Issuu on Google+

Driemagraelijk s t ijds c hrif t v an H O G H E S C O T E Kultuhele Kring Kapellen

RUGGESKE

Vemnt w. uit gev er Andre De Ny s Petunialoan 1 8 26e jaargang Uitgave

2950 Kapellen Tel ; 6 0 5 3 6 9 3


1

' t, H1e t l e d e n b l a d v a n d e K u l t u r e l e K r i n g K a p e l l e n : H o g h e s c o t e '3 t B ru g g e ske d e s p re e k b u is va n ALLE le d e n ! F 26e T j a a r g a n g - n u mme r 2 1 a p ril 1994 T

Ne t z o a l s d e v o r i g e e d i t i e b e g i n n e n w e o o k d i t B r u g g e s k e m e t e n ke le g e k l e u r d e b l a d z i j d e n . Op d i e m a n i e r v i n d t U a l o n z e a k t i v i t e i t e n s n e l t e r u g .

Een k o r t o v e r z i c h t Van v r i j d a g 2 2 t o t z o n d a g 2 4 a p r i l 1 9 9 4 p r e s e n t e e r t Ho g h e sco t e U e e n k r e e m v a n e e n t e n t o o n s t e l l i n g m e t a l s t h e ma " d e v r o u w a l s k u l t u u r d r a a g s t e r " Pla a ts ; Oude P a s t o r i j - t e lk e n s va n 1 2 u t o t 1 9 u . Zo n d a g 2 9 m e i z a l a f d e l i n g h e e m k u n d e e e n s t a n d ve rzo rg e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e K a p e ls e Do rp sd a g . H i e r z u l t U a ls n o g o n s b o e k " E e n a n d e re k i j k o p K a p e lle n " ku n n e n ko p e n . A f d e lin g P la s t is c h e Kunsten n o d ig t a l h a a r c re a t ie v e le d e n u i t o p e e n " d a g j e sa me n s c h i l d e r e n " - i n kle u re n e n v o o r e e n k e e r o o k i n g e u re n . A f sp ra a k zo n d a g 5 j u n i - me e r h i e r o v e r l e e s t U e n ke le b l a d z i j d e n v e r d e r i n d i t t i j d s c h r i f t . En d a n i s e r n a t u u r l i j k n o g o n z e j a a r l i j k s e g r o e p s t e n t o o n s t e l l i n g i n z a a l ' t B ru g g e ske v a n 2 8 j u l i t o t 1 augustus ' 9 4 . Me e r d e t a i l s e n H E T I NS CHRI J V I NG S FO RMUL I E R v o o r d e e l n a me v i n d t U a c h t e r a a n . Let o p ; e r ko mt s l e c h t s e e n i n s c h r i j v i n g s f o r m u l i e r Stuur op t i j d b in n e n aub.

He t v o l g e n d e B r u g g e s k e v e r s c h i j n t o p 1 j u l i 1 9 9 4 . Al u w t e k s t e n , a a n k o n d ig in g e n v a n u w t e n t o o n s t e l l i n g e n , u w e ig e n g e sch re ve n g e d i c h t e n o f a n d e r e k r i b b e l t j e s d i e U g r a a g g e p u b lice e rd zo u w i l l e n z i e n i n o n ze v o l g e n d e e d i t i e , a l l e s d ie n t t e n l a a t s t e o p 1 0 j u n i b i j d e re d a k t ie t e z i j n . Dit w i l zeggen A f d e l i n g h e e mk u n d e ; R o g e r B a l b a e r t - P a r k w e g 2 - K a p e l l e n Afd e lin g ku n i ; A n d re De Ny s - P e t u n ia la a n 1 8 - K a p e l l e n

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 1


2

Culturele Raad Kapellen organiseert een reeks tentoonstellingen met als thema

De Oude Pastorij Dorpstraat 4 5 - Kapellen Op 22, 2 3 en 24 april '9 4

DE VROUW ALS CULTUURDRAAGSTER

Telkens van 12 u to t 19 u.

Bewust van de creatieve en conserverende kracht van de vrouw in het culturele veld lanceert de Gemeentelijke Culturele Raad het thema "De vrouw als cultuurdraagster". Dit thema wordt door een aantal Kapelse verenigingen als volgt ingev uld Hoghescote laat zijn leden 7 gedichten over de vrouw lezen met de opdracht dit uit te beelden op dock. D e Kapelse Fotokring spoort z ijn leden aan tot het fotograferen van de vrouw en Els Van den Kerckhove gebruikt het medium video o m de kunstenares Mer el t e belichten. W i j k c o m i t é Haezeldonck s c huift 4 v r ouw en n a a r v o o r d i e m e t keramiekbeelden, aquarellen e n studies r ond h e t thema werken. KAV- Pu t t e verdedigt de rol van de vrouw in ons sociaal leven en eetcultuur en dekt een tafel. A l deze werken worden in "De Oude Pastorij" tentoongesteld van v r ijdag 22 tot zondag 24 apr il 1994. Dat de vrouw een belangrijke r ol vervult in de overdracht van taal "moedertaal " e n cultuur heeft FVV-Kapellen er toe aangezet Prof. Dr. Anne-Marie Vandenberge (RUG) uit te nodigen voor een l e n g rond dit fenomeen. Op zaterdag 23 apr il brengen de koren Cantamus en Viv ace, de volkskunstgroep k v o lk a en dansstudio Movements met z ang e n dans een totaalspektakel r ond d e v r ouw. Kaarten kunnen vooraf gekocht worden in "De Oude Pastor ij " O . p zondag wordt dit weekend afgesloten met drie belangrijke manifestaties : L i z i Meynendonckx en Katleen D e Vylder brengen een muzikale poëzievoordracht "Ik ben genoemd meisje en vrouw" om 11 u in "De Oude Pastorij". Het Oudercomité Basisschool Putte brengt voor een panelgesprek vrouwen samen uitsverschillende culturen, o.a. u it Turkije, Marokko, Israël enz. en laat Patsy Sôrensen v an Pajoke Als , 'slot brengt het Streektheater Kapellen de groep Multatulie naar de polyvalente znql "et Bruggeske" met "Hoerenh t leed". d e V o o r dit toneelstuk kunnen nu al kaarten gekocht b a 't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 2 t


3

S A M E I \ T S C F I I I - 1 D E I RE I NT M U S I \ T M G E E -U 1I R De -E m e e s t e K a p e l s e k u n s t e n a a r s k e n n e n a l w e l h e t d o m e i n "l D e n I U i t lRe g g e r " ; h e t p r a c h t i g e n a t u u r g e b i e d a a n d e E H I\ eTi d e s t r a a t - z u i d t u s s e n K a p e l l e n e n K a p e l l e n b o s . -E V 1Ae l e0 n o n d e r h e n z u l l e n e r o o k a l w e l e e n s m e t e e n v e l d e z e l t j e aan d e v i j v e r g e z e t e n h e b b e n , e n me e s t e n z u l l e n d a n o o k w e l d e A G g ro t e w i t t e v i l l a i n d e v e r t e o p g e me rkt h e b b e n , mid d e n o p h e t dE Ao m e i n . ' Do o r h e t t o e d o e n v a n M i c h e l K o o i e n k r e g va n d e z e v i l l a e e n u i t n o d i g i n g o m d e n a n d e re k a n t t e k o me n b e k i j k e n . Ro n d d e v i l l a i s h e t i n d e m a a n d e n m e i kle u re n fe e st va n me t e rsh o g e we lrie ke n d e so o rt e n p r a c h t i g e rh o d o d e n d ro n s t ru ik e n .

e n we v a n d e b e w o n e r s Uit le g g e r eens v a n de en j u n i namelijk e e n azalea's en t i e n t a l l e

Ho g h e sco t e d a c h t d a t d e z e l o k a t i e w e l e e n s d e m o e i t e w a s , v o o r een g e z e l l i g e n a m i d d a g t e k e n e n e n s c h i l d e r e n .

L a a t o n s a f s p r e k e n o p zo n d a g mid d a g 5 j u n i e e rs t k o me n d e o m 13 u u r a a n d e S i o n k l o o s t e r l a a n n r 3 4 . V ia d e z e i n g a n g v a n h e t d o me i n , l a n g s d e k a n t v a n B r a s s c h a a t , mo e t e n w e n i e t m e t s t o e l t j e s e n v e l d e z e l s o v e r d e b o s p a a d j e s sle u re n . U vin d t de Sio n klo o ste rla a n a l s v o lg t - Ho o g b o o ms t e e n we g - r i c h t i n g B r a s s c h a a t - B i j h e t b in n e n k o me n v a n d e b e b o u wd e k o m v a n B ra ssch a a t : Ho g e K a a r t - L i n k s a f - Ho g e K a a r t t e n e i n d e : G u y o t d r e e f - l i n k s a f - G u yo t d re e f t e n e in d e : Mish a e g e n - l i n k s a f - Na 5 0 m e t e r : S i o n k l o o s t e r l a a n - r e c h t s a f - Na w a t b o c h t e n ko me n we a a n h u i s n r 3 4 a a n d e in g a n g v a n d o m e i n d e n U i t l e g g e r . H i e r s p re k e n we a f o m 1 3 u u r S TI P T.

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 3


4

V

i

a d e z e i n g a n g z i j n we i n g e e n t i j d o p h e t p r i v e d o m e i n v a n d e villa. Wees o p t i j d , o m d a t w e o p h e t p r i v é t e r r e i n b e s t s a m e n b l i j v e n . En w e d u i k e n w e g o p e e n o n v i n d b a r e p l a a t s - z o d a t w e g e e n p o t t e kijke rs hebben. T e l a a t k o m e r s z u lle n ons n i e t vin d e n ! I e d e re e n b r e n g t z i j n e i g e n m a t e r i a a l me e . V e rg e e t v o o r a l n i e t e e n v o l l e s c h i l d e r s k i s t m e t k l e u r e n w a n t U z u l t ze n o d ig hebben. V e rd e r v o l g e n s b e h o e f t e ; v e l d e z e l , t u i n s t o e l t j e , e e n s l o k d rin ke n , e n z . Ook n i e t - s c h i l d e r s z i j n v a n h a r t e w e l k o m o m e e n s m e e e e n b o r s t e l t j e t e ko me n u i t s t r i j k e n . A ls z i j e v e n e e n s e i n t j e g e ve n n a a r A n d ré De N y s ( 6 0 5 3 6 9 3 's a vo n d s n a 1 9 u a u b ) d a n w o r d t e r me t p l e z i e r g e zo rg d v o o r een e x t r a b o r s t e l , e e n b l a d p a p i e r e n w a t a k w a r e l p a p i e r G ra a g g e d a a n ! ! ! He t g a a t e r t e n s l o t t e n i e t o m d e k n a p s t e , d e g r o o t s t e o f me e s t e w e r k e n t e p r o d u c e r e n . He t m o e t g e wo o n e e n i n d i v i d u e l e " b e l e v e n i s " w o r d e n i n " k l e u r e n e n g e u re n " .

d e

En d a a r h o e f t m e n z e k e r g e e n e r v a r e n s c h i l d e r v o o r t e z i j n . B o ve n d ie n , d r e m p e l v r e e s e n d i k k e n e k k e n , d a t k e n n e n we b i j Ho g h e sco t e n i e t - v r i e n d s c h a p e n e e n o p b o u w e n d g e s p r e k , e e n la ch e n e e n s c h o u d e r k l o p j e , e n v o o r a l e e n o n b e g re n sd w e d e r z i j d s r e s p e c t , d a a r s t a a n we b e ke n d v o o r ! I e d e re e n w e l k o m d u s ! ! ! E n ke le s p e c i a l i s t k a a r s e n b r a n d e r s z u l l e n a a n g e s p ro k e n w o r d e n , zodat d e z o n z e k e r o o k v a n d e p a r t i j z a l z i j n . G ra a g t o t 5 j u n i - 1 3 u u r - S i o n k l o o s t e r l a a n 3 4 , B r a s s c h a a t U h o e f t n i e t o p vo o rh a n d i n t e s c h r i j v e n . Er z i j n g e e n d e e ln e min g sko st e n . He t e i n d e v a n o n z e s c h i l d e r s h a p p e n i n g i s v o o r z i e n r o n d 1 8 u u r . U wo rd t ve rwa ch t.

Ak MOM •1%11.1110llulti fair 0 1 1 1 tijin

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 4


5

H EEMKU N D E

H OGH ESC OTE

C7:0 ' P C ) 13 I R .

' 9 )

4 4

JDE 1 3 E V I 7 Z E ) I 1 \ 1 W • ij o G n t v -i n g e n d e v e r s l a g e n v a n h e t o o r l o g s d a g b o e k v a n K a p i t e i n A . D oT ckx, K N Ao mma n d a n t v a n d e P a t r i o t i s c h e M i l i t i e , 3 v*, a n s A en t cw et r pi e en , w e l k e a a n h e t h o o f d v a n d e w e e r s t a n d z o r g d e vI o o r d e b e v r i j d i n g v a n o n z e g e m e e n t e . ( Wij g e ve n d e t e k s t we e r z o a l s h i j i n 1944 we rd n e e rg e sch re ve n , M so ms t i j d e n s e e n k a l m o g e n b l i k , s o m s m e t e n k e l e d a g e n v e r t r a E g i n g , m a Ia r a l t i j d i n d e s f e e r e n d e g e m o e d s g e s t e l h e i d v a n d e .s t r i j d e rIs w e l k e g o e d b e s e f t e n d a t z i j e l k o g e n b l i k k o n d e n N sn e u ve le n e n o o k d a t z i j , i n g e v a l v a n k r i j g s g e v a n g e n s c h a p , -n o o i t z o u d e n k u n n e n r e k e n e n o p e n i g m e d e l i j d e n v a n d e v i j a n d . In d e t e k s t wo rd e n v r i j re g e l ma t i g a f k o rt in g e n g e b r u i k t . Missch ie n k u n n e n o u d -we e rs t a n d e rs o n s h i e r o v e r m e e r u i t l e g g e ve n . TA7CD0 c a . a _ g

4

4:=*c

t sc,

a

_

9 4 4

-

Na d e t e r u g t r e k k i n g d e r D u i t s e r s e n d e b e v r i j d i n g v a n M e r k s e m wo rd t i n d e mo rg e n d o p g e r u k t n a a r B r a s s c h a a t e n v a n d a a r n a a r Ma ria b u rg w a a r b i j n o g 6 D u i t s e r s w o r d e n k r i j g s g e v a n g e n g e ma a kt . Va n M a r i a b u r g v e r d e r n a a r K a p e l l e n , w a a r w i j o n z e P . C . o p r i c h ten.

ID c) Ta a

a

L

g

5

C D c t c IZ) M " '

1 9 4 4

V e rt re k i n d e n mo rg e n d r i c h t i n g P u t t e m e t n o g v e r s c h i l l e n d e g ro e p e n v a n h e t O . F . A n t w e r p e n e n Ho b o k e n a l s o o k v a n e e n g r o t e g ro e p P . A . P . C. w o r d t o p g e r i c h t i n h e t r u s t h u i s d e r B r o e d e r s v a n S c h e p p e rs o p d e g r o t e b a a n . P a t r o u i l l e s w o r d e n u i t g e s t u u r d i n ve rsch ille n d e r i c h t i n g e n t e n e in d e d e t o e s t a n d t e ve rke n n e n . H i e r b i j w e r d e n 2 o n z e r ma n n e n d o o r D u i t s e r s v e r r a s t e n g e v a n gen g e n o me n , n l . D e M u n c k A . e n V a n d e r V a e t , a l l e b e i wo n e n d e t e A n t we rp e n . K o n t a k t w o r d t g e n o me n m e t d e E . M . d e r K a n a d e ze n o p h e t k a s te e l, r e c h t s o p d e b a a n , a l w a a r w i j i n v e rb in d in g wo rd e n g e st e ld me t M a j o r Budges v a n h e t E sse x S c o t t i s c h Re g ime n t, o p k o rt e a f s t a n d v a n h e t a n t i - t a n k k a n a a l , o v e r d e we g n a b i j P u t t e

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 5


6 en w a a r a c h t e r d e D u i t s e r s z i c h s t e r k v e r s c h a n s t h e b b e n , n a d a t z i j vro e g e r re e d s d e b ru g d a a ro ve r hebben l a t e n sp rin g e n . Oo k wo rd t imme r n o g o v e r a l d o o r d e D u i t s e r s m e t m o r t i e r s g e s c h o ten. Wij k r i j g e n d e v r a a g win d mo le n g e l e g e n n o o m i l i t a i r g e sig n a le e rd houdt, e n a lwa a r z i c h de D u i t s e a r t i l l e r i e .

o m e e n p a t r o u i l l e t e zenden n a a r e e n rd o o st v a n h e t ( o v e r ) k a n a a l, w a a r e e n werd d i e h e t kanaal onder z i j n vu u r o o k e e n o b s e rv a t ie p o s t mo e t b e vin d e n v a n

Na e e n h e v i g a r t i l l e r i e - e n m o r t i e r v u u r d e r K a n a d e z e n w o r d t tegen d e a vo n d b e v e l g e g e ve n o m e e n b ru g g e h o o f d t e vo rme n o v e r het ka n a a l. De K a n a d e z e n r u k k e n v o o r u i t , m a a r w o r d e n t o t 3 m a a l t o e t e r u g g e wo rp e n d o o r h e t h e v i g m i t r a i l l e v u u r d e r D u i t s e r s w a a r b i j z i j zwa re v e r l i e z e n l i j d e n . Na d a t h e t b r u g g e h o o f d g e v o rmd i s e n r e e d s s t e r k g e v e s t i g d w e r d wo rd e n l i n k s e n r e c h t s e r v a n v e r s c h e i d e n e g r o e p e n o p g e s t e l d t e r b e v e ilig in g van een mo g e lijke tegenaanval d e r Du it se rs. Aanhoudend a r t i l l e r i e e n m o r t i e r v u u r d e r D u i t s e r s o p d e g a n s e o mg e vin g w a a r b i j o n z e P . A . d i e d e r e c h t e r z i j d e v a n h e t b r u g genhoofd b e z e t t e n , z w a a r g e t r o f f e n we rd e n . 6 g e k we t s t e n e n 1 dode wo rd e n o p t r a n s p o r t g e z e t n a a r K a p e l l e n : - gedood: Die le n A. - g e k w e t s t : Da e n e n E . B o is, Van B u e l , Ne rvo e t F r . Ro b b e n s R . B ro e ckx J . G e d u re n d e d e n a c h t w o r d e n d u b b e l e w a c h t p o s t e n u i t g e z e t l a n g s heen h e t k a n a a l , a l w a a r D u i t s e p a t r o u i l l e s g e s i g n a l e e r d we rd e n en w a a r m e d e v e r s c h i l l e n d e v u u r g e v e c h t e n p l a a t s h a d d e n e n wa a rb ij 1 0 D u i t s e r s k r i j g s g e v a n g e n w e r d e n g e n o me n , h e t g e e n vo o r d e ze d a g e e n t o t a a l v a n 1 9 krijg sg e va n g e n e n ma a kt. Oo k w o r d e n b e s p r e k i n g e n o p d e E . M . m e t d e M a j o r B u d g e s g e h o u den e n w a a r b i j h i j o n s me e d e e ld e d a t ' s mo rg e n s v r o e g v e r d e r za l d o o rg e ru k t wo rd e n n a a r H o l l a n d zo n d e r d e D u i t s e r s d e t i j d t e l a t e n z i c h o p n ie u w t e re o rg a n is e re n o p een b e p a a ld p u n t . Ga n s d e n a c h t d o g a n se o m g e v i n g , wo n in g e n a l d a a r . ma a r z e e r v e l e n d e rs i n d e g r o t e

o r n o g b o mb a rd e me n e n t e n d o o r d e hetgeen ze e r v e e l schade toe D e me e s t e me n se n b e v i n d e n z i c h z i t t e n sa me n m e t d e K a n a d e ze n ke ld e rs van h e t ka ste e l.

Du itse rs op de brengt a a n d e i n hun ke ld e r, e n onze s t r i j -

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 6


7

G e d u re n d e d e n a c h t w e r d e e n d e e l v a n h e t k a n a a l a a n d e s t e e n we g m e t v a n a l l e s t o e g e w o r p e n h e t g e e n w e d a a r v o o r r e e d s g e t ra c h t hadden t e doen. N7 r " j j cl g , 4 4 -

( 6

C D c

t C)

r

3 _

9

Te g e n d e m o r g e n d a a n k o m s t v a n l i c h t e K a n a d e s e t a n k s e n m a t e r i aal v o o r h e t le g g e n e n e r b ru g o v e r h e t ka n a a l d a t g e d e e l t e l i j k toe l i g t . Is Mo rg e n s v r o e g ze n d e n w i j e e n p a t r o u i l l e u i t o m i n l i c h t i n g e n t e b e ko me n o v e r h e t w e g t r e k k e n d e r D u i t s e r s . A l z o p a s s e r e n w i j a l s a l l e r e e s t e d e g r e n s v a n N e d e r l a n d e n b e ko me n a l d a a r a l l e n o d ig e i n l i c h t i n g e n o p h e t g e me e n t e h u i s v a n H o l l a n d s P u t t e , va n d e H o l l a n d s e w e e r s t a n d , a l s m e d e v a n d e b u r g e m e e s t e r a l d a a r dat d e D u i t s e r s i n d e n a c h t a f g e t ro kke n wa re n , ma a r e r wa re n e r n o g o v e r a l o p 4 0 0 & 5 0 0 me t e rs l i n k s e n r e c h t s v a n d e we g in d e bossen. A l d e z e i n l i c h t i n g e n we rd e n a a n M a j o r Budges o ve rg e ma a kt w e l k e besluit, g e z i e n d e D u i t s e rs a c h t e r u i t g e tro kke n z i j n m e t u itzo n d e rin g v a n m o g e l i j k e k l e i n e g ro e p e n , o m v o o r u i t t e tre kke n . A l o n z e ma n sch a p p e n w a r d e n a a n h e t w e r k g e z e t b i j h e t o p r u i m e n va n v e r s c h i l l e n d e s t e r k e b a a n v e r s p e r r i n g e n v a n o m g e h a k t e b o me n . P . C. w o r d t o p g e r i c h t o p h e t g e m e e n t e h u i s v a n H o l l a n d s P u t t e . I mme r n o g a r t i l l e r i e v u u r e n a n d e r g e r i c h t v u u r o p h e t d o r p e n de o m g e v i n g w a a r b i j e e n d e r l i c h t e K a n a d e s e t a n k s e e n v o l t r e f f e r k r i j g t i n h e t mid d e n v a n h e t d o r p e n w a a r b i j n o g a l w a t sch a d e t o e g e b r a c h t w o r d t a a n d e h u i z e n l i n k s e n r e c h t s v a n d e st e e n we g , b i j n a j u i s t v o o r d e p a s t o r i e . Op a a n v r a a g d e r K a n a d e z e n w o r d e n p a t r o u i l l e s u i t g e z o n d e n , lin k s e n re c h t s va n d e baan wa n t o v e ra l z i t t e n nog Du it s e rs i n de b o s s e n . Tijd e n s d e z e p a t r o u i l l e t o c h t i n d e o n m i d d e l l i j k e o mg e vin g v a n B e lg isch P u t t e , r e c h t s i n d e G re n s s t ra a t we rd e n w i j b e sch o t e n wa a rb ij e n k e l e Kanadezen we rd e n g e wo n d . E e n b o e r d e r i j l a g a ld a a r re e d s b i j n a g a n s p l a t e n w i j w i s t e n n i e t v a n wa a r d e sch o t e n kwa me n t o t w e d o o r e e n i n w o n e r d e z e r s t r a a t g e h o l p e n we rd e n . H i j n a m o n s n e e n a a r z i j n h u i s i n d i e s t r a a t n a a r e e n ka me r o p d e 1 *z i c h e r g k w a a d , m a a r t o c h n a m h i j o n s m e e n a a r b o v e n e n w e e s vh iej rd ed bi oem pe n a a n w a a r d e D u i t s e r s i n z a t e n . D e g e w e r e n w e r d e n ik lna ag r . g e m a a k t o m d i r e k t t e s c h i e t e n a l s h i j d e v e n s t e r s z o u o p e n ei n . Hj i j o p e n d e h e t v e n s t e r m a a r v o o r w i j d e t i j d h a d d e n o m Z n v r o u w w i l d e 't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 d i t

-p7


8

te sch ie t e n schoten d e Du it s e rs re e d s wa a rb ij h i j d o d e l i j k g e t ro f f e n we rd . Ma a r o o k d e r Du it s e rs o ve rle e f d e d i t n i e t d a a r h i j d o o r o n s g e t ro f f e n we rd e n u i t d e boom v i e l , a ls o o k een a n d e re w e l k e g e k w e t s t w e r d . De n a a m v a n h e t d o d e l i j k g e t r o f f e n s l a c h t o f f e r w a s V a n B o r n e r e n B e lg isch P u t t e (Me rkse m). Ook d e K a n a d e z e n h e b b e n e r n o g v e l e d o d e n e n g e k w e t s t e n g e h a d . Te g e n d e m i d d a g w a r e n v e l e k a m e r s v a n h e t g e m e e n t e h u i s v a n Ho lla n d s P u t t e v o l m e t d e v e l e d o d e n d i e e r b in n e n g e b ra c h t we rd e n . cl ç 7 c ) c t Az> k ) 3 C 1 9 , 4 De K a n a d e z e n m e t 2 o n z e r g r o e p e n r u k k e n v e r d e r o p i n N e d e r l a n d en w i j g i n g e n l a n g s e e n k l e i n e w e g ( G r e n s s t r a a t ) v a n P u t t e naar He id e e n K a lmth o u t, a l w a a r o v e ra l n o g v e l e D u i t s e rs z i j n t o t a a n d e Drie h o e k e n d a n t o t a a n h e t Keyenhof. Ma a r d i t i s een a n d e r v e r h a a l .

A. D o c k x .

OPROEP T O T

A L

O NZE L EZERS.

He t t h e m a v o o r d e k e r m i s t e n t o o n s t e l l i n g 1 9 9 4 w o r d t , h o e k a n het a n d e rs: DE 2 ° On g eEm eL e D nte W ze E R O h e rd e n kt d i t j a a r in d e rd a a d d e 5 0 v°Oa nRv dLee O b e v r i j . g r jGa . a d ri ndg a In d ie n e r l e z e r s z i j n d i e n o g i n h e t b e z i t z i j n v a n v o o rwe rpen, d o ku me n t e n , f o t o ' s , e . d . m . b e t r e f f e n d e d e 2 v° r a w g een rw ei j l hde no vo r ir el n od eg l i j k o m k o n t a k t o p t e n e m e n m e t o n d e r g e tekende. He t b e s t u u r v a n Ho g h e s c o t e d a n k t h e n r e e d s hun me d e we rkin g .

b i j vo o rb a a t vo o r

Ro g e r B a l b a e r t . P a rkwe g , 2 , Ka p e lle n . Te l. 6 6 4 .5 7 .2 2

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 8


9 CD cD JR_3 r ' I c P M I I L114 E N m T c E 1 T E V e rsch ille n d e l e z e r s z i j n b e z i g m e t h e t o p s t e l l e n v a n h u n l s t a mb o o m. O n g e t w i j f e l d h e b b e n z i j b i j z i c h z e l f d a n r e e d s * v ra g e n g e s t e l d n a a r d e o o r s p r o n g e n d e b e t e k e n i s v a n h u n n a a m. ' 1I n d e g e m e e n t e l i j k e b i b l i o t h e e k v a n K a p e l l e n i s e e n z e e r 1 e l a n g r i j k w e r k d ie n a a n g a a n d e a a n g e k o c h t : " Wo o rd e n b o e k v a n d e b N f a milie n a me n i n B e l g i ë e n N o o r d F r a n k r i j k " , g e s c h r e v e n d o o r -F r a n s D e b r a b a n d e r e e n u i t g e g e v e n d o o r h e t G e m e e n t e k r e d i e t . i JT e r i l l u s t r a t i e g e v e n w i j h i e r n a d e o o r s p r o n g e n d e b e t e k e n i s ?v a n d e n a m e n v a n d e b e s t u u r s l e d e n v a n H o g h e s c o t e . I . J ALEN ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 6 2 ) c D 1H i e r v o o r g e e f t d e a u t e u r v e r s c h i l l e n d e m o g e l i j k h e d e n o p : N T1 . P a t r o n i e m v l e i v o r m o p - n v a n d e G e r m a a n s e v o o r n a a m A l a a r d Z of Alo u d . A le n h e e f t d e k le mt o o n o p a ; w a a r d e k le mt o o n v a n a c h t e re n la g , w e rd - i n n i e t v e rd o f d . E e rst e v e rme l d i n g : 1 3 9 8 : A l i n T r o e s t (We ve lg e m). 2. A l e n k a n o o k m e t r o n i e m z i j n u i t d e G e rma a n se v o o rn a a m A d e l e A d e la . E e rs t e v e r m e l d i n g : 1 4 4 3 : J a n A e l e n B a mp t . 3. A l i j n ( s ) k a n e v e n t u e e l s p e l l i n g s v a r i a n t e (s).

z i j n van A lle in

BALBAERT ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 9 5 )

G e rma a n s p a t r o n i e m v a n d e v o o r n a a m B a l t h a - B e r t h a = s t o u t m o e d i g - sch itte re n d . B a ld e b e rt u s, B a ld e b re c h t . E e rst e v e rme ld in g : 1 4 5 0 : B a l b r e c h t ( D o r d r e c h t ) . L ite ra tu u r: 1. M . T H . M o r l e t : " L e s n o ms d e p e r s o n n e s u r l e t e r r i t o i r e d e 1 " a n cie n n e G a u le d u V I ' a u X I I ' s i è c l e . L e s n o ms i s s u s d u g e rma n iq u e c o n t i n e n t a l e t l e s c r é a t i o n s g a l l o - g e r m a n i q u e s " . P a ris 1968. 2. R . V a n M o l : " B e w e r k i n g v a n J . L i n d e m a n s ' a n t h r o p o n y m i s c h e d o ku me n t a t ie ( A e n B ) " L i c . v e r h a n d e l i n g L e u ve n 1 9 6 7 .

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 9


10 DE N I J S ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 3 9 1 ) .

Grie ks p a t r o n i e m v a n b e h o re n d .

d e

h e ilig e

Dionysius

=

t o t

Dionusus

E e rst e v e rme l d i n g : 1 1 6 3 : D i o n i s i u s . L ite ra tu u r: H. Jacobs: XVIII siè cle s.

"

Notes s u r

la

f a m i l l e De n ys ( X V I I ' e n

HUIB RE CHTS ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 7 2 0 )

G e rma a n s p a t r o n i e m v a n d e v o o r n a a m H u b r e c h t : h u g i - b e r t h a geest, v e rs t a n d - s c h it t e re n d " . Hu g (e )b e rt u s. E e rst e v e r m e l d i n g : 1 3 6 5 : H e n r i c u s H u b r e c h t Zo u tle e u w.

=

H .

Houbrecht

L ite ra tu u r: 1. z i e v o o r m e l d w e r k v a n M. T H . M o n e t . 2. J . H . S c h e f f e r : G e n e a l o g i e v a n h e t g e s l a c h t H u b r e c h t . Ro t t e rd a m 1 8 8 0 .

J A NS (S )E NS ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 7 4 5 ) .

P a t ro n ie m: z o o n v a n J a n , h e i l i g e n n a a m Jo h a n n e s. E e rst e v e rme l d i n g : 1 3 2 6 : J a c o p Ja n szo n e I e p e r . L ite ra tu u r: 1. W . B e e l e : " S t u d i e v a n d e I e p e r s e p e rso o n sn a me n u i t d e st a d s-e n b a lju ws re k e n in g e n 1 2 5 0 -1 4 0 0 " . 1 9 7 5 . 2. " D e f a m i l i e J a n s s e n s l a t e r J a n s s e n s d e V a r e n b e k e . " S t N i kla a s 1981. 3. J . V a n L o o n : " D e J a n s s e n ( s ) p a r a d o x .

KOOLEN ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 7 9 9 ) .

P a tro n ie n : K o l e n naam N i c o l a u s .

u i t

Colin, vleivorm op

-i n

van de h e ilig e n -

E e rst e v e rme l d i n g : 1 3 4 0 : N i c o l a y d i c t i C o l i j n . T i e n e n . L ite ra tu u r: XXIV 1 9 8 7 .

F .

Claes:

" De

fa milie n a a m Co le n " . O o s t Bra b a n t

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 10


11 LENAERTS ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 8 6 4 ) .

Zie L e o n a r d . P a t r o n i e m . H y b r i d i s c h e v o o r n a a m , (le e u w) e n g e rma a n s h a r d u ( s t e r k ) .

l a t i j n

L e o

E e rst e v e r m e l d i n g : 1 2 9 4 : I e h a n L e d e n a rd K a l e s . L it e ra t u u r: M . G y s s e lin g -P . B o u g a rd : " L ' o n o ma st iq u e c a l a i s i e n n e à l a fi n d u 1 3 ' s i è c l e " . A n t h r o p o n y m i c a X I I I . L e u v e n - B r u s sel 1963.

SCHONKEREN ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 1 2 5 8 ) .

W e l l i c h t v a n h e t we rkwo o rd sch o n cke le n (sch o mme le n ). E e rst e v e r m e l d i n g : A n t we rp e n .

1 3 9 6 :

Joncvrouwe

K a t lin e

Schonkelinne

L ite ra tu u r: 1. C . K i l i a n u s : " E t y m o l o g i c u m T e u t o n i c a e l i n g a e s i v e d i c t i o n a riu m Te u t o n ic o -L a t in u m" . A n t we rp e n 1 5 9 9 . 2. I . C l e m e u r : " D e p e rso o n sn a me n i n d e o o rk o n d e n v a n h e t S t E lis a b e t h g a s t h u is t e A n t we rp e n 1 2 2 6 -1 4 0 0 " . L i c . v e rh a n d e l i n g Leuven 1 9 8 3 .

VAN B O CK E L ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 1 5 8 ) . Zie Van B o e k e l: 4 v e r s c h i l l e n d e mo g e lijkh e d e n . 1. P l a a t s n a a m S t B l a s i u s B o e k e l o f S t De n y s B o e k e l i n O o s t V la a n d e re n . E e rst e v e rme l d i n g : 1 1 6 3 : Ro t h a rd u s d e B o c l e , R o t b e r t u s d e Bode. 2. P la a t s n a a m i n O le n A n t we rp e n . E e rst e v e rme ld in g : 1 3 4 0 : G h i s e l b e r t u s d e B o e ke le Tu rn h o u t 3. P l a a t s n a a m B o e k e l u n

No o rd B ra b a n t Ne d e rla n d .

4. P l a a t s n a a m o f h u is n a a m i n d e p r o v i n c i e L i m b u r g . E e rst e v e rme l d i n g : 1 3 8 0 Jo h a n n e s Van d e B o k e l To n g e re n .

VAN E RCK ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 6 7 5 ) . Zie V a n H e r c k . P la a t s n a a m S t L a mb re ch t s H e r k e n H e r k d e S t a d ( L i m b u r g ) b e s p o e l d d o o r d e H e r k , b i j r i v i e r v a n d e De n ie r. E e rst e v e rme l d i n g : P h i l i p p u s d e H e rc k .

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 11


12 VERSWIJVEL EN ( z i e v o o r n o e m d b o e k b l z . 1 4 4 0 )

P la a tsn a a m S w i j v e r l e , u i t s p r a a k Z w i j v e l ( w a a r s c h i j n l i j k v i n c i e A n twe rp e n ).

p ro -

E e rst e v e rme ld in g : 1 2 7 2 : G e ra rd u s d e S u i v e r l a . L i t e r a t u u r : " O o rko n d e n b o e k d e r Wi t h e r e n a b d i j v a n t e A n t we rp e n " . E k e re n 1 9 0 9 .

S t

Michiels

( =

s t r i j d ,

WIJNA NTS ( z i e v o o r n o e m d b o o e k b l z . 1 5 2 8 ) .

G e rma a n s p a t r o n i e m v a n mo e d ). Wic h a n d - Win a n d u s .

d e

vo o rn a a m Wig a -Na n th

E e rs t e v e r m e l d i n g : 1 2 ' e e u w : Wic n a n d u s Mo n a ch u s, W i n a n t L a i c u s Gent. L it e ra t u u r: W . Wijn a e n d t s v a n Re sa n d t: " H e t o n t st a a n v a n d e n a me n W i j n a n t s , W i j n a n t s v a n R e s a n t e n W i j n a e n d t s " . N e d e r l a n d s Leeuw X X I I 1 9 5 5 .

Wi j we n se n d e l e z e r s n o g v e e l l e e s - e n o p z o e k i n g s p l e z i e r .

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 12


13

HOGHESCOTE

PLASTISCHE KUNSTEN

KUI\TE) 1 W - A L I E D F 13.7%.1-13 .U t e Tl i e r : P o o r t h o fl a a n 3 7 - 2 1 8 0 E k e r e n - 5 4 2 1 6 3 3 A 1I E Op E o n z e j a a r l i j k s e t e n t o o n s t e llin g i s h i j s t e e d s w e e r een bI u i t e n b e e n t j e . N i e t a l l e e n w e g e n s z i j n k w a l i t a t i e f s t e r k w e r k , ma a r o o k o m d a t h i j e e n d i s c i p l i n e b r e n g t d i e w e i n i g e n h e m 3 nadoen : D e RA K U-b a k t e c h n ie k . E N Van 7 m e i t o t 1 5 m e i p r e s e n t e e r t W a l t e r B a p l u e z i j n r e c e n t e kMe r a m i e k e n i n d e K a t e r h e i d e m o l e n - K a p e l s e s t e e n w e g 3 4 0 i n Ma I r ia b u rg . D W D a lte r, v e r t e l e e n s I ! ! = N T Na z e s j a a r a v o n d s c h o o l i n t r a d i t i o n e l e k e r a m i e k v o e l d e i k m e a a n g e t ro kke n t o t d e s p e c i a l e b a k t e c h n i e k v a n Ra ku . A f ko mst ig v a n u i t Ja p a n e n K o re a , w a a r h e t d o o r d e t h e e ce re mo n ie e n w e r d i n s t a n d g e h o u d e n , k r e e g d e z e b a k w i j z e w e l een g e d a a n t e v e r w i s s e l i n g . De k l e i w o r d t e e r s t g e v o r m d , h e t z i j o p e e n d r a a i s c h i j f , h e t z i j me t b e h u l p v a n v o r m e n o f i n v r i j e o p b o u w t e c h n i e k . Na h e t d r o g e n w o r d t e e n e e r s t e m a a l o p g e s t o o k t t o t b o v e n d e 900 g r a d e n C . Na a f k o e l e n w o r d e n d e g l a z u r e n e r o p a a n g e b r a c h t e n o p n i e u w z o s n e l m o g e l i j k o p g e wa rmd , d i t m a a l t o t o n g e v e e r 11.00 g r a d e n . Do o r t o e v o e g i n g v a n k l e u r p i e r m e n t e n e n h e t r o k e n v a n d e k e r a mie kst u kke n k r i j g e n d e r e s u l t a t e n w e l e e n W e s t e r s e v i s i e e n b l i j f t a l l e e n de t e ch n ie k Oo ste rs. Van 7 t o t 1 5 m e i , d e g a n s e w e e k t e b e z i c h t i g e n i n d e K a t e r h e id e mo le n . O p z o n - e n f e e s t d a g v a n i l u t o t 2 0 u . Op w e e k d a g e n v a n 1 4 u t o t 2 0 u . Wo e n sd a g g e s l o t e n .

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 13


14

WAT I S K E RA MI E K E N HO E WORDT H E T V E RV A A RDI G D ?

K srmmie k i s e e n a lg e me n e o m s c h r i j v i n g v a n m e t k l e i g e v o rmd e e n in e e n o ve n b i j hoge t e mp e ra t u u r gebakken o b je k t e n . De a m b a c h t s m a n i s t e n s l o t t e d e p o t t e n b a k k e r , d i e v r o e g e r b lo e mp o t t e n e n n u n o g s t e e d s g e b ru ik s v o o rwe rp e n d r a a i t e n b a k t ( t a sse n , b o rd e n , b e ke rs, sch a le n , s c h o t e ls , va ze n . . . e n z ) He t k u n s t a m b a c h t z a l z i c h n i e t b e p e r k e n t o t g e b r u i k s o b j e k t e n , ma a r h e e f t i n e e r s t e i n s t a n t i e h e t e s t e t i s c h e v o o r o g e n w a a r b i j h e t f u n k t i o n e l e a l s t w e e d e r a n g s p e r s p e c t i e f w o r d t g e n o me n . D i t m o g e n we d a n w e l a l s e e n e s s e n t i e e l o n d e r s c h e i d s t e l l e n tussen d e p o t t e n b a k k e r o f a mb a ch t e r e n d e k e r a m i e k e r o f k u n s t a mb a ch t e r. De ze b e n a m i n g e n w o r d e n me e st a l o md a t k e r a m i e k ve rsp re id . Een k u n s t o b j e K t z a l h o heden v e r e i s e n d a n e e n

nog steeds door e lka a r g e b ru ikt, n i e t gekend i s e n p o tte n b a kke n a lg e me e n g e r e t e c h n i s c h e v a a r d i g h e d e n e n b e kwa a mb lo e mp o t .

De m a t e r i e k l e i k u n n e n w e i n d r i e g r o t e g r o e p e n i n d e l e n a a rd e we rk - s t e e n g o e d - p o r c e l e i n . A a r d e w e r k k l e i i s d e s p e c i e d i e e e n ma ximu m t e m p e r a t u u r v a n 1150 g r a d e n v e r d r a a g t e n i s t e h e rke n n e n a a n z i j n g e k i e u r d h e i d , d i t va n we g e o n re i n h e d e n . De v o o r n a a m s t e o n r e i n h e d e n , t e v e n s s m e l t e r s , z i j n i j z e r , r u t i e l e n ma n g a a n , w a a r b i j d e k l e u r e n ro o d , r o o d b r u i n o f t e rra -c o t t a , z w a r t e n w i t z i c h ma n ife ste re n . De t w e e d e g r o e p , s t e e n g o e d k l e i , v e r d r a a g t e e n b a k t e m p e r a t u u r va n 1 3 0 0 g r a d e n e n h e e f t e e n g r i j z e k l e u r , w a t a a n d u i d t d a t d e o n re in h e d e n z e e r m i n i e m e n t e v e r w a a r l o z e n z i j n . De z u i v e r s t e k a o l i n e / v e l d s p a a t v e r h o u d i n g v i n d e n w e b i j p o r c e le in k le i, w e l k e t o t i n h a a r z u i v e r s t e vo rm t o t 1700 g r a d e n v e r d r a a g t , m a a r w a a r b i j me n d a n me t e e n b e h o o r l i j k e v e r v o r m i n g d ie n t re ke n in g t e houden. He t b a k k e n v a n s t e e n g o e d h e e f t d i t v o o r d e e l d a t me n t o t b o v e n 1200 g r a d e n b a k t ; D e k l e i d i e d o o r h a a r c h e m i s c h e s a m e n s t e l lin g d i c h t s me lt , z a l o p d i e ma n ie r wa t e r ophoudend b l i j v e n .

De v o r m g e v i n g k a n o o k o p v e r s c h i l l e n d e w i j z e n g e b e u r e n , m e t e n zonder h u lp mid d e le n . A ls h u lp mid d e le n h e b b e n we o p d e e e r s t e p l a a t s d e d r a a i s c h i j f . B i j o n s g e k e n d a l s de s c h o p s c h i j f o f me t e e n e l e k t r i s c h e mo t o r d ie d e s c h i j f d o e t d ra a ie n . Uit e ra a rd kunnen h i e r m e e a l l e e n r o n d e vo o rwe rp e n v e r v a a r d i g d wo rd e n . vo rmtftn i n p i a a s t e r k u n n e n h e l p e n b i j h e t v e r v a a r d i g e n v a n k l e i v o o r w e r p e n . I n e e n d u wv o rm d u w t me n p l a s t i s c h e ( v o c h t i g e ) k l e i e n me n l a a t d r o g e n . Ook g i e t v o r m e n b e s t a a n u i t p l a a s t e r , d o c h v o o r d e z e w e r k w i j z e d i e n t me n v l o e i b a r e p a s t a t e g e b r u i k e n .

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 14


15 Ma a r m e n k a n o o k w e r k e n z o n d e r h u l p m i d d e l e n A ls e e r s t e w i j z e v a n v e rv a a rd i g e n i s d e d u imp o t o f o o k o p b o u wt e c h n i e k g e n o e md . H i e r b i j w o r d e n d e h a n d e n a l s v o o r n a a m s t e in st ru me n t g e b r u i k t . B i j h e t v e r v a a r d i g e n v a n g r o t e r e v o o rwe rp e n z a l me n g e b r u i k ma ke n v a n g e c h a m o t t e e r d e k l e i . D i t i s r e e d s vo o rg e b a kke n k l e i e n d a n t e r u g g e ma le n t o t e e n b e p a a ld e k o r r e l d i k t e . H o e g ro v e re ch a mo t t e , h o e m o e i l i j k e r te v e r w e r k e n o p e e n d r a a i s c h i j f o f d u wvo rm. He t b e p e r k t e c h t e r d e k r i m p b i j h e t d r o g e n e n d i t m a a k t h e t mo g e lijk om ze e r g ro te o b je kte n t e re a lise re n . No rma a l h e e f t e e n k l e i z o n d e r c h a m o t t e , o n d e r a n d e r e p o r c e le in , t o t 20 % krimp tu sse n de v e r v a a r d i g i n g en h e t a fg e we rkt p ro d u kt .

He t b a k k e n g e s c h i e d t v o o r a l l e k l e i s o o r t e n o p d e z e l f d e m a n i e r . Na h e t v o r m e n v a n d e k l e i , l a a t m e n h e m v o l l e d i g d r o g e n . Da a rn a w o r d t d e k l e i g e b a k k e n v a n 1 5 0 g r a d e n p e r u u r t o t b o v e n de 8 8 0 g r a d e n ( t u s s e n 9 0 0 e n 1 0 0 0 g r a d e n ) - d u s o n g e v e e r 6 tot 8 u u r. Na l a n g z a a m a f k o e l e n w o r d t d e k l e u r a a n g e b r a c h t d o o r e e n g la zu u r. G l a z u u r i s e e n i n wa t e r o p lo sb a re g r o n d s t o f , d i e a l of n i e t k le u re n d e p ig me n t e n b e v a t . Een b a s i s g l a z u u r b e s t a a t u i t v e l d s p a t e n e n i s t r a n s p a r a n t . He t z i j n d e m e t a a l o x y d e n d i e me n t o e v o e g t a a n d e g l a z u r e n o f a f z o n d e r l i j k o p d e v o o r w e r p e n a a n b re n g t , d i e d e kle u rn u a n ce s ve ro o rza ke n . He t s p r e e k t v o o r z i c h d a t me n s t e e d s r e k e n i n g m o e t h o u d e n m e t h e t s o o r t k l e i ( d e ma ximu m t e m p e r a t u u r ) w a a r b i j n i e t e e n d e r we lke g l a z u u r t e g e b r u i k e n i s . Alle g e b ru i k t e kle u rst o f f e n z i j n s m e l t e r s en b e in vlo e d e n dus in z e k e re ma t e d e b ra n d t e mp e ra t u u r v a n h e t g l a z u u r . De t w e e d e b r a n d o f g l a z u u r b r a n d v e r l o o p t 150 g r a d e n p e r u u r t o t d e g a a r b r a n d ( = d e d ie d e g l a z u u r v e rd ra a g t ) . Du s v o o r a a r d e w e r k m i n i m u m 8 u u r , s t e e n g o p o rce le in a f h a n k e lijk v a n de k w a l i t e i t vo rmg e vin g e n h e t g l a z u u r .

e v e n e e n s m e t ma ximu m ma ximu m t e m p e r a t u u r e d min imu m 9 u u r e n en inzonderheid d e

Nu z i j n e r b e p a a l d e g l a z u r e n d i e e e n l a n g z a m e r b a k t i j d n o d i g hebben e n w a a r b i j me n s l e c h t s m e t 6 0 g r a d e n p e r u u r ma g s t i j gen, w a t a l v l u g d e b a k t i j d me e r d a n v e r d u b b e l e n k a n . K rist a l-g la szu re n d a a re n te g e n s t e l l e n d a n w e e r b i j z o n d e re e ise n b i j d e a f k o e l i n g o m d a t d e k r i s t a l l e n z i c h n o g m o e t e n vo rme n . E r b e s t a a n o o k g l a z u r e n v o o r e e n m a l i g e b a k , w a a r b i j het g l a z u u r d a d e l i j k o p d e d ro g e v o rm wo rd t a a n g e b ra ch t . Men k a n d a n o n m i d d e l l i j k a a n d e t w e e d e b r a n d b e g i n n e n . Me t e e n e l e k t r i s c h e o v e n k a n m e n a l l e e n o x y d e r e n d b r a n d e n , d u s me t b e h o u d v a n v o l d o e n d e z u u r s t o f . Een g a s o v e n d a a r e n t e g e n v r a a g t m e e r a a n d a c h t o m z o w e l o x y d e re n d a l s r e d u c e r e n d ( = z u u r s t o f a r m ) t e s t o k e n . Na a r m i j n m e n i n g w e l e e n v o o r d e e l o m d a t b e p a a l d e o x y d e n z u u r s t o f ku n n e n a fg e ve n e n d a a rd o o r va n k l e u r ve ra n d e re n .

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 15


16

De R A K U - b a k t e c h n i e k i s a l l e e n b i j d e t w e e d e b r a n d v e r s c h i l le n d i n h e t We s t e n , a l s me n v e r g e l i j k t m e t d e O o s t e r s e t h e e ce re mo n ie -t e ch n ie k. Wie b i j d e t h e e m e e s t e r u i t g e n o d i g d w o r d t , d i e n t b i j h e t o ch t e n d g lo re n a a n we zig t e z i j n . Na e e n b e z i n n i n g ( g e b e d ) w o r d t d e k l e i d o o r d i e n a r e n r o n d g e d e e ld e n i e d e r v o r m t e e n t h e e k o m i n d e h a n d . G e v o rmd , w o r d t d e z e i n h e t m i d d e n g e p l a a t s t e n w o r d t e e n m a a l g e n u t t i g d , t e r w i j l d e d i e n a r e n d e o v e n a a n ma ke n . Wa n n e e r d e z e o p t e m p e r a t u u r i s , p l a a t s t d e t h e e m e e s t e r e e n v o o r e e n d e t h e e k o m m e t j e s i n d e o v e n e n b e g i n t me n t e r u g e e n gebed. V o ld o e n d e g e s t o o k t h a a l t d e t h e e m e e s t e r d e k o m m e t j e s t e r u g u i t de o v e n . D e s l i p k r a k e l e e r t . B i j o n s i s h e t o b i e k t re e d s e e n e e r s t e ma a l g e b ra n d . D i t o m g e b ro ke n s t u k k e n t e v e r m i j d e n . We l e v e n t e n s l o t t e i n e e n g a n s a n d e r k l i m a a t e n w e h e b b e n o o k e e n g e h e e l a n d e r e fi l o s o fi s c h e h o u d i n g . Na h e t o p b r e n g e n v a n h e t g l a z u u r e n e v e n t u e l e o x y d e s , w o r d e n de v o o r w e r p e n i n e e n v o o r v e r w a r m d e o v e n g e p l a a t s t e n d a n z o vlu g mo g e l i j k t o t d e g a a rte mp e ra tu u r g e b ra ch t . Me t b e h u l p v a n i j z e r e n s c h a r e n w o r d e n d e v o o r w e r p e n u i t d e o ve n g e h a a l d ( 1 0 0 0 g r a d e n ) . Om n u d e k r a k e l e b e t e r t e k u n n e n w a a r n e m e n s t e k e n w e d e g l o e i ende o b j e k t e n i n e e n r o o k v a t w a a r i n z e e r b r a n d b a r e m a t e r i a l e n g e sto p t wo rd e n ( b i j v o o r b e e l d h o o i , e n d e r g e l i j k e ) Do o r k l e u r e n d e o x y d e s t e g e b r u i k e n , b e k o me n w e o o k a l l e r l e i n u a n ce s i n d e k l e u r e n ( d o o r d e v e r s c h i l l e n d e o g e n b l i k k e n v a n re d u ce re n d e t o e s t a n d e n ) . M o e i l i j k i s h e t n i e t , ma a r b o e ie n d b e s l i s t ! W. B a p l u e

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 16


17

A

C

U

A 1_, I * - - = I

C A V E I - T - T Y ' T

A N

NE LI No L g t o t 1 5 m e i l o o p t i n h e t MS K A e e n i n d r u k w e k k e n d e t e n t o o n is t e l l i n g r o n d O c t a v e L a n d u y t . H o n d e rd e n w e r k e n t o n e n e e n b e e l d v a n z i j n w e r k v a n d e l a a t s t e m 15 S j a a r ; m a s s a ' s g ro t e mo n u me n ta le p a s t e ls e n o l i e v e r v e n , b ro n ze n b e e l d e n , k e r a m i e k e n , s c h e t s e n , p r a c h t i g v e r l i c h t e c v i t r i n e k a s t e n me t j u w e l e n e n a n d e re d e k o ra t i e v e o b j e k t e n . 1 -De i n l e i d e n d e f o l d e r v a n h e t m u s e u m v e r t e l t ; " D e v i s u e l 1o e v. e r r o m p e l i n g i s z o d a n i g , d a t a l l e u i t l e g v a n z e l f o v e r b o d i g C wo rd t . D ID i t l i j k t m i j e c h t e r e e n t e g e m a k k e l i j k e b e n a d e r i n g v a n d e z e v- e e l z e g g e n d e e n c o m p l e x e k u n s t . 1De b e z o e k e r w e e t i m m e r s n i e t g o e d w a t h e m o v e r k o m t a l s h i j d e T17 z a l e n d o o r w a n d e l t . r S o mmig e p a s t e l t e k e n i n g e n l i j k e n w e l v o o r o n t w e r p e n v o o r d e < e e r s t v o l g e n d e S t e v e n S p i e l b e r g fi l m ; f u t u r i s t i s c h e fi g u r e n i me t k l a u w e n e n i n d r i n g e n d e o g e n s t a r e n o n s g e a m u s e e r d a a n . r i aar e n k e l e m e t e r s v e r d e r s t a a n we o o g i n o o g m e t z w e v e r i g e M -m e n s e n - o f d i e r e n k o p p e n . tD o o r p l a n t a a r d i g e r e f e r e n t i e s i n t e we rke n e n organische .d e f o r m a t i e s m e e t e g e v e n , w o r d t h i e r e e r d e r d e v e r g a n k e l i j k 1h e i d g e s u g g e r e e r d d e me n se n ko p p e n o n t b i n d e n z i c h i n w e g -g l i j d e n d e s l i e r t e n . E n k e l e t i t e l s t e r i l l u s t r a t i e s p r e k e n d a n 1o o k b o e k d e l e n : O n v e r h o e d s v e r s t a r d . Do o rg ro n d e n d v e r n i e t i g d . A E e n za a m e n n i e t m e e r " IMa a r L a n d u y t h e e f t v o l g e n s m i j n o g m e e r t e v e r t e l l e n . -S o mmig e t e k e n i n g e n e n v o o r a l d e s t e r k e k e r a m i e k e n i n d e g r o t e za a l, b re n g e n d e v o o r s t e l l i n g va n o p e n g e sp a tte koppen. t De m i s v o r m d e fi g u r e n , o ve rwe ld ig d d o o r e tte re n d e builen, . st a re n o n s me t h a l l u c i n a n t e ogen a a n . 7I s d i t d e m e n s v a n d e 2 1 e e e u w ? I s d i t w a t e r v a n d e " r a d i o .a k t i e v e " m e n s v a n d e t o e k o m s t n o g z a l o v e r b l i j v e n ? sWe l k e o o k u w p e r s o o n l i j k e i n t e r p r e t a t i e m a g z i j n , e l k b e e l d 7d a t L a n d u y t e v o k e e r t , i s z o n d e r d i s c u s s i e m o n u m e n t a a l d o o r z i j n su g g e stie ve k ra c h t . B ij v e l e van z i j n b ro n z e n sp re ke n o v e r d e k o r a t i e v e k u n Kunst d i e e e r d e r t h u i s h o o r t op d e d i j k i n K n o k k e . De w i t - z w a r t p a s t e l s b l i j v e n

h e b i k e c h t e r de n e ig in g o m te st. i n lu xu e u ze sa lo n s e n i n g a l e r i j e n voor mij z i j n

s t e r k s t e me d iu m.

Wa t U e r o o k v a n m o g e d e n k e n , d e z e t e n t o o n s t e l l i n g h e e f t i n e l k g e v a l e e n s t e r k p e d a g o g isch e u i t s t r a l i n g . De v e e l z i j d i g h e i d v a n L a n d u y t a l l e e n a l m a g b i j n a h i s t o r i s c h

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 17


18 g e n o e md w o r d e n . L a n d u y t w e r k t i n o l i e v e r f , i s k e r a m i s t , t e k e n a a r , g r a fi c u s , p a s t e ls c h ild e r, h i j m a a k t b ro n ze n , j u w e l e n , o m nog m a a r t e zwijg e n o v e r z i j n d e co ro n t we rp e n , b i n n e n h u i s a r c h i t e c t u u r , e n z Me t s t e e d s d e z e l f d e t h e m a t i e k v o o r o g e n , b e i n v l o e d e n a l d e z e te ch n ie ke n e l k a a r . Z i j n o l i e v e r v e n l i j k e n w e l g e s c h ild e rd e b e e ld e n , e n v o o r z i j n b r o n z e n e n t e r r a c o t t a b e e l d e n h e e f t me n ma a r w e i n i g v e r b e e l d i n g n o d i g o m z e o p e e n s c h i l d e r s d o e k g e p ro je kte e rd t e z i e n . De m o g e l i j k h e d e n l a t e n z i e n v a n d e v e r s c h i l l e n d e m a t e r i e s , d i t l i j k t m i j we l d e g ro o t s t e v e rd ie n s t e va n deze t e n t o o n s t e llin g . Of t o c h n i e t m i s s c h i e n ! V o o r h e t e e r s t z i e i k i n h e t MS K A e e n t e n t o o n s t e l l i n g d i e q u a p r e s e n t a t i e g e wo o n s c h i t t e r e n d i s ; v e r r a s s e n d e o p s t e l l i n g e n . . een z e e r e i g e n z i n n i g e e n a r t i s t i e k e b e n a d e r i n g v a n k a d e r s e n so kke ls, p r a c h t i g e v i t r i n e k a s t e n , s t e r k e r i t m i e k t u s s e n staande e n h a n g e n d e w e r k . . . e n z Da t d e z e t e n t o o n s t e l l i n g e e n v o o r b e e l d m a g w o r d e n v o o r d e v o l g e n d e e x p o s i t i e s i n h e t MS K A . T o t s l o t w i l l e n we U e e n t r e f f e n d e t e k s t me e g e ve n v a n F r e d e r i c ° F e l l i n i , e e n t e k s t d i e we t e ru g vo n d e n o p d e t e n t o o n s t e l l i n g b i j d e ku n st ma p v a n L a n d u yt , m e t d e t i t e l P R I M U M V I V E RE .

" I k w i l me g e e n s t a r r e v o o r s t e l l i n g v a n h e t l e v e n ma ke n . He t e n i g e w a t i k w i l w e t e n i s ; Wa a ro m b e n i k h i e r ? Wa t i s m i j n l e v e n ? Bu ite n m i j n we rk b e n i k va n n i e t s z e k e r. Hoe o u d e r i k w o r d , h o e m i n d e r i k w e e t . I k v o l g g e e n e n k e l e s p e c i a l e me t h o d e b i j m i j n w e r k o f i n m i j n le ve n . I k l e e f e n d a t i s a l l e s . I k d o e e e n v o u d ig i e t s .

IK L E E F E N DA T I S A L L E S " ; D i t i s m i s s c h i e n w e l d e s l e u t e l va n d e z e p r a c h t i g e t e n t o o n s t e l l i n g . D o o r h e e n a l l e d e p r i m e r e n de b e e l d e n e n e e r d e r h o r r o r - a a n d o e n d e e f f e k t e n , s c h u i l t e r e e n n ie t t e s t u i t e n d ra n g n a a r le v e n . " I K DO E E E NV O UDI G I E T S " ; H i e r v a n m o e t U i n e l k g e v a l u z e l f o ve rtu ig e n d o o r e e n s t e g a a n k i j k e n . Landuyt d o e t i n d e r d a a d i e t s , w a a r n i e t v e e l B e l g i s c h e k u n s t e n a a rs h e m i n z u l l e n e v e n a r e n . . g r o t e a r t i s t i e k e k l a s s e ! ! !

Mu se u m S c h o n e K u n s t e n A n t w e r p e n - L e o p o l d d e W a e l p l a a t s Van 2 6 f e b r u a r i t o t 1 5 m e i 1 9 9 4 Open d a g e l i j k s v a n 1 0 u t o t 1 7 u b e h a l v e o p ma a n d a g , o p 1 e n 1 2 m e i A n d rĂŠ D e N y s

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 18


19 1- ( LJ 1\T 1 - L i - E" I - P Ir , . J -l ' . l a c h. i 1 a i11 1 i j 1 3 -,A- r n . , = ) , Iv.) . c -,Il i - _ t . :7J- - - W e u r B a u we n s i s l a n g g e e n o n b e k e n d e IiF1l _ E e e Ir i n h e t k r e a t i e v e w e r e l d j e i n K a p e l l e n . m G -\3 . T 1Ze v o lg d e r u i m zeven j a a r re e d s d e -c1u<r s u s s e n b i j S i n t L u c a s t e K a p e l l e n e n --b. e kwa a md e z i c h v o o r a l i n d e d i s c i p l i n e s •-o1 l < ie ve rf , a kwa re l e n a c ry l. •9r N -De a l a a t s t e t i j d i s z e i n t e n s i e f b e z i g me t D mode N. lstu d ie . i 7 H r a a r i n t e re s s e s f e e r i s z e e r b re e d , gaande l v rI -a n d e i m p r e s s i o n i s t e n t o t d e m o d e r n e k u n s t . Ii a D .S. c h i l d e r e n i n g r o e p s v e r b a n d f a s c i n e e r t h a a r s t e r k o m d a t d e z e E m9 a n i e r v a n k r e a t i e f b e z i g z i j n e n o r m e s t i m u l a n s e n g e e f t o m t e )g a a n s c h i l d e r e n e n o m d a t d e m o g e l i j k h e i d o m a c h t e r a f e e n s n a It-e p r a t e n m e t d e c o l l e g a ' s o v e r d e w e r k e n v o o r h a a r e e n b e - l•a n g r i j k f a s c e t i s b i j d e r e a l i s a t i e v a n e e n k u n s t w e r k . .1N \ „ 1 , R - h o d o d e n d ro n s i n h e t a r b o r e t u m

c ) 1 r i .

Dit w e r k we rd g e s c h ild e rd i n g ro e p sve rb a n d me t a c r y l v e r f . De ze v e r f i s v l u g d r o o g e n d a a ro m z o i n t e r e s s a n t o m b u ite n t e s c h ild e re n . In h e t v o o r j a a r i s d e n a t u u r een p a r a d i j s v o o r s c h i l d e r s o ve ra l o m j e heen f r i s s e k le u re n , o n t l u i k e n d e b lo e me n , een n i e u w e g e b o o r t e . . . ogen s c h i e t e n j e t e k o r t o m a l l e s w a a r t e n e me n . E e rst e n v o o r a l mo e t i k wa t k l i m a t i s e r e n i n d e o mg e vin g wa a r i k me b e v i n d . E e rst m o e t a l l e s g e o b se rve e rd wo rd e n v a n u i t h e t g e h e e l ; h e t kle u re n p a le t, d e co mp o sit ie , de s f e e r , d e l i c h t i n v a l . . . e n dan p a s k a n h e t s c h i l d e r e n b e g in n e n .

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 19


20

Me t b r e d e t o e t s v o e r i n q e n z e l f z e k e r , w i l i k d e t o e s c h o u w e r e e n imp re ssie b re n g e n v a n e e n k l e u r e n r i j k d o m d i e v a n z e l f s p r e k e n d is i n de le n t e . De f r i s s e o n t l u i k e n d e g r o e n e n t e g e n d e d i e p d o n k e r e b l a u w g ro e n e n o p d e a c h t e r g r o n d . En d a n h e t v o o r p l a n ; d e d i e p r o d e r h o d o d e n d r o n s , g r o o t s e n sierlijk. I k g a f d e s t r u i k e e n vo o rn a me p l a a t s i n d e c o m p o sit ie va n m i j n we rk.

Tre u rwilg De t r e u r w i l g a a n d e v i j v e r w e r d g e s c h i l d e r d t i j d e n s e e n d a g j e u i t i n h e t V o rd e n s t e y n p a rk . M e t me d iu m i s o o k h i e r a c r y l v e r f . T r e u r w i l g e n f a s c i n e r e n me e n i k v o n d h e t e e n u i t d a g i n g o m i n v o l l e zo me r, w a n n e e r a l l e s o ve rh e e rse n d g r o e n i s , d e z e t r e u r wilg aan de v i j v e r u i t h e t p a le t t e to ve re n . De ze t r e u r w i l g n e e m t h e t g r o o t s t e g e d e e l t e v a n d e c o m p o s i t i e in b e s la g ; e e n b e wu ste ke u ze . Zo ĂŠ ĂŠ n b o o m , e l e g a n t , g r o o t s e n b e s c h e r m e n d ! Da a ro n d e r v o e l t e e n m e n s z i c h v e i l i g e n r u s t i g e n d a t w o u i k we e rg e ve n . Een k l e u r e n p a l e t v a n v e r s c h i l l e n d e g r o e n e n , d e b l a u w - g r o e n e a ls a c h t e r g r o n d - o p h e t mid d e n p la n d e boom - e n o p d e v o o r g ro n d e e n ma s s a v a n b e we g e n d e s l i e r t e n , e e n k l e u r e n s y m f o n i e va n wa rme e n f r i s s e g r o e n e n . V o o ra l h e t v o o r p l a n h e e f t e e n b r e d e t o e t s v o e r i n g , e e n t i k ke it je speels. Ik h o o p d a t ie ma n d d i e n a a r zie r aan b e le e f t a l s i k z e l f .

d i t we rk

k i j k t ,

e r evenveel p l e -

F l e u r B a u we n s. Atelier I e p e n d re e f 1 9 K a p e lle n 664 3 1 8 9

Tre u rwilg

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 20


21

1:1 c D 1 = ,1_1 r i â&#x20AC;˘ D H cCr I D C 3 I E LE C I n 1s c h r i j v e n D 1

_

tn_

N

T

r

i

v o o r onze j a a r l i j k s e t e n t o o n s t e l l i n g i n

ju li

'94

1 C ,

Onze j a a r l i j k s e k u n s t t e n t o o n s t e l l i n g m e t K a p e l l e n - k e r m i s gaat d o o r va n 2 8 j u l i t o t 1 a u g u stu s 1994. Laten we e v e n o n s k o r t re g l e me n t o v e rl o p e n 1. E n k e l e n a l l e e n l e d e n v a n H o g h e s c o t e k u n n e n a a n d e t e n t o o n s t e l l i n g d e e ln e me n - h u n l i d g e l d mo e t b e t a a l d z i j n v 6 O r 1 a p ril 1994 . 2. E r z i j n n i e u w e p a n e l e n v a n d e g e me e n t e t e r b e s c h i k k i n g E lke e x p o s a n t k r i j g t ĂŠ ĂŠ n p a n e e l v a n 1 8 4 cm b r e e d t e t e r b e s c h ik k in g v o o r d e p l a a t s i n g va n hangende we rke n . 3. S t a a n d e w e r k e n w o r d e n z o v e e l m o g e l i j k g e g r o e p e e r d g e p r e s e n te e rd , t e n z i j t u s s e n d e o rg a n i s a t i e e n d e k u n s t e n a a r z e l f a n d e re a f s p r a k e n g e m a a k t w o r d e n . 4. G e e n e n k e l k u n s t w e r k m a g t i j d e n s d e t e n t o o n s t e l l i n g w e g g e n o me n o f v e r v a n g e n w o r d e n , z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n h e t b e s t u u r v a n Ho g h e sco te . 5. D e d e e l n e m e r s d i e n e n z e l f i n t e p la a tse n e n h e t v e rw i j d e re n va n d e Ho g h e sco t e z o r g t v o o r k e t t i n g e n e n De j u i s t e d a t u m e n u r e n w o r d e n o me d e g e d e e ld .

staan voor het v e rv o e r, h e t ku n stwe rke n . h a a kje s om op t e hangen. p vo o rh a n d d o o r ' h e t b e s t u u r

6. B i j h e t o p s t a r t e n v a n d e t e n t o o n s t e l l i n g z a l e r e e n l i j s t o p g e ste ld w o r d e n , w a a r b i j e l k e e x p o s a n t z i c h v e r b i n d t o m min st e n s t w e e u u r a a n w e z i g t e z i j n i n d e e x p o s i t i e r u i m t e t i j d e n s d e o p e n in g su re n . De a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e l d t v o o r r e c e p t i e d i e n s t , t o e z i c h t , d ra n kvo o rzie n in g , e n z 7. D e g e m e e n t e K a p e l l e n E I S T e e n v e r p l i c h t e v e r z e k e r i n g v o o r a lle te n to o n g e ste ld e w e r k e n , p l u s een ve rze ke rin g b u rg e rl i j k e a a n sp ra ke lijkh e id . Ho g h e sco t e z a l d e z e v e r z e k e r i n g e n i n g l o b o a f s l u i t e n . 8. H e t b e s t u u r v a n H o g h e s c o t e k a n o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g a a n sp ra ke lijk g e s t e l d w o r d e n v o o r b e sch a d ig in g , v e r l i e s , d ie f s t a l, . . . va n g e l i j k wat , t i j d e n s de t e n t o o n st e llin g . 9. B i j v e r k o o p v a n e e n k u n s t w e r k t i j d e n s d e t e n t o o n s t e l l i n g wo rd t G E E N % o p v e rk o o p me e r a f g e d ra g e n n a a r d e k a s v a n Ho g h e scote.

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 21


22

10. I n d e p l a a t s h i e r v a n b e t a a l d e l k e e x p o s a n t e e n i n s c h r i j vin g sg e ld v a n 3 0 0 F r , a l s t u s s e n k o ms t i n d e v e rz e k e rin g s onkosten. 11. E r mo g e n g e e n t e k s t e n o f a a n k o n d i g i n g e n t u s s e n t o o n g e st e ld e we rke n g e p l a a t s t wo rd e n .

d e

ten-

12 V e rk o o p p rijz e n v a n d e k u n s t w e r k e n wo rd e n n i e t n i e t g e p u b l i ce e rd , m a a r l i g g e n t i j d e n s d e o p e n i n g s u r e n v a n d e t e n t o o n s t e l l i n g t e r in za g e b i j d e re c e p t ie . 13. D e p l a a t s i n g v a n d e w e r k e n g e b e u r t ( m e t g o e d k e u r i n g v a n de e x p o s a n t e n v a n v e r l e d e n j a a r ) , d o o r h e t b e s t u u r . 14. K u n s t w e r k e n m o g e n n i e t b o v e n e l k a a r g e h a n g e n w o r d e n , t e n zij ze k le in e r z i j n d a n 24 X 3 0 cm o f mit s u i t z o n d e r l i j k e t o e st e mmin g v a n h e t b e s t u u r . De w e r k e n w o r d e n d u s n a a s t e l k a a r g e p l a a t s t e n m e n d i e n t re ke n in g t e h o u d e n me t o n g e ve e r ĂŠ ĂŠ n d e rd e v r i j e r u i m t e t u s s e n de w e r k e n . 15. O m d e e l t e n e me n a a n d e t e n t o o n s t e l l i n g , i n j u l i 1 9 9 4 , mo e t u w i n s c h r i j v i n g s g e l d o p o n z e b a n k r e k e n i n g g e b o e k t z i j n v6 6 r 1 5 me i e e rst ko me n d e ( o n z e re k e n i n g v i n d t U o p d e a c h t e r fl a p ) 16. B o v e n d i e n m o e t , e v e n e e n s v 6 6 r 1 5 m e i , b i j g e v o e g d f o r m u l i e r i n g e v u l d t e ru g g e s t u u rd wo rd e n n a a r A n d re D e N y s Pe tu n ia la a n 1 8 2950 K a p e l l e n ( t e l 605 36 93 )

i n v u l -

o fwe l n a a r Mi c h e l K o o ie n Kon. A s t r i s l a a n 3 5 / 4 2950 K a p e l l e n ( t e l 664 38 67 )

17. B e g i n j u l i w o r d e n a l l e e x p o s a n t e n u i t g e n o d i g d o p e e n vo o rb e re id e n d e we rk v e rg a d e rin g . Hier k r i j g t U een c o p i e van de t e n t o o n st e llin g sca t a lo g u s d ie t e g e l i j k e r t i j d a l s ve rze ke rin g sa a n g ifte z a l d ie n e n . E n k e l d e h i e r o p v e r m e i d e k u n s t w e r k e n - e n g e e n a n d e r e n - mo g e n g e e x p o s e e rd w a r d e n e n z u l l e n i n d e v e r z e k e r i n g o p g e n o me n z i j n . 18. D o o r s t o r t i n g v a n h e t i n s c h r i j v i n g s g e l d v a n 3 0 0 va a rd e n d e k u n s t e n a a r s d i t t e n t o o n s t e l l i n g s r e g l e m e n t .

Fr aan-

S a me n va t t in g We n s t U d e e l t e n e m e n a a n o n z e j u b i l e u m t e n t o o n s t e l l i n g i n j u l i 1 9 9 4 , s t o r t d a n 3 0 0 F r o p o n z e b a n kre ke n in g e n s t u u r b ijg e vo e g d i n s c h r i j v i n g s f o r m u l i e r t e r u g v 6 6 r 1 5 me i ' 9 4 . Als U deze k l e i n e k l u s k l a a r t , d a n h o o rt U b in n e n k o rt n o g va n ons Na 1 5 m e i k u n n e n G E E N n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n m e e r a a n v a a r d wo rd e n .

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 22


1 1

23

I NS CHRI JV I NG S FO RMUL I E R GROEPSTENTOONSTELLING HOGHES COTE

G ra a g i n g e v u l d i n BLOKLETTERS t e r u g naar A. De Nys o f M. K o o i e n v o o r 15 m e i 1 9 9 4 .

i V A N 2 8 J U L I T O T 1 A UG US TUS 1 1 1N a a m , vo o rn a a m S tra a t ,

n r

G e me e n t e Te le f o o n n u mme r

L i j s t v a n d e g e e xp o se e rd e we rk e n ( 1 T 1

i

t h

e

l

A e

a

r t

d

van

H / S

( 1w) e r (k 2

)

i n o rd e va n uw vo o rke u r ) Afme tin g e n V e rze ke rin g s wa a rd e ( 3 ) (4 )

1

I ( 1 ( 2 ) H= hangend we rk S = s t a a n d e we rk 1 ) (3 ) V o o r h a n g e n d e w e r k e n : h o o g t e X b r e e d t e ( k a d e r i n b e g r e p e n ) O Voor st a a n d e we rke n : h o o g t e X b re e d s t e g e d e e lt e l 1 i (4 ) O o k o p t e g e v e n a l s h e t w e r k n i e t t e k o o p i s . A ls h e t w e r k n i e t t e k o o p i s , v e r m e l d t U " NTK " a c h t e r e de v e r z e k e r i n g s w a a r d e . A n d e r s v e r o n d e r s t e l l e n w e d a t d e z e v o p g e g e ve n w a a r d e t e v e n s a l s v e r k o o p p r i j s ma g g e l d e n . e r f 't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 a k w

p 23


24

Leden v a n Ho g h e sco t e d i e o n z e t e n t o o n s t e l l i n g een w a rm h a r t t o e d r a g e n , k u n n e n d i t j a a r l i j k s e v e n e me n t s p o n s o r e n , o n d e r d e v o r m v a n p u b l i c i t e i t o p d e b in n e n ka n t va n onze tentoonstellingscatalogus. Ze k u n n e n h i e r v o o r k o n t a k t o p n e m e n vc5 O r 1 5 m e i me t M i c h e l K o o i e n ( t e l 6 6 4 3 8 6 7 ) . De p r i j s p e r h a l v e b l a d s p i e g e l b e d r a a g t 1 0 0 0 F r . Uw e n t h o u s i a s t e m e d e w e r k i n g z a l d o o r k- u n s t e n a a r s a l s e e n s t i m u l e r e n d g e b a a r i n d a n k a d aen v aKa rad w p o red el n s. e

HOGHESCOTE L E DE N EXPOSEREN . U b e n t van h a r t e uitgenodigd o p een a kwa re lt e n t o o n st e llin g , d ie l o o p t v a n 9 t o t e n me t 1 7 a p r i l i n d O u d e P a s t o r i j t e K a p e lle n . V r i j d a g va n 1 3 u t o t 1 9 u . Za t e rd a g e n zo n d a g v a n 1 0 u t o t 1 9 u . He n rie tte S e ve rin s

S in t L u ca s h o u d t e e n t e n t o o n s t e l l i n g me t v e r s c h i l l e n d e t e c h n ie ke n ; s c h i l d e r e n , a k w a r e l , m o d e l , k e r a m i e k . . . v a n d e la a tste -ja a rsstu d e n te n . Va n 19 t o t 31 me i.

Ro za S o e t e r s z a l h a a r r e c e n t w e r k e x p o s e r e n i n d e K a t e r h e i d e mo le n - e n d i t o p 4 e n 5 j u n i 1 9 9 4 , t e l k e n s v a n 1 1 t o t 1 8 u . De ze t a l e n t v o l l e k u n s t e n a r e s v a n H o g h e s c o t e s p e c i a l i s e e r d e z i c h i n p a s t e l s e n g r a fi e k . Een a b s o l u t e a a n r a d e r v o o r a l l e l e d e n ! ! !

't Bruggeske - 26e jaargang - april 1994 - nr. 2 - p 24


1 1

23

I NS CHRI JV I NG S FO RMUL I E R GROEPSTENTOONSTELLING HOGHES COTE

G ra a g i n g e v u l d i n BLOKLETTERS t e r u g naar A. De Nys o f M. K o o i e n v o o r 15 m e i 1 9 9 4 .

i V A N 2 8 J U L I T O T 1 A UG US TUS 1 1 1N a a m , vo o rn a a m S tra a t ,

n r

G e me e n t e Te le f o o n n u mme r

L i j s t v a n d e g e e xp o se e rd e we rk e n ( 1 T 1

i

t h

e

l

A e

a

r t

d

van

H / S

( 1w) e r (k 2

)

i n o rd e va n uw vo o rke u r ) Afme tin g e n V e rze ke rin g s wa a rd e ( 3 ) (4 )

1

I ( 1 ( 2 ) H= hangend we rk S = s t a a n d e we rk 1 ) (3 ) V o o r h a n g e n d e w e r k e n : h o o g t e X b r e e d t e ( k a d e r i n b e g r e p e n ) O Voor st a a n d e we rke n : h o o g t e X b re e d s t e g e d e e lt e l 1 i (4 ) O o k o p t e g e v e n a l s h e t w e r k n i e t t e k o o p i s . A ls h e t w e r k n i e t t e k o o p i s , v e r m e l d t U " NTK " a c h t e r e de v e r z e k e r i n g s w a a r d e . A n d e r s v e r o n d e r s t e l l e n w e d a t d e z e v o p g e g e ve n w a a r d e t e v e n s a l s v e r k o o p p r i j s ma g g e l d e n . e r f a k w


U bent nog geen lid ? r E e n k e n n i s m a k i n g m e t H o g h e s c o t e .

Wenst Li m e e r t e v er nemen ov er d e ges c hiedenis van Kapellen ? Bent Li o o k z o ie m a n d d ie n o g eens gr aag d e verhalen u i t " d ie goeie ouw e t ijd " t e r u g lees t ? Vindt Li o o k d a t k uns t e e n z inv olle dimens ie toev oegt 'Gan 'het lev en Wilt Li ook , s a m e n m e t ons , o p ontdek k ings toc ht goon • d o o r i d a d it alles , e n n o g v eel m e e r , i n h e t Br ugges k e, h ev e nhet t ijd s c h r if t van t de Kultur ele Kr ing Hoghes c ole• d Vier m a a l p e r ja a r wor dt .het gr atis v er s tuur d n a a r ealle leden. w e r eHoghescote l in e r o o k v oor U dWordt lid e n w ij nodigen U r egelmat ig u i t o m d e e l v te n e m e n a a n onz e uits tappen, atelier bez oek en e n z . a Verder b ie d t Hoghes c ote Li v oor dr ac hten, ges pr ek s av onden, n den uiter aar d r e g e l m a t i g e e n gez ellig Samenz ijn. e K aLi k u n t lid wor den v an dez e boeiende v er eniging d o o r ns torting v an dr iehonder d f r a n k • per ja a r o p onz e ebankrekening : D M 1 5 5 9 4 3 6 4 3 I Roger J ans s en — Heir us t 9 — Kapellen s roet v er melding " NIEUW LID " e k u nVoor een babbel o f v o o r m e e r inf or mat ie k u n t U s teeds s terec ht b i j onz e bes tuur s leden t eAfdeling heer ok unde : 'Roger Balbaer t — t e l 6 6 4 5 7 2 2 n Afdeling k uns t : Mic hel Kooien — t e l 6 6 4 3 8 6 7 a a r s


Bruggeske 1994-2-aprilWeb