭގއި‬ ‫މަންދު ކޮލެޖުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ލެބޯޓްރީތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫ކލާސްތަކެއް‬ ‫ޢަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަ ރުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަންގަވައިގެން އެތަ ނުގައި ބައެއް ގަޑި ތަކުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ު‬ ‫މޕިއުޓަރ ލެބޯޓްރީ މަރާމާތުކުރުމަށް ޢަރަބިއްޔާ ބެޖެޓުގެ‬ ‫ދ ކޮލެޖުން ހި ންގާދިން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް‪ ،‬މި ދެ ކޮ ް‬ ‫މަން ު‬ ‫ައވާ ޚަރަދަކީ މަންދު ކޮލެޖާއ ި ޢަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން‬ ‫ތެރެއިން މިނިސްޓް ރީން ކުރައްވާފއި‬ ‫މަންދު ކޮލެޖަށް ދެ ްއވަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި މި އޮފީހުން ނުދެކެމެވެ‪.‬‬ ‫މިހެ ް‬ ‫ވނީވެސް އަމިއްލަ ފަރާތެއް‬ ‫އޓަރ ކުލާސްތައް ހިންގާފައި ަ‬ ‫ުނނަށް ކޮމްޕި ު‬ ‫ނ‬ ‫ނ މިދެންނެވީ‪ ،‬ކުރިން ޢަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރ ް‬ ‫ނގައިގެން ކަމުގައިވާތީއާއި މަންދު ކޮލެޖުން ޢަރަބިއްޔާގެ‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަ ރެއްގެ އަތުން ކޮންމެ މަހަކު ‪ 25‬ރުފިޔާ ަ‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް ކޮމް ޕިއުޓަރ ކުލާސްތައް ހިންގުމަށް ދަރިވަރެއް ެ‬ ‫އި ދެމެދުގެ‬ ‫‪ 200‬ރުފިޔާއާއި ‪ 2500‬ރުފިޔާއާއ‬ ‫‪2‬‬ ‫ގ އަތުން‬ ‫ދއްގެ‬ ‫އަދަ ެ‬

‫ފީއެއް‬

‫ނަގަމުން‬

‫ގެންދާތީއާއި‬

‫މންދުކޮލެޖުން‬ ‫ަ‬

‫މިކުލާސްތައް‬

‫ގެންދަވަނީ‬

‫ހިންގަމުން‬

‫ވިޔަފާރީގެ‬

‫އު ޫ‬ ‫މކުލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވި ޢަރަބިއްޔާގެ‬ ‫ޞލުންކަމަށްވާތީ ާއއި‪ ،‬މިކުލާސްތަކުގައި މިހާރު ބައިވެރިވެފަ އިވަނީ ކުރިން ި‬ ‫ދަރިވަރުންގެ ތެރެއި ން ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅައެއްބައި ދަރިވަރު ން ކަމުގައިވާތީއެވެ‪.‬‬ ‫އމްއީއެސްގެ‬ ‫)ށ( ނުކޮށްހުރި ބަ އެއް މަސައްކަތްތަކަށް މަންދު ކޮލެޖަށް ފައި ސާ ދީފައިވުން‪ :‬ޢަރަބިއްޔާއިން ބޭނުންކުރާ ެ‬ ‫ހޅުތަކާއި އަތްގަަނޑުތައް ބަދަލުކުރުމަށް ތަކެތީގެ އަގު‬ ‫ރތުގެ ‪ 14‬ކު ލާސްރޫމުގެ އެލްމިނިއަމް ކުޑަދޮރުތަކުގެ ު‬ ‫އިމާ ާ‬ ‫ގޮތުގައި ‪ 420‬ހުޅާއއި ‪ 180‬އަތްގަަނޑުގެ އަގަށްވާ ‪) 18,900‬އަށާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ( ރުފިޔާއާއި އަދި މަސައްކަތުގެ‬ ‫އަގުގެ‬

‫ގޮތުގައި‬

‫‪48,530‬‬

‫ާސ‬ ‫)ސާޅީސްއަށްހސް‬

‫ސ ތޭކަތިރީސް(‬ ‫ފަސް ަ‬

‫ރުފިޔާއާއި‬

‫އެކު‬

‫ޖުމްލަ‬

‫‪67,430‬‬

‫ތހާ ސް ހަތަރުސަތޭކަތިރީސް( ރުފިޔާ މިނިސްޓްރީ އިން މަންދު ކޮލެޖަށް ދީފައިވެއެވެ‪.‬‬ ‫)ފަސްދޮޅަސްހަ ް‬ ‫ަ‬ ‫މި އޮފީހުން ކުރިއަ ށް ގެންދިޔަ‬ ‫ސއިޓް އިންސްޕެކްޝަނުގައި ‪ 5‬ކުލާސް ރޫމް ޗެކްކުރި އިރު‪ ،‬މި ކުލާސްރޫމްތަކުގެ‬ ‫ިނ ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ‪ 16‬އަތްގަނޑު ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މި‬ ‫ގނޑުގެ ތެރެއން‬ ‫ރި ‪ 78‬އަތްގަ‬ ‫ކުޑަދޮރުތަކުގައި ހުރ‬ ‫ތ ސުވާލުކުރުމުން‪ ،‬ބައެއް ކުޑަދޮރުތަކުގެ ހުޅުތަކާއި‬ ‫ކުޑަދޮރުތަކުގެ އަ ްތ ަގަނޑުތައް ބަދަލުކޮށްފައި ނުވަނީ ކީއްވެ ޯ‬ ‫ގނޑުތައް މިހާ ތަނަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށާއި މި މަ ަ‬ ‫އަތްގަ‬ ‫ސއްކަތަށް ހޯދި ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަރުނުކޮށް ހުރި ތަކެތި‬ ‫ގުދަނުގައި ހުންނާ ނެ ކަމަށް‪ ،‬ސައިޓް އިންސްޕެކްޝަނުގައި މަންދު ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި‬ ‫މުވައްޒަފު މަޢްލޫމާ ތު ދެއްވާފައިވެއެވެ‪ .‬މި އޮފީހުގެ އޮޑިޓަރުން ‪ ،‬ގުދަނުގައި ހުރި ހުޅުތަކާއި އަތްގަނޑުތައް ގުނިއިރު‬ ‫‪ 348‬ހުޅާއި ‪ 134‬އަތްގަނޑު ގުދަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާކަން ފާ ހަގަކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ކރުމުގެ މަސައްކަތައް ޢަރަބިއްޔާއިން މަންދު ކޮލެޖަށް‬ ‫ރުތަކުގެ ހުޅުތަކާއި އަތްގަނޑުތައް ބަދަލު ު‬ ‫އެހެންކަމުން ކުޑަ ދޮރ‬ ‫ދީފައިވާ ‪67,430‬‬ ‫ގނޑަކަށް‬ ‫ގ‬ ‫ގާތް ަ‬

‫‪200%‬‬

‫ނ‬ ‫ހތަރުސަތޭކަތިރީސް( ރުފިޔާގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވަ ީ‬ ‫ަ‬ ‫)ފަސްދޮޅަސްހަތްހާސް‬ ‫މަސައްކަތްކަމަށާއި‪ ،‬އެގޮތުން‬

‫ބަލާ ނަމަ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫‪533,900‬‬

‫ސ‬ ‫ސތިންހާ ް‬ ‫)ފަންސާސް‬

‫ައސާކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ށ ދީފައިވާ ފއި‬ ‫ނމިފައި ނުވާ މަސައްކަތްތަކަ ް‬ ‫ޔ އަކީ ކޮން ި‬ ‫ަސތޭކަ( ރުފި ާ‬ ‫ނުވސަ‬ ‫ސައްކަތްތަކަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއާއި ޢަރަބިއްޔާއިން މަސައްކަތް ނިމިފައިވޭތޯ‬ ‫ކޮށްނިމިފައިނުވާ މަސ‬ ‫ނ ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ބަލާޗެކްނުކޮށް ކަމަ ާށއި މިކަމުގައި އެފަރާތުން އިހްމާލުވެފައިވާކަ ް‬ ‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪21‬‬


‫ރބިއްޔާގެ ބަޖެޓުން ހޯދުން‪ 3 :‬ކުލާސްރޫމެއްގައި ދޮރާއި‬ ‫)ނ( ދޮރާއި ދޮރު ަފތް ހަރުކުރި ‪ 3‬ކްލާސް ރޫމުގެ ޚަރަދު ޢަ ަ‬ ‫ދޮރުފަތް‬

‫ހަރުކޮށް‬

‫ވަށައިގެން‬

‫ބެއްދުމަށް‬

‫‪75,215‬‬ ‫‪5‬‬

‫ސ‬ ‫)ހަ ތްދިހަފަސްހާ ް‬

‫ދުއިސައްތަފަނަރަ(‬

‫ޔ‪،‬‬ ‫ޔ‬ ‫ރުފި ާ‬

‫ޚަރަދު‬

‫ފއިވާއިރު‪ ،‬މި ތިން ކުލާސްރޫމްގެ ތެރެއިން ޢަރަބިއްޔާ އަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ޢަރަބިއްޔާގެ‬ ‫ކޮށް ަ‬ ‫ދ‬ ‫މން ގެން ާ‬ ‫ސްޓާފްރޫމްގެ ގޮތު ގައި ބޭނުން ކުރާ ތަންކަމާއި‪ ،‬އަނެއް ދެ ކުލާސްރޫމަކީ މަންދު ކޮލެޖުން ބޭނުންކުރަ ު‬ ‫ނކުރާ ވަގުތުތަކުގައި‬ ‫ދެތަންކަމުގައި ފާހަ ގަކުރެވުނެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް ފަހަރު މަންދު ކޮ ލެޖުން މި ދެ ކުލާސްރޫމް ބޭނުން ު‬ ‫ށ‬ ‫ތން ދޫކުރަމުން ގެންދާކަމަށް މި އޮފީހަ ް‬ ‫ޢަރަބިއްޔާއިން އެދި އްޖެ ނަމަ ޢަރަބިއްޔާގެ ބޭނުމަށް މަންދު ކޮ ލެޖުން މި ދެ ަ‬ ‫ފއި ެވއެވެ‪.‬‬ ‫ލމާތު ލިބި ަ‬ ‫މަޢު ޫ‬ ‫ކ‬ ‫ކލާސްރޫމަ ީ‬ ‫ަސް‪ ،‬މި ދެ ު‬ ‫މި ދެކުލާސްރޫމް ބޭނުންކުރުމަށް ބައެއް ފަހަރު ޢަރަބިއްޔާ އަށް ލިބުނު ކަމުގައި ވިޔސ‬ ‫ލއްގެ ގޮތުން‬ ‫އދި އެއްބަސްވުމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު‪ ،‬އުސޫ ެ‬ ‫ޞަކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ކަމަށް ނުވާތީއާއި ަ‬ ‫ޢަރަބިއްޔާއަށް ޚާއްޞ‬ ‫ދކުލާސް ރޫމް ޢަރަބިއްޔާގެ ޚަރަދުގައި މަރާމާތުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މި އޮފީހުން ނުދެކެމެވެެ‪.‬‬ ‫މި ެ‬ ‫ޞލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‪:‬‬ ‫އި ް‬ ‫އ‬ ‫ބސްވުމުގަ ި‬ ‫)ހ( ނުކުރާ މަސަ އްކަތްތަކަށާއި‪ ،‬މިނިސްޓްރީއާއި މަންދު ކޮ ެ‬ ‫ލޖާއި ޢަރަބިއްޔާއާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއް ަ‬ ‫ށ‬ ‫ނގެ މަރާމާތަށް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަ ް‬ ‫ޞަކުރެވިފައި ނުވާ ތަންތަ ު‬ ‫ޢަރަބިއްޔާއަށް ޚާއްޞ‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ޭނީ މަންދު ކޮލެޖުންކަމަށް‬ ‫ނތަނުގެ މަރާމާތު ކުރަންޖެހނ‬ ‫)ށ( އެއްބަސްވުމު ަގއި ޢަރަބިއްޔާއަށް ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާ ތަނ ް‬ ‫އިވާ ކަމެއް‬ ‫ުޞަތު ހުޅުވިފައ‬ ‫ނކޮށްފައިވީ ނަ މަވެސް‪ ،‬އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ނާ ޖާއިޒު ފައިދާ ނެގުމުގެ ފުރޞ‬ ‫ބަޔާ ް‬ ‫ުނނަށްޓަކައި މިހާރު ކުރަންޖެ ހޭނީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތް‬ ‫ކަމުގައިވާތީ ޢަރަބި އްޔާގެ ދަރިވަރން‬ ‫ކަމަށާއި އިމާރާތް ައޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީގޮތުން ތި ބޭ ދަރިވަރުންގެ ނަމުގައި ނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ސައްކަތުގެ އަގުތައް މިނިސްޓްރީއިން ފާސްކުރުމަށްފަހު‬ ‫މަރާމާތުގެ މަސައް ަކތް މަންދުކޮލެޖުން ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ މަސ‬ ‫ނވަމެވެ‪.‬‬ ‫ުދނުމަށް ދަން ަ‬ ‫މެނުވީ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނދި‬ ‫)ނ(‬

‫މަންދު‬

‫ކޮ ލެޖުން‬

‫އެމަސައްކަތްތަކަކީ‬

‫މިހާރު‬

‫ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ‬

‫މަރާމާ ތުގެ‬

‫މަސައްކަތްތަކަށް‬

‫ިސާ‬ ‫ފައިސ‬

‫ދޫކުރުމުގެ‬

‫ކުރިން‬

‫ތތަކެއް ތޯ‬ ‫ޢަރަބިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކުރެ ވިގެން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަ ް‬

‫ްނ މުވައްޒަފުންގެ އެޕްރޫވަލް ހޯއްދުމަށް‬ ‫ފއިވާ އަގުތައް ދިރާސާކޮށް މިނި ސްޓްރީގެ ފަނނީ‬ ‫ޔަގީންކުރެއްވުމަށާއި ހުށަހަޅާ ަ‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬

‫ައި ނުވުން‬ ‫‪ .18‬ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކާއި ފަންޑަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބިފއ‬ ‫ޑކީ ފުދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަމިއްލައަށް ކިޔެވެ ންނެތް‬ ‫ތަޢުލީމީ ފަން ަ‬

‫ކުދިންގެ އުގެނުމަށް މަގުފަހިކޮށް ދިނުމަށާއި‪،‬‬

‫‪1‬‬ ‫ނ ވަޞީލަ ް‬ ‫‪ 1956‬ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ތތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް‬ ‫ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނަ ށްބޭނުންވާ ޢުމްރާ ީ‬ ‫ތެރެއިން ބަޔަކު ބައއިވެރިވެގެން‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޝާމިލްވާގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ފަންޑެކެވެ‪ .‬މިފަންޑުވަނީ‬ ‫‪ (3/20‬ގެ ‪ 226‬ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޓްރަސްޓް‬ ‫ލތުގެ މާލިއްޔަ ތުގެ ޤާނޫނު )ނަމްބަރު ‪006‬‬ ‫ދައު ަ‬ ‫ނޑުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ‪ 9‬ވަނަ‬ ‫ާއމް ކޮށްފައެވެ‪ ..‬ތަޢުލީމީ ފަ ް‬ ‫‪ 2010‬ގައި ޤއި‬ ‫ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި ‪ 31‬މާރޗް ‪0‬‬ ‫ޢ‬ ‫މާއްދާގައި ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯ ޓާއި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކޮށް އާއްމުކޮށް ޝާއި ު‬ ‫ށފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ހިސާބާއި ފަންޑުގެ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ‬ ‫ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ‪ .‬ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ދޫކޮ ް‬ ‫ވެ‪.‬‬ ‫ލބެލުމުން އަންނަނިވި ކަންތައް ފާހަގަކުރެވުނެ ެ‬ ‫ރތްތަކުން ކުލީ ެގ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިސާބު ބެ ި‬ ‫އިމާ ާ‬ ‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪22‬‬


‫ދއްގެ ފައިސާ ހޯދާފައިނުވުން‪ :‬ތަޢުލީމީ ފަންޑުން އެކި‬ ‫)ހ( ފަންޑުން ދޫ ޮކށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަ ެ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް‬

‫‪31‬‬

‫ޑިސެމްބަރ‬

‫ވަނަ‬

‫‪2011‬‬

‫ނިޔަލަށް‬

‫ދުވަ ހުގެ‬

‫‪28,899,060‬‬

‫ސްމިލިއަން‬ ‫)އަށާވީީސ‬

‫ތގައި ސީދާ‬ ‫ވެ‪ .‬އެއީ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ލޯނުގެ ގޮ ު‬ ‫ދޅަސް( ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެއެ ެ‬ ‫ލއްކަނުވަދިހަނު ވަހާސް ފަސް ޮ‬ ‫އަށް ަ‬ ‫ސނުވަހާސް ހަތްސަތޭކައެކާވީސް( ރުފިޔާއާއި‬ ‫އކަފަސްދޮޅަ ް‬ ‫ިލއަން އެއްލަ ް‬ ‫‪) 17‬ސަތާރަމލި‬ ‫ފަންޑުން ދޫކޮށްފައި ވާ ‪7,169,721‬‬ ‫އ‬ ‫ލޑިވްސްއާ ި‬ ‫ލވިންގ ފަންޑެ އް ހިންގުމަށް ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރާއި ‪ 22010‬ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭންކް އޮފް މޯ ް‬ ‫ރިވޯ ް‬ ‫ހަވާލުކޮށްފައިވާ ‪) 11,729,3339‬އެގާރަމިލިއަން ހަތްލައްކަ ނަވާވީސްހާސް ތިންސަތޭކަތިރީސްނުވައެއް( ރުފިޔާއެވެ‪.‬‬ ‫ޞތު ހޯދައި‬ ‫ްނށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރު ަ‬ ‫ފ އިވަނީ ޓީޗަރުނނަ‬ ‫ވސް އާއި ފައިސާ ހަވާލުކޮށް ަ‬ ‫މިގޮތުން ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑި ް‬ ‫ްނެވި ރިވޯލްވިން ފަންޑަށް‬ ‫ނަށް ލެޕްޓޮޕް ހޯދައި ދިނުމަށް ލޯނު ދޫކު ރުމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިދެނނ‬ ‫ދިނުމަށާއި ޓީޗަރު ންނ‬ ‫ފ‬ ‫ނޑު ހިންގާ ބަލަހައްޓަނީ ބޭންކް އޮ ް‬ ‫ސާއިން ލޯނު ދޫކޮށް ލޯނު ފައިސާ އަނ ުބރާ ހޯދައި ފަ ް‬ ‫ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސ‬ ‫މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ‪ .‬މި އޮޑިޓްގައި މިދެންނެވި ރިވޯލްވިން ފަންޑު ގެ ހިސާބު ބަލާފައި ނުވާނެއެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންނަމަވެސް‬

‫ަތޢުލީމީ‬

‫ފަންޑުގެ‬

‫ސީދާ‬

‫ބެލުމުގެ‬

‫ނ‬ ‫ދަށު ް‬

‫އެކި‬

‫ފަރާތްތަކަށް‬

‫ދޫކުރެވޭ‬

‫ލޯނުތަކުގެ‬

‫ހިސާބު‬

‫ރ‬ ‫ށ އަނބު ާ‬ ‫‪ 31‬ޑިސެމްބަ ރު ‪ 2011‬ގެ ނިޔަލަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑަ ް‬ ‫ބަލާލާފައިވާނެކަމަށާ އި މިގޮތުން ބެލިބެލުމުގައި ‪1‬‬ ‫ޔ‬ ‫ނވަހާސް ހަސަތޭކަސާޅީސްއަށެއް( ރުފި ާ‬ ‫ދލައްކަހަތްދިހަ ު‬ ‫އށްމިލިއަން ެ‬ ‫‪ަ ) 8,279,64‬‬ ‫ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ެގ ތެރެއިން ‪48‬‬ ‫ގ ނިޔަލަށް‬ ‫ތޢުލީމީ ފަންޑު ން ‪ 31‬ޑިސެމްބަރު ‪ 2011‬ވަނަ ދުވަހު ެ‬ ‫އަނބުރާ ލިބިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ‪ަ .‬‬ ‫ވ‪.‬‬ ‫ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަ ުކގެ ޚުލާސާ ތާވަލް ‪ 2‬ގައި ތިރީގައިއެވަނީއެވެ‬ ‫ީމ ފަންޑުން ސީ ދާ ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ޚުލާސާ )ރުފިޔާއިން(‬ ‫ތާވަލް ‪ 31 : 2‬ޑިސެމް ބަރު ‪ 2011‬ގެ ނިޔަލަށް ތަޢުލމީ‬ ‫ނ ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތް‬ ‫ލޯ ު‬

‫‪#‬‬

‫‪ 31‬ޑިސެމްބަރު ‪ 2011‬ގެ ނިޔަލަށް‬

‫ލޯނުގެ‬

‫ދޫ ުކރި‬

‫އަދަދު‬

‫ފަ އިސާ‬

‫ދައްކަންޖެހޭ‬

‫ދެއްކި‬

‫ނުދައްކާ‬

‫ޖުމްލަ ބާކީ‬

‫‪1,8400,000‬‬

‫‪3,093,562‬‬

‫‪512,727‬‬

‫‪2,580,834‬‬

‫‪2,580,834‬‬

‫ސކޫލްތަކަށާއި‬ ‫މާލޭގެ އަވަށު ސްކޫ ްލތަކަށާއި އަމިއްލަ ް‬ ‫‪1‬‬

‫ކށް )‪ 1987‬އިން ‪ 2001‬ވަނަ‬ ‫ޖމްޢިއްޔާތަ ަ‬ ‫އަމިއްލަ ަ‬

‫‪11‬‬

‫ެސޓާއިއެކު‬ ‫ސ‬ ‫ރ( ‪ 6% - 2%‬ގެ އިންޓްރ ް‬ ‫އަހަރު ދޫކު ި‬ ‫‪2‬‬

‫ސރުކާރު ސްކޫލްތަކަ ށް )‪2010‬ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި(‬ ‫ަ‬ ‫ލ‬ ‫އިންޓްރެސްޓަކާއި ނު ާ‬

‫‪2‬‬

‫‪3700,000‬‬

‫‪131,733‬‬

‫‪-‬‬

‫‪131,733‬‬

‫‪370,000‬‬

‫މށް ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް‪/‬ސްޓާފް‬ ‫ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރު ަ‬ ‫‪3‬‬

‫ވނަ އަހަރު‬ ‫މންޓަށް )‪ 20001‬އިން ‪ަ 2011‬‬ ‫ޑިވެލޮޕް ަ‬

‫‪135‬‬

‫‪9,1433,234‬‬

‫‪5,352,015‬‬

‫‪918,936‬‬

‫‪4,433,079‬‬

‫‪8,224,298‬‬

‫ލ‬ ‫ސޓަކާއި ނު ާ‬ ‫ރ( އިންޓްރެ ް‬ ‫ދޫކު ި‬ ‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫މއްލަ ކޮލެޖަކަށް )‪0‬‬ ‫ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ އަމ ި‬ ‫އ‬ ‫ދޫކުރި( އިންޓްރެސް ޓަކާއި ނުލަ ި‬ ‫ހ ) ‪ 2002‬އިން‬ ‫ބންޖެ ޭ‬ ‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ައަނބުރާ ލި ެ‬ ‫‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ދޫކުރި( އިންޓަރެސްޓަކާއި ނުލައި‬ ‫‪1‬‬

‫ލ‬ ‫ޖުމު ަ‬

‫‪1‬‬

‫‪3,0000,000‬‬

‫‪777,778‬‬

‫‪111,110‬‬

‫‪666,668‬‬

‫‪2,888,890‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3,1055,699‬‬

‫‪467,334‬‬

‫‪-‬‬

‫‪467,334‬‬

‫‪3,105,699‬‬

‫‪151‬‬

‫‪17,45 8,933‬‬

‫‪9,8‬‬ ‫‪822,422‬‬

‫‪1,542,773‬‬

‫‪8,279,648‬‬

‫‪17,169,721‬‬

‫ތާވަލް ‪ 2‬ގެ )‪ (1‬ވަނަ ނަންބަރުއިން )‪ (6‬ވަނަ ނަންބަރު ގައިވާ ގިންތިތަކުގެ ލޯނުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ‬ ‫ކަންތައްތައް ތިރީގަ އި އެވަނީއެވެ‪.‬‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪23‬‬


‫ތވަލް ‪ 2‬ގެ‬ ‫ަމއްލަ ސްކޫލްތަކަށާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ) ާ‬ ‫‪ ‬މާލޭގެ އަވަށު ސްކޫލްތަކާއި އމި‬ ‫ސކޫލްތަކަށާއި‪ ،‬އަމިއްލަ ސް ކޫ ް‬ ‫ނަންބަރު ‪ :(1‬މާލޭގެ އަވަށު ް‬ ‫ޔތަކަށް ‪ 19877‬އިން‬ ‫ލތަކަށާއި އަދި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއް ާ‬ ‫ގ‬ ‫‪ 2001‬ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ‪) 1,8840,000‬އެއްމިލިއަން އަށްލައްކަސާޅީސްހާސް( ރުފިޔާ ެ‬ ‫‪1‬‬ ‫ނޔަލަށް އިން ޓްރެސްޓާއިއެކު ލިބެންޖެހޭ ‪) 2,580,8344‬ދެމިލިއަން‬ ‫ލޯނުތަކަށް ‪ 31‬ޑިސެމްބަރު ‪ 2011‬ގެ ި‬ ‫ަރއް( ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވެއެވެ‪ .‬މިދެންނެވުނު ލޯނު ތަކަކީ ‪ 2%‬އާއި‬ ‫ފަސްލައްކައަށްޑި ހަހާސް އަށްސަތޭކަތިރީސްހަތރެ‬ ‫ޑ‬ ‫އކު ދޫކުރެވިފަ އިވާ ލޯނުތަކެއް ކަމަށާއި ނުލިބިވާ ފައިސާގެތެރެއިން ބޮ ު‬ ‫‪ 6%‬އާއި ދެމެ ދުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކާއި ެ‬ ‫‪%‬‬ ‫އއް އަނބުރާ ދައްކާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ލޯނު‬ ‫ބަޔަކީ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އެއްވެސް ފައިސާ ެ‬ ‫ޓ‬ ‫ންޓްރެސް ް‬ ‫ސފައިވާ ފައިސާ ކަމަށާއި މިދެންނެވި ލޯނުތަކަށް އިތުރަށް އިނ‬ ‫އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އިތުރުވަމުން އައި ް‬ ‫ސ‬ ‫ޗރޖް ނުކުރުމަ ށް ފަންޑުގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ‪ .‬ނުލިބިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރޭގައި އެއްގޮތަކަށްވެ ް‬ ‫ޗާ‬ ‫ވ ލޯނުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ތއް ހޭދަވެފައި ާ‬ ‫ފައިސާ ނުދައްކާ ތާ ‪ 6‬އަހަރާއި ‪ 9‬އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަ ެ‬ ‫‪2‬‬ ‫ސރުކާރު ސްކޫ ލްތަކަށް‬ ‫ަ‬ ‫‪‬‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް )ތާވަލް ‪ 2‬ގެ ނަންބަރު ‪ :(2‬މީގެތެރޭގައި‬ ‫ނޓްރެސްޓަކާއި ނުލައި ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލަށް ދޫކުރެއްވި ‪300,000‬‬ ‫ހިމެނެނީ ‪ 22010‬ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި އި ް‬ ‫ޔގެ ލޯނެވެ‪.‬‬ ‫‪) 70,00‬ހަތްދިހަހާސް( ރުފި ާ‬ ‫ުލމީ މަރުކަޒަށް ދޫކުރެއްވި ‪00‬‬ ‫ސ‪.‬އަތޮޅު ތަޢލީ‬ ‫ޔގެ ލޯނާއި ސ‬ ‫)ތިންލައްކަ( ރުފފި ާ‬ ‫ނ‬ ‫މި ސްކޫލްތަކަ ްށ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ އެސްކޫލްތަކުގެ ސް ކޫލް ބޯޑާއި ޕީޓީއޭ އިން އެދިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެ ް‬ ‫ވ‬ ‫ާނގެ ވަޞީލަތް ތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށެވެ‪ .‬މި ދެ ސްކޫލުން ނަގާފައި ާ‬ ‫ބެލެނިވެރިން ަފއިސާ ދައްކާގޮތަށް އެތަންތނ‬ ‫ައނުވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ‪ 31‬ޑިސެމްބަރު ‪ 2011‬ގެ ނި ަ‬ ‫ޔލަށް މި ދެ‬ ‫ސ ފައިސާއެއް އަަނބުރާ ލިބިފއި‬ ‫ލޯނަށް އެއްވެ ް‬ ‫ޔ‬ ‫ނއް( ރުފި ާ‬ ‫ސތޭކަތިރީސްތި ެ‬ ‫ީސހާސް ހަތް ަ‬ ‫އލައްކައެއްތިރސް‬ ‫‪) 131,73‬އެ ް‬ ‫ލމީ ފަންޑަށް ދައްކަންޖެހޭ ‪33‬‬ ‫ސްކޫލުން ތަޢު ީ‬ ‫ދައްކާފައި ނުވާ ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ސްކޫލްތަކުގެ ބޯޑާއި ޕީ ޓީއޭ އަކީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކެއް‬ ‫ބރާއި ޒިންމާތައް އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެން‬ ‫ދު‪ ،‬ލޯނެއް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ާ‬ ‫ނ ު‬ ‫ކަމަށްނުވާ ހިނ‬ ‫ނގުމާއި ބެހޭގޮ ތުން އޭރު ޢަމަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ‬ ‫ލތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ލޯނު ެ‬ ‫ނުވެއެވެ‪ .‬ދައު ަ‬ ‫ނ‬ ‫ނޓީ ދެވޭ ީ‬ ‫ޤާނޫނުގެ ‪ 5‬ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތު ގެ ނަމުގައި ލޯނު ނެގުމާއި ލޯނަށް ގެރެ ް‬ ‫މިނިސްޓަރ އޮ ފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ހުށަ ހަޅުއްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް‬ ‫ނ‬ ‫ދކޮށްފައިވަ ީ‬ ‫ކަމުގައެވެ‪ .‬އެ ެހންކަމުން ސްކ ޫލް ބޯޑާއި ޕީޓީއޭގެ އެދި ވަޑައިގަތުމަށް މި ސްކޫލްތަކަށް ލޯނު ޫ‬ ‫މ އުފުލަންޖެހެނީވެސް އެސްކޫލްތަކުން ކަމުގައިވާތީ މިއީ‬ ‫އެސްކޫލްތަކުގެ ނަމުގައި ކަމަށްވާތީއާއި އަދި އެކަމުގެ ޒިން ާ‬ ‫ދައުލަތުގެ މާލި ްއޔަތުގެ ޤާނޫނއި‬ ‫ާއ ޚިލާފަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަދި ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫މ‬ ‫‪ ‬ތަޢުލީމު ޙާޞި ލުކުރަމަށް ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް )ތާވަލް ‪ 2‬ގެ ނަންބަރު ‪ :(3‬ތަޢުލީ ު‬ ‫ޙާޞިލުކުރުމަށް ‪ 2001‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ‪ 135‬ފަ ާ‬ ‫ރތްތަކަށް އިންޓްރެސްޓަކާއި ނުލައި ދޫކުރި ‪9,143,2334‬‬ ‫ިސއްތަތިރީސް ހަތަރެއް( ރުފި ާ‬ ‫އސަ‬ ‫ސތިންހާސް ދު ި‬ ‫އއްލައްކަސާޅީ ް‬ ‫ނވަމިލިއަން ެ‬ ‫) ު‬ ‫ޔގެ ތެރެއިން ‪ 31‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2011‬ގެ‬ ‫އ‬ ‫ފޔާ ލިބިފަ ި‬ ‫ނިޔަލަށް ލިބެން ޖެހޭ ‪) 4,433,079‬ހަތަރުމިލިއަން ހަތަރު ލައްކަތެއްތިރީސްހާސް ހަތްދިހަނުވައެއް( ރު ި‬ ‫ލނު ދައްކަން‬ ‫ށފަހު ޚިދުމަތްކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ޯ‬ ‫ނތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ކިޔެވުން ނިންމުމަ ް‬ ‫ލ ު‬ ‫ނުވެއެވެ‪ .‬މި ޯ‬ ‫ގ‬ ‫އ ެ‬ ‫ައ ވީނަމަވެސް‪ ،‬ކިޔެވުން ނި ންމުމަށްފަހު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދާ ގިނަ އަދަދެ ް‬ ‫ފެށުމަށް އިޤްރާ ރުވެގެން ކަމުގއި‬ ‫ސ‬ ‫ނު ފައި ާ‬ ‫ިސޓްރީއިން ލޯނ‬ ‫ސ‬ ‫ދއްކަމުން ގެން ގޮސްފައި ނުވާކަމަށާއި‪ ،‬މިނ ް‬ ‫ނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ަ‬ ‫ފަރާތްތަކުން ލޯނ‬ ‫ރމެވެ‪.‬‬ ‫ވކަން ފާހަގަކު ަ‬ ‫ހޯދުމަށް ހަރުދަ ނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައި ނު ާ‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪24‬‬


‫ޑ ން ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‪ ،‬ކިޔެވުން ނިމުމަށްފަހު ފަހު މިނިސްޓްރީގެ އެކި‬ ‫ތަޢުލީމީ ފަން ު‬ ‫ދާއިރާތަކުގައި މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކު ންވެސް ލޯނު ދައްކަމުން ނުގެންދާކަމަށާއި މިހެން ދިމާވާ‬ ‫އިސާ އުނިކޮށް ތަޢުލިމީ ފަންޑަށް އެފައިސާ ޖަމާކުރާނެ‬ ‫މައިގަނޑު ސަ ބަބަކީ އެމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން ލޯނު ފައ‬ ‫އިންތިޒާމް ހަމަ ޖައްސާފައި ނުވާތީކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ތ ފޯރުކޮށްދޭ‬ ‫ަނބަރު ‪ :(4‬ތަޢުލީމީ ޚިދުމަ ް‬ ‫ތވަލް ‪ 2‬ގެ ނން‬ ‫‪ ‬ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ގެ އަމިއްލަ ކޮލެޖަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު ) ާ‬ ‫ިންޓްރެސްޓަކާއި ނުލައި ‪5‬‬ ‫ޑން ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު އނ‬ ‫އަމިއްލަ ކޮލެޖެ ްއ ކަމުގައިވާ މަންދު ކޮލެޖަށް ތަޢުލީމީ ފަން ު‬ ‫އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ‪) 33,000,000‬ތިންމިލިއަން( ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ‪ .‬މި‬ ‫ހސް‬ ‫ސހަ ާ‬ ‫ދޅަ ް‬ ‫ލޯނަށް ‪ 31‬ޑ ިސެމްބަރު ‪ 2011‬ގެ ނިޔަލަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ‪) 666,668‬ހަލައްކަފަސް ޮ‬ ‫ގ‬ ‫ޅސްއަށެއް( ރުފިޔާ ދައްކާފައި ނުވާކަން ފާހަ ގަކުރަމެވެ‪ .‬މީގެއިތުރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ދައުލަތު ެ‬ ‫ހަސަތޭކަފަސްދޮ ަ‬ ‫ވނީ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްގެ ޓްރަސްޓް‬ ‫މާލިއްޔަތުގެ ޤާ ނޫނޫގެ ‪ 28‬ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ ޔާންކުރެވިފައި ަ‬ ‫ވނެކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސްޓޭޓްމަންޓުގަ އިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ‪ ،‬އެ ޓްރަސްޓް އެކަ އުންޓަކުން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ނު ާ‬ ‫މީ ފަންޑުގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓްގައި ހަވާލާދީފައިވާ‬ ‫އެހެންކަމުން މަ ތީގައި ދެންނެވި ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ ތަޢުލީމ‬ ‫ވއިދުގެ ‪12‬‬ ‫ހންގާ ގަ ާ‬ ‫ފށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މިހެ ން މިދެންނެވީ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ި‬ ‫ފަންޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި ޚިލާ ަ‬ ‫ުފިޔާގެ ލޯނެއް ކަމުގައެވެ‪.‬‬ ‫ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ފަންޑުން ދޫކުރެވޭ ނީ ގިނަވެގެން ‪ 3‬ލައްކަ ރފ‬ ‫ޯނ ދީފައިވަނީ ފަންޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށްކަމަށާއި މި ލޯނު‬ ‫އެހެންކަމުން މަތތީގައި ދެންނެވި ފަރާތަށް ލނު‬ ‫މނިސްޓްރީއިން މި ލޯނު ދޫކުރުމުގެ ހުއް ދައަކަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި އެދުމުން‪،‬‬ ‫ދޫކޮ ް‬ ‫ށފައިވަނީ ި‬ ‫އެއޮފީހުގެ )ނަ މްބަރ‪/22/2010/42:‬ޕީއޯއޯ)އެސް(‪ (1-‬ސި ޓީއިން މިލޯނު ދޫކުރުމަށް ހުއްދަ ދެއްވައިގެންކަމުގައި‬ ‫ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ދ‬ ‫ތން މަން ު‬ ‫ފންނަން އޮތީ ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ވަގުތީ ގޮ ު‬ ‫މި ލޯނު ދޫކޮށް ފައިވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ލިޔެކިއުންތަކުން ެ‬ ‫އ‬ ‫އއިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް ގެއްލުންތަ ް‬ ‫ކޮލެޖް މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރުމާ އި ގުޅިގެން ެ‬ ‫ރަަނގަޅުކޮށް އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމަށާއި ލެބޯޓްރީތައް އަ ލުން ރިނޮވޭޓްކޮށް އިކްއިޕްމަންޓް ހޯދުމަށާއި ނެޓްވޯކް‬ ‫އެޅުމުގެ މަސަ އްކަތް ކުރުމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަރާމާތުތަކުގެ‬ ‫ޚަރަދުކޮށްފައިވަ ނީ ޢަރަބިއްޔާގެ ބަޖެޓުން ކަމަށާއި މިހާރުވެސް އެތަނުގެ މަރާމާތު ޚަރަދަށް އެއްމިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ‬ ‫ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫މ‬ ‫‪ ‬ދައުލަތުގެ ބަޖެ ޓުން ތަޢުލީމީ ފަންޑަށް އަނބުރާ ލިބެންޖެ ހޭ ފައިސާ )ތާވަލް ‪ 2‬ގެ ނަންބަރު ‪ : (5‬ތަޢުލީ ީ‬ ‫ފަންޑުން‬

‫އަނ ބުރާ‬

‫ދައްކާގޮތަށް‬

‫ެސޓަކާއި‬ ‫އިންޓްރސް‬

‫ނު ލައި‬

‫ސަރުކާރުގެ‬

‫އެކި‬

‫ބޭނުންތަކަށް‬

‫‪3,105,6999‬‬

‫އި ހިމެނެނީ‬ ‫ާސ ހަސަތޭކަނުވަދިހަނުވައެއް( ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ‪ .‬މިފައިސާގެ ތެރޭގައ‬ ‫އއްލައްކަފަސްހސް‬ ‫)ތިންމިލިއަން ެ‬ ‫ސ‬ ‫ސހަތްހާ ް‬ ‫ރލައްކަފަސްދޮޅަސް‬ ‫ނސްޓްރީއަށް ދޫކުރި ‪) 467,333‬ހަތަ ު‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 2002‬ވަނަ އަހަރު ތަޢުލީމީ ފަންޑުން މި ި‬ ‫ޝނަލް އެޑިއުކޝ‬ ‫ތިންސަތޭކަތެއް ތިރީސް( ރުފިޔާއާއި މޯލްޑިވްސް ި‬ ‫ޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ‬ ‫އންސްޓިޓިއު ޓް އޮފް ވޮކޭ ަ‬ ‫މވެޓް( ގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ‪ 20111‬ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް‬ ‫) ި‬ ‫ފހެއް( ރުފިޔާއެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ‬ ‫ސް ތިންސަތޭކަފަސްދޮޅަސް ަ‬ ‫ެމލިއަން ހަލައްކަތިރީސްއަށްހާސ‬ ‫ދޫކޮށްފައިވާ ‪) 2,638,3 65‬ދމި‬ ‫މާލިއްޔަތުގެ ޤާ ނޫނޫގެ ‪ 28‬ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަ ޔާންކުރެވިފައިވަނީ ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްގެ ޓްރަސްޓް‬ ‫އލަތުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި‬ ‫ސްޓޭޓްމަންޓުގަ އިވާ ގޮތުގެމަތިން މެނުވީ‪ ،‬އެ ޓްރަސްޓް އެކަ އުންޓަކުން ދަ ު‬ ‫ފއިވާ ފަންޑުގެ ހިންގާ‬ ‫ަނޓްގައި ހަވާލާދީ ަ‬ ‫ނވި ލޯނުތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ފަންޑުގެ ޓްރަ ސްޓް ސްޓޭޓްމން‬ ‫މަތީގައި ދެން ެ‬ ‫ގަވާއިދާއި ޚިލާ ފަށްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މިހެން މިދެންނެވީ ަ‬ ‫އ‬ ‫ނ މާއްދާގަ ި‬ ‫ތޢުލީމީ ފަންޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ ‪ 12‬ވަ ަ‬ ‫ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ފަންޑުން ދޫކުރެވޭނީ ގިނަވެގެން ‪ 3‬ލައްކަ ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ކަމުގައިވާތީއެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪25‬‬


‫ނވި ލޯނުތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ ފަންޑުގެ ހި ންގާ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ފަންޑުން ލޯނު ދޫކުރުމަށް‬ ‫މަތީގައި ދެން ެ‬ ‫ކނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ކަ‬ ‫‪ 2002‬ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީއަށް ލޯ ު‬ ‫ނ‬ ‫މިނިސްޓްރީގައި ހުރި ލިޔެކިއުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ތަޢު ލީމީ ފަންޑުން ‪2‬‬ ‫ސންގަޕޫރަށް‬ ‫ދޫކޮށްފައިވަނީ‪ ،‬މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި ޑިޕްލޮމާއިން މެނޭ ޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ި‬ ‫ރ‬ ‫ސބްސިޑިއަ ީ‬ ‫ަ‬ ‫ުރ އެމްއެންއެސްއެލް ގެ‬ ‫ރގައި އޭރު ހރި‬ ‫ށ ޚަރަދުކުރުމަށްޓަކައި ސިންގަޕޫ ު‬ ‫ފޮނުވި ‪ 5‬ދަ ރިވަރުންނަ ް‬ ‫ްގ އެޖެންސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރި ‪76,533‬‬ ‫މުގައިވާ ސީވޯ ރޑް ޝިޕިނގ‬ ‫ކުންފުންޏެއް ކަމ‬ ‫ސ‬ ‫)ހަތްދިހަހަހާ ް‬

‫ފަސްސަތޭކަތިރީސްތިނެއް(‬

‫ސިންގަޕޫރު‬

‫ޑޮލަރުގެ‬

‫ތެރެއިން‬

‫‪36,5333‬‬

‫ސ‬ ‫ރީސްހަހާ ް‬ ‫)ތިރ‬

‫ފަސްސަތޭކަތެއް ތިރީސް( ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު‪ ،‬އެކުންފުނީގެ ބޭންކް އެކައުންޓް އޯވަރ ޑްރާފްޓް ވެފައިވާތީ އެބޭންކުން‬ ‫އޯވަރޑްރާފްޓްގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވުމާއި‪ ،‬އަދި ބާ ކީ ހުރި ‪) 40,000‬ސާޅީސްހާސް( ސިންގަޕޫރު ޑޮލަރު‬ ‫‪ 1‬ފެބްރުއަރީ ‪ 20022‬ގައި އެމްއެންއެސްއެލް އިން އޭރުގެ މޯލްޑިވްސް ގަވަރމެންޓް ޓްރޭޑް ސެންޓަރު )އެމްޖީޓީސީ(‬ ‫ިސގެ‬ ‫ފރކޮށް‪ ،‬މިފައސާ‬ ‫ޓްރާންސްފަ‬

‫ގެ އެކައުންޓަ ްށ‬

‫ތެރެއި ން‬

‫‪) 12,578‬ބާރަހާސް‬

‫ތދިހައަށެއް(‬ ‫ފަސްސަތޭކަހަ ް‬

‫ނޖެހޭނެކަމަށް ދައްކާ ‪27,421‬‬ ‫ދކުރެވި‪ ،‬ބާކީ ހުންނަ ް‬ ‫ި‬ ‫ސންގަޕޫރު ޑޮ ލަރު ކިޔަވަން ދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް ޚަރަ ު‬ ‫ސ‬ ‫)ހަތާވީސްހާ ް‬

‫ހަތަރުސަތޭކައެކާވީސް(‬

‫ސންގަޕޫރު‬ ‫ި‬

‫ޑޮ ލަރުވެސް‬

‫އެމްޖީޓީސީގެ‬

‫އެކައުންޓްގައި‬

‫ހުރިކަމަށް‬

‫ިސާ ދިނުމަށްޓަކައި އަލުން‬ ‫ނުދައްކާކަމަށް އެމްޖީޓީސީއިން އެންގެވުމާއި ގުޅިގެން‪ ،‬ކިޔަ ވަން ތިބި ދަރިވަރުންނަށް ފައސ‬ ‫ރ‬ ‫ފޮނުވަންޖެހުނު )‪) 63,955 ،(76,533 – 12,578‬ފަސް ދޮޅަސްތިންހާސް ނުވަސަތޭކަފަންސާސްފަހެއް( ސިންގަޕޫ ު‬ ‫ޔ ފޮނުވުމަށްޓަކައި އެކަމަށް‬ ‫ޅސްހަތްހާސް ތިންސަތޭކަތެއ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ޑޮލަރަށް ވާ ‪) 467,3 33‬ހަތަރުލައްކަ ފަސް ޮ‬ ‫ްތރީސް( ރުފި ާ‬ ‫ތ‬ ‫ބޭނުންވާ ފައި ސާ މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުންވެސް ލިބެން ނެތުމުން އެފައިސާ ފޮނުވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ‬ ‫ށ‬ ‫ލށް ފަންޑަ ް‬ ‫ޑސެމްބަރު ‪ 2011‬ގެ ނިޔަ ަ‬ ‫ހ އެއްވެސް ފަ އިސާއެއް ‪ި 31‬‬ ‫ބޭނުމުގައެވެ‪ .‬މި ލޯނަށް އަނބުރާ ދައްކަންޖެ ޭ‬ ‫ައ އެމްއެންއެ ސްއެލް އިން ތަޢުލީމީ ފަންޑަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާކަމުގައި‬ ‫ދައްކާފައި ނުވާ ކަމާއި މިފައިސާއަކީ ޙަޤީޤަތުގއި‬ ‫މި އޮފީހުން ދެ ެކމެވެ‪.‬‬ ‫ޑން އެކި‬ ‫ނޑުން ކުއްޔަށް ދެއްވާފައިވާ އިމާރާތްތަކުން ލިބެންޖެހޭ ކުލީގެ ފައިސާ‪ :‬ތަޢުލީމީ ފަން ު‬ ‫)ށ( ތަޢުލީމީ ފަ ް‬ ‫ނ‬ ‫ޔށް ދީފައިވާ އިމާރާތްތަކުން ‪ 2011‬ވަ ނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ‪) 1,371,180‬އެއްމިލިއަ ް‬ ‫ތތަކަށް ކުއް ަ‬ ‫ފަރާ ް‬ ‫ައސާގެ ތެރޭގައި ރެއިންބޯ‬ ‫އ‬ ‫ތިންލައްކަހަތްދިހައެ ްއހާސް އެއްސަތޭކައަށްޑިހަ( ރުފިޔާ ނުލިބި ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މިފ ި‬ ‫ކއްޔާއި ޖުރުމާ ާ‬ ‫ނ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ‪622,186‬‬ ‫އެންޓަަރ ޕްރައިސަ ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ‪ 8‬މަހުގެ ު‬ ‫ޔއާއި ރިޒަ ވޮޔަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ‪ 122‬މަހުގެ‬ ‫ހސް އެއްސަތޭކައަށްޑިހަހައެއް( ރުފި ާ‬ ‫)ހަލައްކަބާވީސް ާ‬ ‫‪) 123,00‬އެއްލައްކަތޭވީސް ހާސ‬ ‫ދއްކަންޖެހޭ ‪00‬‬ ‫ކުލީގެ ގޮތުގައި ަ‬ ‫ސް( ރުފިޔާއާއި ސަންވިންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް‬ ‫ތގައި ދައްކަންޖެހޭ ‪) 132,600‬އެއްލައްކަބައްތިރީސްހާސް ހަ ަ‬ ‫ލިމިޓެޑުން ‪ 12‬މަ ުހގެ ކުލީގެ ގޮ ު‬ ‫ފޔާއާއި އާރު‬ ‫ސތޭކަ( ރު ި‬ ‫ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ން ހިފާފައިވާ ދެ ތަނެއްގެ ތިން މަހުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ‪) 61,500‬ފަސްދޮޅަސ‬ ‫ސ‬ ‫އހާ ް‬ ‫ސްއެ ް‬ ‫ނޑުން އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް‬ ‫ްސތޭކަ( ރުފި ޔާއާއި އަދި ‪ 7‬މަހުގެ ކު ީ‬ ‫ފަސސަ‬ ‫ލގެ ގޮތުގައި އަ މިއްލަ ނަމުގައި ތަޢުލީމީ ފަ ް‬ ‫ނ ދައްކަންޖެހޭ ‪) 85,750‬އަށްޑިހަފަސް ާ‬ ‫ފއިވާ ފަރާތަކު ް‬ ‫ހިފާ ަ‬ ‫ޔ ހިމެނެއެވެ‪ .‬މި ދެންނެވި‬ ‫ހސް ހަތްސަތޭކަފަންސާސް( ރުފި ާ‬ ‫އިމާރާތްތައް‬ ‫ފަރާތްތަކުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފަންޑުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ކުލި ނުދައްކައި އެއ‬ ‫ނ‬ ‫ބޭނުން ކުރަމުން ެގންގޮސްފައިވީ ނަމަވެސް ކުލި ހޯދުމަށާއި އިމާރާތްތަށް އެފަރާތްތަކަށް ކުޔަށް ދޫކުރުމަށް ކުރެވު ު‬ ‫އ‬ ‫ނ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފަ ި‬ ‫އެއްބަސްވުމާއި އެ ްއގޮތަށް އެފަރާތްތަކުން ޢަމަލު ކުރުމަށް ބާ ރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ހަރުދަ ާ‬ ‫ނުވާކަން ފާހަގަކުރަ މެވެ‪.‬‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪26‬‬


‫އިޞްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‪:‬‬ ‫)ހ( ޓްރަސްޓް ފަ ް‬ ‫ތކެއް ކަމަށް‬ ‫ރީ ހިސާބުތަކާއި އެކު ހިމަނަންޖެހޭ ހިސާބު ަ‬ ‫ނޑުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތަކަކީ ދައުލަތުގެ އަހަރ‬ ‫ސބުތަކާއިއެކު‬ ‫ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަ ތުގެ ޤާނޫނުގެ ‪ 38‬ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ‪ ،‬މިނިސްޓްރީގެ މާލީ ހި ާ‬ ‫ނމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ިސޓްރީގެ ބެލުމު ގެ ދަށުން ހިންގާ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުގެ މާ ލީ ހިސާބުތައް ހިމެ ު‬ ‫މިނސް‬ ‫)ށ( ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގާ ތަންތަނަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޤާބިލްކަން އެފަރާތްތަކަށް‬ ‫ަމވެ‪.‬‬ ‫ޯނގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫނުކު ރުމަށް ދަންނަވމެ‬ ‫ފއިވޭތޯ ބެލުމަ ްށފަހު މެނުވީ ލނު‬ ‫ލިބި ަ‬ ‫)ނ( ސަރުކާރު ސް ކޫލްތަކުން ހިންގ ާ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް ލޯ ނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރާނަމަ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ‬ ‫މވެ‪.‬‬ ‫ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގަ އިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫނުކުރުމަށް ދަންނަވަ ެ‬ ‫ގ‬ ‫ނސްޓްރީ ެ‬ ‫ގފައިވާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނުގެ ފައިސާ ނުދައްކާ މިނި‬ ‫ކރުމަށް ލޯނު ނަ ާ‬ ‫)ރ( މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ު‬ ‫ތތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކަ އި ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން އެފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ދާއިރާގައި މަސައް ކަތްކުރާ ފަރާ ް‬ ‫ދ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް‬ ‫ރ‬ ‫ނ‬ ‫ގ ް‬ ‫ޝރީޢަތަށް ހުށަހަޅައި ެ‬ ‫ަ‬ ‫ކރުމަށާއި މިކަމާ ދެކޮޅު ހަ ާ‬ ‫ާރއިން ލޯނުގެ ފައިސާ އުނި ު‬ ‫މުސ ަ‬ ‫ފ‬ ‫ރގައި ވަޒީ ާ‬ ‫މނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއިން ބޭ ު‬ ‫ވސް ފައިސާ ހޯދައި އަދި ލޯނު ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަ ކުގެ ތެރެއިން ި‬ ‫ނަމަ ެ‬ ‫ތިން ޢަމަލުކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫އަދާކުރާ ފަރާތްތަކު ެގ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު މަތީގައިވާ ގޮތުގެމަތ‬ ‫އިވާތީ ލޯނު‬ ‫އ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ޚާއްސަ މަސައްކަ ތްތަކެއް ކުރުމަށް ޝަރުތުކުރެވިގެން ކަމުގައ‬ ‫)ބ( ލޯނުގެ ގޮތުގައ ި‬ ‫ހ‬ ‫ދޫކުރި މަޤްޞަދުތަ ކާއި އެއްގޮތަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި ލޯނު ނެގި ފަރާތުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެ ޭ‬ ‫ވ ޅުތަކެއް އެޅުމއި‬ ‫ފައިސާގެތެރެއިން ު‬ ‫ާއ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނޫގެ ‪28‬‬ ‫ށ އަވަސް ފިޔަ ަ‬ ‫ނދައްކާހުރި ފައިސާ ހޯދުމަ ް‬ ‫އިވާ ގޮތަށް‬ ‫ޓ އެކައުންޓެއްގެ ޓްރަސްޓް ސްޓޭޓްމަންޓުގައ‬ ‫ވަނަ މާއްދާގެ )ހ ( ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ޓްރަސް ް‬ ‫ވެ‪.‬‬ ‫ައސާ ދޫނުކުރުމަށް ދަންނަވަމެ ެ‬ ‫އ‬ ‫މެނުވީީ‪ ،‬ޓްރަސްޓް އެކައުންޓުން ފ ި‬ ‫ށވުރެ ގިނަ‬ ‫އއްގޮތަށް ފައިސާ ނުދައްކައި ‪ 3‬މަސްދުވަހަ ް‬ ‫)ރ( އިމާރާތްތައް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވުމާއި ެ‬ ‫ނ‬ ‫އއްބަސްވު ް‬ ‫ަރޢަތަށް ހުށަހެޅުމާއި އެކު ެ‬ ‫ިސ ހޯދުމަށް މައްސަލަ ޝރީ‬ ‫ލބެންޖެހޭ ފައސާ‬ ‫ދުވަސް ވާނަމަ ކު ލީގެ ގޮތުގައި ި‬ ‫ބާތި ް‬ ‫ނނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ލ ކުރުމަށް ދަ ް‬

‫ނ ފައިސާ ދިނުން‬ ‫ިސޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ް‬ ‫‪ .19‬މިނސް‬ ‫ޑރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމާމު ކުރިން އަދާކުރި މުވައްޒަފަކު އަމިއްލަ ގޮތުން‬ ‫ސކްޝަންގެ ި‬ ‫ިސޓްރީގެ ހިއު މަން ރިސޯސް ެ‬ ‫މިނސް‬ ‫ހޯދި ކޯހަކަށް ހިނ ާގ ޚަރަދު ހޯދުމަށް އެމުވައްޒަފު މިނިސްޓްރީއަ ށް ހުށަހެޅުމުން ތަޢުލީމީ ފަންޑުން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް‬ ‫ޓރީގެ ބަޖެޓުން ހިލޭއެހީއެއްގެ ގޮތުގައި ‪169,482‬‬ ‫ރފިޔާގެ ލޯނަކާއި މިނިސް ް‬ ‫ު‬ ‫ސހާސް(‬ ‫‪) 75,000‬ހަތްދި ހަފަ ް‬ ‫ށޑިހަދޭއް(‬ ‫ސ ހަތަރުސަތޭކައަ ް‬ ‫)އެއްލައްކަފަސްދޮޅަ ސްނުވަހާ ް‬

‫ފިޔާ‬ ‫ރުފ‬

‫‪2006‬‬

‫ވަނަ‬

‫އަހަރު‬

‫ފށް‬ ‫އެމުވައްޒަ ަ‬

‫ނަޤުދު‬

‫ފައިސާއިން ދީފައި ވެއެވެ‪ .‬މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން މިމުވައްޒަ ފަށް ނަޤުދު ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީއާއި‬ ‫ައސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ އޭރުގެ މިނިސްޓަރ‬ ‫ަސވުމެއް ނެތި ކަމަށާއި‪ ،‬މިފއި‬ ‫އއްވެސް އެއްބސް‬ ‫މިދެންނެވި މުވައްޒަ ފާއި ދެމެދު ެ‬ ‫ލ‬ ‫ެސ މުވައްޒަފުން އަމިއް ަ‬ ‫ސ‬ ‫އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ވިދާޅުވެގެން ކަމަށް ލިޔެކިއުންތަކުގައި ނޯ ޓްކޮށްފައިވެއެވ‪ .ެ.‬އެހެންނަމަވ ް‬ ‫ތށް ފައިސާ‬ ‫ގޮތުން ހޯދާ ކޯސް ތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން މިގޮ ަ‬ ‫ސ‬ ‫ދޫކުރުމުގެ އުސޫލެ އް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައި ނުވާކަ މާއި މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން މިމުވައްޒަފަށް ފައި ާ‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪27‬‬


‫ވ‬ ‫އ ާ‬ ‫ނޑައަޅާފަ ި‬ ‫ދީފައިވަނީ މިނިސް ޓްރީގެ ޚަރަދުގައި ކޯސްތައް ފުރިހަމަ ކުރަ މުންދާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށް ކަނ‬ ‫އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަ ށް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ށ‬ ‫މީގެ އިތުރަށް މިދެ ންނެވި މުވައްޒަފަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ލޯނު ދެއްވާފައިވަނީ ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ޚިދުމަތްކުރަން ފަ ާ‬ ‫ނޑަށް ދެއްކުމަށް ޝަރުތުކުރެވިގެންކަމާއި މިގޮތުން ކޯސް‬ ‫ސ އަނބުރާ ފަ ް‬ ‫ތާރީޚުން ފެށިގެން ތަޢުލީމީފަންޑުން ދޫކުރި ފައި ާ‬ ‫ވ‬ ‫ނިމޭ ތާރީޚަކީ ‪ 31‬ޖުލައި ‪ 2008‬ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ‪ 22011‬ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތަޢުލީމީ ފަންޑުން ނަގާފައި ާ‬ ‫ސ‬ ‫އގެ ފައި ާ‬ ‫ަނބުރާ ދައްކާފައި ނުވާކަމާއި މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުންވެސް ގިނަ އަދަދެ ް‬ ‫ލޯނުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް އނ‬ ‫ެސ ލިއުމެއް މިނިސްޓްރީގައި ނެތްކަމާއި‬ ‫ނވި މުވައްޒަ ފަށް ދީފައިވާއިރު އެމުވައްޒަފު ކޯސް ނިންމި ކަމުގެ އެއްވސް‬ ‫މިދެން ެ‬ ‫ފއިސާ‬ ‫މިހާރު އެމުވައްޒަފު މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާކަމާއި މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން އެމުވައްޒަފަށް ދީފައިވާ ަ‬ ‫ހޯދުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާޙުކުރަން ލަ ާފދިން ގޮތް‪:‬‬ ‫ިނސްޓްރީގެ ބަޖެޓު ް‬ ‫މަތީގައި ދެންނެވި މުވައްޒަފަށް މނި‬ ‫ނ ފައިސާ ދީފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ ޚަރަދުގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރާ‬ ‫ސލަ ތަޙްޤީޤު‬ ‫ޚލާފަށް ކަމުގައިވާތީ މިމައް ަ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ގެ އެހީ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފަ އިވާ އުސޫލާއި ި‬ ‫އނބުރާ ހޯދައި ދައުލަތުގެ‬ ‫ުރ ފައިސާ އަ‬ ‫އފަރާތަށް ދޫކރި‬ ‫ކުރުމަށް އެންޓި ކަ ރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި އަދި ެ‬ ‫ށ ދަންނަވަމެވެ‪.‬‬ ‫ރމަ ް‬ ‫އޔާއަށް ޖަމާކު ު‬ ‫މާލި ް‬

‫‪ 02‬ފެބްރުއަރީ ‪20112‬‬

‫ި‬ ‫ނޔާޒު އިބްރާހީމް‬ ‫އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް‬

‫ެހ ރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪ 332 39399 :‬ފެކްސ‪ 331 6430 :ް:‬އީ‪-‬މެއިލް‪info@audiit.gov.mv :‬‬ ‫މރު އަޙްމަދު މަގު‪ .‬މާލެ ދިވހި‬ ‫ނގ )‪ 3‬ވަނަ ފަން ގިފިލާ(‪ ،‬އަ ީ‬ ‫ޣާޒީ ބިލްޑިން‬

‫ސަފު ާ‬ ‫ހ ‪ 41‬ގެ ‪28‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬

‫މާލީ ބަޔާން‬ ‫‪2010‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬

‫ނ‬ ‫ފާ ް‬ ‫ބ ާ‬ ‫ޔ ް‬ ‫ބޖެޓާއި‪ ،‬އާމް ަދނީ އާއި ަޚ ަރ ުދގެ ަ‬ ‫ސކުރި ަ‬ ‫ނޔަލަށް ‪ ‬‬ ‫‪ 31‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2010‬ގެ ި‬

‫ނޯޓް‬ ‫އާމްދަނީ‬

‫ލިބުނު‬

‫ސްކުރި‬ ‫ފާސ‬

‫އާމްދަނީީ‪/‬ހިނގި‬

‫އާމްދަނީ‪/‬ޚަރަދު‬

‫ޚަރަދު‬

‫)ބަޖެޓު(‬

‫‪20110‬‬

‫‪20100‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަ ނީ‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ުނ ނެގޭ ފީ‬ ‫އެކިއެކި ޚިދުމަތަކން‬

‫‪1‬‬

‫‪13,198,448‬‬

‫‪20,701,,312‬‬

‫ފ‬ ‫ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ީ‬

‫‪2‬‬

‫‪158,080‬‬

‫‪-‬‬

‫ލބޭ ފައިސާ‬ ‫ނ ި‬ ‫ތަކެތި ވިއްކައިގެ ް‬

‫‪3‬‬

‫‪246,702‬‬

‫‪88,,700‬‬

‫ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަ ީ‬ ‫ނ‬

‫‪4‬‬

‫‪2,697,966‬‬

‫‪1,905,,000‬‬

‫ނ‬ ‫ޖޫރިމަ ާ‬

‫‪5‬‬

‫‪1,574,036‬‬

‫‪287,,000‬‬

‫އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ‬

‫‪6‬‬

‫‪7,137‬‬

‫‪-‬‬

‫ހ ް‬ ‫ނ‬ ‫ނ ާ‬ ‫އހެނި ެ‬ ‫ނހިމެނޭ ެ‬ ‫ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ު‬ ‫އމްދަ ީ‬

‫‪7‬‬

‫‪3,124,081‬‬

‫‪-‬‬

‫‪21,006,450‬‬

‫‪22,982,,012‬‬

‫ޖުމުލަ‬ ‫ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް‬ ‫ނ ލިބޭ‬ ‫ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެ ް‬

‫‪126,172‬‬

‫‪100,,000‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪126,172‬‬

‫‪100,,000‬‬

‫ޖުމުލަ އާމްދަނީ‬

‫‪21,132,622‬‬

‫‪23,082,,012‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ ‬‬

‫ޚަރަދު‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ރިކަރަންޓް ޚަރަދު‬

‫‪ ‬‬

‫މުވައްޒަފުންނަށް ހިިނގާ ޚަރަދު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫މުސާރައާއި އުޖޫރަ‬

‫‪12‬‬

‫‪748,720,521‬‬

‫‪643,439,,298‬‬

‫ސ‬ ‫އލަވަން ް‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށްދޭ ެ‬

‫‪13‬‬

‫‪371,365,463‬‬

‫‪421,299,,255‬‬

‫ގތުން ދޭ ފައިސާ‬ ‫އ އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ޮ‬ ‫ނށާ ި‬ ‫ަސވީ މުވައްޒަފުން ަ‬ ‫ސ‬ ‫ޕެންޝަނާއި‪ ،‬ދުވ ް‬

‫‪14‬‬

‫‪23,369,953‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪1,143,455,937‬‬

‫‬‫‪1,064,738,,553‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪29‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬

‫ނޯޓް‬

‫ލިބުނު‬

‫ސްކުރި‬ ‫ފާސ‬

‫އާމްދަނީީ‪/‬ހިނގި‬

‫އާމްދަނީ‪/‬ޚަރަދު‬

‫ޚަރަދު‬

‫)ބަޖެޓު(‬

‫‪20110‬‬

‫‪20100‬‬

‫އޮފީސް ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު‬ ‫މގެ ޚަރަ ު‬ ‫ދަތުރުފަތުރު ކުރު ު‬ ‫ދ‬

‫‪15‬‬

‫‪23,556,777‬‬

‫‪28,990,6662‬‬

‫އގު‬ ‫ބނުމަށް ހޯދާ ތަކެތތީ ަ‬ ‫އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޭ‬

‫‪16‬‬

‫‪19,455,357‬‬

‫‪23,073,2992‬‬

‫ބނުންވާ ޚި ު‬ ‫ގ‬ ‫ދމަތު ެގ އަ ު‬ ‫އޮފީސް ހިންގުމަށް ޭ‬

‫‪17‬‬

‫‪136,200,969‬‬

‫‪151,844,9337‬‬

‫ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތީގެ އަގު‬

‫‪18‬‬

‫‪8,386,437‬‬

‫‪8,689,5886‬‬

‫ތަމްރީނުކުރުމަށް ު‬ ‫ކރެވޭ ޚަރަދު‬

‫‪19‬‬

‫‪58,911,665‬‬

‫‪78,394,3991‬‬

‫އޓުމުގެ ޚަރަދު‬ ‫މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހެ ް‬

‫‪20‬‬

‫‪19,639,496‬‬

‫‪12,435,8558‬‬

‫ސަރުކާރުންދޭ އެހ‪ ،ީ،‬އިޝްތިރާކު އަ ިދ ސަބްސިޑީޒް‬

‫‪21‬‬

‫‪96,561,219‬‬

‫‪123,175,6338‬‬

‫ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއް ު‬ ‫ނ‬ ‫ްސ ް‬ ‫މޖެއސު‬ ‫ލމެއް ހަ ަ‬

‫‪22‬‬

‫‪199,425‬‬

‫‪607,5000‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪362,911,345‬‬

‫‪427,211,8664‬‬

‫ޖުމުލަ ރިކަރަންޓު ޚަރަދު‬

‫‪1,506,367,282‬‬

‫‪1,491,950,4117‬‬

‫ކެޕިޓަލް ޚަރަދު‬ ‫އިމާރާތްކުރުމާއި އެސެޓް ގަތުން‬ ‫ތ‬ ‫ބިމާއި އިމާރާ ް‬

‫‪23‬‬

‫‪52,095,160‬‬

‫‪-‬‬

‫ފަރުނީޗަރ‪ ،‬މެޝނަ‬ ‫ިނރީ އަދި އިކްއިޕް މަންޓް ހޯދުން‬

‫‪24‬‬

‫‪7,398,889‬‬

‫‪19,890,3440‬‬

‫ވެހިކަލް ގަތުމުގެ ޚަރަދު‬

‫‪25‬‬

‫‪22,875‬‬

‫‪257,4002‬‬

‫ބިނާކުރުން‪ ،‬އާކުރުން‪ ،‬އިތުރަށް ފުރި ަހމަ ކުރުން‬

‫‪26‬‬

‫‪35,000‬‬

‫‪-‬‬

‫ހިނގަމުންދާ މަސައްކަތް‬ ‫އ‬ ‫ނސިޝަން މަރު ަޙލާގަ ި‬ ‫ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ޓްރާ ް‬

‫‪27‬‬

‫ަރދު‬ ‫ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް ޚރަ‬

‫ޖުމުލަ ޚަރަދު‬

‫‪ ‬‬

‫‪-‬‬

‫‪457,5000‬‬

‫‪59,551,924‬‬

‫‪20,605,2442‬‬

‫‪1,565,919,206‬‬

‫‪1,512,555,6559‬‬

‫މލީ ބަޔާން ފުރިހަމަ ވާނީ މިނޯޓުތަކާއެކު ވިދާޅުވުމުން‬ ‫ސފުހާ ‪ 30‬އިން ‪ 41‬އަށް ހިމެ ނިފައިވާ މާލީ ބަޔާނާގުޅޭ ނޯޓުތަކަކީ މިމާލީ ބަޔާނުގެ ބައެއްކަމާއި ާ‬ ‫ަ‬ ‫ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ‪ .‬މި މާލީ ަބޔާންތައް ތައްޔާރުކ ޮށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްވެސް އޮ ު‬ ‫ޅވާލުމެއްނެތި ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށެވެ‪ .‬އެކަމަށް ހެކިވެ މިނިސްޓްރީ އޮފް‬ ‫އެޑިއުކޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަ ނީ‪:‬‬

‫ަނކު‬ ‫ރ‪ .‬އަޙްމަދު އަލިމނި‬ ‫ޑރ‬

‫ފ‬ ‫ސު ް‬ ‫އަޙްމަދު ޔޫސ‬

‫ޒންމާދާރު ވެރިޔާ‬ ‫މާލީ ި‬

‫ރ‬ ‫ޑިރެކްޓަރ‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪30‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬

‫ނ(‬ ‫ބ ާ‬ ‫ޔއި ް‬ ‫ނގުޅ ޭ ޯނ ުޓ ަތ ްއ ) ުރ ިފ ާ‬ ‫ޔ ާ‬ ‫މާ ީލ ަ‬ ‫ނޔަލަށް‬ ‫‪ 31‬ޑިސެމްބަރ ‪ 2010‬ގެ ި‬

‫‪.1‬‬

‫އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކު ން ނެގޭ ފީ‬

‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ފރި ފީ‬ ‫ވޔަ ާ‬ ‫ހޮޓާ‪ ،‬ރެސްޓޯރަންޓްް‪ ،‬ކެންޓީނުތަކުގެ ި‬

‫‪5‬‬ ‫‪5,500‬‬

‫‪-‬‬

‫ސެޓްފިކެޓް ފީ‬

‫‪422,403‬‬

‫‪-‬‬

‫ޓ ު‬ ‫ރތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން‬ ‫ޓްރޭނިންގ ސެން ަ‬

‫‪1‬‬ ‫‪1,415‬‬

‫‪2,0000‬‬

‫ސ‬ ‫ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައި ާ‬

‫‪6988,991‬‬

‫‪56,4000‬‬

‫މން ް‬ ‫ޓެންޑަރ ޑޮކިޔު ަ‬ ‫ފއިސާ‬ ‫ޓ ވިއްކައިގެން ިލބޭ ަ‬

‫‪3‬‬ ‫‪3,600‬‬

‫‪-‬‬

‫ސްކޫލް ފީ‬

‫‪4611,450‬‬

‫‪283,9660‬‬

‫ސަރުކާރުން ހިންގާ ަ‬ ‫ފ‬ ‫ދނާލުތަކުން ލިބޭ ީ‬

‫‪1,1200,729‬‬

‫‪-‬‬

‫އިމްތިޙާނުތަކާއި ކ ް‬ ‫ޯސތަކުގައި ބައިވެ ި‬ ‫ސ‬ ‫ރވުމުގެ ފީ‬

‫‪10,1599,503‬‬

‫‪17,158,9552‬‬

‫ލމަށް ނެ ޭ‬ ‫ލން ބެ ު‬ ‫އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަ ު‬ ‫ގ ފީ‬

‫‪1099,725‬‬

‫‪200,0000‬‬

‫އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން‬

‫‪1‬‬ ‫‪1,180‬‬

‫‪-‬‬

‫ދ‬ ‫ައ ތިބުމުގެ ހުއް ަ‬ ‫އ‬ ‫ބިދޭސީން ރާއްޖޭގ ި‬

‫‪9‬‬ ‫‪9,913‬‬

‫‪-‬‬

‫ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރު މުގެ ހުއްދަ‬

‫‪4‬‬ ‫‪4,590‬‬

‫‪-‬‬

‫ފ‬ ‫ނ ނެގޭ ީ‬ ‫ނ ގޮތްގޮތު ް‬ ‫އެހެނިހެ ް‬

‫‪5799,449‬‬

‫‪3,000,0000‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪13,1988,448‬‬

‫‪20,701,3112‬‬

‫‪.2‬‬

‫ްސ ފީ‬ ‫ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަނސް‬

‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ‬

‫‪1099,980‬‬

‫‪-‬‬

‫ރޖިސްޓްރީ ކުރުމު ގެ ފީ‬ ‫ކިޔަވައިދޭތަންތަން ަ‬

‫‪400,900‬‬

‫‪-‬‬

‫ފ‬ ‫ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ީ‬

‫‪7‬‬ ‫‪7,200‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪1588,080‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪31‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬

‫‪.3‬‬

‫ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ‬

‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ޫސް‪ ،‬މަޖައްލާފަދަ ަތކެތި ވިއްކުން‬ ‫ޗާޕުކުރި ފޮތް‪ ،‬ނސ‬

‫‪1811,593‬‬

‫‪78,0000‬‬

‫ނ‬ ‫ނ‬ ‫ކަލަންޑަރު‪ ،‬ސުވ ި‬ ‫ެނޔަރ ފަދަތަކެތި ވި އްކު ް‬

‫‪6‬‬ ‫‪6,865‬‬

‫‪-‬‬

‫ވއްކު ް‬ ‫ނ‬ ‫އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ޯފމް ި‬

‫‪3‬‬ ‫‪3,500‬‬

‫‪4,0000‬‬

‫ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން‬

‫‪6‬‬ ‫‪6,785‬‬

‫‪6,7000‬‬

‫ސ‬ ‫އކައިގެން ލިބޭ ފައި ާ‬ ‫ނ ތަކެތި ވި ް‬ ‫އެހެނިހެ ް‬

‫‪477,959‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪2466,702‬‬

‫‪88,7000‬‬

‫‪.4‬‬

‫ނީ‬ ‫ހަރުމުދަލުގެ އާމް ދަނ‬

‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި‬

‫‪2,6388,450‬‬

‫‪1,895,0000‬‬

‫ނ‬ ‫ހރުމުދަލުގެ ޢާމް ދަ ީ‬ ‫ނ ކުއްޔާއި ަ‬ ‫އެހެނިހެ ް‬

‫‪599,516‬‬

‫‪10,0000‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪2,6977,966‬‬

‫‪1,905,0000‬‬

‫‪.5‬‬

‫ޖޫރިމަނާ‬

‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ނ‬ ‫ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަ ާ‬

‫‪611,373‬‬

‫‪-‬‬

‫މ ާ‬ ‫ނ‬ ‫ރ ަ‬ ‫ވގެން ކުރެވޭ ޖޫރ ި‬ ‫ލފު ެ‬ ‫އެގްރީމެންޓާއި ޚި ާ‬

‫‪555,669‬‬

‫‪-‬‬

‫މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ާ‬ ‫ލރި އާއި ޖޫރިމަ ނާއަށް ލިބޭ‬

‫‪1,0500,061‬‬

‫‪287,0000‬‬

‫ނ‬ ‫މ ާ‬ ‫ނ ޖޫރި ަ‬ ‫އެހެނިހެ ް‬

‫‪4066,933‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪1,5744,036‬‬

‫‪287,0000‬‬

‫‪.6‬‬

‫އިންޓަރެސްޓާއި ފަ އިދާ‬

‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ޑ‬ ‫ދ‪ ،‬ޑިވިޑެން ް‬ ‫ނޓަރެސްޓް‪ ،‬ފައިދާ‪،‬‬ ‫އ ް‬ ‫ނހެން ި‬ ‫ލިބޭ އެހެ ި‬

‫‪7‬‬ ‫‪7,137‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪7‬‬ ‫‪7,137‬‬

‫‪-‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪32‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬

‫‪.7‬‬

‫ަނ‬ ‫ެނހެން އާމްދނީ‬ ‫ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހނި‬

‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫އސާ‬ ‫ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފަ ި‬

‫‪3‬‬ ‫‪3,116‬‬

‫‪-‬‬

‫ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ް‬ ‫އސާ‬ ‫ނ އަނބުރާ ލިބޭ ފަ ި‬

‫‪3,0666,240‬‬

‫‪-‬‬

‫ޕ ީ‬ ‫ލިބޭ ެ‬ ‫ފ އާއި ޗަންދާ ަފދަ ފައިސާ‬ ‫މމްބަރޝި ް‬

‫‪8‬‬ ‫‪8,440‬‬

‫‪-‬‬

‫ލ‬ ‫ލ ޭ‬ ‫ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ި‬ ‫ބ ބަދަ ު‬

‫‪980‬‬

‫‪-‬‬

‫ސ‬ ‫ހރު ހަމަވާ ފައި ާ‬ ‫ވ އަ ަ‬ ‫ހޮވައިގެން ގެނެ ި‬

‫‪133,805‬‬

‫‪-‬‬

‫ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތު ަ‬ ‫ގއި ލިބޭ ފައިސާ‬

‫‪311,500‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪3,1244,081‬‬

‫‪-‬‬

‫‪.8‬‬

‫ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް‬

‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ބ‬ ‫އކައިގެން ލި ޭ‬ ‫ނީލަމުގައި ތަކެތި ވި ް‬

‫‪1266,172‬‬

‫‪100,0000‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪1266,172‬‬

‫‪100,0000‬‬

‫‪.9‬‬

‫ހިލޭ އެހީ ‪ -‬ފައި ސާއިން ލިބޭ‬

‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ލ‬ ‫ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ ‪ -‬މަލްޓިލެޓްރަ ް‬

‫‪1,0488,737‬‬

‫‪-‬‬

‫ރގް‪.‬‬ ‫ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ ‪ -‬ވޮލަންޓަރީ އޯރ‬

‫‪1555,557‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪1,2044,294‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ .10‬ހިލޭ އެހީ ‪ -‬ތަކެތި ން ލިބޭ‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ ‪ -‬ބައިލެޓްރަލް‬

‫‪5,3566,534‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪5,3566,534‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪33‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬

‫‪ .11‬ހިލޭ އެހީ ‪ -‬އެހެ ނިހެން‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ނ ހިލޭ ެ‬ ‫އހީ ‪ -‬ވޮލަންޓަރީ އޯއރގް‪.‬‬ ‫އެހެނިހެ ް‬

‫‪155,000‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪155,000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ .12‬މުސާރައާއި އުޖޫރަ‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ރ އާއި އުޖޫރަ‬ ‫މުވައްޒަފުންގެ މުސާ ަ‬

‫‪711,2388,517‬‬

‫‪609,111,5449‬‬

‫އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ‬

‫‪37,4822,004‬‬

‫‪34,327,7449‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪748,7200,521‬‬

‫‪643,439,2998‬‬

‫ދ އެލަވަންސް‬ ‫‪ .13‬މުވައްޒަފުންނަށް ޭ‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ނ‬ ‫ޕކެޓްމަ ީ‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޮ‬

‫‪600,108‬‬

‫‪-‬‬

‫ނސް‬ ‫ވ ް‬ ‫ލ ަ‬ ‫މަތީތަޢުލީމުގެ އެ ަ‬

‫‪511,692‬‬

‫‪-‬‬

‫ސ‬ ‫ވން ް‬ ‫ފަންނީ އެލަ ަ‬

‫‪944‬‬

‫‪-‬‬

‫ސ‬ ‫ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަ ން ް‬

‫‪222,850‬‬

‫‪127,2661‬‬

‫ތ‬ ‫މ ާ‬ ‫ނސަބަތުގައި ދޭ ާޚއްޞަ ޢިނާޔަ ް‬ ‫ރަމަޟާންމަހުގެ ު‬

‫‪18,9899,570‬‬

‫‪13,881,6999‬‬

‫ވންސް‬ ‫މެޑިކަލް އެލަ ަ‬

‫‪444,879‬‬

‫‪56,3558‬‬

‫ސ‬ ‫އލަވަން ް‬ ‫ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް ެ‬

‫‪1133,725‬‬

‫‪3,8778‬‬

‫ސ‬ ‫މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަން ް‬

‫‪-‬‬

‫‪223,0110‬‬

‫މުވައްޒަފުންގެ މަ ާ‬ ‫ސ‬ ‫އލަވަން ް‬ ‫ޞަ ެ‬ ‫ގގޮތުން ދޭ ޚާއްޞ‬ ‫ޤމު ެ‬

‫‪24,1888,289‬‬

‫‪26,678,5881‬‬

‫ސ‬ ‫އސާއިން ދޭ ކޮއް ުތ އެލަވަން ް‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް ފަ ި‬

‫‪43,3733,840‬‬

‫‪52,677,7114‬‬

‫އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރު ް‬ ‫ލވަންސް‬ ‫ނނަށް ޭދ އެ ަ‬

‫‪722,078‬‬

‫‪1,057,6883‬‬

‫އަމިއްލަރަށްނޫން ރަ ެ‬ ‫ށއްގައި ވަޒީފާއަ ާދކުރާތީދޭ އ‪.‬‬

‫‪36,5499,940‬‬

‫‪40,785,3115‬‬

‫ށއްގައި ވަޒީފާއަ ާދކުރާތީދޭ ދ‪.‬އ‬ ‫އަމިއްލަރަށްނޫން ރަ ެ‬

‫‪5644,420‬‬

‫‪582,6990‬‬

‫ސ‬ ‫ން ް‬ ‫ވންސްއާއި ފެމިލީ އެލަ ވަނ‬ ‫ލިވިންގ އެލަ ަ‬

‫‪2,3577,244‬‬

‫‪2,384,6999‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪34‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ސ‬ ‫ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަން ް‬

‫‪3,9022,674‬‬

‫‪9,865,3113‬‬

‫އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސަ ްއކަތަށްދޭ ފައިސާ‬

‫‪6‬‬ ‫‪6,860‬‬

‫‪1,9339‬‬

‫އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަ ށް ދޭ ފައިސާ‬

‫‪3811,306‬‬

‫‪-‬‬

‫ސ‬ ‫ވން ް‬ ‫ޔުނިފޯރމް އެލަ ަ‬

‫‪1700,180‬‬

‫‪1,259,2443‬‬

‫ލވަންސް‬ ‫ގ އެ ަ‬ ‫ވަގުތީ ހިންގުމު ެ‬

‫‪2033,598‬‬

‫‪318,9114‬‬

‫ވންސް‬ ‫ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަ ަ‬

‫‪940‬‬

‫‪-‬‬

‫ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް‬

‫‪2,7544,258‬‬

‫‪5,220,3559‬‬

‫ނސް‬ ‫ވ ް‬ ‫ހާރޑްޝިޕް އެލަ ަ‬

‫‪7300,608‬‬

‫‪967,5556‬‬

‫ލވަންސް‬ ‫އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެ ަ‬

‫‪1288,350‬‬

‫‪58,1777‬‬

‫ސ‬ ‫ފޯން އެލަވަން ް‬

‫‪2,5911,221‬‬

‫‪2,706,4116‬‬

‫ރިސްކް އެލަވަންސް‬

‫‪6711,350‬‬

‫‪4,573,7661‬‬

‫ސ‬ ‫ހެދުން އެލަވަން ް‬

‫‪1‬‬ ‫‪1,890‬‬

‫‪39,9996‬‬

‫ސަރވިސް އެލަވަންސް‬

‫‪224,6777,341‬‬

‫‪218,996,4223‬‬

‫ށދޭ އެލަވަންސް‬ ‫ޒިންމާދާރު ވެރިންނަ ް‬

‫‪1,8133,185‬‬

‫‪1,211,6009‬‬

‫ނ މުވައްޒަފުންނަ ްށ ދޭ ފައިސާ‬ ‫ތ ް‬ ‫އެހެނިހެ ް‬ ‫ނ ގޮތްގޮ ު‬

‫‪6,9422,123‬‬

‫‪37,602,6661‬‬

‫‪371,3655,463‬‬

‫‪421,299,2555‬‬

‫ސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ‬ ‫ްޝނާއި‪ ،‬ދުވަސ‬ ‫‪ .14‬ޕެނޝަ‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ސ‬ ‫ޕެންޝަންގެ ފައި ާ‬

‫‪23,3699,953‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪23,3699,953‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ .15‬ދަތުރުފަތުރު ކުރުމު ގެ ޚަރަދު‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ރ ދަތުރުޚަރަދު‬ ‫ގން ކު ާ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަ ު‬

‫‪5,7699,924‬‬

‫‪7,888,3449‬‬

‫ރޚަރަދު‬ ‫ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތު ު‬

‫‪7044,677‬‬

‫‪597,2662‬‬

‫ދ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަ ު‬

‫‪3,8377,888‬‬

‫‪4,942,3116‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪35‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު‬

‫‪7855,180‬‬

‫‪813,5774‬‬

‫ދ‬ ‫ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަ ު‬

‫‪12,3311,495‬‬

‫‪14,497,2777‬‬

‫ނ ދަތުރު ޚަރަދު‬ ‫އެހެނިހެ ް‬

‫‪1277,613‬‬

‫‪251,8884‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪23,5566,777‬‬

‫‪28,990,6662‬‬

‫‪ .16‬އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ތ‬ ‫ތން އޮފީހަށް ހޯ ާދތަކެ ި‬ ‫އ ބެހޭ ގޮ ު‬ ‫ލިޔެކިޔުމާ ި‬

‫‪8,1355,885‬‬

‫‪8,458,6113‬‬

‫ތ ން ޯ‬ ‫ނލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮ ު‬ ‫ކ ޮ‬ ‫ހދާ ތަކެތި‬ ‫އިންފޮމޭޝަން ޓެ ް‬

‫‪1,8522,959‬‬

‫‪2,673,0669‬‬

‫ނ ތެޔޮފަދަ ތަކެތި‬ ‫ފިއުލް އަދި އިންޖީ ު‬

‫‪822,770‬‬

‫‪280,8997‬‬

‫އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސަ އިފަދަ ތަކެތި‬

‫‪5155,822‬‬

‫‪600,0004‬‬

‫ނ ހޯދާތަކެތި‬ ‫އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތު ް‬

‫‪1,9333,453‬‬

‫‪2,137,2001‬‬

‫ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ުދ‬

‫‪5177,694‬‬

‫‪889,5772‬‬

‫ކއި ހޯދާތަކެތި‬ ‫ނމަށްޓަ ަ‬ ‫ޔުނިފޯމް ދި ު‬

‫‪1,6722,389‬‬

‫‪1,992,1554‬‬

‫ތ‬ ‫ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެ ި‬

‫‪1,5466,031‬‬

‫‪1,902,5226‬‬

‫ދމަށް ކުރާ ޚަރަ ުދ‬ ‫ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯ ު‬

‫‪4922,473‬‬

‫‪720,7441‬‬

‫އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެ ތި‬

‫‪2255,690‬‬

‫‪368,1770‬‬

‫ދޮރުފޮތި‪ ،‬މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީ ގެ ބާވަތްތައް‬

‫‪9666,546‬‬

‫‪1,417,0994‬‬

‫އގު‬ ‫ނ ތަކެތީ ގެ ަ‬ ‫ނންވާ އެހެނިހެ ް‬ ‫ހިންގުމަށް ބޭ ު‬

‫‪1,5133,645‬‬

‫‪1,633,2551‬‬

‫‪19,4555,357‬‬

‫‪23,073,2992‬‬

‫‪ .17‬އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ޚރަދު‬ ‫ޓެލެފޯން‪ ،‬ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ަ‬

‫‪11,0366,223‬‬

‫‪13,577,2112‬‬

‫އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު‬

‫‪53,8099,522‬‬

‫‪45,473,5338‬‬

‫ގ‬ ‫ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަ ު‬

‫‪3,1055,185‬‬

‫‪3,093,1226‬‬

‫އންޓަ ެ‬ ‫ލީޒްލައިނާއި ި‬ ‫ނޓްގެ ޚަރަދު‬

‫‪7,3955,932‬‬

‫‪6,856,2001‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪36‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ލ‬ ‫ބމުގެ ކު ި‬ ‫ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ި‬

‫‪14,9622,157‬‬

‫‪20,645,7336‬‬

‫ތަކެތީގެ ކުލި‬

‫‪4100,130‬‬

‫‪430,1881‬‬

‫ގ ޚަރަދު‬ ‫ރޓީ ބެލެހެއްޓުމު ެ‬ ‫ތަންތަނުގެ ސެކިއު ި‬

‫‪1,8933,742‬‬

‫‪2,525,3338‬‬

‫އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދު މަތުގެ ޚަރަދު‬

‫‪9522,834‬‬

‫‪1,637,3992‬‬

‫ޚރަދު‬ ‫ޖ ަ‬ ‫ސ ް‬ ‫ޕޯސްޓޭޖާއި މެ ެ‬

‫‪1,0122,446‬‬

‫‪1,701,5229‬‬

‫އިޢްލާން‪،‬އިޝްތިހާރުު‪،‬އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް‬

‫‪8333,498‬‬

‫‪1,674,0442‬‬

‫އުފުލުމުގެ ޚަރަދު‬

‫‪2,8622,493‬‬

‫‪3,312,2222‬‬

‫ޖަލްސާ‪/‬ސެމިނަރ ފަ ަ‬ ‫ދ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު‬

‫‪2,9155,698‬‬

‫‪3,262,5666‬‬

‫ތ ފާ ހަގަކުރުން‬ ‫ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަ ު‬

‫‪2,4644,533‬‬

‫‪1,803,7442‬‬

‫ދ‬ ‫އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިން ު‬ ‫ގމުގެ ޚަރަ ު‬

‫)‪(796,,830‬‬

‫‪-‬‬

‫ދ‬ ‫ރޚަރަ ު‬ ‫ކ ބެހޭގޮތުން ކު ާ‬ ‫ނތަ ާ‬ ‫އެކިއެކި އިމްތިޙާ ް‬

‫‪19,9899,760‬‬

‫‪23,728,8773‬‬

‫ތގެ އަގު‬ ‫ތރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚި ދުމަ ު‬ ‫ކޮންސަލްޓެންސީ‪ަ /‬‬

‫‪1,0244,247‬‬

‫‪1,744,9331‬‬

‫މހު ާ‬ ‫ނނަށް ެ‬ ‫މނު ް‬ ‫މެހު ާ‬ ‫މންދާރީއަދާކުރުމަ ްށ ކުރާޚަރަދު‬

‫‪3233,676‬‬

‫‪466,9004‬‬

‫ގ ވިސާފީ‪،‬ވޯކްޕާ މިޓްފީ‪،‬އައި‪.‬ޑީ‪.‬‬ ‫ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ެ‬

‫‪6,5922,680‬‬

‫‪9,615,5663‬‬

‫ހރީފީ‬ ‫އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެ ހޭ އަ ަ‬

‫‪488,936‬‬

‫‪84,0779‬‬

‫ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަ ރަދު‬

‫‪1,0333,095‬‬

‫‪1,601,3330‬‬

‫ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު‬

‫‪822,723‬‬

‫‪177,0114‬‬

‫މހުނަ ްށ ޭ‬ ‫ށ ބަލިވާ ީ‬ ‫ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮ ް‬ ‫ބސްކުރުން‬

‫‪5022,313‬‬

‫‪997,8227‬‬

‫އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު‬

‫‪1488,329‬‬

‫‪242,9330‬‬

‫ިޝ ް‬ ‫ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމޝަ‬ ‫ނގެ ގޮތުގައި ދަ ްއކާ ފައިސާ‬

‫‪1,4233,025‬‬

‫‪4,829,7889‬‬

‫މތުގެ އަގު އަދާކު ރުން‬ ‫އިންޝޫރަންސް ޚިދު ަ‬

‫‪8‬‬ ‫‪8,846‬‬

‫‪5,1887‬‬

‫ޚރަދު‬ ‫ހން ޚިދުމަ ުތގެ ަ‬ ‫އހެނި ެ‬ ‫އޮފީސް ހިންގުމުގެ ެ‬

‫‪2,1655,776‬‬

‫‪2,357,6885‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪136,2000,969‬‬

‫‪151,844,9337‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪37‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬

‫‪ .18‬ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ބލް ސް‬ ‫ޕލައިޒް ‪ /‬ކޮންޒިއުމަ ަ‬ ‫މެޑިކަލް ސަ ް‬

‫‪4700,978‬‬

‫‪388,4335‬‬

‫އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕް ަ‬ ‫ލސް‬ ‫ބ ް‬ ‫ލއިޒް ‪ /‬ކޮންޒިއު މަ ަ‬

‫‪7,8133,783‬‬

‫‪8,089,3665‬‬

‫ސ‬ ‫އމަބަ ލް ް‬ ‫ޭޝނަލް ކޮންޒި ު‬ ‫ޝ‬ ‫ނ އޮޕަރ ަ‬ ‫އެހެނިހެ ް‬

‫‪1011,676‬‬

‫‪211,7886‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪8,3866,437‬‬

‫‪8,689,5886‬‬

‫‪ .19‬ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ސްކޮލަރޝިޕް‪ ،‬ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހު ންގެ ފައިސާ‬

‫‪15,9288,472‬‬

‫‪24,567,8000‬‬

‫ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސް ޓަޑީ ޓުއަރ‬

‫‪2711,023‬‬

‫‪2,849,6779‬‬

‫ވާރކްޝޮޕް ފަދަކން‬ ‫ަނތައްތަކަށް ކުރާޚަ ރަދު‬

‫‪9211,027‬‬

‫‪2,950,7339‬‬

‫ސ‬ ‫ކއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯ ް‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެ ި‬

‫‪21,8777,084‬‬

‫‪30,759,6660‬‬

‫ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަ ށް ު‬ ‫ކރާޚަރަދު‬

‫‪19,8199,810‬‬

‫‪17,058,0332‬‬

‫ރއިނިންގ‬ ‫ނށް ޚާއްޞަ ޓް ެ‬ ‫އޮފީސް މުވައްޒަފުން ަ‬

‫‪944,249‬‬

‫‪208,4881‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪58,9111,665‬‬

‫‪78,394,3991‬‬

‫‪ .20‬މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ހން ދިރިއުޅޭ ޢި ާމރާތްތައް‬ ‫މ ު‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ީ -‬‬

‫‪1,2055,597‬‬

‫‪669,9111‬‬

‫މ ު‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ީ -‬‬ ‫ތތައް‬ ‫ހން ދިރިނޫޅޭ ޢި މާރާ ް‬

‫‪11,1711,793‬‬

‫‪6,925,0882‬‬

‫ތ ް‬ ‫ނ‬ ‫ގއި ބްރިޖް ފަދަ ތަން ަ‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬މަ ާ‬

‫‪179‬‬

‫‪-‬‬

‫ނދަރު‬ ‫ގތު ފާލަމާއި ބަނ‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬މަ ަ‬

‫‬‫)‪((360‬‬

‫‪-‬‬

‫ޒމް‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނި ާ‬

‫‪1,0555,522‬‬

‫‪1,039,8664‬‬

‫ގ‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬ކަރަންޓް ވިއު ަ‬

‫‪3366,268‬‬

‫‪392,3221‬‬

‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬އެހެނިހެން ި‬ ‫އންފްރާ‪ ..‬އެސެޓް‬

‫‪2344,236‬‬

‫‪-‬‬

‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގގސް‬

‫‪1,0244,969‬‬

‫‪919,8112‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪38‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ޓ‬ ‫މޝިނަރީ އާއި އި ުކއިޕްމަން ް‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ެ -‬‬

‫‪3,6800,762‬‬

‫‪2,377,6883‬‬

‫ޓ‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬ވެހިކިއުލަރ އިކްއި ޕްމމަން ް‬

‫‪-‬‬

‫‪5,1998‬‬

‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬ކޮމިއުނިކޭޝަން އި ންފްރާ‪.‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2,142‬‬

‫‪10,1997‬‬

‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓް ވެއަރ‬

‫‪5888,726‬‬

‫‪-‬‬

‫ރޑްވެއަރ‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬އައި‪.‬ޓީ‪.‬އާއި ގުޅޭ ހާރ‬

‫‪1277,670‬‬

‫‪-‬‬

‫ޓ‬ ‫ޕ މަން ް‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬އެހެނިހެން އިކްއި ް‬

‫‪244,858‬‬

‫‪-‬‬

‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި‬

‫‪1799,859‬‬

‫‪86,2331‬‬

‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬ކަަނޑުގައި ދުއްވާ ުއޅަނދުފަހަރު‬

‫‪6‬‬ ‫‪6,350‬‬

‫‪9,5559‬‬

‫ރ‬ ‫މަރާމާތުކުރުން ‪ -‬ވައިގެ އުޅަނދުފަހަ ު‬

‫‪925‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪19,6399,496‬‬

‫‪12,435,8558‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ .21‬ސަރުކާރުންދޭ އެހީ‪ ،‬އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ތަކެތި‪/‬ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތު ންދޭ ފައިސާ‬

‫)‪(15,,500‬‬

‫‪-‬‬

‫ށދޭ އެހީގެ ފައިސާ‬ ‫އަމިއްލަފަރާތްތަކަ ް‬

‫‪85,0799,074‬‬

‫‪105,401,4227‬‬

‫ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާ ުމ‬

‫‪6,8866,884‬‬

‫‪8,165,3661‬‬

‫އ ތަންތާނގެ މެ ް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާ ި‬ ‫މބަރޝިޕް ފީ‬

‫‪500‬‬

‫‪-‬‬

‫ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމް ަބަރޝިޕް ފީ‬

‫‪1,2288,435‬‬

‫‪3,540,7665‬‬

‫ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ޭދފައިސާ‬

‫‪-‬‬

‫‪225,8228‬‬

‫ށދޭ އެހީ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމި ޓީތަކަ ް‬

‫‪9722,049‬‬

‫‪1,071,6007‬‬

‫ކށް ދޭ އެހީ‬ ‫ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތް ަތ ަ‬

‫‪3299,650‬‬

‫‪335,8446‬‬

‫ތން ދޭ ފައިސާގެ އެ ހީ‬ ‫އެހެނިހެންގޮތްގޮ ު‬

‫‪2,0800,127‬‬

‫‪4,434,8004‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪96,5611,219‬‬

‫‪123,175,6338‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪39‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬

‫ން‬ ‫‪ .22‬ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެ އް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުނ‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ލން‬ ‫ލބޭ ގެއް ު‬ ‫ބދަލުވުމުން ި‬ ‫އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ަ‬

‫‪1999,425‬‬

‫‪607,5000‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪1999,425‬‬

‫‪607,5000‬‬

‫‪ .23‬ބިމާއި ޢިމާރާތް‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫މރާ ް‬ ‫ތ‬ ‫ނ ދިރިނޫ ޅޭ ޢި ާ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހު ް‬

‫‪52,0955,160‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪52,0955,160‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ .24‬ފަރުނީޗަރު‪ ،‬މެޝި ނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންްގސް‬

‫‪2,0588,763‬‬

‫‪4,642,8002‬‬

‫ޓ‬ ‫މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަން ް‬

‫‪1,5200,928‬‬

‫‪6,020,3558‬‬

‫ރެފަރެންސް ފޮތް‬

‫‪9522,212‬‬

‫‪6,063,2778‬‬

‫ެތ‬ ‫ތ‬ ‫މުވާޞަލާތުގެ ތަކ ި‬

‫‪2533,874‬‬

‫‪1,798,6443‬‬

‫ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ‬

‫‪155,000‬‬

‫‪226,2110‬‬

‫އައި‪.‬ޓީ‪.‬އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެ ައަރ‬

‫‪2,4266,223‬‬

‫‪761,2996‬‬

‫މންޓް‬ ‫ނ އިކްއިޕް ަ‬ ‫އެހެނިހެ ް‬

‫‪1677,074‬‬

‫‪151,0004‬‬

‫ނ ‪ -‬ޓޫލްސް‬ ‫އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާ ާ‬ ‫މ ު‬

‫‪4‬‬ ‫‪4,815‬‬

‫‪226,7449‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪7,3988,889‬‬

‫‪19,890,3440‬‬

‫‪ .25‬އެއްގަމާއި ކަނޑާއި ވައިގެ އުޅނ‬ ‫ަނދުފަހަރު‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ވ ތަކެތި‬ ‫އެއްގަމުގައި ދުއް ާ‬

‫‪222,875‬‬

‫‪257,4002‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪222,875‬‬

‫‪257,4002‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪40‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬


‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ނ(‬ ‫‪ 201‬ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ މާލީ ބަ ޔާން )ރުފިޔާ އިން‬ ‫‪10‬‬

‫ން‪ ،‬އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން‬ ‫‪ .26‬ބިނާކުރުން‪ ،‬އާކުރު ް‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ގެނެވޭ ބަދަ ު‬ ‫ލ‪-‬މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާ ްތ‬

‫‪355,000‬‬

‫‪-‬‬

‫ޖުމުލަ‬

‫‪355,000‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ .27‬ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ޓް ރާންސިޝަން މަރުޙަލާގައި‬ ‫ތަފުސީލު‬

‫‪ ‬‬

‫‪ ‬‬

‫ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ކރި ބަޖެޓް‬ ‫ފާސް ު‬

‫‪2010‬‬

‫‪22010‬‬

‫ޓންކުރާ ޚަރަދު‬ ‫ނގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބަޖެ ު‬ ‫ބޭރުގެ އެހީން ި‬ ‫ހ ް‬

‫‪-‬‬

‫‪457,5000‬‬

‫ޖުމުލަ ‪ ‬‬

‫‪-‬‬

‫‪457,5000‬‬

‫‪www.moe.gov.m‬‬ ‫ޓ‪mv :‬‬ ‫‪ ،3323262‬ފެކްސް‪ ،33212011 :‬އީ‪-‬މެއިލް‪ ،info@moe.gov.mv :‬ވެބްސައި ް‬ ‫ްގފިލާ(‪ ،‬އަމީރު އަޙްމަ ުދ މަގު ‪ ،20096‬މާލެ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖެ‪ .‬ފޯން‪2 :‬‬ ‫ވެލާނާގެ )‪ 8‬ވަނަ ފަނގި‬

‫ސފުހާ ‪ 41‬ގެ ‪41‬‬ ‫ަ‬

‫‪ ‬‬

audit report  

Moe maalee bayan