Page 1

Europass - životopis

Osobné údaje Priezvisko(á) / Meno(á)

Čepová Ivana

Adresa(y)

Partizánska 35, 066 01, Humenné, Slovenská republika

Telefón(y)

057/ 776 40 76

E-mail(y)

icepova@gmail.com

Štátna(e) príslušnosť(ti)

Slovenská republika

Dátum narodenia Pohlavie

Mobil:

0902 46 98 60

09.02.1971 Ţena

Oblasť činnosti, o ktoré sa Školstvo zaujímate / Zamestnanie Kultúra Prax Od - do Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Od augusta 2003 Učiteľka 1. - 4. ročníka ZŠ Vychovávateľka v ŠKD

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Vzdelávanie a výchova ţiakov 1. stupňa ZŠ Vzdelávanie a výchova ţiakov v ŠKD

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, 066 01 Humenné

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva Od - do Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Školstvo Od septembre 2001 do júla 2003 Učiteľka MŠ

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Vzdelávanie a výchova detí v MŠ

Názov a adresa zamestnávateľa

Materská škola, Niţné Ladičkovce, 067 11 Ľubiša

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva Od - do Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Školstvo Od septembre 2000 do júna 2001 Učiteľka 1. - 4. ročníka ZŠ

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Vzdelávanie a výchova ţiakov 1. stupňa ZŠ

Názov a adresa zamestnávateľa

Základná škola, Kudlovská, 066 01 Humenné

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva Od - do Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Školstvo Od marca 1994 do apríla 1994 Grafik

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Zhotovovanie výtvarných návrhov, návrhov vizitiek, reklamných tabúľ Grafické spracovanie na počítači

Názov a adresa zamestnávateľa

Efel, reklamná agentúra, Námestie slobody, 066 01 Humenné

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva Od - do Strana 1/3- Ţivotopis Čepová Ivana

Kultúra - umenie Apríl 1991 Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu © Európske spoločenstvá, 2003 20060628


Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Odborný špecialista

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Príprava podkladov pre maľby Podmaľovanie obrazov Rôzne výtvarné práce

Názov a adresa zamestnávateľa

Saporam, Košice

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Kultúra - umenie

Od - do Zamestnanie alebo pracovné zaradenie

Od augusta 1989 do septembre 1990 Referent

Hlavné činnosti a zodpovednosť

Činnosti spojené s prípravou výstav Lektorka výstav Evidencia publikácií v kniţnici SG

Názov a adresa zamestnávateľa

Stredoslovenská galéria, Baníckeho povstania 25, 974 01Banská Bystrica

Druh práce alebo odvetvie hospodárstva

Kultúra - umenie

Vzdelávanie a príprava Od - do Názov získanej kvalifikácie Hlavné predmety / profesijné zručnosti Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Od - do Názov získanej kvalifikácie Hlavné predmety / profesijné zručnosti Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

September 2009 - jún 2010 Informatická výchova pre 1. stupeň ZŠ Informatická výchova Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Marec 2010 - august 2010 Druhá kvalifikačná skúška pedagogických pracovníkov Slovenský jazyk a literatúra, informatická výchova Prešovská univerzita v Prešove

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Od - do Názov získanej kvalifikácie Hlavné predmety / profesijné zručnosti Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

August 2008 – septembrer 2008 Fit – učiteľa ( e – learningu) – vyuţitie IKT vo vyučovacích predmetoch Informatická výchova Vzdelávacia spoločnosť Nova Training, s.r.o.

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Od - do Názov získanej kvalifikácie

December 2007 - marec 2008 Etická výchova pre 1. stupeň základných škôl

Hlavné predmety / profesijné zručnosti Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Metodicko – pedagogické centrum Prešov

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Od - do Názov získanej kvalifikácie Hlavné predmety / profesijné zručnosti Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Strana 2/3- Ţivotopis Čepová Ivana

Apríl 2007 – máj 2007 Prvý modul - komunikácia Oblasť komunikačných zručností, manaţmentu a marketingu školy Metodicko – pedagogické centrum Bratislava

Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu © Európske spoločenstvá, 2003 20060628


Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Od - do Názov získanej kvalifikácie Hlavné predmety / profesijné zručnosti

Apríll 2007 - december 2007 Modul personálny manaţment Metodicko – pedagogické centrum Bratislava

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Od - do Názov získanej kvalifikácie Hlavné predmety / profesijné zručnosti Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

Jún 2005 Vyuţitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa Informatická výchova Infovek - API

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Od - do Názov získanej kvalifikácie Hlavné predmety / profesijné zručnosti Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu

September 2005 - február 2006 Prvá kvalifikačná skúška pedagogických pracovníkov Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Metodicko – pedagogické centrum Prešov

Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii Od - do Názov získanej kvalifikácie Hlavné predmety / profesijné zručnosti Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii

September 2000 - jún 2005 Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl Slovenský jazyk a literatúra, matematika, telesná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, pedagogika, psychológia, filozofia Prešovská univerzita v Prešove ISCED 6

Osobná spôsobilosť Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl

Materinský(é) jazyk(y)

Slovenský jazyk a literatúra, matematika, telesná výchova, prvouka, prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova, hudobná výchova, pedagogika, psychológia, filozofia Prešovská univerzita v Prešove

Ďalší(ie) jazyk(y) Sebahodnotenie Európska úroveň (*)

Jazyk

ISCED 6

Porozumenie Počúvanie A2

Hovorenie

Čítanie

Ústna interakcia

A2

A2

Písanie

Samostatný ústny prejav A2

A2

(*) Úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (CEF)

Sociálne zručnosti a kompetencie Organizačné zručnosti a kompetencie Počítačové zručnosti a kompetencie Strana 3/3- Ţivotopis Čepová Ivana

Komunikačné zručnosti získané praxou a školeniami Organizačné zručnosti nadobudnuté v praxi – práca s deťmi, organizovanie rôznych podujatí

Základné zručnosti pri práci s Internetom a programami Microsoft Word, Excel, Power Point, Skicár

Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu © Európske spoločenstvá, 2003 20060628


Umelecké zručnosti a kompetencie Vodičský(é) preukaz(y)

Umelecké zručnosti nadobudnuté pri práci s keramikou, grafikou, reštaurovaní...získané počas štúdií na ZUŠ a v praxi Kategória B

Prílohy

Strana 4/3- Ţivotopis Čepová Ivana

Viac informácií o Europasse nájdete na: http://europass.cedefop.europa.eu © Európske spoločenstvá, 2003 20060628

Europass  

Europass - Čepová

Europass  

Europass - Čepová