Myn kreambesite

Page 1

Myn kreambesite

Myn kreambesite


Myn kreambesite © 2008 Afûk Tekst en foarmjouwing: Dieuwke Posthumus Yllustraasjes: Linda de Haan Afûk, Postbus 53, 8900 AB Ljouwert ISBN: 978 90 6273 764 2 Neat út dizze útjefte mei hoe dan ek fermannichfâldige wurde sûnder dat dêr skriftlike tastimming fan de útjouwer oan foarôf giet. www.afuk.nl


Foar: Fan:


Plak hjir in foto fan jim poppe.


De lytse sprut: Namme: Berne op: Tiid: Plak: Gewicht: Lingte: Bys没nderheden:


Plak hjir it bertekaartsje fan jim poppe.


Kreambesite! Namme: Relaasje: Datum: Wat fynst fan my: Dyn winsk foar my:Kreambesite! Namme: Relaasje: Datum: Wat fynst fan my: Dyn winsk foar my:


Earrebarre betsjut ‘geloksdrager’. Sûnt it begjin fan de 18de ieu wurdt oan bern ferteld dat earrebarren de bern bringe. De bern woenen fansels witte wa’t it nije berntsje brocht hie en wêrom oft mem op bêd lei. De folwoeksenen fertelden dan dat in earrebarre de poppe brocht hie en dat er mem yn ’e foet pikt hie en dêrom op bêd lizzen bliuwe moast.


Kreambesite! Namme: Relaasje: Datum: Wat fynst fan my: Dyn winsk foar my: