Page 1


ไปเดินเล่น  

หนังสือภาพสำหรับเด็กเล็กเล่มนี้ มุ่งหมายชัดเจนที่จะสอนการนับให้กับเด็กๆ พร้อมๆ ไปกับการรู้จักสังเกตสิ่งรอบตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรี...