Page 1

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Kaufland & Nestle Vas rješavaju troškova godišnje kupnje“ Svrha ovih pravila je osigurati jednakost za sve sudionike te jednake mogućnosti za osvajanje nagrada  nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u pravilima. Članak 1 – Organizator Organizator   nagradne   igre  „Kaufland   &   Nestle   Vas   rješavaju   troškova   godišnje   kupnje“  (u  nastavku «igra») je Nestlé Adriatic d.o.o., Av. V. Holjevca 40, 10000 Zagreb, OIB 00183562417) Nagradnu   igru   provodi,   i   sve   osobne   podatke   obrađuje   u   ime   organizatora,   MPG   d.o.o.   (sjedište:  Banjavčićeva 22, 10000 Zagreb) dalje u tekstu „Administrator“ nagradne igre. Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge DELTAMEDIACOM d.o.o.  osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. Svrha  nagradne  igre  je  promidžba  robnih  marki  Nestlé   ­ Nestlé   čokolade,  Kit  Kat,  Lion,   Nestlé  nutrition, Nescafe, Thomy, Maggi, Nesquik, Nestlé Purina.  U nagradnoj igri ne sudjeluju robne  marke Nestle žitarice  i Nestle mliječne formule.

Članak 2 – Sudionici nagradne igre  Sudionici   igre   (u   nastavku   «sudionik»)   mogu   biti   sve   fizičke   osobe   hrvatski   državljani,   sa   stalnim  prebivalištem u Hrvatskoj koji ispunjavaju uvjete igre. U  nagradnoj  igri   ne   mogu   sudjelovati  osobe   zaposlene   ili   na   drugi   način   rade   kod   organizatora   i  izvršitelja, te nijedna osoba ili radnik drugih pravnih osoba koje sudjeluju u priređivanju nagradne igre,  a koje su direktno uključene u priređivanje i organizaciju nagradne igre i/ili izvlačenje dobitnika te svih  ostalih   osoba   koje   imaju   pristup   podacima   vezanim   za   priređivanje   nagradne   igre,   kao   i   najbliže  rodbine navedenih osoba (roditelji, braća, sestre, supružnici, djeca). Članak 3 – Trajanje nagradne igre Trajanje nagradne igre:  01.10. – 31.12.2010. Članak 4 – Procedura i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri Način sudjelovanja: Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda. U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi sudionici koji kupe bilo koji Nestlé proizvod naveden u članku 1.  (u   daljnjem  tekstu:   „Proizvod”)  u  Kaufland  prodajnim  mjestima   na   području   Republike   Hrvatske   u  periodu trajanja nagradne igre i pošalju SMS poruku na broj  60630  slijedećeg sadržaja (broj računa  nalazi se na dnu računa pod oznakom Račun, a poslovna jedinica nalazi se na zaglavlju računa pod  oznakom PJ): KAUFLAND, broj računa (Račun), poslovna jedinica (PJ), ime i prezime, adresa stanovanja, grad Npr; KAUFLAND, 0129, 1030 Karlovac, Ivan Horvat, Javorova 5, Zagreb  


Temeljem ugovorene usluge za SMS nagradnu igru s davateljem usluge DELTA MEDIACOM d.o.o.  osiguran je SMS broj za slanje SMS poruka. Cijena slanja SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV uključen u cijenu). Račun,  kao  dokaz  o  kupovini  potrebno  je  sačuvati  do  kraja  nagradne  igre  te  predočiti  pri  podizanju  nagrade. U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta, ali sa jednim brojem računa se  može prijaviti samo jednom. U pojedinom kolu, sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagradna igra se sastoji od 3 kola i finalnog izvlačenja.  Prijave nagradne igre traju: I kolo ­ od 01.10. od 00:00 sati do 31.10. do 23:59 sati,  II. kolo od 01.11. od 00:00 sati do 30.11. do 23:59 sati,  III kolo od 01.12. od 00:00 sati do 31.12. do 23:59 sati, 

U finalnom izvlačenju sudjeluju sve ispravne prijave pristigle u periodu od 01.10. do 31.12.2010. Članak 5 – Izvlačenje Izvlačenja dobitnika održat će u službenom sjedištu Administartora (MPG d.o.o., Banjavčićeva 22, 10  000 Zagreb) dana I kolo ­ 04.11., II kolo – 03.12., III kolo – 11.01.2011., u prisutstvu javnog bilježnika  i komisije za izvlačenje a finalno izvlačenje će se održati dana 11.01.2011. te će se obaviti na temelju  nasumičnog   odabira   dobitnika   kompjuterskim   sustavom   u   prisustvu   javnog   bilježnika   komisije   za  izvlačenje.   Prijave od I do III kola grupirat će se prema Kaufland poslovnim jedinicama i iz svake grupe  će se  izvući po jedan dobitnik. U izvlačenju će sudjelovati sve važeće prijave registrirane unutar perioda trajanja nagradne igre, a  koje udovoljavaju uvjetima važećih pravila igre. Članak 6 – Nagradni fond  Nagrade :  81 x poklon bon u vrijednosti od 500 kn za kupovinu Nestlé proizvoda u Kauflandu (u svakom   kolu se izvlači 27 poklon bonova i to jedan za svaku Kaufland prodavaonicu) Vrijednost nagrade: 500,00 kn; total 40.500,00 kn (PDV uključen)  Glavna    nagrada :  1 x poklon bon u vrijednosti od 12.000,00 kn (12 x 1.000,00 kn mjesečno) za kupovinu u   Kauflandu *osoba ima pravo potrošiti 1.000,00 kn mjesečno u periodu od godine dana Vrijednost nagrade: 12.000,00 kn; total 12.000,00 kn (PDV uključen)


Ukupna vrijednost nagradnog fonda:  52.500,00 kn (PDV uključen) Nagrade nije moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost ali su prenosive uz poštivanje uvjeta  sudjelovanja iz Članka 2 ovih Pravila.

Članak 7 – Predaja nagrada Dobitnici  će   sudjelovati  s  Administratorom  u  svrhu   predaje   nagrada   i  administriranja  sve   potrebne  dokumentacije. Dobitnike   će   o   dobitku   obavijestiti   Administrator   pismeno   i   usmeno   kako   bi   se   ugovorili   detalji  preuzimanja nagrada i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrada. Administrator će u dogovoru s dobitnicima dogovoriti mjesto, vrijeme i detalje primopredaje nagrada. Nagrade će biti dostavljene u roku od 30 dana od datuma objave dobitnika. U slučaju ako se nagrada  vrati u sjedište Administratora, dobitnik može nagradu preuzeti u roku od 10 dana od dana kada je  nagrada vraćena Administratora. Kao dokaz preuzimanja nagrade Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a  u   slučaju   da   dobitnik   ne   pošalje   potpisanu   potvrdu   (putem   fax­a   ili   pošte)   organizator   će   koristiti  poštansku povratnicu ili dostavnu prijevoznicu kao dokaz. Po isteku gore navedenih rokova, Administrator će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada  koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost pojedinačnih nepodjeljenih nagrada prelazi 5 000 kn  (pettisuća   kuna)   postupiti   u   skladu   sa   Zakonom   O   priređivanju   igara   na   sreću   i   nagradnih   igara  (Čl.67,točka 6.). Ukoliko   je   dobitnik   nagrade   dijete   ili   osoba   potpuno   lišena   poslovne   sposobnosti,   za   verifikaciju  dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid osobnog identifikacijskog dokumenta  dobitnika,   obvezna   je   prisutnost   roditelja,   staratelja,   odnosno   zakonskog   zastupnika   dobitnika   uz  pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost sa  ovjerenim potpisom kod bilježnika. Članak 8 ­ porezi Administrator  nagradne igre obvezuje se prije početka nagradne igre uplatiti Crvenom križu 5 % od  ukupne vrijednosti nagrade.  Članak 9 – Objava nagradne igre Administartor   igre   obvezan   je   objaviti   ova   pravila   na   web   stranici   www.hocuvise.hr   prije   početka  nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija. Nagradna igra odobrena je od Ministarstva financija pod brojem: KLASA: UP/I­ 460­02/10­01/650 URBROJ: 513­07­21­07/10­2 Zagreb, 20. rujna 2010.

Imena dobitnika   biti   će   objavljena   na   web   stranici   www.hocuvise.hr   u   roku   od   15   dana   od   dana  izvlačenja dobitnika.


Pravila nagradne igre  „Kaufland & Nestle Vas rješavaju troškova godišnje kupnje“ dostupna su  na adresi Administratora.

Članak 11 – Opće odredbe Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samim slanjem prijave   za sudjelovanje u  nagradnoj igri.  Organizator ima pravo otkazati ili prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradne igre ne  preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja  ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradne igre, te tijekom sudjelovanja u  nagradnoj igri. Sudionici  pristaju   i   ovlašćuju   organizatora   da   se   prigodom   dodjele   nagrada,   tako   i   u   objavi  članaka/reportaža koristi njihovim osobnim podacima, bez prava na bilo kakvu naknadu, a u svrhu   javne objave rezultata nagradne igre. Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. Nakon  60  dana  od  završetka  nagradne  igre  organizator neće   primati  nikakve  pritužbe  vezane   uz  nagradnu igru. U slučaju pravnog spora između organizatora i sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. U Zagrebu, 01.10.2010. Nestlé Adriatic d.o.o. Organizator

pravilnik_Kaufland & Nestle Vas rješavaju troškova godišnje kupnje (1)  

pravilnik_Kaufland & Nestle Vas rješavaju troškova godišnje kupnje (1)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you