Page 1

เสริมสรางพัฒนาการ ทางดานสังคม ในการเลนรวมกับผูอื่น

“ แม‹ช‹วย ใหŒมองเห็นความสุข ” เรียนรูเรื่องจำนวน ผานการสัมผัสอักษรเบรลล

เสริมสรางทักษะทางคณิตศาสตร ในเรื่องของการนับจำนวน

พัฒนาประสาทสัมผัส และการพัฒนากลามเนื้อมัดเล็ก จากการคลำ,การหยิบจับ

โดมิโน อักษรเบรลล

໚¹¢Í§àÅ‹¹ ·Õ誋ÇÂÊÌҧàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒà¡ÕèÂÇ ¡Ñº¨Ó¹Ç¹¼‹Ò¹ÍÑ¡ÉÃàºÃÅŏàËÁÒÐÊÓËÃѺà´ç¡ ¾Ô¡Ò÷ҧÊÒÂµÒ »ÃÐàÀ··Õè¾Ô¡Ò÷ҧÊÒÂµÒ áººÊ¹Ô·áÅÐÁͧàËç¹áººàÅ×͹ÃÒ§ ÍÒÂصÑé§áµ‹ 3 »‚ ¢Öé¹ä»

Social

Logical

Mathematical

Fine Motor

ของเลนเสร�มพัฒนาการ แจกฟร�

สงไปรษณียบัตรหร�อจดหมาย เลารายละเอียดของนอง พรอม ระบุเลขทะเบียนคนพ�การ อายุ ช�่อ และอาการ สงมาที่

ตูปณ. 151 ปณฝ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฟร� CD สอนการเลน Mom-made toys


ใบหนาที่แสดงอารมณ ไดแก อารมณโกรธ อารมณเศรา อารมณสุข และสุดทายเปนกระจกที่สามารถสะทอนใหเห็นหนาของตัวเด็ก โดยสามารถหมุนแผนหนาไปไดเรื่อยๆ

สงเสริมพัฒนาการ ทางดานสังคมใหกับเด็ก พัฒนาการทางดานภาษา ใหเด็กไดรูจักการออกเสียงที่ถูกตอง และไดเรียนรูคำศัพทเกี่ยวกับสิ่งตางๆ

“ แม‹สอน ใหŒรูŒจักอารมณที่ถูกตŒอง ”

อารมณของฉัน

໚¹¢Í§àÅ‹¹·Õ誋ÇÂàÊÃÔÁÊÌҧ·Ñ¡ÉФÇÒÁ ࢌÒ㨴ŒÒ¹ÍÒÃÁ³áÅСÒÃÍÂًËÇÁ¡Ñº¼ÙŒÍ×è¹ã¹ Êѧ¤ÁàËÁÒÐÊÓËÃѺà´ç¡·ÕèÁÕÀÒÇÐÍÍ·ÔÊ«ÖèÁ ª‹Ç§ÍÒÂصÑé§áµ‹ 18 à´×͹¢Öé¹ä» ·ÕèÁÕÅѡɳРÍÒ¡Ò÷ÕèäÁ‹ÊÒÁÒöáÊ´§ÍÒÃÁ³ ·Õè¶Ù¡µŒÍ§ áÅÐÊÑÁ¾Ñ¹¸¡Ñº¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ä´Œ

ของเลนเสร�มพัฒนาการ แจกฟร�

สงไปรษณียบัตรหร�อจดหมาย เลารายละเอียดของนอง พรอม ระบุเลขทะเบียนคนพ�การ อายุ ช�่อ และอาการ สงมาที่

ตูปณ. 151 ปณฝ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฟร� CD สอนการเลน Mom-made toys

Social

Concentration

Language & Communication


ไดพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อมัดเล็ก กลามเนื้อมัดใหญในสวนของแขนและมือ หัวสัตวใชสรางเรื่องราว พัฒนาทักษะการสื่อสาร

เสียงกระดิ่ง สรางทักษะการไดยิน

“ ความแข็งแรง แม‹สรŒาง ไดŒ ”

สายรัดขอมือและดามจับ จะชวยใหเด็กจับไดถนัดขึ้น

สีสันกระตุนทักษะการมองเห็น

ดัมเบลล

໚¹¢Í§àÅ‹¹·Õ誋ǾѲ¹Ò¡ÅŒÒÁà¹×éÍãËŒá¢ç§áç àËÁÒÐÊÓËÃѺà´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÁͧ : ª‹Ç§ÍÒÂØ µÑé§áµ‹ 12 à´×͹¢Öé¹ä»·Ñé§ã¹»ÃÐàÀ··ÕèÁÕÍÒ¡Òà ¡ÅŒÒÁà¹×éÍ͋͹áçáÅÐÍÒ¡ÒáŌÒÁà¹×éÍà¡Ãç§

Imagination Auditory

Gross Motor Fine Motor

Visual

Language & Communication

ของเลนเสร�มพัฒนาการ แจกฟร�

สงไปรษณียบัตรหร�อจดหมาย เลารายละเอียดของนอง พรอม ระบุเลขทะเบียนคนพ�การ อายุ ช�่อ และอาการ สงมาที่

ตูปณ. 151 ปณฝ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ฟร� CD สอนการเลน Mom-made toys


Friendly free-weight ÊÓËÃѺà´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÁͧ

Braille domino ÊÓËÃѺà´ç¡¾Ô¡Ò÷ҧÊÒµÒ

My mood ÊÓËÃѺà´ç¡·ÕèÁÕÀÒÇÐÍÍ·ÔÊ«ÖèÁ

ของเลนเสร�มพัฒนาการแจกฟร� สงไปรษณียบัตรหร�อจดหมายเลารายละเอียดของนอง พรอมระบุเลขทะเบียนคนพ�การ อายุช�่อ และอาการ สงมาที่

ตูปณ. 151 ปณฝ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Mom-made toys


ดีวีดี และ บรรจุภณ ั ฑ์ (DVD Packaging)

ด้านหน้า

ด้านหลัง


STORYBOARD

Graphic Design for Public Relation Mom-made toys Project  

Logo,Poster,Mag Ads,DVD Packaging,Storyboard

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you