Page 1

3

] ** ZÄ„ z 10 ................................................................... *¼ 13 ................................................... sg ¬¿»' 14 ............................................................ ?£zŠg Z 16 ........................................................... ?£! ² 18 .........................................# Ö èÅÇgzZÌZ Å< L 32 .................................................................. )l 35 .................................. %èÆr # ™~zk , evZÔ 39 ................................................... ~ß ð0ÒÉZŠ c* i0Œ I -43 40 ............................................................. ~°0 ê GX 43 .................................... Og ÒZ[ ©0·0vZ†·1Z 45 ................................................... g (0t GZ0· 49 ................................................... ï: Zg ZŠ+ $Y) 49 .............................................. g $uÅ h', Y** ¦ 50 ......................................g $u[™Ðh÷Z ** ¦ 52 ................................................................. ×Z’Z 52 .............................................. sg ¬».Z Á ÒZ£Z1Z 54 ....................................................ÁÂ6, +6Z «g 54 .................................................... sg ¬» ~g gx â Z 59 .................................................. sg ¬»wßZ ~Š ã C 59 ................................................................... ¨£

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð


4

60 ................................................... p°Åg $u9 60 ................................................p°Åg $u® EG 61 ............................... s %Z »$öî0*J'Z~ ýG3š{$zo 61 ............................... s %Z »$öî0*J'Z~s®zb` G 61 ............................................................ [ ï L Bt 62 ................................. g £ó»äƒ9Æ{)zwZ ¸Z 62 ...................................... ng ¬~wZ ¸ZÆ¿„q -Z 63 ............................................................ b` à © GLBt]z· öÀÓh! $u ï 63 ..............................7s ÜÆg 64 ............................................ > }Z °+6Z «g]mZ 67Ô 66 ............................................wz] .» h/0Zg $u 68 ..................................... +6Z «gg $ugzZ ~?Zµ g&$E~qµ 69 ......................................... @»tÈ-Š î0@E 70 ......................................... @»tC Ù ª©"&~qµ 71 ............................ @»ð"*Š}uzŠÆ~qµ 72 .......................... @» °·,Æ~qµ~[²›š G-o.Å E r E X 73 ....................................... @» ã é< ÑZh! Ñ` ç? Z 76 ..................................... +6Z «gg $ugzZ: Zú! Zµ 77 ................................ @» °·,søÆ: Zú! Zµ 78 .......................... @» °Ná Zz{gëÜæ&: Zú! Zµ 79 ......................................... @»©"S: Zú! Zµ !z=Z 81 .......................................... e $Zzgq -Z Åò«Z îGE 83 .........................................e $ZzgÅi Z¥Zyú0vZ† 88 ................................................ e $Zzg à Zz~h +ÑZ «F,

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð


5

89 ................................... sg¬» b! Z0Ý°Z†0· 90 ...........................] Z|g $u ÿL X3Z)z4gzZ b! Z0· 91 ................... ~uzŠ Åe $Zzg à Zzb! Z0Ý°Z†0· 92 ............... g $u~uzŠ Å h/0vZ†** ¦6, +6Z «g 93 ......................................... sg¬» dÑZ†0dÑZ† 96 ................................ g $uÅ h_k , £Z0´ â ** ¦ 99@* 97 .................................................................. wz] . 100 ..................... g $uà Zz+6Z «g~Vz>ÅðûZò 102 ....................................... g $uÅ hv0bZz** ¦ 102 ................................................ {™E +» hbZz** ¦ 103 ................................... g $uÅ h~°—Zq1Z ** ¦ 106 .................... ( wz] .)+6Z «g °hq! Zg $uóC 107 ................................... ( wz] .)sg ¬»Q0?Z† 109 ............................................ sg ¬»Y «0z/0· 109 .............................................. e $ZzgÅ−{0s « 110 ........................................................ òúŠ »[ ZCZ 112 .......................................... ] ÃzèÍ» h{Š y1Z ** ¦ 112 ............................................................. ð¤[Õ 113 .....................................................?Š„ Š', iq -Z 113 ..............................................................NgzZq -Z 115 ................................................ g $uÅ hZ** ¦ 115 ............................................................. ïō 117 ....................................g $u~z%Ðh{k , Ù 1Z ** C ¦ 118 .................................. g $uÅ h~ÄÑZ .ñ1Z ** ¦

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð


6

118 ............................................................. ïō ð 119 ................... g $uÅ iÛ²Z0vZ†gzZ & » Z–1Z ** ¦ ð 120 ............................................................. ïō ð ILG " Š qZ ð 122 ................................................ āÜ»{gÃè ì ILG " Š qZ ) ð 124 ............................................. wz] .( »{gÃè ì 125 ......................................... ]2Æ+6Z «gWg @* ð 125 ................................................ h{ª0', Yg $u ð ILG "u ð 129 ................................................. hŠ&0Z ì 132 ................................... hŠ&0Zg $ugzZŠzZŠ1Zx â Z ð 134 .................................................. :D +Å~g Nyç ð “»Öæ ð 137 ............................................................ îE 0š3E 3… ð 138 ........................................................cÅ6U* î0ªGE ILG " u) ð 143 .................................... wz] .( » hŠ&0Z ì ILG "u ð 144 ............................................ h[i ¬0Y Z',ì 114 .................................................................. wz] . ð 145 ............................................... sg¬gÅ»Š c* i! Z0h +m, ð -+GB 151 .......................................... ò úZ ö Z', Y0·g $u ð 152 ........................... ~ÝzgÅs®zb` ò úZ', Y0· ð 154 ........................................ ]c* Zzg qçñ(µVZv0* ) ð 155 .................................................... ™f Ä°(µÙ ) ð 155 .................................................¬„úŠ (µVZ ‚ ) ð 157 ......................................................... āÜ» ï ð 159 ........................................... ŽZevZèg/ôg U* W ð 161 ............................................ ** ™+6Z «g »x Z™î0E !ô ð


7

161 ............................................................. ïō ð 4›$E 163 ................................................ g U* WÆ èEG â zWg @* ð 163 ............................................ W, Z[™Ðh/** ¦ ð 165 ............................................ W, Z[™ÐhZ** ¦ ð 165 .............................. W, Z[™ÐhŠ&0vZ†** ¦ ð 167 ........................................ W, Z[™Ðh/0Z ** ¦ ð 171 .................................... wz] .»e $Zzg à ZzlÈ0–1Z ð 4hIÅZdZ0·)~uzŠq 172 ............................. ( à Zzã éE 5G -Z ð 174 ............................................. ŽZvZÂgÉ@* §U* W ð 175 ....................... +6Z «ggzZvZ¶gm, +Z†0/(Ñ) ð 177 ................................................ +6Z «ggzZx Z™î0*J'Z ð 177 .............................................. vZ¶g÷Z0´ â x â Z ð 179 ....................................... vZ¶gwZögŠ Z0·x â Z ð 179 ................................................ vZ¶gN m 0£Zx â Z ð 180 ..................................................... vZ¶g¦ZizZx â Z ð 181 ............................................ ì ~gz¢** ™+6Z «g ð 182 .............................................. sg ¬»y¬;0bæ ð 183 ................................................................cg ZuzŠ ð 183 .............................................. X »¦·6, ~ ð 185 ..................................................... x|»g $ukZ ð 4› Å 45E G 186 ................................‡ Z%i Zˆx !Z » *Š èEG Zgâ ð 187 ......................................(†ŸZ »}pó)]ZŠ c* i ð 189 ......................................... X »+6Z «g~Vz> ð 193 ............................................................. >rÀì ð


8

E 195 ........................... h[ éŒBÄZ0/** ¦gzZ¬»+6Z «g ð Å G E + 205 .........?$ åC ZzY é<X§©ÅZg ¶Z :e $Zzg5q -Zs ÜÆ+6Z «g ð 212 ......................... y*óq -ZÔ{ˆzqðZI+6Z «g ð 216 ................................ ŠgÜæ»] 2Æ+6Z «g5# ð -.ÅZ )X »+ 6Z «ggzZ ~gŠ ØZC 221 .....( [ZŽ »[!* -ZÆ~šZ ` é<XE q Ù¤ ð 238 .............. +6Z «g¿F, gzZ‚[™Ðik„0Z ** ¦ ð 239 ......................................... sg ¬» ~ åhÅZyZz%0· ð -͹ÅZT 242 ......................................... sg ¬» öE $—Z0· ð 245 .................................................sg¬»x Z f !* Ô™1Z ð 247 .............................. g $ugÅ h~°—Zq1Z ** ¦ ð 3ÅZgâ ð 249 ..................................... Q0?Z†}° ç¸E 250 ............................................... vZ¶gQ0?Z† ð 252 ......................................................Y «0z/0· ð 255 ......................................... ] Ãz èE L _» h{Š y1Z ** ¦ ð 257 .....................................................{ ^ ,Y»e $Zzgq -Z ð 259 ....................................................?ŠyZxq -Z ð 260 ................................................ ?ŠŒyZ0 + ŠgzZq -Z ð 261 ............................................................?ŠgzZq -Z ð 263 ............................................................?ŠgzZq -Z ð 263 ................................x £~g $u»g (0t GZ0· ð 265 .................................................òúŠ »[ ZCZŠ .x ** ð 268 ........................................... y´Z »‹¯Z ¼0·x â Z ð 268 ..................................................... Z +Z ¯z]ïë ZP ð 271 ............................................................. NëZq -Z ð


9

274 ........................ yc6, \¬vZ » ~È-Š ~zh »zZ}Z7â ó‰ó‰‰+6Z «g¿F, L L[ !* Æ[ ó óg $uIZgzZg $uL L 275 ........................................................... [ ZŽ å» 277 ................................................................. Â7 279 .......................... ó óg $uIZgzZg $uL gLzZ+6Z «gX 301 ............................ ì«°ZˆzqðZÃ+6Z «g]mZ 304 ....................................... /ô§U* WgzZr # ™ægpg Zâ Z 311 ...................................... ]mZ »+6Z «ggzZ/ô§U* W 312 ....................................... +6Z «g¿F, gzZÉ@* §U* W 316 ........................................... É@* gzZ+6Z «g]mZ 317 ............................................... Y fgzZ+6Z «g¿F, 321 ..............................................+6Z «ggzZËî0*J'Z 322 ............................................................ …ÑÐ 323 ........................................................ $è{z(q -Z G Å § 327 ..................................... \¬vZ ö ©M[.ª Zi â 328 ..................... ]o»+6Z «gJ -]ÃzÅ avZwÎg 328 ........................................... sg ¬» h{k , Ù 1Z ** C ¦ 329 ...................................... +6Z «ggzZ h{k , Ù 1Z ** C ¦ 330 ........................................................... sg ¬» 332 ......................................... s Z ‹Z »:D +Å ó` 0Z 333 ................................................................ g"ÑZ 334 .................................................................. wz] . 336 ......................................................... *−Ztg é 339 .................................. wz] .»g $uÅ h{k , Ù 1Z ** C ¦

ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð ð


10

340 ..........................“År # ™~zh »zZgzZ {øo»| ð 341 .............................. y´Z »äƒg $uIZ »V¹‚& ð 4› Å 45E G 342 .................................... ‰ƒg $u ÿL X3Z™| 7,èEG Zgâ ð

‡‡ ‡


13

j sg ¬¿»' û ЯÆ'ü

:x **

ðiZÛiƒq

þ ðiZy{$˜0y{·„ zŠ0y{Šë0ÿ (S -Z IÔz|)

Y 1957 yŽ 25 :öZa

!Zâ Z` Ít·eYi Z−Z rg à -1:½ Š !* Wß:Z kg Z=Z t Ãzi Z−Z rg à -2 ( ;gE- [º) ! ²} Z * Z -3

( ;gE- [ º) ]xsZ} Z * Z -4

:{E +‚ Z‰ ( | 1408°á)vZ¶g ã ØÈðvZY «** Ññ -1 ( | 1415°á)vZ¶g SuZ ~”Z°Z { ÷ á vZBÌØZ1Z ** Ññ -2 ( | 1416°á)vZ¶g Su Z ~”Z°Z { ÷ á +−Z #$ +·1Z ** Ññ -3 ( | 1417 °á)vZ¶g ~gjZÝ°Z;¯Z1Z ** Ññ -4 ( | 1422°á)vZ¶g ~zg@šZMŠvZwY°Z1Z ** Ññ -5

©E8C Ù i Z?Z†ƒq ** Ññ ë)zÔvZîE

-6

:Š ÑzZÜ3,

Ù¤ C

-1

vZ†

-2

-3


14

?£zŠg Z

E4›Å o.Å B |Å -G -G ,°F, Z Âs ÷ ZwÁZ ( ì q,~z|g $Z)xâ ) ÷ Z wz4

45GZgâ -1 EG ( ì xci +Zh +] .¸ »kZ ) + 6Z «g]m Z ° è -2

( ì q,‡ Z%i Zˆ Ô~y WÆ[ÂÏZ ) +™Zgâ -3 ( q,&x â ÑZîBÃX )tg−Z“ ZÈZ -4 ( q,)3 Zg »¼ A -5

!@ -6 ( Š !* Wß&gƒÑðsZ„i Z q,) ÁZ îG G

( q, ) { ^ ,Y ó»ypgĪ]Îg›Z® -7 ( q, ) × @…Zgâ -8 ( q,) { Z F , - éM®wΰZ g 7 $Š q Z óC -9 ( q, ) ˆ Ü ¬» ~zh »zZ}Z7â -10

Ä

A Z °ºZwÁZ -11 ( q,) }m!* çX=E

( q,) þ ïzÀF,ÿŠg »yZÐ < L gzZ] ¬$ +~]ZŠ „ -12

EÍÉ

ILG " u bÑ -13 ( q,) sƒ ì

- > Y Z ÅZY b ( q,) ~g éCE G î*9E F, z ï°~g ]Z¾ -14 ( q,) + 6Z «gY b ïzÀF,-15 ( q,))È- Š ÁWd $f » Z -16 ( q,) ~ti úóC -17

( q,) wΰZ > [g $Š qZ óC°wßß Z ÷ -18 ( o "&Šg » ~w',q -Z )ŠúyÎdŠ°Z °Š>Z¾ -19 ( gƒÑx?Zg ZŠi Z q,) G¬Z nc* g óC -20


15

( q,))ðsZ òzë óC -21 ( q,)~]gß!  ) x ©ÑZ ±Â -22 (o") { F , Zõ Zg $Š qÑZ 3 -23 ( o " ) {™E +»ÎZ˜PÆ¢qçL¸“ -24

G

( gƒÑ_ögŠ q,) :å5ÅZ G îÏJ5k!°ªmZ -25

E

3ÒÉg ZâÑZ[  ïzÀF,-26 ( ~Z ) ~ ðšE É

( z|g $Z)xâgŠ q,).Z Á éCÑ g $Z[ôZg ÃÀF,-27 ( ~Z) x £gzZ¬»"0 +!* B; ~i ú -28 ( q,)X »Ç~ + Š -29 ( q,)Z +Z ¯z ïzÀF, Ôizgz‘ ÆY q -30

G 4ÓÉ ¬GÅ -E §AXG . Z[ Z±]mZÀF, z ï -31 çE

( ~Z ) ö

( vZ Y ÷ á yZ ~Z) ]Ñ£ ! ·ù -32

( o ")M0Ñg $ZxEg "ZÀF,-33 ( z|g $Z)xâ gŠ q,)^ »^ -34

v:ZzX Y Z` Z »z|g $Z)xâ Ô[ zZx~*Š ózdgzZ -35

‡‡ ‡


16

?£! ² DÅçf_Ú E°†nÛvÖ] ‚ÛvÚ àe ±× ðˆq sm†íi æ ÐnÏvi

:1

DÅçf_Ú E ð^ËÖÖ] h^jÒ ÐnÏvi ±Ê ð^mç΢] èËvi

:2

DÄf_Ö] kvi E ànŠÖ‚ÛÖ] l^Ïf› ÐnÏvi ±Ê ànfÛÖ] xjËÖ] :3 DÄf_Ö] kviEèfn ±eœ àe á^Û% àe ‚ÛvÚ Øñ^ŠÚ ÐnÏvi

:4

D½ç_íÚ E °‚nÛvÖ] ‚ßŠÚ sm†íi æ ÐnÏvi :5 D½ç_íÚ E æ] ±eœ à߉ sm†íi æ ÐnÏvi ±Ê ç’ÏÛÖ] ØnÞ

:6

D½ç_íÚ E äq^Ú àe] à߉ sm†íi æ ÐnÏvi ±Ê èq^vÖ] ØnãŠi

:7

D½ç_íÚ E ±ñ^ŠßÖ] à߉ sm†íi æ ÐnÏvi ±Ê ±Â^ŠÛÖ] é‚ÛÂ

:8

D½ç_íÚ E °„Ú†jÖ] à߉ sm†íi æ ÐnÏvi

:9

D½ç_íÚ ( Ùç_Ú E Üu¡ÛÖ]æ àjËÖ] oÊ èm^ãßÖ] sm†íi

:1 0

D½ç_íÚ(†’jíÚ E Üu¡ÛÖ]æ àjËÖ] oÊ èm^ãßÖ] h^jÒ sm†íi

: 11

D½ç_íÚ E ènÛni àe¦ ^ãrÖ] h^jÒ sm†íi :12 D½ç_íÚ E Ý^Žâ àe¦ é†nŠÖ] ÐnÏvi ±Ê Ý^ÛjÖ]‚ÏÃÖ] :13 D½ç_íÚ E èËnßu ±eœ Ý^Ú¦]…^fìœ ±Ê èvnv’Ö] ‚nÞ^‰¢] :14 D½ç_íÚE ±Ïãnf×Ö †fÏÖ] h]„ l^f$] &m^uœ sm†íi æ ÐnÏvi :15 D½ç_íÚ E Ü׊ÛÖ] t^ãßÚ &m^uœ sm†íi :16 D½ç_íÚ E ÔÖ^Ú Ý^Úā ª›çÚ sm†íi æ ÐnÏvi :17

Ý]†ÛÖ] Éç×e sm†íi æ ÐnÏvi :18

D½ç_íÚ E xne^’ÛÖ] éçÓFŽÚ ÐnÏvi ±Ê xne^’ÛÖ] ð]ç•œ

: 19

èց¢] ÄÚ èÃe…¢] àߊÖ] àÚ èËnÖÖ] &m^u¢] oÊ èËnv’Ö] …]çÞœ :20


17

DÄf_Ö] kvi E D½ç_íÚ E àߊÖ] …^$W ÐnÏvi æ sm†íi ±Ê àߊÖ] …]çÞœ

:21

D½ç_íÚ E ènÛni àe¦ ànÃe…¢] h^jÒ sm†íi æ ÐnÏvi :22 D½ç_íÚ E ÜÒ^vÖ] ‚Ûuœ ±e¢ &m‚vÖ] h^v‘œ …^Í sm†íi :23 D½ç_íÚ E°…^íf×Ö àm‚nÖ] ÄÊ… ðˆq sm†íi :24 D½ç_íÚ E Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] á]ˆnÚ ±Ê ØnfŠÖ] …]çÞœ :25 DçÏËÚ E †n%Ò àe] †nŠËi sm†íi ±Ê †nßÛÖ] t]†ŠÖ] :26 D½ç_íÚ E °‚ àe¦ ØÚ^ÓÖ] “ní×i :27 D½ç_íÚ EÙ^q†Ö] ð^Û‰œ ±Ê äß߉ ±Ê ±ß_Î…]‚Ö] Ý¡Ò :28

äãÏÊæ &m‚vÖ] K èߊÖ] Ù¡¾ ±Ê :29

D^eW Ý¡‰ā KèÚ¢] èu^n‰ ±Ê Åçf_Ú E

D½ç_íÚ E …^jíÛÖ] ±fßÖ] Øñ^ۍ ±Ê …]çÞ¢] sm†íi :30 D ØÚ^Ò †nÆE †n‰^ËjÖ] xnv‘ :31 D sm†íiE h^açÖ]‚f àe ‚ÛvÚ înŽ×Ö Ý¡‰¦] Ø–Ê :32 D½ç_íÚ E sm†íi æ ÐnÏvi ( ±e]†Â¢] àe¦ èÏÞ^ÃÛÖ] æ ØnfÏjÖ] :33

gnÞœ änÖāæ k×Òçi äô n× ä×# Ö^e Ÿā ±ÏnÊçi ^Úæ

‡‡ ‡


18

j Ö èÅÇgzZÌZ Å< # L :ì Š ÷ á g Z »\¬vZ ]çû×öjûøm ÜûãôŠôËöÞûø] àûÚ( Ÿ÷çû‰ö…ø ÜûãônûÊô &øÃøeø ƒû]ô àønûßô Úô ©ûÛöÖû] o×øÂø ²ö] à$ Úø ‚ûÏøøÖ ™ àûÚô ]çûÞö^Òø áû]ô æø èøÛøÓûvôÖû]æø gøFjÓôÖû] Üöãö Ûö×( Ãømö æø ÜûãônûÒ( ˆømö æø ä´jô Fm! Üûãônû×øÂø — àõnûfôÚ% ØõFוø oûËô øÖ ØöfûÎø

ŠpyxgŠÆyZāì HyˆZ Z (,¹t ävZ Â6,yZZ IZ |gŠ

V70 + i ÅyZ Ôì @* ‹¹Z ]c* M ÅkZŽ 5wÎgq -ZÐ ~ „ yZ

¸¬Ð kZèÑqXì êŠ ½ÅÕz [ ¹ZgzZì @* g Z’à þ 164:yZ/w K ÿ

X¸ñƒ} 7,~V‘Ze ôÜvß

M LZä\¬vā Z Zƒx¥Ðe $ M kZ Vß Zz *ŠÃ avZwÎg·Ñ~y {z ÂÅ g (Z ® ) ¤Z gzZ ~zc Å \ M ä VÍß XgzZ c* ¯: L »e $Z@ Å X ‰ ƒ y' × Ç6,{ ZC Ù÷ á ×zg Åe $Z@ z b #™òÐ VÃg @* { åZ ÅV‘Ze q nZ ÅgzZ Ë™hgÃ\ M gzZ ì : L »e $Z@ q nZ Å a Ñā Zƒ x¥ Xì „Ze ** ™g (Z :ZƒŠ ÷ á g Z6,x £}uzŠ ½ ö öö öø û ÜûÓøeçûÞƒ ÜûÓÖ†ûËô Çøm æø ²ö] ÜöÓöfûfôvûmö oûÞôçûÃö fôi$^Êø ²ø] áøçûf% vôiö ÜûjößûÒö áû]ô ØûÎö ™ t Ÿø ²ø] á$ ^ô Êø ]çûÖ$çøiø áû^ô Êø Ùøçû‰ö†$ Ö] æø ²ø] ]çÃö nû›ôø] ØûÎö O ܺnûuô…$ …ºçûËöÆø ²ö]æø — àømû†ôËô ÓFÖû] g% vômö ~zc~÷ƒn pg›ÐvZ~|?¤ /ZzŠÈÐ VÍß ! Ñ} Z G ' Z (,{z ÔÇñ⠁ Û g¦ / gŠÐ Vƒ æ~g é£+gzZ Ç}™›Ð ?vZÔz™g (Z


19

Qß™wJ® ) ¤Z ÅwÎggzZvZ¼Ð yZXì °ggzZ ÑZz ä™s ç G ' ›Ð VÍß, ZvZāì e** t GÂ,™: wJ]úŠ ~g é£+ {z¤ /Z X ÷D™g ïZÐ ® ) ¤Z ÅwÎgÆkZgzZ ÅkZŽ}™ þ 32Ô 31: yZ/w Kÿ

»pg xŠ~ ~Š Zz Å yZZā VY ì yZZ ¹Ñ ** ™›Ð \¬vZ

:ì Š ÷ á g Z »\¬vZā 6ì @* ™›Ð \¬vZ¿{zāì ¸È —½ äô ×# Öùô ^f&uö ‚% ø]ø WçûßöÚø! àømû„ô$Ö]æø™ þ 165:>ÂZ ÿ

X ÷D™›h +”Ð \¬vZyZZ IZgzZ

avZ wÎgaÆkZ ÂìgZŠ}úŠ »ä™›Ð \¬vZ¿ðä /Z

kZ LZ Âì @* ™òúŠ ðÿq -Z¤ /Zāì |tXì xiÑ** ™g (Z q nZ Å

gZh +úŠ »›Ð \¬vZ ¿Ž b§ÏZ X ǃxiÑ6,kZ ** ™7]o6,} úŠ „ òúŠt » kZ:gz Ç}™ë Z Û ]o » kZÆ™ q nZ Å awÎg {z Âì GL“¤Z a Æ Vß Zz yZZā Zƒ x¥X ǃ N* gzZ ì n Û wÎg ï ÑÐ }u :ì Š ÷ á gZ6,x £gzZq -ZXì sŠ ZáƬ ** ™nZ²ZÐ wÎgè® ) ¤Z ² ø ] ]çqö†ûøm áø^Òø àûÛø(Ö èºßøŠøuø éºçø‰û]ö ô²] Ùôçû‰ö…ø oûÊô ÜûÓöøÖ áø^Òø ‚ûÏøøÖ™

—]†÷nû%ô Òø ø²] †øÒøƒø æø †øìôŸFû] ÝøçûnøÖû]æø G ' + X슎ñ:%+4~ ( ]Z f Å ) wÎgÆvZa}g é£ |gŠ

X}™Šc* ÃvZÐ]ÒgzZƒgZzyZ»y MÄ-gzZvZŽaÆ¿kZC Ù þ 21:[Z x ÑZ ÿ

c* Š gZŒ Û :%+4a Æ VëñÃ]Z f Å avZ wÎg ä \¬vZ ÐZ {z ÔA ¼ Ž ¹ZÐ s§Å avZ wÎgāì xiÑ6,Vâ ›Xì Xì Ÿ»¸ »yZZ6,y M x- gzZvZāVYBx åÐ ï¢


20

:ì \¬~g !* ›÷ á gZ ½ t á$ ]ô ² ø ]]çÏöi$]æø ]çûãö jøÞû^Êø äö ßûÂø ÜûÓöãFøÞ ^Úø æø åö æû„öíöÊø Ùöçû‰ö†$ Ö] ÜöÓöFi! «Úø æø ™ — hô^ÏøÃô Öû] ‚ömû‚ôø ø²] t

ugÐ kZ}Š uzgà ?{zÐ q TgzZßá {z}Š"wÎg¼Ž þ 7:áZ ÿ

Xì ÑZz ¶Š ZwJvZÔzg eÐvZgzZ ƒ Y

Xì ā¹ ZܸgzZì=g f »g ì‡6,e $Z@q nZ Å avZ wÎg — áøæû‚öjøãûiø ÜûÓö×$ ÃøøÖ åö çûÃö fôi$]æø™ :ì @* â Û vZ Xƒ‚e $Z@"ā @* z™g (Z ~zcÅ ( avZwÎg )yZgzZ

þ 158:s Z²ÑZ ÿ

:ì Š ÷ á g Z » \¬vZ6,x £}uzŠ — ܺnûÏô jøŠûÚ% ½º]†ø‘ô ]„øâF ½ áô çûÃö fôi$]æø™

þ 61:sy ²Z ÿXì 3 Zg J¦¸ Ôz™g (Z ~zc~÷gzZ

g(ZÃj§gzZ ËñOÆä™g (ZÃ< L Å avZ wÎg vߎ

à ìx { {z ÂÐB0* $Z@Ó Zg {zÆ™g (ZÐZāì wì »yZgzZ÷D™ e Æ# Ö ªgzZì { ZeÑZz ähgÃ< L Å avZ wÎgāakZX ÷2~ :ì Š ÷ á g Z6,x £gzZq -ZX ǃŠ Z%** zx » ** {z ÌyŠ Üûãö øfnû’ômö æûø] èºßøjûÊô Üûãö øfnû’ôiö áûø] å´?†ôÚûø] àûÂø áøçûËöÖô^íømö àømû„ô$Ö]…ô„øvûnø×ûÊø™ — ܺnûÖôø] hº]„øÂø gë¤ /~÷Ë{zāce ** g eÃVß Zz ä™~igz s ÜŬÆwÎg þ 63:g‡Z ÿ X ñ Y M: [Z±u ** ŠgŠ6,yZ c* N Yƒ:

Æõg @* ]gßtgzZ )ì Ìt]gßq -Z {z´ÆVÂgßZÅ óŽ ó LL Ð bÑŠh +Š F, Þ ‡** . Z™hgÃ~zcÅ avZwÎgvßā (ì ãZzÇ!*


21

Za ]Ã%ZgzZ ]Ðh +”~ yZ ~i !* ‘¸t gzZÐ B™g (ZÇÅVñâ Z X ÏñYƒqzÑm: {~yZg »y MgzZ Ï}Š™ :ì Š ÷ á g Z6,x £q -Z —Ÿo ouFçûm% oºuûæø Ÿ$ ]ô çøâö áû]ô o pçFãøÖû] àôÂø Ðö_ôßûøm ^Úø æø™ t½

XìCYÅwi** 6, kZŽìkzq -ZÂtÔm17ÐÑèéZpKZ(Ñ){z þ 4Ô 3:âZ ÿ

t ‰ƒ x H]÷Zp ã^ſˤ /Z ~ +Š q -Š 4, Æ \¬vZ \¬vZ ÌÃ] ÷ ZpÅwÎgpÔ åc e ** ƒ Ýqà a vZ wÎg x £ 7„ m1Ð ]÷ZpKZ Ñt Z÷ā c* Š â Û y´Z s ™É c* Š 7g Z Œ Û +Š ä

aÑ Z # āìg¨Ä£Xì @* ™x¯~ y!* i Åkzì @* ™x¯ÌZ # tÉ

CZ f Åx â Z c* ¿gzZ ËQ Âñ0* :gZŒ Û xiÑ Ì~zc Å ñZggzZ ]÷ZpÅ

Ë 0+Š b§¾ ó óY Zg M L L KZî ) ¤Z Å awÎg \¬vZÐzz ÏZX ÷ $ :ZƒŠ ÷ á g ZçOXì êŠg Z Œ Û® ) ¤Z — ø²] Åø^›ø]ø ‚ûÏøÊø Ùøçû‰ö†$ Ö] Äô_ôm% àûÚø™ t

4ÉZ ÿ þ 80:Y éRhE

X Å® ) ¤Z ÅvZÝZgŠ äkZ Å® ) ¤Z Å awÎgäT

YƒÝqÃx â Z Ë c* y¨ KZgzZ Ë{z´ÆavZ wÎgx £tāN C 7„ q nZ Åx â Z ËQgzZ}Šg Z Œ Û® ) ¤Z KZ \¬vZî ) ¤Z ÅTāì ?ñYà ™g (ZÇÅkZ™| (, Ð MgzZxŠPÌÐ kZÉ Cƒ ?−!* q nZāVYì m{B‚Æ ª ˜ ÇāZ # 6,Š ã CÅDq nZ X ñY HÆ?Š%6,] !* Åˎì x ** »¿, ZÇāZ # ì DtgzZì ì @* Y ¹ÇýúÆË®Š J0 +ZÉ Cƒ7]gz¢Å?Š~ÇQ


22

gzZì Y™ïÅXkZŠp{z Â:X ì w¸»x â ZÆkZsÜ?Š ŪgzZ X 7öRðÃ~xsZ Ū ˜ +ZXì YwZ eÃ6,ïÅx â Z LZ:

G ¢ Zx´Z ų0ZƒqgzZx ©ÑZwßZ °x ©ÑZ Åx x 4›> 0Zƒqƒ±5aÆ,ÿ þ èEG

™µb§~g7 Xtā @* N â Û ±5 Ìg U*M z g $Š qZP ÅŸkZ X ñ Y Mt ‚ èøß$ røÖû] áøçû×öìö‚ûøm ±ûjô Ú$ ]. Ø% ÒöEE # "² ô Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ømû†øâö ±ûeô*] àûÂø àûÚø æø èøß$ røÖû] Øøìøø ±ûßô Âø^›ø]* àûÚø EEVÙø^Îø [ oFe]* àûÚøæø ØønûÎô DDoFe]* àûÚø Ÿ$ āô DDoFe]* ‚ûÏøÊø ±ûÞô^’øÂø $Zzg Ð h {k , Ù 1Z C ~g ‚ ~÷ :c* â Û Š÷ á g Z ä avZ wÎgāì e

āŠ HY7 ÔHg ïZ ä TÆ¿kZ ñZÎσ 4ZŠ ~ ¼ A# Ö Z

4ZŠ ~ ¼ A { z Å® ) ¤Z ~÷ä T :c* â Û ?ì yÃÑZz ä™g ï Z X Hg ïZ äkZ ÂÅ ã⠁ Û ** ~÷äTgzZ ǃ

þ ]zÛT 143b 51B 1× @…Z > ½Ô7280g $u 1081m2` ~g g ÿ

ÁÃòz wqZÆ avZ wÎg ä jx Z™ î0E !ô&Z # 6,µñq -Z

]Zg ~g7 ä q -Z ª HC Ù ª {Š Zg Z » úz œ{Š c* i ~ ]Š „ñƒ B Ï0 + i ~g7 ™ÈŠ !* íà b ï ä }ŠgzZpg { izgå ä }uzŠ Ô u Y :c* â Û Š÷ á g ZÐ yZ äavZwÎg ÂH<»ä™]Š „ DD ±ûß(Úô ‹ ø nû×øÊø ±ûjô ß$ ‰ö àûÂø gøÆô …ø àûÛøÊø EE UŠ Áz 8#Z ÐZ gzZ ) Ç}™g (Z Ag " Ð < L ~÷¿Ž : Xì 7Ðí{z Â( Ç}Š hg

þ 1401:g $u449m1`›Ô 5063:g $u758Ô757m2` ~g g ÿ

¿Ë¤ /Zpƒ VZ: VYú„ Xì e ~ wqZ ?āìt È

X ǃ7mðÃÐí»¿,Z Âǃà {Ð ~g ZŠÎ⠁ Û gzZ q nZ ~÷¿»


23

:c* â Û Š÷ á g Z äavZwÎgā÷C™e $Zzg ( | 57 > Ãõ Z ) kÈ ¬{¦ Ò6,yZ Ìä \¬vZgzZVƒ@* ™ÒÌ~6,X÷vßÆnb (q -ZÐ ~VñŠ Mb yZ )Xì ð⠁ Û Xì ÑZz ä™uF, Ã< L ~÷gzZ DD±ûjô ß$ ŠöÖô Õö…ô^j$ Ö]æø EE

þ Œ{z2154:g $u ~ènZòÔI¯Z}ZzzŠ ‹ÑZ 9:Á ÒZw‡z 36m1` ug´ÿ

a vZ wÎgāì e $ZzgÐ ( |75 °õ Z ) htg ‚0 n* !²** ¦

:c* â Û Š÷ á gZ ä ^ãøeô ]çûÓöŠ$ Ûøiø àønûmùô ‚ôãûÛøÖû] àømû‚ôô]†$ Ö] ðô ^Ëø×øíöÖû] èô ß$ ‰ö æø ±ûjô ß$ Šöeô ÜûÓönû×øÃøÊø EE èõø$‚øvûÚö Ø$ Òö á$ ¬ôÊø …ôçûÚö Ÿö û] lô^ø$‚øvûÚö æø ÜûÒö^m$āô æø „ôqô]çøß$ Ö^eô ^ãønû×øÂø ]çû–% Âøæø DD èºøÖ¡ø•ø èõÂø‚ûeô Ø$ Òö æø èºÂø‚ûeô

Xì xiÑ** ™g (ZÃ< L Å+”Zg ñ#Cc* $Z@gzZ< e L ~÷6,? ?gzZ Åg } ñ ( Ð ï¢)B‚Æ Vðh ZŠ KZgzZƒg à РkZ ì® )$ +]!* 5C Ù āa kZ Ô”Ð ä™ Za '!* 55 ( ~ +Š ) Xì „Ze® )$ + Ù gzZ C

1` × @…Z > ½ Ô43:zâ 0Z Ô2676:~èF,Ô9{z4607:ŠzZŠ1ZÔ17275b 127Ô126B4£Zy t -! :E ( 96Ô 95B1) Á ÒZz( 102) yx 0Z ê X G î”) î@A z ó ó9Œg $uL L : ~ènZ w‡z Ô 165b 58m E w( 1B79t ) ó óq^Z[AZz‹Z q nZ L L°ÏYZY G é5{ÅZzI¯Zz

{z ÏñY ÅŠ XZÐ x ** Æ +Š Ì] !* 5Ž ~ xsZ +Šā Zƒx¥

ÌtāVYì ® )$ +ÌÇa kZXì x ** ZuzŠ » „Ze® )$ +gzZì ® )$ + $ZzgÐkiœÈ¬XìˆÅŠXZ~+Š :c* â Û Š÷ á gZäavZwÎgāìe DD ' …ø çøãö Êø äö ßûÚô ‹ ø nûøÖ ^Úø ]„øâF ^øÞ†ôÚû]* ±ûÊô 'ø‚øuû]* àûÚø EE Xì ŠzŠ%{z¶7~kZŽ àï]!* 5ðÃ~+Š}gøä¿T

þ 140b 51m1` > ½Ô 1718B17›9Ô 2697:~g g 9ÿ


24

:c* â Û Š÷ á g Z6,µñq -Z äh& » Z–1Z ** ¦ ±û(Þ¬ôÊø ä´eô kö×ûÛô Âø Ÿ$ āô ä´eô ØöÛøÃûøm " # ² ô ] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø ^ò÷nûø ^Ò÷…ô^iø köŠûøÖ Èømû‡ô]* áû]* å´†ôÚû]* àûÚô ^ò÷nûø köÒû†øiø áûāô oŽFìû]*

D™ H avZ wÎgŽ Vƒ7g »aÆähgÃx », Z Ë~

Ñ ä~¤ /ZāVƒ @* g e~āVY ÇVƒg Zc¿6,kZ~āt1¸ X ÇVƒ Yƒ{Ze~Âc* Š hgà ( < L )qËÐ~x»Æa

þ 3093: ~g g 9ÿ

Æ ¬~Š ¿Z q -ZÆ h"y¢Ý>Z÷Zû%q -Z ä hZ** ¦ ó ó ‚õuø]* ÙôçûÏøÖô " # ±ùô fôß$ Ö] èøß$ ‰ö ÅøøŸô* kößûÒö^Úø L L:åc* â Û ~«£ X Yhg7Ã< L Å a ÑÐìÆ¿Ë~ ¦ ô ] oøÖ]ô åö æû% †öÊø ðõoûø oûÊô ÜûjöÂû‡ø^ßøiø áû^ô Êø ™: e ² $ M w¸t » h Z ** þ 1563:~g g 9ÿ

Xì „g MÐ M e $ M Ôì‚+4Å — Ùôçû‰ö†$ Ö]æø ¦ ó ó Üûjö×û×ø–øøÖ ÜûÓön(fôøÞ èøß$ ‰ö ÜûjöÒû†øiø çûøÖ L L:÷D ⠁ Û hŠ&0vZ†** þ 654:›9ÿ

XЃ Yƒ{ Ze ÂÐzŠ hgÃ< L ÅÑ LZ ?¤ /Z

# āJ Z -VŒ Xì xiÑ ** ™g (Z Ã< L Å \ M 6,äZC Ù Æa Ñ

Ð yW ) Ìd}** ¦# Ö ªƒŒ Û Å a\ M {z ÂÐN M (™ƒwi**

Å aÑgzZÐN`6,< L Å\ M ÌÃVÍßgzZÐVƒÈ0* ÌŠpÆ< L <Yp ì ª HgzZ „ZeÌ** ™g (ZÃ< L ÅÑgzZ Ë~«£Æ< L X ñYHg (ZÃÇÅx â Z Ë

Ù 6,Vâ ›ä \¬vZ n Û Ã® ) ¤Z Å a wÎg LZgzZ KZ~ wqC t

:ì @* ƒŠ ÷ á g ZçOXì c* Šg Z Œ Û ÜûÓößûÚô †ôÚûŸø û] oÖôæ]ö æø Ùøçû‰ö†$ Ö] ]çÃö nû›ôø] æø ²ø] ]çÃö nû›ôø] WçûßöÚø! àømû„ô$Ö]^ãøm%^øm5™


25

ô ^eô áøçûßöÚô ©ûiö ÜûjößûÒö áû]ô Ùôçû‰ö†$ Ö]æø ² ² ô ] oøÖ]ô åö æû% †öÊø ðõoûø oûÊô ÜûjöÂû‡ø^ßøiø áû^ô Êø —¡÷mûæô^ûiø àöŠøuûø] æ$ †ºnûìø ÔøÖôƒF ½ †ôìôŸ6 ]û ÝôçûnøÖû]æø

yZgzZ ÅwÎg z™® ) ¤ZgzZ ÅvZ z™® ) ¤Z !ƒ ñÑ yZZŽ Íß} Z G '+ ~nçËyxgŠ}g é£ ¤ /ZQ ÔVƒ%Z r # ™Ð ~ ?Ž ÅVÍß

vZ ªZz ?¤ /Z zŠ¢s§ÅwÎggzZvZÐZ ÂñYƒ ( s %Z ) q Z 4, Æ x Z gzZ ì g » & § 9q -Z ¸ Xƒ n pg yZZ 6,]y M ¯ zg gzZ 4ÉZ ÿ þ 59:Y éRhE

Xì 4ÌÐg ±Z

ozæ® ) ¤Z Å%ÑZßzZ gzZ o zæ) ® ) ¤Z Å a wÎg gzZ \¬vZ xiÑÌ® ) ¤Z ÅyZ Âσ ._Æ< L z [¤ /Z ]!* Å%ÑZßzZçOXì Xì 7„ gŠ® ) ¤Z ÅyZQ Âǃs ÜÆ< L z[¬»yZ¤ /ZpÔì

/w¸» hZ** ¦~ŸkZ :ì Š ÷ á gZ » aÑXì [g¦ DD Íôæû†öÃûÛøÖû] oÊô èöÂø^_$ Ö] ^ÛøÞ$]ô èõnø’ôÃûÚø ±ûÊô èøÂø^›ø Ÿø EE

ì ̼ Ž ® ) ¤Z Ô7® ) ¤Z ðÃ~ ã⠁ Û ** ( Å wÎg gzZ vZ ) þ 1840:›Ô 7257: ~g gÿ

Xì ~szc

\¬vZgzZ ÷ {ÒúÆ\¬vZ {zāì xiÑa kZ® ) ¤Z Å a Ñ kzgzZ ÷ Ìx9{zQgzZì ~g ZŠ)f Å\ M ** àJ -Vâ ¨ KZÃ] â © ZÆ kZgzZ ÷ CƒŠ ®'!* x Ót ~ Ñ)āZ # ì ÝqÃ\ M ÌðÉg Å Ãw¸ÆkZgzZ ** ™ÇÅkZ~XC Ù Z®ì%Z òiÑq -Zgzœ »V!Ð Ãw¸Æ x â Z Ë~«£Æ a vZ wÎgQgzZì : L » „ Ze 'u gzZƒxiÑ® ) ¤Z ÅwÎggzZvZŠp6,x â ZT>Xì „Ze+F, JÂ** ™7 G 4]aÆq nZŽ ?ÏñYƒxiÑù ** ™ÇÅkZŠpÔƒÙ|»wÎg ï LE Xì H IÃVÍßÐÇKZ Ìäx Z™ î0*J'ZyZāì |t


26

¢ Zx´ Z L L[ Ât à M Òàų0ZƒqN ⠁ 4›G > Û ±5aÆ,ÿ x â ZxsÑZ òzëL LgzZ ó óèEG þ 11Ô 10m20 ` óŠ ó 0Z

gZÜZ6,ÇQ Âì H IÐ ÇÃVÍßä x Z™ î0*J'Z Z # āìt wZÎ

Âä DIZ:gzì q Z ºZ ÅVÍßƈg ZÜZ6,Çāìt ]!* ÝZ ?VY Ø åE)ÅZ w÷ < á {zāìg0ÆM0Zƒq }Xì Å¿#ÅÇ~gzŠC Ù

D™yÒ ‚Å — o_6 ‰ûçöÖû] éô çF×’$ Ö]æø lôçF×ø’$ Ö] o×øÂø ]çû¿öÊô ^uø ™ {z pÔ¸ :÷ D ⠁ Û Š÷ á g Z ( ˆÆä™™fÃwZ ¸Z Z) ñƒ

gzZ ðsÜZ×X ÷ ®ƒ ƃ wZ ¸ZÔāìgŠ c* tp LL

$U*** " ƒ «z > [ » i úÅ)Ð V(u 9gzZ ì ~ i úÅ) «z > [ā Og {o¸ ™hgÃw Z ¸Z ƒ ā Š Hƒ xi Ñ : X ì

ó Xó ì)i ú āì Åe $Zzg~ w÷ á bc[ KZ ä ~i Zg ?q ! Z 0Ý°Z†·1Z x â Z :¸D™ c* â Û w÷ á xâZ &ömû‚ôvøÊø x% ’ôøm ^Û$ Úô ±ûÖôçûÎø Íô¡øíôeô " # ±ùô fôß$ Ö] àôÂø áø^ÓøÊø kö×ûÎö ^Úø Ø% ÒöZZ XX ±ûÞôæû‚ö×( Ïøiö Ÿøæø oFÖæûø] " # ±ùô fôß$ Ö]

ƒ ~z% g $u 9ðà ( Å a Ñ ) s ÜÆ w¸ËT}÷ X ** ™:Ç~÷g ZŠ¸ì \zZ „ g $u

Eš.Å þ Œ{z öW - Zè69m?q! Z0ÑwZ[ ZŠ Wÿ

$Zzg ÌN e m 0£Z x â ZgzZ ãZ*ix â Z Ô ßgx â ZÃy⠁ Û kZÆ w÷ á xâZ :c* â Û ä\ Mā÷D™ÜÐ w÷ á x â ZŠzgY06ß Z1Z .ñgzZ÷D™ XXÔøÖô„Feô غñô^Îø æø ±ûÖôçûÎø àûÂø ĺqô]…ø ^øÞ^*Êø Ÿ÷çûÎø kö×ûÎö æø &ömû‚ôvøÖû] x$ ‘ø ]ƒøāô ZZ Vƒ @* ™ qŽgÐ ]!* kZ KZ ~ Ôƒ s ÜÆg $u 9]* ! Ž ~÷


27

Xì ~ g $uŽì „z< Ø èZ÷āVƒHs ™gzZ -ZC q Ù ÌÐ ~x Z™ î0*J'Z‰\ MgzZì ~g ZŠugzZ $â Z År # ™x â Zt Üû`ö ßûÂø±ø•ô…ø æø ²ö] Üöãö Ûøuô…ø X ñY Œ: +Š ÃwZ ¸ZÆ yZāì c* â Û ¸ä

:÷ D ⠁ Û ~Šgzâ è‡akZ ó àønûÃô Ûøqû]ø

ì ){zāce '< Ø è¸~}g !* Æ«z > [»r # ™x â Z L L Æ y⠁ Û Æ \ M 1Xì 7){zāì t w¸ CZ » r # ™x â Z Í ó Xó c* Š hgäë™ 0* Ãw¸kZs ÜÆg $u._

þ c Z™Ã: {g »·gâÀF, zŠg ZÔ 118m1`M0Z‚ÿ

ïŠ : ÌZ Ãw¸Æ Ë~ «£Æ < L Å aÑ j xZ™ î0E !ô

~ŸkZçO X¸ ŠgÃ< L Å+”Zg ñ#{zāJ -VŒ X¸

±5 wZ ¸Z Æh k„0 vZ†gzZ hm‡z ! Z 0 ÄÔ h/0 vZ† XN ⁠Û

** ¦ä ¿q -Z Æ x ÷ á ëÓ$Nāì e $Zzg Ð vZ¶g vZ†0 Ý‚

¦  HÄc* gŠ 0Æ Ï e Ð h/0vZ† tā c* â Û ä h/0Z **

á kZ Xì w' IÐ kZ ä ( h tzg Ã/ )x H−ZzÆ \ M 1¹ä ò ÷

¦Xì c* â Û gzZƒ c* â Û IÐ kZ ä−Zz}÷¤ /Zā c* Š [ ZŽ ä i/0Z ** G '+ uÃ÷Æ−Zz }÷ ? ) ?ì w ì H Zg é£ Âƒ HÐ Z äa vZ wÎg Ðõ c* Ïñ Y Å ~zc Åi§Æ− Zz}÷( ?Ã÷Æa vZ wÎg c*

Š [ ZŽ ä ¿kZ  ?Åi§ÆavZ wÎg i§Æ avZ wÎgā c*

â Û äi/0ZQX Å ( < L) X åH Ïe äavZwÎgā c*

þ 9Œg $u : w‡z824:~ènZòÿ

ªÔ ½Ð hm‡z ! Z0Ä ** ¦] !* ¸ ä h®0u ? ** ¦


28

avZwÎgā c* â Û ähm‡z!Z0Ä** ¦Ôì HIÐ Ïe äh/

!ô)ëB‚ÆyZgzZìH (Ïe)tä Xì HÌä(j xZ™î0E

þ ì 9g $utā÷D ⠁ Û ~èF, Ô sZ ÿ

Xì H IÐ Ç6,gîs ™ äh Š&0Z ~ e $Zzg 9q -Z ÿ G 4 É Ó þ 9{z10m2` ö§AXGEò«Z‹Z ¶ Š

ó ó ÜûÓößømûô åö æû‚ö×( Ïøiö ¡øÊø pF‚jøâû] áôāô ÜöÖô^ÃøÖû] ^Ú$ ]* L L:÷D ⠁ Û h†0f ç X z™:ÇÅkZ ƒ Ì6,5 Zgñ¦¤ /Zݬ

EG ¢ t þ ö-‹g Z−Z î@A z Œ{z111m2`—zäZyÒìY ÿ

´Šā Zƒx¥Ð y⠁ Û Æ h Š&0vZ†gzZ h†0 f ç ** ¦

i ZŽ ðà »Ç~ xsZgzZì x ZwgzZ ^ ,Y** Ç!* ** ™g(ZÇÅ Ë~ b)

kZ „ j x Z™ î0E !ôQ ƒxiÑ „ ** ™g (Z ðÉZg Šˤ /ZgzZì 7ŠŽñ

aÑ~ e $Zzgq -ZgzZ ñ Y Åg ( Z ~g ZŠÎ ⠁ Û Å y Zā÷ Æ ]!*

¦gzZ h–1Z ** ¦Ìä ì c* Š ¬» ä™g(Z ~g ZŠÎ⠁ Û Å h tzg Ã/** /ôgzZ Xì ozæB‚Æ< L z[ÂÌ~g ZŠÎ⠁ Û Å jx Z™!

ÔôÖô^ãøÖû] Øônûfô‰ø ±ûÊô ‚ø×( ÏøÛöÖû] á$ āô

:ì ¹aÏZ „¸äË èºøÖ¡ø•ø çøãö Êø ‚ônû×ô Ïûj$ Ö] àôÂø hû†ôâû^Êø

Å• h ªā7—~ kZgzZì „ZetèYÍ ¸ gzŠÐ Ç

Xì y' × Ç6,{ Zg Çā ì H Üq )Z » Vâ ›6,kZ ä Y f {)z _Z†0Z ƒq )

G ¢ Zx ´ Zz Ô117™2¢äZyÒìY¶ Š ÿXì @ 4›> èEG * ƒIYªgzZì x ** ZuzŠ »ª ˜

( þ 188m2` Ô7m1`

Æ ã!* Û äa Ñ L ā Œ L g $u Å h k„0vZ† ** ¦Ô ~èF, xâZ


29

:÷ D ⠁ Û ˆÆä™Üà óóc* Îy¶ KªHg ÃZÃgâ Y µ s§Åw¸Æ ñZ°Z IZ ~ kZā c* â Û ÂÅyÒ g $ut Z # ä üG3 z x â Z L L

ëT $—Z1Z Xì ® )$ +w¸» ñZ°Z IZgzZì < L g ÃZā VY Ôz™: à ¿q -ZÐ ~ ( ñZ°Z IZ ) Vß Zz ä™kªā¸ k0* Æ üG3µzx â Z ëā÷ I µ â Û ä üG3 z x â ZÐ ì îÏ5!Ntā÷ ë1ZgzZ Hg ÃZ ä avZ wÎg :c*

Ž gzZ ¹ä ¿kZ ( ÷ ë?ÃU» ¡ IZ {)z u** Ô y»Æ Vzgâ Y) à üG3µz x â Z ä ~ ÷ ëX ì?g ÃZ :c* â Û ä Z', Zāì ˆÅe $Zzg

äavZ wÎgāVƒ HÐ ?~ā ¹gzZ‰ƒ Ñ$v MÐ×{zā ¬Š G ' avZ wÎgt‚}g é£+~ ) ¹ä Z' , Zāƒë ?gzZ (z™gÃZā ) c* â Û āƒ . Þ ‡k Z ?( ì ¹V- ä Z', Zāƒ ë ?gzZ Vƒ ;g™7Š ÷ á gZ » Ñï: "J -‰ Ü z kZ ƒ Y M: i!* Ð w¸LZ ?J -Z # gzZ ñY H{" þ c Z™Ã: {g »·gâÀF, zŠg ZÔ 906b 178Ô 177 m1` ~ènZòÿ

X ñY

xâZtāì òúŠ »VÍ߉0ÆyZgzZ ÷ Š¤ /÷ á Ɓ1ZxâZ Ô üG3µz xâZ

z °» „¹aÆ䙊gÃ}úŠÆ]Z|yZ§Zzt pÔ¸ªÆ1Z G ¢ Z x´Z BVϹ Å b§kZ)Xì °÷ 4 › E G Ì~gwÑZ àzZ úp‹ZgzZ è > á ( X ÷ŠŽñ ~Š ¬Æ Ú Š Ð 8 ÅÇÃg $Š q Z Å a Ñ ˜À] Z|+ª p6,6,KãÅ°Z ¸z wßZ {Š™gHLZÃg n $ugzZ < L {zçO X ÷ Dƒ

éÐZ{zÂß7Åb§~g76, VßßZ‚ŠpÆyZ g $uðÃZ # gzZ÷ Æ yZ g $u ðä /Z gzZ ÷ D™ÒÃÅ ä¯ ._Æ wßZ kS ™y@* gzZ ÷ ïŠ ™ qzÑ Üï} Q~ g $u kZQ ƒ s ÜÇ!* Æ< Ø è !‰˜Zz yâ ÑZā÷D™Gg â † 7{z »Äg $Š qZ


30

Ð «gzŠgzZˆÆqÃgԬРqÃg {z´Æb)Ð ¹}uzŠçO ì u ** k\Z ð• Z {z ì ;gtzgŽ » +ªB‚Æ +6Z «g ‰ Ü z 0Z ~uzŠ V;z ÷ D™g ïZ »Äg $Š qZ ]Z|+ªs§q -Z V˜āVY ÐäV,ZaÆä¯ ¿]Ð. Þ ‡~VƒóÅVÍßÃ+6Z «gs§ ÅVÍßIY ` M < L yZxt Ðzz ÅTX ÷ ¿g™gV*¹d $¾z &‡q GLE 4]Xì ˆ{g™0÷]ÐÿLE gÖ Z »]ÐÐ awÎg ï -Z ~ Vƒó &‡s ÜÆkZ~ wŠ c* çOXì ¿°oÆyZZ ´g] !* .]ÐÿLE _ ** ™

:ì Š ÷ á g Z »\¬vZ o? û Êô ]æû‚örôøm Ÿø Ü$ $ö Üûãö ßønûeø†ørøø ^ÛønûÊô ÕøçûÛöÓ( vømö oj#uø áøçûßöÚô ©ûmö Ÿø Ôøe(…ø æø ¡øÊø ™ —^Û÷nû×ô Šûiø ]çûÛö×( Šømö æø kønû–øÎø ^Û$ Ú( ^q÷†øuø ÜûãôŠôËöÞûø] G ' + LZāJ -Z #M hƒ7ðñLt nÅ[g}g é£ ( !a·} Z ) kZz™ê ?¼ŽQÔByâ : ÑZz ä™êà ?t ~ ]Ã%Z b!* 4ÉZ ÿ þ 65:Y éRhE

X B™tÉ ,™: kC;ðÃÌ~Vߊ LZ6,

Xì ¿g™Ì[Åg $uIZ6,+h +«g äó óV!L LŠ .x ** ‰) : ÷˜ ~È-Š _÷ÞZ Ô¬

ÝZ L L Ã: â i + ª) ª g $u I Z ä V! ‰ā ¶t ] !*

óóX ¶„ Ze~(,Ô ¶t+F, JtgzZ åc* Š™qzÑ I Û »6,+h +«g

þ 133Ô 132mYZ >™E +ÿ

{z [ZˆÆäYƒ ãZzÆÌZ Å< L kZāì ~gz¢aÆVÍß :ì y⠁ Û » aÑāVY,™: Zz6,ðÃÅìÑ îG%ßgzZ ,™ ZŠ ZÐZÐ ~È0* DD ±û×( ‘ø]ö ±ûÞôçûÛöjömûø]…ø ^ÛøÒø ]çû×% ‘øEE

XƒÙ Š ñƒ_7,i ú=?ā 6ð7,b§kZi ú


31

þ 631b G î” ) Z â » Z f Z +  Û éh.ÐÉyZ f ÑZ[!* yZ f ÑZ[  ~g gÿ

EE ©E8ðiZÛiƒq #Z G 5{¢ ‘÷ á èœñƒD™ ZŠ Z h» ïzDävZîE îÏG

~g7 gzZ s »Z z hgzZì H7t ‚Æ Mg ‡X » +6Z «g)gfÆ

«g x°gzZ + 6Z «g ª V ƒ U VâzŠ Æ + 6Z «gB‚Æ ~g ZŠ $c* Š

B‚Æ]Y!Zjz ]‹¤ÅG™xz$ögzZ ~ m, g t²~g7 Ã+6Z

$U* " ** ƒ { F, Zá< L »+6Z «g V˜B‚ÆbÑŠh +Š F, Þ ‡** . gzZì H7 }Š1 Æ kgZz ñZ°Z IZ 0Æ +6Z «g x°s§~uzŠ V;zì H +Š** Æg $ugzZ >Ô$ög/gzZì c* Š™yÒÌ** !* ** @* »bÑŠgz$gzZ gzZì c* Š™7Ì]o»äƒ¿. Þ ‡** ÆyZgzZ wÝZ ÅbÑŠ yZÐ GÅ G 5Ò¨3 Zz kgZ z ñZ°Z IZ ‰ÆgzŠ {ŠŽñ ÌÃVzŠ6,Æ d $ Û z ^ÑÆ åG EE ©E8ðiZÛiƒq #Z G 5{¢\¬vZā쬊 ~÷Xì c* ÆvZ îE îÏG ŠÄgÆ™ue gzZ ñ⠁ Û zy u6,f õC Ù s ÜÆV¸ Û ë!* ¹ZgzZ ñâ ہ†ŸZ~/gzZ¿ÔD X } M Ôñ⠁ Û g ezŠÐ ðZÎgzª fgzZuD Ù 6,f õC Ù ÃV¸ Û ë!* AÄ!* 6, BgzZx â ÑZîBÃÔ çX=E } MXd $kvZY ÷ á yZˆÆ[ ÂkZ ågzZ ìY q -Z6,i úgzZ ÏVƒ ù ÷ á à ÅsßñÌ0Æ "0 +!* B; gOZÆ® ) SZß¼ Ì~ y!* i !²{z´ÆkZXì K M F, , k i Ì[ þ ÷_ƒù ÷ á Á FvZh ÿXì ~

~â â ZŠvZ†',Y1ZËZe ( | 1411x ZāZxøJ )

‡‡ ‡


32

äÚ‚ ÏÚ s ÜÆ+6Z «g< L ug IÅ avZ wÎg·** ¦WZx â Z}g ø

X ÷ èÁ Âgz Z a ÂP äó óY Zƒ ÑZz ñ Z°Z I Z L L‰~gzŠ î6,kZ

gzZ ®ä V,Z {z´Æ V‘Š$ ègzZ V-i !* {HÔ V-g »gŠ g Ñ" ÅyZèÑqì Å ÌÒÃ# Ö è è. Þ ‡gzZŠ&** Åä]] ³zû% »$ö X ÷w‰gzZgz${Š c* i ÌÐá YÆ~)lÃ~g ‚t :÷D ⠁ Û ~Š−ZvZ à z { ÷ á (màÆV-w', gzZV-È-Š ) Åx ÓÅyZā ÷ 5$öx Ó~}g !* Æ ›9gzZ ~g g 9L L E E ! 4¨3{ LZ ÁÂVâzŠt X ÷ 9G g -èEG J $Š qZ q ¯%gzZ µx Ó Æ { Zg ÅVâ ›Ž Ôì $ +{z}™: ÑÅyZŽ ÷ âF, Z p!* þ ã›/Z†~ßñ:Wá242m¾]ZvZ Áÿ

óóXì ¸s Ü

s ÜÆ { Zg ÅVâ ›Z # ì ÑZz ä M gzŠ (Z q -Zā åx¥£ 1 ç ®Š J0 +Z 6,V- z Zg gz Z g $Š q Z Å ( ›z ~g g ) ®$ +á Zz ½ XÐ, ™

V- zZg sf `gŠ ‰Æ®ä ( C§ ) ~È-Š r # ™g(i Z Û u}

’ :ì c* `kZ` ÿL)6,

[ÂÅg(i Z Û u ì ~zZg »T[ ( 86B2)xæZ ŒZ

( 85B 2)xæZŒZ

( 85B2)xæZ ŒZ

›9

~zZgx ** -1

›9

wj _g ÒZ0Y YZ

-2

›9z ~g g 9

›06z

-3


33

( 132B2)xæZ ŒZ ( 240B 1)xæZŒZ

›9z ~g g 9 ›9

%¬0G

-4

Ý°Z†0Y YZ

-5

·_ » ó óxæZ ±ÂL L[  i ** ›â Å ~ W, Z /ZŠ ÷ á g Z ** ÑñaÆ ,

:}Xì c* `B6, V-zZgÆ®Ìä~È-Š ~zk , evZÔX ,™

[ ÂÅ ~zk , evZÔ ì ~zZg »T[ Â

~zZgx ** ó` 0Z

( 18 m ))lb ˆZgâ

›z ~g g

( 181m ) b ˆZgâ

›z ~g g

›06z -2

( 221m ) b ˆZgâ

›z ~gg

Å ~ ç¸. Z |¸Z [- Z0¼-3

-1

+e1Ð,™ÒÃŶ~ ] ³Å®~ Vâ ›bß {Š ‚vßt 0 G t ÅV ðG34‘$ +yZvZ Y ÷ á yZXì @* 7,„6,ìÆkZ uð»á Zz1ðs§Å X ÏN YV¨Zg „Ç!* lÃ

È-Š y)F,{ i Z0 +Z » kZ ðƒ ðZk , +Ž ~ðsZè# 5 Ö Q Å ~g g 9

:ì @* YƒãZz6,gîs ™ÌÐ yÒsf `gŠÆó óÌØZ L L

q=d $¾z Ðä vZÐZgzZì [ Â Åy÷ á Ð~g g 9L L

 6,~g g 9Âì @* ƒ VZÃZ # ˆÆ y M Œ Û ò ¬z ݬC Ù Xì Œ kZ ~ xsZ ( ñ) *Š Ð w‚g ZD Ù q -Z ã½Xì C7,ì Ð GG3š8E kZÐzzÅkZì „gÝq ï %gzZE¯ŽˆÆvZ[ÂÃ[ óXó ˆ Y6, õg@* òsZ,xų í!ÆkZgzZwÁ½~g¸Å

Ð þ 32m1` ] éC+ ÉZ!Zf33mY 1961', Æ ZÌØZ ÿ

:÷˜h +' × gzZ Å yZ ª z$ +Ū °z y÷ á gzZ > Ø pdÔ # Ö } .´Š Å ~g g x â Z L L

ëZ Ϲ ~ VI|ÅTˆ0[ !* ]g @* Á[ú% (Zq -Z ,


34

!* Š# Ö ‡zŠ » Vog;Z YŠ¼gzZ n²z wî »]â } .´Š z d ó Xó ì @* ƒkCZƒ

Ð E þ 33Ô 32m1 ` ] é)ÐŒÅZð~g ]Zg Zâ Z °â àZ] éC+ ÉZ!Zf{gÃè{gÑÌØZ ÿ

yZ s ÜÆ›9z ~g g 9āìC Ù ªÔì |s Z ‹Z »³ #q -Zt

G Xì ;g0¯ ) !* » ð´ d à gzZ ÏqÑÅyZŠp r»V ðG34‘$ +

Æ2¢Å[  KZ ( ÷ ~È-ŠvZ Y ÷ á ⠎ ) 'à ¸Æ ~g ]Zg Zâ Z :÷D™s Z ‹Z6, 52™ IÐ ë c* ä ëāì F, ',z — âZ ,Å ~g g x â ZātāÜ L L kZ¤ /Zì H×A6,]c@* vŠz ó ó~g g 9L LÅyZ c* 6,yZ ä VzuzŠ — Å ~g g x â Z ÌÐ x ÓkZ ÂñY ÅWÌh +' × k HäkŠ Ð ó Xó $ Ë ƒ7bzê , E ÑÅ ~g g 9c*

|Å þ 28 mb ¶ÑZˆ+6Z «guF,°b ˆZgâ[ZT öAW ZÒ!Zfÿ

ÅVzzg 7 LZ ä( ~È-Š C§ )r # ™ ~zk , evZ Ôāì n² uF,° b ˆZ gâ L L[  Šy Z X ì ð3Š ò¤ / u „ {Š c* i¼ ~ Ç: Zgà ÞgzZÜæ»[ÂkZXì Ãè7}÷~ekZ ó ób ¶ÑZˆ +6Z «g

V,Z~ Tì c* Š}Š ~ [ Âò ** ó ó×Z ÒLLä r # ™ËŠúœ[ZŽ ™[ Õ" t ‚Æ x Z™Mg ‡] ®ègzZ Vø 7Š {o Å r # ™ ~zk , eä X ñYƒ ãZz |Åd $Š Z kZ6,VÍßx ¬ā @* ÷ Š

g/~Tì "xq -Z [Ât ~÷6,XÆ+6Z «gèa

tä~Z®ì Š H1{ ^ ,Y: Zg ZŠ + $Y)»ZkZ ._Æ]îÅ$ö ]®è P Æ r # ™ ~zk , e U¿~ )lÆ [  kZ ā Œƒ o ?Š {zìg {0 + iŽā @* ñY c* Š™7t ‚Æ Mg ‡{ ^ ,Y » VEÒ [˜gzZ


35

X}%™NŠ?Š {zì * *%&gzZ R ¹™NŠ

$èª

-1

:÷˜ r # ™~zk , e CÄZÇZ0y¢L L (d $½) ºÝ^âøæûø] äü øÖ : ÷ D ⠁ Û v0Z Ôì ®ò Z åE E D â Û ~ 3` 32myZöòIf)´gzZ ÷ V™~ VìZzg Å kZ ó Xó ì 7~ ¸~zZgtā ù°ôçôÏøÖû^eô ‹ ø nûøÖ V÷ G

-¢ F 19mxzŠ T)lÔ b ˆZgâ ÿ þ 15Ô ö+G

Xì ßyÒZg ‚t :[ ZŽ

X ¹7®ÌäËÃÇZ0y¢

1

Ð x ;zZXì ;g MÐ M x¯ Zg7 »yZÔì ˆÅÜSŠ M ] !* Åv0Zƒq

2

x ;zR!sÜ:gzì ]!* gzZ Â,™" $U* ëz »yZ~e $Zzg kZ ?ì u 0* yà ?ì YYHŠg™VYÃe $Zzg Å~zZgtzœq -ZÐzz Å ì ~ V¶‰ÆyZöÉ ¹7~ Á!* :ÃgÃè y¢ä If x â Z

3

¡Å]g„kZgzZì ³)( VŒ)/1Zt( 32m3` )ì ¹ä/1Zā Xì 7Ì~ ¸āì 7Èt »äƒ: ~ ÁZāt}ŠXì u‡Ì ! DZvZz

Å Å CÄZÇZ 0 y¢ ì c* Šg ZŒ Û rä ~ ç¸. Z Ô™0£Z x â Z Ã~ ç¸. Z ò Z åE E X-ÊZ d å +ŒgzZā {zā ¹ ä ~^ cg í! ÷- 0Z ( 102B7 d $ åE<G $) I á^Ò:¹ä *%!Z 0Z (452B8 ] é¨G3ÅZ [ )ì c* Šg Z Œ Û rä yx0Z ( sZ )

XHwÑ+ZÐ kZ~9KZ ä` 0Z (345B1` 0Z 9) Œ^ßÖ] …^nì àÚ .-ÅZ y— BŠ2) (sZ) Ý^aæœ äÖ Ñæ‚‘ : ¹ ä v 0Z ( 227B1 yZ çE G GG ( 233md $ ç«3ÅZ )


36

àôÏô jÛÖ^eô ‹ ø nûøÖ ( àônûjô ÛøÖû^eô ‹ ø nûøÖ:⠁ Û ä?q1Z~«£ÆyZ X-ÊZd þ 32B3wZŠÑZyZöÿ )°çôÏøÖû^eô ‹ ø nûøÖ :¹ä/1Z þ wZŠÑZyZöz d $ åE<G $ÿ

%Š lŠpÐZ Z®ì tzœgzZrq -Š 4, Æg/ÇZ0y¢ā Zƒx¥

āìgŠ c* Xì sŠ ZáƶŠ™yp »s »Zz DbŠg Z Œ Û ®Æ?Š ~ ¸ Xì ¿g™†OÅkZä[-Z0¼É 7Š»~{k , Ù !Zg C $ugÃèy¢

$èZuzŠ

-2

āì –är # ™~zk , e Âã aÆ ]g c* i ÅGŁ ò 1Z x â Z ]|Z # w÷ á x â Z ]|L L zz Å kZ Ð w ò ÷ á x â Z ä Ë å c* Š hg+6Z «g ~ Vzi úV;z þ 29mb ˆZgâ ÿ

ó Xó ì C M §Ðá ZzGkZ :c* â Û Âh7

Üƍ%çZz Ë»+−Z <g { ÷ á Xì ^ÑCgzZ P§Zzt : [ZŽ FyxgŠÆw÷ á x â ZgzZ +−Z <g { ÷ á Xì 7?Š šŧZz kZ bŠ™

X ÷CY^IÌ3Š¤ /ÅVz Û )~Tì, ûw‚Î

,™7×gzZ åŧZz kZ {zāì ~g ZŠ)f Å r # ™ ~zk , e

Ëƍ%gzZ ÷ Ð ~ +ŠŠ ‹ZX ñYƒx¥[˜z tœ »V-zZgā @* Xì 7wÌ', Z',{g f Å]!* Å

77Å§Zz kZ ä ¶‚ËÆyZ c* # ™~zk r , eJ -ÌZvZhÿ

VÍßyZ ŧZz ] {ðkZāì ?Š ãZz Å]!* kZŽ ( | 1420)ì Å

þ !| 1427Xì 7ŠŽñðÃk0* Æ

$èZŠ -3 :¹är # ™~zk , e


37

çO X¸ D™ IÃVß Zz ä™+6Z «g‰‰‰‰‰1Z x â Z ]| L L GG .-ÅZ y—v0Zƒq 0G45¢ :÷ ˜ ~ 322m2 ` yZçE ~ā ÷ D ⠁ Û îE G

S7,i ú~UƁ ò 1Zx â Z ä ~āì ‹ ñƒ ëÃL Þ £1Z ä

} Zā ¹  Z¢xs äò1Z x â Z Z # X ;g @* ™+6Z «g ~ gzZ

þ 31mb ˆZgâ ÿ ó ì ó Ð Vß ZzDÂāh +÷ áL Þ £1Z G .-ÅZ y—\ M :[ZŽ 4G 5¢āì –V;z ÔBï™{gÃè »yZçE 0G ÆrkZ ä îE G

:¹ä ãуqÔ ¹[Z˜ä ~u0ZXì c* Šg Z Œ Û gz$¹ ÃL Þ £1Z ~zZg ÅZ G1Z Ô ¹[ Z˜ÐZ ä üG3µz Ô å @* ä kZ :¹ä ÁÒZ gzZ l é¨G3E ¯g $ut

E .-ÅZy—ÿ X ÷Åy Òg þ éS}BÑ$323Ô 322B2yZ çE $Š qZ qçñ G

# ™ ~zk r , e6,e $Zzg Å q Ÿz z [ Z˜q -Zā ,™êŠpx Z™Mg ‡ ?ì 7ÕtHÔ÷ìgÄgŠ ã CÅòúŠ LZ ÃL Þ £1Z är # ™x â Zā @* ƒ7x¥s ™Ð ]g „kZāt}uzŠ X åHIÐ +6Z «g

$ èåa -4 :÷˜h +' × I ^ -š x â Z ]|L L à &Í] à 󉉉‰‰‰‰‰‰¸ D™+6Z «g uF, ÌòöE ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰ofÎÖ] Iš^IZŠ Z%Ð ï Iš^IZ :[ ZŽ Xì °ÈZ ~;Zg ZÎ0 ï iÅ -šI þ o 265B3~çE,ÐÉwBZd $ÿ Xì Š¤ Z%¬{z :?Š /÷ á » öE Iš^IZ gzZ ®ä g $u î0*J'Z sf `gŠ ÐZ Xì ~zZgB Zg ZÎ0 ï þ 45m ~zk , e[ ÿ

:c* Šg Z Œ Û bzê G E ‹¢ yx0Z ( 5) ö- g ZŠ ( 4) ð¨ K( 3)·gi1Z ( 2) N m 0£Z ( 1)


38

C™ZÅ( 7)Ä0Z ( 6) ë)zŠzZŠ1ZgzZ ( 10)gZÈ( 9)Ž! Z0y¢( 8) öÐE Ž‚w ¸VâzŠÆ y Z Z® ¹®iŠ ~uzŠgz ZriŠ q -Z ä ¥0Z X-ÊZd <G þ 309Ô 308m1` d $ åE $ƒ±5ÿ X ‰ƒ

SœE $O]c* X-ÊZ d ~d $ åE<G $½ä v0ZƒqX ÷ îG Zzg ÅkZ ~›9 Iš^IZ )āì Hê Xì ®( g ZÎ0 ï

$èVZ^ M -5 :÷D™k , ’r # ™~zk , e +6Z «g uF, VâzŠ ¹ mZ¼]|gzZ ¹ mZh ò m,0ŠÎZ ]| L L + þ | 1406xzŠ T47 m~zk , e[ Â ÿ

ó Xó ¸D™

:ì èb§kZ är # ™~zk , eÅkZ :[ ZŽ XXóóóó èÛÏ×Âæ ç‰Ÿ] à †e^q à ZZ E šBÄ +m,0', YŠ Z%Ð', Y Xì °ÈZ ö§ EZh E š8E þ o 466B4wBZd $ÿ Xì Š *Z »vZ†0q Y : ?Š -Ñ ö§ ', þ 237B1Ž! Z0Z'ÿ Xì Åy Òä q -ÑÐ kZ e $ZzgtgzZ

E š8E Y ÅvZ :¹ä {Z +ZiXì Å}ÂÅkZ ä ‰Xì ~zZgBZö§ ', {Š c* iÐ kZ ä ~ : ¹ä1Zx â ZX å ‚ rgyZZ6,Z‡ggzZ å N* Ñt n Xì [ Z˜ :¹ä ãYiŽ Xì g $Z uzá: ¹ä ð¨ KX ¬Š 7ðà N* Ñ

evZ èg ) X å êŠ V1Çà a#Z [ ôZgzZ åxZgā c* Ch +' × ä {Z +Zi

¹™ 3nÅvZ ä lZ} .0£ZX c* Šg Z Œ Û N* ÑÐZ ä ¹ @* ¦0G ( ŽZ ( åÐZ » ~Š·ò0vZ† ) åðòā ¹äyx0ZX åm1^Ñā

E X-ÊZd þ 44X 41B2d $ åE<G $ð éS}BÑ$ÿ

Xì xZg ( gzZ ) ®t XX±–Ê]… ÌnÕ ZZ :c* â Û äã?v0Zƒq


39

X-ÊZ d <G þ 878:d $ åE $½ÿ

ìg™wÑ+Z r # ™~zk , eÐ e $Zzg ÅxZgÖæ z[ Z˜z ®kZ ?ì 7~i Zâ[˜tHX ÷

$èÙ

-6

Ìò  Û ix â Z ]|gzZŠò c* i 0 Œx â Z ]|L L:¹ä r # ™ ~zk , e þ 33m b ˆZgâÿ ó óX¸

D™: +6Z «g

( ~ ð0Å ð0ÒÉZŠ c* i0 Œ) ó óx â ÑZ ]| L L( bz@)Æ r # ™ ~zk , e [» :ì # Ö } .7sg ¬¿»

~ ð0Å ð0ÒÉZŠ c* i0Œ m1^Ñ6,ó` 0Z :¹äŒ0vZ†0·Xì [ Z˜ :¹ä ¥0Z 4E 5ÅZ «Zg0·Xìr)[ Z˜ :¹äŠzZŠ1Z X ì Ð x â Z ¿t :¹ä ~g1 éhG Ä ¬ŠÐZ ä~ā c* CäãZ ðÒC Z ŒX å@* ™{>¬Ð x â ZgzZ å@* VZu¬

{Š c* iÐ kZ ä ~:¹ä g N1Z X 11 »Æ±q -Z ~ ª q Å {>ä kZ

Æ Ô ¶7…ñSh ZŠ ÅTƱ/âq -Z {z ~ ª q Åi úÔ ¬Š 7N* Ñ ÐZ)‚ Z ?ì y›t H : ¹Ð Àä yzg ; 0h +m,X å @* ¢B; 6,g Äg Xì [ Z˜ :¹äY —ZgzZ ÞÔyç0[©X¸ëÖ

.-ÅZy—ð é}SE BÑ$ÿ þ 209Ô 208B2yZ çE G

Xì ó óx â Z]| L L»r # ™~zk , e ¿Zn (Z ¶ Š a Æ y*ógzZ -~ }g !* Æ ~ ð0Å ð0ÒÉZ Š c* i 0 Œ :Ò ÿ þ Š c* i0dZ ï°Š é)™ÅZ· 37 @* 30m16:z|g $Z)xâ


40

$ èVZ ‚

-7

: ÷˜ r # ™~zk , e I -4X3 ñƒ ]¯~| 38 {Š y1Z ]|ā ÷ D ⠁ Û Ìò~°0 ê Gx â Z L L þ 207: mb ˆZgâ ÿ

ó ó þ 68m8`t`ZztZ^Z ¶ Š ÿ

:[ ZŽ

I -43 :ì sf `gŠ sg ¬¿» ~°0 ê GXx â ZÆr # ™~zk , e

I -43 ~°0 ê GX

{)z ð¨ K!h]„Ò :¹äŠzZŠ1Z !hö„ôÓûøm áø^Òø èõÏø%ô eô ‹ ø nûøÖ :¹ä ~gg !&m‚vÖ] Õæ†jÚ:¹ä C™ZÅ $Z uzá : ¹ä ?q1Z Xì ¬Š ÐZ ä ~ Ôì [ Z˜ :¹ä öÐE g þ 324B4wZŠÑZyZöÿ

.-ÅZy—ÿ X å m1^Ñ{ z :¹ä Y —ZXì þ ]zÛËZg ZŠo 253B6yZ çE G

+I-4X3

þ 10B10Z +Zz²Z …ÿ !h]„Ò:¹ä ö G ƒq

Xì c* Šg Z Œ Û x â Z CZ ä r # ™~zk , eÿ[ Z˜kZ n¾ I -4X3 gz Z ì H™f ™È X X Ü Â ‡ Z Z ä M 0 Z ƒ q Ãw ¸Æ ~° 0 ê G :Ò

Xì c* Š™{g÷ á Zs§Åäƒë!* zßÆkZ™È XXgm†Æ ]„âFæZZ

þ 70B8t` ZztZ^Zÿ

$èVZ^ M

-8

:ì –är # ™~zk , e X å H ** i z p Ð VÂgú} â ä T ì ~z Zg q -Z ó` 0Z L L ä ~g »Z æ°Z†Ãe $Zzg Å ~zZg,Z ( {)z òIåEÓÉ p é¨EBÄZ >™E +)


41

:ì y⠁ Û » a Ñtāì c* Š »ðŠ ÃVâ ›™Ég !* g !* ~ b‚°Z ¢ -G + G þ ö F18m)lÔ b ˆZgâ ÿ

ó‰ó‰‰‰b‚°Z ¶ Š

:[ZŽ

H7ugÃe $Zzg Å ó` 0Z6, 22™Æ[  ÏZ KZ ä r # ™ ~zk , e : ÷ ˜X ì X 7xiÑ {Š ¬Z » i úÐ ¶Š hg c* äY ^gÆ +6Z «g L L

sõmû†øqö àôeû]ô àÂø Ñô]‡$ †$ Ö]‚öfûÂøXƒ±5 ò: » b !* g ! Z 0 «]| ó‰ó‰‰‰÷D ⠁ Û ò ó` 0Z' ð^_øÃøÖô kö×ûÎö Ùø^Îø 6,~zZg q -Z X ÷ ìg }Š »ðŠ ÃVâ ›r # ™ ~zk , e Špā Zƒ x¥ āt {ç‡N6,kZX ÷ D™7ugÃe $Zzg ÅÏZQgzZ ÷ D™ b` J :÷˜6, 222™Æ[ÂKZ

Öæ » nJ1ì rāŽ ì µZz ~zZg ó` 0Z ~  Å kZ L L

ó‰ó‰‰‰‰ì ?ì a¾ÙZ F, x Z²Z6,}g e" ( r # ™) ~g »Zæ°Z†Z® ™ Å C ZgzZ yx0ZÔÄ0Z Ô¥0Z Xì ~zZg ~œ / % »3 b ô ó` 0Z öÐE X-ÊZ ÿ Xì Åp°ÅkZ ä {)zN þ 360@* 357B6d $ åE<G m 0£ZÔìr:¹ä 4ÉZx´Z§ÿ ! ÀÊ^u èÏ$ :¹ä Ifƒq 5E þ 332B6Y ÕäE

:ì ŠzŠ%Ð p ÒFtÂX »p;g X ñYÅ7åÅkZ

Xì x¥** J - ó` 0ZÐ Ifƒq X ÇñYHg¦t~Š ¿Z Å ó` 0ZÐZ ÂñYƒÌ" $U* t¤ /Z

~XkZ6,yZ ä/ô', » ZgzZì ~z%i ZŽ »pÌÐ k„0Z ** ¦

1 2 3


42

þ X ,™·_» 190Ô 188Ô 184B9~z‡Z bÑì›9aÆ,ÿ

Xì ÅWJ

ì c* Š gZŒ Û x ZwJ -# Ö ª ä a Ñ ÐZ gzZ ì x Zwpā ìg Š c*

Xì ŠzŠ%ò :»¿C Ù ~¨ £ÆaÑ Z®

ƒq w– Âñ Y 1 y â Ì" $U* ÃX kZ Ð ó` 0Z wÝg¤ /Z 4ÿ Xì " $U* * *™qŽg » ó` 0Z~: Zú!Z 9Ôv0Z GÅ E 5 Ñ Ä B 3 .2EB Z úGZ 173m9` ~g ]Z ìÿ þ 160B3çG »ª Z° ¾Å V-È-Š ´g ~gY Z"z6,sÜÆ áZz ä™ qŽg þ ?ì s»Z

är # ™ ~zk , e Ât Xì 7Ç!*  » ó ó** i L L~ {)z p é¨EBÄZ >™E +:Ò E 54ÉZ x´Z§gzZ p é¨EBÄZ >™E ä Ifƒq~ Y äÕE + Xì c* Š J (,™{Ð s§KZ 4ÉZx´Z§ ÿ X ÷‘p ÖZÆ( H b ï) XXtæˆiL L 5E þ 331B6Y ÕäE

$èVZâ

-9

:÷˜h +' ×r # ™~zk , e

0Þ¬ Ì~ kZì ð M e $ZzgŽ ~ 355m1 `! Zµ }L L ࠁ^Ûu à èËnßu çe] ZZ Xì b§kZ  Å kZÉ 7 ò ïG E3Ò® XXîÖ]!!! çÃŠÚ àe] ä×Ö]‚f á] ç‰Ÿ] à Ünâ]†e] þ 79mb ˆZgâ ÿ

[ ZŽ ÅòigZ ¦ZXì {Š™ ¦Å ( | 665°á) òig Z ¦ZŠú0·! Zµ I;XE -Ê öÐh ZvZ†0Y Ygù~g‡Z·1Z e $Zzgt ä kZXì x¥** Ø pzª > Z° GI E3E 47! ZùZ', ªG þ 355m1` ÿ Xì Å™fB‚ƍŠîG Z0 þG3©^ù


43

sg ¬» (|340°á) ~g ‡Z Og ÒZ[© 0·0vZ†·1Z

:G-! $u äz ¿t Xì ê XB‚Æg

Ä ½É ’ II -ÍCZÄ+−Zy;_g i ZN ⠁ $Z ä1òg èE. ï Û ±5 ÿ þ 248m öE G34D Z ýI

X å@* ¯g $u{zā c* CäÁqx â ZgzZƒÒZ£Z1Z

GA-E 4ÓÉ þ 9{z 388 b 178 m¯ZuzŠÔ 154mö§ XG]Y ZÅZ[  ÿ

Xì x Z²Z »g $u äz6,kZ :¹äkZz°ZG1Z -ÍhÅZ£Z ·gi1Z X å @* {VâzŠ QgzZ{ zāìtāÜ »] !* Å ã é)G Xì c* ŠgZŒ Û Öæ gzZ gz$ÐZ ä ìXì ® ¹ä ~i Z°Z ŸZ 0£Z .-ÅZy—¶ Š ÿ þ 349Ô 348B3yZ çE G

Xì Å b` Ìä¿

ŠzŠ%gzZ ] ¬çñ]c* Zzgx ÓÅ¿,Z Z®Å7}ÂÅ¿kZ Ìä Ë E Å ±iªm ZZ:÷˜Æ™™fà Og ÒZ·1Z~Wz çG.- ZzY é¨Eš{ÅZyZ-Š IfƒqX ÷ Xì @* ÑtZzggz$ (gzZ)Ð{zXX ènâ]æ gñ^rÃe GI I;XE -Ê XìB1̍Z', Z0 þG3©^gzZì x¥** öÐh ZY YgŠ *Z »kZ þ 2297¶g 176mÿ

E þ 1896¶g 145mY é¨Eš{ÅZyZ-Š ÿ !äe sjvm Ÿ :¹ä Ifƒq

Xì qçñe $ZzgtātāÜ -1Zx â ZÐ òig Z ¦Z~ ó ó ‚nÞ^ŠÛÖ] ÄÚ^q L L._Æï~÷ :Ò J

{z X ì s %Z Ð ]!* kZ & Ôì 7" $U* Œc* 9 !* Ìe $Zzg q -Z þ | 1410ÿ ?Zî*БzDZvZzXƒŒc* 9q -Š4, Æg/Ž}Š™7„q -ZsÜ þ !| 1427Xv:Zz| 1420X Å77 9Ìq -Z ä¿ËJ -ÌZ ÿ

$èVZΊ

-10

:÷˜ ñƒ bÑwðŠ~V\ M r # ™~zk , e


44

þ 164mÿ

ó Xó ìrgzZtzœ{z V; Æg/ÌQX X X b! Z0· L L

( 31)wZà b!Z0Zā (89m)ÐN â Û ±5~[ÂkZ\ M V[ZŽ

Å kZ Ð ( 7) ]‚ sÜgzZ ì c* Šg Z Œ Û {)z ®ä Y fz $ö{Š c* iÐ ?Å ( 7)] ‚ c* ìg/]!* Å ( 31)wZXì Q} Xì q )Z6,䃮ÆkZ :÷D ⠁ Û ÏYZC Ù ¤0·

þ 90Ô 24m]¬ç>Z >™E +ÿ

DZvZz X ǃZƒ~äâ iÆÏYZ q )Zt„¸

:¹ä~È-Š ~ª»{÷ á gâ Z

XX…ç`ÛrÖ] änÖā g⃠^ÛÒ °‚ß ÌnÕ çãÊ ZZ ( Xì c* Šg Z Œ Û ®ÐZ äg/ā 6ì ®q -Š 4, }÷b! Z0Z )

þ 168m3` ~g ]Z;ÿ

$g/„úŠ »r e # ™~zk , e c* ìs]!* År # ™~ª»ā,™ê\ M ?ì ^Ñ .x1 ó ó …ç`ÛrÖ] äËÕ oF×nÖ ±eœ àe àÛu†Ö]‚f àe ‚ÛvÚ çâ L L: ¹ä~çG þ 854:zâ 0ZZ +Zzi ÿXì c* ŠgZŒ Û ®äg/ÐZÔì b!Z0Ý°Z†0·{z

$èVZƒg Š H-11 :ì –gzZì Å7e $Zzgq -Z Å ïEš{!0g ZÎär # ™~zk , e6,180™ Ë ÂÐ e $Zzg ÅwYŠgzZ [ Z˜t GZ 0·Æ ] Z|+ª) L L

ó Xó ì 7Átb§ : [ ZŽ :N ⠁ Û ±5sg ¬» ïEš{!0g ZάРƒ ŠzZŠ1Z ( āì @* Y ¹ )!&m‚vÖ] †ÓßÚ :¹ä ~g g!ðõ±ûŽøeô ‹ ø nûøÖ: ¹ä ¼ þ 246B2wZŠÑZyZöÿ

!&m‚vÖ] Õæ†jÚ:¹ä{)z ð¨ K!èÏ%e ‹nÖ:¹ä


45

-rZh1ZgzZ ?q1ZÔN !&m‚vÖ] Õæ†jÚ:¹äã é<XE m 0£Z

E .-ÅZy—ÿ þ 94:¶gh! ÑY é¨Eš{ÅZ[ÂÔ 154B3yZ çE G

{z gzZ ÷ Å yÒ ]¬çñÐ Ä 0¾ ä kZā c* C ä ÁÒZ vZ†1Z þ 78¶g 146mÁ éCÑÉ4=Z ÿ Xì g $Z uzáÇ!* ª

é†Ûe &m‚vÖ] Õæ†jÚ

Xì qçñZ®ì оÌe $ZzgtÅkZ

.-ÅZy—ÿ !ÌnÕçâ: ¹ä ~°0Z þ 154B3yZ çE G G E ¢ ‹ Å Eš{EÅ G . þ 31B2~iŽ 0ÑWz ç ZzY é¨ Z[  ÿ !&m‚vÖ] Õæ†jÚ:¹ä ö g ZŠ þ 163B1Z +Zz²Z …ÿ

I-43X + !Õæ†jÚ:¹ä ö G

ÐfŠm oFju †na^ŽÛÖ] à †nÒ^ßÛÖ^e ±iªm àÛÚ á^Ò:c* â Û ä yx0Z ƒq Å ?+ Z ÿ þ 356B1±z çE

XX ^ãÖ ‚ÛÃjÛÖ] á^Ò äÞœ g×ÏÖ] DoÖāE

Xì uzáz ®q )Ñ!* {z Z® ¹7{)z tzœc* rÌä ËÐZ

¹Z X ÷~zZgÆ{)z›9vZ¶g¹mZg(0rZ0·xâZ@', ÆkZ :ì c* Šg Z Œ Û {)z g $Z Œc* $Z 9Ô tzœzräY fsf `gŠ g

Z( 6)% ( 5) ug I0Z ( 4) ~C Ù i ( 3)Ä0 yç ( 2) ~g g x â Z ( 1) ™ Å C Z ( 10)yx 0Z ( 9) ¥0 ¼( 8)£Z ( 7) ´=Z 0 ( 12) ‹¯Z ( 11) öÐE I E d -E A ·gi1Z ( 17) ¹_Z0Z ( 16) ~i Z°Z·gi1Z ( 15)` 0Z ( 14) ÁÒZ ( 13) ö bZ ÒCEÄ Ð 5 G ~ènZ ( 22) Œ 0Z ( 21) ö Z ( 20)Ä 0Z ( 19) ~° 0Z ( 18) b−Z GA-E 4É E E 5.ÅZ (26)xx ¾0·(28) I¯Z(27)~g åE 0Z(25)! éŒBÄZ (24) ö§ XGZ (23) I-G 4<XÅ + 5kÅZ(30)³ 0Z (29)YZÁZ v0Z (33)ã?v0Zƒq(32) ö Z (31) öÀE ?ÅZ (38)M0Z(37)~z éCEgÅZ(36)y´0Z(35)YØ(34)þq‰ÿV ~g7 ugIÝ°Z†(42)™ ÷ á £Z(41)V{Œ&œ[Zâ (40) ã»Ø(39) 4v ( 46) 4x ø 0Z ( 45) ãZ ði;X\£Za( 44) ~Š !* M x/Z Ò( 43)


46

Ä &i ( 47) 4vZxs( 50) 4~©ö0A Z†( 49) 4~g ‡Z5( 48) 4ö™ÒG 4$ bg ÷ ~È-Š ~ª» { ÷ á gâ Z ( 54) 4~4 ( 53) 4Z÷Z ( 52)îG 0E á ( 51)

㢣Z;(57)~È-Š ~Š0 +»ögŠ Z·(56)~È-Š ~g´Š- ·(55) ~ W, ÈZ {¼1Z ( 60) ~ W, à ( 59) ~È-Š ~gzg –£Z2( 57) ~È-Š

þ 293@* 265m1` ó óxæZ ±ÂL LN ⠁ Û ±5aÆïÿ

:{z´ÆyZ

5;XgZÅ(64)ï−Z(63)y( 0Z(62)Š 0Z xsÑZ (61) ãM ·gâ(65) öÐG zrÐZ Ìä {)z Œ·gzZ ( 68) ~w',V{ Ÿg£Z ( 67)_Z†0Z ( 66) Šg Z Œ Û tzœ $uq g -ZÅkZ~gU*ÆH Z ãçä4~zD(69)þ {gÃè!Zjÿ Xì c* gU* s Z ãç bÑÿXì ¹ ó ó xnv‘ ^߉¦] Ø’jÚ &m‚u ]„ãFÊLL~}g!* Æ Ä @A Z[  208m2` ( 70) þ 22B3¯ZuzŠÔ >ÄîGÂ$a vZwÎg ì° G îE ™f bcÔ[ » —Ìä r # ™ c* ™i·g $Z Æ ® ) )— Xì HtXX ‹Ö‚Ú èÏ$ZZ Ãt GZ0·6,595B 117™

X÷ ñƒ‘!Zj !* x ** Æ Y f ( 94)} â Zga h +] .TxæZ ±Âÿ

þ X ì ~z%p°z }ÂÅt GZ0·Ð

X ÷ïŠg Z Œ Û tzœzrY fg/ÃrZ0·ā Zƒx¥Ð ,kZ &i)´ :÷˜ 4ö™ÒG XX°…^ífÖ] äÏ$ æ àÛÚ æ äÏn$çi oF× †%Ò ¢] Ñ^v‰ā àe]æ ZZ

X ÷Ì~ggxâ Z~VßZzä™}ÂgzZì ¹räÒZÃtGZ0Z þ 7B4tZ°Z·ÿ

ó ó …çãÛrÖ] ‚ß …^fÓÖ] l^Ï%Ö] àÚ Ñ^v‰ā àe] áāL L:÷˜ 4v)´

þ 270B7 ~gØZ >÷ÿX ÷Ð ~]p} ( ,t GZ0Zq -Š 4, Æg/ā


47

:÷˜ ~È-Š ~Š0 +»ögŠ Z· þ 76m1` ¼Z]§ÿ ó Xó ì Å}ÂÅkZ ä Y fg/L L

ó ó ð^Û×ÃÖ] †%Òœ ‚ß &m‚vÖ] oÊ kf$L L:÷D ⠁ Û −)´ þ 4m1` 6ÑZ nz°Z ÿX ÷( r ) œ~ g $u{zq -Š 4, ÆY fÒZ

ó óð^Û×ÃÖ] †%Òœ ‚ß &m‚vÖ] oÊ ^÷jf$ á^Ò L L:ì –äy(0Z cg í!

þ 612B1yÈÑZ]5zÿX ÷( r )œq -Š 4, ÆY fÒZ~g $u{z ª

:÷ D ⠁ Û ~òzëLZvZ¶gŠ0ZxsÑZ 

XX &m‚vÖ] Ø✠‚ß èÏ$ çãÊ ±ß$‚u Ù^Î ]ƒā Ñ^v‰ā àe] æ ZZ X ÷rq -Š 4, Æg $Z IZ {z Â,™ ô¥Å q ¤ /Z rZ0ZgzZ

þ 85m33`Š0Z òzëÿ

:÷˜h +' × gzZ XX &m‚vÖ] Ø✠‚ß xnv‘ ä%m‚vÊ ±ß$‚u Ù^Î ]ƒā ZZ 9g $uÅkZ q -Š 4, Æ( $ö) g $uIZ Â}™ ô¥Å q {z E ( xæZ ±Âð éS}BÑ$) þ 86m33`Š0Z òzëÿ Xì

XX h]„Ò L L', Z',Kg0* hZg(iZ Û u1÷ërÃt GZ0·Y fg/n¾

Xì „g Î^g Å XX h]„ÒL L

ϹvŠX ì 7¦ / Ù 6,t GZ0·g Zæzg ZŠ »XÆx â ÑZ îBà :Ò C

ÅkZ ) ÷Zùg $uŹ * @/!1Z }X ÷ ¬ù6,XkZ g $Š qZ 9 a #Z [ ôZ ðVgù¹ mZÈ ¬ ! Z0·gzZ ( ì 96 ,oÑÅ›z ~gg

AÄ GGI + X E A ( ì 96,oÑÅ›ÅkZ ) $uÅÔ÷g ð ZÃîª$āŽ ¹ mZŠú0«** g {)z ( ì Œc* 96,oÑÅ$öÒZ ) ©E8 ~ W,Z /Z Š ÷ x æ Z ±Â L L[  [ ZŽ Ñ Åv Z îE á g Z ** Ñña Æ ,


48

îG !g−Z “ ZÈZ L L [  ÅszāZ ¶ZggzZ wzZ¢ ó óx â ÑZ î > Y ZÅZ [Žz ° G AÄZ °x â ÑZîîG@+GÖZ[Žz ° ! çX=E XN â Û ·_» ó óîG G

X ì Hyp » s »Z z D~ [ Â kZ KZ ä r # ™ ~zk , eāt ¿

:ì J0 +!* [!* är # ™~zk , e6, 154™Æ[ ÂKZ ó óì" Å~gg x â Z]| L L Å E G ÅWÐzz Ū ˜ KZ6,vZ¶g ~g g :Y é<X§©ÅZ x â Zz $ åC+ Z x â ZQgzZ F6,e $Zzg Å ~g NyçÃe $Zzg ÅögŠ Z 0vZ†ä ~g g x â ZèÑqXì :ì ~Š ßF, Ðzz X ÷7ÖæögŠ Z0ZgzZ÷Öæ ~g Nyç

-1

X ÷rq )Ñ!* ögŠ Z0Z

-2

Xì ,OÅyZ® ) )q -Z

-3

Xì t · Z »$ö6,äƒ9Æe $Zzg ÅögŠ Z0Z

-4

Xì c* ŠgZ Œ Û w¥z®äY fg/Ãe $Zzg Å ~g N

-5

Xì Zƒëz~e $ZzgkZÃ~g Nāì c* CäY f‰

-6

Å ~g NÃe $Zzg ÅögŠ Z 0Z¤ /Z ~ Ýzg Å] ;Žz yZā,™ê \ M

Xì Cƒ~igz s ÜÅ}°‡Ð yà ÂñY~Š ßF, 6,e $Zzg ~Š ßF, ŽÃe $Zzg Å ~g Nyçä ~g g x â Z ~«£Æ', Y 0· :÷{Žz FÌÅkZ Âì GE & Y0·āZ # ÷Öær~g N -1 Xì ûÒ5B gzZ uzá®',

Xì Å b` JÌä$övŠ6,e $ZzgkZ Å', Y0·

-2

Xì ÅÌä{)z agzZ {4Ô5†O~sÅ ~g N

-3

þ {)z236m1`Ž! Z0Z'ÿ


49

Xì û. Þ ‡** ì" År # ™~zk , e1ì 9Ç!* ê» ~g g x â Z Z® E gzZ Y éŒBÄZM ÔÖæ Ԯà > ¤gZ 0 ` s6,224™Æ [ KZ ¿Ž Å > ¤g Z 0 ` sÏZ 6,168 Ô167™Æ [ ÏZ KZ gzZƒ Hg $Z uzá Yƒ x £ H » kZ ~ *Š dƒ êŠ g Z Œ Û ó óg $u 9L LÐZÆ™7Ãe $Zzg ?ì $u Å ` s » kZì e g $ZzgŽ à ZzˆÆkZ ~ ( 3B4)£ZµāìgŠ c* ÿ 2 ` ~qµā ì t ?Š Xì ~ }g !* Æ ¾{zÉ 7mðÃÐ éçF×’Ö] oÊ ç‚mL L~ Tì ŠŽñe $Zzgt Å yç~ 879 ¶g 387m Š c* $Zzgq e -Z ¸ sÜÐ Ä0Š c* i äÄ0yçX ÷ p ÖZÆXX]„ÓâF þ 101B2Z +Zz²Z …N ⠁ Û ±52Xì ~}g !* ƾŽì ¿g

ï: Zg ZŠ + $Y)

4› Å 45E G Zgâ ) [  kZ ! x Z™Mg ‡ ñà ó ówßZ L L~( +6Z «g îGÏJ5k!]mZ ° èEG G G E E ~ ýG3š{$z oÅg $uËgzZ ýG3š{$z }ÂÅV-zZgX ì Š H3gÃæB‚Æ ïÅËñ fg/e $ZzgŽ Xì ˆ~Š ßF, òiÑÃ]îÅ$ög/

$ZzgŽ gz Zì Š e HHw Ñ+ ZÆ™tŒc* 9Ð Zì Œc* 9._Æ Šg™}Šg Z Œ Û {)z” Gz ®Ð Zì {)z” Gz ®q -Š 4, Æ Ëñ f XŠ H3g7Ç!* ÃæÃ6^‹÷Zp~yZyÆwY°ZY  ZX ì Š Hc* Š™

XŠ HH77ÃVìZzgzŠ~hÆ+6Z «g : }

$uÅ h', g Y** ¦ -1

Æ kZ Xì ŠŽñ6,121mg $Z xE îG£E c[ ŠÁq x â Z g $ut

Y ÐZÛ²Z1Zāì t A1÷ r ~zZg }g‚ B‚Æ ó ó àÂL LÐ h',


50

t Å yZ Z®÷ Öæ ._Æ ïÅ$ög/Û²Z1Z X ÷ ìg™e $Zzg š! Eš3E è X ì ® $ e Z z g IÅ G E © E § Å 45 Z ` Z–Z ö 3Z t GZ 0·kmZ1Zˆā²°»Æ ïkZ ÿ Å ~g1 éhG 5k.ÅZ 9Ìg $ut Z® 25 mX ˆï ô¥Å q ÆÛ²Z1Z ~ ( gqN) åE þ ( ')Xv:ZzÔì Ãe $Zzg kZ ÅÛ²Z1ZÔ D™ 7tÖæ ÃÛ²Z1Z „¸ Ž x â Z X ÷ë XXxºnûvô‘ø &ºmû‚ôuøçøâöL L~ó ó]5sZ L L þ 34mg $ZxEîG£E cÿX D™7t** ƒÖæ»Û²Z1Z ÌÁqx â Z

$u[™Ð h÷Z ** g ¦ -2

$1Z x â Z g ŠŽñ~ ( 3793¶g 425Ô424m6` )µÅ->Z öW ЛG $ut

÷Z ** ¦ÐZ s´Zqāìt A~ kZX ÷r~zZg}g ‚ÆkZXì E ! š èEš3 t Å yZ Z®÷ Öæ s´Z qX ÷ ìg ™e $ZzgB‚Æ XXàÂL LÐ “ÆqY f‰Xì ®e ` 0ZakZX ÷D™t9ÌÃîE 0š3E $Zzg G Ñ5Å Ä G3E B B 2 . þ 219m1` çGEZ ú Z¶ Š ÿ

Xì Åe $Zzg~ó ó9L LKZ g $utä GÅ Å 2. Zg^Z ä èE©Ò)Z0Z .E ó ó ànínŽÖ] ½† oF× xnv‘ å^߉āL L:¹~ çG ó ó ànvnv’Ö] Ù^q… äÖ^q…L L:¹~x â ÑZ ä·Z±Š0Z

E-I oÒÉ 45E 9 4› Å G 0G_Iq ì41 m~”Zg+−Z #$ +÷ GèEG þ \¬vZ é):X+g ~gjZÝ°Z;#Z îG ZY °ÿ

¶Š »ðŠtÆ™7]c* Zzg ( ® ) Å+6Z «g~ Vz>ä VÍ߉ Xì c™+6Z «gāì ÅÒÃÅ

Xì 7" $U* +6Z «g 9 !* ~Vz>

1

aÑā D™7a kZ ëÉ ì c™+6Z «gtāë 7t ë 2

]c* Zzg ôÜz 9Å ø)z ®ā 6X¸ D™7+6Z «g ~ Vz>


51

Xì 7Ìe $Zzgq -ZôÜ9sÜÆ+6Z«gáZz qÃgXì" $U* Ð Š', „ i ÅkªkZ6,152mtZ†Z g $Š qZ óC°tZg−Z ä v0Zƒq

3

õzZC Ù Y f‰āì c* CgzZì c* ŠgZ Œ Û ‡ Ã~«£ÆùÐZgzZì Åh +Š F, X ÷ìg D™+6Z «g Ì~( Vz> ) <

Xì °»aÆh +Š F, ÅòúŠxƒñÆq )Z[ ZŽt»r # ™ƒq

‡‡ ‡


52

änñ]‚je] -Vâ » c* J Vð+ ÃVð; VâzŠ ˆ Æ qÃggzZ ¬ Ð qÃg ~ i ú +6Z «g kZ ( ÜãÖ^%Úœ ²]†%Ò) g $Z I Z X ÷ ë + 6Z «g ÃäVZ ¦Ã 6,kZgzZ ÷ ë < L āzá)zQ™) Å avZ wÎg·WZ x â Z **

$Z IZÃ+6Z «g ä Y fg;Z Y‰ÆyZā ©÷ ï¬ éE g &SïZz ;ZZ Xì c* Šg Z Œ Û gû

óg $ ó Z [ôZgà LxL** » Tì è[ q -Z ä (|378)ÁÒZ £Z1Z xâZ

£Z1Zx â Z6,47™ÆkZì Š HH ù ÷ á Щ"Æx ÷ á ÔtC Ù ª„Ð ZXì Zƒx¥X ÷ D™yÒ hu Å +6Z «gg zZ ÷ _0 +!* [ !* » +6Z «g Xìg à » ( g $Z IZ )$öx Ó+6Z «gā

sg ¬¿».Z Á ÒZ£Z1Zx â Z

+ 0 i Û i ** ›â Æg7l O\ M Xì rZ 0£Z 0·0·ò Z¤ /ÌZ » \ M E ¼ Æ \ M X ì g ( ~ g $u ñf)s§C Ù ó ó öW - ÉZ [  L LÅ \ M X ÷

: ÷D ⠁ Û (|748X 673)I¯Zy¢0£Z0·+−ZÒƒq~}g!* XXá^‰]†ì '‚vÚ kf%Ö] èÚ¡ÃÖ] ÀÊ^vÖ] Ý^Ú¦]ZZ

4ÉZx´Z§ ÿ 5E þ370B16Y ÕäE

èÃß’Ö] å„âF ±Ê 冒 Ý^ÚāL LÃ\ M ä Á ÒZ vZ†1Z x â Z Æ g7 l O XX oFßÓÖ]æ oÚ^‰¢]æ xnv’Ö] ½æ† èʆÃÚ ±Ê Ý‚ÏÚ ÌnÞ^’jÖ] †n%Ò Ô'Æ?£g Ñ" X¸ x â ZÆäâ i~ g $uD\ M ªXì c* ŠgZŒ Û E G 345±gzZx ** þ 976B3p é¨EBÄZ >™E +ÿ X¸xl~ÄcÅV ðG Ôg $u 9


53

èÃß‘ ±Ê 冒 Ý^Úā ±•^ÏÖ]L L :¹ ä (|597X 510)~iœZ 0Z ƒq Å þ 146B75ÑZz uðÒ) Z õg @* °0Z ÿ

XX &m‚vÖ] G Å æ †nfÒ Ý^ÚāL LÃyZ ä ( |852X773) ã Õä¨iš Z v0 Z0 £Z ƒq .-ÅZy—ÿ þ 5B7yZ çE G

X HsßñB‚Æ XXÀËvÖ] èÊe Íæ†ÃÚ Ä E 4D ™Å Ð 5 E :¹ä( | 1089°á) ö ZŠ é) Z0tZ†b *Z1Z cg ¸ þ 93B3< Ø f ðg¶Z °< Ø ¯Z]Zg•ÿ

XX&m‚vÖ] èÛñœ ‚uœ áçÚªÛÖ] èÏ%Ö] ÀÊ^vÖ]ZZ X¸LݬgzZyñâ Ôr\ MātāÜ

+à Èt »äƒÆVÒ{)z UgzZ Ëâ Ô w÷ á Ô4B‚Æ¿Ë :{Z

X쪿{zā7

āì w®Ð @è‡gzZ Z1Z Ôw4Z–1Z6,11 m1` wZ°Z ]Zk , ½ÿ Æ w÷ á x â Z ë XX ämœ… ^ßmœ… ÐÊ]æ Øe ±ÃÊ^Ž×Ö àm‚×ÏÚ ^ßŠÖ ZZ :¹ä V,Z Xì ˆƒ ¬Zñ ( UŠ ¿Z c* C · Z )Æ ñ Zg ÅyZ ñ Zg ~g øÉ Ô÷ 7ª GG þ 7 m.Z «ÜZX 453m3` k , ç«3ÅZzk , −Z ¶ Š 2 6,à ŠyZ X ÷ ݬ 4g( | 321 °á) ~z éCŠÅZ)s0·0£Z XX ]÷‚×ÏÚ Ÿā Ôjßß¾ ^ÚL L:¹ä¿q -ZÐ yZXìgZæzg ZŠ »V!

XX±fÆæœ!!! ±f’ Ÿā ‚×Ïm Øâ æL L:¹ä V,Z Â÷ª\ Mā åt yá Z÷ .-ÅZy—ÿ þ 280B1yZ çE G

XƒIYc* ïŽ ì @* ™„zsÜÇ Ä E E &²Z ö§3BZŠ- 0vZ†·1Z èm]†Ö] g’ÞLL[ÂÅyZX÷ݬ4gö™ÒG &iXì x¬Šiy!* :÷ D ⠁ Û (|762°õZ ) 4ö™ÒG ix** » ó ó èm]‚`Ö] &m^u¢ >% » ª ˜ ªgzZ ì @* Yƒ …¸ª ó ó Øãq ‚×ÏÛÖ]æ Ø⃠‚×ÏÛÖ^ÊL L !Z°Z·ÿ þ 219B1 îG G

( Xì @* ƒIY)Xì @* ƒ :÷D ⠁ Û 4v


54

XX ‚n×ÏjÖ] àÚ ð± ØÒ èÊW æ Øãq ‚×ÏÛÖ]æ Ø⃠‚×ÏÛÖ^ÊZZ ¤ÅqC Ù gzZì @* ƒ >% »ª ˜ ªgzZì @* ƒ…¸ª: g$E !Z†Z bÑ ° îG !aZ ÿ þ 317mG î@E °z 222m1` îG G G

XìÐzz ÅÇ

ÌgmZÆ bÑŠaÆ IYgzZ ÷ °» „ BVPt aÆq= X ÷°» **

ÁÂ6,+6Z «g V1 ƒ h +] .z *Š KZ ( èÚ^nÏÖ] Ýçm Üãâçqæ ²] …çù Þ) g $u IZ X ÷ñ M D™Ü** ƒ< L gzZ]mZ »+6Z «g~ Å+ ä ~g ‡Z ³ Z 0·$ åC Z x â ZÔ g $Z} ° *−Z x â Z ÔxsÑZ  Xì èó ó+6Z «gY b L L[ Âq -Z6,]mZÆ+6Z «g

sg ¬» ~g g x â Z

q )Z » ( g $u IZ ) G î”ûZz wZ IZ6,> Ø pgzZ ª Z°Ô# Ö â Z Å\ M {èˆz { E +‚ ZÆ \ M Xì g~ *Š ~g ‚ ó ó~gg 9L L[ Å\ M Xì X¸yuZ¥g~Y zzp°Å\ M ƒ GL¢E ( ~g g) ³ Z0·~7‚ Z ï cgzZ õg @* ÔCä~:c* â Û ä~èF, xâ Zÿ X ~y‚ Zy :gzZ ¬Š~t Z²:ݬðÃZ (, ÐvZ¶g

þ 32B 1Z # g0Z bÑì~èçG.ÔÉÿÓ›ÅZ[  ÿ

@* ™„ ¿ÑZz 䙊sÜÐ \ W ( ~g g x â Z} Z ) :c* â Û ä ›x â Z Xì 7ðà 6\ W~*ŠāVƒêŠ „ZÍ~gzZì

EÑÉ 5ÒCŠ ÷ á g ÑZ ÿ þ 9{z 961B3 öÐG

Z (,{Š c* iÐ ~g ‡Z ³Z 0·n Æ yWä ~ :c* â Û ä` 0Z x â Z þ 9{z 155 b74mÁ éCÑÉg $ZxEîG£E cÿX ¬Š 7Ý ¬»g $u


55

Ô X ¦g $Š qZ ä \WÔ¸ y ¨ KZ +4~ VÍß\ W: ¹ä yx0Zƒq

gzZ ~Š (F, ÅkZ Ô H{™Zè ä \ WX XŠ c* (g $Š qZ )gzZ H^Ô KÁÂ

[pÃ]ÑqÆ VÍßgzZ õg @* \WX ~ŠzÂ{Š c* i ¹ ~ 䙊 c* g U* Wzg ¶Z vZ¶gX ìg ì‡6, [ZŠ‹Š „gzZ ~g ÇÌ6,vJ -] Ãz KZ\WX¸… Y I þ ( 114Ô113B9] é¨G3ÅZ[ ) gzZ x â Zr„ Š', i ~gg x â Zā Zƒx¥Ð ] %¥yZ Åg $u ñf X¸¤ / āÉāÔݬwV" x àÚ ]÷‚`jrÚ &m‚vÖ]æ äÏËÖ] oÊ ^÷‰œ… ^÷¿Ê^u ^÷Ú^Úā á^Òæ L L:÷D⠁ Û Ifƒq G !Zzg!ðîG£E ( 18B3G î0kÅZ^Z ° G îG c°–ÃZ) XX äÖªjÖ]æ Å…çÖ]æ àm‚Ö] ÄÚ ÜÖ^ÃÖ] ]†Êœ

yZ ÷ kZ ÁZŠú0 rZ 0Šú~zZgÆ +6Z «g Y b Ð ~g g x â Z ÿ ÓÉ xsÑZ õg @* IåE {™E +» t GZ 0 Šú ) X ÷ D™ e $Zzg ¿rzŠ Ð E É Ñ 5ÒC g ÅyZì ŠŽñ~968m3` öÐG $Z Y f îG£E c °Š ÷ á g ÑZ X 83m25` ( vZ¶g ðƒ~| 332] Ãz E g$ °zÔ 411B 13Š Zõg @* p é¨EBÄZ >™E + Ô438B13îG@E ) ~i Z°Z ŸZ0·0£Z 1 G G Å §34›Z ·0 £Z Ô¸ ƒqr: ¹ ä ¿ ( 1029B3 X¸ yñâ r :¹ ä öG 4ÉZ ÿ 5E þ 86B17Y ÕäE

( 435B4Š Zõg@* ) ·ŸZ ~g ‡Z .ñ0·0£Z0·¾1Z

2

ó ó Üã¾^Ëu æ &m‚vÖ] h^v‘œ á^nÂœ àÚ á^ÒæL L :¹ ä ~iŽ 0Z ƒq Xì c* Š gZŒ Û Ð ~ p ™ÐZ ä Y YZ1Z gzZ M 0Z ƒq ( 230B70Z ) 4ÉZ x´Z§ Ô 358B11 îG!`ZztZ^Z ) 5E èÏ$ á^Òæ L L:¹ ä If ƒq Ô ( 87B17Y äÕE G E .–𸰠çE .āÅZ ) ó ó ÜãËm æ ÀËvm ó ó è÷Ï$ ^÷¿Ê^u á^Òæ L L:¹ä Š q0Z ( 187B2çE

zŠgzZ÷Š¤ /÷ á Æt GZ0ŠúƒqrzŠā Zƒx¥ ( 145B3< Ø ¯Z ]Zg•)


56

CYƒ«gЪ ˜ ÅkZ Â,™e $ZzgРˤ /Z ~zZg ( g)r{Šc* iÐ zŠ c* Xì

E ÑÉ !Zz°Z D°t é¨E½É Z ÿ 92mM0Ñ g $Z xEg "Z Ô 146m b Õä}ÅZ 0Z)l89Ô88 mïEG3‹B îG G Åg .-ÅZy—130m~â å£ZçE «‹E þ 226B6yZ çE $ZxE°°Z¸317B1~zZ°Zd $gD +ì~z‡Zd $½ G

ó ó á^jÏ$ äß pæ… àÚ ÙçãrÛe ‹nÖæ L L:÷˜ r # ™~â å£Z;

þ 114B1 ‹ZY ´Z ÿ

Ð ›.Å + ˜ ÅkZ „g ä DIZā÷ ˜vZ¶g ö Z ¼0Ý°Z† Âwqª

4É 5G 5½E 5…!* þ 475B1 ÿG Z ÿ Xì Å}ÂÅkZ ÑZð~ W, ÈZœ M òG & °1 ÿG

+6Z «gY b äV2Ôì CƒÐwZ¸ZÆYfsf `gŠG@* Å⁠Xì H[™Ð ~g g x â Zxb gÃ Å + A Z ) ~z‡Z 1 ( 399B3[ åE<X+ÅZ bÑ q ð.E ø)z ( 174B 2~g ]Z ì)v0Z

2

ā Zƒx¥Z®

Xì 77Zw!rZ0Šú 1 Xì }ÂÅkZ bŠg Z Œ Û "Å ~g g xb gÃ+6Z «gY b »Y f 2 Xì ¹7®c* w!ÐZ Ìäx â Z Ë 3

¹ óþ óŒ L LÐZÆ™Üe $Zzg q -ZÐ Å rZ 0Šúä v0Zƒq

4

.>EÄZ çE .>EÄZ G þ 417 m1` çE îªG¢EZñÿ Xì

þ Xì tzœq -Š 4, Æv0ZƒqgÃèŠúZ® -ÍhÅZ z/0 Z0 £Z 5 ¶ Š X ì Åe $Zzg Ð t GZ 0 ŠúÌä ã é)G X ÷ Š¤ /÷ á &Æt GZ0Šúā Zƒx¥Z®( 960] 1036B3) p é¨EBÄZ >™E + v:Zz


57

-Z ~ Vz¢ g e ä( | 294 °á) ~izÔZ ¾ 0 ·vZ†1Z x â Z q Xì èó ó éçF×’Ö] oÊ àm‚nÖ] ÄÊ…L L[ ±5 2 15 m ó óY !Z s %Z L L îG%l ° Z˜ Ô111B5 °Zß Z ° ~ å¨E{ÅZ {™f ÿ GÊ G 5;X+- Z :N ⠁ Û Ô125B2g »åE5_ÑZz Ô 213B 9_Z†0Ñ7‚ÑZz ãšZ ð¤>Z ° Ó åG þ 88méZx ª¿ Å E.ËZ ÛÓZ†0 z/0£Z–1Z _ö 3ÅZg Z çE 5k.ÅZ r # ™ ~ ç¸E ÿÓ›.Z.Z åE

Xì è[ Âq -Z6,+6Z «gXä( | 292Å °á) G-Ê A™. .E 4E 5G4›ÅZ Y °!Zf182X 179B 1 ã é›.gÅZÄ! Ñ.Z êE 8 mSu Z·! Ñ èEG Z °çG2B Z ÿ G_ 5 ÑZ U Zgz þ 125B 2g »åE -rÑZh1Zƒq Xìè[Âq -Z6, +6Z«gÌäY1zÑZ îG 0Ò7èr # ™ã é<XE G

4ÉZx´Z§N ⠁ 5E þ 306m19`Y ÕäE Û ±5 ÿ E 5kÅZ+−Zi 0š¢Z]4N ⠁ » öÀE þ 214B6ò«Z îG Û ±52ÿXì·,+6Z«gYb G

Xì è[ Âq -Z6, XkZ ÌätiœZ³0Zƒq

Ô 144B 2 Ù®Zg^Z 40 2B 3G îE 0!à Z gg−Z 27 1B 2 ~ å¨E{ÒÉ ] 5ß !* °Zß Z 450B 2¨ éE 5BÄZ ] 4 sf ÿ ÅZÙ 3‹E þ 911B1y ðE

ÁŠ¼~ ]mZÆ+6Z «g ä îG”ûZz wZ IZ ñfātāÜ

c* [  ðÃ~g ïZ c* s ÜÆ+6Z «g Ìä ËX ÷K "á ‚ggzZ X –7!‚g 9‰ s ÜÆ< L Å+6Z «g~h +] .)ä ñZ°Z IZgzZîJ08E %ÔîG 0.:XE yZ ( Y fvŠgzZ ) G î”ûZz wZ IZ ñfvZh1÷~g â ÉÁ c* á ‚g‰ X ÷ìg VZ {Š6,ÚÐ ] ¤0Zz] 8D +Å

$Š q ÑZ y Z ° t Z°Z HZ L LÅvZ¶g ~ß0 g + Í·ƒq xsÑZ  ê†

vZ† ** Ññ ó óÃ: ]6,+6Z «gX L LszHZ ó ó t** A: +6Z «g


58

4› Å 45E G ó ó èEG Z Y ° L LÅ ~”Z°Z + −Z #$ +f *ÑZ ó ó} M gz Z + 6Z «g L LÅ ~ 7, zg AÄ!* År # ™ ËŠúœ ó óçX=E } M ì+6Z «gX L LÅ ã!* gvZ Øg ** Ññ Å¿Y¤ /−{ ** Ññó ób¶ÑZˆ +6Z «g ]mZ ° bˆZgâ[ZT ×Z ÒL L

ó ó{øo ~k , ’Ô +6Z «gX LLÅ ~g7 gâ y‚Z†ƒq ó ó+6Z «g Y b LL

.‚r # ™', ™[-Z·ƒq ** Ññ gzZ ó ób‚°ZLLÅr # ™ ~g»Zæ°Z† b ¶ÑZÃ+6Z «',b *Z w” L LÅŠ !* M g©g $Zz y M ÅZ ½gæ kgæ X {)z ó ób ¶ÑZˆ Å} wßZ gzZ g $u wßZ g $Š qZ 9B‚Æ g "Z ~ [  kZ ë X ÷f e{^ ,Y»XY Zg HÆZ ˜ckZ~Ýzg Xì Š H3gÃ7~[ ÂkZÃX÷D Y‘ wßZ {z¬Ð ƒ 

( 1 ) Ù ç ‘]

ì x Zw ˜Àg ZŠ% }Xì Cƒxl6,( ?Š ) x ¬ ( C Ù ?Š ) m{ (C Ù)

X 476,¬m{ÆT¬òÀ»g ZŠ% Z®ì w'îSTgzZ

E iÒÉw ðB§ÅZŠ ÷ þ wßÑZÃz143mã» ðI á g Z ¶ Š 2ÿ

( 2 ) Ù ç ‘]

: Æ ]!* Ë~ g $u c* $ M ˪Xì 7x{Ùf Ô™f x° e { zÐ g $Š qZ c* ]c* M vŠāZ # 7„ ðƒ]!* {zāì 7Èt » äƒ Xƒ" $U* ]!*

** ƒ: w®zgÃè »Ú Ë:÷ D ⠁ Û ~g7 gây‚Z†ƒqŠ *Z}g ø

X 7x{ Ãäƒ:ÆÚkZ

( 3 ) Ù ç ‘]

( āì @* Y ¹ ) Xì ^ ,YB‚Æ 9uZz¸HÅ ( < L z)y M Œ Û


59

J ì Zœ Z ¦Z ã a Z îG 0_Iq Ô {)z 347 m 2` ~æ ÕH Éx © ÑZ ÿ Xì ݸ »‹g Z î0*'Z G E +Å G þ 208:m°Zç«ÒÉwßÑZ °w ð{B Zg " Z ° w ð{©ÅZ ºbÑ 27 m2`

( 4 ) Ù ç ‘]

Xì xl6,Ô]mZ

sg ¬»wßZ ~Š ã C

hg £

-1

ªƒw=g $u {zªÆ ÷ hg £gzZ uwÎg g $ è ugzZvZ [Â

XƒŒc* 9c* F, Zá

]çÃö nû›ôø] æø ² ø ] ]çÃö nû›ôø] ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$]^ãøm% ^øm5 ™ VoFÖ^Ãi ²] Ù^Î :?Š ô ] oøÖ]ô åö æû% †öÊø ðõoûø oûÊô ÜûjöÂû‡ø^ßøiø áû^ô Êø t ÜûÓößûÚô †ôÚûŸø û] oÖôæ]ö æø Ùøçû‰ö†$ Ö] ²

ô ^eô áøçûßöÚô ©ûiö ÜûjößûÒö áû]ô Ùôçû‰ö†$ Ö]æø àöŠøuûø] æ$ †ºnûìø ÔøÖôƒF ½ †ôìôŸFû] ÝôçûnøÖû]æø ² — ¡÷mûæô^ûiø

%ÑZßzZ LZgzZ z™® ) ¤Z Å wÎggzZ z™® ) ¤Z ÅvZ !ß Zz yZZ } Z G ' ÂñYƒ ( s %Z )·i Ú Zg é£+~q ËZ # Q Ô Å ( gZ MZ ƒôZ )

4¸ Ôƒ n pg¢6,# Ö ªgzZvZ ?¤ /ZzŠ N* ßs§ÅwÎggzZvZÐZ

4ÉZ : 4ÿ X ì‚hZgzZ þ 366Ô 363m1` y M ÅZƒÿ þ 59:Y éRhE

Xì uÌq )Z þ 4m1: z|g $Z)xâ zwßZèÃx ¬zw éhIÒÉ!‚°Z ¶ Š ÿ

¨£

-2

„ H ÑZz ì ì e ì ŠzŠ% ]!* Å ¿C Ù ~ «£Æ wÎg gzZ vZ Xƒ: VY Z (, gzZvg ) ,


60

p°Åg $u 9

-3

å^߉ā Ø’jm °„Ö] ‚ߊÛÖ] &m‚vÖ] çãÊ xnv’Ö] &m‚vÖ] ^Úœ ZZ ÷]ƒ^ áçÓm Ÿ æ å ^ãjßÚ oÖā ¼e^–Ö] Ù‚ÃÖ] à ¼e^–Ö] Ù‚ÃÖ] ØÏße ¡e èv’Ö^e äÖ ÜÓvm °„Ö] &m‚vÖ] çâ ]„ãFÊ !!! ¡÷×ÃÚ Ÿ æ XX &m‚vÖ] Ø✠àne Í¡ì -y J M *ŸwŠ ¬ù*ŸwŠ ¬ Ôƒ !* Žì Cƒg $u {z g $u 9 $Z IZ ~ ¬Æ ¡Å g g $u kZ Xƒ: w¥gzZ f ÷ á Ôƒ µ ( ì q )Z )X 7s %Z ðÃyxgŠÆ( $ö)

þ 20m¹Z²Z bÑìb Õä}ÅZ0Z)lÿ

E Xƒ:Ë%gzZ ÿ}š!Ô¤Ô {āìtÈ »µ

Xƒ: s ÜÆ]p{Š c* i c* |zZÐ LZāìtÈ »äƒ: f ÷ á Xƒ:<Š ‡A~kZāìt È»äƒ: w¥ E G & Xì<Š ‡A ** ™yÒe $ZzgˆÆo %Z » ûÒ5B

1

Xì<Š ‡A ** ™e $Zzg q  ô¥yz$ + B‚Æ{)zù»Öæ

2

bŠ g Z Œ Û ®z w¥t ·Ñ!* Ãe $Zzg Ë » $öC Ù â Æg $u C

3

p°Åg $u®

-4

Xì<Š ‡èA

gu{z ÂVƒ:ŠŽñ]ÌÅg $ $uŒc* $u 9~Tg g $u{zC Ù Ô ÿÓ›!Ôf ÷ á Ô[½Ôqçñ ( ®) }÷t x lZ Å kZgzZ 'σ ® E {)z ÿ}š!gzZ {ÔË%Ô[s E þ yMT20mb Õä}ÅZ0Z îG%lð éS}BÑ$ÿ


61

EG s %Z »$öî0*J'Z~ ýG3š{$z o -5

EG grÆg $u ƒs %Z »$öî0*J'Z~ ýG3š{$z oÅe $Zzg ˤ /Z

X ÏñY~Š ßF, !õÑÃe $ÒZ Å®IZC Ù â gzZ

( c* $öx Ó)1ƒ Cƒx¥9C Ù „ Ô Vƒr~zZgÆ g $u ˤ /Z

X ÇñYŒ®ÐZ ƒc* Šg Z Œ Û ®ÐZ äe $ÒZ Å$ö

s %Z »$öî0*J'Z~ s®z b` -6

yZ¤ /ZgzZì @* ƒ „ ®c* rå {z Â}®c* r$öî0*J'Z ÃT $öî0*J'Z ƒ: erÔVƒng ”gzZ¬VâzŠ s®z b` gzZƒs %Z »

X σßF, !õÑgzZåÃe $ÒZ Å ( ®IZC Ù â gzZgÔr) X σxl6,ãs®Ô¬b` 1 X σxl6,ãb` Ô¬s®

2

Xìr ó ó³Z L L:¹äkŠ 1wV Xì ®~ó ó[L L ó ó³Z L L:¹äq -Z

:³ Xì ® ó ó` L L:¹äkŠ 2wV

Xì ®~ó ó[ L gLzZì ró ó³Z L L

Xìr ~ó Šó L L ó ó` L L:¹äq -Z

Xìr~ ó Šó L L pì ® ó ó` L L þ:³

X σxlb` ÂVƒ', Z',ë !* ( ¬) s®gzZ ( ¬) b` ¤ /Z

[ ¡

3

-7

āìtg £d»äƒ9Æ{)z] c* Zzg E E ! 4¨3{Æ X VƒxgzZrŠp] Z & +èEG yZ÷`gŠ]c* Zzgt~V1ÂX :izZ


62

E-I oÒÉ ÐÉ þ ~z0 +Kg· ÷ G73B1] éC+ Z ÿ

3{!»V1ÂyZ :3U* 4¨EE ÃV¶vŠÆ[ÂXƒ 9 !* c* F, Z p!* [^ OZJ -èEG

X ñY 3gÃæ Ì S5ÅU* 3{!yZ : éI 4¨EE gz Z Vƒ µz 9 !* ] c* Zzg gz Z w Z ¸Z Ô 7 ‚ Z {Š™yÒ Å èEG X Vƒà {Ð<Š ‡èA

g £ó»äƒ 9Æ{)z wZ ¸Z

-8

ógzZd»äƒ 9Æ{)z wZ ¸Zāì n²h +' × ~ô=Å7wßZ

:ìtg £ ' è"»[ÂkZÂñYHÜÐ[ÂÅkZw¸»[Âr # ™¤ /Z

1

Xƒ" $U* z 9** ƒ

µz 9J -b‡Ð kZ Âì ;g™Üw¸»¬ Ë[ r # ™¤ /Z

2

X ÇñY Œx³»Ãw¸kZ ÂVƒŠ ®…Ñt¤ /ZXƒ

ng ¬~ wZ ¸ZÆ¿„q -Z

-9

:}Ô ÏñY ~Š =Âz r

1

:ƒng ¬~wZ ¸ZÆ( {)zāÔx â ZÔ_ö) ¿„q -Z¤ /Z èÏ$ :¹iŠq -Z

ÀËvÖ] ±ÿ‰ ^m ÀËvÖ] ±ÿ‰ èÏ$ :¹iŠ ~uzŠ

Xì ÀËvÖ] ±ÿ‰ ( Ð p ÒÆCq )gzZ èÏ$ ( Ð p Òƪ Z°) :³ :}ÔÐN YbŠ™Ž‚wZ ¸Z VâzŠ

2

Ð Z gzZ ì Å b` ä y x0Z x â Z 6,# Ö ¬Z 0 " $U* 0 Ý°Z† I Ž‚wZ ¸Z VâzŠÆyx0Zā c* C ä IfƒqXì H™f ~ ] é¨G3ÅZ [  þ 552B2wZŠÑZyZöÿ X ÷ ‰ƒ


63

b` à ©

-10

J-‹E AÄ B+G :( rT à ©6,~zZgg ðAX+EZÃtzœc* ƒ {)z ö Ôx ;zZ!Ô ê XGªb`

Ãe $Zzg kZ m{ ä $ögzZƒ: s ÜÆ ] pªÆ) g $uŠ»Å kZ Xì CƒŒ( ƒ¹: {)z® E E $uŠ»ÅkZƒ (~zZg){)z ûE©EBÄZ āgzZ Y éŒBÄZMÔx;zÑZMÔ ûÒ›ÅZMŽ g Xì Cƒ®

7s ÜÆg $u¡]z· öÀÓh

!

-11

ÔÜÔ Yg {Ô~gŠ » kZ ÔñYƒ " $U*** ƒ tzœzr » ~zZg T } 9 :XE Å® )$ +KZ {zªÆì 7s ÜÆg $u¡** ƒ {)z Y%gzZ ö+ Ôà 3 E Xƒ: { 竽$q )Ñ!* )$ ® +ÅkZgzZƒ:ÜZŠz¦ZŠ s§

þ 30m1` ~È-Š r # ™g(i Z Û u~ßñrÔxæZŒZ ¶ Š 2ÿ

AÄ /Zāì ¸ w¸ SZg :Ò ÿ $Zzgw¥)ÅkZ ƒg ðAX+EZÃtzœzr~zZg¤ e þ Xƒ: c* ƒ¦ZŠ ÑZz ¶Š]úŠ s§Å® )$ +KZ {zì eì w= Þ

‡‡ ‡


13

j sg ¬¿»' û ЯÆ'ü

:x **

ðiZÛiƒq

þ ðiZy{$˜0y{·„  zŠ0y{Šë0ÿ (S -Z IÔz|)

Y 1957 yŽ 25 :öZa

!Zâ Z` Ít·eYi Z−Z rg à -1:½

Š !* Wß:Z kg Z=Z t Ãzi Z−Z rg à -2 ( ;gE- [º) ! ²} Z * Z -3

( ;gE- [ º) ]xsZ} Z * Z -4

:{E +‚ Z‰

( | 1408°á)vZ¶g ã ØÈðvZY «** Ññ -1

( | 1415°á)vZ¶g SuZ ~”Z°Z { ÷ á vZBÌØZ1Z ** Ññ -2 ( | 1416°á)vZ¶g Su Z ~”Z°Z { ÷ á +−Z #$ +·1Z ** Ññ -3 ( | 1417 °á)vZ¶g ~gjZÝ°Z;¯Z1Z ** Ññ -4 ( | 1422°á)vZ¶g ~zg@šZMŠvZwY°Z1Z ** Ññ -5

©E8C ë)zÔvZîE Ù i Z?Z†ƒq ** Ññ Ù¤ C

-6

:Š ÑzZÜ3, -1

vZ†

-2

-3


14

?£zŠg Z

E4›Å o.Å B |Å -G -G ( ì q,~z|g $Z)xâ ) ÷ Z wz4 ,°F, Z Âs ÷ ZwÁZ

45GZgâ -1 EG ( ì xci +Zh +] .¸ »kZ ) + 6Z «g]m Z ° è -2

( ì q,‡ Z%i Zˆ Ô~y WÆ[ÂÏZ ) +™Zgâ -3 ( q,&x â ÑZîBÃX )tg−Z“  ZÈZ -4 ( q,)3 Zg »¼ A -5

!@ -6 ( Š !* Wß&gƒÑðsZ„i Z q,) ÁZ îG G

( q, ) { ^ ,Y ó»ypgĪ]Îg›Z® -7 ( q, ) × @…Zgâ -8

( q,) { Z F , - éM®wΰZ g 7 $Š q Z óC -9 ( q, ) ˆ Ü ¬» ~zh »zZ}Z7â -10

Ä

A Z °ºZwÁZ -11 ( q,) }m!* çX=E

( q,) þ ïzÀF,ÿŠg »yZÐ < L gzZ]¬$ +~]ZŠ „ -12

EÍÉ

ILG " u bÑ -13 ( q,) sƒ ì

- > Y Z ÅZY b ( q,) ~g éCE G î*9E F, z ï°~g ]Z¾ -14 ( q,) + 6Z «gY b ïzÀF,-15 ( q,))È- Š ÁWd $f » Z -16 ( q,) ~ti úóC -17

( q,) wΰZ > [g $Š qZ óC°wßß Z ÷ -18 ( o "&Šg » ~w',q -Z )ŠúyÎdŠ°Z °Š>Z¾ -19 ( gƒÑx?Zg ZŠi Z q,) G¬Z nc* g óC -20


15

( q,))ðsZ òzë óC -21

( q,)~]gß!  ) x ©ÑZ ±Â -22 (o") { F , Zõ Zg $Š qÑZ 3 -23

( o " ) {™E +»ÎZ˜PÆ¢qçL¸“ -24

G

( gƒÑ_ögŠ q,) :å5ÅZ G îÏJ5k!°ªmZ -25

E

3ÒÉg ZâÑZ[ ïzÀF,-26 ( ~Z ) ~ ðšE É

( z|g $Z)xâgŠ q,).Z Á éCÑ g $Z[ôZg ÃÀF,-27 ( ~Z) x £gzZ¬»"0 +!* B; ~i ú -28 ( q,)X »Ç~ + Š -29

( q,)Z +Z ¯z ïzÀF, Ôizgz‘  ÆYq -30

G 4ÓÉ ¬GÅ -E §AXG . Z[Z±]mZÀF, çE z ï -31

( ~Z ) ö

( vZ Y ÷ á yZ ~Z) ]Ñ£ ! ·ù -32

( o ")M0Ñg $ZxEg "ZÀF,-33 ( z|g $Z)xâ gŠ q,)^ »^ -34

v:ZzX Y Z` Z »z|g $Z)xâ Ô[zZx~*Š ózdgzZ -35

‡‡ ‡


16

?£! ² DÅçf_Ú E°†nÛvÖ] ‚ÛvÚ àe ±× ðˆq sm†íi æ ÐnÏvi

:1

DÅçf_Ú E ð^ËÖÖ] h^jÒ ÐnÏvi ±Ê ð^mç΢] èËvi

:2

DÄf_Ö] kvi E ànŠÖ‚ÛÖ] l^Ïf› ÐnÏvi ±Ê ànfÛÖ] xjËÖ] :3 DÄf_Ö] kviEèfn ±eœ àe á^Û% àe ‚ÛvÚ Øñ^ŠÚ ÐnÏvi

:4

D½ç_íÚ E °‚nÛvÖ] ‚ßŠÚ sm†íi æ ÐnÏvi :5 D½ç_íÚ E æ] ±eœ à߉ sm†íi æ ÐnÏvi ±Ê ç’ÏÛÖ] ØnÞ

:6

D½ç_íÚ E äq^Ú àe] à߉ sm†íi æ ÐnÏvi ±Ê èq^vÖ] ØnãŠi

:7

D½ç_íÚ E ±ñ^ŠßÖ] à߉ sm†íi æ ÐnÏvi ±Ê ±Â^ŠÛÖ] é‚ÛÂ

:8

D½ç_íÚ E °„Ú†jÖ] à߉ sm†íi æ ÐnÏvi

:9

D½ç_íÚ ( Ùç_Ú E Üu¡ÛÖ]æ àjËÖ] oÊ èm^ãßÖ] sm†íi

:1 0

D½ç_íÚ(†’jíÚ E Üu¡ÛÖ]æ àjËÖ] oÊ èm^ãßÖ] h^jÒ sm†íi

: 11

D½ç_íÚ E ènÛni àe¦ ^ãrÖ] h^jÒ sm†íi :12 D½ç_íÚ E Ý^Žâ àe¦ é†nŠÖ] ÐnÏvi ±Ê Ý^ÛjÖ]‚ÏÃÖ] :13 D½ç_íÚ E èËnßu ±eœ Ý^Ú¦]…^fìœ ±Ê èvnv’Ö] ‚nÞ^‰¢] :14 D½ç_íÚE ±Ïãnf×Ö †fÏÖ] h]„ l^f$] &m^uœ sm†íi æ ÐnÏvi :15 D½ç_íÚ E Ü׊ÛÖ] t^ãßÚ &m^uœ sm†íi :16 D½ç_íÚ E ÔÖ^Ú Ý^Úā ª›çÚ sm†íi æ ÐnÏvi :17

Ý]†ÛÖ] Éç×e sm†íi æ ÐnÏvi :18

D½ç_íÚ E xne^’ÛÖ] éçÓFŽÚ ÐnÏvi ±Ê xne^’ÛÖ] ð]ç•œ

: 19

èց¢] ÄÚ èÃe…¢] àߊÖ] àÚ èËnÖÖ] &m^u¢] oÊ èËnv’Ö] …]çÞœ :20


17

DÄf_Ö] kvi E D½ç_íÚ E àߊÖ] …^$W ÐnÏvi æ sm†íi ±Ê àߊÖ] …]çÞœ

:21

D½ç_íÚ E ènÛni àe¦ ànÃe…¢] h^jÒ sm†íi æ ÐnÏvi :22 D½ç_íÚ E ÜÒ^vÖ] ‚Ûuœ ±e¢ &m‚vÖ] h^v‘œ …^Í sm†íi :23 D½ç_íÚ E°…^íf×Ö àm‚nÖ] ÄÊ… ðˆq sm†íi :24 D½ç_íÚ E Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] á]ˆnÚ ±Ê ØnfŠÖ] …]çÞœ :25 DçÏËÚ E †n%Ò àe] †nŠËi sm†íi ±Ê †nßÛÖ] t]†ŠÖ] :26 D½ç_íÚ E °‚ àe¦ ØÚ^ÓÖ] “ní×i :27 D½ç_íÚ EÙ^q†Ö] ð^Û‰œ ±Ê äß߉ ±Ê ±ß_Î…]‚Ö] Ý¡Ò :28

äãÏÊæ &m‚vÖ] K èߊÖ] Ù¡¾ ±Ê :29

D^eW Ý¡‰ā KèÚ¢] èu^n‰ ±Ê Åçf_Ú E

D½ç_íÚ E …^jíÛÖ] ±fßÖ] Øñ^ۍ ±Ê …]çÞ¢] sm†íi :30 D ØÚ^Ò †nÆE †n‰^ËjÖ] xnv‘ :31 D sm†íiE h^açÖ]‚f àe ‚ÛvÚ înŽ×Ö Ý¡‰¦] Ø–Ê :32 D½ç_íÚ E sm†íi æ ÐnÏvi ( ±e]†Â¢] àe¦ èÏÞ^ÃÛÖ] æ ØnfÏjÖ] :33

gnÞœ änÖāæ k×Òçi äô n× ä×# Ö^e Ÿā ±ÏnÊçi ^Úæ

‡‡ ‡


18

j

Ö èÅÇgzZÌZ Å< # L

:ì Š ÷ á g Z »\¬vZ ]çû×öjûøm ÜûãôŠôËöÞûø] àûÚ( Ÿ÷çû‰ö…ø ÜûãônûÊô &øÃøeø ƒû]ô àønûßô Úô ©ûÛöÖû] o×øÂø ²ö] à$ Úø ‚ûÏøøÖ ™ àûÚô ]çûÞö^Òø áû]ô æø èøÛøÓûvôÖû]æø gøFjÓôÖû] Üöãö Ûö×( Ãømö æø ÜûãônûÒ( ˆømö æø ä´jô Fm! Üûãônû×øÂø — àõnûfôÚ% ØõFוø oûËô øÖ ØöfûÎø

ŠpyxgŠÆyZāì HyˆZ Z (,¹t ävZ Â6,yZZ IZ |gŠ

V70 + i ÅyZ Ôì @* ‹¹Z ]c* M ÅkZŽ 5wÎgq -ZÐ ~ „ yZ

¸¬Ð kZèÑqXì êŠ ½ÅÕz [¹ZgzZì @* g Z’à þ 164:yZ/w K ÿ

X¸ñƒ} 7,~V‘Ze ôÜvß

Vß Zz *ŠÃ avZwÎg·Ñ~y M LZä\¬vā Z Zƒx¥Ðe $ M kZ

{z ÂÅ g (Z ® ) ¤Z gzZ ~zc Å \ M ä VÍß XgzZ c* ¯: L »e $Z@ Å

X ‰ ƒ y' × Ç6,{ ZC Ù÷ á ×zg Åe $Z@ z b #™òÐ VÃg @* { åZ ÅV‘Ze

q nZ ÅgzZ Ë™hgÃ\ M gzZ ì : L »e $Z@ q nZ Å a Ñā Zƒ x¥ Xì „Ze ** ™g (Z

:ZƒŠ ÷ á g Z6,x £}uzŠ ½ ö öö öø û ÜûÓeøçûÞƒ ÜûÓÖ†ûËô Çøm æø ²ö] ÜöÓöfûfôvûmö oûÞôçûÃö fôi$^Êø ²ø] áøçûf% vôiö ÜûjößûÒö áû]ô ØûÎö ™ t Ÿø ²ø] á$ ^ô Êø ]çûÖ$çøøi áû^ô Êø Ùøçû‰ö†$ Ö] æø ²ø] ]çÃö nû›ôø] ØûÎö O ܺnûuô…$ …ºçûËöÆø ²ö]æø — àømû†ôËô ÓFÖû] g% vômö ~zc~÷ƒn pg›ÐvZ~|?¤ /ZzŠÈÐ VÍß ! Ñ} Z G ' Z (,{z ÔÇñ⠁ Û g¦ / gŠÐ Vƒ æ~g é£+gzZ Ç}™›Ð ?vZÔz™g (Z


19

Qß™wJ® ) ¤Z ÅwÎggzZvZ¼Ð yZXì °ggzZ ÑZz ä™s ç G ' ›Ð VÍß, ZvZāì e* *t GÂ,™: wJ]úŠ ~g é£+ {z¤ /Z X ÷D™g ïZÐ ® ) ¤Z ÅwÎgÆkZgzZ ÅkZŽ}™

þ 32Ô 31:yZ/w Kÿ

»pg xŠ~ ~Š Zz Å yZZā VY ì yZZ ¹Ñ ** ™›Ð \¬vZ

:ì Š ÷ á g Z »\¬vZā 6ì @* ™›Ð \¬vZ¿{zāì ¸È —½ äô ×# Öùô ^f&uö ‚% ø]ø WçûßöÚø! àømû„ô$Ö]æø™ þ 165:>ÂZ ÿ

X ÷D™›h +”Ð \¬vZyZZ IZgzZ

avZ wÎgaÆkZ ÂìgZŠ}úŠ »ä™›Ð \¬vZ¿ðä /Z

kZ LZ Âì @* ™òúŠ ðÿq -Z¤ /Zāì |tXì xiÑ** ™g (Z q nZ Å

gZh +úŠ »›Ð \¬vZ ¿Ž b§ÏZ X ǃxiÑ6,kZ ** ™7]o6,} úŠ

„ òúŠt » kZ:gz Ç}™ë Z Û ]o » kZÆ™ q nZ Å awÎg {z Âì GL“¤Z a Æ Vß Zz yZZā Zƒ x¥X ǃ N* gzZ ì n Û wÎg ï ÑÐ }u :ì Š ÷ á gZ6,x £gzZq -ZXì sŠ ZáƬ ** ™nZ²ZÐ wÎgè® ) ¤Z ô ] Ùôçû‰ö…ø oûÊô ÜûÓöøÖ áø^Òø ‚ûÏøøÖ™ ø²] ]çqö†ûøm áø^Òø àûÛø(Ö èºßøŠøuø éºçø‰û]ö ² —]†÷nû%ô Òø ² ø ] †øÒøƒø æø †øìôŸFû] ÝøçûnøÖû]æø G ' + X슎ñ:%+4~ ( ]Z f Å ) wÎgÆvZa}g é£ |gŠ X}™Šc* ÃvZÐ]ÒgzZƒgZzyZ»y MÄ-gzZvZŽaÆ¿kZC Ù þ 21:[Z x ÑZ ÿ

c* Š g Z ÛŒ:%+4a Æ VëñÃ]Z f Å avZ wÎg ä \¬vZ

ÐZ {z ÔA ¼ Ž ¹ZÐ s§Å avZ wÎgāì xiÑ6,Vâ ›Xì

Xì Ÿ»¸ »yZZ6,y M x- gzZvZāVYBx åÐ ï¢


20

:ì \¬~g !* ›÷ á gZ ½ t á$ ]ô ² ø ]]çÏöi$]æø ]çûãö jøÞû^Êø äö ßûÂø ÜûÓöãFøÞ ^Úø æø åö æû„öíöÊø Ùöçû‰ö†$ Ö] ÜöÓöFi! «Úø æø ™ — hô^ÏøÃô Öû] ‚ömû‚ôø ² ø] t

ugÐ kZ}Š uzgà ?{zÐqTgzZßá {z}Š"wÎg¼Ž þ 7:áZ ÿ

Xì ÑZz ¶Š ZwJvZÔzg eÐvZgzZ ƒ Y

Xì ā¹ ZܸgzZì=g f »g ì‡6,e $Z@q nZ Å avZ wÎg — áøæû‚öjøãûiø ÜûÓö×$ ÃøøÖ åö çûÃö fôi$]æø™ :ì @* â Û vZ Xƒ‚e $Z@"ā @* z™g (Z ~zcÅ ( avZwÎg )yZgzZ

þ 158:s Z²ÑZ ÿ

:ì Š ÷ á g Z » \¬vZ6,x £}uzŠ — ܺnûÏô jøŠûÚ% ½º]†ø‘ô ]„øâF ½ áô çûÃö fôi$]æø™

þ 61:sy  ²Z ÿXì 3 Zg J¦¸ Ôz™g (Z ~zc~÷gzZ

g(ZÃj§gzZ ËñOÆä™g (ZÃ< L Å avZ wÎg vߎ

à ìx { {z ÂÐB0* $Z@Ó Zg {zÆ™g (ZÐZāì wì »yZgzZ÷D™ e

Æ# Ö ªgzZì { ZeÑZz ähgÃ< L Å avZ wÎgāakZX ÷2~ :ì Š ÷ á g Z6,x £gzZq -ZX ǃŠ Z%** zx » ** {z ÌyŠ Üûãö fønû’ômö æûø] èºßøjûÊô Üûãö fønû’ôiö áûø] å´?†ôÚûø] àûÂø áøçûËöÖô^íømö àømû„ôÖ$]…ô„øvûnø×ûÊø™ — ܺnûÖôø] hº]„øÂø

gë¤ /~÷Ë{zāce ** g eÃVß Zz ä™~igz s ÜŬÆwÎg

þ 63:g‡Z ÿ X ñY M: [Z±u ** ŠgŠ6,yZ c* N Yƒ:

Æõg @* ]gßtgzZ )ì Ìt]gßq -Z {z´ÆVÂgßZÅ óŽ ó LL

Z™hgÃ~zcÅ avZwÎgvßā (ì ãZzÇ!* ÐbÑŠh +Š F, Þ ‡** .


21

Za ]Ã%ZgzZ ]Ðh +”~ yZ ~i !* ‘¸t gzZÐ B™g (ZÇÅVñâ Z X ÏñYƒqzÑm: {~yZg »y MgzZ Ï}Š™

:ì Š ÷ á g Z6,x £q -Z —Ÿo ouFçûm% oºuûæø Ÿ$ ]ô çøâö áû]ô o pçFãøÖû] àôÂø Ðö_ôßûøm ^Úø æø™ t½

XìCYÅwi** 6, kZŽìkzq -ZÂtÔm17ÐÑèéZpKZ(Ñ){z

þ 4Ô 3:âZ ÿ

t ‰ƒ x H]÷Zp ã^ſˤ /Z ~ +Š q -Š 4, Æ \¬vZ

\¬vZ ÌÃ] ÷ ZpÅwÎgpÔ åc e ** ƒ Ýqà a vZ wÎg x £

7„ m1Ð ]÷ZpKZ Ñt Z÷ā c* Š â Û y´Z s ™É c* Š 7g Z Œ Û +Š ä

aÑ Z # āìg¨Ä£Xì @* ™x¯~ y!* i Åkzì @* ™x¯ÌZ # tÉ

CZ f Åx â Z c* ¿gzZ ËQ Âñ0* :gZŒ Û xiÑ Ì~zc Å ñZggzZ ]÷ZpÅ

KZî ) ¤Z Å awÎg \¬vZÐzz ÏZX ÷ $ Ë 0+Š b§¾ ó óY Zg M L L :ZƒŠ ÷ á g ZçOXì êŠg Z Œ Û® ) ¤Z — ø²] Åø^›ø]ø ‚ûÏøÊø Ùøçû‰ö†$ Ö] Äô_ôm% àûÚø™ t

4ÉZ ÿ þ 80:Y éRhE

X Å® ) ¤Z ÅvZÝZgŠ äkZ Å® ) ¤Z Å awÎgäT

YƒÝqÃx â Z Ë c* y¨ KZgzZ Ë{z´ÆavZ wÎgx £tāN C

7„ q nZ Åx â Z ËQgzZ}Šg Z Œ Û® ) ¤Z KZ \¬vZî ) ¤Z ÅTāì ?ñYà ™g (ZÇÅkZ™| (, Ð MgzZxŠPÌÐ kZÉ

Cƒ ?−!* q nZāVYì m{B‚Æ ª ˜ ÇāZ # 6,Š ã CÅDq nZ

X ñY HÆ?Š%6,]!* Åˎì x ** »¿, ZÇāZ # ì DtgzZì

ì* @Y ¹ÇýúÆË®Š J0 +ZÉ Cƒ7]gz¢Å?Š~ÇQ


22

gzZì Y™ïÅXkZŠp{z Â:X ì w¸»x â ZÆkZsÜ?Š ŪgzZ X 7öRðÃ~xsZ Ū ˜ +ZXì YwZ eÃ6,ïÅx â Z LZ:

¢ Zx´Z ų0ZƒqgzZx ©ÑZwßZ °x ©ÑZ Åx x 4›G þ èEG >  0Zƒqƒ±5aÆ,ÿ

™µb§~g7 Xtā @* N â Û ±5 Ìg U*M z g $Š qZP ÅŸkZ

X ñ Y Mt ‚ èøß$ røÖû] áøçû×öìö‚ûøm ±ûjô Ú$ ]. Ø% ÒöEE # "² ô Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ømû†øâö ±ûeô*] àûÂø àûÚø æø èøß$ røÖû] Øøìøø ±ûßô Âø^›ø]* àûÚø EEVÙø^Îø [ oFe*] àûÚøæø ØønûÎô DDoFe]* àûÚø Ÿ$ āô DDoFe]* ‚ûÏøÊø ±ûÞô^’øÂø

~g ‚ ~÷ :c* â Û Š÷ á g Z ä avZ wÎgāì e $Zzg Ð h {k , Ù 1Z C

āŠ HY7 ÔHg ïZ ä TÆ¿kZ ñZÎσ 4ZŠ ~ ¼ A# Ö Z 4ZŠ ~ ¼ A { z Å® ) ¤Z ~÷ä T :c* â Û ?ì yÃÑZz ä™g ï Z

X Hg ïZ äkZ ÂÅ ã⠁ Û ** ~÷äTgzZ ǃ

þ ]zÛT 143b 51B 1× @…Z > ½Ô7280g $u 1081m2` ~g g ÿ

ÁÃòz wqZÆ avZ wÎg ä jx Z™ î0E !ô&Z # 6,µñq -Z

]Zg ~g7 ä q -Z ª HC Ù ª {Š Zg Z » úz œ{Š c* i ~ ]Š „ñƒ B

Ï0 + i ~g7 ™ÈŠ !* íà b ï ä }ŠgzZpg { izgå ä }uzŠ Ô u Y :c* â Û Š÷ á g ZÐ yZ äavZwÎg ÂH<»ä™]Š „ DD ±ûß(Úô ‹ ø nû×øÊø ±ûjô ß$ ‰ö àûÂø gøÆô …ø àûÛøÊø EE

UŠ Áz 8#Z ÐZ gzZ ) Ç}™g (Z Ag " Ð < L ~÷¿Ž : Xì 7Ðí{z Â( Ç}Š hg

þ 1401:g $u449m1`›Ô 5063:g $u758Ô757m2` ~g g ÿ

¿Ë¤ /Zpƒ VZ: VYú„ Xì e ~ wqZ ?āìt È

X ǃ7mðÃÐí»¿,Z Âǃà {Ð ~g ZŠÎ⠁ Û gzZ q nZ ~÷¿»


23

:c* â Û Š÷ á g Z äavZwÎgā÷C™e $Zzg ( | 57 > Ãõ Z ) kÈ ¬{¦ Ò6,yZ Ìä \¬vZgzZVƒ@* ™ÒÌ~6,X÷vßÆnb

(q -ZÐ~VñŠ Mb yZ )Xì ð⠁ Û Xì ÑZz ä™uF, Ã< L ~÷gzZ DD±ûjô ß$ ŠöÖô Õö…ô^j$ Ö]æø EE

þ Œ{z2154:g $u~ènZòÔI¯Z}ZzzŠ ‹ÑZ 9:Á ÒZw‡z 36m1` ug´ÿ

a vZ wÎgāì e $ZzgÐ ( |75 °õ Z ) htg ‚0 n!* ²** ¦

:c* â Û Š÷ á gZ ä ^ãøeô ]çûÓöŠ$ Ûøiø àønûmùô ‚ôãûÛøÖû] àømû‚ôô]†$ Ö] ðô ^Ëø×øíöÖû] èô ß$ ‰ö æø ±ûjô ß$ Šöeô ÜûÓönû×øÃøÊø EE èõø$‚øvûÚö Ø$ Òö á$ ¬ôÊø …ôçûÚö Ÿö û] lô^ø$‚øvûÚö æø ÜûÒö^m$āô æø „ôqô]çøß$ Ö^eô ^ãønû×øÂø ]çû–% Âøæø DD èºøÖ¡ø•ø èõÂø‚ûeô Ø$ Òö æø èºÂø‚ûeô

Xì xiÑ** ™g (ZÃ< L Å+”Zg ñ#Cc* $Z@gzZ< e L ~÷6,?

?gzZ Åg } ñ ( Ð ï¢)B‚Æ Vðh ZŠ KZgzZƒg à РkZ ì® )$ +]!* 5C Ù āa kZ Ô”Ð ä™ Za '!* 55 ( ~ +Š )

Xì „Ze® )$ + Ù gzZ C

1` × @…Z > ½ Ô43:zâ 0Z Ô2676:~èF,Ô9{z4607:ŠzZŠ1ZÔ17275b 127Ô126B4£Zy t -! :E ( 96Ô 95B1) Á ÒZz( 102) yx 0Z ê X G î”) î@A z ó ó9Œg $uL L : ~ènZ w‡z Ô 165b 58m E w( 1B79t ) ó óq^Z[AZz‹Z q nZ L L°ÏYZY G é5{ÅZzI¯Zz

{z ÏñY ÅŠ XZÐ x ** Æ +Š Ì]!* 5Ž ~ xsZ +Šā Zƒx¥

ÌtāVYì ® )$ +ÌÇa kZXì x ** ZuzŠ » „Ze® )$ +gzZì ® )$ + :c* â Û Š÷ á gZäavZwÎgāìe $ZzgÐkiœÈ¬XìˆÅŠXZ~+Š DD ' …ø çøãö Êø äö ßûÚô ‹ ø nûøÖ ^Úø ]„øâF ^øÞ†ôÚû]* ±ûÊô 'ø‚øuû]* àûÚø EE Xì ŠzŠ%{z¶7~kZŽ àï]!* 5ðÃ~+Š}gøä¿T

þ 140b 51m1` > ½Ô 1718B17›9Ô 2697:~g g 9ÿ


24

:c* â Û Š÷ á g Z6,µñq -Z äh& » Z–1Z ** ¦ ±û(Þ¬ôÊø ä´eô kö×ûÛô Âø Ÿ$ āô ä´eô ØöÛøÃûøm " # ² ô ] Ùöçû‰ö…ø áø^Òø ^ò÷nûø ^Ò÷…ô^øi köŠûøÖ Èømû‡ô]* áû]* å´†ôÚû*] àûÚô ^ò÷nûø köÒû†øiø áûāô oŽFìû]*

D™ H avZ wÎgŽ Vƒ7g »aÆähgÃx », Z Ë~

Ñ ä~¤ /ZāVƒ @* g e~āVY ÇVƒg Zc¿6,kZ~āt1¸ X ÇVƒ Yƒ{Ze~Âc* Š hgà ( < L )qËÐ~x»Æa

þ 3093:~g g 9ÿ

Æ ¬~Š ¿Z q -ZÆ h"y¢Ý>Z÷Zû%q -Z ä hZ** ¦ ó ó ‚õuø]* ÙôçûÏøÖô " # ±ùô fôß$ Ö] èøß$ ‰ö ÅøøŸô* kößûÒö^Úø L L:åc* â Û ~«£ X Yhg7Ã< L Å a ÑÐìÆ¿Ë~ ô ] oøÖ]ô åö æû% †öÊø ðõoûø oûÊô ÜûjöÂû‡ø^ßøiø áû^ô Êø ™: e ² $ M w¸t » h Z ** ¦ þ 1563:~g g 9ÿ

Xì „g MÐ M e $ M Ôì‚+4Å — Ùôçû‰ö†$ Ö]æø ó ó Üûjö×û×ø–øøÖ ÜûÓön(fôøÞ èøß$ ‰ö ÜûjöÒû†øøi çûøÖ L L:÷D ⠁ Û hŠ&0vZ†** ¦ þ 654:›9ÿ

XЃ Yƒ{ Ze ÂÐzŠ hgÃ< L ÅÑ LZ ?¤ /Z

# āJ Z -VŒ Xì xiÑ ** ™g (Z Ã< L Å \ M 6,äZC Ù Æa Ñ

Ð yW ) Ìd}** ¦# Ö ªƒŒ Û Å a\ M {z ÂÐN M (™ƒwi** Å aÑgzZÐN`6,< L Å\ M ÌÃVÍßgzZÐVƒÈ0* ÌŠpÆ< L

<Yp ì ª HgzZ „ZeÌ** ™g (ZÃ< L ÅÑgzZ Ë~«£Æ< L X ñYHg (ZÃÇÅx â Z Ë

n Û Ã® ) ¤Z Å a wÎg LZgzZ KZ~ wqC Ù 6,Vâ ›ä \¬vZ t

:ì @* ƒŠ ÷ á g ZçOXì c* Šg Z Œ Û ÜûÓößûÚô †ôÚûŸø û] oÖôæ]ö æø Ùøçû‰ö†$ Ö] ]çÃö nû›ôø] æø ²ø] ]çÃö nû›ôø] WçûßöÚø! àømû„ôÖ$]^ãøm%^øm5™


25

ô ^eô áøçûßöÚô ©ûiö ÜûjößûÒö áû]ô Ùôçû‰ö†$ Ö]æø ² ² ô ] oøÖ]ô åö æû% †öÊø ðõoûø oûÊô ÜûjöÂû‡ø^ßøiø áû^ô Êø —¡÷mûæô^ûiø àöŠøuûø] æ$ †ºnûìø ÔøÖôƒF ½ †ôìôŸ6 ]û ÝôçûnøÖû]æø

yZgzZ ÅwÎg z™® ) ¤ZgzZ ÅvZ z™® ) ¤Z !ƒ ñÑ yZZŽ Íß} Z G '+ ~nçËyxgŠ}g é£ ¤ /ZQ ÔVƒ%Z r # ™Ð ~ ?Ž ÅVÍß

vZ ªZz ?¤ /Z zŠ¢s§ÅwÎggzZvZÐZ ÂñYƒ ( s %Z ) q Z 4,

Æ x Z gzZ ì g » & § 9q -Z ¸ Xƒ n pg yZZ 6,]y M ¯ zg gzZ 4ÉZ ÿ þ 59:Y éRhE

Xì 4ÌÐg ±Z

ozæ® ) ¤Z Å%ÑZßzZ gzZ o zæ) ® ) ¤Z Å a wÎg gzZ \¬vZ

xiÑÌ® ) ¤Z ÅyZ Âσ ._Æ< L z [¤ /Z ]!* Å%ÑZßzZçOXì

Xì 7„  gŠ® ) ¤Z ÅyZQ Âǃs ÜÆ< L z[¬»yZ¤ /ZpÔì

:ì Š ÷ á gZ » aÑXì [g¦ /w¸» hZ** ¦~ŸkZ DD Íôæû†öÃûÛøÖû] oÊô èöÂø^_$ Ö] ^ÛøÞ$]ô èõnø’ôÃûÚø ±ûÊô èøÂø^›ø Ÿø EE

ì ̼ Ž ® ) ¤Z Ô7® ) ¤Z ðÃ~ ã⠁ Û ** ( Å wÎg gzZ vZ ) þ 1840:›Ô 7257 :~g gÿ

Xì ~szc

\¬vZgzZ ÷ {ÒúÆ\¬vZ {zāì xiÑa kZ® ) ¤Z Å a Ñ

kzgzZ ÷ Ìx9{zQgzZì ~g ZŠ)f Å\ M ** àJ -Vâ ¨ KZÃ]â © ZÆ kZgzZ ÷ CƒŠ ®'!* x Ót ~ Ñ)āZ # ì ÝqÃ\ M ÌðÉg Å

Ãw¸ÆkZgzZ ** ™ÇÅkZ~XC Ù Z®ì%Z òiÑq -Zgzœ »V!Ð

L » „ Ze 'u Ãw¸Æ x â Z Ë~«£Æ a vZ wÎgQgzZì :

gzZƒxiÑ® ) ¤Z ÅwÎggzZvZŠp6,x â ZT>Xì „Ze+F, JÂ** ™7 G 4]aÆq nZŽ ?ÏñYƒxiÑù ** ™ÇÅkZŠpÔƒÙ|»wÎg ï LE Xì H IÃVÍßÐÇKZ Ìäx Z™ î0*J'ZyZāì |t


26

¢ Zx´ Z L L[ Ât à M Òàų0ZƒqN ⠁ 4›G x â ZxsÑZ òzëL LgzZ ó óèEG > Û ±5aÆ,ÿ þ 11Ô 10m20 ` óŠ ó 0Z

gZÜZ6,ÇQ Âì H IÐ ÇÃVÍßä x Z™ î0*J'Z Z # āìt wZÎ

Âä DIZ:gzì q Z ºZ ÅVÍßƈg ZÜZ6,Çāìt ]!* ÝZ ?VY Ø åE)ÅZ w÷ < á {zāìg0ÆM0Zƒq }Xì Å¿#ÅÇ~gzŠC Ù

D™yÒ ‚Å — o_6 ‰ûçöÖû] éô çF×’$ Ö]æø lôçF×ø’$ Ö] o×øÂø ]çû¿öÊô ^uø ™ {z pÔ¸ :÷ D ⠁ Û Š÷ á g Z ( ˆÆä™™fÃwZ ¸Z Z) ñƒ

gzZ ðsÜZ×X ÷ ®ƒ  ƃ  wZ ¸ZÔāìgŠ c* tp LL

$U*** " ƒ «z > [ » i úÅ)Ð V(u 9gzZ ì ~ i úÅ)

«z > [ā Og {o¸ ™hgÃw Z ¸Z ƒ ā Š Hƒ xi Ñ : X ì

ó Xó ì)i ú

āì Åe $Zzg~ w÷ á bc[Â KZ ä ~i Zg ?q ! Z 0Ý°Z†·1Z x â Z

:¸D™ c* â Û w÷ á xâZ &ömû‚ôvøÊø x% ’ôøm ^Û$ Úô ±ûÖôçûÎø Íô¡øíôeô " # ±ùô fôß$ Ö] àôÂø áø^ÓøÊø kö×ûÎö ^Úø Ø% ÒöZZ XX ±ûÞôæû‚ö×( Ïøiö Ÿøæø oFÖæûø] " # ±ùô fôß$ Ö]

ƒ ~z% g $u 9ðà ( Å a Ñ ) s ÜÆ w¸ËT}÷ X ** ™:Ç~÷g ZŠ¸ì \zZ „ g $u

Eš.Å þ Œ{z öW - Zè69m?q! Z0ÑwZ[ ZŠ Wÿ

$Zzg ÌN e m 0£Z x â ZgzZ ãZ*ix â Z Ô ßgx â ZÃy⠁ Û kZÆ w÷ á xâZ

:c* â Û ä\ Mā÷D™ÜÐw÷ á x â ZŠzgY06ß Z1Z .ñgzZ÷D™ XXÔøÖô„Feô غñô^Îø æø ±ûÖôçûÎø àûÂø ĺqô]…ø ^øÞ^*Êø Ÿ÷çûÎø kö×ûÎö æø &ömû‚ôvøÖû] x$ ‘ø ]ƒøāô ZZ Vƒ @* ™ qŽgÐ ]!* kZ KZ ~ Ôƒ s ÜÆg $u 9]!* Ž ~÷


27

Xì ~ g $uŽì „z< Ø èZ÷āVƒHs ™gzZ -ZC q Ù ÌÐ ~x Z™ î0*J'Z‰\ MgzZì ~g ZŠugzZ $â Z År # ™x â Zt Üû`ö ßûÂø±ø•ô…ø æø ²ö] Üöãö Ûøuô…ø X ñY Œ: +Š ÃwZ ¸ZÆ yZāì c* â Û ¸ä

:÷ D ⠁ Û ~Šgzâ è‡akZ ó àønûÃô Ûøqû]ø

ì ){zāce '< Ø è¸~}g !* Æ«z > [»r # ™x â Z L L

Æ y⠁ Û Æ \ M 1Xì 7){zāì t w¸ CZ » r # ™x â Z Í

ó Xó c* Š hgäë™ 0* Ãw¸kZs ÜÆg $u._

þ c Z™Ã: {g »·gâÀF, zŠg ZÔ 118m1`M0Z‚ÿ

ïŠ : ÌZ Ãw¸Æ Ë~ «£Æ < L Å aÑ j xZ™ î0E !ô

~ŸkZçO X¸ ŠgÃ< L Å+”Zg ñ#{zāJ -VŒ X¸ ±5 wZ ¸Z Æh k„0 vZ†gzZ hm‡z !Z 0 ÄÔ h/0 vZ†

XN ⁠Û

** ¦ä ¿q -Z Æ x ÷ á ëÓ$Nāì e $Zzg Ð vZ¶g vZ†0 Ý‚

tā c* â Û ä h/0Z ** ¦  HÄc* gŠ 0Æ Ï e Ð h/0vZ†

IÐ kZ ä ( h tzg Ã/ )x H−ZzÆ \ M 1¹ä ò ÷ á kZ Xì w'

¦Xì c* â Û gzZƒ c* â Û IÐ kZ ä−Zz}÷¤ /Zā c* Š [ZŽ ä i/0Z ** G '+ uÃ÷Æ−Zz }÷ ? ) ?ì w ì H Zg é£ Âƒ HÐZ äa vZ wÎg

c* Ïñ Y Å ~zc Åi§Æ− Zz}÷( ?Ã÷Æa vZ wÎg c* Ðõ

Š [ZŽ ä ¿kZ  ?Åi§ÆavZ wÎg i§Æ avZ wÎgā c*

X åH Ïe äavZwÎgā c* â Û äi/0ZQX Å ( < L)

þ 9Œg $u: w‡z824:~ènZòÿ

ªÔ ½Ð hm‡z ! Z0Ä ** ¦]!* ¸ ä h®0u ? ** ¦


28

avZwÎgā c* â Û ähm‡z!Z0Ä** ¦Ôì HIÐÏe äh/

Xì HÌä(j xZ™î0E !ô)ëB‚ÆyZgzZìH (Ïe)tä

þ ì 9g $utā÷D ⠁ Û ~èF, Ô sZ ÿ

Xì H IÐ Ç6,gîs ™ äh Š&0Z ~ e $Zzg 9q -Z ÿ G 4 É Ó þ 9{z10m2` ö§AXGEò«Z‹Z ¶ Š

ó ó ÜûÓößømûô åö æû‚ö×( Ïøiö ¡øÊø pF‚jøâû] áôāô ÜöÖô^ÃøÖû] ^Ú$ ]* L L:÷D ⠁ Û h†0f ç X z™:ÇÅkZ ƒ Ì6,5 Zgñ¦¤ /Zݬ

E‹G ¢ t þ ö- g Z−Z î@A z Œ{z111m2`—zäZyÒìY ÿ

´Šā Zƒx¥Ð y⠁ Û Æ h Š&0vZ†gzZ h†0 f ç ** ¦

i ZŽ ðà »Ç~ xsZgzZì x ZwgzZ ^ ,Y** Ç!* ** ™g(ZÇÅ Ë~ b)

!ôQ ƒxiÑ „ ** ™g (Z ðÉZg Šˤ /ZgzZì 7ŠŽñ kZ „ j x Z™ î0E

aÑ~ e $Zzgq -ZgzZ ñ Y Åg ( Z ~g ZŠÎ ⠁ Û Å y Zā÷ Æ ]!*

¦gzZ h–1Z ** ¦Ìä ì c* Š ¬» ä™g(Z ~g ZŠÎ⠁ Û Å h tzg Ã/** Xì ozæB‚Æ< L z[ÂÌ~g ZŠÎ⠁ Û Å jx Z™! /ôgzZ

ÔôÖô^ãøÖû] Øônûfô‰ø ±ûÊô ‚ø×( ÏøÛöÖû] á$ āô

:ì ¹aÏZ „¸äË èºøÖ¡ø•ø çøãö Êø ‚ônû×ô Ïûj$ Ö] àôÂø hû†ôâû^Êø

Å•  h ªā7—~ kZgzZì „ZetèYÍ ¸ gzŠÐ Ç

Xì y' × Ç6,{ Zg

Çāì H Üq )Z » Vâ ›6,kZ ä Y f {)z _Z†0Z ƒq )

¢ Zx ´ Zz Ô117™2¢äZyÒìY¶ Š ÿXì @ 4›G èEG > * ƒIYªgzZì x ** ZuzŠ »ª ˜

( þ 188m2` Ô7m1`

Æ ã!* Û äa Ñ L ā Œ L g $u Å h k„0vZ† ** ¦Ô ~èF, xâZ


29

:÷ D ⠁ Û ˆÆä™Üà óóc* Îy¶ KªHg ÃZÃgâ Y µ s§Åw¸Æ ñZ°Z IZ ~ kZā c* â Û ÂÅyÒ g $ut Z # ä üG3 z x â Z L L

ëT $—Z1Z Xì ® )$ +w¸» ñZ°Z IZgzZì < L g ÃZāVY Ôz™: à ¿q -ZÐ ~ ( ñZ°Z IZ ) Vß Zz ä™kªā¸ k0* Æ üG3µzx â Z ëā÷ I µ ì îÏ5!Ntā÷ ë1ZgzZ Hg ÃZ ä avZ wÎg :c* â Û ä üG3 z x â ZÐ

Ž gzZ ¹ä ¿kZ ( ÷ ë?ÃU» ¡ IZ {)z u** Ô y»Æ Vzgâ Y) à üG3µz x â Z ä ~ ÷ ëX ì?g ÃZ :c* â Û ä Z', Zāì ˆÅe $Zzg

äavZ wÎgāVƒ HÐ ?~ā ¹gzZ‰ƒ Ñ$v MÐ×{zā ¬Š G ' avZ wÎgt‚}g é£+~ ) ¹ä Z' , Zāƒë ?gzZ (z™gÃZā ) c* â Û āƒ . Þ ‡k Z ?( ì ¹V- ä Z', Zāƒ ë ?gzZ Vƒ ;g™7Š ÷ á gZ »

Ñï: "J -‰ Ü z kZ ƒ Y M: i!* Ð w¸LZ ?J -Z # gzZ ñY H{" þ c Z™Ã: {g »·gâÀF, zŠg ZÔ 906b 178Ô 177 m1` ~ènZòÿ

X ñY

xâZtāì òúŠ »VÍ߉0ÆyZgzZ ÷ Š¤ /÷ á Ɓ1ZxâZ Ô üG3µz xâZ

z °» „¹aÆ䙊gÃ}úŠÆ]Z|yZ§Zzt pÔ¸ªÆ1Z G ¢ Z x´Z BVϹ Å b§kZ)Xì °÷ 4 › E G Ì~gwÑZ àzZ úp‹ZgzZ è > á

( X ÷ŠŽñ

~Š ¬Æ Ú Š Ð 8 ÅÇÃg $Š q Z Å a Ñ ˜À]Z|+ª

p6,6,KãÅ°Z ¸z wßZ {Š™gHLZÃg n $ugzZ < L {zçO X ÷ Dƒ

éÐZ{zÂß7Åb§~g76, VßßZ‚ŠpÆyZ g $uðÃZ # gzZ÷

Æ yZ g $u ðä /Z gzZ ÷ D™ÒÃÅ ä¯ ._Æ wßZ kS ™y@* gzZ ÷ ïŠ ™ qzÑ Üï} Q~ g $u kZQ ƒ s ÜÇ!* Æ< Ø è !‰˜Zz yâ ÑZā÷D™Gg â †  7{z »Äg $Š qZ


30

Ð «gzŠgzZˆÆqÃgԬРqÃg {z´Æb)Ð ¹}uzŠçO

ì u ** k\Z ð• Z {z ì ;gtzgŽ » +ªB‚Æ +6Z «g ‰ Ü z 0Z

~uzŠ V;z ÷ D™g ïZ »Äg $Š qZ ]Z|+ªs§q -Z V˜āVY

ÐäV,ZaÆä¯ ¿]Ð. Þ ‡~VƒóÅVÍßÃ+6Z «gs§ ÅVÍßIY ` M < L yZxt Ðzz ÅTX ÷ ¿g™gV*¹d $¾z &‡q GLE 4]Xì ˆ{g™0÷]ÐÿLE gÖZ »]ÐÐ awÎg ï -Z ~ Vƒó &‡s ÜÆkZ~ wŠ c* çOXì ¿°oÆyZZ ´g]!* .]ÐÿLE _ ** ™

:ì Š ÷ á g Z »\¬vZ ?oûÊô ]æû‚örôøm Ÿø Ü$ $ö Üûãö ßønûeø†ørøø ^ÛønûÊô ÕøçûÛöÓ( vømö oj#uø áøçûßöÚô ©ûmö Ÿø Ôøe(…ø æø ¡øÊø ™ —^Û÷nû×ô Šûiø ]çûÛö×( Šømö æø kønû–øÎø ^Û$ Ú( ^q÷†øuø ÜûãôŠôËöÞûø] G ' + LZāJ -Z #M hƒ7ðñLt nÅ[g}g é£ ( !a·} Z ) kZz™ê ?¼ŽQÔByâ : ÑZz ä™êà ?t ~ ]Ã%Z b!* 4ÉZ ÿ þ 65:Y éRhE

X B™tÉ ,™: kC;ðÃÌ~Vߊ LZ6,

Xì ¿g™Ì[Åg $uIZ6,+h +«g äó óV!L LŠ .x ** ‰)

: ÷˜ ~È-Š _÷ÞZ Ô¬

Ã: â i + ª) ª g $u I Z ä V! ‰ā ¶t ] !* ÝZ L L

óóX ¶„ Ze~(,Ô ¶t+F, JtgzZ åc* Š™qzÑ I Û »6,+h +«g

þ 133Ô 132mYZ >™E +ÿ

{z [ZˆÆäYƒ ãZzÆÌZ Å< L kZāì ~gz¢aÆVÍß :ì y⠁ Û » aÑāVY,™: Zz6,ðÃÅìÑ îG%ßgzZ ,™ ZŠ ZÐZÐ ~È0* DD ±û×( ‘ø]ö ±ûÞôçûÛöjömûø]…ø ^ÛøÒø ]çû×% ‘øEE

XƒÙ Š ñƒ_7,i ú=?ā 6ð7,b§kZi ú


31

þ 631b G î”)Zâ » Z f Z+ Û éh.ÐÉyZ f ÑZ[!* yZ f ÑZ[  ~g gÿ

EE ©E8ðiZÛiƒq #Z G 5{¢ ‘÷ á èœñƒD™ ZŠ Z h» ïzDävZîE îÏG

~g7 gzZ s »Z z hgzZì H7t ‚Æ Mg ‡X » +6Z «g)gfÆ

«g x°gzZ + 6Z «g ª V ƒ U VâzŠ Æ + 6Z «gB‚Æ ~g ZŠ $c* Š

B‚Æ]Y!Zjz ]‹¤ÅG™xz$ögzZ ~ m, g t²~g7 Ã+6Z

$U* " ** ƒ { F, Zá< L »+6Z «g V˜B‚ÆbÑŠh +Š F, Þ ‡** . gzZì H7 }Š1 Æ kgZz ñZ°Z IZ 0Æ +6Z «g x°s§~uzŠ V;zì H

+Š** Æg $ugzZ >Ô$ög/gzZì c* Š™yÒÌ** !* ** @* »bÑŠgz$gzZ

gzZì c* Š™7Ì]o»äƒ¿. Þ ‡** ÆyZgzZ wÝZ ÅbÑŠ yZÐ GÅ G 5Ò¨3 Zz kgZ z ñZ°Z IZ ‰ÆgzŠ {ŠŽñ $ Û z ^ÑÆ åG ÌÃVzŠ6,Æ d EE ©E8ðiZÛiƒq #Z G 5{¢\¬vZā쬊 ~÷Xì c* ÆvZ îE îÏG ŠÄgÆ™ue gzZ ñ⠁ Û zy  u6,f õC Ù s ÜÆV¸ Û ë!* ¹ZgzZ ñâ ہ†ŸZ~/gzZ¿ÔD

X } M Ôñ⠁ Û g ezŠÐ ðZÎgzª fgzZuD Ù 6,f õC Ù ÃV¸ Û ë!* AÄ!* 6, BgzZx â ÑZîBÃÔ çX=E } MXd $kvZY ÷ á yZˆÆ[ÂkZ

ågzZ ìY q -Z6,i úgzZ ÏVƒ ù ÷ á à ÅsßñÌ0Æ "0 +!* B;

gOZÆ® ) SZß¼ Ì~ y!* i !²{z´ÆkZXì K M F, , k i Ì[Â

þ ÷_ƒù ÷ á ÁÂ FvZh ÿXì ~

~â â ZŠvZ†',Y1ZËZe ( | 1411x ZāZxøJ )

‡‡ ‡


32

ä Ú ‚ ÏÚ s ÜÆ+6Z «g< L ug IÅ avZ wÎg·** ¦WZx â Z}g ø

X ÷ èÁ Âgz Z a ÂP äó óY Zƒ ÑZz ñ Z°Z I Z L L‰~gzŠ î6,kZ

gzZ ®ä V,Z {z´Æ V‘Š$ègzZ V-i !* {HÔ V-g »gŠ g Ñ"

ÅyZèÑqì Å ÌÒÃ# Ö è è. Þ ‡gzZŠ&** Åä]]³zû% »$ö X ÷w‰gzZgz${Š c* i ÌÐá YÆ~)lÃ~g ‚t

:÷D ⠁ Û ~Š−ZvZ à z { ÷ á (màÆV-w', gzZV-È-Š )

Åx ÓÅyZā÷ 5$öx Ó~}g !* Æ ›9gzZ ~g g 9L L E E ! 4¨3{ LZ ÁÂVâzŠt X ÷ 9G g -èEG J $Š qZ q ¯%gzZ µx Ó

Æ { Zg ÅVâ ›Ž Ôì $ +{z}™: ÑÅyZŽ ÷ âF, Z p!* þ ã›/Z†~ßñ:Wá242m¾]ZvZ Áÿ

óóXì ¸s Ü

s ÜÆ { Zg ÅVâ ›Z # ì ÑZz ä M gzŠ (Z q -Zā åx¥£ 1

ç ®Š J0 +Z 6,V- z Zg gz Z g $Š q Z Å ( ›z ~g g ) ®$ +á Zz ½ XÐ, ™

V- zZg sf `gŠ ‰Æ®ä ( C§ ) ~È-Š r # ™g(i Z Û u}

[ÂÅg(i Z Û u ì ~zZg »T[ ( 86B2)xæZ ŒZ

( 85B 2)xæZŒZ

( 85B2)xæZ ŒZ

›9

’ :ì c* `kZ` ÿL)6,

~zZgx ** wj

-1

›9

_g ÒZ0Y YZ

-2

›9z ~g g 9

›06z

-3


33

( 132B2)xæZ ŒZ ( 240B 1)xæZŒZ

›9z ~g g 9 ›9

%¬0G

-4

Ý°Z†0Y YZ

-5

·_ » ó óxæZ ±ÂL L[ i ** ›â Å ~ W, Z /ZŠ ÷ á g Z ** ÑñaÆ ,

:}Xì c* `B6, V-zZgÆ®Ìä~È-Š ~zk , evZÔX ,™

[ÂÅ ~zk , evZÔ ì ~zZg »T[Â ( 18 m ))lb ˆZgâ

›z ~g g

( 181m ) b ˆZgâ

›z ~g g

( 221m ) b ˆZgâ

›z ~gg

~zZgx ** ó` 0Z

-1

›06z -2

Å ~ ç¸. Z |¸Z [- Z0¼-3

+e1Ð,™ÒÃŶ~ ]³Å®~ Vâ ›bß {Š ‚vßt 0 G t ÅV ðG34‘$ +yZvZ Y ÷ á yZXì @* 7,„6,ìÆkZ uð»á Zz1ðs§Å X ÏN YV¨Zg „Ç!* lÃ

È-Š y)F,{ i Z0 +Z » kZ ðƒ ðZk , +Ž ~ðsZè# 5 Ö Q Å ~g g 9

:ì * @YƒãZz6,gîs ™ÌÐ yÒsf `gŠÆó óÌØZ L L

q=d $¾z Ðä vZÐZgzZì [Â Åy÷ á Ð~g g 9L L

 6,~g g 9Âì @* ƒ VZÃZ # ˆÆ y M Œ Û ò ¬z ݬC Ù Xì Œ kZ ~ xsZ ( ñ) *Š Ð w‚g ZD Ù q -Z ã½Xì C7,ì Ð GG3š8E kZÐzzÅkZì „gÝq ï %gzZE¯ŽˆÆvZ[ÂÃ[ óXó ˆ Y6, õg@* òsZ,xų í!ÆkZgzZwÁ½~g¸Å

ÐÉ þ 32m1` ] éC+ Z!Zf33mY 1961', Æ ZÌØZ ÿ

:÷˜h +' × gzZ

Å yZ ª z$ +Ū °z y÷ á gzZ > Ø pdÔ # Ö } .´Š Å ~g g x â Z L L

ëZ Ϲ ~ VI|ÅTˆ0[!* ]g @* Á[ú% (Zq -Z ,


34

!* Š# Ö ‡zŠ » Vog;Z YŠ¼gzZ n²z wî »]â } .´Š z d ó Xó ì @* ƒkCZƒ

Ð E þ 33Ô 32m1 ` ] é)ÐŒÅZð~g ]Zg Zâ Z °â àZ] éC+ ÉZ!Zf{gÃè{gÑÌØZ ÿ

yZ s ÜÆ›9z ~g g 9āìC Ù ªÔì |s Z ‹Z »³ #q -Zt

G Xì ;g0¯ ) !* » ð´ d à gzZ ÏqÑÅyZŠp r»V ðG34‘$ +

Æ2¢Å[ KZ ( ÷ ~È-ŠvZ Y ÷ á ⠎ ) 'à ¸Æ ~g ]Zg Zâ Z

:÷D™s Z ‹Z6, 52™

IÐ ë c* ä ëāì F, ',z — âZ ,Å ~g g x â ZātāÜ L L

kZ¤ /Zì H×A6,]c@* vŠz ó ó~g g 9L LÅyZ c* 6,yZ ä VzuzŠ

— Å ~g g x â Z ÌÐ x ÓkZ ÂñY ÅWÌh +' × k HäkŠ Ð ó Xó $ Ë ƒ7bzê , E ÑÅ ~g g 9c*

|Å þ 28 mb ¶ÑZˆ+6Z «guF,°b ˆZgâ[ZT öAW ZÒ!Zfÿ

ÅVzzg 7 LZ ä( ~È-Š C§ )r # ™ ~zk , evZ Ôāì n²

uF,° b ˆZ gâ L L[ Â Å y Z X ì ð3Š ò¤ / u „ {Š c* i¼ ~ Ç: ZgÃ

ÞgzZÜæ»[ÂkZXì Ãè7}÷~ekZ ó ób ¶ÑZˆ +6Z «g

V,Z~ Tì c* Š}Š ~ [Âò ** ó ó×Z ÒLLä r # ™ËŠúœ[ZŽ

™[Õ" t ‚Æ x Z™Mg ‡]®ègzZ Vø 7Š {o Å r # ™ ~zk , eä X ñYƒ ãZz |Åd $Š Z kZ6,VÍßx ¬ā @* ÷ Š

g/~Tì "xq -Z [Ât ~÷6,XÆ+6Z «gèa

tä~Z®ì Š H1{ ^ ,Y: Zg ZŠ + $Y)»ZkZ ._Æ]îÅ$ö ]®è P Æ r # ™ ~zk , e U¿~ )lÆ [ kZ ā Œƒ o

?Š {zìg {0 + iŽā @* ñY c* Š™7t ‚Æ Mg ‡{ ^ ,Y » VEÒ [˜gzZ


35

X}%™NŠ?Š {zì * *%&gzZ R ¹™NŠ

$èª

-1

:÷˜ r # ™~zk , e CÄZÇZ0y¢L L (d $½) ºÝ^âøæûø] äü øÖ : ÷ D ⠁ Û v0Z Ôì ®ò Z åE E D â Û ~ 3` 32myZöòIf)´gzZ ÷ V™~ VìZzg Å kZ ó Xó ì 7~ ¸~zZgtā ù°ôçôÏøÖû^eô ‹ ø nûøÖ V÷ G

-¢ þ 15Ô ö+G F 19mxzŠ T)lÔ b ˆZgâ ÿ

Xì ßyÒZg ‚t :[ ZŽ

X ¹7®ÌäËÃÇZ0y¢

Ð x ;zZXì ;g MÐ M x¯ Zg7 »yZÔì ˆÅÜSŠ M ]!* Åv0Zƒq

1 2

x ;zR!sÜ:gzì ]!* gzZ Â,™" $U* ëz »yZ~e $Zzg kZ ?ì u 0* yÃ

?ì YYHŠg™VYÃe $Zzg Å~zZgtzœq -ZÐzz Å

ì ~ V¶‰ÆyZöÉ ¹7~ Á!* :ÃgÃè y¢ä If x â Z

3

¡Å]g„kZgzZì ³)( VŒ)/1Zt( 32m3` )ì ¹ä/1Zā

Xì 7Ì~ ¸āì 7Èt »äƒ: ~ ÁZāt}ŠXì u‡Ì ! DZvZz

Å Å CÄZÇZ 0 y¢ ì c* Šg ZŒ Û rä ~ ç¸. Z Ô™0£Z x â Z Ã~ ç¸. Z ò Z åE E X-ÊZ d å +ŒgzZā {zā ¹ ä ~^ cg í! ÷- 0Z ( 102B7 d $ åE<G $) I á^Ò:¹ä *%!Z 0Z (452B8 ] é¨G3ÅZ [ )ì c* Šg Z Œ Û rä yx0Z ( sZ )

XHwÑ+ZÐkZ~9KZ ä`  0Z (345B1`  0Z 9) Œ^ßÖ] …^nì àÚ .-ÅZ y— BŠ2) (sZ) Ý^aæœ äÖ Ñæ‚‘ : ¹ ä v 0Z ( 227B1 yZ çE G GG ( 233md $ ç«3ÅZ )


36

àôÏô jÛÖ^eô ‹ ø nûøÖ ( àônûjô ÛøÖû^eô ‹ ø nûøÖ:⠁ Û ä?q1Z~«£ÆyZ X-ÊZd þ 32B3wZŠÑZyZöÿ ° ) çôÏøÖû^eô ‹ ø nûøÖ :¹ä/1Z þ wZŠÑZyZözd $ åE<G $ÿ

%Š lŠpÐZ Z®ì tzœgzZrq -Š 4, Æg/ÇZ0y¢ā Zƒx¥

āìgŠ c* Xì sŠ ZáƶŠ™yp »s »Zz DbŠg Z Œ Û ®Æ?Š ~ ¸

Xì ¿g™†OÅkZä[-Z0¼É 7Š»~{k , Ù !Zg C $ugÃèy¢

$èZuzŠ

-2

āì –är # ™~zk , e

Âã aÆ ]g c* i ÅGŁ ò 1Z x â Z ]|Z # w÷ á x â Z ]|L L

zz Å kZ Ð w ò ÷ á x â Z ä Ë å c* Š hg+6Z «g ~ Vzi úV;z þ 29mb ˆZgâ ÿ

ó Xó ì C M §Ðá ZzGkZ :c* â Û Âh7

Üƍ%çZz Ë»+−Z <g { ÷ á Xì ^ÑCgzZ P§Zzt

: [ZŽ

FyxgŠÆw÷ á x â ZgzZ +−Z <g { ÷ á Xì 7?Š šŧZz kZ bŠ™

X ÷CY^IÌ3Š¤ /ÅVz Û )~Tì, ûw‚Î

,™7×gzZ åŧZz kZ {zāì ~g ZŠ)f Å r # ™ ~zk , e

Ëƍ%gzZ ÷ Ð ~ +ŠŠ ‹ZX ñYƒx¥[˜z tœ »V-zZgā @* Xì 7wÌ', Z',{g f Å]!* Å

77Å§Zz kZ ä ¶‚ËÆyZ c* # ™~zk r , eJ -ÌZvZhÿ

VÍßyZ ŧZz ]{ðkZāì ?Š ãZz Å]!* kZŽ ( | 1420)ì Å

þ !| 1427Xì 7ŠŽñðÃk0* Æ

$èZŠ -3

:¹är # ™~zk , e


37

çO X¸ D™ IÃVß Zz ä™+6Z «g‰‰‰‰‰1Z x â Z ]| L L GG .-ÅZ y—v0Zƒq ~ā÷ D ⠁ Û îE 0G45¢:÷ ˜ ~ 322m2 ` yZçE G

S7,i ú~UƁ ò 1Zx â Z ä ~āì ‹ ñƒ ëÃL Þ £1Z ä

} Zā ¹  Z¢xs äò1Z x â Z Z # X ;g @* ™+6Z «g ~ gzZ

þ 31mb ˆZgâ ÿ ó ì ó Ð Vß ZzDÂāh +÷ áL Þ £1Z G .-ÅZ y—\ M :[ZŽ 4G 5¢āì –V;z ÔBï™{gÃè »yZçE ÆrkZ ä îE 0G G

:¹ä ãуqÔ ¹[Z˜ä ~u0ZXì c* Šg Z Œ Û gz$¹ ÃL Þ £1Z ~zZg ÅZ G1Z Ô ¹[Z˜ÐZ ä üG3µz Ô å @* ä kZ :¹ä ÁÒZ gzZ l é¨G3E ¯g $ut

E .-ÅZy—ÿ X ÷Åy Òg þ éS}BÑ$323Ô 322B2yZ çE $Š qZ qçñ G

# ™ ~zk r , e6,e $Zzg Å q Ÿz z [Z˜q -Zā ,™êŠpx Z™Mg ‡

?ì 7ÕtHÔ÷ìgÄgŠ ã CÅòúŠ LZ

ÃL Þ £1Z är # ™x â Zā @* ƒ7x¥s ™Ð ]g „kZāt}uzŠ

X åHIÐ +6Z «g

$ èåa -4

:÷˜h +' × I ^ -š x â Z ]|L L à &Í] à 󉉉‰‰‰‰‰‰¸ D™+6Z «g uF, ÌòöE

ó‰ó‰‰‰‰‰‰‰ofÎÖ] Iš^IZŠ Z%Ð ï Iš^IZ :[ ZŽ Xì °ÈZ ~;Zg ZÎ0 ï iÅ -šI þ o 265B3~çE,ÐÉwBZd $ÿ Xì Š¤ /÷ á » öE Z%¬{z :?Š Iš^IZ gzZ ®ä g $u î0*J'Z sf `gŠ ÐZ Xì ~zZgB Zg ZÎ0 ï þ 45m ~zk , e[ ÿ

:c* Šg Z Œ Û bzê G E ‹¢ yx0Z ( 5) ö- g ZŠ ( 4) ð¨ K( 3)·gi1Z ( 2) N m 0£Z ( 1)


38

C™ZÅ( 7)Ä0Z ( 6) ë)zŠzZŠ1ZgzZ ( 10)gZÈ( 9)Ž!Z0y¢( 8) öÐE

Ž‚w ¸VâzŠÆ y Z Z® ¹®iŠ ~uzŠgz ZriŠ q -Z ä ¥0Z

X-ÊZd <G þ 309Ô 308m1` d $ åE $ƒ±5ÿ X ‰ƒ

SœE $O]c* X-ÊZ d ~d $ åE<G $½ä v0ZƒqX ÷ îG Zzg ÅkZ ~›9 Iš^IZ )āì Hê Xì ®( g ZÎ0 ï

$èVZ^ M -5

:÷D™k , ’r # ™~zk , e

+6Z «g uF, VâzŠ ¹mZ¼]|gzZ ¹ mZh ò m,0ŠÎZ ]| L L + þ | 1406xzŠ T47 m~zk , e[ Â ÿ

ó Xó ¸D™

:ì èb§kZ är # ™~zk , eÅkZ

:[ZŽ

XXóóóó èÛÏ×Âæ ç‰Ÿ] à †e^q à ZZ E šBÄ Xì °ÈZ ö§ EZh +m,0, 'YŠ Z%Ð, 'Y E š8E þ o 466B4wBZd $ÿ Xì Š *Z »vZ†0q -Ñ ö§ , 'Y : ?Š

þ 237B1Ž! Z0Z'ÿ Xì Åy Òä q -ÑÐ kZ e $ZzgtgzZ

E š8E ÅvZ :¹ä {Z +ZiXì Å}ÂÅkZ ä ‰Xì ~zZgBZö§ , 'Y

{Š c* iÐ kZ ä ~ : ¹ä1Zx â ZX å ‚ rgyZZ6,Z‡ggzZ å N* Ñt n

Xì [Z˜ :¹ä ãYiŽ Xì g $Z uzá: ¹ä ð¨ KX ¬Š 7ðà N* Ñ

Ch +' × ä {Z +Zi evZ èg ) X å êŠ V1Çà a#Z [ôZgzZ åxZgā c*

¹™ 3nÅvZ ä lZ} .0£ZX c* Šg Z Œ Û N* ÑÐZ ä ¹@* ¦0G ( ŽZ ( åÐZ » ~Š·ò0vZ† ) åðòā ¹äyx0ZX åm1^Ñā

E X-ÊZd þ 44X 41B2d $ åE<G $ð éS}BÑ$ÿ

Xì xZg ( gzZ ) ®t XX±–Ê]… ÌnÕ ZZ :c* â Û äã?v0Zƒq


39

X-ÊZ d <G þ 878:d $ åE $½ÿ

ìg™wÑ+Z r # ™~zk , eÐ e $Zzg ÅxZgÖæ z[Z˜z ®kZ ?ì 7~i Zâ[˜tHX ÷

$èÙ

-6

Ìò  Û ix â Z ]|gzZŠò c* i 0 Œx â Z ]|L L:¹ä r # ™ ~zk , e þ 33m b ˆZgâÿ ó óX¸

D™: +6Z «g

( ~ ð0Å ð0ÒÉZŠ c* i0 Œ) ó óx â ÑZ ]| L L( bz@)Æ r # ™ ~zk , e [»

:ì # Ö } .7sg ¬¿»

~ ð0Å ð0ÒÉZŠ c* i0Œ

m1^Ñ6,ó` 0Z :¹äŒ0vZ†0·Xì [Z˜ :¹ä ¥0Z 4E 5ÅZ «Zg0·Xìr)[Z˜ :¹äŠzZŠ1Z X ì Ð x â Z ¿t :¹ä ~g1 éhG Ä ¬ŠÐZ ä~ā c* CäãZ ðÒC Z ŒX å@* ™{>¬Ð x â ZgzZ å@* VZu¬ {Š c* iÐ kZ ä ~:¹ä g N1Z X 11 »Æ±q -Z ~ ª q Å {>ä kZ

Æ Ô ¶7…ñSh ZŠ ÅTƱ/âq -Z {z ~ ª q Åi úÔ ¬Š 7N* Ñ

ÐZ)‚Z ?ì y›t H : ¹Ð Àä yzg ; 0h +m,X å @* ¢B; 6,g Äg

Xì [Z˜ :¹äY—ZgzZ ÞÔyç0[©X¸ëÖ

.-ÅZy—ð é}SE BÑ$ÿ þ 209Ô 208B2yZ çE G

Xì ó óx â Z]| L L»r # ™~zk , e ¿Zn (Z ¶ Š a Æ y*ógzZ -~ }g !* Æ ~ ð0Å ð0ÒÉZ Š c* i 0 Œ :Ò ÿ þ Š c* i0dZ ï°Š é)™ÅZ· 37 @* 30m16:z|g $Z)xâ


40

$ èVZ ‚

-7

: ÷˜ r # ™~zk , e I -4X3 ñƒ ]¯~| 38 {Š y1Z ]|ā ÷ D ⠁ Û Ìò~°0 ê Gx â Z L L þ 207:mb ˆZgâ ÿ

ó ó þ 68m8`t`ZztZ^Z ¶ Š ÿ

:[ZŽ

I -43 :ì sf `gŠ sg ¬¿» ~°0 ê GXx â ZÆr # ™~zk , e

I -43 ~°0 ê GX

{)z ð¨ K!h]„Ò :¹äŠzZŠ1Z !hö„ôÓûøm áø^Òø èõÏø%ô eô ‹ ø nûøÖ :¹ä ~gg þ 324B4wZŠÑZyZöÿ

!&m‚vÖ] Õæ†jÚ:¹ä C™ZÅ $Z uzá : ¹ä ?q1Z Xì ¬Š ÐZ ä ~ Ôì [Z˜ :¹ä öÐE g .-ÅZy—ÿ X å m1^Ñ{ z :¹ä Y —ZXì þ ]zÛËZg ZŠo 253B6yZ çE G

+I-4X3

þ 10B10Z +Zz²Z …ÿ !h]„Ò:¹ä ö G ƒq

Xì c* Šg Z Œ Û x â Z CZ är # ™~zk , eÿ[Z˜kZ n¾ I -4X3 gz Z ì H™f ™È X X Ü Â ‡ Z Z ä M 0 Z ƒ q Ãw ¸Æ ~° 0 ê G :Ò

Xì c* Š™{g÷ á Zs§Åäƒë!* zßÆkZ™È XXgm†Æ ]„âFæZZ

þ 70B8t` ZztZ^Zÿ

$èVZ^ M :ì –är # ™~zk , e

-8

X å H ** i z p Ð VÂgú} â ä T ì ~z Zg q -Z ó` 0Z L L ä ~g »Z æ°Z†Ãe $Zzg Å ~zZg,Z ( {)z òIåEÓÉ p é¨EBÄZ >™E +)


41

:ì y⠁ Û » a Ñtāì c* Š »ðŠ ÃVâ ›™Ég !* g !* ~ b‚°Z ¢ -G + G þ ö F18m)lÔ b ˆZgâ ÿ

ó‰ó‰‰‰b‚°Z ¶ Š

:[ZŽ

H7ugÃe $Zzg Å ó` 0Z6, 22™Æ[ ÏZ KZ ä r # ™ ~zk , e : ÷ ˜X ì

X 7xiÑ {Š ¬Z » i úÐ ¶Š hg c* äY ^gÆ +6Z «g L L

sõmû†øqö àôeû]ô àÂø Ñô]‡$ †$ Ö]‚öfûÂøXƒ±5 ò: » b !* g ! Z 0 «]| ó‰ó‰‰‰÷D ⠁ Û ò ó` 0Z' ð^_øÃøÖô kö×ûÎö Ùø^Îø

6,~zZg q -Z X ÷ ìg }Š »ðŠ ÃVâ ›r # ™ ~zk , e Špā Zƒ x¥ āt {ç‡N6,kZX ÷ D™7ugÃe $Zzg ÅÏZQgzZ ÷ D™ b` J :÷˜6, 222™Æ[ÂKZ

Öæ » nJ1ì rāŽ ì µZz ~zZg ó` 0Z ~  Å kZ L L

ó‰ó‰‰‰‰ì

?ì a¾ÙZ F, x Z²Z6,}g e" ( r # ™) ~g »Zæ°Z†Z® ™ Å C ZgzZ yx0ZÔÄ0Z Ô¥0Z Xì ~zZg ~œ öÐE / % »3 b ô ó` 0Z

X-ÊZ ÿ Xì Åp°ÅkZ ä {)zN þ 360@* 357B6d $ åE<G m 0£ZÔìr:¹ä 4ÉZx´Z§ÿ ! ÀÊ^u èÏ$ :¹ä Ifƒq 5E þ 332B6Y ÕäE

:ì ŠzŠ%Ð p ÒFtÂX »p;g X ñYÅ7åÅkZ

Xì x¥** J - ó` 0ZÐ Ifƒq

X ÇñYHg¦t~Š ¿Z Å ó` 0ZÐZ ÂñYƒÌ" $U* t¤ /Z

~XkZ6,yZ ä/ô', » ZgzZì ~z%i ZŽ »pÌÐ k„0Z ** ¦

1 2 3


42

þ X ,™·_» 190Ô 188Ô 184B9~z‡Z bÑì›9aÆ,ÿ

Xì ÅWJ

ì c* Š gZŒ Û x ZwJ -# Ö ª ä a Ñ ÐZ gzZ ì x Zwpā ìg Š c*

Xì ŠzŠ%ò :»¿C Ù ~¨ £ÆaÑ Z®

ƒq w– Âñ Y 1 y â Ì" $U* ÃX kZ Ð ó` 0Z wÝg¤ /Z 4ÿ Xì " $U* ** ™qŽg » ó` 0Z~: Zú!Z 9Ôv0Z GÅ E 5 Ñ Ä B 3 .2EB Z úGZ 173m9` ~g ]Z ìÿ þ 160B3çG »ª Z° ¾Å V-È-Š ´g ~gY Z"z6,sÜÆ áZz ä™ qŽg

þ ?ì s»Z

är # ™ ~zk , e Ât Xì 7Ç!*  » ó ó** i L L~ {)z p é¨EBÄZ >™E +:Ò E 54ÉZ x´Z§gzZ p é¨EBÄZ >™E ä Ifƒq~ Y äÕE + Xì c* Š J (,™{Ð s§KZ 4ÉZx´Z§ ÿ X ÷‘p ÖZÆ( H b ï) XXtæˆiL L 5E þ 331B6Y ÕäE

$èVZâ

-9

:÷˜h +' ×r # ™~zk , e

0Þ¬ Ì~ kZì ð M e $ZzgŽ ~ 355m1 `! Zµ }L L ࠁ^Ûu à èËnßu çe] ZZ Xì b§kZ  Å kZÉ 7 ò ïG E3Ò® þ 79mb ˆZgâ ÿ

XXîÖ]!!! çÃŠÚ àe] ä×Ö]‚f á] ç‰Ÿ] à Ünâ]†e]

[ZŽ

ÅòigZ ¦ZXì {Š™ ¦Å ( | 665°á) òig Z ¦ZŠú0·! Zµ I;XE -Ê öÐh ZvZ†0Y Ygù~g‡Z·1Z e $Zzgt ä kZXì x¥** Ø pzª > Z° GI E3E 47! ZùZ', ªG þ 355m1` ÿ Xì Å™fB‚ƍŠîG Z0 þG3©^ù


43

sg ¬» (|340°á) ~g ‡Z Og ÒZ[© 0·0vZ†·1Z

:G-! Xì ê XB‚Æg $uäz ¿t

Ä ½É ’ II -ÍCZÄ+−Zy;_g i ZN ⠁ þ 248m öE $Z ä1òg èE. ï Û ±5 ÿ G34D Z ýI

X å@* ¯g $u{zā c* CäÁqx â ZgzZƒÒZ£Z1Z

GA-E 4ÓÉ þ 9{z 388 b 178 m¯ZuzŠÔ 154mö§ XG]Y ZÅZ[  ÿ

Xì x Z²Z »g $uäz6,kZ :¹äkZz°ZG1Z -ÍhÅZ£Z ·gi1Z X å @* {VâzŠ QgzZ{ zāìtāÜ »] !* Å ã é)G Xì c* ŠgZŒ Û Öæ gzZ gz$ÐZ ä ìXì ® ¹ä ~i Z°Z ŸZ 0£Z .-ÅZy—¶ Š ÿ þ 349Ô 348B3yZ çE G

Xì Å b` Ìä¿

ŠzŠ%gzZ ]¬çñ]c* Zzgx ÓÅ¿,Z Z®Å7}ÂÅ¿kZ Ìä Ë E Å ±iªm ZZ:÷˜Æ™™fà Og ÒZ·1Z~Wz çG.- ZzY é¨Eš{ÅZyZ-Š IfƒqX ÷

Xì @* ÑtZzggz$ (gzZ)Ð{zXX ènâ]æ gñ^rÃe GI I;XE -Ê XìB1̍Z', Z0 þG3©^gzZì x¥** öÐh ZY YgŠ *Z »kZ þ 2297¶g 176mÿ

E þ 1896¶g 145mY é¨Eš{ÅZyZ-Š ÿ !äe sjvm Ÿ :¹ä Ifƒq

Xì qçñe $ZzgtātāÜ

-1Zx â ZÐ òig Z ¦Z~ ó ó ‚nÞ^ŠÛÖ] ÄÚ^q L L._Æï~÷ :Ò J

{z X ì s %Z Ð ]!* kZ & Ôì 7" $U* Œc* 9 !* Ìe $Zzg q -Z þ | 1410ÿ ?Zî*БzDZvZzXƒŒc* 9q -Š4, Æg/Ž}Š™7„q -ZsÜ þ !| 1427Xv:Zz| 1420X Å77 9Ìq -Z ä¿ËJ -ÌZ ÿ

$èVZΊ

-10

:÷˜ ñƒ bÑwðŠ~V\ M r # ™~zk , e


44

þ 164mÿ

ó Xó ìrgzZtzœ{z V; Æg/ÌQX X X b! Z0· L L

( 31)wZà b!Z0Zā (89m)ÐN â Û ±5~[ÂkZ\ M

V[ZŽ

Å kZ Ð ( 7) ]‚sÜgzZ ì c* Šg Z Œ Û {)z ®ä Y fz $ö{Š c* iÐ

?Å ( 7)]‚ c* ìg/]!* Å ( 31)wZXì Q}Â

Xì q )Z6,䃮ÆkZ :÷D ⠁ Û ÏYZC Ù ¤0·

þ 90Ô 24m]¬ç>Z >™E +ÿ

DZvZz X ǃZƒ~äâ iÆÏYZ q )Zt„¸

:¹ä~È-Š ~ª»{÷ á gâ Z

XX…ç`ÛrÖ] änÖā g⃠^ÛÒ °‚ß ÌnÕ çãÊ ZZ

( Xì c* Šg Z Œ Û ®ÐZ äg/ā 6ì ®q -Š 4, }÷b! Z0Z )

þ 168m3` ~g ]Z;ÿ

$g/„úŠ »r e # ™~zk , e c* ìs]!* År # ™~ª»ā,™ê\ M ?ì ^Ñ .x1 ó ó …ç`ÛrÖ] äËÕ oF×nÖ ±eœ àe àÛu†Ö]‚f àe ‚ÛvÚ çâ L L: ¹ä~çG

þ 854:zâ 0ZZ +Zzi ÿXì c* ŠgZŒ Û ®äg/ÐZÔì b!Z0Ý°Z†0·{z

$èVZƒg Š H-11

:ì –gzZì Å7e $Zzgq -Z Å ïEš{!0g ZÎär # ™~zk , e6,180™ Ë ÂÐ e $Zzg ÅwYŠgzZ [Z˜t GZ 0·Æ ]Z|+ª) L L

ó Xó ì 7Átb§

:N ⠁ Û ±5sg ¬» ïEš{!0g ZάЃ  : [ ZŽ ŠzZŠ1Z ( āì * @Y ¹ )!&m‚vÖ] †ÓßÚ :¹ä ~g g!ðõ±ûŽøeô ‹ ø nûøÖ: ¹ä ¼ þ 246B2wZŠÑZyZöÿ

!&m‚vÖ] Õæ†jÚ:¹ä{)z ð¨ K!èÏ%e ‹nÖ:¹ä


45

-rZh1ZgzZ ?q1ZÔN !&m‚vÖ] Õæ†jÚ:¹äã é<XE m 0£Z

E .-ÅZy—ÿ þ 94:¶gh! ÑY é¨Eš{ÅZ[ÂÔ 154B3yZ çE G

{z gzZ ÷ Å yÒ ]¬çñÐ Ä 0¾ ä kZā c* C ä ÁÒZ vZ†1Z þ 78¶g 146mÁ éCÑÉ4=Z ÿ Xì g $Z uzáÇ!* ª

é†Ûe &m‚vÖ] Õæ†jÚ

Xì qçñZ®ì оÌe $ZzgtÅkZ

.-ÅZy—ÿ !ÌnÕçâ: ¹ä ~°0Z þ 154B3yZ çE G G E ¢ ‹ Å Eš{EÅ G . þ 31B2~iŽ 0ÑWz ç ZzY é¨ Z[  ÿ !&m‚vÖ] Õæ†jÚ:¹ä ö g ZŠ þ 163B1Z +Zz²Z …ÿ

I-4X3 + !Õæ†jÚ:¹ä ö G

ÐfŠm oFju †na^ŽÛÖ] à †nÒ^ßÛÖ^e ±iªm àÛÚ á^Ò:c* â Û ä yx0Z ƒq Å ?+ Z ÿ þ 356B1±z çE

XX ^ãÖ ‚ÛÃjÛÖ] á^Ò äÞœ g×ÏÖ] DoÖāE

Xì uzáz ®q )Ñ!* {z Z® ¹7{)z tzœc* rÌä ËÐZ

¹Z X ÷~zZgÆ{)z›9vZ¶g¹mZg(0rZ0·xâZ@', ÆkZ :ì c* Šg Z Œ Û {)z g $Z Œc* $Z 9Ô tzœzräY fsf `gŠ g

Z( 6)% ( 5) ug I0Z ( 4) ~C Ù i ( 3)Ä0 yç ( 2) ~g g x â Z ( 1) ™ Å C Z ( 10)yx 0Z ( 9) ¥0 ¼( 8)£Z ( 7) ´=Z 0 ( 12) ‹¯Z ( 11) öÐE E d -I A E ·gi1Z ( 17) ¹_Z0Z ( 16) ~i Z°Z·gi1Z ( 15)`  0Z ( 14) ÁÒZ ( 13) ö bZ ÒCEÄ Ð 5 G ~ènZ ( 22) Œ 0Z ( 21) ö Z ( 20)Ä 0Z ( 19) ~° 0Z ( 18) b−Z GA-E 4É E E 5.ÅZ (26)xx ¾0·(28) I¯Z(27)~g åE 0Z(25)! éŒBÄZ (24) ö§ XGZ (23) I-G 4<XÅ + 5kÅZ(30)³ 0Z (29)YZÁZ v0Z (33)ã?v0Zƒq(32) ö Z (31) öÀE ?ÅZ (38)M0Z(37)~z éCEgÅZ(36)y´0Z(35)YØ(34)þq‰ÿV ~g7 ugIÝ°Z†(42)™ ÷ á £Z(41)V{Œ&œ[Zâ(40) ã»Ø(39) 4v ( 46) 4x ø 0Z ( 45) ãZ ði;X\£Za( 44) ~Š !* M x/Z Ò( 43)


46

Ä &i ( 47) 4vZxs( 50) 4~©ö0A Z†( 49) 4~g ‡Z5( 48) 4ö™ÒG 4$ bg ÷ ~È-Š ~ª» { ÷ á gâ Z ( 54) 4~4 ( 53) 4Z÷Z ( 52)îG 0E á ( 51)

㢣Z;(57)~È-Š ~Š0 +»ögŠ Z·(56)~È-Š ~g´Š- ·(55) ~ W, ÈZ {¼1Z ( 60) ~ W, à ( 59) ~È-Š ~gzg –£Z2( 57) ~È-Š

þ 293@* 265m1` ó óxæZ ±ÂL LN ⠁ Û ±5aÆïÿ

:{z´ÆyZ

5;XgZÅ(64)ï−Z(63)y( 0Z(62)Š 0Z xsÑZ (61) ãM ·gâ(65) öÐG zrÐZ Ìä {)z Œ·gzZ ( 68) ~w',V{ Ÿg£Z ( 67)_Z†0Z ( 66) $uq g -ZÅkZ~gU*ÆH Z ãçä4~zD(69)þ {gÃè!Zjÿ Xì c* Šg Z Œ Û tzœ

gU* s Z ãç bÑÿXì ¹ ó ó xnv‘ ^߉¦] Ø’jÚ &m‚u ]„ãFÊLL~}g!* Æ Ä @A Z[ 208m2` îE ( 70) þ 22B3¯ZuzŠÔ >ÄîGÂ$a vZwÎg ì° G ™f bcÔ[» —Ìä r # ™* c ™i·g $Z Æ ® ) )— Xì HtXX ‹Ö‚Ú èÏ$ZZ Ãt GZ0·6,595B 117™

X÷ ñƒ‘!Zj !* x ** Æ Y f ( 94)} â Zga h +] .TxæZ ±Âÿ

þ X ì ~z%p°z }ÂÅt GZ0·Ð

X ÷ïŠg Z Œ Û tzœzrY fg/ÃrZ0·ā Zƒx¥Ð ,kZ &i)´ :÷˜ 4ö™ÒG XX°…^ífÖ] äÏ$ æ àÛÚ æ äÏn$çi oF× †%Ò ¢] Ñ^v‰ā àe]æ ZZ

X ÷Ì~ggxâ Z~VßZzä™}ÂgzZì ¹räÒZÃtGZ0Z

þ 7B4tZ°Z·ÿ

ó ó …çãÛrÖ] ‚ß …^fÓÖ] l^Ï%Ö] àÚ Ñ^v‰ā àe] áāL L:÷˜ 4v)´

þ 270B7 ~gØZ >÷ÿX ÷Ð ~]p} ( ,t GZ0Zq -Š 4, Æg/ā


47

:÷˜ ~È-Š ~Š0 +»ögŠ Z·

þ 76m1` ¼Z]§ÿ ó Xó ì Å}ÂÅkZ ä Y fg/L L

ó ó ð^Û×ÃÖ] †%Òœ ‚ß &m‚vÖ] oÊ kf$L L:÷D ⠁ Û −)´

þ 4m1` 6ÑZ nz°Z ÿX ÷( r ) œ~ g $u{zq -Š 4, ÆY fÒZ

ó óð^Û×ÃÖ] †%Òœ ‚ß &m‚vÖ] oÊ ^÷jf$ á^Ò L L:ì –äy(0Z cg í!

þ 612B1yÈÑZ]5zÿX ÷( r )œq -Š 4, ÆY fÒZ~g $u{z ª

:÷ D ⠁ Û ~òzëLZvZ¶gŠ0ZxsÑZ 

XX &m‚vÖ] Ø✠‚ß èÏ$ çãÊ ±ß$‚u Ù^Î ]ƒā Ñ^v‰ā àe] æ ZZ X ÷rq -Š 4, Æg $Z IZ {z Â,™ ô¥Å q ¤ /Z rZ0ZgzZ

þ 85m33`Š0Z òzëÿ

:÷˜h +' × gzZ

XX &m‚vÖ] Ø✠‚ß xnv‘ ä%m‚vÊ ±ß$‚u Ù^Î ]ƒā ZZ 9g $uÅkZ q -Š 4, Æ( $ö) g $uIZ Â}™ ô¥Å q {z E ( xæZ ±Âð éS}BÑ$) þ 86m33`Š0Z òzë ÿ Xì

XX h]„Ò L L', Z',Kg0* hZg(iZ Û u1÷ërÃt GZ0·Y fg/n¾

Xì „g Î^g Å XX h]„ÒL L

ϹvŠX ì 7¦ / Ù 6,t GZ0·g Zæzg ZŠ »XÆx â ÑZ îBà :Ò C

ÅkZ ) ÷Zùg $uŹ@* /!1Z }X ÷ ¬ù6,XkZ g $Š qZ 9 a #Z [ ôZ ðVgù¹ mZÈ ¬ ! Z0·gzZ ( ì 96 ,oÑÅ›z ~gg

AÄ GGI + X E A $uÅÔ÷g ð ZÃîª$āŽ ¹mZŠú0«** g ( ì 96,oÑÅ›ÅkZ )

{)z ( ì Œc* 96,oÑÅ$öÒZ ) ©E8 ~ W,Z /Z Š ÷ x æ Z ±Â L L[  [ ZŽ Ñ Åv Z îE á g Z ** Ñña Æ ,


48

îG !g−Z “  ZÈZ L L [ ÅszāZ ¶ZggzZ wzZ¢ ó óx â ÑZ î > Y ZÅZ [Žz ° G AÄZ °x â ÑZîîG@+GÖZ[Žz ° ! çX=E XN â Û ·_» ó óîG G

X ì Hyp » s »Z z D~ [ Â kZ KZ ä r # ™ ~zk , eāt ¿

:ì J0 +!* [!* är # ™~zk , e6, 154™Æ[ÂKZ

ó óì" Å~gg x â Z]| L L Å E G ÅWÐzz Ū ˜ KZ6,vZ¶g ~g g :Y é<X§©ÅZ x â Zz $ åC+ Z x â ZQgzZ

F6,e $Zzg Å ~g NyçÃe $Zzg ÅögŠ Z 0vZ†ä ~g g x â ZèÑqXì :ì ~Š ßF, Ðzz

X ÷7ÖæögŠ Z0ZgzZ÷Öæ ~g Nyç X ÷rq )Ñ!* ögŠ Z0Z

Xì ,OÅyZ® ) )q -Z

Xì t · Z »$ö6,äƒ9Æe $Zzg ÅögŠ Z0Z

Xì c* ŠgZ Œ Û w¥z®äY fg/Ãe $Zzg Å ~g N

Xì Zƒëz~e $ZzgkZÃ~g Nāì c* CäY f‰

-1 -2 -3 -4 -5 -6

Å ~g NÃe $Zzg ÅögŠ Z 0Z¤ /Z ~ Ýzg Å];Žz yZā,™ê \ M

Xì Cƒ~igz s ÜÅ}°‡Ð yà ÂñY~Š ßF, 6,e $Zzg

~Š ßF, ŽÃe $Zzg Å ~g Nyçä ~g g x â Z ~«£Æ, 'Y 0·

:÷{Žz FÌÅkZ Âì GE & Xì ûÒ5B gzZ uzá®, 'Y0·āZ # ÷Öær~g N -1

Xì Å b` JÌä$övŠ6,e $ZzgkZ Å, 'Y0· Xì ÅÌä{)z agzZ {4Ô5†O~sÅ ~g N

þ {)z236m1`Ž! Z0Z'ÿ

-2 -3


49

Xì û. Þ ‡** ì" År # ™~zk , e1ì 9Ç!* ê» ~g g x â Z Z® E gzZ Y éŒBÄZM ÔÖæ Ԯà > ¤gZ 0 ` s6,224™Æ [ KZ ¿Ž

Å > ¤g Z 0 ` sÏZ 6,168 Ô167™Æ [ ÏZ KZ gzZƒ Hg $Z uzá

Yƒ x £ H » kZ ~ *Š dƒ êŠ g Z Œ Û ó óg $u 9L LÐZÆ™7Ãe $Zzg ?ì

$uÅ ` s » kZì e g $ZzgŽ à ZzˆÆkZ ~ ( 3B4)£ZµāìgŠ c* ÿ 2 ` ~qµā ì t ?Š Xì ~ }g !* Æ ¾{zÉ 7mðÃÐ éçF×’Ö] oÊ ç‚mL L~ Tì ŠŽñe $Zzgt Å yç~ 879 ¶g 387m

Š c* $Zzgq e -Z ¸ sÜÐÄ0Š c* i äÄ0yçX ÷ p ÖZÆXX]„ÓâF þ 101B2Z +Zz²Z …N ⠁ Û ±52Xì ~}g !* ƾŽì ¿g

ï: Zg ZŠ + $Y)

4›Å 4E 5G ñà ó ówßZ L L~( +6Z «g îGÏJ5k!]mZ ° èEG Zgâ ) [ kZ ! x Z™Mg ‡ G G E E ~ ýG3š{$z oÅg $uËgzZ ýG3š{$z }ÂÅV-zZgX ì Š H3gÃæB‚Æ ïÅËñ fg/e $ZzgŽ Xì ˆ~Š ßF, òiÑÃ]îÅ$ög/

$ZzgŽ gz Zì Š e HHw Ñ+ ZÆ™tŒc* 9Ð Zì Œc* 9._Æ Šg™}Šg Z Œ Û {)z” Gz ®Ð Zì {)z” Gz ®q -Š 4, Æ Ëñ f XŠ H3g7Ç!* ÃæÃ6^‹÷Zp~yZyÆwY°ZY  ZX ì Š Hc* Š™

XŠ HH77ÃVìZzgzŠ~hÆ+6Z «g : }

$uÅ h, g 'Y** ¦ -1

Æ kZ Xì ŠŽñ6,121mg $Z xE îG£E c[ ŠÁq x â Z g $ut

B‚Æ ó ó àÂL LÐ h, 'Y ÐZÛ²Z1Zāì t A1÷ r ~zZg }g‚


50

t Å yZ Z®÷ Öæ ._Æ ïÅ$ög/Û²Z1Z X ÷ ìg™e $Zzg š! Eš3E X ì ® $ e Z z g è IÅ G E © E § Å 45 Z ` Z–Z ö 3Z t GZ 0·kmZ1Zˆā²°»Æ ïkZ ÿ Å ~g1 éhG 5k.ÅZ 9Ìg $ut Z® 25 mX ˆï ô¥Å q ÆÛ²Z1Z ~ ( gqN) åE þ ( ')Xv:ZzÔì

Ãe $Zzg kZ ÅÛ²Z1ZÔ D™ 7tÖæ ÃÛ²Z1Z „¸ Ž x â Z

X ÷ë XXxºnûvô‘ø &ºmû‚ôuøçøâöL L~ó ó]5sZ L L

þ 34mg $ZxEîG£E cÿX D™7t** ƒÖæ»Û²Z1Z ÌÁqx â Z

$u[™Ð h÷Z ** g ¦ -2

$1Z x â Z g ŠŽñ~ ( 3793¶g 425Ô424m6` )µÅ->Z öW ЛG $ut

÷Z ** ¦ÐZ s´Zqāìt A~ kZX ÷r~zZg}g ‚ÆkZXì E ! š èEš3 t Å yZ Z®÷ Öæ s´Z qX ÷ ìg ™e $ZzgB‚Æ XXàÂL LÐ “ÆqY f‰Xì ®e `  0ZakZX ÷D™t9ÌÃîE 0š3E $Zzg G Ñ5Å Ä G3E B B 2 . þ 219m1` çGEZ ú Z¶ Š ÿ

Xì Åe $Zzg~ó ó9L LKZ g $utä GÅ Å 2. Zg^Z ä èE©Ò)Z0Z .E ó ó ànínŽÖ] ½† oF× xnv‘ å^߉āL L:¹~ çG ó ó ànvnv’Ö] Ù^q… äÖ^q…L L:¹~x â ÑZ ä·Z±Š0Z

E-I oÒÉ 4E 9 4›Å 5G þ \¬vZ é):X+g ~gjZÝ°Z;#Z G îG 0_Iq ì41 m~”Zg+−Z #$ +÷ GèEG ZY °ÿ

¶Š »ðŠtÆ™7]c* Zzg ( ®) Å+6Z «g~ Vz>ä VÍ߉ Xì c™+6Z «gāì ÅÒÃÅ

Xì 7" $U* +6Z «g 9 !* ~Vz>

1

aÑā D™7a kZ ëÉ ì c™+6Z «gtāë 7t ë 2

]c* Zzg ôÜz 9Å ø)z ®ā 6X¸ D™7+6Z «g ~ Vz>


51

Xì 7Ìe $Zzgq -ZôÜ9sÜÆ+6Z«gáZz qÃgXì" $U* Ð

 Š', „ i ÅkªkZ6,152mtZ†Z g $Š qZ óC°tZg−Z ä v0Zƒq

3

õzZC Ù Y f‰āì c* CgzZì c* ŠgZ Œ Û ‡Ã~«£ÆùÐZgzZì Åh +Š F, X ÷ìg D™+6Z «g Ì~( Vz> ) <

Xì °»aÆh +Š F, ÅòúŠxƒñÆq )Z[ZŽt»r # ™ƒq

‡‡ ‡


52

änñ]‚je] -Vâ » c* J Vð+ÃVð; VâzŠ ˆ Æ qÃggzZ ¬ Ð qÃg ~ i ú

+6Z «g kZ ( ÜãÖ^%Úœ ²]†%Ò) g $Z I Z X ÷ ë + 6Z «g ÃäVZ ¦Ã 6,kZgzZ ÷ ë < L āzá)zQ™) Å avZ wÎg·WZ x â Z **

$Z IZÃ+6Z «g ä Y fg;Z Y‰ÆyZā ©÷ ï¬ éE g &SïZz ;ZZ Xì c* Šg Z Œ Û gû

óg $ ó Z [ôZgà LxL** » Tì è[ q -Z ä (|378)ÁÒZ £Z1Z xâZ

£Z1Zx â Z6,47™ÆkZì Š HH ù ÷ á Щ"Æx ÷ á ÔtC Ù ª„Ð ZXì

Zƒx¥X ÷ D™yÒ hu Å +6Z «gg zZ ÷ _0 +!* [!* » +6Z «g Xìg à » ( g $Z IZ )$öx Ó+6Z «gā

sg ¬¿».Z Á ÒZ£Z1Zx â Z

+ 0 i Û i ** ›â Æg7l O\ M Xì rZ 0£Z 0·0·ò Z¤ /ÌZ » \ M E ¼ Æ \ M X ì g ( ~ g $u ñf)s§C Ù ó ó öW - ÉZ [ L LÅ \ M X ÷

: ÷D ⠁ Û (|748X 673)I¯Zy¢0£Z0·+−ZÒƒq~}g!* XXá^‰]†ì '‚vÚ kf%Ö] èÚ¡ÃÖ] ÀÊ^vÖ] Ý^Ú¦]ZZ

4ÉZx´Z§ ÿ 5E þ370B16Y ÕäE

èÃß’Ö] å„âF ±Ê 冒 Ý^ÚāL LÃ\ M ä Á ÒZ vZ†1Z x â Z Æ g7 l O XX oFßÓÖ]æ oÚ^‰¢]æ xnv’Ö] ½æ† èʆÃÚ ±Ê Ý‚ÏÚ ÌnÞ^’jÖ] †n%Ò

Ô'Æ?£g Ñ" X¸ x â ZÆäâ i~ g $uD\ M ªXì c* ŠgZŒ Û E G 345±gzZx ** þ 976B3p é¨EBÄZ >™E +ÿ X¸xl~ÄcÅV ðG Ôg $u9


53

èÃß‘ ±Ê 冒 Ý^Úā ±•^ÏÖ]L L :¹ ä (|597X 510)~iœZ 0Z ƒq Å þ 146B75ÑZz uðÒ) Z õg @* °0Z ÿ

XX &m‚vÖ] G Å æ †nfÒ Ý^ÚāL LÃyZ ä ( |852X773) ã Õä¨iš Z v0 Z0 £Z ƒq X HsßñB‚Æ XXÀËvÖ] èÊe Íæ†ÃÚ Ä E 4D ™Å Ð 5 E :¹ä( | 1089°á) ö ZŠ é) Z0tZ†b *Z1Z cg ¸ .-ÅZy—ÿ þ 5B7yZ çE G

þ 93B3< Ø f ðg¶Z °< Ø ¯Z]Zg•ÿ

XX&m‚vÖ] èÛñœ ‚uœ áçÚªÛÖ] èÏ%Ö] ÀÊ^vÖ]ZZ X¸LݬgzZyñâ Ôr\ MātāÜ

Èt »äƒÆVÒ{)z UgzZ Ëâ Ô w÷ á Ô4B‚Æ¿Ë

:{Z +Ã

X쪿{zā7

āì w®Ð @è‡gzZ Z1Z Ôw4Z–1Z6,11 m1` wZ°Z ]Zk , ½ÿ

Æ w÷ á x â Z ë XX ämœ… ^ßmœ… ÐÊ]æ Øe ±ÃÊ^Ž×Ö àm‚×ÏÚ ^ßŠÖ ZZ :¹ä V,Z

Xì ˆƒ ¬Zñ ( UŠ ¿Z c* C · Z )Æ ñ Zg ÅyZ ñ Zg ~g øÉ Ô÷ 7ª GG þ 7 m.Z «ÜZX 453m3` k , ç«3ÅZzk , −Z ¶ Š 2 6,à ŠyZ X ÷ ݬ 4g( | 321 °á) ~z éCŠÅZ)s0·0£Z XX ]÷‚×ÏÚ Ÿā Ôjßß¾ ^ÚL L:¹ä¿q -ZÐyZXìgZæzg ZŠ »V!

XX±fÆæœ!!! ±f’ Ÿā ‚×Ïm Øâ æL L:¹ä V,Z Â÷ª\ Mā åt yá Z÷ .-ÅZy—ÿ þ 280B1yZ çE G

XƒIYc* ïŽ ì @* ™„zsÜÇ Ä E E &²Z ö§3BZŠ- 0vZ†·1Z èm]†Ö] g’ÞLL[ÂÅyZX÷ݬ4gö™ÒG &iXì x¬Šiy!* :÷ D ⠁ Û (|762°õZ ) 4ö™ÒG ix** » ó ó èm]‚`Ö] &m^u¢

>% » ª ˜ ªgzZ ì * @Yƒ …¸ª ó ó Øãq ‚×ÏÛÖ]æ Ø⃠‚×ÏÛÖ^ÊL L !Z°Z·ÿ þ 219B1 îG G

( Xì @* ƒIY)Xì @* ƒ :÷D ⠁ Û 4v


54

XX ‚n×ÏjÖ] àÚ ð± ØÒ èÊW æ Øãq ‚×ÏÛÖ]æ Ø⃠‚×ÏÛÖ^ÊZZ

¤ÅqC Ù gzZì @* ƒ >% »ª ˜ ªgzZì @* ƒ…¸ª: g$E !Z†Z bÑ ° îG !aZ ÿ þ 317mG î@E °z 222m1` îG G G

XìÐzz ÅÇ

ÌgmZÆ bÑŠaÆ IYgzZ ÷ °» „ BVPt aÆq=

ÁÂ6,+6Z «g

X ÷°» **

V1Â ƒ h +] .z *Š KZ ( èÚ^nÏÖ] Ýçm Üãâçqæ ²] …çù Þ) g $u IZ

X ÷ñ M D™Ü** ƒ< L gzZ]mZ »+6Z «g~ Å+ ä ~g ‡Z ³ Z 0·$ åC Z x â ZÔ g $Z} ° *−Z x â Z ÔxsÑZ  Xì èó ó+6Z «gY b L L[Âq -Z6,]mZÆ+6Z «g

sg ¬» ~g g x â Z

q )Z » ( g $u IZ ) G î”ûZz wZ IZ6,> Ø pgzZ ª Z°Ô# Ö â Z Å\ M

{èˆz { E +‚ZÆ \ M Xì g~ *Š ~g ‚ ó ó~gg 9L L[ Å\ M Xì

X¸yuZ¥g~Y zzp°Å\ M ƒ  GL¢E ( ~g g) ³ Z0·~7‚Z ï cgzZ õg @* ÔCä~:c* â Û ä~èF, xâ Zÿ X ~y‚Zy  :gzZ ¬Š~t Z²:ݬðÃZ (, ÐvZ¶g

þ 32B 1Z # g0Z bÑì~èçG.ÔÉÿÓ›ÅZ[  ÿ

@* ™„ ¿ÑZz 䙊sÜÐ \W ( ~g g x â Z} Z ) :c* â Û ä ›x â Z Xì 7ðà 6\W~*ŠāVƒêŠ „ZÍ~gzZì

EÑÉ 5ÒCŠ ÷ þ 9{z 961B3 öÐG á g ÑZ ÿ

Z (,{Š c* iÐ ~g ‡Z ³Z 0·n Æ yWä ~ :c* â Û ä` 0Z x â Z

þ 9{z 155 b74mÁ éCÑÉg $ZxEîG£E cÿX ¬Š 7Ý ¬»g $u


55

Ô X ¦g $Š qZ ä \WÔ¸ y ¨ KZ +4~ VÍß\W: ¹ä yx0Zƒq gzZ ~Š (F, ÅkZ Ô H{™Zè ä \WX XŠ c* (g $Š qZ )gzZ H^Ô KÁÂ

[pÃ]ÑqÆ VÍßgzZ õg @* \WX ~ŠzÂ{Š c* i ¹ ~ 䙊 c* g U* Wzg ¶Z

vZ¶gX ìg ì‡6, [ZŠ‹Š „gzZ ~g ÇÌ6,vJ -] Ãz KZ\WX¸… Y I þ ( 114Ô113B9] é¨G3ÅZ[ ) gzZ x â Zr„  Š', i ~gg x â Zā Zƒx¥Ð ]%¥yZ Åg $u ñf X¸¤ / āÉāÔݬwV" x àÚ ]÷‚`jrÚ &m‚vÖ]æ äÏËÖ] oÊ ^÷‰œ… ^÷¿Ê^u ^÷Ú^Úā á^Òæ L L:÷D⠁ Û Ifƒq

G !Zzg!ðîG£E ( 18B3G î0kÅZ^Z ° G îG c°–ÃZ) XX äÖªjÖ]æ Å…çÖ]æ àm‚Ö] ÄÚ ÜÖ^ÃÖ] ]†Êœ

yZ ÷ kZ ÁZŠú0 rZ 0Šú~zZgÆ +6Z «g Y b Ð ~g g x â Z ÿ ÓÉ xsÑZ õg @* IåE {™E +» t GZ 0 Šú ) X ÷ D™ e $Zzg ¿rzŠ Ð E É Ñ 5ÒC g ÅyZì ŠŽñ~968m3` öÐG $Z Y f îG£E c °Š ÷ á g ÑZ X 83m25`

( vZ¶g ðƒ~| 332]Ãz E g$ °zÔ 411B 13Š Zõg @* p é¨EBÄZ >™E + Ô438B13îG@E ) ~i Z°Z ŸZ0·0£Z 1 G G Å §34›Z ·0 £Z Ô¸ ƒqr: ¹ ä ¿ ( 1029B3 X¸ yñâ r :¹ ä öG 4ÉZ ÿ 5E þ 86B17Y ÕäE

( 435B4Š Zõg@* )

·ŸZ ~g ‡Z .ñ0·0£Z0·¾1Z

2

ó ó Üã¾^Ëu æ &m‚vÖ] h^v‘œ á^nÂœ àÚ á^ÒæL L :¹ ä ~iŽ 0Z ƒq

Xì c* Š gZŒ Û Ð ~ p ™ÐZ ä Y YZ1Z gzZ M 0Z ƒq ( 230B70Z ) 4ÉZ x´Z§ Ô 358B11 îG!`ZztZ^Z ) 5E èÏ$ á^Òæ L L:¹ ä If ƒq Ô ( 87B17Y äÕE G E .–𸰠çE .āÅZ ) ó ó ÜãËm æ ÀËvm ó ó è÷Ï$ ^÷¿Ê^u á^Òæ L L:¹ä Š q0Z ( 187B2çE

zŠgzZ÷Š¤ /÷ á Æt GZ0ŠúƒqrzŠā Zƒx¥ ( 145B3< Ø ¯Z ]Zg•)


56

CYƒ«gЪ ˜ ÅkZ Â,™e $ZzgРˤ /Z ~zZg ( g)r{Šc* iÐzŠ c* Xì

E ÑÉ !Zz°Z D°t é¨E½É Z ÿ 92mM0Ñ g $Z xEg "Z Ô 146m b Õä}ÅZ 0Z)l89Ô88 mïEG3‹B îG G Åg .-ÅZy—130m~â å£ZçE «‹E þ 226B6yZ çE $ZxE°°Z¸317B1~zZ°Zd $gD +ì~z‡Zd $½ G

ó ó á^jÏ$ äß pæ… àÚ ÙçãrÛe ‹nÖæ L L:÷˜ r # ™~â å£Z;

þ 114B1 ‹ZY ´Z ÿ

Ð ›.Å + ä DIZā÷ ˜vZ¶g ö Z ¼0Ý°Z† Âwqª ˜ ÅkZ „g

4É 5G 5…!* 5½E þ 475B1 ÿG ÑZð~ W, ÈZœ M òG & °1 ÿG Z ÿ Xì Å}ÂÅkZ

+6Z «gY b äV2Ôì CƒÐwZ¸ZÆYfsf `gŠG@* Åâ

Xì H[™Ð ~g g x â Zxb gÃ Å + A Z ) ~z‡Z 1 ( 399B3[ åE<X+ÅZ bÑ q ð.E ø)z ( 174B 2~g ]Z ì)v0Z

2

ā Zƒx¥Z®

Xì 77Zw!rZ0Šú 1

Xì }ÂÅkZ bŠg Z Œ Û "Å ~g g xb gÃ+6Z «gY b »Y f 2

Xì ¹7®c* w!ÐZ Ìäx â Z Ë 3

¹ óþ óŒ L LÐZÆ™Üe $Zzg q -ZÐ Å rZ 0Šúä v0Zƒq

4

.>EÄZ çE .>EÄZ G þ 417 m1` çE îªG¢EZñÿ Xì

þ Xì tzœq -Š 4, Æv0ZƒqgÃèŠúZ® -ÍhÅZ z/0 Z0 £Z 5 ¶ Š X ì Åe $Zzg Ð t GZ 0 ŠúÌä ã é)G X ÷ Š¤ /÷ á &Æt GZ0Šúā Zƒx¥Z®( 960] 1036B3) p é¨EBÄZ >™E + v:Zz


57

-Z ~ Vz¢ g e ä( | 294 °á) ~izÔZ ¾ 0 ·vZ†1Z x â Z q Xì èó ó éçF×’Ö] oÊ àm‚nÖ] ÄÊ…L L[ ±5 2 15 m ó óY !Z s %Z L L îG%l ° Z˜ Ô111B5 °Zß Z ° ~ å¨E{ÅZ {™f ÿ GÊ G 5;X+- Z :N ⠁ Ô125B2g »åE5_ÑZz Ô 213B 9_Z†0Ñ7‚ÑZz ãšZ ð¤>Z ° Ó åG Û þ 88méZx ª¿ Å E.ËZ ÛÓZ†0 z/0£Z–1Z _ö 3ÅZg Z çE 5k.ÅZ r ÿÓ›.Z.Z åE # ™ ~ ç¸E

Xì è[Âq -Z6,+6Z «gXä( | 292Å °á) G-Ê A™. .E 4E 5G4›ÅZ Y °!Zf182X 179B 1 ã é›.gÅZÄ!Ñ.Z êE 8 mSuZ·! Ñ èEG Z °çG2B Z ÿ G_ 5 ÑZ U Zgz þ 125B 2g »åE -rÑZh1Zƒq Xìè[Âq -Z6, +6Z«gÌäY1zÑZ îG 0Ò7èr # ™ã é<XE G

4ÉZx´Z§N ⠁ 5E þ 306m19`Y ÕäE Û ±5 ÿ E 5kÅZ+−Zi 0š¢Z]4N ⠁ þ 214B6ò«Z G îG Û ±52ÿXì·,+6Z«gYb » öÀE

Xì è[Âq -Z6, XkZ ÌätiœZ³0Zƒq

Ô 144B 2 Ù®Zg^Z 40 2B 3G îE 0!à Z gg−Z 27 1B 2 ~ å¨E{ÒÉ ] 5ß !* °Zß Z 450B 2¨ éE 5BÄZ ] 4 sf ÿ ÅZÙ 3‹E þ 911B1y ðE

ÁŠ¼~ ]mZÆ+6Z «g ä G î”ûZz wZ IZ ñfātāÜ

c* [ ðÃ~g ïZ c* s ÜÆ+6Z «g Ìä ËX ÷K "á ‚ggzZ X –7!‚g 9‰ s ÜÆ< L Å+6Z «g~h +] .)ä ñZ°Z IZgzZîJ08E %ÔîG 0.:XE yZ ( Y fvŠgzZ ) G î”ûZz wZ IZ ñfvZh1÷~g â ÉÁ c* á ‚g‰ X ÷ìg VZ {Š6,ÚÐ ]¤0Zz]8D +Å

$Š q ÑZ y Z ° t Z°Z HZ L LÅvZ¶g ~ß0 g + Í·ƒq xsÑZ  ê†

vZ† ** Ññ ó óÃ: ]6,+6Z «gX L LszHZ ó ó t** A: +6Z «g


58

4›Å 4E 5G ó ó èEG Z Y ° L LÅ ~”Z°Z + −Z #$ +f *ÑZ ó ó} M gz Z + 6Z «g L LÅ ~ 7, zg AÄ!* År # ™ ËŠúœ ó óçX=E } M ì+6Z «gX L LÅ ã!* gvZ Øg ** Ññ Å¿Y¤ /−{ ** Ññó ób¶ÑZˆ +6Z «g ]mZ ° bˆZgâ[ZT ×Z ÒL L

ó ó{øo ~k , ’Ô +6Z «gX LLÅ ~g7 gâ y‚Z†ƒq ó ó+6Z «g Y b LL

.‚r # ™', ™[-Z·ƒq ** Ññ gzZ ó ób‚°ZLLÅr # ™ ~g»Zæ°Z† b¶ÑZÃ+6Z «',b *Z w” L LÅŠ !* M g©g $Zz y M ÅZ ½gæ kgæ

X {)z ó ób ¶ÑZˆ

Å} wßZ gzZ g $u wßZ g $Š qZ 9B‚Æ g "Z ~ [Â kZ ë X ÷f e{^ ,Y»XY Zg HÆZ ˜ckZ~Ýzg

Xì Š H3gÃ7~[ÂkZÃX÷D Y‘ wßZ {z¬Ðƒ 

( 1) Ùç‘]

ì x Zw ˜Àg ZŠ% }Xì Cƒxl6,( ?Š ) x ¬ ( C Ù ?Š ) m{ (C Ù)

X 476,¬m{ÆT¬òÀ»g ZŠ% Z®ì w'îSTgzZ

E iÒÉw ðB§ÅZŠ ÷ þ wßÑZÃz143mã» ðI á g Z ¶ Š 2ÿ

( 2) Ùç‘]

: Æ ]!* Ë~ g $u c* $ M ˪Xì 7x{Ùf Ô™f x° e

{ zÐ g $Š qZ c* ]c* M vŠāZ # 7„ ðƒ]!* {zāì 7Èt » äƒ Xƒ" $U* ]!*

** ƒ: w®zgÃè »Ú Ë:÷ D ⠁ Û ~g7 gây‚Z†ƒqŠ *Z}g ø

X 7x{ Ãäƒ:ÆÚkZ

( 3) Ùç‘]

( āì * @ Y ¹ ) Xì ^ ,YB‚Æ 9uZz¸HÅ ( < L z)y M Œ Û


59

J ì Zœ Z ¦Z ã a Z îG 0_Iq Ô {)z 347 m 2` ~æ ÕH Éx © ÑZ ÿ Xì ݸ »‹g Z î0*'Z G E +Å G þ 208:m°Zç«ÒÉwßÑZ °w ð{B Zg " Z ° w ð{©ÅZ ºbÑ 27 m2`

( 4) Ùç‘]

Xì xl6,Ô]mZ

sg ¬»wßZ ~Š ã C

hg £

-1

ªƒw=g $u {zªÆ÷ hg £gzZ uwÎg g $ è ugzZvZ [Â

XƒŒc* 9c* F, Zá

]çÃö nû›ôø] æø ² ø ] ]çÃö nû›ôø] ]çûßöÚø! àømû„ôÖ$]^ãøm% ^øm5 ™ VoFÖ^Ãi ²] Ù^Î :?Š ô ] oøÖ]ô åö æû% †öÊø ðõoûø oûÊô ÜûjöÂû‡ø^ßøøi áû^ô Êø t ÜûÓößûÚô †ôÚûŸø û] oÖôæ]ö æø Ùøçû‰ö†$ Ö] ²

àöŠøuûø] æ$ †ºnûìø ÔøÖôƒF ½ †ôìôŸFû] ÝôçûnøÖû]æø ² ô ^eô áøçûßöÚô ©ûiö ÜûjößûÒö áû]ô Ùôçû‰ö†$ Ö]æø — ¡÷mûæô^ûiø %ÑZßzZ LZgzZ z™® ) ¤Z Å wÎggzZ z™® ) ¤Z ÅvZ !ß Zz yZZ } Z G ' ÂñYƒ ( s %Z )·i Ú Zg é£+~q ËZ # Q Ô Å ( gZ MZ ƒôZ )

4¸ Ôƒ n pg¢6,# Ö ªgzZvZ ?¤ /ZzŠ N* ßs§ÅwÎggzZvZÐZ 4ÉZ : 4ÿ X ì‚hZgzZ þ 366Ô 363m1` y M ÅZƒÿ þ 59:Y éRhE

þ 4m1:z|g $Z)xâ zwßZèÃx ¬zw éhIÒÉ!‚°Z ¶ Š ÿ

Xì uÌq )Z

¨£

-2

„ H ÑZz ì ì e ì ŠzŠ% ]!* Å ¿C Ù ~ «£Æ wÎg gzZ vZ Xƒ: VY Z (, gzZvg ) ,


60

p°Åg $u 9

-3

å^߉ā Ø’jm °„Ö] ‚ߊÛÖ] &m‚vÖ] çãÊ xnv’Ö] &m‚vÖ] ^Úœ ZZ ÷]ƒ^ áçÓm Ÿ æ å ^ãjßÚ oÖā ¼e^–Ö] Ù‚ÃÖ] à ¼e^–Ö] Ù‚ÃÖ] ØÏße ¡e èv’Ö^e äÖ ÜÓvm °„Ö] &m‚vÖ] çâ ]„ãFÊ !!! ¡÷×ÃÚ Ÿ æ XX &m‚vÖ] Ø✠àne Í¡ì -y J M *ŸwŠ ¬ù*ŸwŠ ¬ Ôƒ !* Žì Cƒg $u{z g $u 9

$Z IZ ~ ¬Æ ¡Å g g $u kZ Xƒ: w¥gzZ f ÷ á Ôƒ µ ( ì q )Z )X 7s %Z ðÃyxgŠÆ( $ö)

þ 20m¹Z²Z bÑìb Õä}ÅZ0Z)lÿ

E Xƒ:Ë%gzZ ÿ}š!Ô¤Ô {āìtÈ »µ

Xƒ: s ÜÆ]p{Š c* i c* |zZÐLZāìtÈ »äƒ: f ÷ á Xƒ:<Š ‡A~kZāìt È»äƒ: w¥ E G & Xì<Š ‡A ** ™yÒe $ZzgˆÆo %Z » ûÒ5B

Xì<Š ‡A ** ™e $Zzg q  ô¥yz$ + B‚Æ{)zù»Öæ

bŠ g Z Œ Û ®z w¥t ·Ñ!* Ãe $Zzg Ë » $öC Ù â Æg $u C

1 2 3

Xì<Š ‡èA

p°Åg $u®

-4

gu{z ÂVƒ:ŠŽñ]ÌÅg $ $uŒc* $u 9~Tg g $u{zC Ù Ô ÿÓ›!Ôf ÷ á Ô[½Ôqçñ ( ®) }÷t x lZ Å kZgzZ 'σ ® E {)z ÿ}š!gzZ {ÔË%Ô[s E þ yMT20mb Õä}ÅZ0Z îG%lð éS}BÑ$ÿ


61

EG s %Z »$öî0*J'Z~ ýG3š{$z o -5

EG grÆg $u ƒs %Z »$öî0*J'Z~ ýG3š{$z oÅe $Zzg ˤ /Z

X ÏñY~Š ßF, !õÑÃe $ÒZ Å®IZC Ù â gzZ

( c* $öx Ó)1ƒ Cƒx¥9C Ù „ Ô Vƒr~zZgÆ g $u ˤ /Z

X ÇñYŒ®ÐZ ƒc* Šg Z Œ Û ®ÐZ äe $ÒZ Å$ö

s %Z »$öî0*J'Z~ s®z b`  -6

yZ¤ /ZgzZì @* ƒ „ ®c* rå {z Â}®c* r$öî0*J'Z ÃT $öî0*J'Z ƒ: erÔVƒng ”gzZ¬VâzŠ s®z b` gzZƒs %Z »

X σßF, !õÑgzZåÃe $ÒZ Å ( ®IZC Ù â gzZgÔr)

X σxl6,ãs®Ô¬b` 1

X σxl6,ãb` Ô¬s®

2

Xìr ó ó³Z L L:¹äkŠ 1wV

Xì ®~ó ó[L L ó ó³Z L L:¹äq -Z

Xì ®~ó ó[ L gLzZì ró ó³Z L L

:³ Xì ® ó ó` L L:¹äkŠ 2wV

Xìr ~ó Šó L L ó ó` L L:¹äq -Z

Xìr~ ó Šó L L pì ®ó ó` L L þ:³

X σxlb` ÂVƒ', Z',ë !* ( ¬) s®gzZ ( ¬) b` ¤ /Z

[¡

3

-7

āìtg £d»äƒ9Æ{)z]c* Zzg E E ! 4¨3{Æ X VƒxgzZrŠp]Z & +èEG yZ÷`gŠ]c* Zzgt~V1ÂX :izZ


62

E-I oÒÉ ÐÉ þ ~z0 +Kg· ÷ G73B1] éC+ Z ÿ

3{!»V1ÂyZ 4¨EE ÃV¶vŠÆ[ÂXƒ 9 !* c* F, Z p!* [^ OZJ -èEG

:3U*

X ñY 3gÃæ Ì S5ÅU* 3{!yZ : éI 4¨EE gz Z Vƒ µz 9 !* ]c* Zzg gz Z w Z ¸Z Ô 7 ‚ Z {Š™yÒ Å èEG X Vƒà {Ð<Š ‡èA

g £ó»äƒ 9Æ{)z wZ ¸Z

-8

ógzZd»äƒ 9Æ{)z wZ ¸Zāì n²h +' × ~ô=Å7wßZ

:ìtg £

' è"»[ÂkZÂñYHÜÐ[ÂÅkZw¸»[Âr # ™¤ /Z

1

Xƒ" $U* z 9** ƒ

µz 9J -b‡Ð kZ Âì ;g™Üw¸»¬ Ë[ r # ™¤ /Z

2

ng ¬~ wZ ¸ZÆ¿„q -Z

-9

:}Ô ÏñY ~Š =Âz r

1

X ÇñY Œx³»Ãw¸kZ ÂVƒŠ ®…Ñt¤ /ZXƒ

:ƒng ¬~wZ ¸ZÆ( {)zāÔx â ZÔ_ö) ¿„q -Z¤ /Z èÏ$ :¹iŠq -Z

ÀËvÖ] ±ÿ‰ ^m ÀËvÖ] ±ÿ‰ èÏ$ :¹iŠ ~uzŠ

Xì ÀËvÖ] ±ÿ‰ ( Ð p ÒÆCq )gzZ èÏ$ ( Ð p Òƪ Z°) :³ :}ÔÐN YbŠ™Ž‚wZ ¸Z VâzŠ

2

ÐZ gzZ ì Å b` ä y x0Z x â Z 6,# Ö ¬Z 0 " $U* 0 Ý°Z† I Ž‚wZ ¸Z VâzŠÆyx0Zā c* C ä IfƒqXì H™f ~ ] é¨G3ÅZ [ Â

þ 552B2wZŠÑZyZöÿ X ÷ ‰ƒ


63

b` à ©

-10

J-‹E AÄ B+G :( ƒ {)z ö Ôx ;zZ!Ô ê XGªb` à ©6,~zZgg ðAX+EZÃtzœc* rT

Ãe $Zzg kZ m{ ä $ögzZƒ: s ÜÆ ]pªÆ) g $uŠ»Å kZ

Xì CƒŒ( ƒ¹: {)z® E E $uŠ»ÅkZƒ (~zZg){)z ûE©EBÄZ āgzZ Y éŒBÄZMÔx;zÑZMÔ ûÒ›ÅZMŽ g

Xì Cƒ®

7s ÜÆg $u¡]z· öÀÓh

!

-11

ÔÜÔ Yg {Ô~gŠ » kZ ÔñYƒ " $U*** ƒ tzœzr » ~zZg T } 9 :XE Å® )$ +KZ {zªÆì 7s ÜÆg $u¡** ƒ {)z Y%gzZ ö+ Ôà 3 E Xƒ: { 竽$q )Ñ!* )$ ® +ÅkZgzZƒ:ÜZŠz¦ZŠ s§ þ 30m1` ~È-Š r # ™g(i Z Û u~ßñrÔxæZŒZ ¶ Š 2ÿ

AÄ $Zzgw¥)ÅkZ ƒg ðAX+EZÃtzœzr~zZg¤ e /Zāì ¸ w¸ SZg :Ò ÿ þ Xƒ: c* ƒ¦ZŠ ÑZz ¶Š]úŠ s§Å® )$ +KZ {zì eì w= Þ

‡‡ ‡


64

> }Z °+6Z «g]mZ

wzZ :[!*

$Š q Z 9P ~ ] m Z Æ + 6 Z «g ˆ Æ qÃg gz Z ¬ Ð qÃg g :÷sf `gŠ

änfÓßÚ æ„u äm‚m ijʆ³m á^³Ò " # ä³×# ³Ö] Ù糉… ᜠ†³Û³Â à³e] à³Â þMÿ Åç³Ò†³Ö] à³Ú ä³ ‰œ… ijʅ ]ƒāæ Åç³Ò†³×³Ö †³ fÒ ]ƒā æ é³ç³×³’³Ö] x³jjÊ] ]ƒā æ DD‚ÛvÖ] ÔÖ ^ße… ( å‚Ûu àÛÖ ä×# Ö] ij۳‰EE VÙ^³Îæ ÔÖ„³Ò ^³Û³ãóʅ óçrŠÖ] oÊ ÔÖƒ ØÃËm Ÿ á^Ò ÂD™ qzÑi úZ # avZ wÎgā÷ D™e $Zzg i/0Z ** ¦  ) ërÅ qÃg Z # b§ÏZ X D VZ J -Vð+B; VâzŠ LZ

LZB; VâzŠ LZ  D VQuÐ qÃg Z # gzZ ( D VQB; VâzŠ DD‚ÛvÖ] ÔÖ ^³ ß³e… (傳۳u à³Û³Ö ä³ ×# ³Ö] ij۳‰EE gzZ D VQJ -Vð+ X¸D™: +6Z «g~Vz>gzZë

B× @…Z > ½390 b 168 m1` ›97 38Ô7 36Ô7 35 b 102m1` ~g g 9ÿ þ !”Zz793:× @…ZY ZçZ

:ì Ì~V1Âsf `gŠg $ut

( 1 8 58 b 1 6 8B 3 ) y x0 Z 9( 45 6 b 23E 2B 1 )`  0 Z 9 G G 34$ 59B1) ~èF, ìY(178Ô177b 69m )ŠzgÎZ0Z öW § (90B2):Zú! Z 9 E3ÒÉ ( 559b20B3)~ðšE wZbÑ XX xnv‘ àŠu &m‚³uZZ :w‡z(255b G_ 5 ÑZ XXä³jv‘ o³F× г˳jÚ &³ m‚³u ]„³âF ZZ :w‡ ( 125B2)_Z†0Ñg »åE XXänÊ ‚u¢ àÃ_Ú Ÿ &m‚u çâæZZ :w‡z


65

:c* â Û Š÷ á gZÆ™™fg $utä¹Z²ƒq ‚ß è$¡³%Ö] à³›]ç³Û³Ö] 儳âF ±³Ê à³m‚³nÖ] ijʅ ä³ nÊ o³FÖæ¢] V ‚ñ]ç³Ê ä³ nÊ ZZ ð^Û×ÃÖ] †%Òœ Ù^Î äeæ äßÚ ÄʆÖ]‚ßÂæ ÅçÒ†Ö]‚߳ æ Ý]†³u¦] é†nfÓi XX! Ì×íÖ]æ Ì׊Ö] àÚ ]â £&yZ +6Z «gāìt{Z +ê:÷}Z +ÃF~g $ukZ

ÏZgzZˆÆqÃggzZ¬Ð qÃgÔ‰ Ü z D™qzÑi úÔì ( " $U* )6, Xì c* Š ò :äîzxñfÒZ6,

G GG þ 252m1` d $ ç«3ÅZ bÑ°d $ çI.2ÅZ b§ÿ

Ð y Zgz Z Ý ‚rg Z0 + i Û Æy ZÃg $ukZÐ i /0vZ† ** ¦

ˆgzZ¬ÐqÃg )e $ZzgtXì He $Zzgä~C Ù ix â Z q )Ñ!* rxsÑZ 

.-ÅZy—ÿXì F þ ˜?0·ÀF,Ô 289B5yZ çE , Z áÐ~C Ù ix â Z ( à Zz+6Z «gÆ G

XN â Û ±56, ™Œ Zwz] .» ï¿Åg $ukZ

X ñY3gÃæÃ]â ´sfzgq‰ Ü zD™±5wz] . 1

+6Z «gÑZz`’r

2

+6Z «g ÑZzqÃg

3 4 5

+6Z «g ÑZzqÃgi Zˆ 4G 5š±gi Zˆ +6Z «g èEG ¸D™:~Vz>


66


67

wz] .»g $u{Š™yÒÅ´ â x â Z


68

:Nƒx¥'!* Š¼ÐïkZ Xì F, Zá+6Z «gÑZzÔ {ˆzqðZÃÐ~C Ù ix â Z 1 Xì F, Zá+6Z «gÑZzÔ {ˆzqðZÃÐÄ0yç 2 Xì F, Z á+6Z «g ÑZzÔ{ˆzqðZÃÐ÷Z0´ â 3

+6Z «gg $ugzZ ~?Zµ

$E ã*zy~È-Š pZÝ°ZÔ¤ÆkZÃ~?Zµ gä tÈ-Š î0@E

Xì àŠæÐ6¢¯gzZtG¯~G @* ÅkZgzZì Hù÷ á Ð( 6*zy)

þ 3Ô 2m~?Zµ)l¶ Š ÿ

g$EÔ| 1311“ g$E | 1324“  â õg @* ÅtÈ-Š î0@E  â õg @* ÅtGî0@E g$E þ sZ ÿ X¬Ð| 1159“  â õg @* Å6¢î0@E $E ~È-Š ã*zypZ gä þ 3m sZ ÿ X c* ¯ÝZÃtÈ-Š î0@E $E ì ̯ZuzŠq g& þ 25Ô 4m)lÿ X ÷ëtC Ù ª î0@E -Z » ~?Zµ

, z£ÅkZgzZì ~x ÷ á ¯t X ÷~{)z)(l ( Photostats)k g$E þ 19m~?Zµ)lÿ | 689“  â õg @* ÅtC Ù ª î0@E g$E Ô1 m1` ~?Zµƒ±5 }Ô÷ V™g Ñ" ~ îG 0ÒuZtÈ-Š î0@E {)zX X X X X 15Ô14Ô 13Ô 12Ô 11Ô7Ô 6Ô 5Ô 4Ô3Ô2 71B1 ƒ±527íq 15m1` :¶ Š }Xì ðƒÌp’6, ] â £F E E $ ( ¤~È-Š ) kZ6, oÅtÈ-Š¯™}Š ßF, ÃtC Ù ª î0@gä ] â £F

{)z302Ô 287Ô285Ô 275B2 :¶ Š }ì Å p’~ ÝZ VŒāì Hs Z ‹Z ä ~È-Š pZŠp6,]â £ ‰ G-#E G © 3 X {)z( ! ²íq 15m1` ) pÑZ þGB ~?Zµ¶ ŠXì


69

E E $ g @»tÈ-Š î0@ B~qµ


70

@»tC Ù ª©"B~qµ


71

@»ð"*Š}uzŠÆ~qµ


72

@» °·,Æ~qµ~[²›š


73

G-o.Å E r @» ã é<XEÑZh! Ñ` ç? Z


74

āì Zƒ–~V¶*ŠNVâzŠÆ~?Zµ ]ƒāæ änfÓßÚ æ„u äm‚m ÄÊ… éçF×’Ö] xjjÊ] ]ƒā " # ä×Ö] Ù糉… k³mœ… óàni‚rŠÖ] àne Äʆm Ÿæ ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… Äʆm ^Ú ‚Ãeæ ÄÒ†m ᜠ]…œ gā$Eì@* c* $» ã*zy†ŸZ» Äʆm¡Ê~tÈ-Š î0@E A ƒx¥s™Ð]g„kZ Æ›Z # ~c Z™ÃŽ!Z0Z '~ „ wqā 6ì ‚Šp » t**

bZz ** ¦äÑ** ~È-ŠïÌ~kZ Š HH ù÷ á ™á @»¯{”T

XØŠ J (, p ÖZ‚ŠpÆ é†ŠÖ] kvi ~y WÆe $ZzgÅ hv0

Æ á^nˉ ^ß$‚³uÐzzųgzZ ~¢~Åe $ZzgkZÅ~qµ

Ž » V!èY Zƒ~ˆ ¹ äkˆZ » T¸ ‰ ØŠ hgÌp ÖZ

Xì Š HH7!Zi Z »tkZ Ì~kZì ~y WÆ[Â^g e g$E Ì~ °}uzŠq -ZgzZì Š OZ. Þ ‡gzZ 9{Š c* iÐ V¶xÓtC Ù ª î0@E $E Zzgt ge ( s ¸ñà Zz +h +«g ) Å h /0vZ†** ¦X ì b§ÅtC Ù ª î0@E $ ** ¦āì @* ƒ" $U* Ð Tì HyÒ ÌЍgzZq -Z ä ~qx â ZÃe $Zzg

X¸B( Z # Zz) ~gz¢Ã+h +«g h/0vZ† {z Lā L ** ™™f »¿kZÆh /0vZ†» ~?Z x â ZˆÆe $Zzg ÏZ

: +6Z «g {zJ -Z # ¸Dg â ÐV-èJ -‰ Ü zkZÃug @* Æ+6Z «g Å h/0vZ† ** ¦Ô ~?Z x â Zāì @* ƒx¥s ™ ÌÐ ó Xó 4ä™

T e ** ™œ$6,ZkZ c* ÍÆ™™f¿»yZQgzZg $uÅ+6Z «g]mZ

X¸Zc¿6, +6Z «gÌŠp~?Zx â Z6, ¯ÏZgzZ÷

ˆÆä™ÜÐ VzŠ¤ /÷ á }uzŠÆyçä: Zú1Zx â ZÃg $uÏZ

{g÷ á Z™Èä׳%ÚQgzZØŠ™Üp ÖZ ðZ’ZÆg $ukZ ÌЍÅ~qx â Z

ā Zƒ" $U* ÌÐ kZ :X ÷b§ÏZ Ìp ÖZÆg $uÅ ~qxâ Zā c* Š™


75

X ÷ŠzŠ%gzZßp ÖZÆÄʆm¡Ê ā Zƒx¥Ð,kZ

Xì ÜgzZsø]g „·i p Рů·,Æ~qµ 1

Æ {ˆ z qðZÃ+6Z «g ÐÄ0 yçÐZ ä V-zZgrvŠ 2

Ì~ V¶Nx ÓÆ ~?Zµ]g „t ¤ /Z Z®ì He $ZzgB‚Æ ]mZ

X ¶gÃY æzûµz—šÂCƒŠŽñ

a kZ å7J -y¶ Kz x ** »e $Zzg‚ŠpkZ ~ V-œ ðZ’Zèa 3 X H77ÌäËÐZ

7 RZ Z +Zzi ° D°Z ¨ Z }÷ KÁÂ6,Z +Zzi ä VÍß X 4 .xðE 3ÒÉ><Z > çX=+ÅZ >Š —Zs ŽZgzZ ( ~?Zµ¥z)v0Ñ6 é)I-ÊZ X ~çG !X D™7ÂCƒ¤ /ZÔH77Ãe $ZzgkZ ÌäËÐ~yZ

+6Z «g)[ZhZZg $ut~ð"*ŠÆ~?ZµÆtC Ù ª„ 5 X슎ñ(B‚Æ]mZÆ{ˆzqðZÃ

ÐZ~ ( 91 m2` ): Zú! Zµä ‡Z^ÑZ t GZ0[©: Zú1Zƒq 6 Xì c* Šg Z Œ Û éÆe $ZzgÅŠzZŠ1Zx â ZgzZw÷ á xâZ

B‚Æ ]mZ Æ +6Z «g Æ {ˆgzZ qðZÃe $Zzg Å w÷ á xâZ þ ]zÛo 103m1` ÿ

X슎ñ~ó xó ÑZ[ L L

B7…e $Zzg à Zz ( ´=ZvZ†0) ZôZ1 Å ( ãZāZ „¸ )ŠzZŠ1Z

Æ {ˆz qðZÃ+6Z «g ]mZ e $Zzg à Zz N m 0£Z ~ŠzZŠ ! Z ò1 þ 721b 111m1`ŠzZŠ ! Zòÿ

X슎ñB‚

Æ{ˆz qðZÃ+6Z «g ]mZ e $Zzg à Zz ( ´=Z )vZ†0ZgzZ E-ÍÉ+6Z «gY b þ 2b 17mÿ X슎ñ~~g éCE  B‚


76

ÑZzˆ gzZ¬ Ð qÃgÐÄ0 y çx â Z ~zZg ~œ / %Æ g $ukZ 7 GG-#E þ™ ÷ á £Z þG3©B 256g $u39m2` ~èF, ò¶ Š ÿ

Xì " $U* 9!* +6Z«g

X ÷b‡Æ+6Z «gá ZzˆgzZ¬ÐqÃgÌ~qx â Z 8

G G ©B-#E §3G -ÍÉ+6Z «gY b þ öG 1b 35m~g éCEE ÿ

Æ+6Z «ge $Zzg à ZzÔZùÝ‚ù~C Ù i~~?ZµāìtāÜ E E i ‚: {gzZ‚ŠpÅtÈ-Š î0@g$ Z®Xì 7B‚Æ ÔXìB‚Æ ]mZ gz Z $ì ÅZgŠ á6,ÔÕð • Z * *™7Ð Zgz Zì ë!* z qçñ]g „

Xì ~gziB G-o.Å E -rÑZ h!Ñ` ç? ZˆÆïkZ 9 V;z Ô 5 µñ»Ú Š ( 12m2` ) ã é<XE

Ôì + 6 Z «g ] m Z ~ Tì w ®B‚ƍŠ~qµe $Zzgt Ì

v:ZzX 7Ô

$u à Zz ä™+6Z «g Ì~ kZì ðƒ ù ÷ g á Ð x÷ á Ž ~qµ 0 þ 626b 515m1` ¶ Š ÿ

X 7y¶ Kzx ** ðûä™:gzZ슎ñ

+6Z «gg $ugzZ: Zú! Zµ 6,+6Z «gX L ^ L Âq -Z » r # ™ ~ W, Z /ZŠ ÷ á g Z ** Ññ~ŸkZ

Ær # ™ ~zk , e ~ kZ X å Zƒ ù ÷ á ¬ā²°» ó ó{ ^ ,Y ó» lz» 5q -Z

X ÷‰ØŠ]!* ZŽ j−gzZÞÆx ;zRz]2

&t Z®Xì HyÒ Ð V-zZg &ä : Zú1Z x â ZÃ ( g $u) kZèa

Æ~g ZŠ $c* Š ð•Z ä ( ‡Z^ÑZ ): Zú1Zx â ZakZX ì ~¬ÆV(u XX^³ ³Û³ãe °ƒ^³ ³ v³ m ZZ:¹äËXì c* Š â ہ™f Ì»s %ZÆ]c* ZzgB‚ XX^ÛãÃʆm ŸZZ :¹äËb§ÏZ XXänfÓßÚæ„uZZ:¹äËgzZ ( änfÓßÚ)


77

D àni‚rŠÖ] àneE XX Äʆm Ÿ ZZ :¹äËgzZ Dàni‚rŠÖ] àneE

ó ó ‚³u]æ o³Fß³ ó Û³ Ö]æ L L:¹ä: Zú1Zx â ZXì „q -ZÈ»ƒ  yZp

à Zz: Zú! ZµāŽ )Ä0 yç~ ›9Xì „ q -Z ( È) pª » ó ó àni‚rŠÖ] à³ne ^³Û³ãóʆ³m ŸL L~zZgrbÐ( ÷~zZg ~Š ã CÆg $u X ÷D™yÒ» ó ó àni‚rŠÖ] àne Äʆm Ÿ L L{)z£Zx â ZX ÷D™™f

@» °·,søÆ: Zú! Zµ


78

@» ° Ná Zz{gëÜæB: Zú! Zµ


79

@»ð"S: Zú! Zµ


80

ò«Z ‹Z e $Zzg ž0yZÄ ~zZgq -ZÆg $ukZ Å: Zú! Zµ

GA-E 4ÓÉ ( ì 9—šJ -yZÄ)Xì ~ ö§ XG o³Fju ä³ ³m‚³m ijʅ é³ç³F׳ ’³ Ö] x³ jjÊ] ]ƒā " # ä³ ³ ×# ³ Ö] Ùç³ ‰… k³ ³mœ…ZZ:ì ~kZ àne Äʆm Ÿæ ÅçÒ†Ö] àÚ Äʆm ^Ú ‚³Ã³eæ ij҆³m ᜠ]…œ ]ƒāæ ä³nfÓ³ß³Ú °ƒ^³v³m þ 69m2` ò«Z‹Z ÿ

XXàni‚rŠÖ]

a kZ Xì ?Š „  Š', i Å +6Z «g ]mZ g $utā Zƒ x¥ Z® éçF×’³Ö] |^³ jjÊ] ±³Ê à³m‚³nÖ] ijʅ L L[!* ÃkZ: Zú1Zxâ Z XX †nfÓ³Ö] èÏ%Ö] ÀÊ^³ v³Ö]ZZ àne Äʆm Ÿ ä³Þœæ ÅçÒ†Ö] àÚ ä³‰œ… Äʆ³Öæ Åç³Ò†³×³Öæ ä³ nfÓ³ß³Ú ð]„³v³e †³nfÓ³jÖ] ØfÎ X ÷ñÑ~[!* Æó ó àni‚rŠÖ] bÑŠèÑqì c* Š ÎÐ]g „ëà XX ^Ûãóʆ³m ŸZZ äVÍß™** ‰ :÷D™h +Š F, ãZzÅyZ

ó óî ZzLtL Xì ˆ¤ /c* ì ˆðZ¤ /ó óî ZzL L Uœc* U÷Я·,Æ: Zú! Zµ 1

{÷ á vZ yˆZ¦)´)Xì ŠŽñ~ ø)z›9gzZ V¶NÆ: Zú! Zµ ŠŽñî ZzÌ~¯Æ©ÜæÉ슎ñî Zzt~¯ÆZ}s Wc~”Z°Z ( v:ZzXì

Xì C™G @* Å+6Z «g]mZ Ìe $ZzgÅyZÄ 2 Xì ( { ZÍ )@÷ á 6, ÏZ Ìd $tÅ: Zú1Z 3

‚³ ³ß³ ³  ೠ³ m‚³ ³ nÖ] ij ³ Ê…]mZ Ì]c* ZzgÅ~qx â ZgzZŠzZŠ1Zx â ZÔw÷ á xâZ 4

‰‰‰ó ó ä³×³%Û³eL‰L‰‰‰ó ó åçv³Þ LLä:Zú1Z~}g!* ÆX÷B‚Æ å‚óeæ Åç³Ò†³Ö] Xì ¹ XXä×%ÚL gLzZ

&i }Y f4—‚Ãg 7~hÆ+6Z «gx°ä( {)z) ö™ÒG $ukZ 5 ! ?D™ù7{zZ®Ô ¶7„ µe $ZzgtJ -‰ Ü zkZX H7


81

~œ,ƒŠagzZë!* Ôß* *™wÑ+Z6, «gx°B‚Æe $Zzgkā Z Zƒx¥ X ì ó® ) ó $ + LLÅ ÅkZ Ìäx â Zq -Z ËXì „gszczgÌ~gzŠ *Š: Zú!Zµ

X H77~}g !* Æ+6Z «gx°zuF, Ã]g „Ñ!* !"

$Zzgq e -ZÅòº:zæ Æ{ˆz qðZÃÐvZ¶g÷Z0´ â x â Zāì [g ¦ / 6,],—‚

Xì " $U* B‚ÆF, Z Â]mZ »e $ZzgÅ+6Z «g !z=Z L Ls ÜÆkZäVÍ߉ Xì Å7e $Zzgq -ZÅ ó óò«Z îGE þ 68m¶ Š ÿ

à ÜÖ^‰ à h^` àe] à³Â ÔÖ^³Ú à³Â ܳ‰^³Ï³Ö] à³e]æ g³aæ à³e] à³Â x³jjÊ] ]ƒā ä³ nfÓ³ß³Ú æ„³u ä³ m‚³m ijʆ³m á^³Ò " # ä³ ³×# ³ Ö] Ùç³ ‰… áœ ä³ ³neœ éçF×’Ö] qzÑi úZ # avZ wÎg ( ** ¦)ā÷ D ⠁ Û h/0vZ† ** ¦

X¸D™+h +«gJ -Vð+ ÂD™

° b ˆZgâÔ ~È-Š ~ W, Ã~g´ Š- ·497 m2 ` ‹Z sg ç!Zf71 m1` ò«Z îGE !z=Z ÿ þ 61Ô 60mb ¶ÑZˆ+6Z «guF,

&‡ËÃe :gz Z H77s ÜÆ+6Z «g ä _öŠ OZ ÿLE $Zzg kZ

:ìŠzŠ%ÐzzFwÑ+ZB‚ÆkZXì Y™7ÐZq=ðÃ

gzZ 7™f » +6Z «gƈ gzZ¬ Ð qÃg~ kZ Xì ¿g $ut 1 X ì [g ¦ / ā 6Ô@* ƒ7x{aÆ™f Ô™fx°

Xì F, Z áe $ZzgÅ+6Z «gд â x â Z 2

( 69B 2) ò«Z ‹Z e $Zzg à Zz ~C Ù ²Z ( [Þ0Z )ù´ â ù< Ø z0Z 3 Xì ]mZ »+6Z «gá ZzˆgzZ¬ÐqÃg~kZX슎ñ~


82

Xì 9Ç!* Å J -< Ø z0Z G 5;X+-ÊZ)ì]mZ»+6Z«g{ˆzqðZÃÌ~e Ô210B9 åG $ZzgÅÌØZ0Z 4 X슎ñÌ~(ÌØZ0Ze $Zzg)´ â xâZ òƒñe $ZzgÅÌØZ0Z( éS¨GÒ›!211 þ 59b 113mÿ

( x¼¾ )÷F, Zá]c* ZzgÅ]mZÆ+6Z«gÐ~C Ù ²Z[Þ0Zxâ Z 5 Xì ë!* ** ñ?ŠÐe $Zzg à Zzó ™ ó fx°L LkZ Z® &C XìÃÿL }ÂgzZÅòº:zæ[Šp]Z & +6

B\L:L zær µJ - ó óy ð3E # ™Xì 7[ÂÅ´ â x â Z XX pF†fÓÖ] èÞæ‚Û³Ö]ZZ

0·0Gy¢1Zݬgq -ZX ðƒ" [ ~g ‚t Z®ì x¥**  \ E E Å 3B r 54ÉZx´§ þ 205&14Y ÕäE Z ÿX¸Ð~+$āŽ (y ðE # ™)! ç9. ZŠZZ0% þ 206m sZ ÿ

.–E𸰠çE .āÅZ ÿ þ 122&2çE

Xì è[Âq -Z~ŠgÆ:zæäV,Z

X¸ë ( [Âà ZzVzQ ) ó ó{Š ÍæL LÃ:zæ{z 4hÒX3Zy¢1Z #Z vZ¶gX ñƒ]¯~|302\WX¸Ð~VñâZÆ ïGE

6, 68m1` }Ô … â 7]Z|~È-Š ÌZ}uzŠÆ [" kZ :ì Zƒ–

Xce7, 7ÌUu°°ZÝ°ZvZp~i ú / !z=Zw– / þ 76m1`ÿXì{z(−0 +!* B;~iúq -Š4, Æ´ âxâZ :ò«Z îGE ?ì wìH~}g !* Æb)yZ


83

$ZzgÅi Z¥Zyú0vZ† e

:ì H7Ãe $Zzgsf `gŠ äVÍ߉

à ÜÖ^‰ à °†aˆÖ] à ÔÖ^Ú ^³ß³$ V‡]†³í³Ö] áç³Â à³e ä³ ×³Ö]‚³f à³Â ZZ çÃm Ÿ Ü$ éçF×’Ö] xjjÊ] ]ƒā äm‚m Äʆm á^Ò " # ±fßÖ] ᜠ†zÛ àe] D™‰ Ü z kZ +6Z «g a *™Ñā÷ D ⠁ Û/ ñ 0vZ†]| ó Xó ¸3ß:aÆä™+6Z «gQD™qzÑZ #

GA-E 4ÓÉ þ 62Ô 61m~È-Š ~zk , evZÔ"Ô b ˆZgâÔ 404B 1 îG !Z°Z·!Zf ö§ XG]5sZ ÿ G

:wzZ

:¹ ( ~}g !* Æe $ZzgkZ ) äÁÒZvZ†1Zx â Z :1 ‚ÏÊ |‚ÏÖ] Ønf‰ oF׳ Ÿā†³Ò„³m ᜠ‡ç³r³m Ÿæ Å糕ç³Ú س›^³ e ]„³âFZZ XX]„âF Í¡íe ÔÖ^Ú à èvnv’Ö] ‚nÞ^‰¢^e ^ßmæ… %NÐZ ñZΙf »kZXì qçñë!* (e $Zzg )t ( ä™ b` )ì ZæE Æ kZÐ ´ â x â ZB‚Æ7‚Z 9āìt ïXì 7^ ,YÆ þ 404B1 îG !Z°Z·ÿ G 4ÉZx´Z§ ÿ 5E þ 163B17Y ÕäE

Xì Š HHe $ZzgJ -ë ( +6Z «g]mZ )s Ü :¹äIfƒq( ~}g !* ÆÁqx â Z ) XXàn$‚vÛÖ] în èÚ¡ÃÖ] ‚Î^ßÖ] ÀÊ^vÖ] Ý^Ú¦]ZZ :¹gzZ

o× Ü×ÃÖ] …çv³e à³Ú á^³Òæ س×ù³Âæ Ù‚ù³Âæ |†³qæ t†ù ³ìæ Ìßù³‘æ ZZ þ 165m sZ ÿ

XXänÊ Øn×Î ÄnŽi

þ 473B5Š Zõg @* ÿ XX èÏ$ á^Òæ ZZ:¹ä~Š Z¿

Åg $Š q Z ( ®z qçñ )Ž‚ {z ~ ug´pÔ ÷ tzœÁqx â Z þ 608B3wZŠÑZyZöÿ

X ÷D™o


84

X¸IÁqx â Z

G.Å G$ ÓÉs²Zzb›Z °!¸å)-šG þ 137m~z éCEgÒÉwY°Z °y ð.й1 ZÔ 159B2IåE ð™f ÿ

á6,ð•Z ( 6,gîx ¬ e $Zzg ) {z}ŠÈ qçñz ë!* Ãe $Zzg TI

Xì Cƒë!* zqçñÅZgŠ

X ¹ XX àn$‚vÛÖ] Ý^Úā ZZ gzZ XX†nfÓÖ] ÀÊ^vÖ] ZZ ÃÁqx â Z äIfƒq

þ ~È-Šg(y{i Z Û u'xzŠg !* T 104m1`xæZŒZ!Zf227B 3p é¨EBÄZ >™E +ÿ

:¹ä(|751X691) îG !iœZ²Z0!* szHZb−Z–!Z0·vZ†1Zƒq X2 G XX Åç•çÚ äÞœ ä×Ö^e ‚㍠V‚õÃe oF× &m‚vÖ] xñ]æ… Ü àÚæ ZZ ì êŠ „ ZÍ™ 3nÅvZ {zì 1ÎÌÐgzŠÒpÅg $uä T E -G B|Å 4 Å ) Zg ‚Z ÿ þ 138mýG3š{ÅZz ÷ Z ° ýG3E

Xì ( ]{ð) qçñg $utā

:N ⠁ Û ±5Y ZgWPÅY f~}g !* Ƴ0Zƒq :¹äb−ZZ # g0Z 1 ^ÛãnÊ änÖāæ (àm‚Ö] Ù瑪eæ (änÊ p…^rm Ÿ †³nŠË³jÖ^³e ^÷³Ê…^³Â á^³Òæ ZZ Ðv×m Ÿ (äßÚ ½^fßj‰¦] Ðñ^΁æ äãÏÊæ änÞ^ÃÚæ &m‚vÖ]æ ó oãjßÛÖ] þ 448B2¨ éE 5BÄZ]4Zs¯Z[ ÿ

XXóóóÔÖƒ ±Ê

:¹äb−ZM0Z 2 ^Ûn‰ Ÿ (遂ÃjÚ Ýç× ±Ê ņeæ óóóèÚ¡ÃÖ] Ý^Ú¦] î³nŽÖ] ^³ß³fu^³‘ ZZ þ 246B14t`ZztZ^Z ÿ XX óóóànב¢]æ &m‚vÖ]æ †nŠËjÖ] Ü×Â

:¹äb−Z+−ZÜ** 0Z 3 XXóóóànÏÏvÛÖ] ‚uœ àm‚Ö] ‹Û èÚ¡ÃÖ] Ý^Ú¦] înŽÖ] ZZ þ 119 Û Zß ZŠ°Z ÿ

Ä E 4 Ð D 5 E :¹ä ö ZŠ é)™ÅZ0Z 4

±Öç‘¢]°çvßÖ] †ŠËÛÖ] Ð×_Û³Ö] ‚³ãjr³Û³Ö] سe ±³×³fß³v³Ö] ä³ nϳ˳Ö] ZZ


85

þ 168B6< Ø ¯Z]Zg•ÿ XXÜ×ÓjÛÖ]

iÒÉÙ®Zg^Zz( 400B3) ã Õä¨GišÒÉîGE 0!ÃZgg−Z :N ⠁ ( 143B2) ã» ðI Û ±52 ā÷˜ ~È-Šg(y{iZ Ûu

D™ Hqø„¹~y÷ á <gų0ZgzZŠ0Zƒq® )$ + IZÒZ:^âLL Ä E E 3B †e^Òœ à³Ú ^³Þ^³Òæ :÷D™~p ÖZyZp°ÅyZ ö§ Z ~g ‡Z5]|1÷

( ^T208m1`b‚ß Z ¦) èÚ¢] å„âF ð^³nÖæœ àÚæ èÂ^³ Û³r³Ö]æ èß³ŠÖ] سâœ

áY| 911 °õ Z ï−Z +−Z w°x â Z ñƒ D™p°Å²Z 0ZƒqgzZ E$ -.ÅZ ÿ ó ó( > ¬ß Z îG 0šE þ 187m< L {ZgªãZß Z ` é<XE ) D 7 G GÅ :¹~}g !* Æg $ukZäã Õä¨iš Zv0Z ã!* gƒq :3 GÅ E 5 Ñ Ä B 3 .2EB Z úGZ ÿ þ 222B1 çG

ó ó Åç•çÚ hç×ÏÚ çâæ L L Ä XX Á^ËvÖ] Ý^Úāçâ ZZ:¹ä4~©ö0A Z†~}g !* Æv0Zƒq

E I3“E þ 28mxæZx â Z ìx é)™ÅZ ï Gÿ

XX ^nÞ‚Ö] ÀÊ^u ZZ :÷˜r # ™g(i Z Û u~}g !* Æv0Zƒq

þ 39m< L {Zg ÿ

Ä E 4D ™Å Ð 5 E o³ ³Ê à³ nß³ Ú©³ Û³ Ö] †³ ³nÚœ Ý¡³ ¢] ܳ ׳ ³Â Ý¡³ ³‰¦] î³ ³n ZZ :¹ä ö ZŠ é) Z0Z GÅ XX †’ÃÖ] ÀÊ^u &m‚vÖ] Ä G -ÍCZ y;_Z ÔÏÖZ ö§3Z Ô ¹Z²Zāì * ÅyZ ä ë)z ~z éCEgÅZgzZ öE @Y ¹ þ 270B7< Ø ¯Z]Zg•ÿ

þ ó óu L Lm1`D°Z¨ Z ì·,v0ZÀF, ƒ±5ÿ

Xì Åp°

Xì c* Šg Z Œ Û qçñÃe $ZzgkZ6, gî.äv0ZgzZ³0ZÔÁ ÒZ

X ¹79Ãg $ukZ Ìäx â Z c* _öq -Z ËJ -v0Z ( ™á )ÐÁq EG Xì u„w¸»$ösÜ~ ýG3š{$zoÅg $u I G IG GL¢E " uï X ì x AZ ì c:¹ä~u0Ý°Z†( q )Ñ!* îªG$ )


86

tä\Wā Ø 7 Ð yZ~¤ /ZX ì ¹ s ä ~u0Z L L:¹äŒ0Z ó Xó @* ƒ:[ZŽ k0* ÆyZ Âì àÐV¹]!*

þ 9{zÔ 9m1` ?q! Z0Ñg $ZCÿ

s ZÜz ~C Ù Žq -Zª z$ +ÅTÔì/Š: Zgz&m{Š Z%Ð x AZVŒ X Pc* ÷ -Ztāì ꊙê~}g !* Æ]Zg- i c* Ù Ž 6,gîs^Z ° C

gz Z ó ó, ¸Å ( L L{ z Ð T7Š Z%Ùz x A Z » ЉzBßÐ kZ

X B™[pÃ]!* kZÔ÷D Ñ/zRˆ :¹ä?q1Z

oF× ä×%Ú †ìqæ …^ßm èñ^Ú äßÛ$ “ õ ³Ê س%Û³Ò &³m‚³v³Ö] èʆ³Ã³Ú س%Ú ZZ XX Üa]… †ŽÂ äßÛ$ äÞçÖ gzZìg bŠÎ7ÅTìêq -Z‰ì +ZwVÅyTÅg $u Xì ëgŠkŠ7ÅTìêZuzŠq -Z6, -gÆkZ 6ÏZ 8

þ 9B1g $ZCÿ

Xn C: ?ŠgzZ ¹ 9( ü )gzZë!* z [˜Ã] c* Zzg¼ ä ?q1Zx â Z +Z yTt X Zƒ yZª Z (,b‚ ¹ 9gzZ [˜z ë!* Ã]c* Zzg -Z ä·gi1Z

Xì © 8yTCñPgzZ CñF ~C Ù Žq -Z‰ì

þ 351Ô 349mÿ

XX Øm‚ÃjÖ]æ |†rÖ] èÚ‚Ïi ZZ :N ⠁ Û ±5aƧZz×

Xì u„w¸» ( $ö)V-C Ù ŽÆkZ~yTÅg $uātn¾

:xzŠ

yú0vZ†Xì x¥** J -i Z¥Zyú0vZ†Ð]5sZ'x â Z X-ÊZd þ 3520:d $ åE<G $½z36B 10Š Zõg@* ÿ X ñƒ] ¯Ã| 232i Z¥Z 4ÉZx´Z§439B1ã é›.gÒÉ[¨ 5E þ 164B 18Y ÕäE KÑZ ÿ X ñƒZa Ã| 382x â Z


87

E à gÖ^Æ àe ‚Ûv³Ú L L~]5sZäx â ZÔð éŒÒ›!w–ÐZāñY¹¤ /Z Xì He $ZzgÐó ó ‡]†³íÖ] áç àe ä³×³Ö]‚³f à³Â ±³Î†³ fÖ] ‚³Û³v³Ú à³e ‚³Û³uœ G ' . G G < < ~È - Š ã ˆæ° Z†·"î Eâ 0Z òÙ: [î EÒZD ‚ ø â &°¾ ) :ìt[ ZŽ ÂÔ 48 m G Í ¡ Å 5 E G E ?¼E ó÷ ó x ; zZ L Æ L kZ ä Y f‰X ì x¥** Z°Å ~ çE ª Z ÷ 0ð éŒÒ›! 1

äY fg·1HòúŠ » q äkZÐcì‰Xì Å„Šy¶ KÅ ó óûYÎL gLzZ .-ÅZy—ƒ±5ÿ þ 74X72B 6yZ çE G

X Åh +Š F, ÅòúŠÆkZ

:¹6, 133™XXÁ^³ ³Ë³ v³ Ö] l^³ ³Ï³ f› س m„³ e Á^³ ³v³ ³ÖŸ] À³ ³v³ ³Ö ZZ ä%ZF0Z Ü×ÓiæZZ :¹6, 136™gzZ XX ±ËßvÖ] °†rÓfÖ] ä×Ö]‚f àe sn×Î àe ±ñ^_×dzÚZZ XX èv•]æ ànâ]†fe ÔÖƒ Øq¢ Á^ËvÖ] àÚ é„e^ãrÖ] änÊ $Š q ZÜÅ¿|ñ)gzZxZ ö0\Ô÷x ;zZr g # ™ÔB1kZāt¿ XìŠzŠ%~«£Æ{ F, Zá G ' Z¨ þ 146B3Š Zõg @* ÿ Xñƒ]¯Ã|283Â÷x éG 5.¤ / ¸0· 2 X ñƒ]¯¬w‚101Ð]Š ÑzÅ x â Zª XìŠzŠ%e $Zzg {tZ®

G E ‹¢ Xì èó ó´ â g $uT $Z¾L L[Âq -ZävZ¶g ö g ZŠx â ZxsÑZ 

:xÎ

{z1÷ÅÇZ Ì]c* Zzg ( {)zë!* z qçñ) ÅnC Ù äV,Z~[ÂkZ & Ò›E! ?¼E X ÷ñÑ7e $ZzgÅ~çE ð éŒ ~[ÂkZ KZ &æEÎÉîG!Z°Z·ƒ±5ÿ þ 404B1 ö™ÒG G

G E ‹¢ ƨ  ¸0·Æ™ äzˆÆ ö g ZŠ x â Z e $Zzgtā Zƒx¥Ð kZ

Xì ˆ~Š\ðu


88

$Zzg à Zz…h e +ÆI Z «F,

°‚m¢] Äʆi D VÙ^Î ä³ÃÊ… E †Û à³e] à³Â ijÊ^³Þ à³Â o³F׳nÖ ±³eœ à³e] à³Â ^³Ë³’³Ö]æ k³nfÖ] Ù^³fϳj‰]æ é³ç³F׳’³Ö] |^³jjÊ] ‚³ß³  V à³ ›]ç³ Ú èó f‰ ±³ Ê !Z°Z·ÿ þ 391B1 îG G

XX àni†ÛrÖ]æ ànËÎçÖ]æ éæ†ÛÖ]æ

]g c* iÅvZš M Ô‰ Ü zÆi úY Z’ZX ñYH6, ]â £]‚+6Z «g Ô‰ Ü zÆ2Š' × gzZ†²s ¸z Ô‰ Ü zÆx ª6,~h N {z%gzZ ÌÔ ‰ Ü zÆ þ 68m[ÂÅr # ™~zk , es ÜÆ+6Z «gÿ

X‰ Ü zÆg û Zòg

:[ZŽ

$ög/ó ób!Z0Ý°Z†0·L L~zZg »kZèYì ®e $Zzgt

Xì ®q -Š 4, Æ


89


90

b! Z0Z·e $ÒZ ~(, ¹ÅY fā Zƒx¥ÐwZ ¸ZyZÆg $u î0*J'Z E !Ԯà ÅY fPZ®¸Y éŒBÄZM{zq -Š 4, ƁXì 9ëß ZMgzZ ûE©EBÄZ Ï

X 7?Š Å> Ø ptÂbŠgZ Œ Û āÐZ »Y f‰;gXìŠzŠ%}Â

X c* Š™uF, Ãg $uÅkZQgzZ ¹āÐZä{Z +Zi I 4X3 -+ G Å kZ ä VÍßXX ÷ Ž‚ Z®÷ ng ”ë!* wZ ¸ZÆ ö gzZ If

1 å¿C{ z 6,gî CZ f ªX ì Ð p ÒÆ ] Z f Å kZ { z ì Å }  %N X ZI®ÐzzÅ æzx ;zZ]ÒgzZz q} æE

]Z|g $u ÿL X3Z)z4gzZ b! Z0· Xì c* Šg Z Œ Û bzêÌä]Z|g $u ÿL X3Z)gzZ4Ãb! Z0Z þ 226B 3g U* s ZÂÿ ]÷‚q ÀËvÖ] h†_–Ú :~zD 1 &i 2 þ 318B1 îG!Z°Z·ÿ ÌnÕ : ö™ÒG G G3E Å þ 347B7 ö§ ZC Ù œZ ÿ

änÊ Ü×ÓjÚ oF×nÖ ±eœ àe] :ã¾nZ0Z 3 4ÉZ 4 -E þ íq » 32b :‹Zg U* Wÿ °çÏÖ^e ‹nÖ :~ ð.G

A+ÅZw& þ 37m3` Š ðAXE +ÿ ÜaçÖ] †n%Ò

:~È-Š ~gzg –£Z2 5

: ÷D ⠁ Û ~}g !* Æb! Z0Z·r # ™~È-Š ~ò{ ÷ á gâ Z 6 XX…çãÛrÖ] änÖā gaƒ ^ÛÒ °‚ß ÌnÕ çãÊZZ þ 168B3~g ]Z;ÿ

Xìê¸ Ì»g/gzZì ®q -Š 4, }÷{z:

gZ Œ Û ®q -Š 4, Æg/à b!Z0Z·Ìr # ™~È-Š ~g´Š- · 7 þ 290B5‹Zsg çÿ

X ÷ï Š


91

~uzŠ Åe $Zzg à Zzb! Z0Ý°Z†0·

HyÒ8¸ñÐ ( ® ) b!Z0Ý°Z†0·ä yZzç0j0·ÐZ þ 15747b 96m4`Ž! Z0Z'ÿ

X ÷G yÒp ÖZÆó ó °‚m¢] Äʆi L LäV-zZg‰ Xì ®B‚ÆpÖZƒ  ó ó ÄʆiLgLzZó ó Äʆi ŸL L8¸ñzƒ¯%e $ZzgtātāÜ Q Âì È „ 6,] â £ ] ‚ y Z sÜ ** V Q B; ¤ /Z

: c 6,Q

?÷DVQB;VY~¬ŠgzZ+ÏÔ]¦vßáZz䙿#Å+6Z«g

qðZÃ+6Z «g Âì " $U* Ðg $Š q Z vŠ HÅ ]â £ yZ ¤ /Z

Xì " $U* Ðg $Š qZ F, ZáÅ ø)z®HÅì«°ZÃz

ì" $U* ** ™+6Z «gB‚Æg $Š qZ F, Z á 9Ðh /0Z ** ¦Šp Xì ë!* ÌwÑ+ZÐ îσ!* $ZzgkZ »kÜZ‰Z® e

9Ìq -Z 6,uF,c* ¬Ô IÆ + 6 Z «gá Zz ˆ gz Z ¬ Ð qÃg


92

AÄ ÅVÍßá Zz 䙿#Å+h +«gXì 7ŠŽñg $u ôÜ ( g ðAX+EZà )

XM h$7ÌŠp{zЊiÅXÔãz‰c* gzZ÷®Âc* ]c* Zzg {Š™7

$u~uzŠ Å h/0vZ†** g ¦6, +6Z «g

äm‚m ÄÊ…æ †fÒ éçF×’Ö] oÊ Øì ]ƒā á^Ò †Û àe] ᜠÄÊ^Þ àÂæ þNÿ ]ƒāæ äm‚m ÄÊ… DDå‚Ûu àÛÖ ä×Ö] ÄÛ‰ EEVÙ^Î ]ƒāæ ä³m‚³m ijʅ ij҅ ]ƒāæ ó" # ±fßÖ] oÖā †Û àe] ÔÖƒ ÄÊ…æ äm‚m ÄÊ… ànjÃÒ†Ö] àÚ Ý^Î qzÑi úZ # h /0Z ** ¦ā÷ D™e $Zzg ( vZ¶g ¹ @*) «** VâzŠ ÂD™ qÃg Z # gzZ D VQB; VâzŠ LZgzZ ërÂD™

VÑgzŠZ # gzZ D VQB;VâzŠ Âë {£[vZ †Z # gzZ D VQB; - avZ wÎgÿkZ LZ/0ZgzZ D VQB; VâzŠ Â0QÐ J X D™yÒq ¯%

E3ÒÉ ˜W L L:w‡z 560 b 21B3~ ðšE $Z Z åE g wZ bÑ794b 75 m> ½Ô739 g $u 102B1 ~g g 9ÿ # 0Z î@Atz & ó ó9 -G Ìä ~È-Š ~g´ Š- ·2 453B 22òzë qùz Ô 105B2ò«Z òz2 Z ° G îG 0.G þ Xì ÅÜoÅkZÐ`  0ZgzZ ( 457B2‹Zsg ç)ì c* Šg Z Œ Û 9ÐZ


93

Ä0ZsÜXìrdÑZ†q -Š 4, ÆY fg/ā Zƒx¥Ð ,kZ

:¹ñƒïŠg Z Œ Û ŠzŠ%äv0ZƒqÃTÅ b` 6, kZä~ŠZß ZA $»

sju] ‚Îæ …‚ÏÖ] gfŠe ä×ÃÖæ gfŠÖ] à³nfÚ †³nÆ æ†³Ú |†³q ]„³âFZZ XX Üã×Ò èÛñ¢] äe ˆÅ]!* t: L Æk , ¼ î0ÏJ5k!āì YƒXì ãZz)Ôì ŠzŠ%b`  t þ 415m~g —Z ~@ÿ

Xì ~ñuÐg $uÅdÑZ†äVñâ Zx ÓgzZƒ

4ÉZx´§ 5E Y ÕäE Z gzZ– ó ó °…‚Î äßÓ³Ö èϳ$ L Ð L Z~(130B2)–ÃZäIfƒq āì ˆI6, kZ]!* t ó ó xnv’Ö] ÜŠÎ àÚ ä%m‚u ᜠÙ^vÖ] …†Ï³i L L:¹~ þ 243B9ÿ

Xì CƒÐnÅg $u9g $uÅdÑZ†

:N ⠁ Û ±5@ZØPÆe $ZzgÅdÑZ†0dÑZ† ÄÊ^Þ à hçmœ à èÛ׉ àe ^Ûu à Ù^ãßÚ àe t^r³uæ á^³Ë³Â

:1@÷ á


94

GÅ GA-E 4ÓÉ 3 þ 70B3ö§ XGò«Z‹Zz305B2v0Ñ þG3Ò› Z9ÿ

! äe†Û àe] àÂ

Åwu0` sz yAÐ yZ þ 9{z¥0Zù 142B3s²Zzb›Zÿ X¸rŠ × þ 257Ô 258B7q,~çE,ÐÉwBZd $ÿ

X슎ñ~›9e $Zzg

XìŠzŠ%x Z²Z »o %Z:Xì »¬Ðo %Z q ÐyZ » ` szyAZ® 59B 110 b 56m1`›9¶ Š }÷ ~zZg ~œ / %Æ‹g Z òz›9\ W Ô {)z 1 62B 25 9 b 9 1 m1 ` z 1 1 9B 187 b7 5 m1 ` z Ô 21 4: x?Zg ZŠ ³ F, z XìŠzŠ%b` 6, 0Š ×

X ÷~zZgŠ OZ. Þ ‡0Š × ó ó èÏ$ èÛ׉ àe ^ÛuL L:¹ä¥0¼x â Z

I þ œG îªG$ :w‡z172:pZ0Z]ÑZÎz37:òg Z−Z õg @* ¶ Š 2Ô 9{z142B3s²Zzb›Z ÿ

C™ZÅ 5š.ÅZ öÐE ó ó &Åm‚vÖ] àŠu ( xÖ^‘ Øq… (èÏ$ °†’eL L :¹äw åG

I4<X 5kÅZz ö+-G þ 354: öÀE ZK MFõg mZ ÿ

XX èÏ$ çâæ ZZ:¹ä(wu0)`sc* ÏgÖZyç0[©

þ 661B2õg mZz G î£E HZ[ ÿ

:ì ¹9zrÌä$ösf `gŠ¹Z

E þ 299B 1N m0£ZxâÑZwZ¸Z G î”Îñz3131Ô2130: ë0;0Z]ÑZÎÿ I þ XX X 50Ô 22Ô 14:yˆÑZyx0Z 9z216B6] é¨G3ÅZ[ ÿ GE þ 41mBg $ZŠ ÕzY !Z ýÒ58 Zð™f ÿ

÷ á 0Z :3

þ XX X 1238Ô 307Ô72ÿ

~ènZ :4

m0£Z :1 N

yx0Z :2

þ X X X 124Ô 107Ô 46ÿ

Šzg ÎZ0Z :5

þ {)z4205b 608B2ÿ

Á ÒZ :6

þ 1412Ô 360bz400b 208B1ÿ

`  0Z :7

X-ÊZd þ 15B3d $ åE<G $ÿ XX ^÷ÞçÚ^Ú èÏ$ ^÷¿Ê^u á^Ò ZZ:Y —Z :8 þ 197]202B1p é¨EBÄZ>™E +ÿ XX Ý¡‰¦] în ÀÊ^vÖ] Ý^Ú¦]ZZ ā÷˜Ifƒq


95

7ÐZgŠÆŒg $uÅkZgzZ XXàŠvÖ] èfi… à ä³%m‚u ¼³v³ß³m ܳÖæ ZZ 4ÉZx´Z§ ÿ 5E þ 446B7Y ÕäE

Xì ~¤ / G Å ä¿Ëu †nÇiæ ( ke^$ ±Ê Œ^³ß³Ö] k³f$œ ‚³e^³Â èϳ$ ZZ:÷˜ ã Õä¨iš Zv0Zƒq XX é†ìªe »\WÔ÷r{Š c* iÐVÍ߃  ~ä™e $ZzgÐ( ãaZ )" $U* Ô¸+ $¬r X åŠ Hƒo~/~y WCq E G & Ækā Z ì ?Š ÅkZì Š HHwÑ+ZÐ~zZg ûE©EBÄZoz ûÒ5B T~® X-ÊZd <G þ 1499:d $ åE $½ÿ

X ( ñYƒ" $U* HātÑS )÷ŬÐo %Z]c* ZzgÅVzŠ¤ /÷ á

þ 499¯ZuzŠ 466mb Õä}ÅZ0Z îG%l¶ Š ÿ

ì ŬÐpzo %ZtèYì ŠzŠ% b` Åo %Z6,{gÃèe $ZzgātāÜ v:Zz

èfÏ àe o‰çÚ æ èÛnÛ³i ±³eœ à³e hç³mœ à³Â á^³ Û³`› à³e ܳna]†³eā :2@÷ á G G 4 É Ó E 3Å þ 70B2ö§AXGò«Z‹Zz306B2þG3Ò› Z9ÿ ó ]÷†’jíÚ äe†Û àe] à ÄÊ^Þ à 6,]â £&~VìZzg Åy£0Z', ZgzZ0Š ×āìtÈ » U¿ Ї ! ì ê htgzZ7™f »+6Z «g‰ Ü z 0Q™| 7,ÒgzŠXì ™f »+6Z «g X @* ƒ7?Š Å™f Ô™fÄ°ā

þ 38B1wZŠÑZyZöÿ X¸ry£0Z' , Z G E Xì ŠzŠ% ** ™ýG3š{$Åe $Zzg kZÐ Y xx¥** z w!‰»Z_ö

!Xì ]gz¢Å ó ó~8Š ~(, La L Æì®Ã]c* ZzgÅ~gg9 G E ‹¢ Å › Ó Xì c* ŠgZŒ Û XX h]ç’Ö^e äf¢] ZZ Ãe $ZzgÅdÑZ†~ ÿ Z[Âä ö gZŠxâZ

þ 176B2~g ]Z ìÿ

lÈ0–1ZXì7" $U* Ç!* +6Z«guF, Ðh/0vZ†** ¦ :Ò


96

vZY÷ á yZ Xì;gWÐWā 6Ô÷ŠzŠ%z®ÐzzÅëz]c* ZzgÅ{)z Ü$ †fÒ oFב ]ƒā '†³mç³v³Ö] à³e ÔÖ^³ Ú pœ… ä³ Þœ èe¡³Î ±³eœ à³Â þOÿ ÅçÒ†Ö] àÚ ä³‰œ… ijʅ ]ƒāæ ä³ m‚³m ijʅ ij҆³m ᜠ]…œ ]ƒāæ ä³ m‚³m ÄÊ… ó]„ÓâF ØÃËm á^Ò " # ä×Ö] Ù牅 ᜠ'‚uæ äm‚m ÄÊ… Â_7, i úZ # ( h)_k , £Z0´ â ( ** ¦)ā÷D ⠁ Û ¹@* /!1Z gzZ D™+6Z «g ÂD™qÃgZ # gzZ D™+6Z «gB‚Ær

ÏZa vZ wÎgā Dâ Û gzZ D™+6Z «g ÂDVQuÐ qÃg Z # X¸D™b§

þ 864:x?ZgZŠ³ F, z!”Zz391:b 168B1›9z737b 102B1~g ‡Z 9ÿ

:슎ñÌ~V1Âsf `gŠg $ut

( 94B 2):Zú!Z9(1870b175B3)yx0Z9(585b295B1)`  0Z9 X ¹rä~i Z°Z ?q1ZgzZ¹@* +§0·¹ZX¸rh +i0vZ†/!1Z

þ 9ðz 58B5s²Zzb›Z ÿ

D þ 92mö-¼É!* @zHZY  Z °Y =ÑZ ÿXì q )Z6 , äƒrÆ\W

ä( É@* zŠ ) Þ¬ 0 ¾gzZ/!1Z Ð h _k , £Z 0 ´ â ** ¦g $ut ³ ZgzZ y éCŠÅZvZ†0−{Ð kZgzZ Y ZØ Z−{Ð/!1Z Xì Åe $Zzg

0Ò‘0 Xì Åy Òe $Zzgtä îG G

Ôx øÔa0GÔ/z²! Z0GÔ%Ð kZgzZ ä {Š yÐÞ¬0¾ ©ÅZyZ/ Xì ÅyÒe $Zzgtä: Zú1ZgzZx ÷ԍ0Š ×Ôy éŒG yÑÔ ©G é5‹ÅZŠzZŠ1Z ÔG0 ¼Ô/0 5Ô−{ ÔZ0Þ¬Ð%

ÅyÒe $Zzgäkc* Z! Z0xŠ WgzZ/Z†Ô©G é5‹ÅZ6ß Z1ZÔ ~u0ZÔ[w0Z

Å%Xì 7™f » +6Z «g á Zz Vz>~ e $Zzg ËÐ ~ yZ Xì


97

Xì Cƒwú6, q ô¥Ð{Š ye $Zzg

0Ò‘0Z Ô #gi0h Ô ~°! Z0Z Ô G îG +m,ÔŒ0Z Ô dÑZ†Ð/z²! Z0G

Vz>~]c* Zzg ʼnXì ÅyÒe $Zzgt ä _g ÒZ0−{gzZ 50·

~ p ÖZá Zz +h +«g~ Vz>gzZ ÷ Öæ {Š y1ì ™f »+6Z «gá Zz ÅGgzZ yZ/ÔŠ ×X ÷ ®]c* Zzgt Z®ì 7ŠŽñ ô¥Å q Æ yZ

āìtÈ»e $ZzgÅx øXì 7™f »+6Z «gá ZzVz>~]c* Zzg Å Å Bg Z I) Š ðE Bg Z ° z ( qðZ I ) qðZ ° $Zzgt Z®( qðZ ðZg «g Z f ZŠ ðE e

x ÷0tzçgzZ#gi0h + m, Ô/Z†Ô%¬1ZÐx÷Xì7ôÜ6, tāLZ

+6Z «gáZzVz>~e $ZzgÅx÷0tzçsÜX÷D™yÒe $Zzgt

X 7~]c* ZzgÅVй!* Xì™f » I3Å´ h_k Ü zÆ~g»ÅutÒzç~ÆzÆ ïG ‰ , £Z0´ â ** ¦ :{Z +Ã

( 628b 110 m2` ) ~g ]Z ì ¶ ŠX¸ ñÑ p=k0* Æa Ñ G ( 16B2) ã äÕŒi©ÒÉ~g —ZŠ ÷ á gZ

( 4415b 111B8) ~g]Z ì¶ ŠX åZƒ~~ó 9 utÒzç


98


99

îÖāó ó ¼×Æ èíŠßÖ] oÊ èfÍæ L L:÷ë ~È-Š ~ª»{ ÷ á gâ Z ( 32m+ ŠÁZB) ÕZì ß ( » )%~¯( Æð¨ Kò)gz Z ¿g™ ãi >]Š ¬ ïE , evZ Ô]g „t L i86,kZÆ™Üä ~È-Š ~zk þ 230mb ˆZgⶠŠ ÿ


100

:¹är # ™~È-Š ~g´Š-· Ù‚e é^³ jÎ à³Â èfó V‚³ß³ãÖ^³ e èÂçf_Û³Ö] ±³ñ^³ Šß³Ö] èí³ŠÞ ±³Ê ijÎæ V ä³nfß³i L L XXàm‚ΆËÖ] ØnÞ ZZ änÊ ^÷–mœ ^ßín än× |†‘ Ìnv’i çâæ é^jÎ à ‚nó‰ þ 456m2`‹Zsg çÿ ‰‰‰‰‰‰( 32) änÊ Ù^Îæ

b§Å~ª»{ ÷ á gâ ZŠ *Z LZ Ìr # ™~g´ā Zƒx¥Ð]g „kZ

Å', » Z ~È-ŠzŠt X ÷ ïŠg Z Œ Û óG ó L L 9gzZ ÷ BëzÃÂÆó% ó LL Xì „ZÍ

~ ð¨ K% ò b§T Lā L ÷˜r # ™~zk , e ñƒD™h +Š F, ÅkZ þ 230mb ˆZgâÿ

ó Xó ÷ŠŽñÌ~: Zú1Z 9Ðb§ÏZ÷ŠŽñ

: Zú! Zµ\WXì ^Ñœ °Î]!* t År # ™ ~zk , e ! x Z™Mg ‡

6ß Z1ZgzZ/Z†{zì e $ZzgŽ Å%~ kZ ( 95Ô94™2¢ ) BŠ™ VQ +6Z «gá ZzVz>:{Š™yÒÆr # ™~zk , e~kZgzZìB‚ƍÅ

Xì 7™f » E E $ }~e $ZzgkZ {Š™yÒÅ%èY7X »™f öL§gzZ™f Ä°VŒ :Ò

Xì 7ŠŽz»+h +«gá ZzVz>Ì

ƍÅ%e $Zzg Å+6Z «gá Zz Vz>āìÜŒ Û ~ ¸»]!* kZt

Xì 7Ð%ÔìÐ/z²! Z0Ge $ZzgÅð¨ KXì 7B‚

$uà Zz+6Z «g~Vz>ÅðûZò g

:÷D ⠁ Û vZ¶g ð¨ Kx â Z

à w‚nÉy à °‚ ±eœ àe] ^ß$‚u V oFß³%Û³Ö] à³e ‚³Û³v³Ú ^³Þ†³fìœ ZZ # ±fßÖ] pœ… äÞœ '†mçvÖ] àe ÔÖ^Ú à ܳ‘^³Â à³e †³’³Þ à³Â 鳁^³jÎ " ‚r‰ ]ƒāæ ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ ÄÒ… ]ƒāæ äi ¡‘ ±³Ê ä³m‚³m ijʅ


101

XX änÞƒœ Åæ†Ê ^Ûãe °ƒ^vm oFju çrŠÖ] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ þ x?Zg ZŠ T1086b 206Ô 205m2` ÿ

Æó ó ‚nÉ à L Ð L t~V¶x ¬Æ( –Z ) òûòÅð¨ Kx â ZāìgŠ c* Xì Š H¾ó ó èfÍ àÂL LñO

ЍÅ/z²! Z0GäN m 0£Ze $Zzg¸Ð~°!Z0Z þ 15685b 436B3£Zµÿ

IÅ E Å/z²! Z0Gä›x â Ze $ZzgÅ ö-4)Z0·Ð~°! Z0Z þ 866:x?Zg ZŠ³F, z391B26b›9ÿ

:1?Š

Xì ÅÜ

:2?Š

Xì ÅÜЍ

228m1` ) ò«Z‹Z Å ð¨ Kx â ZB‚ÆQzÏZe $Zzg¸

:3?Š

X슎ñЍŠó ó é^jÎ à ‚nÉL~ L (676b343m1`¯u Z zŠ672b

à³Â ‚³nó ‰LÐ L zzÅtÅA $» c* t** ~ó ó–ZLì L ?Š~(, ¹Å]!* kZt

Xì Š Hƒ`gŠ ó ó é^jÎ à èfÍL LñOÆó ó é^jÎ +Å Å ) ð¨ Kx â ZB‚ƍKZ~( 442X 92B4) öW ÐC Z äx x  0Z :4?Š Xì x** »/z²!Z0G~kZgzZìÅÜg $utÐ(ò«Z‹Z 4ÉZx´Z§ÿ 5E þ 68B16Y ÕäE

X¸rÙÑZ0Z&tzç0·Š¤ /÷ á Æð¨ Kx â Z

0GÐ ð¨ Ke $Zzgt ~ ( 177B2 ) ~g ]Z ìäv0Zƒq :5?Š &§Æ%~sZÑÑZ ‡ä~ çE,ÅZƒq )Xì ÅÜÐ s # ZÜÅ/z²! Z

( ì *ŠætZ®ìÅÜÐ

0G%gzZ%ÔG ( ]‡zZ ‰)ā c* C ä yx0Zƒq

:6?Š

Å ?+ Z ÿ þ 59m1` ±z çE

Å ó G ó L LÐðûZ-0£Zx â Ze $Zzg¸ ä4~zD þ 632b 31m2`g ìÑZ ‡Ô 57m15`h +] .Tg U* s ZÂÿ

Xì * @Y

:7?Š

Xì ÅÜÐ


102

IÅ E Xì ÅÜB‚ƍÅGe $Zzg à Zz öW -4)Z0·äx â Z

þ 71Ô 25B2ò«Z‹Z ÿ

:8?Š

Go %Z ÔG:D + gzZì ЍÅ/z²! Z0Ge $Zzgtāt n¾

4ÉD Xì ®ÐzzÅfz•gzZ {Š yøL G +

Øì ànu ä³m‚m ÄÊ… " # ±fß³Ö] pœ… ä³ Þœ †³r³u à³e سñ]æ à³Â þPÿ Ä•æ Ü$ äeç%e ÌvjÖ] Ü$ änÞƒœ Ù^nu Ý^Ûâ Ì‘æ (†fÒ é³ç³F׳’³Ö] o³Ê hç%Ö] àÚ äm‚m t†ìœ ÄÒ†m ᜠ]…œ ^Û×Ê pF†³ŠnÖ] o³×³Â o³Fß³Û³nÖ] å‚m äm‚m ÄÊ… DDå‚Ûu àÛÖ ä×Ö] ÄÛ‰ EEÙ^Î ^Û×Ê ÄÒ†Ê †fÒ Ü³$ ^³Û³ãóʅ ܳ$ óänËÒ àne‚r‰ ‚r‰ ^Û×Ê $ZzgÐh v0bZz ( ** ¦) \W ¬ŠÃ aÑ ä V,Zāì e

-Vâ »ä ( ~zZg )x øX H+h J +«g ½rZ # Ô ñƒ4ZŠ~i ú

» qÃg Z # gzZ c* ŠÄg6,B; N !* B; Vc* ZŠgzZ 1 Z ÀQX HyÒ

gzZ ½rQX H+6Z «ggzZá ïÐ} ÀB; VâzŠ LZ ÂH{Š Zg Z

:X H+6Z «g Â( ñƒ} 9Ð qÃg ) ¹{£[vZ †gzZ H qÃg X H{>yxgŠÆV¿VâzŠ KZ ÂH{>Z #

þ 401b 114B4~z‡Z bÑì›9ÿ

Å h v0 bZzB‚Æ x|Æ + 6 Z «gƈ gz Z¬ Ð qÃg

:ì Ì~V1Âsf `gŠB‚ÆVzZg $ut

þ ( 97B2): Zú! Z 9( 1857b 168Ô 167B3)yx0Z 9( 697b 346B1)`  0Z 9ÿ

{™E +» hv0bZz** ¦

~Š ÑzZ ÅVƒ÷ á Š !* gzZ¸{ ÷ á Š !* xÆ^\Wā÷ë yx0Zƒq

}Š ]g t KÅ\W„¬ yŠ &Ð äWÆ\WäavZ wÎgX¸Ð


103

I þ 276:¶g 44myx0Ñg rÑZY f‹x[ÂÔ 425Ô 424B 3yx0Ñ] é¨G3ÅZ[ ÿ

X ¶~Š

Žì H~Š ¯z yZ™f »æWÅ hv0bZz ** ¦ä b−ZM0Zƒq

þ 71m5`t`ZztZ^Z ÿX¸ñW~| 9k0* ÆaÑ

X¸ñƒy›~ÜæÃ~ó9( h)v0bZzā ¹ä4v

þ 735b 274m5` ~gØZ >÷ÿ

X¸ñW{g!* zŠ ( | 10w‚Œ Z )~V-Šu\WˆÆkZ

þ 1857b 169B3yx0Z 9ÿ þ 9{Š ‹‚ z727:ŠzZŠ ! Zòÿ

X c* â Û {@x„»+6Z «gä\WÌw‚kZ

:÷GnZ ‹ZzŠ6, $ukZÅ hv0bZz** g ¦äVÍ߉ X¸Zz** ÐòsZ<ÑÔ¸( z$ +) ! Z²ZbZz

:1

X 嬊 ñƒ_7, i úû%q -ZsÜà aÑäV,Z :2

]ŸZ‹Zt X ÷ ^ÑgzZë!* ]ŸZ‹Z VâzŠt ~ Ýzg ÅbÑŠ {Š™™f6, zZ x £ » j x Z™ î0E !ôX ÷ ]oh +Š F, Þ ‡** . z ãZz » ª ˜ ÅáZzì LZ Xì 7` Z » q Ê ËgzZì—¹

ð ^_ àe æ†Û àe ‚ÛvÚ ^ß$‚u VÙ^³Î †³Ë³Ã³q à³e ‚³nÛ³v³Ö]‚³f þQÿ # ±fßÖ] h^³v‘œ àÚ é†ŽÂ ±Ê °‚³Â^³ ŠÖ] ‚³nÛ³u^³ eœ k³Ã³Û³‰ VÙ^³ Î " # ²] Ù牅 é¡’e Üӳ۳׳œ ^³ ÞœV‚³nÛ³uç³eœ Ù^³ Ï³Ê (é^jÎç³eœ ÜãnÊ " VÙ^Î [èfv‘ äÖ ^ßÚ‚Îœ Ÿæ èÃfi ä³Ö ^³Þ†³%Òœ k³ß³Ò ^³Ú ²]ç³Ê Ü³Ö V]ç³Ö^³Î éçF×’Ö] oÖā Ý^Î ]ƒā " # ²] Ù牅 á^Ò VÙ^Î (š†Â^³Ê V]ç³Ö^³Î o³F׳e ±Ê Ü¿Â ØÒ Ünϳm æ ä³ nfÓ³ß³Ú ^³ Û³ãe °ƒ^³ v³m o³Fju ä³ m‚³m ijʅ ܳ$ †³fÒ æ ÄÒ†m Ü$ änfÓßÚ ^Ûãe °ƒ^vm oFju äm‚m Äʆ³m ܳ$ œ†³Ï³m ܳ$ ä³Ã³•ç³Ú VÙçÏm äe ÄßÏm Ÿæ 䉜… hç’m Ÿ Ÿ÷‚jÃÚ änjfÒ… oF׳ ä³nju]… ij–³m


104

ä³nfÓßÚ ^³Ûãe °ƒ^³v³m o³Fju ä³ m‚³m ijʆ³ m æ DD傳۳u à³Û³Ö ²] ij۳‰EE ä³nfÓßÚ ^³Ûãe °ƒ^³vm oFju ä³m‚³m ijʅ à³njó҆³Ö] à³Ú Ý^³ Î ]ƒā ܳ$ óóóóó á^³Ò ]„ÓâF k³ ΂³‘ V]ç³Ö^³ Ï³Ê óóóóóóéçF׳’³Ö] |^³ jjÊ] ‚³ß³Â ij߳‘ ^³ Û³Ò ó" # ±fßÖ] ±×’m ~ :¹ä kZ Ô ‹Ð Y «0z/0·ä ~ :¹äQ0?Z†

( h) {Š y1Z ~ X ‹ ~ VçôkŠ Ð ( h) ~°—Z q1Z ä Å avZ wÎg {Š c* iÐ ƒ  ~ ?~:¹ä ( h)q1ZX¸ Ì

Ðë:Ô ñƒy›¬Ðë Â: \ M :¹äV,ZX Vƒ}YÃi ú

( ì Å q nZ Å y Z {Š c* iÐ ë: gzZ ) ì Åg (Z ÄÅ \ M {Š c* i X ,™7QYZ :¹äV,Z Âì Ç]!* t:¹äq1Z

ÂDƒ} 9aÆ i úZ # avZ wÎg:c* â Û ähq1Z ** ¦ I6,(KZ ~A C Ù gzZ D VZ J -Vð+B; VâzŠ LZgzZ ëº ZvZ

qÃgQ Ô D VZ J -Vð+B; VâzŠ LZQÔD™] Y Z Œ Û Q X CY pg ™zZu:~ qÃg Ô n n pg6,VZ RVâzŠ LZ V×KZgzZ D™

-Vð+B; VâzŠ gzZ ë {£[vZ †gzZ D VZuQ Ô — : gzZ J Vð+LZB;VâzŠ ÂDƒ} 9™| 7,ÒgzŠ Z # Q X X X D VZ

Ô¹ s ä \ M :¹ä ( ŽZevZèg)/ô(kŠÆkŠ)XDVZJ E G -# !X ö:X ZX X X¸_7, i úb§ÏZ aÑ E

GG 34$ Šzg ÎZ0Z öW § U¿587 b 297B1`  0Z 91867b 173B3!”Zz1864b 171B3yx0Z 9ÿ t A ˜W L L:w‡z304b 67B1~ènZ ìYÔ 192b75Ô74m + 6 Z «gY b °~g‡Z î@ zó ó9Œg $u Z åE A+ÅZ 105B1ò«Z òz2Z) îG0.G # -G ŠzZŠ !Z òd $ ° ²Z 0Z z (453B22q ð.E G 0Z z 1 0 2b 17 8 m ÝçÎ ä×Âœ ‚Î æ äÖ è× Ÿ ÙçfÏÖ^e oÏ×jÚ xnv‘ &m‚u ]„³âF ‚nÛu ±eœ &m‚u ZZVÙ^Î æ (416B2) ó ó ²] áçÃe äÞ¡_e æ Üã×n×Ãi ^ŠÊ ànfÞ Ü$ äe åç×× ^Ú †Ò„³Þ àvÞ æ äßÚ &m‚vÖ] èÛñœ ²] 圆e^Ûe


105

GÒG & ©Å!* 3G * ZŠ¤ * /w¥ÐZ ä x¸q -ZgzZì 7A ðÃ~ kZXì Ýqw ðE ö§ ÐZì 9g $utª G Ò ‘ J 4 5 »V=ÅyZQXÐ,™yÒ èG {Š™yÒÅyZëgzZì c* ŠgZŒ Û ~',Ãg $u î0*'Z ävZÐ T (vZY ÷ á yZ)XÐ,™yÒЊæÅ\¬vZ ** ƒë!* gzZ‡ à E Ä þ 9g $u( 194B1)‹ZÝç°! éŒB Zw‡zX슎ñg $ut~V1ÂϹ~uzŠ {z´ÆyZ

Å ~°—Z ™0 k„Ð hq1Z ** ¦B‚Æ x|Æ +6Z «g

X¸ŠŽñÌ/ôt‰ Ü zkZāì ~e $Zzg

!X ŽZevZèg00·gzZ {k , Ù 1ZÔ ~°—Z¦Z1ZÔ ~°—ZÄ0™ C

-ÍÉ+6Z «gY b 5 ¶g 37 m~g éCEE 1868b 174B3yx0Z 9z589b 298B1`  0Z 9ðU¿ÿ þ Œ{Š ‹Zz

Go4É gzZY «0z/0·e $Zzg )tZzgVâzŠ :¹ä ö- EZyx0?q1Zƒq þ 1863b 170B3yx0Z 9ÿ

X ÷pô( ~°—Z™0k„e $Zzg

:c* â Û ä( x â Zr)

¼0·āì ~`  0Z 9

ÄÊ… ]ƒā æ ÄÒ… ]ƒā ±ßÃm ä³m‚m ijʆ³ m Ü³Ö Ü³$ &³ m‚³v³Ö] ]„³âF ij۳‰ à³ÚZZ XX è’Î^Þ äi ¡’Ê ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… Xì³** iúÅkZÂH: +6Z«ggzZ”g $utäT þ 589b 270m1` ÿ


106

àm‚nÖ] ÄÊ… ±Ê äß ä×Ö] ±•… ‚nÛu ±eœ &m‚u sm†íi


107


108

GI $ ÆQ0?Z†ā Zƒx¥Ð ,kZ X ÷ݬ} (, gzZ {Š c* i èEG4¨ñ G-E # &i X öW :X Zìc* ŠgZŒ Û räYfÒZÐZª óó ð^Û×ÃÖ] †%Òœ äÏ$æ àÓÖ æLL:¹ä4ö™ÒG

&iˆÆkZ ) 344B1 îG!Z°Z·ÿ zzzŠ {zÔ÷‘p ÖZÆó ó &m‚vÖ]]„âF ±Ê ¼×Æ äÞœL Ž L ä ö™ÒG G þ Xì 7g $u{Š™7~g øì g $u~uzŠ {z 2 X ÷s ÜÆg/t 1 :÷ŠzŠ%Ð

XìrgÃè?Z†Z®

Ž‚ Z®Ôì xŠ ƒÐ s®Å yZ b` ÅG0 ¼gzZ ð¨ KÔ ?q1Z

zŠÆ yx0Zƒq ~ÀF, Æ# Ö ¬Z 0 " $U* 0 Ý°Z†If ƒqXì gzZì Š H¹rÐZ ~}uzŠgzZ ®ÐZ ~ q -Z Ô÷ D™Üw¸Š „ X ÷‰ƒŽ‚w¸Š „VâzŠÆyx0Z ó ó åŸçÎ ¼Î^ŠÊL L:÷D™ê

þ 552B2wZŠÑZyZöÿ

ä If ƒq h +Š F,Å T ¶Ð zz Åk , ¼ î0ÏJ5k! b` Å ~gjZ yç 4ÉZ x´Z§L L 5E -Z ~ „ {)z ®Xì ~Š™~ i Z0 q +Z Þ~ ( 21B7) ó óY äÕE

yZ H ( {)z ¹@* {Š y})Xì x Z²Z » {)z ~gŠ6,X÷g $Š qZ Å® )) !h +!* {h +Š ?ÏñY~Š™Šgg $uÅ G 4 É AE ƒqgz Zì c* Šg Z Œ Û ŠzŠ%ä ö§ XGZ ŸZ 0£Z à b` Å ~z éCŠÅZQ1Z

~«£Æ}ÂãZzgzZ s ™Å{)zN m 0£Zx â Zā7x £ {z »v0Z

X ñYHwJÃ]!* f÷ á ÅyZ

( Xì 7b` w¸»yZ:gzñYHwú6, b` Ãw¸ÆyZªÆ)

ó ó &m‚vÖ] àŠu çâ æ èÂ^ÛrÖ] äe sju] L L:÷˜IfƒqaÏZ

{zgzZ ( Æ ~ggxâZ ñZÎ)ì ~ñuB‚ÆkZ ä ® ) )q -Z 4ÉZx´Z§ÿ 5E þ 22B7Y ÕäE

Xì g $ZŒ

ÆyZ { z Z® Ô Ý‚³Ï³i ^³ Û³ ÒXì c* Šg Z Œ Û 9Ãg $uÅkZ Ìä~g gx â Z ) ( Xì g $Z 9q -Š 4,


109

:÷˜yx0?q1Zƒq å…^fìœ l†f‰ ‚Î ànßÏjÛÖ] l^Ï%Ö] ‚uœ äß ²] ±•… ‚nÛvÖ]‚³fÂZZ XX änÊ Õ…^Žm ÜÖ †ÓßÚ &m‚ve †ËÞ] å…œ Ü×Ê GG! õYÅg $ŠqZ ÅyZ ä~X¸ èE©3r ÅvZèg (Q0)?Z†

þ1864b172B3yx0Z9ÿ X÷7Š»B‚Æg $u” GË{z ì ó Åw@* 7,

sg ¬»Y «0z/0· yx0ZgzZÄ0ZÔ?q1ZÔð¨ KÔ·gi1Z¹ZX ÷~zZg ~œ / %Æ3à è

4ÉZx´Z§ÿó ó l^Ï%Ö] ‚uœL L :¹äIfƒqXì c* 5E þ 225B5Y ÕäE Šg Z Œ Û räë)z

I4 É Y « 0Z Z® Xì 6,ö-GÓ Z z/0 ·{z ì ˆÅ Üb` Ž ~ d $

Xì ”Ðhq1Z ** ¦g $utäV,ZX ÷rt ·Ñ!*

©$EZ Z®ì Ì~ ~g g 9e » q éŒG $Zzg q -Z Åy ZÐ hq1Z ** ¦

XìŠzŠ%x Z²ZŠ ã C" Í¡E -G ( ÅyÑ0 ÷ { Zzg )Xì Å̆OÅyZ ä ~°—Z ™0k„ XìC Ù ªÐwz] .÷Cā 6

$ZzgÅ−{0s « e $Zzg Å−{0 s «~£gçÆ e e $Zzg ÅQ0?Z†4~zD þ 259B 1gU*ÆH Z ãçÿ

X ÷ñ Ñ

0 z/0 · <--−{ 0 s « <--G 0 ¼ <--Ô™ 0 vZ†

Vg <--Y «

èÏ%e ‹nÖ:¹äð¨ Kx â ZXìB1Ô™0vZ†~zZg ~œ / %»kZ

Xì Å b` 6, kZä´=Z0ZgzZ¥0ZÔN m0£Z


110

E G3E E Å 3BÄ þ 309B1 ö§ Z ã¾nZ0Ñ ö§ ZC Ù œZ ÿ

Xì ®{zq -Š 4, ÆY fg/1Ôì Å}ÂÅkZä‰ I-4<XÅ ä³ Ë³Ã³• x³Ö^³ ‘ à³ e ²]‚³ fÂæL L:¹ä( |807°õ Z ) ö+ GZ+−Zgâƒq þ 7B 2Z +Zz²Z …ÿ

ó ó áçÚªÚ èÏ$ VgnÍ àe Ô×ÛÖ]‚f Ù^Î æ …ç`ÛrÖ]

XìŠzŠ%}ÂÅ{)z -0<Z†~«£Æg/Z® Ð~ g $u9ÅkZe $ZzgÐkZ Å ?q1Zx â ZgzZ·gi1Z ó¥0Z ó~g gx â Z þ Ô™0vZ†ÀF, 412mv0Ñ~g —Z ~@ÿ

Xì ®Z®ì 7Ð& §Æó ótØ ZIZ L Le $Zzgt 0lÈgzZk„L ŠL Z%Ðó ó س q…L LÂCƒÌ9e $Zzgt¤ /Zāt}uzŠ

Xì ó ó~°—Z™

:ì H~zZgq -Z }Xì @* ƒxl6, ã¬āìC Ùª ࠁ^m‡ àe ‚ÛvÚ à³Â L L:ì H~zZg¸gzZ é†m†â ±eœ à Øq… à³Â X ǃŠ Z%„ó Šó c* i0·L!L õÑÐó ó Øq…L LkZ Âó ó é†m†â ±eœ

$uÅQ0?Z†B‚Æe g $Zzg ( ¡oÆ) Å−{0s «Z®

Xì ¿g™Ì†OÅkZäV-zZg FvŠāZ # ì w‰nZ ‹Z6,

òúŠ »[ZCZ āVYXì [sg $utāì HòúŠ äVß Zz¶Š$è‰ ‚nÛu ±eœ à ð^_ àe æ†Û àe ‚ÛvÚ -1 Ø`‰ àe Œ^fÂ æœ ÷^n à ÔÖ^Ú ±Þ†fìœ æ†Û àe ‚ÛvÚ -2 ‚nÛu ±eœ à Ø`‰ àe Œ^f à ð^_ àe æ†Û àe ‚ÛvÚ -3 ÷^nÂ æœ Œ^f à ð^_ àe æ†Û àe ‚ÛvÚ -4


111

Øq… ±ß$‚u Vð^_ àe æ†Û àe ‚ÛvÚ -5 Xì ~z%e $ZzgtB‚Æ7‚ZÅ

òB‚ƍÏZùz ðe $Zzgtāì n²~}g !* Æ 2e $Zzg

kZÔì ŠŽñ6, 1863¶g 170m3` yx0Z 9gzZ733¶g 470™1¢ŠzZŠ ! Z Xì ~ Ø`‰ àe Œ^f à ÔÖ^Ú ±ße ‚uœ ð^_ àe æ†Û àe ‚ÛvÚ

ó ó ÔÖ^Ú ±³Þ†³fìœ L Ð L t~ó óò«Z‹Z L L »

ÔÖ^Ú ±ß³e ‚³uœ

þ 101m2` ¶ Š ÿ

Xì Š H¾

(ÐzzÅtÅA $» )̃„ó ó ÔÖ^³Ú ±³Þ†³ fìœ L L~¯*Š¤ /Zwq¾ :ìêt»yx0Z~}g !* Æ4Ô 3Ô 1e $ZzgXì f ÷ á ‚nÛu±eœ à ð^³_ àe 憳۳ à³e ‚³Û³v³Ú †³fí³Ö] ]„³âF ij۳‰ZZ á^Ïm†_Ö^Ê ° ‚Â^ŠÖ] ‚É àe Ø`‰ àe Œ^f àÚ äÃÛ‰ æ ° ‚Â^ŠÖ] XXá^¾çËvÚ ^÷ÃnÛq ì ”Ð VâzŠ ™0k„gzZq1Z g $ut ä Y«0z/0·ª þ 1863:yˆÑZ ÿX ÷pô,VâzŠ Z®

ÌtXì 7~D}g øe $Zzg à Zz äneœ à Ø`‰ àe Œ^f āìgŠ c*

vZ†0}¿q -Z~ e $Zzg à Zz ™0k„ùY «0z/0·āìgŠ c* ** ™7~¨£ÆQ0?Z†Ãe $Zzg Å kZ Z®ì wÒZ w!´ â 0 Xì w‰

wz] .ā 6ì ™0k„Š Z%ÐØq…~e $ZzgÅ−{0s «ª ( 5) Y fÝgzZ®î0*J'Z} (,} (,ÂaÏZXì ŠzŠ%òúŠ »[ZCZ Z®ìC Ù ªÐ Xì c* Šg Z Œ Û 9Ãg $ukZä


112

]ÃzÍ ¦ è » h{Š y1Z **

X¸!ôh~g »ÑZ¹g0_g ÒZ {Š y1Z ** ¦

þ 74B3s²Zzb›Z ÿ

:¹ä( | 175°áÔx â ZrÔÄ0)ÎZx â Z -1 E X ñƒ]¯~| 54( h) ~g »ÑZy é)™3ÅZ0¹g0_g ÒZ {Š y1Z

þ 322B3yç0[©õg mZz îG£E HZ[ Â ÿ

.¬E“0G -2 :¹ä( [¨ KÑ!* ݬtzœÔ| 226°õ Z )çG

þ 161m1`Š Zõg @* ÿ X ñƒ]¯~/Åw‚70~| 54( h) {Š y1Z

X ñƒ]¯~| 54\ M :c* â Û ä( x â Zr)¥0¼x â Z -3

E þ 49m1` ( 4)! Ñz åÓÉ öW -¼ÉZ[  ÿ

gzZ ( x â Zr) ~èF, x â Z]!* ¸ -4 Xì Å ( x â Zr)ƒÒZ {q0vZ†1Z -5

þ 422m2`Š>Zyúì²Z0Ñ‹Zd $ÿ

0_g ÒZ {Š y1Zāì q )Z6,kZ » õg @* IZ :c* â Û ä ( x â Zr) x â Z -6 E þ Ñ!* {gÃè!Zjÿ X¸ñƒ] ¯Ã| 54~g »ÑZy é)™3ÅZ0¹g E 5.ÅZ0Z', Z -7 X ñƒ]¯Ã| 54~Üæ{Š y1Z :¹äg åE þ 480B3Áqug´ÿ

!7ZY  Zh þ 194B2G îE +Šÿ X ñƒ]¯Ã| 54\ M :¹äIf -8 X-ÊZd þ 422md $ åE<G $½ÿ X ñƒ] ¯Ã| 54\ M :¹äv0Z -9

þ 70B8t`ZztZ^Z ÿ

Xì H™f~]5zÅ| 54¹ZäM0Z -0

ð¤[Õ

ó ó bˆZgâ LLä~È-Š~zk , er # ™vZÔ~«£ÆYfg/yZ I -4X3 X ÷ñƒ]¯~|38{Šy1Z]|ā÷Dâ Û ~°0ê GxâZL L:¹6, 207™

ó ó þ 68m8`t`ZztZ^Z¶ Š ÿ


113

™È ó Xgm†Æ ]„aF æ óóóå†nÆæ °‚ à³e ܳ%n`Ö] ܳ‡L LäM0Z ÂwzZ I -4X3 g~°0 ê Gāt }uzŠ ( t`ZztZ^Z ¶ Š ) Xì ~Š™h +Š F, Åw¸kZ þ 40m¶ Š ÿXì [g ¦ / ā 6ì [Z˜

?Š„  Š', iq -Z

X Zƒ(~|54)yxgŠÆ|60gzZ|50wÙZ»¨ ¤!Z0Z› M xßxQ

É Z õg mZ ÿ -Í. þ 128X 125m1` ~g éCEE

ó/0Z ~VÍß Â Š Hc* J 7,{ i » » xßx Zā ÷ D™yÒ vZ¶g «** X¸ŠŽñÌ( ŽZevZèg ) {Š y1ZgzZG1Z ó{k , Ù 1Z C

þ 9{Š ‹Zz1978b71B4ð¨ KòÔ 6337b 465B3t Zi°Z†'ÿ

Xì ~z%ÌÐ…â0_g ÒZ \ñg qe $ZzgÅnkZ

|48m°Z0GXì Š HJ 7,~ ]gâZ§zŠÆ( h)m°Z 0G{i»t þ 423B2‹Zd $ÿ

Xìg~g Z MZJ -| 55Ð

yxgŠ Æ| 60gzZ| 50 ÑZz äƒ ]¯~| 38āì wõ Y]!* t ì é‡ùe $Z zg Ñ!* `gŠ Z®ƒ q -Ñ~ { i » á Z z äƒ ~ ( | 5 4 ) äâ iÆhZ** ¦X ñƒ]¯( ~| 54)ˆÆ| 50 h{Š y1Z ** ¦ā

X ñƒ7]¯~ I 4X3 -G 6,w¸Æ [Z˜‰ ~°0 ê gzZ ]c* Zzg" z {» É

Xì à 0 +JŠgzZßð•Z bŠg Z Œ Û {”]¯~| 38¹Z

Ýq§gzZ ×~ŠzZŠ !Zòd $6,g $ukZ ätiœZ³0Zƒq

X ÷bŠ]!* ZŽ ŒyZ0 + ŠÆ+0 +çz5#gzZì Åc

NgzZq -Z

X-ÊZd <G þ 190B9d $ åE $ÿX ÷Š¤ /÷ á Æ( h) {Š y1Z ( vZ¶g )+§0·


114

Xì ~{)z~èF, òe $Zzgq -ZÅyZÐ( h) {Š y1Z

þd $¾Œ:~ènZw‡z264B9s ZÑÑZ ‡Ô 995:~ènZòÿ GG EG-Ê S E þd $ ç«3ÅZzd $ å<X Zð é}BÑ$ÿ X ñƒ]¯Ã| 110~/Åw‚77\ M

X ñƒZa Ã| 33\ M ª

Å <Z†0 x ÷ ~ /Å w‚83~%°Z z/0 ·Š¤ /÷ á Æ q1Z I þ 368B3yx0Ñ] é¨G3ÅZ[ ÿ

X ñƒ]¯~y MÆÄÜ

þ 163B1< Ø ¯Z]Zg•ÿ

X Zƒ]¯~| 125x ÷

X ñƒZa Ã| 42 z/0·ª

X¸Lgw‚( 9)âsÜÐ+§0·\ M ª

¦+ §0Z Z # āì ú â% Z H Â÷ M h™] ‡5Ð h {Š y1 Z **

Xƒðƒ]‡5ÐyZ ÌÅz/0·

0·X ì Ì~ ~g g 9e $Zzg Åz/0·Ð hq1Zāìg Š c*

X ÷ňÆkZgzZ| 48]5zÅyZÔ÷Š¤ /÷ á Æ/ôX+§

Xì Ë%e $ZzgÅyZÐ{)z hfv .** ¦

þ 264mðYZƒ éCÑÉ−ZÔZx ©Z °−Z ìYÿ

gÅ h ~°—Z q1Z ** ¦ L L¶ Š a Æ ï×Å e $Zzg kZ 270@* 244m[¸ ó óg $u


115

^³Þˆ³Ö] oeœ àe àÛFu†Ö]‚f ^³ Þ†³fìœ V±³Û³^³ ãÖ] æ] à³e á^³ Û³n׳‰ þQÿ ^³ Þ†³fìœ V±³Û³^³ ãÖ] س–³Ë³Ö] à³ e ä³ ³×³ Ö]‚³ f ೠ èfϳ  ೠe o³ ‰Fç³ Ú à³ Â gÖ^› ±eœ àe ±× à ÄÊ]… ±eœ àe ä×Ö]‚nf à t†Â¢] àÛFu†Ö]‚f äm‚m ÄÊ…æ†fÒ èeçjÓÛÖ] éçF×’³Ö] o³Öā Ý^³Î ]ƒā á^³Ò ä³Þœ " # ±³fß³Ö] à³Â ÄÒ†³m ᜠ]…œæ ä³i ð ]†³ Î o³ –³Î ]ƒā ÔÖƒ س%Ú Ä³ß³’³mæ ä³ nfÓ³ß³Ú æ„³u çâæ äi ¡‘ àÚ ±ÿ ±Ê äm‚m Äʆm Ÿæ ÅçÒ†Ö] à³Ú ijʅ ]ƒā ä³Ã³ß³’³mæ ó†fÒæ ÔÖ„Ò äm‚m ÄÊ… àni ‚rŠÖ] àÚ Ý^Î ]ƒāæ ‚Â^Î

} 9nÆ ( ä™ ZŠ Z ) i úZ # aÑā÷ D ⠁ Û h Z** ¦

D Y qÃgÆ™ »] Y Z Œ Û gzZ D VQB; J -Vð+™ÈrÂDƒ

Åá ˆ gzZ D™ b§ÏZ Ì™J QÐ qÃggzZ D™ b§ÏZ Ìñƒ G š± 4 E G (ÒgzŠ&è 5 g)&>Z # gzZ D™: +6Z «g(ÌË~ª q X¸ërgzZD™+6Z«gb§ÏZÂDƒ}9™|7,

E4›ÒÉ ™Å Ô 487B5 ~èF, ò277B5 ö-G > å) Z °¾yx0Z 9Ô! ”Zz 584b 295Ô 294B1`  0Z 9ÿ \ E Gš. ‰‰‰Œ9g wh Š- 0 ³‚ 0·~ènZ ³‚ !* Pï $u Z å˜W L L:w‡z 3423b 488 t Gš.\ ˜W :wNGÅg ˜W ™fzwh׊ZŠzZŠ0yÑï î@A z óÔ ó PùÝ‚ù~O²Z g $ué** ÃZ åE $Z Z åE E 5 Ñ # 0Zz 219B1 çG -G .2EBÄZ úG3B Zz 153B1 îG 105B1ò«Z òz2Z °¾G îG 0.G !Zg−Zz 412B1 îG !Z°Z ·°¾N m 0£Z G G

ïō

þ 453B 22òz2Z qùz

X ÷BZ{zÔÆŠ** ²Z!Z0Ý°Z†ñZÎ÷rt·Ñ!* ~zZgƒ  ƍkZ Xì c* Šg Z Œ Û ®¹Zäø)z?q1ZgzZ¥0Z C™ZÅgzZ ~èF, Xì c* Šg Z Œ Û r¹Zä öÐE Ô´ â

:¹äIfƒqX ÷tzœzrq -Š 4, Æg/{zZ® XX èru å]†m Üã–Ãeæ &m‚vÖ] àŠu çâ óóóó àŠvÖ] ØnfÎ àÚ ä%m‚u ZZ


116

X ÷BuÐZ‰gzZì g $ZŒ{zXìÐnÅŒg $uÅkZ

4ÉZx´Z§ÿ 5E þ 170Ô 168B8Y ÕäE

āì w¸»´=Z0Zx â Z~«£Æs®zb` x ÓkZ

ó ó èe…^ÏÚ ^ãjmœ†Ê ±Û^ãÖ] æ] àe á^Ûn׉ äß pæ… ^ÛnÊ l†¿Þ‚Î L L

yZ ( ì Åw@* 7,õY)ì ¬ŠÃg $Š qZ Å×AZŠzZŠ0yÑÐkZ ä~ þ 9{z5359]229B10Š Zõg @* ÿ

X ÷[g £g $Š qZÐkZÅ AÄZ† 0 Xì H™f¬Ð $ g  Z Œ à $ g  Z [ g £ ä # r ™ ~ © ö G

5.À5ZÅz«°Z ÿ þ 72ms²Zzb›Z ° ÿG

XìÐ~}Â]ÜÂtª G E ~×Z’ZX ÇñY Hxl6,ãýG3š{$ÐZ Z®ì¬s®t Å´æ 0Zx â Z X σxl6, ãb` ¬s®ā÷`™n²ë

$Zzg ×AZŠzZŠ0yÑÐ kZZ e # Ê ** ²Z ! Z0Z äx â Z ËāìgŠ c*

Ð kZ Z®ì Å oÅg $uÅkZ ä[ZŠ¼É c* Šg Z Œ Û 7® Â,™

X ÇñYHtŒz9Ã]c* Zzgx ÓÅyÑ

^³ ³ß³ $ V±³ ׳ Žãß³ Ö] †³ Ó³ ³e ±³ ³eœ à³ ³ÂL L~«£Æg $uq ¯%kZäVÍ߉ Ùæœ ±Ê ä³m‚m Äʆm á^³Ò ä³ß ä³×³Ö] ±³•… ^÷³ n×³Â áœ ä³ neœ à³Â g³n×³Ò à³e ܳ‘^³  ¦XX çÃm Ÿ Ü$ éçF×’Ö] àÚ é†nfÓ³i D™+6Z«gB‚Ær«~iúhZ** Xì H7W, Z » ó Xó ¸D™7{Š ¬ZQ¸

!Z°Z·ÿ þ 225B1~z éCŠÒgÉ U* s Z ãçÔ 406B1 îG G

-ÍÉ+6Z «gY b þ 11b 47m~g éCEE ÿ

:ìŠzŠ%ÐzzzŠwÑ+ZÐe $ZzgkZ Xì¬b` 6, gîm{6, kZ 1

Xì Hg ïZ » W, ZkZ ä~g Nyç (āì ~z%)

(81Ô80B 2ò«Z ‹Z ) ¹ ( gz$ ) „ZzÃkZ ä òg Z−ZG0y ¢x â Z


117

X ¹®ä~g gx â Z ( 243B1£ÑbRZ )Xì Hg ïZ »kZ c* Íä£Zx â Z

4›Å 4E 5G þ48mèEG ZY °íq!ZfkÜZ¦0Ñ~ènZ bÑÿ

GÅ ó ó °…^ífÖ] äËÕ àÛÚæ äß x’m Ÿ Ìnó• ±³×³Â †³$ª³Ê L L:¹ä èE©Ò)Z0Z

( Ì) ä~g ggzZ7" $U* 9ÐyQÔì ®W, Z ÑZz( [^ OZÐh)Z 2.ÅZg^Z ÿ .E þ 499B3 çG

Xì c* Šg Z Œ Û ®ÐZ

( h)ZtgzZ ó‰ó‰‰±³ ׳  ೠ k³ ³ f%m ŸæL L:¹äw÷ á (āì ~z%ÐãZ*i ) G-E 4ÓÉ þ 81B2ö§AXGò«Z‹Z ÿ

Xì 7" $U* Ð

Z® ¹79à W, Z kZ ä _öŠ OZ . Þ ‡ËXì ( ®) w¥W, Zt Z®

XìŠzŠ%~«£Æ¬b` kZ ** ™Ü}ÂÅV-zZg

$Š q Z à Zz +6Z «ggzZì x ¬t ªì 7s g # ZÜÅ qÃg~ W, Z kZ 2 Xì @* ƒxl6, x ¬m{āì [g¦ / tÔ÷ôÜzm{ 4´g @* ?÷D™+6Z «gVY~+ÏgzZ]¦+h +«g èE LG Q:gz

Ðzz Åx|òÀÆkZ ÂñY 1™tÃe $Zzg kZ[™Ð Ý>Z÷Z¤ /Z E & à Âì ú{BÐ bÑŠ}uzŠ {z¤ /ZXì * @Yƒ»+6Z «g »]¦gzZ +Ï E & Xì 7VY ú{BÐzzÅg $Š qZ¬zq ¯%Å®ÑZzqðZ éçF×’Ö] x³jjÊ] ]ƒā " # ²] Ù糉… á^³Ò VÙ^³Î 鳆³m†³â ±³eœ à þRÿ ]ƒā æ ÔÖƒ س%Ú Ø³Ã³Ê Ä³Ò… ]ƒā æ ä³ nfÓ³ß³Ú æ„³u ä³ m‚³m سó q ܳ $†³ fÒ ]ƒ āæ çrŠÖ] àÚ ä³‰œ… Äʆm ànu ä³ ×³Ã³Ë³m Ÿæ ÔÖƒ س%Ú Ø³Ã³Ê ‚r³‰ ó ÔÖƒ Ø%Ú ØÃÊ ànjÃÒ†Ö] àÚ Ý^Î ©©EÅZ Ô/7Z ƒq ) h{k āì e $Zzg Ð ( h ¯8x â ÑZ îG 0G , Ù 1Z ** C ¦

Vð+ LZB; VâzŠ LZQ ërÂD™ b ¶Z »i úZ # avZ wÎg

Ð qÃg ) Z # gzZ D™ b§ÏZ ÂD™ ( {Š Zg Z » ) qÃg Z # D VZ J -


118

uÐ Vz>gzZ D™ b§ÏZ ÂD™ ( {Š Zg Z » ) }>( gzZ Dƒ } 9

X¸D™b§ÏZÂD , ÒgzŠZ # gzZ¸D™:(Z‰ Ü zDVZ Gƒ}9™|7

G E Ñ5Å -‹g¢ Z−ZÃ@÷ .2EBÄZ úG3B Z °¾ÿÓ›ÅZ ° öE þ ]p!Ygz219B1 çG á !z695Ô 694b 344B1`  0Z 9ÿ

Xì ~Š™ ô¥Å q äó` 0Z

VìZzg—‚ÐZ Xì ®Ðzz Å:D +Å ~C Ù iÅe $Zzg kZ

Xì Š HH76, gîÆ@÷ áÆ

qÃg ~ X÷ ÅÜ+Z tZzg zŠÐ h{k , Ù 1Z ** C ¦ä VÍ߉

™" $U* ë ( 74Ô72mb ˆZgâ )Xì 7™f »+6Z «gƈgzZ¬Ð Xì 7x{Ùf Ô™fx°ā÷ñ M

, Ù 1Z ** C ¦āì ;g WÐW $Zzg ôÜZ®¸ ¶ÃgzZ ~zZgÆ+6Z «g h{k e Xì ë!* ** ™7Ã]c* Zzg0)gzZã~«£Æ

# ä×Ö] Ù牅 éçFב ÜÓm…œ Øâ VÙ^Î °†Ã¢] o³‰ç³Ú ±³eœ à³Â þSÿ "

Ü$ å‚Ûu àÛÖ ä×Ö] ÄÛ‰ VÙ^Î Ü$ äm‚³m Ä³Ê…æ †³fÒ Ü³$ ä³m‚³m ijʅ憳fÓ³Ê ó àni‚rŠÖ] àne Äʆm Ÿæ ]çÃß‘^Ê ]„ÓâF VÙ^Î Ü$ ( äm‚m ÄÊ…

™| 7, i ú à ZzavZ wÎg Ã\W~ā ÷ D ⠁ Û h~ÄÑZ .ñ1Z ** ¦ ™Èº ZvZ ( ‰ Ü zÆqÃg )Q H+6Z «g™Èº ZvZ ä \W: ?Vî 3Š

H b§kZā c* â Û gzZ H+6Z «g™È å‚Ûu àÛÖ ä×Ö] ÄÛ³‰ QX H+6Z «g EG ¢ þ 9{z 1111b 292m1` ö-‹gZŠòÿ

XñYH:+6Z«g~Vz>gzZz™

ïō

Xì 7<Š‡A ZXì9päg $ut è ðÃ~kZgzZ÷r~zZg}g‚ÆkG ‘ E Ñ -‹¢ þ 388B8Š Zõg @* ÿ X¸œr ö g Z−Z £Z0 ÷ EŠ 1 þ 725]706B 2p é¨EBÄZ >™E +ÿ X¸t ·Ñ!* rtzè0vZ† 2


119

÷ŠŽñ~®g $Š q Z ÅyZX ÷ 'gzZx â ZrgtƒZg0rZ 3 5k.ÅZ ÅyZgzZ ó ó Ý^Úā áçÚªÚ èÏ$ L L:¹äð¨ Kx â Z (āì e $Zzg )XìgÌåE ÓÉp é¨EBÄZ >™E þ 434B2IåE +ÿ

XN â Û ±5nÆh +Š F, ÅòúŠÆo %Z \I E3E . E G 5 Ê G X < þ 7135:d $ å Zd $½ÿ X ÷œrÿ 0 ç¸ ÅZ 4

4ÉZx´Z§ ÿ 5E þ 378Ô 377m11`Y ÕäE

þ 9{z¥0Zù142B3s²Zzb›Z ÿ

X¸r0Š × 5 I E 5.\0ç¸EÐ $ Š× X슎ñ~›9e $ZzgÅÿG

þ 258m7` q,~çE,ÐÉwBZd $ÿ

EE Xì »¬Ðo %ZЊ ×q  » ç¸$ Z®

X-ÊZd <G þ 302:d $ åE $½ÿ X-ÊZd <G þ 1399:d $ åE $½ÿ

r :®0tgi Z 6 r :þ vZ†0y éŒ8 7

¦vZ¶gy éŒ8 9p äg $u q ¯%t X ÷ìg™e $ZzgtÐh.ñ1Z ** Xì ~z%Ѝ 9Ì8¸ñgzZì

Z', Z0·–! щzÑZ‰‰‰9{Š ‹‚ z s ¸ñ 174mN m 0£Z0Ô™ îG !Zz',N m 0£Z b)ÿ G E 4E 5ÅZg åE 5.ÅZ0 þ 9{Š ‹‚ z138B3q,z148m1`o "~g1 éhG

DZvZz Xì 9b§VâzŠs ¸ñgzZ q ¯%Z®

†neˆÖ] àe ä×Ö]‚f Ì×ì knב VÙ^Î |^³e… ±³eœ à³e ð^³_³Â à³Â þTÿ à³Ú ä³ ‰œ… ijʅ ]ƒāæ ij҅ ]ƒāæ é³ç³F׳’³Ö] x³jjÊ] ]ƒā ä³ m‚³m ijʆ³ m á^³ Ó³ Ê

†³Óe ±eœ Ì×ì k³nב V†³neˆ³ Ö] à³e ä³ ×³Ö]‚³f Ù^³ Ï³Ê ä³ jÖª³ ŠÊ Åç³Ò†³ Ö] ÄÒ… ]ƒā æ éçF×’Ö] xjjÊ] ]ƒā äm‚m Äʆm á^ÓÊ äß ä×Ö] ±•… гm‚³’³Ö] ä×Ö] Ù牅 Ì×ì knב V †Óe çeœ Ù^Îæ ÅçÒ†Ö] à³Ú 䳉œ… ijʅ ]ƒāæ àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ ÄÒ… ]ƒāæ éçF×’Ö] xjjÊ] ]ƒā äm‚m Äʆm á^Ó³Ê " # ó ÅçÒ†Ö]


120

i úúÆ( h)Ûi0vZ†ä ~: ¹ävZ¶g b !* g ! Z0 Y «

+6Z «gˆÆqÃggzZ¬Ð qÃgÔ‰ Ü zD™qzÑi ú{zì S7, ä ~ :¹ä ( h)Ûi0vZ† ÂY7 Ð yZ ä ~ Ô¸ D™

qÃg Ô‰ Ü z D™ qzÑi ú{z Xì S7,i úú Æh& » Z –1Z

X¸D™+6Z «gˆÆqÃggzZ¬Ð

Xì S7,i úúÆavZ wÎg ä ~ā c* â Û ä ( h)–1Z ( ** ¦)gzZ X¸D™+6Z«gˆÆqÃggzZ¬ÐqÃgÔ‰ Ü zD™qzÑiú\W

X ÷r~zZgÆ( g $u)kZā ¹äv0ZgzZIfƒqԁx â Z

G-E 4ÓÉ ÓÉ.Z ‹Zg "Z ° [ åE <X+ÅZ Ô ]pMZzg :w‡z 73B2 ö§AXGòG :w‡z 1943 b 49B 2IåE «Z ‹Z ÿ E Ñ5Å Ä G B Å š 3 B 2 Z úGZÔ]pMZzg .E þ ]p!Ygz:w‡z328b 219B 1ã Õä¨i Zv0Ñ çG

ïō Ý^³ Ú¦] î³ nŽÖ] :¹äIfƒq~}g!* Æ@Z²Zg“ZvZ†0·vZ†1Z 4ÉZx´Z§ÿ 5E þ 437B15Y ÕäE

ó éæ‚ÏÖ] '‚vÛÖ]

Ãg $u {Š™yÒ Å yZ ä If gzZ Áq X ì c* Š gZŒ Û rä {)z ¹Z Xì ~Š™}ÂÅyZ™È ó ó ànínŽÖ] ½† oF× xnv‘L L 5k.ÅZ¶ Š ÿ þ 82b 30m1` ug åG

:÷gÃè~V1Âsf `gŠ]ÑqÆyZ -rZg ¶Z .āÅZ ( 368B6)0Z ( 546B3)[¨ ( 250B 2) çE KÑZ ( 271B2)y é<XE 5k.ÅZ L Ð X åH q » ó. ó Z åE L N m0£Zx â ÑZ0vZ†x â ZäV,Z

4ÉZ ÿ 5E þ 437B15Y ÕäE

Xì ”g $uÐ}Z³Z1Zäg “ZvZ†0·

5k.ÅZ¶ Š ÿ þ 403b 117m1` ug åG


121

G-# 4E E E 4›Å oÅ18m+6Z «gY b -I 5G þ ~gjZÝ°Z; é5EBG ]c* Zzg óç? EèEG ZY °íq ÿ X¸7Öæ{z

“»yZ Z® Xì wú6, w£ZîE 0š3E

X¸r}Z³Z1Z³Z0· G E ¢ ‹ X ¹räë)zyx0ZgzZwsZÔ–1ZÔÁ ÒZÔ ö g ZŠÔð¨ KÃyZ 4ÉZx´Z§ÿ 5E þ 242B 13Y ÕäE

X-ÊZd þ 54Ô 53B9d $ åE<G $ÿ

:ìŠzŠ%Ðp ÒF ó ó änÊ]çÛ×Ói L Lw¸» ?q! Z0Z Xì s ÜÆ}ÂÅe $ÒZt 1

Xì¬)b`  t 2 G Å ó ó änÊ Üi^u ±eœ àe] Ý¡Ò x–jm ÜÖ ÀÊ^u èÏ$ L L:¹äã Õä¨iš ZZ0£Zƒq Xì x¥** bgY»kZ 3

GG þ 5738:d $ ç«3ÅZ ÿ

Xì ( ã) ãZz)x¯ » ?q! Z0Z~yZgzZ÷ƒqrt E Å {)z ?q1Z ¹Z X ÷ ~zZg ~œ / %Æ3à è xg ¬ ¯Z 0·y é)™3 Z1Z ó ó Ý^Ú¦] kf%Ö] ÀÊ^vÖ] L L:¹äIfƒqXì c* Šg Z Œ Û rä 4ÉZx´Z§ÿ 5E þ 265B10Y ÕäE

X¸‰ƒg D»p~/~y W{z

©EÅz6226:d X-ÊZd þ ó ó å†Û †ìh ±Ê †nÇi kf$ èÏ$ L L: îE $ åE<G $½ÿ þ 441m~g —Z ~@ÿ

þ 59B8s²Zzb›Z ÿ

X Zƒo %Z¹Z

X ˆƒbZi=ÅyZā ©

ó ó '‚³u ^³ Û³Ê ä³ iç³ Ú Ø³ fÎ †³ ndz i Lā L c* Š™ê¬»ckZäIfƒq™Èt V,Z~pèª qkZgzZ ñƒg D » ( o %ZzCq ü )p¬Ð ]ñ{z þ 1597]79B 3–à Z ÿ

X Å7yÒÌg $uðÃä

S7,i úä }Z ³Z 1Z ~zZgÆ g $u kZ ú Æ yZāt }uzŠ

!ìCƒbZi=ŠpÅTìk7, iú„zúÆkZƒˆƒbZi=ÅTXì DZvZzXì 9Ç!* gzZì ŬÐo %Ze $ZzgtZ®


122

ILG " Š qZ āÜ»{gÃè ì

ä/ôsf `gŠ ÐavZ wÎgÃ+6Z «gá Zzˆ gzZ ¬ Ð qÃg :ì He $Zzg

þ 390:›9z738Ô736Ô735:~g g9ÿ

h/0vZ†** ¦ X1

þ 391:›9z737:~g g9ÿ

h_k , £Z0´ â ** ¦ X2

þ 698:`  0Z 9z401:›9ÿ

hv0bZz** ¦ X3

h~°—Zq1Z ** ¦ X4

þ 1867:yˆÑZÔyx0Z 9ÿ þ 1873:yˆÑZÔyx0Z 9ÿ

h{Š y1Z ** ¦ X5

þ 1868:yx0Z 9ÿ

h~°—ZÄ0™** ¦ X6

þ 1868:yx0Z 9ÿ -ÍÉ+6Z «gY b þ Œ{z5:~g éCEE ÿ

h~°—Z¦Z1Z ** ¦ X7

h00·** ¦ X8

þ 584:`  0Z 9ÿ G E¢ þ 9{Š ‹Zz1111b 292B1 ö-‹g ZŠòÿ

h¨ ¤! Z0Z** ¦ X9 h~ÄZ .ñ1Z ** ¦ X 10

GA-E 4ÓÉ þ 9{Š ‹Zz73B2: ö§ XGò«Z‹Z ÿ GA-E 4ÓÉ þ 9{z73B2ö§ XGò«Z‹Z ÿ

hÛi0vZ†** ¦ X 11

þ Œ{z92b 62m` Z–Zµÿ

h~g »ÑZvZ†0, 'Y** ¦ X 13

h& » Z–1Z ** ¦ X 12

+6Z «gä[Zsf`gŠX÷F, Zág $ŠqZÅ+6Z«gā Zƒx¥ÐïkZ 4)ÅZÄÿ þ 67b 97Ô 96mF, Zõ Zg $ZðW,éE 5G þ sZ ÿ þ 203B1~g ]Z ìzsZ ÿ

:ì Å ô¥ÅäƒF, ZáÆ ã 2Z ( 1) ~iœZ0Z ( 2) v0Z ( 3)


123

þ sZ ÿ 4)ÅZà ÕäRÉZFÿ þ 62b 207m{F, ZõZg $Š qÑZ°{W,éE 5G 4)ÅZ à ÕäRÉZFíqÿ þ 205m{W,éE 5G ¢ÿ 4)ÅZg JiÑZ ý‹G þ 33b 95m{W,éE 5G G 4¨G3ÅZ ÿ 5G þ 270mb Õä}ÅZ0Z)lbÑb ÏÑZz åG IG3šE.ÅZ ì¶ Š ÿ 0©EÅZ bÑï þ 41B3g $Z îG G þ 690:X 295B1hZ ÿ

þ 539Ô 538B 1.Z bÕZ ÿ þ 48m6Zg‡Z°Z ÁZ ÿ þ 10m#Z W, Ãÿ

~g »ÑZ c* ™i ( 4)

~˲Z ;Z¨%·( 5) xx  0Z ( 6) ï−Z ( 7)

¹Z²Z ( 8) ~z éCEgÅZ ( 9)

)ZŠ0Z+−Z ¬ñ( 10) )ZŠ0Z+−ZÒ( 11) vZ¶gŠ0Z ( 12)

~g ;ÁZ m, +Z†( 13) Š?r ~â ·−Š- ·gzZ ~È-Š ~â åZsÑZ Ôï±)´Ô ~ ç Z x â Z :{Z +à X ,™yÒ ~zZg kŠ Ái Z Á& ì F, Zág $u {zC Ù q -Š 4, Æ ë)z ~È-Š ¢ Ô(179B2) ~zZ°Z d 4)ÅZ g;iÑZ ý‹G gŠZ‡Z gŠZ1 Ô(21B1 m ) {W,éE 5G $gD +¶ Š ( 17mwzZ¢)+ M c* Š‡È(136™)

Xì 7—Ì', Z', {g f~kZXì ]bZ¬]mZ »+6Z «g Z®

aaa


124


125

]2Æ+6Z «gWg @* h {ª0, 'Y** ¦g $u :µª

:ì Å7s ÜÆ+h +«gg $uÅ h{ª0, 'Y** ¦äVÍ߉

ÜÓm‚mœ ±³Ã³Ê]… ܳÒ]…œ ±³Ö^³ Ú EEVÙ^³ Ï³Ê " # ä³ ×³Ö] Ù糉… ^³ ß³n׳ t†³ ì DD éçF×’Ö] oÊ ]çßÓ‰] ( ‹Û Ønì h^Þƒœ ^ãÞªÒ

B; "~āì H :c* â Û gzZ ñÑ p=k0* }g øavZ wÎg ?÷ Cƒ ~ ™ Å Vz h˜k , щ Vƒ 8 Š b§kZ Ô ñƒ ñ V Q þ 430b 181m1`›9ÿ

X z™ Hg (Zyj~i ú

:[ZŽ ª

ô=Å g $u Ô g $u b§ÏZ ì @* ™Šp ô=KZ ˆ ÈWŒ Û b§T

:÷D ⠁ Û h{ª0', Y** ¦Xì C™

G î*9gzix?Z ( ~y WÆi ú ) Â_7,i úB‚ÆavZ wÎg ë L L

HƒHt":c* Š â Û ä\W™NŠtX¸D™Ì{g ÷ á Z ÐB; ñƒëvZ

?X ÷Cƒ~™ ÅVzh˜k , щƒD™{g ÷ á Z b§kZÐVð; LZ ??ì

Æ™ìs§Å ð¸ LZ Â}¢xs ( ~y WÆ i ú) ðÃZ # Ð~ ó Xó }™: {g ÷ á ZÐB;gzZ¾vZ G î*9gzix?ZÐy!* isÜ þ 971:x?ZgZŠ³ F, z430b 181m1`›9ÿ

B‚Æa vZ wÎgāì ~ e $Zzg ~uzŠ Å h {ª0', Y ** ¦ ñƒ ëvZ G î*9gzix?Z N !* N ZŠ ( ~y WÆi ú ) Â_7,i úëZ #

b§kZÐ Vð; LZ ?:c* â Û äa vZ wÎgX¸ D™Ì{g ÷ á ZÐB; KZ~ {ƒ ?āì °»¸ "X ÷ Ï~™ ÅVzh˜k , щƒ D™{g ÷ á Z


126

X z™ ¹vZ G î*9gzix?Z™hñìN !* N ZŠ ñƒÇgB;6, Vâ Zg

þ 970:x?Zg ZŠ³ F, z430b Ô›9ÿ

슎ñ~g $Š qZVÐó ~ ó ™ÅVzh˜k , ÑL L DD ‹Û Ønì h^³Þƒœ EE XìŠzŠ%*!* wÑ+ZB‚Æg $ukZ Z®ì ?Š ãZzŧZz›ŽZŽ

:[ZŽ ZuzŠ

X ì B‚Æ ¾m» g $u k Zā ì q ) Z 6,k Z » $öx Ó

kZ Ìä Ë~ yzÅZíXì 7B‚Æì «°Zz qðZÃ+6Z «g

XìH7wÑ+Z6, ƘŠ(XÆ)+6Z«gB‚Æg $u

:÷ñ0 +!* [Z1ZÆó óxsL 6, Lg $ukZ ä$ösf `gŠ} ~zâ)´ ( 1)

^ãÃÊ…æ ‚nÖ^e é…^¦] à ±ãßÖ]æ éçF×’Ö] oÊ áçÓŠÖ^e †Ú¢] h^³e ZZ þ 152m4` ~z‡Z bÑì›9ÿ þ 999Ô 998:ŠzZŠ ! Zò¶ Š ÿ þ 122m1`xÑZ[ ÿ

XX Ý¡ŠÖ]‚ß ŠzZŠ1Z ( 2)

XX Ý¡ŠÖ] oÊ h^e ZZ wZ ( 3)

XX éçF×’Ö] oÊ Ý¡ŠÖ] h^e ZZ

ðû Z ( 4 )

XX Ý¡ŠÖ]‚ß àm‚nÖ] Ä•çÚ h^eæ éçF×’Ö] oÊ °‚m¢^e Ý¡ŠÖ] h^e ZZ

þ 1249b Iò«Zz1327:b –Z+6!* x?Z[!* 1107:b Iò«ZÔ 1185:b I–Zÿ þ 269Ô 268m1`g U* s Z ãçbÑÿ

~zD( 5)

XX [çâ ÌnÒ éçF×’Ö] oÊ Ý¡ŠÖ] h^e ZZ

 ( 6)


127

XX éçF×’Ö] àÚ Ün׊jÖ] ‚ß ‚nÖ^e ð^Ûm¦] èâ]†Ò h^e ZZ

þ 181m2` ò«Z‹Z ÿ

ÔJ0 +!* 7[!* »ì «°Zz qðZÃ+6Z «g I6,kZ ä _öË á Zz ¾sÜm» g $u kZā Zƒ x¥Ð d $t¦ ) Z kZ Å $ö ðûkZB‚Æ+6Z «gá ZzˆgzZ¬ÐqÃgXìB‚Æ+ 6 Z «g

Xì 7m

Ü zÆqÃgÐ ( g ‰ $u«Å h{ª0', Y** ¦) :¹äv0Zƒq

»g $usî~uzŠ g $u«āVYì 7„  gŠ ** Ñ?Š6,IGÆ+6Z «g Ä G3E BÑ5Å B 2 . E þ 221m1` çGZ ú Z ÿ

X ì g "Z

kZāì 7s %Z ðÃ~ kZ Ôì gG]!* t :c* â Û ä ~g g x â Z E Ñ5Å .2EBÄZ úG3B Z ÿ þ 37:+6Z «gY b Ô 221m1` çG

þ 1877b 178B3yx0Z 9ÿ

XìB‚ƾm»g $u

Xì ½Ìäyx0Zƒq]!* pëÆÏZ

uÐ qÃg gzZ D Y Ã qÃg Ð g $u kZ :¹ ä ›9bg ÷ á ~zâ

gzZì >%»Nèª ˜ÑZzä™wÑ+Z6,ä™:Æ+6Z «g‰ Ü z D VQ

: X Yƒ 7Šg » Tì " $U* z 9* *™+ 6 Z «g q ð ZÃāì t ] !* ( )ú' × )gzZƒkZñz =Â~ VâzŠā @* σ wú6,m{ŠgñLZ m{ 4 Å A+ Zÿ 0_Iqz403m3`[ åE <X+ÅZbÑq ð.E þ176mðûZZ~uZ G îG

XñYƒ«gng¬ GÅ :c* â Û ävZ¶g ( |804°á) èE©Ò)Z0Zƒq

±Ê †m ÜÖ ä³Þ¢ " # Ù牅 ^³ Þ‚³n‰ èß³ŠÖ lŸ^³ ãr³Ö] x³fÎœ à³Ú óóó ZZ ±Ê Ü`m‚mœ áçÃʆm]çÞ^Ò ^ÛÞāæ ä³ß³Ú ijʆ³Ö]æ Åç³Ò†³Ö] o³Ê °‚³m¢] ijʅ &m‚vÖ] Ø✠àne änÊ DÍ¡jì]EŸ ]„³âFæ óóóéçF×’Ö] àÚ Ý¡ŠÖ] èÖ^u XX ä×âªe ½¡jì] oށœ äÖ àÚæ


128

Å a vZ wÎg ** ¦& ì ª ˜ ~',ð•Z wÑ+Z Ð g $u kZ

á ZzˆÆ qÃggz Z¬ Ð qÃg g $utèYì Š H3g ZzgB‚Æ < L GLÅq Åi ú Â{zX ðƒ7Šg Zz~}g !* {g÷ á ZÐ Vð; ~xs ï Æ+ h +«g ¿TgzZ7s %Z ðÃyxgŠÆ( $ö) g $u ÿL X3Z~kZ‰‰‰¸D™

zqðZI+h +«gÐZā )ì @* ™tÌ{zì m', Z',{g fB‚Æg $uà 2.ÅZg^Z ÿ .E þ 485m3` çG

( Xì ß** ™7s ÜÆ{ˆ

:[ZŽ ZŠ sf `gŠ +6Z «g Wg @* Âì ?Š6,ƘÅ+6Z «g g $ut ¤ /Z

?÷D™+6Z «gVY6, ]⣠`’r 1 F, z 2 +Ï 3

+6Z «gVÐÑ!* `gŠ Âì qNB‚Æg $ukZ+6Z «g ÑZzqÃg¤ /Z

X ÂeäƒqN\zZ & ~

Æg $Š q Z ~uzŠ HÅyZ¤ /Z Xì [ZŽ Zg ø „zì [ZŽ » yQŽ

XìB‚Æg $Š q Z ~uzŠ ÌHÅ+6Z «gá ZzqÃg ÂìB‚

:[ZŽ åa

X 7s # ZÜgzZ™f » +6Z «gá Zz qÃg~ g $u {Š™7ÅWg @*

Z®Xì s # ZÜgzZ ™f » +6Z «gá Zz qÃg~ g $Š qZ {Š™7 Å +iX

X ÇñYHxl6, ‰Ã¬

ó ó ÜãfÛÖ] o× ݂ÏÚ †ŠËÛÖ] ]„âFæL L :÷˜v0Zƒq


129

þ 347m10` ¶ Š25827b 283B10~g ]Z ìÿ

Xì xl6, ã¬tgzZ

:[ZŽ VZv0*

āì @* ƒ x¥ Âñ Y Hwú6,+ 6 Z «g Ãp Ö Z Æ g $u kZ ¤ /Z

9 !* ÐaÑ +6Z «g ÑZz qÃgèa Xì ÷q -Z ** ™+6Z «g E »g $ukZā Zƒx¥Â@* ™ Zƒ7>%» ÿL ›¢ÑgzZì " $U* B‚ÆF, Z Ã÷ÆaÑv!* fÍ:gz Ôì 7mðÃB‚Æ+6Z «gá Zz qÃg

X ÷T e{ Cë„Ðg¦ÆTÔÇ} 7, ** ™t

Š®g $ut Lā L ì ÅÒÃÅ ¶Š [ZŽ »[ZŽ ¬ ä VÍ߉

Xì ßòúŠt»VÍßyZ ó ì ó Œ6, §Zz

q,)LZx ** Æ( ~È-Š ) ~òæ°Z†ä~g7gâr # ™y‚Z†ƒq

:–~â

y¶ Kzx** Ð}u» IÐ+6Z«gáZzqÃgÂ~e $ZzgàZz{ª0, 'YLL

Æ+6Z «gáZzxs~§Zzq -ZèYN Ya¯„zŠ {Zp]uZzX 7„

qÃgÃe $Zzg kZ Z® @* W7xiÑ** ƒŠZ% »+6Z «gáZz qÃgÐ äƒ:ŠZ%

ó Xó ì ~gziB~3, gzZe¡** ¯?ŠÅäƒIÆ+6Z «gáZz

hŠ&0Z -g $u:µZuzŠ ç‰¢] àe àÛFu†Ö]‚f à gn×Ò à³e ܳ‘^³Â à³Â D°…ç³%Ö] E á^³n˳‰ éç³F׳‘ ܳӳe ±³×³‘œ Ÿœ Vç³Ã³ŠÚ à³e ä³ ×³Ö]‚³f Ù^³ Î Ù^³ Î è۳ϳ׳ à³Â ó é†Ú Ùæœ ±Ê Ÿā äm‚m Äʆm Ü×Ê o×ù’Ê " # ä×Ö] Ù牅

Å avZ wÎg"~ :c* â Û äh Š&0vZ† ** ¦ ( āì * @Y ¹ )

XÆiŠ«ñZÎñVQ7B;gzZ S7, i úä\WQ?Vî J 7, :i ú


130

+Å .>EÄZZåE ˜W yZ:w‡z442:X88Ô87B4xx þ9çE  0Ñ öW ÐCZóŒ ó g $uLL:w‡z257b59B1~èF, òÿ

4$zUgzZìw¥B‚Æ<Š‡Ag Xì ®Ðb§VâzŠ éSE 5G $ut:ï :ì c* Šg Z Œ Û w¥z®ÐZä( g $uñfgzZ )[Zsf `gŠ

:[ZŽ ª

:ì c* Šg Z Œ Û w¥z®Ãe $ZzgkZäe $ÒZ Å$ö I :¹ä( | 181°á)ug MZ0vZ†îªG3ÅZ@ÎZxsÑZ  (M) XXçÃŠÚ àe]óóó&m‚u kf%m ÜÖ ZZ

Xì 7" $U* $u(t[™s§) Å hŠ&0Z g

þ 9{Š ‹‚ z256b 59B1~èF, òÿ

Ðg $u kZ ~h +] .)à b` ÅvZ¶g ug MZ 0Z ä VÍß ‰ Ãb` Åug MZ0Z äx Z™ñfzg $u î0*J'Zsf `gŠ1ì ÅÒÃÅäU Xì c* Šg Z Œ Û 0Æe $Zzg·i p Ð kZ[™ÐhŠ&0Z þ 256b 59B1òÿ

~èF, :1

ó ó &m‚vÖ] ]„âF kf%m Ÿ V Õ…^fÛÖ] àe ä×Ö]‚f änÊ Ù^Îæ LL:w‡z~iœZ0Z :2

þ 335m1`¯ZuzŠ 278B1HZ ÿ

G G 4É ©3E -G þ 278B1 ÷ Z ÿ Å A+ Z ÿ <X+ÅZ bÑq ð.E þ 403B3[ åE

~Š AZ†0Z :3 ~zâ :4

þ 690:X 295m1` hZ ÿ G Ä G3E BÑ5Å B 2 . E þ 328b 222B1 çGZ ú Z ÿ

)ZŠ0Z :5

þ 668b 696m1`¯ZuzŠ 180B2g ¤zÑZBÿ

㻟Z :7 E3Å ~ ðšE Z :8

þ 561b 25B3wZ bÑÿ þ 551B1g U* s Zz‹Z G î£E cz79B2ò«Z‹Z ÿ

v0Z :6

 :9


131

Ð Š&0Z g $ Åug MZ 0Zā ¹7t ä x â Z ËÆ g $u è u b`

Xì 70

tā c* Š™ŠgÃg $Š q Z Å +6Z «g uF, ä ( | 204°á ) wZ x â ÑZ (N)

X ÷7" $U*

GA-E 4ÓÉ þ 220B2~g]Z ìz81B2ö§ XGò«Z‹Zz> }Z °+6Z «g[!* 201m7`x ÆI Z[¶ Š ÿ

X Hx¯6, $ZzgkZä( | 241°á)N e m0£Z (O)

!Zzg£Zb)zÔ 32:+6Z «gY b þ 326:{L240B1£Z0vZ†G îG ¶ Š ÿ

:¹ä( | 277) ~i Z°Z ?q1Z (P)

]çÖ^Îæ Ü‘^ à èÂ^³Û³q å]æ… ‚³Ï³Ê °…ç³%Ö] ܳâæ VÙ^³Ï³m ª³_³ì ]„³âF ZZ àne ^Ûã×Ãqæ Ðf_Ê ÄÒ… ܳ$ ä³ m‚³m ijʆ³Ê x³jjÊ] " # ±³fß³Ö] ᜠVܳã×³Ò XX°…ç%Ö] pæ… ^Ú ‚uœ ØÏm ÜÖæ ànjfÒ†Ö] Zƒëz~( g "ZÆ) kZÃ~g N ( yç )āì * @Y¹Ôì æg $ut yÒB‚Æp ÖZ yZÐ ïG ) )q -ZèYXì E3Ò®0Þ¬ÃkZ ä ® ÅrgzZ H qÃgQÔ ñVQB; :Ô Å qzÑi úäa Ñāì H

yÒ]!* à Zz ~g Nä}uzŠ ËX 3gyxgŠÆVZ RÃVð; LZgzZ

Xì Å7 G E ‹¢ X c* Šg ZGŒ Û pô)ÐZä( | 385°á) ö- g Z−Zx â ÑZ ( Q) þ 258b 96B1g $ZCÿ

E¢ þ 804:X 173m5` ö-‹g Z åÓÉÿÓ›ÅZ¶ Š ÿ

:¹~> }Z([ )ä(|354°á)yx0Zƒq (R) XX ä×_fi ¡÷× äÖ áù¢ än× ÙçÃm ±ÿ ÌÕœ èÏnÏvÖ] oÊçâ ZZ 4G 5Ò‘ÅkZèYÔì ®{Š c* ÐZŽ ÷ èG iЃ  $Zzgt G ~ |e E Ñ5Å 2.ÅZg^ZÔ 328b 222B 1 çG .E .2EBÄZ úG3B Z ÿ þ 494B3 çG

X ÷îŠg Z Œ Û ë!* gÅ à³ Ú †³ ’³ jí³ Ú &³ m‚³ ³u ]„³ ³âF ZZ :¹ä( | 275°á) ã éG 5kBEZŠzZŠ1Zx â Z (S)


132

XX ÀË×Ö] ]„âF oF× xnv’e çâ ‹nÖæ Ømç› &m‚u

gÔ$E102mDz−Zg °ÑZš gÔ$E gŠ$EzZŠ ! Zòÿ 4»$ îG@E 121mn* c °Z&sg šZ îGE 0G M îG@E 748 b 478m1` îG 0{.9îG@E G þ 809b77m| 1326o × @…Z > ½

hŠ&0Zg $ugzZŠzZŠ1Zx â Z ì Hg ïZ » b` 6, $ukZ ÅŠzZŠ1Zx â ZäVÍ߉~~œ,ƒŠa g

» w¸kZ Ð ŠzZŠ 1Zāì c* Š ™êt Æ™ ¦x ;zZ ‰Æ > ½r # è ™gzZ

[™ÐŠzZŠ1Zx â ZÃw¸kZ ä Yfsf `gŠèÑqXì ëz »yZ Ì[^ OZ :ì H þ 278B1g $Zs %Z °HZ ÿ

( | 597°á) ~iœZ0Z 1 XX xnv’e ‹nÖ V æ] çeœ Ù^Îæ ZZ ( | 463°á) ©0 +ÑZ_Z†0Z 2

àe àÛFu†³Ö]‚f à g³ n×³Ò à³e ܳ‘^³  &³ m‚³u ±³Ê æ]ç³eœ Ù^³ Îæ ZZ é³ç³ F׳ ‘ ܳӳ e ±³ ׳ ‘œ Ÿœ VÙ^³ ³ Î ç³ ó ŠÚ à³ e] à³ Â èÛ³ ϳ ׳  ೠ ç³ ‰¢] ]„³âF (鳂³u]æ 鳆³Ú Ÿā ä³ m‚³m ijʆ³m Ü³×³Ê o³×ù³’³Ê [" # ä³ ×³Ö] Ùç³ ‰… XX ÀË×Ö] ]„âF oF× xnv’e ‹nÖæ Ømç› &m‚u àÚ †’jím &m‚u

G 5;X+-ÊZ ÿ þ 220B3åG

G G 4É ©3E -G þ 278B1 ÷ G Zÿ Å E 5 Ñ Ä 2B Z úG3B Z ÿ .E þ 222m1` çG

( |744°á) ~Š AZ†0Z GÅ ( |852°á) ã äÕ¨iš Zv0Z GÅ E©Ò)Z0Z 2.ÅZg^Z ÿ è .E þ 493m3` çG G þ 1109:{L366Ô 365B3x ©ÑZ[ °x ŒÑZzëß ZyÒÿ ÏÖZy 錩ÅZ0Z

3 4 5 6

:¹ä( | 1329°á) ~Š !* Wx/ZÒ 7

kŠnÖæ °‚ß ànjÏnj ànjíŠÞ ±Ê éçqçÚ é…^fÃÖ] å„âF ᜠÜ×Â]æ ZZ


133

þ 449m3`Š>Zyúÿ

XX °‚ß éçqçÛÖ] æ] ±eœ îŠÞ èÚ^ ±Ê

Xì6, $uÏZgzZì Å„ŠzZŠ1Zx â Z]g „tā Zƒx¥ g

G E Ñ5Å Ä B 3 B .2EZ úGZz32:+6Z «gY b þ 222B1 çG ¶ Š ÿ

(|203°á)xŠ W0¼ (T) E.ËZ ( z)/0£Z–1Z (U) X Å b` 6, $ukZä( | 292°á)g Z çE g

GÊ 5;X+- Z¶ Š21608b 47m5`g {²Zs Z ÿ þ 221Ô 220B 9 åG

X ¹®Ãg $Š qZx ÓÅ+h +«g¿F, ä( | 289°á) b Ÿz0· ( ML) G Ê 5;X+ Z ÿ þ ~ ¸{z22G 1B9 åG Å E Ñ5 .2EBÄZ úG3B Z!z ( 32 ) +6Z «gY b çG ¶ Š ( | 256°á) ~g g x â Z ( MM) +Å Å A E + . ( 403B 3)[ å<X Z bÑq ð EZ ( 222B1) &iÐ ( | 628 °á ) ÏÖZ y éŒG ©ÅZ0Z ( MN) ä V,Zā HÜä 4ö™ÒG þ 395B 1tZ°Z·ÿ

X c* Šg Z Œ Û æÃ( ä™: {g !* zŠ )]Š c* ikZ

ë@* ( 1109 {L367 @* 365m3` ) 5 7~ ó óx ŒÑZz ëß Z yÒ L Lx¯t = Xì Mgz¢{g ÷ á Z I 4] Ð5E þ 367m1` VZß Zx ©ÑZ ÿ ó ó x’mŸ L L:¹ä öG ÑZ /Z† ( MO) GÅ E©Ò)Z0Z ( MP) 2.ÅZg^Z ÿX ¹®ÐZä( |804°á) è .E þ 492B3 çG þ 366mÿ

G-E 4ÓÉ 2.ÅZg^Z!Zf ö§AXG .E þ 493B3 çG ]5sZ ÿ

( | 405°á) Á ÒZ

354B1x©ÑZ G îvÜ) äËnÖi oF× ]çÏËi] :¹ä(|670°á)~z‡Z

( MQ) (MR)

Xì t·Z6, 䃮Æg $ukZ»}nƒ  {z´Æ~èF, xâZª(180b !iœZ ³ 0Z ƒ éCÑÉ‹Z d îG $!Zf ( | 280 °á ) òg Z−Z ( MS) G

þ ! 579 !* =!Zjtÿ ( 449B2) GA-E 4É [ åE<X+ÅZ bÑz ( 449B2 ) ‹Z d $!Zf ( | 458°á) ö§ XGZ ( MT) 3ÒÉ þ 579 !* Ì!Zjtÿ ( 403B3) ~z ðE


134

x ©ÑZz ( 395B1)tZ°Z ·!Zf( | 294°á ) ~izÔZ¾0· ( MU) 4]I 5E ( 367B1) öÐG ÑZ /Z•VZß Z ó ó ÌnÕL L:¹ä( | 620°á) ÏYZ)ZŠ0Z

þ 690:X 295m1` hZ ÿ

(NL)

GL!Zƒ w¥z®6,gî.Ãe $ZzgkZ »yZX¸Y fgÆ0ï t

µz — š g $ut Z®Xì xlÐ p ÒC Ù 6,oÅx x 0Z z ~èF,bŠ g Z Œ Û Xì ®

Htà ïÅyZ Â}®Ãe $Zzg ÅV-zZgr¤ /Z Y fC Ù â Æg $uC

Xì uïÅyZ~g $uè®gzZ÷C Ù âÆ®kZ {zāVY ÇñY

:[ZŽ ZuzŠ

XìC Ù ªÐ óCÅkZā 6ì6,vZ¶g ~g Nyçx â Zg ZæzgZŠ »e $ZzgkZ X-ÊZd þ 2445:d $ åE<G $½¶ Š ÿX¸ÌÖæB‚Æäƒ+ $¬Ôƒqr~g Nyç

:ì c* Šg Z Œ Û Öæäg $u î0*J'Zsf `gŠÃyZ ©ÅZG0¼ X1 y éŒG

E ÑÉ E½É ! é¨ ZÔ 1130¶g 207B1£ ÆI wY°Z G þ 9{z362mïEG3‹B îG î£E cz ÿÓ›ÅZ[  ÿ G GÊ 5;X+- ZÔ 966B2~è çG.ÔÉ.Z ÿÓ›ÅZ ÿ þ 34B 1 åG þ 9{z225B4s²Zzb›Z ÿ

Å E4h= þ ãU* Ä47mèG Z °{ÿ

GE E “ 3Å þ èEš3 ŠzÖæ…gjZ :w‡z 262m8` ö§ ZC Ù œZ ÿ Å E4h= "{Z G " ÔZ èG X-ÊZd <G 0E 0G þ 2445:d $ åE $½Ô32mG îG îE Z]4ÿ

~g g X 2

¥0¼ X3

ÏYZŠú1Z X4

4ã¾nZ0Z X5 GÅ ã Õä¨iš Zv0Z X 6

ð^³ ˳ó–³Ö] à³Â ‹³ Ö‚³m á^³ ³Ò ä³ ³Þā ZZ VÙ^³ ³Îæ 169B 2wZŠÑZyZö)I¯Z X7 XXàne]„ÓÖ] à gjÓmæ ‹³ Ö‚³m Ù^³Î à³Ú Ùç³Ï³Ö 醳f Ÿæ Ñæƒæ ‚ÏÞ ä³Ö à³Ó³Öæ


135

4ÉZx´Z§) ó ó ð^ËÖ³Ö] à³Â ‹³ ց ^³Û³e…æL L:¹gzZ 5E á^Ò ä³ Þ¢ L L:¹gzZ ( 242B7Y ÕäE

þ 274B7sZ ÿó ó ð^ËÖÖ] à '‚vm

Šc* X¸D™:D + ÐVÍß®vZ¶gyçā Zƒx¥Ð„ZÍÅIfƒq

XìCƒ®e $ZzgàZz(qô¥%)ùÅkZ}™:D + ÐY7Žāìg .ÅZ–1Z :¹~bÑ−Z[Âä( | 330°á) °çG ±ß$‚u VÙçÏm oju å†fì ØfÏm ÜÖ ( l^Ï%Ö] †³nÆ à³Â 䳊nÖ‚³i †³ã¾ à³Ú Ø³Ò L L

ó ó kÃÛ‰æœ

-‰ J Ü z kZ e $Zzg ÅkZ ÂñYƒC Ù ª:D + Ð V-zZgr)ÅT ~zZgC Ù

Æô¥Å q ÆkZª¾: ó ó kÃÛ³‰L Lc* ó ó ±ß$‚³uL L{zJ -Z # 7w= G½5EÅZ¶ ŠXì Cƒw=e $ZzgÅkZ „ˆ ¹Z²Z îG 0©EÅZ bÑ( 184m ) ÉgæEÎÉï G G 3G 4É!* ( 184Ô183BZ ) >™åE5ÅZz >ç¸E :w‡z( 99m−ZÔZx © Z °−Z ìY) ðYZ+−Z b & X 8

XXóóóó°…ç%Ö] á^nËŠÒ Üâ àÚ p…‚m Ÿ ànÖçãrÚ Ý]çÎœ à ‹Ö‚m àÚ ZZ X ¸7Ìè»X¸D™:D + ÐVÍßw!yZ ~g Nyçª °…ç³ ³%Ö] á^³ ³ ³ ³Ò ‚³ ³ Îæ ZZ:w‡z( 358B 1~ènZCbÑ) Z # g0Zƒq X 9 VÍßyZ {)z~gjZyçªXX ^÷³–mœ ä³ßÚ ]çó۳Šm Ü³Ö à³Û³Â á糊ւ³m 决nÆæ X å@* ƒ7q »yZÐX¸D™:D +ÌÐ

þ 9{z1193:b−Z G î”gi! Z õg @* ÿ °ÈZWŠ0¯Zh1Z G E 4E 5ÅZd0u éC|EÅZÞ¬1Z ¢ 5E þ 9{z3423b 201B3ö-‹g Z−Zòÿ ÿG E ÑÉ E½É ! é¨ Z ÿ þ 9{z362mïEG3‹B îG ´=ZvZ†0Z G Å E4h= þ 21: èG Z[  ÿ ó ó ‹nÖ‚jÖ^e …ç`ŽÚL L:w‡¹Z²Z0Z G î”gi1Z

þ 253X 251]106Ô 105mÁ éCÑÉg $ZxEîG£E cÿ

X 10 X 11 X12 X13

5k.ÅZr ug åG # ™Áq X14


136

E4›Å :w‡ ö-G Z X15 äÂ^Û‰ kf%m ᜠŸā äjßÃßÃe sjvm Ÿ ‹Ö‚ÛÖ]æ ànŠÖ‚ÛÖ] àÚ á^³n˳‰æ ZZ þ 112m3` ~g ØZ >÷ÿ XX †ìh Ðm†› àÚ þ 213b 62B 3~g ‡Z 9bÑÿ 3…yˆÑZ ÿ þ 61B1{h +] .îœE G þ 24::å5Å!* s²ðY Z ÿ G Å 45Å 45E G E4h= þ 27mèG ZY Z ° èEG Zÿ

ãâ ÆZ X16 yx0Z X17

ï−Z X 18 -ÍCÄZ X 19 öE G k³f%m ᜠŸā ^³ãe sjvm Ÿ ‹³ ³Ö‚³Û³Ö] è߳ó߳Âæ ‹³ ³Ö‚³Ú á^³ n˳‰L L:ã ÕäŒi¢ X 20 “»ÖægzZ÷Öæ~zZgyç ó ó †ìh Ðm†_e ä³Â^³Û³‰ ÑS @* ƒ7u. Þ ‡îE 0š3E X ñYƒ" $U* ( †Oc* ) ô¥Å q ÆkZāt

þ 286m1` ~gg9bÑ~g—ZŠ ÷ á gZÿ

:÷˜~ó óxæZŒZ L L[ÂKZ ~Ç~È-Šr # ™g(i Z Ûu

Ð yZ ðƒ]‡5Ð XÅ/!1Z‰‰‰‰‰‰¸ ÖæÆ…1¸rÍ/!1Z L L þ 111m2` ÿ

ó Xó ¸D™:D + Ѓ  ÌÐyZ ðƒ7ÐXgzZ Ì

gZ Œ Û ó óÖæÆ … L LvZ¶g ¹@* /!1Z6,Š ã CÅ w¸Æ Ifƒq¤ /Z

7VY ó óÖæ»… L LÃ~g Nyç6,w¸ÆZ # g0Zƒq Â÷M hYØŠ

Å X* @Yc* Šg Z Œ Û

HW Š : ~ x ZŠ LZ \W ß Š

Åh +Š F, Åx Z²ZÆ:D + 6,yZ ä ~i Zg ?q1Zx â ZX¸ 7Öæ/!1ZèÑq

( 8B5) ó ós²Zzb›Z L LN ⠁ Û ±5Xì E ! š IfgzZ ~èF, Ô›Ô~g g }x Z™$öŠ¼oÅ]c* Zzg èEš3 Å/!1Z

Xì Åäë)z


137

&‡“ Ë H ?ì $ Ë ƒ q$ ÿLE  ]!* Å +y O~«£Æ }n

?¸D™:D + ÐY 7/!1Zāì ¹Ìtäāc* _ö “ÆyZ¸ 7ÖæāŽ/!1Z :D + Ð Y 7āŽ ~g NgzZ ** ™ŠgÃîE 0š3E “ÆyZ¸D™ V>ª\¬vZXì', Z', Æä™yp »s »Z ** ™wJÃîE 0š3E X ÇnX: ðÃÐñÅkZyŠ kZX Çá [ˆgz¢Ð

“Æ/!1ZÍq zz ÅîE 0š3E -Z ävZ¶g ã]Z +−ZÜ** · )´ þ 2043b 268m3``  0Z 9íqÿ

X ¹®Ð

XX ‹nÖ‚jÖ^e …çÒ„Ú çâæ èe¡Î±eœ èßÃßÃÖ ÌnÕ å^߉ā ZZ VÙ^Î Ô ¹Öæ ÐZˆÆ w‚ÎFä V2Xì 79** ƒÖæ »/!1ZèÑq E ! š 3…ÐZ äV,Z ~(÷Cƒ9q -Š 4, ÆVÍßyZ]c* Zzg èEš3 ÅX) \zZ î0ªGE

ã]Z)´ÂÃ]c* ZzgÅkZXì 7" $U* Ì* *™:D + ÐY7»kZXì HgÑ E Y é¨Eš{ÅZùÖæ~g Nyç ( ñƒD™ ãZŠ¤ / zgÐwßZ )1Ôì ¹®ä E š! 3… Áq w– āŽ ) Å +6Z «g ¿F,e $Zzg èEš3 Å ( ÷ Öæ ÆkU*î0ªGE G Xì ~Š™o~> ½‹ é¨G G3Ò›$ $ögzZì ß ot ÅvZ¶g ã]Z)´ā÷ ` ™" $U* Ð bÑŠ ë

XìŠzŠ%Z®ì s ÜÆ°Z ¸Æ Ð ›.Å + -4Xf E “ E 3 $Zzg kZ Ìä ãúZ ö Z y×°Z†#Z éS¨G8)ö0E Åî0š Æ~g NyçÃe 4É 5G 5…!* 5½E þ 20m2ÿG ÑZð~ W, ÈZœ M @* °1 ÿG Zÿ

Xì c* Šg Z Œ Û w¥Ðzz

ó¸ ó ÖæÆ…LgL(y{iZ Û uï/ɸÖæ~gNyçātāÜ E š! Xì Cƒ®~ÏŠŽñ)ņOe $Zzg èEš3 ÅyZZ®

“»Öæ îE 0š3E

: ÷D ⠁ Û ( | 643) b Õä}ÅZ0Zƒq


138

±ÃÊ^³ŽÖ] å]†³qœ‚Î ànfm o³Fju ‹³ Ö‚³Û³Ö] à³Ú سfϳm Ÿ ä³ Þª³ e ܳӳv³Ö]æ ZZ XXÜ×Âœ ä×Ö]æ (é†Ú ‹Ö å^ßʆ àÛnÊ äß ä×Ö] ±•… Å q {z ~ TÏñY ÅwJe $Zzg „z sÜÅÖæāìt ¬

ð⠁ Û ~g Y6, ¿kZC Ù ä ÅvZèg w÷ á ( x â Z )]!* tX}™ ô¥ X}™:D +„iŠq -ZŽì

þ 1035:{L380mw éhIÒÉîGÈ‚°Z¶ Š299mb Õä}ÅZ0Z)ls²g $ZxEÿ

E š! u~( e $Zzg èEš3 ):D +KZÖæ:¹ä ( | 233°á) ¥0¼x â Z ( 9{z XX‹Ö ^ÛnÊ èru áçÓm Ÿ ZZVä¿ËÖæ362mt é¨E½É Z)X @* ƒ7

t Å ( ¸ D™:D +Ð dWgzZ Y 7āŽ )vZ¶g ~g Nyç Z®

E š! gzZŠŽz »®~«£Æg $Š qZ 9gzZì ®e $Zzg ( à Zzù ) èEš3

3… cÅ6U* î0ªGE

X ÷', Z', VâzŠŠŽzx°

Ô¸ÖæÆ…vZ¶g ~g Nyç[»ā Zƒx¥Ð ,Ñ!* `gŠ ~6U*î0<EgŠÃyZ ävZ¶gv0Zƒq1ì ß ** ™™f ~6U*î0<EgŠÃyZ Z® Å E4h= þ 32mèG Z] 4 ÿ

Xì H™f

3…ÃyZ¬Ðv0Zƒqä~g7l Xì H™f~kU* î0ªGE OÁq

þ 99m−Z ìYz106mg $ZxEG î£E cÿ

~ Ýzg ÅbÑŠ sf `gŠgzZ¸ xngzZC Ù â {Š c* iÐ v0Zƒq ~g7l OÁq Xì ß]!* Åv0ZƒqgzZ 9]!* ÅÁq

:¸D™7:D + Ðcìsf `gŠ ~g Nyç :1{Z +à ² X ; 5 0Ô" ( ë)z)gµgzZ ÿG $U* ! Z0Ô

G 5;X+-ÊZÔ 966B2~è çG.ÔÉ.Z ÿÓ›ÅZ ÿ þ 751B2~ènZCbÑ34B1_Z†0Ñ åG


139

©ÅZ G0 ¼Ð ~g Nyç :2{Z Xì Cƒ wú6,q e $Zzg Å y éŒG +à ! é¨E½É Zz ( 1130 ¶g 207B1 ) wY°Z îG£E îG cz ÿÓ›ÅZ [ N ⠁ Û ±5 n Æ ï G EÑÉ ©ÅZG0¼ÀF, X-ÊZd ( y éŒG 192B11)d $ åE<G $z( 9{z362mïEG3‹B ) Xì CYƒ ~ ¸e $Zzg ÅkZ ÂñYƒ " $U* †Ox¤ /Z ÅÖæ :3{Z +à 7†OxðÃÅyZgzZ÷Š»Ð ïG $ZzgkZ ~g Nyç E3Ò®0Þ¬~e Xì ®tZ®Ôì

:[ZŽ ZŠ

7™f » +6Z «gƈgzZ¬ Ð qÃg~ g $ukZ Å ~gNyç

kZŠp »+6Z «gWg@* Q ÂñYHg¦x¬ÃkZ¤ /ZXì ‰e $Zzgt Z®ì

Xì 7¿6, $Zzg e

X ÷D™+6Z «g¬ÐqÃgˆÆ`’r~F, z{z 1 X ÷D™+6Z «gˆÆ`’r~+Ï{z 2

ňgzZ¬Ð qÃg Âì " $U* Ð ]c* ZzgvŠ HÅ+ÏgzZ F, z¤ /Z

Xì " $U* Ð]c* ZzgÅ®ÌH

Æg $ukZ {zāì ~gz¢nÆVß Zz ä™wÑ+ZÐ g $ukZ

Ôì [ZŽ »VÍßyZŽ ,™ÒÃÅäXÃ+6Z «gÆ+ÏgzZ F, zÐxÀ Xì [ZŽ Zg ø„z

$u 9ËuF,c* g ƘÅ+6Z «gá Zzˆ gzZ¬ Ð qÃg

X ÷ŠzŠ%z®Ôë!* $Š qZƒ g  {Š™7ÅWg @* Xì 7" $U* Ð

4)ÅZg ‚Z ŲZ0ZƒqnÆïh þ ,™·_» 137mýG3E +' × ÿ

:[ZŽ åa

»+6Z «gƈgzZ¬Ð qÃg~ g $ukZ Ôì [ g¦ / 6, zZā 6


140

Xì J0 +!* [!* t6,g $u®kZ ävZ¶gŠzZŠ1Z_öāx â Z‰ì 7™f ¬ÐqÃgäT»kZ[!* ªó ó ÅçÒ†Ö]‚ß Äʆ³Ö] †³Ò „³m Ü³Ö à³Ú h^³eL L þ 748b I477m1`ŠzZŠ ! Zòÿ

X H7™f »+6Z «g

™f ÔÐ ™f x° ( ˆÆ™f ‹o )āì x¥ÌÃY Cx ¬ ]!* t gzZ

Xì 7xiÑ

oF× èrve ‹nÖ ±ÿ³ŽÖ] †³Ò„³m Ü³Ö à³Úæ L L:c* â Û ä( |745°á) 4ã¾nZ0Z

X}™E™fÃqˎì7u6, kZ{z}™:™fÃqˎ ó ó å†Òƒ àÚ

G3Å þ 317m4` ö§ ZC Ù œZ ÿ

GÅ à³ ³Ú ݈³ ³ ׳ ³m Ÿæ ZL:c* â Û ä( |852°á) ã Õä¨iš Zv0Zƒq_ög X @* W7xiÑq¸zx°»kZЙfx°ÆqË ó óäÂçÎæ Ý ‚ ±ÿŽÖ] †Òƒ Ý‚Â þ Y ‡ÑZ[!* 292g $u225m1` îG !Zg−Z ÿ G

+6Z «g ¿F,ÌÐ g $u ®kZ à Zz ™f Ä° Å ~gjZ yçx â Z Z® X Yƒ7" $U* {ˆzqðZÃ

:[ZŽ VZv0* Xì ] m Z ~ g $Š q Z F, Z áÅ ø)z ®gzZì Ô~ g $uÅyç

Xì @* ƒxl6, Ô]mZāì x¥ÌÃY Cx ¬]!* t :¹ä~zâ)´

l^³f$¦] Ý‚³Ï³nÊ ±³Ë³Þ ]„³âFæ l^³f$]ô ^³ ãÞ¢ oF³ Öæœ Ä³ ʆ³ Ö] &³ m^³ uœ áā ZZ XXÜ×ÃÖ] é^mˆÖ t gzZ ÷ ]mZ {zèYì \zZ ** ™¿6,g $Š q Z ( 9) Å +6Z «g

ÔÐzz ÅD‹Š c* iÃ]mZ :Xì Ô( g $u®Å ~g Nyç ) # A+ÅZ ÿ öW :G X-E <X+ÅZ bÑq ð.E þ 403B3[ åE ZX ÇñYHxl6,


141

™Å c* Šg Z Œ Û ÿ) !* \z Z6,ÔõÌä( | 317 °á) 4q™ā÷ët4

þ 197mg ZâÑZgⶠŠ ÿ Xì

( 333B1) ~g ]Z ìz( 359B1)tZ°Z·N ⠁ Û ±5nÆïh +' ×

:[ZŽ Ù

sÜB‚Æ`’r $u kZāì ¹ä Y f‰ è āì Èt » g

þ 809b77m× @…Z > ½N ⠁ Û ±5ÿ X H7g !* g !* H+h +«giŠq -Z

: ÷D ⠁ Û ( | 676°õ Z ) ~zâ

çÃm Ÿ å^ßÃÚ áœ oF× ä×mæªi gqæ x‘ çÖ V]ç³Ö^³Î ^³ß³e^³v³‘œ 决҃ ZZ éçF×’Ö] l^ÃÒ… ±Î^³e سñ]æœ ±³Ê Ÿæ ä³ u^³j˳j‰] ð]‚³je] ±³Ê ijʆ³Ö] o³Öā XX &m^u¢] àne ^÷ÃÛq ä×mæªi ànÃjmæ é‚u]çÖ] ā @* ƒtx|»kZ ÂCƒ 9g $ut¤ /Zāì H™f äV¹‚}g ø

D™7+6Z «g {g !* zŠ ~ qzÑÆ ]Îg ¹!* gzZ ~ i ú qzÑ

Æ sz@* kZ ( ì 7mðÃÐ +6Z «gá Zz qÃg » kZ ) X¸ A+ÅZ ÿ þ 403B3q ð.E

Xì * @Yƒ¿6, ( rz¦p ä)g $Š qZx ÓB‚

:[ZŽ VZ ‚

X Cƒc™ÌÂ( ! ) Cƒ9wõ¸‘¤ /Zg $ut G 4 É E A :c* â Û ä ö§ XGZŸZ0£Zx â Z Ü$ ÅçÒ†Ö] oÊ àm‚nÖ] ÄÊ… ņŽm ᜠØfÎ ð]‚je¦] o³Ê ÔÖƒ áç³Ó³m ‚³Îæ ZZ ÅçÒ†Ö]‚ß àm‚nÖ] ÄÊ… oÖā èߊÖ] oÊ †Ú¢] …^‘æ ^÷ìçŠßÚ Ðnf_jÖ] …^³‘ XXçÃŠÚ àe ä×Ö]‚f oF× ^÷ÃnÛq ^nËì æ äßÚ Œœ†Ö] ÄÊ…æ

ÎzæÅ+6Z «g ‰ Ü z Tƒ ;g +h +«g uF, ~ Z’Zāì Yƒ


142

~< L gzZ ˆƒc™r(Å hŠ&0Z )ˆÆkZX ¶ðƒ7 gzZ r) '!* VâzŠtgzZ Š Hƒ qzÑ »ˆgzZ¬ Ð qÃg +6Z «g

hŠ&0Z ** X ‰ {g—6, ¦( +6Z «gÑZzäƒqzÑ»ˆ

E-I oÒÉ x â ÑZ ÷ G118 m t** A:+6Z «g g $Š qZ yZ ° tZ°Z HZ Ô 220m1` NgU* s Zz ‹Z îG£E cÿ þ ~ß0 + Í·ƒq

Ðh Š&0Z ** ¦e $Zzgtāìt |:gzì [ZŽ ò Z²Zt

X 7„" $U*

ögŠ Z0vZ†ƒqx â Zāì Cƒ ÌÐ kZ & ¤Å òúŠÆx â Z $Ãg 4›E XìHe $ZzgÐ ïG 0G $ukZä(q)Ñ!* r) E3Ò®0Þ¬B‚ƍÏZîE þ 9{Š ‹‚ z418m1`£Zµÿ

Xì c™t ·Ñ!* āŽì™f »r~qÃg~kZ

]!* ~y W

:÷˜~}g!* Æg $ukZÅ hŠ&0vZ†vZ¶gxx  0Zƒq †nfÓiæ ˜Ëìæ ÄÊ… ØÒ ‚ß àm‚nÖ] ÄÊ… á^³Ó³Ö †³fí³Ö] ]„³âF Ÿ ç³Öæ ZZ XXóóó^÷•†Ê éçF×’Ö] oÊ ‚nÛvi æ

n Û +6Z «g‰ Ü zÆ#gzZrÔ äƒ—ÔsC Ù ÂCƒ: g $ut¤ /Z +Å þ 88m4` öW ÐC Z ÿ

X @* ƒ

gzZ®ÐzzÅCŠ¼g $u{Š™7Åx x  0ZÐzgÅ ïÑ!* `gŠ

Xì wÑ+Z. Þ ‡**

?ì @* Ix £H »+6Z «gq -Š 4, Æx x  0Zā,™êMg‡Z® ?* @Yƒ7n Ûq -Š 4, Æx x  0Z {zH


143


144

h[i ¬0Y Z_Zg $u:µZŠ äß ä×Ö] ±•… h‡^ àe ð]†fÖ] à oF×nÖ ±eœ àe] ࠁ^³m‡ ±³eœ à³e ‚³mˆ³m áçÓm oju äm‚m ÄÊ… éçF׳’³Ö] |^³jjÊ ¦ †³fÒ ]ƒā " # ±³fß³Ö] á^³Ò VÙ^³Î ó çÃm Ÿ Ü$ änÞƒœ ±jÛv àÚ ^÷fm†Î å^Ú ^ãe] ЍŠh[i ¬0Y Z_Zùb! Z0( Ý°Z† ) äŠ c* i! Z0h +m, Æ\WāJ -VŒ ¸ D™+6Z «g~ i úqzÑa Ñāì He $Zzg X¸D™7{g!* zŠ\WQ¸DYƒJ -ßÅVâ »`ùZ

þ 752Ô749:ŠzZŠ ! Zòz224B 1~z éCŠÒgÉ U* s Z ã çÿ


145


146

Š c* i !Z 0 h +m,q -Š 4, Æe $ÒZ Å Vñâ Z Æ wY°Z Y Zā Zƒ x¥

ä[ZXXì æ‹ÒgzZ ¡ÐÎ »kZzz ÅüÆkZXì ®×AZ XìŠzŠ%~«£Æe $ÒZ Å$ö{z¹tzœc* rÐZ .x1 ó ó …ç`ÛrÖ] äËÕæ L L:¹~}g !* ÆŠ c* i! Z0h +m, ä~çG þ 2116:zâ 0ZZ +Zzi ÿ

Xì ¹®ÐZäg/gzZ ó ó óóóóä%m‚u ÌnÖi oF× …ç`ÛrÖ]æ L L:¹äv0Zƒq

þ 459m~g —Z ~@ÿ

ÕZÔ÷ë®Ãg $uÅkZg/gzZ

~È-Š ~â åZsÑZ~}g !* Æg $uà Zz ( 3153b 93B 2 )ŠzZŠ ! Z ò

ó Xó ì¹®ÐzzÅ Š c* i 0h +m, L L :÷˜ $Zzg·i p e Ð t äh +m,āì ~Š ™ ô¥t t ·Ñ!* äg $u î0*J'Z :Ò þ 244mÕZ#Z™f ° ïG E3‹ÅZíÿ

Xì ;g WÐWā 6ì ÅyÒˆÆ䃵Zzo %Zª è q 

:[ZŽ ZuzŠ

Xì ÅyÒˆÆo %ZäŠ c* i! Z0h +m, $Zzgt e

:ð‹g $u~l äŠ c* i! Z0h +m, …ā÷D ⠁ Û Ä0yç ±fßÖ] kmœ… VÙ^Î h‡^ àe ð]†fÖ] à oF×nÖ ±eœ àe àÛF³u†³Ö]‚³f à³Â ZZ XXäm‚m ÄÊ… éçF×’×Ö xjjÊ] ]ƒā Ý¡ŠÖ]æ éçF×’Ö] än×Â

Å ? + Z[  ÿ þ 741:¯ZuzŠ724:~?ZµÔyç\Z 9{z100B 3yx0ѱz çE

Xì 7™f » ( {)zŠÉ Ñ ) ä™: Æ + h +«g ~ e $Zzg *Š kZ ª :÷D ⠁ Û Ä0y ç

V änÊ ]‡æ ]„ãFe '‚vm äjÃÛŠÊ ^ãe ‚mˆm knÏ×Ê èÊçÓÖ] k³Ú‚³Î ܳ$ ZZ XX åçßÏÖ Üâ ]ƒā ‚Ãm ÜÖ Ü$ yÒ g $ut ÐZ ä ~ X Å ]‡5 Ð h +m,gzZ c* W†Ã~Q ª


147

bŠ J (, p ÖZÆó ó ‚³ ³Ã³ ³m ܳ ³ ÖL L~g $ukZ äkZgzZ ‹ñƒD™ ~ y!* i ÅkZp ÖZt ª¶ÅSÐZ ä VAÃāì wì Z÷X¸ þ 104m1` w éhIÒÉxÑZ[ ÿX¸bŠwZ e

G E ¢ ‹ p ÖZtÆ™wJS~/~y Wäh +m, āì ¹¸ Ìä ö g ZŠ x â Z E‹G ¢ þ 1118b 294B1 ö- g Z−Zòÿ

X¸bŠ J (,

:¹äyx0Zƒq

éçF×’Ö] oÊ àm‚nÖ] ÄÊ… ±Ë³Þ ±³Ê Ñ]†³Ã³Ö] Ø³âœ ä³ n׳ Ùç³Â †³fì ]„³âF ZZ

XX ‚Ãm Ü³Ö Ü³$ ZZ †fíÖ] oÊ ‹³nÖæ ä³ ß³Ú Œœ†³Ö] ijʅ ‚³ß³Âæ Åç³Ò†³Ö] ‚³ß³Â àÏ×jÊ å†Û †ìh ±Ê ^m‡ ±eœ àe ‚mˆm èÊçÓÖ] Ø✠^ãßÏÖ é^mˆ³Ö] 儳âFæ ]„³ãFe '‚³v³m èÓ³Û³e ^÷³Û³m‚³Î ä³ Ã³Û³‰ ä³ Þœ èß³nn ೠe á^³ n˳ ‰ Ù^³ Î ^³ Û³ Ò äÖ †Ò„m Ÿ äjÂ^ß‘ Ü×ÃÖ] àÓ³m ÜÖ àÚæ è¿Ë×Ö] å„âF ½^ω^e &m‚v³Ö] XX ènâ]çÖ] …^fì¢] àÚ ]„âF äfŽm ^Ûe t^rju¦]

Ɖ Ü z 0 Q Ð q Ãg gz Z D Y à q Ãg ä V ¶ Z²Ãe $Z zg kZ

ó ó ‚Ãm ÜÖ Ü³$L L~e $ZzgkZgzZìH7(UŠOZ)nÆÔÅ+6Z«g

/~y WÅŠ c* i!Z0h +m, äVAÃgzZ ¶7CŠ c* iÅ ( ¸D™:Q)

+m,:X å c* h Š N* g S§†ŸZt( å[ ƒoCq »yZāZ # )~

l äV,Zā c* â Û yÒäÄ0yçā 61™wJÃSkZ ä

»¿TgzZ å‹ñƒD™yÒ%Æp ÖZyZg $utÐZ¬~

+F, gz$ b§kZ {z( DZvZzÔìZ +Ziܳ ³ ³ ³ ³ ³ Ö ~]g „kZ )ƒDr Å ?+ Z ÿ þ 100m3` ±z çE

X @* ™7™f L6, gîÆ` îZÃg $Š qZ I Å Ï0 + i KZ ö™G4hZ °ÈZŠ c* i ! Z0h +m, ā Zƒx¥Ð ]%¥yZ Å$ö

~ˆX å@* ™yÒ%ÆCŠ c* iÅ ó ó ç³ ³Ã³ ³m Ÿæ L ÃL e $ZzgkZ~gzŠ ðZ’ZÆ


148

wJSÅ ó óVÍßg c* L Lä kZ Š Hƒ[ Zy  Ðzz Å9 J (, C q » kZ Z # kZ Z®bŠ J (, p ÖZ ( á Zz ç³ ³ ó ³ m Ÿ ܳ ³ $)Æó óä™: L L~g $ukZÆ™

Xì 7w'** ™wÑ+ZÐe $Zzg

:[ZŽ ZŠ

X åÖæŠ c* i!Z0h +m,

° { ( 105 m ) Á éCÑÉg $Z xE ( 62¶g Ô 112m ) ðYZ ƒ éCÑÉ−ZÔZ x ©Z ° −Z ìY ÿ Å Å E4h= E4h= ° I¯Zz ( 71) ¹Z²Z 0Z G î”gi 1Zz ( 67) èG Z ° ï−Z îGÈ‚g Ô 6ÄÏYZ Šú! Ñ èG Z Å I 4 h G G G E =Z]4ÔMiŽg Z þ ( 3B 112 î0Å{Z îE 0" ÔZ )v0Ñ èG

G E ¢ ‹ Xì c* Šg Z Œ Û Öæäø)zÁqgzZ ö g ZŠx â ZÐZ

p ÖZZÆ{)zó ó ç³ ³Ã³ ³m Ÿ ܳ ³ $ L LªÅä™: +6Z «gЊ c* i!Z0h +m, $Zzg Å%Xì 7ô¥Å q Ì~ Ë÷ QÌ]c* e Zzg ÎB‚Æ

Xì 7™f »ä™: +6Z «g~kZ1Ôì ô¥Å q ~ “ÆÖæh Xì ®ÐzzÅîE 0š3E +m, $Zzgtā Zƒx¥Z® e “»ÖæāìgŠ c* Xì @* ƒ°oÆg $u¡îE 0š3E

:[ZŽ åa

+m,~ kZp ÖZÆó óä™: L LgzZì ®g h $utāì q )Z »$ö

X ÷bŠ™†ŸZäŠ c* i!Z0 G Å Æg $ukZ ó ó óóó Á^³ËvÖ] Ñ^³Ë³i^³ e Ìnó• &³m‚³u ç³ãÊ L L:¹ä èE©Ò)Z0Z Xì ( q )Z )t · Z »g $uº ™6, 䃮

2.ÅZg^Z ÿ .E þ 180B2g ¤zÑZB¶ Š2Ô 487B3 çG

:ì Ås # ZÜÅ䃮Æg $ukZ6, gîm{ä$ösf `gŠ } Ä0yç X 1


149

wZ X 2 ~?Z X 3 m0£Z X 4 N

¥0¼ X 5

B|Å -G þŠ ‹ÑZ ÷ Zð:th + «k , y» a#ZyZYZ_Zg $u(264m3`)~gz−Z îG !Zzg°¥0¼w‡ÿ G

òg Z−Z X 6 ~g ‡Z X7

2.ÅZg^Z ÿ .E þ 487B3 çG G E Ñ5Å 4›ÒÉ -G .2EBÄZ úG3B Zz 273B5 öE þ 221B1 çG ~g ØZ >÷!Zfÿ

_Z†0Z X 8 GA-E 4É ö§ XGZ X 9

~iœZ0Z X 10 E.ËZ X 11 g Z çE

X ¹7Œc* 9Ãg $ukZ Ìäx â Z c* _öq -Z Ë

:[ZŽ VZv0*

ó ó ‚óm Ü³Ö L L~g $uÅ °ÈZh +m, āì q )Z »g $u î0*J'Z Ì6, ]!* kZ

:¹äv0ZƒqX ÷`g å$Np ÖZÆ ÙçÎ àÚ †fíÖ] oÊ t…‚Ú ‚Ãm Ü³Ö Ü³$ ä³ Öç³Î ᜠo³F׳ Á^³Ë³v³Ö] г˳i]æZZ

á^v_Ö] ‚Ö^ìæ °…ç%Ö]æ èfÍ ^ãÞæ‚e ä³ß³Â å]æ… æ ^³m‡ ±³eœ à³e ‚³mˆ³m XX ó Á^ËvÖ] àÚ Üâ †nÆæ †nâ‡æ

»h +m, w ¸» ó ó ‚³ ³ ó ³ ³m ܳ ³ ³ÖL L~g $ukZāì t · Z6,kZ »g $uº ™

kZ%Æ w¸kZ ä ë)z‹igzZ−{Ô ~g NGÔ%Ð kZì `gæ E Ñ5Å .2EBÄZ úG3B Z ÿ þ 221B 1 çG

4hÒÉÿ þ 4g $u19mïðG

Xì HyÒÃe $Zzg

ó ó t…‚ÛÖ] oÖā t…‚ÛÖ] LgLzZ[ZŽ åaN â Û ±52


150

:[ZŽ Ù

[ZŽ Ù gzZ VZv0* Ôåa Ô ZŠ » g $u [™Ðh Š&0Z ** ¦

X ÷ì‡]ŸZ ‹Z „zÌ6, $ukZX N ⠁ g Û ±5{g !* zŠ

Xì ôÜ)6, x|LZgzZì ®g $utātāÜ à³ Â Ü³ Ó³ v³ ³Ö] à³ ³Â oF³ ³ ŠnÂ ä³ ³ ³ nìœ à³ ³Â Ãe $ZzgkZäb!Z0Z·

Xì HyÒЍŠh‡^ àe ð]†fÖ] à oF×nÖ ±eœ àe àÛFu†Ö]‚fÂ

þ 752b 479B1ŠzZŠ ! Zòÿ

Xì 79g $utªó ó xnv’³e ‹³ ³nÖ &³ m‚³v³Ö] ]„³âFL L:¹äŠzZŠ1Zx â Z

x â ZÔ ¶”Њ c* i! Z0h +m,g $ut äb! Z0Z·āìt<Š ‡A~kZ b!Z0Z ä ~āì HyÒ Ð ( x â Zr )Œ0vZ†0·ä N m 0£Z X å;g™e $ZzgЊ c* i!Z0h +m, Ãg $ukZ {z¬Š~[ÂÅ

G-E 4ÓÉ þ N219m1` ö§AXGgU* s Zz‹Z îG£E cÔ 9{z693¶g 143m1`N m0£Ñ ÿÓ›ÅZ[ ÿ

ÐZ Ìä 4~zDā ©Xì ®ÌŠp b! Z 0Z·āt {çO‡N6,kZ þ 226B3gU* s ZÂÿ Xì c* Šg Z Œ Û ó ó ]÷‚q ÀËvÖ] h†_–ÚL L &i ( 318B 1tZ°Z·) ÌnÕ:¹ä ö™ÒG :¹ä~ª»{ ÷ á gâ Z

b§Å$ög/{zªó ó …ç³ãÛ³r³Ö] ä³ nÖā g³âƒ ^³Û³Ò °‚³ß³Â Ìnó• ç³ ãÊ L L þ 168B3~g ]Z;ÿ

Xì ®( Ì)q -Š 4, }÷

Š c* i ! Z 0h +m,Š *ZÆ b!Z 0Z·g ZæzgZŠ ÝZXì ŠzŠ%†Ot Z®

Xì6, Öæ۰î


151

-BgÅ + G ö Z', Y0·g $u:µåa

VÙ^Î ä×Ö]‚f à èÛÏ× à Üna]†eā ࠁ^Ûu à³Â †³e^³q à³e ‚³Û³v³Ú Ü×Ê ^Ûãß ä×Ö] ±•… †Û ÄÚ æ †Óe ±eœ ÄÚæ " # ±fßÖ] Ä³Ú k³n׳‘ óéçF×’Ö] |^jjÊ] ±Ê oFÖæ¢] é†nfÓjÖ] ‚ߟā Üãm‚mœ ]çÃʆm hŠ&0vZ† ** ¦ ( B‚ƍ]{ðKZ ) ä', Y 0·

S7,i úB‚Æ ( i)/gzZ–1ZgzZ a Ñ ä ~āì HÜÐ

X¸D VQ7B;ZÎÆ`’r~i úqzÑ{zì G E ¢ ‹ X å®{zgzZì HyÒä, 'Y0·GsÜÃg $ukZ :¹ä ö g ZŠx â Z

E‹¢ E þ éS¨E 'Y0·/Š¸:w‡zÔ 295m1` ö- g Z−Zòÿ G3šry»z,

:[ZŽ ª

ÐZ ä[Zg Ñ"É ¹79Ìä x â Z ËÐZXì qçñg $ut

:ì c* Šg Z Œ Û qçñz®6, gîs ™

Xì HgïZJ»g $ukZäV,ZgzZì” Gg $ut:¹äN m0£ZxâZ 1

þ 701¶g 144m1` ÿÓ›ÅZ[ ÿ GA-E 4ÓÉ þ 220B 1 ö§ XGg U* s Zz‹Z îG£E cÿ

ÌnÕ ^߉ā ]„âF :¹äÁqx â Z 2

X c* ŠgZŒ Û pô)z[½ÐZgzZ쮍tª

G-E 4ÓÉ 2.ÅZg^Z!Zf ö§AXG .E þ 494B3 çG ] 5sZ ÿ

þ 295B1‹Z ÿ

þ 80B2ò«Z‹Z ÿ þ 96B 2]¬ç>Z ÿ þ 78m]¬ç>Z >™E +ÿ ÅA + þ 29mîG”ç>Zg $Š qÑZ ° G î” ð.EZZ +Z|Z ÿ

E‹G ¢ ö- g Z−Z 3 GA-E 4É ö§ XGZ 4

X c* Šg Z Œ Û qçñä~iœZ0Z 5 4¨GÅZ0Z 6 ãZ çlG 㻟Z 7


152

4)ÅZg ‚Z ÿ þ 138mýG3E

²Z0Z 8

$ ÕZtÝÿ þ 101B 2 îGœG

t Z²0Z 9

Xì ®', Y0·~zZg »kZ

:[ZŽ ZuzŠ

~ÝzgÅs®zb` ò úZ, 'Y0· !Zj

b` 

bg Y

å†nÆæ gm„ãjÖ] gm„ãi oßÃm äe^jÒ ±Ê Ðv×m æœ ÐvÖœ ^Ûe… á^Ò äßÚ †Ÿā äß '‚vm Ÿ ýýýýýýý &m‚vÖ] ýýýýýýý DäßÚ† çâ àÚŸā äß '‚vm Ÿ E ÌnÕ ýýýýýýý &m‚vÖ] Õæ†jÚ ÜâçÖ] †n%Ò Ñæ‚‘ ýýýýýýý †nÒ^ßÚ pæ… änÊ áçÛ×Ójm °çÏÖ^e ‹nÖ ýýýýýýý ±ÿŽe ‹nÖ ýýýýýýý ÌnÕ ýýýýýýý DäËÖm E ýýýýýýý ÌnÕ ýýýýýýý ÌnÕ ýýýýýýý цŠmæ ä%m‚u àÚ ‹nÖ ^Ú äfjÒ ±Ê Ðv×m oÛÂœ á^Ò ýýýýýýý äe '‚vnÊ å†Òƒ^Ú ýýýýýýý ÌnÕ ýýýýýýý ÌnÕ ýýýýýýý ÌnÕ ±×nÏÃ×Ö ð^ËÖÖ] Dð^ËÖÖ] h^jÒ ±Ê å†Òƒ E èm]†Ö] g’Þ ÌnÕ (t220) 525/1 ±Ïãnf×Ö èʆÃÛÖ] äËÕ 295/4 ‚ñ]æˆÖ] ÄÛrÚ ‚u]æ †nÆ äÏ$æ ‚Îæ ÌnÕ 229/3 h^ŠÞ¢] änÊ á^fu àe] DÙ^Î^Ú çvÞ †ÒƒE ÌnßÛÖ] …^ßÛÖ] Däu†qE gm„ãjÖ] gm†Ïi ]÷†n%Ò ¼×ìæ ä¿Ëu ð^ŠÊ äfjÒ kf⃠Ñæ‚‘ èÃnãÖ àe] o× Üi^uçeœ ävq…æ àÏ×m …^’Ê oÛÂæ

m0£Z -1 N -WB+G-2 ¥0 öG Z0z/ -3 ~gg -4 ŠzZŠ1Z-5 ðûZ-6 ~u0Z -7 yç0[©-8 C™ZÅ-9 öÐE yx0Z -10 E‹G ¢ ö- g Z−Z -11 I¯Z -12 GA-E 4É ö§ XGZ -13 G š 5© ÅZ -14 öÐG &²Z -15 ö™ÒG ÁÒZ Å-16 I -4<X ö+ GZ -17 ã é›.gÅZ -18 ²Z0Z -19 v0Z -20

:ì Ås®ÅkZ äm¾ZzŠsÜ~«£Æg Z` −gzZkWkZ X-ÊZd <G þd $ åE $ÿ

änÊ Œªe Ÿ Ù^Îæ :‹¯Z 1

!Z°Z·ÿ þ ~°0Z!Zf îG G

LZuZ! Z0rZ 2

ÆkZÐZ ä e $ÒZxÅÝñz Ëî0*J'Zā Zƒx¥Ð ,kZ


153

%N Xìc* ŠgZŒ Û uzáz®ÐzzÅ^Z°tÒZgzZ~SgzZo%ZÔz q} æE

‚ß &m‚vÖ] ¼Î^³‰ †³e^³q à³e ‚³Û³v³ÚL L:¹ä~i Z°Z·gi1Zx â Zw5ð•Z

Xì g $ZŽ‚, 'Y0·q -Š 4, ÆY fó ó Ü×ÃÖ] Øaœ I-G 4<XÅ + ‚ß ÌnÕ çâæ ±Ú^³ÛnÖ] †³e^³ q à³e ‚³Û³v³Ú ä³ nÊæ L L:¹ä ö Z+−Zgâƒq þ 220B7s²Zzb›Z ÿ

®q -Š 4, Æg/āŽì ò úZ, 'Y0·~kZ ó ó Ð$æ ‚Î æ …ç³`Û³r³Ö] I 4X3 -+ G kZ ä ö ƒqakZ „¸Xì ŠzŠ%}Ât )Xì ˆÅÌ}ÂÅkZgzZì þ 191B5Z +Zz²Z …ÿ

( Xì HwEZ!Ö8nÆ

:[ZŽ ZŠ

X åŠ Hƒg D»o %Z, 'Y0·~/~y W

I GE 2ÅZ“ .E s²Zzb›Zz495mw 3 Z0Ñ] é¨G3ÅZ > Zz°ZðûÒ58 ZðîG£E c°] Z çG  ZÈZƒ±5ÿ 4ÉZx´Z§z 5E þ 238B8Y ÕäE

0rZ ~zZgy Oq -ZÉ Ô D™7e $ZzgŠ¤ /÷ á *ŠÆkZ g $ut Ð kZ

X-ÊZd <G þ 196m1` d $ åE $ÿ X ñƒZa ~| 151āŽ ÷D™yÒLZu Z! Z 4ÉZ ÿ X ñƒ] ¯ˆw‚PÆ| 170ã½' 5E þ 238B8Y ÕäE , Y0·

Z®¸ yZŽ âÆ k',{Š c* i¼ c* ä ã½gÃè rZ ‰ Ü zÆ ]Ãz Å kZ ª Xì ”ˆÆo %ZÆ', Y0·g $utäV,Z

:[ZŽ åa

:¹ ä Ä 0Z X¸ ‰ ƒ g D » o %Z ~ / ~y WyÑ! Z 0 Š ×

ó ó å†Úœ †ìh ±Ê ¼×jì]L L I-G 4<XÅ + ä³ß å]æ…^³Ú Ÿā ^³Û³u &³m‚³u à³Ú سfϳm Ÿæ L L:¹ä ö Z+−Zgâƒq X-ÊZd <G þ 15B3d $ åE $ÿ

‚Ãe äß ]ææ… ðŸçâ ]‚ àÚ æ ±ñ]çj‰ ‚Ö]æ °…ç³%Ö] á^³n˳‰æ èfó ð^³Ú‚³Ï³Ö]

VzŠ¤ /÷ á *ŠÆkZÐkZŽì CYÅwJe $Zzg{zsÜÅŠ × ó ó ½¡jì¦]


154

kZ ä VÍß}g ‚{z´ÆyZXì ÅyÒ ä ðZ2−ZgzZ ~gjZ yçÔ% þ 120Ô 119m1`Z +Zz²Z …ÿ

Xì H q ˆÆo %ZÐ

Xì o %Zi Zˆq ÐŠ ×», 'Y0·ā Zƒx¥Z®

wÑ+ZB‚ÆkZgzZì ë!* z ®g $utā Zƒx¥Ðzz Å<Š ‡C è yZ

]c* Zzg qçñ:µVZv0*

XìŠzŠ%

t ·Ñ!* āŽ ÷ Å7]c* Zzg +Z s ÜÆ +6Z «g ä ÎZ˜‰ :}X ÷]{ðgzZ qçñ

qçñ:¹ä Áqx â Z Ôì ˆÅ[™Ð h/0Z ** ¦Ž g $uq -Z 1 þ 152B1 tZg−Z ÿXì ÅG @ * ÅÁqäv0ZƒqÔì

ä³ ³Þœ ä³ ³×# ³Ö^³ e ‚³ã V‚õ³Ã»³eö o³ ³×³  &³ ³m‚³ v³ Ö] x³ ñ]æ… Ü³  à³ Úæ L L:¹ä³0Zƒq

ì êŠ „ ZÍ™ 3nÅvZ {zì 1ÎÐgzŠÒpÅg $uäTó ó Å糕ç³Ú 4)ÅZg ‚Z ÿXì qçñg þ 314¶g 138mýG3E $utā

Xì ˆÅ[™Ðh÷Z ** ¦e $Zzgq -Z 2

3{.ÅZ à ÕäRÉZ ÿ þ 19m2` G î”ç>Zg $Š qÑZ ° G î” ðE

X å[Z˜g˜?0·Ôì˜?0·ÑZzä{»kZgzZì qçñt

E .-ÅZy—N ⠁ þ Y é¨Eš{ÅZà G î%¬z324m5` yZ çE Û ± 5ÿ G

þ 152m1`tZg−Z ÿ

Xì H~gaÃe $ZzgkZä[Z˜£Z0yñâ ÐkZ

TÔì ˆÅ[™e $Zzgq -Z sG§Å¿Ëò ** Û²Z0Š „ b§ÏZ 3 I -GÍh$ ©$E ( ˜Z²Zw‚g Z êL z~zZg þLG3" ÂoÆ)Xì q éŒG Z :wzZ :~

:xzŠ !Zg−Z ÿ Xì ÌÃ~V- zZg‰ÆkZ :xÎ þ 152m1` îG G

( ì 7Û²Z0vZ†0Š „tāìgŠ c* )ì x¥** Û²Z0Š „


155

E š! Xì èEš3 e $ZzggzZì Öæ_#05~ÅkZ :xg X

qçñe $Zzgtó ó Åç³ ³•ç³ ³Ú ç³ ³ âæL L:¹~}g!* Æe $ZzgkZ ä³0Zƒq EÅ -G B|Å E { š 3 þ 315¶g139mýG Zz ÷ Z ° ýG34)ÅZg ‚Z ÿ

Xì @* ƒN* ÑŠpŽì @* ™wÑ+Z „zsÜÐe $Zzg KÑ

™fx°:µÙ

`gŠ ÌÃ]c* Zzg yZ ~ C½ÅwÑ+ZÆ+6Z «g uF, ä VÍ߉

yZtXì7™f »ä™: c* ä™Æ+6Z«g~XìÅÒÃx» ** Åä™ G & ì @* 2½ā .E +ÏgzZ]¦Ô`’çLG WxiÑ6, yZ:gzÔì ?Š ãZzŪ ˜åÅVÍß

Xì7J -™f»yZ~g $ŠqZ9ϹāVY,™:Ì+6Z«gÑZz

7xiÑ™f ÔЙf Ä° ( ˆ Æ™f ‹o)ā÷ ñW™ ãZz ~ qzÑë XìŠzŠ%* !* wÑ+ZtZ®ì

7™f »+6Z «gá ZzqÃg~e $Zzg à Zzó ó °‚m¢] Äʆ³i ŸL Lb§ÏZ

Æ bÑŠ ~ ¸ā 6ì ® b! Z 0·~zZg ~Š ã C» kZāt }uzŠ X ì Å b! Z0·äug MZ0vZ†x â Z (āì * @Y¹ )Xì Š Hc* Š™" $U* B‚ ó ó oF×nÖ ±eœ àe] ³ u]ç³Ê à³Ú ]„³âF L L:¹~}g !* Æe $Zzg à Zzó ó Äʆ³i Ÿ L LkZ Å ?+ Z ÿ þ 246B 2yx0ѱz çE

XìÐ~V!eÅ b! Z0Ztª 4G 5ґϹ ~uzŠ ~ kZgzZ Æ+ÏgzZ ]¦~ kZāt }ŠX ÷ èG ?ì * @YHÐ?Š¾{zÂì 7™f »+6Z «g

¬„úŠ :µVZ ‚

» ¬Æ + 6Z «g ñƒ ï Š ]o » ~gziB ð•Z ä VÍß ‰

:ìŠzŠ%Ðz¥ÅbÑŠ FòúŠtXì HòúŠŠ ã C"


156

Xì 7ŠŽñt** 9ôÜ»kZ 1

» +6Z «ggzZì ;g @* ƒ¿6,+6Z «g~gzŠ ug IÆ É@* z/ô 2

Xì „g WÐW,ÅTÔì 7" $U* 9 !* ÌÐ! ôq -Z ËuF, ?÷ ¬òúŠ Z®Ôì 7" $U* „+6Z «guF, 3

[ Â Ô ÷ á 0Z [ÂÔ òi ÒZ [ }÷ ˆèÁŽ6,c™z t**4 ! 3{Æ 4¨EE ÔH7J -™f~V1ÂKZÃXkZ ä èEG V1ÂyZX {)z~iœZ0Z ?ñ3Š…™wïXtÐ[Âq -Z ËÅ qçñkZŽ !ðÃì

Š ™" $U* Ðg $u 9~ +h +«g bÑŠ ä ~ 5 gzZ| 9aÑāì c*

¾āñY c* CB‚Æg $u 9…[ZX ÷ ìg D™+6Z «g~| 10 ? åŠ Hc* Š™uF, c* c™+6Z «g~~óÍ

ÑZz + Ïgz Z ] ¦Ô`’rQ Â å Š Hƒ c™+ 6Z «g ! vZ f ç¤ /Z 6 ?Š H$ЬkZ b§¾

ä \ Wāì 7]oÌ» i úq -Z sÜ~ Ï0 +i ~g ‚ Å a Ñ 7 ?ǃ" $U* b§¾ ¬Âì 7" $U* „uF, # XƒH: +6Z «g Z X¸Dg â ÐV-èÃVß Zzä™: +6Z «g i/0vZ† 8

þ 9{z15:+6Z «gY b ¶ Š ÿ

Xì ë!* ¬„úŠ Z®Zg â 76, ä™+6Z «gÌÃËä! ôË

Xì c* W» ó ó á^Ò L L~g $Š qZ Å+6Z «g 9 &iƒq » ó ó á^Ò L Lª XX Ý]æ‚×Ö èn–jÏÛÖ] XX á^³Ò ZZ À³Ë³×³e ä³Þ¬³Ê ZZ:¹ä4ö™ÒG þ 31BZtZ°Z·ÿ

Xì F»x ZzŠ  "Œ åaÑ q -Š 4, Æ V!ā Zƒx¥Z®ì 7̆g ™ î0E 0G Û ðÃ6,VŒ XìŠzŠ%¬òúŠ Z®÷ìg D™+6Z «g ( Ý]æ‚Ö] o×Â)


157

:¹ä³0Zƒq 0

ÅçÒ†³ Ö] ‚³ß³Â é³ç³F׳’³Ö] o³Ê à³m‚³nÖ] ijʅ à³Ú ij߳۳Ö] &³ m^³ uœ ÔÖƒ à³ Úæ ZZ &m ‚ v Ò ð±  ^ ã ß Ú x ’ m Ÿ " # ä×Ö] Ù牅 oF× è×›^e ^ã×Ò äßÚ Ä³Ê†³Ö]æ

# ä×Ö] Ù牅 éçFב ÜÓe ±×‘œ ^ÛÞā Väß ä×Ö] ±•… çÃŠÚ àe ä׳Ö]‚³f " XX é†Ú Ùæœ ±Ê Ÿā äm‚m Äʆm Ü×Ê oF×’Ê VÙ^Î Åä™+6Z «g~ˆgzZ¬ Ð qÃg~ i ú ( Ð ~ g $Š q Z qçñ)

** ¦ }X ì 79ÌðÃÐ ~ y Z X ÷ ë!* $Š q Z ~g ‚ ŠƘ g

+6Z «gû%«sÜä V,Zāg $u ( [™Ð ) Å h Š&0Z 4)ÅZg ‚Z ÿ þ 137mýG3E

( Xì ë!* )H

X ,™" $U* ÂuF, ¬āì n Û »Vzg Zh +úŠÆ¬

āÜ» ï

sf `gŠÃ]!* kZX¸D™H+6Z«gˆgzZ¬ÐqÃgavZwÎg :ì HyÒäj/ô

.ñ1Z Ô ¨ ¤ ! Z 0 ZÔ ~°—Z q1Z Ô v0 bZz Ô _k , £Z 0 ´ â Ô/0Z

0·Ô¦Z1ZÔ ~°—ZÄ0™Ô {Š y1ZÔÛ²Z0vZ†Ô& » Z–1ZÔ~ÄÑZ ( X ÷9,Å]c* ZzgyZ )ŽZevZègë)z', YgzZ0

Xì7" $U* # ZÜ!* s +6Z«guF, ~g $uŒc* 9Ìq -ZËsÜÆkZ X ,™+6Z «g~i úC Ù {zāì ~gz¢nÆVâ ›Z®

:¹ˆÆg $uq -Z Å+6Z «gä( x â Zr) ´=ZvZ†0Zx â Z XX &m‚vÖ] ]„ãFÖ Üãm‚mœ ]çÃʆm ᜠànÛ׊ÛÖ] o× ÐuZZ X ,™+6Z «g ( ~i ú) {zāì xiÑt6, Vâ ›6, ¯Åg $ukZ

E gz$E188m1` ïšI g$E ~g ‡Z 9ÿ +6Z «gY b 175m2` ~g ]Z ìÔ 102m1`6Î !* îG@E E iÅZ îG@ êA!*


158

G Ñ5Å Ä G3E B B 2 . þ 227g $u218m1` çGEZ ú ZÔ 2g $u34m

!?Xì HŽyÃ6, hZkZÅyZ¶ Š

aaa


159

xzŠ[!*

ŽZevZèg/ôg U* W Ð qÃgŽZevZ èg/ôsf `gŠāì " $U* B‚ÆVzŒgzZ 9 X¸D™ H+6Z «g~ˆgzZ¬ i/0vZ† X 1 :ì He $ZzgäÉ@* sf `gŠÃ+6Z «gÐi/0Z ** ¦ þ 739:~g g9ÿ

«**1

$ ! ZµÔ 9{Š ‹‚ z48:~g ‡ZY b þ Œ{Š ‹‚ z246B2öW ЛG ÿg U* Š0[gõ 2 þ 28:+6Z «gY b ÿ -ÍÉ+6Z «gY b þ 9ðz77:~g éCEE ÿ

kî ¤ 3

!ZzgN þ 9{Š ‹‚ z244m1`£Z0vZ†îG m0£Zx â ÑZb)ÿ G

Û²Z1Z 5

Ý‚ 4

ā÷D™yÒ( ¹@* )vZ¶g «** x â ZÉ

ÄÒ… ]ƒā ä³m‚m ÄʆmŸ ¡÷q… pœ… ]ƒā á^³ Ò ^³ Û³ãß³Â ä³ ×³Ö] ±³•… †³Û³Â à³e] ᜠL L ˆgzZ¬ÐqÃgā Ù ŠÃ¿T i/0Z ó ó o’vÖ^³ e å^³ Ú… ijʅ ]ƒāæ -ÍÉ+6Z «gY b þ 9{z15:~g éCEE ÿ X¸Dg â ÐV- èÐZ Â@ * ™7+6Z «g

Xì 9ÅkZªó ó ÄÊ^Þ à xnv’Ö] å^߉¬e L L:¹ä~zâ

A+ÅZ ÿ <X+ÅZ bÑq ð.E þ 405B 3[ åE 2.ÅZg^Z ÿ .E þ 478B3 çG

GÅ ó ó ÄÊ^Þ à xnv‘ ^߉¬eL L:¹ä èE©Ò)Z0Z þ 391:›z737:~g ‡Z ÿ h_k , £Z0´ â

X2

h~ÄZ .ñ1Z X 3

EG ¢ E 5.ÅZ0щzÑZz174mÔ™îG þ 9{z138B 3g åE !GZzg£Zb)z9{z1111b292B1 ö-‹gZ−Zòÿ


160

GA-E 4ÓÉ þ 9{z73B2ö§ XGò«Z‹Z ÿ GA-E 4ÓÉ þ 9{z73B2ö§ XGò«Z‹Z ÿ GA-E 4ÓÉ þ 9{z73B2ö§ XGò«Z‹Z ÿ

iÛi0vZ† X 4

h& » Z–1Z X 5

h´ â 0÷Z X 6

^m‡ àe ‚u]çÖ]‚f ^ß$ V‚ŠÚ ^ß$‚uZZ V àm‚³nÖ] ijʅ ðˆ³q ±³Ê °…^³í³fÖ] Ù^³Î xjjÊ] ]ƒā ä³ß ä³×Ö] ±•… ÔÖ^³ Ú à³e ‹³ Þœ k³ mœ… VÙ^³ Î Ùç³u¢] ܳ‘^³  à³Â XXó ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ…æ ÄÒ… ^Û×Ò Äʆmæ äm‚m ÄÊ…æ †fÒ éçF×’Ö]

+6Z «g‰ Ü zDVQuÐqÃggzZ¬ÐqÃgÔiúqzÑh÷Z ** ¦

þ 65:+6Z «gY b ¶ Š 2Ô 9{z20:+6Z «gY b ÿ X¸D™

h{k , Ù 1Z X7 C

‚mˆm ^ß$ V h†u àe á^Ûn׉ ^ß$‚uZZ V àm‚³nÖ] ijʅ ðˆ³q ±³Ê °…^³í³fÖ] Ù^³Î 醳m†³â ±eœ ÄÚ knב VÙ^³Î ð^³_³Â à³Â ‚³Ã³‰ à³e ‹³ nÎ à³Â ܳna]†³eā à³e

XXóDÄÊ… ]ƒāæE ÄÒ… ]ƒāæ †fÒ ]ƒā äm‚m Äʆm á^ÓÊ äß ä×Ö] ±•…

( Ð qÃg )gzZ ‰ Ü z ër( n Æ qÃg ) Ô`’r h {k , Ù 1Z ** C ¦ª þ 9{z22:+6Z «gY b ÿ X¸D™+6Z «g‰ Ü z0Q

ik„0vZ† X 8 þ Œ{z2431b235B1Ž!Z0Z'ÿ X¸D™+6Z«gˆgzZ¬ÐqÃg\W

X ÷tzœzrgzZ ~zZgÆ›9~zZgÆkZ

:ì c* Šg Z Œ Û räY fsf `gŠÃ~‡ÑZY «! Z0yZ/{ Ú1Z

G-#E ? )› 5 yx0Z 4 Œ0Z 3 ¥0Z 2 N " uóçE ( îI 0G m0£Z 1

4ÉZx´Z§°I¯Z 6 5E ( 387B5)Y ÕäE :ì c* ŠgZ Œ Û ®äY fsf `gŠgzZ

E X-ÊZð éS}BÑ$)ŠzZŠ1Z 4 ð¨ (d $ åE<G K3

?q1Z 2

·gi1Z 1


161

Xì tzœzr{ Ú1Z SZgw–Z® z [ zR ~g ‚ Å ~g ‚ k„0Z‚[™Ð i k„0Z ** ¦ :Ò Å -͹ ZÔ ~ åhÅZyZz%0·~zZg ~Š ã [Z˜VÐÔ™1ZgzZ öE CÆkZXì qçñ nÆËwÑ+ZЂŠ .x ** kZ Z®ì ;g WÐWā 6÷( ~zZg L Ñ) ŠŽñ]!* ôÜðÃs ÜÆ+6Z «gÌ~‚kZāt}uzŠXì 7w' Xì 7

* *™+6Z «g »x Z™ î0E !ô X 9

:¹äx â Z

^³ß³$‚³u V x³Ö^³‘ à³e ‚³Û³v³Ú ±³ß³$‚³u V ä³ ×³Ö]‚³f à³e ‚³Û³v³ Ú ^³ Þ †³ fìœ ^ ³Þ ª ³f Þ œ V o Š n  à e à Š v Ö ] ^ ³ ß ³$ ‚ ³u V Ý † ³ì ¢ ] Ì ‰ ç ³m à ³e h ç ³Ï ³Ã ³m † n f q à e ‚ n à ‰ à  á ^ Û n × ‰ ± e œ à e Ô × Û Ö ] ‚ f  ^ Þ ª f Þ œ V Õ … ^ ³f Û ³Ö ] à ³e ] Øq†Ö] äe àmˆm 𱍠çâ VÙ^ÏÊ éçF×’³Ö] o³Ê à³m‚³nÖ] ijʅ à³Â سò³‰ äÞœ |^jjʦ] oÊ Üãm‚mœ áçÃʆm " # ä×Ö] Ù牅 h^v‘œ á^³Òæ ä³iç³F׳‘ !Ü㉨… ]çÃÊ… ]ƒāæ ÅçÒ†Ö]‚ß æ :¹ä V,Z Š HY7 0Æ+6Z «gÐvZ¶g¹@* ¦0G

qzюZevZ ègx Z™ î0E !ôÆavZ wÎggzZì “ M i Åi út

D™+6Z «gˆ Æ äVQuÐ qÃggzZ ‰ Ü zÆ qÃg Ô ~ i ú GA-E 4ÓÉ þ 9{z75B2ö§ XGò«Z‹Z ÿ

ïō

:ì # Ö } .7{ ^ ,YK M nZZ»V-zZgXì 9Ç!* t X ÷ 'Æug´Ô÷ tzœgzZ ÷ x â ZgÁÒZvZ†0·x â Z 1


162

4ÉZ x´Z§ :N ⠁ 5E Ô608B3wZŠÑZ yZöÔ 162B17 Y ÕäE Û ±5 n Æ ïh +' × 0Z Ô 432B 1 ã é›.gÒÉ[ ¨ KÑZ Ô 47 3B5 Š Z õg @* Ô 1 0 39B 3p é¨EBÄZ >™ E + .āÅZÔ 274B7~iœZ0Ñ ( 351B11)t`ZztZ^ZÔ91B3çE XìŠzŠ%b` 6, yZ þ 86B40Z ÿ X¸r ã; 0Ô™0· 2 G G ! [© 0·uÔ èE©3 ÔƒqÔx â Z d WÆyZÐ xy ÑZ Š- 0[© 3 2šÅZ ¼ Ô¹ÕZ 0Z Ô~g1 éhG .E 4E 5ÅZ Š- 0 ä® ))q -Z gzZ Ô™ 0 ·Ô ~ çE GG ÐyZgzZ Hg $uq Ð{)zîE 0G45¢X J 7,~^äV,ZXì ÅyÒg $u †³ n%Ò ^÷³ ãnϳ Ê ¡÷nfÞ ^÷³ ³fnfÖ á^³ ³Òæ L L:÷ëIfƒqXì èg $uä›x â Z

X ðƒ~| 287]ÃzÅyZgzZ ( 338B 21xsÑZ õg @* ) ó ó Ü×ÃÖ]

GA-E 4ÓÉ þ 230B5 ö§ XGò«Z‹Z ÿ GG þ 1288:d $ ç«3ÅZ ÿ GG þ 3570:d $ ç«3ÅZ ÿ

X¸@WŠ ZŽ Ôݬāœrug MZ0Z 5

þ 656B2wZŠÑZyZöÿ

X¸rgyÑ! Z0<Z† 6

X ¹rä~z•Z£Z0/xi q1Zx â ZÃyZ

X¸r}0dZ 4

Ù ÅyZÐ x Z²Z ÇÆëzXì c* C Šg Z Œ Û rä ø)z ¥0ZgzZ£ZÃyZ

rËe $ZzgtÅyZāìgŠ c* ?ì Zƒ7ëz&ì yÃÔ$ Ë ƒ7Ž‚g $u GG þ 2278:d $ ç«3ÅZ ÿ

Xì 7³ #Æ~zZg X¸āœr¹@* ¦0G 7

āì ?Š ãZzÅ]!* kZ W, ZtgzZì 9Ç!* ÅW, ZkZātāÜ X¸D™ H+6Z «gx Z™î0E !ô :2

Xì “ M iÅi ú+6Z «g :1

Hc* Š Š™LÐzz Å ðÍhÅyZ q¸¹@* g;ZYg¦0G +6Z «gˆgzZ¬ÐqÃg (j)/ô( xÓ)ā Zƒx¥Ð„ZÍÅyZX å


163

»/ô6,+6Z «g Z®ì H7]Z Ì» ! ôq -Z Ëä V,ZX¸ D™

( 9{z29)+6Z «gY b ¶ Šh +' × XŠ Hƒ" $U* q )Z

?ì `´H »kZÇgñÎ^gÅ ó óVââ:~L LXXX ó óVââ:~L L¿Ž1

E $ 4 › E g U* WÆ èGâ zWg @*

X ¸ D ™+ 6 Z «g/ ôx Óāì [ Y H " $U* ~ ] ,¸¦ / Å+ G E : ÷D ⠁ Û \¬vZ¶g ~g ‡Z³Z0·$ åC ZzY é<X§©ÅZx â ZÔxsÑZ Á ó Xó ì 7" $U* * *™: +6Z «gÌÐ! ôq -Z Ë L L Å

A+ ZÔ Z76Ô 40:+6Z «gY b <X+ÅZ bÑq ð.E þ 405B 3[ åE ÿ

#” :ì# Ö } .7{^ , YìYz¿»yZ÷D™7gU* WŽ+6Z«g èE LG G~[!* kZ

W, Z[™Ðh/** ¦ ( 1)

±Ê ä³m‚m Äʆm h^³_³í³Ö] à³e †³Û³Â k³mœ… VÙ^³ Î ç³‰¢] à³Â ܳna]†³eāZZ XXçÃm Ÿ Ü$ é†nfÓi Ùæœ

E ( h )[ éŒBÄZ0/ (** ¦ )ä~āì e $ZzgЍŊÎZùZ', Z X¸D™7{g !* zŠQD™+6Z «g~rqzÑ{zāì ¬ŠÃ

þ 227B1~z éCŠÒgÉ U* s Z ã çÿ

f÷ áe $Zzgtāì HnZ ‹Zt6,e $Zzg kZ ä ~g7l OÁÒZvZ†1Zx â Z Ð qÃg h/ ** ¦āì ~ g $Š q Z 9X Cƒ 7ì‡uB‚Æ kZÔì 2.ÅZg^Zz405m1`tZ°Z·ÿ .E þ 501B 3 çG

X¸D™+6Z «g~ˆgzZ¬

Ãe $Zzg kZ Å ~gjZ yç~«£ÆlÈ0dZ ä ~i Zg·gi1Zx â Z þ 95m1` ?q! Z0Ñg $ZCÿ

Xì 7™f »ä™:Q~Tì c* Šg Z Œ Û ÛZ Xì 7( " $U* ) 9W, Ztā ¹ä~iŽ0Z


164

G G 4É ©3E -G 2.ÅZg^Z ÿ .E þ ÷ Z ìZ 282mZ ` g $Zs%Z °HZÔ 501B3 çG

Xì xl6, ïÅ~zDx â Z ïÅg/gzZ Áqx â ZÔ·gi1Zx â Z

Å E4h= ¶g 28 m )v0Ñ èG Z ]4 ÿX ÷ Öæ °ÃZ' , Z~ e $Zzg kZāt }uzŠ 1µ0+−Z b &ƒ éCÑÉ−ZÔZx ©Z °−Z ìY( 35 Á éCÑÉg $ZxEîG£E c(104m ) ðYZ ~åÓ¹G G Å Å 45Å ÍCÑÉEG E 4 E 5 G E4h= E4h= 4hÒÉèG þ ( 14) ö è Zz( 1)ïðG Zz( 2) ¹Z²Z0Z G î”gi! Ñ èG Z ( 108m)

E š! Xì èEš3 e $ZzgtgzZ

Xì Cƒ®e $Zzg à ZzùÅÖæāì Š Hc* Š™yҏƊ&0Zg $u

ÆùÖæ¤ /Z ó ó Ñ^Ëi¦^e äe sjvm Ÿ àó߳ ]ƒā ‹³Ö‚³Û³Ö]æ L L:¹ä~zâ)´ !Z°Z·ÿ þ 34m2` îG G

X Cƒ7ut ·Ñ!* $Zzg{zÂ}™e e $ZzgB‚

¦¤ /Zāì Ìt Aq -Z »yZ ÂDƒá Zz ä™: +6Z «g h /** Xì @', nçèÑq Ô @* ™: + 6Z «g Ìh vZ† g CāgzZg;Z Y Xì 79e $ZzgtZ® ¸Dgâ ÃVßZzä™:ɸD™+6Z«g/0Z #” 79wÑ+Z » +h +«g èE LG GÐ e $Zzg kZāì Ìt [ZŽ q -Z Ðh / ** ¦¤ /Z X ÷ D™+6Z «g ~ +ÏgzZ F, z Ô ]¦vßt Xì Ô]¦)ˆÆ`’räV,Zāì YYHwÑ+ZQ Â@* ƒ9W, Zt[™ /Z ?÷ D™VY vßtQ  ( ! )ì H7+6Z «g Ì~ ( +ÏgzZ F, ¤ z á ZzˆgzZ¬ Ð qÃg Âì " $U* Ð bÑŠvŠ HÅ+ÏgzZ F, z Ô] ¦

(Z ðÃāceÃ+h +«g+” GXì " $U* ÐbÑŠvŠ ÌHÅ+6Z «g

~ˆgzZ¬ Ð qÃg ä !ôV#āƒ s ™~ T,™7 W, Z 9ôÜ Xì » + 6Z «gá Zz qÃg ·i ÚÝZ X¸ D™7c* H7+ 6Z «g

Xceãƒm{Ì?ŠQÂì m{òúŠZ #


165

W, Z[™ÐhZ** ¦ ( 2) ^÷³n× ᜠä³neœ à³Â g³ n×³Ò à³e ܳ‘^³  ^³ ß³$ V±³×³Žãß³Ö] †³ Ó³e ±³eœ à³Â ó çóm Ÿ Ü$ éç×’Ö] àÚ é†nfÓi Ùæœ ±Ê ä³ m‚³m ijʆ³m á^³Ò ä³ ß³Â ä³ ×³Ö] ±•… ¦ D™7Q¸ D™+6Z «gB‚Ær«~ i úh Z** !Z°Z·225B1~z éCŠÒgÉ U* þ 406B1 îG s Z ã çÿ G

:ìt[ZŽ ª»kZ

-ÍÉ+6Z «gY b þ 11:~g éCEE ÿ Xì Hg ïZ » W , ZkZä~g Nyçāì ~z%

X1

X ¹ ( gz$ ) „ZzÃkZäòg Z−ZG0y¢x â Z X 2

GA-E 4ÓÉ þ 550B1g U* s Zz‹Z îG£E cz81Ô80B2ö§ XGò«Z‹Z ÿ GA-E 4ÓÉ þ 81B 2ö§ XGò«Z‹Z ÿ X ¹" $U* )ÐZäw÷ á xâZ

X3

þ 343m1`£ÑbRZ ÿXì Hg ïZ »kZ c* Íä£Zx â Z

X4

þ 11:+6Z «gY b ÿ X Å b` ä~g gx â Z

X5 G Å 2.ÅZg^Z ÿ X ¹ ó óäß x’m Ÿ ÌnÕ L Ð .E þ 499B3 çG L Zä èE©Ò)Z0Z X 6 XìŠzŠ%wÑ+ZÐkZZ®ì" $U* )z®W, Ztq -Š 4, Æ$ög/ª +6Z «ggzZì x ¬t ªÔì 7™f » qÃg~g $ukZāìt [ZŽ ZuzŠ xl6,x ¬ m{āì wßZtgzZ ÷ m{ ( hZg $u] ð ) ]c* Zzg à Zz ?÷ D™+6Z «gVY~ +ÏgzZ ]¦+6Z «g +” GQ:gzXì @* ƒ 117m¶ Š2

W, Z[™ÐhŠ&0vZ†** ¦( 3) XìŠzŠ%gzZ®ā÷ñW™" $U* ¬ë~}g !* Æe $Zzgq -Z :ì sf `gŠ W, Z ZuzŠ


166

±Ê äm‚m Äʆm Ÿ çÃŠÚ àe ä×Ö]‚f á^Ò VÙ^Î ±Ã³í³ß³Ö] ܳna]†³eā à³ÂZZ XX|^jjʦ] oÊ Ÿā éçF×’Ö] àÚ ±ÿ ¸ D™7+6Z «g Ì~ i úË h Š&0Z :¹ä Z', Z þ 406B1 îG !Z°Z·!Zf~z éCŠÅZ ÿ G

X ~i úqzÑñZÎ

:[ZŽ ª X ÷ñƒ]¯Ã~ó33c* 32hŠ&0Z ** ¦

X-ÊZd X-ÊZd þ 3613:d $ åE<G $½z25B6d $ åE<G $ÿ

X¸ñƒZaˆÆ~ó37h +m, 0Z', ZgzZ

X-ÊZd þ 155m1` d $ åE<G $ƒ±5ÿ

Xì {tZ®

c* ì ”Ð ( m¾Z F ) ó óuZz) L Lä Z', Ze $Zzgtā ñY ¹¤ /Z āìt [ZŽ » kZ Â( 407 Ô406 m1` îG !Z°Z · )Xì ”Ð ® ) )q -Z G lz$wÑ+ZÐ yZ Z®÷ ³)gzZ x¥** VâzŠ ó ó® ) ) L LgzZ ó óuZz)L L

: ÷D ⠁ Û vZ¶g ~ß0 + ̓qXì

āVYì $ Ë ƒ Ìu. Þ ‡‘ °e $Zzg {zā @* ƒ7" $U* t Ð kZp L L ©$E Xì s ¸ñ6, üz¡gzZ q éŒG Zzw£Z Â** ƒ: c* ** ƒu

Xì 7wZŠ6, äƒu. Þ ‡ÆZ', Z‹c* z%]g „t

VÐ { z g z Z N ‹ g $uÐ Z ™ƒ ¦ °Ã&zŠ ì eā n kZ

:izZ

X VƒCÒZ®

¹@* ]‡zZ ‰Xì (Ð VTZz Ä J -vZ†Š ‹Z Mā7è

:3U*

$.]î0ÆyZX ÷DƒÌWZz]‚Ég ezŠyxgŠÆ! ôgzZ e

X ÷~gz¢


167

I S X Vƒ ®V; Æ ®î0*J'ZvŠ 1Vƒr{z q -Š 4, Æ Z', Zì e : é5ÅU* G Å ïî0E 0kI$q -Zì $ Ë ƒi ** ›â »ªãs®Ô Øm‚ójÖ] o³ ׳ ݂³Ï³Ú |†³ r³Ö]æ Xì °» ** nÆ! Z§

ê ¸ ä x â Z} (,¹ q -ZÆ s®z b` ~ Ýzg Å]÷ á} .-Z

wZŠÑZ yZö » If x â Z ªX ÷ ®]c* Zzg ÅvZ†Ð Z', Zāì c* â Û :ìŠ ÷ á g Z~35m1`

à Â Ø ‰ …œ ] ƒā ä ³Þ œ æ èr u Ün a ] †³eā ᜠo ³ F׳ †³ Ú¢ ] †³ Ï ³j ‰ ] V k ³ × ³Î !oãFjÞ] àŠve ÔÖƒ ‹n×Ê å†nÆæ çÃŠÚ àe ] ÜÖ ä×Ö]‚fÂæ ±× à pæ…çÖ ±ÃíßÖ] Üna]†eā áā V±ÃÊ^ŽÖ] Ý^Ú¦] Ù^Î äÚ¡Ò oãjÞ]!^ÛãßÚ ]÷‚u]æ Ð×m ÜÖ äÞ¢ äßÚ ØfÏm

þ 141Ô 140m tZ°Z HZ ÿ ó ó ( ^·,7` 272Ô 271mxÑZ[ ÂE)

E -Ê ™ i {z Â,™e $ZzgÐ ( Š&0)vZ†gzZZ¤ /Z ö B ZZ', Z :¹äw÷ á xâZª Xì ðƒ7]‡5ÌÐq -ZËÐ~yZōZ', ā Z VYÏñYÅ7wJ

Ð hŠ&0vZ†ÅZ', ZäIfƒqgzZw÷ á xâā Z ìtāÜ»]g„kZ Xì c* Šg Z Œ Û ®Ã]c* Zzg

W, Z[™Ði/0Z ** ¦( 4 )

Ì ×ì k n ב V Ù^ ³Î ‚ a^ ³r ³Ú à ³Â à ³n ’ ³u à³Â ÷ ^³ n Â à ³e †³Ó³e ç ³e œ oFÖæ¢] é†nfÓjÖ] oÊ Ÿā äm‚m Äʆm àÓm Ü×Ê ^Ûãß ä×Ö] ±•… †Û àe ] ! éçF×’Ö] àÚ sÜ{ z ÂS7,i úú Æi /0Z ä ~āì e $Zzg Ð @ W þ 409m1` îG !Z°Z·Ô 225m1`g U* s Z ã çÿ G

X¸D VQB;~\zZèr

:[ZŽ ª


168

:c* â Û ävZ¶g¥0¼x â Z XX äÖ Ø‘œ Ÿ äßÚ Üâçi çâ ^ÛÞā àn’u à †Óe ±eœ &m‚u ZZ Xì 7ÝZ ðÃÅe $ZzgkZÔì ëz»kZe $ZzgÐaÅ–1Z

þ 392B1tZ°Z·z 16:+6Z «gY b ÿ

~ « £Æ kZ Xì ¬gz Z m{ b` Å ¥0Z x â Z 6,e $Zzg kZ

$u›Õ»¥0ZXìŠzŠ%zë!* g wq¾g $utÔ,™ÄÑ+h +«g+ G è ”

Xì 7{æ7Ì6, V9¨ ¤ðZ’ZÆg $u{zì x £Ž~ :c* â Û äN m 0£Zx â Z~}g !* Æe $ZzgkZ

ó ó Ø›^e çâæ †Û àe] à ‚a^rÚ à àn’u à ÷^n à³e †³Ó³e ç³eœ å]æ…L L

Xì ë!* tgzZì He $ZzgЍÅ/0ZùaälÈ0–1ZÐZ þ 50m1` ã;0Ze $Zzg£Zb)ÿ

t ÅyZ Z®Ôì c* Šg Z Œ Û Ìæz ëzÃe $Zzg kZ ÅlÈ0–1Z ä g $u î0*J'Z

Xì ÝZ"zë!* $Zzg e Æ$ög/vZ¶g lÈ0–1Zā¶t ï*ŠÅszāZ ¶Zg :Ò $ög/ Â{zā Zƒx¥ ÂÅ ï{g !* zŠ Z # ~ˆX ÷ ~zZg ®q -Š 4, I ‡ -Š 4, Æ X H qŽg6´Ð ï—‚ KZ ä ~ Z®÷ ~zZg þ$ ðM!Nz tzœq ( | 1427ã{Z ßg 22k , ’) 54m28:z|g $Z)xâ ¶ Š

:ì " $U* ÐY fsf `gŠe $¾z}ÂÅlÈ0–1Z þ Ä°Å`y P ÿ ~g ‡Z ( 1)

þ Ä°Å`y P ÿ `  0Z ( 2) " u°w‡ÿ ~ènZ ( 3) þ ó ó9Œg $uL L:( 456)îI 0G


169

5k.ÅZ ÿ Áq( 4) þ 4903b 200B3ug åG I¯Z ( 5) I-G 4<XÅ + … 3 {h +] .îœEÔ yˆÑZ ( 2623)g*ÑZÙ ( 180B9)Z +Zz²Z …¶ Š ÿ ö Z ( 6) -B|ZÅz( 6970) G@G þ ( 2197 ) î E G WG 34)Å § þ 331: ö Z ÿ Šzg ÎZ0Z ( 7) E þ 114B2Ô 225B1 >g êZ ÿ ÏYZY G é5{ÅZ ( 8)

þ 117B4Ô186B3 : Zú! Zµÿ : Zú1Z ( 9) t Å | -B ZÔ! ÷A z&g qù,ùt GZ! ZùîI .xbZ ( 10) " u!Œÿ ~çG þ 1596: îG@G 0G I I C™Å þ ] é¨G3ÅZÄcÿ G îªG$ : öÐE Z ( 11 ) I þ 2233:g $ZCÿ G îªG$ :~i Z°Z ?q1Z ( 12) I þ 194B4£ZwZ ¸PÔ3155: ÿÓ›ÅZ ÿ ß1gz G îªG$ :N m 0£Z ( 13) I E # þ 9{z 349B 9s²Zzb›Z ÿ (m ö P ) ug MZ0Z ( 14) þ 9{zsZ ÿ (Å_ åC+Gy» ) ~u0Ý°Z†( 15) ~°0Z ( 16)

þ ògZ−ZG0y¢õg @* ÿ ¥0¼( 17) þ ÄG î%l°Å~zg ÿ ›( 18)

&m‚vÖ] oÊ ª_ìœ ^Ûe… äÞœ Ÿā èߊÖ] oÊ ]÷‚ŽjÚ èÏ$ á^Òæ:~iœZ0Z ( 19) þ 232B90Z ÿ

þ 380B14 Š Zõg @* ÿ yzg ;0h +m, ( 20)

þ 380B14 Š Zõg @* ÿ gq0Z ( 21) t A -rÑZh1Z ( 22) 0Ò7ÃZÔ! ÷ zY 1z IÆZ °{™f ÿ ã é<XE þ 313B8 Y 1z ÆI Z îG G t A E3Å Z ( 23) þ 1835b 396B6 wZ bÑÿ ( ! ÷ ) ~ ðšE


170

yx0Z ( 24) G Å X-ÊZd ë)zþ d $ åE<G $½ÿ ã Õä¨iš Zv0Z ( 25) 4I &ö: HZ G ~]c* ZzgXÃlÈ0–1Z ._Æs # ZÜÅx Z™èE LG îvÜ

tzœ~ ]c* Zzgx Ó ¹!* {z™hgÃyQ Ô ÷ ñƒx ;zRz Y æR Ô ÷ ÐV™ v:ZzX ÷g $ZŒz GLG " Zzg ÅlÈ0–1Z ä ø)z N m 0£ZgzZ ¥0 ¼Ã+6Z «g ¿F,ì Xì „ŠzŠ%z®e $ZzgtZ®ì c* Šg Z Œ Û {)zë!* gzZÝZ"

:[ZŽ ZuzŠ X¸‰ƒg D»o %Z~/~y WlÈ0–1Z

I GE E 2ÅZ “ .E 409B1 îG !Z°Z ·Ô 444-439 mw3 Z 0Ñ ] é¨G3ÅZ > Zz°Z ðûÒ58 Z ðG î£c ° ]Z çG  ZÈZ ÿ G E E 'o é5G G þ 26mo %Ñ!* ògðî£ çX.E E4‘ÑZ

I # lÈ0Zāì Å ô¥ÅkZ~] é¨G3ÅZ[ Ìä yx0Zƒq Z

* @YƒëzÃyZ ÂD™e $Zzg {zZ # X åŠ Hƒ[Zy  Cq »yZ ÂñƒÆ/~(, à Zz ëz)gzZ ñY c* Š hgÐZì Zƒëz¹Z~]!* Tāìt ]!* 9X å X-ÊZ ÿ þ 39m12` d $ åE<G

X ñY~ñuÐkZ~e $Zzg

Ãe $ZzgkZlÈ0–1Z~äâ i *Šāì c* CÐ,ä~g gx â Z

]!* t gzZ ¸ D™yÒ s ¸ñ ( {)Ë%Š&0Z ùZ', Z ùaù

/0Z~ kZ ä kZèYì gÃY æ ( g $u·i p Ð t ) ]!* «Xì pô !Z°Z·ÿ þ 409m1` îG G

Xì Å¿#Å[ôZÆ

kZÐ a\W[Z X $ Ë ƒ 7ïqŽ ì ¬b` w¸t » ~gg x â Z

:N ⠁ Û ±5óCÅe $Zzg


171


172

äƒ [Zy  Cq~/~y Wä lÈ0–1Zā Zƒx¥Ð ,kZ Ôì Å¿#ÅV-zZgrÐ ¹ äV,Z~kZì ÅyÒe $ZzgŽˆÆ $Zzg kZ ÅyZÐzz kZXì nq e -Z ÅŠzŠ%f ÷ á gzZ ðƒf ÷ áe $Zzg Åy Z Z®

/ZŠŽz!* ¤ Æ,kZXì c* Šg Z Œ Û ®ä ø)z£Zx â ZgzZ ¥0¼x â ZÃ

Xce** Z™~wh©âŠË`´»kZÂì@* ™gZÜZ6, ¡Åg $ukZ¿ðÃ

~uzŠq -Z

4hIÅZdZ0· :¹äã éE 5G

VÙ^³Î ÜnÓu àe ˆmˆÃÖ]‚³f à³Â x³Ö^³ ‘ à³e á^³ eœ à³e ‚³Û³v³Ú ^³ Þ†³fìœ ZZ éçF×’Ö] |^jjÊ] é†nfÓi Ùæœ ±Ê änÞƒœ ð]„u äm‚m Äʆm †Û³Â à³e] k³mœ… XX ÔÖƒ pç‰ ^ÛnÊ ^ÛãÃʆm ÜÖæ ( h)/0Zä~ā He $ZzgÐœ0m, +Z†äÔ™0y!* Z0· 7{z´ÆkZgzZ¸ D VQB; J -Vâ »~rÅi ú{zì ¬ŠÃ þ 92mã éE 5G4hIÅZdZ0· òƒñÿ X¸D VQ

:[ZŽ Xì ®Jt 4hIÅZdZ0· X 1 Xì ®J! Zx â Z”ã éE 5G ó ó h]„³ ³Ò ±³ ³Û³ ³ `qL L:c* â Û ä¥0¼x â ZXì Å b` 6, kZä$ög/ 9 : G E I 5©šÒYÉ é¨Eš{EÅZ[ ÿXì [Z˜ ö+ X( ã é5G þ 9{z52B4öÐG E4hÅZdZ0·) E Å þ 266mWz çG.- ZzY é¨Eš{ÅZ[Ây W°Y b ÿ ó ó ÌnÕL L:¹äð¨ K G I 34$gzZx Z™èE 4›E V(u{Š™yÒÅkZ ( g $u èE LG LG4&ö)g $u ÿL X3Z :¹ä~°0Z þ 2184B6 ïà Z ÿX ÷i *"Ð 9 : + XE E þ 570m·gi! ÑY é¨Eš{ÅZ[ ÿX å ö dZ0·:¹ä~i Z°Z·gi1Z


173

þ 9{z181B 2 Š Zõg@* ÿ ÌnÕ:¹äk*ZZ0z/

G î*9E F, °ã!* °Z™Z L L y*óZ÷¶ Š nÆb` -6, ã éE 5G4hIÅZdZ0· 4hIÅZdZ0· 20@* 11m7:z|g $Z)xâgŠ {”ù ÷ á ó óã éE 5G E šBÄ ì Å b` 6, kZä$ög/Xì ~zZg® ö§ EZ Ô™0y!* Z0· X 2 .-ÅZy—¶ Š ÿ þ 122B5yZ çE G E Å þ 512:Wz çG.- ZzY é¨Eš{ÅZ[ ÿ G G ©B-#EEš{EÅ 3G § þ 321: öGY é¨ Z[ ÿ

ó ó ±ÊçÒ ÌnÕL L:¹äð¨ Kx â Z

ó ó °çÏÖ^e ‹nÖæL L:¹ä~g gx â Z

XìŠzŠ%gzZë!* Ôqçñ̍tn¾ +6Z «g uF, ÌÐ!ôq -ZËāðƒ" $U* 9]!* tÅ~ggxâZÐïkZ Xì 7" $U*

aaa


174

[!* ZŠ

ŽZvZÂgÉ@* §U* W ÑkZ sÜÉ@* g U* WXì q )ZgzZ g $uÔyWŒ Û ?ŠgzZ uÝZ Ë%gzZ Ú6,< L Å +6Z «g ~ yzÅZíā Vƒ ;g ™k , ’Ã7Æ ©$E Xì ë!* òúŠ » ¬Z®ì ;g @* ƒ¿Æq éŒG Z Xì " $U* gZŒ Û Z c* ** ™+6Z «gˆgzZ¬ÐqÃg 9 !* ÐÉ@* sf `gŠ þ 55:+6Z «gY b Ô 9{Š ‹Zz2437b 235B1Ž! Z0Z'ÿ

/!1Z 1

+§0· 2

GA-E 4É þ 9{Š ‹ZzN104m]5sZ ° ö§ XGZzy ZÔ 9{Š ‹Zz2436b 235B1Ž! Z0Z'ÿ

4$0< îE 0E Ø z 3

G 5;X+-ÊZz2524b 69B2t Zi°Z†'ÿ þ 9uÃÔ {Ãq é)gÅ!* bÜt Zi°Z†z228B9 åG

Y« 6

·0ÌØZ 5 vZ†0Ý‚ 4

þ Œ{z62:+6Z «gY b ÿ

wj 7

þ Œ{Š ‹Zz59:+6Z «gY b ÿ

lÈ!Z0yˆ 8

þ 9{z5033b 44B2£Zµÿ þ @ZØ!zÔ 9{z2435b 235B1Ž! Z0Z'ÿ

è×Ú^Ò é†ŽÂ Ô×i

k„0ZŠ¤ /÷ á kî ¤ 9 3ÅZdZ 0 ~ ç¸E


175

+6Z «ggzZvZ¶g m, +Z†0/

:¹~+6Z «gY b ä~g gx â Z

àe ä×Ö]‚f ^ß$ V†ãŠÚ àe oF×¢]‚f ^ß$ V ̉çm àe ‚Û³v³Ú ^³ß³$‚³uZZ †Ú^³Â àe ä³×Ö]‚f á^³Ò VÙ^³Î †³q^³ ãÛ³Ö] à³e 憳۳ ^³ ß³$ V †³e‡ à³e ð¡³Ã³Ö] än× äÖ kÞƒªj‰^Ê ˆmˆ³Ã³Ö]‚³f à³e †³Û³Â o³F׳ ä³Ö ც³j‰] ᜠ±³ß³Öª³ŠnÖ àvÞæ än× h©ßÖ^ßÒ áā (äm‚m Äʆm ᜠ±³Ê å^³ìœ ‚³×³q °„³Ö] V Ù^³Ï³Ê ! äÖ áƒªm Ü×Ê (èßm‚ÛÖ^e á^Û×Æ m, +Z†0/¹Z~āëÐí%¬0vZ†:¹ä` '0z/ V,Z ÂH™f » kZ Z # Ð m, +Z†0/ä ~ Ô Vî Yá k0* Æ

6,ä™+6Z «gÃð¸LZ ä Tì „z%¬0vZ†t :c* ⁠Ûä X¸a~ÜæëāZ # å* @Yc* 2+6Z «g Â…X åZg â

X ~Š:]i YZÅäWk0* LZÐZ äm, +Z†0/:

GÊ 5;X+- Zz17:·,¯6m¯Nÿ þ 218B9 åG GG þ 6417:d $ ç«3ÅZ ÿ X-ÊZd <G þ 3738:d $ åE $½ÿ GG þ 3521:d $ ç«3ÅZ ÿ GG þ 5120:d $ ç«3ÅZ ÿ

Xì 9ÅkZ

4ÉZ£Z1Z ~g ‡Z )Š-0· 1 5E 5½G Xìr( ~ åE X¸åÃrd0dÑZ† 2 X¸r', i0Y YZ0vZ† 3 X¸r` é<X+ÅZ0z/ 4 Xì 9Ç!* tn¾

XXäneœ à ÀËu ‚Î ÜÖ^‰LL:c* â Û äm, +Z†0/āì~e $ZzgÅ_Z†0Z X 3gŠ c* ( Ã+6Z «gg $u)Ð( i/0vZ†)\!* LZ ä Ý ‚


176

GÊ 5;X+- Z y þ 9{z219B9 åG

Æ+6Z «gÔ¸ÑwŠ ¬gzZ¹@* gāŽvZ¶g m, +Z†0/ā Zƒx¥ /_ .ìt X¸ D™7Zg ZÍJ -]‡5Ðá Zz ä™Iɸ ¶Ãz b‡ X » awÎg® ) ¤Z ànÚq( ànÃÛqœ äe^v‘œæ ä´q]懜æ ä´Öqæ ‚ÛvÚ oF× Ü׉æ Ø‘ Üã×Ö]


177

+6Z «ggzZx Z™î0*J'Z

[!* åa

€ :XE ÔG™xêL §w Z ¸ZÆx Z™ î0*J'ZÔì q ) ZgzZ g $uÔyWŒ Û uÝZ 6,VÍßyZā @* ÷ìg YG 7nÆ−ÅVzg »zcÆyZgzZŠ PZ§  ÌvZÂgx Z™ î0*J'Zg;Z Yñƒ D™¿6,g $Š q Z 9ā ñY c* Š™" $U* t X ÷ìg D™+6Z «g

vZ¶g÷Z0´ â x â Z X 1

™÷ á £Z óCì~èF, ìY( 57B2) ~ fjÑZ G îvEg¬ì~èF, ìY

þ 256b 37B2ÿ

:1

G ¹ZçXÒÉd $ çI.2ÅZ b§ :2 GÊ 5;X+- Z :3 þ 223Ô222Ô 213B9ÿ _Z†0Ñ åG þ 254Ô 253B2ÿ

þ 98B2ÿ

þ 124B2ÿ þ 95B4ÿ þ 399B 3ÿ þ 294B 1ÿ þ 133B 1ÿ þ 180B4Ô 180B2ÿ þ 193B 1ÿ þ 23B 3ÿ þ 87B4ÿ

~iœZ0Ñ]¬ç>Z G g »åE5_ÑZ 3ÒÉ›9bÑ ~z ðE +Å Å A E + . E X < [ å Z bÑq ð Z

:4 :5 :6 :7

G î%ZŠ0ÑhZ :8 +Å X-BEZ îG ”g0Ñ å<G !Z$ + :9 G g ¤zÑZB E ! éŒBÑÉ‹ZÝç E3ÒÉ ~ ðšE wZ bÑ +Å Ð C xx  0Ñ öW Z

:1 0 : 11 : 12 :1 3


178

.Å G :X§E É Ò « ?ç ê Z :14

þ 19B2ÿ

Xì™f »ä™+6Z «gÆ´ â x â Z~V1Âx ÓyZ

x³jjÊ] ]ƒā ä³ m‚³m ijʆ³m ‹³ ³ Þœ à³ e ÔÖ^³ ³Ú k³ mœ…L L:c* â Û ä< Ø z0vZ†

Ô¬ŠÃ÷Z0´ â ( x â Z ) ä~ó ó ÅçÒ†Ö] àÚ ÄÊ… ]ƒāæ ij҅ ]ƒāæ é³ç³F׳’³Ö] +h +«g ‰ Ü z D VQuÐ qÃggzZ ¬ Ð qÃg Ô‰ Ü z D™ qzÑi ú\W þ Œ{z134m55`™ X0ÑwŠ õg @* ÿ X¸D ™

©©EÅZ ~izÔZ Š ×0, 0vZ†0·ä ~ :¹ä vZ¶g îG 0G 'Y 0·vZ†1Z

ä³n× l^³Ú °„Ö] ä³×³Ã³Êæ ÔÖ^³ Ú Ùç³Î ]„³âFL L:c* â Û äV,Z ÂH™ftÐÇZ† ó ó ]„â oF× è×Ú†u á^Òæ än× ^Þœæ èߊÖ] çâæ

Xì < L ¸gzZ÷ñƒ]¯{z6,Tì ÷gzZw¸( ~y W ) »´ â ( x â Z )t

þ Œ{z134B55wŠõg@* ÿ Xìï¬6 , ÏZÌ(¼0)nwgzZVƒï¬6, ÏZ~

ÑZz ˆ gz Z ¬ Ð qÃg J -] Ãz ~ gzŠ ~y W´ â x â Zā Zƒ x¥ vZ¶gX¸D™+h +«g ¿~y W » ´ â x â Zāì Å ô¥Å kZ ä ~N x â Z gz Z ! æx â Z þ 561b 23B 3wZ bÑ236b 167m1`‹ZÝçÿ

X å»+6Z «g

ä³ Ö]ç³Îœ †³ìq ç³â è$¡³%Ö] à³›]ç³Û³Ö] o³ Ê Ä³ ʆ³ Ö] áā Lā L ¹ä?ÅZkmZ1ZÉ

EÅ G ā§ . þ 19B 2 ê ZÔ!”Zz254m1` d $ çI.2ÅZ b§ÿ ó ó ^ãv‘œæ

Xì w¸9Ѓ  gzZ ~y W»´ â x â Z ** ™+6Z «g6, V»VÐyZª \ B sÜ(āì@* +6Z «guF, д âxâZäy ð3E Y¹ )~«£ÆkZ Xì He $Zzg

XìŠzŠ%zf ÷ áe $ZzgtZ®


179

vZ¶gwZögŠ Z0·x â Z X 2 w éhIÒÉxÑZ[Â

þ 104m1` ÿ

þ 256g $u 37B2ÿ þ 95B4ÿ þ 220m1` ÿ

:1

~èF, ì Y :2

3ÒÉ›9bÑ :3 ~z ðE

·Z±Š0ÑÔx ©ÑZ >÷bÑx ©ÑZx ©Z :4 Xì " $U* F, Z áÐw÷ á x â Z+6Z «g

vZ¶gN m 0£Zx â Z X 3 þ 256g $u37m2` ÿ

~èF, ò

:1

£Zx â Zb) :2 G þ 126m2` ÿ g »åE5_ÑZ :3 Ä E 4 D 5 E 0B&™f :4 þ111Ô 110mÿ rZ0 ÿ N m 0£Zx â ÑZ G îE þ 70mÿ

: ÷D ⠁ Û ŠzZŠ1Zx â Z

äÃÊ†Ò ÅçÒ†Ö] àÚ ÄʆÖ]‚ßÂæ ÅçÒ†Ö] ‚ß ä³m‚³m ijʆ³m ‚³Û³uœ k³mœ…ZZ VÙ^Î |^³jjʦ] ÄÊ… à †’Î ^Ûe…æ änÞƒœ á^mƒ^v³m é³ç³F׳’³Ö] |^³jjÊ]‚³ß³Â Ÿ Ü$ " # äß &m^u¢] å„âF ÄÛ‰ Øq… VäÖ Ø³nÎ (‚³Û³uœ k³Ã³Û³‰æ ±Ê çâ àÓÖæ °…œ Ÿ éçF×’³Ö] Ý^³ Û³i VÙ^³ Î [ é³ç³F׳’³Ö] Ý^³ i ç³â ijʆ³ m XXó”çÏßÚ äŠËÞ b§Å i ú q zÑ̈ gz Z ¬ Ð q Ãg { z ì ¬ Š ãZ x â Z ä ~ Zg fÐ +6Z «gá Zz i úqzÑ]‡zZ ‰gzZ¸ D™J -Vâ »+6Z «g X¸D™+6Z «gÆ™¨

Æ+6Z «g¿q -Zā Š H¹ÐyZZ # ‹ñƒëãZxâZ ä~gzZ


180

iúÅkZ HÔ@* ™7+6Z «g ÌQgzZì ù 7g $ŠqZt Å a Ñ~}g!* ?ìCYƒ~g7 E E à Zz Úîp©$ °{z V; Ôì 7x¥= »äƒi ú~g7 :c* â Û ä\W  þ 33mŠzZŠ ! Z îG !Zzg£Zb)ÿ G

X ( ì ÑZzi ú³** )ì i ú

gZ Œ Û ³** Ãi úÅyZ ävZ¶gN m 0£Zx â Z D™7+6Z «gvߎ - .Å :XE þ 159m1`£ÑZ ÷ EZ¶ Š 2ÿ

Xì c* Š

vZ¶g¦ZizZx â Z X 4

©©EÅZāŽ )¦ZizÑZz/0Ý°Z†z/1Zx â Z :¹ä( ¸Yr îG 0G

ᜠÝ^ŽÖ]æ 醒fÖ]æ ‡^rvÖ] ð^Û×³Â ä³ n׳ ij۳qœ ^³Û³nÊ èß³ŠÖ] à³Ú ᜠ^³ß³Ç³×³e éçF×’Ö] |^jËj‰ ¦†fÓm ànu änfÓßÚ æ„u äm‚m Äʆm á^Ò " # ä×Ö] Ù糉… Ÿā ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… Äʆm ànuæ ]÷‚q^³‰ °ç³ãmæ Åç³Ò†³×³Ö †³fÓ³m à³nuæ ó ÜãjÚœ ÔÖƒ ±Ê ]çËÖ^ì ÜãÞ¬Ê èÊçÓÖ] Øâœ

»x÷ á ñfgzZ {y ñ fÔi sñ f6,< L Tāì â]!* t…

„ qÃgŠ Z%)‰ Ü zrÃ{>Ô‰ Ü z ërÔ‰ Ü zÆqÃgÔi úqzÑ{zì q )Z

Ü z D VQuÐ qÃggz Z ( ì ™f » äVQuÐ qÃgˆÆkZāVYì ‰ Xì Å¿#~XkZÅ (0)# Ö ZäVAÃsÜXì* *™»+6Z«g +6Z «gkZ ðä /Z:ó ó ^÷³ ò³n ÔÖƒ à³Ú “³Ï³Þ ᬳ ³Ê L L:Š H¹Ð¦ZizZ

:c* â Û äV,Z Â}™¶¼Ð~

( {gÃè!Zj ) äi ¡‘ àÚ “ÏÞ ÔÖƒ

G .ÅZz226B9 åG .ÅZ ÿ 5;X+-ÊZ!Zf~ çE þ 9~ çE

aaa

Xì Ú~i úÅkZt


181

ì ~gz¢* *™+6Z «g :gzZ ÷ ~ ø)z›9z ~g g 9]c* Zzg à Zz ä™+6Z «g

[!* VZv0*

:1?Š

Xì " $U* „ ** ™+6Z «g Z®ì 79Ìe $Zzgq -Z Åä™ 9: Ô7" $U* ÐaÑ ( +6Z «g uF,) ** ™: »+6Z «g :2?Š

XB‚ƍŒ:gzZB‚ƍ

X ÷w¥z®]c* Zzg]Åä™:

Xì c* Š¬»ä™+ h +«gä/ô‰: 3?Š

EG ¢ þ 9{z1111b 292B 1 ö-‹g Z−Zò¶ Š ÿ

X ÷F, Zág $Š qZ Åä™+6Z «g :4?Š

Ë ** ™:gzZì " $U* Œz 9 !* ** ™+6Z «gÐ/ôg Ñ"

:5?Š

X 7" $U* ÌÐ! ôq -Z ¸ Dg â Ð V-èÃá Zz ä™: +6Z «g i/0Z ** ¦ :6?Š

X Zg â 7ÌÃËä! ôË6, ä™+6Z «g

ä Ý ¬q -Z ËXì c* Šg Z Œ Û“ M iÅi úÃ+6Z «g äY fŠ¼

:7?Š

X ¹7“ M iÅi úÃ+6Z «guF, Ì èÁÂ6,ä™Æ +6Z «g ä Y fRÆ G î”ûZz wZ IZ :8?Š X è7[ ðÃ6, +6Z«guF, äݬŠ OZ. Þ ‡ËX {)z~ggxâZ }÷ Xì MzgŠ c* nq -Z6, iZC Ù B‚Æ+6Z «gC Ù

:9?Š

: ÷D ⠁ Û ãZdx â Z

VèÃnãÖ àe] à °ÿ†ÏÛÖ] àÛFu†Ö]‚f çeœ^³ß³$ VoF³‰ç³Ú à³e †³Že ^³ß³$‚³u ZZ


182

ä$‚u °†Ê^ÃÛÖ] á^Â^â àe |†ŽÚ gÃ’ÛÖ] ^eœ ᜠé†nfâ àe] ±³ß³$‚³u é…^³]ô ØÒ ±Ê g³jÓ³m ä³ Þā V Ùç³Ï³m ±³ß³ãr³Ö] †³ Ú^³  à³e èfϳ ij۳‰ ä³ Þœ XX èq… æœ èߊu Äf‘ā ØÓe éçF×’Ö] oÊ å‚ne Øq†Ö] ^â†nŽm

( y%)C Ù ÐZì @* ™{g ÷ á Z¿Ž~i ú:c* â Û ä( h)%¬0µ ( ** ¦)

Å A™. þ Œ{z819b297B17.Z êEZÿ XìMzgŠc* nq -Z6, iZq -Zá$ + Æ}g÷ áZ

ïō

X hÔ÷!ôg%¬0µ X-ÊZd <G þ 4641:d $ åE $½ÿX¸åÃāgzZ à ZzÆ^\W

sg ¬»y¬;0bæ

Xìr:¹ä¥0¼ X 1

þ 432B8s²Zzb›Z[ ÂÔ755:¥0Zùòg Z−Z õg @* ÿ

þ Œ{z432B8?q! Z0Ñs²Zzb›Z ÿ

Xì szc:¹äN m0£Z X 2 ©ÅZ0Z X 3 X c* ŠgZ Œ Û räy éŒG

!Z°Z·Ô 1277:{L504m3`x ŒÑZzëß ZyÒÿ þ 240m3` îG G

þ 117B4wZŠÑZyZöÿtzœ:¹äIf ÓÉ–ÃZ ÿ èÏ$ :¹gzZ þ 129m3` IåE

X4

X ¹d $¾ŒÃe $Zzgq -ZÅkZä~èF, X 5

E þ ì }ÂtÔ h[ éŒBÄZ0/ˆ Ü o°[!* Ôˆ Ü ‚Z[ ÂÔ 3686b 615B5~ènZ ìYÿ

4]I 5E X ¹ ó ó àŠu å^߉ā L ÃL g $u{Š™yÒÅkZ ä öÐG Z /Z† X 6

+Å þ ÿÓC Z °[ !* 157Ô 156B3Vß Zx ©ÑZ ÿ

äe Œªe Ÿ äÞœ çq…œ :¹ä~°0Z X7

X-ÊZd <G þ 141m10` d $ åE $Ô 2460m6` ~°0Ñïà Z ÿ þ 103B 2Z +Zz²Z …ÿ

I-4X3 X ¹ŒÃg $uÅkZä ö+ Gƒq X 8


183

5k.ÅZ ÿ þ 2804b 199Ô 198B2ug åG

X ¹Š ‹ÑZ 9Ãg $uÅkZ äÁq X 9

X ¹ŒÃg $uÅy¬;0bæäŠ0Z X 10

E 5Ò›ÅZY Zzg Z!Zf106X 105;Zw8Z ÿ þ 1897b 310B6 ÿG

I ( XXÌÖ^ímæ ±ÿ_ím L L:w‡z452B5)] é¨G3ÅZ[ÂÐZäyx0Z :Ò Å ?+ Z ) Y é¨Eš{EÅZ[ÂgzZ &m^³uœ †Ú^³  à³e èfϳ à³Â °æ†³m ZZ:w‡z 28B3±z çE

X ‰ƒŽ‚w¸VâzŠÆyZ Z®ì H™f~VâzŠ ( ó ó ^ãn× Äe^jm Ÿ †nÒ^ßÚ

þ 552m2`wZŠÑZyZö¶ Š ÿ

Æ™ `gŠ~yx0Z 9e $ZzgÐh%¬0µÅy¬;bæäyx0Z þ 6086:¯ZuzŠ 6054:yˆÑZ¶ Š ÿ

Xì c™b` ÅyZāì c* Š™" $U* t

cg ZuzŠ

E 5.ÅZƒq ( ?) ¹ äe sjvm Ÿä~g åE E 5.ÅZƒq@', ó ó ‚nq ^³ß³‰¬³ eL ÃL e $ZzgÅy¬;0bæä~g åE ÆkZ

:1

þ 5064b 306B49nZz(nZ ÿ

gzZ c™w¸ÑZzó ó ä³ ³ e s³ jv³ ³m Ÿ L L»yZ Z®Xì }ÂÅ bæÐs§ÅyZt XŠ HƒŽ‚ þ 755:ògZ−Zy¢õg@* ÿ X¹

XXÑæ‚‘ çâæ ÔÖ„e ‹nÖ L LäògZ−Zƒq :2

XìŠzŠ%b` gzZìr{zq -Š 4, Æe $ÒZ ~(, ¹Å$öā Zƒx¥

X »¦·6, ~

EšEÒ& ( ö- E)Xì â]!* t=:¹äŠzZŠ0.ñXì ÝZ"gzZP§Zzt X {)z{)zÔåHúЦ6, ~gzZ å~HÆ` stā

G 5©šÒYÉ é¨Eš{EÅZ[¶ Š ÿ X-ÊZd <G þ 141m10d $ åE $222m4` öÐG

ì âÐ)g f ¾gzZ b§¾]!* tÐZā c* C7t äŠzZŠ0.ñ


184

X Zƒë!* wÑ+ZÐ]!* ÅyZ ÂÅ7™f äV,Z „Z # Å䃊zŠ%Æe $Zzg kZ Ìä IfƒqXì 6,VzgZæzg ZŠ »+Š

Xì c* Š™{g ÷ á Z™É ó ó ØnÎL L~wZŠÑZyZös§

?ì YYc* Šg Z Œ Û ®ÃrËÐwZ ¸Z"ÆnkZ H

nÏZXì { k H" z~', Ðx Z²ZÆç6, ly¬; 0bæā Zƒx¥

Xì c* Šg Z Œ Û rÐZä¥0Zx â Zg;ZYÆwY°ZY Z  .2E4X0vZ† :3 X-ÊZd <G þ 3678:d $ åE $½ÿ X¸r{ çG Å ~ ›9]c* Zzg ‰Å y Z X ÷ ~zZgB Z~ ç¸. Z îœG3;XÅ0vZ† :4 GG! Ÿ ®ä ‰gzZ c* Šg Z Œ Û rz èE©3 tzœ¹Z ä ‰X ÷ ŠŽñŠ PZ§  ‰ƒÌgD»o %Z‰w–~/~y WgzZ¸ÌÖæ\WX ¹{)z äe sjv³m :¹ä~ŠiÑZG0DZ†x â Z1Ô¸ Õ …^ ³ ³f Û ³Ö ] à ³e ] ( x ³ n v ³ ‘ ç ³ ã Ê è à ³ n ã Ö à ³ e ] à ³  è Ö  ^ ³ ³ f à ³ Ö ] p æ … ] ƒ ā Z Z XX °ÿ†ÏÛÖ]æ gaæàe]æ G îœG3;XÅ0ZgzZ< Ø z0vZ†Ô ~ ç«.ÅZ ( h +m,0vZ†) ug MZ0vZ†Z # X-ÊZd <G þ 330m5` d $ åE $ÿ

Xì Cƒ9Â,™e $ZzgÐ

Xì ½Ìäk*Zx â ZgzZY—Zx â Z]!* ¸ þ 477m2`wZŠÑZyZö¶ Š ÿ

Xì xl6, ãb` Žì¬s®t G X ¹7®ÌäËÃe $ZzgÅ~ ç«.ÅZāìgŠ c* GÅ GG þ 3715:d $ ç«3ÅZ ÿ X¸åÃr~ ç«. Zh +m, 0vZ†Ý°Z†1Z :5 þ 3523]86B7Š Zõg @* ÿ X¸}Rr.ñ0Æ

:6 G E ¢ þ 9{z87B7Š Zõg @* ÿ X c* ŠgZ Œ Û }Zrä ö-‹gZŠx â Z¹Z


185

Xì ~ ¸tā Zƒx¥ I-G 4<XÅ + :c* â Û ~}g !* ƍkZä ö Z+−Zgâƒq

X쌍ÅkZgzZHe $ZzgäãZdÐZó ó àŠu å^߉āæ ±Þ]†f_Ö] å]æ…L L þ 103m2`Z +Zz²Z …ÿ

:÷˜ ~È-Šg(y{i Z Ûu I 4 3 X ó ó?¶Ã¾gzZ Â7Ä6, Å ¨gzZ¡Ãòö+ G)´¤ /Z~‰ Ü zLZgzZ L L

þ xzŠg !* oíq233m1`xæZŒZ ÿ

x|»g $ukZ

:¹äx â Z :1

±ÿÞ^â àe xÖ^‘ àe ‚ÛvÚ ±ß$‚u VÙ^Î ÀÊ^vÖ] ä³×³Ö]‚³f ç³eœ ^³Þ†³fìœ ZZ óóóóóÙ^Î Üna]†eā àe Ðv‰ā '‚³u VÙ^³Î è۳׳‰ à³e ‚³Û³uœ^³ß³$ V Ù^³Î # ä×Ö] Ù牅 gu^‘ ±ßãrÖ] †Ú^ à³e èfϳ Ù^³Îæ V Ñ^³v³‰ā Ù^Î " é…^]ô ØÓe ä×Ê ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ‚ßÂæ ÅçÒ†Ö]‚³ß³Â äm‚m ÄÊ… ]ƒā XXl^ߊu †ŽÂ :¹ä(tƒZg0Z ) rZ ( x â Z )

H+6Z «gˆ gzZ¬ Ð qÃg Z # :c* â Û ä( h) !ô%¬ 0µ

X ÷QV)kŠá$ +Æ}g ÷ á ZC Ù ÂñY

GA-E 4ÓÉ þ tƒZg0t GZ \Z 9{zN225m1` ö§ XGg U* s Zz‹Z îG£E cÿ

:¹~cÅ+6Z «gäN m 0£Zx â Z X 2

ä³Ö V éçF×’Ö] oÊ àm‚nÖ] ijʅ ±³Ê Ù^³Î ä³ Þœ †³Ú^³Â à³e èfϳ à³Â p憳mZZ XX l^ߊu †ŽÂ é…^] ØÓe }g !* Æ+6Z «g~ i úä V,Zāì Š HHe $ZzgÐ%¬0µ


186

X ÷Q V)kŠá$ +Æ}g ÷ á ZC Ù Ãá Zzä™+6Z «g :¹~ EGÅ

Ñ5 .2EBÄZ úG3B ZÔ 237B 1vZ†îG þ 220m1` çG !Zzg£Zb)ÿ G

£Z0Ô™e $Zz',£Z b)B‚ƍ~g7 e $Zzgt ÅN m 0£Zx â Z X슎ñ6, N174™N m0 I 4X3 -+ G Xì H™f~[!* Æ+6Z «gw¸tÌä ö ƒq X 3 Äf‘¦^e é…^¦] ‡]çq L6, L kZä(4) ~ysZsÜ~«£Æ[ZyZ

Xì J0 +!* [!* » ó ó ‚ãŽjÖ] é ð]†Î kÎæ änÊ I 4X3 -+ G ä {)z x â ZgzZ ö ƒq Ô N m 0£Z x â Z ÔtƒZg 0 rZ x â Zā Z # þ 481m7`w é)™ÅZ + ÿ

Xì SZg ïÅyZ Z®ì c* Šg Z Œ Û 0Æ+6Z «gÐZ

ì ÌÐ +6Z «gá Zz qÃgXì Ð VâzŠm» W, Z kZāt }uzŠ

X ÌÐ}g ÷ á Zá Zz¾gzZ

Xì 7Ð+6Z «gm»g $ukZā ¹7täsZ

Xì c* Šg Z Œ Û ³** Ãi úÅá Zzä™: +6Z «gäY fRŠ¼

:10?Š

+6Z «g Ìä ݬRq -Z ËgzZ ø)z ¦ZizZ x â ZgzZ N m 0£Z x â Z } X ¹7³** Ãi úÅá Zzä™ X ’ e** ™+6Z «ggzZì SZg „+6Z «gā Zƒx¥Z® É¡fÖ]Ÿā ^ßn× ^Úæ ðiZÛiƒq ( | 1410# )

þ | 1427Z # g&‡ Z%i Zˆÿ

aaa


187

l]^m‡ …æ ]

1 Ê ^• ]


188

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

:c* â Û ä\¬vZ — äø×# Ö] Åø^›ø]ø ‚ûÏøÊø Ùøçû‰ö†$ Ö] Äô_ôm% àûÚø™ t

X Å® ) ¤Z ÅvZ Gäk QÅ® ) ¤Z ÅwÎgäT 4ÉZ ÿ þ 80:Y éRhE

:c* â Û äavZ wÎg DD èøß$ røÖû] Øøìøø ±ûßô Âø^›ø]* àûÚø EE

XŠ Hƒ4ZŠ~¼ A {z Å® ) ¤Z ~÷äT þ 7280:~g ‡Z 9ÿ


189

X »+6Z «g~Vz> ÒÃÅ ä™ " $U* t Æ ™7 ]c* Zzg à Zz +6Z «g ~Vz>vß ‰

~ ]c* Zzg x ÓyZèÑqÔì < L ** ™+6Z «g Ì~Vz>ā ÷ D™

]c* Zzg q ¯%ÅekZXì 7" $U* Ðz¥Åg $uwßZ Ìe $Zzgq -ZÐ :ì sf `gŠ { ^ ,Y ìYz¿»

h_k , £Z0´ â -1

Ô Ö ^ Ú à Â Ü ‘ ^  à e †’ Þ à Â é  ^ j Î à  ‚ n à ‰ à  °‚  ± e œ à e ] Z Z ÄÒ… ]ƒāæ äi ¡‘ ±Ê äm‚m ÄÊ… " # ±fßÖ] pœ… äÞœ '†mçvÖ] àe] çrŠÖ] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ ‚r‰ ]ƒāæ ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ XX änÞƒœ Åæ†Ê ^Û`e °ƒ^vm oFju

4ÓÉ–Z ‹ZÔ!”ZzÔ 672b 228 m1 ` ð éhE 4ÓÉ~ çE 1086g $u 129m1` ð éhE W .¿ÉZ ‹Z ÿ Å G + 0©EÒhÅZ ] é¨G ~g ]Z ìÔ 442X 92m4` ðûZ & §ðx x 0Ñ öW ÐC ZÔB ûdÔ îG G3Ò›3ÅZ G þ 739g $u223m2` ðûZù

é^jÎ àÂXX èfÍZZ~–ā Z ìn²U¿Xì_g¦ /c-6, $ukZ g

Ô ÝZ Å –Z ā 6ì é^jÎ àÂXX‚nÉZZ  9X ì ß gz Z û »

Xìg "Z »[ÂÏZ –ZXì ~ò«Z‹Z

+Å { .Å 3{!‹Ñqª èEG 4¨EE 4¨E3E E4Ó}B Z;3m1` ðûZZSuZ îG 0_Iq ÿ þ 107mò ÂkgŠ èE LG ZwZj !* èG G

™VY ** Y0óó%L L~[NZ c* g "ZÆkZ Âì óG ó L L~ÝZZ # ·0£Z f *ÑZgzZvZ¶g ãØÈðvZ Y « ** Ññ xH£ *Z ?ì Yƒ 9


190

G E þ {)zÔ 129mG îG 0©ÒhÅZ] é¨G G3Ò›3ÅZ ÿ

Xì c* Šg Z Œ Û ûÐZ Ìäø)zvZ¶g™ ÷ á0

( ß ) ûÐZ Ì~È-Š ~g´ Š- ·gzZ ~È-Š ~ò{÷ á gâZÉ

Ý‚Ïi ^ÛÒ X ÷B„ 4ÓÉ–Z ‹Z ó% ó L ÃL óG ó LLÐ tÅVt»Ì6,]â£}uzŠ~ð éhE :}Xì Š Hc* ŠÉ G G 3©ÅZ f •Z Ô 106[!*^ 1` :Z ] é¨G .)g ðE ,„Z [ G3Ò›3ÅZ ) ( 2048 b )] 4ÓÉò«Z‹Z e óG ó L L~{)z( 2173b 658m1 ` ) ð éhE $Zzg¸ ( 233m h]ç’Ö] çâ æ Xì ЍÅ

Ð tÅ Vt»ā c* C ñƒ D™ ïw¾ä vZ¶g yx0Zƒq Å &Š ÿ /ŸÀG ?+ Z[  õG þ 59B1±z çE

Xì * @Y0G%gzZ%ÔG

X÷ ( /z²! Z 0)G~zZgÆ g $u kZā Zƒ x¥Ð ,kZ À& GÅ 109 m13¢ ) ~g ]Z ì z :å5 Z à õ/GŸG Š X ÷ Öæ g{Š yf *ZÆ ]!* t~g $uwßZX ÷ ìg™e $ZzgÐXXàÂZZ gzZ ( 71367 ó 135 g $u

†Ox°gzZ q  ô¥x°~ ®)e $Zzg à ZzXXàÂZZ ÅÖæāì gH

&ðûZ ) ðZ2−Z x ÷ Xì ®t Z®ì Cƒ ®~ ]gßÅ {x “Æ{Š yÌe $ZzgÐ{Š yÅ ( 1088–Z Xì ®Ðzz ÅîE 0š3E BgÅZ ° +6Z «g 9‡ vŠ Å yZ 6,ÏZXì wqt » e $Zzg ÛZ Å Š ðE X B™wÅ]c* Zzg

hv0bZz -2

óóäi ¡‘ àÚ É†Ê oju äm‚m ÄÊ… ^–÷mœ(çrŠÖ] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæZZ þ 723b 263m1`Š>ZyúìŠzZŠ1Z ÿ

îÖā

}uzŠ Z®ì * @Y Ñ16,VâzŠ ¦gzZuZzŽ ìg] XXçrŠÖ] ZZ~ kZ


191

0Z ( ˆÆ¾ )Ð Vz>g e\ M Z # āìt È »kZÐ zg ÅbÑŠ

aÆ «g ~Š™| 7,Òg zŠ ~ p ÖZ }uzŠX¸ D™+6Z «g  ó ó+6Z «gLLÑZzyxgŠÆVz>Ðg $ukZZ®ì +6Z «g ÑZzˆÆàZ

]ƒāæ ÄÒ… ]ƒā ZZ~ ]c* Zzg ‰Ð h bZz** ¦Xì 7 9 ** ™> E‹G ¢ þ 1108 b 291B 1 ö- gZ−Zòÿ

X ÷D M Ìp ÖZÆXX‚r‰

\ MgzZ D™+6Z «g ÂD™ ( {ŠZgZ » ) qÃg\ M Z # :ìtx|»kZ

X D™+6Z «g ÂD™{Š Zg Z » {>Z #

Š´z {>ª q X ÷ á Zz qðZ ˆ gzZ qðZ IÔ +6Z «g VâzŠt

` 0ZgzZ ŠzZŠ1Z & ì » ( h) {k , Ù !Z g C $ux|¸ gzZ ÷ 7á Zz Xì He $Zzgäø)z

h´ â 0÷Z -3 oÊ äm‚m Äʆm á^Ò " # ±fßÖ] ᜠ‹Þœ à ‚nÛu à ±ËÏ%Ö] ^ß$‚uZZ þ 235m1`Ž! Z0Z'ÿ X XçrŠÖ]æ ÅçÒ†Ö]

Š Z%Ð q ð Z ° gz Z ì ®t Z® ÷ Öæ s ´Z q~ k Z BgÅZ IŠ Z%Ð Š ðE BgÅZ °gzZ qðZ I Ô÷ á Zz x ª +h +«g VâzŠt ªì Š ðE

X ÷7á ZzŠ´ $1Z :÷ D ⠁ Û ->Z öW ЛG

à ±ËÏ%Ö] h^âçÖ]‚f ^ß$‚uVDèfn ±eœ àe]E †Óeçeœ ^ß$‚u ZZ xjjÊ] ]ƒā äm‚m Äʆm " # ²] Ù牅 kmœ…VÙ^Î ‹Þœ à ‚nÛu XX ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ ÄÒ… ]ƒāæ éçF×’Ö]

þ 1038 g $u 425Ô 424m6` ÿ

ÌD¨ ¤x ¬ ]!* t gzZì ~Š™ ô=Åe $Zzg à Zz6, zZ ä e $Zzg kZ


192

Xì C™ ô=Åg $ug $uā÷… Y

hÛ²Z0vZ† -4

‚rŠm ànuæ ÄÒ†m ànuæ ÝçÏm ànu änËÒ†nŽm Üãe oב æ ZZ XX äm‚ne †nŽmæ ÝçÏnÊ Ý^nÏ×Ö ˜ãßm ànuæ

þ 739g $u269m1`Š>ZyúìŠzZŠ1Z ÿ

îœG3;XÅ0Z Xì ®Ð zz Ū ˜ Å y™gzZ :D +Å îœG3;XÅ0Z Å kZ À& Å 4h= /ŸG »kZ X ÷ ìg™e $ZzgÐó ó àÂL LgzZ ( èEG Z à õG Š )X ÷ Öæg GG þ 7054:d $ ç«3ÅZ ÿ

Xì w!%Zy™~zZg .2E4X0Z sÜÐ y™ X-ÊZ d Š¤ /÷ á »TÔ ~zZg (Z þ d $ åE<G $ÿX ÷ ~zZg { çG

$Zzg Å 7Z w!X ì @* e ƒ 7Z w!Ôƒ Å: }Âä ËgzZƒ q -Z sÜ

‰Ž ì 7x|{z Ì » QÆ kZXì ®q -Š 4, Æ x Z™ $ è ö

Ü z Æ ( \ z Z r ) x ª { zāì t x|9É Ô ÷ ì g ™>] Z| ‰ ( ~ x ªˆ Æ qÃg ) ÂD™+6Z «g ‰ Ü zÆ qÃggzZ D™+6Z «g

ÂD ™x ª ( ™| 7,Òg zŠ ) Z # gz Z D™+ 6 Z «gÔ ¬ Ð ä™{> X D™+6Z «g

9** ™" $U* +6Z «g ÑZzŠ´ª qÔyxgŠÆVz>Ð kZā Zƒx¥

?ì V¹+6Z «g ÑZzˆÆqÃgā CQ:gzÔì 7

hk„0vZ†g $u -5 ð^Ï×i äm‚m ÄÊ… ^ãßÚ ä‰œ… ÄÊ†Ê oFÖæ¢] é‚rŠÖ] ‚r‰ ]ƒā á^ÓÊZZ XXîÖā óóó äãqæ Å

G W4C+ E -G þ 1147 g $u135m1`:Z] é¨G $u269m1`y¶Z ìŠzZŠ1Zÿ G3Ò›3ÅZìð éh4ÓÉ öEEZ740g

E$E X-ÊZd ( 7147) d $ åE<G $½¶ ŠXì®ÐzzÅüÆM0縍 ÅkZ


193

é†nfÓi ØÒ ÄÚ

ñ M p ÖZÆóó é†nfÓi ØÒ ÄÚ äm‚m Äʆm á^ÒL L~ ]c* Zzg ®‰ þ 861bzâ 0Zòÿ

-6

:}÷

é^jÎ àe †nÛ à óóóóóóóóó/ .x1 ä vZ†gzZ ì ®·,0 {Æg ~ kZ :¹~ Z +Zzi ä ~çG

o`FjÞ]X ‹7̼Р\!* LZ

X-ÊZ d X-ÊZ d » ø)z d $ åE<G $½gzZ d $ åE<G $aÆ]⠥Šb` 6,{Æg þ 310m3`£Zµÿ

X ,™·_ ²]‚f àe †e^q à óóóóóóóóó/

0w * c ¯ZXì ;g™e $ZzgÐ ùgzZì Öæ > ¤g Z0` s~ÅkZ

t Z®ì bzêz ®q -Š 4, Æ$ög/[!* 0¾gzZì wÒZ w!nw

y xg Š Æ V z >ā ì 7{ z Ìx| » ] c* Z z g y Z X ì ® ØÒ±Ê ^ÛãÃʆmæZZŽì „z È » é†nfÓi ØÒ ÄÚ É ñY H+6Z «g

Xì » XX äi ¡‘ o–Ïßi oju ÅçÒ†Ö] ØfÎ ^â†fÓm é†nfÓi

þ 9g $uðz722g $u 263m1`ŠzZŠ1Z ÿ

$U* " š ZÜz 9 !* Ð avZ wÎgÔ+6Z «g ~ Vz>ātāÜ

c* 9q -ZsÜāìc_tZg øÐ kZì ¦æ»]mZÆkZ ¿Ž Xì 7 Æs # ZÜÅ+6Z «gá ZzˆÆ qÃg~ T} ™7+Z e $Zzg Œ

Xƒs # ZÜÅ+6Z «gJ -Vâ » c* Vð+~Vz>Ôˆ

( 1)Ò

–ò ** óì ó < L +6Z «g~ Vz> L L!‚gq -Z ä 9Z @·[»

áçÃq]… änÖ]ô ^Þ]ô æ ² ^Þ]ô Xì Š Hc* ŠgZŒ Û Œc* 9Ã]c* ZzgŠzŠ%z®~Tì


194

Xì HyÒßÌx|»]c* Zzg FäV,Z &m^uœ ÐnÏvi ±Ê çfÃÛÖ] Ô×ÛÖ] áç ZZ ä r # ™', ™[-Z·ƒq

&Ôì HŠg +4 » r # ™ @·Ð x ** ÆX X çrŠÖ] oÊ àm‚nÖ] ÄÊ… Xì H ù ÷ á ävZ„

( 2)Ò

! ‚g q -Z ~ ! ² ä £Z− Z ã é)I-šÅZ ·0 y ¢ 0 51Z [ »

~Vz>~ Tì – XXçrŠ×Ö àm‚nÖ] ÄÊ… ÐnÏvi ±Ê æç Ö ] Ø– Ê ZZ

kZ [ZŽ » ]c* Zzg ~Š ã CÅá ‚g kZ Xì Å ÒÃÅ ]mZÆ +6Z «g

É¡fÖ]Ÿā ^ßn× ^Úæ Xì Š HM ~y*

aaa


195

E

h[ éŒBÄZ0/** ¦gzZ¬»+6Z «g Xì " $U* Ðg $Š qZ F, Zá+6Z «g ÑZzˆgzZ¬Ð qÃg~i ú

¢ÿ 4)ÅZ ÄÔ 33g 4)ÅZg JiÑZ ý‹G à ÕH ÉZ FÔ 67 g $u F, Zõ Z g $Z ðW,éE 5G $u > F, Zõ Zg ¶ÑZ ° > W,éE 5G G þ 62g $u > F, Zõ Z g $Š qÑZ °> W,éE 54)ÅZ

Z** ¦Ý>Z÷ZgzZ/** ¦Ý>Z÷ZÔ–1Z ** ¦Ý>Z÷Zê†xZ™! /ô

ŽZevZègXì " $U* +6Z «g šZÜÌÐ ë)z

:÷D ⠁ Û vZ¶g ~g g x â Z g $Z °Ý>Z÷ZÉ

XX äm‚m ÄʆmŸ äÞā " # ±fßÖ] h^v‘œ àÚ ‚uœ à kf%m ÜÖ æZZ þ 76:+6Z «gY b ÿX 7" $U* * *™: +6Z «g ÌÐ ! ôq -Z ËgzZ

E ï $uÅ h [ éŒBÄZ 0/ ** ¦Ý>Z÷Z~ y*¿kZ è ìg

$U*** " ™+6Z «g b§VâzŠ ÷z i¸āì @* ƒ" $U* Ð Tì CY Å7 ²‚ÛvÖ]æ Xì

: ÷D ⠁ Û ÌØZ0vZ†

Ü ã n× Â t† ì ƒ ā " # ² ] Ù ç ‰ … ‚ r Š Ú ± Ê á ç ×’ m Œ ^ ß Ö ] ^ Û ß n e ±×‘œ ÜÓâçqçe ±ù× ]ç×fÎ]V Ù^ÏÊ äß ²] ±•… h^_íÖ] àe †Û ØfÏjŠÚ Ý^ÏÊ ^ãe †Úªm æ ±×’m á^Ò ±jÖ] " # ²] Ù牅 éçFב ÜÓe Ü$ 冒e ˜Æ Ü$ †fÒ æ änfÓßÚ ^Û`e ]ƒ^u oFju äm‚m ÄÊ… æ è×fÏÖ] ÄÊ… ànu ÔÖ„Ò æ ÄÒ… Ü$ †fÒ Ü$ änfÓßÚ ^Ûãe]ƒ^u oFju äm‚m ÄÊ… !^ße ±×’m " # ²] Ù牅 á^Ò ]„ÓâF VÝçÏ×Ö Ù^Î


196

kÜZ¦0Ñ~ènZòbÑ166Ô165m1`M0ÑtzgÖZµ416m1` îG !Z°Z·ÿ G þ !”Zz217m2`

k0* ÆyZ ( 7 -eZ )ā¸ìg| 7,i ú~KÅ avZ wÎg vß E s§ ~÷ }n LZ !Íß :c* â Û gzZ ñÑ p= h[ éŒBÄZ 0 / ¸ _7,\ M Ž Vƒ @* 3Š ™| 7,i úÅ avZ wÎg "~Ôz™

LZgzZ‰ƒ} 9Æ™ìs§Å‚\ M :X¸ïŠ¬»TgzZ QÔ à q ÃKZ ä \ M Q X ¹º Z vZgzZ H+6Z «g J -Vð+

‰ ƒ', Z',ÆVð+B; VâzŠÆ\ Mā ©X H+6Z «g ä \ M

\ MZ # Ô H ( +6Z «g ) b§ÏZgzZ H qÃgQÔ ½rä \ MQ

avZwÎgā ¹ÐVÍß(ˆÆiú)ä\ M‰‰‰‰‰ñƒ}9ÐqÃg

X¸D J 7,i úb§ÏZ…

:ì # Ö } .7sg ¬¿»V-zZgÆg $ukZ[Z

:&»Z–!Z \ñÌØZ0vZ†

ŽZ evZ ègÛ²Z 0 vZ†gzZ k„0 vZ†Ô/0 vZ†\ M

(1

0 yÑ}1ZgzZ−{ 0 > Œ Û óyZzç0 jÐ \ M X ÷ Š¤ /÷ á Æ ë)z Xì Åe $Zzg äã‚Z¥Zy÷

É Z õg mZ ÿ -Í. þ !”Zz141Ô 140m5` ?q! Z0Ñs²Zzb›ZÔ 173m5 ` ~g éCEE

ä yx0ZƒqX Å 7b` ðÃ6,kZ ä ~i Z°Z ?q1ZgzZ ~g g x â Z Xì ¹rÐZ

I X-ÊZ d <G $ G d îvÜ 31 4B5d $ åE $Ô 421B 1 0 w BZ d $Ô 46B5 y x 0Ñ ] é¨G3ÅZ [  ÿ EÑÉ þ 210mYgçE? wBZ d $

:÷ D ⠁ Û ~È-Š ~â å£Z;

X èÏ$çãÊ änÊ àÃ_m ÜÖæ äím…]çi ±Ê °…^ífÖ] å†Òƒ àÚ ØÒ]„ÒæZZ


197

XX ènÛni àe] äÖ^Î ànuæ†rÛÖ]æ |†rÖ]†Òƒ äi^ á¬Ê

Å7b` Æ™™f ~ V:g @* KZ ä ~g g& ~zZg {zC Ù b§ÏZgzZ

]!* t X ÷ D™™f » ±zêgzZ b` āì ]Š ¬ Å \ Mā VYì r{z Xì ½äŠ0Z ( vZ†0x?Z†+−ZŠë)

þ 19` ‹ZY ´ZÔ 223mg $ZxE °°Z ¸ÿ

kZ {zāce ÃV-È-Š ë @* ì bŽ% w¸t » r # ™ ~â å£Z ;

!‚m^e å‚mX , Šg Z Œ Û rÃgÃè~zZg ñƒn pgÃåL$ÃwßZ

©ÅZ0Z Xì ¹w!ÃgÃèÌØZ0vZ†äÏÖZy éŒG

X-ÊZd þ 314m5 ` d $ åE<G $ÿ

:ì ŠzŠ%Ðzz Fb`  t

D Yƒ ŠzŠ%Š lŠpwZ ¸Z {)z g˜z w! ÂñYƒ " $U* }ÂZ #

1

( 267 m ) g $ZxE ©ÅZ0Z ÷ïŠÈw!ÃV-zZg, Z {zāì wßZ m{q -Z »ÏÖZ y éŒG

2

āZ # Ôì ¹w!ä {)z ?q1Z x â Z q÷ ~zZg, Z „ Ä X ÷ À& °°Z ¸õ/GŸG Š Xì „6,}ÂÅyZ ¿gzZ ÷ ër¹Z $ö}uzŠ

~zZg,ZèÑqÔQ7( ÐÜçÆkZ ) ¹Z s # ZÜÅ}ÂÅX ( 205m) g $ZwßZ °tÈ-−Z°Z ¸¶ ŠX ÷ŠŽñÌ~®

{ z , ™y Ò e $Zzg ~z ZgrzŠ Ð Tāì gHt ~ g $u ÁßZ

,ZXì @* Bg˜c* w!~]gßÅäƒ: }ÂÉ @* ƒ77Zw!

Xì Cƒw=q -Š 4, Ɓ1Zx â Z e $ZzgÅ¿

þ 204mg $ZxE °°Z ¸ÿ

ᜠݡ¢] o×qœ ZZ Ž ce ** ™g¨ÃVÍßyZ ë@* ì bŽ%p¤ /Z w¸t

3


198

: ÷D™y´ZgzZ÷˜ ÁÂÜX XÝ^Ú¦] ÙçÎ oF× ^÷Ï×_Ú pçjËÖ] ó Xó ì =i Zê** ™ì‡u6,ëÐ w¸ÆËgzZx â Z ñZÎp L L

þ 276mG îÈŠ ÑZ b ÏZ ÿ

?÷ŠgVY™ÈwÒZw! c* g˜ÃV-zZgr‰{z

Æ äƒ x¥y¨ KZ ][Z ÐC Ù ā÷ ´p Ð ãZ wßZÆ VÍß yZ

:ê†?}Š b§¾r~yZāì @* ƒyZªˆ :÷D ⠁ Ûr # ™~â å£Z;

XX ènËßvÖ] †ŽÃÚ ^Þ‚ß ÙçfÏÚ è$¡%Ö] áæ†ÏÖ] àÚ …çjŠÛÖ] èm]æ… áāZZ

Xì ( uz 9) w=e $ZzgÅg˜ÆX yzŒ Ûq -Š 4, ÆV! ë þ 204B3‹ZY ´Z ÿ

:÷D ⠁ Û gzZ XX ^ނ߆–m Ÿ è$ ¡%Ö] áæ†ÏÖ] oÊ èÖ^ãrÖ] ZZ

þ 197 m sZ ÿXì 7µq -Š 4, }g ø** ƒw!~X yzŒ Û gzZ

:÷ D ⠁ Ûr # ™~â å¸Ô~¢ÏZāZ # XX äe sjvm ¡Ê( Ùç`rÚ Øq… änËÊ k×ÎZZ

¦āŽ '…^vÖ] Ùq àÚ Øq…) òŠ M q -Z~ kZ Š¤ /÷ á » h Š&0Z **

áçÃq]… änÖ]ô ^Þ]ô æ ² ^Þ]ô þ161mÿX 79** ñuÐ kZ Z®ì w! ( å

[[²q -Z Ð zz Å VÎ0* ´p Ð z ng ” yZ Å r # ™ ~â å IAÄ :ì –~} g!* Æ‹ZY ´Z ä ø.ZŠú[Z°Ô  ] ð÷ˆq àm†ŽÂæ ‚u]æ ±Ê è$ ¡%Ö] äi^Ú‚ÏÚ ÄÚ h^jÓÖ] ]„âF Äf› ZZ XXó è×ríÚ l^Ú^›æ ^m¡e h^jÓÖ] ]„âF ±Êæ


199

[Â kZ gzZ ì ’~ Vz¢RZB‚Æ Vñl&LZ [Ât

X ÷V„nà Zz ä™{qÑgzZ 4~

þ 27 ms²Zz b›Z G î*J'Z:f+¯Zg $Z > Zzg ÿ

é†n’Þ ±eœ à ZZ e $Zzgq -Z Å ( 3559) ~èF, ògzZ ( 1514)ŠzZŠ ! Zò Xì ЍŠX X †Óe ±eœ à †Óe ±e¢ oFÖçÚ àÂ

4

:÷D ⠁ Û M0Zƒq~}g !* ÆkZ

(Õ]„e &m‚vÖ] ]„âF ^߉ā ‹nÖV°„Ú†jÖ]æ ±ßm‚ÛÖ] àe±× ÙçÎæZZ äÞ¢ †–i Ÿ ä×%Ú èÖ^ãq àÓÖæ †Óe ±eœ oFÖçÚ èÖ^ãq Øq¢ äÞœ†a^¿Ö^Ê XXÜ×Âœ ²]æ àŠu &m‚u çãÊ †Óe ±eœ oFÖā äjfŠÞ änËÓmæ †nfÒ ±Ãe^i

–!Z \ñUC Ù ªì 7~ ¸Åg $ukZ :w¸t » ~èF, gzZ ´æ 0Z ¹@* Z (,{zāVY7µª ˜ Å¿,ZpÔì Ðzz Ū ˜ Å

! DZvZzÔì Œg $ut:Xì °»ÚЖ1ZaÆkZgzZì g$E þ 416m1` îG@E °z106m2`M0Z‚ÿ

Æ M 0Z ƒqÔÌØZ 0 vZ†ā Zƒ x¥pì bŽ%p¤ /Z w¸t Xì g $Z Œq -Š 4, &iƒq ÿ p ó ó Ðm‚’Ö] oÖā äjfŠÞ änËÓi ƒā†–i Ÿ äjÖ^ãq àÓÖL L:¹ä ö™ÒG G 4¨G3.ZÅsŽ1)ì°»ÚÐ&œÅkZèYì7µª þ ( 59&5 èEG ˜ÅkZ þ 1793ÿ X ì H]j6 ,g $uq -Z ÅÌØZ0vZ†äŠzZŠ1Zx â Z 5

X ÷ïŠg Z Œ Û ŒÃg $u6,¯ ÅŠzZŠ ! Z]j{)z ~gs

þ 87 m~â ÷Z°Z ¸ÿ

ŠzZŠ !Z ]jq -Š 4, Æ Xì u6,VÍßyZ ë@* ì bŽ%Ìw¸t

Xì ?Š Å䃌


200

©E8C !‚gq -Z6,ŠzZŠ ! Z ]jävZ îE Ù i Z?Z†ƒq f *ÑZ }g ø

:{Z +Ã

äƒ ŒÆkZ ]j6,e $Zzg Ë»ŠzZŠ1Z x â Zāì H" $U* ~ Tì – Xì 7?Š Å

êY]!* t Xì g $ZŒÌØZ0vZ†ā Zƒx¥Ð cÑ!* `gŠ

Z®ƒ: " $U* ]‡5 Ðh / ** ¦Å xÝ {Š™Š Zi M Æ h –1Z ** ¦āì

}g !* ÆgÃè ̇0vZ†Xì µtāì ¸ SZgÐzz Å]Üç ó ó h^_íÖ] àe †Û p œ… L L:÷˜ ~' × ƒq~

þ 421m10 ` wBZd $ÿ Xì ¬ŠÃ[ æ0/ä kZ

:ã‚ Z¥Zy÷0yÑ}1Z

(2

ä IfƒqgzZ yx0ZƒqXì ÅyÒ g $uä ® ) )q -ZÐ yZ þ 321m3` –Ã Z ÿ

Xì ¹rÐZ ©ÅZ0Z Z® Xì ŠzŠ%óó èÖçãrÚ äÖ^u L Lw¸»ÏÖZy éŒG

:ôÑ0{³

(3

:ÙÅZ< Ø z0vZ†

(4

:tgi ÑZZ', Z 0` s

(5

X-ÊZd þ 1600:d $ åE<G $½ÿ X ÷rgzZ ~zZgÆ‹g Zòz›9z ~g g 9

GG þ3694:d $ ç«3ÅZÿX÷+ $¬ƒqrgzZ ~zZgÆ‹g Zòz›9z ~g g 9

Œ^ßÖ] ‚n‰ àe] ä×ÏÞ ^ÛÒX ÷ìg™yÒÐ < Ø z0ZÃg $ukZ

Xì ¹rä~i Z°Z ?q1ZgzZì Åe $Zzgä® ) )q -ZÐ yZ

þ 239m8`Š Zõg@* Ô 154m3` s²Zzb›Z ÿ I ÐC™ZÅgzZyx0ZÐZÉ þ 203m8` ] é¨G3ÅZ ÿ Xì ¹rÌä ø)z ö E þ 1118ÿ

X-ÊZd Ø•^Ê èÏ$:ì ~d $ åE<G $½


201

:~ènZdZ0£Z

(6

:`  0rZ0·–1Z

(7

X ÷óó ÀÊ^u èÏ$L gLzZ ~zZgÆ~g g 9Üna]†eā àe t^ru à °æ]†ÖZ X-ÊZd <G þ25:d $ åE $½ÿ

ggzZ 'Æ`  0Z 9 °„Ú†jÖ] àŠvÖ] àe ‚Ûuœ à °æ]†Ö]

4ÉZx´Z§¶ Š ÿ X ÷ xsÑZ É x â Zr 5E þ 382@* 365m14` Y ÕäE

: ¼0·0Z0ŸZ£Z1Z

(8

:ƒÒZvZ†1Z

(9

óó èru èÏ$ á^ÒL L:¹ä¿ èÛmˆì àe] à °æ]†Ö] ÔßnŠu

þ 4154]74B4Š Zõg @* ÿ

oF× Յ‚jŠÛÖ] gu^‘ KÔßnŠu à °æ]†Ö] °…çe^ŠnßÖ] ÜÒ^vÖ] X ÷x â Z tzœzrg ànvnv’Ö]

G 4É -E AXG § : ]5sZr # ™ ö Zx â ÑZ (10

X ÷'Æ{)z ò«Z‹ZgzZx â Z t ·Ñ!* rg:ÁÒZù~zZ°Z

Xì Œtā Zƒx¥Ð ïkZ

Ì@ZØŠ¼Æ kZB‚Æ ]mZÆ +6Z «gÐ h /Ý>Z÷Z

:}÷ŠŽñ

éçF×’Ö] xjjÊ] ]ƒā äm‚m Äʆm ^‰÷¨^› kmœ… VÙ^Î ÜÓvÖ] &m‚u !M äe^v‘œ ˜Ãe kÖªŠÊ (^Û`ÃÊ… ÅçÒ†Ö] àÚ ÄÊ… ]ƒāæ ÄÒ… ]ƒāæ # ±fßÖ] à †Û à †Û àe] à ä$‚vm äÞœ VÙ^ÏÊ "

GA-E 4ÓÉ þ 74m2` ö§ XGò«Z‹Z ÿ

āVYì 7µóó äe^v‘œ ˜Ãe L L6, VŒ Xì ¹pôä ÁqÐZ


202

°„Ö] áçÒ ÄÚ Ù‡^ßÖ] Å^ÛŠÖ^e œˆjq] àÚ L L6,g $u kZ ä ~Š Z ¿ 5“0 ¬āì H" $ut ä îE g 0G4G $U* t ™|0 +!* [!* » óó ]÷çqçÚ äß '‚u þ 118X 116m1` ì—Z[ZŠ M z ~zZ°Zt ÜÑìÎZ ÿ

Xì ÅyÒt ‚Ækƒ ¤

6,kZ X ì µkƒ ¤ ùÇZ e $Zzg t Z® 7" $U* gïZ » kƒ ¤ èa

Xì 79b` Å ó óx â ÑZ L Lr #™ °†âˆÖ] à ‹Þœ àe ÔÖ^Ú à ±í×fÖ] hçmœ àe Ì×ìV&m‚u !N !Z°Z·ÿ îÖā !!†Û à äneœ à ÜÖ^‰ à þ 416m1` îG G G E ¢ ‹ X Å7†OäËÅîā÷D ⠁ Û ö gZŠx â Z þ 473m5 ` wBZd $ÔÅ~zk ,:÷ë ~i Zg ?q1Z `ì ~zZgBZîÿ

Xì ®Åe $ZzgkZ :Ò àe ‚nÉ à Ü`‰ àe ‚ÛvÚ à ‚É àe ‚]… V &m‚u !O ]ƒā änfÓßÚ æ„u äm‚m Äʆm h^_íÖ] àe †Û kmœ…V Ù^Î gnŠÛÖ] ó ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ ÄÒ… ]ƒāæ é¡’Ö] xjjÊ] þ 417 m1` îG !Z°Z·ÿ G

ÌÖjŠm àÚ änÊ æ

-ÍÉ.Z õg mZ ÀF,» š0 · ~ ?q !Z 0Ñ s²Zz b›Zz ~g éCEE

þ 425m7 ` ÿ X H™f~] pÐZ ä yx0ZXìgÃè X-ÊZd <G þ 1854:d $ åE $½ÿ Xì w‚g ÑZMÄ0”Zg

E þ éS}BÑ$1942:sZ ÿ

Xì ®ÂìÄ0+ ”gŠ Z%Ð kZ¤ /ZgzZ

Xì ®ÌÅe $ZzgkZā Zƒx¥ X ÷Ì@ZØvŠÆkZ

E Q D™+6Z «g~r«h[ éŒBÄZ0/āì c* M ~e $Zzgq -Z G-E 4É !Z°Z·!Zf ö§AXGZz ~z éCŠÅZ ÿ þ ÅŠÎÑZùZ', Ze $Zz',405m1 ` îG G

X D™: {g !* zŠ


203

4G 5Ò‘~uzŠ ~ kZgzZì ®Ðzz Å:D èG +Å

E E -Ê B ™ ö Z Z', ZÅkZ X ÷Ì

avZ wÎg * *™ » {ˆ z qðZ I+6Z «gā Zƒx¥Ð ï¿kZ

X Ìi¸gzZì " $U* Ì÷Ðh /** ¦gzZì " $U* Ð

Cƒ ÌÐ g $ukZG@* ÅkZgzZì @* ƒ" $U* ¬Ðó ó ^ãe †Úªm á^ÒL L

ā c* Š¬Ã h_k , j0´ â äavZwÎg~Tì

þ 631g $u88m1` ~g ‡Z 9ÿ

DD±×‘œ ±ÞçÛjmœ… ^ÛÒ ]çבEE

+6Z «g äavZ wÎgāì " $U* „ Ðh _k , j0 ´ â gzZ þ 391:›9z737 b 102m1 ` ~g ‡Z 9ÿ

X ì S7,i úÆ™

XŠ Hƒ" $U* ¬»+6Z «g Z® E ¦ :}Ô÷Dƒx¥b)Š¼ÐgÃèg $uÅ h[ éŒBÄZ0/**

X ñ2™| 7,i ú¹ZŠpŠ *ZaƽÃVzŠ¤ /÷ á (1 X¸ïŠ¬»+6Z «g avZwÎg (2

X ¸g ÷ á uÐāg I î0E !_ .Æ< LV L » nZ h/** ¦ (3 è gz Z <

Xì ~gz¢** ™ìs§Å‚Ô® ) ,Zø D ~i úC Ù (4

Xì c™)gzZ 9** ™+6Z «gJ -Vð+ ( 5

Ð ~ VÍß Â Cƒ ]!* ðÃ+Z¤ /Z X 7" $U* ** ƒ c™» +6Z «g ( 6 Xì 7w®‡(Z1åce ** ™nZ ‹Z6,Ý>Z÷Z ÂÿË

¬Ð z¥Åg $Š qZ ~uzŠ b§ÏZXì 9IrQgzZ +6Z «g¬ ( 7 Xì 9Ì+6Z «g ìrc* +6Z «g~ˆgzZr

Xc e D bg™ qÃ~i ú (8

i úÐ p ÖZÆXXØ’ËÛÖ] àÚ é…ç‰ æ áq†ÏÖ] ݪe œ†Ïm ^Ú…‚Î Ý^Î Ü$ ZZ (9


204

Xì Cƒ" $U* ÎzæÅBÃ{gÎ~

Xì 9´g™;V×6,VZ R~qÃg ( 10 Xì ~gz¢y»g Z s® ( 11

Xì 9−7,~Š@z qÃgÔ]¤&sÜ ( 12

9** ™ug Â~ ¾~ y M Æ «g ~uzŠ ƒ Òg zŠ sÜi ú¤ /Z ( 13 Xì y%z à än×q… ovßÊ ^÷ŠÖ^q pFçj‰] Ü$ ^ã×%Ú pF†ìœ èÃÒ… o×ù‘ Ü$ ZZ îÖā ‰‰‰‰‰XX š…¢] äi‚ÃÏÚ ÝˆÖœæ äi‚ÃÏÚ Xì ( ix?Z )xsi§» `zy  Ð i ú ( 14 aaa


205

:e $Zzg5q -Zs ÜÆ+h +«g [ àn$‚vÛÖ]æ ð^`ÏËÖ]…^fìœ gØzgzi¹Ðā²¼&ì ˆÅ~ .Z e $Zzg 5q -Z s ÜÆ+h +«gX

[ q -Z ò ** ó ó+h +«g ¿F,L L~ „ wqX ì * @Y HyÒ ~k , ½zk , ’Ð Å GE Z®ì Š H–Ðá ZjÆó ó$ åC+ Zz Y é<X§©ÅZg ¶Z L LÃe $Zzg kZ~Tì ’ :ì # Ö } .è7 ïÌÅe $ZzgkZ

Q»e $Zzg

Å GE :ì Zƒ–~ó ó$ åC+ ZzY é<X§©ÅZg ¶Z L L ±ß$‚u Vonvm àe ä×Ö] ‚nf ±Ö Ù^Î VÙ^Î ‚ÛvÚ àe á^Û% ±ß$‚ùu Ü׉œ àe ‚m‡ à 醊nÚ àe “Ëu ࠁ^f àe] é]ç‰ àe á^Û% ^ßm‚mœ ÄÊ†Þ èÓÛe " # ä×Ö] Ù牅 ÄÚ ^ßÒ VÙ^Î †Û àe ä×Ö]‚f à ±fßÖ] †q^â ^Û×Ê ÅçÒ†Ö]‚ß 顒Ö] Øì] ±Êæ é¡’Ö] ð‚e ±Ê ÅçÒ†Ö] ‚ß 顒Ö] Øì] ±Ê àm‚nÖ] ÄÊ… Õ†i èßm‚ÛÖ] oÖā " # !é¡’Ö] ð‚e ±Ê àm‚nÖ] ÄÊ… oF× kf$æ þ 491m+h +«g¿F, Ô 378] 214mÿ

X ì ë!* gzZ qçñÐ p ÒFe $Zzg {Š™7Å+h +«gW è g @*

:1?Š

Å GE ðÃÅ[ kZ ~ ( 5m ) qzÑÆ [ ò ** ó ó$ åC+ Zz Y é<X§©ÅZg ¶Z L L


206

:ì Zƒ–~y WgzZì 7gÃè äÖqæ ‚ÛvÚ o× ä×Ö] oבæ å‚Ûu Ðu ä×Ö‚ÛvÖ]æ h^jÓÖ] Üi ZZ XX b483 Ý^ àÚ á^fÍ ±Ê ÔÖƒ á^Òæ

h»p°ÅkZā 6÷ aÆvZ =°ƒ  gzZ ˆƒ å[Â

y@( Š)tgzZXƒŠzgŠ6,wWÅ\WgzZ ( ÅzmvZ - )·gzZì þ 293mÿ

X ì ðƒ~| 483 G §©EÅZg ¶Z .¬ÅZ _g q0·'gÃèÆ Y é<XG ]Ãz Å ( | 361 °á ) ãZz çG GE yÃÑZz™gzZ 䙊ÅY é<X§©ÅZg ¶Z[ÂkZˆw‚ ( 122 ) K!* Îq -ZÆ .¬GÅZ_gq0·»[ÂkZ Z®Ô7x¥t?ì Xì 7" $U* ** ƒ[ÂÅ ãZz çG

:2?Š

y¢Ð kZÆ?Š Ë%X ì 7" $U* ç»·0y¢~zZgÆkZ G .¬ÅZ_gq0·Ð ugæ0Z kZX ì ß ¢ Å ãZz çG 8Š Z%ugæ 0£Z0·0 X ì 7]oðû]‡5 :÷˜ Ifƒq ènÏm†Êā ±•^Î ÜÞ^Æ àe] à ±Þ]æ†nÏÖ] nŽì àe ‚ÛvÚ àe á^Û%ÂZZ XX ^÷e]„Ò á^Ò ( äß¾œ I8E I G G 4 h Å G ¬ . $ @* ™e $Zzg Ð îG 0©G Û Z è‡ ß¸ 0ZÔ ãZz çGZ ø 0 ·0 y¢ E þ 4059] 50m2` Y é¨Eš{ÅZ °hZ ÿ

X å[Z˜tÔì wì Z÷Ôì

@* ƒ¸C Ù ªZ®ì ãZz− Ì_g q0·gzZì ãZz−[Z˜ :·0y¢

Xì [Z˜¸Š Z%VŒÐ·0y¢āì

_g ÒZ0·X ì 7x¥** ƒr »ugæ 0£Z0·0y¢āìgŠ c*

.¬GÅZ :ì Zƒ–~[Â[™Ð ãZz çG


207

Œ… æ Ü×ÃÖ] g×_e ±ß àÛÚ ‚ÛvÚ àe á^Û% V‚É àe ‚Ö^ì Ù^Î ZZ XX320oÊçi äÕçÚ Ø✠±jËÚ á^Òæ ä×–Ê ÄÚ Ðñ^$çÖ] ‚ÏÂæ Øñ^ŠÛÖ]

kZ Ôì Ð ~ Vß Zz ¶ŠzÂ6,DèÔ·0y¢:¹äÄ0−{

LZ {z X K,m, z*Š B‚ Æ ¤ gzZ ñJ 7,b) ä

X Zƒ]¯Ã| 320Ô å?» ( º´) äñ

Å GE þ 216m$ åC+ ZzY é<X§©ÅZg ¶Z ÿ

Xì 7y¶ Kzx ** »}Â~]g „kZ

:ì –sf `gŠÀF,»]g „kZ ä~w',~gâwÎgxÝ

í ä VMì Ð ~ yZ·0y¢ā c* â Û äÄ0−{[» L L

gzZ ÷ á Zz -¢ t gzZ ì 1 kgŠ » b)gzZ ì HÝq DÐ

!!þ 493m+h +«gèuF,ÿ ó óX¸?ÆäñLZgzZ÷ ¤èr #™

:3?Š

Å GE [ Ë{z´Æó ó$ åC+ Zz Y é<X§©ÅZg¶ Z L L]ÑqÆŠ „0 {Š ZÎ0 y¢ GE :ì Zƒ–~Y é<X§©ÅZg ¶ZX A 7~ àe á^Û% á^Ò V onvm àe ä×Ö]‚nf Ù^Î ‚ÛvÚ àe á^Û% Ù^Î ZZ XX‰‰‰‰Ý^ÓvÖ]æ é^–ÏÖ] ‚ß Ÿ÷çfÏÚ èÏ$ é]ç‰ Xì7" $U* }Âtм0vZDZ®ìw!c* bzê·0y¢èa X ì x¥** Ì]ÃzgzZöZa ÅkZì wÒZw!{Š ZÎ0y¢

:4?Š

5X ì 7" $U* ]ÜçgzZ]‡5Ð {x05Å{Š ZÎ0y¢

Xì| 181]Ãz Å


208

:5?Š

Å GE Y é<X§©ÅZg¶Z L1 L ì MÂx** » ó$ ó åC+Zz> ?Zg¶Z L L~V1ÂÅ_gq0·

( 372B 2) ã é›.gÒÉ[¨ KÑZ ( 261B 3 ) ÑÃâ 0Ñw¾ÑZ ¶ ŠX M7x ** » ó ó$ åC Zz

Å GE » ó ó$ åC+ ZzY é<X§©ÅZg¶Z L Lä!& Ÿg/Ð~+ÜçÆgzŠ kZ}gø þ 204B35ð0.ÅZÍÿ

Xì H™f

þ 75B6x´ÑZ ÿ Xì H™f »[ ÂkZ Ìä ´g²Z +−ZíÜçb§kZ

„ Å_g q0·[Âtā÷ 7?Š ¬Å kZá Zjt ÆgzŠh +] .

X H7™f ðû[ÂkZ äY f*ŠXì

:6?Š

:ì Zƒ–~qzÑÆkZ÷ìgñ?ŠÐ e $ZzgT+h +«g5# gñ]†Æ àÚ çâæ àm‚nÖ] ÄÊ… ±Ê ]÷‚ßŠÚ å]æ… &m‚ve '‚vm á^ÒæZZ XX ^âƒ]ç àÚ å]…œæ &m‚vÖ] $¾t X å@* d ™yÒ Ð g $uq -Z ~ }g !* Æ +h +«g {z gzZ

Xì Ð~VìZzg f ÷ á tāVƒ&~gzZì Ð~V(u

Å GE þ 214m$ åC+ ZzY é<X§©ÅZg ¶Z ÿ

Xì Cƒ®e $Zzg f ÷ á āì x¥ÌÃV9¨ ¤x ¬t

Å óó ^âƒ]ç àÚ L Lñƒ f e x »Ðó ó$c* Š w¾ L Lä r # ™ ~gâ ½xÝ

X ì 1Ö Ã b` 

:ì # Ö } .è7{ ^ ,Y»Q[ZXìB‚ƍm»bÑŠ yZ

:7?Š

]ós§Å {gëÜæ ä a vZ wÎgāì ~ QÆ e $Zzg kZ


209

āì " $U* Ðg $Š qZRz 9²X c* Š hg+h +«g ÑZz qÃgˆ Æ ä™

X¸D™+h +«g~{gëÜæ a\W

rÂ_7,i úZ # h _k , j0 ´ âāì e $ZzgÐvZ¶g/!1Z

uÐ qÃgZ # gzZ D™+h +«g ÂD™ qÃgZ # gzZ D™+h +«gB‚Æ Û gzZ D™+h +«g ÂD VZ X¸D™ b§ÏZ avZwÎgāD ⠁

þ 737 b 102B 1~g g 9z 391b 168B1›9ÿ

I4 É # ¸ ñWk0* Z Æ a vZ wÎg ‰ Ü z kZ h ö-GÓ Z _k , j0 ´ â

X¸ìg™~g »ÅutÒzç( ~{gëÜæ) a\W

þ 628 b 110m2` ~g ]Z ì¶ Š ÿ

EÄ qzÑ\W ¬Š à a Ñ ä V,Zāì e $Zzg Ð hòç¸B Z v0 bZz þ 401b 173m1`›9ÿ

X¸D™+h +«gˆÆqÃggzZ¬Ð qÃgÔi ú

:÷˜ 4v XX é†rãÖ] àÚ ÄŠi è߉ ±Ê èßm‚ÛÖ] oÊ Ü׉œ †ru àe Øñ]æ ZZ X ¸ñƒy›Ã~ó( 9) â~Üæv0bZzgzZ

þ 274m5 ` ~g ØZ >÷ÿ

~ yZ ä b−ZM0ZƒqÔ ¸ ñWk0* Æ a Ñ Š ¯z Ž ~| 9

þ 71m5 `t`ZztZ^Z ÿXì H™f »æWÅ h bZz

ä \ WÌw ‚ kZÔ ¸ ñ W{g !* zŠ \ W ( | 1 0w ‚Œ Z ) ˆ Æ kZ þ 1857b 169B3yˆÑZÔ yx0Z 9Ô727 :ŠzZŠ ! Zòÿ

X åc* â Û {@x„ »+h +«g

a\WÉ Z hg7+ h +«g ~ {gëÜæ ä a \Wā Zƒ x¥

ā Zƒ x¥Ð kZ X ìg D™+h +«g ÑZzˆ gzZ ¬ Ð qÃg Ì~Üæ GE Xì qçñe $Zzg à ZzY é<X§©ÅZg ¶Z


210

:8?Š

¬ Ð qÃgÔi ú qzÑ avZ wÎgāì e $ZzgÐh {k , Ù 1Z ** C ¦ þ Œ{z695Ô 694b 344B1`  0Z 9ÿ

X¸D™+h +«gˆÆqÃggzZ

k0* Æ a \W h{k , Ù 1Zāì x¥ÌÃV9¨ C ¤ x ¬ ]!* t

B‚Æ\W~ Vß ‚g e ~y WÆa\W{z¸ ñÑp=~ {gëÜæ X ÷ ìg

, Ù 1Z ** C ¦ ÆqÃggzZ¬Ð qÃgˆÆ]Ãz Å avZ wÎg h {k G G ©B-#E E-ÍÉ 3G § þ 22: öG ~g éCE+6Z «gY b ÿ

X¸D™+h +«g ÑZzˆ

, Ù 1Z ** C ¦~ {gÃèèe $Zzg kZ Y «Š *ZƁ1Z x â ZgzZŠ¤ /÷ á Æh {k

X¸D™+h +«g ÑZzˆgzZ¬Ð qÃg Ìb !* g ! Z0

þ Œ{z62:+6Z «gY b ÿ

Zƒ 7Ç!* c™ c* uzá+h +«g ÑZz qÃg ~ {gëÜæā Zƒ x¥ GE Xì e $Zzg KÑe $Zzg à Zzó óY é<X§©ÅZg ¶ Z L LZ®å

:9?Š

q zÑ i /0 v Z† ** ¦āì e $Z zg Ð v Z¶g « ** ¹ @* g

( 6,]â£Vzge )‰ Ü z 0Z™|7,ÒgzŠgzZˆÆqÃggzZ¬Ð qÃgÔiú þ 739b 102B2~g g 9ÿ

X¸D™+h +«g

c™+h +«g ._Æe $Zzg Å i/0vZ†** ¦ā Y7„ƒt

a vZwÎg Âh\WX ÷g D™+h +«gti/0vZ†ÌQgzZ ñYƒ

X¸ÐWЃ  ~q nZ Å


211

:10?Š

gzZ¬Ð qÃgā Ù ŠÃ¿T i/0vZ†** ¦ā÷D ⠁ Û «** þ 9{z15 :+6Z «gY b ÿ

X¸Dg â Vc* èÐZ Â@* ™7+h +«gˆÆqÃg

XXÄÊ^Þ à xnv’Ö] å^߉¬e ZZ : ÷˜~}g !* Æe $ZzgkZ ~zâx â Z A+ÅZ ÿ Xì 9ÅkZJ <X+ÅZ bÑq ð.E þ 405m3` [ åE -«**

Å kZ Q ñY ƒ c™/0Z e $Zz',+h +«gāì eb§¾t E GG38™ Ž , g â ÃI Y w!z x¥** kZ i /0vZ† ** ¦Ìˆ Æó óï LL : ÷D ⠁ Û vZ¶g ~g gx â ZX å@* ™7+h +«g

Xì 7" $U* * *™: »+h +«gÐ !ôq -Z Ë

Å A+ ZzÔ76Ô 40+6Z «gY b 3ÒÉq ð.E þ 405B3~z ðE ¶ Š ÿ

w!ðÃÉ å7Ð ~x Z™! /ôÔòŠ WÑZz ä™: +h +«gā Zƒx¥

Xì ¿x¥** z

:HZ G îvÜ

Å GE à Zzóó$ åC+ Zz Y é<X§©ÅZg¶ Z Lā L ì ÛZ ð×Z ]!* t З‚ bÑŠ yZ

ó ó9g $u L LÐZ »r # ™ ~w',~gâ ½xÝ Z®ì ë!* gzZ qçñe $Zzg ( | 1426xø21)

É¡fÖ] Ÿā ^ßn× ^Úæ Xì ŠzŠ%gzZ^ÑI

aaa


212

å‚Ãe æ ÅçÒ†Ö] ØfÎ àm‚nÖ] ÄÊ… y*óq -Z

t · Z »ƒ  6,äƒ ï( ¹º ä) z < L Æ +h +«g~`’r

:ì" $U* ÐÄèg $ŠqZsf`gŠ+h +«gÑZzˆÆqÃggzZ¬ÐqÃgXì

:ì e $ZzgÐi/0vZ† (1 ^ÞçÓi oju äm‚m ÄÊ… éç×’Ö] oÊ Ý^Î ]ƒā " # ä×Ö] Ù牅 kmœ… ZZ ]ƒā ÔÖƒ ØÃËm æ ÅçÒ†×Ö †fÓm ànu ÔÖƒ ØÃËm á^Òæ( änfÓßÚ æ„u ØÃËmŸæ DD å‚Ûu àÛÖ ä×Ö] ÄÛ‰EE VÙçÏm æ ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ… XX çrŠÖ] oÊ ÔÖƒ

( n Æ`’r ) ~ i úZ # \WÔ ¬Š à a vZ wÎg ä ~ ',Z',Æ Vð+B; V âzŠÆ \ Wā ©H+ h +«g Âñƒ} 9

ÐqÃgZ # gzZ¸D™„ (Z‰ Ü z ërnÆqÃg\WX ‰ƒ DDå‚ Ûu à ÛÖ ä×Ö ] ÄÛ ‰EE : D ⠁ Û gz Z ¸ D ™ „ (Z ÂD V Zu X¸D™7( +h +«g )~Vz> a\Wgz Z

þ 863X 861:x?ZgZŠ³ F, z390:›Ô736:~g ‡Z ÿ

āì e $ZzgÐvZ¶g ( ¹@* g)/!1Z (2 ᜠ]…œ ]ƒāæ äm‚m ÄÊ… Ü$ †fÒ oב ]ƒā '†mçvÖ] àe ÔÖ^Ú pœ… äÞœ ᜠ'‚uæ äm‚m ÄÊ… ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ äm‚m ÄÊ… ÄÒ†m XX]„Óâ ØÃËm á ^Ò " # ä×Ö] Ù牅

( º ZvZ )rÔ _7,i úZ # {z : ¬ŠÃ h _k , £Z0´ â ä V,Z


213

gzZ D™+h +«g D™ {Š Zg Z » qÃg Z # gzZ D™+h +«gQ ë ā¸ D™yÒ g $ugzZ D™+h +«g ( Â ) D VZuÐ qÃg Z # þ 737:~g ‡Zz391B 24:›ÿ

X¸D™„ (Z avZwÎg—"

~i úZ # \WÔ ¬ŠÃ a Ñ ä V,Zāì e $ZzgÐ hv0bZz

(3

6,B; N !* B; Vc* ZŠ CZQ ( J -Vâ » ) H+h +«ggzZ ½rñƒ4ZŠ ™w ïC Ù !* B; Ð } À  H {Š Zg Z » qÃg Z # Q X 1 Z Àgz Z 3g

QÔ H+h +«g ( gzZ ) ¹{£[vZ †QX H qÃg™ÈrQ H+h +«g

þ 401B54:›ÿ X H{>yxgŠÆV¿VâzŠ KZ ÂH{>Z #

Ð qÃgÔi ú qzÑ avZ wÎgāìtāÜ »e $Zzg Å h~°—Zq1Z

xZ™ î0E !ô}uzŠ X ¸ D™+h +«g™JZÐ VÑg zŠgzZˆ Æ qÃgÔ ¬ w9{z730:ŠzZŠ1Zÿ

X ŽZevZègÔ ð⠁ Û &¤Åg $ukZ ä

gzZ¬ Ð qÃg a vZ wÎgāì " $U* ÌÐ x Z™! /ôsf `gŠ 2

X¸D™+h +«gˆÆqÃg h¨ G¤! Z0Z (4

G ©B-#E E-ÍÉ §3G ˜W L L:w‡z 3423: ~ènZÔ761Ô744: ŠzZŠ 1ZÔ Œ{z ( 1) : öG $u Z åE g ~g éCE+6Z «g Y b ÿ t ( 412B1tZ°Z·)N m 0£ZzÔ 584:`  0Z î@A z864:zâ 0Z ó ó9Œ þ ( 170Ô168B8Y ÕäE5E4ÉZx´Z§) Xì g $ZŒ:Š * *²Z !Z0Ý°Z†~zZg »kZ

h{k þ Œ{z695Ô 694:`  0Z ÿ , Ù 1Z (5 C G E¢ þ 9{z1111b 292B 1: ö-‹g Z−Z ÿ h~ÄÑZ .ñ1Z (6 GA-E 4É þ 9{zó ó]pMZzg L L:w‡z73B2ò«Z‹Z ° ö§ XGZ ÿ h& » Z–1Z (7 h~g »ÑZvZ†0, 'Y (8

~Š™ ô¥Å q ä%ZÛ²Z1Z 868 :zâ 0ZÔ Œ{zÔ 92b : q,z 52mNÔ ` Z–Zµÿ


214

þ Xì ~zZgg $Z Œfv .1ZgzZì

þ 9{z730 :ŠzZŠ1Z ÿ h{Š y1Z (9

À& õ/GŸG Š X ì F, Z áe $Zzg à Zz +h +«g~ˆ gzZ¬ Ð qÃgā Zƒx¥ 4)ÅZÄ 32Ô31mF, Zõ Z g $Z °W,éE 5G

ÆqÃggzZ¬Ð qÃgx Z™! /ôsf `gŠˆÆ]Ãz Å a*™Ñ

ŽZevZègX ¸Zc¿( Æg ïZ Ë%)6,+h +«gá Zzˆ h/0vZ† (1

E3Å E ˜W :… ðšE þ ( 21B3wZ bÑ ) 9g $Z Z åE Zw‡z îÏ‘Pð òŒ8 PzÔ 9{z739:~g ‡Z ÿ þ 391 :›z87 3:~g ‡Z ÿ E‹G ¢ þ 9{z 1111 b 292B 1 ö- g Z−Z ÿ GA-E 4É þ 9{z73B 2 ö§ XGZ ÿ GA-E 4É þ 9{zóó] pMZzg L L:w‡z7 3B 2 ö§ XGZ ÿ

h_k , £Z0´ â (2

{.ÅZ °t Zi°Z†ÿ þ Œ{z 235BŽ! Z0ZÔ 2523b 69B 2ý3E

i k„0vZ† (6

þ 9{z 20: +h +«gY b ÿ

h~ÄÑZ Ïñ1Z (3

h& » Z–1Z (4

iÛ²Z0vZ† (5

þ Œ{z25mN` Z–Zµÿ

þ 9{z 22:+6Z «gY b ÿ

h´ â 0÷Z (7

h, 'Y (8

h{k , Ù 1Z (9 C

E

h[ éŒBÄZ0/ (10

GA-E 4ÓÉ þ Œ{z217m2` NÔ kÜZ¦0Ñ~ènZ bÑ!Zf ö§ XG]5sZ ÿ

x Z™! /ôÆavZwÎg :ā÷Dâ Û vZ¶g¦0Gxâ ZÔ¹@* g

ˆÆäVZuÐ qÃggzZ ‰ Ü zÆqÃgÔ~i ú qzÑ ( ŽZ evZ èg ) G-E 4É þ 9{z75B2ò«Z‹Z ° ö§AXGZ ÿ

X¸D™+h +«g

+6Z «g¿F, :Œz9!* Ð!ôË~«£ÆgU* WyZÆxZ™! /ô


215

Ž Z ev Z èg X ì 7" $U* { ˆ z q ð Z I : ÷D ⠁ Û vZ¶g ~g g x â Z g $ Z ° Ýð0.ÅZ÷ Z

óì ó 7" $U* * *™: »+h +«g ÌÐ ! ôq -Z Ë L L

Å A+ Zz77 :+ 6Z «gY b 3ÒÉ[ åE<X+ÅZ bÑ q ð.E þ 405B 3~z ðE ÿ

ŽZevZègXì q )Z »x Z™ î0E !ô6,¿Æ+h +«gā Zƒx¥Z®

»yZÔD™: ¿6,kZ t ·Ñ!* x Z™! /ô Â@* ƒ c™c* uzá+h +«g¤ /Z E GG38™c* ë!* „Ð}uÔ òúŠ » ï +h +«g¿F, āì ;g™" $U* tq)Zzt · Z

\¬vZY ÷ á yZX ì ;g WÐWŠgÜæ»]2Æ+h +«g5#Xì

ā÷D ⠁ Û h%¬0µ

( 6, iZC Ù )á$ + Æ}g÷ á ZC Ù ÐZ Âì@* ™{g÷ á Z(y%)Ž òŠW~iú Xì MzgŠ c* nÅq -Z

A™. .ÅZ ÿ þ Œ{z819b 297 m17 `.Z êEZ °ãZ çE

-B|ZÅ îGÏhÒhÅZ ¶ Š ì ~z% ̃¯%gzZ ì q ¯% éS)À7 W, 848 m7 ` ) îG@G Zt

ÔtƒZg0t GZx â ZX ì h +¸ »kZ Ì( 161 :x ÅÑZ >gÎ) yWŒ Û xÀ( 3286b

+h +«gá ZzˆgzZ¬Ð qÃgāì H" $U* tÐ W, Z kZ ägā_ö G 4ÓÉ -E AXG E § 1 ` N) ö g U* s Zz ‹Z îG£c¶ Š ÷ QV)kŠá$ +Æ}g ÷ á ZC Ù Ô6,

+ 6 Z «g L LÐ W,Z kZ ÌvZ¶g N m 0£ZÔ < L ÿL X3Z x â Z ( 9{z 225m

X ÷D™wÑ+Z6, ó ó> }Z ° GÅ E 5 Ñ Ä .2EB Z úG3B Zz237B1£Z0vZ†îG !Zzg£Zb)¶ Š ÿ þ 220B1 çG G


216

ŠgÜæ»]2Æ+h +«g5#

{^ ,Y ìY gzZ¿» ]2Æ ¬yÈæ gzZ Wg @* Ô +h +«g 5#[Z

IF 4& :ì # Ö } .øL G

vZ wÎg "~ H :c* â Û ä V,Zāì e $ZzgÐ h Š&0vZ†

(1

?VîJ 7, : i úÅ a

iŠ «sÜ1H7+h +«ggzZ S7, i úäV,ZQ

ç‰¢] àe àÛFu†Ö] ‚f à gn×Ò àe Ü‘^ à D °…ç%Ö] E á^nˉ Ðm†› àÚ748 :ŠzZŠ 1Z ÿ

çâ ‹nÖ æ Ømç› &m‚u àÚ †’jíÚ &m‚u ]„âF ZZVÙ^Îæ äe çÃŠÚ àe ä×Ö] ‚f à èÛÏ× à º äe $ZzgtÔ 1059Ô 1027 : ðûZ XX àŠu &m‚u ZZ VÙ^Îæ 257 : ~ènZ XXÀË×Ö] ]„âF oF× xnv’e þ Xì ®

āŽ ÷ vZ¶g ~gjZG0 yçx â Z ~zZg q -Z ~Åe $Zzg kZ

Xì ®tÐz¥Åg $uÁßZ Z®÷ìg™Ðùe $ZzggzZ÷Öæ E E 45ÅZ d0 u éC|ÅZ ) Þ¬ 1Z Š ¤ 5E Æe $Zzg q -Z ( ÿG /÷ á Æ ~gjZ yç

ā÷D ⠁ Û ~}g !* XX èËnßu ±eœ à äŠÖ ^ÛÞā °…ç%Ö] á^nˉ ᜠp†Þ ZZ

:D + Ё1Z~ e $Zzg kZ ä ~gNyç—"ā÷ Bt ë EG ¢ þ 9{z3423b 201B3ö-‹g Z−ZòÿXì Å

Go4É :÷D ⠁ Û ö- EZyx0Zƒq Ÿā Üâ…^fìªe sjvÞ Ÿ ^Þ¬Ê Ùæ‚ æ l^Ï$ Üâ àm„Ö] áçŠÖ‚ÛÖ] ^ÚœæZZ Ñ ^ v ‰ ā ± e œ æ  Û Â¢ ] æ ° … ç % Ö ] Ø % Ú ]æ æ … ^ Û nÊ Å ^ Û Š Ö] ]ç ß n e ^ Ú XX‰‰‰‰Üãe]†•œ æ Å ’ I 4h ( ö™G3EZ ) t GZ1ZgzZ ø. ZÔ ~g N ( yç )‰÷ wŠ ¬zrŽ ÖægzZ


217

V,Zāt ÑZ D ñ7uÐ g $Š qZ ( {Š™yÒ ) ÅyZ ë Âë)z

þ 1 b I161B1 G îÈ‚°Z îGpb¸ TÔyˆÑZ ÿ Xƒ Å ô¥Å q ä

G i Œ Õ : ÷D ⠁ Û ãâ ™gzZ vÔ ã ä ¢

āt ÑZ Cƒ 7u e $Zzg à Zz ùÅÖægzZ ÷ Öæ ( ~g N ) yç X ñYƒ" $U* ô¥Å q  ( ~e $ZzgkZ )Ѝ~uzŠ

G E4 ÒÉ þ62m3` ãâÆZ bÑÔ112m3` ö-G› ~gØZ >÷Ô286m1` ã ÕäŒi©ÒÉÔ ~g‡Z 9bÑ~g—ZŠ÷ á gZ ÿ

E E 3BÄ § gzZ ÷ Öæ ~gNXX àÃß ‚Î æ ‹Ö‚Ú °…ç%Ö] ZZ :¹ä ö Z ã¾nZ 0Z

G3E Å þ 362m8` ö§ ZC Ù œZ ÿXì ÅyÒÐùe $ZzgtäV,Z

þ 32Ô 20mÿóó ‹nÖ‚jÖ] èÖªŠÚ ±Ê ‹n‰ªjÖ] L ! L ‚g Z÷¶ Š nÆ,

wzZÒ

E š! Ô@÷ á ðÃ:gzZ ì " $U* †O ðÃ: Å e $Zzg èEš3 kZ Å ~g Nyç G E ¢ ‹ Xì ŠzŠ%Ðzz Å䃍"!ZjÑZz†O~ ö g Z åÓÉÿÓ›ÅZ

ãU* Ò

EG ¢ $Zzg kZ ä $ög/&ë)z ö-‹gZŠgzZŠzZŠ1ZÔw#ZÔ ugMZ0Zxâ Z e

Xì c* Šg Z Œ Û ®gzZ {”" $U* )Ã

āì Åe $ZzgÐ ( ¹@* r ) b!Z0Ý°Z†ä °ÈZŠ c* i! Z0h +m, (2

Vâ » ÂD™ qzÑi úZ # a vZ wÎg—" :c* â Û ä h [i ¬0Y Z', X¸D™7( +h +«g ) {g !* zŠQ ( gzZ )¸D™+h +«gJ -

$ B|E -G ˜W :w‡z752:ŠzZŠ1Z ÿ þ ÷ :g $Z Z åE

®ä $ög/Ãh +m,X ì ®Ðzz ÅŠ c* i ! Z 0h +m,e $Zzgt

$Zzgq e -Z Å b! Z0Ý°Z†0·~ †OÅŠ c* i ! Z0h +m, X ì c* Šg Z Œ Û Xì CY Å7


218

X ì à Ð Š c* i ! Z 0h +m,e $Zzgt ä b! Z 0 Ý°Z †0 ·Ô ®{z 7 49 : Šz ZŠ 1Z ÿ GA-E 4ÓÉ †OtZ®( o "219m1` ö§ XGg U* s Zz‹Z îG£E cz 693 ¶g 143m1` N m 0£Ñ ÿÓ›ÅZ[  ) þ Xì ŠzŠ%

X ì ®q -Š 4, Æ$ög/b! Z0Ý°Z†0·~ e $Zzg kZ I É ½ g .- Z { ÷ ( 168m3` ) ~È-−Z ~ çG á gâ ÆI ~g ]Z;¶ Š

:c* â Û äV,Zāì ~z%Ð hŠ&0vZ†B‚ƍë!* (3

~ i ú q zÑ{ z X ì S7,i úB‚Æ ( i ) /gz Z –1 Z Ô a Ñ ä ~ X¸D VZ7B; ZÎÆ`’èr

E‹G E ¢ þ ó ó éS¨E 'Y0·/Š¸L L:w‡z1120 b 295B1 ö- g Z−Z ÿ G3šry»z,

þ 191m5 `Z +Zz²Z …ÿ Xì ®q -Š 4, Æ$ög/', Y0·~zZg »kZ

$utā c* g â Û ~}g !* Æe $Zzg kZ Å, 'Y 0·ä N m 0£Z x â Z

þ 701 ¶g5 144m1` ÿÓ›ÅZ[  ÿX ì ” G

ó ó ÌnÕ ^߉ā ]„âFL L:¹ä~g7 l OÁq E G& Xì ûÒ5B yÑ!Z0Š ×āìt A~uzŠ~e $ZzgkZ

GA-E 4ÓÉ þ 220m1` ö§ XGg U* s Zz‹Z îG£E cy

å]æ… ^ÚŸā á^Ûn׉ ±eœ àe ^Ûu &m‚u àÚ ØfÏm Ÿæ ZZ VÙ^Îæ 120Ô 911 m1` Z +Zz²Z …¶ Š ÿ Š× XX½¡jì¦] ‚Ãe äß ]ææ… ðŸ©â ]‚ àÚ æ ±ñ]çj‰‚Ö] æ °…ç%Ö] á^nˉ æ èfÍ V ð^Ú‚ÏÖ] äß ÆyZXì HyÒäðZ2−Z ( x ÷ )gzZ ~g NÔ%&ì w=g $u„zsÜÅyÑ! Z0 wXì ÅyÒˆÆo %ZÆŠ ×äVÍ߃  {z´

Ð ~qµ{” ù ÷ á Ð ïÅ ~È-Š pZ Ý°Z Ôvß ‰

(4

*ŠzŠ Æ ~qµèÑq ÷ D™7 ( 614 b ) óó Äʆm ¡Ê L Le $Zzg q -Z

~ ~qµ {” ù÷ á Ð ïÅ ( ò #Z ) ãZg Z−Z ‡Z Ð@gzZ V¶ X ì ] m Z »+ h +«gÉ ÷7p ÖZÆ XXÄʆm¡ÊZZ

þ 626b 515m1`Ô c* gZŠÔ wŠÔ ®Zg ZŠ·,ÿ

:ì # Ö } .7 $u~°ÆãZg Z−Z @ è QzÅgÃèèg


219

°†âˆÖ] ^ß$‚u VÙ^Î á^nˉ ^ß$‚u VÙ^Î °‚nÛvÖ] ^ß$‚u X 626L L # ä×Ö] Ù牅 kmœ… VÙ^Î äneœ à ä×Ö] ‚f àe ÜÖ^‰ ±Þ†fìœ VÙ^Î " ^Ú ‚Ãe æ ÄÒ†m ᜠ]…œ ]ƒā æ änfÓßÚæ„u äm‚m ÄÊ… éçF×’Ö] xjjÊ] ]ƒā XX àni‚rŠÖ] àne Äʆm Ÿ æ ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… Äʆm G-o.Å E -rÑZ h1Z zÏZЍŠ~qe $Zzgt ~›9d` ç? Z ä ã é<XE

þ 856b 12m2` ÿX ì ÅÜ B‚ÆQ

Ÿ L L ~ T ÷ D™ 7 e $Zzg q -Z Å : Zú !Z µ v ß ‰

(5

ó ó æL Lt ~ V¶NzŠÆ: Zú! Z µèÑqì ˆ¤ /óó æ L L¬ Ðó ó ^Û`Ãʆm

X Cƒ7Ôì @ * ƒ] m Z »+ h +«gÐ Tì ŠŽñ

@* ƒ 7™f » +h +«g ¿F, ~ X÷ D™7]c* Zzg +Z vß ‰ (6 !z=Z } ŠŽñ™f ~ e $Zzg q -ZèÑqÔ {)z e $Zzg Å ( 71 m1 ` ) ò«Z îGE X@ * W7xiÑ™f ÔЙf Ä°~e $Zzg ~uzŠˆÆäƒ

E G3E BÄ Å 3E þ 177 m1 `tZ†Z ìtZg−ZÔ 317 m4` ö§ Z ã¾nZ0Ñ ö§ ZC Ù œZ ¶ Š 2ÿ

!z=ā wÁZ[Â~÷¶ ŠXì[ÂR)gzZ" $U* )ò«Z îGE Z t}uzŠ G X=AÄ ( 73m) } ò5Å!* ç EZ °ºZ a vZ wÎgā÷ D™7e $Zzg Å h {ª0, 'Y ** ¦v߉ (7

b§kZ ñƒ D VZB; "~āì H :c* â Û gzZ ñÑ p=k0* }g ø X z™g (Zyj~i úÔ÷ Cƒ~™ ÅVzh˜k , щVƒ8 Š

þ 968 :x?Zg ZŠ³ F, z 430 :›ÿ

Æ {zgzZ ) óó çÃÎ Üâæ L L~ ( 21166 b 93m5 ` )£Z µe $Zzgt

xªe $Zzgtā Zƒ " $U* Ð Tì ŠŽñ U¿B‚Æ p ÖZÆ ( ¸ ñƒ

~á ˆª q à Zz ( ¾ ) }ƒ~ kZÉ ì 7s ÜÆ +h +«gá Zz


220

` W{@x »TX ÷ D™ ó ó]Z| L Û L ā 6ì Š HH IÐ äVZB; ** ™7s ÜÆ+h +«gÆ< L ÿL X3ZÃg $uà ZzŠgÆÛX ì YY HÌ ÐƒE Xì xêL óó Ü×ÃmŸL LÃá Zz ä™wÑ+ZÐ g $ukZ ävZ¶g ~g g x â Z n ÏZ G G ©B-#E 3G § þ 37: öG +6Z «gY bÿ

X ì c* Šg Z Œ Û ( D")

A+ÅZÿX ÷ëª <X+ÅZ bÑq ð.E þ 403m4`[ åE ˜+F, +ÃwÑ+Z kZ ~zâxâZ $

ā÷D ⠁ Û ó ótâ§Z L L~È-Š ŒŠú

èY7„  gŠ s »Z ñz',bŠ[ZŽÐ e $Zzg Å®Z[** f Z ¹!* LL G G 6!* {g ÷ á Z~i úxs ï L ¢1 ëā÷ D ⠁ Û /ôì ~ {g !* Æxs{z ó óc* Šâ Û IÃkZ äa\W¸D™Ì

hIÅZŠgß Z ÿ þ 65m:Z k , g »Ô 63m~ènZ ìY d~ åE

ā÷D ⠁ Û ~È-Š ã¢i·

gz$gzZ`wÑ+Z »ÃÐ g $ukZāìt ]!* Ås »Zp L L þ 36m2` ~èF, kgŠ ÿ

óì ó

Xì7" $U* Ìe $Zzgq -ZsÜÆ{ˆzqðZI+6Z«gā Zƒx¥

aaa


221

# ™~gŠ ØZC r Ù ¤gzZ +6Z «g î0ÏJ5k! V‚Ãe ^Úœ(ànÚ¢] äÖ牅 oF× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ]

àÚ °çŠÖ] t^ãßÛÖ] L Lä r # ™ ~gŠ ØZC Ù ¤·ËZ eá Zzó ó~ e ÝZ 8 L L

$U* " ÃÝ ~w',~ Tì è[Â q -Z Ð x ** Æóó ° çfßÖ] &m‚vÖ]

{z´Æ\zZrL Lä V,Z6,223™Æ[ÂkZXì ÅÒÃ~g7 Åä™

{Ša s ÜÆ +h +«gÆ ™gHyZÄ » óóyÒ » ä™: +h +«g ~ i ú þ 229@* 223mÿX ÷Å7!Zjì]c* Zzg ( 14)

:ì # Ö } .7ïz {û6,]c* ZzgyZ~y*kZ

Ôì Š Hc* Š ™sv .Ðzz Åg"Z Ã]XCϹ gzZ ]Zg „! ²

Xì Š HHÜ]g „! ²ìÃ259B12:e $ZzgsÜ

:( 248B1) ?Š «År # ™~gŠ ØZC Ù¤

B‚Æh Z]|ä VrZ : c* â Û äh a0 yZ/]| L L

Æa vZwÎgëŽ ~Š Zz™Š c* i ú{z …äVrZ ÂS7,i ú~{y ÂrgzZ 0Z ÌZ # a \Wā c* C ä VrZ X¸ D™ J 7,B‚ -.ÅZ ) þ‰‰‰‰851b 271B 1:~g g 9ÿ ó óX¸D™ ¹r ( 223m~šZ ` é<XE

:{û

: c* ä™+h +«g~ g $ukZXì 784»e $Zzg kZ~¯}g ø (Ð Vz> ) avZ wÎgāì gÃèX¸ sÜÉ 7™f ðà » ä™ v:ZzXì ¿6,ZkZ »g $u ÿL X3Zx ÓX¸D™ ¹r‰ Ü z rgzZ 0Z


222

gHXt ~ wßZ Xì 7™f ðÃÌ» +h +«g¬ ~ e $Zzg kZ

X @* ƒ7?Š Å™£ Ô™f ݃:™f~~uzŠgzZƒ™f~e $Zzgq -Zāì ā÷˜ ( 4) ã¾nZ0Z XX å†Òƒ àÚ oF× èrve ‹nÖ ±ÿŽÖ] †Ò„m ÜÖ àÚæ ZZ

X}™™fŽì 7u6,kZ]!* ÅkZ}™:™f ¿ŽgzZ

G3E Å þ 317m4` ö§ ZC Ù œZ ÿ

ā÷˜ ~w',y{ Ÿg£Z

4E &ÅVß Zzpg: „ Ç WÔá Zzpg „ Ç WgzZ L L GE 4hE X ÷ DƒÁê ï

þ gƒÑtçgðÂeYÔc& +î ßg·,208 m5`tçg òzë ÿó óDZvZz

ìß* *™7 s ÜÆ + h +«gá Zz \z Zr $Zzg kZ b§T è Ãe

Ì** ™7s ÜÆ+h +«gá ZzˆÆqÃggzZ¬ Ð qÃgÐZ b§ÏZ

( 250B3 ) {ûì?Š ~Š¶ Š 2Xì ß

:( 249B 2)?Š ~uzŠ

D™ * c J 7,i ú¹Z h{k , Ù 1Z]|āì e C $ZzgЍ1Z]| L L

Âñƒ rg ÃÐ i ú\WZ # X ërÂ0ZgzZ rÌZ # {zÔ¸

óóXì B bg¹x{Š c* iÐavZwÎgi ú~÷Ð~?:c* ⁠Û

-.ÅZ ) ( 223m~šZ ` é<XE

þ ‰‰‰392b 293B1:›9z752b 272B 1:~g g 9ÿ

:{û

x?ZgZŠÆ›9Xì 6,785~¯}g øá Zz ~g g 9e $Zzgt

Xì 867»kZ~¯á Zz

( ~ Vz> )Éì 7™f ðà »ä™:Æ+h +«g Ì~ e $Zzg kZ

** ™7s ÜÆ+h +«g ÌÃe $Zzg kZ Z®ì ™f »ìr‰ Ü z 0ZgzZ r


223

Xì ß

X S7,i úB‚Æh{k , Ù 1Z ä~ā÷D ⠁ C Û ( b !* g ! Z0 )Y «

:{Z +Ã

(‰ Ü z 0QÐ qÃggzZ )‰ Ü z D™ qÃggzZÔ‰ Ü z ër( nÆi ú) \W

G G ©B-#E E-ÍÉ §3G þ 9{z22: öG ~g éCE+6Z «gY b ÿX ¸ D™+ h +«g

:( 250B 3)?Š ~Š

a0yZ/]|gzZ ~ :÷ D™e $ZzgvZ†0 s`]| L L ÂH{>ä VrZ Z # S7,i úúÆh ¨ ¤ ! Z 0Z]|ä # X ½rÂ`QÐ VÑgzŠ Z Z # gzZ ½rÂc* VQuZ # ½r

äVrZ :c* â Û ™ñB; Z÷äh a0yZ/]| ˆƒåi ú a½·=ä V,Z (:c* â Û c* )Xì ~Š Z™Šc* iúÅ a½·=

ó óXì ðJ 7,i úÜi úÅ

-.ÅZ ) þ ‰‰‰393b 295B1:›9z753b 272B1:~g g 9ÿ ( 224m~šZ ` é<XE

:{û

ì ŠŽñ~ ( 873:x?Zg ZŠ³ F,)›9gzZ ( 786) ~g g 9e $Zzgt

VÑgzŠgzZ Vz>É ì 7™f ðà » ä™: +h +«g Ì~ e $Zzg kZp

ŠzŠ% ** ™7s ÜÆ+h +«g ÌÃe $Zzg kZ Z®ìX »]Zr6,x ªÐ

c™ c* uzáÌ+h +«g ÑZz`’rÐzz Å wÑ+Z ¯§kZQ:gz ì

! ÇñYƒ

nÆ( "7, ) i úa Ñāì e $ZzgÐh ¨ ¤! Z0Z** ¦ :{Z +Ã

™| 7,Òg zŠ gzZ ‰ Ü z 0Z Ð qÃgÔ‰ Ü z D Y Ã qÃgÔ ‰ Ü z Dƒ} 9

X¸D™+h +«g‰ Ü z 0Q

-ÍÉ+6Z «g Y b :` 0Z 9ó ó 9Œ L L :w‡z 3423 :~ènZ òÔ! ”Zz Œ{z 1 :~g éCEE ÿ


224

E4 ÒÉ þ 277B5 ö-G› ~g ØZ >÷!Zfyx0Z 9zÔ 584

Xì CƒŒg $uÅŠ ** ²Z ! Z0Ý°Z†~zZgÆg $ukZ

4ÉZx´Z§¶ Š ÿ 5E þ 170Ô 168B8Y ÕäE

Xì 7" $U* +h +«guF, ÐGh Z** ¦q -Š 4, Æx Z™$ö -#

GA-E G 4ÓÉ ©B E E-ÍÉ §3G þ 343B1£Zb)81Ô80B2ö§ XGò«Z‹Zz öG 11:~g éCE+6Z «gY b ¶ Š ÿ

:( 251B4)?Š ¶a

ā ‹ ñƒ D ⠁ Û Ã h {k , Ù 1Z ]|ä Ý°Z†0–1Z ]| L L C

r‰ Ü z Dƒ } 9 ÂDƒ } 9 n Æ i úZ # av Z wÎg # ë åö ‚øÛô uø àûÛøÖô äö ×# Ö] ÄøÛô ‰ø Q ër‰ Z Ü z D™ qÃgQX ë ™ƒ } 9ñ¦Q D™ J¦ à ug I 1 KZ Ð qÃg ā r‰ Ü z D VQuQ X ë r‰ Ü z rQ X ë ‚öÛûvøÖû] ÔøøÖ^ßøe$ …ø X ër‰ Ü z D VQuÐ }>Q ër‰ Ü z D™{>QX ë

zŠ Z # gzZ CY ƒ ~g7 ā J -VŒ D™ b§ÏZ ~ i ú ~g ‚Q ó óX ërÂDƒ} 9ˆÆá ˆ ~y WÆVÑg

-.ÅZ ) þ 392b 293B1:›9z756b 272B 1:~g g 9ÿ ( 225m~šZ ` é<XE

:{û

~ ( 868 : x?Zg ZŠ )›9z ( 789 ) ~g g 9Ô ~¯}g ø e $Zzgt

É ì 7gÃè X ðà » + h +«g uF,Ì~ e $Zzg kZ X ì ŠŽ ñ ì yÒ»VzrB‚B‚Æó ó ‚öÛûvøÖû] ÔøøÖ^ßøe$…ø L gL zZ ó ó åö ‚øÛô uø àûÛøÖô äö ×# Ö] Äø Ûô ‰ø Z Z

ËÐ ~ x Z™$öXì ß ** ™7s ÜÆ +h +«g ÌÃg $u kZ Z® &‡ Æ2g $uX H77s ÜÆ+h +«gÃ]c* Zzg +Z ä _öŠ OZ ÿLE ˆ gzZ¬ Ð qÃg h {k , Ù 1Z ** C ¦āì c* Š™" $U* ä szāZ ¶Zg ~ {û


225

X »+ h +«g ¿F, Ðe $Zzg kZˆÆ¿Æ~zZg Z®X¸ D™+h +«g Xì sŠ ZáÆ¿#ôÜÅg $u! )zZg ** ™>

:( 252B5)?Š ,v0*

r~ i úC Ù h {k , Ù 1Z ]|āì e C $ZzgÐ Ý°Z†01Z L L Z {z´Æ kZ c* # Cƒ ~ ypg Óâ Ô ~uzŠ c* Cƒ n Û {z { Zp ë äö ×# Ö] ÄøÛô ‰ø ZZ QX ërÂD™ qÃgZ # gzZ ërÂDƒ} 9

QX ë ó ó ‚öÛûvøÖû] ÔøøÖ^ßøe$…ø L L¬ Ð ä™{>QX ë XX åö ‚øÛô uø àûÛøÖô uÐ }>Z # Q X ë XX†öføÒûø] äö ×# Öø] L L  rn Æ }>Z # }>Z # QÔ ërÂD™{>( ZuzŠ ) Z # QÔërÂD VQ rÂ0QÐ {ƒÆ «g ~uzŠ Z # QÔ ërÂD VQuÐ

QX D Yƒ rg ÃÐ i úāJ -VŒD™„ (Z~ «gC Ù gzZÔë G 3¢Æ TÅ]Z f kZ n:D ⠁ yY ~÷~ ]gŠ î0~EE Û 6,äƒ rg à bg¹xB‚Æi úÅ avZ wÎgi ú~÷Ð ~ƒ B  ?!ì

ó óX Å ZŠ Zi ú6,i§ÏZw™zÄŠ @* äax™Zg—Xì

-.ÅZ ) þ ‰‰‰‰770b 276B 1:~g g 9ÿ ( 226m~šZ ` é<XE

:{û

$E gøe g} Xì ŠŽñ6,803~~g g 9î0@E $Zzgt ™f »]ZrgzZ ‚öÛûvøÖû] ÔøøÖ ^ßøe$…ø( åö ‚øÛô uø àûÛøÖô äö ×# Ö] ÄøÛô ‰ø Ì~g $ukZ

s ÜÆ+h +«gÃg $u+Z Z®Xì 7™f ðà » ä™: +h +«gpì Xì ß ** ™7

¬Ð qÃg h{k , Ù 1Z ** C ¦āì Š Hc* Š™" $U* t~ {ûÆ2g $u


226

~y WÅ aÑā Zƒx¥Ð g $ukZ Z®¸D™+h +«gˆÆqÃggzZ h {k $ §kZ X¸ _7, $U* " Š lŠpÐ w Ñ+ Z î0LªGG , Ù 1Z ** C ¦Ž ì „z i ú c* 9!* +h +«g ¿F, Ð \WÔ¶à Zz +h +«gi ú~y WÅ a \Wā Š Hƒ

Xì 7" $U* ‡Œ

:( 253B6)?Š” LZ äh _k , j0 ´ â ]|āì e $Zzg Ð/!1Z ]| L L

i út gzZ ?Vî C : i úÅ avZ wÎg "~ H :c* â Û Ð V¹‚  H qÃgQÔ Hx ª ä VrZÎXì ]!* Å {z´Æ ]‡zZ§Æ uk , Š ~hðQÔ H {>Q Xìg } 9k , Š ~hð  c* VQuQ ½r yZ }g ø ä VrZ X 3g ñVQuk , Š ~hðQ X H {>Q 3g ñVQ x » (Z q -Z {zì yÒ»[-ZX S7,i úb§Å0z/]|vg ) , «g ¶a gzZ ~uzŠ {z X ¬Š 7ñƒ D™ÃËä ~ Ž D™

Âñƒ¢q~ { Çg!* Å ax™Z Ñg—ë :c* â Û X ¸ D ™ ´~ Vß Zz yLZ ?Z # :c* â Û äa\WXìg}Ik0* Æa\W

Ü z » iúZ ‰ # X −7,~ ‰ Ü z V# i ú V#  î Y :Zz k0* Æ ó Xó }™# Ö â Z ~g v{zƒZ (, ŽgzZ¾ yZ f Zq -ZÐ~ ?ÂñYƒ

-.ÅZ ) þ785b 282B1:~g g 9ÿ ( 227Ô226m~šZ ` é<XE

:{û

$E gøe g} Xì ŠŽñ6,819Ô818~~g g 9î0L@E $Zzgt

²X ì 7Š Ž ñ™ f ð à » ä ™: + h +«g Ì~ g $u k Z

Ð vZ¶g ( ¹ @*)/! 1Z @',uZuÆ wÑ+Z Æ r # ™ ~gŠ ØZC Ù ¤


227

¬ Ð qÃgÔi úqzÑà h _k , £Z 0´ â ( ** ¦ ) ä V,Zāì e $Zzg „ (Z ÌavZ wÎgā c* â Û gzZ ¬Š ñƒ D™+h +«gˆ Æ qÃggzZ þ !”Zz864:x?Zg ZŠ³ F, z391 :›9z737 :~g ‡Z 9ÿ

X ¸ D™

:÷ " $U* ZzŠÐ g $um5kZā 1NŠ ä\W

X¸D™+h +«gˆÆqÃggzZ¬Ð qÃg avZ wÎg X 1

_k , £Z0´ â ** ¦t ‚ƹ * @/!1ZˆÆ]Ãz Å a vZ wÎg X 2

X¸D™+h +«g ÑZzˆÆqÃggzZ¬Ð qÃg h E GLG38™ Xì ë!* òúŠ »yQÔ÷g Zh +úŠÆ+h +«g ï c* +h +«g¿F, vߎ Z®

Æ äJ(,ä r # ™ ~gŠ ØZC Ù ¤ā 1NŠ ä \W !x Z™Mg ‡

ÐXÆ+h +«g èuF,»X÷ Å7]c* Zzg à Zz™f Ä°Ô´)b n Xì 7mðÃ

:ì # Ö } .7 Zzg ~uzŠ {Š™7ÅyZ[Z è {û6,]c*

:( 254B7)?Š ,‚

H :c* â Û äh Š&0vZ†]|ā÷ D™e $Zzg¼]| L L

ä VrZQ :÷ ë ~zZg ?Vî J 7,: i úÅ a x™Z wÎg"~

{Š™yÒ Å ð¨ Kx â Z ó Xó ñVQ:B; LZ ZÎÆû%q -ZgzZ ðJ 7,i ú ó óX ñVQ:B; äVrZQ L L:ì ~e $Zzg

GA-E 4ÓÉ 351Ô 221B1 : ö§ XGò«Z ‹ZÔ 1026 b 131B 2: ð¨ KÔ 257b 297B 1 :~èF, Ô748 b 286B1 :ŠzZŠ 1Z ÿ Å E ( 227 m~šZ ` é<X-. Z ) þ2441b 213B1 :Ž! Z0Z'Ô441Ô388B1 :£ZµÔ 1099Ô 645b

:{û

à gn×Ò àe Ü‘^ à °…ç%Ö] á^nˉ L Le $Zzgt ~ V1 x ÓyZ

Xì~z%ЍŠó ó èÛÏנࠁ牢] àe àÛFu†Ö]‚fÂ


228

X ÷ÖægvZ¶g~gNyçxâZ

:¹ä( 4) ã¾nZ0Z

G3E Å þ 262m8` ö§ ZC Ù œZ ÿ X ÷ Öæ ~g N óó ‹Ö‚Ú °…ç%Ö] L L

:¹ä4v Å ~ñ 7uÐ e $Zzg à Zz ùÅÖæ gzZ ÷ Ð ~ èEG4hæ yç X ñYƒ" $U* Ѝ~uzŠ ô¥Å q ÆkZātÑZ CY

þ 214b 112m3` ~g ØZ >÷ÿ

G

¸ þ 286m1` ~g —ZŠ ÷ á g Z ÿXì èÌä ã ÕäŒi¢]!*

ā÷D ⠁ Ûr # ™~w',y{ Ÿg£Z

óì ó R** zŠzŠ%~àzg U< Ø èÆ$ög/Öæ äßÃß gzZ L L

G 3… þ îªG©B&îœE 245m5`tçg òzë ÿ

ā÷D ⠁ Ûh +' × r # ™y{Ÿg£Z

þ 266m5 `tçg òzëÿó óXì w=** 6,$öwßZÖæäßÃß gzZ L L

ā÷˜ ~w',~çgk„· Æ ùÐ ïG $Zzgt gzZ ì Öæ yç ª L L E3Ò®0 Þ¬ ä VrZ e “ »Öæ Æ$öÁßZgzZì ÅB‚ ÐWā 6ì w=)îE 0š3E

ó óX ǃyÒvZY ¶ KZ

þ gƒÑLg â g !* gŠx™w)„ :·,249m}øo„}øoÿ

gzZ w=** Ôw=)e $Zzgt {Š™7 År # ™ËZ eā Zƒ x¥Ð Vß ZjyZ Xì ŠzŠ%

: ( 255B8)?Š ,^W

ā ÷ D™ e $Zzg j fv .1Z gzZ z/0 −{ótzçÔZ0 Œ L L


229

0vZ†]|ā ) Å yÒ g $uÐ ëB‚Æ  KZ ä yç B; û%„ q -Z :¹ä ‰gzZÔ ñVQB; „iŠ « ( ähŠ& -.ÅZ ) ( 228 m~šZ ` é<XE

þ 749b 286B 1:ŠzZŠ1Z ÿó óX ñVQ

:{û

25 4B7g $u¶ Š Ôì ®Ðzz Å:D +Å ~g Ny çÌe $Zzgt X¸ g $uÈ c* z ZgÉ 7! ô{)zfv .1 Zāì gŠ c* X {û»

:( 256B9)?Š ,â

i úZ # ax™Z Ñg—:÷ D™e $Zzg h [i ¬0Y Z',]| L L

ó óX D™: (ZQgzZÔD VQJ -Vâ »B; VâzŠ LZ ÂD™qzÑ

2440 b 21 3B 1 :Ž ! Z 0Z 'z 25 30 b 7 0B 2 : t Zi°Z†'z 7 5 0 b 287B 1G:Šz ZŠ 1Z ÿ -.ÅZ ) þ1131 b 253B1 :~z éCŠÒgÉ U*s Z ãçbÑz293B 1: öE-‹g¢ Z−Zòz ( 228 m~šZ ` é<XE

:{û

_ö~}g !* ÆkZXì °ÈZŠ c* i !Z0h +m,~zZg ~Š ã C»e $Zzg kZ G E ¢ ‹ X å@* ™V™{Š c* i¹gzZ å®{zó ó ÷]†n%Ò ±ÿ_ím ÌnÕL L:c* â Û ä ö gZŠ EG ¢ þ 561 : ö-‹g Z åÓÉ ã‡_Z]ÑZÎÿ

þ26m2` ò«Z‹Z ÿX å7~ ¸{zó ó °çÎ †nÆ L L:c* â Û ä

:c* â Û äv0Zƒq XX ä%m‚u ÌnÖi oF× …ç`ÛrÖ]æ ZZ

þ 459m~g —Z …@ÿX ÷ ë ®Ãg $uÅkZg/gzZ

.x1 :¹ä~çG

Xì c* Šg Z Œ Û ®ÐZ äg/gzZ X X …ç`ÛrÖ] äËÕæ ZZ

þ 2116:zâ 0ZòZ +Zzi ÿ


230

Æe $Zzg kZ ( | 233°á )vZ¶g¥0¼x â ZgÆwY°ZY Z

óì ó 7uZ 9e $ZzgtLā L ÷D ⠁ Û ~}g !*

þ 1239:¶g 264m3` ~gz−Z îG !ZzgÔ¥0Z õg @* ÿ G

X ¶’ e ã™77e $Zzg ÅgzZgz$ÅnkZÃr # ™ËZ e

:( 257B10)?Š ,Ί

&sÜhŠ&0vZ†]|ā÷D™e .2E½G `’çLG $ZzgŠÎZ]|L L

¿t gzZ D VQ:B; (gzZ Ë~ i úQÔ¸ D VQB; ‰ Ü zÆ þ 355B17RZ ìY°òig Z ¦Zzy Z ÿó óX D™ HÜÐax™ Z Ñg—

-.ÅZ ) ( 228 m~šZ ` é<XE

:{û

ÐZāì @* ƒ x¥Ðó ó èËnßu çeœ å]æ… L L óCÅr # ™ ~gŠ ØZC Ù¤

( | 665 °á ) òig ZpÐZèYì ß ItèÑqì He $Zzg ä1Zx â Z àe Ðnύ ࠱׎`ßÖ] ä×Ö]‚f àe ð^q… à °…^ífÖ] ‚ÛvÚ çeœL L ä

þ 355m1`7RZ ìY ÿX ì He $ZzgЍŠó‰óóó èËnßu ±eœ à Üna]†eā

( L Áq )ƒÒZ£Z1Z ~}g !* Æ Og ÒZ ~g ‡Z [© 0·0vZ†·1Z

Š *Z óó&m‚vÖ] sŠßm ^j‰¢] hçÏÃm àe ‚ÛvÚ àe ä×Ö]‚f á^Ò L L:c* ⁠Ûä X å@* ¯ hu[©0·0vZ†

GA-E 4ÓÉ þ 9{z155Ô 154m¯ZuzŠ 388 :¶g 178 mö§ XG]Y ZÅZ[  ÿ

¶ Š n Æ Vj` h +” 6,k Z X Å 7ä Ë }  Š¿k Z Ä I IG34D Z ýI .-ÅZ y—z ( 496m2` ) wZŠÑZ y Zö i½ÉZz ( 349Ô 348B3 ) yZ çE ï G ’ ( 248 m ) g $Z ä1òg èE. GÅ EE þ 2297 :¶g 176ÿXì H™f~Wz ç.- ZzY 騚{ÅZy Z- ŠÐZ ä Ifƒq


231

I;XE -Ê Xì x¥** ,gzZ]ÑqÆ öÐh ZvZ†0Y Yg

Ð vZ¶g1Z x â Z X ì ( ]{ð ) qçñe $Zzgtā Zƒ " $U*

Xì t~(,¹I ó ó èËnßu çeœ å]æ…L LÐZ Z®ì 7„ " $U*

:( 258B 11)?Š ,ƒg Š H

ax™ Z Ñg—ä ~ :÷ D™e $Zzg hŠ&0vZ†]| L L

~ qzÑÆi úsÜ]Z|ƒ  tÔ S7,i úB‚Æi /z–1ZgzZ

ó óX¸D™—B; LZ „

G GA-E 4ÓÉ -‹g¢ Z−Zòÿ $ ! ZµÔ 295B 1 öE þ 101B2Z +Zz²Z …Ô79B2ö§ XGò«Z‹ZÔ 5039b 453B8 öW ЛG -.ÅZ ) ( 229Ô 228m~šZ ` é<XE

:{û

Xì ®q -Š 4, Æ $ög/ ',Y 0·~zZg ~Š ã C» e $Zzg kZ

&i Xì ®', Y0·gzZ ó ó ÌnÕ V†e^q àe ‚ÛvÚ æLā L ÷D ⠁ Û 4ö™ÒG

þ 61m1`tZ°Z·ÿ

VY r # ™ËZ e e $Zzg Å kZì ®Ìq -Š 4, Æ V!Šp ~zZgŽ ?÷ìg™7 G G E E ‹¢ ‹¢ Dâ Û ˆ Æ ä™e $Zzg ~ ö- g Z−Z òvZ¶g ö- g ZŠ x â Z e $Zzgt Š», 'Y 0·B‚Æ kZ óó ^÷ËnÕ á^Òæ †e^q àe ‚ÛvÚ äe †Ëi L L : ÷ þ 1120b 295m1` ÿX å®{ zgzZì ( ñ Z )

$ !Zµ Å kZóó ÌnÕ å^߉ā L L : –ä ‡Z Ð@[Æ öW ЛG

Xì 3g}Š är # ™ËZ e!Zj » ° ÏZāìgŠ c*þ 453B8ÿì ® G E ‹¢ X å®, 'Y0·ā HÜÐ ö g ZŠx â ZÆ™™f e $Zzgtäx â Z þ 80Ô79m2` ò«Z‹Z ÿ


232

X ÷˜®Ãò úZ', Y0·(~uzŠŠp‹Z & +x â Z

þ 135Ô 134m1` ò«Z‹Z ÿ

I-4X3 + :c* â Û Æ™™f~Z +Zz²Z …g $utä ö Gƒq ¼×jì] ‚Îæ ±Ú^ÛnÖ] ±ËßvÖ] †e^q àe ‚ÛvÚ änÊæ oF×Ãm çeœ å]æ… ZZ XX àÏ×jnÊ àÏ×m á^Òæ ä%m‚u än× $1ZÐZ ( Š Ûq -Z »´F) 4, 'Y0·~ kZgzZ He $Zzg ä öW ЛG

!ºÿ å© 8™wJS{zgzZ ¶ˆƒç£6,k Qg $uÅkZX ì ò Z

þ åóóµ ðÑL L»y!* i I -4X3 :÷D ⠁ Û (~uzŠ ö+ Gƒq

þ 101m2` ÿ

X X ÌnÕ çâæ ±ÛnvŠÖ] †e^qÅ àe ‚ÛvÚ änÊæ ZZ -Bg + G Xì ®( ò úZ ) ö Z, 'Y0·~kZgzZ

©ÅZzŠ ÁZ °Y Yâ [!* þ mŠ ¸Ñðz m é}G 288 m6`Z +Zz²Z …ÿ

„ ®Ì$öá Zz ä™™fÃ~zZgÆe $Zzg kZā 1NŠ ä \W

X÷ìg™7~wÑ+Z LZe $Zzggz$+Zr # ™ËZe ÌQp÷ë :÷ D ⠁ ÛN m 0£Zx â Z~}g!* Æe $ZzgkZ Xì ” Gg $utó ó †ÓßÚ &m‚u ]„âFL L

þ 327 ] 242B1£Z0vZ†îG !Zzg óbRZ ÿ G

:( 259B12)?Š ,ƒg !*

éçF×’Ö] xjjÊ] ]ƒā " # ä×Ö] Ù牅 kmœ… VÙ^Î äneœ à ÜÖ^‰ à ZZ ]…œ ]ƒāæ( änfÓßÚæ„u V Üã–Ãe Ù^Îæ( ^Ûãe °ƒ^vm oFju äm‚m ÄÊ… V Ü`–Ãe Ù^Îæ ^ÛãÃʆm Ÿ(ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… Äʆm ^Ú ‚Ãeæ ÄÒ†m ᜠ!èÞ]ç çeœ å]æ…(àni‚rŠÖ] àne Äʆm Ÿæ


233

ā ¬ŠÃ avZ wÎg ä ~ : ÷D™yÒh/0vZ†]| gz Z c* VQ J -Vð+ÃVð; L Z ‰ Ü z D ™ q zÑi úä a \ W

D VQ 7B; ÂD VQuÐ qÃg zZ T e ** ™ qÃga\WZ #

ó Xó ¸D VQ7(B;) yxgŠÆVz>VâzŠ ¹ä‰gzZÔ¸

-.ÅZ ) ( 229m~šZ ` é<XE

þ 1572b 423B 1: Zú1Z ÿ

:{û

:ì ŠŽñB‚Æ p ÖZ sf `gŠ ~ V¶NzŠÆ: Zú! Zµe $Zzgt äm‚m ÄÊ… éçF×’Ö] xjjÊ] ]ƒā " # ä×Ö] Ù牅 kmœ… VÙ^Î äneœ à ÜÖ^‰ àÂL L

^Ú ‚Ãeæ ÄÒ†m ᜠ]…œ ]ƒāæ änfÓßÚæ„u Üã–Ãe Ù^Îæ ^Ûãe °ƒ^vm oju àni‚rŠÖ] àne Äʆm Ÿæ Üã–Ãe Ù^Îæ ^ÛãÃʆm Ÿæ ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… Äʆm ó ó ‚u]æ oßÃÛÖ]æ

{÷ á vZ BÌØZ1Z xsÑZ  Z}cx HŠ *Z}gø¯Nq -Z ~ yZ

;gE- Üæ ( @ )¯ZuzŠgzZì ŠŽñ~tG: {ÃÆvZ¶g ~”Zg

Xì ŠŽñ~

:ì sf `gŠÀF,9²ì HßÀF,»g $ukZ är # ™~gŠ ØZC Ù¤ Z LZ Ý ‚ L L ¬Š ä ~ā÷ D™e $ZzgÐ ( h /0vZ† ) !* ( B; ) VâzŠā ©D™+h +«g ÂD™ qzÑi úZ # avZ wÎg # gzZ D Yƒ', Z Z',Æ Vð+Æ \W : ¹ä ‰gzZ D Yƒ', Z', ( ¸ D™+h +«g )ˆ Æ äVQuÐ qÃggzZ D™{Š Zg Z » qÃg 7yxgŠÆVz>gzZ :¹ä ‰gzZ¸ D VQ7( B; ) VâzŠgzZ ó Xó ì q -Z pgzZ¸D VQ


234

àÚ L Lì Ðó ó àni‚rŠÖ] àne L Lm» ó ó ^ÛãÃʆm Ÿ L Lā Zƒ x¥ ™G@* ÅÏZs ™s ™Ìp ÖZÆó ó‚u]æ oFßÃÛÖ]z L LXì 7Ðóó ÅçÒ†Ö] IG $E © ñƒº6,xŠ øL ÆV-È-Š är # ™ËZ eāì k\Zœ1X ÷ìg

]mZÆ +h +«g g $utèÑqì c* Š™7s ÜÆ +h +«gÃe $Zzg kZ ³F,390 b ) ›9z ( 736 ) ~g g 9Ð  Å óó

äneœ à ÜÖ^‰L L B‚Æ

Xì ŠŽñ~( 861:x?ZgZŠ

:÷gÃèx ** ÆVzŠ *Z&ÆyZ~e $Zzg à Zz ‡Z^ÑZ: Zú1Z_ö E+Å ( 90m2` ¶ Š )z/0-gzZ¾0yZÄÔ ò ç? Z[-Z0vZ† GA-E 4ÓÉ gzZ ó ó àni‚rŠÖ] àne Äʆm Ÿæ L L~ ö§ XGò«Z ‹Z e $Zzg ž0 yZÄ X ì ŠŽñÐ p ÖZÆ( 69B2 )¸ D™7+h +«g yxgŠÆVz>\W

ó ó àni‚rŠÖ] àne ^ÛãÃʆm ŸæL L~›9e $Zzg ¸ àZzó ó äneœ à ÜÖ^‰ L² L

: x?Zg ZŠ ³ F, z 390 b ) ¸ D VQ 7yxgŠ Æ Vz>B; VâzŠ \WgzZ

kZÆ p ÖZ yxgŠÆ V-zZg ävZ¶g: Zú1Z Xì ŠŽñÐ p ÖZÆ( 861

t ™È ó ó ‚u]æ oFßÃÛÖ]æL LÆ™ ¦Ã ó ó Äʆm ŸæL LgzZ ó ó ^ÛãÃʆm Ÿæ L Ls %Z

ˆÆqÃgÔì Ð yxgŠÆ Vz>m» ä™: +h +«gāì c* Š™" $U* Xì 7Ð

5Ð + h +«gá Zzˆ gzZ¬ Ð qÃgà ó ó ^ÛãÃʆm Ÿæ Lā L Zƒx¥

X ì ß bŠ

:( 260B 13)?Š ,ð¾

ZŠ Z i úà h [æ0/]|ä ~ā÷ D™yÒ ŠÎZ ]| L L & h\WXì ¬Š D™ .2E½G †)QÔ D VQB; VâzŠ‰ Ü z ë`’çLG


235

ó óX¸D VQ7( B; ~i ú -.ÅZ ) þ 1329b 294B1:~z éCŠÒgÉ U* ( 229m~šZ ` é<XE s Z ãçbÑÿ

:{û

ä™7g U* Wä V,Z[ZX Iƒ »hu q ¯%k0* Ær # ™ËZ e

X ÷ØŠ™qzÑ E E -™B Ê vZ¶g ö Z h +m,0 Z', Z ~zZg q -ZÆ W, Z {Š™7 kZÆ r # ™ ËZ e

X¸ÖæāŽ ÷

Å E4h= 4hÒÉ:åG 5Å!* îG” gi ! Ñ èG Z [ ÂÔ 1 : ïðG s²ðY  PÔ 1 08 mÁ éCÑÉg $ Z xEGG î£Ec¶ Š ÿ ™Å A+E Å 45Å 45E G E4h= 3kÅ èG þ 2: ö Z0Z ûE ZY  ÆI èEG ZÔ 2:¹Z²Z0Z

{û6,( 254B7)?Š ,‚¶ ŠXì ®Z®ì Ðùe $Zzgt

ÑZzˆ Æ qÃggzZ¬ Ð qÃgÔi ú qzÑÐh / ** ¦@',Æ kZ

( 217m2` N) kÜZ¦0Ñ~ènZòbѶ ŠXì " $U* +h +«g

Xì ŒÅkZ

ˆ gzZ ¬ Ð qÃgÐi/0vZ† ** ¦}Š Zñ™Æh/ ** ¦

Ð qÃgā Ù ŠÃ¿T\WÉ ( 739 :~gg 9¶ Š ) ì " $U* +h +«g ÑZz

X¸Dg â Ð V-èÐZ Â@* ™7+h +«g ÑZzˆgzZ¬

G G ©B-#E E-ÍÉ §3G þ 9{z15 : öG ~g éCE+6Z «gY b ÿ

X¸D™7+h +«gh/** ¦−ZzÆyZā Y7„ƒtZ® :ì " $U* +h +«g ÌÐ x Z™ î0E !ôsf `gŠ {z´ÆyZ þ 864B391 :›9z737 :~g g 9ÿ h _k , £Z0´ â

!ZzgÔ£Zx â ÑZb)ÿ h ~ÄÑZ .ñ1Z þ 9{z174mNÔN m 0£P0Ô™ îG G G-E 4ÓÉ þ 9{z73B2ö§AXGò«Z‹Z ÿ h Û²Z0vZ†

X1 X2 X3


236

GA-E 4ÓÉ þ 9{z73B2ö§ XGò«Z‹Z ÿ -ÍÉ+6Z «gY b þ {û» 349B2¶ Š 2Ô 9{z22:~g éCEE ÿ

h & œ–1Z

þ 235B1Ž! Z0Z'ÿ -ÍÉ+6Z «gY b þ 9{z20 :~g éCEE ÿ

hk„0vZ†

h{k , Ù 1Z C

h ´ â 0÷Z

þ Œ{z 92b 63Ô 62m` Z–Zµÿ h ~g »ÑZvZ†0, 'Y

( ŽZevZ èg ) x Z™! /ô:ā÷ D ⠁ Û vZ¶g¦0G¹ @* g

X4 X5 X6 X7 X8

X¸D™+h +«gˆÆäVQuÐ qÃggzZ‰ Ü zÆqÃgÔi úqzÑ

GA-E 4ÓÉ þ 9{z75m2` ö§ XGò«Z‹Z ÿ

#” X ÷ðZŠ ·Ç!* Ì~A çÆg U* WÔ +h +«g èE LG G

:( 261B 14 )?Š ~y WgzZ,ƒŠa

sÜh Z]|:÷ D™e $ZzgÐ ïG E3Ò®−Zz LZ ïG E3Ò®0Þ¬ L L ó óX¸D VQ7i úÈZgzŠQ¸D VQÃVð; „~`’èr

-.ÅZ ) þ 2444b 213B 1Ž! Z0Z ÿ ( 229m~šZ ` é<XE

:{û

kZ År # ™ËZ egzZì W, Z {”" $U* )q -ZÉ 7g $u q ¯%Ìt

4ÉZ g -.ÅZ ¶ Š ÿX ì ?Š ~y 3E þ 229m~ ðE $Zð~šZ ` é<XE W~[Â

&‡ËÃW, Å b` 6,kZ ä£Z x â ZāZ # ¹79ä _öŠ OZ ÿLE Z kZ

þ 329] 243B 1£Z0vZ†îG !ZzgÔ bRZ ¶ Š ÿX ì G

: ÷D ⠁ Û vZ¶g ~g g x â Z # ±fßÖ] à °‚m¢] ÄÊ… Õ†i ±Ê Ü× ÜãßÚ ‚uœ‚ß kf%m Ü×Ê ZZ " X X äm‚m Äʆm ÜÖ äÞœ " # ±fßÖ] h^v‘œ àÚ ‚uœ à Ÿæ Ð a Ñ Â: D»+h +«g¿F, Ìk0* Æq -Z ËÐ ~ ( Y f) yZ


237

X H7+h +«gäkZāÐ !ôËÆa Ñ:gzZì ( " $U* )

þ 40 :+6Z «gY b ÿ

Xì 7" $U* $Zzgtq e -Š 4, ÆvZ¶g ~g gx â Zā Zƒx¥ GÅ ā÷D ⠁ Û ( |804°á) èE©Ò)Z0Z

XX °…^ífÖ] äËÕ àÛÚæ äß x’m Ÿ ÌnÕ äß ä×Ö] ±•… ±× †$ªÊZZ $U*9Ð \WX ì ® W, " Z ÑZz ( [^ OZ s§ Å ) hZ: 2.ÅZg^Z ÿX ÷Ì~ggxâZ~VßZzì®ÐZÔì7 .E þ 499m3` çG

ˆ gz Z ¬ Ð qÃg a Ñāì " $U* Ð h Z ** ¦@',Æ kZ

0£Zx â ZÃe $Zzg kZ Ô{û» ( 250B3) ?Š ~Š¶ ŠX¸ D™+h +«g

2.ÅZg^Z!ZfwsZCÿXì c* .E þ 466B3 çG ŠgZ Œ Û ó ó9L LävZ¶gN m

Å n&ä r # ™ ~gŠ ØZC Ù ¤ s ÜÆ +h +«gā 1NŠ ä \W

g U* W® X 3 ]c* Zzg® X 2 ]c* Zzg0) X 1:÷Å7]c* Zzg

Xì " $U* „ ** ™ » ( {ˆz qðZ I ) +h +«gÐg U* Wz g $Š q Z 9²

ā÷D ⠁ Û ~Š−ZvZ à z { ÷ á Ðzz ÏZ „¸ îÖā X X Äʆm Ÿ àÛÚ ±Öā guœ Äʆm ° „Ö]æ ZZ

+h +«gŽ ì [8{Š c* iÐ ¿kZ= {zì @* ™+h +«g ¿Ž gzZ 5.ÅZ ä G þ A‚ [z åE éR54Xz> }Zg »f ZÔ 10m2`¾]ZvZ Á ÿ

X @* ™7

{z ¤ /Zāì „  ZpgŠ Ð x Z™Mg ‡Xì Š HH7x Z²Z § w¸t G Å -ÍÉ+6Z «gY b 2.ÅZg^ZgzZ ~g éCEE .E s§Å èE©Ò)Z0Ñ çG Â÷T e ** ™ïh +' × ( | 1427xø 8 ) É¡fÖ]Ÿā^ßn×Â^ÚæX ,™ qŽg


238

+h +«g¿F, gzZ‚[™Ðik„0Z ** ¦ —Ÿ áøçûÃö ŽôìF Üûãôiô ¡ø‘ø oûÊô Üûâö àømû„ô$Öø]™:ì \¬~g !* ›÷ á gZ

þ 2:yëð0.ÅZ ÿX ÷ D™g (Z q Ë~Vzi úKZŽ vß{ zgzZ

:÷Dâ Û i k„0vZ†** ¦~ô=Å`™èe $Wkā Z ÷ëv߉ X D VZ7B; LZ~i úgzZ XX éçF×’Ö] oÊ Üãm‚mœ áçÃʆm ŸæZZ

EÅ þ 212mk„0Z \S [ ði4) Z‘Z ¶ Š ÿ

:÷D™ÀF, sf `gŠ »]g „Ñ!* `gŠ v߉ ó ó D™7+h +«gg0 +ZÆVzi úŽ L L

þ 6m+h +«gX ïÔ 182m1` ~zh »zZb‚g·ùÿ

Ðik„0Z ** ¦Ôì qçñz[zR‚~g ‚Å ~g ‚tāì n² Xì 7„ " $U*

:ì ðƒèsf `gŠ~qzÑÆ‚kZ VÙ^Î ±eœ ^Þ†fìœ VÙ^Î °æ†ãÖ] …çÚªÛÖ] àe] èÏ%Ö] ä×Ö]‚f D ^Þ†fìœE ZZ ‚ÛvÚ àe çÛvÚ ä×Ö]‚nf çeœ ^Þ†fìœ VÙ^Î ä×Ö]‚f çeœ ^Þ†fìœ àe ±× ^Þ†fìœ VÙ^Î °æ†ãÖ] ‚nrÛÖ]‚f àe …^Û ^Þ†fìœ VÙ^Î °‡]†Ö] à xÖ^‘ ±eœ à ±f×ÓÖ] à á]æ†Ú àe ‚ÛvÚ à °‚ßΆۊÖ] Ñ^v‰ā G .¬EÒÉk„0Z‚Ô k éE þ2mw#Z ~Š !* WizçG 5©.ÅZk , àÿ XX‰‰‰Ù^Î Œ^f àe] $—Z 0·gzZ ( 2) ~ åhÅZ yZz%0· ( 1) ~zZg ~Š ã T CzŠ Æ Å‚kZ -͹ÅZ X ÷[Z˜VâzŠ öE


239

sg ¬» ~ åhÅZyZz%0·

:÷sf `gŠ wZ ¸ZPÆ$ö~}g !* Æ~ åhÅZyZz%0·

þ 232B1.Z õgmZ ÿX ì uzát äßÂ]çjÓ‰ :¹ä ~g g X 1 E þ 350 :.ZY é¨Eš{ÅZ ÿX CY 7èÇ!* $uÅkZÔ èjfÖ] ä%m‚u gjÓm Ÿ g

þ9{z86m8` s²Zzb›Z ÿXì 7r{z

èÏ%e ‹nÖ :¹ä¥0¼ X2

gjÓm Ÿ (&m‚vÖ] Õæ†jÚ (&m‚vÖ] gâ]ƒ çâ :¹ ä ~i Zg ?q 1Z X 3

X CY7èÇ!* $uÅkZÔì uzáÔì Zg¦ g /Š H~g $u{zÔ èjfÖ] ä%m‚u

þ 86B8s²Zz b›Z ÿ

$ZzgÐ Q{z XX&m‚vÖ] Õæ†jÚ ( ±f×ÓÖ] à °æ†mZZ :¹ä ð¨ e K X4 E Å þ 538: yÃz çG.- ZzY é¨Eš{ÅZ ÿX ì uzá~ g $uÔì @* ™

þ 186B 3 õg mZz îG£E HZ ÿ èÏ$ †nÆ ÌnÕ çâæ :¹ä Ïg ÖZy ç0[ ©

X5

Øvm Ÿ (l^f$¢] à l^Âç•çÛÖ] °æ†m àÛÚ á^Ò L L:¹ä yx0Z X 6 ó ó Ù]çu¢] àÚ Ù^ve äe t^rju¦] Ÿæ …^fj¦] èãq oF× Ÿā ä%m‚u èe^jÒ 7w' re $Zzg ÅkZ%ÆÄ6,Ô å@* ™yÒtZzg qçñÐ V-zZgrt Å ?+ Z ÿX ì 7^ þ 286B 2±z çE ,Y ** ñuÐ kZ Ì~wqËXì

Xì [Z˜ :¹äŒ0Z X7

G É EE E 5©šÒ. ´0Z ñOÆŒ0ZÐ t~.Z Y é¨Eš{ÅZāìgŠ c* ÔŒ{z 136B4 öÐG Z Y 騚{ÅZ ÿ þì Š H¾

I-4X3 + F kZ ó óäËÕ o× ]çÃÛqœL Lþ99B8Z +Zz²Z …ÿXX Õæ†jÚ çâæL L:¹ä ö G ƒq X 8

þ 214B1Z +Zz²Z …ÿXì q ) Z6 ,äƒ®Æ E þ 3969:Y é¨Eš{ÅZyZ-Š yó ó ÜãjÚ Õæ†jÚ ±ÊçÒL L:¹ä Ifƒq X 9 X-ÊZd <G þ 6284:d $ åE $½ÿó ó h„ÓÖ^e ÜãjÚL L:¹äv0Zƒq X 10


240

GE 4hÒX3Zx â Z LÆ # ™g(y{i Z r Û uó óï L gzŠ {ŠŽñq -Š 4, ÆI~È-Š ó ókÍÌwq ».Z ~ åhÅZyZz%0·gzZ L L:÷˜ X$ Ë Y è7¦ / Ùe C $Zzg ÅkZā÷D ⠁ Û ~g g x â Z

þ 29m~g g x â ZRY 7ÿ

þ 52mð¨ Kx â ZY 7ÿXì g $Z uzá{zā÷D ⠁ Û ð¨ Kx â ZgzZ

ä ‰gzZì c* Š™uF, ÃkZ ä x Z™$ö]Z|ā÷ ˜ If)´

Xì 7r{ zā ÷ ë ¥0Z x â Z Xì c* Î Ìx Z²Z »% 1 ^Ñ6,kZ

ÅkZ ^Ñāì yÒ » ~°0ZX å c* Š hgÃkZ ä ~ā÷ D ⠁ Û £Zx â Z

þ 1 32m3` w ZŠÑZ y Zöÿ X ì Î Ç!* 6,e $Zzg

þ 394m] “ Zz Y ÑZ [  ÿ X ì uzá{ zā÷ D ⠁ Û x â Z

þ 515m3`M0Z‚ÿ Xì uzáÇ!* {zā÷D ⠁ Û M0Zƒq

þ 37mx ®ZY Ë ÿXì ®{ zā÷˜ Z o)´

( 90m]¬ç>Z {™E +)ì [Z˜{zā÷˜C Ù ¤·)´

Xì ˆ¡{zā÷ëŒ0Z Ôì [Z˜{zā÷D ⠁ Û ?Z†0k ,  `

å®{zā÷ D ⠁ Û ·0 Ô™Xì ®{zā÷ ë yç0 [© $Z uzá{zā÷ ë ?q1Z ( å @* g ™ c* ¯ huPŠp ) ó ó Ä–m á^ÒæL L

þ 316md $°Z G îÈZi Z ÿ ó Xó $ Ë Y è7¦ / Ùg C $uÅkZì

:÷˜6,x £gzZq -Zsßñ¸ X 2

Å7[p Âe $Zzg ñƒ D™~zc ÅVz(,LZ ä r # ™°ß L L E ¥0Zx â ZXì ó óˆL L~ e $Zzg èE L ¢ó ó~‡ Lè L Y7qŠÎÃyZ1ì

çâL L÷D ⠁ Û ãYiŽ x â ZXì @* ƒü~ e $Zzg ÅyZā÷D ⠁ Û ÅkZā÷D ⠁ Û ~dx â Z‰‰‰‰‰åðZrgzZ N* ÑZ (,¹{zó ó Ý^j h]„Ò


241

~d $°Z îGÈZi Z ch +' × Åe $Zzg kZ‰‰‰‰‰7„  gŠ ` îZÐ e $Zzg ó óYƒ7" $U* X ðÃÐ VìZzg®gzZyY" yZX ¶ Š

þ 78@* 77 m§Z ¦Zk , àŠg °§Z ¦Z ô¸ÿ

:÷˜~[ÂgzZq -Z KZr # ™i Z Û u X3

Ç!* ÃkZ ä ~ā÷ D ⠁ Û £Zx â Z'ì yZz%0·x ** » ~‡L L

ÅkZ Â,g $uŠ ÕÜN m 0£Zx â Zāì ]ª )ì c* Š™uF, Å kZ ® ) ) ÅyZgzZ r # ™+−Z h~ßñ1ì C™uF, Ãe $Zzg þ 168m÷Wÿ

ó ó( 'Ð e $Zzg

:÷˜~[ÂgzZq -Z KZsßñ X 4

0·x ** »RL L ( 455my;_Z x ÓZ ) ó ì ó q Ÿz gzZ [Z˜ ~‡L L

·0 Ô™gzZì [Z˜ {zā÷ D ⠁ Û ?Z†0k , x â Zì ó óyZz% `

D™ b` J6,kZ Ì$ö†å @* ™ c* ¯ huP{zā÷D ⠁ Û

X¨ KôŠÐ e $Zzg Å ~zZg [Z˜,ZāN ⠁ Û Ð s »Z X ÷

þ 458my;_Zx ÓZ ÿó ó?ì Yƒ c* ì @* ƒ" $U*

:÷˜ ~È-Šg(y{i Z Ûu

ó Xó ƒug IÃ\W¸gzZOgóåó óx™ L LÅ ~å]Nvß\W L L þ 457 my;_Zx ÓZ ÿ

: ÷D ⠁ Ûh +' × r # ™y{i Z Ûu

Ž ì à { C ~ yÆ ó ó[Z˜ ~‡ L LÐ á ZjÆ yi { ä \W L L

ã% OÅ\Wå ó ó r ZŠ LtL gzZì °»Ç!* nÆó óðZÎgdL LÅ\W

þ 458my;_Zx ÓZ ÿ ó Xó Çìg - 6 ,


242

wÑ+ZÐ [Âò ** ó ók„0Z‚L Ls ÜÆ+h +«g~gzŠ {ŠŽñ :Ò

VÍßyZgzZì ¿gx åx™ Å ~å]Nr # ™g(y{i Z Û uÁ– ä Vß Zz ä™

Xì ;g®r ZŠt» ðZÎ¥6,ã% OÅ

-͹ÅZT sg ¬» öE $—Z0·

-͹ÅZ ç¸E3E ÅZ1Z Ô T w Z ¸Z P Æ x Z™$ö~ }g !* Æ öE $—Z 0 · :÷sf `gŠ G 4É -+G ~†Ã ó ó ±f×ÓÖ] ^Ûâ‚uœ á^e]„Ò èÊçÓÖ^e á^Ò L L:¹ä ö Z yÑ X 1 þ 9{z270B7 s²Zz b›Z ÿX ì Qq -ZÐ~yZÔ¸[Z˜zŠ

tvß ó ó h„Óm ±ßÃm ͇†m ±f×ÓÖ] ᜠáæ†m ]çÞ^Ò L L:¹ä−{0{ Œ Û X2

þ 9{z 270B7 s²Zzb›Z ÿX ì m1^ÑQā¸B

Ô™! Z ùÐ  ~÷̎ Nā c* C ä Q…:¹ä ~g Nyç X 3

X* *™: e $ZzgÐZì ^Ñ{z ÂñYHyÒk„0Zù

þ 9{z271B7 s²Zz b›Z ÿ

þ 9{z2128B5 …°0Ñïà Z ÿ X åðòQ:¹ä #gi0h +m,X 4

þ 9{z 271B7 s²Zzb›Z ÿX ì ë!* ‚ÅQ:¹äyZ$0· þ 37 :wY°ZwZj Z ÿ ¼Î^‰ h]„Ò :¹ä ã YiŽ

X5 X6

Xì 7q¼ Q ð±Že ‹nÖ :¹ä¥0¼ X7

þ 1344:~gz−Z îG !ZzgÔ ¥0Z õg @* ÿ G

(äe ØÇjŽm Ÿ ( ä%m‚u Õ†i oF× áçÃÛjrÚ Œ^ßÖ] L L:¹ä ~iZ°Z ?q1Z X 8

ÆkZXì q )Z »VÍß6,äƒuzáÆg $uÅkZ XX&m‚vÖ] gâ]ƒ çâ þ 271B7 s²Zzb›Z ÿXì Zg ¦ /Š H~g $u{z ñYH: ù Ÿ‰ Ü zB‚

ó ó ˜Ê†Ö^e ±Ú…æ h„ÓÖ^e ÜãjÚ †ŠËÛÖ]L L:¹äv0Zƒq X 9


243

X-ÊZd þ 590 1 : d $ åE<G $½ÿ

X ì c* Š™uF, ÐZ ( ä$ö) ó ó åçÒ†i L L:¹äIfƒq X 10

E þ 5545 :Y é¨Eš{ÅZ °hZ ÿ

:ì –är # ™y{i Z Û u0ÆQ

-͹ÅZ ç¸E3E ÅZ 1ZÆ 0 T öE $—Z 0·x ** » Q'k ÍÌwq » Q L L G! } (,zŠ ~†Ãā÷ D™e $ZzgÐ−Zz LZ yÑ0 ç,-š x â ZXì I3ÅgzZ åQÐ ~yZq †Ãāì yÒ»Ð! Z0 ïG -Z Ô¸[Z˜} (, ë ¥0Z x â Z X ~‡ ZuzŠgzZ Qq -Z X¸ L Ñ} (,} (,zŠ ~ ÅkZ ä~u0ZgzZ ¼x â Zā÷D ⠁ Û ~g g x â Z ( ±ÿŽe ‹nÖā÷

:c* â Û ä Yb 1Zā÷ D ⠁ Û ~u0Z x â Z X ¶~Š ™uF, Ç!* $Zzg e

0h +m,]!* tZ # ä ~ Xì  Û » QāVƒ êŠ „ZÍ6,]!* kZ ~

‚㍜Lā L ‹¸Ð yZ Ìä~āÑ ä⠁ Û Ì{z ÂÅyÒÐ #gi

ā c* â Û äVrZ Âh7zz ŬÆkZ ä~ó ó †Ê^Ò äÞœ

±× ‹×qæ äjq^vÖ ±fßÖ] Ý^ÏÊ " # ±fßÖ] oÖā ±uçm Ønñ]†fq á^Ò ÙçÏmL L ó ó ±× oFÖā ±uæªÊ X ¸D™ c* Ñkzs§Å a]ÀW dLƒ]|āì HQ

# q Ë\Wû%q -Z Ö h Z]|(ÅyZgzZ ñƒ} 9JZ nÆ ~ X ~Š™wi ** kz6, yZ äx?ZmLƒÂ‰

3;X&gzZkzŠgña ]ÀWx?ZmLƒ]|ª) nyT:Ãkz ûLE

kZ āì }Y 4„vZgzZ'‰ ‹ kz ÃyZ™™wÎgà h Z]|gzZ

ÁgzZ ÏVƒ ð 3,™^H HúÐWä x?ZmLZƒá ¸ áÈ È¼ H~kzvkZ {z Ìà h Z]|x¥:gzZ σ Åwi ** kz6,Á


244

x?ZmLZƒ ]|ÃTƒ kz Å „ `š ÄÜt ì eÔÐ Vƒ ‰

yÒ »Qy WX σ¼gz¢]!* XÐVƒ‰ 7 -Y~ y»Æh Z]| x?ZmLZƒ ]|āì eÆtÃkZÆQgzZ Ô Yƒ 7Âzzš

eÐgzZƒgzZ ðÊ°gzZ Vƒ‰ ‹Ã a ·]|™wÈ~ kz „ « :āì ÂÌtÃt» ð¸ËÆ„ Qy WÔVƒ „ hZ]|{zāì Š1ZŠ°z”·7/

Va" Û{i ZVaæWāLZƒ

[» x?Zm LZƒ ]|Âä QÔ\¬vZNZ Ô \¬vZ f ç

v!* f oZ M\¬v!* f oZì c* ŠÄg™ ¯ ögzZ â Zg e q -ZÃkzgzZ avZ wÎg

h k„0ZùÔ™1Z & ~~ Z # āì ¹t Špä QÉ ( g(X \¬

?q1Zx â Z ( ì ^Ñ{z ) ó ó h„Ò ç`ÊL L ÂVz™yÒÐ?g $ugzZe $Zzg ðÃ

kZXì g $Z uzá{zā÷ 56,kZƒ  x Z™$ö]Z|ā÷ D ⠁ Û

ÅkZgzZì 7r{zā÷ ë ð¨ Kx â Z X ì 79** ™7Ãe $Zzg ËÅ G E¢ {zā ÷ D ⠁ Û ö-‹g ZŠ gzZ £Z 1Z Áq ÔpZ 0 ZX $ Ë Y 7Ìèe $Zzg

÷ ë yx0ZXì Ž‚gzZ [Z˜{zā÷ ë ãYiŽ X ì g $Z uzá Y ‚X ì 79` îZÐ kZgzZìC Ù ªÇ!* ^Ñ6,^Ñe $Zzg ÅkZā

Ûà ¸ { zèY ågz$gz Z ®„ ¹ gz Zì g $Z uzá{ zā÷ ë

X ÷ ÅyÒ tZzg KÑä kZÐ Ô™1Zā÷ ë ÁÒZvZ†1ZƒqÔì :÷˜v0Zƒq Ý^Óu¢] oÊ äß èm]æ†Ö] Õ†iæ äÚƒ o× ØÏßÖ] Øaœ l^Ï$ ÐËi] ‚ÎæZZ XXÅæ†ËÖ]æ

x ©Zāì t · Z »yZ Ì6,kZgzZ ÷ 56,# Ö è ÅkZ ]pIZ x Ó &‡e Xì 7wJÿLE $Zzg ðÃÅkZ~qz Û gzZ


245

^у J -y W™á Ð wzZ‚ÅQā c* â Û äN m 0£Z x â ZgzZ

þ 82m]¬ç>Z >™E +ÿX ì 7^ ,YÌ−7,ÃkZì

E E 3BÄ § ùÔ™ ! Z ùQ~‚®e $Zzg + F, gz$ā ÷ ˜ ö ZC Ù ¤·)´gz Z

±ãÊ †nÇ’Ö] °‚ŠÖ] á]æ†Ú àe ‚ÛvÚ änÖā Ü–Þ] ]ƒ¬ÊgzZ ì k„ 0Z

Ðí~ e $Zzg kZgzZ þ189m2` y»Zz 83m]¬ç>Z >™E+ÿ‰ h„ÓÖ] è׊׉ 169Ô167m÷W¶ Š 2

þ 316Ô 316md $°Z G îÈZi Z ÿ ó Xó ÷¦èVâzŠt

Xì ®: x Z f !* Ô™1Z ~zZg ZŠ»kZ

sg ¬»x Z f !* Ô™1Z

þ 432B2s²Zz b›Z ÿ äe sjvm Ÿæ ä%m‚u gjÓm:¹ä ~i Z°Z ?q1Z E Å þ 72:Wz çG.- ZzY é¨Eš{ÅZ ÿ ±ÊçÒ ÌnÕ :¹ä ð¨ K

EE

þ 21mY c* ¸ÑZ ‡:¶g ÿ H™f~Y 騚{ÅZ[ÂÐZ ä ~g g E þ 544:Y é¨Eš{ÅZyZ-Š ÿ ó ó &m‚vÖ] ÌnÕ L L:¹ä Ifƒq X-ÊZd þ 634:d $ åE<G $½ÿ ó ó ؉†m ÌnÕ L L:¹äv0Zƒq

Æ b` Å $ög/1ì ¿g ™ Ì}ÂÅgÃè x Z f !* ä Y f‰

X1 X2 X3 X4 X5

Xì ŠzŠ%}Ât~«£ G :÷˜ï−Z +−Z w°ƒq0ƍkZ Åk éE 5©.ÅZk , à

oFÖā Ü–Þ] á¬Ê Œ^f àe] à xÖ^‘ ±eœ à ±f×ÓÖ] Ðm†› äΆ› oâæœæL L

ó ó h„ ÓÖ] è׊ ׉ ± ã Ê † nÇ ’Ö] °‚ Š Ö] á] æ †Ú àe ‚ Û vÚ èm ]æ … Ô Öƒ

Œ^f àe] à xÖ^‘ ±eœ à ±f×ÓÖ]L L& §+F, gz$Ð ƒ  ~ t§x Ó ïÌ.Z ~ åhÅZ yZz%0·~ Å e $Zzg kZ ¤ /Z gzZ ì XXäß ä×Ö] ±•… þ 416m2` yWÅZxE °y»ÑZ ÿ Xì CB ó ó[|Z îG ÏhÒ]L LtQ ÂñY Ùæ‚ Üã×Ò èe^v’Ö] L ì L J - Ô™1Z [|Z îGÏhÒ]tāìg ãZz


246

Ð yZ%Z Ôìç {°‡t÷ wŠ ¬ x ÓÆ x Ó j /ôó ó Üãß ä×Ö] ±•… -Z Ìt ì ~gz¢ ** q ƒ tzœzrz wŠ ¬ » V-zZgƈ á Zz ä™e $Zzg

Xìç{°‡ G i k„0vZ† ** ¦ ( k éE 5©.ÅZk , à )‚tā Zƒ x¥Ð ,kZ V,Z&ì ‚]{ðÅQgzZ ~ åhÅZ yZz%0·tÉ ì 7" $U* Ð Xì c* Š™[™Ðik„0Z ** ¦ñƒD™ ãÒ[˜ä

$U* " +h +«g ÑZzˆ gzZ¬ Ð qÃgÐi k„0vZ† ** ¦Šp

kmœ… L L ā÷ D ⠁ Û vZ¶g ( ¹@* Ô ~‡ÑZ Y «! Z 0 yZ/ ) { Ú1Z ó ó ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ ÄÒ… ]ƒāæ éçF×’Ö] xjjÊ]]ƒā äm‚m Äʆm Œ^f àe] qÃggzZ¬ Ð qÃg Ô i ú qzÑ{zā ¬ŠÃ ( i ) k„0Z ( ** ¦) ä~ þ Œ{z2431b 235m1`Ž! Z0Z'ÿX¸D™+ h +«g‰ Ü z D VQuÐ

$Zzgt t Zi°Z†' ( 331 b 24Ô4B1£Z 0vZ†îGG!Zzg ) £Z x â ÑZ b) e -ÍÉ+6Z «gY b Xì ŠŽñÌ~( 21b ) ~g éCEE gzZ ( 2523b 69B2)

+h +«g~ i úà ( k„0)vZ†ä ~ā÷ D ⠁ Û ( ¹@* ) kî ¤

þ 9{z28:+6Z «gY b ÿ X ì ¬Š ñƒ D™

~ i úāì ?Š ãZz Å]!* kZ ** ™+h +«g ~ i ú » k„0Z ** ¦

Xì 7s ÜÆqíz q Ë+h +«g

Xì ÃÌ~wÑ+Z ¯§gzZ3F, ~zh »zZÆ‚qçñkZ


247

$ugÅ h~°—Zq1Z ** g ¦ Ô ¶ð⠁ Û y Òg $uŽ ä h~°—Zq1Z ** ¦~…Æx Z™ î0E !ôkŠ IF 4&ÀF,ìQ» kZÐ ŠzZŠ ! Z ò¬ Ð ƒ ÅkZ ~ˆX ì # Ö } .øL G 

X ǃ[ZŽ »VÕìz]2ÆVß Zz 䙊ggzZ q Ê »V-zZgÔ ï : ÷D ⠁ Û vZ¶gŠzZŠ1Zx â Z

^ß$‚uæ | ‚×íÚ àe Õ^v–Ö] Ü‘^ çeœ ^ß$‚uV Øfßu àe ‚Ûuœ ^ß$‚uL L ±ßÃm ‚nÛvÖ]‚f ^Þ†fìœ VÙ^Î X‚Ûuœ &m‚u ]„âFæ ‰ ±Fvm ^ß$‚u V‚ùŠÚ ‚nÛu ^eœ kÃÛ‰ VÙ^Î ð^_ àe æ †Û àe ‚ÛvÚ ±Þ†fìœ V†ËÃq àe] ÜãßÚ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 h^v‘œ àÚ é†ŽÂ ±Ê °‚Â^ŠÖ] (Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 éçF×’e ÜÓÛ×Âœ ^Þœ V‚nÛuçeœ Ù^Î ( é^jÎ çeœ (oF×e V Ù^Î( èfv‘ äÖ^ßÚ‚ÎœŸæ èÃfi äÖ ^Þ†%Òªe kßÒ^Ú = ä×# Ö]çÊ [Ü×Ê V]çÖ^Î oÖā Ý^Î]ƒā Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 á^ÒVÙ^Î (š†Â^Ê V]çÖ^Î ±Ê Ü¿Â ØùÒ †ù Ïm oFju †fÒ Ü$( änfÓßÚ ^Ûãe °ƒ^vm oFju äm‚m Äʆm éçF×’Ö] Ü$ ( änfÓßÚ ^Ûãe °ƒ^vm oFju äm‚m ÄʆnÊ †fÓm Ü$ (œ†Ïm Ü$ (Ÿ÷‚jÃÚ äÕçÚ Ü$ ( ÄßÏmŸæ 䉜… g’m ¡Ê Ù‚jÃm Ü$( änjfÒ… oF× änju]… Ä–mæ ÄÒ†m ^Ûãe °ƒ^vm oFju äm‚m Äʆm Ü$ (åü‚øÛô uø àûÛøÖô äö ×# Ö] ÄøÛô ‰ø V ÙçÏnÊ ä‰œ… Äʆm à äm‚m ±Ê^rnÊ š…¢] oÖā °çãm Üù$ ( †öføÒû*] äö ×# Öø] V ÙçÏm Ü$( Ÿ÷‚jÃÚ änfÓßÚ Äe^‘œ xjËmæ (^ãn× ‚ÃÏnÊ pF†ŠnÖ] ä×q… ±ß%mæ 䉜… Äʆm Ü$ ( änfßq ä×q… ±ß%mæ 䉜… Äʆmæ †fÒœ ä×# Ö] VÙçÏm Ü$ ( ‚rŠm Ü$ ( ‚r‰ ]ƒā än×q… pF†ì¢] oÊ Äß’m Ü$( äÕçÚ oÖā Ü¿Â ØÒ Äq†m oFju ^ãn× ‚ÃÏnÊ pF†ŠnÖ]


248

^Ûãe °ƒ^vm oFju äm‚m ÄÊ…æ †fÒ ànjÃÒ†Ö] àÚ Ý^Î ]ƒā Ü$ ( ÔÖƒ Ø%Ú oFju äi¡‘ ènÏe ±Ê ÔÖƒ Äß’m Ü$( éçF×’Ö] |^jjÊ ] ‚ß †fÒ ^ÛÒ änfÓßÚ oF× ^÷Ò…çjÚ ‚ÃÎæ pF†ŠnÖ] ä×q…†ìùœ Ün׊jÖ] ^ãnÊ ±jÖ] é‚rŠÖ] kÞ^Ò ]ƒā XX" # ±×’m á^Ò ]„ÓâF (k΂‘V]çÖ^Î ( †Šm¢] äύ ( 9{z730b > }Z b ¶Z[ !* > }Z[ÂÔŠzZŠ ! Zò)

(h) {Šy1Z( ** ¦)~XÔxZ™î0E !ôkŠ ä( h) ~°—Zq1Z ( ** ¦)

ÔVƒ}YÃi úÅ avZ wÎg {Š c* iÐ ƒ  ?~ :c* â Û ~ …ÆÔ¸ Ì

ì Å q nZ Å a\W{Š c* iÐ ë Â: ä \W ! nÅvZ ?ù :¹ä V,Z

: ¹ä ( h q1Z ** ¦ ) V,ZX ¸ ¶ ! ôÆa \ W¬ Ð ë: gz Z ¦) Ôz™7 Â: ¹ä VçôÔ V; Y # avZ wÎg :¹ ( ä hq1Z ** Z

( D™+h +«g ) D VQJ -Vð+B; VâzŠ LZ ÂDƒ} 9aÆi ú ( a) \WQX CYIÐ wZŠZ(KZ ~A C Ù ā ©ë ( º ZvZ )rQ

KZgzZ D™ qÃgQ Ô D™+h +«g J -Vð+ ÂërQÔ D™] Y Z Œ Û {Š c* iu Â: Ô D™wZŠZ ( ~ ä™S¦")QX n pg6,VZ RLZ V×

( ¸ Dƒ', Z',~|¦q -Z"gzZ ug Iu »\W ) n pg ñ VQ:gzZ D q +h +«gÐ w ZŠZJ -Vð+QÔ ë åü‚øÛô uø àûÛøÖô äö ×# Ö] ÄøÛô ‰ø ÂD V ZuQ zi !* VâzŠ LZ ( ~ }>) X rs§Å }iQX ëº ZvZQ Ô D™

( ™ w)Æ™ ZC Ù ™ Vî 0* Vc* !* gzZ D VQu\WQX n pggz™Ð VzU LZ X ¸n pg?VÄ _Z KZ~}>\WX D YÖ6,kZ

Vî 0* Vc* !* \WÔ D VQuÐ }>gzZ ëº ZvZQ Ô D™{>\WQ

X CYV(KZ ~AC Ù ā ©D YÖ6,kZÆ™ ZC ÙŠ

™|7,ÒgzŠ \WZ # QX D™ b§ÏZ ( Ì) ~ «g ~uzŠ Q


249

i úqzÑä\Wā 6Ô D™+h +«gJ -Vð+gzZ ërÂDƒ} 9

{>( ~y W ) »\WZ # ā ©_7,b§ÏZ Ìi ú¹!* QX åH+h +«g~

( s§N ZŠ)Vî 0* Vc* !* Ô ñƒ D™ug Â\W Âì * @YZ¢xs~T @* ƒ X ¸D YÖ6,UN !* Ô ñƒD™ú

ó ó Ü׉æ än× ä×Ö] oב ±×’m á^Ò ]„ÓâF (k΂‘ L L:¹ä/ô( }g ‚) ( ŽZevZèg ) X¸_7 ,i úb§ÏZ a\WÔì ¹ s ä\W

X N â Û ±5ï-[ZX ì 9Ç!* Åe $ZzgkZ

3ÅZgâ Q0?Z†}° ç¸E

Ð ~g »ÑZ «Zg 0ÇZ 0vZ†0Q0?Z†g $u „zZgg :ì e $Zzg °‚Â^ŠÖ] ‚nÛu ^eœ kÃÛ‰ VÙ^Î ð^_ àe æ †Û àe ‚ÛvÚ ±Þ†fìœZZ ÜãßÚ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 h^v‘œ àÚ é†ŽÂ ±Ê îÖāXXóóó é^jÎ çeœ ä~ : ¹Ô ð‹g $uä ( ã=Z ~%°Z ÙÅZ )Y «0z/0·= x Z™ î0E !ôkŠÆ avZ wÎg ( ** ¦)à ( h) ~°—Zq1Z ( ** ¦)

ÕZ'‹ñƒD ⠁ Û ( h) {Š y1Z ( ** ¦) wø~

qÃggzZ¬ Ð qÃg Ô i ú qzÑ aÑāì c* WÌt ~ e $Zzg kZ : x|

.¸ D™+h +«gˆÆ

: yˆÑZ Ô yx0Z 588Ô587: G î*G'  0Zó ó9ŒL L: w‡z304:~ènZÔ 9{z730 :ŠzZŠ !Z òÿ t # 0Zz Ô 102: +6Z «g Y b -G 0.G 453B 22òzë qùz 105B 1 ò«Z òz2 Z ° îG ° ~g ‡Z î@A z 1864 G E þ 194B1‹ZÝç°! éŒBÄZz 416B2ŠzZŠ ! Zòd $°²Z0Zz

:}ì c* Šg Z Œ Û 9äY fŠ¼Ãg $ukZ


250

²Z 0Z ( 6)Š 0Z ( 5) ~g ‡Z ( 4) yx0Z ( 3)` 0Z ( 2) ~ènZ ( 1) E ŽZvZÂg! éŒBÄZ ( 7)

:ì sf `gŠ sg ¬ìYz¿»V-zZgÆg $ukZ

vZ¶gQ0?Z†

þ 610Ô 263:òg Z−ZG0y¢õg@* ÿ èÏ$

1 :¹ä¥0¼ X 1

Œªe äe ‹nÖ èÏ$:¹äN m 0£Z X 2

þ 9{z 10B6s²Zzb›Z[Âz41B11wBZd $ÿ

&m‚vÖ] †n%Ò èÏ$ á^Òæ:¹äÄ0Z X 3

3‹ÅZ ÿ þ 42B11w BZd $z400m10` ò«Z] é¨GE X-ÊZd <G $ÿ Ñæ‚‘ èÏ$:¹ä Y‚ þ 112B6d $ åE þ 458B2õg mZz G î£E HZ[ ÿ

X4

èÏ$ :¹äÏg ÖZyç0[© X 5 GI þ 910:{LÔ 159mÿ X H™f~] é¨3ÅZ[ ÂÐZ ä ÷ á 0Z X 6 îÖāóóó èÏ$ ^Þ ‚ß á^Òæ:¹ä´=Z0Z X7

þ 105:Ž! P0y¢0·]ÑZÎÿ

þ ÕZ‰‰533B25:›9ÿ

Q0?Z†ä ~g g X 11 4ÉZx´Z§ÿ 5E þ 21Ô 20B7 Y ÕäE

` )Z0›{z´ÆyZ X 8

gzZ `  0Z X 10 Ô ~èF, X 9

X Å}ÂÅk Q™}Šg Z Œ Û 9Ãg $uÅ

‰ èÏ%Ö] '‚vÛÖ] Ý^Ú¦] :¹äIf X 12

X-ÊZd <G þ 112B6d $ åE $ÿ

X ¹rÐZ äŒ0Z X 13 G X-ÊZ d <G þ 112B6d $ åE $ÿ ÕZ ¸ ërÐZy 錩ÅZG0¼ X 14 þ 112B6sZ ÿ

Ñ‚’Ö] ä×vÚ :¹ä~i Z°Z ?q1Z X 15

ä%m‚u gjÓm çâæ äe ŒªeŸ äÞœ çq…œ:¹ä~°0Z X 16


251

îÖā ànßÏjÛÖ] l^Ï%Ö] ‚uœ:¹äyx0Z X 17

G &0ZK þ 1865 b I184m 5 ` îªG©B&¯Ôy éE 5ÒE MFyx0Z 9ÿ

©ÅZ0Z X 18 îÖā èÏ$‚nÛvÖ]‚fÂæ:¹äÏÖZy éŒG

þ 1287b 514m3`x ©ÑZ[  °x ŒÑZzëß ZyÒÿ

4]I 5E Xc* ŠgZŒ Û ó óµ9LÃL g $ukZÅQ0?Z†ä öÐG ÑZ/Z† X19

þ 462b 462&2x ŒÑZzëß ZyÒÿ

X ¹ 9Ãg $uÅkZ ä~g7l OÁq X 20 E $uÅkZ ä~çG .x1 X 21 þ 1434:zâ 0ZZ +Zzi ÿ X ¹ 9Š ‹Z Z å˜W Ãg

5k.ÅZ ÿ þ 1842b 500&1ug åG

X ¹ 9Ãg $u{Š™yÒÅkZ ä²Z0ZX 24 gzZ ! æX 23 Š0Z X 22

X ¹ŠzŠ%Ãb` Å~zD6,Q0?Z†ä X 25

þ 786b 558&1g U*ÆH Zz‹Z G î£E cÿ E G EÅ G G G 34$ § 4§3 ) þ 192: öW Z ÿ X c* ŠgZ Œ Û 9Ãg $uÅkZÆ™e $Zzg~ öW äŠzgÎZ0Z

X 26

&i X27 Xìc* ŠgZŒ Û rÐZäYfÒZpÔ ðô ^Û×ÃÖ] †%Òœ äÏ$æ àÓÖæ :¹ä4ö™ÒG &iˆÆkZÔ344B1tZ°Z·ÿ þ ì ŠzŠ%~«£Æg/r ó ó &m‚vÖ] ]„âF ±Ê ¼×Æ äÞāL L» ö™ÒG þ 384b 516B1>g êZ ¶ Š ÿ

E X c* Šg Z Œ Û 9Ãg $uÅkZ äÏYZY G é5{ÅZ X 28 -rÑZh1Z X 29 ã é<XE

X c* Šg Z Œ Û 9Ãg $uÅQ0?Z†ä‡Z^ÑZ: Zú1ZgzZ X 30

G-o.Å Å E 5k. Z ¶ Š ÿ !Zú! ZµÔ 1175 b 134B2h! Ñ›9d` ç? Z åE þ 391B 1 G îE X-ÊZd <G þ 112B6d $ åE $ÿ Œªe äe ‹nÖ:¹ä ð¨ KX 31

9 G 0 ¼ X 3 Ô ~zD X 2 Ô ~g NyçX 1 ~«£Æ}ÂÅkêLE kZ ©ÅZ s®Åg/Ž ì b` Å ~i Z°Z ?q 1Z X 5 gzZ ð¨ KX 4 Ôy éŒG Ôì gŠ î0ÏJ5k!: L » b` Å ~gNyçXì ŠzŠ%Ðzz Åäƒ~«£Æ 4ÉZx´Z§¶ Š ÿXì ~Š™~i Z0 5E þ 21B7Y ÕäE +ZÞäIfh +Š F, ÅkZ


252

©ÅZ ¼Xì CƒŠzŠ% b` Å~i Z°Z ?q1ZgzZ ð¨ KÔy éŒG Å{)z ~gŠ6,~zZgr

Æ ð¨ KX ì c* Š™Šg ä Ã b` Å ~zDX ì ng çÐ s®ÅyQ b`  E 54ÉZ x´Z §z ( 41B11) wBZ d Y ÕäE $ ¶ Š a Æó ó Œªe äe ‹nÖL L w¸ ÓÉxsÑZ õg @* ( 476B 9) IåE z( 21B7)

: HZ îGvÜ v:ZzX ÷~zZgg $Z 9zrQ0?Z†

Xì c* Šg Z Œ Û ŠzŠ%à b` 6,Q0?Z†ä²Z0Zƒq

þ 421B2Š>Zyúì‹Zd $ÿ

ŠzŠ%Ðzz Å äƒ ~«£Æ }ÂÅg/ b` Å ~zD6,gÃè ?Z† äƒ~«£Æg/ÂñY Ìï¤ /ZgzZ B79 !* b` Å ?q1ZX ì þ 15 :á Zzä™}¶ Š 2ÿ

X ì ŠzŠ%Ðzz Å

~%°Z ÙÅZ Y «0 z /0 ·~zZg ~œ / %Æ‹g Z òz ›9z ~g g 9 :ì # Ö } .7sg ¬ìYz¿» ã=Z

Y «0z/0·

þ 9{z29B8 s²Zzb›Z ÿ

2 èÏ$ : ¹ä~i Z°Z·gi1Z ( 1)

þ 29B8s²Zzb›Z ÿ &m‚vÖ] xÖ^‘ èÏ$ :¹ä ~i Z°Z ?q1Z ( 2) G ©Å +-.Å gG 3‹ÅZ ÿ &m^uœ äÖ èÏ$ á^Òæ:¹äÄ0Z ( 3) þ 124Ô 123m ê Z ê ZÔ ò«Z] é¨GE

GI

þ 368B5ÿX H™f~] é¨3ÅZ[ ÂÐZ ä yx0Z ( 4 )

Š0Z ( 10) ! æ( 9) `  0Z ( 8) ~ènZ ( 7) ›( 6) ~g g ( 5)

E G G 34)Å § þ 192: öW Z ÿ Šzg ÎZ0Z ( 11)

ànÃe^jÖ] …^fÒ àÚ äÞ¬ÊL L :c* â Û gzZ c* Š gZŒ Û 9Ãg $u Å kZ ä ²Z 0Z ( 12) þ 421B2Š>Zyúì‹Zd $ÿ

ó ó èÏ%Ö]æ èÞ^Ú¢]æ Ñ‚’Ö^e àm…ç`ŽÛÖ]


253

4ÉZx´Z§ÿ l^Ï%Ö] ‚uœ: ¹ä If ( 13) 5E þ 225B5Y ÕäE

GÅ æœ ( änÊ Ü×Ói á^_ÏÖ] áāV Ù^Î àÚ Üâææóóóóó èÏ$ :¹ä ã Õä¨iš Zv0Z ( 14)

±i¤] èÛÏ× àeæ †Û àe]çâ Õ]ƒ á¬Ê àŠu àe ä×Ö]‚f àe ‚ÛvÚ ÄÚ t†ì äÞā

X-ÊZ d <G þ 6187 :d $ åE $½ÿ

þ112B17wBZd $ÿ

èÏ$:¹äð¨ Kþ āì * @ Y ¹ ÿ ( 15 )

þ 269B1: Zú!Zµÿ‡Z^ÑZ: Zú1Z ( 16)

G-o.Å E þ 793b 396B1›9d`ç? Z ÿ

-rÑZh1Z ( 17) X ¹ 9Ãg $uÅkZ äã é<XE E X c* Šg Z Œ Û 9Æ™e $Zzg~{g êZÃg $uÅkZ äÏYZY G é5{ÅZ ( 18)

þ 96b 63B13{g êZ ÿ

X ¹ ó ó ànínŽÖ] ½† oF× xnv‘L LÃg $uÅkZ äÁq ( 19)

5k.ÅZ ÿ þ 1406b 381B1ug åG

ó ó Ñ‚‘ −†Ú] á^ÒæL L:¹äã=ZyZÃf0vZ†Š ** ²Z1Z ( 20)

þ 112B17 wBZ d $ÿ

©ÅZ0Z ( 21) ó ó l^Ï%Ö] ‚uœL L:¹äÏÖZy éŒG

!Z°Z·ÿ þ 2540 b 367B5x ŒÑZzëß ZyÒÔ 371B 2îG G

4]I 5E X ÷ë 9Ãg $Š qZ ÅkZ ( öÐG ÑZ /Z†)·1Z ( 22)

þ 368B5x ŒÑZzëß ZyÒÿ þ 371B2tZ°Z·ÿ

&i ( 23) ©ÅZ0Z ä4ö™ÒG X Å7h +Š F, Æ™Ü}ÂÅy éŒG X ~ñuä4vÐ g $uÅY «0z/0·( 24)

E4›ÒÉ þ 12560b 177m5` ö-G ŠzZŠ ! ZòbѶ Š ÿ

X c* ŠgZŒ Û Œc* 9ÐZgzZ ~ñuÐg $uÅY «0z/0·ä~zâ(25)

þ 1245 b 394mz1044D 1041b 344B 1x ©ÑZ îGvܶ Š ÿ

E

3ÅZŠ&0@( 26) þ 557 b 15B13wZ bÑÿ X ¹ 9Ãg $uÅkZ ä~ ðšE


254

©ÅZG0 ¼6,z/0·ä ÏÖZ y éŒG ©ÅZ 0Z ~«£ÆkêL9EkZ gzZ y éŒG X-ÊZd þ 374B9d $ åE<G $ÿ

Xì ÅÜb` Å ~g Nyç

:ì ŠzŠ%ÐzzzŠ b`  t

Xì s ÜÆg/t :1

I4 G Ð ö-GÓÉZ G î*§Ò‘0 z /0·É 7Ð Y «0 z/0·m» b` kZ :2 X-ÊZd ( 332B9¯ZuzŠÔ 374B 9) d $ åE<G $¶ ŠXì I-G tzœ~ S Zg Á ¸{ zÔ ì ŠzŠ% b` Ì6,ö 4ÓÉZ¼0 z/0· :Ò v:Zz Xì ~zZgg $Z Œ

: HZ G îvÜ

AÄ Xì ~zZgg $Z 9zrgðAX+EZÃc* q )Ñ!* ã=ZY «0z/0·

āì –ñƒD™{C Ù b» Z íZz[˜äã{Ÿg ~w',Šg c* £Z

:¦ / Ù Ð ~°‚q1Z ]‡5 Å kZāX ì ~zZg N* C Ñ (Z z/0·L L c* qçñe $Zzg ÅòŠ W L Ñ ,ZX éE 5_NÐ yQ ä ~kÃÛ‰ ì H1X ðƒ þ `~uzŠÔì I** ™+h +«g[!* Ù65mxzŠz/ZY YÿóXó ì ÖæÅzgŠwzZ ÁÐÁ

ā Zƒx¥Z® ¹7N* ÑÌä _öËÃvZ¶g ã=Z Y «0 z/0·

ä Tì ¿„z Šgc* £ZtX ì ~zZg N* Ñ Z(,¹ Šp‹Z& +Šgc* £Z Üö`ônû×øÂø Ð$ uø†ºnû%ô Òøæ ópF‚ãö Öû] oø×Âø Üû`ö ßûÚôù †ºnû%ô ÒøæøX ì @* â Û *™yWŒ Û L L:ì –

þ `~uzŠÔ}™: ]Y Z Œ Û ~ÇúÆx â ZÔ[!* åa39mxzŠz/ZY Yÿó ó èöøÖ¡ø–$ Ö]

^Ñ6,vZ ¿ŽX ì 7ŠŽñe $W{Š™yÒ Åg c* £Z ~ *™yWŒ Û èÑq

 Ð ™ ^Ñs ÜÆ V-zZgrgzZ Y «0 z/0·{z @* “ âÑ7s1 ?ì @* âÑ


255

]ÃzèÍ»ÅvZèg {Š y1Z ** ¦ ] ¯~ ä â iÆ h Z** ¦ h {Š y1Z ** ¦ā ÷ ët vß ‰

Ö } # .7 + ŠgzZwZ¸ZÆ$ög/nÆh + ŠF, ÅVÍßyZX¸‰ƒ è bÑŠŒyZ0

¦ h{Š y1Z ** ¦āì @* ƒ" $U* t Ð XÔ ÷ ˆ¹Æ]Ãz Å h Z**

:¸ñƒ]¯~| 54 Å I3Åx â Z X1 | 54( h) {Š y1Zā ÷ D ⠁ Û ( | 175 °á) ~ ç¸. Z Ä0 ïG ‹Z îG£E cÔ 9{z 322m3` yç0 [© x â ÕäÉõg mZz îG£E HZ [  ÿX ñƒ ]¯~ G-E 4ÓÉ þ 9{z787b 558B1 ö§AXGg U* s Zz

.¬E“0G X2 X ñƒ]¯~| 54( h) {Š y1Z :¹ä( | 226°á) çG

þ 9{z10] 161B 1Š Zõg @* ÿ

]¯~| 54 ( h) {Š y1Z :¹ä ( | 237 °á)Œ0vZ†0· X3

Å A™. Ò É  . E þ 9{z3275b 240B3ãZçE .Z ê Z ÿX ñƒ

]¯~| 54 ( h ) {Š y1Z : ¹ä ( | 231 °á )7 0vZ †0 ¼X 4 Å A™. .ÒÉ.Z êE þ 9{z3274b 40B3ãZçE Zÿ

X ñƒ

-rÑZh! Ñ îGE 5k.ÅZzÔ 1992b749B2ã é<XE þ 480B3Á éCÑÉug åG !7Z îG£E cÿ

X ñƒ

E 5.ÅZ 0 Z', Z X5 ]¯~ | 54 ( h) {Š y1Z :¹ ä ( | 236 °á ) g åE

~| 54\W ¹ä \Wāì e $Zzg Ð( | 233 °á ) ¥0 ¼ X 6 D þ 49B1! Ñz åÓÉ ö-¼ÉZ[ ÿX ñƒ]¯

X ñƒ]¯~| 54~Üæ \W:¹äk*ZZ0z/Q1Z X7

þ 115B71™ X0ÑwŠ õg @* ÿ

þ 107B71 wŠ õg @* ÿ X ñƒ] ¯~| 54\ W: ¹ä ¹_Z0Z

þ 107B71 wŠ õg@* ÿ X ñƒ]¯~| 54\ W: ¹ä Á ÒZ£Z1Z

X8 X9


256

X ñƒ]¯~| 54\W:¹ä~èF,X 10

þ 422B2Š>Zyúì²Z0Ñ‹Zd $ÿ

X ñƒ]¯~| 54\W:¹äƒÒZ {q0ZvZ†1Z X 11

þ 558B1g U* s Zz‹Z îG£E cz 422B2sZ ÿ

āì q )Z ( ~ äâ iÆ x â Z ) 6,k Z » õg @* IZ :¹ä x â Z X 12 þ 787b I558B1g U*ÆH Zz‹Z îG£E cÿ

X ñƒ]¯~| 54( h) {Š y1Z

X ñƒ]¯~| 54\W:¹äIf X 13

þ 131]37B1x´ÑZ]51x´ÑZÔ 194B2îGE !7ZY Zh +Šÿ

þ 70B8t`ZztZ^Z ÿ Xì H™f~] 5z Å| 54¹Z äM0Z I þ 74B3] é¨G3ÅZ ÿ ÕZ‰‰ñƒ]¯~| 54\ W: ¹ä yx0Z

þ 223mo ì0Ñõg @* ÿ X ñƒ] ¯~| 54\ W:¹ä o ì0Ñ

X 14 X 15 X 16

Xì H™f~]5zJ -| 60ˆÆ| 50Ã\Wä~g g x â Z X 17

þ 131B1 .Z õg mZ ÿ GšÅ X-ÊZd <G þ 8311:d $ åE $½ÿX ñƒ]¯~| 54\ W:¹ä ã Õä¨i Zv0Z

X 18

X ñƒ]¯~| 54\W:¹ä~iœZ0Z X 19 Ä E 4D ™Å Ð 5 E þ 60B1< Ø ¯Z]Zg•ÿX ñƒ]¯~| 54\ W:¹ä ö ZŠ é) Z0Z X 20 þ 268B50Z ÿ

X ñƒ]¯~| 54( ~w¸q -Z )\W: ¹ä( ! ) 4v X 21

E -Ê -Ê 4)G þ èEG !* Y ¼ÑZùö:X Z[!* 153b 294B 2~g ØZ >÷ÿ

I -4X3 0 ê Gä C§ ~È-Š ~zk , evZ Ô~«£Æg/gzZkW kZ

ñƒ ]¯~| 38ÅvZ èg {Š y1Z ( ** ¦)āì HÜÐ ( [Z˜ ) ~° ]¯~| 38 \Wāì ` è =:¹ä t GZ 0 N m ( 207 m b ˆZgâ )

( 161B 1Š Zõg @* )X ñƒ I 4X3 -G b` 6,( [Z˜ ) ~°0 ê X ÷ ŠzŠ%Ðzz Åäƒ ³#Æg/wZ ¸Zt


257

Å ?+ ZÃx ¬z ( 9311]324B4 ) wZŠÑZyZö¶ Š nÆ X ±z çE

þ 9{z75B9s²Zzb›Z ÿ ó ó h]„Ò(èÏ%e ‹nÖ(±ÊçÒL L: ¹ä ¥0¼x â Z

I -4X3 ~ŠZß Z/0·~«£Æ( [Z˜ ) ~°0 ê GÌë¤ /Zì w ì H

{Š y! Z 0 vZ †0 ¼ ä kZ Ž ?,Š™7 e $Zzg Å ( SZ°Z Z[Z˜ ) t A I 5k.ÅZ ° Á ÒZ ! ÷ zÔ594B7 ] é¨G3ÅZB yx 0Z rz) }Zzz1305b 353B 1 ug åG

X¸ñƒ]¯~| 54~Üæ( h) {Š y1Z ** ¦āì ÅÜÐ ( I¯Z

þ ~ŠZß Z àZ 9{z15B6Ä0Z]4ÿ

Xì 7[Z˜~ŠZzq -Š 4, ÆV-È-Š ‰gzZV-w', z V!āìgŠ c* îÖāó ó °‚Î]çÖ] ^ßÏ$æ ]ƒā ^Þ‚ß èrvÖ] äe ÝçÏi ]„âFæL L:¹ä4x ø0Z

þ 69m1`k , ;Z ìÿ

ó ó÷ r q -Š 4,Æ Y f } g ø ~ Š Z z x â Z L L: ¹ ä ~w ',y { Ÿg £ Z

} ¸ÑZ ¸¬ ° 7Z ¡ a¶ Š 2( 526 m5` { h +] .¯tçg òz ë ) ( 77Ô76m ) öW ЛNÅZz ðÑZgzZ ( 91m )

x Zwz w'p¤ /Z e $Zzg Å ~ŠZzèY L L: ¹äá Zz"{ hÃZÔ ~È-Š /Z†

$Zzg Å yZ ~ õg @* e 1÷ ®{z ~ g $ugzZì 7u~ b)Æ þ 80-77m1` ÿ

þ 286m1` ‹Z ë›ÿó ó÷D™tg/

~Š0 +»ögŠ Z·i Z ¼Z >§z( 7b ) ‹Zg U* W¶ Š 2

{^ ,Y»e $Zzgq -Z

ÅvZ èg Z** ¦āì Å7e $Zzg Åh +m,0vZ†0 .ñä kÜZ ‰ ÕZ'åc* J 7,{ i » »ÅvZèg {Š y1Z ** ¦ä

:c* â Û ävZ¶g x â ZÆg $u~}g!* Æe $ZzgkZ XXóó îm…]çjÖ] Ø✠Å^Ûq¦ ¼×Æ çâæZZ


258

þ 558m1`g U* s Zz‹Z G î£E cÿ

Xì ßÐzz Å q )ZÆõg@* IZ e $Zzgt : ¹ä²Z0Zƒq

îÖāXX¼×Æ ±â V ]çÖ^Îæ äÃe^i àÚæ å„âF o‰FçÚ èm]æ… èÛñ ¢]ª_ì ‚ÎæZZ

vߎgzZX ì c* Šg Z Œ Û æÃe $Zzg kZ Å ( h +m,0vZ†0) .ñä Vñâ ZgzZ

x â ZX ì c* Šg Z Œ Û ß Ì¹Z ( 4~zD}) ÷ á Zz ä™ q nZ Åe $Zzg kZ þ 423B2‹Z d $ÿX ì ße $Zzgtā÷ë

9Ãe $Zzg kZ »V!‰gzZ V-w', z V-È-Š ~«£Æx Z™ î0*J'Zg/ ¦ägÃè .ñ~ e $Zzg kZāt }uzŠì ß bŠg Z Œ Û Å q Ð hZ**

{0 + i~ äâ iÆhZ** ¦{zāì 7]oðà »]!* kZgzZ Å7ô¥

X¸ŠŽñ E 3ÅZ m, !7Z ÍL L[ ÅvZ¶g ~ ðšE ~ó óîGE +Z†0·0vZ † : Ò oF× o×’Ê ä×Ö] äÛu… ±× ^Þ^iœ V Ù^Î °…^’Þ¢] o‰çÚ àÂLā L ì– þ 436b 40m2` ÿ

ó ó èÃf‰ †fÓÊ é^jÎ ±eœ

ÅgÃè ³ ZX ì ®Ðzz Å:D +ÅÖæ :−{ ! Z 0³ZÅkZ Å " ÔZ ð: Z S Z°ZzÔ 2B 36 ) èEG4h= 0Å{Z îGE 0G (G îI Z ] 4 ¶ Š n Æ :D + Å 4h=Zz( 105m ) ð Õä›ÒÉ−Z ìYz ( 460B1) wZŠÑZ y Zöz 0G î”gi ! Ñ èEG ÑÉ Å Å Í C E 4h=Zz(3m)ïðG G 4hÒÉèEG4h= ÏYZŠú!Z î%àz(14m) ö èEG Zz(3) ¹Z²Z -š^I X B7!* $Zzgt=X ÷D™7e e $Zzg{Å (¹@* ) öE v߉

¶ Š Ô ì H7Æ  Ë% w ¸ » ó óy ¢0 Œx â Z L Lä k Ü Z ‰

( 206m ) b ˆZg â

.-ÅZ y—™f »V-zZg zŠ Æ x ** t gzZ ì ~( 220Ô219B2) yZ çE y¢0 Œ G X ÷bzêVâzŠ


259

?Š y#Zxq -Z

xßx Z äi /0vZ† ( ** ¦)ā÷ D™yÒ vZ¶g ( ¹@* ) «** xâZ

( j) {Š y1Z ( ** ¦)gzZG1Z ( ** ¦) ~ VÍßÔ J 7,{ i » » ( k)Z› M

Ô 9{z6337b 465B3tZi°Z†'zÔ 9{z1980b72Ô71B4ðûZòÿ ÕZX¸ŠŽñ E G G 4$ 3 § þ 545 :Šzg ÎZ0Z öW

( xßx Z )]gúq -Z ä ~āì e $ZzgÐ …â0_g ÒZ à ñg q! Z 0g q ~gŽZ G 1Z ( ** ¦)~ Vß Zz "7,{ i » X J 7,{ i » » d W Æ yZ gzZ ÕZX¸ŠŽñ( j) {k , Ù 1Z ( ** C ¦)gzZ {Š y1Z ( ** ¦) k„0Z ( ** ¦)

þ 9{z1979b71B4ðûZòÿ

þ @ZŸ!*9ðz3193:ŠzZŠ ! Zòÿ

X ‰xßx ZtåŠ HJ 7,{ i »»]gúT

Æ yZ ~ā HÜÐ g q! Z 0g q~ ]ÑqÆ k xßx Z ä Ä0Z

Ü z kZŽ å * ‰ c J 7,ä ( h)m°Z 0G{ i » » yZ Ô å¢q ~ } i »

X¸÷ZÆVâ › -Ê xßx Z ä ( h) /0vZ† ( ** ¦ )Z # å¢q~ā÷ ë ö:XEZvZ† þ 9{z465Ô 464B8Ä0Z]4ÿ

þ 9{z464B8Ä0Z]4ÿ

X åJ 7,{ i »»

1Z ( ** ¦)~ VÍßgzZ å¢q~} i » ~āì e $Zzg „Ðgq! Z0g q

{k , Ù 1Z ( ** C ¦) gzZ {Š y 1Z ( ** ¦) k„ 0 vZ† ( ** ¦) ~gŽZ G É Z õg mZ ÿX¸ŠŽñ( j) -Í. þ b !* g! Z0ZðY « Ô 9{z129B1 ~g éCEE

0G ( ÷Z ) x â ZÆ VÍß ( ~Üæ) ‰ Ü z kZāì ~ {)z ðûZ ò þ 9{z1980b71B4ðûZ ÿ X ¸( h) m°Z

þ 423B2‹Zd $ÿ Xìg~g Z MZJ -| 55Ð| 48 hm°Z0G ** ¦


260

X ¶ ( ÷Z ) à ZzÆÜæiŠ F~gzŠÆÅvZègtzç** ¦\W

ÓÉxsÑZ õg @* þ 225B4IåE ÿ

X-ÊZd <G þ 6758:d $ åE $½ÿ

X ñƒ]¯~| 60ÅvZègtzç** ¦

X {)z| 58Ô ñƒ]¯¬Ð| 60hm°Z0G ** ¦

X-ÊZ d <G þ õg mZÃz2337 d $ åE $½¶ Š ÿ

~ yxgŠÆ| 60gzZ| 50¿ÑZz äƒ ]¯~| 38āì wõ Y]!* t

gz Z é‡ùe $Zzg Ñ!* `gŠ Z®Ôƒ ï÷ á ~ } i » Æ á Zz äƒ ] ¯

X ñƒ ]¯~( | 54)ˆ Æ| 50ÅvZ èg {Š y1Z ** ¦āì ãZz ?Š

[ZŽ ðà »Tì ?Š +ZtX ñƒ7]¯~ äâ iÆh Z** ¦\W v:ZzXì 7k0* Æ~w', z ~È-Šz 4Ë

µÉ 7{e $Zzg ÅY «0z/0·Ð h{Š y1Z ** ¦:HZ G îvÜ gzŠÆ h Z** ¦ h {Š y1Z ** ¦ā òúŠt » + ªÆ y Zgz Z ~z DX ì

gZ Œ Û ë!* gzZßÃòúŠ kZ ]c* Zzgµz 9X ì ë!* gzZßÔ¸ ‰ƒ]¯~

?ŠŒyZ0 + ŠgzZq -Z

X ÷„g}Š

Æ. Þ »X Hú6,( y ) âZ¥~| 44ä {#!Z 0 ù (āì ~z% ) ¢E ‹ 4CEgÅZ[-Z−Zzy÷Ô/0Z \ñ«** X¸ ø ÑZÝ‚gzZ ã G é5G ÔwjÐ~V-{ ÓÉxsÑZ õg @* þ Ég Zz ,g Z G îE 0__Š Zj 12m4` IåE z206mo ì0Ñõg @* ÿ

X ‰ ñшÆkZ c* | 44~©ÜævZ¶g «** x â Zā Zƒx¥

é^jÎ ±eœæ ‚nÉ ±eœæ é†m†â ±eœæ Œ^f àe] oÖā lö†¿ßÊ Lā L ÷ ë «**

gzZG1Z Ô {k , Ù 1Z Ô k„0Z ä ~ : ó ó èߊÖ] ±â V]çÖ^Î [ ]„âF^Ú Vk×ÏÊ C Xì < L t:¹äV,Z ?ì Ht:Y7 ä~Ô ¬Š s§Å ( j) {Š y1Z


261

þ 9{z1980 b72Ô71B4ðûZòÿ

Æ ( | 40 ) ] Ãz Å h ¨  ¤ ! Z 0 Z ** ¦ā Zƒ " $U* ¸ ÌÐ kZ

V!Z®X ¸ŠŽñ{0 + i h{Š y1Z ** ¦ÌˆÆkZ c* | 44Ái Z Ágz Z ðƒˆ

]¯¬Ð kZ c* ~| 40h {Š y1Z ** ¦ā Z"z6,t »V-È-Šz V-w',z

?ŠgzZq -Z

XìŠ ã C"Ô¸‰ƒ

5$öx Ó~}g !* Æ›9gzZ ~gg 9Lā L ÷ ë ~Š−ZvZ à z { ÷ á

LZ ÁÂVâzŠt X ÷ 9G g $Š q Z q ¯%gzZ µx ÓÅx Ó~ yZā÷ 3{! 4¨EE { Zg ÅVâ ›Ž ì $ +{z }™: ÑÅyZŽ X ÷ âF, Z p!* - èEG J þ ã›/Z†Wá242m1`zŠg Z¾]ZvZ Áÿó ì ó ¸s ÜÆ

:¹ä„{ q£Zæg

óì ó SZgЃ  {z÷gÃèizg {Ša Ž ~^Z ÛZ ~g g [Â1 L L

þ 337 mtæg]c@* ÿ

:¹äã¢i·

x ÓÅyZāì t · Z~}g !* ÆyZì m» òƒñgzZ®J -V˜L L þ 63m1` ~èF, kgŠ ÿ

ó ó÷9Ì~%ÑZÑg $Š qZ

D™¥#ÿË{z X ì x £ Z (,» ®q -Š 4, Æ ~w',y{ Ÿg £Z

ā÷˜ ñƒ

V¹]zZ°Ð ®' !Ð zŠ™„Šg »®āƒÆ ñ3nH L L þ 180m5`h +] .&tçg òzë ÿ

ó óÏñ (,J -

: ÷˜ y{ Ÿg£Z

ó óXì Ð wYgÆ›9z ~g g 9j0·tā ð M:xÑÌtL L


262

þ 174B5tçg òzë ÿ

x Ó q ¯% µµÅ ®Ìq -Š 4, Æg $u ÿL X3Z gz Z x Z™$ö

$ Z xEz ( 33Ô 23m )M0Ñ g g $ Z xEg " Z ¶ ŠX ÷ 9g $Š q Z !‚g » ( g $u ÿL 3XZ ) ~@Z²ZvZ Y zgzZ ( 97 m¯ZuzŠ 42Ô41m ) b äÕ}ÅZ0Ñ v:Zz ó ó ànÏnÖ]æ à¿Ö] àne ànvnv’Ö] &m^uœL L

:ì ~~g g 9 h^v‘œ àÚ †õËÞ ±Ê ^÷ŠÖ^q á^Ò äÞœ ð^_ àe æ†Û àe ‚ÛvÚ à ZZ XX ý°‚Â^ŠÖ] ‚nÛuçeœ Ù^ÏÊ " # ±fßÖ] é¡‘ ^Þ†Ò „Ê " # ä×Ö] Ù牅 $Zzg Ð Y «0 z/0 · -Z Å/ôÆ avZ wÎg {zāì e q a Ñ äë:(:¹äY«0z/0·)X¸ñƒÆ~® ))

'c* â Û ä(ÅvZèg ) ~°—Zq1Z ( ** ¦) ÂH™f »i úÅ

4ÉZ °kðÒE gG CÄZ G þ 828 b å<XI îE 0_[!* yZ f ÑZ[ Â ÿ

ā Zƒ" $U* 6,gîDgzZ ¬Ð g $u9kZ

X ¸ŠŽñ~>Åx Z™ î0E !ôY «0z/0· ( 1)

X åZƒ™f »i úÅ a Ñ~>kZ ( 2)

¦ ( 3) X ¶ð‹ g $ut ‚Æ Y «0 z/0·ä h ~°—Zq1Z **

Ð ~ yZ ¸ ŠŽñ ( j) x Z™ î0E !ôÐ yÃyÃ~ >kZāXt ;g

$Zzg à Zz Y «0z/0·ùÅ ( r)Q0?Z†™f » h {Š y1Z ** e ¦

Xì ŠŽñ~

v:ZzÔ ^÷–Ãe ä–Ãe †ŠËm &m‚vÖ]æ


263

?ŠgzZq -Z

( g( 0) t GZ 0·āì Cƒ ÌÐ kZG@* Åe $Zzg ÅY «0z/0· X-ÊZd āì HÜÐ ( 3170:d $ åE<G $½&r) ~°—ZÄ0™0k„ä VÙçÏm Üã×Ò ‚nÛu ±eœæ ‚n‰œ ±eœæ é^jÎ ±eœ ÄÚ ÑçŠÖ^e kßÒ ZZ îÖā XXý Øù‘ VÜâ‚u¢ ]çÖ^ÏÊ " # ä×Ö] Ù牅 éçF×’e ÜÓÛ×Âœ ^Þœ X å~gZi !* B‚Æq1Z ( ** ¦)gzZ¦Z1Z ( ** ¦) {Š y1Z ( ** ¦ )~

iЃ  ~?~ā å;gÈtòŠ MC Ù Ð ~ yZ Å a vZwÎg {Š c*

ÕZ '| 7,i úÂ:¹Ãq -Z äV,Z ÂÔ VGƒ }YÃi ú

G +Å I ©B #-E §3G þ 17450 b 82m14` > çlšÅZs Z§!* > ç¡ Zs ŽZz 681:`  0Z 9z6: öG +6Z «gY b ÿ

Xì ~Š™ ô¥Å q ät GZ0ZXì Œe $Zzgt

x £~g $u »g (0t GZ0·

[Z˜7Zä{)z´ â xâZXì s%Z »xZ™$ö~}g!* ÆtGZ0·

Xì c* ŠgZŒ Ûg $ZŒgzZg $Z 9Ôtzœzr¹Zä$ög/pì ¹ &i rä ÒZÃt GZ0ZgzZ ó ó äÏn$çi oF× †%Ò¢] Ñ^v‰ā àe]æL L:¹ä 4ö™ÒG þ 7m4`tZ°Z·ÿ

Xì c* Šg Z Œ Û

ó ó …ç`ÛrÖ] ‚ß …^fÓÖ] l^Ï%Ö] àÚ Ñ^v‰ā àe] á āL L:¹ä4v

Xì Ð~( V-zZgr)]p} (,q -Š 4, Æg/t GZ0Z—"

þ 270B7 ~g ØZ >÷ÿ

ó óXì Å}ÂÅkZ äY fg/L L:¹ä~È-Š ~Š0 +»ögŠ Z·

þ 76m1` ¼Z]§ ÿ

( 117 m)™f bcz ( 595m ) ~È-Š ~Š0 +» * c ™i·i Z[»—¶ Š 2 :¹ä~w',y{ Ÿg£Z


264

ó ó ° ‡^ÇÛÖ]æ †nŠÖ] Ý^Úā èÏ$ ±Ãe^i Ñ^v‰ā àe ‚ÛvÚL L

þ 170möW ЛÅZzðÑZ ÿ

:¹h +' × äy{ Ÿg£Z

óì ó „ }ÂÅt GZ0· SZg Ìq -Š 4, ÆëgZuZ„  Šx Z™Y f}g øL L

þ íq 145m}¸ÑZ¸¬°7Z¡ aÿ

# ™ ~È-Š g(y{ i Z r Û u~ «£Æ s®z }ÂkZ Åg/ :Ò

gzZ $öpì * @Y Œx â Z » ~i ègzZ õg @* ÍÃt GZ 0· L L ā÷˜

ā ì 56,] !* k Z { z¤ /~‚ } ⠏ ã ½ » s ® z b ` [ !* gZ

7uÌb§Ëe $Zzg éZ~x ©ZgzZò6, gîm{gzZ~g $ue $ è Z zg

ó óXì ', Z',Ç!* x°gzZŠŽz »e $Zzg éZÐ p ÒkZgzZ $ Ë ƒ

þ xzŠ T70m2`xæZŒZ ÿ

¹ »r # ™g(Ô ÷ D™ b` $ö~‚} ⠏ 6,t GZ 0·ā It X ì ^ÑZ (,

$ög/pì Å b` 6,]c* Zzg~x ©Z Åt GZ0Z ä VÍ߉

:÷sf `gŠáZjPXì c* ŠgZŒ Ûg $ZŒzg $Z 9¹Z Ì~x©Zä þ {)zÔ 15 b 11B1ÿ

þ {)zÔ 1080:¯ZuzŠ 1077 :yˆÑZ ÿ ˜W :w‡z115 b ÿ þ ÕZ 9Œg $u Z åE ˜W :w‡z1786b 486B1 ug åG 5k.ÅZ ÿ þ Š ‹ÑZ 9g $u Z åE 5k.ÅZ3ÿ þ 9:w‡z486B1 ug åG

`  0Z

:1

yx0Z :2 ~ènZ :3

ÁÒZ :4

I¯Z :5

gzZ ŒÔ 9ä Yfsf `gŠ Ãg $u Åx â ÑZ îBà {Š™yÒ Åt GZ 0·

:ì c* Šg Z Œ ÛÝ


265

G E ¢ ‹ ö g ZŠ :6

˜W :w‡z 1200b 318Ô 317B1ÿ þ ŒŠ ‹‚ Z åE ˜W z:w‡z 114b 58 mx â ÑZî]Y ZÅZ[  ÿ þ 9Š ‹‚ Z åE G E Ñ5Å Ä B 3 B .2EZ úG Z!Zfÿ þ 344b 231B1 çG

 :7 ŠzZŠ1Z :8

ë)z þ BƒÑÝ{Š ‹‚ z :w‡z252b 177B1‹ZÝçÿ E GG 34)Å þ 321: öW § Z ÿ

! æ :9

ŠzgÎZ0Z :10 GÅ èE©Ò)Z0Z :11

2.ÅZg^Z ÿ .E ˜W L L:w‡z547B3 çG þó Ý ó g $Z Z åE ! þ óB ó èEš‹ Ñ9L LÔ 193B26!* g‹q …Z ÿ

y´0Z :12 E ÏYZY G é5{ÅZ :13

þ 414X 411b 341X 339B8>g êZ °{™f ÿ

x ©Z g $uÅg ( 0t GZ 0·q -Š 4, ÆY fz $ög/ā Zƒx¥

6,Š ã CÅwZ ¸ZÆ$ö‰~«£Æg/ Z®X ì CƒŒc* 9Ì~ X ìŠzŠ%gzZß7ue $Zzg ÅkZ~x ©Zā ** ™ Z"z6,t

òúŠ »[ ZCZŠ .x **

$ut {Š™yÒ Å h ~°—Z q1Z ** g ¦āì H òúŠt ä kÜZ ‰

:ì sf `gŠ {û6, yZgzZ7‚Z ó ó!ZCZ L L{Š™yÒÅVÍßyZXì ó ó[s L L þ 730:Š î ZŠ ! Zòz828 :~g ‡Z 9ÿ hq! ZùY «0z/0·

:1

Xì 9Ç!* t/

Ø`‰ àe Œ^fÂ æœ ÷^n à ÔÖ^Ú ±Þ†fìœ: z/0· :2

GA-E 4ÓÉ þ 101B2ö§ XGò«Z‹Z ÿ

Æyx0Z ñZÎÐZ Ôì wÒZ w!´ â 0vZ†0}~zZg »kZ /

X ì 7„ " $U* Ð Y «0z/0·Ôì ®t Z®Ô ¹7rä Ë

X ì c* Šg Z Œ Û „ ó ó® L LÃe $ZzgkZ ÌävZ¶g ã]Z 

þ 733b 118 mŠzZŠ ! Zòÿ


266

GA-E 4ÓÉ ±ße ‚uœ L L9X ì ß Â » ó ó ÔÖ^Ú ±Þ †fìœ L L~ ö§ XGò«Z ‹Z :Ò GA-E 4ÓÉ : yˆÑZ )yx0Z 9z ( 118 m 2` ) ö§ XGò«Z ‹Z ¶ Š X ì ó ó ÔÖ^Ú G ( 1866b 181B5 îªG©B&:¯ZuzŠ 1863 GA-E 4É ( 118B2 ö§ XGZ )ÅvZègq!Zù™0k„ùz/0· :3 X ì ®Ð zz Å ( w ÒZ w! ) ´ â 0vZ†0 } Å kZ /

0lÈzZ k„ùY «0z/0·~ ( 733)ŠzZŠ ! Z òe $Zzg ®¸

Xì ЍŠó ó™

E éS}BÑ$ÕZ X hq!ZùVgùY «0z/0· :4

þ 259B1 ~z éCŠÒgÉ U*ÆH Z ãçbÑ ÿ

~zZgB ZÎZ A $» Ô™0vZ†~zZg » kZ X ì ®ÅkZ /

$ZzgÐ kZ +C e Ù â ( ë)z) ?q1ZgzZ·gi1Z Ô ~g g Ô ¥0 ¼¤ /Z X ì Xì * @YHÂ~ e $Zzg ÅVzuzŠÔì Cƒ9e $Zzg Â,™

þ 414m~g ]Z ì)l~g —Z ~@¶ Š ÿ

E ~ ( +C Ù â Æg $u èE L ¢)tØ Z IZ y¢0 ¼gzZ FŠ *Z VâzŠÆ ~zD ( 445 X 440B6 ) wZŠÑZ yZö ¶ Š 2 X ì ®t Z® ÷ 7Ð G Å 3E § X-ÊZ d ( 309B1) ö ZC Ù œZz ( 3388) d $ åE<G $½z

Š *Z LZ ~zZgrq -Z¤ /ZāìtX {”ð q -Z » g $uÁßZāt }uzŠ Gš.\Ô zu ) q  ÷L+G $Zzg ¸gzZ}™yÒ e e $Zzgq -ZB‚Æ( {)z ï ¥Ð

Cƒ pôtZzg VâzŠ Â}™yÒ Ð WZz ËyxgŠÆŠ *Z LZgzZ LZ +G ¿g™ q  ÷L ¥ÐŠ *Z LZ ä kZ~Tì @* ƒ »e $Zzg ÏZg ±Zp÷ Ô 393Ô 392m¯ZuzŠ 290Ô 289m ) b äÕ}ÅZ0Z îG%l¶ Š nÆ,Xƒ I ( 7 ‚ÑZµ°h +çE,ÅZ îG£E c :yN Õä5ÅZz ,—Z q‡Z


267

( 216: ~g ‡Z )Xì ЍŠó ók„0Zù@WL Le $Zzgq -Z Å ~g g 9}

( 1361 :~g ‡Z )X ì c* M ó ók„0Zùkî ¤ù@WùL L~e $Zzg ~uzŠ²

X ì ß bŠg Z Œ Û [s¹ZÔ÷9tZzgVâzŠtÅ~g g 9

0·( 2)q!ZùY «0z/0·( 1)āVƒ b§kZ ,zŠ¤ /Z

q! ZùVgùz/

Âì w!Vg~ ~uzŠgzZì 7ô¥Å q ~«ā,™n Û

Å q ~ e $Zzg {Š™yÒ ~g ø pX ì CYƒ ®e $Zzg +Z —"

kZ¡¹ÆtÉ Cƒ7®Ðà Zz ó ó Øq… àÂL L{z Z®X ì Ìô¥

ó ó Øq…L L~kZ à Zz−{0s «āt }ŠX ì CY0e $Zzg ~G@* Å

®Å ( wÒZ w! )´ â 0vZ†0}ā 6ì ó ó™0k„ L LŠ Z%Ð

þ 1866:yˆÑZ ¶ Š ÿ X ì s # ZÜ~g $u

”ÌÐÅvZ ègq1Z ** ¦ä z/0·e $Zzgt q -Š 4, Æ yx0Zƒq G þ 182B5îªG©B&¯yˆÑZ ÿ

Xì ”ÌÐ ™0k„gzZì d qÆ~g]Z ; /I ànnÃjÖ ±ËÓi ^ãÞ¬Ê èm]æ†Ö] ÌÖe ŒªeŸ Lā L ì Zƒ –6,õG

ç» pq -ZÐ ~ Vs"zŠB‚Æg $u® ó ó l¡ÛjvÛÖ] ‚uœ ( 421m2` )X ì 7`wðÃ~h e™

™f » ™0 k„~ TÔe $Zzg ®kZ à Zz ŠzZŠ 1ZgzZ yx0ZāìgŠ c* !!þ 449:‹Zg U*M ÿ Xì Zƒ – ó ó xnv‘ å^߉āL Lä 4~4ÃÔì ŠŽñ

[ZCZ6,kZgzZì pôz 9e $Zzgt{Š™yÒÅQ0?Z†:HZ îGvÜ Xì ŠzŠ%zë!* b` Å


268

y´Z »‹¯Z ¼0·x â Z

& C Ò E Vá^Ûn׉ àe xn×Ê L Lg $u {Š™yÒ ~/ôøL Ô Å h ~°—Zq1Z ** ¦

Xì ~z%ÌÐEÅ ó ó °‚Â^ŠÖ] Ø`‰ àe Œ^fÃÖ] ±ß$‚u BG|Å Ä Í¡ AAX+E 4D ZwYgðyÑ0 ÷-G þ g ð Zrzz èEG Ô Œ{z863:zâ 0Zòÿ

»+ h +«g6,]â £VЈÆqÃggzZ¬Ð qÃgÔ i úqzÑ~ g $ukZ

x â Z Š *ZÆ $ög Ñ" gzZ ~gg x â Z ~ }g !* Æg $u kZ X ì ]mZ

ÜÖ Ü$ ( &m‚vÖ] ]„âF ÄÛ‰ àÚ Lā L ÷Dâ Û ( | 258 °áÔ ‹¯Z ) ¼0·

ó ó è’Î^Þ äi¡’Ê ó ÅçÒ†Ö] àÚ ä‰œ… ÄÊ… ]ƒāæ ÄÒ… ]ƒā ±ßÃm ó äm‚m Äʆm

}™: +h +«gˆÆqÃggzZ¬Ð qÃg ÌQá Íg $ut¿Ž

þ 9{z589b 298 m1``  0Z 9ÿ X ì ( ë!* )³** i úÅkZ Â

Xì 7s ÜÆG™x§U*M c* $uËw¸t»‹fx â ZāìgŠ c* g

+Z ¯z]ïë ZP Z

Ãg $u Å ó ó~°—Zq! Z ùY «0z/0· L Lä ~i Z°Z ?q1Z x â Z :1 c* Šg Z Œ Û Ë%ªó ó ¡÷‰†Ú &m‚vÖ] …^’ÊL L™È ó ó xnv‘ äבœ &m‚vÖ]æL L GÅ gE 4ÉZÔ 461b 63B1g þ 461 b 424B1 îGªG©B+ Z îG@E $ZxE ÿ

Z®ì ~Š™ ô¥Å q Ð h q1Z ** ¦ä ( r ) Y «0z/0·èa

Xì ß bŠg Z Œ Û Ë%Ãe $ZzgkZ » ?q1Zx â Z

ó ó Ñ‚’Ö] ä×vÚ L L:÷ë ~i Z°Z ?q1Z~}g !* ÆQ0?Z† :2

G þ 50B2îªG©B&¯Ô 1140b 382B1g $ZCÔ 10B6s²Zzb›Z ÿ

9!* ( 4767 ] 539B2wZŠÑZ yZö) ó ó äe sjvm ŸL Lb` Å ?q1Z6,kZ

X ì 7„ " $U* Ð ?q1Zx â Z b`  tZ®B7


269

X ì s %Z J~ ] Ãz õg @* Å hg 0 ´ â ¦Z 1Z ** ¦ :3 | 40c* |80c* |70c* | 60:÷ë ‰Ô| 30:÷ë ‰ X-ÊZd !™ ÆJ Zz( 6436) d ( 1156Ô1155m ) îGE $ åE<G $½¶ Š

Xì ß bŠgZ Œ Û | 30]Ãz Å\ M x4!* »kÜZ‰Z® 3… ‚n‰œ ^eœ kÃÛ‰ L L :¹ä %Z kg D +0 ›0 ·Û²Z 1Z ~zZgÆ‹Zg î0ªGE îÖā ó ó Œ^f àe] æ °‚Â^ŠÖ]

Å I 4<XÅ -G A™. + É Ò  . E þ Œ{Š ‹‚ z :114B4Z +Zz²Z …° ö Zw‡zÔ Œ{z 595 b 269Ô 268B19ãZçE .Z ê Z ÿ

3…Âì " 3…Z á ZzkU* î0ªGE $U* 9Ð h¦Z1Z ** ¦q  »¹@* á Zz‹Zg î0ªGE #

‡Z=Z·0Zó ó с^’Ö] ÀÊ^vÖ] èÚ¡ÃÖ]L LÌÐ kZ ?ì e** VY »¹@*

kZ »IfƒqÔ ñƒ]¯~| 60h¦Z1Z ** ¦āì CƒG@* Åw¸kZÆ &C E 54ÉZx´Z§) ó ó ‚nÃe ]„âFæL LÃw¸ X ì ÃÿL gzZêŠp‹Z & +I ( 538B2Y äÕE gzZ| 43ä ‰X ì s %Z Ì~]Ãz õg @* Å h 00·** ¦ :4

9Å \ M ( 240B 17 ) w BZ d $ ¶ Š ì ¹| 47 gz Z | 46 ä ‰

Xì x¥** ]Ãz èõg @*

Xì ?Š š òúŠÔ¸‰ƒ]¯~| 40h00·** ¦ā It

‰ ƒ l7zg¬ Ð| 40 h 00·** ¦Lā L It » kÜZ ‰b§ÏZ

Xì ßó ¸ ó E I3Åx â Z :5 .¬“0Gx â ZÔÄ0 ïG ¹äë)z ~èF, x â ZgzZ¥0¼x â ZÔçG -Z ñƒ D™h q +Š F,Å[Z yZ X ñƒ ]¯~| 54 h {Š y1Z ** ¦āì

!ó ¸ ó á Zz ä™y-§»z uæƒ  ÂtLā L ì q¿c ø GL!Z ó ó ànÛÖ^¿Ö] o× ä×Ö] èßÃÖL ā rg;Z YÆ0ï L ì [ZŽ ¸ » kZ

Xì {ZegzZ c øJ¿ÑZzì ó á ó Zzä™y-§» LgLzZ ó óuæL LÃVñâZ


270

Š¤ /÷ á ‰ÆkZ Ôì @* ™yÒ e $Zzgq -Z ~zZgāì @* ƒ (Z ]‡zZ ‰ :6

X ÷D™yÒnz¿Š¤ /÷ á ‰gzZwaåÐZ :c* â Û äaÑāì ~g $uÅéçF×’Ö] ±ÿŠÚ~ ~g g 9} ÕZ'ÈrƒZ9nÆi úÂZ # îÖā DD †fÓÊ éçF×’Ö] oÖā kÛÎ ]ƒāEE

þ 757 bX X xñ ò)ÅZzx â ÕäÉ>Y ZÅZ[Žz[!* Ô yZ f ÑZ[ ÿ

X ì n Û gzZ Ág »i ú ** ƒ cg‚èÑqì 7™f ðà » äƒ cg‚~ kZ

Xì 7™f ðÃÌ»çz

:c* â Û äa\ Māì c* M ~~uzŠ Åg $ukZ îÖā XX †fÓÊ è×fÏÖ] ØfÏj‰] Ü$ ðç•çÖ] Èf‰ªÊ éçF×’Ö] oÖā kÛÎ ]ƒāZZ ÕZ XÈr:Ô Yƒcg‚QÔ™çz Zg7 ƒZ9nÆi úÂZ #

J5G 4]ÑZ[ÂÔ ~g ‡Z 9ÿ þ 6251b x?Zh:wN Šgð[!* Ô yZ åE

E »çzgzZ‚ÁL Z~ g $u«ā}Š™ qzÑ ** îgØt g $uæL¾5!ðä /Z [Z G !ó ì ó {컊·Žì y é)-²™f Ä°~yÒ¸cgzZ L LXì 7™f

$Zzg 9q e -Zā Ç ñY c* ŒÐZ X ì ŠzŠ%z ë!* gØ »s ¸z" z { ZekZ Â

x ÓÅg $Š qZX @* ƒ7?Š Å™f Ô™f ݃:™f~9~uzŠgzZƒ™f~ X ’ e ** ™¿6,x|āœÆ™ ¦yágzZ ,

ā÷ë ~È-Š ~ò{ ÷ á gâ Z ‚u]æ ‚ß èÃ_Î áçÓjÊ èÃ_Î èÃ_Î Ÿā ÄÛrm ÜÖ &m‚vÖ] ᜠÜ×Â] ZZ Õ†jŽÛÖ] …‚ÏÖ^e ØÛÃnÖæ äΆ› ÄÛrn×Ê ‚u]æ ‚ß pF†ìœ èÃ_Îæ XX ¡÷ÏjŠÚ ^÷%m‚u äßÚ èÃ_Î ØÒ ØÃrm Ÿæ -Z Z•q q -Z :X ì Š HH ¦~]gßÅVz•Ãg $Š qZāßyYgzZ Åg $Š qZā ’ e Z®Ôk0* Æ}uzŠ ZuzŠgzZì @* ƒ k0* Æ ~zZg


271

Ã} •C Ù gzZ ñY H¿6,·ùÿLuqÆ™ ¦ ( yágzZ ) ,x Ó þ 455m3` ~g ]Z;ÿ

X ñY c* ¯: g $ux : ÷˜ ~w',y{ Ÿg£Z

gî q–¾¾²!* > Zz¥Ãg $u „ q -Zā Ç ñ0* ÅkZ BV ;œ L L

ðÃÔ b§¾ðÃÔ Z•ZuzŠ ðÃÔ Z•q -Z ðÃÔ ~g7 ðÃÔ ÷ D™e $ZzgÐ þ 301m5` {h +] .¯tçg òzëÿ

óì ó ¸Ø»]!* ~g7 Ð t§¦X b§¾

~g $u à Zz h ~°—Zq1Z ** ¦~ ~g g 9ā÷ D îgØt vߎ Z®

Xì ŠzŠ%gzZßgØ»yZÔì 7+h +«g ÑZzˆgzZ¬Ð qÃg

Në Zq -Z

qÃggzZ¬ Ð qÃg Ôi ú qzÑÅvZ èg {k , Ù 1Z ** C ¦āì " $U* Ѝ 9

-ÍÉ+6Z «gY b þ 9{z 22:~g éCEE ÿ X ¸ D™+h +«gˆÆ

qÃgÔi úqzÑ a vZ wÎgā¸D ⠁ Û h{k , Ù 1Z ** C ¦āì ~z%ÌtgzZ

X¸D™+h +«g™JZÐ VÑgzŠgzZˆÆqÃgÔ¬Ð

.>EÄZ çE .>EÄZ îGªG¢E 410Ô 409B 1 çE Zñ/ °v0ZƒÒZ w‡z Ô 695 Ô 694b 345 Ô 344m1`` 0Z 9ÿ ˜W L L þ! ó ó9g $uZ åE

{z Ôì ŠzŠ% b` 6,|¸Z [-Z 0 ¼gzZì ~Š™ ô¥Å q ä ó` 0Z

X ì ~Š™†OÅyZ äÇZ0y¢gzZ ÷ ~zZg tzœzrq -Š 4, Æg/

ó ó çrŠÖ] àÚ ä‰œ… Äʆm ànu ä×ÃËm Ÿæ L ā L ì ̆ŸZt ~ e $Zzg kZ X¸D™7+h +«g‰ Ü z D VZuÐ}> a\ M

Å:D +Å ~C Ù iq -Š 4, }÷pì 9ÂÐ z¥ÅwßZ 4e $Zzgt

Xì6,g $Š q Z¦ùgzZ e $Zzgs ¸ñwÑ+Z » b kZ Z®ì ®Ðzz

Ô i ú qzÑ~ kZ1ì ŠŽñ™f ×»i úÅ h {k , Ù 1Z ** C ¦~ ~g g 9


272

ŠŽñ™f »+h +«g ˈÆ( VÑgzŠ )ÒggzZˆÆqÃgԬРqÃg

}g !* Æi úKZ h {k , Ù 1Z ** C ¦āì Zƒ –~y MÆg $ukZX ì 7 :D ⁠Û~

ā ©¶i ú¸ Å a \ M ó ó ^nÞ‚Ö] Ñ…^Ê oju äi ¡’Ö å„âF kÞ^Ò áā L L þ 803b 290m2` ~g ]Z ìì~g g 9ÿ

X ‰ − Ð *Š\ M

Å aÑāŽ ¸ _7, i ú„z h {k , Ù 1Z ** C ¦ā Zƒ x¥Ð e $Zzg kZ

8¸ñÐ h {k , Ù 1Z ** C ¦ˆ Æ ]Ãz Å a \ Mèa [Z X ¶i ú~y M

Š lŠpÐ kZ Z®ì " $U* +h +«gˆ Æ qÃggzZ ¬ Ð qÃg Ôi ú qzÑ

s %ZÐ kZÿTX ¸ D™+h +«gJ -]Ãz aÑā Š Hƒ " $U* , Ù 1Z ** C ¦{zā’ eÐZ Âì ]o» +h +«g ¿F, Œc* 9 !* Ð h {k

àm‚nÖ] ÄÊ… &m^uœ ᜠ±Ê î‰]†Ö] ÐnÏvjÖ] L LˆÆwÑ+Z kZX }™7

Š *ZÆ VzŠ *Z }g øā ðƒ Ùp ~(, Zƒ t · Z » "7,ó ó î‰^Þ ^ãÖ ‹nÖ ]Ãz Å a \ MÆ™wÑ+Z ¸ ÌävZ¶g ~ß0 + Í·ƒq ( c¬Z ) v:Zz ( g $u,â91Ô90m ) tZ°Z HZ ¶ ŠXì H" $U* +h +«gJ -

Xì " $U* +h +«g Ì~Vz>Ð h{k , Ù 1Z ** C ¦ā¾t¿ðä /Z

þ 6163b 132B2£Zµz860 b 62mzâ 0Zò!Zfÿ

X ì ®e $Zzgtāì n²Â 4& i sz èEG 4G 5!÷ G ¶ Š X ì Cƒ ®e $ZzgÐ èEG á ) Å lÈ0 ³Z Ä BE ( 217X 214B2) wBZd $z ( 131b øÒZz ïE3E Z °Y Yâ [!* ) ~ènZò X-ÊZd ( 2884 ) d $ åE<G $½¶ ŠX ÷( ~i sz ) ãæy÷0Ô™ ä V,Z Ôì Zƒ ëz Z (,ÃvZ¶g ã]Z X ì ŠzŠ%wÑ+ZЍ®kZ

áçÃq]… änÖ]ô ^Þ]ôæ ä×Ö ^Þ]ô X ì c* Šg Z Œ Û ó ó9L LÐZÆ?Š Ë%


273

X ì [ ZCZ ~ QÆ g $u kZāì H òúŠt ä k Ü Z ‰ : 7

ug Â~ ( 730 b 106 m1` )Š î ZŠ !Z òz ( 127B 1) ~zDāìt [ZCZ îL<Ez Xì( Õ…çjm ÜÖæ)ÔÅugÂ~(733b107m1`)ŠîZŠ!Zòpì™f»

ì ®èp ä ( 733: ŠzZŠ ! Z ò )e $Zzg à Zz Õ…çjm ÜÖæ āì n²

wÒZ w!´ â 0vZ†0}~zZg » kZ X ì [ g ¦ /~ y*kZā 6

$Zzg Å ~zZg wÒZ w!X ¹7rÌä Ë{z´Æyx0ZƒqÐZX ì e

s Ã^ÑgzZ ^Ñà s ]Zg yŠ Ž ì x » » VÍß yZ ** ™" $U* [ZCZ Ð ^÷ÃnÛq ]çÖ^ÎL L~]c* Zzg ‰āìgŠ c* X ÷ ñƒÑ ~ ÒÃÅä™" $U* ÏZā 6ì 7?Š Å[ZCZ ** ƒ: »p ÖZ yZ~]c* Zzg‰gzZ ó ó k΂‘ Xì Š Hc* Š™" $U* Üæz ×~y*

IBEZ G Q0?Z†āìtāÜ » ï~g ‚Åy*kZ :HZz ï îvÜ Å h ã=Z ~°—Zq1Z ** ¦Ð ( r ) ã=Z Y «0 z/0·Å ( r )

gzZ¬Ð qÃgÔi úqzÑ aÑāì c* M ~Tì 9Ç!* $u{Š™yÒ g ÕZ'¸D™+h +«gˆÆqÃg 9ÐZ ä $ög/X 7[ZCZ »nË~ kZì g ½" Ç!* $Zzgt e

kZÔ** ™& ¤Åg $ukZ »® ) ) ŎZevZègx Z™ î0E !ôX ì c* Šg Z Œ Û Xìg D™+h +«gJ -]Ãz a*™Ñāì ?Š ãZz Å

aaa


274

yc6,\¬vZ » ~È-Š ~zh »zZ}Z7 â


275

àm‚nÖ] ÄÊ… l^f$] ±Ê àm†ÛÏÖ]…çÞ

[ÂÅ ~È- Šægpg Zâ Z

[!* Æó óg $Q ZgzZg $uL L |^jjÊŸ] †nÆ oÊ àm‚nÖ] ÄÊ… Õ†i ZZ /4X e * ó óõ0G *™7+ h +«g {z´Æ`’èr

h]çq ØÛÓÚ ^Ò


276

Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

:ì \¬~g !* ›÷ á gZ —èºßøŠøuø éºçø‰û]ö äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø oûÊô ÜûÓöøÖ áø^Òø ‚ûÏøøÖ ™ G ' Xì:%+4~( ]Z f Å )vZwÎg n}g é£+ þ 21:[Z x ÑZ ÿ

:c* â Û äavZ wÎg DD èøß$ røÖû] Øøìøø äüÏøñô]çøeø Œø^ß$ Ö] àøÚô ]*æø èõß$ ‰ö ±ûÊô ØøÛô Âøæø ^÷fnùô ›ø ØøÒø]* àûÚø EE

pôÐÑLZÃVÍßgzZ}™¿6,< L Ôñ3 ( w' )u 0* ¿Ž

X ǃ4ZŠ~¼ A {z ÂÇg

t 9ð òŒ8E þ îÏ£E Zzg $Z ŒÆ1Z &I¯Z}ZzzÔ 104B4Á ÒZ î@A zÔŒ{z2520 :~ènZòÿ

noor-ulainain by zubair ali zai  

namaz k mutaliq