Page 1

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara  (Narodne novine broj 8/10), Franck d.d., Vodovodna 20, Zagreb, MB : 3213161, OIB: 07676693758, kojeg  zastupa  direktor Andrej Sirk (u daljnjem tekstu: Franck) donosi sljedeća: 

PRAVILA NAGRADNE IGRE „FRANCK CAFÉ PIJEŠ, SMS-AŠ I DOBIJEŠ! ”

KLASA: UP/I- 460-02/11-01/299 URBROJ: 513-07-21-07/11-2 Zagreb, 28. travnja 2011. g. Članak 1. Priređivač   priređuje   nagradni   igru   "Franck   Cafe“   (u   daljnjem   tekstu:   Nagradna   igra)   u   cilju   promocije   i  unapređenja prodaje Franckovih proizvoda u Republici Hrvatskoj. Članak 2. Prema   ovim   pravilima   Franck   d.d.,   Vodovodna   20.,   10   000   Zagreb,priređuje   nagradnu   igru   pod   nazivom: „FRANCK   CAFÉ   PIJEŠ,   SMS­AŠ   I   DOBIJEŠ!”.   Nagradna   igra   traje   od  01.05.  do  20.06.   2011.  godine   u   Republici  Hrvatskoj u Mercator prodavaonicama. Nagradna igra sastoji se od jednog (1) kola. Članak 3. Pravila   nagradne   igre   uz   navođenje   klase,   urudžbenog   broja   i   datuma   izdavanja   odobrenja   Ministarstva  financija biti će objavljena na web stranicama www.megafon.hr i www.franck.hr dana 01.05.2011.

Članak 4. Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri i pravo na nagradu imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske  koji ostvare kupovinu najmanje 1 pakiranja Franck cafe instant kave (instant kava Classic 50g, 100g, 200g, Gold kava  100g, bez kofeina 100g) u bilo kojoj Mercator prodavani u Republici Hrvatskoj. Pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri ostvaruje se slanjem SMS poruke s ključnom riječi  FRANCK CAFE,  brojem računa i osobnim podacima  (ključna riječ, broj računa, ime i prezime, adresa i datum rođenja – npr. FRANCK  CAFE,   75/0020517573,   Marko   Markić,   Gajeva   5,   Zagreb,   06.06.1966.)   na   broj  60050  po   cijeni  2,40kn/SMS   (PDV  uključen) u razdoblju od 01.05. – 20.06. 2011.  U nagradnoj igri će sudjelovati sve SMS poruke zaprimljene najkasnije do  20.6.2011. godine do 24:00 sata.  SMS poruke pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a priređivač ne snosi odgovornost  za eventualne greške i neispravnost mobilnih uređaja. Operator SMS usluge je Megafon d.o.o. Zagreb, Sisačka cesta II odvojak 64, OIB:98670319723.

Članak 5. Svaki Sudionik na navedeni broj može poslati neograničen broj SMS poruka, no s različitim brojem računa kao  dokazom o kupnji. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan od strane iste osobe ili s istog broja telefona, ta će  prijava biti proglašena nevažećom. Jedna kupnja osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Sudionik koji sudjeluje u  nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri   pristaje da ga se naknadno obavještava SMS porukom o promotivnim novostima priređivača. 


Članak 6. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji. Pravo na nagradu, u  slučaju da je izvučen kao dobitnik, može ostvariti samo sudionik osobno.

Članak 7. Fond nagrada sastoji se od:

1. 2. 3. 4.

NAGRADA: 1 x Mercator poklon bon u vrijednosti 10.000,00 kn. NAGRADA: 3 x Mercator poklon bon u vrijednosti   1.000,00 kn. NAGRADA: 5 x Mercator poklon bon u vrijednosti      500,00 kn. NAGRADA: 50 x Franck Cafe poklon paket pojedinačne vrijednosti 83,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 19 650,00 kn.

Članak 8. Izvlačenje nagrada održat će se u prostorijama priređivača na adresi, Franck d.d., Vodovodna 20, Zagreb dana  27.6.2011. godine s početkom u 14:00 sati. Izvlačenje dobitnika provest će elektronskim putem, slučajnim odabirom iz  baze primljenih SMS poruka. Pojedinačni dobitnik može osvojiti najviše jednu nagradu u pojedinom kolu. U slučaju da izvučena SMS poruka  ne   sadržava   sve   podatke   iz   članka   4.   ovih   pravila   ili   da   sadrži   pogrešne   ili   nerazumljive   podatke,   smatrat   će   se  nevažećom te će biti izvučena druga SMS poruka. Povjerenstvo za izvlačenje (tri predstavnika Priređivača) će prilikom izvlačenja dobitnika sastaviti zapisnik o  podacima dobitnika i tijeku javnog izvlačenja. Zapisnik ima službeno i obvezujuće značenje za sve sudionike Nagradne  igre. Dobitnici će biti objavljeni na www.megafon.hr i www.franck.hr u roku od 8 dana od izvlačenja. Članak 9. Dobitnici nagrada bit će pismeno obaviješteni o dobivenoj nagradi u roku od 8 dana od izvlačenja. Rok za  preuzimanje nagrada je 30 dana od primitka obavijesti o dobitku. Članak 10. Dobitnici nagrade bit će obaviješteni pismeno o preuzimanju nagrade sa svim informacijama o preuzimanju nagrade.                 U slučaju da dobitnik ne uspije preuzeti nagradu u roku iz stavka 9. ovog  članka, priređivač će ga pokušati   kontaktirati u roku od 8 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrade te će mu dati rok od 15 dana za preuzimanje   nagrade. Ukoliko se dobitnika ne uspije kontaktirati ni u tom roku, dobitnik gubi pravo na nagradu.  U slučaju da nagrada   ostane nepodijeljena, postupit će se sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću. Članak 11. Trenutkom   preuzimanja   nagrade   odnosno   potpisom   potvrde   o   preuzimanju   nagrade   prestaju   sve   daljnje  obveze priređivača  prema  dobitniku nagrade.  Komisija   će zapisnički utvrditi jesu  li  dobitnici sve nagrade  preuzeli u  označenom roku, te će protekom tog roka utvrditi da je Nagradna igra okončana. Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da preuzimanjem nagrade odnosno potpisom Izjave o preuzimanju  nagrade, daju svoju privolu da se njihovi osobni podatci: ime, prezime, adresa, fotografije i video materijal mogu od  strane  Organizatora  koristiti te objaviti u  tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade  i prethodne   suglasnosti dobitnika a u svrhu promocije Franck cafe branda. Dobitnici nagrada u ovoj nagradnoj igri suglasni su da je  cjelokupan gore spomenuti materijal vlasništvo Organizatora te se obvezuje suzdržati od bilo kakvih postupaka prema  Organizatoru s osnove prava korištenja i/ili vlasništva navedenog materijala. Članak 12. U slučaju da se u  nagradnu  igru  uključi manje  sudionika od broja  nagrada  koje su predviđene  nagradnim  fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute   nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.


Članak 13. Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za  koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne  igre biti obaviješteni putem web­stranice. 

Članak 14. Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Pravila počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo financija i budu objavljena na web­stranici.

Članak 15. križa.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog  Članak 16. U   slučaju   spora   između   priređivača   i   sudionika   ove   nagradne   igre   nadležan   je   Općinski   građanski   sud   u 

Zagrebu.

Za Franck d.d. ________________________________ Andrej Sirk, direktor

M.P.

Franck cafe piješ, SMS-aš i dobiješ  

Franck cafe piješ, SMS-aš i dobiješ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you