Page 1

Draga djeco Vaš klaun

od sad živi i u bojanci Igrajte se

s njim!

Bojanka i igrančica za djecu

®


SLIKAR

a j o b o n u p a s i i c u r u m to is Sa k ˇ . a j o m a k li s a v r p , a en r a s Nastala je ta u k e j a j o m a j o b ih n z a Puna r ' . ta u p o k li o ek n ec v u el ij kupio sam novu b, gradove, voc' e, ljude, Slikao sam priroduari uvijek puno trude. Pravi se slik ˇ SVAtKO SLIKAR BITI TO NE MOze JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO! ®


ˇ CAR MAÐIONIC

ˇ j o m i i c e ˇ ij r e n b ˇ o r ˇ a c ' , �ˇcarobni ses' irpostaje sve vec' i i veci. ˇcarobni stapic i v a r p o a k i i t u n c u k a t u p 3 e im ˇ j n m a s Naucio ‐ ˇ r iz ˇseˇsira zeca stvoriti. madionica mad‐ ionicˇar ˇcupko se zvati Oduvijek sam hetioi ˇcarolije fora je znati. Jer trikov ˇ SVAtKO − ˇ BITI TO NE MOzE MAdIONIcAR

JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO!

®


ˇ DIMNJACAR AC

ˇ DI A R E N E Is V I c ˇ PE E S LA PA TO s A Z ˇ U K ET c JU O V S A ˇ K JA N M DI IZ R A c JA PA DIMN '

VADI. I IM Z I I ET LJ I U V O R K A N JE M O U CRN ˇ I. IM PR E S E ˇ M G DU A Z TI A R A c JA N M DI KADA VIDIs ˇ A M DI I dE A c D O N R C IO B M A S V A S ' ALI SAD U KUcI VIsˇE NIJE ZIMA ˇ SVAtKO ˇ BITI TO NE MOze DIMNJACAR JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO! ®


PE EKAR KAR

E K U R M A S O A R P O R A K E P I V A R P KAO . E K U M O N U P Z U TO S E J TI IO S E J M ZA I L O S O L A M ˇ I A D O V , O N S A R JAJA, B I. L O V TE E J D O K A V S E J O K E C N A L ISPEKAO SAM S ' RAJ VELIKE PEC' I BILO MI JE VRUCE K VELIKI KRUH ISPEC' I! U KOJOJ SAM USPIO PEKAR BITI TO NE MOzeˇ SVAtKO JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO!

®


MORNAR

®

i v la g a n e j a p a k e, g u r p e Plavo bijel i. v a r p r a n r o m o a k im v lo p da a morem s Imam i sidro,kapetaknimmme ozroemvi,plovi. dok moj brod dubodje nema visˇe Gusara na putu ov ere i kisˇe. jedino se bojim nev ˇ SVAtKO MORNAR BITI TO NE MOze JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO!


URAR

A K A T A K I T A K A T TIKA . A K A V S A R U I L I T KUCA SA SE LOVE,JEDNA DRUGU PRATI, KAZALJKE POKAZUJU KOLIKO JE SATI. A BRO' JEVI SAT JEDNOG DANA STATI AKO cE' TI A UVIJEK POPRAVITI ZNATI. URAR cE G ˇ SVAtKO URAR BITI TO NE MOze JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO!

®


ˇ PJEVAC C

, I V S I C I N E B Z A L G I C I N R O Z O P A N , A L T E J V UPALILA SE SME NISAM ZNAO KOJU PJESMU PJEVATI. A JA OD TREE SPREMAN,U RUCI GITARA MIKROFON J U PJEVALA SE MOJA PJESMA STARA. NA KONCˇERT O,PJEVALI SU SVI ˇcUPKO,cUPK . I T A T S O P A D Z E J I V Z A K I L E V M A S O A G O M ˇ SVAtKO PJEVACˇ BITI TO NE MOze JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO! ®


ˇ POSTAR S

O I B M ˇ A S R A T S O P M O SA VˇELIKOM ITOSRABNDUˇCIC' PISMO UBACITI SAM HTIO U POSTANSˇK A! VIKAO SAM NA SAV GLAS POˇSTA! POST NIJE UGLEDAO PAS! SVˇE DOK MEBRˇZE I OD SVOJE SJENE TRCAO SAM LETJELA SVUDA OKO MENE. PA SU PISMA ˇ BITI TO NE MOze ˇ SVAtKO POSTAR JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO!

®


PO OLICAJAC LICA

i v a l g a n i j o v a l p i m r o f i n u U . i v a r p c a j a c i l o p i bio sam na uulcicrveno,znaˇCi moraˇS stati Na semafor reˇCeˇS,to uvijek mo'raˇS znati ! na zeleno km djeci ulicu prijeCi Pomogao sa m lijevo,pogledao desno i vik'nuo im pogledao sa KRECI! ˇ SVAtKO POLICAJAC BITI TO NE MOze JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO! sa ˇSljemom

®


SMETLAR

u t s e c ˇ m a s o i t s i C m o l t e m a n a d g o . k u a t v s S e j m e m o v s a n ˇCisto,sve o k a j e j bilo ' smijemo po cesti bacati ˇ PapiriCe ne CIstiti. m o b o t a z a r o m r a l t e m s a d jer on ˇ me, prirodu i cvijeC' e ' ˇCuvajmo Su . e C e m s i c a b i t u uvijek u kant ˇ SVAtKO SMETLAR BITI TO NE MOze JER NI JEDNO ZANIMANJE NIJE LAKO!

®

probica 2  

mala, slatka, knjiga