Page 1

Week 1 (SOL 1) S - O - A - P = Scripture ยอมรับ - Observations ยอมภาวนา - Applications ยอมปฏิบัติ - Pray/People ยอมแบ่งปัน ชื่อ เพชรฤทธิ์ ศรีวงศ์ G12 อ.วัชระ Email : Petzyterich@gmail.com Tel: 663 4498101

เฝ้าเดี่ยวประจําวัน MONDAY, NOVEMBER 1, 2010 จากพระธรรม ปฐมกาล 1 - 3 SCRIPTURE ปฐก 1:28 จงมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองและทวีจํานวนขึ้นจนเต็มโลก และจงมีอํานาจเหนือแผ่นดิน จง ครอบครองปลาในทะเล นกในอากาศ และสัตว์ที่เลื้อยคลาน

OBSERVATIONS จงมีลูก มีหลาน และทวีจะนวนขึ้นจนเต็มโลก

ปฐก 1:28

พระเจ้าได้มอบหมายให้มนุษย์ทั้งชายและหญิง เกิดผล พระเจ้าทรงอวยพรวันที่เจ็ด

ปฐก 2:3

เป็นวันแห่งการหยุดพัก ที่พระเจ้ากําหนดไว้ มีไว้เฉพาะผู้ที่เชื่อในพระเจ้า คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะไม่มีวันได้หยุดพักเลย มีชีวิต

ปฐก 2:7

พระเจ้าสร้างมนุษย์พิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ โดยพระเจ้าทรงให้ชีวิตและระบาลลมหายใจอย่างเจาะจงที่มนุษย์คู่แรก ทําให้มีความสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์กับพระเจ้า ต้นไม้แห่งชีวิต

ปฐก 2:16

พระเจ้าสร้างต้นไม่ 2 ต้นคือ ต้นไม่แห่งชีวิตเพื่อชีวิตนิรันดร์ และต้นไม้แห่งการรู้ดีรู้ชั่วเพื่อทดสอบมนุษย์ คู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมเท่าเทียมกับเขา

ปฐก 2:18

พระเจ้าทรงกําหนดและเลือกคู่อุปถ้มภ์ไว้สําหรับเรา และพระองค์เป็นผู้กําหนดการสมรสและผูกพันธ์กันไว้ ตระหนักว่าตนเองเปลือยกายอยู่

ปฐก 3:7

การรับรู้ว่าตนเปลือยกายอยู่นั้นเชื่อมโยงกับบาป และสภาพของการล้มลงของมนุษย์ ทรงขับไล่เขาออกไป

ปฐก 3:24

ชีวิตที่ต้องพึ่งพาพระเจ้าในความยากลําบากก็ได้เริ่มต้นขึ้น นอกจากนั้นยังทําให้ซาตานเข้าครอบครองโลก

APPLICATIONS 1.ตระหนักว่าพระเจ้าสร้างเรามาดีพร้อม เกิดผล มีอํานาจครอบครองสรรพสิ่ง 2.บาปทําให้เราห่างจากพระเจ้าและหลุดจากทางแห่งความดีพร้อมที่พระเจ้าเตรียมไว้ 3.เลิกทําบาปแล้วเข้าหาพระเจ้า กลับสู่ทางที่พระเจ้าเตรียมไว้ เพื่อจะกลับสู่การเกิดผลตามพระสัญญา 4.พิ่งพาพระเจ้าทุกเวลา เฝ้าเดี่ยวทุกวัน เพื่อรู้พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต สรุป เฝ้าเดี่ยวทุกวัน

PRAY/PEOPLE ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ามีบาปมากมาย แต่ขอทรงอภัยให้ข้าพเจ้า แต่ถึงแม้ด้วยความพยายามมากมายเพียงใด ข้าพเจ้าก็ไม่สามารถหลุดจากบาปใดๆได้เลย แต่เพราะพระคุณพระองค์เท่านั้นข้าพเจ้าจึงดําเนินชีวิตอยู่ได้ วันนี้ขอ พระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะไม่หลง และได้อยู่ในทางที่พระองค์ทรงจัด เตรียม เพื่อจะให้พระสัญญาของพระองค์สําเร็จในชีวิต คือการเกิดผล การครอบครอง เพื่อจะสําแดงพระลักษณะของ พระเจ้าในชีวิตแก่ผู้ที่ไม่เชื่อ ขอบคุณพระเจ้า อาเมน... ตรวจสมุดเฝ้าเดี่ยว (สําหรับอาจารย์)..........................................................................


Week 1 (SOL 1) S - O - A - P = Scripture ยอมรับ - Observations ยอมภาวนา - Applications ยอมปฏิบัติ - Pray/People ยอมแบ่งปัน ชื่อ เพชรฤทธิ์ ศรีวงศ์ G12 อ.วัชระ Email : Petzyterich@gmail.com Tel: 663 4498101

เฝ้าเดี่ยวประจําวัน TUESDAY, NOVEMBER 2, 2010 จากพระธรรม ปฐมกาล 4 - 6 SCRIPTURE ปฐก 6:8 แต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า

OBSERVATIONS อาเบลนําไขมันของลูกสัตว์หัวปีที่ดีที่สุดในฝูงมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ปฐก 4:4

พระเจ้าพอพระทั้ยเมื่อมนุษย์มอบสิ่งที่ดีที่สุดถวายพระเจ้า แต่หากเจ้าทําสิ่งไม่ถูกต้องบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูคอยเล่นงานเจ้า แต่เจ้าต้องชนะบาปให้ได้

ปฐก 4:7

เมื่อเราทําบาปจะมีเรื่องให้เราตัดสินใจคือ จะทําบาปต่อไป หรือเข้าไกล้พระเจ้า แล้วพระเจ้าทรงทําเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอินเพื่อไม่ให้ผู้ที่พบเข้าฆ่าเขา

ปฐก 4:15

เป็นเครื่องหมายยืนยันให้เขามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างเขาตามอย่างพระองค์

ปฐก 5:1

ตามนั้นคับ เอโนคดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าแล้วไม่มีใครพบเขาอีกเลย เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป

ปฐก 5:24

คือการดําเนินชีวิตในความเชื่อ วางใจในพระเจ้าและพระสัญญาของพระเจ้า บรรดาบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบรรดาบุตรสาวของมนุษย์สวยงามก็เลือกเอามาเป็นภรรยาตามใจชอบ

ปฐก 6:2

การมีภรรยาก็เพื่อส่งเสริมกันในทางของพระเจ้า มีเป้าหมายการแต่งงานเพื่อขยายอาณาจักรพระเจ้า

พระเจ้าทรงเห็นว่าโลกเสื่อมทรามมากเพื่อสิ่งมีชีวิตทั้งปวงล้วนดําเนินชีวิตอย่างเสื่อมทราม

ปฐก 6:12

เพราะความบาปมากขึ้น และคนเริ่มลืมพระเจ้าและสนุกกับควมบาป เรากําลังจะทําให้น้ําท่วมโลกเพื่อทําลายสิ่งมีชีวิตทั้งมวล คือทุกสิ่งที่มีลมหายใจแห่งชีวิต

ปฐก 6:17

มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยต้องรับการพิพากษา

APPLICATIONS 1.การเป็นที่โปรดปรานเราต้องรู้น้ําพระทัยของพระเจ้าและทําตาม 2.น้ําพระทัยของพระเจ้าบ่งบอกในพระเยซูคริสต์ 3.พระเยซูทรงรักคน ทรงบอกให้เราพาคนหลงหายกลับมาหาพระเจ้า 4.เราต้องดําเนินชีวิตที่ดีพร้อมโดยมีจุดประสงค์เพื่อนําคนมาหาพระเจ้า สรุป ทําตารางเวลาใหม่ ให้ความสําคัญสิ่งที่มีผลต่ออาณาจักรพระเจ้า มุ่งไปเพื่อจะมีชีวิตเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า

PRAY/PEOPLE ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยากรู้น้ําพระทัยของพระองค์ในชีวิต ขอทรงสําแดงเพื่อข้าพเจ้าจะไม่หลงทาง และขอกําลังจาก พระองค์ เพราะข้าพระองค์รู้ว่าด้วยตัวเองข้าพระองค์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลย ขอให้ข้าพระองค์เปลี่ยว แปลงชีวิตใหม่เพื่อที่จะเป็นคนที่ดีพร้อม เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้า และเป็นที่ชื่นชอบในสายตามนุษย์ เพื่อจะนําคนหลงหายกลับมาหาพระองค์ และเป็นแบบอย่างพอที่จะสั่งสอนเพื่อคนเหล่านั้นจะรู้และเข้าใจถึงการ ดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้า แต่วันนี้ขอเปลี่ยนจิตใจให้ข้าพเจ้ายอมกับพระองค์ด้วย อาเมน... ตรวจสมุดเฝ้าเดี่ยว (สําหรับอาจารย์)..........................................................................


Week 1 (SOL 1) S - O - A - P = Scripture ยอมรับ - Observations ยอมภาวนา - Applications ยอมปฏิบัติ - Pray/People ยอมแบ่งปัน ชื่อ เพชรฤทธิ์ ศรีวงศ์ G12 อ.วัชระ Email : Petzyterich@gmail.com Tel: 663 4498101

เฝ้าเดี่ยวประจําวัน WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2010 จากพระธรรม ปฐมกาล 7 - 9 SCRIPTURE ปฐก 9:9 บัดนี้เราเองเป็นผู้ทําพันธสัญญากับเจ้า และกับเชื้อสายของเจ้า

OBSERVATIONS โนอาห์ก็ทําทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา

ปฐก 7:5

แสดงถึงความเชื่อฟัง แม้จะมีคํานินทา และการต่อต้านจากคนรอบข้าง เราจะไม่แช่งสาปแผ่นดินเพราะมนุษย์อีกต่อไป แม้จิตใจของมนุษย์จะโน้มเอียงไปในทางชั่วตั้งแต่วัยเด็ก

ปฐก 8:21

เป็นพระสัญญาของพระเจ้า และเป็นสิ่งที่บอกได้ว่า มนุษย์เกิดมาก็บาปทันที ทุกสิ่งทีี่มีชีวิตและเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้า

ปฐก 9:3

เรากินได้ทุกอย่างจิงๆ ส่วนเจ้าจงมีลูกหลานมากมายเพิ่มจํานวนทวีขึ้นบนแผ่นดินโลก

ปฐก 9:7

แสดงถึงการเกิดผล บริบูรณ์ ครอบครอง มั่งคั่ง... บัดนี้เราเองเป็นผู้ทําพันธสัญญากับเจ้า และกับเชื้อสายของเจ้า

ปฐก 9:9

พระสัญญาของพระเจ้าตกทอดรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกจนถึงเราในปัจจุบัน เราได้ตั้งรุ้งของเราไว้ที่หมู่เมฆ เป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาของเรากับโลก

ปฐก 9:13

รุ้งเป็นหนึ่งในพระสัญญาของพระเจ้า เขาทั้งสองหันหน้าไปทางอื่นเพื่อจะไม่เห็นความเปลือยเปล่าของบิดา

ปฐก 9:23

คําพูดและคําแช่งสาปของบิดา มีสิทธิอํานาจจากพระเจ้า

APPLICATIONS 1.พระเจ้าเปิดเผยความยิ่งใหญ่ของพระสัญญาของพระเจ้าผ่านทางธรรมชาติ 2.สิ่งที่ธรรมชาติแสดงออก หรือปรากฏการณ์ต่างๆล้วนเป็นพระสัญญาของพระเจ้า 3.ทรงซ่อนความลี้ลับต่างๆและบอกสิ่งที่เราจําเป็นต้องทําผ่านทางพระคําภีร์ 4.ทุกอย่าที่พระเจ้าสัญญาตั้งแต่อดีต มันยังปรากฏชัดเจนในปัจจุบัน สรุป ค้นหาพระสัญญาของพระเจ้าจากพระคําภีร์ ซึมซับ ทําตามและดูสิ่งที่พระเจ้าทํากับชีวิตเราในปัจจุบัน

PRAY/PEOPLE ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเสมอ ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์เชื่อ และเข้าใจใน พระสัญญาของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์รู้และเข้าถึงกฏเกณฑ์ของพระเจ้า และปฏิบัติตามโดยตระหนักว่าทุกอย่างที่ เกิดขึ้น อยู่ภายใต้พระสัญญาของพระเจ้า เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีความเชื่อ ไว้วางใจ ขอให้หัวใจเข้มแข็งและมั่นคงอยู่ กับข้าพเจ้า และรอคอยในสิ่งที่พระองค์สัญญาให้เป็นจริงในเวลาของพระองค์ และประทานกําลังที่ข้าพระองค์จะยึด มั้นตามทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงบอกไว้ได้ ขอบคุณสําหรับความยิ่งหญ่และควมสัตย์ซื่อของพระองค์ อาเมน...

ตรวจสมุดเฝ้าเดี่ยว (สําหรับอาจารย์)..........................................................................


Week 1 (SOL 1) S - O - A - P = Scripture ยอมรับ - Observations ยอมภาวนา - Applications ยอมปฏิบัติ - Pray/People ยอมแบ่งปัน ชื่อ เพชรฤทธิ์ ศรีวงศ์ G12 อ.วัชระ Email : Petzyterich@gmail.com Tel: 663 4498101

เฝ้าเดี่ยวประจําวัน THURSDAY, NOVEMBER 4, 2010 จากพระธรรม ปฐมกาล 10 - 12 SCRIPTURE ปฐก 12:3 เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้า เราจะแช่งสาปผู้ที่แช่งสาปเจ้าทุกชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทาง เจ้า

OBSERVATIONS ให้เราสร้างเมืองที่มีหอสูงสําหรับพวกเรา เพื่อจะสร้่างชื่อให้กับตนเองและไม่ต้องกระจายไปทั่วโลก

ปฐก 11:4

มนุษย์สามารถรวมกันสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ได้ คนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกันยังริเริ่มทํางานได้ถึงเพียงนี้ ต่อไปถ้าเขาวางแผนจะทําอะไรก็จะ ทําได้ทุกอย่าง

ปฐก 11:6

การสื่อสารที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน จะทําให้สามารถทําทุกสิ่งได้สําเร็จ 100% มาเถิดให้เราไปทําให้เขามีภาษาสับสนแตกต่างกันออกไป เพื่อเขาจะได้ไม่เข้าใจกัน

ปฐก 11:7

ยังไงก็ตาม พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างเสมอ จงละบ้านเมืองของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสําแดงแก่เจ้า

ปฐก 12:1

ออกไปด้วยใจเชื่อฟัง แม้ยังไม่เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า เราจะทําให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่และเราจะอวยพรเจ้า เราจะทําให้ชื่อเสียงของเจ้าเลื่องลือและเจ้าจะเป็นพร ปฐก 12:2 พระสัญญาของพระเจ้าตกทอดรุ่นต่อรุ่น ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกจนถึงเราในปัจจุบัน เราจะอวยพรผู้ที่อวยพรเจ้า เราจะแช่งสาปผู้ที่แช่งสาปเจ้าทุกชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้า

ปฐก 12:3

พระพรอยุ่กับคนที่มีใจเชื่อฟัง

APPLICATIONS 1.พระพรทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจที่เชื่อฟัง 2.การเชื่อฟังคือการยอมทําตามแม้ยังไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้น สรุป เชื่อฟังพระเจ้า เชื่อฟังผู้นํา ทําตามแม้ไม่เห็นด้วย อย่างไม่มีข้ออ้าง ด้วยความเต็มใจ

PRAY/PEOPLE ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอโทษที่ไม่เคยเชื่อฟังพระองค์ และผู้นํามาโดยตลอด ข้าพเจ้าขอกลับใจใหม่ ขอให่้ข้าพเจ้ามีใจ ที่จะยอมเชื่อฟังทําตาม แม้จะขัดใจเพียงไรก็ตาม ขอทรงเปิดจิตใจ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะรับฟังและทําตาม มากกว่าที่จะยึด ติดอยู่กับความของตัวเอง ซึ่งจะนําตัวเองให้ต่ําลงเรื่อยๆ แต่ขอทรงล้างความคิดของข้าพระองค์ เอาสิ่งเก่าๆออกไป และมีใจที่จะรับสิ่งใหม่เข้ามา ขอให้ข้าพระองค์ถ่อมใจลงเชื่อฟังเพื่อจะสูงขึ้นทางเดียว และสูงขึ้นเพื่อเป็นที่รักของ พระองค์ตลอดไป และเพื่อพรของพระเจ้าจะได้สามารถผ่านทางข้าพเจ้าไปสู่เพื่อนๆคนรอบข้างของข้าพเจ้า ขอบคุณ พระเจ้า อาเมน...

ตรวจสมุดเฝ้าเดี่ยว (สําหรับอาจารย์)..........................................................................


Week 1 (SOL 1) S - O - A - P = Scripture ยอมรับ - Observations ยอมภาวนา - Applications ยอมปฏิบัติ - Pray/People ยอมแบ่งปัน ชื่อ เพชรฤทธิ์ ศรีวงศ์ G12 อ.วัชระ Email : Petzyterich@gmail.com Tel: 663 4498101

เฝ้าเดี่ยวประจําวัน FRIDAY, NOVEMBER 5, 2010 จากพระธรรม ปฐมกาล 13 - 15 SCRIPTURE ปฐก 13:14-15 จงเงยหน้ามองขึ้นดูรอบๆ มองไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก เราจะมอบ แผ่นดินที่เจ้ามองเห็นให้แก่เจ้าและเชื่อสายของเจ้าตลอดไป

OBSERVATIONS อับรามกลายเป็นคนร่ํารวยมาก มีทั้งฝูงสัตว์และเงินทองมากมาย

ปฐก 13:2

พระเจ้าสัญญาคนชอบธรรมจะไม่ขัดสน แต่ที่ดินนั้นยังไม่พอให้อับรามกับโลทอยู่ร่วมกัน เพราะต่างก็มีทรัพย์สินมากมาย

ปฐก 13:6

รวยเกิ้น.... เราจะมอบแผ่นดินที่เจ้ามองเห็นให้แก่เจ้าและเชื่อสายของเจ้าตลอดไป

ปฐก 13:15

เห็นแค่ใหนได้แค่นั้น.. ไปเถิด เดินไปให้ตลอดความกว้างความยาวของดินแดนนี้ เพราะเราจะยกให้เจ้า

ปฐก 13:17

ต้องออกเดินไปตามความเขื่อ อาจจะยังไม่ได้แต่พระเจ้าให้แน่นอน ข้าพเจ้าจะไม่รับสิ่งใดๆของท่าน เพื่อท่านจะไม่สามารถพูดได้เลยว่า เราทําให้อับรามร่ํารวย

ปฐก 14:23

อับราฮัมยึดพระสัญญาพระเจ้าไว้มั้น จะมั่งคั่งโดยพระเจ้า เพื่อพระเจ้าจะเป็นที่อวดอ้างได้ จงเงยหน้าขึ้นฟ้าแล้วนับดวงดาว หากเจ้าสามารถนับได้ เผ่าพันธุ์ของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นแหละ

ปฐก 15:5

ไม่น่าเชื่อว่า เราเป็นผลจากพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่ออับราฮัม อับรายเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงนับว่าเขาเป็นผู้ชอบธรรมเพราะความเชื่อนี้

ปฐก 15:6

ความเชื่อนําไปสู่ความชอบธรรม

APPLICATIONS 1. หากพระเจ้าให้บางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากๆมา จะรู้ได้ยังไงว่าจะรับไหว 2. ต้องเตรียมตัว และพัฒนาความเชื่อให้มากพอ เพื่อพร้อมจะรับพระพรจากพระเจ้าได้ 3. พัฒนาตนเองในทุกด้วย โดยเริ่มจากการจัดการความคิด จิตใจใหม่ ผ่านทางการอ่านพระคัมภีร์ สรุป จัดเวลาตื่น เวลานอนใหม่ มุ่งไปที่เป้าบางอย่าง เริ่มจากการศึกษาพระคัมภีร์ให้จบรอบแรกในปีนี้

PRAY/PEOPLE ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ามั้นใจมากว่าพระองค์เตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆไว้ให้กับข้าพระองค์ แต่เป็นเพราะข้าพระองค์เอง ที่ยังไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับสิ่งนั้น วันนี้ข้าพระเจ้าขอพระองค์อย่าทอดทิ้ง หรือผ่านเลยข้าพระองค์ไปเลย ขอ ให้ข้าพระองค์มีความเชื่อสูงพอ ขอให้ตาของข้าพระองค์เห็นสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญา ขอให้ข้าพระองค์เป็นคนที่พร้อม ที่จะรับพรจากพระองค์ ขอทรงโปรดเตรียมชีวิต ความคิด ท่าที จิตใจ เพื่อว่าเมื่อถึงวันที่พระองค์จะเทพรลงมา ข้า พระองค์จะรับไหว และขอให้พรนั้นจะมีผลสูงสุดต่ออาณาจักรของพระเจ้า เพื่อวันหนึ่งข้าพเจ้าจะบอกต่อไปจนถึงลูก ถึงหลานได้ถึงสิ่งที่ข้าพระองค์มีในวันนี้ เกิดจากพระองค์แต่เพียงผู้เดียว วันนี้ข้าพเจ้าขอพัฒนาความเชื่อที่มีใน พระองค์ให้สูงขึ้น ฝากอนาคตไว้กับพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน... ตรวจสมุดเฝ้าเดี่ยว (สําหรับอาจารย์)..........................................................................


Week 1 (SOL 1) S - O - A - P = Scripture ยอมรับ - Observations ยอมภาวนา - Applications ยอมปฏิบัติ - Pray/People ยอมแบ่งปัน ชื่อ เพชรฤทธิ์ ศรีวงศ์ G12 อ.วัชระ Email : Petzyterich@gmail.com Tel: 663 4498101

เฝ้าเดี่ยวประจําวัน SATURDAY, NOVEMBER 6, 2010 จากพระธรรม ปฐมกาล 16 - 18 SCRIPTURE ปฐก 17:1ข จงดําเนินชีวิตอยู่ในทางของเราเป็นคนที่ดีพร้อม

OBSERVATIONS เราจะยกดินแดนคานาอันทั้งหมด คือที่เจ้าอาศัยอยู่อย่างคนต่างด้าวในขณะนี้ ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ของเจ้ากับลูก หลานสืบไป

ปฐก 17:8

ตอนนี้เราอาจจะยังเป็นคนต่างด้าว แต่พระเจ้าจะทรงมอบดินแดนนั้นแก่เรา สําหรับเจ้า เจ้าต้องรักษาพันธสัญญาของเรา คือตัวเจ้าและลูกหลานตลอดชั่วอายุสืบไป

ปฐก 17:9

แต่เราต้องรักษาสัญญากับพระเจ้าเช่นกัน คือชายทุกคนในพวกเจ้าจะต้องเข้าสุหนัต

ปฐก 17:10

แสดงถึงการอุทิศชีวิตแด่พระเจ้า ในวันเดียวกันนั้นเอง อับราฮัมก็นําอิชมาเอลและชายทุกคนมาเข้าสุหนัตตามที่พระเจ้าตรัสสั้งไว้

ปฐก 17:23

อับราฮัมทําตามที่พระเจ้าบอกทันที มีอะไรที่ยากเกินไปสําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ

ปฐก 18:14

ไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้า ควรหรือที่จะปิดบังสิ่งที่เราจะกระทําไม่ให้อับราฮัมรู้

ปฐก 18:17

พระเจ้าไม่ปิดบังแผนการณ์ของพระองค์แก่อับราฮัม เราได้เลือกเขาเพื่อเขาจะสั่งสอนลูกหลานและครัวเรือนของเขาที่จะมาภายหลัง ให้รักษาวิถีทางขององคืพระผู้เป็นเจ้า ด้วยการทําสิ่งที่ถูกต้องและยุติธรรม เพื่อว่าพระเจ้าจะทําสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมเป็นจริง

ปฐก 18:19

พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ เราเดินในทางของพระเจ้า

APPLICATIONS 1. ดําเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้า 2. เป็นคนที่ดีพร้อม สรุป เมื่อรู้ว่าพระเจ้าบอกอะไร ให้ทําทันที!!!

PRAY/PEOPLE ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าตระหนักในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตลอดเวลา ขอให้ไวต่อเสียงพระเจ้า ไม่เป็นคนผลัด วันประกันพรุ่ง ทําในสิ่งที่ต้องทําทันที แม้หากรู้ว่าต้องทําอะไรในอนาคต ขอให้ข้าพเจ้าจัดเตรียมแผนการณ์ที่ดีพร้อม เพื่อรับรองสิ่งที่จะทํา เพื่อว่าทุกทิ่งที่ได้จับต้องนั้น จะสําเร็จทุกสิ่ง ขอโปรดให้แนวทางในชีวิตที่จะนําข้าพเจ้าไปสู่ชีวิตที่ ดีพร้อม ปรับปรุงตัวเองไปในทางพระองค์ทุกวัน ให้รู้ถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนเองจะทําในเวลานั้น และมุ่งไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อค้นพบสิ่งที่พระองค์จัดเตรียม จนวันหนึ่งจะได้เป็นคนที่ดําเนินชีวิตที่ดีพร้อมในสายพระเนตรพระเจ้า ขอบคุณ พระเจ้า อาเมน...

ตรวจสมุดเฝ้าเดี่ยว (สําหรับอาจารย์)..........................................................................


Week 1 (SOL 1) S - O - A - P = Scripture ยอมรับ - Observations ยอมภาวนา - Applications ยอมปฏิบัติ - Pray/People ยอมแบ่งปัน ชื่อ เพชรฤทธิ์ ศรีวงศ์ G12 อ.วัชระ Email : Petzyterich@gmail.com Tel: 663 4498101

เฝ้าเดี่ยวประจําวัน SUNDAY, NOVEMBER 7, 2010 จากพระธรรม ปฐมกาล 19 - 23 SCRIPTURE ปฐก 21:2 ซาราห์ตั้งครรภ์และให้กําเนิดบุตรชายแก่อับราฮัมเมื่อเขาชราแล้ว ตรงตามเวลาที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ กับเขา

OBSERVATIONS ซาราห์ตั้งครรภ์และให้กําเนิดบุตรชาย ตรงตามเวลาที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับเขา

ปฐก 21:2

มีเวลาของพระเจ้าเสมอ ขอเจ้าจงพาลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้า ผู้ที่เจ้ารักคืออิสอัค ถวายเขาเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาแห่งหนึ่งซึ่งเราจะ สําแดงแก่เจ้า

ปฐก 22:2

พระเจ้าอยากได้ใจเรามากกว่าเครื่องบูชา ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะจัดเตรียมลูกแกะสําหรับเผาบูชาไว้เอง

ปฐก 22:8

พระเจ้าทรงจัดเตรียม ด้วยเหตุที่เจ้าทําเช่นนี้และไม่ได้หวงแม้กระทั่งลูกชายเพียงคนเดียวของเจ้า

ปฐก 22:16

ไม่หวงสิ่งดีไว้สําหรับตนเอง แต่ให้พระเจ้า เราจะอวยพรเจ้าอย่างแน่นอนและจะทําให้ลูกหลานของเจ้ามีจํานวนมากมายเหมือนดาวบนท้องฟ้า เหมือนเม็ดทราย ในทําเล จะครอบครองเมืองต่างๆของเหล่าศัตรูของพวกเขา

ปฐก 22:17

พระสัญญาของพระเจ้าจากการที่มอบชีวิตจิตใจแก่พระเจ้า อับราฮัมตกลงตามข้อเสนอจึงชั่งจ่ายให้ตามราคาต่อหน้าคนฮิตไทต์ ตามน้ําหนักที่พ่อค้าใช้ในเวลานั้น

ปฐก 23:16

จ่ายเต็มราคา ต่อหน้าพยาน ตามเกณฑ์ที่ใช้วัดในสมัยนั้น

APPLICATIONS 1.ทุกครั้งที่รู้ตัวว่าจะบ่น จะพูดว่า “ขอบคุณพระเจ้า” 2.ไม่เดาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่ทําสิ่งที่อยู่ปัจจุบันอย่างเต็มที่ ดีเลิศ และสัตย์ซื่อ 3.บอกกับตัวเองทุกเช้าว่า “วันนี้ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์คับ” สรุป ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร เลือกพระเจ้าก่อนเสมอ และวางใจว่าวันหนึ่งจะถึงเวลาที่พระองค์สัญญาไว้

PRAY/PEOPLE ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ แม้สถานการณ์ตรงหน้าจะเลวร้ายเพียงใดก็ตาม ขอให้ข้าพเจ้าขอบคุณ พระองค์เสมอ เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระองค์ และการตัดสินใจของข้าพเจ้าก็ กําหนดความสําเร็จข องแผนการณ์ของพระเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพเจ้าขอใหพระองค์ช่วยให้้ข้าพเจ้าตัดสินใจ อย่างถูกต้อง ด้วยความวางใจในพระองค์ โดยรู้ว่าพระองค์จะมาในเวลาของพระองค์ และข้าพเจ้าขอทําทุกสิ่งที่อยู่ ตรงหน้าอย่างสัตย์ซื่อ เต็มที่และดีเลิศ เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ส่วนที่เหลือขอให้ข้าพเจ้าวางใจ และฝากทุกภาระ ไว้กับพระองค์ ขอพระองค์ทรงดูแลและทําให้สําเร็จในแผนการณ์ของพระองค์ อาเมน...

ตรวจสมุดเฝ้าเดี่ยว (สําหรับอาจารย์)..........................................................................

My Journal Bible  

my journal bible

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you