Page 1

zôh-ˆÛ-GÅô-z-¼ÛG-qºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅü xÛ-¾ô-2006 ¹-zü 5 {}ü

zôh-M¾-¾ô-2133 ¤ï-EÛü mG-¹ü

uÛºÛ-ºhôm-fïPÅü 4

üVï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-hzÞ - ±ß G Å-mÅ-h-z¼-¾ô - GZÛ Å -¿Ë G -®¤-¸Û m -qºÛ - hÝ Å -±ô h -hï º Û -

mP-G¾-Vï º Û - ¾Å-hô m -GP-hP-GP-Iâ z -»ô h -¤ï h -Ç+ ô ¼ -±P-¤Å-¤Eï m -Gž-zŸÛ m ü

z®m-‚ô ¾ -zô h -¤Û º Û -

zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - FÛ ¤ Å-»Û G -hGô P Å-hô m -¿e ¼ -Vï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G ÅˆÛ - ºGm-hzP-G®ô - zô - mÛ - zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-hP.ü Mã m -º²Û m -Ǩ m -w-hP-Ǩ m -¢ô ¼ -zTűh-¿k m -»ô P -fzÅ-‚-Mã - hï - »Û m -q¼-zdï m -ºhÅ-qºÛ - hÝ Å -»Þ m -fÞ P -PÞ - hï º Û - mP-Gô P -Gž-¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ ºGm-hzP-hP-º±¤-qºÛ - G¾-Vï º Û - ¾Å-hô m -mP-hG-Iâ z -Åô P -zŤ-qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-¤Û - ±P-¤Å-hGºGTÛ G -hP-¹-Pô - zTß - ºhÅ-¸Û m -qºÛ - hÝ Å -±ô h -hï º Û - mP-G¾-Vï º Û - ¾Å-hô m -GP-hP-GP-Iâ z -»ô h -¤ï h -Ç+ ô ¼ -xÛ mP-GP-ż-zŸÝ G Å-qºÛ - ¼P-¼ï º Û - zô h -¼Û G Å-n¤Å-hP-»P-ÇK ô Å -¼P-¼ï º Û - GÅô - ¼Û G -Ǩ m -q-n¤Å-mÅ-fÞ G ÅÇo P -Vï m -qô - GmP-GÛ - »ô h -qºÛ - ¼ï - z-»ô h ü ±P-¤Å-¤Eï m -Gž-zŸÛ m -¾Å-hô m -GP-hP-GP-Iâ z -fÞ z -hP-¤fÞ z -Tï Å -q-mÛ - xÛ - mP-GÛ - ¤fÞ m -Aï m -¤P-qô - ŸÛ G -¾-¼G-¾Þ Å -ˆÛ - »ô h -q¼-Åô P .ü

z®m-‚ô ¾ -zô h -¤Û º Û - zô h -ˆÛ -

GÅô - ¼Û G -qºÛ - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - FÛ ¤ Å-»Û G -hGô P Å-hô m -¿e ¼ -Vï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ºGmhzP-G®ô - zô - mÛ - zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-hP.ü Mã m -º²Û m -Ǩ m -q-hP-Ǩ m -¢ô ¼ -zTÅ-±h-¿k m »ô P -fzÅ-‚-Mã - hï - »Û m -q¼-zdï m -ºhÅ-qºÛ - hÝ Å -»Þ m -fÞ P -PÞ - hï º Û - mP-Gô P -Gž-¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ºGm-hzPhP-º±¤-qºÛ - G¾-Vï º Û - ¾Å-hô m -¤P-hG-Iâ z -Åô P -zŤ-qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ±ô G Å-¤Û - ±P-¤Å-hGº-¤ô Å ‚ï h -zŸÛ m -»ô h ü


2006 ¹- ±ï Å - 14 ZÛ m -Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-hzÞ - z½‰ ï Å -mÅ-¾ô - Pô - GZÛ Å -ºDô ¼ -zºÛ - hÝ Å -im-Æâ P -z¯Û hï - ¿k - Å-GPÅ-BÛ h -uÛ - fz-±ô G Å-DP-hÝ - GmP-»ô h -q-hP.ü

¤²h-ÇK ô - hï ¼ -Ç+ » -¤Iô m -G®ô - zô - hq¾-¿k m -

ºyô h -zÇe ï m -z;º-„À ô m -¤Vô G -hP- zô h -¤Û - ¤P-uÛ - ºfÞ Å -Mã m -¾Å-Ç+ Ý - ±z- ¿Ë m -DP-DG-GÛ - iâ P -Vï - n¤-q-ü uÛ - ÇK ï ¼ -HÛ - Ǩ m -q-n¤-q-ü

±ô G Å-q-DG-GÛ - Ç+ Ý - ±z-Åô G Å-Ç+ Ý - ¤Iô m -¤P-qô - VÛ z Å-zNå ¼ -GmP-»ô h ü

Ç+ z Å-hï ¼ -Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ±ô G Å-G®ô - ¤Vô G -mÅ-¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ¾ô - ºDô ¼ -¾Å-zÇk ô ¤ Å-lj m -Oô m -ŸÝ Å q-hP.ü hq¾-¿k m -ºyô h -zÇe ï m -z;º-„À ô m -¤Vô G -mÅ-z;º-ÇÀ ô z -z;º-iÛ m -z°¾-Xï Å ü iâ P -Vï - ¤Vô G -mÅhï z -Bï ¾ -HÛ - Gž-zOGÅ-hP-fÞ G Å-Xï - Vï - ŸÝ º Û - GÅÞ P -zÁh-GmP-Çe ï - ¤²h-ÇK ô - Iô ¾ -z-zTÅü

Ç+ Ý - ¤Iô m -G®ô - zô - hq¾-¿k m -ºyô h -zÇe ï m -z;º-¿À ô m -¤Vô G -GÛ - z;º-ÇÀ ô z ü ºhÛ-G¼-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-qºÛ-ºwGÅ-qºÛ-ºGï-ºhÝm-n¤-q-¾-xG-ºzÞ¾-z-hP-£GÅ-mÅ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-Ç+Ý-±z-Ç+ÝPô-fÞz-zÇem-ºwï¾-MÅ-¾GÅü hï-G-mP-zŸÛm-ºhÛ-G¼-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-qºÛ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅü iâP-Vï-VßP-n¤-qü Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤Û-±ôGÅ-G®ôü VïÅ-¤fôºÛ-Ǩm-qºÛ¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ôÅ-hzÞÅ-qºÛ-Mãm-¾Å-n¤-q-hP-Ǩm-q-n¤-qü hï-G-mP-zŸÛm-Ç+Ý-¤Iôm-hÝ-wïzÅ-q-n¤-q-hP-Gż-ºGôh-q-n¤-q-±P-¤-¾-fôG-¤¼-z=-ÁÛÅ-zhï-¾ïGÅ-º±¤Å-ºiÛ-ŸÝ-GÛ»Ûmü h-PÅ-h¤ÛGÅ-zž-ŸÝ-Mã-GP-»P-¤Ûm-ºhÝG Åø-=Û-bºÛ-¯ô¤-ŸÛG-mP-¾-±ÛG-TÛG-»ôh-¼ïhü PP-qºÛ-EãºÛ-mP-¾-PPq-¤Ûm-qºÛ-‚-ŸÛG-ÇÀïzÅ-q-»Ûm-m-PP-qºÛ-Eã-¤-¤²ïÅ-q-VGÅ-ºIô-GÛ-»ôh-¼ïhü hï-¼ÛP-ºhÛ¼-º±ô-¤²h-ˆÛ-zhG-qô-hP-¯ÛÅhqôm-Á-ÇeG-º²ô¤Å-zÇkh-qºÛ-Ç+zÅ-PºÛ-z¸ô-ºi-qô-Ǩm-hP-¯ÛÅ-Ç+ô¼-GP-»P-¤Û-ÁïÅ-¤Dm-HÛÅ-¤Iôm-HÛ-G®ô-zô-ºi-qô-‚Åq-¤-¸hü hï-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+h-V-zÁh-hGôÅ-hÝÅ-®-m-zÁh-¤Dm-¤Û-¾ºP-h;º-¾Å-DG-qô-ºhÝG-¾-n¤-q-±ô-¾ºP-¤¤²ïÅ-q-ºi-qô-¼ïh-zŤ-HÛ-ºhÝG »Ûm-mºP-Çkï-±m-ºhÛ-hP-ºƒï¾-q-»ôh-zÇkh-qºÛ-¾Å-DÞPÅ-ÁÛG-GÛ-ºGm-ŸÛG-ºEï¼zÇkh-q-ÅôP-®P-Ç+Ý-¤Iôm-HÛ-G®ô-zô-¾-ÁôG-GÅÞPÅ-hÝÅ-G»ô¾-ÁïÅ-¤-ÅôP-¤-GbôGÅ-ÇÀôz-±m-hï-G-¼P-hP-ºƒï¾-zºÛ-V-mÅ‚Å-q-»Ûm-m-zÁh-Mã-¤ïh-zÇkh-¤Dmü w¾-Vï¼-hGôPÅ-q-ŸÝ-hGôÅ-zŤ-zŤ-im-ÅôPÇeï-ºhÛ-¿e¼-zT¼-hGôÅ-q-VGÅÅôP.ü zT¼-±¼-hÝÅ-¤²h-¼Û¤-mP-¾-Ç+h-V-zÁh-Mã-ºi-qô-ºDôh-zÇkh-hÝÅ-±ÛG-D-ÁÅ-ŸÝ-Mã¼-ºzh-¯ô¾-ŸÝ-GÛ-»Ûmü h-¿eǨm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-ºhݺÛ-¾Å-zÇkô¤Å-hï-hP-ºƒï¾-zºÛ-fôG-mÅ-ŸÛz-V-ŸÛG-Iâz-GmP-ÅôP.ü hï-G-mP-zŸÛm-hïzBï¾-xG-ºEï¼-ºzÞ¾-xôGÅ-hï-hP-ºƒï¾-zºÛ-fôG-mÅ-n¤-q-±P-¤Å-¤Eïm-zÇkh-»ôh-¼ïhü hï-PÅ-ŸÝ-hGôÅ-GP-»P-¤ÛºhÝG »Ûm-mºP-Å-GmÅ-ºhÛ-¾-zÇkh-q-ÅôP-®P-Dô-¼P-±ô-¤Û-ZÝP-ÁÅ-¤-GbôGÅ-»ôh-¤-¼ïh-hï-xG-¾Å-GP-ºi-GmP-GÛ»ôh-¤ïh-hï-Åô-Åô-¾-hPôÅ-¥ôP-ºi-qô-‚ãP-ÅôP.ü hï-»ôm-®-m-¾ô-GZÛÅ-ˆÛ-¼ÛP-¾-hPôÅ-GmÅ-iP-GmÅ-zôh-qºÛ-hqï-¾-ZÛm-


¤ôºÛ-¤Û-hP-¤±m-¤ôºÛ-EÛ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-q-mP-zŸÛm-Ç+Ý-¾Å-Ÿï-iG-zBôm-ÅôP.ü h-¿e-¾Å-zÇkô¤Å-mP-GÅÞPÅ-q-mP-zŸÛm¸z-¢ôP-ºzÞ¾-hGôÅ-¤P-qô-ŸÛG-hP.ü Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-±GÅ-±ßh-qô-»ôP-Mãü hï-mP-zŸÛm-h¤ÛGÅ-»Þ¾-»G-qô-»ôPz-zTÅ-ˆÛ-fôG-¾-È-¾Å-qºÛ-Ç+Ý-¾Å-zBôm-ÅôP.ü ¿ËG-q¼-hÝ-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ŸïÅ-¤±m-µÛG-qô-ŸÛG-hP-±ôGÅ-q-G¾Vïm-qô-ŸÛG-Gż-Gbôh-GmP-z-¼ïh-hïü »Ûm-mºP-hïP-ÅP-P-±ô-xG-¾Å-G-¼ï-GmP-q-»Ûm-mºP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-V-AïmhGôÅ-Mãü ¿ËG-q¼-hÝ-xG-¾Å-GmP-¤Dm-n¤Å-¼P-¼P-xG-¾Å-»ôh-zÇkh-¤Dm-ŸÛG OÛG-º²âGÅ-ÁÛG-mP-ºfÛ¤-zÇkh¤Dmü hï-¤Ûm-qºÛ-xG-¾Å-»ôh-zÇkh-¤Dm-hï-ºiºÛ-fôG-mÅ-¸Þ¼-hÝ-hÝÅ-±ôh-zbP-Çeï-h¤ÛGÅ-»Þ¾-n¤Å-zOæz-Vïh-ºzh¯ô¾-xÛ-mP-GZÛÅ-ˆÛ-fôG-¾-ºƒï¾-z-ŸÝ-Mã-GP-TÛ-fh-mÅ-È-¾Å-q-GmP-ÅôP.ü hï-¾-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-Mã-hP-hPGÅ-zÇSGÅzXôh-ŸÝ-GÛ-»ôhü hÝÅ-Mãm-hÝ-ºhÛ-¿e¼-¤fôP-ºhôh-q-ŸÛG-¾-Dô-¼P-±ô-Èà¼-fG-ºzh-fG-GmP-zÇkh-q-ŸÛG-¾-P-¼P-±ôºÛ-PôÅmÅ-¤fÞm-ºHã¼-ºi-qô-»G-qô-¼GÅ-ˆÛ-¤ïh-zÇkh-q-ŸÛG-P-¼P-GÛ-º±ô¼-ÇoP-¾-Á¼-ÅôP-ü PÅ-º±ô¼-ÇoP-hï-mô¼-zÇkh-»ôhm-GP-ÁïÅ-¤-GbôGÅ-hï-¾-P-¼P-±ôºÛ-¤fÞm-ºHã¼-GP-z¸P-z¸P-ŸÛG-hP-DôP-±ô-xG-¾Å-GmP-¤Dm-¾-Åï¤Å-ÁÝGÅ-ˆÛMz-Bô¼-ŸÛG-»ôh-hGôÅ-q-hï-È-¾Å-qºÛ-G¾-Vïm-qô-¼ïh-hïü hï-ºiºÛ-hGôÅ-Mã-hï-È-¾Å-q-GmP-GÛ-¤Ûm-ºhÝG-zŤ-q-ŸÛGºhÛ-G-Å-GmÅ-¾-zÇkh-q-ÅôP-®P-DôP-¼P-±ô-¾-Ç+Ý-P¾-G-¼ï-ºyh-ˆÛ-»ôh-¼ïhü hÝÅ-hÝÅ-¾-Åï¤Å-ÁÝGÅ-ˆÛ-Mz-Bô¼-hï-GPºi-fôz-ˆÛ-ºhÝG P-¼P-º±ô¼-ÇoP-¾-±h-hP-¿km-q-¼GÅ-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-º±ô¼-z-ºi-qô-‚ãP-ÅôP.ü hï-bôG-®¤-ŸÛG-Bô-qô-¼ïhzŤ-HÛ-ºhÝG h-¿e-¾Å-zÇkô¤Å-mP-bôG-®¤-GÅÞPÅ-ÅôP.ü zôh-ˆÛ-GÅô-z-¼ÛG-qºÛ-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-P-¼P-±ô-zôh¼ÛGÅ-ˆÛ-Ǩm-q-®¤-¤-»Ûm-qºÛ-zôh-ˆÛ-GÅô-z-¼ÛG-qºÛ-Ǩm-qºÛ-¾G-¾ïm-zÇe¼-¤Dm-»ôPÅ-ÅÞ-µôGÅ-q¼-ºƒï¾-z-‚ïh-ˆÛ-»ôhqºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-»ôhü hï-Ç+zÅ-ŸÝ-Mã-‚ãP.ü Çkôm-¤-Ç+¾-z¸P-GÛ-hÝÅ-»Ûm-m-¼P-¼P-GÛ-Mãm-º²Ûm-hï-ÇÀôz-¢ôP-‚ïhm-OÛG-ºIô-Mã-ŸÛG-»ôh-¼ïhü h-¿eºÛ-hÝÅ-±ôh-¾-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¤-¼ïhü GP-hÝ-»Ûm-»P-FÛ¤Å-ºIô-ÇePÅ-ÁÛG-z¸ôÅ-»ôPhÝÅ-®-mÅ-FÛ¤Å-ˆÛ-ºIô-ÇePÅ-fôG-mÅ-bG-bG-zÇkh-¤ïh-q-»Ûm-m-PôÅ-º²Ûm-¤-fôz-q-ŸÛG-hP-¾G-¾ïm-zÇe¼-z-»Ûm-mFÛ¤Å-ºG¾-¼ïh-¾z-Mã-ŸÛG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºôG-¾-ÇÀïzÅ-»ôP-GÛ-»ôh-¼ïhü hï-»Ûm-hÝÅ-®¤-mÅ-hï-±ôºÛ-fôG-¾-G¾-Vïm-qôŸÛG-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-P-¼P-±ôºÛ-zôh-ˆÛ-GÅô-z-¼ÛG-qºÛ-‚ãP-DÞPÅ-hïºP-±h-¤ºÛ-Bï-zô-ŸÛG-¾Å-‚ãP-zÇkh-q-hï-P-¼P-±ô-±P¤Å-¤Dm-zÇkh-ˆÛ-»ôh-¼ïhü ±h-¤ºÛ-Bï-zô-¾Å-‚ãP-zÇkh-qÅ-±h-¤ºÛ-GŸÝP-ŸÛG-VGÅ-zÇkh-»ôh-¼ïh-hïü hïP-ÅP-M¾uÛºÛ-mP-¾-G®ô-zô-&BzÅ-¤Gôm-¼Ûm-qô-GTÛG-GÛ-¤²h-q-ºyÛm-¾Å-¾-zdïm-qºÛ-Ez-Vïm-qô-ŸÛG-VGÅ-zÇkh-»ôh-¼ïhü FÛ¤Å-hP-¤fÞm-HÛ-»ôh-mºP-ºiü -FÛ¤Å-ˆÛ-PôÅ-¾ïm-»ôh-mºP-ºi-¤ïh-mºP-ºi-MãGÅ-zÇkh-q-hï-&BzÅ-¤Gôm-¼Ûm-qô-VïDô-mºÛ-fÞGÅ-Xï-z;º-iÛm-ZG-GTÛG-¼ïh-zŤ-HÛ-»ôh-¼ïhü hï-»Ûm-hÝÅ-®-mÅ-h-¿e-mÅ-&BzÅ-¤Gôm-¼Ûm-qô-VïºÛ-fÞGÅ-Xï-


z;º-iÛm-Dô-m-¾-zdïm-¤Û-hGôÅ-q¼-¤-ºôGÅ-q-¾-º²¤-JÀÛP-ºhÛºÛ-mP-FÛ¤Å-¼P-GÛ-fôG-mÅ-Z¤Å-ŸÛz-‚Åü ¤Z¤-¼Þz‚Åü hï-ºi-‚ïh-fÞz-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÁÛG-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-¼ïhü hï-ºiºÛ-FÛ¤Å-ˆÛ-fôG-mÅ-P-¼P-±ô¼-Çeôm-q-±h-¤ºÛ-BïÅzÞÅ-GÅÞPÅ-zŸG-qºÛ-»P-hG-qºÛ-GŸÝP-ºhÛ-¾-ºÆïÅ-¿Ëh-‚Å-bï-¾G-¾ïm-¾ôG-q-zÇe¼-zÇkh-¤Dm-hÝÅ-±ôh-hzP-GÛŤP-hÝ-ºIô-zÇkh-ˆÛ-»ôh-¼ïhü hï-¿e¼-xÛm-q-»Ûm-m-wÞGÅ-ˆÛ-Gmôh-Bôm-hï-P-±ô-ÇÀôz-¢ôP-GmP-źÛ-zÇeÛ-GmÅ-ºhÛ-mÅ-fôm»ôh-¤Dm-n¤Å-¾-ÁÝGÅ-ˆÛÅ-hô-wôG-ºIô-Mã-ŸÛG-¼P-zŸÛm-HÛÅ-»ôP-zÇkh-q-ŸÛG-hP-¼Û¤-qÅ-P-¼P-±ôºÛ-Ǩm-GŸÝP-hï-¾-h¿e-fôz-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-hïºP-¤-fôz-q-hï-ºi-»ôP-zÇkh-q-ŸÛG-¼P-zŸÛm-HÛÅ-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¼ïhü hï-»Ûm-hÝÅ-®-mÅ-h-¿e-P-±ôºÛzôh-ˆÛ-GÅô-z-¼ÛG-qºÛ-GŸÝP-mP-¤-GÅÞPÅ-qºÛ-¾G-¾ïm-‚ïh-zÇkh-¤Dm-hP-ü »P-m-V-¤-±P-zºÛ-¾G-¾ïm-‚ïh-zÇkh¤Dm-hï-ºi-»ôP-zÇkh-q-hï-¾-¾z-Å-GP-»P-»ôh-¤-¼ïhü FÛ¤Å-ˆÛ-fôG-mÅ-bG-bG-¤ïh-hÝÅ-®-mÅ-fôG-¤-Ǩm-¯ÛÅ-DPGÛÅ-hGôPÅ-q-zŸïÅ-bï-hï-ºi-z¸ô-MãºÛ-hGôPÅ-¤fÞm-hP-qô-hï-Ǩm-¯ÛÅ-DP-¼P-mÅ-‚ãP-zÇkh-q-ŸÛG-¼ïhü hï-¿e¼-‚ãP-zŸGq-ŸÛG-uÛ-ºfÞÅ-Ç+zÅ-zTß-GZÛÅ-ˆÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-»ôhü hï-»P-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-Vïh-¤PGÅ-±ôGÅ-ºhݱôGÅü Ǩm-¯ÛÅ-DP-mÅ-zbP-zŸG-qºÛ-»ÛG-VºÛ-ÇKP-¾-±ôGÅ-VßP-fôG-mÅ-ÇÀôz-¢ôP-GmP-z-»Ûm-hÝÅ-®-mÅ-hï-¾Å-M-Vï¼Þ-hP-M¾-»ôPÅ-fôG-mÅ-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-fÞz-Mã-»ôh-zÇkh-q-ŸÛG-hP.ü ¿ËG-q¼-º²¤-JÀÛP-Å-GmÅ-GPhÝ-»Ûm-mºP-Ǩm-HÛÇÀôz-¢ôP-‚ïh-Å-¤P-qô-»ôh-¼ïhü hï-mÅ-fôm-zŸG-q-n¤Å-¾-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-hP-¤-‚ïh-M¾-Dz-Åô-ÅôºÛ-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ»ôh-zÇkh-q-ŸÛG-hP.ü Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-hï-mÅ-PôÅ-¾ïm-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-hï-ºIô-ÇePÅ-ÁÛG-»Ûm-zÇkh-hÝÅ-®-mÅ-hïbôG-®¤-Ez-Vï-z-ŸÛG-hP-FÛ¤Å-hP-¤fÞm-qºÛ-fôG-mÅ-¾G-¾ïm-M-Vï-Å-mÅ-zÇe¼-fÞz-ˆÛ-»ôh-q-hï-ºi-z¸ôÅ-fÞz-m-»G-qô»ôP-Å-¼ïh-TïÅ-Ǩm-¯ÛÅ-DP-mÅ-zbP-zŸG-q-hï-¾-¾¤-ÅïP-Gbm-ºzïzÅ-¤-GmP-z¼-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-»P-zB¼-±ôGźhÝ-º±ôGÅ-GmP-Mã-hP.ü h-¿e-¾Å-zÇkô¤Å-mP-GÅÞPÅ-q-mP-zŸÛm-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-Gbm-¾-wz-q-ºhÛ-&BzŤGôm-¼Ûm-qô-Vï-¾-VôG-¤Vm-z;º-ºFô¾-ŸÝÅ-bï-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-»ÛG-TÛG-VGÅ-zÇkh-»ôh-¼ïhü ºhÛºÛ-fôG-¾P-±ô-ÁÝGÅ-MG-hGôÅ-q-hï-±P-¤ºÛ-ºGm-VGÅ-»ôh-¼ïhü zTº-FÛ¤Å-mÛ-P-¼P-±ô-z®m-‚ô¾-¾-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-»ôPÅ-¾Ez-qºÛ-zTº-FÛ¤Å-ÁÛG-¼ïhü FÛ¤Å-»ÛG-ºhÛºÛ-ºôG-mÅ-Gbm-¾-wz-zŸG-qºÛ-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-»ÛG-VGÅzÇkh-»ôh-¼ïhü hïºÛ-VôG-¤Vm-z;º-ºFô¾-hïºP-P-¼P-±ô-¼P-GÛ-FÛ¤Å-z¸ô-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-FÛ¤Å-»ÛG-¾-Gbm-¾-wzzÇkh-q-ºhÛ-&BzÅ-¤Gôm-¼Ûm-qô-VïºÛ-VôG-¤Vm-¤±m-dGÅ-fôz-mÅ-FÛ¤ÅVGÅ-zÇkh-»ôh-¼ïhü hï-»Ûm-hÝÅ-hï-¾G®ÛGÅ-¤fôP-hGôÅ-q-ºhÛ-PÅ-hï-¼ÛP-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-GTÛG-qÞ-¤-»Ûm-q¼-P-¼P-±ô-GÅô-z-¼ÛG-qºÛ-¾G-¾ïm-zÇe¼-¤DmOÛG-º²âGÅ-hP-OÛG-º²âGÅ-¤-»Ûm-qºÛ-±P-¤-¿Ëm-MÅ-¾-ºGm-VGÅ-ˆÛ-»ôh-¼ïh-zŤ-HÛ-ºhÝG hï-»Ûm-®P-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-


±ôGÅ-¾-¤Û-MÞ-GP-GÛ-fôG-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-ŸÝ-Mã-hï-G¾-Vïm-qô-¼ïhü ¤fÞm-ºHã¼-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-hï-¼ÛP-ºhÛ¼-PÅ-ŸÝ-hGôÅzŤ-ÅôP.ü h-¿e-PÅ-GôP-hÝ-ŸÝÅ-q-mP-zŸÛm-Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-¾-hï-®¤-¤fÞm-ºHã¼-¼GÅ-ˆÛ-¤ïh-q-¤fôP-ÅôP.ü ¿ËGq¼-hÝ-h-GÛm-PÅ-»¼-±ôGÅ-hÝÅ-®-mÅ-z;º-iÛ-ŸÝ-Mã-‚ãP.ü Ǩm-qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-mP-¾ôGÅ-¾-Mãm-¾Å-¤Û-D-ÁÅ-¤-GbôGÅ»ôh-¤-¼ïhü ±ôGÅ-ºhÝ-ºhÛ-mP-zŸÛm-Gô-OÛG-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-¾-Å-¾-¼ôGÅ-q-‚ïh-¼ôGÅ-ŸÝÅ-ˆÛ-»ôh-¼ïh-TïÅ-z;º-ºiÛŸÝÅ-qÅü hï-ŸÝÅ-hÝÅ-®-mÅ-ºhÝG-Åï-ºhÝG-Åï-ŸÝÅ-q-»Ûm-GÅÞPÅ-ˆÛ-ºhÝG-P-¼P-WâÅ-GbôGÅ-‚Å-zÇkh-q-VGÅ-ˆÛ-ºhÝG»Ûm-mºP-ºhÝG-Åï-z¿eÅ-zÇkh-hÝÅ-®-mÅ-h-GÛm-ŸÝÅ-q-mP-zŸÛm-¼ôGÅ-¼¤-ŸÛG-¼GÅ-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-z¸ô-ºi-qô-¤fôP-zÇkhÅôP.ü uÛ¼-zbP-hÝÅ-Mãm-¤fôP-z-hP-hï-¼ÛP-¤fôP-z-hï-±ôºÛ-fôG-mÅ-P-±ôºÛ-OÛG-º²âGÅ-ºhÛ-mÛ-G¾-Vïm-qô-VGÅ-zÇkh-»ôh¼ïhü ¤-¸h-È-¾Å-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-Vïm-qô-VGÅ-zÇkh-»ôh-¼ïhü ¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mP-¾-»P-GÅô-z-¼ÛG-qºÛMãm-º²Ûm-Ǩm-q-hP-Ǩm-¢ô¼-¾G-¾ïm-ÅôGÅ-GŸÝP-¤fÞm-±h-¿km-»ôP-Vïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-OÛG-º²âGÅ-ºhÛ-±ßGÅ-zÇkh-qŸÛG-hP.ü OÛG-º²âGÅ-ºhÛºÛ-ºGm-hzP-hï-¾-OÛG-GŸÛ-hôm-±m-9 qºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-ºGm-hzP-¾- ;- mÅ- b- z¼»ôh-qºÛ-±ôGÅ-qºÛ-OÛG-º²âGÅ-ºhÛ-mP-»ôh-zÇkh-qºÛÛ-¤Û-¿S-iâG-ºhÛ-n¤Å-ˆÛÅ-»ôP-fÞz-q-ŸÛG-¯-mÅ-¤-¼ïhü »Ûm-mºP;- mÅ- b- z¼-»ôh-zÇkh-q-ºhÛ-n¤Å-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-Gbm-¾-wz-zÇkh-q-ŸÛG-hP-&-BzÅ-¤Gôm-¼Ûm-qô-VïºÛ-VôG¤Vm-z;º-ºFô¾-fôz-zÇkh-q-ŸÛG-¼ïhü hï - »Û m -hÝ Å -®-mÅ-ºhÛ - bG-bG-TÛ G -»ô P -z-¾-±P-¤ºÛ - Pô Å -mÅ-¤fÞ m -ºHã ¼ -GmP-hGô Å -q-ºhÛ - È-¾Å-qºÛ G¾-Vï m -qô - ¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G

hï - ¿e ¼ -¤fÞ m -ºHã ¼ -¤-GmP-z-»Û m -m-OÛ G -º²â G Å-G¾-Vï m -qô - ºhÛ - ºi-

ŸÛ G -z®ß G Å-q-»Û m -mºP-z®ß G Å-q-ºhÛ - hô m -hP-¤fÞ m -q-»ô P -Mã - h;º-¾Å-DG-qô - VGÅ-ˆÛ - ¼ï h -zŤ-HÛ ºhÝ G -¿Ë G -q¼-hÝ - n¤-q-±ô - DG-GTÛ G -¾-hï z -Bï ¾ -xG-ºEï ¼ -wÞ ¾ -»ô h -q-¼ï h ü zhï - ¾ï G Å-ŸÝ - GÛ - »Û h ü fô z -fÞ z -q-hP.ü

hï - n¤Å-±P-¤-¾-z=Û Å -

hï - hP-hï - ºi-z¼-¤-ºô P Å-q-¾-M-G¼-GŸÝ P -¾-w¼-ºƒï ¾ -z-GmP-Çe ï - Pô Å -º²Û m -

Pô Å -º²Û m -fô z -fÞ z -q-®¤-hÝ - ¤-¸h-P-¼P-±ô º Û - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - Ǩ m -GP-ºi-fô m -HÛ - »ô h -

mºP-hï - ¾-Pô Å -º²Û m -HÛ - dGÅ-ÁÛ G -hGô Å -hÝ Å -®-mÅ-¼Û ¤ -qÅ-¼Û ¤ -qÅ-P-¼P-±ô º Û - zô h -qºÛ - Ǩ m -±P-¤-¾dGÅ-ÁÛ G -GmP-fÞ z -q-ŸÛ G -hP.ü dGÅ-hï - ¤ï h -q-»Û m -m-Mã ¾ -uÛ º Û - mP-Pô Å -º²Û m -¤-fô z -q-hï - ºi-bm-bm»ô P -z-‚ï h -fÞ z -hGô Å -¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G hï - ºi-ŸÛ G -»ô P -z-¾-Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-mÅ-Ç+ Ý - ¾Å-GP-ºiŸÛ G -Bô m -HÛ - »ô h -mºP-Bô m -hGô Å -ˆÛ - ¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G hï - ºi-‚ã P -z-»Û m -m-bm-bm-¤-ºô P Å-q¼-P-¼P±ô - FÛ ¤ Å-fô G -mÅ-h;º-P¾-¤Û - »ô P -z-hP.ü P-¼P-±ô º Û - Ǩ m -¾-zÆï Å -¿Ë h -zbP-Mã - hP.ü ¾G-¾ï m -»Û m -m-


hô m -hP-¤fÞ m -q-»ô P -¤Û m -ºhÛ - hG-»G-qô - ŸÛ G -z;G-ºGô G -fÞ z -q¼-bm-bm-Iâ z -ºƒÅ-fô m -q-»ô P -GÛ - ¼ï h zŤ-HÛ - ºhÝ G hï - ºi-»Û m -hÝ Å -h-¿e - mÅ-Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-¾-¤fÞ m -ºHã ¼ -GmP-z-»Û m -m-bm-bm-Xï Å ÅÞ - Ç+ Ý - P¾-¤-ºyh-q-hP.ü ¿Ë G -q¼-hÝ - G¾-Vï m -qô - ŸÛ G -ŸÝ - Mã - ¾-ÇS - ¤-±ô G Å-ºhÝ º Û - mP-¾ô G Å-¾ºP-z;ºGmP-Åô P .ü h-¿e - P-±ô º Û - Ǩ m -¯Û Å -zÇe m -MÅ-Ǩ ô m -¾¤-mP-¤¼-G¸Û G Å-q-»Û m -mºP-ºiü hï - G-mP-zŸÛ m G»Þ - fô G -GÅô ¾ -ºhï z Å-mP-G¸Û G Å-q-»Û m -mºP-ºiü Gô P -¾-GÅÞ P Å-GmP-GÛ - ºhÛ G

ºhÛ - n¤Å-P-±ô - Ÿô G Å-q-Ǩ m -HÛ - ¾G-¾ï m -zÇe ¼ -

P-¼P-GÛ Å -Áï Å -±ô h -‚Å-m-ºhÛ º Û - mP-GÛ - zXô h -‚-n¤Å-¾-¤¼-G¸Û G Å-q-

»Û m -m-Ǩ m -q-n¤-q-hP-Ǩ m -¢ô ¼ -HÛ - zÇe Û - GmÅ-±P-¤ºÛ - xG-¾Å-¯-Vï - ¾Å-G-±ô h -»Û m -¤Û m -Gž-qô - ŸÛ G ºhÛ º Û - mP-»ô h -¼ï h ü

hï - »Û m -hÝ Å -®-mÅ-P-±ô - ±ô P -GÛ - h¤Û G Å-»Þ ¾ -G®ô - Vï - z-¤-»Û m -q¼-Mã m -º²Û m -GmP-

hGô Å -q-ŸÛ G -È-¾Å-qºÛ - G¾-Vï m -qô - ¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G uÛ ¼ -zbP-±ô P -Bô m -hGô Å -ˆÛ - »ô h -¼ï h ü »ô P ºzz-TÛ G -z¸ô - hGô Å ˆÛ - »ô h -¼ï h ü ¼ô G Å-¼¤-GTÛ G -qô - ¾-zdï m -mÅ-zŸÝ G Å-zÇk h -Mã - DG-qô - ¼ï h ü »Û m mºP-±ô P -G®ô - zô ¼ -º²Û m -q-¤-»Û m -qºÛ - fô G -mÅ-Ǩ m -¯Û Å -zÇe m -MÅ-Ǩ ô m -¾¤-hP-G»Þ - fô G -GÅô ¾ -ºhï z ÅmP-¾-Gž-z-zŸÛ m -Ÿô G Å-q-Bô ¼ -HÛ - »ô h -q-mP-zŸÛ m -hï º Û - fô G -¾-h¤Û G Å-»Þ ¾ -bG-bG-ºIô - fÞ z -qºÛ - hô m hG-¾-Íï ¤ -Xï - ÇK ï ¼ -HÛ - Pô Å -mÅ-»Û m -mºP-ºiü

¿Ë G -q¼-hÝ - OÛ G -º²â G Å-Pô Å -mÅ-Pô Å -mÅ-hï - hGô P Å-q-

zŸï Å -hGô Å -q-hï - È-¾Å-qºÛ - G¾-Vï m -qô - ¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G

±ô P -¼P-fô G -hP-»ô P -ºzz-¼P-GÛ - fô G -¾-

hGô P Å-q-zŸï Å -iGÅ-q-»Û m -m-P-¼P-±ô º Û - ¼Û G -GŸÝ P -mÅ-GÅÞ P Å-qºÛ - ¯-Vï m -HÛ - ¤±m-GmÅ-ºhÛ - hGz½À G -ºIô - zºÛ - Zï m -D-»ô h -¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G hô m -hG-lô G -lô G -ŸÝ - Mã - ¾-FÛ ¤ Å-»Û G -ºhÛ - ºi-z¸ô - hGô Å -q-hP-OÛ G -º²â G Å-ºhÛ - ºi-z¸ô - hGô Å -q-ºhÛ - uÛ »ô P Å-ˆÛ - h-¿e º Û - Dï - wm-hP-¤-ºô P Å-qºÛ - Dï - wm-wÞ G Å-MP-GÛ - Gmh-ºGG-»ô h -mÅ-z¸ô Å -q-»Û m -hÝ Å -®-mÅD-fÞ G -D-fÞ G -¤P-qô - ŸÛ G -¾-fÞ G Å-¾-¤-zzÅ-q-hP-xG-¾Å-¾-hô - wô G -»ô P -Mã - hï - ºi-bm-bm-»ô P -GÛ - ¼ï h zŤ-HÛ - ºhÝ G

hï - »ô P -z-»Û m -mºP-¼P-GÛ Å -ÇÀ ô z -¢ô P -‚ï h -Mã º Û - GŸÝ P -hï º Û - mP-hô m -HÛ - hGô P Å-zŸï Å -

xô G Å-¾-hGô P Å-q-zŸï Å -mÅ-¤fÞ m -ºHã ¼ -GmP-hGô Å -hï - È-TP-GÛ - G¾-Vï m -qô - ¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G

P-

±ô º Û - uÛ - ±ô G Å-mP-¾ô G Å-¾-uÛ - ¾-wm-HÛ - »ô h -m-ÇK ï ¼ -„À ô Å -Gbô P -Mã - ¸ï ¼ -¤Dm-hï - hï P -ÅP-bô G -®¤-DG-qô »ô h -¼ï h -¤-Gbô G Å-©-¾-wm-m-EÛ - ±Û ¾ -»Û m -»P-‚ã G -Tï Å -P±ô º Û - Gb¤-hqï - ¾-zÁh-Æô ¾ -»ô h -¼ï h ü

hï -

»Û m -hÝ Å -®-mÅ-uÛ - qºÛ - OÛ G -º²â G Å- ˆÛ - hô m -hG-hP-wÞ G Å-MP-¼Û P -qô - ¾-wm-fô G Å-»ô h -q-»Û m -m-D-fÞ G -


ÇK ï ¼ -HÛ - GmÅ-Çe P Å-fô G -¾-bô G -®¤-hô - wô G -ºIô - GÛ - »ô h -q-»Û m -mºP-P-¼P-±ô º Û - zŤ-Áï Å -‚ï h -hGô Å -qhP-GÝ - »PÅ-qô - GmP-hGô Å -q-G¾-Vï m -qô - ¼ï h ü hï - GmP-¤Û - fÞ z -qÅ-P-±ô - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-º²â G Å-Mã hP.ü hï º Û - FÛ ¤ Å-»Û G -z¸ô - Mã - hP.ü hï º Û - xG-¾Å-fô G -¾-G-hÝ Å -»Û m -mºP-bô G -®¤-Ç+ Ý - P¾-»ô P -zÇk h -ˆÛ »ô h -¼ï h ü ºhÛ - hG-¤Û - »ô P -zºÛ - Vï h -±P-¤Å-hGô P Å-q-zŸï Å -¼ô G Å-Ÿï Å -ŸÝ - Mã - GTÛ G -hP.ü hï - mÅ-h-¿e ¾Å-zÇk ô ¤ Å-mP-¾-M¾-uÛ º Û - mP-¾-Pô Å -º²Û m -fô z -qºÛ - hô m -hG-¾-xG-¾Å-GmP-»ô h -Tï Å -fô m -zÇk h -qºhÛ - È-¾Å-qºÛ - G¸Û - zXÛ h -¼ï h ü

Gô P -hÝ - ŸÝ Å -q-zŸÛ m -M¾-uÛ º Û - mP-P-¼P-±ô - ±h-¿k m -»G-qô - fô z -Mã - ŸÛ G -

hP-hï º Û - ºô G -mÅ-GP-‚ã P -¤P-‚ã P -‚ï h -¤Dm-±P-¤-ºGG-fÞ z -qºÛ - ¾¤-hï - ±ô º Û - fô G -mÅ-»ô P -fÞ z -q-VGÅzÇk h -ˆÛ - »ô h -¼ï h ü hï - »Û m -hÝ Å -®-mÅ-h-hÝ P -hï º Û - fô G -¾-ÁÝ G Å-Bô m -hGô Å -q-hP.ü ¿Ë G -q¼-hÝ - xÛ - ¾Þ G ÅǨ m -q-hï - hG-¤Z¤-hÝ - P-¼P-±ô º Û - ¼P-¾Þ G Å-Ǩ m -HÛ - GmÅ-Çe P Å-fô G -¾-Gô - zÇk Ý ¼ -‚ï h -Mã - hP-zIô - JÀ ï P GmP-Mã - hï - ±ô - G¾-Vï m -qô - ¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G

hï - ¿e ¼ -‚ã P -z-»Û m -m-Dô P -±ô º Û - Pô Å -mÅ-»Û m -mºP-P-±ô º Û -

Ǩ m -HÛ - ºIô - Çe P Å-ºhÛ - G-±ô h -GbÛ P -¸z-qô - »Û m -¤Û m -hï - Áï Å -q-»Û m -m-uÛ ¼ -zbP-FÛ ¤ Å-fô G -hP-‚ï - ƒG-bà - xÛ ¾Þ G Å-Ǩ m -qºÛ - fô G -mÅ-Pô Å -º²Û m -‚ï h -xô G Å-ˆÛ - fô G -mÅ-bm-bm-Dï - wm-»ô P -GÛ - ¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G FÛ ¤ Å-GTÛ G -qÞ º Û - fô G -mÅ-»Û m -m-Dô P -±ô º Û - fô G -mÅ-G-hÝ Å -»Û m -mºP-h;º-P¾-vh-zÇk h -qºÛ - z¸ô - ºiqô º Û - GmÅ-Çe P Å-bm-bm-»ô P -ÆÛ h -q-ŸÛ G -VGÅ-zÇk h -ˆÛ - »ô h -¼ï h ü

hï - »Û m -hÝ Å -®-mÅ-Dô P -±ô - ¤Z¤-hÝ -

ºƒï ¾ -z-VGÅ-fÞ z -q-hP.ü P-±ô º Û - Ǩ m -HÛ - GmÅ-¾Þ G Å-w¼-zÁh-fÞ z -qü Dô P -±ô º Û - Ǩ m -HÛ - GmÅ-¾Þ G ÅP-±ô Å -±ß ¼ -Zm-bï - hï - GZÛ Å -¤fÞ m -xô G Å-Åô G Å-ˆÛ - fô G -¾-zIô - JÀ ï P -hP-¾Å-hô m -GmP-fÞ z -q-»Û m -m-G¾Vï m -qô - hP-fÞ G Å-wm-GÅô ¾ -q-»ô P -GÛ - ¼ï h -zŤ-HÛ - ºhÝ G ºhÛ - ¿e ¼ -hÝ Å -Mã m -zŤ-„À ô º Û - mP-»ô P -zÇk h -qŸÛ G -hP-hï - ¼Û P -¾Å-zÇk ô ¤ Å-GÅÞ P Å-qºÛ - Ç+ z Å-¾-GmÅ-±ß ¾ -hÝ Å -Mã m -¤-¤fô P -z-Gż-q-Áï Å -zŸG-qn¤-q-±ô - ¾-fÞ G Å-wm-GÅô Å -ÆÛ h -q-‚ã P -m-zŤ-mÅ-¤¼-ŸÝ Å -q-¤-Gbô G Å-P-¼P-¾-h¤Û G Å-zž-HÛ - ŸÝ Mã - ŸÛ G -GP-»P-¤Û - ºhÝ G h-¿e - z¼-xG-¾Å-Èà ¼ -fG-GmP-Åô P -z-hï - ¾-fÞ G Å-Xï - Vï - ŸÝ - Mã - hP-¤-ºô P Å-q¾-»Û m -m-»P-Èà ¼ -fG-GmP-¼ô G Åü n¤-q-±P-¤ºÛ - fô G -mÅ-¤fÞ m -ºHã ¼ -GmP-Mã - hï - È-¾Å-qºÛ - G¾-Vï m qô - ¼ï h ü ¤fÞ m -ºHã ¼ -GmP-¼ô G Å-Ÿï Å -ŸÝ - Mã - »Û m ü fÞ G Å-Xï - Vï ü ü

¿Ë m -±ô G Å-±ô G Å-fï P Å-¿S - qü


¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ±ô G Å-¤Û - n¤-qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-±ô G Å-ºhÝ - fï P Å-¿S - q-hï - 2006 ¹- 4 ±ï Å - 10 műï Å - 14 z¼-ZÛ m -¿S º Û - ¼Û P -¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - »Û G -±P-hÝ - º±ô G Å-q-hP.ü Ç+ z Å-hï ¼ -hï - ÇS º Û - Iô Å -Vô h -¾GzÇe ¼ -¤-fÞ z -q-n¤Å-¤Wâ G -Bô P -ŸÝ - Mã - hP-GÁ¤-Gž-Iô Å -GŸÛ - DG-GÛ - fô G -z;º-zÇk Ý ¼ -Gbm-ºzï z ÅGmP-»ô h ü Iô Å -GŸÛ ü ;] 2005 ¾ô º Û - mP-GÛ - Iô Å -Vô h -¾G-zÇe ¼ -¤-fÞ z -q-¤Wâ G -Bô P -‚-hGô Å -WÛ - »ô h -Ç+ ô ¼ ü D]Ǩ m -qºÛ - hï z -Bï ¾ -xG-ºEï ¼ -ºzÞ ¾ -Mã º Û - hzÞ - º²â G -GmP-Mã - hï - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ±ô G Å-Vï m -fï P Å-¿S - qºÛ Ç+ z Å-mÅ-GmP-Mã º Û - fÞ G Å-Gbm-ºDï ¾ ü G]¶-m-Ǩ m -HÛ - ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-Pô Å -¾ï m -»ô P -zºÛ - lj m -ŸÝ - wÞ ¾ -z-¿e ¼ dô G -ŸÛ z -±ô G Å-Vß P -Vï h -wï z Å-ˆÛ G¸Û G Å-Ço P -GP-‚ã P -GÛ - lj m -fô ¼ -z;º-zÇk Ý ¼ -fG-GTô h -GmP-Mã ü P] 2007 ¾ô º Û - ±ô G Å-Vï m -HÛ - I-OÛ G -hP-Mã m -¾Å-ºwô - zNå ¼ -Ç+ ô ¼ -z;º-zÇk Ý ¼ -fG-GTô h -GmP-Mã ü T]z®m-‚ô ¾ -zô h -¤Û º Û - zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -FÛ ¤ Å-»Û G -hô m -±m-9 qºÛ - [D]mP-Gž-¿e ¼ -FÛ ¤ Å-»Û G GÛ - ºô G -hï z -Bï ¾ -hP-Gô Å -¾ï m -»ô h -qºÛ - zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - Ǩ m -¢ô ¼ -fô m -Bï h -‚ï h -¤Dm-»ô P Å-¾-Ǩ m ¢ô ¼ -¾G-¾ï m -‚ï h -xô G Å-ˆÛ - OÛ G -GŸÛ - Gbm-ºzï z Å-‚-Mã - GÅÞ P Å-q-¿e ¼ -Ǩ m -¢ô ¼ -DP-GÛ - OÛ G -GŸÛ - Oô ¤ GŸÛ - z¸ô - xô G Å-z;º-zÇk Ý ¼ -fG-GTô h -GmP-Mã - zTÅ-»Û m ü ±ô G Å-ºhÝ º Û - Ç+ z Å-Iô Å -Vô h -Gbm-ºzï z Å-º‚ã P -Dô P Å-mÅ-G¾-Vï º Û - Gž-zOGÅ-ŸÝ - hGô Å -DG Vï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-hP-ÈÛ - ¤× - ¾-»ºÛ - mP-qºÛ - Vô Å -¼Û G -º²Û m -Bô P -±ô G Å-qºÛ - z¼-¿Ë m -º²ô ¤ űô G Å-ºhÝ - ŸÛ G -¥ã ¼ -±ô G Å-hGô Å -Ç+ ô ¼ -xG-ƒÛ Å -ÁÛ G -ÈÛ - ¤× - ¾-»ºÛ - mP-qºÛ - ¼Û G -º²Û m -Bô P -±ô G Å-q-¾ºzÞ ¾ -Mã - fG-GTô h -‚ã P .ü

xG-ºEï ¼ -z°¾-Mã º Û - hzÞ - º²â G Å-GmP-Mã º Û - fÞ G -Gbm-ºDï ¾ -z-zŸÛ m -¿Ë m -

±ô G Å-hzÞ - z½‰ ï Å -mÅ-¾ô - GZÛ Å -ºDô ¼ -zºÛ - hÝ Å -im-Æâ P -z¯Û - ŸÝ Å -Ç+ z Å-hq¾-¿k m -ºyô h -zÇe ï m -z;º-„À ô m ¤Vô G -mÅ-Ǩ m -q-¿S - ®¤-¾-xG-ºEï ¼ -z°¾-GmP-»ô h ü


;ü Å-GmÅ-ºGô - q- District Magistrate or District Commissioner GP-¼Þ P -GÛ - Pô Å -¢ô ¼ -»Û - Gï »P-m-GmÅ-»Þ ¾ -Å-GmÅ-GŸÝ P -GÛ - ºyô h -zÇe ï m -¾Å-DÞ P Å- Regional Welfare

Government Health and Family

mÅ-DÞ P Å-Bï ¾ -Pô Å -¢ô ¼ -Mz-GZï ¼ -»Û - Gï - hGô Å ü

Dü Å-GmÅ- Panchayat HÛ - Mz-GZï ¼ -»Û - Gï ü GüÅ-GmÅ-GŸÝ P -¾-hï z -Bï ¾ -»ô h -qºÛ - GÅô - ¼Û G -±ô G Å-qºÛ - ±ô G Å-G®ô - º¤-iâ P -Vï - GP-¼Þ P -GÛ - Mz-GZï ¼ ü P.ü hï z -Bï ¾ -»ô h -qºÛ - GŸÝ P -ºƒï ¾ -¤Û m -qºÛ - ±ô G Å-q- Registered

NGO

GP-¼Þ P -ŸÛ G -GÛ - Mz-GZï ¼ -»Û -

Gï Ç S ô m -hÝ - Gž-zOGÅ-Åô P -z-zŸÛ m -xÛ - ¾ô - 2006 ¹- 10 qºÛ - ±ï Å - 2 ÇS ô m -¾-ºhÛ - G¼-»Û G -V-DGwÞ ¾ -¸Û m -q-hGô Å ü

M-G¼-GŸÝ P -¾-ºƒï ¾ -¾¤-ŸÝ Å -qºÛ - Ç+ ô ¼ ü Vï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ºhÛ - ZÛ h -M-G¼-GŸÝ P -GÛ - FÛ ¤ Å-¤fÞ m -Pô Å -¾ï m -»ô P -fzÅ-Vï h -ºhÛ - mÅ-¾ÅGŸÛ - Çt ï ¾ -¤Þ Å -zŸÛ m -fô G -¤¼-¿Ë m -±ô G Å-ºhÛ - ZÛ h -¾-h‚Û m -Ç+ h -fô G - Council Ÿï Å -qºÛ - ¤Û P -zï h -uô h -Vô G qºÛ - M-G¼-hzÞ Å -GŸÝ P -ºyô h -zÇe ï m -iâ P -Vï º Û - ¤±m-fô G -xG-ƒÛ Å -ºzÞ ¾ -¾¤-ŸÝ Å -q-hP.ü 2005 ¹- 12 ±ï Å - 12 ZÛ m -¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ±ô G Å-G®ô - Ǩ m -q-qj¨ - lô - Xï - ¤Vô G -hP-Mã m -¾Å-Ǩ m -q-zÇe m -º²Û m -„À ô - ¿k m ¾GÅ-n¤-GZÛ Å -M-G¼-Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - iâ P -Vï - ¤Vô G -hP.ü M-G¼-Æô ¾ -Mã m -Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G ÅˆÛ - ÇÀ ô z -Çe ô m -q-¤Vô G -M-G¼-Æô ¾ -Mã m -Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - iâ P -Vï - zTÅ-Åô - Åô ¼ -Pô - zT¼-ŸÝ Å -;ºÛ - fô G wm-zNå ¼ -»ô h -q-DG-ºzÞ ¾ -¾¤-ŸÝ Å -bï - ºhÛ - GºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-¾-Ÿï Å -qºÛ - ¤Û P -zï h -uô h -Vô G -qºÛ - xG-ƒÛ Å zB¼-hÝ - ºzÞ ¾ -¾¤-DÞ P Å-ˆÛ - Æô ¾ -Mã m -Ǩ m -HÛ - Çk ï - ±m-mÅ-2006 ¹- 1 ±ï Å - 27 ºDô h -qºÛ - xG-ƒÛ Å mP-h-¿e º Û - V¼-¿Ë m -±ô G Å-¾-Vô G -¤Vm-GmP-ºô Å -¤VÛ Å -¤Û m -ŸÛ z -ºWâ G -GmP-zŸÛ m -»ô h -qºÛ - Ç+ ô ¼ -GžºhÝ G -m-zô h -ˆÛ - GÅô - ¼Û G -Vï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ºhÛ - ZÛ h -¾-M-G¼-hzÞ Å -hP-¤Pº-Çk ï º Û - GŸÝ P -Åô Åô - mÅ-Pô Å -¾ï m -»ô P -fzÅ-Vï h -ºzh-z¯ô m -¤Þ - ¤fÞ h -ŸÝ - ¤Þ Å -»Û m ü

¸z-¢ô P -hP-ºIô - JÀ ï P -±ô G Å-ºhÝ ü xÛ - ¾ô - 2005 ¹- 11 ±ï Å - 7 mÅ-±ï Å - 11 z¼-ZÛ m -¿k º Û - ¼Û P -¶-a-zô h -ˆÛ - Vï Å -¤fô º Û - G®ß G -¾GÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-hÝ - zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - Ǩ m -qºÛ - ¸z-¢ô P -hP-zIô - JÀ ï P -±ô G Å-ºhÝ - fï P Å-hP-qô - hï - Gô - OÛ G -


ŸÝ Å -»ô h -q-hP.ü ¸z-¢ô P -ºhÛ º Û - h¤Û G Å-»Þ ¾ -G®ô - zô - mÛ - &Gô P -Å-¤Vô G -mÅ-ÇS - uÛ - ¾¤-Çe ô m -z;º-ÇÀ ô z -uÛ wï z Å-hGô P Å-hô m -zŸÛ m -zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - ¤±m-lj m -hï P -Ç+ z Å-º²¤-JÀ Û P -»Þ ¾ -Iâ - ;Ý m -¾-Ez-Çt ï ¾ ºIô - zŸÛ m -q-hP-hÝ Å -¤±ß P Å-zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - GŸÝ P -zÁh-¾G-¾ï m -HÛ - Gh¤Å-q-¤P-hG-TÛ G -hï P Ç+ z Å-¯-z½À G -bà - ºIô - ¾-Zï - zºÛ - GZm-ºyP-GÛ - hÝ Å -¾-ÇÀ ï z Å-»ô h -q¼-zdï m -GÅô - z-¼Û G -qºÛ - ¾G-¾ï m -¤mPG-n¤Å-Z¤Å-q-ÇÀ ¼ -GÅô - hP-¤Û - Z¤Å-Mã m -º²Û m -fÞ z -fzÅ-Vï h -h¤Û G Å-q-ŸÛ G -»Û m ü

¿Ë m -±ô G Å-mÅ-

Gô - OÛ G -ŸÝ Å -qºÛ - ¸z-¢ô P -hP-zIô - JÀ ï P -±ô G Å-ºhÝ - fï P Å-hP-qô - hï - ¶-a-Vï Å -¤fô º Û - G®ß G -¾G-ÇÀ ô z -GZï ¼ DP-hÝ - zBPÅ-hGô Å -qºÛ - Mã - ¤±m-mÛ - &Gô P -Å-BzÅ-¤Gô m -Vï m -qô - ¤Vô G -hGÝ P -IPÅ-zhÝ m -Tß ¼ -wï z Å-qºÛ z=Û m -Xï Å -im-HÛ Ç À h -hP.ü Çe ô m -q-ÁÙ ˆ -fÞ z -q-ZÛ h -Ǩ m -HÛ - „À - ¤ºÛ - Ç+ Ý ¼ -zŸï P Å-bï - væ ¾ -qºÛ - Iô P -Eï ¼ -¿e - mÇk Ý G -hPô Å -hP-GZÛ Å -ÅÛ - ¤-¤VÛ Å -q-iP-Æô P -¿Ë à P -z-¼Û - hÐ G Å-ˆÛ - mGÅ-±¾-hÝ - hq¾-¿k m -Mã h -zŸÛ - GÅÞ P Åq-IGÅ-q¼-zdï m -‚Û m -HÛ - ½À z Å-qºÛ - GmÅ-wÞ m -ÅÞ ¤ -±ô G Å-ÁÛ P .ü »P-ÇK ô Å -¶-a-zô h -ˆÛ - Vï Å -¤fô º Û - G®ß G ¾G-ÇÀ ô z -IÔ - Vï m -¤ô - mÅ-¸z-¢ô P -ºhÛ º Û - Gô - OÛ G -ŸÝ - ÇK ô - GP-TÛ ¼ -¤fÞ m -ºHã ¼ -GmP-Mã º Û - Ÿ¾-zŸï Å -z¸P-qô fô z -q-zTÅ-ˆÛ - Mã - ¤±m-¾-zdï m -mÅ-¸z-¢ô P -ºhÛ - Gô - Ÿ¾-zŸï Å -z¸P-qô - fô z -q-zTÅ-ˆÛ - Mã - ¤±m-¾-zdï m mÅ-¸z-¢ô P -ºhÛ - Gô - OÛ G -ŸÝ Å -q-ŸÛ G -»Û m ü ZÛ m -¿S º Û - ¼Û P -GÛ - ¸z-¢ô P -hP-zIô - JÀ ï P -Ç+ z Å-zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - ¾ô - Mã Å ü ½À â P -Åï ¤ Å-GZÛ Å -ˆÛ - ºƒï ¾ zºÛ - Ç+ ô ¼ ü xÛ - ¾Þ G Å-hP-zô h -¾Þ G Å-GZÛ Å -ˆÛ - ÇK ô - mÅ-mh-D¤Å-¼Û G -qºÛ - Ç+ ô ¼ ü Ǩ m -q-n¤Å-ˆÛ - FÛ ¤ Åfô G -GÛ - ‚-GŸG-hP-hï P -hÝ Å -Z¤Å-ŸÛ z -ˆÛ - ºIô - ¾Þ G Å-zTÅ-ˆÛ - Ç+ ô ¼ ü

Ǩ m -q-zIï Å -q-n¤Å-mÅ-¯-Vß -

GZÛ Å -ˆÛ - G®ô Å -qºÛ - zdG-fzÅ-¼Û G -qºÛ - Ç+ ô ¼ -hP.ü Gb¼-zÆï G -Åô G Å-ˆÛ - zTô Å -fzÅ-Z¤Å-¥ô P -hP-¾G¾ï m -Pô - vô h ü hï - zŸÛ m -Ǩ m -¢ô ¼ -HÛ - ¾G-¾ï m -hP-Ǩ m -µÅ-ˆÛ - Pô - vô h -zTÅ-ˆÛ - Ç+ ô ¼ -xÛ - mP-GÛ - ¤DÅ-hzP-DGGhm-ŸÝ Å -ˆÛ Å -¸z-¢ô P -wÞ ¾ -z-hP.ü

¸z-¢ô P -hP-zIô - JÀ ï P -±ô G Å-ºhÝ ¼ -ŸÝ G Å-¤Dm-M-G¼-hP-xÛ - M¾-

»Þ ¾ -Iâ - GP-Å-mÅ-zÇk ô ¤ Å-Ǩ m -q-IPÅ- 50 ®¤-ºhÝ - º²ô ¤ Å-GmP-»ô h -q-hP.ü ¸z-¢ô P -hP-zIô - JÀ ï P ±ô G Å-ºhÝ - fï P Å-hP-qô - ºhÛ Å -±ô G Å-wï z Å-Ǩ m -q-±P-¤¼-GÅô - z-¼Û G -qºÛ - GŸÝ P -hP-¾G-¾ï m -GZÛ Å -;ºÛ fô G -hô m -Ǩ Û m -¿k m -qºÛ - wm-fô G Å-‚ã P -Åô P -m-Gô - Ç+ z Å-ºhÛ - zMã h -¶-a-Vï Å -¤fô º Û - G®ß G -¾G-ÇÀ ô z -GZï ¼ -DPG®ô Å -qºÛ - ¤fÞ m -ºHã ¼ -GmP-¤Dm-±P-¤¼-zTô Å -¤Û m -fÞ G Å-Xï - Vï - ŸÝ - Mã - »Û m ü

GÅô - ¼Û G -ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-Pô Å -¾ï m -ŸÝ - ÇK ô º Û - Ç+ ô ¼ ü


¶-a-Vï Å -¤fô º Û - G®ß G -¾G-ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-mÅ-xÛ - ¾ô - 2005 ¹- 8 ±ï Å - 1 ZÛ m -hï - GºÛ - GÅô - ¼Û G -Çk ï ±m-hï - ZÛ h -Vï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ±ô G Å-¤Û - n¤Å-mÅ-hï - GºÛ - GÅô - ¼Û G -Çk ï - ±m-hï - ZÛ h -Vï Å ¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ºô G -Pô Å -zŸï Å -»ô P -z-Ÿï Å -ŸÝ - lj m -º‚ô ¼ -Xï Å - 2005 ¹- 11 ±ï Å - 12 ZÛ m -Vï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ±ô G Å-¤Û - n¤Å-mÅ-hï - GºÛ - GÅô - ¼Û G -Çk ï - ±m-hï - ZÛ h -Pô Å -¾ï m -ŸÝ - ºô Å ¤VÛ Å -¤Û m -dô G -ŸÛ z -Vï h -wï z Å-GmP-ŸÛ P .ü

¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ¿Ë m -º²ô ¤ Å-±ô G Å-ºhÝ - fï P Å-¿S - qºÛ - Ç+ z Å-

±ô G Å-¤Û - »ô P Å-mÅ-dô G -ŸÛ z -±ô G Å-Vß P -GÛ - lj m -fô ¼ -G¸Û G Å-ŸÛ z -¤fÛ ¾ -xÛ m -GmP-Xï Å -¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ FÛ ¤ Å-»Û G -hô m -±m-zTß - qºÛ - mP-GÅï Å -[D]qºÛ - hGô P Å-hô m -¿e ¼ -¶-× a -hzÞ Å -zô h -ˆÛ - Vï Å -¤fô º Û - G®ß G ¾G-ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-GÛ - GÅô - ¼Û G -Çk ï - ±m-ºhÛ - zŸÛ m -FÛ ¤ Å-OÛ G -DG-GÛ - ºƒâ h ô m -hP-ºG¾-ºhÅ-¼Û G Å-¤‚ã P -xÛ m -zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - GÅô - hrh-ÇÀ ô z -hqô m -HÛ - zÇe Û - GmÅ-DP-±h-¿k m -ŸÛ G -bà - xÛ - ¾ô - 2006 ¹4 ±ï Å - 14 mÅ- 2011 ¹- 4 ±ï Å - 15 z¼-¾ô - ¿S º Û - ¼Û P -ºy¾-Åï ¾ -hï z -Bï ¾ -HÛ Û - xG-ºEï ¼ -ŸÝ Å z°¾-¸Û m -q-hP.ü hï - zŸÛ m -¾-hÐ G Å-mP-qºÛ - ¤fô - ¼Û ¤ -ÇÀ ô z -IÔ º Û - Ǩ m -HÛ - Çk ï - ±m-mÅ-ˆP- 2005 ¹- 12 ±ï Å -15 ZÛ m -ŸÝ - lj m -º‚ô ¼ -»ô h -q-¿e ¼ -¼Û ¤ -qÅ-GÅô - ¼Û G -ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-DG-mÅ-ŸÝ - lj m - 2005 ¹11 ±ï Å - 18 ZÛ m -hq¾-¿k m -ºƒâ G -GŸÝ P -Ç+ Ý - ±z-ºfÞ Å -¤Û - ºfÞ Å -¤Û - zŸÛ - ºhÛ - G¼-Vï h -wï z Å-ˆÛ Å -ºƒâ G GŸÝ P -mP-qºÛ - GÅô - ¼Û G -ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-n¤Å-ºhÛ - GºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-mÅ-Pô Å -zŸï Å -»ô P -fzÅ-hP-ºƒâ G -mPGÅô - ¼Û G -Ǩ m -qºÛ - Áï Å -±h-Gô P -ºwï ¾ -Gbô P -xô G Å-Ç+ ô ¼ -hP.ü

wm-±ß m -ºƒï ¾ -¾¤-Gô P -ºwï ¾ -»ô P -fzÅ-

Ç+ ô ¼ -z;º-zÇk Ý ¼ -ŸÝ Å -hP-ŸÝ - ¤Þ Å -»Û m ü

GÅô - ¼Û G -Ǩ m -qºÛ - hï z -Bï ¾ -Ç+ ô ¼ ü ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - FÛ ¤ Å-»Û G -hô m -±m-zTß - qºÛ - mP-GÅï Å -[G]q¼-zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - Mã m -º²Û m -Ǩ m -qDG-hï m -Bï ¾ -ŸÝ - xô G Å-fhü zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-±h-¿k m -ŸÛ G -mÅ-ÇÀ ô z -fô m -¾G-ºEï ¼ »ô h -¼Û G Å-¾-hï z -Bï ¾ -ÍP-IPÅ-vh-ºfÞ Å ü

ºô m -ˆP-±h-¿k m -¾G-ºEï ¼ -¤ï h -¼Û G Å-mÅ-xÛ - ¾ô - 1992

ÇS ô m -mÅ-¾G-zÇe ¼ -‚ï h -zŸÛ m -qºÛ - »ô P Å-IGÅ-Ǩ m -q-n¤Å-Mã G Å-vô h -¤Û - hGô Å -fô G -hï z -Bï ¾ -‚-ºfÞ Å ü GŸm-n¤Å-»Û G -Mã G Å-hP-PG-Mã G Å-vô h -fô G -hï z -Bï ¾ -ÍP-IPÅ-vô Å -ºfÞ Å -Ÿï Å -Gž-z-zŸÛ m -GÅô ¼Û G -Ǩ m -q-n¤Å-mÅ-hï z -Bï ¾ -ŸÝ - xô G Å-Ç+ ô ¼ -ºhÛ - GºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-mÅ-Gô P -Gž-FÛ ¤ Å-»Û G -GŸÛ ¼ -Gžhï z -Bï ¾ -xG-ºEï ¼ -ŸÝ - xô G Å-ˆÛ - OÛ G -GŸÛ - Gbm-ºzï z -GmP-Çe ï - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - GÅô - ¼Û G -Gż-ºyÛ m -hP-


zô h -»Û G -Gż-ºyÛ m -DG-zMã h -»ô P Å-Ez-Gž-zOGÅ-Çt ï ¾ -¸Û m -q-hP.ü

h-¿e º Û - V¼-V-Aï m -±P-zºÛ -

Ǩ m -q-n¤Å-¾- 2006 ¹- 4 ±ï Å - 14 ZÛ m -hï z -Bï ¾ -xG-ºEï ¼ -ºzÞ ¾ -Mã º Û - hzÞ - º²â G Å-ŸÝ Å -¸Û m -q»Û m ü

ºyô h -zÇe ï m -hP-ºƒï ¾ -zºÛ - GÅÞ P -zÁh-DG z;º-FÛ - ¤Vô G -mÅ-¤Û - ¤P-GÛ - ºhô h -±ß ¾ -hP-¤fÞ m -qºÛ - ºyô h -zÇe ï m -HÛ - Gô - dô G Å-Gż-q-Çt ï ¾ -hGô Å -Ç+ ô ¼ ¾¤-Çe ô m -À ï z Å-hGô P Å-zŸÛ m -2006 ¹- 2 ±ï Å - 25 ZÛ m -¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ±ô G Å-¤Û - Mã m -¾Å-Ǩ m -qzÇe m -º²Û m -„À ô - ¿k m -¾GÅ-mÅ-Çk ô ¼ -JÀ Û P -GÝ ¤ -Å-hGô m -¤hô - ÇS G Å-zÁh-Oæ z -JÀ Û P -hÝ - ¤Û - IPÅ-150

¿Ë G -

®¤-¾-Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - Pô - vô h -¤hô ¼ -zÇk Ý Å -hP.ü zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - ÇK ô - mÅ-¸Å-uô h -GZÛ Å -ˆÛ - ºyô h -zÇe ï m -Áï Å -‚ºÛ - Ç+ ô ï ¼ ü 2006 ¹- 3 ±ï Å - 7 ZÛ m -Åô - m-^-;Ý m -wm-JÀ Û P -GŸÛ Å -VGÅ-hP.ü ±ï Å - 15 ZÛ m -lô ¼ -JÀ Û P -zô h -¤Û - GŸÛ Å -VGÅ-¤Û - ¤P-»ô P ž-fÞ m -¤ô P -¤-»Û m -qºÛ - zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - Pô - vô h -hP-¸Å-uô h -GZÛ Å -ˆÛ - ºyô h -zÇe ï m -‚ï h -xô G Åü zŸÛ m -VP-¼G-GÛ - Zï Å -h¤Û G Å-hP-FG-½À â P -Çe ô h -º±PÅ-ˆÛ - mh-GŸÛ ü

hï -

GTÛ m -lj ï - ¸-DÞ º Û - mh-GŸÛ - zTÅ-ˆÛ -

ºyÛ h -zÇe ï m -„k - xô G Åü GTÛ m -lj ï - ¸-DÞ º Û - mh-GŸÛ - zTÅ-ˆÛ - Ç+ ô ¼ -GÅÞ P -zÁh-GmP-zÅ-Å-GmÅ-Åô - Åô º Û - GŸÛ ºGô - hP-¤Û - ¤P-»ô P Å-mÅ-¤fÞ m -ºHã ¼ -GP-¾ï G Å-GmP-ºhÝ G 2006 ¹- 4 ±ï Å - 1 hP-±ï Å - 2 ZÛ m -GZÛ Å -¼Û P -jË - Å-¤ï J Ë m -Èô - =ï ¾ -ÅÞ ¼ -»-hÝ - ÇS - iô - ±ß ô h - 7ü00 mÅ-±ß ô h - 11ü00 z¼-±ï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - Gô - zOÛ G Å-ºô G -Ǩ m -q-zÇe m -º²Û m -¢Û m -q-¤Vô G mÅ-Vß - ¢ô P -hP-¾Þ Å -¢ô P -GZÛ Å -ˆÛ - ÇK ô - mÅ-zTô Å -fzÅ-¾¤-Çe ô m -GÅÞ P -zÁh-hP-¾G-¾ï m -Ç+ ô ¼ -z;º-ÇÀ ô z ¾¤-Çe ô m -GmP-z¼-Ç+ z Å-hï º Û - ±ô G Å-ŸÝ G Å-q-n¤Å-ˆÛ Å -hGº-¤ô Å -fô G -hï - ¿e ¼ -¤Þ - ¤fÞ h -»ô P -zºÛ - ¼ï zÇ+ Ý ¾ -ŸÝ Å ü

Xï Å -¾ô º Û - ¾Å-ºV¼ü 1] xÛ - ¾ô - 2007 mP-h-¿e º Û - ¿Ë m -±ô G Å-±ô G Å-¤Û º Û - hÝ Å -»Þ m -G®P-Zï - ¾-zdï m -±ô G Å-¤Û - Gżºhï ¤ Å-ŸÝ - Mã º Û - Vï h -Ǩ m -qºÛ - ±ô G Å-Vï m -HÛ - I-OÛ G -ŸÝ - zŸÛ m -»ô h ü


2] ¾-hÐ G Å-mP-qºÛ - ¤fô - ¼Û ¤ -ÇÀ ô z -IÔ º Û - Ǩ m -HÛ - Çk ï - ±m-HÛ - Ǩ m -HÛ - ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-Pô Å -¾ï m -»ô P -zºÛ - ŸÝ lj m -wÞ ¾ -z-¿e ¼ -dô G -ŸÛ z -±ô G Å-Vß P -ŸÛ G -¼Û P -¤Û m -zT¼-Mã º Û - ºV¼-GŸÛ - »ô h ü 3] ÈÛ × - ¤-¾-»ºÛ - Vô Å -¼Û G -º²Û m -Bô P -±ô G Å-q-hP-Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-GZÛ Å -¼Û P -¤Û m -Mã - G¼-GŸÝ P -mÅzô h -Ǩ m -Pô Å -¾ï m -»ô P -fzÅ-Ç+ ô ¼ -z;º-zÇk Ý ¼ -±ô G Å-ºhÝ - ±ô G Å-ºV¼-»ô h ü 4] zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - Áï Å -±h-hP-ºƒï ¾ -zºÛ - Ç+ ô ¼ -hq¾-¿k m -ºƒâ G -GŸÝ P -hP-¤Z¤-hÝ - z;º-zÇk Ý ¼ ŸÝ Å -hP-ŸÝ - ¤Þ Å -»Û m ü

h¤Û G Å-zž-fÞ G Å-Xï - Vï ü ºhÛ - ¾ô - ¶-a-Vï Å -¤fô º Û - G®ß G -¾G-ÇÀ ô z -GZï ¼ -DP-hÝ - zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - Ǩ m -qºÛ - ¸z-¢ô P -fï P Å-hPqô º Û - Vï h -¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ±ô G Å-G®ô - Ǩ m -q-qj¨ - lô - Xï - ¾GÅ-hP-iâ P -Vï - Ǩ m -q-n¤-M¾-Eã - Gż-¾GÅ-Mã m ¾Å-Ǩ m -q-zÇe m -º²Û m -„À ô - ¿k m -¾GÅ-zTÅ-mÅ-hq¾-&M¾-z-&;©-q-¤Vô G -¾-¸z-¢ô P -ºhÛ º Û - ºIô - Iô m ºV¼-¯Û Å -hP-£GÅ-Ç+ Ý - zT¼-HÛ Å -GÅô ¾ -z°¾-»ô P -zºÛ - BzÅ-ºWâ G -ŸÝ Å -q¼-fÞ G Å-z¯ï º Û - z;º-ÇÀ ô z -hP£GÅ-hHï Å -±ô ¼ -Vï m -qô º Û - PP-¸z-¢ô P -ºhÛ º Û - Vï h -ÈÛ m -ÇK ô ¼ -ZÛ Å -ºzÞ ¤ -GÅô ¾ -z°¾-z=Û m -Vï - ‚ã P -m-¸z¢ô P -ºhÛ º Û - hGô Å -¤Dô - ºfÞ Å -±P-GÛ - fô G -mÅ-±ô G Å-fÞ z -qºÛ - wm-fô G Å-Vï m -qô - ‚ã P -Åô P -m-¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ ±ô G Å-¤Û - »ô P Å-mÅ-zTô Å -¤Û m -HÛ - fÞ G Å-Xï - Vï - ŸÝ - Mã ü ¶-a-GÅô - ¼Û G -¸z-¢ô P -Ç+ z Å-Ÿ¾-ºhï z Å-‚ã P -zºÛ - ¤±m-fô - DG ÈÛ m -ÇK ô ¼ ü 1ü Dr.Nel De Jong

13515ü00

2ü ¿U G Å-qô - ¼Û º Û - zô h -Ǩ m -¤fô - ÇÀ ô z -DP-mÅü

5000ü00

3ü Ǩ m -q-z=Û Å -n¤-M¾-¸Þ ¼ -DP-mÅü

6640ü00

4ü ±ô G Å-ŸÝ G Å-Ǩ m -q-uÛ - mÅü

3175ü00

5ü Ǩ m -q-zÇe m -º²Û m -¢Û m -q-mÅü

2100ü00

6ü q-ÅPÅ-¿Ë - ¤ô - „Ë ô - =Û - »-mÅü

2000ü00

7ü Ǩ m -q-PG-hzP-f¼-ºhô h -mÅü

1001ü00

8ü Ǩ m -q-Fô - hGº-z-ºyÛ m -¾Å-q-ÅPÅ-mÅü

1500ü00


9ü Ǩ m -q-±ß ¾ -FÛ ¤ Å-ÅPÅ-MÅ-¼-ÁÛ - mÅü

1000ü00

10ü Ǩ m -q-z¯ô m -ºIâ Å -Åï P -Gï - mÅü

555ü00

11ü Ǩ m -q-wÞ m -±ô G Å-hzP-ºhÝ Å -mÅü

550ü00

12ü Ç+ Ý - GÁï G Å-Ǩ m -q-±ï - zdm-lô - Xï - mÅü

500ü00

13ü Ǩ m -q-¼Û G -º²Û m -¿Ë - ¤ô - mÅü

500ü00

zTÅ-Ÿ¾-ºhï z Å-GmP-Åô m -‚ã P -z-n¤Å-¾ºP-h¤Û G Å-zž-fÞ G Å-Xï - Vï - ŸÝ - Mã ü

¿Ë m -±ô G Å-ˆÛ - ¾ô - GTÛ G -GÛ - ‚ã P -Åô P -lj Û P -zÇk Ý Å ü xÛ - ¾ô - 2005 ¹- 4 ±ï Å - 1 mÅ- 2006 ¹- 3 ±ï Å - 31 z¼-¼P-GŸÝ P -ºyô h -zÇe ï m -mÅ-Mã m Iô m -GÅô ¾ -°¾-GmP-z-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 361500ü00 hq¾-&M¾-hzP-&;©-q-¼Û m -qô - Vï - ¤Vô G -mÅ-Ÿ¾ºhï z Å-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 200000ü00 Ç+ Ý º Û - „À - Ǩ m -¸Þ ¼ -q-»ï - Áï Å -hô m -¿k m -¾GÅ-mÅ-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 100125ü00 ÅÛ ¤ -¾-GmÅ-zŸÝ G Å-zÇe m -º²Û m -¾GÅ-mÅ- 50000ü00

Wilfred Pfeffer (Germany)

mÅ-ÈÛ m -

ÇK ô ¼ - 26000ü00 ÍÛ - ‡-¾Û ¼ -zŸÝ G Å-q-Ǩ m -q-q-ÅPÅ-»ô m -bm-¾GÅ-mÅ-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 10000ü00 ÍÛ - ‡¾Û ¼ -zŸÝ G Å-q-Ǩ m -q-Tß P -¾GÅ-mÅ-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 10000ü00 Åô - ¾m-G»Þ P -iâ P -zô m -hGô m -Ǩ m -¼Û - hqô m ÇÀ ô z -¼Û m -qô - Vï - ¤Vô G -mÅ-ÈÛ m -ÇK ô ¼ -4400ü00¶-a-¸z-¢ô P -Ç+ z Å-Ÿ¾-ºhï z Å-‚ã P -z-ÈÛ m -ÇK ô ¼ -38620ü00 ±ï - ¤Vô G -JÀ Û P -xG-¤²ô h -fÞ z -zÇe m -lj m -IGÅ-¾GÅ-mÅ-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 3500ü00 ÍÛ - ‡-¾Û ¼ -zŸÝ G Å-q-Ǩ m q-q-ÅPÅ-»ô m -bm-¾GÅ-mÅ-¸z-¢ô P -ZÛ m -f-¤ºÛ - Ÿ¾-¾G-GÛ - ¢Û m -zhG-GmP-z-ÈÛ m -ÇK ô ¼ M-G¼-Å-;¼¤-ÅÛ P -mÅ-ÈÛ m -ÇK ô ¼ -

919ü00

11000ü00

h-z¼-hï z -Bï ¾ -ºGï P Å-Áô G -hô h -ÈÛ m -ÇK ô ¼ -25295ü00

hPÞ ¾ -DP-GÛ - Bï Å -ºzz-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 9869ü00 ¯Û Å -¾ô - 2004ü2005 ºyô Å -¿Ë G -ºzô ¼ -ºDÞ ¼ -¾G-»ô h hPÞ ¾ -¿Ë G -hP-hPÞ ¾ -DP-hPÞ ¾ -¿Ë G -zÇk ô ¤ Å-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 263447ü00 zTÅ-¾ô - GTÛ G -mP-zÇk ô ¤ Å-ÈÛ m ÇK ô ¼ -

1124675ü00

f¤Å-q-‚ã P -z-hP-¾ô - GTÛ G -GÛ - Mã m -Iô m -Vï h -Mã m -¾Å-GZÛ Å -ˆÛ - GÅô ¾ -wô G Å-

Åô G Å-¯Û Å -ºGô - DG-ZÛ - ÁÝ - mP-Gž-ºIô - Åô P -xÛ m -q-zÇk ô ¤ Å-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 604648ü00 h-¿e - ¾G-»ô h hPÞ ¾ -AP-hP-hPÞ ¾ -DP-mP-ÈÛ m -ÇK ô ¼ - 520027ü00 »ô h ü

Ÿ¾-ºhï z Å-ºzô h -Ç+ Ý ¾ ü


±ï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ºhÛ - ZÛ h - 2004 ¾ô ¼ -¼P-GŸÝ P -mÅ-Vï h -z®ß G Å-GmP-z-zŸÛ m -zô h -ˆÛ - ¯Vï º Û - GÅô - z-¼Û G -q-hP-ºƒï ¾ -zºÛ - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Å-ºhÛ ¼ -h-¿e º Û - V¼-¾Å-DÞ P Å-ÇK ï ¼ -zhG-hP-GbmºWGÅ-»ô P -h¤Û G Å-GP-»P-¤ï h -qÅ-uÛ ¼ -ÇK ï ¼ -±P-¤Å-hq¾-º‚ô ¼ -HÛ - ¼ô G -Bô ¼ -Pï Å -q¼-hÝ - »ô P -zºÛ ºzô h -zÇ+ Ý ¾ -ŸÝ - zŸÛ m -»ô h ü Published by: The Central Council of Tibetan Medicine Gangchen Kyishong, Dharamsala-176215 Distt: Kangra, H.P. (India) Telephone: 01892-223483 Telefax: 01892-226462 Website: www.tibmedcouncil.org E-mail: chethoe@yahoo.com If you want to receive our SORIG Newsletter and you have any suggestion, comment or Q, please write to <chethoe@yahoo.com>

vol. 4  

zô h -ˆÛ - GÅô - z-¼Û G -qºÛ - Vï Å -¤fô º Û - Ǩ m -qºÛ - ¿Ë m -±ô G Åü Ç+ Ý - ¤Iô m -G®ô - zô - hq¾-¿k m -ºyô h -zÇe ï m -z;º-¿À ô m -¤Vô...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you