Page 1

Bl ocki ngdi sc(patentpendi ng)10031000) Li ghtandsmal lbl ocki ngdi skf orsecur i ngt het r ol l eydur i ngwr appi ng.Pl aci ngoneswi vel edwheelont hedi sk makesi tpossi bl e t obl ockt het r ol l ey .TheTr ol l eyBl ocki ngdi ski ssui t abl ef oral lt r ol l eyswi t hawheeldi amet erof125mm. Meteenzwenkwi eli nhetgatvanhetbl okkeer ei l andst aateencccont ai nerofvei l i ngwagenvastopdegr ond. Dezekannugemakkel i j kwor deni ngewi kkel dofvoordewi nkelwor dengepl aat st . Mi tHi l f eei nerLenkr ol l ei m LochderBl ocki er ungsi nselst ehtei nccCont ai neroderVer st ei ger ungswagenf estaufdem Boden undkannnunganzei nf achmi tReckwi ckel f ol i ever sehenwer den.

ECCSyst em (patentpendi ng) Pat ent edsyst em f oreasyandsaf ecoupl i ngofDani sht r ol l eysandal lot herDut chauct i ont r ol l eys. Canal sobeusedf orst ackedCCcont ai ner s.Fi t sbehi ndanymot ort r ol l eywi t hacoupl i ngf orauct i on t r ol l eys. Thi si st hemostcompl et esyst em avai l abl eont hemar ket . Sever alt r anspor tr ackscanbesuppl i ed. Hetmeestcompl et eenvei l i gst ekoppel syst eem voorcccont ai ner senal l eNeder l andse vei l i ngwagens.Spoor vol gendr i j gedr ag,ookvoorst apel scccont ai ner s.Pastacht er i eder emot or wagenmetaansl ui t i ngvoorVBAvei l i ngwagens. Deni euwst eui t voer i ng,deECC22,kannuookkar r endubbel br eedi nhetmi ddent r ekken!

ECC12

Dasvol l st ändi gst eundsi cher st eKoppl ungssyst em f ürCCCont ai nerundal l e Ver st ei ger ungswagen.Spur ensi cher esFahr ver hal t en,auchf ürgest apel t eCCCont ai ner . Passthi nt erj edenMot or wagenmi tAnschl ussf ürFLORAVer st ei ger ungswagen. Di ej üngst eECC22ausf ühr ungkannnunauchWagendoppel tbr ei ti nderMi t t ezi ehen! !

ECC9

ECC2 ECC1

ECC13

ECC21

ECC22

Wear econst ant l ydevel opi ngnewpr oduct s,sopl easevi si tourwebsi t er egul ar l y!Her eyoucanf i ndmor et echni caldat aanddownl oadi nst r uct i onmanual s. Ext r ai nf or mat i eoverdezepr oduct enenander epr oduct enkuntuvi ndenoponzei nt er net si t ewaarudepr oduct enonl i nekuntbeki j kenenbest el l en. Wei t er eI nf or mat i onüberdi eseundander ePr odukt ef i ndenSi eaufunser erI nt er net si t e,woSi edi ePr odukt eonl i nesehenundbest el l enkönnen. Möcht enSi emehr ?BesuchenSi edannunser eDemogär t ner ei ,woSi edi ePr odukt eauspr obi er enkönnen!Vi elEr f ol g!

Cont ac ti nf o:

Deal er s :

Maas l ands eweg5,2291PH Wat er i ngen,TheNet her l ands ,T el .+31( 0) 174226500/+31( 0) 655545645, Fax+31( 0) 848380141,i nf o@hor t i i nnov at i ons . nl ,ht t p: / / www. hor t i i nnov at i ons . nl

omslag achter a4  
omslag achter a4