Page 1


VISIT OUR www.247freemag.com √à«¡ àߧ«“¡‡ÀÁπ¢Õߧÿ≥‡°’ˬ«°—∫π‘μ¬ “√ 24-7 comment ∑ÿ°¡ÿ¡„π “¬μ“¢Õߧÿ≥ À√◊Õ àß¿“æ∑’Ë¡’ 24-7 Magazine À√◊Õμ—«‡≈¢ ù247û Õ¬Ÿà„π¿“æ¥â«¬ (æ√âÕ¡§”∫√√¬“¬ —ÈπÊ) ∑“ß email : 247@247FREEMAG.COM webboard ¢Õ߇«Á∫π‘μ¬ “√ À√◊Õ∑“ß ‰ª√…≥’¬å  àß∂÷ß °Õß∫√√≥“∏‘°“√ π‘μ¬ “√ 24-7 Õ“§“√ GM Group 914 ∂.æ√–√“¡ 5 ‡¢μ¥ÿ ‘μ °√ÿ߇∑æœ 10300 ‡√“¢Õ¡Õ∫ ´’¥’¥πμ√’™ÿ¥ Suite De Relax ·π«‡æ≈߇æ◊ËÕ°“√ºàÕπ§≈“¬ ∑—Èß 5 Õ—≈∫—È¡π’È¡Õ∫„ÀⷥຟâÕà“π∑’ˇ¢’¬π ®¥À¡“¬‡¢â“¡“∑—°∑“¬‡√“ „À⇪ìπ ¢Õß√“ß«—≈ ”À√—∫©∫—∫∑’ˉ¥â√—∫‡≈◊Õ°

3 วิธี ที่จะไดอาน

24 -7 Magazine ¡ÕßÀ“μ“¡ ∂“π∑’Ë Œ‘ ª Ê ·≈–√â “ π™—È π π” μà“ßÊ ∑’§Ë ≥ ÿ ™Õ∫‰ª°—π ∂â“Õ¬“°Õà“π∑ÿ°©∫—∫ °Á ¡—§√‡ªìπ ¡“™‘° ®à“¬·§à§“à ®—¥ àß ปละ 300 บาท ‡∑à“π—Èπ §≈‘°‡¢â“‰ª¥Ÿ∑’ˇ«Á∫‰´μå www.247freemag.com

‚∑√. 02 241 8000 # μàÕΩÉ“¬ ¡“™‘° : 644

WHERE TO FIND 24 -7 Magazine æ∫°—∫π‘μ¬ “√ 24-7 ‰¥â‡ªìπª√–®”∑’Ë ∑à“Õ“°“»¬“π ÿ«√√≥¿Ÿ¡‘, ∑à“Õ“°“»¬“π‰∑¬ ®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à,  π“¡∫‘π Bangkok Airways  ¡ÿ¬·≈– ÿ‚¢∑—¬, »Ÿπ¬å°“√§â“‡´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å, »Ÿπ¬å°“√§â“‡´Áπ∑√—≈æ≈“´“ ∑ÿ° “¢“∑—Ë«ª√–‡∑»-æ√’‡¡’¬√å‡≈“π®å -·æ≈∑μ‘π—¡‡≈“π®å, Erawan Bangkok, ‚√ß¿“æ¬πμ√å House RCA, ‚√ß¿“æ¬πμ√å„π‡§√◊Õ‡Õ‡æÁ°´å  °“≈à“-≈‘‚¥â- ¬“¡, Chalachol Hair Studio ∑ÿ° “¢“, Playground!, √â“π°“·ø Starbucks ∑ÿ° “¢“∑—Ë«ª√–‡∑», √â“πÕ“À“√≠’˪ÿÉπøŸ®‘ ∑ÿ° “¢“ ∑—«Ë ª√–‡∑», √â“πÕ“À“√≠’ªË πÿÉ Uomasa ‡Õ°¡—¬, √â“π°“·ø Au Bon Pain, √â“πÀπ—ß ◊Õ Asia Books, ‡°√¬åŒ“«π¥å§“‡øÉ∑ÿ° “¢“, Café De Tu ∑ÿ° “¢“, Le Nôtre  “¢“ ¬“¡æ“√“°Õπ, ∑ÕßÀ≈àÕ, À≈—ß «π √â“π Vanilla Garden ‡Õ°¡—¬ ´Õ¬ 12, ‰≈∫√“≈’Ë §“‡øÉ : æ√–√“¡ 9, √â“π‰Õ»°√’¡ iberry ∑ÿ° “¢“, Mc Café ∑ÿ° “¢“, MC Donald ‡¡‡®Õ√å´’‡π‡æ≈Á°´å ªîòπ‡°≈â“, ‡Õ°¡—¬, √—™‚¬∏‘π, Café Amazon ªíö¡ ªμ∑. ¥‘π·¥ß, The Fifth Food Avenue : MBK, www.Blue : Beauty & Salon, Splendid By Linda : Beauty & Salon : Erawan Bangkok, MBK, Absolute Yoga, Fitness First, Marie France, ‚™«å√Ÿ¡ BMW, ‡∫π´å ∑ÕßÀ≈àÕ, Showroom TOYOTA 100 ·Ààß∑—Ë«°√ÿ߇∑æœ,  ªÕ√åμ´‘μ’È, The Royal Sport Club + Polo Sport Club (√“™¥”√‘), 208 Building,  ∂“π∑Ÿμ«—≤π∏√√¡∑ÿ°·Ààß,  ∂“∫—π Õπ¿“…“, ∏“√∏“√“  ª“ : ‚√ß·√¡ª∑ÿ¡«—π ª√‘Íπ‡´ , ∏√√¡™“쑇¥¬å ª“ ‚√ß·√¡‚π‚«‡∑≈ °√ÿ߇∑æœ  ¬“¡ ·§«√å, ‚√ß·√¡¥ÿ ‘μ∏“π’  ’≈¡, ¥ÿ ‘μ √’ Õ√åμ ·Õπ¥å ‚ª‚≈ §≈—∫ À—«À‘π, ‚√ß·√¡‚´øî‡∑≈  ’≈¡, ‚√ß·√¡ JW Marriott Bangkok, Lima Coco ‡°“–‡ ¡Á¥, Banyan Tree Hotels And Resorts, Nibhana Spa, æ√‡°…¡ §≈‘π‘° ∑ÿ° “¢“, Beauty Salon,  ª“ ‚√ß·√¡ ·≈–‚√ß欓∫“≈™—Èππ”À≈“¬·Ààß ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬∑—Ë«ª√–‡∑»


Attraction

means that If a person finds an situation attractive, then he/ she/ it is considered enjoyable. --------------------

Text : iD11

87.61

คือ คะแนนของผลโหวตที่กรุงเทพฯ ได้รับการโหวตออนไลน์จากเว็บ Travel + Leisure ให้เป็น World’s Best City 2008 เฉือนชนะ Buenos Aires

ไปเพียง 0.37 คะแนน

Belgium:

Giant Flower Carpet

Germany:

Human Mirror

พรมดอกไม้ผนื ใหญ่ทเี่ ห็นอยูน่ ี้ ถูกนำมาตกแต่ง ที่ลานหน้า Grand-Place of Brussels ให้ดูมี สีสันสดใสขึ้น ซึ่งจะทำเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วเพื่อ เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชม โดยครั้งนี้ ใช้ดอกไม้ไปทัง้ หมดถึง 700,000 ดอก ซึง่ รูปแบบ ของการจัดแต่งได้รบั แรงบันดาลใจมาจากแพตเทิรน์ แบบฝรัง่ เศสในศตวรรษที่ 18 เห็นแล้วชักอยากจะ บินไปดูกันใกล้ๆ เพราะขนาดดูจากภาพยังสดได้ใจ ขนาดนี้ ของจริงคงต้องอลังการมากแน่ๆ

Dinner in the Sky

USA: เชือ่ แน่วา่ หากใครเห็นภาพนีค้ งจะต้องออกอาการ งงอยู่บ้างเล็กน้อย ว่าเหตุไฉนในรถไฟใต้ดินถึงติด กระจกเงายาวขนาดนี้ อันทีจ่ ริงแล้วนีไ่ ม่ใช่กระจกเงา แต่เป็นหนึ่งในการแสดงของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Improve Everywhere ในนิวยอร์ก กลุ่มนี้เป็นที่ รูจ้ กั กันดีวา่ ชอบหาอะไรทีแ่ ปลก แหวกแนว ทำกัน เป็นประจำ โดยการแสดงในครัง้ นีม้ ชี อื่ ว่า Human Mirror เป็นการนำเอาคู่แฝดมานั่งตรงข้ามกันใน รถไฟใต้ดนิ ให้มองดูเหมือนกับเป็นกระจก ซึง่ สามารถ เรียกรอยยิ้มจากคนที่เข้าไปใช้บริการได้เป็นอย่างดี The latest happening from the pranksters at Improve Everywhere - masters at getting weird looks from people. Organizers recruited identical twins to ride a New York subway car and form a human mirror in a carefully and professionally with each sibling sitting directly opposite the other and mirror each other’s gestures. The whole human mirror idea is fascinating,

but bemused looks ensue.

Japan:

Indoor Graveyard

ในที่ สุ ด เมื อ งที่ มี ค วามทั น สมั ย และเทคโนโลยีก้าวไกลอย่างประเทศญี่ปุ่น ก็ทำให้เราได้ ทึง่ กันอีกแล้ว ด้วยการสร้างสุสานอินดอร์ขนึ้ มาแทนที่ จะอยู่เอาต์ดอร์เหมือนทั่วๆ ไป โดยสุสานไฮเทค แห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า ตอนใต้ของกรุงโตเกียว นอกจากนี้ ยังได้มีการเพิ่มความไฮเทคเข้าไปด้วย ภาพดิจติ อลหน้าโลงศพ แถมยังเพิม่ กลไกต่างๆ เพือ่ เข้ามาช่วยในการเก็บศพอีกด้วย A modern tomb equipped with digital photos and robotic tombstone and urn retrieval is transported to a prayer room at an indoor graveyard in Yokohama, south of Tokyo.

In one of the world’s fastest ageing societies, Japanese seniors are worrying about a life-anddeath issue: finding an ‘after-life’ home in an island short of land. For some, going high-tech is the solution.

สำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่แฮพดินเนอร์ ทีแ่ ปลกและเก๋ (แถมยังเสียวด้วย) เรสเตอรองต์ ลอยฟ้าแห่งนี้ คงจะเป็นทีถ่ กู อกถูกใจเป็นแน่ เพราะ ที่นี่เขามีบริการที่เรียกว่า ‘Dinner in the Sky’ ให้สำหรับคนทีไ่ ม่ชอบความซ้ำซากจำเจและต้องการ ความแปลกใหม่ โดยโต๊ะดินเนอร์นี้จะถูกยกขึ้นด้วย เครนขนาดใหญ่ และจะขึ้นได้เพียงครั้งละ 6 คน เท่านั้น อีกทั้งยังต้องนั่งตามตำแหน่งที่มาร์กเอาไว้ ด้วย เพื่อให้น้ำหนักสมดุลกัน ห้องอาหารลอยฟ้า แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับ Emperor Wilhelm Memorial Church แลนด์มาร์กที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลิน ใครอยากลองของแปลกและใหม่ไม่ซำ้ ใคร ดินเนอร์ ลอยฟ้าแบบนี้น่าจะถูกใจนะ Rooftop views with a four course meal for food adventure lovers in Berlin. The table was hanging from steel cables attached to a crane, approximately 50 meters above the ground. Those want to add that little something to their night out, can now try the ‘Dinner in the Sky’ experience, which lets them enjoy a four course meal while enjoying rooftop views of Berlin.

Two movie stars team up for environment movie

Green Space Brussels’ Grand Place is awash with a vibrantly colored flower carpet made up of some 700,000 begonias. It happens every year and it’s a big tourist draw in the capital of this small country. The pattern of floral decoration was inspired by an 18th-century French carpet.

Those wishing to capture the magic must be quick!

.

ดาราหนุ่มรูปหล่อเจ้าของรางวัลออสการ์ Leonardo DiCaprio ได้จับมือกับผู้สร้างภาพยนตร์

ชาวฝรั่งเศส Luc Besson ร่วมกันสร้างภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวสิ่งแวดล้อมของโลกออกมา โดย ใช้ชอื่ ว่า Boomerang โดยเนือ้ หาส่วนหนึง่ นำมาจากภาพถ่ายในซีรสี่ ์ Earth from the Air ของ Yann Arthus-Bertrand ช่างภาพชาวฝรัง่ เศส จุดประสงค์กเ็ พือ่ ช่วยให้คนทัว่ โลกได้รบั รูแ้ ละตระหนักถึงสภาวะ อันเลวร้ายของโลกทีเ่ ป็นอยู่ ณ ตอนนี้ โดยเขาคาดว่าหนังเรือ่ งนีจ้ ะเสร็จทันฉายในวันสิง่ แวดล้อมโลก ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน ปี 2009 นี้ Oscar winning movie star, Leonardo DiCaprio and Luc Besson, French movie maker, are teaming up to produce a movie about the environment titled ‘Boomerang’. The movie will be based on ‘Earth from

the Air’ by French photographer. The film is intended to ‘raise awareness of the dire condition of the planet’ and expected to release on World Environment Day, June 2009. n


What’s hot

Make your day pleasurable @ CentralPlaza

หลงั วา่ งเวน้ จากงาน ุ จะเลอื กขบั รถไปไห ใหค้ มุ้ คา่ แหม! กแ็ บ คณ น กต็ อ้ งใหค้ มุ้ คา่ กนั หน บวา่ นำ้ มนั แพง ออกจากบา้ นทงั้ ที ไมว่ า่ จะกนิ ขา้ ว ดหู น อ่ ย เลอื กทที่ ตี่ อบทกุ ความตอ้ งการ งั 24 7 อยากแนะนชำอ้ ปปงิ้ ...กต็ อ้ งมคี รบละ่ เซ็นทรัลพลาซาสา ให้คุณลองมาที่ศูนย์การค้า ตอบทุกไลฟ์สไตล์ ขาใกล้บ้าน หรือใกล้ที่ทำงาน จรดปลายเท้า เพีย ตั้งแต่เสื้อผ้า หน้า-ผม ความต้องการของค งที่เดียวก็สามารถตอบโจทย์ทุก ุณได้

3

ช้อปเสร็จแล้วแวะเติมพลังซะหน่อย ที่นี่มี อาหารให้เลือกหลากหลายครบครัน อย่างที่รู้ๆ กันอยู่แล้ว นึกอยากทานอะไรก็มีครบให้ เลือกสรรไปซะหมดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารไทย จีน ญี่ปุ่น และอีกมากมาย สารพัด ล้วนแล้วแต่เป็นร้านที่คุณภาพ มาตรฐาน ชนิดที่ว่า มาที่เดียวตอบทุกความ ต้องการ แหมทั้งอิ่มทั้งอร่อยจริงๆ

4

เรื่องที่ผู้หญิงเราขาด หลังจากอิ่มท้องกันแล้ว สว ยความงาม ไม่ได้ก็คือเรื่องของความ าซา ก็มีหลากหลาย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพล ้เลือกช้อป ร้านค้าแบรนด์ดัง ให้คุณไมได่ว่าจะสปา, เลือกสวยกันตามสไตล์ เสริมความงาม, ร้านเสริมสวย, สถาบันด์ดัง อู้ย..อยากเข้า ร้านเครื่องสำอางแบรนสริมสวยก่อนนะ ทุกร้านเลย ขอแวบไปเ

1

t n e m t n e r t r e Ent

2

ช้อปอินเทรนด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อ์กผ่อนใคร รองเท้า จากร้านค้า กระเป๋า หรือโซน Junctio า้ แบรนดด์ งั แฟชั่นที่วัยรุ่นเขาชn X โซน ช้อปอัพเดทเทรน อบมา ด์

Dining

Beauty

Shopping

od, มือถือ P i , T I า ้ ค สิน ลากหลายของคุณ ห ก อ ื ล เ ้ ห ใ ี ก็่ม ามต้องการ ครบทุกคว


Coffee Break 5 เติมความสวยแล้วก็อย่าลืม แวะทานของว่างกันต่อให้ชื่นใจ กับร้านไอศกรีมชั้นนำมากมาย หรือร้านกาแฟบรรยากาศ สบายๆ เอาล่ะ... บอกอย่างนี้ หลายคนคงคิดในใจว่า เดี๋ยวนี้ ค่าน้ำมันก็แพงแสนแพง อย่างที่รู้ๆ กันอยู่ อยากช้อปกันใจจะขาด แต่ช้อปให้คุ้มทำอย่างไรดี สาวๆ ที่ กำลังลังเลใจ อ่านตรงนี้แล้วจะได้ แฮปปี้กันสุดๆ

ปิดท้ายให้หายเหนื่อยก่อนกลับบ้านหลังจากช้อปเพลินได้ของถูกใจกันมากมาย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซายังมีสิทธิพิเศษมอบให้คุ้มสุดคุ้มกันอีก 3 ต่อ เมื่อช้อปครบ 1,000.โปรโมชั่นสุดคุ้มเอาใจนักช้อป ด้วยแคมเปญโปรโมชั่นมากมายที่รอคุณอยู่ มาที่นี่ไม่เพียงแค่ช้อป ช้อป ช้อป เพียงอย่างเดียว แต่คุณ ยังได้รับคูปองส่วนลดใหักลับมาช้อปต่อแบบคุ้มสุดๆ และยังได้ลุ้นรางวัลกลับบ้านอีกด้วย โอ้โห! รู้อย่างนี้แล้ว รีบจูงมือเพื่อนซี้ไปแฮปปี้ ฮอลิเดย์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาทุกสาขาใกล้บ้านกันดีกว่า

Praseban resort

*μ√«® Õ∫√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ ≥ ®ÿ¥¢“¬  Õ∫∂“¡‚∑√. CPN Call Center 0-2635-1111 www.CentralPlaza.co.th


The Greeks were the first to intercalate extra months into the

Calendars on a scientific basis. -------------

Text : Jutamard

Etc. Bring It Back Concert Live at Indoor Stadium / อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก / 19.00 น.

3 หนุ่ม 3 ไมค์ 2008

เดอะ เบสท์ แดมน์ ทัวร์ 2008

/ เมืองไทยรัชดาลัย

เธียเตอร์ / ศูนย์การค้าเอสพละนาด / 19.00 น. เชิญชมคอนเสิร์ตที่แฟนเพลงทุกคนต่างตั้งตารอคอยให้พวกเขา กลับมารวมตัวกันอีกครั้งกับ 3 หนุ่ม 3 มุม นำโดย กบ-ทรงสิทธิ์, มอส-ปฏิภาณ และ แท่ง-ศักดิ์สิทธิ์ โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็น

ครั้งแรกในรอบ 15 ปี ของ 3 หนุ่ม 3 มุม และพวกเขาจะมา

ขับกล่อมบทเพลงที่คุ้นเคย โชว์สุดมันส์ เฮฮากับมุขเด็ดๆ สไตล์

3 หนุม่ และแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกมากมาย สามารถดูรายละเอียด และจับจองบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา

โคไตสตรีป โคไตอารีน่า / เดอะ เวเนเชี่ยน

มาเก๊า รีสอร์ท โฮเต็ล / ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดงาน เดอะ เบสท์ แดมน์ ทั ว ร์ 2008 ขึ้ น ระหว่ า งเดื อ นกั น ยายน-ตุ ล าคม

โดยจะเป็ น การเปิ ด แสดงใน 6 เมื อ งใหญ่ ใ นจี น

โดยเริ่มจากมาเก๊าก่อน ซึ่งเชิญศิลปินดังอย่าง เอวริล ลาวินจ์ มาเปิดการแสดงแบบเต็มรูปแบบครั้งแรก พร้อมนำเพลงฮิตของเธอมาร้องกันแบบสดๆ และ ความพิเศษต่างๆ ที่เอวริลจะนำมาฝากแฟนๆ ให้ได้ ชมกั น ติ ด ต่ อ ซื้ อ บั ต รหรื อ สอบถามรายละเอี ย ด

เพิ่ ม เติ ม โทร. +853 2882 8818 หรื อ www.venetianmacaotickets.com และ

www.ticketmaster.com

LIFE IS A SHORT STORY ดีพี สตูดิโอ สุขุมวิท 85

เชิญชม ‘นิทรรศการศิลปะเรื่องสั้น LIFE IS A SHORT STORY

ซึ่ ง เป็ น นิ ท รรศการศิ ล ปะลู ก ผสมระหว่ า งวรรณกรรม และ

ทัศนศิลป์ ที่รวมทั้งภาพเขียน และภาพถ่าย โดยฝีมือของ ‘วีร์วิศ’ ซึ่งวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นที่นำเสนอครั้งนี้ เป็นนวนิยายขนาดสั้น แนวใหม่ ที่บรรจุเนื้อหาและอารมณ์เอาไว้เต็มอิ่ม แต่ปรากฏกาย ด้วยรูปลักษณ์ร่วมสมัย ในขนาดที่สั้นมากถึงมากที่สุด และศิลปิน

มี ค วามสามารถในการถ่ า ยทอดแรงบั น ดาลใจและความคิ ด สร้ า งสรรค์ อ อกมาในแบบสหศิ ล ป์ หรื อ สื่ อ ผสมอี ก ด้ ว ย ติ ด ต่ อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-113-2305

. 10

พบกับคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบของ ETC. ในคอนเสิ ร์ ต ที่ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า ETC. Bring It Back Concert Live at Indoor Stadium เพื่ อ เป็ น การ ขอบคุ ณ แฟนเพลงที่ ใ ห้ ก ารตอบรั บ เป็นอย่างดี พร้อมเตรียมเซอร์ไพรส์

ในรู ป แบบที่ ไ ม่ เ คยเห็ น พวกเขาทั้ ง 5 คนที่ไหนมาก่อน กับเวทีคอนเสิร์ต แบบหมุ น ได้ 360 องศาเป็ น การ เอาใจแฟนเพลง ไม่ ว่ า คุ ณ จะอยู่

มุ ม ไหนรั บ ประกั น ได้ เ ลยว่ า มั น ส์ เหมือนกันแน่นอน และพิเศษกับแขก รับเชิญที่จะมาร่วมมอบความสุข อาทิ ทาทา ยัง, โอม-ชาตรี คงสุวรรณ, ป๋ า เ ท พ โ พ ธิ์ ง า ม , โ จ อี้ บ อ ย , เสนาหอย จองบั ต รได้ แ ล้ ว วั น นี้ ที่

ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา


รอยยิ้มสยาม : ศิลปะ+ศรัทธา+การเมือง+ความรัก

ชั้น 7-9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ สี่แยกปทุมวัน / 10.00-21.00 น. เชิญชมนิทรรศการครั้งใหญ่ที่รวมผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 100 ท่าน และผลงานศิลปะกว่า 300 ชิ้น อาทิ งานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ศิลปะการจัดว่าง วิดีโออาร์ต จนถึงการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพื่อนิทรรศการครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยใช้ชอื่ ว่า ‘รอยยิม้ สยาม : ศิลปะ+ศรัทธา+การเมือง+ความรัก’ เพือ่ สือ่ ให้เห็นถึงมุมมอง ความหมายและเล่าเรื่องราวรอยยิ้มสยามของแต่ละศิลปิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siamesesmile2008.com

มวลบุปผา ดุจสายใย แทนใจรัก

ชั้นลอย โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ / 10.00-21.00 น. นิทรรศการภาพเขียนที่สื่อถึงเรื่องราวของดอกไม้ ความรู้สึก ความรัก และ เพื่อรำลึกถึงคุณพุ่ม พระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ถ่ายทอดโดยศิลปิน เจ-สุรเสน ศิลปินร่วมสมัยในเครือข่ายของกระทรวง วัฒนธรรม ผู้ที่มีแรงบันดาลใจในการวาดภาพดอกไม้แทนสายใยของ ความรักของประชาชนคนไทยทุกคนที่มีต่อคุณพุ่ม และรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดงานจะสมทบทุนเพื่อหน่วยงานการกุศล สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม โทร. 0-2541-1234 ต่อ 4202

งเทพมหานครจับมือกับ Green Bangkok Wi-Fi กรุ ทรู เปิดโลกออนไลน์ไร้สาย

ให้คนกรุงเทพฯ กับโครงการ Green Bangkok Wi-Fi โครงการดีๆ

ที่ทำให้คนกรุงเทพฯ กว่า 3 ล้านคน ได้มีประสบการณ์กับอินเตอร์เน็ต ไร้สายความเร็ว 64 Kbps ฟรี โดยที่ไม่ว่าจะอยู่ไหนก็สามารถออนไลน์ เพื่อเช็กเส้นทางจราจรผ่าน Traffic CCTV เช็กพยากรณ์อากาศ เช็ก รอบหนัง จองตั๋วล่วงหน้า หรือแช็ตกับก๊วนเพื่อนซี้ ก็ทำได้สบายๆ แค่ ขอรับ Green Bangkok Wi-Fi Card ณ จุดทีก่ รุงเทพมหานครกำหนด ตั้ ง แต่ วั น นี้ - 30 มิ ถุ น ายน 2552 สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม

โทร. 1555 หรือ 0-2900-9000 กด 89 หรือ www.truewifi.net หรือ www.bangkok.go.th

ร่วมฉลองเทศกาลเจ

กับเมนูใหม่ที่ Bug & Bee ฟังเพลงเพราะๆ

กับนักร้อง

เสียงคุณภาพ เพลิ ด เพลิ น กั บ บทเพลงอั น ไพเราะ โดยนักร้องใหม่ ‘เคท เพนน์’ นักร้อง สาวสวยมากความสามารถชาวฟิลปิ นิ ส์ ที่สามารถร้องได้ทั้งแนวป๊อป แจ๊ซ และอาร์แอนด์บี จะมามอบเสียงเพลง และความสนุกสนาน ที่ ดิโพล แมท บาร์ โรงแรมคอนราด โดยวันจันทร์ศุกร์ เริ่มเวลา 19.00 น. และทุก

วันเสาร์ เริ่มเวลา 21.45 น. ตั้งแต่

วันนี้จนถึง 15 พฤศจิกายน ศกนี้ สอบถามรายละเอียดหรือสำรอง

ที่นั่งได้ที่ โทร. 0-2690-9999

ร้ า นอาหารสไตล์ ฟิ ว ชั่ น อย่ า ง Bug & Bee

ก็เปิดตัวเมนูใหม่ฉลองเทศกาลกินเจที่ใกล้จะ มาถึงด้วยคอนเซ็ปต์ ‘เจ ไม่ จำ เจ’ โดยได้

แรงบันดาลใจมาจากการผสมผสานรสชาติ ความโดดเด่นของเห็ด และถั่วต่างๆ ซึ่งปรุง อย่ า งพิ ถี พิ ถั น ออกมาเป็ น น้ ำ ซอสอย่ า ง

หลากหลาย เชิ ญ คุ ณ ลิ้ ม ลองได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่

29 กันยายน-7 ตุลาคม ศกนี้ ที่ร้าน Bug

& Bee สาขาสีลมและมาบุญครอง สอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ 0-2233-8118

เพลิดเพลินกับบุฟเฟ่ต์ช็อกโกแลต เอาใจคอช็ อ กโกแลตด้ ว ยบุ ฟ เฟ่ ต์ ช็ อ กโกแลต

หลากหลายเมนูที่รังสรรค์จากช็อกโกแลตเข้มข้น ‘แบร์ร’ี่ รสชาติหอมหวานจากเบลเยียม ไม่วา่ จะเป็น ช็อกโกแลตฟองดู ไอศกรีมช็อกโกแลต ราดด้วย อัลมอนด์คาราเมล ช็อกโกแลตทาร์ตพร้อมเชอร์เบต ต่างๆ หรือจะเป็นเค้กช็อกโกแลต ก็มีให้คุณได้ เลือกรับประทานอย่างจุใจโดยลืมความอ้วนกันไป เลยทีเดียว ณ ห้องอาหารเดจาวู โรงแรมพูลแมน คิ ง เพาเวอร์ กรุ ง เทพ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โทร. 0-2680-9999


Good

Health

comes from smiling mind. ---------------------------

Text : iD11 Photo : K. Jaiprom

สุขภาพดีจากภายในสูภ่ ายนอก ตามแบบฉบับ

กรกนก ยงสกุล

คุณเล็ก-กรกนก ยงสกุล สาวสังคมหน้าใสที่หลายๆ คนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีตามงานสังคมต่างๆ และตอนนี้เธอกำลังสนุกอยู่กับการเป็น Marketing Director ให้กับโรงแรมสุดฮิป ที่ชื่อ Maduzi และ Phuket Boat Lagoon Yachting ถึงแม้ว่าเธอจะทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานเป็นอย่างมาก แต่สำหรับ เรื่องของสุขภาพ ก็ดูแลเอาใจใส่ได้ดีไม่แพ้กัน ว่าแล้ว 24-7 ขอเชิญคุณมารู้จักกับอีกมุมหนึ่งของเธอ ที่ขอบอกว่าเพื่อสุขภาพมากๆ จนใครๆ ก็อาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ออกกำลังกายด้วยโยคะ

ส่วนมากเล็กจะเน้นการออกกำลังกายค่ะ คือที่บ้านจะส่งเสริมให้

ทุ ก คนออกกำลั ง กายตั้ ง แต่ เ ด็ ก ส่ ว นตั ว เล็ ก เองชอบฝึ ก โยคะตั้ ง แต่ เ รี ย นอยู่ ที่

อเมริกาแล้ว คือเพื่อนเล็กแนะนำให้ไปเรียน ก็ติดใจ พอย้ายมาอยู่เมืองไทยก็เลย ยังฝึกอยู่อย่างสม่ำเสมอ อาทิตย์หนึ่งจะเข้าคลาสฝึกโยคะประมาณ 2-3 ครั้ง โยคะร้อนบ้าง โยคะธรรมดาบ้างค่ะ

เรียกความสดชื่นด้วยการว่ายน้ำ

นอกจากฝึกโยคะแล้ว เล็กจะชอบว่ายน้ำตอนเช้าที่บ้านด้วย ปกติจะ ว่ายครั้งละประมาณ ½ ชม. เกือบทุกเช้าเลย แล้วค่อยมาทำงาน คือเล็กชอบ

ความรู้สึกที่อยู่ในน้ำแล้วมันนิ่ง รู้สึกว่าเราเป็นตัวของตัวเองดี และน้ำก็เย็นสบาย อี ก อย่ า งเล็ ก เชื่ อ ว่ า อะไรก็ ต ามที่ อ อกกำลั ง กายตอนเช้ า ดี ที่ สุ ด แต่ ก่ อ นจะเข้ า

ฟิตเนส แต่บางทีรถติด ก็เลยเลือกที่จะออกกำลังกายที่บ้านดีกว่า จะพยายามทำ สลับๆ กันบ้าง ระหว่างเข้าฟิตเนสกับว่ายน้ำ

ดูแลสุขภาพจิตด้วยสมาธิ

ที่บ้านเล็กจะชอบพาไปฝึกสมาธิกัน เพราะมันจะช่วยให้จิตใจเรา สงบ และสดชืน่ นอกจากเราจะดูแลเอาใจใส่กบั สุขภาพกายของเราแล้ว สุขภาพจิต ก็ไม่ควรจะละเลยและดูแลให้ดีควบคู่กันไปด้วย ถึงจะเรียกได้ว่า สุขภาพดีจาก ภายในสู่ภายนอกจริงๆ

ทานวิตามินเสริมควบคู่กับการออกกำลังกาย

โดยปกติเล็กจะเน้นทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะอยู่แล้ว อย่างเช่น ทานผักและผลไม้เยอะๆ ตอนเย็นจะไม่ทานอะไรที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเลย แต่ ถ้าบางคนอาจจะมีเวลาไม่มากพอในการเลือกทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย วิตามินเสริมก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนด้วย บางคนเลือกที่จะทานวิตามินเสริมเพื่อให้กระดูกแข็งแรง หรือบางคนก็ทานเพื่อให้ หน้าใส แต่อย่างไรก็ตามเล็กก็อยากจะให้ทานกันอย่างมีคุณภาพ คือควรทาน ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายด้วย และดูให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันของเรา ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ

Healthy Tips

• ขอบคุณครูหญิง ชุตินารถ อภิชฌานุกูล ครูสอนโยคะ และขอบคุณสถานที่ Absoluteyoga สาขาอัมรินทร์ พลาซ่า โทร. 0-2252-4400

ปัจจุบนั นีช้ วี ติ ประจำวันของ คนเราต้องทำงานแข่งกับ เวลา ทำให้บางครัง้ ลืมคิดถึง คุณค่าของสารอาหารอย่างวิตามินไป ซึ่งวิตามินนอกจากจะช่วยให้ระบบ ต่างๆ ภายในร่างกายทำงานเป็นปกติแล้ว ยังมีสว่ นช่วยในการบำรุงผิวพรรณ ให้สดใส เปล่งปลั่ง และมีสุขภาพดีด้วย อย่างวิตามินเอ, ซี และอี

ซึง่ วิตามินเอ จะช่วยสร้างผิวใหม่ทแี่ ข็งแรง และชุม่ ชืน้ วิตามินซี ช่วยกระตุน้ ระบบการไหลเวียนโลหิตของผิวพรรณ เมื่อเซลล์ผิวทำงานดีขึ้น ผิวจะดูมี สุขภาพดี และช่วยเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนในผิว ลดจุดด่างดำ และ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวเหี่ยวแห้งร่วงโรย และ วิตามินอี ซึ่งเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิว ปกป้องผิวจากมลภาวะ และช่วยต่อต้านริ้วรอย ดังนั้น ในการรับประทาน อาหารในแต่ละมื้อ อย่าลืมนึกถึงสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่าง วิตามินไป เพราะถึงแม้ว่าวิตามินจะเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการใน ปริมาณน้อย แต่ก็ใช่ว่าร่างกายจะสามารถขาดมันได้...จริงมั้ย

Vitamin Tip

. 12

การฝึ ก โยคะเป็ น ประจำอย่ า งสม่ ำ เสมอ จะช่ ว ยให้ อารมณ์ดี จิตใจสงบ และมีความสุข อีกทั้งยังส่งผลต่อ สรีระและกระดูกของร่างกายให้แข็งแรงขึ้น แต่ก่อนเล็กเคย ปวดเข่า ปวดหลัง พอมาฝึกโยคะ แล้วอาการเหล่านั้นก็ หายไปหมดเลยค่ะ นอกจากจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว เรายังต้อง ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนด้วย ซึ่งการพักผ่อนที่ดี ทีส่ ดุ สำหรับเล็กคือ การนอนหลับ โดยปกติวนั เสาร์-อาทิตย์ ถ้าไม่มีโปรแกรมไปไหนก็จะชอบนอน หรือไม่ก็เข้าสปานวด อโรมาหน้าแล้วแอบหลับไปเลย เพราะกลิ่นของอโรมา

จะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลาย กลิ่นโปรดของเล็กก็คือ กลิ่นลาเวนเดอร์คะ่ ไลฟ์สไตล์ของเล็กจะยุ่งมากในแต่ละวัน เลยจะตั้งกฎ

ในการทานอาหารไม่ ได้ ปกติเล็กจะทานข้าววันละ 2 มือ้ คือ กลางวันกับเย็น แต่ตอนนี้กำลังพยายามทานให้ครบทั้ง 3 มื้อ เพราะอาหารเช้าเป็นมือ้ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ซึง่ เล็กก็จะทานซีเรียล กับนมในตอนเช้าค่ะ n


Fraxel re:fine สวยปลอดภัยด้วยกระบวนการธรรมชาติ

ผิวใสในครั้งแรก

Fraxel® re:fine เป็นเทคโนโลยี ใหม่ล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกา ชนิด Erbium:GLASS Laser ที่สามารถปล่อยคลื่นแสงเป็นจุดเล็กๆ ขนาดไมครอนนับพันจุดต่อตารางเซนติเมตรออกมาอย่างสม่ำเสมอ เป็นเครื่องเดียวที่สามารถทำได้ ลงสู่ผิวได้ลึกสุดถึงชั้นคอลลาเจนใน ตำแหน่งที่ต้องการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ทำให้ผิวมีการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว จึงเห็นผลการรักษาเร็วแม้การรักษาเพียงครั้งเดียวโดยไม่ทำให้เกิด บาดแผล ไม่มีผลข้างเคียง ไม่ต้องพักรักษาตัว สามารถแก้ปัญหาผิว ต่างๆ มากมาย ให้กลับมาสวยใส อ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติ หลังการตรวจสอบอย่างละเอียด ล่าสุดองค์การอาหารและยาของ ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) และประเทศไทย (อย.) ได้ ให้การ รับรองว่า Fraxel® re:fine ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา ความผิดปกติของผิวหนังนานัปการ รักษาริ้วรอยเหี่ยวย่น ตีนกา และยกกระชับผิวรอบดวงตา (Periorbital Wrinkles) รักษากระ จุดด่างดำ ความไม่สม่ำเสมอของเม็ดสี (Pigmented Lesions) รักษาฝ้า (Melasma) ซึ่งเป็นเครื่องเดียวในขณะนี้ที่ ได้รับการยอมรับว่าได้ผล ดีที่สุด และไม่มีผลข้างเคียงหลังการรักษา ไม่เจ็บและไม่มีบาดแผล รักษารอยแผลเป็นจากสิว และรอยแผลเป็นจากการผ่าตัด (Acne scars and Surgical scars) รักษาริ้วรอยเหี่ยวย่นต่างๆ ทั้งใบหน้า และส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Skin Resurfacing) ทั้งหมดนี้ ไม่มี ผลข้างเคียง การรักษาด้วยเครื่อง Fraxel® re:fine จะไม่ทำให้เกิดแผล จึงสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ เพื่อลูกค้าคนพิเศษ กับโปรโมชั่นเกินคุ้ม เพื่อตอบทุกความต้องการ ของผิวสวย เรียบเนียน อ่อนเยาว์ตลอดกาล ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท / ครั้ง และพบกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ของทางร้านได้

...หนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ครั้งแรก ก็สวยใส... กับ Smooth D Clinic ราคาพิเศษ

กับที่สุดแห่งนวัตกรรมปี 2008 ฃ

หน้าใสในวันเดียวเป็นไปได้ทสี่ มูธ ดี คลินกิ เพราะล่าสุด สมูธ ดี คลินกิ คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ก่อตั้งโดย นายแพทย์ สมนึก กล่ำทวี ซึ่งสำเร็จการศึกษาเฉพาะ ด้านเครื่องสำอางและเลเซอร์จากประเทศ สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ ด้วยคอนเซ็ปต์ทเี่ น้นการรักษาเฉพาะ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังอย่างครบวงจร ได้รับเลือกให้เป็น เพียงสถาบันเดียวจากหลายประเทศในกลุม่ อาเซียน ให้เป็นผูถ้ อื ลิขสิทธิ์ ใช้เครื่องฉายเลเซอร์ Fraxel re:fine นวัตกรรมทันสมัยที่สุดเพียง ไม่กแี่ ห่งของโลก ในการรักษาปัญหาผิวพรรณเพือ่ สุขภาพและความงาม

เพื่อลูกค้าคนพิเศษ กับโปรโมชั่นเกินคุ้ม เพื่อตอบทุกความ ต้องการของผิวสวย เรียบเนียน อ่อนเยาว์ตลอดกาล ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท / ครั้ง และพบกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ของทางร้านได้


Scoop

BEAUTY

----------------------

Text : iD11

จากการทีก่ รุงเทพฯ ได้รบั การโหวตจาก

นักท่องเทีย่ วทัว่ โลกให้เป็น World’s Best City ประจำปี 2551 การโหวตนีเ้ ป็นการโหวตออนไลน์ โดยเว็บไซต์ทชี่ อื่ Travel + Leisure ทำต่อเนือ่ ง มาทุกปี โดยในปีนเี้ ป็นการโหวตครัง้ ที่ 13 และ กรุงเทพฯ ก็ได้รบั การโหวตเลือกเป็นอันดับหนึง่ จากทีเ่ คยได้อนั ดับทีส่ ามเมือ่ ปีทแี่ ล้ว เพราะเหตุใด กรุงเทพฯ จึงได้รบั การโหวต ชนะแชมป์เก่าเมือง Florence ไปอย่างขาดลอย และเฉือนชนะหลายๆ เมืองทีข่ นึ้ ชือ่ อย่าง Buenos Aires, Cape Town และ Sydney 24-7 ขอเชิญ คุณมาค้นหาคำตอบของข้อสงสัยเหล่านี้ พร้อมๆ กับร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่ใครๆ ทั่วโลกต่างลง ความเห็นว่า น่าหลงใหลและดึงดูดใจมากกว่า เมืองใดๆ บนโลก!!

ARCHITECTURE

กรุงเทพฯ นับว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มี ความหลากหลายของสถาปั ต ยกรรม

มาผสมผสานกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น สถาปั ต ยกรรมเก่ า ๆ

อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องไทยเรา อย่ า งเช่ น ตึ ก ราม

บ้านช่องในย่านเก่าแก่ อย่างย่านเยาวราช เจริญกรุง ถนนพระอาทิ ต ย์ ที่ ดู ค ลาสสิ ก และให้ อ ารมณ์ แ บบ เก่าๆ หรือจะเป็นสถาปัตยกรรมสุดฮิปของตึกอาคาร

สูงๆ แหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่ดูโมเดิร์นและทันสมัย

ก็มีให้ชมมากมายไม่แพ้กัน

ในปัจจุบัน คอนโดมิเนียมใน กรุงเทพฯ ผุดขึ้นราวกับ

ดอกเห็ด เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยของคนกรุง ซึ่งคอนโดฯ นอกจาก จะมีดีไซน์ฮิปกิ๊บเก๋แล้ว การเดินทางก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ดังนั้น โครงการคอนโดส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ จึงมักจะอยู่ใกล้ๆ กับ BTS หรือ MRT นอกจากนี้ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนโดก็เป็นอีกปัจจัย หนึ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนกรุง โดยเกือบทุกโครงการ จะมีบริการ เพื่อสุขภาพ อย่างฟิตเนสและสระว่ายน้ำ อีกทั้งยังมีพื้นที่สีเขียวไว้ให้ได้

ผ่อนคลายและช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับปอดของคนกรุงอีกด้วย สำหรับนักชิม กรุงเทพฯ ถือเป็นเมือง

ที่อุดมไปด้วยของอร่อยนานาชนิด มีให้เลือกมากมายทุกระดับและทุกราคา ไม่ว่าจะ

เป็นร้านอาหารสุดชิค ตามแหล่งช้อปปิ้ง หรือศูนย์การค้า

สุดฮิปต่างๆ หรือร้านอาหารเก่าแก่ ที่เลื่องชื่อในด้าน

ความอร่อยมายาวนานนับสิบๆ ปี อย่างย่านเยาวราชในยามค่ำคืน

ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่สามารถตรึงใจนักท่องเที่ยวได้ไม่น้อยทีเดียว

GALLERY

FRIENDLY

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ‘ยิ้มสยาม’ เป็นที่รู้จักกัน ทั่วโลก และกลายเป็น สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของคนไทย โดยเฉพาะ ในเมืองหลวง เมืองที่เต็มไปด้วย ความสับสนวุ่นวาย แต่ความโอบอ้อม อารีและความเป็นมิตรของคนกรุงเทพฯ ก็ยังมีให้เห็นและมีให้สัมผัส

ไม่ แ พ้ ค วามก้ า วหน้ า ของ เทคโนโลยีด้านไหนๆ

ใ น ก รุ ง เ ท พ ฯ มี แ ก ล เ ล อ รี่ มากมายกระจายตัวอยู่ตามมุม เมืองต่างๆ อาทิเช่น National Gallery หรือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตั้งอยู่ใกล้ๆ กับถนนข้าวสาร เป็นที่เก็บรวบรวมและจัด แสดงศิลปวัตถุทางด้านศิลปะทั้งศิลปะแบบประเพณีและศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน ที่มีชื่อเสียงของไทย และมีการจัดแสดงภาพเขียน, จิตรกรรม, ประติมากรรม ฯลฯ และงานฝี มื อ ที่ เ ป็ น ประณี ต ศิ ล ป์ ข องศิ ล ปิ น ต่ า งๆ ตั้ ง แต่ โ บราณจนถึ ง ปั จ จุ บั น , Queen Gallery จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และวิจิตรศิลป์ ของ ศิลปินทั้งไทยและต่างชาติ, People Space ตึกแถวขนาด 1 คูหา ที่ถูกดัดแปลง

ให้ ก ลายเป็ น พื้ น ที่ แ สดงงานศิ ล ปะกลางกรุ ง ตั้ ง อยู่ แ ถวศาลเจ้ า พ่ อ เสื อ และ J Gallery แกลเลอรี่สุดชิค ตั้งอยู่ใน J-Avenue ใจกลางซอยทองหล่อ

HOTEL

ในปัจจุบันนี้ โรงแรมในกรุงเทพฯ ได้ผุดขึ้นมาอย่างมากมาย และมี ความโดดเด่ น แตกต่ า งกั น ไป

มีให้เลือกทั้งโรงแรมหรู สุดชิค, โรงแรมสไตล์เก่า คลาสสิก ไปจนถึงโรงแรมรูปแบบใหม่สไตล์ Hip Hotel ช่วยให้การพักผ่อนในกรุงเทพฯ เป็นไป อย่างสะดวกสบายและน่าจดจำ

Bangkok

the City of Angles,

Best City of the World . 14

CONDO

DINING

ENTERTAINMENT กรุ ง เทพฯ เป็ น อี ก เมื อ งหนึ่ ง ที่ รวบรวมความบันเทิงหลากหลาย แขนงเอาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งบันเทิง แบบคนที่ชอบความทันสมัย อย่างห้างสรรพสินค้าต่างๆ และโรงภาพยนตร์ หรือ แหล่ง บันเทิงยามค่ำคืนสำหรับคนที่ชอบแสงสี อย่าง ผับ บาร์ และคาราโอเกะ หรือแหล่งบันเทิง เชิงวัฒนธรรมสำหรับใครทีต่ อ้ งการซึมซับศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของไทยอย่าง โจหลุยส์ เธียเตอร์, สยามนิรมิต, โรงละครอักษรา และ ภัทราวดีเธียเตอร์

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีศูนย์ความงาม มากมายไว้บริการ ซึ่งการบริการทาง ด้านความงามของเมืองไทย ถ้าหากเปรียบเทียบกับ ต่างประเทศแล้ว ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีและราคา

ไม่แพง โดยในกรุงเทพฯ มีการก่อตั้งศูนย์ความงามใน โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง เช่น ศูนย์ความงามของ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ที่ชูเรื่องการให้บริการการรักษา ความงามด้วยเลเซอร์และทรีตเมนต์ รวมทั้งคัดสรรคุณภาพและ ฝีมือของแพทย์ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือศูนย์ศัลยกรรมและ ความงามครบวงจรของโรงพยาบาลยันฮี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามของ

โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านความงาม การลดน้ำหนัก และการศัลยกรรม ก็ถือเป็น บริ ก ารที่ เ กิ ด ออกมาเพื่ อ เอาใจคนที่ รั ก สวย

รักงามโดยเฉพาะ


LIFESTYLE MALL

INDY

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตอนนี้กระแสอินดี้ กำลังมาแรง มีการจัด งานเปิดตลาดแสดงผลงานสไตล์อนิ ดีอ้ ยูบ่ อ่ ยครัง้ โดยเฉพาะ ทีเ่ ซ็นเตอร์ พอยท์ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นกรุงเทพฯ ซึ่งความโดดเด่นของ ผลงานแนวนีอ้ ยูท่ กี่ ารครีเอทและการได้ใส่ไอเดียแปลกๆ ใหม่ๆ เข้าไป ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง และไม่เหมือนใคร จึงทำให้สินค้าแนวนี้ได้รับ

ความนิยมเป็นอย่างมาก

JEWELRY

ประเทศไทยได้ชื่อว่า

เป็นศูนย์กลางอัญมณี

ของโลก และมีชื่อเสียงในด้าน

การเป็นแหล่งพลอยสีที่สำคัญ

แถมยังได้เปรียบในเรื่องฝีมือแรงงาน

ในการเจียระไนพลอยและเพชร

จึงทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าพลอยและ

การเจียระไนพลอยที่มีดีไซน์เก๋ แปลกไม่เหมือนใคร KNOWLEDGE กรุงเทพฯ มีแหล่งให้ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลมากมาย นอกเหนือจากห้องสมุดหรือ ในโรงเรียน เปลี่ยนค่านิยมในการศึกษา หาความรู้แบบเดิมๆ ซึ่งแหล่งความรู้ เหล่านั้นมาจากพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (กระทรวงพาณิชย์เก่า) หรือ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่เปิดโอกาสให้ได้

ไปนั่ ง อ่ า นหนั ง สื อ ได้ อ ย่ า งไม่ จ ำกั ด อี ก ทั้ ง ยั ง มี บ ริ ก าร

ห้องสมุดเสียง และการแสดงดนตรีให้ได้ชมกันอีกด้วย

Lifestyle Mall รูปแบบของศูนย์การค้า

แบบใหม่ที่รวมความเป็นส่วนตัวและความสะดวกสบาย เอาไว้ด้วยกัน ซึ่งในกรุงเทพฯ ก็มี Lifestyle Mall กระจายตัวอยู่เกือบทุกมุมเมือง อย่างเช่น J-Avenue ย่านทองหล่อ, B Boulevard ย่านสุวรรณภูมิ บนถนน

กิ่ ง แก้ ว , La Villa ถนนพหลโยธิ น , The Crystal

บนถนนประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม และ Penny’s Balcony

กลางซอยทองหล่อ

MUSEUM

ในกรุงเทพฯ มีพิพิธภัณฑ์มากมายที่เปิด บริการให้ได้เข้าชมกัน อย่างเช่น Museum Siam พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสนามไชย บริเวณท่าเตียน เป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในความดูแล ของสถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ ซึ่งได้ปรับปรุงอาคารเก่า ของกระทรวงพาณิชย์เพื่อจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังมี The Royal Carriage Museum (พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของ พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นที่รวบรวมรถม้าพระที่นั่ง

โบราณ ซึ่งใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 NIGHT

LIFE

ค่ำคืนของเมืองกรุงเทพฯ เป็นที่รู้กันอยู่ แล้วว่า ไม่เคยหยุดนิ่ง และไม่เคยหลับใหล จึงถือ เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ดึงดูดชาวต่างชาติได้ไม่น้อย

อีกทั้งยังมีแหล่งแฮ็งเอาต์หลากหลายสไตล์ให้ได้ เลือกออกไปเพิ่มดีกรีความซ่าให้มันส์สุดๆ ซึ่งแหล่ง แฮ็งเอาต์แต่ละแห่งก็มีเสน่ห์แตกต่างกันออกไป

ไม่วา่ จะเป็นถนนข้าวสาร แหล่งแฮ็งเอาต์ทรี่ วมเอากลิน่ อาย ของศิลปวัฒนธรรมกับแสงสียามค่ำคืนไว้ได้อย่างลงตัว ทองหล่อ นานา หรือ RCA ที่ได้รวบรวมผับ คลับ บาร์ สุดชิค เน้นดีไซน์ทันสมัย ไว้ให้ได้ปาร์ตี้กันทุกค่ำคืน

QUEEN SIRIKIT NATIONAL CONVENTION CENTRE (QSNCC) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นศูนย์การประชุมขนาดใหญ่

ตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก ติดกับโรงงานยาสูบเดิม เป็นสถานที่ จัดงานประชุม งานแสดงสินค้าต่างๆ มากมาย ทั้งระดับนานาชาติและในประเทศ งานที่มักจะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งนี้คือ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ งานท่องเที่ยว ไทย และงานแสดงสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

RELAXATION

SHOPPING

TEMPLE

จากบทความใน Conde Nast Traveler ปี 2007 ประกาศ ผลรางวั ล รี ด เดอร์ ชอยส์ ครั้ ง ที่ 20 สำรวจความเห็ น

นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 28,000 ราย โดยให้ ผู้ แ สดงความเห็ น ระบุ ชื่ อ เมื อ ง, โรงแรม, สายการบิน, เรือสำราญ และรีสอร์ตที่ดีที่สุดในแต่ละภูมิภาค ผลปรากฏว่ า กรุ ง เทพฯ ติ ด อั น ดั บ เมื อ งในเอเชี ย ที่ น่ า เที่ ย วที่ สุ ด

โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องด้วยประวัตศิ าสตร์ของกรุงเทพฯ มียาวนานมาจนถึง 226 ปี จึงทำให้เมืองกรุงแห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมที่งดงามน่าสัมผัส ไม่ว่า จะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระคู่บ้าน

คูเ่ มืองไทย หรือพระปรางค์ วัดอรุณ ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม A – Architecture Bangkok is another city that has variety

of architecture; the old unique architecture, in Yaowarat area, Praartid Road, Jaroenkrung Road, as well as hip and modern buildings. B – Beauty Many beauty centers are available here in Bangkok. In comparison with foreign countries, beauty centers in Bangkok have a good standard and reasonable price. C – Condo A number of condominiums in Bangkok are now constructing to match metropolitan’s lifestyle with chic design, convenient transportation, facilities and green space for more oxygen. D – Dining For food lover, Bangkok has plenty of delicious food. It also has alternatives for you, either chic restaurants in the shopping mall or famous ancient restaurants which are attractive to tourists. E – Entertainment Bangkok is a great place for entertainment. There are many categories to enjoy yourself in this city such as department stores, pubs, bars, karaoke or even Thai traditional puppet theater (Joe Louise), Siam Niramit, Pattarawadee Theater. F – Friendly ‘Yim Siam’ or Thai smile is well-known throughout the world and become a sign of friendliness of Thais. Especially in the busy city, but still generosity and friendliness are obviously seen in Bangkok. G – Gallery There are several galleries around Bangkok, for instance, National Gallery which are collected and exhibited traditional Thai art, contemporary paintings, sculptures and graphic art created by current local artists, Queen Gallery, People Space and J Gallery is a hip gallery located at J Avenue Thonglor

. 16

PARK

ในกรุงเทพฯ มีสวน

สาธารณะใหญ่ๆ มากมาย

ไม่ว่าจะเป็นสวนลุมพินี สวน เบญจกิตติ สวนรถไฟ ซึ่งทุกสวน สาธารณะนอกจากจะเป็นแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจที่ดีแล้ว ยังมีกิจกรรม ต่างๆ ที่ถือเป็นสีสันอย่างหนึ่งที่ดึงดูดใจให้คนกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยวอยาก เข้าไปสัมผัส ไม่วา่ จะเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ ทัง้ การปัน่ จักรยาน เต้นแอโรบิก วิง่ จ๊อกกิง้ รำไทเก๊ก และพายเรือ อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมดนตรีในสวน อันเป็นสถานทีท่ เี่ ปิดโอกาส ให้นักดนตรีหน้าใหม่ได้แสดงฝีมือ ซึ่งสวนสาธารณะนี้ถือเป็นพื้นที่สีเขียวอีกแห่งหนึ่งที่ช่วย ทำให้คนในเมืองหลวงได้มีโอกาสได้หายใจ UNIQUE กรุงเทพฯ ถือเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความพิเศษ และโดดเด่ น ไม่ เ หมื อ นเมื อ งไหนๆ ด้ ว ยความที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ที่บ่งบอกถึงความ เป็นไทยได้อย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมต่างๆ ศิลปะการแสดง ของไทย และวัฒนธรรมการกิน ที่เป็นเอกลักษณ์ จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

VARIETY กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่รวบรวมความหลากหลาย

ในด้านต่างๆ เอาไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต อีกทั้งยังมีการผสมผสานระหว่าง วัฒนธรรมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ตอบรับกับทุกๆ ความต้องการ จนทัว่ โลกต่างยกย่องให้กรุงเทพฯ คือ มหานครทีม่ มี นต์เสน่ห์ และเป็นเมืองสวรรค์ของนักท่องเทีย่ ว

ถือเป็นมารยาทที่งดงามของคนไทย จนกลายเสน่ห์ที่ใครๆ ต่างก็หลงใหลและ

อยากที่จะเดินทางมาสัมผัสความงดงามนี้ใกล้ๆ

XYLOPHONE

ระนาด เป็ น เครื่ อ งดนตรี ไ ทยชนิ ด หนึ่ ง จั ด อยู่ ใ นประเภท เครื่องตี ทั้งเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกได้ถึงความไพเราะและนุ่มนวล หรือ เแข็งแกร่งและมีอำนาจ โดยเครื่องดนตรีไทยชนิดนี้ สามารถสะท้อน วัฒนธรรมและประเพณีไทยให้ชาวต่างชาติได้ซึมซับและสัมผัส

YAOWARAT

เยาวราช เป็นย่านที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แบบตะวันออกอย่างประเทศจีน จนเป็นที่รู้จักกันในนาม China Town ย่านนีน้ อกจากตัวอาคารจะมีสถาปัตยกรรมทีบ่ ง่ บอกความเป็นจีนแล้ว ยังมีรา้ นค้าต่างๆ มากมาย ผุดขึ้นทุกซอกถนน รวมถึงร้านอาหารยามค่ำคืนที่เรียงรายไปตามถนนเยาวราช อันเป็นจุดเด่นของย่านนี้

Zoom

หากจะมองกันให้ลึกลงไปแล้ว นอกจากความสับสนวุ่นวายตามแบบฉบับของ

เมืองหลวงซึ่งทุกๆ ประเทศย่อมมีเหมือนกัน แต่ภายใต้ความวุ่นวายเหล่านั้น กรุงเทพฯ ก็ถือเป็นอีกเมืองหนึ่ง

ที่มีเสน่ห์รอบด้าน ทั้ง 360 องศาเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมต่างๆ เสน่ห์ของวัฒนธรรม การใช้ชีวิต ที่มีความผสมผสานระหว่างการใช้ชีวิตแบบสมัยใหม่และแบบเก่า เสน่ห์ของอาหารการกินที่อุดม สมบูรณ์ มีให้เลือกมากมาย และราคาไม่แพง เหล่านี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้กรุงเทพฯ มีความหลากหลาย มีชีวิตชีวา ซึ่งเป็น เสน่ห์ของกรุงเทพฯ ที่นักท่องเที่ยวหลายๆ คนติดใจ จนได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดของโลก ณ ขณะนี้

Currently, there are various hotels in Bangkok such as luxurious hotels, classic hotels and hip hotels that will make your vacation memorable. I – Indy Indy is a hot trend now. At Center Point, Central World, teenagers will gather together and sell their product s which have own uniqueness. This kind of product is very popular among youngster. J – Jewelry Thailand is the center of world jewelry and famous for burnishing precious stones and its chic design. K – Knowledge Bangkok has several knowledge resources. Apart from library, there is TK Park which originated from the desire to create

a lively library to promote genuine love and needs for reading and continuous learning for the Thai people. L – Lifestyle Mall Lifestyle mall is a brand new of department store which merges privacy and convenient together. It adds glamour to city people and located around the town such as J-Avenue at Soi Thonglor, B Boulevard at Suvarnabhumi, La Villa, The Crystal at Sathupradit Road and Penny’s Balcony. M – Museum For those who want to know about Thai history, museum would be the first you think about. Museum Siam, on Sanam Chai Road, serves as a learning centre. The Royal Carriage Museum, near the entrance to Vimanmek Palace, where 13 royal horse-drawn carriages once used during the reign of King Rama V are collected. The collection is so splendid and regarded to be great historical value. N – Night life Bangkok’s nightlife has a reputation for being wild and H – Hotel

โครงการที่มีการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็น สินค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพ มี จุ ด เด่ น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องตนเองและสอดคล้ อ งกั บ วัฒนธรรมในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น สามารถเลื อ กชมได้ ที่ ศู น ย์ ก ารค้ า ประตู น้ ำ เซ็นเตอร์ ถนนราชปรารภ ศูนย์รวมของสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ

WAI ไหว้ คือ การแสดงความเคารพของคนไทยด้วยการประนมมือ

กรุงเทพฯ มีสถานที่ให้ได้รีแล็กซ์อยู่มากมาย ซึ่งสปาก็นับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วย ผ่อนคลายความเครียดและความเมื่อยล้า โดยเฉพาะศาสตร์ของการนวดไทยและ นวดอะโรมา ก็เป็นที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สีสันแห่งการช้อปปิ้งของเมืองกรุงแห่งนี้ ขอบอกว่าไม่แพ้เมือง ของชาติไหนๆ เลยทีเดียว ดัง จะเห็นได้จากมีแหล่งช้อปปิ้งมากมาย หลากหลายสไตล์ เปิดบริการอยู่เกือบทุกมุมเมือง มีตั้งแต่แหล่งช้อปปิ้ง แบบ Hi-End เช่น เซ็นทรัลเวิลด์ ตรงบริเวณสีแ่ ยกราชประสงค์ ไปจนถึง แหล่งช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกอย่าง ตลาดนัดสวนจตุจักร (JJ Market) และศูนย์การค้าย่านประตูน้ำ ยิ่งช่วยเพิ่มเสน่ห์ในการจับจ่ายใช้สอย และช่วยผลักดันให้กรุงเทพฯ กลายเป็นสวรรค์ของนักช้อปหลายๆ คน

OTOP หรือสินค้าในโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็น

rowdy. But at the same time it’s relaxed, enjoyable and great fun! Rapidly establishing itself as Asia’s capital of cool, Bangkok’s diverse nightlife scene features everything from excellent live music and good jazz clubs to ultra cool bars, trendy clubs. O – OTOP OTOP or One Tambon One Product is a local entrepreneurship stimulus program which aims to support the unique locally made and marketed products of each Thai Tambon (subdistrict). P – Park In Bangkok, there are several big parks such as Benjasiri Park, Lumpini Park, Suan Rod Fai Park. It is places of refuge in heavily populated urban areas and where many activities take place for all ages. Q – Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) is located on Rachadapisek Road. Purpose-built for the grandest national and international events, particularly conferences and exhibitions, it bears the nation’s identity in its architectural form and decorative details. R – Relaxation There are various places for relaxation in Bangkok. Spa is one of the alternatives especially Thai massage and aroma massage which is very famous and popular. S – Shopping Bangkok is shoppers’ paradise. Various shopping places are available in every corner of the city. From Hi-End place like Central World, at Ratchaprasong intersection, to place to shop for cheap price like JJ Market. T – Temple Since Bangkok’s history is more than 226 years, it makes this city full of fascinating cultural arts. Wat Phra Kaew (Temple of the

Emerald Buddha) and Wat Arun are very beautiful and valuable in Thai cultural arts. U – Unique Bangkok is another city that outstanding and unique. It is clearly identified with history, arts, culture that shown in architecture, traditional show, food. V – Variety Bangkok is the city of variety various in race, religious, culture and way of living. Moreover, it perfectly mixes culture and modern technology together. W – Wai The Wai is one of the most famous of symbols that people recognize as being ‘Thailand.’ It is a way of showing respect and fascinating manner of Thais. X – Xylophone Xylophone or Ranard is Thai musical instrument. It will make you feel gentle and sweet-sounding or you may feel strong and powerful at the same time. This instrument has reflected Thai fantastic tradition and culture. Y – Yaowarat Yaowarat Road is Bangkok’s Chinatown. There are many small streets and alleys full of shops and vendors selling all types of goods. It is also famous for many varieties of delicious foods, and become foods street in the night. Z – Zoom Let’s zoom in! Apart from the confusion of the city, Bangkok is attractive in every side, such as, fascinating architecture, culture, way of living, and food. These are the reasons why tourist voted ‘Bangkok’ as the best city in the world. n


เปิดรับมุมมองใหม่

กับการอยู่อาศัย แบบใกล้ชิดธรรมชาติ

ที่...ทาวน์พลัส

เพชรเกษม-บางแค

หากจะเลือกบ้านสักหลังสำหรับการอยู่อาศัย คงต้องใช้ เวลาหาหลากหลายเหตุผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะบ้านคือสถานที่สำคัญที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันไป อีกนาน นอกจากเรื่องของความสวยงาม และฟังก์ชัน การใช้สอยที่ตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่าง ดีแล้ว การอยู่อาศัยบนพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยพื้นที่สี เขียว ร่มรื่น มีความเงียบสงบ และเป็นส่วนตัว ย่อมส่ง ผลให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะได้ ใช้ชวี ติ อยูท่ า่ มกลางสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ได้รบั อากาศบริสทุ ธิ์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติสีเขียวนั่นเอง ทาวน์พลัส เพชรเกษม-บางแค ทาวน์เฮาส์ดี ไซน์ทันสมัย บนทำเลที่โอบล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวของต้นไม้รอบ บริเวณโครงการ ทำให้การใช้ชีวิตกลมกลืนไปกับ ธรรมชาติได้อย่างลงตัว บนถนนพุทธมณฑลสาย 1 กับการเดินทางที่สะดวกสบาย เชื่อมต่อสู่ทุกจุดหมาย ใจกลางเมืองอย่างคล่องตัว ด้วยเส้นทางหลักทั้งถนน กาญจนาภิเษก ถนนเพชรเกษม รวมไปถึงระบบขนส่ง มวลชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นยังแวดล้อม ไปด้วยสถานที่อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน บรรยากาศภายในโครงการสวยงาม สบายตา ด้วย ต้นไม้น้อยใหญ่ที่จัดวางไว้รอบโครงการ เริ่มจากพื้นที่ สวนส่วนกลาง ไปจนถึงสวนหย่อมขนาดย่อมๆ (Pocket Park) ที่กระจายอยู่ทั่วทั้งโครงการ เพื่อให้ ทุกบ้านได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดทุกหลัง อีกทัง้ ความเงียบสงบเป็นส่วนตัว ทำให้ผอู้ ยูอ่ าศัยเข้าถึง การพักผ่อนได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงความสะดวกสบาย จากสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ ไม่ว่าจะเป็น สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ที่จัดเตรียมไว้เพื่อตอบสนอง ไลฟ์สไตล์ของทุกคน และยังอุ่นใจกับระบบการรักษา ความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การดี ไซน์รูปแบบของบ้าน นอกจากจะออกแบบอย่าง สร้างสรรค์ด้วยสไตล์โมเดิร์น ที่บ่งบอกถึงความมี รสนิยมแล้ว ยังได้นำเอาธรรมชาติมาสอดแทรกไว้เกือบ จะทุกส่วนของตัวบ้าน เพื่อให้การใช้ชีวิตได้ ใกล้ชิดกับ ธรรมชาติมากที่สุด ตั้งแต่ภายนอกบ้านมาจนถึงการ ออกแบบฟังก์ชันด้านใน อาทิ ประตู หน้าต่าง ออกแบบ เป็นทรงสูง เพื่อเปิดรับลมธรรมชาติอย่างเต็มที่ ภายใน ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง เปิดรับแสงสว่างภายนอกเข้ามา ในตัวบ้านได้อย่างทั่วถึง เป็นต้น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบ ความเป็นส่วนตัว ที่นี่มีคำตอบให้ กับบ้านในโซนพิเศษ Private Zone ที่ตั้งอยู่ ในโซนที่เงียบสงบที่สุดใน โครงการ โดดเด่นด้วยระเบียงพร้อมสวนสวยในห้องน้ำ

ตัวบทสุดท้ายที่เติมเต็มการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้ สมบูรณ์แบบ นัน่ คือ การบริหารจัดการโครงการทีม่ คี ณ ุ ภาพ และการบริการหลังการขายที่ ให้ประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัย อย่างสูงสุด ที่จะทำให้การใช้ชีวิตไม่ ใช่เรื่องยากสำหรับใคร ความสุขทั้งหมดรวบรวมไว้ที่ โครงการทาวน์พลัส เพชรเกษม-บางแค สนใจสามารถเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างที่ โครงการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2688-7555 หรือ www.plus.co.th โครงการทาวน์พลัส เพชรเกษม-บางแค ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ที่ตั้ง ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น ประเภท 244 ยูนิต จำนวน เริ่มต้น 19.4 ตารางวา เนื้อที่ ประมาณ 155 ตารางเมตร พื้นที่ ใช้สอย เริ่มต้น 3.19 ล้านบาท ราคา


The Japanese

People

are believed to have migrated to the islands of present - day Japan from the Asian continent and the South Pacific more than 2, 000 years ago. -------------

Text : Pimmy

อภิรักษ์ โกษะโยธิน ร่วมสร้างอนาคตกรุงเทพฯ

แล้ ว ก็ถึงเวลาที่สนามเลือ กตั้งต้องร้อนระอุ

กั น อี ก ครั้ ง กั บ ศึ ก ชิ ง เก้ า อี้ ผู้ ว่ า ราชการ กรุงเทพมหานครปี 2551 ซึ่งปีนี้กรุงเทพมหานคร

ได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น เมื อ งที่ น่ า ท่ อ งเที่ ย วที่ สุ ด

ในโลก จากนิตยสาร Travel + Leisure ใครทีเ่ หมาะสม จะเข้ า มาสานต่ อ สร้ า งฝั น ให้ ม หานครกรุ ง เทพฯ แห่งนีก้ า้ วไปสูร่ ะดับโลกอีกครัง้ ในปีตอ่ ๆ ไป มารูจ้ กั ตั ว ตน ผลงาน และนโยบายของเหล่ า ผู้ ก ล้ า ที่ ล ง

ท้ า ชิ ง ตำแหน่ ง ในปี นี้ โดย 24-7 เลื อ กสรรคนที่

โดดเด่น น่าจับตามองมาให้คุณลองติดตามพวกเขา เพื่ อ ให้ คุ ณ เลื อ กว่ า ใครดี ที่ สุ ด สำหรั บ การพั ฒ นา กรุงเทพฯ อย่างรอบด้าน

. 18

คงไม่ ต้ อ งเกริ่ น นำกั น มากนั ก กั บ อภิรักษ์

โกษะโยธิน อดีตผู้ว่ากรุงเทพฯ ที่ครั้งนี้ขอลง

ชิงตำแหน่งอีกสักครั้ง หวังสานต่องานที่คั่งค้าง ตลอด 4 ปี ที่ เ ขาดำรงตำแหน่ ง กั บ สโลแกน ‘ร่วมสร้างอนาคตกรุงเทพฯ ร่วมกัน’ ซึ่ง สิ่งหลั ก ๆ ที่ เ ขาต้ อ งการทำให้ กั บ อนาคตของ กรุงเทพฯ คือ การแก้ไขปัญหาจราจร แก้ปญ ั หา

สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น พิ ษ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต

สร้ า งการศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ

ของกรุงเทพฯ ในครั้งนี้อดีตผู้ว่ากรุงเทพฯ จับฉลากได้หมายเลข 5 แม้จะไม่ใช่หมายเลขที่โดดเด่นนัก

แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาถือเป็นเครื่องการันตีให้เขาได้เป็นอย่างดีว่าคุณภาพ การทำงานเป็นอย่างไร สำหรับอภิรักษ์ เขาเคยผ่านการทำงานในองค์กรต่างๆ มามากมาย

ไม่ว่าจะเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย จำกัด รวมถึงการเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ริเริม่ เร่งด่วน ติดตาม แน่นอนว่าสำหรับผูช้ ายคนนีค้ งไม่ตอ้ งแนะนำกันมาก เช่ น กั น เพราะ ชู วิ ท ย์ กมลวิ ศิ ษ ฎ์ มี บ ทบาท ทางการเมืองไทยที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วง 5-7 ปี ทีผ่ า่ นมา จากนักธุรกิจด้านความบันเทิงทีผ่ นั ตัวเอง มาสู่ ถ นนการเมื อ ง เขาจึ ง มั ก มี ภ าพของความ สนุกสนาน คารมที่คมคาย และการจัดแถลงข่าว

ทีไ่ ม่ซำ้ รูปแบบ ชูวทิ ย์กลับมาลงสมัครผูว้ า่ ฯ อีกครัง้ หลังจากที่ผิดหวังเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา คราวนี้เขา กลั บ มากั บ สโลแกน ‘ริ เ ริ่ ม เร่ ง ด่ ว น ติ ด ตาม’ นโยบายสั้นๆ ที่เขาย้ำว่าทำได้จริง แล้วกรุงเทพฯ จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับ

ตลอดกาล “ผมเป็นมือปราบคอรัปชั่น” เป็นอีกเรื่องที่ชูวิทย์ให้ความสำคัญและมักกล่าวประโยคนี้

กับใครๆ เสมอ วันนี้เขาพร้อมที่จะลงชิงตำแหน่งอีกครั้งในหมายเลข 8 เราลองมาลุ้นสิว่า ปีนี้ เขาจะได้กำลังใจจากคนกรุงเทพฯ มากน้อยเพียงใด เพราะถึงแม้เขาจะเริ่มต้นจากการเป็น

นักธุรกิจ แต่ประสบการณ์ในสนามการเมืองของเขาก็นับว่าถูกใจใครหลายคน โดยเฉพาะ

คนหนุ่มสาวรุ่นใหม่


วราวุธ ฐานังกรณ์ กรุงเทพฯ เมืองมหัศจรรย์

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 10 มิติเมืองน่าอยู่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ์ Dr. Dan can do หรือ ดร.แดน...ทำได้คนนี้

ลงสมั ค รผู้ ว่ า ฯ พร้ อ มสโลแกนที่ เ ขา ยืนยันว่า ทำได้จริงๆ กับการสร้างให้ กรุงเทพฯ เป็น 10 มิติเมืองน่าอยู่ของ คนยุคใหม่ ด้วย 300 นโยบายที่เขาจะ วางรากฐานให้กบั กรุงเทพฯ ครอบคลุม ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น เมืองสะอาด เมืองสงบสุข เมืองสุขอนามัย

เมืองสวยงาม หรือจะเป็นเมืองสำราญ หรือสืบสานวัฒนธรรม เหล่านี้คือสิ่งที่ ดร.แดน นำเสนอให้กับคนกรุงเทพฯ ซึ่ ง ดู น่ า สนใจและได้ รั บ เสี ย งฮื อ ฮา

ไม่น้อยเลยทีเดียว ดร.แดน เคยเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนั้นเขายังเคยทำงานวิจัยอยู่ในศูนย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ อิมแพครีเสิร์ช ของ มหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ มาแล้ว ตัวเขามีประสบการณ์ทหี่ ลากหลายโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพราะเคยเป็นรองประธานคณะทำงานการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม

ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและกรรมการใน

หน่วยงานต่างๆ อีกกว่า 50 ตำแหน่ง และด้วยความเชี่ยวชาญเหล่านี้ทำให้ ดร.แดน

ในหมายเลข 2 น่าจับตามองไม่น้อยสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ ปีน ี้

ผู้ ส มั ค รหน้ า ใหม่ ใ นหมายเลข 4 คนนี้ คื อ วราวุ ธ ฐานั ง กรณ์ หรื อ อดี ต ชื่ อ สุ ช าติ

นาคบางไทร เขามาพร้อมการชูสโลแกนในเรื่อง ‘สร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองมหัศจรรย์’ โดยจะเป็นการนำระบบไอทีมาให้คนกรุงเทพฯ 10 ล้ า นคนได้ รู้ จั ก กั น พร้ อ มกั บ การมี ร หั ส ประชาธิปไตยประจำตัว เพื่อร่วมกันสกัดคน

ไม่ดี สร้างสังคมแห่งความสุข รวมถึงการสร้าง กรุงเทพฯ ให้มีการพัฒนาไปอย่างรอบด้าน

ไม่ว่าจะเป็น การเมือง สังคม การศึกษา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว จริงๆ แล้วแม้วราวุธจะหน้าใหม่สำหรับสนามการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ แต่สำหรับ สนามการต่อสู้เรียกร้อง เขาเป็นคนหนึ่งที่ใครๆ รู้จักกันดี เพราะเคยเป็นแกนนำกลุ่มฅน

วันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ ซึ่งเคลื่อนไหวสนับสนุนการปกครองในระบบประชาธิปไตยมานาน กว่า 2 ปี และเขายังเป็นคณะกรรมการประชาชนเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2550 สำหรับประสบการณ์ด้านการทำงานอื่นๆ เขาเคยประกอบอาชีพเภสัชกรในหน่วยงานต่างๆ มากมาย ส่วนงานด้านสังคมนอกจากการเคลือ่ นไหวทางการเมืองแล้ว เขาเคยเป็นกรรมการ ผู้ ช่ ว ยฝ่ า ยหารายได้ สมาคมผู้ ดู แ ลเว็ บ ไทย และสมาชิ ก ตลอดชี พ สมาคมฝึ ก พู ด แห่ ง ประเทศไทย เป็นต้น

Who is the best for Bangkok?

Finally it is the time for Bangkok Governor Election 2008. 24-7 has chosen outstanding candidates to make you decide who will be the best for developing Bangkok in all aspects.

Apirak Kosayothin No.5

ลีนา จังจรรจา ผู้หญิงมีต่อม ความชั่วน้อยกว่าผู้ชาย

สนามเลื อ กตั้ ง คงขาดความสนุ ก สนานและ สดใสไปไม่น้อย หากว่าปีนี้จะขาดผู้หญิงที่มี เอกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น เป็ น พิ เ ศษคนนี้ ไ ป ลี น า จังจรรจา หรือที่เราคุ้นหูคุ้นตากับเธอเป็น อย่ า งดี ใ นชื่ อ ลี น่ า จั ง คราวนี้ เ ธอมาพร้ อ ม นโยบายที่ แ สบสั น ต์ เ ช่ น เดิ ม กั บ วลี เ ด็ ด อย่ า ง

‘ผู้ ห ญิ ง มี ต่ อ มความชั่ ว น้ อ ยกว่ า ผู้ ช าย’ รวมไปถึ ง เรื่ อ งของตั๋ ว อั จ ฉริ ย ะที่ ส ามารถ

นำไปโดยสารได้ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าบีทีเอส และเรือโดยสาร แม้ ว่ า ลี น่ า จั ง จะเติ บ โตมาจากการเป็ น

นักธุรกิจด้านเครื่องสำอาง แต่เธอก็มักจะออก มาเคลื่อนไหวทางสังคมอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะ เรือ่ งของสิทธิสตรี รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ ทางสังคมสงเคราะห์ต่างๆ กับผู้ที่ได้รับความ ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้เธอยังเป็นประธาน มู ล นิ ธิ ลี น่ า จั ง อี ก ด้ ว ย สำหรั บ ถนนการเมื อ ง เธอโด่งดังจากการเข้าร่วมประท้วงขับไล่นายก รัฐมนตรี สมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ปีนี้กับ หมายเลข 7 ของเธอมาลุ้นกันว่าคนกรุงเทพฯ จะให้โอกาสเธอมากน้อยเพียงใด

He was former governor of Bangkok. He desires to continue his work and deal with the crisis of traffic and pollution. Moreover he will develop the standard of living, education and economic of Bangkok. ‘Unitedly Developing Future Bangkok’

Chuwit Kamolvisit No.8

‘Starting, Immediate, Following’ He is a Thai politician and, formerly, the country’s biggest massage parlor owner. He has remarkable role in

Thai politic. He will make Bangkok to be the top ten tourist’s paradise. Mostly the new generation will be satisfied with his work and effort.

Dr. Kriengsak Chareonwongsak No.2

Dr. Kriengsak Chareonwongsak or Dr. Dan Can do comes with 300 policies to make Bangkok a better place for living. He is also an expertise in economic. ‘10 Dimensions of Liveable City’

Leena Jungjanja No.7

Leena Jungjanja, known as Leena Jung, comes with the policies of protecting the right of women as well as using the genius tickets for all public transportation. ‘Women have lesser immorality than men’

Worrawut Thanankorn No.4

He is a new candidate for Bangkok Governor Election. His slogan is to make Bangkok a wonderful city by introducing IT system in democracy election. He will make a delightful society together with develop Bangkok in all aspects. n ‘Wonderful Bangkok’

. 19


Some books are to be

Taste

. others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

try to

----------

Text : Pimmy / Photo : W.Ansirimonkol

To – Sit

(Garden in Town)

(good)

taste...

อีกหนึ่งสวนสวยกลางเมืองที่ให้ทั้งการพักผ่อนในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมอาหารรสเลิศกับร้าน To-Sit (Garden in Town) แหล่งพบปะสังสรรค์ของคนทำงานกลางเมืองช่วงเวลาเย็นๆ กับการ เข้ามาดื่มด่ำความสบายที่คุณสามารถเลือกได้ตามสไตล์คุณเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านในที่ตกแต่งด้วย สีสันสดใส ให้ความรู้สึกของอารมณ์ที่รื่นเริง แต่ก็ยังแฝงมุมสงบส่วนตัวให้คุณได้เช่นกัน หรือจะเป็น บรรยากาศด้านนอกที่ทางร้านเลือกใช้ต้นไม้นานาชนิดมาเนรมิตให้กลายเป็นสวนขนาดใหญ่ไว้คอย รองรับคนเมืองอย่างเรา อยากแวะมาพักผ่อน ทานอาหารอร่อยในสวน หรือจะนัดสังสรรค์กับ

กลุม่ เพือ่ นก็อย่าลืมแวะมาสนุกกันได้ที่ To-Sit (Garden in Town) ถนนศรีวรา ย่านทาวน์อนิ ทาวน์

Recommended! : > ทอดมันตามเสด็จ > เป็ดย่างกะเพรากรอบ > กุ้งผัดพริกไทยดำ > ส้มตำกะพงฟูไข่เค็ม > แกงส้มไข่ชะอมกุ้งใหญ่ n To-Sit (Garden in Town)

ตั้งอยู่ติดกับสถานเสริมความงามปริ๊นเซส ถนนศรีวรา

ซอยลาดพร้าว 94 สำรองที่นั่ง โทร. 0-2530-7675 และ 087-560-6266

A garden in town provides a shady atmosphere suitable for relaxation together with delectable food at To-Sit (Garden in town), a meeting place for metropolitan. Its interior is colorful and vivid and is divided into private sections. There is alfresco area which covered with a rich of variety trees as well. For a fun and laid-back time, come to To-Sit (Garden in Town) on Sriwara Rd. Call 0-2530-7675 or 087-560-6266 for reservation.

Bert’s --------------

Text : Pimmy / Photo : Pitchayut Kacharak

ด่วน ดี มีประโยชน์ คือเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับร้านอาหารจานด่วนสุดหรูอย่าง Bert’s ซึ่ง

ร้านนี้เปิดตัวครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศส โดยเน้นตอบสนองความต้องการของคนเมืองที่ใช้ชีวิต เร่งรีบแต่ก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจในคุณภาพของอาหารและความอร่อย Bert’s สาขาเดียวในเอเชีย

ตั้งอยู่ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซน ที่นี่ถูกตกแต่งด้วยโทนสีม่วงหวาน ดูหรูหรา แต่ก็แฝงไปด้วย ความอบอุน่ เป็นกันเอง มีมมุ หลากหลายเป็นส่วนตัว และใครทีช่ อบนัง่ ชิลๆ ก็มบี ริเวณด้านนอก ให้นั่งชมวิวเมืองใหญ่ แถมยังรับลมได้สบายๆ อยากพักผ่อนวันหยุดนี้แวะไปคาเฟ่ร่วมสมัยที่ ใส่ใจสุขภาพกันดีกว่า A popular cafe chain in France, Bert’s Cafe has opened its first branch in Asia on the first floor of Zen department store. The cafe is known for its fresh and healthy menu, served fast in a lively and cozy atmosphere. The main entrance hides in a corner of the store’s cosmetics zone, but you can also gain access via the outdoor fountain area. Just look for the purple sign. Call 0-2100-9010 for reservation.

Recommended! : > Tuna Nicoise Salad > Croque Monsievrc (Ham Emmenthal Cheese) > Stir Fried Basil Pork > อาหารชุดสุดคุ้ม Bert’s Lunch ( 1 Toasted Sandwich + Waffle + Fresh Fruit Juice) n Bert’s

. 20

สาขาแรกในไทยและเอเชีย เปิดบริการแล้วที่บริเวณชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซน

สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2100-9010


En

------------- Text : Sudarat / Photo : Kanawat Jaiprom

ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อสั้นๆ En ที่มีความหมายว่า ‘โอกาส’ ที่เพิ่งเปิดตัวได้เดือนกว่าๆ ในตึกย่าน ซอยธนิยะ สีลม ซึ่งเป็นแหล่งของอาหารญี่ปุ่นหลากหลายร้าน บรรยากาศของร้านเน้นความเป็น ส่วนตัว ไม่วุ่นวาย เจ้าของเป็นคนญี่ปุ่นที่ลงมือเป็นเชฟเอง ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารอร่อยๆ ให้คุณ

Tips : มื้อกลางวันที่นี่จะเป็นอาหารชุด รสอร่อย สไตล์ญี่ปุ่น เช่น ข้าวแกงกะหรี่เนื้อ แฮมเบิร์ก แต่พอ รอบค่ำ 6 โมงเป็นต้นไป จะมีเทปันมาเอาใจคุณๆ ด้วย

Don’t Miss : > Hamberg เนื้อกับหมูนำมาบดผสมเครื่องปรุง และปั้นเป็นก้อน เสร็จแล้วนำมาย่างในกระทะ

ราดน้ำฮายาชิ (250 บาท)

> Spicy Beef Curry แกงกะหรี่เนื้อ รสชาติเผ็ดนิดหน่อย ทานคู่กับซีซ่าร์สลัด ได้ความอร่อยไปอีกแบบ (200 บาท) > Pirikara sauce yaki ยากิโซบะ สไตล์ญป่ี นุ่ มาพร้อมไข่ดาวชวนน่ารับประทาน (180 บาท) n ร้าน En อยู่แถวซอยธนิยะ ชั้น 4

ขึน้ ลิฟต์ตรงข้ามคลับเซรินา่ เปิด 11.45-14.00 น. และ 18.00-23.00 น. โทร. 0-2632-8836

‘En’ means opportunity which has recently opened in Soi Thaniya, known as Little Tokyo. There are a number of small Japanese restaurants but ‘En’ has a private and serene atmosphere. The owner is also a chef and ready to serve you a delicious Japanese food.

Opening Hours 11.45-14.00 and 18.00-23.00 Tel. 0-2632-8836

Les Nympheas

--------------

Text : Sudarat / Photo : Pitchayut Kacharak

Don’t Miss : > Warm Chocolate Fondant ช็อกโกแลตฟองดู ทานคู่กับไอศกรีม พร้อมสตรอเบอร์รี่หอมหวาน

(250 บาท) > ปลาหิมะ รสชาติปลาเนื้อนุ่ม หอม หวาน เหมือนละลายในปาก

พร้อมด้วยซุปผักรวม Ratatoullie ซึ่งเป็นซุปขึ้นชื่อของฝรั่งเศส (750 บาท) > สกาล็อปสลัด

เมนูแอพพิไทเซอร์ สไตล์ฝรั่งเศส อร่อยด้วยผักหลากชนิด (480 บาท) n Les Nympheas

โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค 199 สุขุมวิทซอย 22 กรุงเทพฯ โทร. 0-2261-9000

n เวลาเปิดให้บริการ : กลางวัน 11.30-14.00 น. เย็น 18.30-21.30 น.

หากคุณหลงใหลความเป็นฝรั่งเศส เชิญดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแบบนี้ได้ที่ร้าน Les Nympheas (เล แนมเฟียส์) ร้านอาหารฝรั่งเศสในโรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค อาหารของที่นี่เป็นสไตล์ ฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียน ที่เน้นความโดดเด่นของรสชาติในจานเดียว และจะมีพืชผักที่มีประโยชน์ ผสมอยู่มาก ส่วนอาหารทะเลก็เน้นความสดใหม่ ปลา กุ้ง นำเข้ามาจากแหล่งคุณภาพ

Tips : ในมื้อกลางวัน จะมี Business Lunch (ราคา 345 บาท) มีหลายเมนูให้คุณเลือกรับประทาน

และใน 4 สัปดาห์ อาหารที่จัดมาก็จะไม่ซ้ำกันเลย

If you crave for Mediterranean-styled food in an elegant and serene ambience, do not miss ‘Les Nympheas’ at the Imperial Queen’s Park Hotel. The food

is a mix of modern cuisine with French and, to a lesser extent, European traditional recipes. Opening Hours : 11.30-14.00, 18.30-21.30 Call 0-2261-9000 for reservation

. 22


The

Thirdplace

------------- Text : Pimmy / Photo : W.Ansirimonkol

บ้านคุณตา ร้านเค้ก-กาแฟสดน่ารักๆ ทีซ่ อ่ นตัวอยูใ่ นโรงพยาบาลสัตว์ตลิง่ ชันแห่งนีม้ ชี อื่ ว่า บ้านคุณตา ซึง่ มีการตกแต่งโดย ใช้ไม้เป็นพระเอก ทำให้ทั้งร้านดูสบายๆ ร่มรื่น และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของสุนัขที่นำเจ้าตูบมารักษาตัว ตัดขน หรืออาบน้ำแต่งตัว คุณก็สามารถจิบกาแฟ ทานขนมรอได้สบายๆ ร้านกาแฟบ้านคุณตามีเมนูเค้กที่ แสนอร่อย เพราะเจ้าของร้านลงมือทำเองจึงเลือกใช้วัตถุดิบที่สด ใหม่ เมื่อนำมาแต่งหน้าแต่งตา เค้กของที่นี่

ก็สวยน่ารัก ไม่แพ้การตกแต่งของร้านเลยทีเดียว นอกจากร้านกาแฟแล้วที่นี่ยังมีรีสอร์ตสำหรับคนรักน้องหมา ไว้บริการอีกด้วยเช่นกัน หากมีเวลาแวะมาจิบกาแฟ ทานเค้กอร่อยที่บ้านคุณตากันเถอะ

Recommended! : > เค้กกีวี > มิลค์เค้ก > ช็อกโกแลตเค้ก > เค้กสตรอเบอร์รี่ n

n บ้านคุณตา อยู่ภายในโรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน

เปิดบริการตั้งแต่ 09.00-17.00 น. โทร.สอบถามได้ที่ 0-2887-8321-3

Baan Khun Ta is a lovely homemade cake and coffee shop located in Talingtion Veterinary Hospital. This place is a wood deck in casual style suitable for waiting for your doggies. Moreover it has a resort for dog lovers as well. If you are free, try ‘Baan Khun Ta’. Opens 09.00-17.00 hrs. Tel. 0-2887-8321-3

NightLife ------------- Text : Jutamard

Fabulous แฟบบูลัส แหล่งแฮ็งเอาต์แห่งใหม่ ย่ า นหลั ง สวนลุ ม พิ นี มี ค วามโดดเด่ น อยู่ ที่ ก าร ตกแต่ง สไตล์ของร้านออกแนว Chic&Cool ใช้โทนสีม่วง ครีม ดำ เป็นหลัก ตกแต่ง ด้วยโคมระย้าและเก้าอี้บุผ้าลายหนังสัตว์ แอบเก๋ด้วยกำแพงอิฐที่มีประกายเพชร วูบวาบซึ่งมาจากไอเดียของเจ้าของร้านเอง และถ้ามาถึงที่นี่แล้วพลาดไม่ได้กับการดื่ม ค็อกเทลสูตรต่างๆ โดยหนึ่งในหุ้นส่วนจะผสมค็อกเทลให้คุณทานด้วยตนเอง ซึ่งเขามี ประสบการณ์เคยเป็นบาร์เทนเดอร์และบริหารงานด้านบาร์มากว่า 15 ปีแล้วในเมืองใหญ่ หลายประเทศ อาทิ ลอนดอน ดู ไ บ มอสโค เป็ น ต้ น รั บ รองว่ า รสชาติ เ ข้ ม ข้ น

ไม่ แ พ้ ที่ อื่ น แน่ น อน ส่ ว นเพลงเปิ ด สไตล์ เ รโทรยุ ค 80’s ให้ คุ ณ ได้ ฟั ง เพลิ น ๆ

จิบค็อกเทลไปพร้อมกับสังสรรค์ในกลุ่มเพื่อน รับรองค่ำคืนนี้ของคุณจะมันส์สุดเหวี่ยง อย่างแน่นอน Tips : ค็อกเทลของที่นี่มีส่วนผสมที่ลงตัว

ล้วนแล้วเป็นสูตรต้นตำรับทั้งหมด และบางอย่างก็เป็นสูตรของทางร้านคิดขึ้นมาเอง รสชาติถูกใจด้วยราคาเพียงแก้วละ 150 บาทเท่านั้น Fabulous is a brand-new hangout in Sarasin Road, run along the edge of Lumpini Park. With chic & cool decoration and 80’s retro music, this is a place to go. Plus, the bartender here is an expert who has experience more than 15 years. Let’s rock the night away at ‘Fabulous’! Opens daily 18.00-01.00 hrs. Tel. 0-2253-1902

ร้าน Fabulous 231/15 ถ.สารสิน

(หลังสวนลุมพินี) n เปิดบริการทุกวัน เวลา 18.00-01.00 น. โทร. 0-2253-1902 n

. 24

Cocktail Recommended! > Just Fabulous > Sex in the Lumpini Park > Maitai > Mojito > Bkk Cooler

> Purple Cosmopolitan อาหารแนะนำ > ยำปลาดุกฟู > เกี๊ยวห่อชีส > 7 สมุนไพรทอดกรอบ n


music

Sports played professionally are

Entertainment

-------------

Text : LuckyAries

-------------

Text : Kong

theory encompasses the nature and mechanics of music.

The Refection of The Other Species

มุมมองความสุขจากอีกสปีชีส์

The Fall (2006)

You Don’t Mess with

the Zohan (2008) Director : Dennis Dugan Writers (WGA) : Adam Sandler / Robert Smigel

Genre : Action / Comedy more Cast : Adam Sandler / John Turturro / Emmanuelle

Director : Tarsem Singh Writers : Dan Gilroy / Nico Soultanakis

Genre : Adventure / Drama / Fantasy more Cast : Catinca Untaru / Justine Waddell / Lee

Kim Uylenbroek

Pace /

ภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากหลังย้อนยุคไปในช่วงเริ่มต้นของวงการบันเทิงฮอลลีวู้ด เดินเรื่องโดย Alexandria ซึ่งได้รับอุบัติเหตุที่ข้อมือ หลังจากเดินทางโซซัด โซเซมาอย่างไร้จดุ หมาย เธอได้รบั การช่วยเหลือให้พกั ฟืน้ ทีโ่ รงพยาบาลแห่งหนึง่ ในชานเมือง บาดแผลภายนอกเป็ นเพี ยงสิ่ งสะท้อ นความเจ็ บปวด หดหู่ และสิ้นหวังจากจิตใจภายในของการสูญเสียพ่อ ที่หล่อหลอมให้เธอเป็นคน เก็บตัว และใช้ชีวิตด้วยจินตนาการลึกลับทับซ้อนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง มาช้านาน ในสถานรักษาแห่งเดียวกัน Alexandria ได้พบคนไข้หนุ่ม อดีตสตั๊นท์แมนผู้อกหัก หม่นเศร้า ที่ได้รับบาดเจ็บจากการควบม้าโชว์ออฟ สาวสวย โดยไม่รู้ตัว แรงดึงดูดแห่งความผิดหวังได้ทำให้ทั้งสองค่อยๆ ใกล้ชิด กัน ที่สำคัญหนุ่มคนนี้ได้ใช้จินตนาการที่รู้เห็นในวงการมายาแต่งนิทานซึ่ง มากด้วยสีสันและจินตนาการเหนือจริงเกี่ยวกับ 5 มนุษย์พิสดารบอกเล่าให้ เธอฟัง ด้วยความสร้างสรรค์และจินตนาการด้านมืดที่มีเหมือนกัน ทั้งสองจึง ถูกขับเคลื่อนให้ตกอยู่ในโลกเสมือนที่ทำให้ได้ร่วมวิกฤตการณ์จนเกิดความรัก พร้อมๆ กับเรื่องเล่าที่เริ่ม จริงจั ง เข้ มข้น พวกเขาค่ อยๆ ถู กกลื นชี วิ ต ใน ปัจจุบนั ด้วยโลกสมมุตมิ ากขึน้ มีสงิ่ เดียวทีจ่ ะช่วยให้รอดพ้นได้คอื ความเข้มแข็ง ในการควบคุมจิตใจ และเผชิญกับความกลัวในอดีต

24-7 Recommended : ถ้าคุณเคยประทับใจกับความสวยงามอลังการ ของ Bram Stoker’s Dracula และความลึกลับสนุกสนานของ The Cell

นี่คืออีกผลงานที่รวมหัวกะทิหนังสยองขวัญเชิงจิตวิเคราะห์ที่ไม่ควรพลาด ทั้ง Eiko Ishioka ดีไซเนอร์ และ Tarsem Singh ผูก้ ำกับฯ ชาวอินเดีย และนี่คือ ส่วนผสมที่ทำให้ The Fall ที่สร้างสรรค์ในปี 2006 ได้รับรางวัลจากหลาย สถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Generation 14 plus - Best Feature Film สาขา Crystal Bear - Special Mention ภาพยนตร์ทไี่ ด้รบั การกล่าวขวัญถึง มากที่สุดจากสถาบันภาพยนตร์เบอร์ลิน และ Best Film จาก Sitges Catalonian International Film Festival

Chriqui

ถ้าคุณไม่แน่ อย่าแหย่โซฮาน แสดงนำโดยสุดยอดนักแสดงสุดฮาในวงการ ฮอลลีวู้ด อดัม แซนด์เลอร์ ภาพยนตร์ตั้งใจสะท้อนแนวคิดที่ว่า ใครๆ ก็ ถึงฝั่งฝันได้ ถ้าลงมือทำอย่างจริงจัง หนังเปิดฉากด้วยเรื่องราวของทหาร ระดับพระกาฬของอิสราเอล ที่แกล้งกุเรื่องการตายของตัวเอง เพื่อไล่ตาม ความฝันในการเป็นช่างทำผมในนิวยอร์ก จุดหมายแรกของเดอะ โซฮาน คือ ซาลอนพอล มิตเชล ที่ซึ่งเขาแฝงตัวเข้าไปในนาม สแคร็ปปี โกโก

สแคร็ปปี ด้วยความหวังว่าจะมีคนจ้างเขา แต่เขากลับถูกล้อเลียนเรื่อง สไตล์เฉิม่ เบ๊อะ ด้วยความมุง่ มัน่ จริงจังทีจ่ ะสร้างสรรค์ทรงผมสวยอินเทรนด์ ในแบบของตัวเอง ในที่สุดเขาจึงได้ตัดสินใจมาเป็นช่างทำผมในร้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง ที่ซึ่งทำให้ได้พบกับสาวสวย ดาเลีย งานนี้เลยต้องเหนื่อยทั้ง เรื่องงานและความรักในฝันควบคู่กัน แถมทั้งสองทางยังขรุขระด้วย

ผู้ก่อการร้าย ศัตรูเก่าจากสมรภูมิ และศัตรูใหม่ที่เพิ่มหน้าขึ้นด้วยความ ประสาทเซ่อซ่า แต่ไม่วา่ จะเป็นใครพวกเขาก็จะได้บทเรียนอย่างเดียวกันว่า อย่ามาแหยมกับโซฮาน 24-7 Recommended : นีค่ อื หนังฮาเรือ่ งล่าสุดของ อดัม แซนด์เลอร์ ที่เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับผู้กำกับฯ เดนนิส ดูแกน หลังจาก ทั้งสองเคยเรียกหัวเราะจากเรามาแล้วใน Happy Gilmore, Big Daddy และเรื่องล่าสุดที่เพิ่งผ่านสายตาเราไปกับ I Now Pronounce You Chuck & Larry คอหนังเก่า ใหม่ เตรียมสำลักเสียงหัวเราะได้เลย แถม ยังถูกใจวัยทีนจนได้รับเสนอชื่อเข้าชิง Choice Summer Movie : Comedy จากงาน Teen Choice Award อีกด้วย

การปรุงแต่งอาจทำให้ภาพลักษณ์ดสู วยงามในสากลสังคม นัน่ คือเหตุผล ทีท่ ำให้หลายคนสนใจ และให้ความสำคัญกับเปลือกภายนอกจนลืมไปว่า ที่เราจะสุขหรือทุกข์นั้น เกิดจากจิตใจภายใน บ่อยครั้งที่เราดูแมว หมา หรือฝูงปลา แล้วได้มมุ มองความคิดทีเ่ รียบง่าย และทำให้คดิ ตกกับปัญหา และนีค่ อื สิง่ ทีเ่ ราจะได้เรียนรูเ้ สมอจากธรรมชาติ ถ้าคุณเป็นอีกคนทีอ่ ยาก ปลดปล่อยใจ หรือกำลังมองหาแนวทางในการเดินทางกลับมาสู่ความ เรียบง่าย ลองหาเพลงจากหนังแอนิเมชั่นเหล่านี้มาฟังบ้างก็ดีนะ เพราะ เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึง่ ทีท่ งั้ โชคดีและโชคร้ายด้วยความฉลาดทีข่ าดเฉลียว

Ost. Surf’s Up (Us Import) ซาวนด์ แ ทร็ ค จากภาพยนตร์ แ อนิ เ มชั่ น ที่ น ำเสนอเรื่ อ งของนกเพนกวิ น

ที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นสุดยอดนักเล่นกระดานโต้คลื่น รวม 14 เพลง เพราะฟั งสบายที่ ใ ห้ บ รรยากาศหาดทราย, สายลม, เกลี ย วคลื่ น และ

ท้องทะเล จากศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ Incubus, Sugar Ray,

Pearl Jam และอี ก เพี ย บ ร่ ว มด้ ว ยเพลง ‘Lose Myself’ ผลงาน

Lauryn Hill

Sarah Mclachlan – Bloom (Remix Album) ประสบความสำเร็จมาแล้วกับอัลบั้ม Remixed ชุดแรกที่เป็นที่ถูกอก ถูกใจแฟนเพลงทั่วโลก จนต้องออกชุดที่สองตามมา Sarah MclachlanBloom (Remix Album) คราวนี้เป็นรีมิกซ์ใหม่สด จากดีเจรีมิกซ์ชื่อดัง แห่งยุคอย่ า ง Junkie XL, Will.i.am จาก Black Eyed Peas, Talvin Singh ที่ จ ะมาทำให้คุณมันส์ไปกับเพลงเพราะของ Sarah McLachlan แทร็คแนะนำคือ World On Fire / Dirty Little Secret / Answer / Fumbling Towards Ecstasy และ Ice

book

-------------

Text : Dragon

ฟินแลนด์ ไม่มีแขน

ผู้เขียน ใบพัด ราคา 185 บาท

Home & Décor Special ราคา 320 บาท

Water

สวนน้ำในบ้าน เล่มนี้นำเสนอ

สวนน้ ำ หลากสไตล์ อาทิ สวน น้ำตกธรรมชาติ สวนน้ำตกบน กำแพง สวนน้ำลำธารธรรมชาติ สวนน้ำแบบโมเดิร์น สวนน้ำตาม หลักฮวงจุย้ พร้อมไอเดียทำสวนน้ำ รวมถึงการเลือกสวนน้ำให้เหมาะ กับบ้าน พร้อมเทคนิคน่ารู้ และ อุปกรณ์การทำสวนน้ำอย่างง่ายๆ บอกไว้ครบครันภายในเล่ม

ใครอยากเพิ่มเสน่ห์สวนน้ำในบ้าน Garden ตัวเองรีบหามาอ่านด่วน

. 26

ถ้าหากคุณเคยถูกอกถูกใจกับผลงาน ‘เสียดาย คนอินเดียไม่ได้ อ่าน’ คงจะต้องติดตามหนังสือเล่มนี้ของ ‘ใบพัด’ ด้วยเช่นกัน

ซึ่งผู้เขียนภูมิใจนำเสนอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของเขา ด้วยลีลา การเขียนที่น่าเอ็นดู อ่านได้หลายครั้งอย่างไม่รู้เบื่อ

รักแท้มีจริง

ยืดอายุสมอง

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณทุกคนสามารถหลุดพ้น จากคำสาปแห่งกรรมเก่า รับเอาพรอันประเสริฐ แห่งกรรมใหม่ ด้วยความเข้าใจอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน นับตัง้ แต่รวู้ า่ รักแท้คอื อะไร ไปจนถึงการสร้างเสน่ห์ ให้ตัวเองเพื่อดึงดูดคนที่ใช่ ตลอดจนการรักษาเขา หรือเธอไว้กับคุณ

สุดยอดปรารถนาของทุกคนในเวลานี้อาจจะไม่ใช่เงินทองของมีค่ามากองอยู่ ตรงหน้าก็ได้ หากแต่ เป็ น เรื่ องที่ อ ยากจะมี อ ายุ ยื น ยาว อยากให้ ส มองดี ความทรงจำไม่ถดถอยไปตามอายุ แต่การเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดกับใครก็ได้ ไม่วา่ คนนัน้ จะรวยหรือจน ข้อมูลความรูท้ คี่ ณ ุ หมอเขียนและเล่าประสบการณ์ ได้น่าประทับใจ พร้อมวิธีดูแล ป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมเร็วกว่าวัย น่าจะเก็บ ไว้อ่านกัน

ผู้เขียน ดังตฤณ ราคา 140 บาท

ผู้เขียน พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน ราคา 155 บาท


Living

[livving] adjective Definition: alive: having life, not dead or nonexistent

--------------------------

Text : LuckyAries

The Down Town Connection อยู่ ไกลแค่ ไหน...

ก็อินเทรนด์

นี่คือแนวคิดล่าสุดของการสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ที่กำลังฮอตฮิตติดใจหนุ่มสาว First Jobber ผู้รักความสนุกสนานและสีสันความสุข กับชีวิตในอุดมคติแห่งยุค 2009 คอนโดมิเนียมในเมืองอาจจะมีมานานหลายสิบปี แต่ถา้ จะให้ Hip จริงๆ ก็ตอ้ งเพิม่ ด้วยว่า...อยูใ่ กล้ BTS หรือ MRT แค่ 10 ก้าว สำหรับราคานัน้ จะถูกกับกระเป๋าใคร ก็สดุ แท้แต่วา่ คุณอยากจะนับ 10 ก้าว จากสถานีไหน แน่นอน...ถ้าเป็นพวกที่ตั้งอยู่บนถนนสายธุรกิจอย่าง สาธร สีลม หรือสุขุมวิท อย่างน้อยๆ ก็ต้องซื้อหาด้วยตัวเลข 8 หลักขึ้น แต่ถ้านับก้าวจากถนนสายนอกเมืองอย่างลาดพร้าว หรือจรัญสนิทวงศ์

อันนีใ้ ครทีไ่ ม่ได้คาบช้อนทองฝังเพชรมาเกิด หรือรวยลอตเตอรี่ ก็พอจะหาซือ้ ได้ดว้ ยวงเงินกู้ และหากคุณเป็นอีกคนทีก่ ำลังคิดจะซือ้ หาบ้านหลังทีห่ นึง่ หรือสอง ทีต่ อบสนองชีวติ การทำงานในเมือง นีค่ อื 7 คำแนะนำ และข้อเท็จจริงที่เรานำมาฝาก ไม่จำเป็นต้องใกล้แบบนับก้าว อะไรทีส่ บายมากก็ยงิ่ แพง เพราะฉะนัน้ ถ้าลดโหมดลงมา เลือกแค่สบายแบบพอเพียง คุณจะจ่ายน้อยกว่าถึง 30% เซฟเงินมาซื้อของแต่งบ้านได้อีกมาก แค่เลือกคอนโดมิเนียมที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า MRT ออกมาอีกนิด แบบไม่เกิน 100 เมตร และใช้บริการ

วินมอเตอร์ไซค์ หรือแจ๋วสุดๆ ถ้าจากโครงการมี Railway สำหรับจักรยานมาถึงสถานี จ่ายแพงนิดแต่ชีวิตไม่เซ็ง 80% ของคนซื้อมักจะเพื่อการอยู่อาศัยในระยะยาว และ 20% เพื่อการเก็งกำไร ขายต่อ หรือปล่อยเช่า คำแนะนำคือ ให้คุณเลือกคอนโดมิเนียมที่ได้มาตรฐานสูง ดำเนินการโดยบริษัทที่มีเครดิตมาแล้วจากหลายโครงการ แน่นอนว่าราคาย่อมแพงกว่าบริษัทหน้าใหม่ แต่ คุณจะสบายใจหายห่วงเรื่องทั้งปวงไปได้มากเชียว แถมหน้าตาของโครงการก็ยังทำให้การเก็ง หรือแสวงหากำไรในอนาคตเป็นไปด้วยดี โอเวอร์สเกลเข้าไว้ ห้องสตูดิโอซึ่งเป็นห้องว่างยูนิตเล็กที่สุดในทุกโครงการ มักจะมีหน้ากว้างเพียง 3.5 เมตร และความสูงเพดานแค่ 2 เมตร

จึงทำให้หลายคนที่อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัดเหมือนอยู่ในกล่อง เคล็ดลับสำคัญคือ การเลือกทุกอย่างในแบบใหญ่กว่าเข้าไว้ ทั้งหน้ากว้างห้อง และความสูง จากพื้นถึงฝ้าเพดาน อย่างน้อยก็บวกจากสเกลเดิมขึ้นไปอีก 50 เซนติเมตร แล้วจะพบว่าอิสระคุ้มค่ามากกว่า เลือกดีไซน์เรียบเท่...อินเทรนด์นาน อย่าบ้าเทรนด์จนเป็นภาระ เพราะบ้านไม่ใช่เสื้อผ้าที่เปลี่ยนกันได้บ่อยๆ ตามซีซั่น ควรเลือกรูปแบบห้อง ด้วยฟังก์ชันที่ลงตัวไว้ก่อน ทั้งการให้พื้นที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่สะดวกสบาย ทิศทางการเดินที่เชื่อมต่อแต่ละโซน ควรเป็นแบบธรรมชาติและถูกจริตคุณ รวมทั้งความละเอียดรอบคอบในการแบ่งห้อง ซึ่งควรคำนึงถึงห้องอื่นนอกจากห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ก็คือห้องซักรีด ระเบียงตากผ้า ห้องเก็บของ ต้องมีครบครัน เหมาะสมกับทิศทางลม แสง เมื่อพอใจทั้งหมดแล้ว ค่อยเลือกดีไซน์การตกแต่ง สำหรับยุคนี้ขอแนะนำให้เลือกห้องสไตล์ลอฟต์ที่เชื่อมต่อ แต่ละห้องในแบบเปิด ไม่กั้นฝาผนัง เพราะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายแนว ทั้งการทาสี และตกแต่งวอลเปเปอร์ เฟอร์นิเจอร์ ซื้อห้องพร้อมไลฟ์สไตล์ มูลค่าเพิ่มของคอนโดมิเนียมคือ ไลฟ์สไตล์อำนวยความสุขส่วนกลาง โครงการดีๆ ควรจัดพื้นที่ทั้งหมดอย่างน้อย 40% ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถซึ่งควรรองรับได้มากกว่าจำนวนห้อง อย่างน้อย 5% ของจำนวนห้องทั้งหมด ลิฟต์บริการที่พอเพียง สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ล็อบบี้ รับแขก ห้องสมุดหรือคอฟฟี่เลานจ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวนต้นไม้ที่มีอาณาบริเวณให้คุณได้จ๊อกกิ้ง ปั่นจักรยาน และใช้นั่งสังสรรค์ กลัวสูงก็อยู่แบบต่ำๆ ถ้าคุณชอบอยู่สูงควรเลือกแบบ High Rise ที่มีจำนวนชั้นมากถึง 50 ฟลอร์ แต่ถ้าชอบอบแบบต่ำๆ ควรเลือก Low Rise บางโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ 2 ชั้น ให้ความรู้สึกเสมือนบ้านหลัง มีทั้งสนามหญ้าหน้าบ้าน และสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนตัวอื่นๆ เซฟรายจ่ายส่วนกลาง เพื่อความสุขและการประหยัดระยะยาว คุณควรให้ความใส่ใจกับโครงสร้าง และแนวคิดของสถาปัตย์ด้วย เช่น การใช้

ผนังห้องที่มีความหนาพอที่จะเก็บเสียงรบกวนจากข้างห้อง การวางแปลนระบบน้ำ-ไฟ ที่ลดจุดหักเลี้ยว ข้อต่อ เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา

รวมทั้งการออกแบบช่องทางเดิน ลานจอดรถ และล็อบบี้ระหว่างห้องในแต่ละชั้น ให้มีความโปร่ง รับลม และแสงธรรมชาติมากที่สุดสำหรับกลางวันและ กลางคืน เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าส่วนกลางจากแอร์และหลอดไฟ หลายคนที่เหนื่อยมานานกับการหาเงินผ่อนรถหรู แต่ต้องทนอยู่ในบ้านรังหนู ที่ดูอย่างไรก็ไม่ไฉไลไฮโซฯ สมหน้าตา 24-7 อยากให้ลองมอง

ต่างมุม เปลี่ยนจากรถมาผ่อนห้องชุดก็ดีนะ...จะเข้าเมืองไปไหน ทำอะไรสุดสบายด้วยรถไฟฟ้าทั้งบนอากาศและใต้ดิน แถมยังได้แพ็คเกจ...ลดการสร้าง คาร์บอนมอนอกไซด์ เพื่อโลกเขียวเย็นอีกด้วย n

• • • •

• • •

. 28


Shopping Guide --------------------------

Text : กองบรรณาธิการ Photo : นิตยสาร home & decor

เครื่องดูดฝุ่น รุ่น ergorapido 2in1 สอบถามราคาได้ที่ อีเล็คโทรลักซ์ ถาดอาหารเช้า จาก Habitat ราคา 2,500 บาท

โคมไฟตั้งพื้นทรงสูงสี่เหลี่ยม จาก Lamptitude ราคาใบละ 12,000 บาท เก้าอี้สีฟ้า จาก Seenspace ราคา 22,000 บาท

Modern Condo

จานเพ้นต์ลาย สอบถามราคาได้ที่ร้าน Loft

กล่องใส่เทียนสีฟ้า สอบถามราคา

ได้ที่ร้าน Habitat

สไตล์เรียบง่าย แต่ดูไม่ธรรมดา เพราะออกแบบให้แต่ละชิ้นมีฟังก์ชันการใช้งานที่สะดวกสบาย เหมาะกับ

พื้นที่ขนาดกะทัดรัดและจำกัดอย่างในคอนโดที่คนรุ่นใหม่

ชอบอาศัยอยู่ บางชิ้นที่เลือกมายังเป็นแบบ

มัลติฟังก์ชัน คือ สามารถใช้งานได้มากกว่าหนึ่งอย่าง

แหม...ดูดีไซน์และความคุ้มค่าอย่างนี้ น่าจะมีจับจองไว้สักชิ้น เก้าอี้ Bam Bam สอบถามราคาได้ที่ร้าน Index

โต๊ะกลม สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Decor Mart

‘Scoope’ Bench สอบถามราคาจาก INGFAH

โต๊ะกาแฟ สอบถามราคาได้ที่ร้าน Habitat

ที่แขวนเสื้อ สอบถามราคาได้ที่ ร้าน Habitat

. 30

สถานที่จำหน่าย

โซฟายาวลายทาง สอบถามราคาได้ที่ Oggi

Seenspace ซอยทองหล่อ 13 โทร. 0-2185-2728

Oggi โชคชัย 4 ลาดพร้าว 71 โทร. 0-2538-5437

Habitat ชั้น 4 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-0400

Lamptitude ซอยสุขุมวิท 55 โทร. 0-2392-1837-8

INGFAH พุทธมณฑลสาย 5 นครปฐม โทร. 0-2811-9923

Index Living Mall ทุกสาขา โทร. 0-2898-6748

Loft ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ โทร. 0-2658-0328-30

Decor Mart Design Center ซอยทองหล่อ 19 โทร. 0-2365-0789-93

อีเล็คโทรลักซ์ โฮมเซ็นเตอร์ โทร. 0-2725-9100


ร้“คงจะเป็ านกาแฟวาวี นทีถ่ กู ใจของบรรดาคอกาแฟชาวกรุงทีต่ ดิ ใจรสชาติ

ความหอมของกาแฟ และบรรยากาศสบายๆ ของกาแฟชือ่ ดัง จากเมืองเหนือ กาแฟวาวีสาขาเดอ ฟอร์เรสท์ ตกแต่งด้วย โทนสีนำ้ ตาลเข้ม และเฟอร์นเิ จอร์ไม้ เพิม่ อารมณ์ไทยๆ ด้วย กระจกลายโบราณสีสดใส พืน้ กระเบือ้ งดินเผา สลับกับพืน้ ไม้ และปูนดิบขัดมันเล่นลาย ให้ความรูส้ กึ เหมือนนัง่ จิบกาแฟ อยูใ่ นบ้านทีย่ งั มีกลิน่ อายของเมืองเชียงใหม่อย่างเต็มพิกดั นัง่ จิบกาแฟรสชาติดี กลิน่ หอมกรุน่ จากบาริสต้าฝีมอื มาตรฐานจากกาแฟวาวี คูก่ บั ขนมเค้ก และพาย หลากหลายชนิด อัพเดทข่าวสารด้วยคอมพิวเตอร์ทนั สมัย และ อินเตอร์เน็ตไร้สายทีแ่ สนสะดวก แค่นกี้ เ็ ติมความชิลให้กบั วันทำงานทีเ่ ร่งรีบ และวันพักผ่อนของชาวกรุงเทพฯ ไม่ตา่ ง จากขึน้ ไปถึงเชียงใหม่เลยทีเดียว…กาแฟวาวี เปิดทุกวัน 7.00-22.00 น. โทร. 0-2286-2609”

More Milk “ร้านนมสดโทนสีเหลืองสดใสร้านนีค้ งจะเป็นทีถ่ กู ใจสำหรับ คนทีช่ นื่ ชอบรสชาดของนมสดแท้ 100% อีกทัง้ ยังมีเมนู หลากหลายให้เลือก อาทิเช่น นมสดเย็น รสเผือกหอม รสวานิลลา ฯลฯ อิม่ ท้องกับขนมปังปิง้ กรอบนอกนุม่ ใน หน้าเนย นมข้นหวาน โอวัลติน และปังเย็นราดด้วยนมปัน่ รสต่าง ๆ ให้เลือกตามชอบ หรือเมนูเพือ่ ความสดชืน่ กับ SMOOTHIE ผลไม้ นอกจากนี้ ยังมีเซตนมสดสำหรับ ชัว่ โมงเร่งด่วน คือนมสดเสิรฟ์ พร้อมของว่างอย่างโอริโอ้ หรือซีเรียล ไว้คอยบริการแล้ววันนี้ ….More Milk เปิดทุก วัน 10.00 - 22.00 น.”

Le Reve (เลอเรฟ) “ด้วยสไตล์การตกแต่งทีโ่ ดดเด่นด้วยโทนสีสดใส อย่างสีมว่ ง และสีชมพู

ตัดกับเฟอร์นเิ จอร์สขี าว ทำให้รา้ นนีก้ ลายเป็นร้านในฝันของคุณสาวๆ หลายคน จนอดไม่ได้ทจี่ ะต้องแวะเวียนเข้าไปสักครัง้ บริเวณ Outdoor ของร้าน เหมาะสำหรับคนทีช่ นื่ ชอบบรรยากาศแบบ Open Air ทีม่ รี ม่ เงา ของต้นไม้ ช่วยเพิม่ ความร่มรืน่ ให้ความรูส้ กึ ราวกับนัง่ ทานอาหารอยูใ่ นสวน หลังบ้าน อาหารของทีน่ เี่ ป็นฟิวชัน่ ฟูด้ อิตาเลียน-ไทย รสชาติกลมกล่อม เช่น เครปแกงเขียวหวาน สลัดกุง้ เทมปุระ เครปฟิชโรล และ Signature Dish ของร้านนีค้ อื Le Reve Noodles ทีม่ เี ส้นก๋วยเตีย๋ วเนือ้ นุม่ เสิรฟ์ มา กับ Pork Chop ชิน้ โต น่าทาน นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ งดืม่ ค็อกเทล Sangria เบียร์สด ไว้คอยบริการให้คณ ุ นัง่ จิบชิลๆ ทอดอารมณ์สบายๆ หรือหาก อยากจะมานัง่ แฮ็งเอาต์กบั กลุม่ ก๊วนเพือ่ นสนิท ก็นบั เป็นไอเดียทีไ่ ม่เลว Le Reve เปิดทุกวัน 11.00-23.00 น. โทร. 0-2286-3179” >

Mcquiar’s show car detail center ทีม่ ฝี มี อื การล้างรถทีล่ ะเอียดอ่อนจนเป็นทีถ่ กู อกถูกใจ ของคนรักรถ ศูนย์นโี้ ดดเด่นในเรือ่ งของการขัดสีรถ ซึง่ จะทำในระบบปิดทีค่ วบคุมตัวแปรต่างๆ อย่าง อุณหภูมิ และฝุน่ ทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของน้ำยาขัด เคลือบสีรถ อีกทัง้ ยังมี Ultimate coating ซึง่ เป็นน้ำยา ตัวใหม่ของ Mcquiar ทีช่ ว่ ยเพิม่ ความเงางาม และ ป้องกันสภาพผิวรถได้ดี นอกจากนี้ ใครทีเ่ ป็นสมาชิก V.I.P. ของศูนย์ทงั้ Silver, Gold, และ Platinum นอกจากจะ ได้รบั Gift Set ชุด พิเศษแล้ว ยังสามารถ ขัดสีรถ ฟอกภายใน ล้างเคลือบสีได้ตาม ต้องการโดยไม่เสีย ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม อีกด้วย ว้าว! บริการก็เด็ด คุณภาพก็เวิรก์ อย่างนี้ พลาดได้ไง… TA Delux เปิดทุกวัน 9.00-20.00 น. โทร. 0-2286-9200”

>

TA Delux “ศูนย์ดแู ลทำความสะอาด เคลือบสีรถยนต์มาตรฐาน

>

ชวนมาชิล ใจกลางกรุงที่ เดอ ฟอร์เรสท์ @ เย็นอากาศ

หากใครกำลังมองหาแหล่งแฮ็งเอาต์สุดชิค ท่ามกลาง บรรยากาศร่มรื่นของแมกไม้ แถมยังตั้งอยู่ ในย่านใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ 24-7 ขอแนะนำ เดอ ฟอร์เรสท์ @ เย็นอากาศ จุดพักผ่อนแห่งใหม่ที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนกรุง ช่วยให้ คุณหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองหลวงได้อย่างดีทีเดียว ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เดอ ฟอร์เรสท์ จึงไม่แปลกเลยที่ แหล่งแฮ็งเอาต์แห่งนี้ จึงเหมาะมากๆ สำหรับชาวเมืองหลวงที่ ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศชิลๆ ท่ามกลางความสวยงามของ ธรรมชาติ และร่มเงาของแมกไม้จากต้นไม้ ใหญ่ รายล้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบรับความต้องการในชีวิตประจำวัน ของคนกรุง อย่างช็อปเล็กๆ 8 ช็อป ที่มีสไตล์การตกแต่งโดดเด่น และน่าสนใจแตกต่างกันไป

Nail Society

“ร้านนีเ้ หมาะมากสำหรับสาวๆ ทีช่ นื่ ชอบการ ทำเล็บ ทีน่ มี่ บี ริการ Spa Treatment หรือจะเป็น Parafin เพือ่ การบำรุงดูแลเล็บ แต่ทโี่ ดดเด่นทีส่ ดุ เห็นจะเป็น การต่อเล็บอะคริลกิ ซึง่ ได้ชา่ งฝีมอื ระดับ Master Artist จาก EZFlow สำหรับสไตล์ การตกแต่งร้านเน้นสีสนั สดใส มีกลิน่ อายโบฮีเมียน โดดเด่นด้วยผ้าม่านสีสดทีใ่ ห้ความเป็นส่วนตัวสุดๆ ให้คณ ุ รูส้ กึ ราวกับเป็นเจ้าหญิงทีก่ ำลังนัง่ ทำเล็บอยู่ ในฮาเร็มเลยทีเดียว… ร้าน Nail Society เปิดทุกวัน 11.00-21.00 น. โทร. 0-2286-9500”

ส้“ชือ่ มก็บตำพลั ส อกอยูแ่ ล้วว่าเป็นร้านส้มตำ เพราะฉะนัน้ จึงไม่แปลกใจเลยทีร่ า้ นนีจ้ ะมี

เมนูสม้ ตำหลากหลายไว้คอยบริการคุณถึง 16 เมนู แต่ละจานรับรองรสชาติ จัดจ้านถึงใจ อร่อยเต็มคำแน่ๆ นอกจากเมนูตำๆ แล้ว ทีน่ ยี่ งั มีไก่ทอดสูตรพิเศษ ทีก่ รอบนอก นุม่ ใน ซึง่ ได้รบั การถ่ายทอดมาจากรุน่ แม่ อีกทัง้ ยังมีเมนูชอื่ แปลก อย่างฝรัง่ กอดลาว จะเป็นอะไรคงต้องไปลองสัง่ เมนูนมี้ าชิมกัน แค่นนั้ ยังไม่พอ ร้านนีย้ งั มีเคล็ดลับเพิม่ ความอร่อยทีแ่ ปลกไม่เหมือนใคร คือต้องทานส้มตำคูก่ บั ไวน์ หากใครไม่เชือ่ ขอแนะนำให้ไปลองพิสจู น์ดู แล้วคุณจะรูว้ า่ เราไม่ได้โม้เลย สักนิด...ส้มตำพลัส เปิด 12.00-23.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)”

้ว นอกจาก 6 ช็อปน่าลองที่กล่าวมาแล Beauty Salon เดอ ฟอร์เรสท์ @ เย็นอากาศ ยังมี นเร็วๆ นี้ และ Mini Spa ที่กำลังจะเปิดบริการใ ่อนคลายใน มาช่วยสร้างความสดใสให้คุณได้ผ ำงาน กันอีกด้วย บรรยากาศสบายๆ ใกล้บ้าน ใกล้ที่ท นถนนนางลิ้นจี่ เดอ ฟอร์เรสท์ @ เย็นอากาศ อยู่บ ใกล้ปากซอยนางลิ้นจี่ 4 ใกล้แค่นี้เอง


Escape from the lone liness which afflicts most men and women throughout the greater part of their lives. -------------

Text : iD11

หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร

BMA Contemporary

Art Museum

หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมแห่ ง กรุงเทพมหานครตั้งอยู่บริเวณสี่แยก ปทุ ม วั น หั ว มุ ม ถนนพระรามที่ 1 และถนนพญาไท

ตรงข้ามมาบุญครอง และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ใกล้กับสถานี รถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ โทร. 0-2214-6630-1

เพิ่งเปิดตัวไปไม่นาน สำหรับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครแห่งนี้ ซึ่งเป็น แหล่งรวบรวมผลงานศิลปะที่ตั้งอยู่ใจกลางแหล่งช้อปปิ้งของกรุงเทพฯ โดยตัวอาคาร ถูกออกแบบให้มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและสมัยใหม่ แสดงออกถึงความเป็นไทยและสากล อีกทั้งยังถูกออกแบบให้ประหยัดพลังงาน โดยให้แสงจากธรรมชาติส่องถึงพื้นที่ใช้สอยภายใน แต่ก็ได้มีการป้องกันแสงสว่าง จากภายนอกที่จะเข้ามาทำลายผลงานด้วยการออกแบบให้ตัวอาคารมีลักษณะเป็น ทรงกระบอกทึบ อาคารแบ่งเป็น 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดินอีก 2 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อม ต่อกันด้วยทางเดินวนขึ้นเป็นก้นหอย ทั้งนี้เพื่อให้การเดินชมงานศิลปะเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง พื้นที่ภายในหอศิลป์ประกอบด้วยสถานที่จัดแสดงนิทรรศการแขนงต่างๆ ทั้งนิทรรศการถาวรและนิทรรศการชั่วคราว ส่วนปฏิบัติการศิลปะประติมากรรม ห้องอเนกประสงค์ 300 ที่นั่ง ร้านค้า รวมไปถึงโรงภาพยนตร์-โรงละครขนาด 222 ที่นั่ง และห้องสมุดทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเก็บรวบรวมงานทางด้านศิลปะ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ นอกจากนี้ ในทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ จะมีตลาดนัดศิลปะบริเวณ

ด้านหน้าอาคาร โดยศิลปินกลุ่มต่างๆ ได้นำผลงานมาจัดแสดงและจำหน่าย ใครที่ ชื่นชอบงานศิลปะอยู่แล้ว หรืออยากจะเข้าไปชมความอลังการของหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานครแห่งนี้อย่างใกล้ชิด ไม่ควรพลาด! 2537 คือ ปีพ.ศ. ที่เริ่มต้นโครงการหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร

For this edition, 24-7 would like to take you to BMA Contemporary Art Museum which is a well-equipped art and cultural facility in the heart of Bangkok, Thailand. The building design is, cylinder-shaped, a mixture of Thai and modern architecture. It is divided into nine floors and two underground floors. In order to see the arts continuously, each floor is linked with whorled pathway. This spacious art center consists of permanent and temporary exhibitions, function room with capacity for 300 people, shops, theatre with seating capacity of 222 people, and art and cultural library. You can also check out the art market which is held in front of the highly-anticipated Bangkok Art and Culture Center every Friday-Sunday. Do not miss!

Art Market in Bangkok ฉบับนี้ 24-7 ขอเอาใจคนรักงานศิลปะ โดยแนะนำศูนย์ศิลปะเจ๋งๆ ที่คุณเห็นแล้วเป็นต้องทึ่ง มาให้ลองแวะไปชมกัน

ศนู ย์ศลิ ปะ Hof Art

Highly Optimistic & Friendly Modern Art

สำหรับใครที่ชื่ น ชอบศิ ล ปะแนวอิน ดี้ ขอแนะนำให้ม าที่ Hof Art (Highly Optimistic & Friendly Modern Art) ศูนย์ศิลปะสมัยใหม่ ที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น มาเพื่ อ เป็ น ทางเลื อ กอี ก ทางหนึ่ ง ของคนรั ก ศิ ล ปะและ

คนทำงานศิลปะ อีกทั้งเปรียบเสมือนทางเชื่อมให้ศิลปินทุกเผ่าพันธุ์ ได้แสดงโลกทัศน์ของตนสู่ผู้เสพและศึกษางานศิลป์ โดยตัวอาคารเป็น ตึก 2 คูหา มีทั้งหมด 4 ชั้น พื้นที่ภายในถูกแบ่งออกเป็น แกลเลอรี่ - บริเวณจัดแสดงงานศิลปะหมุนเวียนที่เปิดโอกาสให้ ศิลปินทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหม่ รุ่นใหญ่ หรือรุ่นเก๋า ได้มีพื้นที่ของตนเองใน การแสดงผลงานศิลปะ เวิร์กช็อป - เป็นบริเวณที่เอาไว้จัดกิจกรรมการทำงานศิลปะ โดย เปิดโอกาสให้ศิลปินที่มีกิจกรรมน่าสนใจ สามารถนำเสนอโครงการได้ ตลอดทุกเดือน พื้นที่ในการจัด Event ต่างๆ - ที่โดดเด่น น่าสนใจ และเข้ากับ แนวทางของ Hof Art และ Art Class - คลาสการเรียนการสอน ศิ ล ปะหลายสาขาสำหรั บ ผู้ ส นใจ ทั้ ง เด็ ก และผู้ ใ หญ่ นอกจากนี้ บริเวณชั้น 1 ยังมี Hof Bar เอาไว้สำหรับต้อนรับแขก และเลือกซื้อ งานศิลปะ อีกทั้งยังเป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิลปิน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน แต่ถ้าหากวันไหนมีการจัดงาน Event พื้นที่ตรงนีจ้ ะ ถูกแปรสภาพไปเป็นบาร์เล็กๆ ได้มันส์อย่าบอกใคร เอ้า...ใครที่ชื่นชอบ งานศิลปะแนวนี้ หรืออยากที่จะเห็นศิลปะในมุมมองที่แตกต่างกัน ออกไป ลองแวะมาใช้เวลาทีน่ ดี่ สู กั ครัง้ ก็นบั ว่าเป็นไอเดียทีไ่ ม่เลวเลยนะ

. 32

Hof Art ตั้งอยู่ที่ 244, 248 ซอยวิ ภ าวดี

16/32 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง ใกล้สถานี รถไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก ติดกับโรงเรียน ปัญจทรัพย์ โทร. 0-2690-1347-8 3 คือ อายุของ Hof Art

ที่เปิดอย่างเป็นทางการ

For those who fond of Indy style art, we recommended you to go to Hof Art (Highly Optimistic & Friendly Modern Art). It is two consecutive buildings which consist of four floors and divided into gallery, workshop, event exhibition, and art class. Moreover there is also Hof Bar on the first floor to welcome all art lovers. n


I

Human

City Life

Society

-------------

Text : Tomorn Sookprecha

-------------

Text : Jutamard

I

HCM City

are often organized according to their primary means of subsistence.

City Life -------------------

Text : Varin

ถ้า Sex and the City ทำให้คณ ุ นึกถึงนิวยอร์ก ขอยกให้เมืองโฮจิมนิ ท์ ประเทศ เวียดนามเป็น Love in the City ก็ละกัน

ใครที่ชอบเพลง PDA I don’t care ของ John Legend แล้วยังนึกภาพ

ไ่่ม่ออก ขอแนะนำให้ตีตั๋วเครื่องบินไปโอจิมินท์ซิตี้ (HCM City) ณ บัดนี้ สนามบินใหม่สะอาดสะอ้านขนาดหลานๆ สุวรรณภูมิ ตัง้ อยูใ่ นเมือง ไม่ตอ้ ง เสียเวลาบนไฮเวย์ แถมถ้าไปถึงตอนค่ำอย่างผม พอขับผ่านสวนสาธารณะ ภาพที่ปรากฏคือคู่รักพลอดรักกันชนิดดูดดื่มบนมอเตอร์ไซค์ที่มาจอด

เรียงรายกันบางคันห่างกันไม่ถึงเมตรชนิดถ้ามีรสนิยมชอบหมู่ก็คงชวนกัน ไปได้สบายๆ PDA หรือ Public Display of Affection (แปลตรงตัวว่า พลอดรักกันในที่สาธารณะ) อย่างไม่เกรงกลัวสายตา (อิจฉา) ของผู้ที่ สัญจรไปมา และไม่สะท้านเสียงแตรบนถนนที่จอแจ บังเอิญผู้ร่วมเดินทาง กับผมทริปนัน้ เป็นชายล้วน เห็นแล้วเครียด

เช็กอินเสร็จเลยต้องไปดื่มสงบจิตสงบใจกันที่ร้าน MOJO (ก็คือ Macho นั่นเอง ช่างเหมาะกับแก๊งชายล้วน อย่างเราซะเหลือเกิน) ซึ่งเป็น Outlet

ที่ฮิปและเทรนดี้ที่สุดแล้วของโรงแรม Sheraton...home away from home ของเราในทริปนั้น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่

เขาเรียกกันว่า District 1 (ดิสทริควัน) ความเก๋เท่ของ HCM City อยู่ไม่เกินรัศมีหนึ่งกิโลเมตรของ District 1

ก็ว่าได้ ไม่ว่าจะโรงแรมห้าดาว คาเฟ่เก๋ๆ แกลเลอรี่เท่ๆ หรือแม้แต่ สถาปัตยกรรมของตึกเก่าใหม่ที่อยู่เรียงรายกันไป เก่าที่ว่าอาจทำให้คุณ เผลอคิดว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ในปารีสก็ได้ ที่สำคัญเดินถึงกันได้หมด เดินแบบไม่ต้องจำชือ่ ถนนก็ไม่หลง เพราะแต่ละตึกแต่ละสถาปัตยกรรมมอง เห็นกันหมด แค่ตอ้ งระวังเวลาข้ามถนนเท่านั้นเพราะคุณต้องลุ้นเอง รอรถจอดให้คุณข้ามอาจต้องปักหลักเป็น พันธมิตรโฮจิมินท์หยุดอยู่กับที่ซะงั้น Walking Tour ของผมก็เริ่มจาก Brunch ที่ MOJO โรงแรม Sheraton และเริ่มเดินไปตามถนนไปชม ความงามของโอเปร่าเฮาส์ ที่รายล้อมไปด้วย โรงแรมห้าดาว ไม่วา่ จะ Ritz Carlton Four Seasons

แต่ทรี่ ตู้ วั ว่าตัวเองอยูเ่ วียดนามไม่ใช่ปารีสก็ตอน เดินตามถนนเพือ่ จะต่อไปยังโบสถ์คาทอลิกทีใ่ หญ่ และเก่าแก่ที่สุดในเวียดนามที่ใช้ชื่อแบบเดียวกับ ที่ปารีสเลยคือ Notre Dame Cathedral นี่แหละ เพราะไปสะดุดกับภาพวาดที่แกลเลอรี่ห้องแถว ทีม่ อี ยูเ่ กลือ่ นกลาดสองข้างทางอยูภ่ าพหนึง่ ทีถ่ งึ แม้ จะเป็นภาพ Marilyn Monroe แต่เป็น Marilyn ที่ หน้าเวียดน้ามเวียดนาม

ใกล้ๆ กับโบสถ์คือไปรษณีย์กลางที่คงถือว่ามาไม่ถึง HCM City ถ้าไม่ได้ เข้าไปดู อาคารเก่าแก่ที่ใช้เวลาสร้าง 5 ปี และเปิดใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1891 และยังคงต้อนรับทุกคนทีย่ า่ งก้าวเข้าประตูด้วยภาพใหญ่ยักษ์ของโฮจิมินท์ที่ อยู่ไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ก็สง่า น่าเกรงขาม อารมณ์ตอนอยู่ ข้างในเหมือนยืนอยู่ในหัวลำโพง ยังไงยังงั้น

เดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะถึง Diamond Plaza ซึ่งก็ประมาณ Emporium ของบ้านเรา เข้าไปก็เพือ่ แลกเงิน ตากแอร์ คลายร้อน เข้าห้องน้ำ ปลดทุกข์ ข้าวของได้แต่ดู บ้านเราน่าจะถูกกว่า เลยจุดนีไ้ ปก็เริม่ ไม่มอี ะไรแล้ว จึงตัดสินใจกลับโรงแรม เตรียมตัวไปดินเนอร์ ซึ่งคนโฮจิมินท์เขาภูมิใจ

ร้ า นที่ เ ขาบอกว่ า อารมณ์ ป ระมาณนอร์ มั ง ดี โ รงแรมโอเรี ย นเต็ ล ของ

บ้านเราเลย ร้านที่ว่านี้ก็คือ Le Caprice ร้านอาหารฝรั่งเศสที่อยู่ชั้นสูงสุด ของ The Landmark คอนโดหรูริมน้ำ ดินเนอร์แล้วถ้ายังมีแรง บาร์ที่ฮิปสุด ตอนนี้ของเวียดนามก็บังเอิญอยู่ในโรงแรมที่เราพัก (อีกแล้ว) คือไนท์คลับ และไวน์ บ าร์ ที่ ชั้ น 23 ที่ แ ยกลิ ฟ ต์ ขึ้ น ลงไว้ ส ำหรั บ ผู้ ห ญิ ง ที่ ท ำมาหากิ น

โดยเฉพาะ เพื่อไม่ให้ปนกับแขกของโรงแรม

รอบคอบได้อีก... n

WHAT แบลคมอร์สตามหานักวิ่ง WHEN & WHERE ‘แบลคมอร์ส’ จากประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขัน พัทยา มาราธอน ในประเภทฮาล์ฟมาราธอนทุกกลุ่มอายุ

จับมือพัทยา มาราธอน จัดแข่งขันสรรหานักวิ่ง เพื่อเข้าสู่การแข่งขันแบลคมอร์ส ซิดนีย์ รันนิ่ง 2008 สำหรับผลการแข่งขันผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายสัญชัย นามเขต และ น.ส. พัชรี ไชยทองศรี ซึ่งจะมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมแบลคมอร์ส ซิดนีย์ รันนิ่ง เฟสติวัล ณ ประเทศออสเตรเลีย 21 กันยายนนี้ WHAT โออิชิ คอสเพลย์ 2 แอนด์ ฮอต เจแปนนีส เฟสติวัล WHEN & WHERE โออิชิ กรีนที และ ฮอตเวฟ จัดประชันแต่งกายเลียนแบบ

ตัวการ์ตูน เกมออนไลน์ หรือนักร้องแนวญี่ปุ่นคนโปรด ชิงเงิน รางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมด้วยไฮไลท์เด็ด แก๊งดาราที่ ยกขบวนมาเดินแฟชั่นโชว์ ณ เซ็นทรัลเวิลด์

WHAT L.E.D. แฟชั่นโชว์ WHEN & WHERE นาฬิกา L.E.D. นาฬิกาดิจิตอลรุ่นแรก นำเข้าจากประเทศ เยอรมนี ที่สามารถกำหนดข้อความได้แทนคำพูดที่คุณต้องการ (Rolling Message) นาฬิกาแบรนด์ L.E.D. ใช้หลอดไฟ LED ในการแสดงผลและเป็นแบรนด์แรกที่สามารถพิมพ์ข้อความ แทนคำพูดที่คุณต้องการได้ แฟชั่นโชว์งานนี้นำทีมโดยนายแบบ และนางแบบชัน้ นำ อาทิ มาริโอ้ เมาเร่อ, เป้-อารักษ์, แตงโมภัทรธิดา และ นางเอกสาว แมท-ภีรนีย์ คงไทย ที่มาวาด ลวดลายโชว์ข้อความแทนใจบนนาฬิกาในแบบของแต่ละคน

. 33


24/ 7 ( twentee fawr sevven ) Definition: happening all time: occurring, happening, or appearing

24 Hours

a day, 7 day a week

-------------

Text : Jutamard

Photo : W.Ansirimonkol

ตี๋ AF4

วิวิศน์ บวรกีรติขจร ถือว่าเป็นหนุ่มหล่อแห่งบ้าน AF อี ก คนที่ มี ส าวๆ รุ ม กรี๊ ด อย่ า งไม่ ขาดสาย และตอนนี้หนุ่มคนนี้ก็มี ผลงานในวงการบั น เทิ ง มากมาย

ที่เขาทุ่มเทและพัฒนาฝึกฝนฝีมือ จนทำให้ ผู้ จั ด และสื่ อ ต่ า งๆ ให้ ความสนใจอยากร่ ว มงานด้ ว ย อาทิ ละครเวทีโจโจ้ ซัง โฆษณา

เซเว่น-อีเลฟเว่น และตอนนีผ้ ลงาน ล่าสุดคือ ภาพยนตร์แนวตลก คอเมดี้เรื่อง เทวดาตกมันส์ที่เล่น ประกบกั บ เพื่ อ นสุ ด ซี้ อ ย่ า งสาว พะแพง และหนุ่มตี๋ยังแอบกระซิบ ให้เราฟังว่ากำลังจะมีผลงานเพลง และละครมาให้ ช มกั น เร็ ว ๆ นี้

อี ก ด้ ว ย เป็ น หนุ่ ม ฮอตที่ มี ง านชุ ก

ขนาดนี้ สาวๆ คงอยากรูว้ า่ 24 ชม. ใน 1 วันของเขาจะมีกิจกรรมอะไร ทำบ้าง

วันนี้ผมต้องตื่น 7 โมงเช้าครับ เพื่อที่จะเตรียมตัว สำหรับตารางงานวั นนี้ ก็ จ ะไปเจอพี่ ๆ พี อ าร์ ที่ RS ก่ อ น แล้วจากนั้นก็ไปบันทึกเทปรายการทีวีครับ ปกติส่วนใหญ่ถ้าไม่มี งานผมก็จะนอนเต็มที่เลยครับ อย่างน้อยก็ให้ครบ 8-10 ชม. เพราะผมคิดว่าการพักผ่อนเป็นอะไรที่สำคัญมาก 08.00 ไปบันทึกเทปรายการ กว่าจะเป็นดาว ถ่ายร่วมกับ พะแพงด้วย เพราะช่วงนี้ต้องโปรโมตภาพยนตร์เรื่อง เทวดา ตกมันส์ วันนี้มีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างมาก ทั้งบีบีกัน และเล่น เทนนิสครับ สนุกดีนะ เพราะปกติถ้ามีเวลาว่างผมก็จะหาเวลา ออกกำลังกายอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ก็จะเล่นฟุตบอลกับเทนนิส 13.00 นัดสัมภาษณ์กบ ั นิตยสารที่ บริษทั อาร์เอสฯ ครับ วันนี้จะมีพี่ๆ หลายเล่ มมาสั ม ภาษณ์ ค รั บ ก็ น่า จะคุ ย เกี่ ย วกั บ ภาพยนตร์และก็เรื่องทั่วไปของผม 18.00 ไปซ้อมละครเวที โจโจ้ ซัง ที่ M Theatre ครับ ก่อนทีจ่ ะแสดงรอบแรกก็ตอ้ งซ้อมทุกวันครับ แต่ตอนนีก้ จ็ ะนัดซ้อม กันทุกวันพฤหัส บทบาทของผมก็ไม่มากเท่าคนอื่น แต่ละครเวที มันต้องซ้อมจนจำให้ได้ เพราะถ้าผิดก็เทคไม่ได้ ต้องอาศัยการ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ 07.00

. 34

ซ้อมละครเวทีเสร็จก็กลับบ้านครับ วันนี้

พี่ ช ายมารั บ ที่ โ รงละคร เหนื่ อ ยมาทั้ ง วั น แล้ ว ครั บ วั น นี้

ผมต้องนอนหลับสบายแน่ๆ เลย (หัวเราะ) จะได้มีแรง ทำงานต่อพรุ่งนี้ไงครับ กิ จ กรรมในวั น ว่ า ง : เมื่ อ มี เ วลาว่ า งผมจะชอบทำ กิจกรรมอยู่บ้านครับ ดูทีวี เล่นกีต้าร์ หรือไม่ตอนเย็นก็จะ ไปออกกำลั ง กายแถวๆ บ้ า นครั บ แต่ ช่ ว งนี้ เ ป็ น ช่ ว งที่ ทำงานเยอะ มีงานเข้ามาเรือ่ ยๆ จะหาเวลาว่างได้นอ้ ยมาก ส่วนใหญ่ผมจะผ่อนคลายด้วยการเล่นเกม หรือไม่ก็แอบ งีบครับ เพราะถ้าได้งีบหลับสักนิดก็มีแรงทำงานต่อแล้ว (หัวเราะ) 20.30

Tee AF4, Wiwid Bovornkiratikajorn It is held that Wiwid Bovornkiratikajorn or Tee is another attractive man of Academy Fantasia. With his own effort and practice made many organizers and media particularly interested in him, for instance, AF The Musical ‘JoJosan’, 7-11 commercial and ‘Tevada-Tokmun’ comedy movie. 07.00 I wake up to prepare myself for today’s schedule. Normally, I have to sleep at least eight to ten hours as sleep well is the very important. 08.00 I go to shoot ‘Kwa Ja Pen Dao’ variety show with Papang since we have to promote the movie 13.00 I have appointment with magazines at RS Co. Ltd. 18.00 I go to M Theatre for the Musical JoJosan’s rehearsal. Before the first performing, we used to rehearse everyday but now only on Thursdays. 20.30 Then, I go home. It is such an exhausting day, I must sleep tight tonight. I like staying home, watching TV, playing guitar in my leisure time or I will go exercise around my neighborhood in the evening. However, I have been busy recently; I will relax by playing games or taking a nap as it is a good way to energize myself. n


247#023  

‚∑√. 02 241 8000 # μàÕΩÉ“¬ ¡“™‘° : 644 www.247freemag.com ¡ÕßÀ“μ“¡ ∂“π∑’Ë Œ‘ ª Ê ·≈–√â “ π™—È π π” μà“ßÊ ∑’˧ÿ≥™Õ∫‰ª°—π ∂â“Õ¬“°Õà“π∑ÿ°©∫—∫ °...