Issuu on Google+

2013ko urria Octubre 2013 October 2013

H E T E L

-

H E Z I K E TA

T E K N I K O K O

E L K A R T E A

Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de Euskadi Association of Vocational Training Centres of the Basque Country

Berrikuntza, Lanbide Heziketaren balio erantsia Innovación, el valor añadido de la Formación profesional Innovation, the added value of Vocational Training HEZIBI,Txandakako Prestakuntzaren eredu berezia Euskadirentzat Hezibi un modelo propio de Formación en alternancia para Euskadi HEZIBI, a work-linked Training model for the Basque Coutry “Lanbide Heziketa euskal ekonomiaren traktore izang da datozen lau urteetan” Jorge Arevalo LHko Sailuruordearekin elkarrizketa “La Formación Profesional va a ser tractor de la economía vasca en los próximos años” entrevista a Jorge Arévalo Viceconsejero de FP “Vocational Training will be the driver of the Basque economy in the next four years” Interview with Jorge Arévalo, Deputy Minister for Vocational Training Lanerako prestakuntza sustatu eta zabaltzeko kanpainaren balantze ona Balance positivo de la campaña de promoción y difusión de la formación para el empleo Positive outcome of training for employment promotion and dissemination campaign Berrikuntza teknologikoa kudeatzeko beTEKu metodologia Metodología beTEKu de gestión de la innovación tecnológica The beTEKu methodology for managing technological innovation Ikastetxeei buruzko berriak NOVEDADES EN LOS CENTROS NEWS FROM THE SCHOOLS

32 zk Nº 32


HETELkaria 2013

Aurkibidea Índice 2013ko urria Octubre 2013 October 2013

Ekoizpena Produce Produced by HETEL www.hetel.org Koordinazioa Coordinación Coordinated by Leire Belar Diseinua eta maketazioa Diseño y maquetación Designed by

Inprimaketa Impresión Printed by Gráficas Lizarra

Ondorengo hauen kidea: Asociado a: / Member of:

Editoriala / Editorial / Editorial....................03 Berrikuntza, Lanbide Heziketaren balio erantsia Innovación, el valor añadido de la Formación profesional Innovation, the added value of Vocational Training Aitor Ruiz........................................................05 HETEL, beste urrats bat aurrera… HETEL, un paso más adelante… HETEL, a step further… Iñaki Zabalo....................................................08 HEZIBI,Txandakako Prestakuntzaren eredu berezia Euskadirentzat Hezibi un modelo propio de Formación en alternancia para Euskadi HEZIBI, a work-linked Training model for the Basque Coutry Asier Aloria....................................................10 “Lanbide Heziketa euskal ekonomiaren traktore izang da datozen lau urteetan” Jorge Arevalo LHko Sailuruordearekin elkarrizketa “La Formación Profesional va a ser tractor de la economía vasca en los próximos años” entrevista a Jorge Arévalo Viceconsejero de FP “Vocational Training will be the driver of the Basque economy in the next four years” Interview with Jorge Arévalo, Deputy Minister for Vocational Training Maite Gutierrez..............................................14 Lanerako prestakuntza sustatu eta zabaltzeko kanpainaren balantze positiboa Balance positivo de la campaña de promoción y difusión de la formación para el empleo Positive outcome of training for emploiment promotion and dissemination campaign Mar Romo......................................................19 Soldatze lanen fabrikazioa eta kontrola: Goierri Eskolaren Berrikuntza teknologikoko proiektua Fabricación y control de obra soldada: el proyecto de innovación tecnológica de Goierri Eskola Welded construction manufacturing and control: The technological innovation project of Goierri Eskola Javier Zunzunegi.........................................22

2

Index

Metodología beTEKu (berrikuntza TEKnologikoaren kudeaketa) de gestión de la innovación tecnológica en los centros HETEL Berrikuntza teknologikoa kudeatzeko beTEKu metodología (berrikuntza TEKnologikoaren kudeaketa) HETELeko ikastetxeetan The beTEKu (berrikuntza TEKnologikoaren kudeaketa) methodology for managing technological innovation in HETEL schools Jon Iartza....................................................25 Prestakuntza bikaina eta profesional bikainak Formación excelente, profesionales excelentes Excellent training and excellent professionals Daniel Irazola..............................................28 Erradiazio elektromagetikoaren arriskuak, arriskutsuak al dira wifi konekzioak eta eskuko telefonoak? Los peligros de la radiación electromagnética ¿Son peligrosas las wifis y los teléfonos móviles? Los peligros de la radiación electromagnética ¿Son peligrosas las wifis y los teléfonos móviles? Felix Elejoste...............................................31 Ez galdu aukera lan praktikak atzerrian egiteko! No te lo pierdas: ¡realiza tus prácticas en empresas en el extranjero! Don’t miss it: do your in-company traineeship abroad! Alazne Iribar................................................34 IKASTETXEEI BURUZKO BERRIAK NOVEDADES EN LOS CENTROS NEWS FROM THE SCHOOLS ....................................................................39


HETELkaria 2013

Editoriala

Editorial

HETELen, ikasturte honetan ere, etorkizunaren alde egingo dugu, eta arrisku berriak hartu, berritzen saiatu eta Euskadirekin solidarioak izango gara.

En HETEL este curso también apostamos por el futuro, por asumir nuevos riesgos, por intentar innovar y por ser solidarios con nuestro País.

Ikasturteari hasiera emateko, egoitza zaharberritua inauguratuko dugu. Zaharberritu ondoren, gure egoitza bat dator beste kudeaketa modu batekin eta HETEL Berria 2020 estrategian zehaztutako helburuak lortzeko ilusio berrituarekin. Halaber, adar edo ordezkaritza bat zabaldu da Gipuzkoan (hain zuzen, Andoaingo La Salle Berrozpe ikastetxean), bertako premia espezifikoei eraginkortasun handiagoz erantzuteko. Hortaz, Estrategia horri eutsi diogu, eta Lanbide Heziketaren Sailburuordetzaren Agenda Estrategikoaren ildo nagusiekin bat datozen ekintzak gehitu ditugu. Azken urte hauetan, sare sozialak gero eta garrantzitsuagoak dira, eta gero eta presentzia handiagoa dute, bai Elkartearen eguneroko jardueran. Ildo horretan, HETELen komunikazio estrategia sendotzen ari da, Lanbide Heziketak Euskadin duen irudi ona sortzeko ahaleginari jarraituz. Proiektu hau guztia aurrera eramateko, ezinbestekoa da kanpoko kooperazioa izatea, finantziazio laguntzen bidez. Horretarako, laguntzaileak bilatzen hasi ginen iaz, eta aurten ere, politika horrekin jarraituko dugu, HETELek bere Estrategian planifikatu dituen zerbitzu berriak garatzeko. Besteak beste, HETELenpresa zerbitzua da aipatzekoa. Irailean jarriko dugu martxan, enpresen premiei (prestakuntza, kudeaketa, teknologia, proiektuak...) lurralde mailako erantzuna emateko, gure LHko zentroen sareak ematen duen plusa aprobetxatuz. HETELen zerbitzu berri horien artean, beste hau ere nabarmendu beharra dago: LHko berrikuntzaz arduratzea. Horretarako, I+G+B Txokoa jarri dugu martxan. LHko alderdi berritzaileei buruz hausnartzeko eta haiek garatzeko gunea da txoko hori, eta Euskadiko LHaren kalitateari balio erantsia emateko xedea du. I+G+B Txokoan, hainbat berrikuntza esparru jorratuko dira, eta haietako bat espezializazio ikastaroarekin edo ziklo ondoko ikastaroarekin lotuta dago. Horretarako, Lanbide Heziketako zenbait eragilek parte hartu eta lagunduko dute, bai eta industria berrikuntzarekin lotutako beste eragile batzuek ere, hala nola AICek (Automotive Intelligence Center). Jakina, LHko Sailburuordetza horren guztiaren jakinaren gainean dago. Ikasturte honetan, ikastetxeei berrikuntza teknologikoa kudeatzeko metodologia eraginkorra emateko apustua areagotzen ari gara. Metodologia hori BeTEKu da. Ikastetxeek lantzen dituz-

Comenzamos el curso con la inauguración de una sede reformada y en sintonía con una nueva forma de gestión y con una ilusión renovada por conseguir los objetivos que HETEL tiene marcados en su Estrategia Hetel Berria 2020. De la misma manera, se abre una rama o delegación en Gipuzkoa (ubicada en el Centro La Salle Berrozpe de Andoain) con el objetivo de atender más eficazmente las necesidades específicas territoriales de nuestros Centros de Gipuzkoa. Continuamos, pues, con esa Estrategia, donde se han incluido nuevas acciones provenientes de las líneas maestras de la Agenda Estratégica de la Viceconsejería de FP. Durante estos años el ámbito de las redes sociales va adquiriendo una mayor relevancia y presencia tanto en el funcionamiento diario de la Asociación. Este sentido se está fortaleciendo la estrategia comunicativa de HETEL en su intento por colaborar en la generación de una buena imagen social de la FP en nuestro País. Para llevar adelante todo este Proyecto, es imprescindible la cooperación externa en forma de ayudas de financiación. Por ello, se está manteniendo una política de búsqueda de colaboradores, ya iniciada el curso anterior, que haga posible el desarrollo de los nuevos servicios que HETEL tiene planificados en su Estrategia. Cabe resaltar el servicio HETELenpresa, en marcha desde Septiembre con el objetivo de responder territorialmente (utilizando el plus que aporta nuestra red de Centros de FP) a las necesidades de las empresas (formación, gestión, tecnología, proyectos,…). En esta línea de nuevos servicios, también HETEL se ocupa de la innovación en la FP. Para ello, se ha puesto en marcha el I+D+i Txokoa, un espacio dedicado a la reflexión y desarrollo de aspectos innovadores de la FP y que pueden aportar un valor adicional a la calidad de la FP de nuestro País. Uno de los ámbitos de innovación que se están tratando en este I+D+i Txokoa es el relacionado con el curso de especialización o postciclo. Para ello, se cuenta con la participación y colaboración de diferentes actores de la Formación Profesional así como otros agentes relacionados con la innovación industrial como el AIC (Automotive Intelligence Center) y, por supuesto, en total comunicación con la Viceconsejería de FPormación Profesional.

At HETEL, we also made a commitment to the future this year, in order to take on new risks, try to innovate and show some solidarity with our country. We began the school year with the opening of renovated headquarters, in tune with a new management style and renewed enthusiasm in achieving the goals which HETEL has set out in its HETEL Berria 2020 Strategy. A branch was also opened in Gipuzkoa (located in the La Salle Berrozpe school in Andoain) in order to meet the specific local needs more effectively. We will therefore continue with this Strategy, where we have included new actions derived from the guidelines of the Strategic Agenda of the Basque Government Department of Vocational Training. During the past few years, social media have acquired increased importance and presence both in the Association’s day-to-day operation. In this sense, HETEL’s communication strategy has gained strength in an attempt to collaborate in providing VT with a positive social image. To carry this project forward, external cooperation in the form of financial aid is essential. For this reason, we implemented a policy last year of constantly seeking new partners to make it possible to develop the new services planned by HETEL. Foremost of these is HETELenpresa, a service that is in place since September and aims to provide a local response (leveraging our network of VET schools) to the needs of companies (training, management, technology, projects,...).

Durante este curso se está intensificando la apuesta por proporcionar a los centros una metodología de gestión de la innovación tecnológica que resulte eficaz: BeTEKu. Unas tecnologías enmarcadas en lo que en HETEL se ha identificado como red de entornos estratégicos.

In this line of new services, HETEL is also focusing on innovation in VT. To do this, it has launched Txokoa R&D&I, a space dedicated to reflecting and developing innovative aspects in Vocational Training that can bring additional value to the quality of VT in our country. One of the fields of innovation being addressed in the Txokoa R&D&I is related to specialist or post-cycle courses. Different players are participating and collaborating, including Vocational Training professionals and institutions related to industrial innovation such as the AIC (Automotive Intelligence Centre). Of course, there is permanent communication with the Basque Government Department of VT.

Cabe destacar por su importancia y por su aplicabilidad la apuesta de HETEL por la Formación Pro-

This academic year we are reinforcing our commitment to provide our schools with an efficient

3


HETELkaria 2013

Editoriala

Editorial

Editorial

ten teknologiak HETELen ingurune estrategikoko sarean sartu dira.

fesional en Alternancia, y más concretamente, con HIRU+, es decir, con la incorporación de la innovación en la Alternancia como valor añadido a la adquisición de conocimientos y competencias de los alumnos/as participantes. Esta innovación es suministrada por Centros de I+D+i. Hay mucho trabajo por realizar en este campo y HETEL, coherente con su Misión de contribuir al progreso socioeconómico de Euskadi, está dedicando tiempo, conocimiento, colaboración y participación en la construcción de un formato propio de Formación en Alternancia unido a la innovación.

technological innovation management methodology —BeTEKu. The technologies fall within the scope of what HETEL has identified as a network of strategic environments.

Azpimarratzekoa da HETELek Txandakako Lanbide Heziketaren alde egiten duela, oso garrantzitsua eta aplikagarria baita. Hain zuzen, HIRU+ proiektua jarriko du martxan. Proiektu horren bidez, berrikuntza txertatuko da Txandakako Lanbide Heziketan, balio erantsi gisa, ikasle parte-hartzaileek lortzen dituzten ezagutzez eta gaitasunez gain. Berrikuntza hori I+G+B zentroek emango dute. Lan asko egin behar da oraindik arlo horretan, eta Euskadiko aurrerabide sozioekonomikoa lortzen laguntzeko xedearekin bat etorriz, HETELek Txandakako Prestakuntza eta berrikuntza uztartuko dituen formatu propioa sortu nahi du. Itun estrategikoak eratzeko ikuspegiarekin jarraituz, gure helburuak lortzen lagunduko diguten lankidetza berriak sortzen dihardu HETELek. Beharrezkoa da bidaideak izatea, elkarren esperientzien, lorpenen eta porroten berri izatea, ezarritako helburuak lortzen elkarri laguntzea. Euskadin, erakunde sare apartak daude (klusterrak, enpresa erakundeak, zentro teknologikoak, LHko ikastetxeak, etab.), baina, agian, sare horietako erakundeen arteko lotura egonkorrak ezartzea falta dugu. Lotura horiek ezarriz gero, Euskadiri balio erantsia emango lioketen zerbitzuak eta produktuak lortuko lirateke, une hauetan hain beharrezkoak. Bestalde, HETELek jauzi kualitatiboa egingo du Europarekin harremanetan jartzeko moduari dagokionez. Gure iritziz, ez da nahikoa Europara irekitzeko garrantzitsuak izan ziren ekintzak egiten jarraitzea. Gaur egun, HETELen ustez, ekintza horiek ez dira nahikoak, baldin eta Europako LHaren ospea eta erreferentzia handitzeko helburua badugu. Hortaz, asmo handiko internazionalizazio proiektu bat diseinatzen ari gara.

Siguiendo con el enfoque de establecer alianzas estratégicas HETEL trabaja en conformar nuevas colaboraciones que nos permitan alcanzar nuestros objetivos. Es absolutamente imprescindible contar con compañeros de viaje con los que compartir experiencias, éxitos y fracasos, de forma que nos apoyemos mutuamente para alcanzar las metas que nos hemos marcado. Euskadi cuenta con unas magníficas redes de organizaciones (clusters, asociaciones empresariales, centros tecnológicos, centros de FP,…) pero, tal vez, nos falte concretar conexiones estables entre ellas que proporcionen servicios y productos con mayor valor añadido para Euskadi, tan necesarios en estos momentos. Por otra parte, en HETEL vamos a dar un salto cualitativo en nuestra forma de relacionarnos con Europa. Entendemos que no basta la ejecución de acciones que, aunque en su momento, supusieron un paso importante en la apertura a Europa, hoy en día resultan del todo insuficientes para HETEL si nuestro objetivo es aumentar la notoriedad y referencia en la FP europea. Por tanto, se está finalizando el diseño de un ambicioso Plan de Internacionalización.

Noteworthy for its importance and its applicability is HETEL’s commitment to Work-linked Vocational Training and, more specifically, HIRU+, which brings innovation into work-linked training as an added value on top of the acquisition of knowledge and skills. This innovation is provided by R&D&I Centres. There is much work to do in this field and HETEL, consistent with its Mission of contributing to the socio-economic progress of the Basque Country, is devoting to the construction of its own model of Work-linked Training linked to innovation. In keeping with its approach of establishing strategic alliances, HETEL is working on forming new partnerships that will allow it to achieve its goals. It is essential to have fellow travellers to share experiences, successes and failures, so we can support one other in achieving settled goals. The Basque Country boasts a magnificent network of organisations (clusters, business associations, technology centres, VT schools,...) but, perhaps, we still need to create stable connections among them that provide products and services with greater added value to the Basque Country —so necessary in these moments. At HETEL we are also planning a qualitative leap in our relations with Europe. We understand that it is not enough to carry out the actions that at one point were a key step in opening up to Europe. Today they are insufficient for HETEL if our goal is to increase our visibility and become a benchmark European VET. We are concluding the design of an ambitious Internationalisation Plan.

Noski, pentsaezina da ekintza horiek aurrera eramatea gure ikastetxeetako pertsonen parte-hartze garrantzitsurik gabe. Hori dela eta, HETELek ikastetxeen anbizioa sustatuko du, elkartea osatzen duten 21 ikastetxeak bultzatzeko dinamikak sortuko dira, batek ere balazta-sentsazioa izan ez dezan. Izan ere, ikastetxeek kontrakoa sentitu behar dute. Azken batean, HETELek ikastetxeei lagunduko die; alde batetik, haien eguneroko eta benetako arazoak konpontzen, eta beste batetik, haien plan estrategikoetan alderdi berritzaileak eta handiak sartzen. Alegia, ikastetxeek Elkartearen laguntza izango dute eta ondoan izango dute une onetan eta ez hain onetan.

Evidentemente es impensable llevar adelante estas acciones sin la participación clave de las personas de nuestros Centros. Por ello, desde HETEL se va a potenciar la ambición de los Centros, se van a generar dinámicas que traccionen a los 21 Centros que componen la Asociación, de forma que ninguno sienta la percepción de freno, sino todo lo contrario. En definitiva, a ayudar a los centros, no solamente con su problemática diaria y real sino a que sus planes estratégicos contemplen también aspectos innovadores y ambiciosos puesto que van a contar con una Asociación que va a estar ahí tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos.

Obviously, it is unthinkable to carry out these actions without the key participation of people in our schools. This is the reason why HETEL is going to foster ambition in schools, to generate dynamics that drive the 21 schools that make up the Association, so that none can feel they are being hindered, but rather quite the opposite. In short, to help schools, not only with their real, daily problems, but also to make their strategic plans include innovative and ambitious aspects as they can rely on an Association that is going to be there during the good times and also during those that are not so good.

Berriro hasiko gara?

¿Comenzamos de nuevo?

Shall we start again?

Julen Elgeta HETELen Lehendakaria lehendakaria@hetel.org

Julen Elgeta Presidente de HETEL lehendakaria@hetel.org

Julen Elgeta President of HETEL lehendakaria@hetel.org

4


HETELkaria 2013

Berrikuntza, Lanbide Heziketaren balio erantsia

Innovación, el valor añadido de la Formación profesional Innovation, the added value of Vocational Training Duela pare bat urte, Euskadiko automozioaren sektoreko prestakuntza beharren inguruan hitzaldia ematea egokitu zitzaidan. Urte batzuen buruan automozioaren sektoreak izango duen egoera hizpide hartuta, horretara egokitu ahal izateko enpresaren barruko profilek izan behar duten bilakaerari gainbegiratua eman genion; ondoren, galdera deigarrienetako bat honako hau izan zen: “Euskal Lanbide Heziketa behar horietara egokituta al dago LHko teknikari profilari dagokionez?” Deigarria ez zen galdera bera izan, baizik eta horren atzean zegoen Lanbide Heziketaren kontzeptua. Tamalez, LHak produkzio lerroan diren pertsonak prestatzeko bakarrik balio duelako kontzeptua hedatuegi dago gure gizartean. Erakundeen eta ikastetxeen aldetik ahalegin handia egiten da iritzi horri aurre egiteko, baina halere, LH ikasten duenak “bigarren mailako” lana izango duelako ideiak indarrean dirau. Haatik, errealitateak bestelako ikuspegia erakusten digu. Gaur egun eredugarria den Lanbide Heziketa dugu Euskadin, garai berrietara egokitzen asmatu duena. Euskal Lanbide Heziketa berritzailea da berez. Horren erakusgarri da azken urteetan berritu egin dela ikastetxeen kudeaketan, ekipamenduetan, ikasleek parte hartzen duten proiektuetan, material didaktikoetan… Baina gainera, Lanbide Heziketaren beraren kontzeptua berritzen ari da, enpresentzako eta ikasleentzako balio erantsi handiagoa duten edukietara egokitzen ari dira zikloak, puntako sektoreen egoerari erreparatzen diote. Ikuspuntu horretarik, beharra bertute bilakatu behar dugu, izan ere, industriari dagokionez, LHko goi mailako titulazioen eta ingeniaritzako ikasketen arteko arraila da hezkuntza ereduan antzematen den gabezia nagusietakoa. Alde horretatik landu behar dira etorkizuneko euskal Lanbide Heziketaren sendotasunak eta hortik joan behar du poliki-poliki hasi dugun bideak. Berrituko ez duten enpresak merkatutik kanpo geldituko direla kontuan hartuta, Lanbide Heziketak berritu egin behar du eta bere burua berrasmatu, ikasleei pentsamolde berritzailea transmititzeko eta enpresaren prozesu berritzailera hurbil daitezen.

Hace un par de años me tocó dar una charla sobre las necesidades formativas del sector de automoción de Euskadi. Tras hacer un repaso sobre cómo deben evolucionar los diferentes perfiles dentro de una empresa para adaptarse a lo que será el sector de automoción dentro de unos años, una de las preguntas que más me llamó la atención fue “¿Está la Formación profesional vasca adaptada a esas necesidades en el perfil de técnico de FP?“ No por la pregunta en sí, sino por el concepto de Formación profesional que se escondía detrás de la misma. Desgraciadamente, el concepto de que la FP sólo nos sirve para formar a personas que están en la línea de producción está demasiado asentado en nuestra realidad social, donde, pese a los esfuerzos que se hacen desde las instituciones y los centros de formación, sigue persistiendo la idea errónea de que si estudias FP estarás relegado a un trabajo “de segunda”. Sin embargo, la realidad nos dice algo diferente. A día de hoy Euskadi cuenta con una Formación profesional que es envidia de muchos, y que ha sabido ir adaptándose a los nuevos tiempos. La Formación profesional vasca es innovadora en sí. Prueba de ello es que en los últimos años se ha innovado en la gestión de los centros, en los equipamientos, en los proyectos en los que participan los alumnos, en los materiales didácticos… Pero además, se está innovando en el propio concepto de Formación profesional, adaptando los ciclos a contenidos de mayor valor añadido para las empresas y para el alumno, más enfocados a la realidad de los sectores punteros. Desde este punto de vista, debemos saber hacer virtud de la necesidad ya que, a nivel industrial, una de las principales carencias que se aprecian en el modelo educativo es la brecha existente entre una titulación superior de FP y una ingeniería. Ahí es donde deben generarse las fortalezas de la Formación profesional vasca del futuro, y el camino que, poco a poco, comenzamos a recorrer.

A couple of years ago I had to give a talk about the training needs of the Basque country automotive industry. After doing a review on how different profiles within a company should evolve in order to adapt to what the automotive is to become within a few years, one of the questions that most struck me was “is the Basque Vocational Training adapted to those needs in the technical profile of VET?“ Not because of the question itself, but because of the concept of vocational training that hid behind it. Unfortunately, the notion that VET only serves to educate people who are on the production line is too ensconced in our social reality, where, despite the efforts of training institutions and schools, there is a misconception still persisting that if you study VET, you will be relegated to a “second-rate” job. However, reality tells us something quite different. Today, the Basque country boasts a Vocational Training that is envied by many and has been able to adapt to the new times. Basque Vocational Training is intrinsically innovative. Proof of this is that, in recent years, it has innovated in the way it manages its schools, in projects involving students, in teaching materials... But in addition, it is innovating the very concept of vocational training, adapting the learning cycles to contents of greater added value for both companies and students, which are more focused on the reality of the leading sectors. From this point of view, we must learn how to make a virtue of necessity as, at the industrial level, one of the main deficiencies that can be found in the educational model is the gap between a higher VET degrees and engineering degrees. That is where the strengths of Basque Vocational Training and the path that, little by little, we have tarted on should grow in the future. Based on the fact that those firms which do not innovate will be left out of the market, Vocational Training must innovate and reinvent to inculcate their students’ innovative mentality and bring them to the innovative process found in business.

5


HETELkaria 2013 Berrikuntza, Lanbide Heziketaren balio erantsia

Innovación, el valor añadido de la Formación profesional

Innovation, the added value of Vocational Training

LHaren eta Ingeniaritzaren arteko aldea

Brecha entre FP e Ingeniería

The Gap between VET and Engineering

Eskuratutako ezagutzaren berehalako aplikazio praktiko Aplicación práctica del conocimiento adquirido Practical application of acquired knowledge

EGUNGO EGOERA: SITUACION ACTUAL: CURRENT SITUATION:

HIRU+

EGOERA DESIAGARRIA: SITUACIÓN DESEABLE: DESIRABLE SITUATION:

Lanbide Heziketa Formación Profesional Vocational Training

Lanbide Heziketa Formación Profesional Vocational Training

Lanbide Heziketa Formación Profesional Vocational Training

Ingeniaritza Ingeniería Engineering

Ingeniaritza Ingeniería Engineering

Ingeniaritza profesionala Ingeniería profesional Vocational Engineering

Ingeniaritza Ingeniería Engineering

Balio erantsia sortzen duten ezagutzak eskuratzea Adquisición de conocimientos generadores de valor añadido Acquisition of added value generating knowledge

Beste modu batera esanda, puntako enpresak izaten jarraitu nahi badugu Lanbide Heziketak maila bat gora egin beharko du, eta egun “LHko goi teknikariaren” eta “ingeniariaren” arteko tartea bete: “Lanbide Ingeniaritza” moduko bat landu beharko litzateke, eta agian, etorkizunean ikasketa gradu hori onartu beharko litzateke. Ikuspuntu horretatik, Euskadin abian jarri den txandakako prestakuntzako HEZIBI programa abiapuntu egokia izan daiteke, eta horrela izan behar du. Ildo horretan, AIC Automotive Intelligence Center Fundazioak eta HETELek azken hilabeteotan landu duten HIRU+ proiektua eta antzekoak izan daitezke eman beharreko hurrengo pausoak. Proiektu pilotu horren bidez, balioa erantsi nahi zaio txandakako prestakuntzari, honako ezaugarri berritzaile hauek kontuan hartuta: • Enpresak protagonismo handiagoa izango du, berak erabakiko du ikasleak curriculu-

6

Partiendo del hecho de que las empresas que no innoven se irán quedando fuera del mercado, la Formación profesional debe innovar y reinventarse para inculcar a sus alumnos mentalidad innovadora y acercarles al proceso innovador de la empresa. Dicho de otra forma, si queremos seguir contando con empresas punteras la Formación Profesional debe subir un peldaño y cubrir el hueco existente actualmente entre el “técnico superior de FP” y el “ingeniero”, acercándose a una especie de “Ingeniería Profesional”, quien sabe si incluso a futuro con grado reconocido. Desde esta óptica, el programa HEZIBI de formación en alternancia que se ha puesto en marcha en Euskadi puede y debe ser un buen punto de partida. Iniciativas como el proyecto HIRU+, en el que desde la Fundación AIC – Automotive Intelligence Center se ha venido trabajando con HETEL en los últimos meses, pueden ser los siguientes pasos a dar. Mediante este

Said in another way, if we want to continue having cutting-edge companies, Vocational Training must climb a rung and fill the gap existing at present between the “higherlevel technician” and the “engineer”, approaching a kind of “vocational engineering” degree which might be recognised in the future. From this perspective, the HEZIBI Worklinked Training programme that has been recently implemented in the Basque Country can and should be a good starting point. Initiatives such as the HIRU+ project, on which the AIC - Automotive Intelligence Centre Foundation has been working together with HETEL in recent months, could be among the next steps. This pilot project aims to give a bonus to Work-linked Training through a series of innovative features:

• The company assumes a greater role, de-

cides which competences of the curriculum it wishes the students to develop in the company and which in the VT school.


HETELkaria 2013 Berrikuntza, Lanbide Heziketaren balio erantsia

meko zein gaitasun landuko dituen enpresan eta zein LHko ikastetxean. • Enpresako prestakuntza aldian ikaslea berrikuntza prozesura bideratuko da, ez produkziokora. • Ikastetxeko prestakuntza aldia gaitasun jakin horiek barneratzeko egokituko da, ikuspegi praktikoagoa medio. • Ikasleak, gainera, sektoreko prestakuntza jasoko du bikaintasuneko erakunde baten eskutik, kasu honetan AIC. • Ikasturtea amaitzean, ikasleak urtebeteko beka lor lezake enpresaren bidez atzerrian egonaldia burutzeko, eta modu horretan ikuspegi globalagoa bereganatzeko. Proiektu pilotuaren helburua: ikasleak enpresaren sortze prozesuan sartu eta ardurak bereganatzeko gaitasunak barnera ditzan lortzea. Modu horretan, duela gutxira arte ingeniariek bakarrik burutzen zituzten zereginak hartuko ditu bere gain. Eta etorkizunera begira? Dagoeneko hasia dugun bidean aurrera egin behar dugu. Hainbat gai ezinbestean izan behar ditugu gure agendetan, hala nola, alternantziako prestakuntza goi mailako zikloko lehen ikasturtera zabaltzea, enpresan ziklo ondorengoak burutzeko aukera, AIC eta antzeko bikaintasun zentroek pisu handiagoa izatea sektoreko prestakuntzan, edota Lanbide heziketako titulutik abiatuta ingeniaritzako gradu bat sortzeko aukera.

Argi eta garbi dagoena zera da: berritu egin behar dugu, eta etorkizuneko profesionalak enpresaren prozesu berritzailera hurbildu eta egokitu behar ditugu Argi eta garbi dagoena zera da: berritu egin behar dugu, eta etorkizuneko profesionalak enpresaren prozesu berritzailera hurbildu eta egokitu behar ditugu.

Aitor Ruiz Ezagutza kudeatzeko zuzendaria AIC – Automotive Intelligence Centre a.ruiz@aicenter.eu

Innovación, el valor añadido de la Formación profesional

Innovation, the added value of Vocational Training

proyecto piloto se quiere dar un plus a la formación en alternancia mediante una serie de características innovadoras: • La empresa asume mayor protagonismo, decide qué competencias del curriculum desea que el alumno desarrolle en la empresa, y cuáles en el Centro de FP. • El periodo de formación en la empresa se realiza asignando al alumno al proceso de innovación, y no al productivo. • El periodo de formación en el centro se adapta a la consecución de esas competencias concretas con un enfoque más práctico. • El alumno recibe, además, una formación de carácter sectorial impartida por un centro de excelencia, que en este caso es AIC. • Finalizado el curso, el alumno podría contar con una beca de un año en la empresa para realizar una estancia en el extranjero, adquiriendo así una visión más global. El objetivo de este proyecto piloto: conseguir que el alumno adquiera las competencias para integrarse y asumir responsabilidades en el proceso creativo de la empresa. De este modo asume funciones que hasta no hace mucho tiempo eran cubiertas únicamente por ingenieros. ¿Y a futuro? Se debe seguir recorriendo el camino ya iniciado. Temas como la extensión de la formación en alternancia al primer año del ciclo superior, la posibilidad de incorporar post-ciclos llevados a cabo en la empresa, el que centros de excelencia como AIC adquieran más protagonismo en la formación sectorial, e incluso la posibilidad de generar un grado de ingeniería partiendo de una titulación de Formación profesional son temas que deben estar en nuestras agendas. Una cosa está clara: tenemos que innovar y acercar y adaptar a los futuros profesionales al proceso innovador de la empresa.

Aitor Ruiz Director de gestión del conocimiento AIC – Automotive Intelligence Centre a.ruiz@aicenter.eu

• The

training period in the company includes assigning the student to the innovation process, and not to production.

• The training period in the school is adapt-

ed to the achievement of these specific skills with a more hands-on approach.

• In addition, the student receives industry-

specific training provided by a centre of excellence, which in this case is AIC.

• Once the course is completed, the student could have a one year scholarship for placement abroad, thus gaining a more global vision.

The goal of this pilot project: to get the student to acquire the skills to become integrated and take on responsibilities in the creative process of the company. This way the student takes on functions that until not long ago were only covered by engineers. And in the future? We should continue on the path that has already been started. Issues such as the extension of work-linked training in the first year of the higher cycle, the possibility of incorporating post-cycles carried out in the company, that centres of excellence such as AIC acquire more prominence in industry training, and even the possibility of generating an engineering degree based on a vocational training degree are issues that should be on our agendas. One thing is clear: we have to innovate and bring closer and adapt the future professionals to the companies’ innovation processes.

Aitor Ruiz Director of knowledge management AIC - Automotive Intelligence Centre a.ruiz@aicenter.eu

7


HETELkaria 2013 HETEL, enpresentzako zerbiztuak

HETEL, servicios a empresa

HETEL, company services

HETEL, beste urrats bat aurrera… HETEL, un paso más adelante… HETEL, a step further... Laster beteko da urte bat HETEL barruan hausnarketa estrategiko zorrotza eta beharrezkoa egin genuenetik. Elkartea osatzen dugun ikastetxe guztioi eragiten diguten funtsezko gaiei erantzuteko asmoarekin burutu genuen prozesua. Horrela, proposamen esanguratsu batzuk aurkitu ditugula uste dugu, gure kudeatzeko eta antolatzeko sistemak egokitzeko lagungarri izango ditugunak. Gure inguruan gertatzen ari diren aldaketak azkar antzeman nahi ditugu, modu horretan, erronka berriei arintasunez eta eraginkortasunez erantzutea ahalbideratuko duen kudeaketa egokia finkatu ahal izateko. HETEL 2020 PLANGINTZA ESTRATEGIKOAN jasotako ildoetako bat HETEL-Enpresentzako Zerbitzuak (HETELenpresa) da, eta uste dugu merezi duela ikasturte honetako HETELkarian aurkeztea. Bat gatoz arlo horretan Eusko Jaurlaritzak duen ikuspegiarekin eta ekintza planekin, guri dagokigun eskumen eremuan. Jorge Arevalo Hezkuntza sailburuordeak adierazi zuenez, “Europan puntakoa den LH eredua are gehiago hobetzeko helburua dugu, ikasleen espezializazio maila hobetu behar dugu, enpresetatik gero eta hurbilago lan egin, bertatik bertara ezagutu zer premia dituzten eta ondo aztertu zeintzuk diren espezializazio handiena behar duten sektore ekonomikoak”. Ikastetxeek ildo horretan abiaraziko dituzten ekimenek helburuok lortzen lagunduko dutelakoan gaude. LHko ikastetxeok duela urte asko ari gara enpresekin batera lanean, batez ere ingurukoekin, besteak beste, langileen prestakuntzarekin edota ikasleen praktikekin lotutako gaietan. LHko ikastetxeen eta enpresen arteko harremana bikaina bada ere, harreman horiek are sendoagoak izatea lortu nahi dugu hainbat ekimenen bidez.

8

Dentro de poco se cumplirá un año desde que en el seno de HETEL se realizara una reflexión estratégica, meticulosa y necesaria, con la idea de intentar encontrar las respuestas a muchas cuestiones clave que nos afectan a todos los centros que componemos la asociación. En este proceso creemos haber encontrado algunas propuestas significativas, que consideramos, van a favorecer la adaptación de nuestros sistemas de gestión y organización. Es nuestro objetivo el captar con rapidez los cambios que están sucediendo en nuestro alrededor y poder así, establecer una dirección de gestión correcta para responder con agilidad y eficacia a los nuevos retos que se nos plantean. Una de las líneas incluidas en el PLAN ESTRATEGICO HETEL 2020, que entendemos merece ser presentada en el HETELkaria de este curso, es la línea HETEL-Servicios a Empresas (HETELenpresa). Compartimos la visión y vamos alineados con los planes de actuación del Gobierno Vasco en esta materia, en el ámbito de competencia que nos corresponde. Y de esta forma lo afirmaba el propio ViceConsejero de educación, Jorge Arévalo ” se ha marcado como objetivo mejorar todavía más un modelo de FP que es puntero en Europa, tenemos que mejorar el nivel de especialización de los estudiantes, trabajar cada vez más cerca de las empresas, conocer de primera mano cuáles son sus necesidades y analizar bien cuáles son los sectores económicos que necesitan más especialización”. Confiamos que cualquier iniciativa que tomen los centros en este sentido contribuirá al logro de los objetivos planteados. Es una realidad que los centros de FP, desde hace muchos años, estamos colaborando estrechamente con las empresas, principalmente ubicadas en su ámbito de influencia, en temas relacionados con la formación de sus trabajadores/as, las prácticas de alumnos/as, etc.

Soon a year will have gone by since HETEL undertook a meticulous and necessary strategic reflection with the idea of trying to find the answers to many key issues that affect all the schools that make up the Association. In this process we have found some significant proposals which we believe will facilitate the adaptation of our management and organization systems. It is our goal to capture the changes that are happening around us quickly and, thus establish a proper management to respond readily and efficiency to the new challenges facing us. One of the lines included in the HETEL STRATEGIC PLAN 2020 which we understand deserves to be presented in the HETELkaria this year is the HETEL-company services line (HETELenpresa). We share the vision and are aligned with the action plans of the Basque Government in this matter, within our own field of competence. And this is what the Deputy Regional Minister of Education, Jorge Arévalo had to say:”A goal has been set to improve even more a VET model that is considered cutting-edge in Europe. We must improve the level of specialisation of students, work closer with companies, learn first-hand what their needs are and analyse which economic sectors require more specialisation.” We are confident that any initiative taken by the schools in this regard will contribute to the achievement of the goals that have been set.


HETELkaria 2013 HETEL, beste urrats bat aurrera…

HETEL, un paso más adelante…

Si bien la relación Centros de FP-Empresa es excelente, aspiramos a fortalecer aún más esta relación, con algunas iniciativas 1.- Enpresekiko eta erakundeekiko harremanetan eskarmentua duten hiru laguneko taldea osatu da HETELeko ikastetxeek 2013-14 ikasturtean abian jarriko duten proiektua gidatzeko. 2.- Enpresekiko lankidetzari buruzko ekimena aurrera eramateko lan metodologia ezaguna eta baliagarria erabiliko da, dokumentazio oinarri egokia eta beharrei egokitutakoa lagun. 3.- Arlo horretan esperientzia duten elkarteko ikastetxeen “Know How” delakoa aprobetxatuko dugu, HETELeko gainontzeko kideen eskura jarrita. Proiektua ikastetxeen kudeaketa planetan txertatuta, zalantzarik gabe zerbitzu katalogo zabalagoa eskaini ahal izango zaie Enpresa Txiki eta Ertainei (ETE), gure zerbitzu berrien bidez: • Zerbitzu teknologikoak eskaintzea. • Kudeaketa sistemak abian jartzeko aholkularitza zerbitzuak: Kalitatea (ISO 9001), Ingurumen kudeaketa (ISO 14001), Laneko arriskuen prebentzioa (OHSAS 18001), ISO 3834, ISO 9100, etab. • Ikastetxeetako instalazioak uztea jardunaldi teknikoetarako, produktu teknologiko berriak aurkezteko, hausnarketa estrategikoak egiteko, etab. • ETEen prestakuntza plana kudeatzea. • Bestelakoak.

Si bien la relación Centros de FP-Empresa es excelente, aspiramos a fortalecer aún más esta relación, con algunas iniciativas. 1.- Se ha creado un equipo de tres personas con experiencia en la relación con empresas e instituciones, para liderar este proyecto, que va a ser desplegado el próximo curso escolar 2013-14, por parte de los centros HETEL. 2.- Esta iniciativa de colaboración con empresas está contemplada bajo una metodología de trabajo contrastada y válida para la ocasión, y apoyada con soporte documental adecuado y adaptado a las necesidades requeridas. 3.- Aprovechamiento del “Know How”, que disponen los centros de nuestra asociación que tienen experiencia en esta materia, para ponerlo a disposición de todos los centros HETEL. La implementación de este proyecto en los planes de gestión de los centros, contribuirá sin duda a ofrecer un catálogo de servicios más amplio a las PYMES, a través de nuevos servicios: • Prestación de servicios tecnológicos. • Servicios de asesoría en la implementación en sistemas de gestión como; Calidad (ISO 9001), Gestión medio ambiental (ISO 14001), Prevención riesgos laborales (OHSAS 18001), ISO 3834, ISO 9100,… etc. • Cesión y uso de las instalaciones de los centros para efectuar jornadas técnicas, presentación de nuevos productos tecnológicos, realización de reflexiones estratégicas, etc. • Gestión de los planes de formación de PYMES.

HETEL, a step further...

It is a reality that the VET schools have been working closely for many years with businesses —mainly those located in their sphere of influence— on issues related to training their workers, student traineeships, etc. Although relations between schools and companies are excellent, we aspire to further strengthen our relationship with some initiatives. 1.- We have created a team of three people with experience in relations with companies and institutions to lead this project which is to be deployed next school year (2013-14) by HETEL schools. 2.- This collaborative initiative with companies is covered under a proven methodology that is valid for the occasion, and supported with suitable documentary evidence and adapted to the required needs. 3.- Use of the Association member schools’ know-how, as they have experience in this matter, to put it at the disposal of all HETEL schools. The implementation of this project in the management plans will contribute without a doubt to offer a broader range of services to SMEs, through new services:

• Provision of technology services • Consulting services in implementing man-

agement systems such as; Quality (ISO 9001), Environmental Management (ISO 14001), Occupational Risk Prevention (OHSAS 18001), ISO 3834, ISO 9100,... etc.

• Lending

of school facilities to carry out technical seminars, presentation of new technological products, carrying out of strategic reflections, etc.

• Management of SME training plans. • Others.

• Otros.

Iñaki Zabalo Goierri Eskolako Zuzendaria izabalo@goierrieskola.org

Iñaki Zabalo Director de Goierri Eskola izabalo@goierrieskola.org

Iñaki Zabalo Director of Goierri Eskola izabalo@goierrieskola.org

9


HETELkaria 2013

HEZIBI, Txandakako Prestakuntzaren eredu berezia Euskadirentzat HEZIBI un modelo propio de Formación en Alternancia para Euskadi HEZIBI, a Work-linked Training model for the Basque Country Euskadin, enpresa handiek (Euskalduna, Cerrajera, Babcock & Wilcox, La Naval, etab.) sustatu zituzten Aprendizen Eskolak izan dira txandakako prestakuntzaren aurretikoak. XX. mendearen lehen erdian, enpresok kanpotik ekarritako ekoizpen prozesu berriak aurrera eramateko gai izango ziren teknikariak behar zituzten, eta helburu horrekin, prestakuntza eta ikaskuntza ikastaro propioak antolatu zituzten, euren teknikariak trebatze aldera. Enpresaren lantegiak, ekipamenduak, baliabideak eta metodoak erabili zituzten zeregin horretarako. Horrela sortu zen aprendizaren figura, eta hori da, nolabait, gaur egun txandakako prestakuntzak ekarri diguna. Hezibi 2012. urtean sortu zen, enpresek Confebask elkarteari helarazi zioten eskariari erantzuteko. Izan ere, enpresan “aprendizaren” figura berreskuratzea ahalbideratuko zuen lanbide heziketako programa berria abian jarri beharra ikusi baitzuten. Horrenbestez, Eusko Jaurlaritza, Confebask, enpresak, Lanbide Heziketako ikastetxeak eta horien elkarteak lankidetzan eta adostasunez aritu dira txandakako prestakuntzarako eredu berria finkatzeko.

En Euskadi, la Alternancia tiene sus raíces en las Escuelas de Aprendices promovidas por las grandes empresas (Euskalduna, Cerrajera, Babcock & Wilcox, La Naval, etc.), que en la primera mitad del siglo XX necesitaban técnicos capaces de llevar adelante los nuevos procesos productivos importados y que optaron por auto-abastecerse de sus propios cuadros técnicos mediante cursos de formación y aprendizaje propios, utilizando los talleres, equipos, medios y métodos de la empresa.

In the Basque Country, the Work-linked Training has its roots in the Apprentice Schools promoted by large companies (Euskalduna, Cerrajera, Babcock & Wilcox, La Naval, etc.) during the first half of the 20th century. They needed capable technicians to carry out the new imported production processes and they opted for training their own technicians through courses that were given at the company’s workshops, using their own equipment, means and methods. This is how the apprenticeships began which today have become work-linked training.

Helburuak

Es de esa forma como nació la figura del aprendiz que, de alguna manera, se traslada hasta nuestros días gracias a la formación en alternancia.

2012-2013 ikasturtean 126 gazte kontratatu zituzten Hezibi programaren bidez hainbat sektore eta tamainako 106 enpresatan.

Hezibi nace en 2012 como respuesta a la petición que las propias empresas trasladan a Confebask, acerca de la necesidad de

Eredu propioa da, “Made in Euskadi”, nazioartean arrakasta izan duten beste eredu batzuk eta geure esperientziak (Ikasi eta lan, edo IMHren Txandakako Ingeniaritza) kontuan hartu dituena, gure produkzio ehunaren beharretara eta ezaugarrietara egokitutakoa.

10

Hezibi was created in 2012 in response to a request made by companies to Confebask (the Basque Business Association) about the need to implement a new type of vocational training that would allow for the return of


HETELkaria 2013 HEZIBI, Txandakako Prestakuntzaren eredu berezia Euskadirentzat

HEZIBI un modelo propio de Formación en Alternancia para Euskadi

HEZIBI, a Work-linked Training model for the Basque Country

Hasitako bideari esker, gero eta enpresa gehiago dira epe laburrera beharko dituzten profesionalak planifikatu eta prestatzeko HEZIBIk ematen dien aukera baliatu nahi dutenak, egoera ekonomikoa aldekoa ez bada ere.

implantar un nuevo programa de formación profesional que posibilitara la recuperación de la figura del “aprendiz” en la empresa. De esta forma, y como fruto de la colaboración y del consenso entre Gobierno Vasco, Confebask, las empresas y los propios centros de Formación profesional y sus asociaciones, se define este nuevo modelo de formación en alternancia.

apprenticeships in companies. This way, thanks to the collaboration and consensus of the Basque Government, Confebask, companies and Vocational Training schools and their associations, a new model of worklinked training has been defined.

Horrela, ikastetxeek, Confebaskek eta gobernuak berak egindako lanari esker, 20132014 ikasturtean ia 300 ikasle kontratatu dituzte euskal enpresek, eta datu hori oso ona delakoan gaude.

Ereduaren abantailak Enpresei, euren beharren eta prozesuen arabera trebatutako langileak hartzeko aukera eskaintzen die HEZIBIk, eta ildo horretan, produktibitatea eta langileen motibazioa eta leialtzea areagotzeko aukera ere bada. Txandakako prestakuntza, hein handi batean enpresan gauzatzen denez, plataforma ezin hobea da ikasleek enpresek eskatzen dituzten zeharkako gaitasunak barnera ditzaten (taldean lan egitea, arazoak ebaztea, aldaketara egokitzea, intraekintzailetza, etab.). Bestalde, langileak egokitzeko eta hautatzeko gastuak murrizten ditu, eta aldi berean, errazago egiten du belaunaldi aldaketa eta ezagutzaren transferentzia lan merkatua uztear direnen eta sartzen ari direnen artean. Gainera, ez dugu ahaztu behar programak enpleguaren hobetze kuantitatiboa eta kualitatiboa dakarrela. Ordaindutako enplegua sortzen du, ikasleak kontratua baitu eta lansaria jasotzen du enpresaren aldetik.

Un modelo propio, “Made in Euskadi”, teniendo en cuenta tanto otros modelos de éxito a nivel internacional, como nuestras propias experiencias (Ikasi eta lan o la Ingeniería en Alternancia del IMH), y que necesariamente se adapte a las necesidades y características propias de nuestro tejido productivo.

Objetivos Durante el curso 2012-2013, fueron 126 los jóvenes contratados bajo el programa Hezibi, en 106 empresas de diferentes sectores y tamaños. El camino iniciado, ha servido para que cada vez sea mayor el número de empresas que, a pesar de las circunstancias económicas actuales, ven la oportunidad a través de HEZIBI de planificar e ir preparando a los profesionales que van a necesitar a corto plazo. Es por ello que en el actual curso 2013-2014, gracias al trabajo llevado a cabo desde los centros, Confebask y el propio gobierno, se haya alcanzado prácticamente la cifra de 300 alumnos contratados por empresas vascas, lo cual valoramos muy positivamente. Ventajas del modelo Para las empresas, HEZIBI supone lograr personas con una cualificación más ajustada a sus propias necesidades y procesos, además de una mejora de la productividad, y de la motivación y fidelización de los trabajadores. La alternancia, al desarrollarse en parte en la propia empresa, se convierte en una magnifica plataforma mediante la cual los estudiantes pueden adquirir las competencias y capacidades transversales que demandan as empresas (trabajo en equipo, resolución de problemas, adaptación al cambio, intraemprendizaje, etc.) Por otra parte, reduce los costes de adaptación y selección de personal, al tiempo que facilita el relevo generacional y la transfe-

This “Made in Euskadi” model takes into account both other successful models at the international level and our own experiences (Ikasi eta lan or the IMH work-linked engineering), while necessarily adapting to the needs and characteristics of our production fabric.

Objectives During the 2012-2013 academic year, 126 young people were hired under the Hezibi program in 106 companies from different sectors and of different sizes. The road started has helped increase the number of companies that, despite the current economic situation, thanks to HEZIBI see an opportunity to plan and prepare the professionals that they will need in the short term. This is why, thanks to the work carried by the schools, Confebask and the Government, almost 300 students have been hired by businesses during the 2013-2014 school year, something upon which we place great value. Advantages of the model For businesses, HEZIBI means being able to get people with a qualification that is closer to their needs and processes, as well as improving productivity, and motivating employees and earning their loyalty. Since Work-linked Training takes place in the company itself part of the time, it becomes a magnificent platform through which students can acquire the kind of direct and horizontal skills that companies are looking for (teamwork, problem solving, adapting to change, intrapreneurship, etc.) On the other hand, it reduces the costs of adapting and selecting personnel, at the same time as making it easier to undertake the generational renewal and transfer of knowledge between people who are about to leave the labour market and have access to it.

11


HETELkaria 2013 HEZIBI, Txandakako Prestakuntzaren eredu berezia Euskadirentzat

HEZIBI un modelo propio de Formación en Alternancia para Euskadi

HEZIBI, a Work-linked Training model for the Basque Country

Era berean, gure erkidegoko jaiotze tasa urrien arazoari aurre egiten laguntzen du, izan ere, txandakako prestakuntzari esker lan merkatura sartzeko adina aurreratu egiten da eta gora egiten du gizarte segurantzan kotizatzen dutenen kopuruak.

rencia de conocimiento entre las personas que están cercanas a abandonar el mercado laboral y las que acceden a él.

We must not forget that this programme is also a quantitative and qualitative improvement of employment. It generates gainful employment, as the student has a contract and gets a paid by the company.

Halaber, prozesuan funtsezkoak diren ikastetxeko tutorearen eta enpresako irakaslearen bidez, areagotu egiten dira ikastetxeen eta enpresen arteko harremanak. Tutorearen eta irakaslearen arteko harreman estuak elkar hobeto ezagutzea ekarriko du, lankidetzarako eremu berriak ahalbideratuko ditu eta enpresek dituzten pertsonen beharrei hobeto erantzuteko aukera eskainiko du. HEZIBI programa gure lanbide heziketaren ospea areagotzeko sortu da, baina beste edozein prozesutan bezala, etengabe lan egin behar dugu hobetzeko, egokituz, bilakatuz eta berrituz. Guztion artean, Euskadiko txandakako prestakuntzak gurea bezalako ekonomia aurreratuari dagokion dimentsioa har dezan lan egin behar dugu.

No debemos olvidar que este programa supone también una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo. Genera empleo retribuido, ya que el alumno o alumna tiene un contrato y recibe una remunerada de la empresa. Además, responde a la problemática de bajas tasas de natalidad de nuestra comunidad, ya que la alternancia permite adelantar la edad de incorporación al mercado laboral y se incrementa además el número de cotizantes a la seguridad social. Asimismo, posibilita que se intensifiquen más las relaciones entre los centros de formación y las empresas, gracias a dos figuras claves en este proceso, el tutor del centro y el instructor de la empresa. Una relación fluida

HEZIBI ha nacido para convertirse en un programa que ayude a prestigiar aún más nuestro sistema de formación profesional, pero, como en cualquier proceso, debemos trabajar permanentemente en su mejora, adaptándolo, haciendo que evolucione e innovando. Tenemos que tratar entre todos que la formación en alternancia en Euskadi adquiera una dimensión adecuada a una economía avanzada como la nuestra.

12

It also makes it possible to intensify relations between training schools and companies, thanks to two key figures in this process, the tutor in the school and the instructor of the company. A fluid relationship between tutor and instructor will result in a better mutual understanding and new areas of cooperation, as well as a better response to the needs of the people.

This model makes it possible to intensify relations between training schools and companies thanks to two key figures in this process, the tutor in the school and the instructor of the company entre tutor e instructor, generará un mejor conocimiento mutuo y nuevos ámbitos de colaboración, así como una mejor respuesta a las necesidades de personas de las empresas.

Asier Aloria Confebaskeko Prestakuntza saileko zuzendaria aaloria@confebask.es

In addition, it answers to the problem of low birth rates in our region, since the worklinked training allows students to access the labour market at an earlier age and it also increases the number of contributors to social security.

Asier Aloria Director del Departamento de Formación de Confebask aaloria@confebask.es

HEZIBI was created to become a programme to help enhance our vocational training system, but, as in any process, we must work permanently to improve it, adapt it, grow it and innovate it. We must all make an effort to get Work-linked Training in the Basque Country to acquire an appropriate size for an advanced economy such as ours.

Asier Aloria Director, Confebask Training Department aaloria@confebask.es


HETELkaria 2013 HEZIBI, Txandakako Prestakuntzaren eredu berezia Euskadirentzat

HEZIBI un modelo propio de Formación en Alternancia para Euskadi

EUSKADIKO TXANDAKAKO LANBIDE HEZIKETA

HEZIBI, a Work-linked Training model for the Basque Country

ALEMANIAKO PRESTAKUNTZA DUALA

LHko ikastetxea arduratzen da parte hartuko duen enpresa bilatzeaz.

Enpresak plaza bat eskaintzen du eta gehien komeni zaion ikaslea bilatzen du. Parte hartuko duen ikastetxea ere bilatzen du.

Ikaslearen Prestakuntza/Ikaskuntza Plana LHko ikastetxearen eta enpresaren artean diseinatzen da. Planaren helburua ikasleak Lanbide Heziketako titulua lortzea da.

Hezkuntza/ Heziketa Plana kulturako ministerioaren konferentziak diseinatzen du, eta Ikaskuntza/ Prestakuntza Plana, berriz, enpresek. Biak osatu/ uztartu egiten dira.

Ikaslea egun guztietan egoten da LH ikastetxean eta enpresan, esaterako, 4 ordu ikasgelan eta beste 4 ordu enpresan.

Bi eredu daude (enpresen nahiaren arabera). 1. eredua: Ikasleek lehen urtean 2 egun ikastetxean eta 3 egun enpresan igarotzen dute. Bigarren eta hirugarren urteetan, egun bat ikastetxean eta 4 enpresan. 2. eredua: Ikasleek klaseak blokean hartzen dituzte.

FORMACION PROFESIONAL EN ALTERNANCIA EN EUSKADI

FORMACION DUAL EN ALEMANIA

El Centro de FP se encarga de buscar una empresa participante.

La empresa ofrece una plaza y busca al alumno que le convenga. También se busca el centro que participe.

El Plan de Formación/Aprendizaje del alumno lo diseñan conjuntamente entre el Centro de FP y la empresa. Este Plan tiene como referencia el Título Profesional que va a obtener el alumno.

El plan educativo/ formativo está diseñado por la conferencia ministerial de cultura y el plan de aprendizaje/ formación está diseñado por el conjunto de las empresas. Los dos se complementan/ conjuntan.

El alumno está prácticamente todos los días tanto en el Centro de FP como en la empresa, por ejemplo, está 4 horas en el aula y otras 4 horas en la empresa.

Existen dos modelos (a elección de las empresas). Modelo 1: Los alumnos están en el primer año 2 días en el centro y tres en la empresa. En el segundo y tercer año están 1 día en el centro y cuatro en la empresa. Modelo 2: los alumnos reciben las clases en bloque.

WORK-LINKED VOCATIONAL TRAINING IN THE BASQUE COUNTRY

DUAL TRAINING IN GERMANY

The VT school is responsible for searching for a participating company.

The company offers a position and seeks the student that best suits it. It also looks for the school to participate.

The Training/Learning Plan for the student is designed jointly by the VT school and the company. This Plan has as reference the professional degree that the student will have.

The educational/training plan is designed by the ministerial culture conference and the learning/training plan designed for the companies as a whole. The two complement/combine each other.

The student is present practically everyday at both the company premises and the school —for example, 4 hours in the classroom and another 4 hours in the company.

There are two models from which the companies can choose. Model 1: In the first year, the students spend 2 days in the school and three in the company. In the second and third year, they spend 1 day at the school and four in the company. Model 2: the students get all the classes in a single block.

13


HETELkaria 2013

“Lanbide Heziketa euskal ekonomiaren traktore izango da datozen lau urteetan” “La Formación Profesional va a ser tractor de la economía vasca en los próximos cuatro años” “Vocational Training will be the driver of the Basque economy in the next four years” Bizitza osoa Euskal Lanbide Heziketari lotua, hura bultzatzen, irakasle gisa edo Eusko Jaurlaritzako ardura posturen batetik. Eusko Jaurlaritzako lehen LHko sailburuordea izan zen (2001-2005), eta 2012ko abendutik bere esku dago berriro ere LHko sailburuordetza. Euskal LHren historiaz hitz egiteaz gain, datuak eskuan eta krisiak krisi, Jorge Arevalok etorkizun oparoa aurreikusten dio Europako LH onenetakoari, eta hurrengo hiru urteetan euskal ekonomian funtsezko egitekoa izango duela deritzo. HETELkariak elkarrizketa egin dio. 1995ean, duela 18 urte, Lanbide Heziketako zuzendari zinen Ardanzaren gobernuan. Abestiak dioen moduan, Nola aldatzen diren gauzak.… Ahaztuta dugu jada, baina 1995eko apirilean % 24,5eko langabezia genuen Euskadin, industria egoera tamalgarrian zegoen. Sailen arteko bilera egin genuen orduan, LHko zuzendari gisa izan nuen lehena, eta Hezkuntza, Industria eta Lehendakaritzako ordezkariak bildu ginen. 2000. urterako Euskadi modernizatzea zen orduko helburua, eta hiru erabaki estrategiko hartu ziren: gure industriaren ekipamenduak eta makinak berritzea, teknologia berrietan inbertituz produkzio ehuna hobetzea eta, azkenik, prestakuntza hobetzea, hau da, giza baliabideak. Horretan, Lanbide Heziketak zeregin estrategikoa izango zuen. Bestelako LH bat behar genuen, ordukoa ez baitzebilen ondo, izan ere, langile asko (gehienak gainbehera zetorkigun industria horretakoak) LHtik zetozen eta ez ziren euren buruak birziklatzeko gai. Hortik atera ziren lehen LHko Euskal Plana (1997) eta Estatuan aitzindari izan zen Euskal Autonomia Erkidegoko lehen Lanbide Kualifikazio Sistema.

14

Toda una vida ligado a la Formación Profesional Vasca, dedicado a impulsarla, como profesor o con algún cargo en el Gobierno Vasco. Fue el primer viceconsejero de FP del Gobierno Vasco (2001- 2005), y desde diciembre de 2012 ocupa de nuevo la viceconsejería de FP. Jorge Arévalo no sólo puede hablar de la historia de la FP Vasca, sino que, con datos en la mano, y a pesar de la crisis actual, vaticina un futuro brillante para una de las mejores FP de Europa, llamada a jugar un papel clave en la economía vasca en los próximos tres años. HETELkaria le ha entrevistado. En 1995, hace 18 años, usted era director de Formación Profesional en el Gobierno de Ardanza. Como dice la canción, Cómo hemos cambiado.... Ya se nos ha olvidado, pero en abril de 1995 el paro en Euskadi era de un 24,5%, con una industria que se nos caía a trozos. Entonces tuvimos una reunión –la primera a la que asistí como director de FP- interdepartamental de Educación, Industria y Lehendakaritza. El objetivo entonces era modernizar Euskadi para el año 2000. Y se tomaron tres decisiones estratégicas: modernizar los equipos y maquinaria de nuestra industria, mejorar el tejido productivo invirtiendo en nuevas tecnologías y mejorar las cualificaciones, los recursos humanos, donde la Formación Profesional iba a jugar un papel estratégico. Necesitábamos tener otra FP porque aquélla no funcionaba, porque muchos de los trabajadores, la mayoría de aquella industria que se nos estaba desmoronando, provenían de la FP, y no eran capaces de reciclarse. De allí salió

A life linked to Basque Vocational Training, devoted to promoting it as a teacher and as an officer in various Basque Government positions. He was the first Deputy Minister for VT in the Basque Government (2001-2005) and, from December 2012, he again leads the Deputy Ministry for VT. Jorge Arévalo can talk about more than just the history of Basque VT. With figures at hand, he predicts that, despite the financial crisis, there is a bright future for one of the best VT systems in Europe, destined to play a key role in the Basque economy over the next three years. HETELkaria interviewed him. In 1995 —18 years ago— you were director of Vocational Training with Ardanza’s Government. As the song says, “How have we’ve changed...” We have already forgotten but, in April 1995, the unemployment rate in the Basque country was 24.5%, with an industry that was falling to pieces. Then we had a meeting of the Education, Industry and Presidency departments —the first which I attended as director of VT. The goal then was to modernise the Basque Country by the year 2000. And three strategic decisions were made: to modernise equipment and machinery in our industry, improving the productive fabric by investing in new technologies and improving qualifications —human resources, where Vocational Training was to play a strategic role. We needed to have a different VT because the one we had wasn’t working, as many of the workers —most in that crumbling industry we had— came from VT and were incapable


HETELkaria 2013 “ Lanbide Heziketa euskal ekonomiaren traktore izango da datozen lau urteetan”

“La Formación Profesional va a ser tractor de la economía vasca en los próximos cuatro años”

“ Vocational Training will be the driver of the Basque economy in the next four years”

Izan ere, Espainiako Kualifikazioen Sistema gure Kualifikazio Sisteman dago oinarrituta. Eta hori izan zen egun dugun LHren hasiera. Gaur egun oraindik ere funtsezkoa dena lantzen hasi ginen: ikastetxeen arteko lankidetza, publikoen eta itunpekoen artekoa. Euskal LH bakarra izan behar zen, guztiok norabide berean egin behar genuen aurrera. Horrenbestez, LHko Euskal Plana sortu zen, lankidetzaren eta sare lanaren aitzindari.

el primer Plan Vasco de FP (1997) y el primer Sistema de Cualificación Profesional del País Vasco, que fue el pionero en el Estado. De hecho el Sistema Nacional de Cualificaciones nace de la base de nuestro Sistema de Cualificaciones. Y eso fue el inicio de la FP que tenemos hoy. Comenzamos a sembrar algo que hoy aún es fundamental, la cooperación entre centros, públicos o concertados, porque la FP Vasca debía ser una, remando todos en la misma dirección. Así, se crea el Plan Vasco de FP, y se coloca como abanderado la cooperación y el trabajo en red.

of recycling themselves. From there came the first Basque VT Plan (1997) and the first System of Professional Qualifications in the Basque country, which was the pioneer in the State. In fact, the National System of Professional Qualifications was based of our own System of Professional Qualifications. And that was the beginning of the VT we have today. We started to plant something that remains essential today, cooperation between schools, be they public or private —because there should only be one Basque VT moving in the same direction. The Basque VT Plan was therefore designed according to cooperation and networking criteria.

Jarrai dezagun atzera begira gaur non gauden ulertzeko. 2001ean LHko sailburuorde izendatu zintuzten. Euskadiko lehen LHko sailburuordea izan zinen, beraz. Herri honetako LHren bigarren unerik garrantzitsuena 2001ekoa izan zen. Lanbide Heziketako sailburuordetza sortu zen eta inoiz izan ez zuen maila eman zitzaion. Horrek barrutik indartu gintuen, erabakitzeko ahalmen handiagoa eman zigulako. Orduan hasi ginen LHko bigarren Euskal Plana lantzen, 2004an abiatu zena. Berrikuntza aplikatuaren alde egin genuen, garai hartan erabat berritzailea zena. Ondorioz, LHko ikastetxeen sarea bultzatu behar zen haiek ere parte hartu eta ekarpenak egin zitzaten. Izan ere, nire ustez, ikastetxeok dira sistema osoaren muin estrategikoa. Aurreko planari esker, ekipamenduen eta IKTen aldetik industria modernizatua genuen, eta baita ekipamenduetan eta prestakuntzan eraberritutako ikastetxeak ere. Urte horietan erein zen euskal LH siste-

Sigamos haciendo un poco de historia para poder comprender dónde estamos hoy. En 2001 usted es nombrado viceconsejero de FP y se convierte en el primer viceconsejero de FP de Euskadi. El segundo momento importante de la historia de la FP de este país es 2001. Se crea la viceconsejería de Formación Profesional y se le da un nivel que nunca antes había tenido, y eso lo que significa es que nos da más fuerza interna, porque nos otorga mayor capacidad de decisión. Comenzamos entonces a trabajar en el segundo Plan Vasco de FP, que ve la luz en 2004. Y entonces apostamos por algo totalmente rupturista en aquella época,

Let’s continue doing a bit of history to understand where we are today. In 2001 you were appointed Deputy Minister for Vocational Training, the first in the Basque Country. The second milestone in the history of VT in this country was 2001. By assigning a deputy ministry to Vocational Training it was attributed an importance it had never had before, and that meant increased internal strength with more decisionmaking capability. We then started to work on the second Basque VT Plan, which saw the light in 2004. And then we made a firm commitment to something that was completely groundbreaking at the time —applied innovation— which meant

15


HETELkaria 2013 “ Lanbide Heziketa euskal ekonomiaren traktore izango da datozen lau urteetan”

“La Formación Profesional va a ser tractor de la economía vasca en los próximos cuatro años”

“ Vocational Training will be the driver of the Basque economy in the next four years”

ma, nire iritziz gaur egun Europako LH onena edo onenetarikoa dena.

la innovación aplicada, y que implicaba potenciar la red de centros de FP -que para mí son el núcleo estratégico de todo el sistema- para que pudieran participar y aportar. Contábamos ya, como consecuencia del Plan anterior, de una industria modernizada, en cuanto a equipamientos y TICS, y de una red de centros modernizados en equipamientos y cualificaciones. En esos años es cuando se siembra el sistema de FP vasco, que hoy es a mi juicio la mejor FP de Europa o una de las mejores.

empowering the network of VT schools —for me they are the strategic core of the whole system— so that they could participate and contribute. As a result of the previous Plan, we had already modernised our industry in terms of equipment and ICTs, and we had a network of schools with up-to-date equipment and qualifications. Those are the years when the seeds were sown for today’s Basque VT System, which in my opinion is among the best in Europe if not the best.

Oraina Eta orain Lanbide Heziketako III. Euskal Plana burutzen ari gara. Bai. 2010eko plana da. Euskal Lanbide Heziketaren azken aldiko historian, 1992tik gaur egunera artekoan, LHk jarraipen bat izan du, eta hori da bere arrakastaren gakoa, bilakaera hori gorabeheratsua eta erritmoaren aldetik biziagoa edo motelagoa izan den arren. Baina inork ez du aurrekoak egindakoa zapuztu, eta hori berebizikoa izan da, egitura orokorra ez aldatzea, alegia. Etengabe ari gara lehen landutakoaren gainean berria eraikitzen, eta hori funtsezkoa izan da. Etengabe ari gara mugitzen, ezin gara gelditu. Uneotan Eusko Jaurlaritzak finkatutako helburuak dituzte ikastetxeek, baina gakoa horien autonomia da, lan egiten uztea. Etengabe goraipatzen dute euskal LH. “Euskal prestakuntzaren harribitxia”, “langabeziaren aurreko salbamen ohola”, etab. Konturatzen al gara zer nolako LH dugun? Euskal gizarteak badaki, nire ustez, LH bikaina dugula. Orientatzaileek ere badakite, baina hortik aurrera, orientatzerako orduan, gauzak ez doaz joan beharko luketen bidetik... Agian, Unibertsitatea beharrean seme-alabek LH hautatzeak familiengan eragiten duen ondorio morala errotik desagerraraztea falta zaigu oraindik ere. Eta, bestalde, malgutasun handiagoa egon beharko litzateke LHtik Unibertsitaterako eta alderantzizko igarobidean. Zerbait gaizki dabil unibertsitateko graduatuen % 10ek LHra jotzen duenean lana bilatzeko. Pertsonarentzat kolpe morala da, eta ekonomikoki ahalegina eskatzen dio gizarteari. Zergatik ezin liteke alderantzizkoa gertatu? Zergatik ez egin lehenengo LH ikasketak, batez ere industria adarrekoak, eta gero Unibertsitatera joan? Eta zer nolako LH dugu gaur egun? Uneotan euskal LHren ekimena berreskuratu dugu, aldi batez galdu genuena, eta orain abangoardian gaude. Ikastetxeen eskutik ilusioa ere berreskuratu dugu. Ez dugu ahaztu behar 50eko hamarkadako LHri esker, lanbide maisutza haiei esker, iritsi dela Euskadi gaur egun dena izatera. Enpresa eta enpresari askoren jatorria izan da. Orain da unea LH berriro ere bestelako Euskadi baten traktore izateko, bioteknologia, robotika, nanoteknologia eta ildo horretako enpresak

16

El presente Y estamos ahora finalizando el Tercer Plan de FP Vasco Sí, es un Plan que data de 2010. De la historia reciente de la Formación Profesional Vasca, desde el año 1992 hasta hoy podemos decir que la FP Vasca, y esa es la clave de su éxito, es que con mayor o menor acierto, ha tenido continuidad, con menor o mayor ritmo. Pero nadie ha dinamitado lo que hizo el anterior y eso ha sido fundamental, que la estructura global no ha cambiado. Estamos continuamente construyendo lo nuevo sobre lo ya trabajado, y eso ha sido clave. Estamos en movimiento continuo, no podemos parar, y en este momento los centros tienen los objetivos marcados por el Gobierno Vasco pero la clave está en su autonomía para dejarles trabajar. No dejan de llegar halagos para la FP Vasca. “La joya de la formación vasca” “la tabla de salvación del paro”, etc. ¿Somos conscientes de la FP que tenemos? Creo que la sociedad vasca es consciente de que tenemos una FP excelente, y los orientadores también; pero a partir de ahí las cosas no van como debieran a la hora de orientar... Quizá lo que falta todavía es erradicar de las familias el efecto moral de que sus hijos se decanten por la FP en vez de por la Universidad. Y, por otra parte, debería haber mayor flexibilidad en el tránsito de la FP a la Universidad, y viceversa. Algo falla cuando vemos que más del 10% de los graduados universitarios retorna a la FP en busca de un empleo, moralmente es un golpe para la persona y económicamente un esfuerzo social, ¿por qué no podría ser al revés? ¿Por qué no pasar primero por una FP, principalmente industrial para luego ir a la Universidad?

The present And we are now finalising the third Basque VT Plan Yes, it is a Plan that dates from 2010. In the recent history of the Basque Vocational Training —from 1992 until today— we can see that it has always remained consistent, with greater or lesser success, and at a greater or lesser pace; and that is the key to its success. But no one has blown up what the previous Plan had done and that has been fundamental in ensuring that the overall structure does not change. We are continually building on previous work, and that is a key factor. We are in continuous motion, we cannot stop, and right now the schools have the objectives set by the Basque Government; but the key lies in allowing them their autonomy, so they can get on with their work. Basque VT is always receiving praise. “The jewel of the Basque education,” “the salvation of current unemployment,” etc. Are we aware of the VT that we have? I believe that Basque society is aware that we have a great VT, and so are guidance counsellors; but from there things do not go as they should when it comes to providing guidance... What is still missing is perhaps is eradicating the effect on the morale of families when their children opt for vocational training rather than University. And, on the other hand, there should be greater flexibility in the move from VT to University, and vice versa. Something is wrong when we see that more than 10% of university graduates turn to VT in search of a job. It is demoralising for the individual and a social effort from a financial viewpoint. Why could it not be the other way around? Why not go first through a —mainly industrial— VT course and then go to University?


HETELkaria 2013 “ Lanbide Heziketa euskal ekonomiaren traktore izango da datozen lau urteetan”

“La Formación Profesional va a ser tractor de la economía vasca en los próximos cuatro años”

“ Vocational Training will be the driver of the Basque economy in the next four years”

¿Y qué FP tenemos hoy?

And what kind of VT do we have today?

En este momento hemos recuperado la iniciativa en la FP Vasca, que la perdimos durante un tiempo, para estar ahora a la vanguardia, y también la ilusión de la mano de los centros. No olvidemos que hoy Euskadi es lo que es gracias a la FP de los años 50, a aquellas maestrías, y que muchas empresas y muchos empresarios provienen de allí. Ahora es el momento de que la FP vuelva a traccionar sobre una Euskadi diferente, empezando a crear empresas sobre biotecnología, robótica, nanotecnología, creando empleos en sectores emergentes.

At this time, in Basque VT we have regained the initiative that we had lost for a while and we are back at the forefront, and there is also much excitement in schools. We must not forget that, today, the Basque Country is what it is thanks to the Vocational Training of the 1950s, to those master’s diplomas, and to the fact that many companies and many entrepreneurs come from there. Now is the time for VT to drive a different Basque Country, starting to create biotechnology, robotics and nanotechnology companies, and creating jobs in emerging sectors.

sortuz, gorantz doazen sektoreetan lanpostuak sortuz.

Euskadi es lo que es hoy gracias a la Formación Profesional de los años 50 Orduan, zer falta zaigu? Lanbide arloen sorta zabala dugu aukeran, 30 baino gehiago, baina eguneratu eta malgutu egin beharko genituzke. Eta batez ere espezializazio handiagoa behar dugu, 400700 orduko ziklo ondorengo bat espezialistak prestatzeko. Espezializazioa ez bakarrik goi mailako zikloetan, baita erdi mailakoetan ere. Ulertzeko, aztertzeko, laburbiltzeko, transmititzeko eta erabakitzeko gaitasuna duen jendea behar dugu. Espezializazio maila handiagoa da enpresek orain eskatzen dutena, industri sektorekoek batez ere. Gaur egun, ikasleak oso ondo prestatuta dauden arren, eskaintzen diegun hezkuntza ez da nahikoa. Gainera, espezializazio horretarako bestelako pertsona behar da, eta horretarako funtsezkoa da LHren hezkuntza sisteman metodologia aldatzea. Ikastetxeetan metodologia aldaketa ematen bada aldatu egingo dira ikaskuntza sistema, ikastetxeen antolaketa… Hori izango da euskal LHren erronka handia, horregatik esan dut behin baino gehiagotan LH berrasmatu egin behar dugula. Etorkizuna Nola ikusten duzu LH lau urteren buruan? Gauza asko aldatu behar ditugu 2017rako, horien artean produkzio ehuna. Baina Euskadin ari gara etxeko lanak egiten. Horregatik ziur nago hemendik bi urtera krisialdi honetatik irtengo garela eta LHren egitekoa funtsezkoa izango dela, euskal ekonomiaren traktore bilakatuko baita, enpresentzako ezinbesteko laguntza. Ikastetxeak ezagutza unitate bilakatuko dira, hezkuntzatik haratago, industriaren funtsezko euskarri diren enpresekiko lotura gero eta handiagoa izango dute, eta LH euskal ekonomiaren traktore izango da. LHk aurrea hartu behar die enpresen beharrei. Etorkizun horretan, zein izango da txandakako prestakuntzaren egitekoa? Txandakako prestakuntza da LHren etorkizuna, baina eredu hori are gehiago malgutu behar dugu, bestelako aukerak zabaldu, aha-

¿Qué nos falta entonces? Tenemos un buen abanico de familias para elegir, más de 30, pero deberíamos actualizarlas y dotarlas de mayor flexibilidad. Y sobre todo necesitamos una mayor especialización, un post-ciclo de 400 a 700 horas para formar especialistas. Una especialización no sólo para ciclos superiores, sino también para ciclos medios. Necesitamos gente que tenga capacidad de entender, de analizar, de sintetizar, de transmitir y de decidir… Lo que nos piden ahora las empresas, principalmente las industriales, son unos niveles más altos de especialización. Hoy, y teniendo un alumnado muy bien preparado, ya no es suficiente la formación que les damos. Además, esa especialización necesita de una persona diferente, y para eso es fundamental un cambio de metodología en el sistema educativo de la FP. Este cambio en la metodología de los

What do we need then? We have a good range of career families to choose from, over 30, but we should update them and provide them with greater flexibility. And above all we need greater specialisation, a post-cycle of 400 to 700 hours to train specialists. A specialisation not only for higher cycles, but also for medium cycles. We need people who have the ability to understand, analyse, synthesise, transmit and decide... What we are being asked for by companies, particularly in industrial sectors, are higher levels of specialisation. Today we have very well-prepared students, but the training we give them is no longer enough. In addition, this specialisation needs a different kind of person, and for that, a change of methodology in the vocational educational training system is essential.

17


HETELkaria 2013 “ Lanbide Heziketa euskal ekonomiaren traktore izango da datozen lau urteetan”

“La Formación Profesional va a ser tractor de la economía vasca en los próximos cuatro años”

“ Vocational Training will be the driver of the Basque economy in the next four years”

lik eta enpresa gehien hartzeko. Eredua oso baliagarria da, gorantz doa. Gainera, txandakako praktikak egiten dituztenen % 80 enpresan bertan gelditu ohi da. Baina ikastetxeen konfigurazio berria behar dugu, autonomia gehiago eta metodologia aldatzea ekarriko dituena, eta horrekin batera gehiago inplikatuko diren enpresak.

centros cambiará el sistema de aprendizaje, la organización de los propios centros… Ese será el gran reto de la FP Vasca, de ahí que yo haya dicho en más de una ocasión que debemos reinventar de nuevo la FP.

This change in methodology in schools will change the learning system, how schools are organised... That will be the great challenge for Basque VT, and that is why I often say that we must reinvent VT once more.

El Futuro

The Future

¿Cómo ve la FP a cuatro años vista?

How do you see VT four years from now?

Tenemos que cambiar muchas cosas para 2017, entre ellas el tejido productivo. Pero en Euskadi estamos haciendo los deberes. Por eso estoy convencido de que de aquí a dos años vamos a salir de esta crisis, y que la FP va a jugar un papel fundamental, convirtiéndose en tractora de la economía vasca, en apoyo fundamental para las empresas. Los centros de formación van a pasar a ser unidades de conocimiento más allá de la formación, y van a estar cada vez más pegados a las empresas, el soporte fundamental de la industria, y la FP va a ser tractora de la economía vasca. La FP tiene que adelantarse a las necesidades de las empresas.

We need to change many things by 2017, including the productive fabric. But in the Basque country we are doing our homework. That is why I am convinced that within two years we will emerge from this crisis, and that the VT will play a fundamental role, becoming a driver of Basque economy, providing fundamental support for companies. Training schools will become knowledge units going beyond training and will be increasingly linked to companies, the fundamental support of industry, and VT will be the driver of the Basque economy. VT has to stay ahead of the needs of companies.

Hizkuntzen ezagutza eta neskek betiko lanbide arloen aldeko hautua egitea gainditu gabeko ikasgaiak dira, ezta? Profesionalek ez dute ingelesa bakarrik ikasi behar, baita ere txinera, alemana,… Gure enpresak mundu guztian daude kokatuta edo mundu guztiko herrialdeekin egiten dituzte negozioak, eta beraz, eleaniztasunaz hitz egin behar dugu. Ildo horretan bide lu-

Los centros de FP van a pasar a ser unidades de conocimiento más allá de la formación zea dugu egiteko, gure herrian hizkuntzen arazoa oinarrizkoa baita. Eta neskei dagokienez, poliki-poliki rolak aldatu beharko dira industri zikloen aldeko hautua egin dezaten; agian hirugarren zikloarekin lortuko da hori, etorkizuneko espezializazio horrekin.

Maite Gutierrez VK Comunicacion maite@vkcomunicacion.com

18

En ese futuro, ¿qué papel tiene la formación en alternancia?

What is the role of work-linked training in that future?

La formación en alternancia es el futuro de la FP, pero necesitamos todavía flexibilizar más ese modelo, abriendo posibilidades diferentes para abarcar el mayor número de empresas. Es un modelo muy válido, en alza. Además, el 80% de los que realizan prácticas en alternancia se queda en esa empresa. Pero necesitamos una nueva configuración de los centros, con mayor autonomía, con un cambio metodológico y empresas más implicadas.

Work-linked training is the future of VT, but we need to make the model even more flexible, opening up different possibilities to cover the greatest possible number of companies. It is a very valid model that is on the rise. In addition, 80% of students doing work-linked training internships stay in the company. But we need a new configuration for schools, with greater autonomy, a methodological change and more involvement from companies.

Un par de asignaturas pendientes son el conocimiento de idiomas y que las chicas se siguen decantando por familias tradicionales ¿no?

A couple of unresolved matters are foreign language knowledge and that girls are still opting for their traditional career families, isn’t it?

Los profesionales no sólo necesitan aprender inglés, también chino, alemán,… nuestras empresas se ubican o negocian con países de todo el mundo, por lo que debemos hablar de plurilingüismo, y ahí tenemos mucho recorrido que realizar porque el problema de los idiomas en este país es de base. Y en cuanto las chicas, poco a poco habrá que ir cambiando roles para que se decanten por ciclos industriales, quizá con el tercer ciclo, con esa futura especialización, se logre.

Professionals not only need to learn English, also Chinese, German,... our companies are located in or negotiating with countries around the world, so we must talk about multilingualism, and hence have a long way to go, because the language problem in this country is basic. With regard to girls, they will need to change roles little by little and choose industrial cycles, perhaps in the third cycle —with that future specialization, we might achieve this.

Maite Gutierrez VK Comunicacion maite@vkcomunicacion.com

Maite Gutierrez VK Comunicacion maite@vkcomunicacion.com


HETELkaria 2013

Lanerako prestakuntza sustatu eta zabaltzeko kanpainaren balantze ona Balance positivo de la campaña de promoción y difusión de la formación para el empleo Positive outcome of training for employment promotion and dissemination campaign 2012-2013 ikasturtean, lanerako prestakuntza sustatzeko eta zabaltzeko kanpaina eraman du aurrera HETELek, Lanbide eta Hobetuz erakundeen lankidetzarekin. Prestakuntzak profesionalki hobetzeko eta lehiakorragoak izateko eskaintzen duen aukera nabarmendu dugu kanpaina horretan. Proiektuaren barruan 3 jarduera nagusi burutu dira: profesionaltasun ziurtagiriek eskaintzen dituzten aukeren berri eman zaie ikasleei/onuradunei, lanerako prestakuntzaren onurak azaldu zaizkie enpresei eta eskualde mailako jardunaldiak antolatu dira ikastetxeetan, interesatuta daudenei informazioa emateko. Jarduera horiek burutzeko ikastetxeetako Lanerako prestakuntzako arduradunen laguntza izan dugu.

Durante el curso escolar 2012-2013 HETEL, con la colaboración de Lanbide y Hobetuz, ha llevado a cabo una campaña de promoción y difusión de la formación para el empleo. En esta campaña hemos destacado la oportunidad que ofrece la formación para la mejora profesional y de la competitividad. Este proyecto ha contado con 3 actuaciones principales: informar a los alumnos/ beneficiarios de las oportunidades de los certificados de profesionalidad, informar a las empresas de los beneficios la formación para el empleo y organizar jornadas comarcales en los centros para informar a personas interesadas. Para llevar a cabo todas estas actuaciones se ha contado con el apoyo de los responsables de Formación para el empleo de los centros.

LHko ikastetxeok jakin badakigu beharrezkoa dela datozen urteetan ere informatzen eta jendea orientatzen jarraitzea, bizitza osoan zehar ikastearen garrantziaz jendea kontzientziatzea Proiektuaren barruan, www.hetelfpe.com ataria jarri da abian. Bertan, orientazioa eskatzen dutenei bideratutako oinarrizko informazioa eskaintzen da, inprimatutako bestelako materialez gain.

En el marco de este proyecto se ha puesto en marcha el portal www.hetelfpe.com que incluye información básica para mostrar a las personas que han solicitado orientación, junto con otros materiales impresos.

Guztira hamabost jardunaldi egin dira autonomia erkidegoan, eta beraz, LHko ikastetxeen bidez eskualde guztietara iritsi gara. Jardunaldien inguruko balorazioa ona izan da, bai hizlari batzuen nabarmentasunagatik eta baita administrazioko teknikarien parte hartzeagatik ere. Oroko-

En total se han realizado quince jornadas en la comunidad autónoma, lo que nos ha permitido llegar a todas las comarcas a través de los distintos centros de FP. Las jornadas se han valorado positivamente tanto por la notoriedad de algunos ponentes como por la participación de técnicos de la administración.

During the 2012-2013 school year, HETEL collaborated with Lanbide and Hobetuz to carry out a campaign to promote and disseminate Training for Employment. The campaign highlighted the opportunity provided by training to help people improve professionally and become more competitive. The project had 3 main activities: informing students/beneficiaries about the opportunities provided by Vocational Certifications; informing businesses about the benefits of Training for Employment and organising regional conferences in schools to inform interested people. All these activities were carried out with the support of the staff members in charge of training for employment in the associated schools. As part of the project, a portal — www.hetelfpe.com— was launched with basic information for people seeking guidance. There were also printed materials. A total of fifteen conferences were organised in the autonomous region, allowing us to reach all districts through the various VT schools. The conferences received positive feedback thanks to the renown of some of the speakers and to the participation of public administration officials. In general, they were very well attended. It is difficult to deploy training and provide information to everyone during dayto-day activities in schools. In this sense, HETEL has made a major effort to take the Hobetuz funded training and information campaign right to the schools. In fact, deployment in schools was one of the cornerstones of the campaign.

19


HETELkaria 2013 Lanerako prestakuntza sustatu eta zabaltzeko kanpainaren balantze ona

Balance positivo de la campaña de promoción y difusión de la formación para el empleo

Positive outcome of training for employment promotion and dissemination campaign

rrean, azpimarragarria izan da bertaratu den jendetza.

En general cabe destacar la gran afluencia de público.

Ikastetxe bakoitzaren egunerokotasunean zaila da prestakuntza eta informazioa eskolako kide guztiengana zabaltzea. Ildo horretan, HETELetik ahalegin handia egin da Hobetuzek finantzatutako prestakuntza eta informazio kanpaina ikastetxeetara helarazteko. Hain zuzen ere, ikastetxeetan zabaltzea izan da kanpainaren zutabe nagusietakoa.

En el día a día de cada centro resulta complicado realizar el despliegue de formación e información a todas las personas del centro. En este sentido, desde HETEL se ha realizado un esfuerzo importante para trasladar a los centros esta campaña de formación e información financiada por Hobetuz. De hecho este despliegue en los centros ha sido uno de los pilares básicos de la campaña.

Underscoring the importance of vocational certifications and their validity and getting this information across to end users and businesses was our goal as VT schools. The idea was to strengthen and emphasise the value of a training system that guarantees traceability within the educational system.

Bestalde, azpimarragarria da profesionaltasun ziurtagirien garrantzia eta baliagarritasuna; informazio hori azken erabiltzaileari eta enpresei helaraztea izan da gure helburua, LHko ikastetxeak garen aldetik. Modu horretan, hezkuntza sistemaren barruan trazabilitatea bermatzen duen prestakuntza sistema bultzatu nahi izan dugu eta bere balioa adierazi.

Por otro lado, destacar la importancia de los certificados de profesionalidad y su validez, hacer llegar esta información al usuario final y a las empresas ha sido nuestro objetivo como centros de FP, para con ello potenciar y poner en valor un sistema de formación que garantiza la trazabilidad dentro del sistema educativo.

Hurrengo edizioei begira, LHko ikastetxe garenez, beharrezkoa litzateke Lanerako prestakuntzan dugun pisua areagotzea, horren arduradun diren administrazioekin lankidetzan.

De cara a futuras ediciones, como centros de Formación Profesional, sería necesario potenciar nuestra presencia en la Formación para el empleo junto a las administraciones implicadas en su ejecución.

Zenbakien aldetik kanpainaren balantzea ona da, izan ere, informazioa eskaini zaie 10.000 lagun eta 900 enpresa ingururi, eta ikastetxeetan egin diren jardunaldiek 800en bat lagun bildu dituzte.

El balance en cifras de esta campaña es positivo puesto que se ha informado a cerca de 10.000 personas, 1.200 empresas y 900 asistentes a las diferentes jornadas realizadas en los centros.

Azkenik, kanpainaren ebaluazioa egiteko jardunaldia burutu da. Ekitaldia baliagarria izan

Finalmente se ha realizado una jornada para la evaluación de la campaña, que nos ha ser-

20

For future editions, as vocational training schools, we should enhance our presence in Training for Employment together with the public administrations involved in its implementation. The outcome of the campaign in figures is quite positive. About 10,000 people, 900 companies and 800 assistants attended the conferences held in schools. There was a final session to assess the campaign which helped us to reflect on everything that happened while carrying out the planned actions, and that in one way or another influenced the total or partial achievement of the goals set out for the campaign. Finally, a conference titled “Training for Employment in the Basque Country: aid programme” was held in Bilbao on 11 June. The event was co-organised by HETEL – Heziketa Teknikoko Elkartea along with AVA, CECAP Euskadi and FOREM, and coordinated by Hobetuz – Lanbide. During the conference, Hobetuz and Lanbide of-


HETELkaria 2013 Lanerako prestakuntza sustatu eta zabaltzeko kanpainaren balantze ona

Balance positivo de la campaña de promoción y difusión de la formación para el empleo

da aurreikusitako ekintzen alderdi guztien inguruan hausnarketa egiteko, modu batean edo bestean kanpainaren helburuak erabat edo hein batean lortzeko bidean eragina izan duten alderdiei buruz, alegia.

vido para reflexionar sobre todos los aspectos acontecidos a la hora de realizar las acciones previstas, y que de alguna u otra manera, han influido en la consecución total o parcial de los objetivos fijados en la campaña.

Bukatzeko, ekainaren 11n “Lanerako Prestakuntza Euskadin: laguntza programa” jardunaldia burutu zen Bilbon, HETEL – Heziketa Teknikoko Elkarteak, eta AVA, CECAP Euskadi eta FOREM erakundeek antolatuta, Hobetuzen eta Lanbideren koordinaziopean. Jardunaldi horretan, Hobetuz eta Lanbide erakundeetako arduradunek Hobetuzen deialdiak aurkeztu zituzten, Lanerako Prestakuntzarekin lotutako datu orokorrak azaldu zituzten eta profesionaltasun ziurtagirien eta LHko tituluen arteko harremanei buruzko argibide batzuk eskaini zituzten.

Por último, El 11 de junio se celebró en Bilbao la jornada “La Formación para el Empleo en Euskadi: programa de ayudas” coorganizada por HETEL – Heziketa Teknikoko Elkartea junto con AVA, CECAP Euskadi y  FOREM, bajo la coordinación de Hobetuz – Lanbide. En esta jornada los responsables de Hobetuz y Lanbide presentaron las convocatorias de Hobetuz, otros datos generales relacionados con la Formación para el Empleo y algunas aclaraciones sobre las relaciones de los certificados de profesionalidad y los títulos de FP.

Ondorioz, LHko ikastetxeok jakin badakigu beharrezkoa dela datozen urteetan ere informatzen eta jendea orientatzen jarraitzea, bizitza osoan zehar ikastearen garrantziaz jendea kontzientziatzea eta ziurtagirien baliagarritasuna azpimarratzea. Baina, batez ere, garrantzitsua da gure mezua enpresetan barneratzen joatea, Profesionaltasun ziurtagirien balioa gero eta gehiago har dezaten kontuan, pertsonek metatutako ezagutzen eta gaitasunen berme direla konturatuta; modu horretan, hezkuntzako tituluekin batera, ziurtagiriok enpresen eta pertsonen arteko etorkizuneko kontratu harremanetan erreferentzia baliagarria izan daitezen lortu nahi dugu.

Como conclusión, en los centros de FP somos conscientes de la necesidad de continuar informando y orientando a las personas también en los próximos años, concienciar a las personas de la importancia del aprendizaje a lo largo de la toda la vida, hacer hincapié en la validez de los certificados. Pero, sobre todo, que nuestro mensaje vaya calando en las empresas para que estas sean cada vez más sensibles al valor de los Certificados de profesionalidad como aval de los conocimientos y competencias atesoradas por las personas y constituyan junto con los Títulos educativos otra referencia válida para futuras relaciones contractuales entre empresas y personas.

In conclusion, at the FP schools we are aware of the need to continue informing and guiding people also in the coming years, raising awareness among people about the importance of life-long learning and emphasising the validity of certificates. But, above all, our message should permeate companies so they are increasingly aware of the value of vocational certifications as a guarantee of the knowhow and skills acquired by individuals and so they become a valid reference for future contractual relations between companies and individuals just like other educational degrees.

Mar Romo Lanerako Prestakuntzako arduraduna Irungo La Salle mar@ilsalle.org

Mar Romo Responsable de Formación para el Empleo Irungo La Salle mar@ilsalle.org

Mar Romo Head of Training for Employment Irungo La Salle mar@ilsalle.org

Positive outcome of training for employment promotion and dissemination campaign

ficers presented the Hobetuz enrolment programme, other general information related to Training for Employment and the relationship between the vocational certifications and FP diplomas was clarified.

21


HETELkaria 2013

Soldatze lanen fabrikazioa eta kontrola: Goierri Eskolaren Berrikuntza teknologikoko proiektua Fabricación y control de obra soldada: El proyecto de Innovación tecnológica de Goierri Eskola Welded construction manufacturing and control: The technological innovation project of Goierri Eskola CERET proiektua (Teknologiaren Esperimentazio eta Berrikuntza Zentroak) 1995. urtean jarri zen abian HETELen. Goierri Eskolak bere egin ditu egitasmo horren filosofia eta helburuak, soldatze lanen fabrikazioaren eta kontrolaren arloan, hain zuzen. Sorreran, CERET metodologia erabiltzea bultzada handia eta lan egiteko modu berria izan zen guztiontzat. Teknologian berritu nahi genuen, eta hori gure ikasleen prestakuntzan isla zedin. Aldi berean, gure inguruko enpresei begira prestakuntzako ikastetxe erreferentearen izaera sendotu nahi genuen.

En 1995 inicia su andadura el proyecto CERET (Centros de Experimentación y Renovación tecnológica) en HETEL. Goierri Eskola asume la filosofía y los objetivos de dicho proyecto, en concreto dentro del área de fabricación y control de obra soldada. El uso de la metodología CERET supuso entonces un gran impulso y una forma de trabajar novedosa para todos. Queríamos innovar en tecnología y que se reflejara en la formación de nuestros alumnos. A su vez, potenciar nuestro papel de centro referente en formación para las empresas de nuestro entorno.

Teknologia geureganatzeari dagokionez, CPCERET jardunaldian azaldu genuenez, soldadura simulagailuen bidez soldatzaileak trebatzeko metodologia berriak aztertzen dihardugu buru-belarri gaur egun. Tresna horiei esker ikasleek ingurune birtualean bereganatu ahal izango dituzte gaitasunak, ondoren eskolako tailer geletan erabiltzeko.

En lo relativo a la captación de tecnología, actualmente estamos inmersos, tal y como expusimos en la jornada CPCERET, en el estudio de las nuevas metodologías para la formación de soldadores mediante simuladores de soldadura. Estas herramientas permitirán que los alumnos puedan adquirir competencias en un entorno virtual para posteriormente ponerlas en práctica en las aulas-taller de la escuela.

Teknologiaz hornitzeko lan horren harira, pertsona batzuk teknologia berri hori barneratzeko dedikazioa hartu dute. 2012-2013 ikasturtean honako jarduera eremu hauetara bideratu da, batez ere, ahalegin hori: • EN 473 araudiaren araberako entsegu ez suntsikorrei buruzko ikastaroak eskaintzeko beharrezkoa den ziurtagiria lortzea.

Esa labor de captación se concreta posteriormente en la dedicación de algunas personas a la asimilación de esta nueva tecnología. En el curso 2012-2013 este esfuerzo se ha centrado fundamentalmente en tres ámbitos de actuación:

• Bi lagunek ziurtagiria eskuratzea 3. mailako ultrasoinuen entsegurako.

• Obtener la certificación necesaria para impartir cursos de ensayos no destructivos de acuerdo con la normativa EN 473.

• Titulua duela 10 urte baino gehiago atera zuten langileek ziurtagiria berriro eskuratzea.

• Certificar a dos personas en el ensayo de ultrasonidos nivel 3.

• Presiopeko deposituak diseinatu eta fabrikatzea ASME kodearen arabera.

• Recertificación del personal con un título con más de 10 años.

22

The CERET project (Technological Renewal and Experimentation Centres) was launched in 1995. Goierri Eskola has adopted the philosophy and goals of the project, in particular in the area of manufacturing and control of welded construction. The use of the CERET methodology was a great boost and a new way of working for everyone. We wanted to innovate in technology and that was reflected in the training of our students. At the same time, we wanted to enhance our role as benchmark school for companies in our area. As regards the acquisition of technology, we are currently immersed (as we explained at the CERET conference) in the study of new methodologies for training welders with welding simulators. These tools allow students to acquire skills in a virtual environment which they can subsequently implement in the school workshops. This acquisition work is then materialised in the dedication of some people to the assimilation of this new technology. In the 2012-2013 academic year this effort focused primarily on this areas of action:

• Getting the certification required to teach

courses on non-destructive tests in accordance with the EN-473 standard.

• Certifying two people in level 3 ultrasonic testing.

• Re-certifying

personnel with a degree more than 10 years old.

• Designing

and manufacturing pressure vessels to the ASME standard.


HETELkaria 2013 Soldatze lanen fabrikazioa eta kontrola: Goierri Eskolaren Berrikuntza teknologikoko proiektua

Fabricación y control de obra soldada: El proyecto de Innovación tecnológica de Goierri Eskola

• FANUC robota programatzea eta ROBOGUIDE bidezko simulazioa.

• Diseño y fabricación de depósitos a presión bajo el código ASME.

Hedapenari dagokionez, 2012-2013 ikasturtea amaitzerako, prestakuntzako 3.000 ordu eskaini zitzaizkien langile aktiboei eta langabeei hainbat modalitatetako soldatze lanen fabrikazioaren eta kontrolaren arloan. Zerbitzu horretan eskariak gora egin du azken urteetan. Horrela, ikastaro bereziak eta pertsonalizatuak eskaintzen dira, eskaera egin duen enpresaren beharren arabera egokitutakoak. Prestakuntza eskaintza bi ikastaro berrirekin osatu da: bestelako soldadura prozesuei buruzkoa eta soldaduren ikuskaritza entsegu ez suntsikorretarako.

• Programación de robot FANUC y simulación mediante ROBOGUIDE.

Bestalde, bi urtean behin egiten denez, Goierri Eskolak teknologia horren garapenari buruzko jardunaldi teknikoa antolatu du (CERET Komunikazio-Partaidetza jardunaldiak, HETELeko ikastetxe guztientzat eta Fabrikazio Mekanikoko adarreko Sareko ikastetxeen kideentzat). Aurten, CERET Komunikazio-Partaidetza jardunaldia urtarrilaren 29an egin zen. Bukatzeko, orain arte egindako ibilbidea egungo ikuspuntutik aztertzen badugu, soldaduraren arloan izan dugun garapen teknologikoan CERET metodologia funtsezkoa izan dela ondoriozta dezakegu. Era berean, baikor gaude etorkizunak ekarriko dizkigun erronken aurrean. Hurbileko etorkizunerako lan ildoak honako hauek izan litezkeela uste dugu: • Material berriak soldatzea (altzairua, titanioa, manganesoa, material disimilatuak…) • Soldadura prozesu berriak (marruskadura, laserra,….)

En relación a la difusión a finales del curso 2012-2013 se habían impartido más de 3.000 horas de formación, dentro del área de fabricación y control de obra soldada en sus diferentes modalidades, a trabajadores en activo y desempleados. Un servicio que ha experimentado un aumento de demanda en los últimos años. Parte de esa demanda se traduce en cursos específicos y personalizados adaptados a la necesidad de la empresa solicitante. Concretamente, se ha completado la oferta de formación con dos cursos nuevos, relativos a otros procesos de soldadura e inspección de soldaduras para ensayos no destructivos. Por otra parte, de forma bienal, Goierri Eskola ha organizado una jornada técnica sobre el desarrollo de esta tecnología (jornadas de comunicación participación CERET, abiertas a todos los centros HETEL y centros de la Red de la Familia de Fabricación Mecánica), en las que se han mostrado el trabajo desarrollado y se ha puesto a disposición de otros centros. Este año la jornada de Comunicación Participación CERET se celebró el 29 de enero de 2013.

Welded construction manufacturing and control: The technological innovation project of Goierri Eskola

• Programming a FANUC robot and simulation using ROBOGUIDE.

With regard to dissemination at the end of the 2012-2013 academic year, more than 3,000 hours of training had been given within the area of welded construction manufacturing and control in its various forms, to employed and unemployed workers. This is a service that has experienced an increase in demand in recent years. Part of this demand translates into specific and custom courses adapted to the need of the company requesting them. More specifically, the training offer has been completed with two new courses relating to other processes involving welding and welding inspection for non-destructive tests. Also, every two years, Goierri Eskola organises a technical seminar on the development of this technology (CERET Communication Participation conferences open to all HETEL schools and another schools providing Vocational Training in the Mechanical Manufacturing area) where the work developed is shown and made available to other schools.

Para concluir, si analizamos desde la perspectiva actual el camino recorrido, podemos afirmar que la metodología CERET ha sido una pieza clave en nuestro desarrollo tecnológico en el ámbito de la soldadura. También miramos con optimismo los retos que nos plantea el futuro. Creemos que en un futuro cercano las líneas de trabajo podrían ser las siguientes:

23


HETELkaria 2013 Soldatze lanen fabrikazioa eta kontrola: Goierri Eskolaren Berrikuntza teknologikoko proiektua

Fabricación y control de obra soldada: El proyecto de Innovación tecnológica de Goierri Eskola

Welded construction manufacturing and control: The technological innovation project of Goierri Eskola This year the CERET Communication Participation conference was held on 29 January 2013. To conclude, if we look at the road travelled from today’s perspective we can say that the CERET methodology has been a key element in our technological development in the field of welding. We also look on at future challenges with optimism. We believe that, the work lines in the near future could be as follows:

CERET methodology has been a key element in our technological development in the field of welding. We also look on at future challenges with optimism • Entsegu ez suntsitzaileetarako teknika berriak, besteak beste, korronte induzituak,…. • Hainbat soldadura prozesuren robotizazioa eta automatizazioa (laserra, plasma, etab.) • Soldadurak ikuskatzea termografia aktiboaren bidez.

• Soldadura de nuevos materiales (aluminio, titanio, manganeso, materiales disimilares…) • Nuevos procesos de soldadura (fricción, láser,….) • Nuevas técnicas de ensayos no destructivos como corrientes inducidas,…. • Robotización y automatización de diferentes procesos de soldadura (láser, plasma, etc…) • Inspección de soldaduras mediante termografía activa.

Javier Zunzunegi CERET proiektuaren arduraduna Goierri Eskola, Ordizia jzunzunegi@goierrieskola.org

24

Javier Zunzunegi Responsable del proyecto CERET Goierri Eskola, Ordizia jzunzunegi@goierrieskola.org

• Welding new materials (aluminium, titanium, manganese, dissimilar materials, etc.)

• New etc.)

welding processes (friction, laser,

• New testing techniques such as Eddy current non-destructive testing.

• Robotisation and automation of different welding processes (laser, plasma, etc.)

• Weld

raphy.

inspections using active thermog-

Javier Zunzunegi Head of the CERET project Goierri Eskola, Ordizia jzunzunegi@goierrieskola.org


HETELkaria 2013

Berrikuntza teknologikoa kudeatzeko beTEKu metodologia (berrikuntza TEKnologikoaren kudeaketa) HETELeko ikastetxeetan Metodología beTEKu (berrikuntza TEKnologikoaren kudeaketa) de gestión de la innovación tecnológica en los centros HETEL The beTEKu (berrikuntza TEKnologikoaren kudeaketa) methodology for managing technological innovation in HETEL schools Gure inguruan etengabe ematen ari diren aldaketek eragin zuzena dute Lanbide Heziketako ikastetxeen jarduera guztietan. Izan ere, jarduera guztietan berrituz eta bikaintasunaren ildoa landuz islatu behar dira aldaketok ikastetxeetan, metodologia mailan, teknologikoan eta baita antolaketakoan ere. Berrikuntza teknologikoari erreparatuta, “beTEKu” (berrikuntza TEKnologikoaren kudeaketa) bultzatu du HETELek, HETELberria estrategia abiapuntu hartuta. Ikastetxeetan berrikuntza teknologikoa kudeatzeko metodologia da eta funtsezko 4 prozesutan dago oinarrituta: teknologiaz hornitzea, barneratzea eta didaktikoki lantzea, teknologiaren hedapena eta ebaluaketa. beTEKu ikastetxea puntakoa da teknologia jakin batean edo arlo hori lantzeko baldintza guztiak betetzen ditu; gainera, teknologia arlo hori irakasten duten beste ikastetxe batzuei eta inguruko enpresei aholku emateko prest dago. Beraz, beTEKu ikastetxeak besteekin partekatzen ditu bere ezagutzak eta jarrera proaktiboa du bere esperientziak eta garapenak transmititzerako orduan. beTEKu ikastetxe batek aitzindari izan behar du teknologia edo teknologia arlo jakin bat garatzean eta Euskal Herrian gainontzeko ikastetxeei eta inguruko enpresei hedatzean, hori baita bere misioa.

Los constantes cambios que se están produciendo en nuestro entorno tienen un impacto directo en todas las actividades de un centro de Formación Profesional. Estos cambios deben de tener su reflejo en los centros en forma de innovaciones en todas y cada una de sus actuaciones y en claves de excelencia, tanto a nivel metodológico como tecnológico y organizativo. Pero centrándonos en la innovación tecnológica, HETEL, partiendo de la estrategia HETELberria, ha impulsado “beTEKu” (berrikuntza TEKnologikoaren kudeaketa), una metodología para gestionar la innovación tecnológica en los centros, basada en 4 procesos clave: captación de la tecnología, asimilación y desarrollo didáctico, difusión de la tecnología y evaluación. Un centro beTEKu está en punta en una determinada tecnología o cuenta con condiciones suficientes para poder desarrollarla y además está dispuesto a asesorar a otros centros que imparten formación en ese campo tecnológico y a las empresas de su entorno. Por lo tanto un centro beTEKu comparte con otros sus conocimientos y toma una postura proactiva en la transmisión a otros de sus experiencias y desarrollos. La misión de un centro beTEKu es liderar el desarrollo de una tecnología o área tecnológica específica y su difusión en el País

The constant changes that are taking place in our surroundings have a direct impact on the activities of vocational training schools. These changes should be reflected in schools through innovations in each and every action and in keys to excellence, both at the methodological level and at the technological and organisational level. Focusing on technological innovation, HETEL, leveraged the HETELberria strategy in order to promote “beTEKu” (berrikuntza TEKnologikoaren kudeaketa – technological innovation management), a methodology for managing technological innovation in schools that is based on 4 key processes: technology uptake; assimilation and educational development; dissemination of technology; and assessment.

25


HETELkaria 2013 Berrikuntza teknologikoa kudeatzeko beTEKu metodologia

Metodología beTEKu de gestión de la innovación tecnológica

The beTEKu methodology for managing technological innovation

La misión de un centro beTEKu es liderar el desarrollo de una tecnología o área tecnológica específica y su difusión en el País Vasco al resto de centros y empresas de su ámbito geográfico Era berean, beTEKu metodologiari esker, ikastetxeek euren berrikuntza proiektuekin lotutako ingurune teknologiko estrategikoak antzeman ditzakete. beTEKu ikastetxeek aholkularitza batzordea izan behar dute, inguruko enpresek eta gutxienez teknologi edo ikerketa zentro batek eta unibertsitate batek osatutakoa. Bestalde eta proiektua bultzatzeko asmoarekin, HETEL elkarteak ikastetxeen artean egitasmoaren logo lehiaketa antolatu du eta Mondragon Goi Eskola Politeknikoko Igor Jurado ikasleak proposatutako irudia izan da irabazlea.

Vasco al resto de centros y empresas de su ámbito geográfico. La metodología beTEKu sirve también a los centros para identificar y actualizar los entornos tecnológicos estratégicos asociados a sus proyectos de innovación. Todo centro beTEKu debe tener un comité asesor formado por empresas de su entorno y al menos un centro tecnológico o de investigación y un centro universitario. Por otra parte y para impulsar este nuevo proyecto, HETEL ha realizado un concurso entre sus Centros para la elección de un logotipo cuyo ganador ha sido la imagen propuesta por Igor Jurado alumno del centro Mondragon Goi Eskola Politeknikoa:

beTEKu schools are schools that either are on the cutting edge of a given technology or bring together sufficient conditions to be able to develop it and, in addition, are willing to offer advice to other schools that offer training in that particular field of technology and to companies in their area. A beTEKu school therefore shares its knowledge with others and takes a proactive stance in transferring its experiences and developments to others. The mission of beTEKu schools is to lead the development of a given technology or specific technological area and disseminate it in the Basque country to other schools and local companies. The beTEKu methodology also helps schools identify and update strategic technological environments associated to innovation projects. All beTEKu schools should have an advisory committee consisting of companies in their area and at least one technology or research centre plus a university. In addition, in order to promote this new project, HETEL set up a competition among schools to choose a logo. The winning logo was submitted by Igor Jurado, a student at Mondragon Goi Eskola Politeknikoa:

Gaur egun HETELeko honako ikastetxe hauetan ari dira beTEKu metodologia erabiltzen, eta teknologia hauek lantzen dituzte:

26

Los centros de HETEL que están utilizando la metodología beTEKu actualmente y las tecnologías que trabajan son los siguientes:

Following are the HETEL schools which are currently using the beTEKu methodology and the technologies on which they work:


HETELkaria 2013 Berrikuntza teknologikoa kudeatzeko beTEKu metodologia

Metodología beTEKu de gestión de la innovación tecnológica

The beTEKu methodology for managing technological innovation

Goierri Eskola: Eraikuntza soldatuen fabrikazioa

Goierri eskola: Fabricación de obra soldada

Goierri Eskola: Welded construction manufacturing

Laudioko Udal Ikastegia Industri prozesuen automatizazioa

Centro Municipal de Llodio: Automatización de procesos industriales

Llodio Municipal School: Industrial process automation

La Salle Berrozpe: Mikroelektronika Material berriztagarrien mekanizazioa

La Salle Berrozpe: Microelectrónica Mecanizado de materiales renovables

La Salle Berrozpe: Microelectronics Renewable materials machining

Egibide: Zuntz optikozko instalazioak konfiguratzea, muntatzea eta mantentzea

Egibide: Configuración, montaje y mantenimiento de instalaciones de fibra óptica

Egibide: Fibre optics installation configuration, assembly and maintenance

Bizikleta elektrikoaren eta karga postuen hastapenak

Introducción a la bicicleta eléctrica y puestos de carga

Introduction to electric bicycles and charging stations

Oteitza Lizeo Politeknikoa: Abiadura handiko mekanizazioa

Oteitza Lizeo Politeknikoa: Mecanizado de alta velocidad

Oteitza Lizeo Politeknikoa: High speed machining

Modragon Goi Eskola Politeknikoa (MGEP): Mikrofresatzea eta mikromekanizatzea

Modragon Goi Eskola Politeknikoa (MGEP): Microfresado y micromecanizado

Modragon Goi Eskola Politeknikoa (MGEP): Micromachining and micromilling

Urnietako Salesiarrak: Arte Grafikoak, kolorearen erreprodukzioa

Salesianos de Urnieta: Artes Gráficas, reproducción del color

Salesianos Urnieta: Graphic Arts, colour reproduction

Etxebizitzetan eta eraikinetan sistemak txertatzea

Integración de sistemas en viviendas y edificios

Systems integration in homes and buildings

Maristak: Prototipogintza galdaketan

Maristak: Prototipado en fundición

Maristak: Die casting prototyping

Salesianos Deusto: Standar IPC

Salesianos Deusto: Standar IPC

Salesianos Deusto: IPC Standard

San Viator: Ekotronika (automozioa)

San Viator: Ecotrónica (automoción)

San Viator: Ecotronics (automotive)

UGLE: Energia eraginkortasuna

UGLE: Eficiencia energética

UGLE: Energy efficiency

Nazaret ikastetxea: Dauden teknologiak eta berriak erabiltzea Bussiness Intelligence lantzeko

Nazaret Zentroa: Utilización de tecnologías existentes y de nuevas tecnologías para la explotación del Bussiness intelligence

Nazaret Zentroa: Use of existing technologies and new technologies for Business intelligence

Jon Iartza HETELen Lehendakariordea gerentea@lasalleberrozpe.com

Jon Iartza Vicepresidente de HETEL gerentea@lasalleberrozpe.com

Jon Iartza Vice-president of HETEL gerentea@lasalleberrozpe.com

27


HETELkaria 2013

Prestakuntza bikaina eta profesional bikainak Formación excelente y profesionales excelentes Excellent training and excellent professionals Euskadin Lanbide Heziketari buruz hitz egitea bikaintasunari buruz hitz egitea da. LHk bere ibilbideari ekin zionetik, beti lan egin du eskualdeko, gizarteko eta industriaren inguruko beharrei erantzuna emateko. Feedbackak jasotzen eta aztertzen aritu da, eta feedback bakoitzarekin, dekretu berri bakoitzarekin, gizarte aldaketa bakoitzarekin, bidea eginez joan da, beti hobetzeko asmoarekin, beti ikasiz ( eta hor dago bikaintasunaren gakoa…). 2013a aurrera doala eta amaierarik ez duen krisi honetan murgilduta, Lanbide Heziketak erronka berriak ditu. Profesional bikainak behar ditugu, eta orain behar ditugu. Sortu den testuinguru berrian moldatuko diren profesionalak, alternatiba sortzaileak eta estrategia berritzaileak proposatuko dituztenak, parte hartu eta lankidetzan jardungo duten profesionalak, feedback guztiak aintzat hartuko dituzten profesionalak, proiektu berri eta aukera berri bakoitzean proposamen berritzaileak egingo dutenak, ikasteko gai diren profesionalak.

Profesional bikainak behar ditugu, eta orain behar ditugu. Ikasteko gai diren profesionalak Ikastea hitza funtsezkoa izan da hezkuntzan. Prestakuntza orokorrean, eta bereziki lanbide heziketa, ikaskuntzan oinarriturik dago. Historian zehar garrantzi handiko eraikinak eta prozesuak eraiki ditugu. Baina garai honetan hori ez da nahikoa. Arlo guztietan beharrezkoa da ikaskuntzari balio handiagoa ematea eta gure prozesuen ardatz bihurtzea. Proposamenak erraza dirudien arren, errealitatea apur bat konplexuagoa da. 20 ikasleko ikasgela bat erreferentziatzat erabiliz, irakaskuntzaz hitz egitea bere kargu 20 ikasleko taldea duen irakasle baten irakaskuntzako jarduera planifikatzea da. Ikaskuntzaz hitz egitea, berriz, ikuspegi desberdin batetik lan egitea da. Talentu, abiadura eta interes ez-

28

Hablar de Formación profesional en Euskadi es hablar de excelencia. Desde que la FP inició su andadura siempre ha estado trabajando para dar respuesta a las necesidades comarcales, sociales e industriales. Ha estado recibiendo y analizando feedback y ha estado reinventándose, con cada feedback, con cada nuevo decreto, con cada cambio social, siempre cambiando hacía algo mejor, siempre (y aquí está la clave de la excelencia …) aprendiendo.

To speak of vocational training in the Basque Country is to speak of excellence. From its very beginnings, Vocational Training has always sought to respond to regional, social and industrial needs. It has been receiving and studying feedback and been reinventing itself, with each piece of feedback, with each new law, with each social change, always changing into something better, always (and here is the key to excellence...) learning.

Con el 2013 avanzado y una crisis que no acaba nunca, la Formación profesional vuelve a tener nuevos retos, necesitamos profesionales excelentes y los necesitamos ya. Profesionales que se sitúen en el nuevo contexto que se está generando, donde planteen alternativas creativas, estrategias innovadoras, profesionales que actúen y que colaboren, profesionales receptivos a todos los feedback, profesionales que se reinventen en cada nuevo proyecto y con cada nueva oportunidad, profesionales que aprendan.

With 2013 well under way and a financial crisis that never ends, Vocational Training is again facing new challenges. We need excellent professionals and we need them now. Professionals who fit into the new context that is being generated, where they have creative alternatives, innovative strategies; professionals who act and work together; professionals who are responsive to feedback; professionals who will reinvent themselves with each new project and with every new opportunity, professionals who learn.

La palabra aprender ha sido clave en el mundo educativo, la formación en general y la profesional en particular está basada en el aprendizaje. A lo largo de la historia hemos

The word ‘learning’ is the key in the educational world. Training in general and vocational training in particular are based on


HETELkaria 2013 Prestakuntza bikaina eta profesional bikainak

Formación excelente y profesionales excelentes

Excellent training and excellent professionals

berdinak dituzten 20 pertsonaren prozesuaz hitz egitea da. Azken 10 urteetan, konparazio-azterlanetan, hala nola PISA azterketan, beren emaitzengatik nabarmendu diren herrialdeei begira egon gara. Ikasgelan nola lan egiten duten ikusi dugu, eta euren metodologiak ikasi, ekarri, egokitu eta probatu ditugu. Kasu gehienetan ordutegi eta irakasgai egitura berean integratzen genituen: gaindituak eta ez gaindituak, eta tresna-balioa duen dokumentu bat, Oinarrizko Curriculum Diseinua, erabiltzen genuen, lortu nahi zen helburutzat eta hori oinarritzat hartuz ikuskatzen gintuzten. Einsteinek zioenez, emaitza desberdinak lortu nahi badituzu, egin gauzak beste era batera.

construido edificios y procesos clave pero en este momento no es suficiente. Desde todos los ámbitos nos muestran la necesidad de dar mayor valor al aprendizaje y situarlo como eje central de nuestros procesos.

the learning. Throughout history we have constructed buildings and key processes, but at this time it is not enough. Everywhere we see the need to assign greater value to learning and position it as the central axis of our processes.

Joera argi dago, LHko Sailburuordetzatik proposaturiko 2015eko Agenda Estrategikoaren arabera, lankidetzazko ikaskuntza eta arazoetan eta proiektuetan oinarrituriko ikaskuntza uztartzea funtsezkoa da. Ikaskuntza horiekin esperientzia izan dugun guztiok egiazta dezakegu ikaskuntza horiek erabiltzen dituzten metodologien ahala. Gainera, hezkuntza jardueraren antolamendua dela medio, oso zaila da bikaintasun irizpideak (hobetzea eta eboluzionatzea) beharrean, eskakizun irizpideetan oinarrituriko ebaluazio prozesuak (gainditzea edo ez gainditzea) dituzten irakasgaien egituran metodologia horiek integratzea. Aurreko guztia proposamen batean sartu ahal izateko, beste antolamendu bat behar dugu. • Antolamenduaren ardatza ikaslea izan behar da. Trebetasunak garatzeko eta

El planteamiento parece sencillo aunque la realidad es un poco más compleja. Utilizando como referencia una clase con 20 alumnos, hablar de enseñanza es planificar la actividad de enseñanza de un docente ante un grupo de 20 alumnos, hablar de aprendizaje es trabajar desde una perspectiva diferente, se trata del proceso de 20 personas, con talentos diferentes, velocidades diferentes e intereses diferentes. Durante los últimos 10 años hemos estado mirando a países que destacaban por sus resultados en estudios comparativos como PISA. Hemos visto cómo trabajaban en el aula y hemos aprendido de sus metodologías, importándolas, adaptándolas y probándolas. Ahora bien, en la mayoría de los casos las integrábamos en la misma estructura de horarios y asignaturas, aprobados y suspendidos, donde utilizábamos un documento con valor de herramienta, el Diseño Curricular de Base (DCB), como un fin al que llegar y sobre el que nos auditan. Ya lo decía Einstein, si quieres obtener resultados diferentes haz las cosas de manera diferente. La tendencia está clara, la Agenda estratégica 2015 planteada desde la Viceconsejería de FP nos marca como claves el aprendizaje colaborativo combinado con el aprendizaje basado en problemas o proyectos. Todos aquellos que hemos experimentado con estos aprendizajes podemos avalar el potencial de las metodologías orientadas a estos aprendizajes. Asimismo

The approach may seem simple but the reality is a little more complex. Using a class with 20 students as reference, to speak of education is to plan a teacher’s activities in the classroom with a group of 20 students, to speak of learning is to work from a different perspective, it’s the process of 20 people, with different talents, different speeds and different interests. During the past 10 years we have been looking at countries that stood out by their results in comparative studies such as PISA. We have seen how they worked in the classroom and we learned from their methodologies, importing them, adapting them and testing them. Now, in the majority of cases, we integrated them in the same structure of timetables, subjects and pass/fail systems, using a document —the Basic Curriculum Design (DCB)— as an end on which we were audited. Einstein used to say that, if you want to get different results you should do things differently. The trend is clear. The 2015 strategic agenda established by the deputy ministry of VT identifies collaborative learning combined with problem- or project-based learning as key aspects. Those of us who have experimented with these can endorse the potential of learning-oriented methodologies. We can also see that, as it is an organised educational activity, it is very complicated

29


HETELkaria 2013 Prestakuntza bikaina eta profesional bikainak

erronketan lan egiteko beharrean oinarrituta antolatu behar da denbora, ikaskuntzan berariazko nahiz zeharkako emaitzak lortzeko, Oinarrizko Curriculum Diseinua tresna gisa eta ez helburu gisa erabiliz.

LHko Sailburuordetzatik proposaturiko 2015eko Agenda Estrategikoaren arabera, lankidetzazko ikaskuntza eta arazoetan eta proiektuetan oinarrituriko ikaskuntza uztartzea funtsezkoa da • Bikaintasunari loturiko ikaskuntza metak hasieratik argi egon behar dira. Pertsona guziek ezagutzen dituzte feedback eraikitzaileen bitartez bikaintasunera heltzeko gakoak. 360º-ko sistema horietan denek denen lana baloratzen dute. • Ikasle bakoitza bere prozesuaren protagonista da, bere ikaskuntzako emaitzak kudeatzen ditu, eta bere bilakaera neurtzen eta gero eta emaitza hobeak lortzea ahalbidetuko duen mapa marrazten du.

Daniel Irazola Durangoko Maristak ikastetxeko LHko irakaslea - TKNIKAKO ikertzailea dirazola@maristak.com

30

Formación excelente y profesionales excelentes

Excellent training and excellent professionals

podemos constatar que tal y como está organizada la actividad educativa es muy complicado integrar estas metodologías en una estructura de asignaturas con procesos de evaluación basados en criterios de exigencia (aprobar o suspender) en lugar de criterios de excelencia (mejorar y evolucionar).

to incorporate these methods into a structure of subjects with assessment processes based on the criteria of demand (pass/fail) instead of standards of excellence (improve and evolve).

Una propuesta donde podamos encajar todo lo anterior necesita de una organización diferente.

• The

• El centro de la organización estaría en el alumnado. El tiempo debería estar organizado en base a la necesidad de desarrollar habilidades y de trabajar en retos que supongan resultados de aprendizaje, tanto específicos como transversales, utilizando el DCB como herramienta y no como fin.

• Learning goals linked to excellence should

• Las metas de aprendizaje ligadas a la excelencia deberían estar claras desde el principio. Todas las personas conocen las claves para llegar a la excelencia a través de feedbacks constructivos donde todos valoran a todos en sistemas 360º. • Cada alumno es protagonista de su propio proceso, gestionando sus resultados de aprendizaje, midiendo su evolución y trazando el mapa que le permita alcanzar resultados cada vez mejores.

Daniel Irazola Profesor de FP de Maristak Durango Investigador en TKNIKA dirazola@maristak.com

A proposal which can fit all of the above requires a different organisation. core of this organisation would be the students. Time should be organised in terms of the need to develop skills and work out challenges involving learning outcomes, both specific and transversal, using the DCB as a tool and not as an end in itself. be clear from the outset. Everyone knows the keys to reach excellence through constructive feedback where all assess all in 360° systems.

• Each student is the star of their own pro-

cess, managing their learning outcomes, measuring their evolution, and mapping what will allow them to achieve increasingly better results.

Daniel Irazola VT Teacher, Maristak Durango TKNIKA Researcher dirazola@maristak.com


HETELkaria 2013

Erradiazio elektromagnetikoaren arriskuak, arriskutsuak al dira wifi konexioak eta eskuko telefonoak? Los peligros de la radiación electromagnética ¿Son peligrosas las wifis y los teléfonos móviles? The dangers of electromagnetic radiation. Are wireless networks and mobile phones dangerous? Ingurune naturaletik oso urrun bizi gara eta gure organismoa ez dugu prest jasotzen ditugun zenbait estimulu onartzeko. Pairatzen ditugun gaixotasunetako asko estimulu horien erruz sortu edo indartzen dira: estresa, osasuntsua ez den elikadura, ohitura sedentarioak, egurats kutsatuak arnastea, etab. Hori jakinik, ezinbestekoa da berritasun guztien aurrean zuhurtziaz jokatzea, komenigarria ez bada, baztertuz. Baina, hori al da erradiazio elektromagnetikoaren kasua? Edo, zehatzago, arriskutsuak al dira wifi konexioak eta telefono mugikorrak? Erantzuna eman ahal izateko bi kontzeptu zehaztu behar ditugu: zer dira erradiazio elektromagnetikoak? Eta zer-nolako elkarreragina dute materiarekin? Elektrizitatea eta magnetismoa antzinatik ezagutzen ditugu eta greziar klasikoek ere aipatzen zituzten. Beranduago (XIX. mendean), fenomeno beraren adierazpenak direla ulertu genuen (elektromagnetismoa) eta sostengatzeko bitartekorik gabe heda zitekeela (irradiatu) jakin genuen. Are, hutsean ere heda daiteke, horregatik eguzkia ikusi arren, ez dugu entzuten. Erradiazio elektromagnetikoa partikula-sorta batek (fotoiak) osatzen du. Bakoitzak duen energia proportzionala da bakoitzari dagokion uhinaren luzerarekin. Horrek zera esanahi du: erradiazio elektromagnetiko baten kasuan, intentsitate gehiagok partikula gehiago suposatzen du, baina bakoitzak energia kopuru bera izanik. Espektro elektro-

Vivimos en un entorno muy alejado de lo natural, que somete a nuestros organismos a estímulos para los que no está preparado. Muchas de las enfermedades que padecemos se originan, o se intensifican bajo esos estímulos: stress, alimentación insana, costumbres sedentarias, respirar atmósferas contaminadas, etc. Conscientes de todo esto, es necesario un principio de precaución ante lo nuevo, rechazándolo incluso si no nos conviene. Pero ¿Es este el caso de la radiación electromagnética? o más concretamente ¿Son peligrosas las wifis y los teléfonos móviles? Para poder responder necesitaremos precisar dos conceptos: qué son las radiaciones electromagnéticas y cómo interactúan con la materia. Tanto la electricidad como el magnetismo son conocidos de antiguo y ya los griegos clásicos hablaban de ello. Más recientemente (S. XIX) comprendimos que son manifestaciones de un mismo fenómeno (electromagnetismo) y supimos que podía propagarse (radiar) sin necesidad de ningún medio que lo soporte. Incluso puede propagarse en el vacío, por eso vemos el sol pero no lo oímos. La radiación electromagnética está formada por un haz de partículas (fotones), cada una con una energía característica proporcional a su longitud de onda asociada. Esto significa que para un tipo de radiación electromagnética más intensidad significa más partículas pero cada una con la misma energía. Clasifi-

We live far removed from a natural environment, subjecting our bodies to stimuli for which they are not prepared. Many of the diseases we suffer are caused or intensified by such stimuli: stress, unhealthy eating, sedentary habits, breathing polluted air, etc. Aware of all this, it is necessary to apply a principle of caution against anything new, rejecting it even if it doesn’t suit us to do so. But is this the case of electromagnetic radiation? Or more specifically, are wireless networks and mobile phones dangerous? To be able to answer, we need to clarify two concepts: what electromagnetic radiation is and how it interacts with matter. Both electricity and magnetism are known of old and already the ancient Greeks spoke of it. More recently —in the 19th century— we came to understand that they are manifestations of the same phenomenon (electromag-

31


HETELkaria 2013 Los peligros de la radiación electromagnética ¿Son peligrosas las wifis y los teléfonos móviles?

The dangers of electromagnetic radiation. Are wireless networks and mobile phones dangerous?

magnetiko izendatzen da erradiazioa fotoien energiaren arabera sailkatzea edo, bestela esanda, uhinaren luzeraren arabera. Giza begiak espektro horren zati txiki bat baino ezin du ikusi. Argia deritzogu zati horri:

car la radiación en función de la energía de sus fotones, o lo que es igual; en función de su longitud de onda, es lo que se conoce como espectro electromagnético. El ojo humano es sensible a una pequeña franja de este espectro, a la que llamamos luz:

netism) and we learnt that it could spread (radiate) without the need of a supporting environment. It can even propagate in a vacuum —that is why we can see the Sun but we cannot hear it.

Ikus dezagun orain zer-nolako elkarreragina dagoen fotoien eta materiaren artean, zehazki esanez, fotoien eta gure organismoa osatzen duten zelulen artean.

Pasemos ahora a ver cómo interactúan los fotones con la materia, en particular con la células que componen nuestro organismo.

Luz / argia / light

Erradiazio elektromagnetikoaren arriskuak, arriskutsuak al dira wifi konexioak eta eskuko telefonoak?

Fotoiak duen energiaren arabera, lau egoera gerta daitezke: 1. Energia handiko erradiazio ionizatzaileak. Molekulak hausten dituzte, zehazki ADNarekin lotutakoak. Ondorioz, erredura sakonak, minbiziak eta mutazioak sortzen dituzte. 2. Energia urriko erradiazio ionizatzaileak. Nukleo atomikotik urrunago dauden geruzetako elektroiak erauzten dituzte, horien portaera kimikoa aldatuz eta, ondorioz, eragindako zelulen funtzionamendua aldatzea eragiten dute. 3. Energia handiko erradiazio ez-ionizatzaileak. Erreakzio kimikoen gertaera alda dezakete baina ez haien izaera. Hots, erreakzio kimiko beraiek gertatzen dira baina beste abiadura batean, eta horrek beroketa dakar. 4. Energia urriko erradiazio ez-ionizatzaileak. Aurreko kasuan baino bero gutxiago sortzen dute eta ez dute efektu ezagunik sortzen. Fotoi bakoitzaren energia ez ezik, kontuan hartzekoa da sortaren intentsitatea ere. Ohikoa baino hainbat magnitude maila azpitik gaude. Wifi bideratzaile batek 0.1W inguru emititzen du, eguzkiaren argia 100w/cm2 ingurukoa izan daiteke. Etxeko luminariek

32

En función de la energía que porta el fotón pueden darse cuatro posibles situaciones: 1. Radiaciones ionizantes de alta energía. Rompen las moléculas, en particular las de ADN, provocando quemaduras profundas, cánceres y mutaciones. 2. Radiaciones ionizantes de baja energía. Arrancan electrones de las capas más alejadas del núcleo atómico, alterando su comportamiento químico y, por tanto, el funcionamiento de las células afectadas. 3. Radiaciones no ionizantes de alta energía. Pueden alterar el discurrir de las reacciones químicas pero no su naturaleza. Es decir; se producen las misma reacciones químicas pero a otra velocidad y esto se traduce en calentamiento. 4. Radiaciones no ionizantes de baja energía. Producen calor en menor grado que las anteriores y no tienen efectos que se conozcan. Además de la energía por cada fotón, hemos de considerar la intensidad del haz. Aquí estamos varios órdenes de magnitud por debajo de lo habitual. Un router wifi emite del orden de 0.1W, la luz solar puede ser del orden de 100w/cm2 y las luminarias domésticas, aún las novísimas led de bajo consumo, no bajan de los 7w.

Electromagnetic radiation consists of a beam of particles (photons), each with a characteristic energy proportional to its associated wavelength. This means that, for a given type of electromagnetic radiation, intensity grows with the number of particles and all have the same energy. By classifying radiation based on the energy of its photons, or what is the same in terms of its wavelength, we obtain what is known as the electromagnetic spectrum. The human eye is sensitive to a small portion of this spectrum, which we call light. Let us now see how photons interact with matter, in particular with the cells that make up our body. Depending on the energy carried by the photon, four possible situations may arise: 1. High energy ionizing radiation. It breaks up molecules, particularly DNA molecules, causing deep burns, cancer and mutations. 2. Low energy ionising radiation. It pulls electrons from the outer layers of atoms, altering their chemical behaviour and, therefore, the operation of the affected cells. 3. High energy non-ionising radiation. It can alter the course of chemical reactions but not their nature. So, the same chemical reactions occur but at another speed and this translates into warming. 4. Low energy non-ionising radiation. It produces heat to a lesser extent than the previous ones and has no known effects.


HETELkaria 2013 Erradiazio elektromagnetikoaren arriskuak, arriskutsuak al dira wifi konexioak eta eskuko telefonoak?

Los peligros de la radiación electromagnética ¿Son peligrosas las wifis y los teléfonos móviles?

The dangers of electromagnetic radiation. Are wireless networks and mobile phones dangerous?

7w baino gehiago emititzen dute, baita behe -kontsumoko led berri-berriek ere.

A la vista de esto podemos concluir que:

In addition to the energy for each photon, the intensity of the beam has to be taken into consideration. There are several orders of magnitude below the usual. A Wi-Fi router emits about 0.1 W, sunlight can be around 100 W/ cm2 and domestic light bulbs, even the latest low-energy models, are above 7 W.

Hori jakinda, zera ondoriozta dezakegu: • Erradiazio ionizatzaileak (grafikoan marra bertikal gorria; ultramorea, X izpiak eta gamma) arriskutsuak dira eta zuhurtziaz eta kontrolpeko lekuetan erabili behar dira. • Energia urriko ez-ionizatzaileak (gune argitsua, infragorria, mikrouhinak eta irratia) ez dira arriskutsuak. • Zonalde argitsuaren eta ionizazio zonaldera iritsi aurretik bada zonalde berezi bat. Bertan ionizatzeko ahalmenik ez izan arren, inplikaturiko energiak adierazgarriak dira. Hori dela eta, horiek erabiltzerakoan zuhurtasun printzipio bat aplikatu beharko litzateke. Grafiko honetan Wifi seinalearen kokapena eta eskuko telefonoena adierazten da. Ikus dezakegunez, energia urriko ez ionizatzaileen zonaldean daude. Gainera, eguzki erradiazioaren eremuak adierazten dira (zonalde horietan eguratsak kanpotik datorren erradiazio elektromagnetikoa sartzea ahalbidetzen du). Biak eremu baten barnean daude. Horrek adierazten du ez direla berriak, gure gorputza beti egon izan da halako erradiazio elektromagnetikoen eraginpean.

• Las radiaciones ionizantes (en el gráfico la línea vertical roja; ultravioleta, rayos x y gamma) son peligrosas y deben manejarse con precaución y en lugares controlados. • Las no ionizantes de baja energía (región luminosa, infrarrojo, microondas y radio) no son peligrosas. • Queda una zona de nadie entre el final de la zona luminosa y antes de llegar a la zona de ionización, donde, si bien no hay capacidad de ionizar, las energías implicadas son importantes. Por ello debería regir un principio de precaución al utilizarlas. En el gráfico está señalada la posición de la señal wifi y la de los móviles. Vemos que se encuentran en la zona de no ionizantes de baja energía. Además están marcadas las ventanas de radiación solar (zonas donde la atmósfera permite el paso de la radiación electromagnética procedente del exterior). Ambas están dentro de una ventana, esto significa que no son novedosas, nuestro organismo ha estado siempre expuesto a radiación electromagnética de esta naturaleza.

Aquellos que por precaución no dejan su teléfono móvil en la mesilla, deben también, y con mayor motivo, apagar toda luz, bajar la persiana y... dormir solos Eta bitxikeria bat, erradiazioak beroa eragiten du. Kontrakoa ere egia da, gorputz beroek erradiazio elektromagnetikoa emititzen dute. Grafikoan ikus daitekeenez, 37ºC gradutara dagoen gorputz bat askoz gertuago dago arrisku zonaldetik. Argia are gertuago dago. Horrenbestez, zuhurtziaz eskuko telefonoa gau-mahaian uzten ez dutenek, era berean eta arrazoi gehiagoz, argia itzali, pertsianak jaitsi eta bakar-bakarrik lo egin beharko dute.

Y una curiosidad, la radiación provoca calor. Lo contrario también es cierto, los cuerpos calientes emiten radiación electromagnética. En el gráfico puede apreciarse que el punto correspondiente a un cuerpo a 37 ºC se encuentran mucho más cerca de la zona de peligro. La luz está incluso más cerca. Así que aquellos que por precaución no dejan su teléfono móvil en la mesilla, deben también, y con mayor motivo, apagar toda luz, bajar la persiana y... dormir solos.

Felix Elejoste IKT arduraduna La Salle Berrozpe, Andoain felix@lasalleberrozpe.com

Felix Elejoste Responsable de TIC La Salle Berrozpe, Andoain felix@lasalleberrozpe.com

In view of this, one can conclude that:

• Ionising

radiation (in the graph the red vertical line; UV, x-rays and gamma-rays) are dangerous and should be handled carefully and in controlled locations.

• Low

energy non-ionising radiation (visible light, infra-red, microwaves and radio) are not dangerous.

• There is an area between the end of vis-

ible light and before reaching the ionisation zone, where, although there is no ionising capacity, the energy involved is significant. That is why care should be applied when handling such radiation.

The graph shows the position of the Wi-Fi signal and that of mobile phones. We see that they are in the area of low-energy nonionising radiation. The solar radiation windows (areas where the atmosphere allows the passage of the electromagnetic radiation from outer space) are also marked. Both are within a window. This means that they are not new and our bodies have always been exposed to electromagnetic radiation of this nature. And a curiosity, radiation causes heat. The opposite is also true, hot bodies emit electromagnetic radiation. In the graph one can see that the point corresponding to a body at 37 °C is much closer to the danger zone. Light is even closer. So those who do not leave their mobile phone on the bedside table because of its potential danger, should also, with greater reason, turn off all lights, lower the window shades and... sleep alone.

Felix Elejoste Responsible for ICT La Salle Berrozpe, Andoain felix@lasalleberrozpe.com

33


HETELkaria 2013

Ez galdu aukera lan praktikak atzerrian egiteko! No te lo pierdas: ¡realiza tus prácticas en empresa en el extranjero! Don’t miss it: do your in-company traineeship abroad! Alaine Iribar naiz 24 urte ditut eta, Zarauzko Oteitza Lizeo Politeknikoan egin dut goi mailako “Fabrikazio mekanikoko diseinua” heziketa zikloa. Lehenengo maila pasa ondoren pentsatzen jarri nintzen ea ze etorkizun edukiko nuen Euskal Herrian geratzen banintzen praktikak egiten eta momentu horretan komentatu zidaten atzerrira baneukala joatea praktikak egitera. Oso ideia ona iruditu zitzaidan, inguruko lagunak baita bere garaian joan ziren eta aukera polita zela esaten zidaten eta ahal banuen ez galtzeko. Zikloa ikasten hasi nintzenetik neukan buruan praktikak egin ondoren lanean hasi nahi nuela eta ze hobe atzerrian bazen. Nire klasean ez nitzan bakarra atzerrira joan nahi zuena baina niri eman zidaten aukera, eskolak jarrita zeuzkan irizpideak ondoen betetzen nituelako. Hasieran izena eman nuenean zerrenda luze batetik zein hiru lekutara joan nahi nuen galdetu zidaten. Nik Alemania, Finlandia eta Lituania jarri nituen eta Alemania tokatu zitzaidan. Zorte onekoa izan nintzen, ilusio handia egiten zidalako Alemaniara joateak. Ikastetxean Erasmus beken arduradunak, informazio berriren bat zuen bakoitzean guregana etorri eta esan egiten zigun urduri ez egoteko eta pixka bat lasaitzeko, bai gu eta baita gure gurasoak ere. Alemaniara joan aurretik hegaldia eta 3 hilabeterako ostatua lortu genituen. Bizitokia lortzeko HETEL elkarteak Alemanian daukan arduradunaren laguntzaz lortu nuen etxe bat beste 2 ikaslerekin batera.

34

Me llamo Alaine Iribar, tengo 24 años y he realizado el Ciclo formativo de grado superior de Diseño en Fabricación mecánica en Oteitza Lizeo Politeknikoa, en Zarautz.

My name is Alaine Iribar, I am 24 years old and I have done a Higher Level Training Cycle in Design in Mechanical Manufacturing at the Oteitza Lizeo Politeknikoa in Zarautz.

Tras finalizar el primer curso me puse a pensar qué salidas tendría si me quedaba en Euskadi para hacer las prácticas en empresa y justo en ese momento me comentaron que tenía la posibilidad de hacer las prácticas en el extranjero. Me pareció una idea estupenda, tenía amigas que en su momento se habían ido y me dijeron que no desaprovechara la oportunidad.

After finishing the first year I was wondering what job opportunities I would have if I stayed in in the Basque Country for my in-company work experience and just then someone commented about opportunities to do internships abroad. I thought it was a great idea, I had friends who had done it and they told me not pass up the opportunity.

Desde que comencé a realizar el Ciclo formativo tenía claro que tras las prácticas quería empezar a trabajar, y qué bien si además era en el extranjero. No fui la única de clase que quiso realizar las prácticas fuera, pero me dieron la oportunidad a mí porque era quien cumplía

Since I started studying in the training cycle I had it quite clear that, after the traineeship, I wanted to start working, and it would be great if on top of that it could be abroad. I was not the only one in my class who wanted to do a traineeship abroad, but I got the opportunity because I was the one who best meet the school’s requirements. When I


HETELkaria 2013 Ez galdu aukera lan praktikak atzerrian egiteko!

No te lo pierdas: ¡realiza tus prácticas en empresa en el extranjero!

Don’t miss it: do your in-company traineeship abroad!

Alemaniara apirilak 5ean, ostirala, iritsi ginen eta aste bukaera hori ingurua ezagutzeko erabili genuen, tranbia, autobusa … zer hartu behar genuen praktiketara joateko.

mejor los requisitos que exigía el centro. Cuando me apunté me preguntaron a qué tres sitios quería ir de una lista larguísima de países. Elegí Alemania, Finlandia y Lituania y me tocó ir a Alemania. ¡Qué suerte! Me hacía mucha ilusión ir a Alemania.

signed up they asked me what three places I wanted to go to from a long list of countries. I chose Germany, Finland and Lithuania and I went to Germany. Lucky me! I was really excited about going to Germany.

Nik Darmstadt hirian egin ditut lan praktikak, Frankfurt-etik 35 km-ra. Enpresa txikia zen baina oso atsegina. Nire etxea Darmstadt-etik 12km-tara zegoen, horrenbestez egunero tranbia hartu eta enpresaraino joaten nintzen. Gogorrena egin zitzaidana goizean goiz jaikitzea zen nahiz eta 12km-tara egon tranbia sarri gelditzen zen eta 40 minutu ematen nuen lanera ailegatzeko. Enpresan denak oso ondo portatu dira nirekin, eta laguntzarik behar banuen arazorik gabe laguntzen zidaten. Langile batzuk ez zekiten ingelesez baina nola edo hala ulertzen genion elkarri eta lan giro ona genuen.

El responsable de las becas Erasmus del centro nos daba cualquier información en cuanto disponía de ella. Venía y nos decía que no nos pusieramos nerviosos ni nosotros ni nuestros padres. Antes de salir compramos el vuelo y conseguimos alojamiento para 3 meses, el alojamiento gracias a la organización de apoyo que tiene la Asociación HETEL en Alemania: un piso para compartir con otros dos estudiantes.

The person in charge of the Erasmus grants at our school passed on to us any information he got as soon as it was available. He would come and tell us that we should not get nervous —nor our parents. Before leaving, we bought the flight and got accommodation for 3 months. We found the accommodation thanks to the support organization that the HETEL Association has in Germany: a flat to share with two other students.

Llegamos a Alemania el 5 de abril, un viernes y ese fin de semana lo pasamos conociendo la zona, viendo cómo moverse en tranvía, autobús y cómo llegar a donde ibamos a hacer las prácticas.

We arrived in Germany on 5 April. It was a Friday and we spent the weekend getting to know the area, learning how to get around by tram and bus and learning how to get to the place where we were going to do the internship.

Yo he hecho las prácticas en la ciudad de Darmstadt, a 35 km de Frankfurt. Era una empresa pequeña pero muy interesante.

I did my traineeship in the city of Darmstadt, 35 km from Frankfurt. It was a small company but very interesting.

Alemana ikasteko aukera handirik ez dut izan baina bai nire ingelesa hobetzeko eta hori zen nire helburuetako bat. Beste helburua, lan asko egin eta asko ikastea zen.

Mi casa estaba solo a 12 km de Darmstadt y cogía el tranvía todos los días para llegar al trabajo. Lo que más me costó fué levantarme tan pronto, porque aunque sólo había 12 km de distancia el tranvía hacía un montón de paradas y tardaba 40 minutos en llegar.

My house was only 12 km from Darmstadt and I took the tram every day to get to work. What I found most difficult was getting up so early, because although I was only 12 km away, the tram made a lot of stops and it took me 40 minutes to arrive.

Nire inguruan beste 8 ikasle zeuden, ni bezala praktikak egiten eta horietako bi nire etxe berean bizi ziren; beste 2 Darmstadt-en eta

En la empresa todos se han portado muy bien conmigo, si necesitaba ayuda me ayudaban. Algunos compañeros no hablaban

Lanean, bulegoan egon nintzenean, ia inork ez zuen besteekin hitz egiten, denak lanean kontzentratuta, bakoitza bere lana egiten. Tailerrean ere antzeko zerbait, baina beste langileekin hitz egiteko aukera gehiago egoten zen. Enpresa txikia izan arren sukaldea neukan nahi nuena prestatzeko edo berotzeko.

In the company they were all very good to me, and helped whenever I needed a hand. Some co-workers did not speak English but we managed to understand each other and

35


HETELkaria 2013 Ez galdu aukera lan praktikak atzerrian egiteko!

No te lo pierdas: ¡realiza tus prácticas en empresa en el extranjero!

Don’t miss it: do your in-company traineeship abroad!

inglés pero conseguíamos entendernos y teníamos un buen ambiente de trabajo.

we had a good work atmosphere.

En la empresa, cuando estuve en oficina casi nadie hablaba, todos estaban concentrados trabajando. En el taller también pasaba algo similar pero se hablaba un poco más entre compañeros. Aunque era una empresa pequeña, teníamos una cocina y podíamos usarla para preparar o calentar comida. No he tenido mucha ocasión de aprender alemán pero sí he mejorado mi inglés y ese era uno de mis objetivos. El otro era trabajar y aprender mucho.

azken laurak pixka bat urrutiago. Hala ere pare bat aldiz elkartzeko aukera eduki genuen, zer moduz zeuden jakiteko eta lagun berriak egiteko ez baikenuen elkar ezagutzen. Kultura pixka bat desberdina da gurearekin alderaturik; gehien kostatu zitzaidana 12tan bazkaltzea eta goiz afaltzea izan zen. Hala ere ez nuen lortu 21:00etan baino lehen afaltzea, etxean bezala sentitzen nintzen. Nire gomendioa, aukera baldin badaukazue, atzerrira joan lan praktikak egitera, ez zarete damutuko. Nik berriro ere joateko aukera edukiko banu ez nuke bi aldiz pentsatuko eta berriro ere joango nintzateke.

Alaine Iribar Fabrikazio Mekanikoko Goi teknikaria Oteitza Lizeo Politeknikoa iraral@oteitzalp.com

36

At the company, when I was in the office, almost no one spoke, everyone concentrated on their work. The workshop was similar but the co-workers spoke a little more among themselves. Although it was a small company, we had a kitchen and we could use it to prepare or warm up dishes. I did not get much of a chance to learn German, but I have definitely improved my English and that was one of my goals. The other was to work and learn a lot.

A mi alrededor tenía otros 8 estudiantes, haciendo prácticas como yo. Dos de ellos vivían en mi misma casa, otros dos en Darmstadt y los cuatro últimos un poco más lejos. Nos juntamos un par de veces para conocernos y ver cómo nos iba.

Around me, I had another 8 students, doing a traineeship like me. Two of them were living in the same house as me, two others in Darmstadt and the last four a little further. We got together a couple of times to get to know one another and see how things went for us.

La cultura que he conocido es un poco distinta a la nuestra. Lo que más me ha costado ha sido comer a las 12 y cenar tan pronto. Aunque lo intenté no conseguí cenar nunca antes de las 21:00, me sentía como en casa.

The culture I have come across is a little different from ours. What cost me the most was having lunch at noon and dinner so early. Although I tried it I never managed to have dinner before 9.00 pm. I felt at home.

My recommendation: if you can, go abroad to do your traineeship. You will not regret it. If I had the opportunity to do so I would do the same thing without thinking about it for a moment Mi recomendación: si podéis, salid al extranjero a hacer las prácticas, no os arrepentiréis. Si tuviera de nuevo la oportunidad de hacerlo volvería a hacer lo mismo sin pensarlo ni un momento.

Alaine Iribar Técnico superior de Diseño en Fabricación mecánica Oteitza Lizeo Politeknikoa iraral@oteitzalp.com

My recommendation: if you can, go abroad to do your traineeship. You will not regret it. If I had the opportunity to do so I would do the same thing without thinking about it for a moment.

Alaine Iribar Senior Technician in Mechanical Manufacturing Design Oteitza Lizeo Politeknikoa iraral@oteitzalp.com


HETELkaria 2013 Ez galdu aukera lan praktikak atzerrian egiteko!

No te lo pierdas: ¡realiza tus prácticas en empresa en el extranjero!

Don’t miss it: do your in-company traineeship abroad!

HETELen NAZIOARTEKO PROIEKTUAK ERASMUS

Urtero, gure ikastetxeetako 200 ikasle inguruk Europako enpresetan egiten dituzte praktikak (12 asteko egonaldiak)

GLOBAL TRAINING

LHko 50 tituludun inguruk beka eskuratu dute 6 hilabetez atzerriko enpresetan lan egiteko

VETPRO

Urtero, HETELeko ikastetxeetako zuzendari / irakasle talde bat Europako herrialde batera joaten da arlo jakinetako jardunbide egokiak ezagutzeko (2014an txandakako LH izango da gaia)

TOI LEONARDO DUAL TRAINING SYSTEM

Euskal Herriko, Lituaniako, Herbehereetako, Portugalgo eta Alemaniako bazkideak partaide dituen TOI proiektu baten buru da HETEL; ikastetxeetan LH duala abian jartzeko metodologia berriak lantzea du helburu egitasmoak

HEZKUNTEK

HETEL eta Ikaslan, Seaskarekin batera, hitzarmena lantzen ari dira Ipar Euskal Herriko ikasle batzuek prestakuntza zikloak Euskal Autonomia Erkidegoan ikasteko aukera izan dezaten.

Proyectos Internacionales de HETEL ERASMUS

Anualmente cerca de 200 alumnos de nuestros centros realizan sus prácticas en empresas europeas (estancias de 12 semanas)

GLOBAL TRAINING

Alrededor de 50 titulados de FP han obtenido una beca para trabajar 6 meses en empresas extranjeras

VETPRO

Anualmente un grupo de Directores / profesores de los centros HETEL visita un país europeo para conocer Buenas prácticas en ámbitos concretos (en 2014 el tema será la FP en alternancia).

TOI LEONARDO DUAL TRAINING SYSTEM

HETEL lidera un proyecto TOI en el que participan socios del País Vasco, Lituanos, Holandeses, Portugueses y Alemanes con el objetivo de desarrollar nuevas metodologías para la implantación de la FP dual en los centros

HEZKUNTEK

HETEL e Ikaslan junto con Sehaska desarrollan un acuerdo para que algunos alumnos de el país vasco francés estudien ciclos formativos en el País Vasco

HETEL´s international projects ERASMUS

Annually about 200 students from our schools perform their traineeships in European companies (12 week placements)

GLOBAL TRAINING

About 50 VT graduates have received a scholarship to work for 6 months in foreign companies

VETPRO

Each year, a group of managers/teachers from HETEL schools visit a European country to learn about best practices in specific areas (in 2014, the theme will be the work-linked VET).

TOI LEONARDO DUAL TRAINING SYSTEM

HETEL is leading a TOI project involving Basque, Lithuanian, Dutch, Portuguese and German partners that aims to develop new methodologies for implementing dual vocational training in schools

HEZKUNTEK

HETEL and Ikaslan along with Sehaska are developing an agreement so that some students of the French Basque Country can study vocational training cycles in the Basque Country

37


Novedades en los Centros El Centro Formativo Otxarkoaga nuevo centro asociado a HETEL Politeknika Txorierri lidera el proyecto europeo de Innovación EMPLOY Nazaret visita Centros de Formación Profesional en Berlín

Ikastetxeei buruzko berriak Otxarkoaga Prestakuntza Zentroa, HETELeko elkartekide berria Txorierri Politeknikoa EMPLOY Europako berrikuntza proiektuko buru Nazaretek Lanbide Heziketako ikastetxeak bisitatu ditu Berlinen San Viator zentroko ikasleek Raid solidario batean Egibideko ikasleek ikastetxearen LHko eskaintzari buruzko aplikazioa sortu dute Maristak Formula Student nazioarteko lehiaketako partaide Andoaingo La Salle Berrozpeko 3 ikasle lehen sailkatuen artean Estatuko LHko Olinpiadetan (Spainkills) Automobil elektrikoen eta hibridoen teknologian prestatzeko metodo berria

Alumnos de San Viator participan en un Raid solidario Alumnos de Egibide crean una aplicación con la oferta de FP del centro Maristak participa en el concurso internacional Formula Student 3 alumnos de La Salle Berrozpe de Andoain, en los primeros puestos de las Olimpiadas de FP estatales (Spainkills) Nuevo método de formación en la tecnología de coches eléctricos e híbridos

News from the Schools The Centro Formativo Otxarkoaga is the latest school to join HETEL Politeknika Txorierri leads the EMPLOY European innovation project Nazaret visits several Vocational Training schools in Berlin Saint Viator students participate in a charity adventure race Egibide students create an application with the VT courses offered by their school Maristak takes part in the international Formula Student competition 3 students at La Salle Berrozpe in Andoain among the first places at the Spanish VET Olympics (Spainskills) A new method for training in hybrid and electric car technology


HETELkaria 2013

Otxarkoaga Prestakuntza Zentroa, HETELeko elkartekide berria

El Centro Formativo Otxarkoaga nuevo centro asociado a HETEL

The Centro Formativo Otxarkoaga is the latest school to join HETEL The Otxarkoaga training centre was created in Bilbao’s Otxarkoaga Quarter in 1962 and began to provide Vocational Training in industrial subjects in 1964.

Otxarkoaga Prestakuntza Zentroa 1962. urtean sortu zuten Bilboko Otxarkoaga auzoan, eta 1964an hasi ziren bertan industriako espezialitateetako lanbide heziketa eskaintzen.

El centro formativo Otxarkoaga surge en el Barrio de Otxarkoaga en Bilbao en 1962 y comienza a impartir formación profesional en especialidades industriales en 1964.

Bilboko Elizbarrutiaren eskola da, 12 urtetik gorako ikasleei bideratutako irakaskuntza darama aurrera eta arreta berezia eskaintzen die gizarte egoera ahulenean daudenei. Zentroaren hezkuntza eskaintzak ikasleen eta euren familien aurreikuspenei erantzutea du xede, eta prestakuntza integrala eskaintzen du maila pertsonalean, sozialean eta erlijiozkoan. Ikasleak lan munduan ahalik eta titulu maila handienarekin sartzea bultzatzen du, edo ikasketekin aurrera jarrai dezaten irakaskuntza pertsonalizatuaren bidez.

Pertenece al Obispado de Bilbao, desarrolla una actividad docente dirigida a alumnado mayor de 12 años y presta una dedicación especial a las personas más desfavorecidas. Su oferta educativa pretende responder a las expectativas del alumnado y sus familias y ofrece una formación integral a nivel personal, social y religiosa. Favorece la inserción de sus alumnos en el mundo laboral con la mayor titulación posible o la continuación de estudios posteriores a través de una enseñanza personalizada.

Eskolak honako hezkuntza eskaintza egiten du:

El centro tiene la siguiente oferta formativa:

• Derrigorrezko bigarren hezkuntza, aniztasuna kontuan hartzeko neurriekin • Helduen hezkuntza (HHE) • Hasierako Lanbide Prestakuntzako programak (arotzeria, elektrizitatea, iturgintza, soldadura, mekanika, txapa eta pintura, informatika, ile apainketa) • Hasierako Lanbide Prestakuntza egokitutako programak eta Zereginen ikaskuntza • Erdi mailako heziketa zikloak (zurgintza eta altzarigintza, elektrizitatea, produkziorako zerbitzuak, automozioa eta metal eraikuntzak) • Lanerako prestakuntza

Kudeaketa aurreratuaren alde egin du zentroak, EFQM ereduen arabera (Urrezko Q 2011n): ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 eta efr 1000-1 (bateratzea). Hortaz, funtsezkoa da erakundeko pertsonen inplikazioa. Zentroak profesionaltasuna, inplikazioa, bokazioa eta ilusioa eskaini nahi ditu Lanbide Heziketa berriaren erronken aurrean, eta HETELeko beste ikastetxeekin partekatu nahi ditu hezkuntza berrikuntzako esperientziak, enpresekiko harremanei buruzkoak eta kudeaketa aurreratuaren ingurukoak.

• •

• •

Educación secundaria obligatoria, con las medidas de atención a la diversidad Enseñanza para adultos (EPA) Programas de Cualificación profesional inicial (Carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, mecánica, chapa y pintura, informática, peluquería). Programas de Cualificación profesional inicial adaptada y Aprendizaje de tareas Ciclos formativos de grado medio (Madera y mueble, electricidad, servicios a la producción, automoción y construcciones metálicas) Formación para el empleo

El centro ha optado por una gestión avanzada según los modelos EFQM (Q de Oro en 2011), ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y efr 1000-1 (conciliación), para lo cual la implicación de las personas de la organización juega un papel esencial.

It belongs to the Diocese of Bilbao and provides educational services for students over 12 years old with special emphasis on the underprivileged. Its educational offer is intended to respond to the expectations of students and their families and offers comprehensive training at the personal, social and religious levels. It promotes the inclusion of students in the working world with the highest possible degree or the continuation of further studies through a personalised teaching. The school offers the following courses:

• Compulsory secondary education, with a focus on diversity

• Adult education • Initial Professional

Qualification programmes (Carpentry, Electricity, Plumbing, Welding, Mechanics, Bodywork and Painting, Computing, Hairdressing). • Adapted Initial Professional Qualification and Task learning • Medium level vocational training (Wood and Furniture, Electricity, Production Services, Automotive and Metal Construction) • Training for employment The school has opted for an advanced management following EFQM models (Gold Q in 2011), ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 and EFR 1000-1 (conciliation), so the involvement of individuals in the organisation plays a vital role. The school aims to instil professionalism, involvement, vocation and enthusiasm in the face of the challenges of the new Vocational Training and wants to share its experiences in educational innovation, relations with companies and advanced management with other HETEL schools.

El centro pretende aportar profesionalidad, implicación, vocación e ilusión ante los retos de la nueva Formación profesional y quiere compartir con otros centros HETEL sus experiencias de innovación educativas, de relación con empresas y de gestión avanzada.

39


HETELkaria 2013

Txorierri Politeknikoa EMPLOY Europako berrikuntza proiektuko buru

Politeknika Txorierri lidera el proyecto europeo de Innovación EMPLOY

Politeknika Txorierri leads the EMPLOY European innovation project

EMPLOY proiektuan (2012 – 2014) metodologia berritzailea garatzen ari dira, gazte tituludunek eta enplegu bila dabiltzan lagunek XXI. mendeko lan merkatuan beharrezkoak diren trebetasunak eta funtsezko gaitasunak identifikatu, landu eta aurkez ditzaten. Lehia itzela denez, lan bila dabiltzan lagunek bikaintasuna erakutsi behar dute, ez bakarrik alderdi teknikoan, baita pertsona arteko mailan eta bestelako zeharkako gaitasunetan ere.

El proyecto, EMPLOY (2012 - 2014) está desarrollando una metodología innovadora que permitirá a los jóvenes titulados y personas en busca de empleo identificar, practicar y presentar las habilidades y competencias clave necesarias en el mercado de trabajo del siglo XXI. Dado que la competencia es feroz, las personas que buscan empleo tienen que demostrar la excelencia no sólo en su ámbito técnico, sino también en clave interpersonal y en otro tipo de habilidades transversales.

The EMPLOY project (2012-2014) is developing an innovative methodology that will allow young graduates and people seeking employment to identify, practice and present skills and the key competences needed in the 21st century labour market. Given that competition is fierce, people seeking employment must demonstrate excellence not only in their technical area, but also in key interpersonal and other types of horizontal skills.

Antes de desarrollar la nueva metodología, el equipo de EMPLOY ha llevado a cabo una Investigación documental y de campo para descubrir qué competencias están buscando los empleadores en Italia, los Países Bajos, Polonia, España, Turquía y el Reino Unido. La competencia más demanda es de hecho una actitud positiva, ya que esta competencia precede a casi todas las demás. Es seguida de cerca por la resolución de problemas, habilidades de comunicación y capacidad de trabajar bajo presión. Para ver la lista completa se puede consultar el Informe Internacional de Análisis de necesidades que se encuentra en la web del proyecto www.employ-project.com

Before developing the new methodology, the EMPLOY team carried out a document and field investigation to ascertain the competences being sought by employers in Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Turkey and the United Kingdom. The competence that is most in demand is actually a positive attitude, since it is a prerequisite for almost all other competences. It is closely followed by the problem-solving skills, communication skills and ability to work under pressure. For full list, see the International Report of analysis of requirements found in the website of the project www.employ-project.com.

Metodologia berria garatu aurretik, EMPLOY proiektuko taldeak ikerketa dokumentala eta eremukoa eraman du aurrera, Italian, Herbehereetan, Polonian, Espainian, Turkian eta Erresuma Batuan enplegu emaileek bilatzen dituzten gaitasunen berri jasotze aldera. Gehien eskatzen den gaitasuna jarrera positiboa da, gainontzeko ia gaitasun guztien aurretik. Jarraian datoz arazoen ebazpena, komunikaziorako trebetasunak eta presiopean lan egiteko gaitasuna. Beharrak Aztertzeko Nazioarteko Txostenean azaltzen da zerrenda osoa, eta hori eskura dago proiektuaren web orrialdean: www.employ-project.com Emaitza horien arabera, EMPLOY proiektuko bazkideak Metodologia garatzen ari dira, DESIGN THINKIN G delakoaren printzipioetan (www.designthinking.ideo.com) eta LIFE egitasmoan (www.life-2.eu) oinarrituta. Horren bidez, hartzaileek gaitasun multzo sendoa eta praktikoa planifikatzeko eta lantzeko aukera izango dute, etorkizuneko tokiko edo atzerriko enplegu emaileei aurkezteko modukoa. Proiektuaren aurrera pausoak ikusteko: www.employ-project.com.

En base a estos resultados, los socios de EMPLOY están desarrollando una Metodología basada en los principios del DESIGN THINKING (www.designthinking.ideo.com) y en el proyecto LIFE (www.life-2.eu), que aportará actividades creativas para que los destinatarios planifiquen, practiquen y presenten una cartera de competencias consistente y práctica a los futuros empleadores locales o extranjeros. Se puede seguir los progresos del proyecto en www.employ-project.com.

40

Based on these results, the partners of EMPLOY are developing a methodology based on the principles of the DESIGN THINKING (www.designthinking.ideo.com) and the LIFE project (www.life-2.eu), which will provide creative activities so that recipients can plan, practice and present a consistent and practical portfolio of skills to future local or foreign employers. You can follow the progress of the project at www.employ-project.com.


HETELkaria 2013

Nazaretek Lanbide Heziketako ikastetxeak bisitatu ditu Berlinen

Nazaret visita Centros de Formación Profesional en Berlín

Nazaret visits several Vocational Training schools in Berlin

Zuzendaritzari laguntza emateko goi mailako heziketa zikloko ikasleen ekimenez, Nazaret ikastetxeak Berlingo hiru LHko eskola bisitatu ditu aurten: Louise Schroeder Schule, Martin Wagner Schule eta Friedrich-List-Schule. Bidaiak bi helburu izan ditu: heziketa dualaren ereduan sakontzea eta ikasleen trukea bultzatzea, hizkuntzak ikasteko xedearekin.

Por iniciativa de las alumnas del Ciclo formativo de Asistencia a la Dirección este año Nazaret ha realizado una visita a tres centros de FP de Berlín: Louise Schroeder Schule, Martin Wagner Schule y Friedrich-List-Schule. El objetivo del viaje era doble: profundizar en el modelo de formación dual y favorecer el intercambio entre los jóvenes para el aprendizaje de los idiomas.

On the initiative of the students of the Management Assistants Training Course at Nazaret, a visit was arranged to three VT schools in Berlin: Louise Schroeder Schule, Martin Wagner Schule and Friedrich-List-Schule. The aim of the trip was two-fold: to better understand the dual training model and to encourage exchanges among young people for language learning.

El modelo de formación dual en Alemania tiene más de 40 años de experiencia y se realiza en un marco de cooperación entre la empresa y la escuela de formación profesional. En Nazaret, como en el resto de los centros de FP, hemos empezado a dar los primeros pasos con la Formación en alternancia para algunos alumnos. Todos estamos convencidos de que la inserción laboral es la razón de ser de la formación profesional. Si bien el modelo alemán no es directamente importable, hay un conjunto de factores en los que escuelaempresa-administración-sociedad tienen que interactuar para poder conseguir el éxito. Uno de los factores prioritarios a trabajar es el cambio cultural que se tiene que producir en todos los actores que intervienen en la implantación del modelo.

The dual training model in Germany has more than 40 years’ experience and takes place within a framework of co-operation between the company and the vocational training school. In Nazaret, as in the rest of the VT schools, we have begun to take the first steps in Work-linked Training for some students. We are all convinced that employment is the raison d’être of vocational training. While the German model is not directly importable, there is a set of factors on which Schools, Businesses, Public Administration and Society have to interact in order to achieve success. One of the priority factors to work on is the change in culture that must take place among all players involved in implementing the model.

Prestakuntza dual edo txandakakoaren ereduan 40 urte baino gehiagoko eskarmentua dute Alemanian, eta enpresaren eta lanbide heziketako eskolaren arteko lankidetza esparruaren barruan egiten da. Nazareten, gainontzeko LHko ikastetxeetan bezala, hasiak gara urrats batzuk ematen ikasle batzuentzako txandakako prestakuntzan. Jakin badakigu lan munduan txertatzea dela lanbide heziketaren izateko arrazoia. Alemaniako eredua ezin daiteke zuzenean bere horretan hona ekarri, baina badira alderdi batzuk non eskolak, enpresak, administrazioak eta gizarteak batera lan egin behar duten arrakasta lortu ahal izateko. Lehentasunez landu beharreko alderdietako bat kultura aldatzearena da, eredua ezartzen parte hartzen duten eragile guztiengan eman beharrekoa. Ikasketa bidaian parte hartu duten ikasleek adierazi dute: “gure ikuspegia zabaltzeko balio izan digu bidaiak, bestelakoa den eta Europan arrakasta duen hezkuntza sistema ezagutu baitugu, gurera ekar litekeena eta gazteok lan mundura sartzeko bidean aurrera egiteko aukera izan litekeena”.

Esto han dicho las alumnas participantes en el viaje de estudio: “este viaje ha servido para abrir nuestras mentes al conocer un sistema educativo diferente y de éxito en Europa, trasladable a nuestra entorno y que puede llegar a ser una oportunidad para que los jóvenes podamos avanzar en nuestra inserción laboral”.

This is what the students participating in the study tour had to say: “this trip has served to open our minds and understand a European educational system that is different and successful which we can transfer to our setting providing us young people with an opportunity to move forward in our employability.”

41


HETELkaria 2013

San Viator zentroko ikasleek Raid solidario batean

Alumnos de San Viator participan en un Raid solidario

Saint Viator students participate in a charity adventure race

San Viator zentroa proiektu solidario bat gauzatzen ari da Marokoko haurrei ikasmateriala eramateko asmoz.

El Centro San Viator está realizando un proyecto solidario para llevar material educativo a los niños marroquíes.

The San Viator School is conducting a charity project to bring educational material to Moroccan children.

Goi Mailako Automobilgintzako lau ikaslek 6.000 kilometro egingo dituzte Renault 4L batean. Raid 4L Trophy izena du Donibane Lohizunen hasi eta Marraquech hiria jomuga duen lehiaketak. Tartean Marokoko basamortua igaroko dute. 2014ko otsailean murgilduko dira bidean, Renault 4L klasikoan. Hori baita lehiaketan parte har dezakeen ibilgailu mota bakarra. Denera 6.000 kilometro egin eta bi helburu beteko dituzte:

Cuatro estudiantes de grado superior de Automoción recorrerán 6000 km en un Renault 4L. Raid 4L Trophy es una competición con salida en San Juan de Luz que tiene que llegar hasta la ciudad de Marraquech, tras atravesar el desierto marroquí. Lo harán en el mes de febrero de 2014, al volante del único modelo de vehículo que puede participar en la prueba; todo un clásico como el Renault 4L. Serán 6.000 km realizados con un doble objetivo:

Four High Degree Automotive Vocational Training students will travel 6000 km in a Renault 4L. Raid 4L Trophy is a competition departing from San Juan de Luz. The participants have to reach the city of Marrakesh, after crossing the Moroccan desert. They will do this in February 2014, driving the only vehicle model that can take part in the race —a classic Renault 4L. The 6,000 km journey has a double objective:

• Mekanikari gisa prestakuntza jasotzea: ikasleek bidaiara eramango duten autoa prestatu behar dute eta matxurak ere konpondu beharko dituzte, izan ere, Raid luze horretan zehar ziurrenera hainbat matxura izango dituzte. • Pertsona gisa garatzea: Proiektu solidario horretan zentroko ikasleek elikagaiak, ikasmateriala eta kirol materiala jaso eta banatzen lagunduko dute. Proiektu horren antolaketan eta garapenean Automobilgintza Ikastaroko 2. mailako hainbat moduluk parte hartuko dute. Modu koordinatuan landu beharko dituzte modululuak, elkarlanean, Marrakechera iristeko xedez. Aurreikuspenen arabera, 1.360 autok parte hartuko dute. Barruan mundu osotik etorritako 3.000 ikasle izango dira. Maletategian 10 kilo elikagai (galkorrak ez direnak) eramango dituzte. Gainera, beste horrenbeste kilo eramango dituzte ikasmateriala eta kirol materiala aintzat hartuz.

42

• Formarse

como mecánicos: Los alumnos tienen que preparar el coche para el viaje y tendrán que reparar las averías que, sin duda surgirán a lo largo del Raid.

• Formarse

como personas: Este es un proyecto solidario donde el alumnado del Centro colaborará en la recogida y el reparto de alimentos, material educativo y material deportivo.

• La

• Training as mechanics: The students will have to prepare the car for the trip and will need to undertake the repairs that will undoubtedly be required during the race.

• Training as individuals: This is a charity

project where the school’s students will co-operate in collecting and distributing food, educational materials and sports equipment.

organización y desarrollo de este proyecto implica a varios módulos de 2º Curso de Automoción, que deberán trabajar de forma coordinada para conseguir el objetivo de llegar a Marrakech.

The organisation and development of this project involves several modules of 2nd Year Automotive Vocational Training, who will have to work in a coordinated manner to achieve the goal of arriving in Marrakesh.

Se prevé la participación de 1.360 coches en los que viajarán unos 3.000 estudiantes de distintos puntos del mundo. En el maletero se incluirán 10 kilos de alimentos no perecederos y otros tantos de material educativo y deportivo.

1,360 cars are expected to participate with some 3,000 students coming from different locations across the world. In the boot the car will carry 10 kg of non-perishable food and another 10 kg of educational materials and sports.


HETELkaria 2013

Egibideko ikasleek ikastetxearen LHko eskaintzari buruzko aplikazioa sortu dute

Alumnos de Egibide crean una aplicación con la oferta de FP del centro

Gasteizko EGIBIDE (Diocesanas-Jesus Obrero Fundazioa) ikastetxeko ikasleek app bat garatu dute, EGIBIDEren Lanbide Heziketako eskaintzari buruzko informazio osoa biltzen duena. “Plataforma anitzeko Aplikazioen Garapena” goi mailako zikloko ikasleek landu dute tresna, hain zuzen. App horretan, (http://forge.diocesanas.org/ egibidefp), EGIBIDEren campus guztietako (Arriaga, Jesus Obrero, Mendizorrotza, Molinuevo eta Nieves Cano) eskaintza azaltzen da. Katalogo zabala da, 2013-2014 ikasturtean eskainiko diren 32 Prestakuntza zikloei eta 5 espezialitateren inguruko Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programei buruzko informazioa biltzen duena.

Alumnado de EGIBIDE (Fundación Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa) de VitoriaGasteiz ha desarrollado una app en la que se recoge toda la información sobre la oferta de Formación profesional en EGIBIDE. Son alumnos/as del Ciclo de grado superior “Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” quienes han desarrollado esta herramienta.. En la app, (http://forge.diocesanas.org/ egibidefp), se encuentra recogida la oferta de todos los campus de EGIBIDE (Arriaga, Jesús Obrero, Mendizorrotza, Molinuevo y Nieves Cano), un catálogo amplio con 32 Ciclos formativos distintos y 5 especialidades de Programas de Cualificación Profesional Inicial para este curso 2013-2014.

“Lau aplikazio egin genituen, eta ikasleek Androiderako bi garatu ahal izan zituzten eta IOSerako (Apple) beste bat landu zuten”, azaldu du Ion Jaureguialzo Informatikako irakasleak. “Multimedia programazioa eta gailu mugikorrak” moduluaren barruan jarri dute abian app-a. “Joan den ikasturtean ikasleek telefonoetarako, tabletetarako eta abarretarako aplikazioak sortzen ikasi zuten, besteak beste, bai Android plataforman eta baita IOS delakoan ere. Martxoan proiektu gisa proposatu zen app-a sortzea, eta hilabete eta erdiz buru-belarri aritu ziren lanean hori lortzeko. Guztiak pozik gelditu ziren begien bistakoa den zerbait garatu zutelako, emaitza eta erabilgarritasuna agerikoak direlako”, azpimarratu du Ionek.

“Hicimos cuatro aplicaciones y los alumnos lograron desarrollar dos para Android y se trabajó otra para IOS (Apple)”, indica el profesor de Informática Ion Jaureguialzo. El módulo en el que se puso en marcha esta app era  “Programación Multimedia y para Dispositivos Móviles”. “Durante el curso pasado los alumnos/as aprendieron, entre otras materias, a crear aplicaciones para teléfonos, tabletas... tanto en plataforma Android como IOS. En marzo se propuso como proyecto la app y durante un mes y medio sudaron “tinta” para conseguirlo. Todos estaban contentos de haber desarrollado algo tangible, con una resultado y una utilidad visible”, reitera Ion.

Datorren ikasturtean beste proiektu batzuk jarriko dituzte abian eta aplikazio berriak landuko dituzte.

En este curso se pondrán en marcha otros proyectos y se desarrollarán nuevas aplicaciones.

Egibide students create an application with the VT courses offered by their school The students at EGIBIDE (Fundación Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa) in VitoriaGasteiz have developed an app that contains detailed information about the vocational training offer at EGIBIDE. They are students of the “Multi-platform Application Development” who have developed this tool... The app, (http://forge.diocesanas.org/egibidefp), brings together the offer of all the campuses that are part of EGIBIDE (Arriaga, Jesús Obrero, Mendizorrotza, Molinuevo and Nieves Cano), a comprehensive catalogue with 32 different training cycles and 5 specialities in Initial Professional Qualification Programs for the 20132014 academic year. “We made four applications and the students managed to develop two for Android and worked on another for iOS (Apple)”, says the Computer Science teacher Ion Jaureguialzo. The module in which the app was launched was “Multimedia Programming for Mobile Devices.” “During the last academic year, the students learned, among other things, to create applications for phones, tablets... both for the Android and iOS platforms. In March the app was proposed as a project and for a month and half they worked very hard to achieve it. They were all happy to have developed something tangible, with a visible result and usefulness,” says Ion. This year, other projects will be launched and new applications will be developed.

43


HETELkaria 2013

Maristak Formula Student nazioarteko lehiaketako partaide

Maristak participa en el concurso internacional Formula Student

Maristak takes part in the international Formula Student competition

Durangoko Maristak ikastetxeko Mekanika adarretako ikasle talde batek, Iñaki Narbaiza eta Iker Espilla irakasleak buru, Bilboko Ingeniaritza Eskolarekin batera egin du lan lehiaketako eserleku bakarreko ibilgailuaren esekiduraren mekanizazioan.

Un equipo de alumnos/as de las especialidades Mecánicas de Maristak Durango, liderado por los profesores Iñaki Narbaiza e Iker Espilla, ha trabajado con la Escuela de Ingenieros de Bilbao en la mecanización de la suspensión de un vehículo monoplaza de competición.

A team of Mechanical Manufacturing students from Maristak Durango, led by their teachers Iñaki Narbaiza and Iker Espilla, has been working with the Bilbao Engineering School in the machining of the suspension system of a formula racing car.

Formula Student nazioarteko lehiaketa ospetsuaren barruan landu zuten proiektua, eta uztailaren 3tik 7ra Silverstonen egin zen finalean ebaluatu zieten lana.

El proyecto se enmarcaba en el prestigioso concurso internacional Fórmula Student y fue evaluado en la final que se celebró en Silverstone del 3 al 7 de Julio.

The project was part of the renowned international competition Formula Student and was evaluated in the finals which were held at Silverstone from 3 to 7 July.

Data horretarako, Maristak ikastetxeko erdi mailako eta goi mailako 30 ikasle partaideek bukatuta zituzten etorkizuneko ingeniariek diseinatutako 340 piezak. Eta osagai guztiak muntatu ondoren Montmellóko zirkuituan probatu zuten eserleku bakarreko ibilgailua.

Para esta fecha los 30 alumnos/as participantes de ciclos medios y superiores de Maristak habían finalizado la fabricación de las más de 340 piezas diseñadas por los futuros ingenieros. Y una vez ensamblados todos los componentes del monoplaza lo habían probado en el circuito de Montmelló.

By that date the 30 participating Maristak students of medium and higher courses had completed the manufacturing of more than 340 pieces designed by the future engineers. Once all the components were assembled, the car was tested at the Montmelo circuit.

Maristak ikastetxearentzat erronka garrantzitsua izan da, mekanikako gelak inplikazioz eta konpromisoz gainezka jarri dituena. Irakasleen arabera, proiektuak aurreikuspen guztiak gainditu ditu.

Todo un reto para Maristak que ha llenado de implicación y compromiso las aulas mecánicas y que, según el equipo de profesores, ha superado todas las expectativas.

Lehiaketa amaitu eta emaitzak aztertu ostean, Maristak eta Ingeniaritza Eskolak hurrengo edizioetan ere lankidetzan aritzea erabaki dute.

Tras finalizar el concurso y evaluar los resultados, los dos centros, Maristak y la Escuela de ingenieros han decidido continuar colaborando en futuras ediciones.

Emaitzak honako web orrialde honetan daude ikusgai: http://www.blogseitb.com/tododeportes/category/formula-student-bizkaia/

Se puede consultar la siguiente página web para conocer los resultados http://www.blogseitb.com/tododeportes/category/formulastudent-bizkaia/

44

It was a true challenge for Maristak, which has filled its mechanical classrooms with involvement and commitment, exceeding all expectations according to the teachers. After finishing the competition and assessing the results, the two schools, Maristak and the School of Engineering have decided to continue collaborating in future editions. The following website can be checked for the results http://www.blogseitb.com/tododeportes/category/formula-student-


HETELkaria 2013

Andoaingo La Salle Berrozpeko 3 ikasle lehen sailkatuen artean Estatuko LHko Olinpiadetan (Spainkills)

3 alumnos de La Salle Berrozpe de Andoain, en los primeros puestos de las Olimpiadas de FP estatales (Spainkills)

3 students at La Salle Berrozpe in Andoain among the first places at the Spanish VET Olympics (Spainskills)

Andoaingo La Salle Berrozpeko hiru ikasle nabarmendu dira Estatu mailako LHko Olinpiadetan, Spainskills deritzotenetan. Lehiaketa Madrilen egin zen joan den otsailean. Horrela, Andoni Portillo Estatuko txapeldun izan da –Urrezko domina– CAD Diseinuaren modalitatean, eta Jokin Mujikak –elektronika adarra– eta Andoni Urdanpilletak –CNC Fresa–, berriz, laugarren saria eskuratu dute.

Tres alumnos del la Salle Berrozpe de Andoain han conseguido destacar en las Olimpiadas de FP a nivel estatal, denominadas también Spainskills, que se celebraron en febrero en Madrid. En concreto, Andoni Portillo ha sido campeón estatal –medalla de Oro- en la modalidad de Diseño CAD, mientras que Jokin Mujika –rama electrónica- y Andoni Urdapilleta –CNC Fresa- han conseguido un cuarto premio.

Three students of the Salle Berrozpe school in Andoain excelled at the Spanish Vocational Training Olympics —known as Spainskills—, which were held in February in Madrid. More specifically, Andoni Portillo was the country champion —gold medal— in the CAD category, while Jokin Mujika —electronics— and Andoni Urdapilleta —CNC milling cutter— both got a fourth prize.

Urrezko dominarekin, Portillo zuzenean sailkatu da uztailean Alemanian egingo den Worldskills munduko olinpiadetan parte hartzeko. Ikasleok, Estatuko Olinpiadetako finaletara iritsi aurretik, Euskal Autonomia Erkidegoko lehiaketa irabazi zuten 2012an, eta horrela Estatu mailako lehiaketarako sailkatu ziren. Ikasleek euren prestakuntza adarrari dagozkion benetako lanak burutzeko duten abilezia eta trebetasuna saritzen dituzte LHko Olinpiadetan. Olinpiadetan parte hartzearen garrantzia azpimarratu dute La Salle Berrozpetik, ikasleei «ezagutza teknikoetan eta ekimenean, autonomian, talde lanean, antolaketan eta arduren ildoan aurrera egiteko aukera» eskaintzen diela adieraziz.

Además, la medalla de Oro conseguida por Portillo le otorga el acceso directo a las olimpiadas mundiales WorldSkills, que se celebran en Alemania en julio. Estos alumnos, finalistas en las Olimpiadas estatales, ganaron previamente la competición en la Comunidad Autónoma Vasca, celebrada en 2012, lo que les valió el acceso a la competición estatal. Las Olimpiadas de FP premian la habilidad y destreza del alumnado para ejecutar trabajos reales de su especialidad formativa. Desde La Salle Berrozpe se destaca la importancia de participar en estas Olimpiadas ya que ofrecen a los alumnos «la oportunidad de avanzar en conocimientos técnicos y en iniciativa, autonomía, trabajo en equipo, organización o responsabilidad».

The gold medal achieved by Portillo gives him direct access to the Worldskills competition, to be held in Germany in July. These finalists at the Spanish Olympics had previously won the competition in the Basque Autonomous Community, held in 2012, which earned them the access to the national competition. The VT Olympics reward the ability and capacity of students when performing real work in their speciality training. La Salle Berrozpe stresses the importance of participating in these Olympics, as they offer students “the opportunity to advance in technical know-how, initiative, autonomy, team work, organisation and responsibility.”

45


HETELkaria 2013

Automobil elektrikoen eta hibridoen teknologian prestatzeko metodo berria

Nuevo método de formación en la tecnología de coches eléctricos e híbridos

A new method for training in hybrid and electric car technology

Somorrostro ikastetxeak erreferente izan nahi du automozioaren arloan.

El centro de formación Somorrostro quiere ser un referente en el mundo de la automoción.

The Somorrostro School aims to become a benchmark in the automotive world.

Industria Ministerioaren arabera, 2020. urtean 250.000 automobil hibrido edo elektriko gehiago izango dira Espainian, eta horrek aldaketa tekniko oso garrantzitsuak ekarriko ditu automobil parke berriaren diseinuari eta mantentze lanei dagokienez. Horregatik, lanbide heziketaren arloak aurrea hartu behar die aldaketa horiei eta kalitatez prestatu etorkizuneko teknikariak.

Según el Ministerio de Industria, en el año 2020 se incorporarán en España 250.000 automóviles híbridos o eléctricos, que implicarán cambios técnicos muy importantes, tanto en el diseño como en el  mantenimiento de ese nuevo parque de automóviles. Por esta razón el mundo de la Formación profesional debe adelantarse a estos cambios y formar con calidad a los técnicos del futuro.

According to the Ministry of Industry, there will be 250,000 hybrid or electric cars in Spain by 2020. This will involve very significant technical changes, both in the design and in the maintenance of the new cars. For this reason the world of vocational training must anticipate these changes and educate future technicians with quality.

Datozen ikasturteetan automozioan izango den aldaketa handi horri aurrea hartze aldera, Somorrostro ikastetxeak prestakuntza prozesu berria jarriko du abian. Modelizazioak eramango ditu aurrera, motor hibridoen maketak erabiliz. Maketak benetako motorren tamainakoak dira, propio heziketarako eginak, eta hainbat aukera eskaintzen dituzte:

Para anticiparse este gran cambio que va a sufrir el mundo de la automoción en los próximos cursos, Somorrostro ha incorporado un nuevo proceso de formación. Se trata de modelizaciones, vía maquetas educativas a tamaño real, de motores híbridos que permiten:

• propultsio elektrikoko eta hibridoko (elektrikoaren eta ohiko barne errekuntzakoaren arteko uztarketa) sistemetan eta teknologietan ikasleek lehen urratsak ematea, • ibilgailu motaren arabera hibridazioaren konfigurazioa ezagutzea, • motor elektrikoen eta energia gordetzeko eta kargatzeko sistemen oinarri teknologikoak ikastea. Inbertsio horren bidez, Somorrostro ikastetxeak lanbide heziketara bideratutako teknologia berrien aldeko apustuari eusten dio, berrikuntzaren bidetik eta lan merkatuaren eskakizun berriei egokitzeko asmoarekin.

46

• introducir al alumnado en los sistemas y tecnologías de propulsión eléctrica e híbrida (combinación de eléctrica con la  tradicional de combustión interna), • conocer la configuración de la hibridación según el tipo de vehículo, • aprender los fundamentos técnicos de los motores eléctricos y de los sistemas de almacenaje y carga de energía. Con esta inversión el centro de formación Somorrostro sigue apostando por las nuevas tecnologías aplicadas a la Formación profesional, innovando y tratando de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado de trabajo.

In anticipation of this great change that will take place in the automotive world in the coming years, Somorrostro has incorporated a new training process. It consists of modelling of hybrid engines with life-size educational models. This allows:

• introducing students to electric and hybrid propulsion (a combination of power with the traditional internal combustion) systems and technologies,

• learning

how hybridization is configured according to the type of vehicle,

• learning

the technical basics of electric motors and storage and energy charging systems.

With this investment, the Somorrostro school is making a firm commitment to new technologies applied to training by innovating and trying to adapt to the new demands of the labour market.


HETEL zentroak Centros HETEL ARABA EGIBIDE Fundación Diocesanas-Jesús Obrero Fundazioa C/Francia, 32 01002 Vitoria-Gasteiz Tfno.: (34) 945.000.333 Fax: (34) 945.000.334 info@egibide.org www.egibide.org CENTRO MUNICIPAL DE FP Virgen del Carmen, 17 01400 – LLODIO Tfno.: (34) 94.672.05.05 ; Fax : 94.672.10.57 secretaria@cmfp-llodio.com www.cmfp-llodio.com

BIZKAIA COLEGIO ZABÁLBURU La Esperanza, 12, 48005 – BILBAO Tfno.: (34) 94.416.31.95 ; Fax : 94.415.38.55 info@zabalburu.net www.zabalburu.net CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA Camino arbolantxa 57 • 48004 – Bilbao Tfno.: (34) 944 124 992 ; Fax: (34) 944 598 035 www.otxarkoaga.net / www.otxarkoaga.org info@otxarkoaga.net POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI Untzaga Ibaia Kalea, 1 48160 – DERIO Tfno.: (34) 94.403.40.60 ; Fax : 94.403.40.61 info@txorierri.net www.txorierri.net SAN JOSÉ – MARISTAK L. H. IKASTEGIA Abasolo, 6 48200 – DURANGO Tfno.: (34) 94.681.00.58 ; Fax : 94.620.06.38 idazkaritza@maristak.com www.maristak.com LEA-ARTIBAI IKASTETXEA Xemein Etorbidea, 19 48270 – MARKINA-XEMEIN Tfno.: (34) 94.616.90.02 ; Fax : 94.616.91.60 info@leartik.com www.leartik.com

ZULAIBAR ARRATIAKO LANBIDE IKASTEGIA Bº. Zulaibar, 17 48144 – ZEANURI Tfno.: (34) 94.673.91.16 ; Fax: 94.631.70.66 info@zulaibar.org www.zulaibar.org

UROLA GARAIKO LANBIDE ESKOLA Beloki Hiribidea, s/n 20700 – ZUMARRAGA Tfno.: (34) 943.72.54.77 ; Fax : 943.72.60.03 ugle@ugleskola.org www.ugleskola.org

SALESIANOS DEUSTO Avda Lehendakari Aguirre, 75 48014 - BILBAO Tfno.: (34) 94.447.26.50 ; Fax : 94.447.26.58 salesianos@salesianosdeusto.com www.salesianosdeusto.com

OTEITZA LIZEO POLITEKNIKOA Gipuzkoa Kalea, 5 20800 – ZARAUTZ Tfno.: (34) 943.11.10.00 ; Fax : 943.11.09.90 informazioa@oteizalp.org www.oteitzalp.org

CENTRO SAN VIATOR Bº San Cristóbal, 2 48190 – SOPUERTA Tfno.: (34) 94.610.48.00 ; Fax : 94.610.47.20 secretaria@sanviator.com www.sanviator.com CENTRO FORMACIÓN SOMORROSTRO San Juan, 10 48550 – MUSKIZ Tfno.: (34) 94.670.60.45; Fax : 94.670.60.52 cfs@somorrostro.com www.somorrostro.com ESCUELA DE QUÍMICA Y ELECTRÓNICA Doctor Areilza, 32 48010 – BILBAO Tfno.: (34) 94.441.59.78; Fax : 94.427.35.59 equimica@jesuitasindautxu.com www.jesuitasindautxu.com

GIPUZKOA MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Loramendi, 4 20500 – MONDRAGON Tfno.: (34) 943.79.47.00 ; Fax : 943.79.15.36 info.mgep@mondragon.edu www.mondragon.edu/eps OÑATI GESTIO HEZIKETA Ibarra Zelaia 2 20560 – Oñati Tfno.:(34) 943.71.80.09 ; Fax : 943.71.81.62 enpresagintza@mondragon.edu www.mondragon.edu/enpresagintza

IRUNGO LA SALLE Elizatxoko Hiribidea, 14 20303 – IRUN Tfno.: (34) 943.62.84.11 ; Fax : 943.62.84.32 irungolasalle@ilsalle.org www.irungolasalle.org GOIERRI ESKOLA Bº La Granja, s/n 20240 – ORDIZIA Tfno.: (34) 943.88.00.62 ; Fax : 943.88. 83.51 bulegoa@goierrieskola.org www.goierrieskola.org LA SALLE BERROZPE La Salle Etorbidea, 5 20140 – ANDOAIN Tfno.: (34) 943.59.05.57 ; Fax : 943.30.05.63 lsbandoain@lasalleberrozpe.com www.lasalleberrozpe.com SALESIANOS URNIETA Ergoien, 6 20130 – URNIETA Tfno.: (34) 943.55.17.89 ; Fax : 943.33.10.59 salesianos@salesianosurnieta.com www.salesianosurnieta.com NAZARET ZENTROA Aldakoenea, 36-Bº Egia 20012 – DONOSTIA Tfno.:(34) 943.32.66.66 ; Fax : 943.32.63.84 nazaret@nazaretzentroa.com www.nazaretzentroa.com


HETEL 21 Gizarte-ekimenezko lanbide heziketako ikastetxeen Elkartea da eta Euskal Herriko eskualde guztietan dago sustraiturik.

HETEL es una Asociación de 21 centros de Formación Profesional de iniciativa social con presencia y arraigo en todas las comarcas del País Vasco.

HETELen elkarturiko zentroek gazteentzako, langileentzako eta langabeentzako Lanbide Heziketa eskaintzen dute. Honez gain, HETELeko zentroek era askotako zerbitzuak eskaintzen dizkiete enpresei, bai neurrira eginiko formazioa bai bestelako zerbitzu teknikoak.

Los centros de HETEL imparten formación profesional a jóvenes, trabajadores y desempleados. Además, los centros de HETEL ofrecen diversos servicios a las empresas, desde el diseño e impartición de formación a medida hasta la prestación de servicios técnicos de diversa índole.

HETEL is an Association of 21 Vocational Training Centres created by social initiative which are present in all regions of the Basque Country. HETEL centres provide vocational training to young people, workers and unemployed people. In addition to it, HETEL centres offer different services to enterprises, from taylormade- training to various kinds of technical services.


Revista Hetelkaria 2013 Aldizkaria