Page 1

STANJE U SEKTORU ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (OCD) Srbija, 2011


Osnovne informacije i uslovi rada

2


Organizacije civilnog društva čije su primarne oblasti socijalne usluge, kultura/mediji/rekreacija i životna sredina čine više od 65% registrovanih OCD Primarna oblast delovanja: % OCD koje su navele datu oblast kao primarnu 25%

Socijalne usluge Kultura, mediji i rekreacija

24%

Životna sredina

18% 9%

Obrazovanje i istraživanja Zakon, javno zastupanje i politika

8%

Poslovna i stručna udruženja, savezi

6% 4%

Zdravstvo Razvoj i stanovanje Međunarodna saradnja

3% 0.7%

Religija (veroispovest)

0.4

Filantropski posrednici i promocija volonterstva

0.2

Nije nigde klasifikovano

2% 3


Najveći broj OCD nalazi se u Vojvodini (36%), zatim u Beogradu (28%), a ostale su relativno ranomerno raspoređene u zapadnoj, centralnoj, istočnoj u jugoistočnoj Srbiji Lokacija OCD po geografskim regionima

10 7 12 7

28

Jugoistocn a Srbija Istocna Srbija Centralna Srbija

8 6 12 2

29

11 5 11 8

Beograd

10

10

7

8

11

10

14

11

9

28 31

Zapadna Srbija

36

13

43

37

28

25

35

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Socijalne usluge

18

15 8

16

39

Vojvodina Total

5 7

Životna sredina

14

26

31

20 3 11 4

6 5 3 3

51

5 9 12

31

42

33

43

19

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 4


Misija, oblasti delovanja i aktivnosti

5


Polovina OCD kao svoje primarne korisnike navela je sve građane Ko su primarni/direktni korisnici/ce Vaših usluga – na koga je prevashodno usmerena Vaša organizacija? Baza: Ukupna ciljna populacija 50%

Svi građani Osobe s invaliditetom

8%

Omladina

7% 7%

Deca Starije osobe

4%

Žene

3%

Biznis sektor

2%

Romi

2%

Studenti

1%

Izbegla i raseljena lica

1%

Pripadnici nacionalnih manjina

1%

Siromašni

1%

Institucije na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou

1%

Donosioci odluka

0%

Mediji

0%

6


Obrazovanje i akcije u lokalnoj zajednici su dominantni tipovi aktivnosti u OCD - u proseku ih navodi oko 50% organizacija Koji se tipovi aktivnosti najčešće sprovode u Vašoj organizaciji? Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Vaninstitucionalno/dodatno obrazovanje (seminari, treninzi, radionice, kursevi...) Akcije u lokalnoj zajednici Savetovanje i pružanje različitih profesionalnih usluga i servisa Umrežavanje i saradnja Štampanje brošura i publikacija Održavanje Konferencija i skupova, okruglih stolova... Sprovođenje istraživanja Medijske kampanje

77

62

50 49

65

54

51 48

48

48

44

33 28 27 22 2221

30 27 19 14

Total

33 31 33 32

1414

36 32

59

56 50

47

34 2828

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

39

48

45 37

22

1616

Socijalne usluge

22

20 1819 17

Životna sredina

40

26 22 22 21

43 39 35 34

32 28

2422 16

46 424343 43

35 35

34

58

2828 27 21

21 15

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 7


U proseku, procenat broja odobrenih projekata u odnosu na broj podnetih projekata smanjio se u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu

Odnos broja podnetih I odobrenih projekata u 2010. i 2011. Baza: OCD koje su podnosile projekte (71% 2010. i 65% 2011. godine) Prosecan broj podnetih projekata Prosecan broj odobrenih projekata

Prosecan procenat odobrenih u odnosu na podnete projekte

68%

6,0

4,1

66%

4,7 3,1

2010

2011

2010

2011


Nedostatak finansijskih sredstava je dominantan problem sa kojim se velika većina OCD susreće pri realizaciji projekata Koji su najčešći problemi sa kojima ste se susretali u vezi realizacije projekata? Višestruki odgovori; Baza: Organizacije koje su konkurisale za projekte (88% od ciljne populacije)

85 75

Nedostatak finansijskih sredstava za realizaciju

Nizak nivo saradnje sa raznim nivoima vlasti/institucija

Nedostatak tehničkih sredstava (kompjuter, faks, internet)

Nedostatak u opremi i ljudstvu kod realizacije

Pravne poteškoće 82 medijima Nizak nivo saradnje sa

Negativan stav okoline

73,4

76

75

71

67

65

66 61

60

58

58

55 45 35 25 15

31,1 22,2 18,7 16 12,2 11

36

31

30

30

30 30 27

25 21 17 12 8

19

16 1415

29 24

17 11

31 23

1918 16 1212

-5

Total

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

21

17 13 9

16 5

5

Socijalne usluge

Životna sredina

29

26

76

20

23 17

14 14 9

23

11 7

13 9

20 20 1313 9

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 9 savezi


Pravna/fiskalna regulativa

10


Manje od trećine OCD zadovoljno je pravnom regulativom koja

se odnosi na organizacije civilnog društva

U kojoj meri ste zadovoljni sa trenutno postojećom pravnom regulativom koja se odnosi na OCD (organizacije civilnog društva) sektor?

30

Zadovoljan (potpuno+ uglavnom)

31

31

39

35

Total

31

Nezadovolj an (potpuno+ uglavnom)

18

29

26 42

I da I ne

17

22

38

16

39

40 25

21

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

20 Socijalne usluge

14 Životna sredina

17

35

37

18

29

38

27

29

11

18

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 11 savezi


U pogledu pravne regulative, najveće nezadovoljstvo u OCD sektoru izaziva poreska politika Čime ste nezadovoljni, šta mislite da je potrebno promeniti, a tiče se pravne regulative? Poreska politika Zakon o udruženjima

Višestruki odgovori

56

Drugi zakoni koji se tiču rada OCD 48

46 37

47

36 31

34

32

27 22

21

28

26

26

27

24

20

20

15 7

7

8

10 6

7

7

6 2

Total

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Socijalne usluge

Životna sredina

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 12


Finansijska stabilnost – Izvor finansiranja

13


Blizu polovine OCD navela je 2 izvora finansiranja u 2011. godini na osnovu članarine i/ili projekata, ali su znatne varijacije između oblasti Na koji način se finansira Vaša organizacija u 2011. godini? Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

Članarine Finansiramo se na osnovu projekata

Radimo volonterski Dobrovoljni prilozi Samofinansirajuće aktivnosti (privredna delatnost, davanje usluga na osnovu ugovora) Imamo opštu (institucionalnu) podršku Pokloni

49 44 31 25

9

Total

36

2119 8

21

2726

16

1719 15

8

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

33 29 27

24

12

Socijalne usluge

12 7 Životna sredina

37

36

3131

20

63 50

47 42

4344

42 31 29

28

23 21

50

45

37

64

59

54

50 46

70

29 29

28

24

19 15 15 4

22 15

20 1715 6

10 6

18 12

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano 14 politika udruženja,


Pored samofinansiranja koje, u proseku, navodi 60% organizacija, među fnansijerima se najčešće pojavljuje lokalna uprava (42%), a zatim domaće i međunarodne donatorske organizacije (21% i 17%) Ko finansira Vašu organizaciju u 2011. godini? Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

Samofinansiranje Lokalna uprava Domaće donatorske organizacije Poslovni sektor (preduzeća, firme) Međunarodne donatorske organizacije Ministarstvo Građani Pokrajinska Vlada

65

61

64

61 40

17 16 16

11 6.9

Total

2021

119 1212

61 55 45

37

27 21

74 61 51

49

42

82

20 15 15 13

5

38

37 30

27

23 21 19

10

3

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

2527

23 23

22 1613 16

4 Socijalne usluge

1314 12 10 8 6

Životna sredina

36

15

12 554

22

18

78

14

20

11 7

23 17 15

11

33

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano 15 politika udruženja,


U poslednje 3 godine, u proseku, nije bilo promena u pogledu izvora prohoda. U proseku, najveće procentualno učešće u poslednje 3 godine poticalo je od samofinansiranja, finansiranja od strane lokalne uprave i finansiranja od strane međunaronih donatora Glavni izvori prihoda za 2008, 2009. i 2010. godinu 5 21 7 3

6

6 9 18

28

17

8 3

NZ/BO Drugo

7

7

Pokrajinska vlada

3

7

Građani

6

9

6

9 18

31

20

Poslovni sektor (preduzeæa, firme) Domaće donatorske organizacije Ministarstvo

37

Međunarodne donatorske organizacije Lokalna uprava Samofinansiranje

2008

2009

2010


Više od 40% OCD ocenjuje odnos sa donatorima visokim ocenama, ali blizu trećine daje niske ocene

Kako biste ocenili svoj odnos sa donatorima? – Ocene od 1 do 5, kao u školi Baza: Ukupna ciljna populacija

41

Dobar (Ocene 4+5)

23

3

33

Total

40

49

39

35

48

51

40

46

18 25 14

Loš (Ocene 1+2)

44

34

32

23

28

17

17

20

24 42 29

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

30

Socijalne usluge

Životna sredina

35

33 23

30

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 17


48% OCD ocenjuje finansijsku situaciju svoje organizacije kao lošu, samo 15% kao dobru Kako biste ocenili sadašnju finansijsku situaciju Vaše organizacije? – Ocene od 1 do 5, kao u školi Baza: Ukupna ciljna populacija

15

Dobra (Ocene 4+5)

35

12

31

13

12

37

39

48

47

15

38

13

33

24

20

24

34

49

44

15

38

14

35

3

48

Total

Loša (Ocene 1+2)

55

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

44

Socijalne usluge

50

Životna sredina

46

51

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 18 savezi


Samo 34% OCD obezbedilo je sredstva za rad za celu 2011. godinu, a svaka peta uopšte nije obezbedila stredstva (prema podacima iz juna 2011.) Da li ste obezbedili sredstva za rad Vaše organizacije u 2011-oj godini? Baza: Ukupna ciljna populacija

23

43

34 Total

Ne, uopšte nismo obezbedili

Samo za deo godine, ali ne za celu

Da, za celu godinu

26

27

50

41

25

31

19

19

40

42

40

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

38

Socijalne usluge

25

42

32 Životna sredina

35

20

16

36

39

43

42

18

48

34

31

34

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 19 savezi


79% OCD nije obezbedilo sredstva za rad za 2012. godinu (prema podacima iz juna 2011.) Da li ste obezbedili sredstva za rad Vaše organizacije 2012-oj godini? Baza: Ukupna ciljna populacija

Ne, uopšte nismo obezbedili

79 Samo za deo godine, ali ne za celu

13 6

Total

Da, za celu godinu

87

9 3

76

13 7

80

14 5

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

76

13 11

Socijalne usluge

82

84

12

12

5

4

Životna sredina

70

68 90

25 3

22 9

10

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 20 savezi


Većina OCD najveće probleme vidi u malom broju donatora i malim fondovima države i lokalne samouprave Koji su glavni problemi vezani za finansijsku situaciju u OCD sektoru? Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

Mali broj donatora Država i lokalne samouprave imaju male fondove za finansiranje OCD Donatori finansiraju samo velike organizacije tako da za manje organizacije nema dovoljno grantova Donatori više ne finansiraju određene oblasti Loša poreska politika Poslovni sektor ne finansira OCD 74 Komplikovani uslovi za podnošenje predloga projekata

69 64

65 60

70

66

64

65

60

58

62

57

53

50 49 41 37

34 2927

40

34

30 2624

37

36

32

50

26

23

36

32 3430 25

32

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Socijalne usluge

Životna sredina

35

34 31 3032

35

32

26

18

Total

44 43 40

40

3434 29 25

55 49

49

41

40

32

62

59 55

21

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano 21 politika udruženja, savezi


Većina OCD smatra da bi najbolji način finansira bio od strane države preko posebnih fondova (58%), zatim EU fondovi (38%), lokalne samouprave (36%) i donatori iz inostranstva (31%) Šta bi po vama najbolji način finansiranja OCD u Srbiji u budućnosti? Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Država kroz posebne fondove EU fondovi (IPA, Programi zajednice i dr.) Lokalne samouprave Donatori iz inostranstva (kao i do sada) Domaće fondacije Poslovni sektor Samofinansiranje (privredna delatnost udruženja/pružanje usluga uz naknadu) Samofinansiranje - članarina Prilozi građana

58.4

17 14

41 36 2929 23 16 14

5

4

38 36 31 26 26

Total

61

58

57

58

67

62 56

56 54

53

48

46

42

33 32 31 26 13 12 3

33 32 25 24 18

32 32 31 29 30 28 28 24 20 19 18 18 11 10 8 5 4

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Socijalne usluge

Životna sredina

39 38 36 33 31 26

2

40

42 38

40

29

25 19 15 13 4

32 2628 25 24 22

4

28 24 1919 16 2

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano 22 politika udruženja, savezi


Blizu 60% OCD kao način da se poboljša finansijska transparentnost rada OCD navodi pojednostavljenje propisa za vođenje finansija, a blizu 40% promenu poreske politike Šta mislite na koji način može da se poboljša finansijska transparentnost rada OCDa kao važnog segmenta u poboljšanju javnog imidža OCD-a? Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

Država treba da pojednostavi propise koji regulišu vođenje finansija Promena poreske politike Edukacija OCD o vođenju finansija Obaveza javnog objavljivljivanje godišnjih finansijskih izveštaja Potpisivanjem etičkog kodeksa kojeg bi se udruženja pridržavala Angažovanje finansijskih eksperata (revizori, knjigovođe)

62

59

60

58

39

36

32 2323 16

2122 16

28 23 17

58

37 30 25 16

29 2220 16

30

2021 13

51

41

38

37

27

54 48

42

36

29

59 48

46 4342

44

60

65

20 17

32 24 20

302928

34 31 17

11 2

Total

Kultura, mediji i rekreacija

Obrazovanje i istraživanja

Zdravstvo

Socijalne usluge Životna sredina

Razvoj i stanovanje

Zakon, javno zastupanje i

Poslovna i stručna

Nije nigde 23 klasifikovano


PolitiÄ?ki kontekst

24


Više od 40% OCD ocenjuje da je politička klima u zemlji nepogodna za razvoj OCD sektora Da li je, po Vašem mišljenju, trenutna politička klima u zemlji pogodna za razvoj OCD sektora?

Pogodna (veoma, uglavnom)

21

26

35

26

44

45

48

Total

Nepogodna (veoma, uglavnom) Kultura, mediji i Obrazovanje i

22 34

I da i ne

rekreacija

istraživanja

16

46

38

Zdravstvo

26

18

32

33 34

40

49

Socijalne usluge Životna sredina

27

15

16

41

46

38

30

31

39

42

44

Razvoj i stanovanje

Zakon, javno zastupanje i politika

Poslovna i stručna udruženja,

Nije nigde klasifikovano 25


U proseku, OCD ocenjuju kao najznačajniji uticaj lokalne samouprave, a najmanje značajan uticaj Crkve Koliko je, po Vašem mišljenju, važan uticaj sledećih institucija na rad OCD sektora?

% OCENA “VAŽNO I VEOMA VAŽNO” 86

84

83

82

80

79

74

73

69

53

23

Lokalna Same OCD samouprava

Mediji

Domaći donatori

Vlada

MeđunarodniEU/Evropske Poslovni donatori institucije sektor

Obrazovne institucije

Političke stranke

Crkva 26


Najčešća ocena Vladi Srbije za saradnju sa OCD, u proseku, je 3, a znatno su češće nepovoljne nego povoljne ocene Kako biste ocenili saradnju sadašnje Vlade Republike Srbije sa OCD sektorom? Ocene od 1 do 5, kao u školi

22

45

Povoljno (4,5=)

3

20

43

22

19

28

19

33

Total

37

18

13

35 44

45

46 46

Nepovolj no (1,2)

24

17

34

34

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

26 Socijalne usluge

34

Životna sredina

44

52

58

46 31

31

27

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 27 savezi


Većina OCD, ocenjuje da se saradnja sektora sa Vladom Srbije nije promenila, ali su znatno češće ocene da se saradnja promenila na bolje, nego da se pogoršala Na koji način se saradnja sa Vladom Srbije promenila u odnosu na poslednje 3 godine?

19

53

28 Total

Lošija

Ista

Bolja je

18

58

24

17

54

30

22

16

20

11

49 53

24

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

55

57

39

28

23

Socijalne usluge

Životna sredina

23

36

41

24

18

43

56

32

26

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi

28


Većina OCD ocenjuje da je uticaj sektora na kreiranje državne politike previše mali U kojoj meri OCD sektor utiče na kreiranje državne politike? 3

33

3 Previše

39

2

35

Taman koliko treba

64

58

63

5

23

72

3

35

2

35

62

64

Socijalne usluge

Životna sredina

37

63

1

1

25

21

74

78

10

18

71

Premalo

Total

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 29 savezi


U proseku, OCD najčešće (39%) smatraju da sektor ne treba da ima aktivnu ulogu u izbornom procesu, ali stavovi znatno variraju unutar različitih oblasti Da li OCD treba da imaju aktivnu ulogu tokom izbornog procesa? Ne, OCD ne treba da imaju aktivnu ulogu u izbornom procesu Da, ali samo one čija je to oblast delovanja Da, treba da kontrolišu regularnost izbora

Višestruki odgovori

Da, treba da pozivaju građane da izađu na izbore Da, treba da 46 otvoreno pozivaju građane da izađu na izbore 45 41

39

35 31

31

31

30

30

28 26

32

30 23

29

26

32 29

34 30 21

20

17

16 13

Total

28

21

20

6

39

35

23

23

40

12

9

13

11 7

5

2 Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Socijalne usluge

Životna sredina

12

10 3

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 30 savezi


Velika većina OCD protivi se tome (više od polovine se veoma protivi) da OCD učestvuju na izborima kao političke stranke A kakvo je Vaše mišljenje o tome da Organizacije civilnog društva učestvuju na izborima kao političke stranke? Veoma se protivim tome 53

59

52

54

15

10

53

51

51

46

52

53

Protiv sam toga

16

23 8 Total

Niti podržava m, niti se protivim

18

15

16

19 6

Mislim da je to dobro Kultura,

mediji i rekreacija

25

6

28

8

Obrazovanje Zdravstvo i istraživanja

21

22

8

11

Socijalne usluge

Životna sredina

17

12

23

14 11

14

29

33

28

7

4

5

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano 31 politika udruženja, savezi


Saradnja sa dr탑avom

32


Odnos države prema OCD sektoru najčešće (39%) se ocenjuje kao nezainteresovanost, ali isto toliko smatra da država ima pozitivan stav prema OCD, bilo da pomaže razvoj (22%), ili OCD ček prepoznaje kao partnera (19%) Kako biste ocenili odnos države prema OCD sektoru? Ne mogu da procenim Država doživljava OCD kao suparnike Država prepoznaje OCD sektor kao partnere (koristi servise, konsultuje znanja, iskustva i informacije) Država pomaže razvoj OCD sektora (izdvaja sredstva...) Država je nezainteresovana i podcenjuje značaj OCD sektora

16 7 19

19 5

14

15

5

7

7

17

14

17

22

18

39

41

Total

12

22

21

5 15

48

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

31

Socijalne usluge

21

40

Životna sredina

4 8

6 17

18 28

40

22

16

32

35

25

9 11

15 5

21

21

16

17

15

45

50

44

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde 33 stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja,


Velika većina OCD imala je saradnju sa državnim institucijama na lokalnom nivou, nešto više od polovine na republičkom i manje od polovine na pokrajinskom nivou. Varijacija u saradnji između oblasti OCD je najveća u saradnji na republičkom nivou Da li ste do sada imali saradnju sa bilo kojom državnom institucijom? – Procenat OCD koje su imale saradnju Na lokalnom nivou

Na nivou Pokrajine 87

85

82

79

Na republičkom nivou

81

80

79

75 65 59

60

56

61 61

57

58

51 36

Total

39

38

43 38

34

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

44

40

36 30

Socijalne usluge

Životna sredina

31

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 34 savezi


Polovina OCD daje visoke ocene saradnji sa državnim institucijama na lokalnom nivou, a svaka peta daje loše ocene Kako biste ocenili saradnju Vaše lokalne samouprave sa Vašom organizacijom? – Ocene od 1 do 5, kao u školi Baza: Organizacije koje su imale saradnju sa bilo kojom državnom institucijom na lokalnom nivou (81% od ciljne populacije)

51

Dobra saradnja (Ocene 4+5)

51

48

46

40 54

52

44 59

64

3

26

20 Total

28 Loša saradnja (Ocene 1+2)

22

31

18 27

25

24 18

15 20

23

26

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

16 Socijalne usluge

21

Životna sredina

26 15

30 15

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano 35 politika udruženja,


Najčešći oblici saradnje su bili oni u kojima je država bila donator, razmena iskustava i informacija, a oko trećine zajednički rad na projektima

Koje ste vrste saradnje sa državnim institucijama imali do sada?

Višestruki odgovori; Baza: Organizacije koje su imale saradnju sa bilo kojom državnom institucijom na bilo kom nivou (87% od ciljne populacije) Država u ulozi donatora Razmena iskustva i informacija Zajednički rad na projektu

57

56

47 OCD kao konsultant 44 40 33

53

52

Učešće u donošenju zakona i drugih javnih politika

47

46

36 34

31

44

43

4141

57 55

39 38

37

34

39 38

33

30

28

26 22

16

13 10

1515

13

9

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Socijalne usluge

12

15

6

5 6 Total

1112

10

14

Životna sredina

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 36 savezi


Kao najčešće problemi u saradnji sa državnim institucijama navode se nedostatak sredstava, nezainteresovanost, glomazna administracija i velika uloga neformalnih kontakata Koji su najčešći problemi sa kojima se suočava Vaša organizacija u dosadašnjoj saradnji sa državnim institucijama? Višestruki odgovori; Baza: Organizacije koje su imale saradnju sa bilo kojom državnom institucijom na bilo kom nivou (87% od ciljne populacije)

Državne institucije nemaju sredstava za pomaganje OCD aktivnosti Predstavnici državnih organa nisu zainteresovani i ne shvataju ulogu OCD sektora Velika državna administracija usporava proces razmene informacija Velika uloga neformalnih kontakata, „veza“ i političkih partija Saradnja na projektima se teško ostvaruje usled različitih nivoa kompetentosti 48

48 39 33 32 31 21

Total

35 30

36

37 37

32

20

38

4242

36 31

27 25

44

4142

29

29

27

21

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

32 29 30 30 22

18

Socijalne usluge

Životna sredina

30

33

35

36

29 25

25 20

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde 37 stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja,


U proseku, 14% OCD navodi da su vlasti i državni aparat onemogućavali rad njihove organizacije, ali to navodi po 27% OCD u oblasti zakona, javnog zastupanja i politike, i OCD koje nisu klasifikovane Da li su lokalne vlasti ili državni aparat na neki način onemogućavali rad Vaše organizacije? Baza: Ukupna ciljna populacija

Ne 86

14 Total

86

Da

14

89

91

88

88

73 90

27 11

9

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

12

12

Socijalne usluge

Životna sredina

10

84

16

73

27

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 38


Kao najčešće način onemogućavanja rada navode se nezainteresovanost, uskraćivanje sredstava, sporost i politički pritisci Na koji način su lokalne vlasti ili državni aparat onemogućavali rad Vaše organizacije? Višestruki odgovori; Baza: Organizacije kojima je lokalna vlast ili državni aparat na bilo koji način onemogućavao rad (14% od ciljne populacije)

Nezainteresovanost, neaktivnost, nema podrške, pomoći Mala finansijska sredstva/ uskraćivanje sredstava 56

Sporost, kašnjenje u odobravanju projekata, dozvola/ opstrukcija rada Politički pritisci/ ucene/ korupcija/ zloupotrebe, kradje projekata

4646

Nedobijanje/ oduzimanje/ neuslovna materijalna sredstva, prostor 37 31 28 25

31

30

30 26

22

24

21

19 16 12

Total

29 28 20

1514 9

11

11

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

22 18 15

33 33 25 15

12 8

Socijalne usluge

Životna sredina

19 16

24 22 22 18 14 5

5

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 39 savezi


Većina OCD daje srednju ocenu za saradnju države i OCD, a čak 28% lošu ocenu - što je znatno lošije od ocene za saradnju sa lokalnom samoupravom, koju je polovina OCD ocenila visokim ocenama Kako biste, generalno, ocenili saradnju države i OCD sektora u Srbiji? – Ocene od 1 do 5, kao u školi Baza: Ukupna ciljna populacija

19

Razvijena saradnja (Ocene 4+5)

19

19

15

9 22

20

24

22

18

47 52

3

28

Nerazvijena saradnja (Ocene 1+2)

Total

47

34

52

53 54

56

48

50

61

42 28

32

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

22

24

Socijalne usluge

Životna sredina

28

27

21

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 40


Velika većina OCD saradnju države i OCD, ocenjuje kao važnu

Kako biste ocenili važnost saradnje države i OCD? ? – Ocene od 1 do 5, kao u školi

Važna (Ocene 4+5)

85

86

82

13

12

9

13

14

3

2

5

3

1

Socijalne usluge

Životna sredina

85

3

84

12

Nevažna (Ocene 1+2)

3 Total

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

84

78 91

91

8 1

4 3

84

17 5

16

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 41


Ideje u pogledu OCD aktivnosti u cilju poboljšanja saradnje sa državom uglavnom su se svodile na potrebu da OCD više zainteresuju državu predstavljanjem svojih projekata, a čak 12% smatra da OCD u tom pogledu ništa ne može da učini Šta OCD sektor može da uradi u cilju poboljšanja saradnje sa državom? Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija

Ništa više ne mogu, vlada treba da reaguje Da OCD predstavi svoje projekte državi Efektnije delovanje, veća angažovanost OCD Treba da zainteresuju državu, približe joj se, objasne svoj rad Konkretniji programi, strategija, planski rad Veći pritisak na državne institucije/ da se nametnu 14 13 13

12

15

14

14

12 9 9

11

10 9

5

66

10

9

8

8

8

13

7

7 6

7

6

5

5 2

5 3

10 10

10 9

3

9

9

88

8

8 6

8

7 5

4

4 2

2

1 Total

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Socijalne usluge

Životna sredina

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 42 savezi


OCD su imale mnogo više ideja o tome šta država može da učini da stimuliše rad OCD - većina je navela aktivnosti vezane za finansijske probleme OCD (sredstva iz budžeta, fond za finansiranje OCD, poreske olakšice), a svaka četvrta i kampanju za promenu predstave o OCD Šta bi država trebalo da uradi kako bi stimulisala rad Organizacija civilnog društva? Višestruki odgovori

Da obezbedi sredstva iz budžeta za finansiranje OCD na transparentan način Da formira fond iz kojeg bi se obezbeđivala nedostajuća sredstva za projekte OCD koje finansira EU Da da poreske olakšice OCD Da da poreske olakšice firmi koja finansira OCD Poreske olakšice za građane-pojedince koji finansiraju OCD Da poboljša pravni okvir u kom deluju OCD (promena zakona koji se tiču rada OCD) Da smanji doprinose za zaposlene u OCD Kampanja za promenu imidža OCD

69

67 54 50 45 38 33 30 25

Total

69

54 46 44 35 30 25 22

54 54 45 3638

68 68 66 65

32

68

64

61

69

69

69

58 57 54 53 535552 51 52 49 47 45 46 45 4241 42 40 40 40 38 38 38 3738 36 33 33 32 30 29 29 27 26 24 22 23 16

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Socijalne usluge

Životna sredina

43

47

41 31

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 43 savezi


Kao prioritet novoosnovane Kancelarije za saradnju sa OCD, većina OCD je navela poboljšanje pravnog, strateškog i finansijskog okvira i okruženja za rad OCD Navedite TRI prioriteta na koja treba da se usredsredi novoosnovana/ formirana Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa civilnim društvom. Poboljšanje pravnog, strateškog i finansijskog okvira za unapređenje rada/razvoj podsticajnog okruženja civilnog društva Podsticanje saradnje između lokalnih samouprava i OCD Razvijanje transparentnih mehanizama komunikacije i saradnje između resornih ministarstava i OCD Podsticajna fiskalna/poreska regulativa Podrška različitim inicijativama od strane OCD Podsticanje saradnje OCD sa ostalim zainteresovanim stranama Višestruki odgovori Informisanje o postojećim aktivnostima/programima na nivou EU

71

74

70

47 40 35 23 2525

Total

73

77

75

68

64

52 51 50 50 49 47 46 44 43 43 42 39 38 35 3836 36 37 34 33 31 2926 27 26 26 2526 2423 23 21 21 21 22 22 16 1921 18 21

Kultura, mediji i

Obrazovanje Zdravstvo i istraživanja

Socijalne usluge

Životna sredina

6158

60

3435 2726

4242 3030

26

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde44 stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano


OCD – Saradnja sa medijima

45


Samo 11% OCD nije imalo saradnju ili kontakte sa medijima

Da li ste do sada imali bilo kakav tip saradnje ili kontakt sa medijima? Baza: Ukupna ciljna populacija

5

11

13

3

13

13

87

87

Socijalne usluge

Životna sredina

Ne

95

89

87

97

22

78

6 23

21

77

79

94

Da Total

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 46


Većina OCD (65%) lakše je ostvarivala saradnju sa lokalnim medijima, a svaka četvrta sa nacionalnim Da li ste saradanju lakše ostvarivali sa lokalnim ili velikim, nacionalnim medijima? Baza: Organizacije koje su imale bilo kakav tip saradnje ili kontakt sa medijima (89% od ciljne populacije)

Lokalnim medijima

23 11

65

Total

25 10

65

Velikim medijima, sa nacionalnom pokrivenošću

26

17 16

17 11

10

63

68

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

72

Socijalne usluge

19 12

68

Životna sredina

21

Podjednako

30

28

11

17

57

55

36

12

66

12

52

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 47 savezi


Većina OCD (71%) zadovoljna je saradnjiom sa medijima, samo 8% nije zadovoljno saradnjom U kojoj meri ste zadovoljni saradnjom Vaše organizacije sa medijima? Baza: Organizacije koje su imale bilo kakav tip saradnje ili kontakt sa medijima (89% od ciljne populacije)

Zadovolj ni smo (Ocene 4+5)

71

20 8 Total

3

Nismo zadovolj ni (Ocene 1+2)

73

60

22

67

18

18 7

13

15

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

73

19

77

18

8

4

Socijalne usluge

Životna sredina

68

64

24

27

8

7

61

28 10

69

22 8

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 48


Odnos javnosti prema OCD

49


Stav sredine u kojoj deluju prema OCD sektoru u celini, najčešće se ocenjuje srednjom ocenom (46%), ali je znatno više pozitivnih (38%) nego negativnih ocena (16%) Kako biste ocenili stav sredine u kojoj delujete prema OCD sektoru u celini? – Ocene od 1 do 5, kao u školi Baza: Ukupna ciljna populacija

38

Pozitiva n stav (Ocene 4+5)

45

34

45

40

41

32

27

25 40

3 44

46

16 Total

36

42 Negativa n stav (Ocene 1+2)

14

48

22

20

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

47

48

61

37

48

13

11

Socijalne usluge

Životna sredina

20

24

14

24

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, savezi 50


Većini OCD potrebna je bar dodatna edukacija u pogledu odnosa sa javnošću

Kako biste ocenili stanje u Vašoj organizaciji u pogledu odnosa sa javnošću? Da li Vam je potrebna dodatna edukacija? Baza: Ukupna ciljna populacija

Nemamo potrebe za dodatnom edukacijom Dobro, ali potrebna nam je dodatna edukacija Neophodna edukacija u ovom području

41

37

20 Total

47

37 16

37

34

38

41

42

37

20

19

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

41

40

37

40

23

21

20

Socijalne usluge

Životna sredina

34

50

47

35

38

14

14

36

30

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano politika udruženja, 51 savezi


Upoznavanje građana sa ulogom i značajem OCD sektora, bolja saradnja sa lokalnim organima vlasti, su najčešće navedeni kao faktori poboljšanja imidža OCD u Srbiji Šta vidite kao najvažniji faktor za poboljšanje imidža OCD sektora u Srbiji? Višestruki odgovori; Baza: Ukupna ciljna populacija Upoznavanje građana sa ulogom i značajem OCD sektora Ostvarivanje bolje saradnje sa lokalnim organima vlasti Direktan kontakt sa građanima (tribine, okrugli stolovi, itd.) Ostvarivanje bolje saradnje sa političarima i ljudima od uticaja Unapređeno reagovanje na potrebe korisnika Promenjen – unapređen odnos sa novinarima

64

61 55

54

53

46

42 35 23 20 16

57

40 38

35 23 18 16

46 36

34

2627 1918 16

51 45

1617

49

4446

41

38

34

34

32 32 2829

27 24 20 15

54

24 17 15

21

18

15

39

26 21

19

14 9

Total

Kultura, Obrazovanje Zdravstvo mediji i i istraživanja rekreacija

Socijalne usluge

Životna sredina

Razvoj i Zakon, javno Poslovna i Nije nigde stanovanje zastupanje i stručna klasifikovano 52 politika udruženja,


Najznačajniji problemi za održivost OCD

53


Većina OCD složila se da su svi navedeni problemi značajni za održivost OCD, ali se najveći značaj pridaje podršci od strane države i odnosima sa donatorima i lokalnim vlastima, a najmanji saradnji sa medijima i stavovima okoline i građana Koliko su sledeći problemi po Vašem mišljenju značajni za održivost OCD sektora u Srbiji?

% odgovora “značajno” (veoma značajno+ značajno)

82

Nedostatak podrške od strane države

78

Nerazvijenost donatorstva kod biznis sektora

73

Povlačenje međunarodnih donatora

72

Nedovoljna saradnja sa lokalnim vlastima Nerazvijenost donatorstva kod pojedinaca

64

Nestimulativna pravna regulativa

64 62

Nerazvijenost samog OCD sektora

59

Nedovoljna (nerazvijena) saradnja između OCD Loša saradanja sa medijima Negativan stav okoline, građana

56 55

54


Između oblasti postoje varijacije u oceni značaja problema, ali unutar svih oblasti dominiraju problemi nedostatka podrške od strane države i nerazvijenost donatorstva kod poslovnog sektora Koliko su sledeći problemi po Vašem mišljenju značajni za održivost OCD sektora u Srbiji?

% odgovora “značajno” (veoma značajno+ značajno)

Nedostatak podrške od strane države Povlačenje međunarodnih donatora

Nerazvijenost donatorstva kod biznis sektora Nedovoljna saradanja sa lokalnim vlastima

Nerazvijenost donatorstva kod pojedinaca Nerazvijenost samog OCD sektora Loša saradanja sa medijima

Nestimualtivna pravna regulativa Nedovoljna (nerazvijena) saradnja između OCD Negativan stav okoline, građana

90

8382

83 80 70 60

78

83

75 72 66 60 5554 52

8081

78

77 686769 5958

56

50

74 71

67 65 63 62

61 57 55

85 84

79

76 73

70 68 68

86

82

5859

74

73

70 66 65 63 61

5051

50

78

71 71

79

74 69 69

7272

70

65 65

63

55

82 80

62 61 56 57 55

50 46

57 5556

60 54

49

50

40 Kultura, mediji Obrazovanje i i rekreacija istraživanja

Zdravstvo

Socijalne usluge

Životna sredina

Razvoj i stanovanje

Zakon, javno zastupanje i politika

Poslovna i stručna udruženja, savezi

Nije nigde klasifikovano 55


Nedostatak podrške od strane države najčešće je navedeno kao prioritetan problem, kako za sektor, tako i za sopstvenu organizaciju Ako bi ovi problemi morali da se rešavaju na nivou sektora, jedan po jedan, kako biste ih poređali po rangu prioriteta? - Rang 1 27%

Nedostatak podrške od strane države 13%

Nedovoljna saradanja sa lokalnim vlastima

12%

Nerazvijenost samog OCD sektora

12%

Nerazvijenost donatorstva kod biznis sektora 9%

Povlačenje međunarodnih donatora

9%

Nestimualtivna pravna regulativa

8%

Negativan stav okoline, građana 4%

Nerazvijenost donatorstva kod pojedinaca

4%

Nedovoljna (nerazvijena) saradnja između OCD Loša saradanja sa medijima Nešto drugo

2% 0% 56

Stanje u sektoru OCD produzena verzija  

Istraživanje o organizacijama civilnog društva, Srbija, 2011.