Page 1

54

september

2009

GUIDE

GUIDE

september 2009

TAKE ME HOME


София: Витоша 23, ЦУМ етаж 1 Пловдив: Александър Батенберг 7, Варна: Mall Varna, Сливница 10 Бургас: Пиргос Стил


София: Денкоглу 42, ЦУМ партер Пловдив: Александър Батенберг 7, Екселсиор Варна: Mall Varna, Сливница 10 Бургас: Пиргос Стил


SHOP AT ENERGIE.IT

JONATHAN RHYS MEYERS FOR ENERGIE


София: ЦУМ етаж 1 Пловдив: Екселсиор Варна: Mall Varna, Сливница 10 Бургас: Пиргос Стил

killah.com


www.pilgrim.dk

ETERE в София MALL Sofia, Sky City Center ETERE в Стара Загора Park MALL ETERE в Пловдив MALL Plovdiv и ж.к. Тракия Z Outlet Пловдив ул. ”Ал. І Батенберг” 52 Z Outlet София ул. ”Граф Игнатиев” 46 Z Outlet София Sky City ул. ”Коста Лулчев” 52 втори етаж Z Outlet Велико Търново ул. ”Независимост” 3


вносител Амицбол текстайл ООД, Пловдив ул.”Мусала” 9 тел.032/642-466

Fashion point scandal Велико Търново ул. ”Независимост” 31 Fashion point scandal Бургас ул. ”Александровска” 53 магазин Selfish София бул. ”Мадрид” 28 магазин Modena Варна ул. ”Княз Борис І” 8 магазин PLAY Бургас ул. ”Александровска” 19 магазин PAULA Разлог ул. “Шейново”8 търговски комплекс магазин PILGRIM к.к-с Слънчев бряг сграда “Галери 2” сек. Б, маг. №12


7$.(6+< .8526$:$ ñîôèÿáóëâëåâñêè


Åêèï september

54

2009

GUIDE

Èçäàòåëè Àíãåë Ïåòðîâ, Ñïèðî Ïåòðîâ è Ãåîðãè Õðèñòîâ - Æóæó Редакционен директор Никола Папукчиев

GUIDE

маркетинг И ÐÅÊËÀÌÅÍ ÌÅÍÈÄÆÚÐ Венета Ташкова - Ети 0887 682 613, 02 937 09 90 eti@goguide.bg eti@intro.bg реклама Мария Александрова / 0887 330 568 malexandrova@intro.bg

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР Нели Колева ÀÂÒÎÐÈ Алексей Василев, Александър Василев Гери Турийска, Дамян Михов, Димо Петков Елена Йоновска, Иво Филипов ÊÎÐÅÊÒÎÐ Öâåòàíà Ãåîðãèåâà ÑТИЛИСТИ Джина Шеовска, HINA ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß Бояна Бонева, Ивайло Станев Creative Hall Òèõîìèð Ðà÷åâ NOFRAME STUDIO ПРОИЗВОДСТВЕН МЕНИДЖЪР Юлиана Стоянова

september 2009

ÄÈÇÀÉÍ È ÏÐÅÄÏÅ×ÀÒ Здравко Минев HiEnd АСИСТЕНТ Димитър Василев

TAKE ME HOME корица СНЕЖИ фотография ИВАЙЛО СТАНЕВ

за CREATIVE HALL ISSN 1313 - 2512

Издава: HiEnd Publishing ("Хай Енд" ЕООД) ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ФИНАНСОВ МЕНИДЖЪР Гергана Георгиева Теодора Симова gery@hiend.bg 0888 262019 МАРКЕТИНГ ДИРЕКТОР Йоана Андреева yoana@hiend.bg СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ Никола Папукчиев nikola@hiend.bg

ЮРИСТ Веселин Вълев ÀÄÐÅÑ ÍÀ ÐÅÄÀÊÖÈßÒÀ ул. Раковски 145Б òåë.: 02 937 09 90 fax: 02 937 09 94


СЛЕД ОТГОВОРА НА ВЪПРОСА: „ДО КОЛКО ЧАСА ДА ОСВОБОДИМ СТАЯТА“, И ЛЮБЕЗНОТО: „ДО 12 НА ОБЯД, КАКТО Е ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ“, НЕЩО СЕ СЧУПИ В МЕН. РАЗБРАХ, ЧЕ В ТОЗИ ЧАС СВЪРШИ ЛЯТНАТА МИ ВАКАНЦИЯ, РАЗХОДКИТЕ ПО ПЛАЖНАТА ИВИЦА И БЕЗГРИЖНИТЕ ДНИ НА МОРСКИТЕ ПАРТИТА. КАЧИХМЕ СЕ В КОЛАТА И ПО ПЪТЯ СЕ СЕТИХ ЗА НЕЩО ДОСТА ВЪЛНУВАЩО – ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТНАЧАЛО. ЕСЕНТА НЕ Е УМИРАЩ СЕЗОН, А ВРЕМЕТО, В КОЕТО ДА СЕ ВИДИМ С ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ, ДА СПОДЕЛИМ ВПЕЧАТЛЕНИЯТА ОТ ПОЧИВНИТЕ ДНИ И ДА СЕ ЗАХВАНЕМ ЗА РАБОТА. ЕТО ТОЗИ ВАЖЕН ФАКТ ЗАБРЪМЧАВА В ГЛАВАТА МИ ВСЕКИ ПЪТ ЩОМ СЕ ПРИБЕРА ВКЪЩИ. РАЗДВИЖИ ОТПОЧИНАЛОТО СИ ТЯЛО И СКАЧАЙ В НОВИЯ СЕЗОН НА ГРАДСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ЕМОЦИИ. GO GUIDE


«¯¤¡³¯«¬©¦®³©³¦¤¯£¯±À³ LUXV &UHDWLYH 6WXGLR ÃÐÆØÁÓÌàÃÁ Ò ÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÁ ËÑÆÁÓÉÃÎÏÒÓ ÃÛÏÂÑÁÇÆÎÉÆ HÎÆÑÄÉà É ÉÅÆÉ ÍÎÏ ÄÏ ÉÅÆÉ ¥Á ÑÁÂÏÓÉÙ Ò ×àÌÏÓÏ ÒÉ ÒÛÑ×Æ É ÅÁ ÅÁÃÁÙ ÃÒÉØËÏÏÓÒÆÂÆÒÉxÈÁÓÏÃÁÎÆÆÅÏÒÓÁÓÛØÎÏÐÑÏÒÓÏÅÁÒÉÅÏÂÛÑ ÐÑÏÕÆÒÉÏÎÁÌÉÒÓÎÔÇÎÉÒÁÉÌÉØÎÉËÁØÆÒÓÃÁ(ËÉÐÛÓÎÁ9LUXV &UHDWLYH6WXGLRHÏÎÏÃÁÑàÅËÏÉ×ÆÎÎÏÒÛØÆÓÁÎÉÆÎÁÒÐÆ×ÉÁ ÌÉÒÓÉ Ò ÉÈËÌßØÉÓÆÌÎÉ ÌÉØÎÏÒÓÉ ËÏÆÓÏ ÐÑÁÃÉ ÑÁÂÏÓÁÓÁ Ò ÓàÖ ÉÒÓÉÎÒËÏÔÅÏÃÏÌÒÓÃÉÆ

±ÁÅÏÒÌÁäÆÑÄÏà ©ÈÐÅÉÑÆËÓÏÑ 5('6721(%8/*$5,$

 ZZZYLUXVDGYFRP


съдържание септември 2009 content september 2009

28

Музикални новини

100

ETHN YGEIA EOY

36

Hey DJ!

104

Selection: OUTFIT

48

Clubs & Bars Map

112

Тема: Take me home

50

Програма

116

Travel: Go! London

76

GO Guest: Robbie

120

Сексът и клубът

Rivera

124

Party Girl: Keep in touch

80

GO Guest: N.O.H.A.

138

Cinema

84

GO Guest: Mario

140

Session: Match Play

Ranieri

152

Една вечер в: ...

88

Bg DJ: GAGALOVE

154

Hi Tech

92

Лице на броя: Владо

156

Need For Speed

98

Restaurants map

158

CD Review


«¯¤¡³¯«¬©¦®³©³¦¤¯£¯±À³ ÁÇÎÁ Æ ÐÛÑÃÁÓÁ ÒÑÆÚÁ ÃÁÇÎÏ Æ ÐÛÑÃÏÓÏ ÃÐÆØÁÓÌÆ ÎÉÆÃÁÇÆÎÆÉÐÛÑÃÉàÓÒÛÈÅÁÅÆÎÑÆËÌÁÍÆÎÐÑÏÅÔËÓ ÈÁÅÁÈÎÁÆÙØÆÒÉÎÁÍÆÑÉÌÓÏØÎÉàÆËÉÐËÛÍËÏÊÓÏÅÁÒÆ ÏÂÛÑÎÆÙ ËÏÄÁÓÏ ÉÒËÁÙ ÅÁ ÂÛÅÆÙ ÐÛÑÃÉ 9LUXV &UHDWLYH 6WXGLR ÔÍÆÆÅÁÑÁÂÏÓÉÒ×àÌÏÓÏÒÉÒÛÑ×ÆÒÐÑÉàÓÆÌÒËÏÏÓÎÏÙÆÎÉÆÃÛ ÏÂÑÁÇÆÎÉÆÉÉÅÆÉÒËÏÉÓÏÓÆËÁÑÁÅÁÒÆØÔÃÒÓÃÁÙÔÃÆÑÆÎØÆÒÌÆ ÅÁÓÁËÏàÓÏÏÒÓÁÃàÙÆÃÐÆØÁÓÌàÃÁÚÁ¢ÛÅÆÓÆÃÒÆÓÁËÁÌÛØÆÈÁÑÎÉ ÉÆÎÆÑÄÉØÎÉ

±ÁÅÏÒÓÉÎÁ°ÏÐÏÃÁ ­ÁÑËÆÓÉÎÄÉ°± ²¦®³±¡¬­¯¬£¦¬©«¯³»±®¯¯

 ZZZYLUXVDGYFRP


препоръчва

BAR & DINER 150

В първите дни на работното място и срещата с градската среда те отвеждаме в уюта на Bar & Diner 150. Заведението се намира в близост до НДК, разполага с градина на отстояние от булеварда, както и салон с втори етаж, ако времето не позволява да си навън. Използвай следобедните часове да се докоснеш отново до лятното настроение с освежаващото NESCAFE FRAPРE. Приятното е, че можеш да останеш и за вечеря с богатото меню и избор на напитки. Интериорът е с изчистени елементи, а дървените ламперии придават допълнително уют и комфорт. Без значение дали ще отидеш за обяд или вечеря, Bar & Diner 150 ще отговори на твоите очаквания за спокоен кът в центъра на столицата. Отпивайки леденостуденото си NESCAFE FRAPРE, те настаняваме на удобна маса до прозореца.

018|GO|september


ИВО

барман

Какъв тип заведение е 150? Тук можеш сутрин да си прочетеш вестника, следобед да изпиеш NESCAFE FRAPРE по класическата рецепта и да вечеряш с приятели или със семейството си. Какво би ни препоръчал, ако сме тук, за да хапнем? Патешкото ни със сос от червено вино и грозде, придружено с вино от селекцията ни, ще ви хареса. Коя част от годината предпочиташ – топлата или студената? Лятната част, току-що се връщам от морския бряг и искам отново да съм там.


II CAN TOO CAN TOO

Щом се заговори за благотворителност, всеки има или отношение, или задръжки. За да се пребори за по-добър живот на децата с множествени увреждания у нас, президентът на фондация I Can Too Нели Радева достигна пределите на Америка. За всеобща радост чрез свои близки приятели и поддръжници на идеята се добра до Мат Сорум – барабанист на Guns N Roses, настоящ на Velvet Revolver. Музикантът откликна на каузата и освен импровизирана фотосесия той изяви желание да посети страната ни, в помощ на децата. Популяризирайки каузата си, I Can Too докосна повечето български изпълнители и музиканти, които дадоха найдоброто от себе си в подкрепа на децата, за да се чувстват и живеят както всички останали.

020|GO|SEPTEMBER


101 “Kniaz Boris I” Street, Sofia www.clubbizarro.com tel. 02/4 808 808, 089 4 808 808


Партита на плажа, коктейли във всевъзможни цветове и много красиви момичета е обичайната гледка през летния сезон и по-точно на плажните барове. С малко носталгия в очите поглеждаме към тематичните партита, провели се в началото и средата на август по повод встъпването на световноизвестната марка Fashion TV. На 7 август в клуб Bedroom Beach станахме свидетели на модно шоу от световна величина. Духът на събитията, досега гледани по Fashion TV, беше уловен от присъстващите на грандиозното парти. Повече от 1000 души видяха представянето на последните колекции от SSG, GIZIA,

024|GO|SEPTEMBER


SEVEN SECONDS, NATALIYA DOLENKO и YES LONDON под звуците на Liubo Ursiny и DJ Valdy. За да бъде магията напълно завършена, Мартина украси вечерта със своя глас. Седмица по-късно на северния бряг в клуб Xtravaganzza шоуто доби своя грандиозен момент и пред нас се откри пъстра модна парти нощ. Моделите, които дефилираха, облечени в полиетиленови облекла, представиха и новите тенденции в грима и прическите. За парти настроението се погрижи Vessy в сценичната компания на танцьорките от X-Angels и летният хит Ring my bells. Ако не си успял да присъстваш на крайбрежните празненства по повод Fashion TV в България, тази есен в София ще имаш тази възможност. Дни преди официалния старт на телевизията ще бъдем отново заедно, за да отпразнуваме билета ни към последните модни тенденции, най-класните нощни клубове, дестинации, дефилета и личности в България.

SEPTEMBER|GO|025


MUSIC NEWS ÒÅÊÑÒ: ÍÅËÈ ÊÎËÅÂÀ

NELLY FURTADO LA CHIKA PELIGROSA Изминаха почти девет години от песента I’m like a bird, която направи известна по целия свят и носителка на наградата Грами Nelly Furtado, като през цялото време досега тя не спря да работи. Първата година от новото хилядолетие свързва името й за първи път с диджей, и то не кой да е, а самия Paul Oakenfold за парчето му The harder they come. Партньорствата й продължават с хита Fotografia с Juanes през 2003, последван от изключително успешния й албум Loose с двама от нашумелите артисти – Timberland и Timberlake. Тазгодишният релийз на песента Jump с Flo Rida отново напомни за симпатичната канадка с португалски произход, като песента е част от албума на Flo Rida, издаден края на март – R.O.O.T.S. Тази година е доста успешна за Furtado, тъй като двата й сингъла от предстоящия й четвърти поред студиен албум и първи, направен изцяло в Испания, набират скорост в челни позиции в Америка, Германия и Италия. През юли излезе първият сингъл от новия испаноезичен албум Mi plan, наречен Manos Al Aire и веднага след това ремиксиран от гиганта във вокалните парчета Robbie Rivera. Историята не свършва дотук, Tiesto – транс специалистът, също направи ремикс и успя да привлече Nelly Furtado за своето парче Who want’s to be alone, част от предстоящия му албум Kaleidoscope, който очакваме на 6 октомври тази година. Вторият сингъл от Mi plan е Mas, излязъл на бял свят на 21 юли, а третият, с участието на Alex Cuba – в началото на август. Очертаващата се шеметна поредица ще приключи на първи септември, когато Furtado пуска четвъртия и последен сингъл от албума Mi plan – Bajo Otra Luz, където освен нейния глас ще чуем този на Julieta Venegas и La Mala Rodriguez, по-позната ни от „Втора цедка” на Ъпсурт. Албумът на Nelly излиза на 15 септември и явно ни очакват още изненади.

028|GO|SEPTEMBER


MUSIC NEWS ÒÅÊÑÒ: ALEX

LET THE FEELINGS GO

Ако си истински меломан, няма начин да не помниш шеметния белгийски проект Ian Van Dahl, който през 2001 спечели симпатиите с хитовете Castles In The Sky и Will I, последвани от перфектния албум A.C.E, който ни зарадва още с Reason и Try. През 2003 Ian Van Dahl затвърдиха хитовия си статус с I Can’t Let You Go − пилотен сингъл от втория им, не по-малко готин албум Lost And Found. Добрата новина е, че след известна пауза гласът и лице на проекта Annemie Coenen и движещата сила от Ian Van Dahl − Peter Luts, са отново тук, готови да продължат хитовата си серия! Освен визията на Annemie, която от блондинка премина в отбора на брюнетките, ново е и името на проекта − AnnaGrace. Новият старт определено бе успешен за белгийското дуо, след като You Make Me Feel − първият им сингъл като AnnaGracе, оглави не само белгийския, но и щатския официален денс чарт! Този път AnnaGrace успяха да впечатлят и претенциозната българска публика − вторият им сингъл смело навлиза в родния радио и телевизионен ефир, при това с право, защото Let The Feeling Go е сред свежите попадения в последно време!

SEPTEMBER|GO|029


Say farewell to the summer Плуваш, плуваш – капачка; плуваш, плуваш – найлон; плуваш, плуваш – и се давиш. Защото си се задавил с капачка. Това беше моето лятно хайку по време на престоя ми тук-там по нашето Черноморие. Oстаналото го имам на прекрасни снимки. И мисля да ви ги покажа на 18 септември в клуб Chervilo. Ако и вие някак си сте оцелeли между капачки, найлони, алкохолен делириум или гореща лятна любов, качете снимките си (640x480 pixels) на: ftp://chervilo.com с код за достъп: username: pftp password: ptfftp, или ги изпратете на jeny@chervilo.com и покажете какво сте правили през изминалото лято. Мултимедиите в Baby box и Onyx room ще са на наше разположение и цяла нощ ще въртят летните ни снимки. Кой, къде, как и защо… с кого, със сигурност ще изникнат много въпроси покрай танците. И дори носталгичният бекграунд няма да попречи на това с копнеж да очакваме следващото лято и с гореща засилка да се приготвим за зимата. Ще загатна само какво предстои, като започвам с любимите ни партита с покани. На 10 септември ще бием звънците, разливайки шампанско Laurent Perrier, за да влезем в час с Hed Кandi. Затова: НАМЕРИ СИ ПОКАНА! А иначе продължаваме с познатата концепция, провокираща танци до зори: проверени диджеи, които идват със своята качествена музика, нашите резиденти, които освен поотделно, веднъж в месеца се събират за Back2Back dj`s парти в единствена по рода си комбинация (Jassen Petrov, Doncho, Vesselin & Steven). Chervilo продължава да подкрепя каузата на фондация И АЗ МОГА в помощ на децата с увреждания и първото парти за сезона се открива на 17 септември с VESSY – вокал, и dj Doncho зад пулта. Всичко това, заедно с още провокации в стриктната комбинация 21+ и всички вас, ме кара да подозирам един силен сезон в Chervilo. И от мен да знаете – носталгията по морето можете частично да я преборите, като ходите на басейн сутрин. Плуваш, плуваш…


EVENT ÒÅÊÑÒ: ÈÂÎ ÔÈËÈÏÎÂ

MISS GRAY LIVE IN SOFIA Неповторимата прима на R’N’B сцената Macy Gray ще пристигне в София за първия си концерт в BG, който ще се състои на паметната дата 9 септември 2009 в зала 1 на НДК. Macy e родена в Охайо, но придоби световна слава от Обединеното кралство преди около десет години, когато Sony Music избра именно Лондон за премиерата на дебютния й албум On How Life Is. Последваха цели 7 милиона продажби и няколко запомнящи се сингъла, сред които и номинираният за Грами I Try. Вторият й албум The Id излезе през 2001, включващ хитове като Psychopath, Sexual Revolution и Sweet Baby – в тандем с Erykah Badu. През юли 2003 Мейси Грей издаде албума The Trouble with Being Myself, а през 2007 излезе и последната й продукция Big. Macy се изяви и като актриса във филмите Training Day с Дензъл Уошингтън, Spider-Man, Scary Movie 3 и Domino. Напоследък певицата учреди собствена модна линия и основа музикално училище M. Gray Music Academy, което се намира в Северен Холивуд. Изобщо талантливо е момичето. Гостуването й в BG e по покана на Nescafe Gold.

032|GO|SEPTEMBER


MUSIC NEWS ÒÅÊÑÒ: ALEX

MAKE ME A DANCER

Heartbreak (Make Me a Dancer) е новата сразяваща колаборация между #1 ремиксаторите Freemasons и изящната порцеланова кукла Sophie Ellis-Bextor! Парчето e пилотен сингъл от Shakedown 2 – третия студиен албум на Freemasons. След забележителната си работа за артисти от ранга на Jamiroquai, Beyonce, Kelly Rowland, Moby и прекрасната Kylie сега Russell Small и James Wiltshire влизат в британска тройка с фантастичната Sophie, която винаги е очаровала със своята изтънченост и кралска осанка. Heartbreak (Make Me A Dancer) забива със страхотен саунд и приятно видео, въпреки че противно на очакванията не оглави UK Top 40, така както точно преди девет години направи Groovejet (If This Ain’t Love) заедно с италианеца DJ Spiller. Видеото към disco-house killer-а представя футуристичен сет, Sophie е заобиколена от танцьорки в ултра стилни екипи и впечатляващи специални ефекти. Това обаче далеч не е всичко! Явно след раждането на втория си син Kit Valentino през февруари тази година Sophie се е заредила с изключителна енергия и свежи идеи, защото Heartbreak (Make Me A Dancer) поставя само началото на една обещаваща серия от хитове, които Sophie подготвя за четвъртия си студиен албум. По него освен с Freemasons тя работи още с момчето чудо на британската клубна сцена Calvin Harris и гуруто Richard X! С такава компания няма как да не горим от нетърпение в очакване на новата, по-страхотна от всякога Sophie Ellis-Bextor!

SEPTEMBER|GO|033


зле в танците чуеш яка музика. Акоотгсиовор настъпва да потанцуваш и даша ш, ш ши ери ър нам азк да пор т се нсъ да Иска ти се ува в теб, ание на приития талант да бушия, състои десетото издизк или пък усещаш скр уства JAM и Соф където ще се н ите оля енн См в рем съв ври на тем вал сеп от 17 до 20 международен фести , а ти вече добре ст ина рно год а уля едн поп на пор та тов тре све за добилия и. По време на крепя горещо събитив ето о добри комбинацитва ON IT. NESCAFÉ 3in1 под т и 25 годивъвличат неочакван те чес Z да ING им ALK тта нос EPW соб SLE те спо познаваш пи в Европа. Към издание организатори гру йно йк иле бре юб те о ари 10о -ст нот най тазгодиш е една от , Европа и Азия формацията, коятоват много артисти от САЩ ни от създаването на цял свят. JAM ON IT вал проявя интересзап от сти е фе нов фе рия ни доб але но ква вече оча ще бъде посетен от хиляди и както обикновено той


дина Балканите. По транк то хип-хоп събитиесвъ рзани с джаз, фъ и.и ст като най-значимотан рно е, уля лов поп сти а ите бен цов осо и придоб алните и тветните област о застъпени музикнай е в света артисти в съо ция в него са широкдст т от програмата тази от едни от -изявенит час ни ат аве бъд ще а пре , тит ата пар и зик трации хаус му се акцентира основ-N ъни, графити демонс тъй като на събитиетоенн Концерти, джем сешнад о такива – URBA артисти от цял свят итаз им 200 са ще иш ина вид год и Ще . година диняваща едни от циалните гости обе спе и, от ои аци рм няк фо е, и цит цов тан тан ски кан но върху ери ам АНО ДОБЪР ФЕСе нит АКВ ОЧ -изяве На JAM ON IT 10 – ще проведат семинари ри. цьо ARTISTRY – една от най тан йк бре и ко , с, дис танцови шоу програми най-класните фънк, хау ат съдии в някои оте т специално изготвиени нове от тях ще бъдбит чле , и елн ТИВАЛ те ще изнесанап отд то как и, нал ите ки тази годинаNYC ще отсъжда танцовock то TEK кое за начинаещи и за я.ред w), о, Cre три о ady кот Ste ийс Съд я/R вал JAM танцовите състезаники легенди на брейка – Маурицио (Итали 10-ият юбилеен фести съставено от истинс, Atomic (Хърватска/Freestylekingz/SWZ).общ Смолян, посолството на ина dz) 1, tho 3in Me É® ll CAF Ski NES (САЩ/ а с горещата подкрепа на ON IT се организиролс OTAGE. SAB и тво пос то ско САЩ, Дат


05.09

СЪБОТА

TSUYOSHI SUZUKI

CLUB ESCAPE

TSUYOSHI SUZUKI, ïî-èçâåñòåí êàòî NUMANOID, ïðèñòèãà îò ßïîíèÿ çà ñâîÿ ãèã.  Ñòðàíàòà íà èçãðÿâàùîòî ñëúíöå òîé, ïî ïðèìåðà íà ïîâå÷åòî àðòèñòè, ðàçäåëÿ ðàáîòàòà ñè íà äâå, ñúîòâåòíî äâà ëåéáúëà. Îðèåíòèðàíèÿ êúì òðàíñ ñàóíä òîé çàáèâà ïîä èìåòî DJ Tsuyoshi Suzuki, à áàíäàòà ìó, íîñåùà èìåòî JOUJOUKA, ñå íàìèðà ïîä ïñåâäîíèìà Numanoid.  íåÿ òîé íàáëÿãà íà electro-rock-punk è house ñòèëîâåòå. MADSKIPPERS å ïðîåêò, ôîðìèðàí ïðåç 1998 ñ ãðóïàòà JOUJOUKA, à äåáþòíèÿò àëáóì å ìèêñ îò techno, break beat ñ psychedelic åëåìåíòè. Óñïåõúò ìó ïðåäèçâèêâà ñâåòîâíà ïîïóëÿðíîñò è òóðíå, êîåòî ïðåìèíàâà ïðåç Òîêèî, Ëîíäîí, Ïàðèæ, Áàëè, Êîðåÿ è Èíäîíåçèÿ. Ìèíàëàòà ãîäèíà ïðîåêòúò ïîåìà â ïîï-ðîê ïîñîêà è ïîäãîòâÿ ïóáëèêàòà çà íàñòîÿùèÿ èì íîâ àëáóì. Äèäæåÿò, êîéòî å è ïðîäóöåíò, èìà ñâîå ðàäèîïðåäàâàíå ïî ðàäèî samurai.fm. WEB: MYSPACE.COM/DJTSUYOSHI GENRE: TRANCE, ELECTRO COUNTRY: JAPAN

036|GO|SEPTEMBER


987 94 94 0887 235 064

ТЕЛ.:


10.09 ЧЕТВЪРТЪК HED KANDY

CLUB CHERVILO

Äåíñ ñúáèòèåòî íà ëåéáúëà Hed Kandi, êîåòî óäîáíî ñå íàñòàíè ó íàñ ïðåç ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ñåçîíà, ùå íàïðàâè ñâîÿ ïîðåäíà òàíö íîù â ñòîëè÷íèÿ êëóá ×åðâèëî. Ñëåä ëÿòíîòî ïàðòè íà ×åðíîìîðèåòî ùå ïîñðåùíåì DJ David Dunne, êîéòî ùå íè ïðåäëîæè ïîñëåäíèòå àêòóàëíè íîòêè â äåíñ-õàóñ ïàðòèòî. Dunne ñå ïðèñúåäèíÿâà êúì äåíñ êîìïàíèÿòà ïðåç 2004 ñ äâàäåñåòãîäèøíà êàðèåðà çàä ãúðáà ñè è îïèò â ðàäèîïðåäàâàíå. Ëåéáúëúò å ñúçäàäåí ïðåç 1999, êàòî âïîñëåäñòâèå å ïðèäîáèò îò Ministry of Sound, à îò àâãóñò âå÷å ðàçïîëàãà è ñúñ ñâîÿ êîëåêöèÿ îò ïàðòè ðîêëè. Ñàìî çà òàçè ãîäèíà èçäàäåíèòå èì ðåëèéñè ñà ñåäåì, ñðåä êîèòî Beach House, Serve Chilled, Kandi Lounge.

WEB: HEDKANDI.COM GENRE: DISCO HOUSE COUNTRY: UK

038|GO|SEPTEMBER


12.09

СЪБОТА

TAMER FOUDA

CLUB PLAZMA

Ìèíàëîãîäèøíîòî èçäàíèå íà Renesanz ïàðòèòî METAMORPHOSIS íà÷åëî ñ DJ Baltazar ïîêàíè Tamer Fouda äà íàïðàâè ñâîÿ ãèã. Ñåãà ùå óñïååø â åäíà íîù äà ÷óåø õàðàêòåðíèÿ çà òåçè ãåîãðàôñêè øèðèíè çâóê è íàé-âå÷å äà ñòàíåø ÷àñò îò ìíîãî ïðèÿòåí òðèáúë åâåíò. Îñâåí äèäæåé òîé å è ïðîäóöåíò, ðåìèêñàòîð è ïðèòåæàòåë íà ëåéáúëà Quanza Records. Èíòåðåñíî å, ÷å â êðàÿ íà ñåïòåìâðè çàïî÷âà þæíîàìåðèêàíñêîòî ñè òóðíå, êîåòî ñå î÷àêâà äà ïðîäúëæè ïîâå÷å îò ìåñåö.  êðàÿ íà þëè ëåéáúëúò ìó èçäàäå ðåëèéçà LELAND McWILLIAMS – SHANGO, â êîéòî èìà äâà íåãîâè ìèêñà.

WEB: MYSPACE.COM/TAMERFOUDA GENRE: HOUSE COUNTRY: EGYPT

040|GO|SEPTEMBER


r a b a B r . o n.bg w w w

ØÎÓÐÓÌ ÁÀÐÁÀÐÎÍ.Áà - ÓË.”ÖÀÐ ÑÀÌÓÈË”4 WWW.BARBARON.BG, 02/490-12-96, 0885-907-701


19.09

СЪБОТА

SANDY RIVERA

CLUB YALTA CLUB

Çàïî÷íàë ïî òðóäíèÿ íà÷èí ñ îòêàç îò ìóçèêàëíèòå êîìïàíèè è ëåéáúëè çà ìóçèêàòà ìó, òîé ðåøàâà äà âçåìå íåùàòà â ñâîè ðúöå. Ïîâå÷å îò äåñåòèëåòèå ñëåä ñúçäàâàíåòî íà ñîáñòâåíèÿ ìó ëåéáúë Deep Division Records è âîêàëíèòå ïàð÷åòà, íà êîèòî ïóáëèêàòà íå ñïèðà äà òàíöóâà, äíåñ òîé å åäèí îò ãîëåìèòå äèäæåè â ñâåòîâåí ìàùàá. Ïàðòíüîðñòâîòî ìó ñ Defected è Ministry of Sound ñàìî çàòâúðæäàâà ïîçèöèèòå ìó, à ðàáîòàòà ìó ñ èçÿâåíè àðòèñòè êàòî Sean Grant, DADA è ñúâìåñòíîòî èì ïàð÷å Lollipop, Jose Burgos è Haze ñàìî äîêàçâàò òàëàíòà ìó íà ïðîäóöåíò. Ñëåä óñïåøíèÿ àëáóì îò 2005 Trouble ïîä ïñåâäîíèìà Kings of Tomorrow äî ìîìåíòà íå å èçäàâàë íîâ, íî ïúê èçäàâà ðåäîâíî ñèíãëè. Çà 2009 òîâà å Whatever ñ Andy Daniell è Deeper ñ Haze.

WEB: SANDYRIVERA.DJ GENRE: HOUSE COUNTRY: USA

042|GO|SEPTEMBER 042|GO|AUGUST


19.09

СЪБОТА

DIMAS

19.09 CLUB EASCAPE 20.09 AFTER PARTY LIFE HOUSE

Îòíîâî ùå èìàìå óäîâîëñòâèåòî äà ñå äîêîñíåì äî èñïàíñêèÿ ãåíèé D-Formation ñëåä êðàÿ íà ëÿòíîòî ìó òóðíå Hyperreality è ãèãà ìó ó íàñ â íà÷àëîòî íà þëè. Íà 19.09 ùå íàïðàâè ñâîÿòà âå÷åð â êëóá Escape è âåäíàãà ñëåä òîâà ùå ñå ïðåíåñå â êëóá Life House çà ñâîåòî àôòúð ïàðòè. Ñ äâàäåñåòãîäèøíà êàðèåðà çàä ãúðáà ñè è ó÷àñòèå â ïëåéëèñòèòå íà ïîâå÷åòî äèäæåè òîé çàòâúðæäàâà èìåòî ñè íà èíîâàòèâåí è òàëàíòëèâ äèäæåé. Êîìïèëàöèè êàòî Starstuff ñúñ Simon & Shaker, êàêòî è Signs & Portents çà ìîìåíòà ïå÷åëÿò îäîáðåíèåòî íà ìóçèêàëíèòå êðèòèöè. Ïàðòíüîðñòâîòî ìó ñ Yoshitoshi, Shinichi, Toolroom íà Mark Knight, êàêòî è ðàäèîïðåäàâàíèÿòà, â êîèòî å ãîñò â Åâðîïà è ÑÀÙ, îòâåæäàò íåãî è ëåéáúëà ìó Beatfreak â ÷åëíèòå ìåñòà íà õàóñ ñöåíàòà.

WEB: D-FORMATION.NET GENRE: HOUSE/PROGRESIVE/TECH HOUSE COUNTRY: SPAIN

044|GO|SEPTEMBER


Giorgio B Pete Thompson oficial after party 06.00AM LIFEHOUSE&DIMAS next event 31.10 Cardo&Elia


26.09 СЪБОТА SIMON & SHAKER

CLUB PLAZMA

Karim Shaker è Simon Garsia ñå îòëè÷àâàò ñ êîìáèíèðàíåòî íà ïðîãðåñèâ ñ íîâàòîðñêè ìèíèìúë ñàóíä, ÷åñòî ïúòè ñ òåê íîòêè. Îñâåí êà÷åñòâåíèòå ïðîäóêòè, êîèòî ïðîäóöèðàò è ñúçäàâàò, äóîòî îòáåëÿçâà èçêëþ÷èòåëíî óñïåøíè ãèãîâå ïî öåëèÿ ñâÿò. Ïîñëåäíèÿò îò ðåìèêñèòå ñ ãîëÿì óñïåõ e Just Like You Said íà John Shelvin feat. Molly. Ìèíàëèÿ ìåñåö ïàð÷åòî èì The Shape áåøå ïóñíàòî â îðèãèíàëíèÿ ìèêñ â äèãèòàëíèòå ìàãàçèíè ïðåç ëåéáúëà íà Kleinenberg – Little Mountain Records. Äèäæåèòå âñÿêà ñåäìèöà èìàò ñâîå ïðåäàâàíå ïî Loca FM, íàðå÷åíî Central Park.  ìîìåíòà îñâåí ñ ðåìèêñè, ðàäèîïðîãðàìà è ëåéáúë òå ñå çàíèìàâàò è ñ ìåíèäæìúíò íà àðòèñòè.

WEB: SIMONANDSHAKER.COM GENRE: HOUSE/PROGRESIVE COUNTRY: SPAIN

046|GO|SEPTEMBER 042|GO|AUGUST


16 Chervilo 9, Tzar Osvoboditel Blvd. 17 Chillout cafe 6, Baba Nedelia Str. 5, Triaditza Str. 18 Escape 1, Angel Kunchev Str. 19 Faces 67, V. Levski Blvd. 20 Goblet 24, Bacho Kiro 21 Gramophon 6, Budapesta Str.

20

17

12 42

Hristo Botev

9 6

24

35

10

27

18

39

tev

Kniaz B

oris I

36

14 32

22

ga

33

Pra

2 ra

Cappuccino 8, Pozitano Str. Chocolate 193, G.S. Rakovski Str.

23

da

14 15

CLUBS AND BARS MAP

Ma

4km 111 Tzarigradsko shose Blvd. 2 Apartment 52, Parchevich Str. 3 Bables 22, Tzar Shishman Str. 4 Bar Magnito 17, Dondukov Str. 5 BedRoom 3, Narodno Sabranie Sqr. 6 Bizarro 101, K.Boris Str. 7 Black Label 7, Tzar Osvoboditel Blvd. 8 Blaze 36, Slavianska Str. 9 Briliantin 3, Moskovska Str. 10 Zero 8A, Hristo Belchev Str. 11 By The Way 166, Rakovski Str. 12 Cielo 44, Stamboliiski Bvld. 13 Camino Piano Bar 70, Neofit Rilski Str.

Hristo Bo

1

13

28

11 26 15 16 Studentski grad


G

ert vT

nO

mu

rta

g

sla

Kh a

v gie eor GYAV OVROV

Oborishte

Tsa r

40 C-x 7 16

Iva

Vla d

im

nA

31

sse n

II

ir V as

sile

30

II

Do

er

bro mir Iva ts Hriz Vo ivo da

ert

Kh a

vT

rta

ko ya Sit n

Ship

che

nsk

II

Sv

d

oho

i Pr

se

sse n

os

nA

Sh

Iva

ko

Pey oY avo rov

ds

19

od

gra

Tsa r

Pro h

g

8

eto

sla

mu

ns ki

ari

YAVOVROV C-x

nO

he

Ts

3

ipc

ir V as

Geo

sile

Mile

v

Pro h

ov Vek

34

Simeon

od

ik

ki

Niko lai Ko pern

Sit n

ya k

ov o

BORISOVA GRADINA Shipchens

ko

Hris

to

se

os

Sh

m

Pey oY avo rov

ds

cov

se

hod

n Tsa

ho

Pro

1

ko s

ski

se

n che

os

Sh

Ship

ko

ari gra ds

gra

ds

ari

gra

Ts

ari Ts

gan Dra

BORISOVA GRADINA

Tz

ik

v

Niko lai Ko pern

im

ik

Vla d

4k

a

Sh

5 42

Sitn yako vo

Ticha

Mizia

ssen

vo

v

Militari Academy

Kemo 25, A. Kanchev Str. Legloto 20, Todor Aleksandrov Str Life House 12, Vitosha Blvd. Maskara 113, Rakovski Str. Mood Rakovski Str./ V. Levski Blvd. Underway Mono 106, Rakovski Str. Hedon 56A, Bulgaria Blvd. Opera 113, Rakovski Str. Oscar Club 15, Slavianska Str. Planet Club 1A, Oborishte Str. Retro Club Solo 8, Pozitano Str. 33 Senso Banya Madara, P. GEO MILEV 34 Stero Staia 17, Simeonovski Vek Str. C-x Shipche nski Proh od 35 Sugar 1, Graf Ignatiev Str. 36 Tifany 12-14, Denkoglu Str. Tsv Alexa eta nder n fon H umbo 37 Pr. ldt 87, Chercovna Str. 38 Toba&Co Yurii 6, Moskovska Str. Kosta LoulchAevka d. N Ga ga .O bre sh 39 rin UpStairs rie 18, Vitosha Blvd. Cu t o GEO MILEV 40Joli Vinobar ick Yu der rii Osvoboditel 7-9, Tsar C-x Blvd. Fre Ga ga rin Shipche nski Proh 41 Versus od hev 16,s DLavele Str. alc na Ata 42 Yalta club 20, Tzar Osvoboditel Blvd. ton

An

Niko lai Ko pern

gi vlo

25 29

Sv eto

se

E

da Vinci oMIA

en

e

38

bro mir Iva ts Hriz Vo ivo da

Sitn yako vo

o

s ho oS

its Av

Do

er

21 na

Oborishte

37

II

Zag

ore

Ticha

Mizia

Vinci

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ik

gol Leonardo da Tsar Ivan A ss en

4

Militari adrid MAcademy

Niko lai Ko pern

N. V. Go

zov Yantra

Chercovna

ogi

Evl

nder

ov

heh

C P.

Alexa

fon H

o enTksve

ch

umbo

hev

sS

ldt Tara

Ra ik

tan

o

Ra

do

sla

vo


BEDROOM

Resident Night

LYUBO

BIZARRO

Party

ANGELO

BRILIANTIN

Disco night

SOFIA PLOVDIV

Onyx room

KIRIL VLADIMIROV

VESSELIN /back2back/

Baby box

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

Party

LIFEHOUSE

Party

OSCAR

Sexy house

PLANET

Retrospective

RETRO CLUB SOLO

Party

VERSUS

New Wave Thursday Club Mix

BRILIANTIN

Disco night

ROKO

PLANET

Retrospective

TODD

PLAZMA

We r back

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

3 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК

CHERVILO

NIKI

FASHION PARTY T.B.A. T.B.A. MASCOTA EMO MARTY G

MO.

MAX EXCLUSIVE 8 HOURS SET

Karaoke Stars-w/h House+ Electronic hall

TONY

T-REX R&B+ Retro hall

TEDDY

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

PLANET

Retrospective

NIKOLAY POPOV

RAPPONGI

Party

RAPPONGI Live


BEDROOM

Party

DONCHO /back2back/

BIZARRO

Party

CHAVO

BRILIANTIN

Disco night

ANGELO

SOFIA PLOVDIV

Onyx room

STEVEN /back2back/

VESSELIN /back2back/

Baby box

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

Party

LIFEHOUSE

Ultimate Trax

OSCAR

Pre party session

PLANET

Party

PAUL

RETRO CLUB SOLO

Party

MARTY G

VERSUS

Party

KARAOKE FUNNY PARTY

BRILIANTIN

Disco night

PLANET

Party

PLAZMA

We r back

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

4 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК

CHERVILO

till 12:00 pm: RETRO PARTY after 00:00 am: LIGHT HOUSE FRIDAY T.B.A. ICO&ANYOS IV!

POPCORN TODD LIUBO URSINY, MAX

Classic Sound w/h House+ Electronic hall

TONY

IVO R&B+ Retro hall

MARTO

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

PLANET

Party

NIKOLAY POPOV

RAPPONGI

Party

IVO-BUT-NOT’s EXCLUSIVE NIGHT


BEDROOM

Resident Night

BIZARRO

Party

BRILIANTIN

Disco night

SOFIA PLOVDIV

Onyx room

DIDO ONE SIMON VASQUEZ, BOBO /back2back/

Baby box

JK /back2back/

CLUB GRAMOPHONE

Party

till 12:00 pm: RETRO PARTY after 00:00 am: LIGHT HOUSE SATURDAY

ESCAPE

Party

NUMANOID aka TSUYOSHI SUZUKI

LIFEHOUSE

Minimal Technologies

MERCH,STAIN,MISTER X 6AM,6.09.SUYOSHI SUZUKI&IVO ANJELO

OSCAR

Party zone

PLANET

Party

KIKO

RETRO CLUB SOLO

Party

MARTY G

VERSUS

Party

COMMERCIAL DANCE PARTY

BRILIANTIN

Disco night

PLANET

Party

PLAZMA

We r back Metropolis DJS LIVE

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

5 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА

CHERVILO

ALLY

TONNY

ROKO TODD STEVEN & JASSEN PETROV /back2back/ WHTE PARTY

Party House+ Electronic hall

DONCHO /back2back/ TEDDY

PLANET

Party

RAPPONGI

We love weekend

R&B+ Retro hall

MARTO

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

NIKOLAY POPOV IVO-BUT-NOT


Resident Night

BIZARRO

Party

BRILIANTIN

Disco night

PLOVDIV

SOFIA

CHERVILO

ALLY ANGELO NIKI

Onyx room HED KANDI - DAVID DUNNE Baby box KIRIL VLADIMIROV

JASSEN PETROV /back2back/

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

Party

LIFEHOUSE

Party

OSCAR

Sexy house

PLANET

Retrospective

RETRO CLUB SOLO

Party

VERSUS

New Wave Thursday Club Mix

BRILIANTIN

Disco night

ROKO

PLANET

Retrospective

TODD

PLAZMA

Party

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

10 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК

BEDROOM

FASHION PARTY T.B.A. T.B.A. ANGEL NIKOLOV EMO MARTY G

MO.

RESIDENT DJ

Karaoke Stars-w/h House+ Electronic hall

TONY

PLANET

Retrospective

RAPPONGI

Party

T-REX R&B+ Retro hall

TEDDY

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music CHRIS

RAPPONGI Live


BEDROOM

Party

MASCOTA

BIZARRO

Party

CHAVO

BRILIANTIN

Disco night

ANGELO

SOFIA PLOVDIV

Onyx room

PACHO B, PEPO & FRIENDS

VESSELIN /back2back/

Baby box

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

Party

LIFEHOUSE

Breakalitions DJ’s

CRASH,KENOBI,KICKON,BRUNU

OSCAR

Pre party session

JOY

PLANET

Party

BORRA

RETRO CLUB SOLO

Party

MARTY G

TIFFANY

Party

SEASSON OPENING PARTY

VERSUS

Party

KARAOKE FUNNY PARTY

BRILIANTIN

Disco night

PLANET

Party

PLAZMA

Versus & Friends

VERSUS BIRTHDAY PARTY

Classic Sound w/h

IVO

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

11 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК

CHERVILO

House+ Electronic hall

till 12:00 pm: RETRO PARTY after 00:00 am: LIGHT HOUSE FRIDAY MINIMALISM 01ValEx’s Birthday Party DeepJak & ValEx; Van Ben & Shoker

POPCORN TODD

TONY

R&B+ Retro hall

MARTO

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

PLANET

Party

CHRIS

RAPPONGI

Party

IVO-BUT-NOT’s EXCLUSIVE NIGHT


BEDROOM

Resident Night-

C-FUSION

BIZARRO

Party

DIDO ONE

BRILIANTIN

Disco night

SOFIA PLOVDIV

Onyx room

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

Party

ANDREZ /back2back/

DONCHO & JASSEN Baby box PETROV /back2back/

till 12:00 pm: RETRO PARTY after 00:00 am: LIGHT HOUSE SATURDAY T.B.A.

LIFEHOUSE

Sound Box

GIORGIO B&PETE THOMPSON&&DJULYAN

OSCAR

Party zone

EVELIN

PLANET

Party

PAUL

RETRO CLUB SOLO

Party

MARTY G

TIFFANY

House in the Hall

VERSUS

Party

BRILIANTIN

Disco night

ROKO

PLANET

Party

TODD

PLAZMA

Tribalero::

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

12 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА

CHERVILO

SIMON

RESIDENT DJ COMMERCIAL DANCE PARTY

TAMER FOUDA, VERSUS

Rezident Night House+ Electronic hall

TEDDY

PLANET

Retrospective

RAPPONGI

We love weekend

VALDY R&B+ Retro hall

MARTO

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music CHRIS

IVO-BUT-NOT


Resident Night

LYUBO

BIZARRO

Party

ANGELO

BRILIANTIN

Disco night

PLOVDIV

SOFIA

CHERVILO

Onyx room

NIKI

CHERVILO FOR I CAN TOO Baby box VESSY, DONCHO /back2back/

STEVEN /back2back/

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

Party

LIFEHOUSE

Party

OSCAR

Sexy house

PLANET

Retrospective

RETRO CLUB SOLO

Party

TIFFANY

My Sweet Sixteen

VERSUS

New Wave Thursday Club Mix

BRILIANTIN

Disco night

ROKO

PLANET

Retrospective

TODD

PLAZMA

Party

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

17 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК

BEDROOM

FASHION PARTY T.B.A. T.B.A. MASCOTA EMO MARTY G RESIDENT DJ MO.

RESIDENT DJ

Karaoke Stars-w/h House+ Electronic hall

TONY

T-REX R&B+ Retro hall

TEDDY

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

PLANET

Retrospective

NIKOLAY POPOV

RAPPONGI

Party

RAPPONGI Live


BEDROOM

Party

TONI

BIZARRO

Party

CHAVO

BRILIANTIN

Disco night

ANGELO

SOFIA PLOVDIV

Onyx room

SUMMER CLOSING PARTY Baby box VASQUEZ, JASSEN PETROV /b2b/

SUMMER CLOUSING PARTY JK /back2back/

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

Party

LIFEHOUSE

Minimal Technologies

OSCAR

Pre party session

PLANET

Party

DESO

RETRO CLUB SOLO

Party

MARTY G

TIFFANY

House in the Hall

VERSUS

Party

BRILIANTIN

Disco night

PLANET

Party

TODD

PLAZMA

Party

BOBO & DONCHO /back2back/

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

18 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК

CHERVILO

till 12:00 pm: RETRO PARTY PARTY after 00:00FASHION am: LIGHT HOUSE FRIDAY T.B.A. PHM,MERCH,STAIN,MISTER X DANNY

RESIDENT DJ KARAOKE FUNNY PARTY POPCORN

Classic Sound w/h House+ Electronic hall

TONY

IVO R&B+ Retro hall

MARTO

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

PLANET

Party

NIKOLAY POPOV

RAPPONGI

Party

IVO-BUT-NOT’s EXCLUSIVE NIGHT


BEDROOM

Resident Night

C-FUSION

BIZARRO

Party

DIDO ONE

BRILIANTIN

Disco night

SOFIA PLOVDIV

Onyx room

BACK 2 BACK DJS PARTY Baby box JASSEN PETROV & DONCHO

BACK 2 BACK DJS PARTY VESSELIN & STEVEN

CLUB GRAMOPHONE

Party

till 12:00 pm: RETRO PARTY after 00:00 am: LIGHT HOUSE SATURDAY

ESCAPE

Party

DIMAS opening set PETE THOMPSON GIORGIO B

LIFEHOUSE

House Ventute

OSCAR

Party zone

PLANET

Party

BORRA

RETRO CLUB SOLO

Party

MARTY G

TIFFANY

House in the Hall

VERSUS

Party

BRILIANTIN

Disco night

ROKO

PLANET

Party

TODD

PLAZMA

Party

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

19 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА

CHERVILO

SIMON

ALEXANDER BOIADJIEV, GIORGIO B, NOBY, PETE THOMPSON, D-FORMATION A.K.A.DIMAS, GUNEY IVAN PETKOV

RESIDENT DJ COMMERCIAL DANCE PARTY

IV! & GROOVE, PLASTICA TEAM

Rezident Night House+ Electronic hall

TEDDY

PLANET

Party

RAPPONGI

We love weekend

C- FUSION R&B+ Retro hall

MARTO

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

NIKOLAY POPOV IVO-BUT-NOT


Resident Night

BIZARRO

Party

BRILIANTIN

Disco night

PLOVDIV

SOFIA

CHERVILO

ALLY ANGELO NIKI

JASSEN PETROV /back2back/

Onyx room

Baby box

ANDREZ /back2back/

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

Party

LIFEHOUSE

Party

OSCAR

Sexy house

PLANET

Retrospective

RETRO CLUB SOLO

Party

TIFFANY

My Sweet Sixteen

VERSUS

New Wave Thursday Club Mix

BRILIANTIN

Disco night

ROKO

PLANET

Retrospective

TODD

PLAZMA

Party

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

24 СЕПТЕМВРИ /ЧЕТВЪРТЪК

BEDROOM

FASHION PARTY T.B.A. T.B.A. ANGEL NIKOLOV EMO MARTY G RESIDENT DJ MO.

RESIDENT DJ

Karaoke Stars-w/h House+ Electronic hall

TONY

T-REX R&B+ Retro hall

TEDDY

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

PLANET

Retrospective

NIKOLAY POPOV

RAPPONGI

Party

RAPPONGI Live


BEDROOM

Party

BOBO /back2back/

BIZARRO

Party

CHAVO

BRILIANTIN

Disco night

ANGELO

SOFIA PLOVDIV

Onyx room

DONCHO & STEVEN /back2back/

VESSELIN /back2back/

Baby box

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

Party

LIFEHOUSE

Melt

OSCAR

Pre party session

PLANET

Party

BORRA

RETRO CLUB SOLO

Party

MARTY G

TIFFANY

House in the Hall

VERSUS

Party

BRILIANTIN

Disco night

PLANET

Party

PLAZMA

Party

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

25 СЕПТЕМВРИ /ПЕТЪК

CHERVILO

till 12:00 pm: RETRO PARTY after 00:00 am: LIGHT HOUSE FRIDAY FASHION PARTY SOLARIS&FRIENDS DJANE KOKI

RESIDENT DJ KARAOKE FUNNY PARTY POPCORN TODD PACHO B, PEPO & FRIENDS

Classic Sound w/h House+ Electronic hall

TONY

IVO R&B+ Retro hall

MARTO

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

PLANET

Party

NIKOLAY POPOV

RAPPONGI

Party

IVO-BUT-NOT’s EXCLUSIVE NIGHT


BEDROOM

Resident Night

C-FUSION

BIZARRO

Party

DIDO ONE

BRILIANTIN

Disco night

SOFIA PLOVDIV

Onyx room

METROPOLIS DJS LIVE STEVEN & JASSEN PETROV/b2b/ Baby box

ANDREZ & JK /back2back/

CLUB GRAMOPHONE

Party

ESCAPE

ROBOLOCO

LIFEHOUSE

Reloaded Press.:

OSCAR

Party zone

PLANET

Party

PAUL

RETRO CLUB SOLO

Party

MARTY G

TIFFANY

House in the Hall

VERSUS

Party

BRILIANTIN

Disco night

ROKO

PLANET

Party

TODD

PLAZMA

One wild night with

KANAPE

PLEVEN

ARROGANCE VARNA

26 СЕПТЕМВРИ /СЪБОТА

CHERVILO

SIMON

till 12:00 pm: RETRO PARTY after 00:00 am: LIGHT HOUSE SATURDAY MISS LIDIYA & SMURF SHOTO PETER,LIUBO,ANDRO MASCOTA

RESIDENT DJ COMMERCIAL DANCE PARTY

SIMON & SHAKER, MAX

Party House+ Electronic hall

ALLY TEDDY

PLANET

Party

RAPPONGI

We love weekend

R&B+ Retro hall

MARTO

Lounge+ Lounge & Chill out hall Chill Out Music

NIKOLAY POPOV IVO-BUT-NOT


GO GUEST ÒÅÊÑÒ: ÍÅËÈ ÊÎËÅÂÀ

076|GO|SEPTEMBER


GO GUEST

DJ ROBBIE RIVERA - VOCAL PRODUCER ТОЙ Е ЕДИН ОТ СИГУРНИТЕ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ФЕНОВЕ, ОБИЧАЩИ ВОКАЛНИ ПАРЧЕТА И МЕЛОДИЧЕН ХАУС. НА СВОЯ ГИГ В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ЮЛИ В BEDROOM BEACH, ЧАСТ ОТ ЛЯТНОТО СЪБИТИЕ SOLAR, ТОЙ ДОКАЗА, ЧЕ Е ЕДИН ОТ 10-ТЕ ТОП ДИДЖЕИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ. ЗАПОЧНАЛ ЕДВА НА 13 ГОДИНИ, ДНЕС ИМЕТО И ЛИЧНОСТТА МУ СЕ СВЪРЗВАТ С КАЧЕСТВЕН И БОГАТ ЗВУК, КАКТО И С ТЕМАТИЧНОТО JUICY SHOW, ПОД КОЕТО ТОЙ ИЗДАВА КОМПИЛАЦИИ, РАДИОПРЕДАВАНЕ ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО И РЕЗИДЕНЦИЯ В КЛУБ PRIVILEGE В IBIZA. КАКВО МОЖЕ ДА ТЕ НАПРАВИ ИСТИНСКИ ЩАСТЛИВ, РАДОСТЕН? Аз съм щастлив човек. Старая се да предавам и това усещане в музиката, която пускам. Щастлив ме прави публиката, когато хареса парчетата, които й предлагам, да посрещам изгрева, както се случи на Bedroom Beach, пътуванията и всичко друго, което ми носи диджейската професия. КЪДЕ Е ЛЮБИМАТА ТИ СЦЕНА? Като диджей ми харесва и ми е забавно навсякъде по света, защото виждам и усещам, че на хората им е приятно. Като усещане в испанската публика има много енергия. Не е случайно определянето на Ibiza за толкова култово място. Може би причината е в моята резиденция там и привързаността ми към Privilege. Мога да кажа, че любимата ми сцена е там, където хората се забавляват много и пощуряват на парчетата. В ЕДИН ДЕН ИМАШ ГИГ В ХОЛАНДИЯ И В ШОТЛАНДИЯ, ИЗМОРЯВА ЛИ ТЕ ПЪТУВАНЕТО? Не, забавно ми е. Ако искаш да си диджей, би било добре да обичаш да пътуваш. Както повечето хора, които работят това, което искат и за което са се старали през живота си, аз приемам факта, че ми е по-трудно да си почивам, но нали в това е смисълът. Ако си стоях в Пуерто Рико или Маями пред лаптопа, едва ли щях да съм тази нощ пред вас. САМ ЛИ ПРАВИШ ПАРЧЕТАТА СИ? Изцяло сам. Ако вземеш първите ми записи за пример, там аз сам си свиря на кийборда. Това продължава и до днес. Когато пускам на парти, си ползвам записите, направени в студиото, докато слушаш мой сет, чуваш и поне десет от парчетата ми в микс с всичко останало. Аз обичам парчетата, които съм направил, както и да ги пускам. Винаги следя за реакцията на хората пред пулта. ОСВЕН ЧЕ ПРАВИШ ПАРЧЕТА, ТИ И РЕМИКСИРАШ МНОГО. ПРЕДУСЕЩАШ ЛИ ХИТ ТРАКОВЕТЕ, ИЛИ САМ ГИ НАСТРОЙВАШ ДА СТАНАТ ТАКИВА? Всъщност си идва от само себе си. Когато чуя парчето, си казвам – ето това ще подлуди клъбърите, и започвам да го обработвам. Искам да ремиксирам Britny и Carlos Santana, китарата като инструмент ми е доста интересна. Когато си правя мое парче, имам свободата да правя каквото си поискам. Ако правя ремикс, се съобразявам с куп неща. В момента, когато видя как всички се радват и харесват траковете ми, всичко остава назад. В това е и смисълът.

SEPTEMBER|GO|077


GO GUEST

А ИМАЛО ЛИ Е СЛУЧАЙ, КОГАТО ИЗВЕСТЕН АРТИСТ НЕ СИ ХАРЕСВА РЕМИКСА? Случва се. Аз съм правил ремикси на Madonna, Kylie, Faithless и още много топ изпълнители и понякога не ги харесват. С Roisin Murphy всъщност стана точно така. Направих ремикс на Moloko и то зазвуча като Depeshe Mode. Парчето беше страхотно. Когато обаче Roisin го чу, каза, че е ужасно. За мое щастие лейбълът им го харесаха и то продължи живота си, но не зная каква е била нейната реакция. ТВОЕТО РАДИОПРЕДАВАНЕ СЕ ИЗЛЪЧВА ТРИ ПЪТИ В СЕДМИЦАТА, НЕ Е ЛИ ИЗТОЩИТЕЛНО? Опитвам се да държа хората, които харесват нещата ми, колкото е възможно по-близо. Освен постоянните блогове в социалните мрежи аз искам и да чуят новите ми парчета. Връзката между хората вече е толкова лесна, че стига да искаш, можеш да бъдеш където пожелаеш. КАКВО ПРЕДСТОИ ДА ЧУЕМ ОТ ТЕБ, КАКВО СИ ПЛАНУВАЛ СЛЕД КРАЯ НА ТУРНЕТО ТИ? Вече излезе Juicy Ibiza 2009 и в компилацията можеш да чуеш най-добрите ми парчета за сезона. През септември излиза новият ми албум с името на един от последните ми записи Closer to the Sun. Доволен съм и от ремикса на Manos Al Aire на Nelly Furtado. Евентуално ще се опитам да си отдъхна, а ако не успея, продължавам да работя. Следващия път, когато се видим, е добре да ви пусна нещо ново, нали?

078|GO|SEPTEMBER


GO GUEST Текст: НЕЛИ КОЛЕВА

N.O.H.A. - From friend to friend Повечето от нас свързват N.O.H.A. с песента им отпреди няколко години Tu cafe, но всъщност групата има далеч по-богата история. През далечната 1997 г. Philip Noha и Mc Chevi основават така известната в момента банда Noise Of Human Art. Преди 4 г. към тях се присъединява Minerva Diaz Perez и така добиват сегашния си вариант. За продуцирането и създаването на пес­ните са отговорни Philip и Jochen Eickenberg (клавир), а Tim Rashid (бас) и Tobias Belker (барабани) са останалите членове на групата. По време на тридневното си турне по черноморския бряг те представиха и новата си песен Boom, без да я определят като сингъл или пилотна песен от предстоящия им албум. Какво ви донесе известността? Мinerva: Много глупави въпроси от типа на „пиете ли кафе“ и тъй като „cana“ означава бира, дали пием кафето с бира. Да, ние обичаме да пием кафе, но не сме пристрастени към него. Philip: Добрата страна е, че след като сме по-известни от преди, повече хора се интересуват от миналите ни проекти, които са доста по-различни. В момента всички очакват по-добри неща от нас и с това се увеличава отговорността ни относно музиката, която ще правим занапред. Ако не е по-добра, то поне трябва да бъде на същото ниво. Търсихте ли известност, фенове или слава? Philip: Не, ние сме музиканти и правим това, защото ни харесва. Заедно сме от десет години и работим добре. Пътувате много, това изморява ли ви? Philip: Да, доста. Обаче, когато пристигнем в красива държава, каквато е България, и ни настанят в приятен хотел и храната е вкусна, умората отминава. МС Chevi: Това за нас не е работа. Ние харесваме и обичаме това, което правим, и в никакъв случай не мога да го нарека работа или задължение. Мinerva: Можеш да спиш само няколко часа и да си пропътувал голямо разстояние, но когато излезеш пред публиката, остава само емоцията и приятното прекарване. Ние много харесваме и ценим публиката тук, защото се забавлява заедно с нас. Така емоцията е далеч по-голяма. Минерва, ти си доста темпераментна и жизнерадостна, как си почиваш? Необходими са ми около два часа, преди да заспя, за да се отпусна и да прочистя мислите си. Сутрин е горе-долу същото. Имам нужда от малко време да се освежа и подготвя за деня. Когато излизам на сцена, пак. Да ги наречем моменти на концентрация и нагласа. ИМАХТЕ ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЧУЕТЕ БЪЛГАРСКИ МУЗИКАНТИ? Philip: Да, впечатли ни Skiller, който заедно с DJ Phoenix подгряваше концерта ни във Варна. Обмисляме съвместна работа с тях.

080|GO|SEPTEMBER


GO GUEST

SEPTEMBER|GO|081


GO GUEST Много известни личности призовават хората да мислят позитивно, да се чувстват добре, но никой не казва как. Minerva: Да, това се опитваме да накараме да чувстват всички около нас, да се забавляват, да танцуват и поне за малко да не мислят за грижи, а да се отпуснат. Ние правим музика заради себе си, защото за това сме създадени, и заради другите, които ни слушат и харесват. Аз оценявам това, че много хора днес си припяват песента ни Tu cafe. А как направихте песента? Philip: Аз продуцирах парчето, направих мелодията, която се повтаря през цялото време, и песента беше абсолютно готова без текст обаче и вокали. Помолих Минерва да я чуе и ако нещо забавно, весело и приятно й хрумне, да го обсъдим. Мinerva: Интересното беше, че в този момент ми правеше кафе. Докато се случваше това, аз си запях Cuando tomes tu cafe. Хареса ни и просто я довършихме. С какво се занимавахте, преди да се съберете и да правите заедно музика? Мinerva: Аз пеех на различни сцени с различни групи и преди 4 години бях поканена да се присъединя към N.O.H.A. MC Chevi: Занимавах се с кунг фу професионално и сега продължавам. Какво предстои за вас след турнето? Мinerva: Ваканция! Philip: След почивката се залавяме с довършването на следващия ни албум, който ще излезе през април догодина. Как се чувствате като членове на немалка група? Мinerva: Аз съм щастлива, че работя с тези хора! МС Chevi: Разбираме се чудесно, което е много важно за хора, които работят заедно. С времето сме постигнали баланс и ни е добре.

082|GO|SEPTEMBER


GO GUEST ÒÅÊÑÒ: ÍÅËÈ ÊÎËÅÂÀ

HARD PLAYER В ЗОРАТА НА ЕЛЕКТРОННАТА МУЗИКА У НАС СЛЕД СРЕДАТА НА ДЕВЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА МИНАЛИЯ ВЕК ТЕХНОТО БЕШЕ НА ВСЕОБЩА ПОЧИТ. ВСЕ ОЩЕ ГЕРМАНИЯ И АВСТРИЯ ПРИТЕЖАВАТ НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ АРТИСТИ В ТОЗИ ВИД МУЗИКА. НА ФЕСТИВАЛА SPIRIT OF BURGAS ИМАХМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ЧУЕМ НЕ ЕДИН И ДВАМА СТОЙНОСТНИ АРТИСТИ И ГРУПИ. MARIO RANIERI Е ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ВЕЧЕ ПЕТ ГОДИНИ ЗАСТАВА ЗАД ПУЛТА И ПРЕДИЗВИКВА РАДОСТ ПО ЛИЦАТА НА ФЕНОВЕТЕ НА ТЕЖКИЯ ТЕХНО ЗВУК. МОЖЕШ ДА НАМЕРИШ БЕЗПЛАТНИ СЕТОВЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ, КАКТО И МНОГО НЕГОВИ ПРОЕКТИ В ПРОФИЛИТЕ МУ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, КАКТО И НА САЙТА МУ.

ОТ НЯКОЛКО ГОДИНИ НАСАМ В ЕЛЕКТРОННАТА МУЗИКА ИМА МНОГО РАЗЛИЧНИ СТИЛОВЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МИСЛИШ ЛИ, ЧЕ БЪДЕЩЕТО Е В ОБЕДИНЯВАНЕТО ИМ, КАКТО ТИ ЧЕСТО ПРАВИШ? Надявам се, че не, и ще ти обясня защо. Ако всички стилове се обединят, тогава ще имаме само един стил и това вече въобще не е хубаво. Техното е живо заради различните варианти, стотици различни видове. Не ми харесва, когато хората виждат големи различия между Minimal, Electro, Schranz, Hardtechno, Drum&Bass и всякакви други. Аз обичам електронната музика, както и различните лица на техното. Вярвам, че сме „едно голямо семейство“, както казват рейвърите, защото всичко е заради партито. Не е нужно да правим разлики или да търсим различията в музикалните стилове или пък с хората, които не слушат музиката, която ние харесваме. ТИ СТОИШ ЗАД ПОВЕЧЕ ОТ ОБИЧАЙНИЯ БРОЙ ЛЕЙБЪЛИ, КОЕ НАЛОЖИ ТОВА? Ами не са много, имам само пет. Наложи се заради различната музикална насоченост, която имат. Нещата не бива да са смесват, за да можеш да бъдеш лесно разпознаваем. КАКЪВ Е ТВОЯТ НАЙ-ГОЛЯМ УСПЕХ – НЕЩО, С КОЕТО СЕ ГОРДЕЕШ? Аз съм горд с всяко нещо, което съм направил и създал. Всеки релийз, всяко парти, всичко! Гордея се, че съм най-известният австрийски техно продуцент и че ме канят от всички държави в Европа за големи партита. Горд съм с всичко постигнато. Освен това от няколко години насам живея благодарение на моето хоби и съм благодарен на феновете си за това. От друга страна ми е много тъжно, че промоторите в Австрия не ме подкрепят така, както в други държави, а аз представям Австрия все пак. В това отношение страната ни наистина изостава.

084|GO|SEPTEMBER


GO GUEST

РАБОТИШ С FRANK KVITTA, КОГА СЕ СРЕЩНАХТЕ, КАК СЕ СЛУЧИХА НЕЩАТА ДА РАБОТИТЕ ЗАЕДНО? КАКВО ПРЕДСТОИ СЛЕД МИНАЛОГОДИШНИЯ АЛБУМ TOURETTE? Със сигурност ще продължим да работим заедно занапред. Срещнах го, след като получих демо записа и пожелах да го присъединя към лейбъла ми Schubfaktor. Изпрати ми оригинала на TOURETTE и аз веднага го поканих в Австрия. Той е малко труден за работа, но ние и не плануваме проектите, те се случват от само себе си. В SCHUBFACTOR ИМА ЧЕТИРИ ЖЕНИ, КАКВО МИСЛИШ ЗА ЖЕНА ЗАД ПУЛТА? Мисля, че има твърде малко жени на сцената. Аз имам четири реализирани записа от момичета, защото са малко тези, които ми изпращат демо записи. Така че, ако има там някъде момичета, които правят Hard Techno музика – пратете ми демо! Проблемът е, че повечето жени диджеи стават такива заради слава или известност. Аз обаче търся момичета, които се занимават с това заради музиката, защото това им харесва да правят и са добри в правенето на тракове.

SEPTEMBER|GO|085


GO GUEST КЪДЕ ПРЕДПОЧИТАШ ДА СИ: НА ФЕСТИВАЛ, В КЛУБ, НА OPEN AIR? За мен няма значение. Когато публиката се забавлява, партито ми харесва. Имал съм много яки партита с 40 000 души публика и такива с 200 човека и пак е било готино. Харесват ми всякакъв вид или разположени партита, стига хората да се забавляват и да им харесва. КАКВО Е ВПЕЧАТЛЕНИЕТО ТИ ОТ SPIRIT OF BURGAS И БЪЛГАРИЯ? Аз обичам този фестивал и българската публика. Тя все още е на първо място за мен. Хората тук вече ме познават, идвал съм няколко пъти, сега те вече знаят какво могат да очакват от мен. Обичам ги така, както те ме обичат. Получавам много добри отзиви всеки път като дойда. КАК ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ МУЗИКАТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ ГОДИНИ? ИМА ЛИ НЕЩО, КОЕТО ИСКАШ ДА НАПРАВИШ, ДА ПУСКАШ НЯКЪДЕ, НО ДОСЕГА НЕ СИ УСПЯЛ? Искам да изпия едно с Marilyn Manson. Той е много интересен човек. Другото е да вляза в класациите с по-различен стил музика и в бъдеще ще го направя. АКО ТРЯБВА ДА ЗАМИНЕШ МНОГО БЪРЗО НАНЯКЪДЕ, КОИ ЩЕ СА ТРИТЕ НЕЩА, КОИТО ЩЕ ВЗЕМЕШ С ТЕБ? Лаптопа, интернет и приятелката ми. КОИ СА ТИ ЛЮБИМИТЕ АРТИСТИ ИЛИ НЯКОЙ, ЧИЯТО РАБОТА ХАРЕСВАШ? Наистина са много! Някои от найважните са: Marilyn Manson, System of a Down, Clint Mansell & Eminem. Другите ми любимци са хора, които имат специално послание и са интересни като личности.

086|GO|SEPTEMBER


BG DJ ÈÍÒÅÐÂÞ: ÍÅËÈ ÊÎËÅÂÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß: ÁÎßÍÀ ÁÎÍÅÂÀ ÇÀ NO FRAME STUDIO

DJ GAGALOVE - THE FEELING FROM CACAO ПРИЧИНАТА ДА СЕ НАСТАНЯВАШ НА УДОБНИТЕ СЕПАРЕТА В CACAO BEACH НЕ Е САМО ПЛАЖЪТ И МНОГОБРОЙНИТЕ ГОСТУВАНИЯ НА ТОП ДИДЖЕИ ОТ СЪВРЕМИЕТО, А И ЛЕЖЕРНИТЕ СЛЕДОБЕДИ, НА КОИТО СЪБИРАШ ТЕН ПОД ЗВУЦИТЕ НА РЕЗИДЕНТ ДИДЖЕЯ GAGALOVE. ДИЯН, КАКТО Е РОЖДЕНОТО МУ ИМЕ, ВЕЧЕ ТРЕТО ЛЯТО ТЕ ПОТАПЯ В УНИКАЛНАТА АТМОСФЕРА НА СЛЪНЧЕВ ПЛАЖ И МОРЕ. ТОЙ ТЪРСИ БАЛАНСА В МУЗИКАТА, В КЛУБОВЕТЕ И В СОБСТВЕНИТЕ СИ РАЗБИРАНИЯ ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО Е ДОБРЕ ДА СЕ РАЗВИВА МУЗИКАЛНИЯТ БИЗНЕС У НАС. УНЕСЕНИ ОТ НАПУСКАЩОТО НИ ЛЯТО, НАДИГАМЕ ОЧИ, ЗА ДА ДОКОСНЕМ МОРЕТО ОТНОВО. КАК СЕ СЛУЧИ ТАКА, ЧЕ ТИ ДА СТАНЕШ РЕЗИДЕНТ НА CACAO? Историята започна доста отдавна, през лятото на 2003, когато ме поканиха за първия сезон. По това време работех за общинско радио Стара Загора като звукорежисьор. Нямах никаква възможност да си тръгна от радиото. И все пак започнах резиденцията си през 2007. Cacao Beach беше единственото заведение от такъв тип на плажа и наследих пулта от Алекс Мечев. ПО ПОКАНА СИ ГОСТУВАЛ В ИТАЛИЯ. КОГА СЕ СЛУЧИ ТОВА? През 2007 г. след едно бурно Cаcao Beach лято диджей на име Fabiano Bion, с когото всъщност се запознахме на SeeMe, беше тук на почивка с приятелката си и един следобед го извиках да пускаме заедно. По-късно го букнаха в Escape, а миналата година бяхме в Плевен заедно. Дадох му mix-CD-та да остави тук-там по агенциите и клубове. Така дойде поканата от агенция Оpera Милано за частно парти. Партито беше в замък, който не е отворена туристическа дестинация. Всичко беше перфектно организирано и луксозно. РАЗКАЖИ НИ СЛУЧКА, КОЯТО ТИ Е НАПРАВИЛА ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Миналата година тук имаше едно момче от Милано, което не изглеждаше като типичен италианец. Стоеше на плажа с почти насълзени очи. След като се запознахме, разбрах, че е изкарал шест дни в какви ли не заведения и когато открил Cacao Beach и плакат на Digweed за предстоящо парти, се почувствал като вкъщи. Другият весел факт е свързан с Asle Bjorn и Anne K. Правят те демозаписи, между които и Lucky you. В цяла Европа стават известни с трака Golden Sun и само у нас с Lucky you. Golden Sun прави лятото на Asle в Ibiza. Идва в Стара Загора и единственото парче, на което хората реагираха, беше Lucky you. Всичко останало беше много здрав deep tech и minimal.

088|GO|SEPTEMBER


У НАС В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ ИДВАТ ДОСТА ГОСТ ДИДЖЕИ. ТИ ОЧАКВАШ ЛИ НЯКОГО? Да, да, адски много не са идвали и за съжаление те са носители на модерния звук, това са абсолютно всички германски продуценти. В Transitions, предаването на Digweed, можеш да уловиш нотка на съжаление от самия него, че тази музика не е британска. Диджеите Kozе, Kollektiv Turmstrasse, Gavin Keitel, Booka Shade, Djuma Soundsistem, които са гениални музиканти и творци, изобщо не са идвали. У нас клубовете са взаимно свързани, канят се диджеи, които са по-известни. В това няма нищо лошо, защото, ако аз съм спонсор, искам да събера много хора на партито. За момента парти без тях няма как да има.

SEPTEMBER|GO|089


BG DJ

ПРОМЕНИЛ ЛИ СЕ Е ВКУСЪТ НА ХОРАТА, КОИТО СЛУШАТ ЕЛЕКТРОННА МУЗИКА? Дори и да не признаеш, че вкусът на хората се променя, самите хора се променят. Имам комуникация с чужденци, които тук прослушват тази музика, остават буквално запленени и искат дискове. Става въпрос за хора от Дания, Холандия, страни, които имат клубна култура от 40–50 години. В България нещата се случват много бързо. Дори не знам дали това се осъзнава изобщо, хората празнуваха 40 години Woodstock това лято. КЪДЕ ИСКАШ ДА БЪДЕ СЛЕДВАЩИЯТ НИ РАЗГОВОР ПО СВЕТА? Ню Йорк. Този град ми е голяма страст. Едни от моите идоли в областта на музиката са нюйоркчаните. Там има едно култово заведение Blue Note, което е характерно с джаза. Не ми се ходи на Ибиса, признавам си. Имам усещането, че Ню Йорк е моят град, съвкупността от хора с различни култури, всеки отишъл там с голямата американска мечта. Това е моето предизвикателство. Холандия също ми е интересна. Вече съм в листата на “Newunderground” DJ Booking Agency благодарение на Моник и нейната лятна почивка на Cacao Beach. ПРАВИШ ЛИ КОМПРОМИСИ? Всичко е в рамките на допустимото. Когато говорих с Carl Cox и му зададох въпрос за компромисите изобщо и в личен, и в музикален план, получих отговор от типа никога да не правя компромиси и да бъда себе си. Така и правя. Аз съм част и присъединявам другите в едно усещане за музиката и ги посрещам в една вече установена атмосфера.

090|GO|SEPTEMBER


АКО ТРЯБВА ДА ИЗБИРАШ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ЧУЖБИНА И ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ У НАС ? В момента максимално откровен съм – ще избера чужбина. Хората имат клубна култура от толкова много време, съвсем различно е. Отиваш, виждаш, срещаш се и разбираш много неща. Не заради пари или хора, а заради възможността да опознаеш един свят, за който доскоро даже ни беше забранено да мислим. ПРОДУЦИРАШ ЛИ МУЗИКА? Имам си едно-единствено мое собствено парче, вътре няма нито един използван loop или какъвто и да е чужд материал. За момента няма особен успех. Името му е Backspace, имам и няколко mashup-а. Един от тях е комбинация от парчетата на Martin Brothers и Djuma Soundsystem, още повече, че имах възможността да го дам на Hector Romero през 2007 на SeeMe. Хареса му и го завъртя в сетове си. Като става дума за продуцентство, трябва да бъда 100% аз. ИМАШ ЛИ СБЪДНАТА МЕЧТА? Мога да кажа, че да пускам на Cacao Beach е сбъдната мечта, имам радиопредаване от миналата година насам по радио Nova. Иначе мечтая за много неща. До края на годината искам да тръгне букингът в Холандия и да отида в Амстердам. Да си завърша някое от парчетата, които стоят на лаптопа ми започнати от години.

SEPTEMBER|GO|091


ЛИЦЕ НА БРОЯ ÈÍÒÅÐÂÞ: ÍÅËÈ ÊÎËÅÂÀ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈß: ÒÈÕÎÌÈÐ ÐÀ×Å ÇÀ NO FRAME STUDIO

ВЛАДО ОТ ANGEL SKY И VLADO & CO СТАРТИРАМЕ НОВИЯ КЛУБЕН СЕЗОН С ВЛАДО, КОЙТО, ОСВЕН ЧЕ РАБОТИ ВЪРХУ ДВА МУЗИКАЛНИ ПРОЕКТА, И ПЕЕ, ПИШЕ ТЕКСТОВЕ ЗА ПЕСНИ, КОМПОЗИРА МУЗИКА, ОРГАНИЗИРА МУЗИКАЛНИ СЪБИТИЯ И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ЗАСТАВА ЗАД КАМЕРАТА. ПРЕГЛЕДАЙ КЛУБОВЕТЕ С МУЗИКА НА ЖИВО И СЕ ПОСТАРАЙ ДА ЧУЕШ БАНДИТЕ, В КОИТО СЕ ИЗЯВЯВА, НЕ САМО ЗА ДА ИМАШ МНЕНИЕ, НО И ДА ПОСЛУШАШ ГОТИНА БЪЛГАРСКА МУЗИКА. ПО-СКОРО ПОП ИЛИ ПО-СКОРО РОК МУЗИКАНТ СИ ТИ? И двете съм със сигурност. Много обичам поп музика в най-различни форми – диско, соул, r’n’b, поп и рок. От друга страна, на повечето музиканти рокът си ни е в кръвта. НАСКОРО ОРГАНИЗИРА КОНЦЕРТ В ПАМЕТ НА МАЙКЪЛ ДЖЕКСЪН, КАК СЕ ПОЛУЧИ? Все още съм в еуфория от концерта! Състоя се в края на юли в Sofia Live Club и в организацията ми помогна DJ Nasko, с който и преди съм работил. Тези, които дойдоха, видяха клипове на Майкъл, някои в разширени версии, колажи, както и изпълнения на над 40 български музиканта на живо.


ЛИЦЕ НА БРОЯ


КАКВА Е ПРИЧИНАТА ДА ИМАШ ДВЕ БАНДИ? Има един интересен парадокс при повечето хора. Тези, които обичат по-лека музика, преди са слушали и метъл или по-тежка музика, те винаги са готови да се забавляват и на двата стила. И аз съм така. Затова са и двете групи – Angel Sky, която е рок банда, и Vlado & Co с r’n’b и фънк. В момента записваме и за двете групи. Вече повече от три години сме заедно, като още в началото решихме, че е добре да разделим двата стила в две банди. Миналата година, когато направихме „Почти” и песента спечели фестивала в Плевен „Златния Арлекин”, я представихме като Angels Sky, а когато я пуснахме като сингъл с клип, вече беше с Vlado & Co. Музикантите са едни и същи с малки разлики. ТРУДНО ЛИ СЕ ПРАВИ ГРУПА? Зависи какви цели си поставя групата. Ако е създадена, докато сте били ученици, е трудно да си я представиш след 30 години. Такъв тип банда или се получава, или не. Ако говорим за израснали музиканти, е по-трудно, защото имат различни интереси, свирят в различни проекти, както в момента са членовете на моята банда. Юри (басистът на Vlado & Co) свиреше с Графа, Белослава и формации, а DJ Борче пък и като барабанист свири, и като диджей. Когато си с правилните хора, които познаваш и работиш успешно с тях, всичко е наред. КАТО ДВИЖЕЩА СИЛА НА ANGEL SKY И VLADO & CO КАКВА ЦЕЛ СИ ПОСТАВЯШ? Ами аз имам много идеи, понякога на другите им е трудно с мен. Искам да станем толкова известни, колкото музиката заслужава, да достигнем до максимален брой хора, защото считам парчетата ни за конкурентни. А конкуренцията е хубаво нещо, има място за всички. Въпросът е да направиш така, че твоите неща да бъдат чути. ЧЕСТО СРЕЩАН ТЕРМИН Е „ИМАМЕ РАЗЛИЧИЯ В МУЗИКАЛНО ОТНОШЕНИЕ”, БИ ЛИ НИ ГО РАЗЯСНИЛ? Всеки си има различия, вкус. Това е до каква степен хората могат да се съберат, да имат общ стил и да знаят, че им се прави конкретно нещо. При нас се прави група и след това се мисли какво ще бъде. Повечето имаме конкретни проекти, стилове и това е добре, защото така трябва да бъде. Затова имам две групи, защото не мога да ги направя на една. Просто са много различни. Съветваха ме да не го правя, но няма как да обединя r’n’b, фънк и алтърнатив рок. Не е честно. Аз съм винаги на всички вълни и в плейлистата ми има всякакви неща.


ЛИЦЕ НА БРОЯ

КАКВО Е НУЖНО ЗА ДОБРОТО ПРЕДСТАВЯНЕ? Да накараш една публика да избухне наистина, особено българската публика, зависи от добри песни и доброто свирене. Трябва да търсиш контакт с публиката, да имаш потребност да си пред хора. Когато търсиш, контактът става непрекъснат и е забавно. Другият аспект е звукът. Когато озвучаването не е достатъчно добро, няма как да се получи. РАЗМИНАВА ЛИ СЕ ВЛАДО НА СЦЕНАТА С ВЛАДО В ЖИВОТА? Като личност съм спокоен човек, но на сцената търся други неща, постоянно се движа, атмосферата на сцената и музикантите до мен ме карат да кипя от енергия и да давам всичко от себе си. Баща ми ме научи да свиря на китара, когато бях 13–14-годишен, пея, откакто се помня, винаги съм искал да съм на сцена. Детската ми мечта беше да съм китарист и певец в група и да съм актьор. Сега това се сбъдна. СТАНАЛ СИ АКТЬОР? Силно казано, но съм участвал в над 20 филма. От 2004 снимам. Най-готиното е, че ми дават различни типажи. Участвах в Echelon Conspiracy – не е лош филмът, а и се запознах с доста известни актьори. КАК ПРИЕМАТ ОСТАНАЛИТЕ МУЗИКАНТИ ФАКТА, ЧЕ САМО ТИ СИ НА ПРЕДНА ЛИНИЯ? Те разбират много добре приоритетите на това, което правим заедно. Музикантите, с които аз работя, нямат проблем с това. Така би трябвало да бъде. Когато има вокал, той е проводникът на посланието със своята емоция и излъчване. Предпочитам работата в екип, защото знам какво ти дава екипът. Как можеш да сравниш петима души, свирещи заедно, и пуснат запис с глас? Не искам да правя компромис с това. ПИЕШ ЛИ ДЖИН? Да, когато играя билярд.


1 150 bar & dinner 150, Vitosha Blvd. tel: 953 25 15 2 Annette - Maroccan Cafe-Bar-Restaurant 27, Angel Kanchev Str. tel: 980 40 98

restaurant MAP

3 BedRoom lounge & food 3, Narodno Sabranie Sqr. tel: +3592 986 20 11 4

21

10

Beyond the alley, Behind the cupboard 31, Budapeshta Str. tel: 983 55 45, 983 55 81

5 Bistro №8 8, Shishman Str. tel: 480 36 75 6 7

Black Label Sushi & Whisky bar 7, Tzar Osvoboditel Blvd. tel: 987 86 64

Пи

ри

нс

ки

ох од

2

Boogie Wogie Bulgaria Blvd./Cherni vruh Blvd. (Hilton`s Subway) tel: 865 22 88

8 12

8 Brasserie 3, Raiko Daskalov Sqr. tel: 980 03 98

13 14

9 Bulgaria 4, Tzar Osvoboditel Blvd. tel: 987 19 77 Capanina 9, Narodno Sabranie sqr. 1, Bulgaria sqr. tel: 980 44 38 Chef`s restaurant Elea 127 Rakovski Str. tel: 987 03 39

12 Confetti 11, Slaveikov Sqr 980 34 54, 0889 686 160 13 Dani`s 18A, Angel Kanchev Str. tel: 987 45 48

Южен Парк

10 11

27

18

пр

1 16

20

7

27


7

4

14 Da Vidi 36, Khan Asparuh Str. tel: 980 67 46 15 Egur Egur 10, Dobroudja str. tel: 989 33 83, 088 879 06 46 16 Magnito Fish Premium 162, Vitosha Bvld tel: +359 888 673 000

24 17

22

26

9

17 Magnito Bar&Dinner 17, Dondukov Bvld tel: +359 888 144 777 18 Olive`s 12, Graf Ignatiev Str. 75, Vasil Levski Blvd. tel: 986 09 02 19 Golden Apple 37, Tzvetna Gradina tel: 02 480 73 33

27 6 23 11

10 15 5

20 Southpark Corner Bogatitza Str. & J. Baucher tel: 0884 80 40 40, 0884 80 50 50

3

21 18 19

Spagetti Company 1, Kniaz Al. Dondukov Blvd. (in Central Universal Shop) tel: 926 04 27

22 Taj Mahal 11, August Str. tel: 9873632 23 Marmo Mladost 2, bl. 218 A tel: 490 40 40

25 Младост 2

23

24 Tea 10, Fr. Joliot-Curie Str. tel: 72 23 42 25 Uno Enoteca 45, Vassil Levski Blvd. tel: 981 43 72, 981 46 13 26 Uno Ristorante Italiano 121 Rakovski Str. tel: 980 59 58, 986 38 07 27 Vino Bar 9 Tzar Osvoboditel Blvd. tel: 0898 53 53 55


ETHN YGЕIA EOY Ако поне веднъж си отскачал до южната ни съседка Гърция или много ти харесва на картинка, няма как да не си откраднал част от нейния дух. Дали ти липсва, или искаш да отидеш там, няма голямо значение, защото в центъра на столицата можеш да докоснеш вкуса и усещането за нея. Ресторантът ще те привлече с разположението си в близост до булевард „България”, неограничен брой безплатни паркоместа и зеленината навсякъде около теб. Няма как да сбъркаш ETHN YGEIA EOY, защото е едноетажна постройка с присъщия бял цвят в комбинация със синьо. Името му в превод означава „за твое здраве”, така че можеш да изпиеш повече от едно. Цените са достъпни и не е необходимо да спестяваш, за да вечеряш там, а вкусът на храната ще те очарова. В менюто присъстват единствено гръцки ястия, а ако нещо не разбираш, любезно ще ти обяснят. Голямото предимство на ресторанта е във винаги пресните продукти, приготвени на момента от майстор готвач грък. Колкото до храната, няма да имаш никакви забележки – освен че изглежда невероятно, е и вкусно. Ако си фен на морските дарове, вече имаш нов дом. Тук любимите ти ястия се предлагат целогодишно, така че единственото, с което ще се съобразяваш, е твоят вкус. Остава ти да се настаниш на маса, да поръчаш узо с разядки и да се пренесеш в близка Гърция. За останалото вече са се погрижили.

100|GO|SEPTEMBER


SEPTEMBER|GO|032


След един бърз поглед на професионално приготвените ястия ти засилваме апетита и желанието да опиташ храната. Порциите са в стандартните грамажи и приготвени по здравословен начин, така че няма да се разочароваш когато ти поднесат вечерята.

PASTICIO – традиционно ястие от макарони, телешка кайма, сос бешамел и кефалотири. Цена: 4,90 лв.

САЛАТА YORGO – белени домати, печени чушки, магданоз, сирене фета. Цена: 4,90 лв.

СКАРИДИ – 100 грама. Приготвени на дървени въглища. Цена: 11 лв.

ОКТОПОД – 150 грама. Приготвен на дървени въглища. Цена: 11,90 лв.

102|GO|SEPTEMBER

v


Телефон за резервации: 02 8580168 MAY|GO|032 София, бул. „България” и бул. „Академик Иван Гешов”


SELECTION

СТИЛИСТ: HINA ФОТОГРАФИЯ: ТИХОМИР РАЧЕВ ЗА NOFRAME STUDIO

FESTINA/GULLIANI 448 ЛВ. FESTINA/GULLIANI АВТОМАТ. 390 ЛВ. CANDINO/GULLIANI 390 ЛВ. REPLAY ДЖОБЕН 400 ЛВ. REPLAY 300 ЛВ.

OUTFIT 104|GO|SEPTEMBER


SELECTION

BETTI BARCLLEY 149 ЛВ. TISSOT 764 ЛВ. FESTINA 194 ЛВ. REPLAY 340 ЛВ.

SEPTEMBER|GO|105


SELECTION

REPLAY 63 ЛВ. CAMPER/G-STAR 100 ЛВ. МISS SIXTY ЧЕРНА 169 ЛВ. MISS SIXTY 169 ЛВ.

106|GO|SEPTEMBER


SELECTION

REPLAY ЧЕРЕН 70 ЛВ. REPLAY 93 ЛВ. G-STAR СИВ 90 ЛВ. G-STAR 80 ЛВ. ENERGY 55 ЛВ.

SEPTEMBER|GO|107


SELECTION

REPLAY 88 ЛВ. G-STAR 120 ЛВ. KILLAH/MISS SIXTY КЕЦОВЕ 69 ЛВ. MISS SIXTY 239 ЛВ.

108|GO|SEPTEMBER


SELECTION

REPLAY БЕЛИ 135 ЛВ. REPLAY 145 ЛВ. CAMPER/G-STAR 130 ЛВ. ENERGY 199 ЛВ.

SEPTEMBER|GO|109


TEMA

Текст: НЕЛИ КОЛЕВА

Greeting from the sea


о ти. още са център на вниманиет Сле добедите на плажа все тормози главата ти. Все още усеШумът на вода не спира да чко е наред. Това са симптомите щаш пяс ъка по себе си. Всиедна страна, е дос та приятно да на прибирането вкъщи. От си пространс тво при твоите си се върнеш у дома на твоето нове за още един отскок до моишно неща, а, от друга, пък лени пла Така е, магията веднъж год рето се въртят в главата ти. ни го от добрата страна. Колкото лед не те пуска лесно, но пог в момента, ще ти мине, как то се и небрежно да ти се струва а време. Сега е момент ът благослучва всяка година по тов които не обичат плажа, а пре дродно да завидим на тези, ме е да започнеш с нови сили почитат снега. И все пак. Вре сезон. работната седмица, месец,

SEPTEMBER|GO|113


TEMA

ното е да е сторил дълъг и носталгичен, важ Дори и пътят към дома да ти се гледни за този сезон не толкова забавни не се поддаваш на характерните ато навън клубове, пиене на топъл чай, док точки. Пред теб са: откриване на имото ти дни под пухените завивки и люб вали, излежаване в почивните дени с пълна сила, с чиста енергия и заре есенно яке. Всичко започва наново ш иска не , ако носиш цветни очила, а ако тела. Дните не са толкова мрачни от гай избя ързо кратка психо настинка и никой да ги вижда, развий наб ва. чест коли и рен о в уме реалността. На всеки е позволен та ни в те музиканти включват родина стни изве м наса ни годи От няколко концертно бързо разбери какво предстои в датите на своите турнета, така че тези дни а да ти навреди. Най-важното в отношение. Един театър също ням тепърва ат. Битката с чадъри по улицата на адаптация е да останеш усмихн ията не ш с някой по-голям. Предложен започва и можеш да се включи рено уме с в уюта на домашна обстановка спират дотук. Гледането на филм н теле рета и примамливо. А и ти си изоб количество вредна храна също звуч и винаги ще ти хрумне нещо. а, ако от започване на любовна авантюр Септември е идеалният месец за ци, не зни ва. Замисли се – предстоят пра ваканцията не се връщаш с така да не о ста на плажа, и е друго усещанет по-малко вълнуващи от лунна фие кой по иш ш предостатъчно време да реш си сам. Дните се скъсяват и има не че ат, не си фен, може да опиташ, казв път искаш да поемеш. Дори и да е толкова страшно.

Printed by Go Guide

TAKE ME HOME


мание. чване на ново хоби или друго зани Пак сега е и точният момент за запо мата фор истинско предизвикателство за Знаеш, че следващите месеци са и ще а пъти в седмицата ще те тонизир на тялото ти, така че фитнес два то е кои авяме и за другите куп неща, поддържа силуета ти. Да не забр на игра то, като събиране с приятели за малко скучно да правиш през лято нств стра а. вид забавление на закрити про скрабъл, плейстейшън или друг шала ова потискащо, така че премятай Всъщност времето навън не е толк йци уби и в локвите. Днес има всевъзможн с райе, обувай кецовете и скачай иче клас ска се тормозиш излишно. Ако си с и заличители на петна, за да не вечер или ре прекарано време за теб е при ориентация в общуването и доб пания с о или чаша уиски в приятна ком вечерта с бутилка червено вин своето ново място в града. разпускащи разговори, потърси за да ки и да отгърнеш нова страница, Време е да архивираш летните сним ме вре от ите са хубаво нещо, ама само започнеш сезона на чисто. Спомен а спир мът ъщаш голямо внимание, фил на време. Започнеш ли да им обр Не а. град ред и се впускаме в одисеята на по средата. Отправяме поглед нап има слънце. се сърди на облаците, над тях пак

SEPTEMBER|GO|115


travel текст иво филипов

go London! Londinium – както му казват местните, е най-многоликата столица на Стария континент. Тук са: Canary Wharf, Big Ben, Tower Bridge, City Hall, английската кралица с цялото си семейство и най-яките клубове на света! Когато пристигнеш в Лондон и се разходиш по Piccadilly Circus, ще започ­ неш активно да усещаш значението на думите метрополия и глобален финансов център. Населението на Лондон е интернационално – 31% са родени извън ЕС, 12% са индийци, пакистанци и бангладешци, 11% са чернокожи, а останалите са туристи. Малък процент се пада на англичаните, барабар с правителството, парламента и кралското семейство, но на никой не му пука. Това обаче, което дразни много българите, долетели тук, е, че в Лондон никъде не се пуши! Ще трябва да свикваш, защото иначе съвсем наистина ще те глобят – солено.

116|GO|SEPTEMBER


TRAVEL

Другата странност на мястото е липсата на кошчета за боклук – просто вървиш и хвърляш – баш като в София. Разликата между нашата столица и английската е, че в Лодон има армия от почистващ персонал по улиците, който чисти много експедитивно, така че можеш да мърляш на воля. След като си обходил Piccadilly Circus и си се снимал под светещите реклами на TDK и Sanyo, ти препоръчвам да идеш до Бъкингамския дворец, за да продължиш фотоалбума със смяната на караула. В случай че малко се поумориш, може да посетиш St. James’s Park, където всички живи организми от животински произход са много дружелюбни към хуманоидите – само тук можеш да си завъдиш взвод от катерички почитателки с пакетче фъстъци. Има и пеликани, и лебеди, и гъски – хубав парк. Градът се отличава с ясно изразения сблъсък на култури, а дори и епохи. Докато се наслаждаваш на замъци, барокова и готик архитектура, до теб ще грейнат и хай тек мегасгради с последна дума на техниката в себе си. Хвърли един поглед и на така известния музей на Мадам Тюсо, за да се изненадаш на живо колко реалистична може да бъде фигурата от восък. Пооглеждаш Лейди Ди и се отправяш към London Eye или възможността да разгледаш града набързо от 137 м височина. Следващата задължителна туристическа спирка е големият часовник, наречен Big Ben, дето дрънчи на всеки петнадесет минути. Статистиката сочи над 7.5 млн. души, така че, ако решиш да се разходиш с първото в света и така известно метро в Лондон – внимавай. Вероятността да се загубиш е висока, защото е на три нива, има 260 станции и е разделено на четирите посоки. И все пак, ако си търсач на приключения и искаш да бъдеш Индиана Джонс в града, попаднал си на правилното място.

SEPTEMBER|GO|117


TRAVEL Вече обиколил поне две туристически забележителности, можеш да се запътиш към Soho – малък мултикултурен район в централен Лондон, който е дом на индустрията, търговията, културата и забавлението, както и жилищен район за богати и за бедни. Soho е приютявал вълни от имигранти в продължение на векове. Този квартал е толкова разнообразен и космополитен, че е успял да събере всички хора с нестандартна сексуална ориентация и труженички на едно място. На улиците, където има секс търговия, видимите демонстрации за случайния минувач са скромни в сравнение с много райони с червени фенери навсякъде другаде по света. Soho е известен с многото си клубове, кръчми, барове, ресторанти и кафенета, които работят до много късно. И когато магията на Soho те напусне, можеш да си спретнеш едно shopping приключение. В момента Лондон предлага може би най-ниските цени в цяла Европа. Тук можеш да си купиш спортни обувки на престижна фирма на доста атрактивна цена. А ако ще посещаваш Лондон през септември 2009, трябва да знаеш за събитията, които те очакват там, и най-изгодния начин да пристигнеш навреме с Wizz Air за цели два концерта на неповторимите Coldplay на London Wembley Arena (18 и 19 септември). Тазгодишният

118|GO|SEPTEMBER


travel

London Design Festival ще за­ почне от 19 септември и обе­ щава да е интересен. London Fashion Weekend ще го по­ следва по петите – събитието ще е в Natural History Museum (на 23 и 27 септември), а ежегодната Musicmania ще се проведе в London Olympia на 26 септември. На същата тази дата те очаква и парти на Renaissance в Ministry of Sound. Лондон ще е пълен със съ­ бития – само отлети до там и поостани известно време.

SEPTEMBER|GO|119


ТЕКСТ: Гери Турийска

Вали и сме сами, yeeeah С тази реплика от „Вали” на група P.I.F. бих могла да започна малко по-щастливо сезона на дъждовете. Подготовката за зимата стартира още през септември по примера на баснята за щуреца и мравката. Септември е идеалният момент да започнеш нова връзка. В последните дни от лятото е изключително важно да намериш някой, с когото да прекараш идващата зима, на топло под завивките у дома. Но да не прескачаме един цял сезон така, с лека ръка. Есента също има своите преимущества и дъждът определено е едно от тях. Помня, че гледах филм, в който мъж и жена правеха секс на предния капак на една кола, докато небето над тях буквално се изсипваше. Дрехите им прилепваха по телата им и ги правеха да изглеж-


дат по-секси от самата голота. Нейният грим се разтичаше по лицето й, а той прокарваше пръсти през напоената й с дъжд коса. Краката й обгръщаха таза му, а бедрата й се стягаха всеки път, когато силните му ръце я придърпваха към него. Звукът на пороя и капките, които удряха по капака на колата, правеха всичко още по-вълнуващо. В далечината се чу гръмотевица и можеше да се види как адреналинът нахлува в телата им. Както обикновено във филмите, тези сцени не траят повече от минута-две, но беше толкова въздействащо, че си казах „непременно трябва да се опита нещо такова”. Разбира се, е доста трудно за планиране, а и ако трябва да го правим според синоптиците, не знам къде ще му излезе краят. И въпреки това едно от най-вълнуващите места за секс си остава топлото септемврийско море на свечеряване, а като прибавим и малко хладен дъжд, се получава едно наистина неповторимо преживяване. Секс под дъжда на прясно окосена трева – мокро, хлъзгаво, но достатъчно вълнуващо, за да те накара тотално да забравиш тези подробности. Чак на самия финал на действието осъзнаваш, че калта е навсякъде по теб, както и втренченият в теб охлюв, който току-що е станал свидетел на любовна сцена. Сексът под дъжда


не е нещо, което може да ти се случи често, но е едно от онези преживявания, които помниш дълго след това. Синхронът на природата с набиращата сила страст в тялото ти е нещо почти космическо. Представи си само разходка в парка с обекта на твоите желания. За първи път оставате така насаме и толкова близо един до друг. Небето притъмнява, но дъждът е последното нещо, което може да ви притесни в този момент. Бързо притичвате под короната на най-близкото дърво, докато дебелите капки вече удрят телата ви, пропиват се през дрехите ви и не оставят нищо на въображението. Земята под теб става мека и топла, докато лягаш на нея. Чуваш мелодията на дъжда, звука от целувките ви и тежкия дъх на желанието. Пръстите ти са по-сръчни от всякога, докато разкопчаваш всички досадни копчета. И когато вече нищо не стои между вас, ставате едно и цялата планета го знае. Тя праща гръмотевица специално за първия ви истински допир, а земята под вас, разгорещена от гледката, гали въздуха, който вдишвате с парата си... Дори дъждът да те завари вкъщи по чорапи, възползвай се от възможност-


та да направиш тази фантазия своя реалност. Балконът може да ти свърши чудесна работа. Сексът на открито сам по себе си е силна фантазия, а когато прибавим и дъжд, получаваш двойна порция адреналин. Заведи я/го вкъщи, а после се качете на покрива или излезте на терасата под дъжда. Можеш да се обзаложиш, че ще ти се случи нещо съвсем ново. Магазините на SexWell предлагат голямо разнообразие от водоустойчиви играчки за твоите дъждовни фантазии. Опитай Mister Majestic, който, освен че е строен и красив, е и на промоционална цена. Пък да видим после може ли септември да бъде май или само август! Разгледай и останалите продукти в интернет на www.sexwell.bg или в най-близкия SexWell магазин.


keep in touch Модел: ДЕСИ Ivet fashion Стилист: HINA Фотография: Тихомир Рачев за NOFRAME STUDIO Грим: Деси за ID STUDIO Коса: Лина за ID STUDIO

риза G-star 60 лв. колан Miss Sixty 64 лв.

124|GO|september


party girl

september|GO|125


126|GO| september


party girl

рокля Replay 140 лв. колие Oxette 343 лв. пръстен Oxette 286 лв.

september|GO|127


рокля Miss Sixty 299 лв.

128|GO|september


september|GO|129


потник G-star 55 лв. рокля G-star 195 лв. колие Replay 270 лв.

130|GO|september


party girl

september|GO|131


топ Replay 108 лв. дънки Replay 183 лв. колие Oxette 745 лв.

132|GO|september


party girl

september|GO|133


134|GO|september


party girl

рокля Replay 130 лв. дънки Replay 130 лв. колан G-star 80 лв. гривна (колие) Oxette 240 лв.

september|GO|135


CINEMA ÒÅÊÑÒ ÄÀÌßÍ ÌÈÕÎÂ

БРАТЯТА БЛУМ

GAMER

САЩ/2008, ЖАНР: КРИМИНАЛЕН, РОМАНТИЧЕН, ПРИКЛЮЧЕНСКИ, РЕЖ.: РАЙЪН ДЖОНСЪН, В РОЛИТЕ: РЕЙЧЪЛ УАЙЗ, ЕЙДРИЪН БРОУДИ, МАРК РЪФАЛО Добре дошли в света на „Братята Блум“, където измамата и лъжата са се превърнали в изкуство и където нищо не e такова, каквото изглежда. Чаровните мошеници са свели до съвършенство завличането на хорските спестявания, разчитайки основно на успешната си отборна игра. Днес те са решили да извършат поредната грандиозна измама, като въвлекат красива и ексцентрична наследница в сложен международен сценарий. Наградената с „Оскар“ Рейчъл Уайз и носителят на „Оскар“ Ейдриън Броуди са звездите в това от части забавно, романтично и драматично околосветско приключение.

САЩ /2009, ЖАНР: ФАНТАСТИКА, ТРИЛЪР, РЕЖ.: МАРК НЕВЪЛДАЙН, БРАЯН ТЕЙЛЪР, В РОЛИТЕ: ДЖЕРАРД БЪТЛЪР, МИЛО ВЕНТИМИЛЯ, АЛИСЪН ЛОМАН Казват, че тоталното развитие на науката и технологиите ще направи живота ни побогат и лесен, но това няма да ни направи по-щастливи същества. В недалечното бъдеще електронният игрален бизнес еволюира до ужасяващ нов хибрид. Хора контролират хора в масови онлайн зрелища. В основата на това безумие стоят технологиите за контрол на съзнанието, а най-последно чудовищно изобретение представлява екшън игра от първо лице, която позволява на милиони геймъри от цял свят да развихрят дивашките си фантазии пред очите на глобална аудитория, като използват за свои аватари реални хора.

BROTHERS BLOOM

GO Ðåéòèíã

GO Ðåéòèíã


IMAGINE THAT САЩ /2009, ЖАНР: КОМЕДИЯ, РЕЖ.: КАРИ КЪРКПАТРИК, В РОЛИТЕ: ЕДИ МЪРФИ, ТОМАС ХЕЙДЪН ЧЪРЧ, МАРТИН ШИЙН, НИКОЛ АРИ ПАРКЪР Поредната семейна комедия , в която разнородният актьорски талант на Еди Мърфи отново блести. Този път той се превъплъщава в успешен финансов експерт. Животът му обаче е така организиран, че в него той намира повече време за мобилния си телефон, отколкото за седемгодишната си дъщеря. Но съдбата си знае работата. Когато бизнесменът е застигнат от криза, се оказва, че единственото спасение се крие в измисления свят на малката му дъщеря. Покана, на която в такива тежки моменти трудно се отказва. Оттам нататък всичко е много забавно, дори любопитно, но по-добре не питайте за това таткото.

GO Ðåéòèíã

УДАРЪТ “ПЕЛАМ 1 2 3” ОТВЛИЧАНЕ В МЕТРОТО

THE TAKING OF PELHAM 123 САЩ/2009, ЖАНР: ЕКШЪН, ТРИЛЪР, РЕЖ.: ТОНИ СКОТ, В РОЛИТЕ: ДЕНЗЪЛ УОШИНГТЪН, ДЖОН ТРАВОЛТА, ЛУИС ГУЗМАН, ДЖОН ТОРТУРО Един от царете на успешните летни хитове Тони Скот се е заел да режисира поредния бомбастичен римейк, в който Дензъл Уошингтън и Джон Тортуро се изправят срещу група терористи, умело ръководени от опитния Джон Траволта. Сериозно въоръжена, бандата от четирима заплашва да екзекутира пасажерите на отвлечен от тях метровлак, освен ако голямата сума пари не бъде доставена в рамките на следващия един час. От този момент нататък познанията за подземната пътна система и способността да се запазва хладнокръвие при екстремни ситуации се превръщат в единствените инструменти, които могат да доведат нещата до положителен край.

GO Ðåéòèíã


session

140|GO|September


Match play Фотография: Ивайло Станев CreativeHall Стилист: Джина Шеовска Грим и коса: Грета Великова Модели: Снежина и Радо @ IvetFashion.com с любезното съдействие на St. Sofia Golf Club & SPA с. Равно поле, общ. Елин Пелин www.stsofiagolf.com

Снежи Риза 110 лв. Conte of Florence Жилетка 94,50 лв. Conte of Florence Пола 109 лв. Conte of Florence Шапка 36,40 лв. Conte of Florence Обувки 73 лв. Replay Радо пуловер 97 лв. Conte of Florence панталон 125 лв. Conte of Florence обувки 130 лв. Camper, FunPoint (Чанта, сак…….?- бяло и зелено) Роби е с гащеризон Dobaz 34 лв. Бети е с рокля Dobaz 26 лв. каишка с камъни сваровски 36 лв. и повод 30 лв.

September|GO|141


session

Снежи риза райе 95 лв. Conte of Florence Ръкавица за голф 45лв. Foot Joy Sta Sof

142|GO|September


September|GO|143


session

Снежи рокля 239 лв. G-Star, FunPoint Ръкавица за голф Обувки 73 лв. Replay чорапи (лична колекция)

144|GO|September


Радо пyловер 100 лв. Conte of Florence Бермуди 129,50 лв. Conte of Florence Ръкавица за голф 42лв. Foot Joy SciFlex Джобен часовник 400 лв. Replay Обувки 145 лв. Replay

September|GO|145


session Снежи t-shirt 80 лв. Conte of Florence Бермуди 114 лв. Conte of Florence Обувки 120 лв. Camper,FunPoint Ръкавица Радо пуловер 114 лв. Conte of Florence Бермуди 129,50 лв. Conte of Florence Джобен часовник 400 лв. Replay Обувки 145 лв. Replay Роби е в екип за голф Puppia 72 лв.

146|GO|September


September|GO|147


session Радо риза 110 лв. Conte of Florence Бермуди 110 лв. Conte of Florence Обувки 130 лв. Camper, FunPoint Шапка 43 лв. Conte of Florence Снежи риза 95 лв. Conte of Florence Панталонки 104 лв. Conte of Florence

148|GO|September


September|GO|149


session Снежи t-shirt 77 лв. Conte of Florence Бермуди 84 лв. Conte of Florence Радо t-shirt 64 лв. Conte of Florence Панталон 145 лв. Conte of Florence Шапка 41 лв. Conte of Florence Бети е с чанта Pinkaholic 125 лв. каишка с камъни сваровски 36 лв.

150|GO|September 032|GO|April


April|GO|032 September|GO|151


една вечер в... 15.08.2009 SPIRIT OF BURGAS фотография: ЗАНА СЛАВОВА, КАЛИНА ДРАГОЕВА


HIGH TECH ÒÅÊÑÒ: ÀËÅÊÑÀÍÄÚÐ ÂÀÑÈËÅÂ

РЕТРО НАДЕЖДИ Olympus Digital Pen E-P1

Този модел фотоапарат Olympus е най-силният оксиморон, който сме срещали – хем е ретро, хем притежава последна дума фототехнологии. Определено предложението е интересно, защото дизайнът на модела е представен през далечната 1959 г. и почти не е променен. Вътре обаче са събрани сложността на професионален DSLR и удобството на „сапунерките“. Ако се чудите за какво говорим – обърнете внимание на сменящите се обективи, а също така и на 12-мегапикселовия сензор. Последният освен невероятни фотографии може да заснема и клипове в HD резолюция (1280х720р) и скорост 30 кадъра в секунда! Ограничени са откъм времето – само 5 минути, но пък вървят в комплект с перфектен стереозвук. Работата с E-P1 е повече от приятна, тъй като има система за стабилизация и автоматично определяне на типа на кадъра. Така например при портретна фотография функцията e-Portrait заглажда неравностите и бръчиците по лицето, елиминира несъвършенствата и петната.

154|GO|SEPTEMBER


8 ЧАСА! Acer Aspire Timeline 3810T

Батерията на лаптопа винаги е била обект на изключително сурови упреци, след като свърша в най-неподходящия момент. Но тя, колкото и да издържа, все ще ни се струва малко. Дори Acer с изключителното си предложение Aspire Timeline 3810T, което може да работи на батерия цели 8 часа, не може да опровергае тезата ни, въпреки че има доста добри наченки. И все пак постижението им е забележително, имайки предвид, че машинката е с 13,3-инчов екран, 1,4-гигахерцов процесор, 2 GB DDR3 оперативна памет, прилична вградена видеокарта и 500 GB твърд диск. Не отсъства и Wi-Fi модул, поддържащ дори хипербързия Draft-N стандарт. Лаптопът притежава приятен тънък дизайн, като в най-дебелата си част е само 29 мм. Като тегло е 1,6 кг. Интерес в лаптопа будят вграденият HDMI изход, позволяващ лесната връзка с по-голям екран, Acer Crystal Eye уеб камерата и 5 в 1 четецът за флаш карти.

SEPTEMBER|GO|155


NEED FOR SPEED Текст: Димо Петков

FERRARI 458 ITALIA Скудерията изненадва своите привърженици с нов модел във Франкфурт

Тази есен по време на Автомобилно изложение във Франкфурт, култовата италианска марка Ferrari ще представи пред широка публика своята нова двуместна берлинета, носеща названието 458 Italia. Още на пръв поглед се забелязва, че външният вид на автомобила се различава коренно от всички модели на Ferrari досега. Той разполага с единичен отвор за предрадиаторната решетка и плъзгащи се странични въздухозаборници, проектирани така, че да отвеждат охлаждащото количество въздух към радиаторите и гладката структура на пода. Спортният облик е допълнително подчертан от трите задни ауспуха, а масата на автомобила без пилот е едва 1380 кг. Дизайнът на колата е творение на ателието Pininfarina и е изцяло подчинен на аеродинамиката, а интериорът подчертава спортния

156|GO|SEPTEMBER


дух на автомобила, дълъг 4527 мм, широк 1937 мм и висок 1213 мм при колесна база 2650 мм. Във вътрешността се забелязват множество промени по отделни детайли от кокпита, като например нов волан, арматурно табло, подобрени седалки и други. По отношение на двигателя трябва да кажем, че той е директен резултат от състезателния опит на марката във Формула 1 и представлява V-образен 8-цилиндров мотор с работен обем 4499 куб.см и максимална мощност 570 к.с. при 9000 об./мин. Това е първият двигател на Ferrari с директно впръскване на горивото, който се монтира централно, пред задния мост и благодарение на него Ferrari 458 Italia ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,4 сек, а максималната му скорост надвишава 325 км/ч.

SEPTEMBER|GO|157


CD REVIEW

ÒÅÊÑÒ ÅËÅÍÀ ÉÎÍÎÂÑÊÀ

COSMIC BALEARIC BEATS VOL. 2 JOAKIM (ESKIMO)

MILKY WAYS

Любителите на балеарския хаус със сигурност ще останат очаровани от последната компилация на един от водещите лейбъли в стила – белгийския Eskimo. Година след като издадоха първата серия от поредицата Cosmic Balearic Beats, сега идва продължението й, в което талантливите артисти на лейбъла представят 16 чисто нови парчета, продуцирани на отлично ниво. Диско, хаус, електро, фънк, итало и още се преливат в компилацията, която започва бавно, за да кулминира към средата на микса с парчетата Volgograd и These Girls Are Dressed To Kill.

Може би си чул за Joakim покрай предишния му албум от 2007, превърнал се в модерна класика, или си слушал някои от ремиксите му за Cut Copy, Alter Ego, Royksopp или Poni Hoax. При всички положения шефът на един от най-култовите парижки лейбъли, Tigersushi, ти е подготвил изненада и този път с третата си студийна творба Milky Ways. Албумът е впечатляващ стилов микс, който се отдръпва от данс звученето към краутрок, ню уейв, олд скул електроника, че дори и блус. „Абсолютно откачен съм на тема музика и когато създавам своя, приличам на луд професор, който не спира да смесва и изобретява, докато не бъде задоволен от резултата“, казва той за себе си.

Чуй: The Outrunners – These Girls Чуй: Spiders, Back to Wilderness, Travel Are Dressed To Kill, Social Disco Club In Vain – Portuguese Revenge

GO Ðåéòèíã

*****

158|GO|SEPTEMBER

GO Ðåéòèíã

*****


ZOOT WOMAN

UMEK

THINGS ARE WHAT THEY USED TO BE

HELL YEAH

След дълга почивка, която ни накара да се замислим дали не са се разпаднали, една от най-популярните електроклаш групи от началото на този век се завръща с нов албум, който потвърждава, че нещата за тях не са се променили – Things Are What They Used To Be. Лидерът на Zoot Woman Stuart Price, нашумял особено много последните години като продуцент (Confessions On The Dance Floor) и особено близък приятел на Мадона, отново е приложил почти свръхестествените си възможности да превръща всяко парче в поп хит с електронно звучене, като този път в писането на албума участват и колегите му в групата – братята Johnny & Adam Blake.

Словенският DJ и продуцент е част от техно сцената на Балканите от 1993, за чието развитие допринася много през всичките тези години. Той има над 300 издадени сингли и това е четвъртото микс CD, което пуска на пазара, този път за италианския лейбъл Hell Yeah Recordings. Компилацията му съдържа достатъчно FX мисиране, както и ремикси на различни приятели на Umek като Kiko и Spectre. Като бонус диск за всички, които си купят Hell Yeah на CD, а не дигитално, словенецът е събрал неиздавани досега парчета от архива си, чиито стилове варират от класическо електро до бързо техно.

Чуй: Lust Forever, Lonely By Your Side, Чуй: Federico Milani – Green (Alex Di Stefano Remix), Joseph Capriati – C’est La Things Are What They Used To Be Vie (Umek Remix)

GO Ðåéòèíã

*****

GO Ðåéòèíã

*****

SEPTEMBER|GO|159


Canon Pixma MP530

Logitech Cordless Desktop S520

Philips 231T1SB

Шлем CMS GP3

Logitech Wireless Mouse M305

Philips 191EL1SB

D-Link DIR615 Wireless N Home Router

Epson SX115

Logitech Notebook Riser N110

Philips 220X1SW

Philips SBD7000

ANTI VIRUS

iPod nano

Logitech Webcam C500

Sennheiser FLX 70

HTC Hero

Kaspersky Internet Security 2009/2010 Lux

Logitech Speaker System Z523

NDrive G400

Sennheiser MM 50 iPhone

TREO CS-H09VS1


Списание Списание HiComm HiComm издаде издаде своя своя стотен стотен брой! брой!

Празнувайте Празнувайте с нас с нас game.hicomm.bg! game.hicomm.bg! нана Очакват Очакват ви:ви: - провокиращи - провокиращи въпроси въпроси - неподозирани - неподозирани отговори отговори - много - много забавление забавление - 22- 22 шанса шанса да да спечелите спечелите голяма голяма награда награда от от наснас и нашите и нашите партньори партньори

Бъдете Бъдете с играта с играта на на HiComm HiComm 100100 до до края края на на октомври! октомври! От От ноември ноември щеще ви ви липсва... липсва...

медийни медийни партньори: партньори:


Go Guide - Issue 54, Take me home  

funny, trendy people, who loved selabrations and club life.