Page 1

groenkrant EDITIE LUBBEEK - HERFST 2010

Staatshervorming: waarom we meedoen

5 Onze beloftes in 2006

6

Foto: Nico Briffaerts

Sfeerbeeld van de gemeenteraadszitting eind september 2010.

Groen! zorgt voor tijdige begroting 2011 EEN UNICUM VOOR LUBBEEK... U herinnert zich wellicht nog de perikelen begin dit jaar. Lubbeek had geen meerderheid meer en evenmin een begroting voor 2010... Impasse alom! Eigenlijk slaagde het bestuur er deze legislatuur nog geen enkele keer in om een begrotig op tijd in te dienen. Lubbeek startte elk jaar met voorlopige kredieten. Dankzij Groen! is deze vicieuze cirkel eindelijk doorbroken. Foto: Nico Briffaerts

Via een onderhandeld akkoord kreeg het

Groen! nam deze keer voor het eerst deel aan

huidige bestuur in april de steun van Groen! Zo

deze besprekingen. We ontkennen niet dat we

helpen wij het vanuit de oppositie aan een

regelmatig onze wenkbrauwen fronsten en een

meerderheid

diepe

waardoor

Lubbeek

opnieuw

daadwerkelijk bestuurd wordt.

“Wij maakten er erezaak van om dit jaar wel op tijd begroting te hebben." Reeds tijdens de zomermaanden stimuleerden wij het schepencollege om eraan te beginnen.

zucht

sloegen.

Verantwoordelijkheid

Sedert september zit Ann De Martelaer de

doen. Door onze manier van bemiddelen hopen

gemeenteraad voor. Hierdoor is zij voor Groen! de

we een dynamiek op gang te brengen tot beter

eerste vrouwelijke voorzitster in Vlaanderen en

bestuur. Want dat was toch hetgeen waarvoor

bepaalt mee de agenda. Alleen voldoende

we ons engageerden.

voorbereide dossiers gaan naar de gemeenteraad.

Een 'groene' begroting is het (nog) niet,

Voorafgaand

daarvoor

commissievergaderingen

wegen

twee

oppositieraadsleden

en

prioriteiten

Doordat Ann de gemeenteraad leidt, zal Fons Creuwels

nodig.

zittingen

telkens

het

doen. Het is voor ons leuk om dit in duo te doen. Gelukkig kunnen we zo het werk wat verdelen. Want soms hebben we de indruk dat we al bijna op het gemeentehuis wonen!

gemeentelijke diensten dragen hiertoe bij via het voorbereidend werk. Lijstjes met projecten, bepaalde keuzes,...

de

steeds blijven we dit kritisch en onderbouwd

De

becijfering van investeringen, motivaties van

tijdens

standpunt van Groen! naar voor brengen. En zoals

prestigeprojecten zijn

in dossier

dient bijkomend opgezocht.

tegenover noodzakelijke investeringen. Grondig overleg

hun

voorbrengen en verdedigen. Wat niet duidelijk is,

Lubbeek nu en de volgende jaren financieel aan van

schepenen

in de toekomst wel verwezenlijken.

keuzes dringen zich op... Belangrijk is wat afwegen

moeten

onvoldoende. Maar met uw hulp kunnen we die

moeten hun projecten op elkaar afstemmen,

Het

Een Groen! complementair duo

nemen is echter positief en constructief verder

Dit vergt een hechte samenwerking. Schepenen

kan.

Ann en Fons op de gemeenteraad eind september.

ANN DE MARTELAER Gemeenteraadslid / voorzitter gemeenteraad ann.demartelaer@groen.be

FONS CREUWELS Gemeenteraadslid fons.creuwels@groen.be


Moet er nog leem zijn?

© SIEN VERSTRAETEN

Eva Brems gaat voor een nieuw feminisme: "Aandacht voor de aanwezigheid van mannen en vrouwen is goed voor de bedrijven zelf"

Genderquota in topfuncties Het is tijd voor een nieuw feminisme. De structurele discriminatie op zowat alle terreinen is uit de wetboeken verdwenen, maar we zijn er nog lang niet. Kijk maar naar Nederland, waar premier Rutte amper drie vrouwen ‘vond’ voor zijn kabinet. Stereotiepen en een ‘ons kent ons’-mentaliteit verhinderen dat Het plan vertelt waar gele en rode leem kan gewonnen worden de komende 25 jaar. Voor Vlaams-Brabant gaat het over grote terreinen in zes gemeenten.

vrouwen

doorstoten

naar

topfuncties.

'Dus

doe

ik

wetsvoorstellen voor genderquota in topfuncties, zoals het bestuur van grote bedrijven of de hoogste rechtscolleges',

De

Vlaamse

regering

keurde

eind

juli

het

bijzonder

oppervlaktedelfstoffenplan ‘Vlaamse Leemstreek’ goed. Volgens Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum zullen de betrokken

aldus Eva Brems. Aandacht voor de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op alle niveaus is nodig bij alle bedrijven en organisaties. Want beter voor werknemers en resultaten van het bedrijf zelf. Dat is reeds uitvoerig bewezen.

gemeenten het geweten hebben: minder landbouwgronden en

Het nieuwe feminisme is er overigens net zo goed voor

open ruimte, lawaai- en verkeershinder en verkeersonveiligheid.

mannen als voor vrouwen. Objectieve procedures voor bevorderingen en maatregelen voor een betere balans tussen werk en leven komen vrouwen én mannen ten goede.

Het plan geeft een overzicht van waar gele en rode leem in de vijf provincies kan ontgonnen worden. Het gaat hier over een termijn van minstens 25 jaar; de gevolgen van deze beslissing zullen dus nog jarenlang voelbaar zijn voor de

EVA BREMS Federaal volksvertegenwoordiger | eva.brems@groen.be

inwoners van de betrokken gemeenten. Zo zullen landbouwgronden en open ruimte onherroepelijk worden aangetast, komt er lawaai- en verkeershinder van de vele vrachtwagens en wordt verkeersonveiligheid in de hand gewerkt. Voor Vlaams-Brabant gaat het over grote terreinen in volgende gemeenten: Lembeek Stasbeek in Halle, Breembos W in Huldenberg Eliksem in Tienen, Mollem in Asse, Mardellen in Zaventem, en Vijversele/Lelingen in Sint-Kwintens-Lennik. In het Vlaams parlement volgt volksvertegenwoordiger Hermes Sanctorum deze zaak op de voet Hij vroeg milieuminister Schauvliege: - Waarom ze verklaart dat Vlaanderen voorzichtig omgaat met ontginningen, terwijl de helft van afgewerkte producten (bakstenen e.a.) wordt uitgevoerd ? - Waarom de regering open ruimten en landbouwgronden aantast? En waarom wordt geen rekening gehouden met negatieve adviezen omtrent de ruimtelijke draagkracht en met de omwonenden ? - Waarom de regering met dit plan extra vrachtvervoer organiseert over transportafstanden van meer dan 100 km, terwijl het plan zelf stelt dat lange vervoer af te raden is?

Luc Debraekeleer verwerpt de verbreding van de ring: "We mogen niet blindelings meegaan in een verhaal van fijn stof en beton"

- Waarom ministers wel mooie woorden hebben over het cradle-to-cradle of C2C-

Vlaams-Brabant in de tang

principe (duurzaam materialenbeheer), maar geen concrete stappen zetten?

De Vlaamse verkeersadministratie vindt de verbreding van de Ring de minst slechte oplossing voor files. De provincie volgt

Het plan, voluit het Bijzondere oppervlaktedelfstoffenplan Leem (BODP Leem),

die redenering blindelings. Groen! verwerpt de verbreding,

voorziet alvast veel te veel sectorvoorraden. Daarmee verdwijnt voor de

want zo nemen we Vlaams-Brabant in de tang.

producenten elke motivatie om op zoek te gaan alternatieven. Dat zal de

Meer beton trekt meer verkeer aan. Wij pleiten voor een

betrokken gemeenten in de toekomst zwaar aangerekend worden.

slimme

kilometerheffing

die

rekening

houdt

met

de

milieukenmerken van het voertuig en het tijdstip. Groen! vraagt ook een dynamisch verkeersmanagement. Flexibele snelheidsbeperkingen moeten de capaciteit van de Ring verbeteren. Zo kan je tijdens de spits de 19 km tussen HERMES SANCTORUM Vlaams Volksvertegenwoordiger hermes.sanctorum@groen.be

Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe in 20 minuten doen, aan 60 km/uur. Wie tekent daar niet voor? LUC DEBRAEKELEER Provincieraadslid l luc.debraekeleer@groen.be


Zijn vluchtelingen welkom?

Nog aan te snijden woonuitbreidingsgebeid in Lubbeek-centrum.

Wonen in Lubbeek De gemeente werkt aan een ruimtelijk uitvoeringsplan voor Lubbeek-centrum. Volgend jaar zijn deze plannen klaar en wordt de bevolking via een openbaar onderzoek betrokken. Centraal staat de aandacht voor betaalbaar sociaal wonen. Groen! wil het inbreidingsgebied - gelegen tussen Bollenberg en Hazeput - invullen met kleine wooneenheden. Vele alleenstaanden met of zonder kinderen en bejaarden willen ook graag in Lubbeek (blijven) wonen. Iedereen weet immers dat Lubbeek een fijne plaats om te

Magda is ook voogd van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

wonen en te leven is! Landelijk en toch dicht bij de stad. Maar hier wonen is niet zo voor de hand liggend voor mensen met een bescheiden inkomen. De huurprijzen liggen hoog en de

U hoorde het wellicht in de media. Duizenden politieke

koopprijzen swingen de pan uit! Gevolg? Vele jonge mensen

vluchtelingen, die asiel vroegen, kregen geen opvang. En dit met de

verlaten Lubbeek. Daarom nam men tijdens de vorige

winter voor de boeg. Groen! berekende dat de opstart van een

legislatuur de beslissing om de site achter de Hazeput als sociale woonwijk te onsluiten. Bijna vijf jaar later is er nog

lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen (LOI) best haalbaar is voor

steeds niets gerealiseerd. Betaalbaar en sociaal wonen: daar

Lubbeek.

zetten we op in! Elke mens bezit het fundamenteel recht op een verblijfplaats. Zo ook asielzoekers MAGDA VERBEELEN: OCMW-raadslid tot eind december 2010. magda.verbeelen@groen.be

die opvang verdienen. Natuurlijk is de vraag wie deze opvang moet regelen? In België gebeurt dat al jaren door Fedasil (de federale overheid). Naast de grote opvangcentra voorziet Fedasil ook geld voor gemeenten die onder bepaalde voorwaarden huisvesting voorzien voor de vluchtelingen. Als elk OCMW zijn verantwoordelijkheid opneemt en één of meedere gezinnen, een aantal alleenstaanden of enkele niet-begeleide minderjarigen huisvest, lost de opvangcrisis zichzelf op. Want nu zitten de grote opvangcentra overvol. Daarvoor moet het OCMW een lokaal opvanginitiatief (LOI) opstarten. Een LOI verzekert enkel de materiële opvang van de asielzoekers. M.a.w. huisvesting, voeding, kledij, school, opleidingskosten en de nodige begeleiding. Een leefloon hoort daar niet langer bij. Fedasil betaalt de gemeenten ruimschoots om een LOI waar te maken. Voor het OCMW betekent het geen verliespost, enkel een sociaal engagement. Groen! dringt er op aan dat Lubbeek haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. Magda Verbeelen, die nog tot eind dit jaar OCMW-raadslid is, stelde een volledig informatief dossier met financiële berekeningen op. Hieruit blijkt dat, omwille van de ruime subsidiëring door Fedasil, de realisatie van een LOI zelfbedruipend is. Het enige wat tot op heden ontbreekt, is een klein beetje

Soms wordt geld ook slecht besteed

politieke wil of moed om Lubbeek als een gastvrije gemeente op de kaart te zetten.

Een schepen in Lubbeek krijgt maandelijks zo'n 1700 euro

Of moeten de dames en heren van het OCMW eerst eens ervaren wat het is om

netto. Dat lijkt ons wel ok voor het geleverde werk.

een winter door te brengen buiten in de kou, omdat niemand hen gastvrij

Maar een schepen die geen bevoegdheden meer heeft en dus

onthaalt?

ook niets meer doet, behalve af en toe aanwezig zijn op het schepencollege en de gemeenteraad, krijgt deze vergoeding eveneens. Omdat de wet zo in elkaar zit. Een verkiezing geldt zes jaar lang en iedere schepen, die geen afstand doet van het mandaat, krijgt daarom het loon. 1700 x 12 x 2 = nog 40.800 euro voor de resterende twee jaar. Dat is geld dat nu niet rendeert. Daarmee zouden we heel veel zinvolle dingen kunnen realiseren, als u het ons vraagt!

ERIC PUTSEYS Adviesraad gemeenschapscentrum en sportraad


Hoe is het met de kwaliteit van onze fietspaden gesteld?

Voetpad of fietspad? Dit is de huidige situatie!

De kroniek van fietspad Bollenberg Een goed en veilig fietspad op Bollenberg, daar gaat Groen! voor. De realisatie ervan lieten we opnemen in het bestuursakkoord. Onder het fietspad moet er een nieuwe riolering komen. Daarom Een meetfiets gaat begin 2011 de kwaliteit van onze fietspaden na.

Op voorstel van Groen! stelde Lubbeek zich kandidaat voor het project van de meetfiets. Een initiatief van de Vlaamse overheid, uitgevoerd door de Fietsersbond. We zijn ĂŠĂŠn van de vijftien geselecteerde gemeenten. De meetfiets onderzoekt zo'n 55 kilometer aan fietspaden in Lubbeek. De resultaten van deze kwaliteitsmeting komen in een rapport terecht.

koppelen we deze twee investeringen aan elkaar. Voor het fietspad bestaan er voorwaarden en regels om provinciale subsidies te krijgen tot tachtig procent. De ligging van het fietspad zelf tekent men uit in een zogenaamde 'startnota'. Maar wat doe je als je merkt dat de subsidies voor de riolering 'on hold' staan? Dat de ontwerper wel de opdracht heeft gekregen, maar de timing niet respecteert en de gemeente evenmin reageert? Waar vinden we ten slotte een dossierbeheerder? Vooral rustig blijven en de moed niet verliezen. Eerlijk gezegd niet altijd gemakkelijk, zelfs heel erg vermoeiend soms. De enige oplossing? Wekelijks informeren naar de stand van zaken...

Er zijn veel te weinig fietspaden in Lubbeek. En als ze er zijn, kun je soms beter een mountainbike gebruiken of op de rijweg fietsen. Met deze fietsaudit komt de gemeente precies te weten hoe het met de kwaliteit van haar fietspaden is gesteld en waar de slechte stukken liggen. Groen! is heel gelukkig met deze selectie. Meten is weten en een rapport helpt

NICO SCHEEPMANS woont aan Bollenberg, lid MAR nico.scheepmans@groen.be

ons om de komende jaren investeringen in fietspaden bovenaan de agenda te plaatsen. Dit rapport zal ons informatie schenken over de goede fietstrajecten. Zo is het gemakkelijker om bij nieuwe fietsinvesteringen de juiste keuzes te maken. We kunnen bovendien leren van de andere geselecteerde gemeenten en de manier waarop zij hun fietspadenbeleid eventueel bijsturen. Concreet legt een vrijwilliger van de Fietsersbond in januari 2011 al onze fietspaden af. Wie zin heeft om een stukje mee te fietsten, kan dit rechtstreeks melden aan de gemeente of ons een seintje geven. "Ken je het recreatieve fietsnetwerk op ons grondgebied al?" Recreatieve fietsers kennen ondertussen wellicht de fietsknooppunten die de gemeente doorkruisen. Ze brengen ons langs rustige straten en laten ons mooie plekjes in Lubbeek en haar deelgemeenten ontdekken. Nog niet gedaan? Dan moet u het zeker eens proberen! Sommigen gebruiken de fiets functioneel om naar werk of school te gaan. Hier en daar zijn er binnenwegen. Soms onderhouden en vlot bereidbaar, soms in slechte staat en haast niet meer te gebruiken. Net zoals voetwegen aan herwaardering toe zijn, lijkt het ons interessant om ook in onbruik geraakte

Foto: Kristien

fietsverbindingen terug te herstellen. Wil je meewerken aan de opmaak van een inventaris, contacteer ons op lubbeek@groen.be

Binnenkort een mobiliteitsraad in Lubbeek De mobiliteitsraad geeft de gemeente advies over thema's inzake mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Een manier om de bevolking te betrekken bij het beleid. Om iedereen, die zich op dit vlak wil engageren de kans te geven, verschijnt er eerstdaags een open oproep in het gemeentelijk informatieblad. Groen! hoopt dat er zich voldoende inwoners kandidaat stellen. Een actieve groep kan het

Katrien, fan van onze Facebook-pagina. Wilt u ook fan worden?

bestuur helpen om goede keuzes te maken. De gemeente engageert zich om steeds terug te koppelen wat er met de adviezen gebeurt. Deze bepaling staat in het huishoudelijk reglement.


© wouter torbeyns

Voldoende hoge minimuminkomens in heel Europa

© sien verstraeten

Wouter Van Besien (voorzitter Groen!) en Stefaan Van Hecke (volksvertegenwoordiger), onderhandelaars staatshervorming

Ondanks tien jaar (Europees) engagement om de armoede terug te dringen, blijven de armoedecijfers alarmerend hoog: 17 procent van de Euro-

Staatshervorming: waarom we meedoen

peanen leeft onder de armoedegrens. Nochtans liggen er al jaren doelstellingen vast om armoede terug te dringen. Maar tot dusver is er geen wettelijk instrument dat dit kan afdwingen. Daarom pleitte de Europese groene fractie onlangs nog voor de invoering van een EU-kaderrichtlijn rond minimuminkomens. Die zou voor de hele EU

Sinds de federale verkiezingen onderhandelt Groen! mee over een zesde

wettelijk vastleggen dat mensen niet onder een minimuminkomen mogen zakken. Helaas: chris-

staatshervorming, misschien wel de ingrijpendste uit onze geschiedenis. Waarom

tendemocraten en liberalen stemden tegen, het

werkt Groen! hier eigenlijk aan mee?

blijft dus bij ‘woorden’ en ‘intenties’. Sociale uitkeringen zijn nochtans de hoeksteen van

Als progressieve partij vindt Groen! een sterke

wet. Als enige politieke familie hebben we op dit

een stabiele welvaartstaat. Ze zorgen ervoor dat

overheid belangrijk. In een federale staatsstruc-

punt een gezamenlijk voorstel.

mensen niet wegglijden in armoede en dakloosheid. De meeste sociale beschermingsstelsels zijn

tuur moeten bevoegdheden logisch verdeeld zijn over de beleidsniveaus. Dit is nu niet altijd het

Groen! wil via de staatshervorming sociale en

echter ontoereikend om menswaardig te kunnen

geval, dus is het goed dat we dit via een staats-

ecologische punten realiseren. We verdedigen

leven. En met miljarden besparingen dreigen in

hervorming beter regelen. De voorbije jaren was

een sociale staatshervorming, concreet voorbeeld

sommige lidstaten vooral de sociaal zwakkeren de

de federale overheid bovendien verlamd door

daarvan is het principe dat wanneer de gewesten

rekening van de financiële crisis te betalen.

een impasse. Uiteindelijk is de burger hiervan het

een deel van de personenbelasting zullen innen,

Veel minimuminkomens liggen nu al onder de 60

slachtoffer, want de overheid zat stil rond belang-

ook daar de sterkste schouders de zwaarste lasten

procent van het (mediaan) gemiddeld inkomen

rijke uitdagingen inzake klimaat, vergrijzing,

dragen. We verdedigen dat de sociale zekerheid

in Europa. Dit is niet alleen te weinig om rond

gezondheidszorgen,... Een goede werking van

federaal moet blijven, dat is het meest solidair. Op

te komen, het is ook mensonwaardig en biedt

onze staatsstructuur is een noodzakelijke voor-

vlak van milieu stelde Groen! voor dat gewesten

geen houvast om op termijn uit de armoede te

waarde om goed beleid te kunnen voeren.

meer middelen krijgen als ze de CO2-uitstoot terug-

geraken. Mensen hebben nood aan een inkomen

dringen. Zo kunnen we met deze staatshervorming

waarmee ze hun zelfstandigheid kunnen behou-

We kunnen moeilijk doen alsof de staatshervor-

sociale en ecologische stappen vooruit zetten.

den. Een voldoende hoog minimuminkomen is

ming niet belangrijk is. De vorige regering viel over Brussel-Halle-Vilvoorde en het Grondwettelijk Hof oordeelde dat er een probleem is met de huidige wetgeving. Daarom moet dit dossier

daarom een minimum.

Wouter Van Besien Voorzitter Groen! | wouter.vanbesien@groen.be

bart staes Europees parlementslid | bart.staes@groen.be

Stefaan Van Hecke Volksvertegenwoordiger | stefaan.vanhecke@groen.be

dringend opgelost worden. De verkiezingsuitslag van 13 juni is ook duidelijk: veel kiezers willen eindelijk oplossingen, zodat we de impasse achter

Ja, ik lees mee // doe mee // word lid

ons kunnen laten en andere belangrijke dossiers kunnen aanpakken.

Lees mee_Zin om je te abonneren op Pesto, de driemaandelijkse krant voor sympathisanten van Groen!  Doe mee_Wil je folders bussen, flyeren, acties mee organiseren of heb je een vlotte pen?  word lid_Voor het luttele bedrag van 10 euro ben

Groen! werkt constructief en in dialoog mee aan

je al lid van Groen!

deze oplossingen. Groen! en Ecolo werken al 30 jaar als gemeenschappelijke fractie in het federale parlement. Ook tijdens de onderhandelingen overlegt de groene familie als enige permanent

naam straat postcode

nr

bus

plaats

over de taalgrens. Niet dat we het over alles eens zijn – er zijn regelmatig verschillen in visie – maar

tel./GSM

e-mail

we slaagden er in om het eens te worden over een

Ja, ik wil gratis Pesto, de driemaandelijkse sympathisantenkrant, ontvangen.

progressief model voor een nieuwe financierings-

Ja, ik wil graag meehelpen. Ja, ik wil graag lid worden van Groen!

®

colofon Deze krant is een uitgave van Groen! Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be.


Webtip www.groenlubbeek.be

Onze 'groene' beloftes in 2006 • Iedereen kan zich veilig verplaatsen. Per wagen, per fiets, te voet. We betrekken de bevolking bij het mobiliteitsplan. Aandacht voor fietspaden en buurtwegen. • Straten zijn draden die burgers met elkaar verbinden. Speelstraten, hangplaatsen, generaties ontmoeten elkaar. Bollenpark Linden-kerkhof: geen sluikstort!

• Arm en rijk moet in Lubbeek kunnen wonen. Aandacht voor een creatief huisvestings- en

Bollenparken en textielcontainers

grondbeleid. • Een gemeente als motor voor lokale tewerkstelling. Poets- en strijkwerk via dienstencheques, boodschappendienst voor ouderen,... • Het is gezellig samenleven in Lubbeek. Gemeentelijke initiatieven voor jeugd, volwassenen en ouderen ondersteunen we.

Omdat er in Linden veel kleding rond de textielcontainer slingert, vraagt

• We gaan voor een solidaire gemeente, mét aandacht voor wie het moeilijk heeft: lage

Groen! een tweede container aan. Maar voor al de rommel rond de

inkomens, politieke vluchtelingen,

glasbollen dragen we zelf verantwoordelijkheid. De vuilnis die men daar

probleemjongeren, ouderen,... • Aandacht voor hoe we met onze energie omgaan. Ook zonnepanelen, windmolens,... • We luisteren naar de bevolking. Plannen werken

achter laat, hoort op het containerpark. Om één of andere reden vinden velen het echter geen probleem om hier te sluikstorten.

we niet achter gesloten deuren uit. Iedereen die Men ruimt de Lubbeekse bollenparken

Ongelooflijk wat je er soms allemaal vindt.

• We voeren uit wat we beloofden.

tweemaal per week op. Eén keer neemt de de

Groen!

gemeente die taak op zich; de andere keer

sensibiliseringscampagnes ondersteunen en

doet Ecowerf dat. En toch liggen onze

financieren.

betrokkenheid wenst, krijgt de kans.

Waar staan we nu? We zijn nog niet klaar! Een aantal zaken zijn gerealiseerd of zitten in de pijplijn. Bijv. speelstraten, een huisvestingsambtenaar, betere ondersteuning van de jeugd bij het bouwen van lokalen,... Via het bestuursakkoord werken we aan een meer transparant bestuur. Betere voorbereiding van gemeenteraad en commissies. Informatie over besluitvormingsprocessen,...

Rondslingerend

textiel

kunnen

we

Een kleine TIP: als iedereen van ons het restafval in zijn grijze bak steekt of naar het

Maar voor het zwerfvuil in de omgeving van

containerpark brengt, sparen we enorm veel

de

geld uit dat we aan meer zinvolle zaken

glasbollen

dragen

we

zelf

alle

verantwoordelijkheid. Omdat

er

aan

de

kunnen besteden! bollenparken

geen

opzichters staan, is het gemakkelijk om er is weg en dit zonder te betalen! En als er al wat ligt, is het niet zo moeilijk om de vuilnishoop nog wat groter te maken.

met

Helaas moeten anderen het wel opruimen en

opzoekingswerk en het uitwerken van ideeën en

is het niet zo leuk dat er overal kleine stortjes

voorstellen. Samen één groot groen netwerk!

ontstaan in de gemeente.

inwoners

ons

Verder vormt ook het sluikstorten langs de Wilt u ook achter de schermen meewerken? Aarzel

wegen in Lubbeek een groot probleem.

niet, een mail volstaat.

HILDE WILLEMS webmaster hilde.willems@groen.be

Hebt u zelf voorstellen waar u met Groen! aan wil werken. Laat het ons weten: info@groen.be. Wilt u meer weten? Surf dan naar onze website.

graag

voorkomen door een extra container.

doen.

helpen

heel

bollenparken er rommelig en vuil bij.

Hoe meer mensen meewerken, hoe meer Groen! kan mail

daarom

dingen achter te laten die er niet horen. Weg

Het kan nog beter! Via

wil

contact Groen! Lubbeek Lubbeek@groen.be www.groenlubbeek.be Fons Creuwels 0499/14 61 94 Ann De Martelaer 0476/92 76 16 Magda Verbeelen 0498/27 28 39

www.groen.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: WOUTER VAN BESIEN, SERGEANT DE BRUYNESTRAAT 78-82, 1070 BRUSSEL

Groenkrant Lubbeek - herfst 2010  

Groenkrant Lubbeek - herfst 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you